OFERENCI. Pytanie 2 dot. pakietu 48 Zwracam się z prośbą o wydzielenie z pakietu 48 pozycji 2, 5 oraz stworzenie z tych pozycji nowego pakietu 48 a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OFERENCI. Pytanie 2 dot. pakietu 48 Zwracam się z prośbą o wydzielenie z pakietu 48 pozycji 2, 5 oraz stworzenie z tych pozycji nowego pakietu 48 a."

Transkrypt

1 Stargard, dn r. OFERENCI dotyczy: Przetargu nieograniczonego nr 36/n/do/2017 r. na usługę dla SPWZOZ w Stargardzie w zakresie przeglądów technicznych, konserwacji i napraw sprzętu oraz aparatury medycznej w podziale na 89 pakietów. Pytanie 1 dot. pakietu 38 Zwracam się z prośbą o wydzielenie z pakietu 38 pozycji 1, 2, 3, 8 oraz stworzenie z tych pozycji nowego pakietu 38 a. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 2 dot. pakietu 48 Zwracam się z prośbą o wydzielenie z pakietu 48 pozycji 2, 5 oraz stworzenie z tych pozycji nowego pakietu 48 a. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 3 dot. zapisów SIWZ. Wnioskujemy o wprowadzenie do Umowy poniższego lub równoważnego zapisu: W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie w stanie dokonać naprawy aparatu starszego niż 10 lat z powodu braku części zamiennych, z uwagi na określony przez producenta okres zakończenia gwarantowanej dostępności części zamiennych dla aparatów (co zostanie udokumentowane przez Wykonawcę), nie będzie rodziło to jakiejkolwiek odpowiedzialności cywilnoprawnej z jego strony, postanowień o karach umownych określonych w SIWZ. Wniosek motywujemy faktem, iż w przypadku braku dostępności części zamiennych sporządzenie oferty na naprawę i naprawa uszkodzonej aparatury może okazać się niemożliwa i nie jest to zawinione przez Wykonawcę Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. Pytanie 4 dot. zapisów wzoru umowy 2 ust. 8oraz SIWZ zał. 6 Przedmiot zamówienia pkt. 1.k Wnioskujemy o ujednolicenie czasu na przedstawienie oferty cenowej na dokonanie naprawy, jednocześnie przyjmując wartość 72 godziny licząc od chwili zgłoszenia uszkodzenia lub awarii sprzętu Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść zał. 6 Przedmiot zamówienia pkt. 1.k, który otrzymuje brzmienie: w przypadku uszkodzenia urządzenia przeprowadzenie diagnozy i przedstawienie oferty cenowej na wykonanie naprawy w terminie do 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki; Pytanie 5 dot. pakietu 17 Prosimy o informację, czy z uwagi na inwazyjność wyrobów jakimi są diatermie elektrochirurgiczne dawkujące prąd do ciała pacjenta i związane z tym podwyższone ryzyko wystąpienia incydentu medycznego, Zamawiający wymagać będzie od Wykonawcy dysponowania autoryzacją producenta i/lub osobami posiadającymi pisemne potwierdzenie odbytych szkoleń serwisowych u producenta, upoważniającymi do wykonywania czynności serwisowych. Nieautoryzowana ingerencja w urządzenie skutkować może ograniczeniem odpowiedzialności wytwórcy za produkt. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga.

2 Pytanie 6 dot. pakietu 2, 55, 63 W pakiecie 2 znajdują się kardiomonitory Vista, Gamma. W pakiecie 55 znajdują się inkubatory babytherm, caleo, c2000 W pakiecie 63 znajdują się Resuscitaire i miernik JM-103 Aparaty z powyższych pakietów są aparatami produkcji firmy Drager. Czy w związku z powyższym zamawiający w celu złożenia oferty przez autoryzowany serwis wydzieli te urządzenia do osobnego pakietu? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Pytanie 7 dot. aparatów firmy Drager Czy Zamawiający dla aparatów firmy Drager wymaga, aby Wykonawca dysponował dokumentacją serwisową opracowaną przez producenta sprzętu, która stanowi podstawę do prawidłowego wykonania przeglądu technicznego? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Pytanie 8 dot. urządzeń firmy Drager Czy Zamawiający zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w celu sprawdzenia uprawnień Wykonawcy do prowadzenia serwisu oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjenta będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla urządzeń firmy Drager, autoryzacji producenta na wykonywanie usług serwisowych? Pytanie 9 urządzeń firmy Drager Czy Zamawiający zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w celu weryfikacji wiedzy i doświadczenia Wykonawcy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla urządzeń firmy Drager imiennych certyfikatów ze szkolenia serwisowych na urządzenia objęte zamówieniem wystawionych przez producenta sprzętu lub autoryzowany serwis? Tylko specjalistyczne szkolenie odbyte u producenta sprzętu medycznego w sposób wystarczający zapewnia posiadanie wiedzy i umiejętności do wykonania czynności serwisowych Pytanie 10 dot. urządzeń z firmy Drager Czy zamawiający zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w celu weryfikacji potencjału technicznego Wykonawcy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla urządzeń z firmy Drager przedstawienia: listy urządzeń kontrolno- pomiarowych do sprawdzania aparatury medycznej wraz z aktualnymi dokumentami kalibracji? Urządzenia powinny być zgodne z listą urządzeń wymienionych w instrukcji wykonania przeglądów opracowanej przez producenta sprzętu. Pytanie 11 dot. urządzeń z firmy Drager Czy Zamawiający dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów oraz zgodności zapisów z instrukcji obsługi urządzenia będzie wymagał od wszystkich Wykonawców do przeprowadzenia przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych części zamiennych? Pytanie 12 dot. urządzeń z firmy Drager

3 Ustawa o wyrobach medycznych celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjenta wymaga przeprowadzenia przeglądów technicznych zgodnie z wymogami producenta. W par 1 ust 2 umowy zamawiający wymaga: zapewnienia stałej sprawności technicznej poprzez terminowe wykonanie przeglądów technicznych, konserwacji oraz wymiany części podlegających wymianie w ramach przeglądów sprzętu oraz aparatury medycznej. Czy w związku z powyższym zamawiający wymaga od wszystkich Wykonawców aby w ramach procedury przeglądowej zgodnej z wymogami producenta dla urządzeń firmy Drager, zostały wymienione części zużywalne zwane zestawami serwisowymi według harmonogramu podanego w instrukcji obsługi? Tylko wykonanie pełnej procedury przeglądowej zgodnie z zaleceniami producenta gwarantuje bezpieczeństwo pracy aparatu. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Pytanie 13 dot. urządzeń z firmy Drager Przeglądy techniczne opisane w dokumentacji technicznej producenta wymagają wymiany części eksploatacyjnych. Czy Zamawiający dla zapewnienia porównywalności ofert różnych Wykonawców zgodzi się dla urządzeń firmy Drager, na dodanie wymogu wymiany części eksploatacyjnych według nr katalogowych producenta, zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia, według listy poniższej. Części te mają być wyszczególnione dalej w raporcie serwisowym i na fakturze. Wymóg ten będzie obowiązywał wszystkich Wykonawców Pakiet 2 Vista NBP air filter 0,2szt MS31385 Lithium-ion battery 1szt Gamma XL 3 szt NBP air filter 0,6szt MS31385 Lithium-ion battery 3szt Pakiet 55 Babytherm M30114 GRZAŁKA BABYTHERM 8004/ V 2szt 2M30084 HALOGENLAMP 12V 50W 6szt caleo x3 2M50346 O-ring 3szt MX08879 CaleoSet 2J Basic Unit 3szt c2000 MU12504 FILTR POWIETRZA C2000 MU24903 OXYGEN SENSOR - ZESTAW 2 SZT. MU12681 ZATRZASK SCIANKI WEWN. MU03664 ZAWÓR O2 Pakiet 63 Resuscitaire MU11572 MICROBLENDER,LOWFLOW,NO BLEED 1szt 1 szt 4 szt 1 szt 1szt

4 Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Pytanie 14 dot. pakietu 2 W pakiecie nr 2 znajdują się kardiomonitory. Według zapisów w instrukcji obsługi monitory powinny mieć wymieniony akumulator co 24 miesiące. Czy Zamawiający będzie wymagał od wszystkich oferentów wymiany akumulatora przewidzianego w dokumentacji technicznej i umieszczenie tej informacji z nr kat na raporcie serwisowym i fakturze? Odpowiedź: Zamawiający będzie wymagał od wszystkich oferentów wymiany akumulatora przewidzianego w dokumentacji technicznej i umieszczenie tej informacji z nr kat na raporcie serwisowym oraz w paszporcie technicznym urządzenia. Pytanie 15 dot. pakietu 18 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy przegląd aparatów do znieczuleń obejmuje także przegląd znajdujących się przy nich monitorów i modułów gazowych? Jeśli tak, prosimy o wskazanie nazwy ich producenta, typ/model oraz rok produkcji. Udzielenie przez zamawiającego precyzyjnych wyjaśnień w powyższym zakresie pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej. Odpowiedź: Przegląd aparatów do znieczuleń nie obejmuje znajdujących się przy nich monitorów i modułów gazowych. Pytanie 16 dot. pakietu 18 Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym m.in. w pkt G SIWZ Zamawiający wymaga wykonania przeglądu zgodnie z wymaganiami producenta, co oznacza, że urządzenia objęte niniejszymi pakietami wymagają wymiany zestawu serwisowego. Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy w cenie usługi w zakresie ww. pakietu należy uwzględnić (zgodnie z wymogami producenta) wymianę zestawu serwisowego? Udzielenie przez Zamawiającego jednoznacznych i precyzyjnych wyjaśnień pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej jak również dla ewentualnego badania i wyjaśnienia tzw. rażąco niskiej ceny. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Pytanie 17 dot. pakietu 2, 32 Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia przedstawionym m.in. w pkt G SIWZ Zamawiający wymaga wykonania przeglądu zgodnie z wymaganiami producenta, co oznacza, że urządzenia objęte niniejszymi pakietami wymagają wymiany akumulatorów. Zwracamy się zatem z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie czy w cenie usługi w zakresie ww. pakietów należy uwzględnić (zgodnie z wymogami producenta) wymianę akumulatorów? Udzielenie przez Zamawiającego jednoznacznych i precyzyjnych wyjaśnień pozostaje szczególnie istotne dla wyceny przyszłej oferty przetargowej jak również dla ewentualnego badania i wyjaśnienia tzw. rażąco niskiej ceny. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ.+ Pytanie 18 dot. warunków udziałów w postępowaniu, projekt umowy Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał od wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia wdrożonego w swych strukturach systemu norm PN-EN ISO 9001:2009 oraz PN-EN ISO 9001:2015 a także PN-EN ISO 13485:2012? Posiadanie tego rodzaju dokumentacji, systemu i standardów jest jedną z okoliczności, która istotnie wzmacnia proces należytego wykonania zamówienia, dając tym samym instytucji zamawiającej gwarancję bezpiecznej realizacji kontraktu.

5 Pytanie 19 dot. warunków udziałów w postępowaniu, projekt umowy: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający będzie wymagał od wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia listy urządzeń kontrolno-pomiarowych wraz z ważnymi certyfikatami legalizacji? Posiadanie tego rodzaju dokumentacji jest jedną z okoliczności, która istotnie wzmacnia proces należytego wykonania zamówienia, dając tym samym instytucji zamawiającej gwarancję bezpiecznej realizacji kontraktu. Pytanie 20 dot. zał. Nr 3 do SIWZ Umowa par. 2 ust.8 Prosimy o zmianę terminu na 72 h w dni robocze, jak w brzmieniu zgodnym z pkt 1 k) załącznika nr 6 Odpowiedź: Zamawiający zmienia treść zał. 6 Przedmiot zamówienia pkt. 1.k, który otrzymuje brzmienie: w przypadku uszkodzenia urządzenia przeprowadzenie diagnozy i przedstawienie oferty cenowej na wykonanie naprawy w terminie do 48 godzin od momentu zgłoszenia usterki; Pytanie 21 dot. zał. Nr 3 do SIWZ Umowa par. 6 ust.4 Czy Zamawiający wydłuży termin załatwienia Reklamacji przez Wykonawcę do 5 dni roboczych od pon do pt? Pytanie 22 dot. zał. Nr 3 do SIWZ Umowa par. 6 Czy Zamawiający dopisze ustęp doprecyzowujący warunki gwarancji o poniższej treści: Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone części obejmuje tylko wady/awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonej części, w szczególności wady konstrukcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte: a. uszkodzenia i wady dostarczanej części wynikłe na skutek: - eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady, - samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby); b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.) c. materiały eksploatacyjne. Pytanie 23 dot. pakietu zał. Nr 3 do SIWZ Umowa par. 6 oraz zał. Nr 6 do SIWZ zał. Nr 2 do Umowy pkt 13 Prosimy o potwierdzenie, że Strony w sposób pełny i wyczerpujący uregulowały podstawy i konsekwencje odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady, poprzez uzupełnienie treści umowy o wskazany zapis, jako ostatni ustęp we wskazanym paragrafie: Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi dotyczące wad fizycznych wymienionych części zamiennych, jak i okres jej trwania są tożsame z uprawnieniami z tytułu udzielonej gwarancji. Pytanie 24 dot. zał. Nr 3 do SIWZ Umowa par. 6 ust.2 tiret 1 Czy Zamawiający odstąpi od zapisu wskazanego w tiret 1 w zakresie pakietu 87?

6 Uprzejmie informujemy, że na polskim rynku są firmy, które skupują stare aparaty w celu wykorzystania używanych części do naprawy innych aparatów. Odstąpienie od zapisu pozwoli na zabezpieczenie się Zamawiającego przed stosowaniem przez Wykonawcę części zamiennych pochodzących z wyeksploatowanych lub wycofanych z użytkowania aparatów, części wyeksploatowanych, nie testowanych wcześniej pod kątem prawidłowej pracy, tym samym eliminując sytuację wykorzystywania aparatu będącego własnością Zamawiającego jako swoistego urządzenia do testowania części niewiadomego pochodzenia. Zwracamy uwagę, że instalowanie części zamiennych, nieznanego pochodzenia, innych niż przewidział producent, przez osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy popartej certyfikatami szkoleniowymi oraz doświadczenia, może prowadzić do sytuacji, w której określone prawem wymagania zasadnicze dla danego wyrobu nie zostaną spełnione, co może nieść ryzyko w sferze bezpieczeństwa, jakości czy niezawodności wyrobu medycznego oraz wpłynąć na ważność znaku CE wydanego dla tego wyrobu. Dodatkowo może niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie pozostałych komponentów i prowadzić do awarii. Ponadto aparat, który nie odpowiada konfiguracji producenta (np. posiada części inne niż zalecane przez producenta) może nie spełniać wymogów przeglądowych. Pytanie 25 dot. zał. Nr 3 do SIWZ Umowa par. 7 ust.1 tiret 3 Prosimy o usunięcie słów lub nienależytego wykonania pojęcie jest nieprecyzyjne i de facto można pod pojęcie nienależytego wykonania podciągnąć każdy stan faktyczny w którym nastąpiło nawet najdrobniejsze naruszenie umowy. Alternatywnie, w przypadku braku zgody na usunięcie tego nieprecyzyjnego pojęcia, prosimy o doprecyzowanie, ze kara umowna będzie obowiązywać wyłącznie w sytuacjach rażącego i uporczywego nienależytego wykonania umowy. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę Pytanie 26 dot. zał. Nr 6 do SIWZ zał. Nr 2 do Umowy pkt 1 lit k) Czy Zamawiający dopisze po słowie: godzin sformułowania: w dni robocze od pon do pt? Pytanie 27 dot. zał. Nr 6 do SIWZ zał. Nr 2 do Umowy pkt 9 Uprzejmie prosimy o wydłużenie czasu do 72 godzin (w dni robocze od pon do pt). Pytanie 28 dot.. SIWZ lit. H pkt 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o poprawienie omyłki przez zastąpienie słowa: dostaw/dostawy słowem: usług/usługi Odpowiedź: Zamawiający w zmienia zapis w SIWZ w zakresie Lit. H ust. 2 pkt 1 w następujący sposób: W zakresie pakietów: 7, 8, 18, 38, 52, 87 wskazanych w załączniku A do SIWZ pisemne oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykaże należyte wykonanie dwóch usług odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia. Za usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia Zamawiający uzna wykonanie dwóch usług, o minimalnej

7 wartości wskazanej w załączniku nr 5 na każdy pakiet na który zostanie złożona oferta -załącznik nr 2a do SIWZ. Pytanie 29 dot. SIWZ lit. H pkt 2 Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie, że usługi odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, w przypadku pakietu 87 są to usługi wykonania przeglądów technicznych, konserwacji i napraw tomografu komputerowego Somatom Scope. Odpowiedź: Zamawiający uzna spełnienie warunku w zakresie pakietu 87 w przypadku wykazania usługi wykonania przeglądów technicznych, konserwacji i napraw tomografu komputerowego. Pytanie 30 dot. zał. Nr 6 do SIWZ zał. Nr 2 do Umowy Prosimy również o potwierdzanie, ze części wymieniane podczas przeglądu oraz dostarczane przy naprawach mają być oryginalne, w oryginalnych opakowaniach od producenta aparatu. Zaproponowany zapis pozwala na zabezpieczenie się Zamawiającego przed stosowaniem przez Wykonawcę części zamiennych pochodzących z wyeksploatowanych lub wycofanych z użytkowania aparatów, części wyeksploatowanych, nie testowanych wcześniej pod kątem prawidłowej pracy, tym samym eliminując sytuację wykorzystywania aparatu będącego własnością Zamawiającego jako swoistego urządzenia do testowania części niewiadomego pochodzenia. Uprzejmie informujemy, że na polskim rynku są firmy, które skupują stare aparaty w celu wykorzystania używanych części do naprawy innych aparatów. Zwracamy uwagę, że instalowanie części zamiennych, nieznanego pochodzenia, innych niż przewidział producent, przez osoby nie posiadające odpowiedniej wiedzy popartej certyfikatami szkoleniowymi oraz doświadczenia, może prowadzić do sytuacji, w której określone prawem wymagania zasadnicze dla danego wyrobu nie zostaną spełnione, co może nieść ryzyko w sferze bezpieczeństwa, jakości czy niezawodności wyrobu medycznego oraz wpłynąć na ważność znaku CE wydanego dla tego wyrobu. Dodatkowo może niekorzystnie wpływać na funkcjonowanie pozostałych komponentów i prowadzić do awarii. Ponadto aparat, który nie odpowiada konfiguracji producenta (np. posiada części inne niż zalecane przez producenta) może nie spełniać wymogów przeglądowych. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWIZ. Pytanie 31 dot. zał. Nr 6 do SIWZ zał. Nr 2 do Umowy pkt 2 W związku z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego we wskazanym punkcie oraz w trosce o bezpieczeństwo pacjenta i Zamawiającego, a zgodnie z wytycznymi producenta ujętymi m.in. w instrukcjach obsługi, do przestrzegania których zobowiązany jest Zamawiający (zgodnie z Ustawą o Wyrobach Medycznych) wymagane jest, aby przeglądy były wykonywane przez podmiot posiadający odpowiednie kwalifikacje, tu m.in. dysponujący pracownikami przeszkolonych przez producenta. Celem uniknięcia nieporozumień mogących wynikać z interpretacji składanych oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego prosimy o potwierdzenie, że usługi mają być wykonywane przez osoby posiadające imienny certyfikat ze szkolenia dot. aparatu SOMATOM SCOPE oraz syngo.via wydany przez producenta aparatu, co ma zostać udokumentowane wspomnianym dokumentem. Jest to również zgodne z linią orzecznictwa sygn. Akt. KIO 2043/2017 Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWIZ. Pytanie 32 dot.. zał. A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, zał. Nr 3 do umowy pakiet 87 Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nabył urządzenie wraz z kompletnym oprogramowaniem użytkowym w obrębie wykupionych licencji a od Wykonawcy oczekuje posiadania stosownych

8 kodów i kluczy serwisowych (które są odrębnie licencjonowane w stosunku do oprogramowania użytkowego) niezbędnych do wykonania pełnej procedury przeglądowej danego urządzenia. Brak wyraźnego rozdzielenia oprogramowania użytkowego od serwisowego może skutkować problemami interpretacyjnymi, która ze stron (Zamawiający czy Wykonawca) odpowiedzialna jest za posiadanie odpowiednich licencji do korzystania z oprogramowania serwisowego, niezbędnego do wykonanie pełnej procedury przeglądowej Odpowiedź: Zamawiający wymaga posiadania przez wykonawcę stosownych kodów i kluczy serwisowych niezbędnych do wykonania pełnej procedury przeglądowej Pytanie 33 dot. zał. A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, zał. Nr 3 do umowy pakiet 87 Uprzejmie prosimy o potwierdzenie, że pakiet 87 obejmuje również stację opisową syngo.via. Tomograf oraz stacja opisowa są ze sobą zintegrowane z uwagi na fakt, że część funkcji z tomografu komputerowego realizowana jest przez aplikacje znajdujące się na stacji opisowej syngo.via. Analiza badań i ich opis bez udziału stacji opisowej nie jest możliwe. Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że pakiet 87 obejmuje również stację opisową syngo.via. Pytanie 34 dot. pakietu zał. Nr 6 do SIWZ zał. Nr 2 do Umowy pkt 1 Czy Zamawiający wymaga dla aparatu Somatom Scope stałego i bieżącego (proaktywnego) monitorowania parametrów przesyłanych przez aparat do serwisu w celu zapobiegania sytuacjom krytycznym związanym z nagłą awarią aparatu, przestojem spowodowanym zatrzymaniem jego pracy oraz zachowania najwyższego bezpieczeństwa danych pacjentów z wykorzystaniem automatycznego wzorca wykrywania błędów. Śledząc te dane, niejednokrotnie można przewidzieć sytuacje krytyczne, a wręcz z wyprzedzeniem czasowym zareagować na nie tak, by nie wpłynęło na bezpieczeństwo pacjentów i personelu oraz nie zakłóciło to codziennego reżimu pracy na sprzęcie. Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza ale nie wymaga. Pytanie 35 dot. zał. Nr 6 do SIWZ zał. Nr 2 do Umowy pkt 1 lit e) Z uwagi na fakt, iż producent wymaga w trakcie trwania umowy wymiany filtrów oraz szczotek węglowych, wpływających na bezpieczeństwo pacjenta i pracy aparatu, prosimy o potwierdzenie, że w ramach umowy Wykonawca ma obowiązek wymienić te części na nowe, oryginalne. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ. Pytanie 36 dot. zał. Nr 6 do SIWZ zał. Nr 2 do Umowy pkt 11 oraz zał. A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, zał. Nr 3 do umowy pakiet 87 Prosimy o wydzielenie kosztu dojazdu jako odrębnej składowej wykonania usługi. Pragniemy zwrócić uwagę, że pozostając przy aktualnym wymogu Zamawiający będzie ponosił koszt dojazdu doliczany do każdej roboczogodziny a nie zgodnie ze stanem faktycznym tj. 1 wizyta serwisowa = 1 dojazd + np. 3 roboczogodziny pracy inżyniera przy aparacie. Pytanie 37 dot. pakietu zał. A do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia, zał. Nr 3 do umowy pakiet 87 Prosimy o poprawienie pomyłki w numerze seryjnym tomografu na prawidłowy tj Odpowiedź: Zamawiający zmienia zapis załącznika A do SIWZ dla pakietu 87, który w kolumnie numer fabryczny otrzymuje brzmienie Z up. Dyrektora Andrzej Krzysztof Macek