OGŁOSZENIE nr 03/Z/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE nr 03/Z/2013"

Transkrypt

1 Namysłów, r. OGŁOSZENIE nr 03/Z/2013 Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Namysłów, ul. Łączańska 12, KRS nr 92050, EKD 51.51, ogłasza przetarg w trybie negocjacji z ogłoszeniem na: Sprzedaż miału węglowego do ZEC Namysłów Sp. z o.o. w 2014 roku. Termin realizacji zamówienia : Istotne warunki postępowania (IWP) można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 14, pocztą lub na stronie internetowej Gminy Namysłów ( Fakt pobrania specyfikacji poprzez Internet należy niezwłocznie zgłosić na adres mailowy: Pracownikiem upoważnionym do kontaktów z oferentami jest Jan Janeczek, tel.(fax) , pok. nr 7 w godz Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. Oferty w zamkniętych, opieczętowanych kopertach z napisem Oferta na sprzedaż miału węglowego do ZEC Namysłów w 2014 roku - nie otwierać przed r. godz należy składać w sekretariacie ZEC Namysłów pok. nr 6. Termin składania ofert upływa dnia r. o godz Otwarcie ofert nastąpi dnia r. o godz w siedzibie ZEC Namysłów na świetlicy ( I piętro). Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie : 1/ cena 100 % W przetargu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają wymogi określone w istotnych warunkach zamówienia. Do udzielenia zamówienia sektorowego (art. 132 ust. 1 pkt. 3) nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, w związku z art. 133 ust 1 i art. 138a pkt. 1 ( Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz.759 ze zm.). Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego na dostawy, usługi lub roboty budowlane, Oferentowi nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania lub skargi. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia postępowania bez podania przyczyny lub zakończenia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków postępowania, prowadzenia negocjacji z oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do negocjacji opisanego wyżej, umowa z Oferentem zostanie zawarta w razie dojścia Zamawiającego i Oferenta do porozumienia co do wszystkich jej postanowień będących przedmiotem negocjacji i powiadomienia o wyborze danej oferty. 1

2 Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Namysłów ul. Łączańska 12, tel/fax /77/ , NIP , REGON ISTOTNE WARUNKI POSTĘPOWANIA 03/Z/2013 SPRZEDAŻ MIAŁU WĘGLOWEGO DO ZEC NAMYSŁÓW Sp. z o.o. w 2014r. Namysłów, XII.2013 r. Cena IWP : 0,00 zł Zatwierdził : 2

3 Zawartość: 1. Zamawiający 2. Tryb udzielenia zamówienia 3. Opis przedmiotu zamówienia 4. Termin wykonania zamówienia 5. Opis warunków udziału oferentów w postępowaniu 6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami 7. Termin związania ofertą 8. Opis sposobu przygotowania oferty 9. Miejsce i termin składania ofert 10. Miejsce i termin otwarcia ofert 11. Opis sposobu obliczenia ceny 12. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 13. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy 14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy Dodatki do IWZ: - Pełnomocnictwo - Formularz oferty z załącznikami - Formularz wzoru umowy 3

4 1. Zamawiający Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., Namysłów ul. Łączańska 12, tel/fax /77/ , NIP , REGON Tryb udzielenia zamówienia Postępowanie (zamówienie sektorowe) będzie prowadzone w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Do udzielenia zamówienia sektorowego (art. 132 ust. 1 pkt. 3) nie stosuje się ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych z późniejszymi zmianami, w związku z art. 133 ust 1 i art. 138a pkt. 1 ( Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zm.). 3. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Sprzedaż miału węglowego do ZEC Namysłów Sp. z o.o. w 2014 roku w ilości 8000 ton(±10%). Dostawy opału realizowane będą transportem wagonowym Zamawiającego z kopalni na bocznicę kolejową PKP w Namysłowie. Zakres i termin realizacji zamówienia. Zamówienie obejmuje sprzedaż miału węglowego M II A w klasie jakościowej (ziarnistość 0-20 mm) w okresie r r. dla potrzeb Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie. Dostawy w ilości ton (±10%) będą realizowane transportem kolejowym Zamawiającego na bocznicę kolejową PKP w Namysłowie, zgodnie z harmonogramem, na podstawie zamówień wystawianych przez Zamawiającego na każdą z dostaw z osobna. Rzeczywista łączna ilość dostarczonego opału wyniknie z sumy zamówień częściowych wystawionych na każdą z dostaw w podanym okresie. Wymagania dla dostarczanego opału. Opał musi pochodzić bezpośrednio z kopalń wyklucza się możliwość dostawy opału z zakładów przeróbczych. Każda z dostaw kolejowych powinna posiadać nadany przez kopalnię list przewozowy. Dostawy będą realizowane każdorazowo transportem kolejowym Zamawiającego za jednym listem przewozowym w ilości ok. 500 ton, wagonami 4-osiowymi o ładowności 60 ton, z dużymi drzwiami. Maksymalna ilość wagonów: 7 szt. Miejsce dostawy: bocznica na stacji kolejowej PKP Namysłów. Transport kolejowy miału, przeładunek z wagonów na samochody oraz przewóz miału z bocznicy na plac składowy zapewni we własnym zakresie Zamawiający. Do każdej dostawy należy załączyć dokument dostawy wyrobów węglowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz certyfikaty jakościowe producenta (zawierające parametry jakościowe w stanie roboczym: wilgotność, wartość opałowa, zawartość popiołu, zawartość siarki oraz określenie miejsca dostawy). 4

5 Miał węglowy powinien posiadać w stanie roboczym parametry nie gorsze, niż: - klasa jakościowa sortyment - M II A (wg PN-82/G-97001) - typ węgla do 32.2 (wg PN-82/G-97002) - zawartość popiołu - 22 % - zawartość siarki - ok. 0,7 % - wilgotność - 10 % - ziarnistość mm - zawartość nadziarna - do 2%, - zawartość ziaren 0-1 mm zalecane do 10% (przy większej zawartości proszę określić w ofercie). Ponadto opał powinien spełniać wymagania normy PN-82/G Miał musi być wolny od zanieczyszczeń oraz domieszek mułu, kamieni i cząstek metalowych oraz zlepionych drobnych frakcji miału w postaci brył, kul itp. Stwierdzenie takiego rodzaju zanieczyszczeń w miale będzie przyczyną złożenia reklamacji. W przypadku dostawy opału nieodpowiadającego powyższym wymaganiom jakościowym Dostawca zobowiązany jest do jego odbioru na własny koszt. Zamawiający zastrzega możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wielkości zamówienia(± 10%) w przypadku wystąpienia odmiennych warunków pogodowych (niższych lub wyższych temperatur zewnętrznych), niż przyjęte do obliczeń zapotrzebowania na opał w 2014 roku lub w przypadkach przyjęcia/likwidacji kotłowni. 4. Termin wykonania zamówienia Wymagany termin realizacji zamówienia: r r. 5. Opis warunków udziału oferentów w postępowaniu 5.1. Oferent złoży ofertę na dostawy opału zgodnie z formularzem ofertowym (dodatek nr 2). Oferta winna zawierać wszystkie niezbędne koszty, które należy ponieść dla zrealizowania zamówienia Oferent złoży oświadczenie wg wzoru - załącznik nr Oferent złoży oświadczenie, że jest związany ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert (załącznik nr 2). 5.4 Oferent złoży aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej 5.5 Oferent złoży wykaz zrealizowanych dostaw miałów węglowych o wielkości porównywalnej ze składaną ofertą w okresie ostatnich 3 lat - wg. załącznika nr Oferent złoży referencje (co najmniej trzy) dotyczące zrealizowanych dostaw węgli z ostatnich trzech lat. 5.7 Oferent złoży gwarancję dostaw miałów węglowych do ZEC Namysłów Sp. z o.o. w zakresie składanej oferty w ilościach i klasach zgodnych ze złożoną ofertą od producenta węgla (kopalni, spółki węglowej). 5.8 Oferent spełni pozostałe wymagania IWP. 5.9 Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych. 5

6 6. Osoby uprawnione do porozumiewania się z oferentami Pracownikiem upoważnionym do kontaktowania się z oferentami jest Jan Janeczek ZEC Sp. z o.o. w Namysłowie, ul. Łączańska 12, pokój nr 7, telefon Termin związania ofertą Składający ofertę pozostaje nią związany na okres 30 dni kalendarzowych od daty upływu terminu składania ofert. Oferent, który złoży ofertę może ją wycofać tylko przed upływem terminu składania ofert. 8. Opis sposobu przygotowania oferty Oferta musi być przygotowana na formularzach stanowiących dodatki do istotnych warunków zamówienia i zgodnie z ich wymaganiami ( załączniki należy złożyć według kolejności zgodnej z ofertą ). Oferta i jej załączniki stanowiące dodatek do istotnych warunków zamówienia muszą być wypełnione przez oferenta bez wyjątku. Oferta i załączniki muszą być sporządzone w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej bez użycia ścieralnego nośnika pisma, pod rygorem nieważności. Oferentem może być osoba fizyczna lub osoba prawna. Oferta musi być podpisana przez osoby wskazane w dokumencie upoważniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadające pełnomocnictwo. Osoby te muszą złożyć podpisy na załącznikach oraz w miejscach, w których oferent naniósł zmiany. Wszystkie strony oferty powinny być opieczętowane pieczęciami firmowymi i imiennymi, ponumerowane oraz podpisane przez osobę upoważnioną. Wszystkie dokumenty (zaświadczenia, aktualny odpis z KRS, itd.) powinny być dołączone w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji oferenta zaopatrzone w datę i pieczątkę. Za osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu oferentów uznaje się: a) osoby wskazane w prowadzone przez sądy rejestrach, rejestrach spółdzielni lub rejestrach przedsiębiorstw państwowych, b) osoby wskazane w zaświadczeniach o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, c) osoby legitymujące się odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez w/w osoby; W przypadku podpisania oferty i jej załączników przez pełnomocnika oferenta, pełnomocnictwo posiadające zakres (podpisane przez osoby reprezentujące osobę prawną lub fizyczną) musi być dołączone do oferty w formie oryginału (wzór pełnomocnictwa stanowi dodatek nr1 do istotnych warunków zamówienia). d) wspólników, jeżeli oferent prowadzi działalność w formie spółki cywilnej. Jeżeli oferta nie została podpisana przez wszystkich wspólników, oferent zobowiązany jest dołączyć do oferty odpowiednie pełnomocnictwa (w identycznej formie, jak w pkt. c) udzielone przez pozostałych wspólników lub umowę spółki cywilnej. Cena oferty musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zadania tj. cenę miału węglowego, koszty przygotowania i nadania niezbędnych dokumentów 6

7 przewozowych i inne koszty, których poniesienie jest niezbędne do należytego wykonania zamówienia. Oferent może złożyć tylko jedną ofertę z jedną ostateczną ceną złożenie więcej, niż jednej oferty lub oferty zawierającej wariantowe wykonanie przedmiotu zamówienia spowoduje odrzucenie oferty. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Oferta musi być złożona zamawiającemu w nieprzejrzystej, opieczętowanej i zamkniętej kopercie z opisem: Pełna nazwa dostawcy Adres dostawcy Numery telefonów, faksów OFERTA NA SPRZEDAŻ MIAŁU WĘGLOWEGO DO ZEC NAMYSŁÓW W 2014 r. - nie otwierać przed godz Oferty niepodpisane, nieczytelne, sporządzone niezgodnie z IWP będą odrzucone. 9. Miejsce i termin składania ofert Oferty należy składać do dnia r. do godz w ZEC Namysłów Sp. z o.o. ul. Łączańska 12 - Sekretariat ( pokój nr 6 ) pod rygorem nierozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone nie otwarte. Oferent ma prawo, przed upływem terminu składania ofert wycofać złożoną przez siebie ofertę, pod warunkiem, że zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wycofaniu oferty. Powiadomienie o wycofaniu oferty musi być złożone według takich samych zasad i wymagań, jak składana oferta i odpowiednio oznakowane z dopiskiem Wycofanie Oferty. 10. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w Zakładzie Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie ul. Łączańska 12 świetlica ( I piętro) w dniu r. o godzinie Opis sposobu obliczenia ceny Cena oferty winna być liczona do dwóch miejsc po przecinku. Błędy w obliczeniu ceny spowodują odrzucenie oferty. Cena ofertowa miału będzie mogła ulegać zmianom w trakcie trwania umowy o wielkość udokumentowanej podwyżki/obniżki cen w Kompanii Węglowej SA. Za podstawę do zmian ceny będzie przyjmowany cennik Kompanii Węglowej S.A. dla danej klasy węgla (cennik obowiązujący w dniu składania ofert i kolejne cenniki). 7

8 12. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami: Cena % Przy ocenie każdej z ofert uwzględnione zostaną łączne koszty węgla oraz transportu kolejowego, który zorganizuje we własnym zakresie Zamawiający. Po sprawdzeniu kompletności złożonych ofert komisja przetargowa dokona ich oceny. Zamawiający zastrzega sobie możliwość przeprowadzenia dodatkowych negocjacji z oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. Z oferentem, który przedstawi najlepszą ofertę zawarta zostanie umowa na sprzedaż opału. 13. Formalności, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. Po rozstrzygnięciu przetargu wybrany oferent zostanie poinformowany o wyniku postępowania, miejscu oraz terminie zawarcia umowy. Oferent, którego oferta zostanie przyjęta winien podpisać umowę w terminie 7 dni od daty otrzymania powiadomienia o wyborze jego oferty. 14. Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy Zamawiający opracował projekt umowy - (dodatek nr 3) na wykonanie zamówienia wprowadzając do jego treści istotne postanowienia. Zamawiający wymagać będzie od wybranego Oferenta podpisania umowy zgodnej z postanowieniami IWP. Postanowienia oraz zobowiązania przyjęte przez Oferenta poprzez złożenie oferty odpowiadającej istotnym warunkom zamówienia, a także wybór tak skonstruowanej oferty przez zamawiającego stanowią integralną część umowy na Sprzedaż miału węglowego do ZEC Namysłów Sp. z o.o. w 2014 roku. 15. Odwołania i protesty Wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego na dostawy, usługi lub roboty budowlane Wykonawcy nie przysługuje prawo do wniesienia odwołania lub skargi. Zamawiającemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, unieważnienia postępowania o udzielenia zamówienia bez podania przyczyny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do prowadzenia negocjacji z oferentami, którzy złożyli najkorzystniejsze oferty. W przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa do negocjacji opisanego wyżej, umowa z Oferentem zostanie zawarta w razie dojścia Zamawiającego i Oferenta do porozumienia co do wszystkich jej postanowień będących przedmiotem negocjacji i powiadomienia o wyborze danej oferty. Oferentom nie przysługują środki odwoławcze Dodatki: - Nr1 Pełnomocnictwo - Nr 2 Formularz oferty z załącznikami - Nr 3 Formularz wzoru umowy 8

9 Dodatek nr 1 ( pieczęć adresowa oferenta )... (miejscowość, data ) P e ł n o m o c n i c t w o Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia na Sprzedaż miału węglowego do ZEC Namysłów Sp. z o.o. w 2014 roku Firma (nazwa, adres) udziela pełnomocnictwa:... (imię i nazwisko) w zakresie: a) uczestnictwa w przetargu, podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem przetargowym, w tym również ZA ZGODNOŚC Z ORYGINAŁEM b) zawierania umów. Podpisano:... (czytelny podpis lub w przypadku parafki pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela)... (czytelny podpis lub w przypadku parafki pieczątka imienna upoważnionego przedstawiciela) 9

10 Dodatek nr 2 ( pieczęć adresowa oferenta ) O F E R T A Zakład Energetyki Cieplnej Sp. z o.o Namysłów ul. Łączańska 12 Nazwa i adres oferenta, nr tel., faxu, NIP, REGON, nazwisko osoby do kontaktów z Zamawiającym: Nawiązując do ogłoszenia o przetargu z dnia r. na Sprzedaż miału węglowego klasy do ZEC Namysłów Sp. z o.o. w 2014 roku w ilości ton (±10%) i zgodnie z IWP oferujemy przyjęcie do wykonania przedmiotu zamówienia na warunkach określonych w istotnych warunkach postępowania za następującą cenę ofertową netto (zł ): Adres dostawy Klasa jakościowa Cena miału węglowego (bez VAT) [zł/t] Bocznica kolejowa PKP Namysłów Źródło pochodzenia opału ( producent miału-kopalnia):.... Stacja nadania wagonów. Odległość kolejowa między miejscem wysyłki opału, a Namysłowem (bocznica PKP).km. Termin płatności faktur dni. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z istotnymi warunkami postępowania i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje potrzebne do właściwego wykonania zamówienia - akceptujemy postanowienia IWP do niniejszego przetargu. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas wskazany w istotnych warunkach postępowania (IWP). Oświadczamy, że nasza firma spełnia wszystkie warunki i wymogi określone w IWP. Akceptujemy istotne postanowienia załączonego projektu umowy (dodatek nr 3). podpisano dnia... podpis osób wskazanych w dokumencie... uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadających pełnomocnictwo 10

11 Załącznik nr 4 Wykaz dokumentów wymaganych przy ofercie 1 Aktualny odpis z właściwego rejestru bądź zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 2 Oświadczenie oferenta zgodnie z załącznikiem nr 1. 3 Oświadczenie Oferenta, że jest związany złożoną ofertą przez okres 30 dni od dnia terminu składania ofert (załącznik nr 2). 4. Gwarancję dostaw miałów węglowych (oryginał) w ilościach i klasach zgodnych ze złożoną ofertą od producenta węgla (kopalni, spółki węglowej). Nie dotyczy to bezpośrednich producentów węgla - kopalń, spółek węglowych. 5. Świadectwo jakościowe producenta węgli (oryginał lub potwierdzona kopia) zawierające poniższe parametry jakościowe w stanie roboczym, (w zakresie oferowanych dostaw): klasa jakościowa i typ węgla zawartości siarki całkowitej zawartość części lotnych wilgotność 6. Wykaz zrealizowanych dostaw o wielkości porównywalnej ze składaną ofertą w okresie ostatnich 3 lat (załącznik nr 3). 7. Referencje dotyczące zrealizowanych dostaw z ostatnich trzech lat (co najmniej trzy). Dokumenty składane w formie kserokopii powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osobę uprawnioną do reprezentowania, zaopatrzone w datę i pieczęć imienną. 11

12 Dodatek nr 3 ( Wzór umowy ) UMOWA SPRZEDAŻY Nr... zawarta w dniu... pomiędzy Zakładem Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Namysłowie z siedzibą przy ulicy Łączańskiej 12, KRS nr 92050, NIP , REGON , z kapitałem zakładowym ,00 zł w całości wpłaconym, zwanym dalej / ZAMAWIAJĄCYM / reprezentowanym przez : 1. Janusza Nowaka - Prezesa 2. Jana Janeczka Z-cę Prezesa zwanym dalej / DOSTAWCĄ /, reprezentowanym przez : którego działalność zarejestrowano w... pod nr... o następującej treści : a 1 PRZEDMIOT UMOWY 1. Zgodnie z przeprowadzonym przez ZAMAWIAJĄCEGO przetargiem w dniu r. DOSTAWCA zobowiązuje się do sprzedaży w 2014 roku do ZEC Sp. z o.o. w Namysłowie miału węglowego klasy o parametrach nie gorszych, niż: - sortyment : - M IIA (wg PN-82/G-97001), - typ: do 32.2 (wg PN-82/G-97002), - wartość opałowa - 21 GJ/Mg - zawartość popiołu - 22 % - zawartość siarki - ok. 0,7 % - wilgotność - 10 % - ziarnistość mm w ilości ton (±10%). Miał ten będzie dostarczany z kopalni na bocznicę kolejową PKP w Namysłowie transportem kolejowym ZAMAWIAJĄCEGO, na podstawie wystawianych każdorazowo przez ZAMAWIAJĄCEGO zamówień. Przeładunku z wagonów na samochody oraz przewozu miału z bocznicy na plac składowy dokona we własnym zakresie ZAMAWIAJĄCY. 12

13 2. Orientacyjny harmonogram dostaw zawiera załącznik do niniejszej umowy. 3. Warunkiem uruchomienia dostaw zgodnie z Harmonogramem jest każdorazowo wystawienie przez ZAMAWIAJĄCEGO zamówienia określającego: miejsce dostawy, klasę jakościową i ilość miału węglowego, cenę i termin płatności zgodne z niniejszą umową. 4. ZAMAWIAJĄCY zastrzega możliwość zwiększenia lub zmniejszenia wielkości zamówienia (± 10%) oraz zmiany terminu dostawy w przypadku wystąpienia odmiennych warunków pogodowych (niższych lub wyższych temperatur zewnętrznych) niż przyjęte do obliczeń zapotrzebowania na opał w 2014 roku lub w przypadkach przyjęcia/likwidacji kotłowni. 5. Rzeczywista łączna ilość dostarczonego opału wyniknie z sumy zamówień na poszczególne dostawy częściowe. 6. Do każdej dostawy należy załączyć certyfikaty jakościowe producenta zawierające parametry jakościowe w stanie roboczym: wilgotność, wartość opałowa, zawartość popiołu, zawartość siarki oraz określenie miejsca dostawy. 7. Dostawy miału węglowego realizowane będą transportem kolejowym ZAMAWIAJĄCEGO loco bocznica PKP Namysłów zestawami max. 500 ton za jednym listem przewozowym, wagonami 4- osiowymi o ładowności 60 ton z dużymi drzwiami (maksymalnie 7 wagonów). 8. DOSTAWCA na swój koszt prowadzi załadunek na wagony węgla oraz przygotowuje i nadaje niezbędne dokumenty przewozowe. 9. DOSTAWCA zobowiązuje się wysłać węgiel pozbawiony zanieczyszczeń w postaci materiałów obcych. 10. W okresie ujemnych temperatur DOSTAWCA na swój koszt zobowiązuje się stosować skuteczne środki przeciwko przymarzaniu węgla do ścian i podłóg wagonów. 11. Dokumenty przewozowe powinny zawierać w szczególności: nazwę kopalni (producenta węgla), miejsce odbioru, sortyment i klasę deklarowaną węgla, numery wagonów danej partii węgla oraz wagę węgla, a w przypadku zastosowania środka przeciwzamarzającego, stwierdzenie faktu jego zastosowania. 2. TERMIN WYKONANIA Strony ustalają, że opał dostarczany będzie w okresie od r. do r. zgodnie z każdorazowym pisemnym zamówieniem wystawionym przez ZAMAWIAJĄCEGO, z określeniem ilości opału i terminu dostawy. 3. WYNAGRODZENIE 1. Za wykonanie przedmiotu umowy ustala się następującą jednostkową cenę umowną miału węglowego netto (w złotych za 1 tonę): 13

14 Adres dostawy Klasa jakościowa Cena miału węglowego (bez VAT) [zł/t] Bocznica kolejowa PKP Namysłów Zgodnie z obowiązującymi przepisami do ceny 1 tony miału określonej w 3 pkt. 1 zostanie naliczony należny podatek VAT (23%). Cena powyższa obejmuje wszystkie niezbędne koszty związane z wykonaniem zamówienia. Cena miału może ulegać zmianom w przypadku udokumentowanej zmiany (obniżka/wzrost) ceny przez Kompanię Węglową S.A., na podstawie odpowiedniego aneksu do umowy. Za podstawę do zmian ceny będzie przyjmowany cennik Kompanii Węglowej S.A. dla danej klasy węgla obowiązujący DOSTAWCĘ (cennik obowiązujący w dniu składania ofert i kolejne cenniki). 4 OBOWIĄZKI STRON 1. Zakres przedmiotu umowy DOSTAWCA wykona pod nadzorem i w uzgodnieniu z ZAMAWIAJĄCYM. 2. Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umowy DOSTAWCA wyznacza :... ZAMAWIAJĄCY wyznacza : Podstawą do określenia jakości każdej dostarczonej ZAMAWIAJĄCEMU partii węgla, w zakresie jego parametrów handlowych, będą wyniki badań laboratoryjnych wykonane na próbkach węgla w stanie roboczym przeprowadzone przez DOSTAWCĘ i ZAMAWIAJĄCEGO. 4. Próbki kontrolne do badań laboratoryjnych Strony pobierają z każdej partii węgla. DOSTAWCA przy załadunku, ZAMAWIAJĄCY po rozładunku. 5. W przypadku różnic jakościowych pomiędzy wielkościami deklarowanymi przez DOSTAWCĘ, a stwierdzonych na podstawie badań laboratoryjnych u ZAMAWIAJĄCEGO, ma on prawo skierować reklamację jakościową do DOSTAWCY. Reklamacja musi być złożona niezwłocznie. 6. Oznakowane kontrolne próbki analityczne, z każdej dostarczonej partii węgla Strony przechowywać będą zgodnie z obowiązującymi normami do momentu zakończenia rozliczenia dostaw danej partii węgla. DOSTAWCA ma prawo do wspólnego z ZAMAWIAJĄCYM przeprowadzenia poboru i badania laboratoryjnego próbek węgla. 7. Każdej ze Stron przysługuje prawo zainicjowania wykonania analizy wspólnej. Pobór próbek do wykonania analiz rozjemczych musi odbywać się komisyjnie z udziałem 14

15 obu Stron. Dostawca zobowiązany jest do udziału w pobraniu próbki komisyjnej do 5 dni roboczych od otrzymania reklamacji (także w formie fax-u, następnie potwierdzonego pismem), o której mowa w ust.5 niniejszego paragrafu. Pobrane próbki otrzymają: Dostawca, Zamawiający, a oplombowana przez Zamawiającego próbka rozjemcza będzie przechowywana przez Zamawiającego. Analizy próby wspólnej wykonane zostaną przez obydwie Strony. Strony przekażą sobie wzajemnie wyniki analiz laboratoryjnych do 10 dni roboczych od dnia poboru próby komisyjnej. W przypadku różnic w wynikach analiz: Qrw > 500 kj/kg lub A r > 1,5 % lub St r > 0,05 % na wniosek którejkolwiek ze stron, próbka rozjemcza zostanie przebadana przez niezależne akredytowane laboratorium uzgodnione przez obie Strony. Wynik analizy akredytowanego laboratorium niezależnego będzie rozstrzygający w sprawie złożonej reklamacji. Reklamacja za zgodą obu stron może także zostać rozliczona wg średniej arytmetycznej z wyników analiz laboratoryjnych (poszczególnych parametrów jakościowych z próbek pobranych komisyjnie z reklamowanej partii węgla). 8. Koszty analiz rozjemczych wykonanych w laboratorium nie należącym do Stron ponosi Strona, której roszczenia nie zostaną potwierdzone. 9. W wyjątkowych wypadkach dopuszcza się możliwość kompensaty obniżonych parametrów jakościowych dostarczanego paliwa w zakresie wartości opałowej, lub zawartości siarki, poprzez dostawę partii paliwa o lepszych parametrach jakościowych. Warunkiem dokonania takich dostaw jest to aby różnica poszczególnych parametrów jakościowych była mniejsza od określonych w ust. 10 niniejszego paragrafu oraz każdorazowo zgoda ZAMAWIAJĄCEGO na takie dostawy wraz z uzgodnieniem ilości oraz jakości dostawy kompensacyjnej. 10. W przypadku dostarczenia miału węglowego o wartości opałowej mniejszej o 1000 kj/kg lub zawartości popiołu o 2 % większej lub zawartości siarki większej o 0,05 % od określonej w umowie ZAMAWIAJĄCY może zobowiązać DOSTAWCĘ do wymiany towaru na wolny od wad oraz dostarczenia go na własny koszt na składowisko opału Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia uznania reklamacji. 11. ZAMAWIAJĄCY ma prawo odstąpić od umowy bez rezygnacji z kar umownych z przyczyn leżących po stronie DOSTAWCY i powierzyć dalsze wykonywanie dostaw innemu dostawcy, w następujących okolicznościach: a) DOSTAWCA nie wywiązał się z przedmiotu umowy przez czas dłuższy niż 10 dni od terminu dostawy określonego w ostatnim zamówieniu na opał, b) zostanie ogłoszona upadłość albo podjęta decyzja o likwidacji firmy DOSTAWCY. 12. W przypadku dostarczenia węgla, którego handlowe parametry są gorsze od parametrów określonych w 1 umowy, ZAMAWIAJĄCY może zażądać od DOSTAWCY kary umownej: za każde rozpoczęte obniżenie wartości opałowej o 1000 kj/kg w wysokości 6 % wartości rzeczywistej danej partii węgla, za przekroczenie parametru granicznego siarki całkowitej o każdy rozpoczęte 0,02 % powyżej wielkości określonej w umowie [tj. 0,8%,] w wysokości 3 % wartości rzeczywistej partii węgla 15

16 13. W przypadku: niedostarczenia wymaganych ilości miału węglowego lub opóźnienia w rozpoczęciu dostaw przekraczających 7 dni DOSTAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanych w terminie dostaw. 5 TRYB FAKTUROWANIA I FORMY ZAPŁATY 1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 pkt.1 nastąpi na podstawie wystawionych przez DOSTAWCĘ za każdą partię zamówionego opału faktur częściowych. 2. Podstawą do wystawienia faktur częściowych przez DOSTAWCĘ będzie potwierdzenie odbioru opału podpisane przez ZAMAWIAJĄCEGO. 3. DOSTAWCA zobowiązuje się do wystawiania faktur VAT w terminie 7 dni od daty odbioru dostawy zgodnie z zamówieniem ZAMAWIAJĄCEGO. 4. Termin zapłaty faktur strony ustalają na.. dni. 5. Faktura VAT powinna określać: typ, sortyment, klasę miału, deklarowane parametry jakościowe opału, cenę miału wraz z transportem/bez transportu oraz wartość dostawy. 6. Za datę zapłaty faktury przyjmuje się datę obciążenia rachunku bankowego ZAMAWIAJĄCEGO. 7. Faktura winna być wystawiona w trybie wynikającym z obowiązujących przepisów VAT. 8. W przypadku gdy termin płatności nie zostanie dotrzymany przez ZAMAWIAJĄCEGO, DOSTAWCY przysługują ustawowe odsetki za zwłokę. 9. Należne wynagrodzenie przekazywane będzie na konto DOSTAWCY : Forma zapłaty faktury przelew na konto wskazane powyżej. 6 W zakresie obrotu towarem akcyzowym strony postanawiają: 1) Strony zobowiązują się do wypełnienia wszelkich obowiązków wynikających z zapisów ustawy z dnia r. (Dz. U. z 2011r. Nr 108, poz tekst jednolity z późn. zmianami) związanych z obrotem wyrobami węglowymi, a także przepisów wykonawczych do w/w ustawy. 2) ZAMAWIAJĄCY oświadcza, iż na postawie art. 31a ust. 1 pkt. 8 ustawy z dnia r. o podatku akcyzowym jest zwolniony od akcyzy od zużywanych wyrobów węglowych. DOSTAWCA zastosuje zwolnienie od akcyzy dla sprzedawanego ZAMAWIAJĄCEMU węgla. 3) Strony zobowiązują się do niezwłocznego poinformowania DOSTAWCY o utracie prawa do zastosowania zwolnienia z akcyzy. 4) Do przemieszczanego węgla, DOSTAWCA dołączy dokument dostawy według wzoru i w sposób, który został określony w przepisach wykonawczych do ustawy akcyzowej, dokumentujący przemieszczenie węgla do ZAMAWIAJĄCEGO. 5) Do momentu przejścia odpowiedzialności za towar na ZAMAWIAJĄCEGO DOSTAWCA ponosi pełną odpowiedzialność za ubytki i straty wyrobu akcyzowego powstałe w czasie przemieszczania. 6) ZAMAWIAJĄCY zobowiązuje się potwierdzić odbiór stwierdzonej ilości węgla na dokumencie dostawy w sposób określony właściwymi przepisami oraz odeśle 16

17 potwierdzony dokument dostawy w sposób określony przez strony. 7 Strony ustalają odpowiedzialność za nienależyte wykonanie umowy w formie kar umownych w następujący sposób : - za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy DOSTAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną: - w wysokości 0.2 % wartości nie dostarczonego w terminie opału za każdy zakończony dzień zwłoki, - z tytułu odstąpienia od wykonania umowy - w wysokości 10% wartości wynagrodzenia za cały przedmiot umowy. Strony za obopólnym porozumieniem mogą odstąpić od naliczania kar umownych. Zastrzeżone kary nie pozbawiają stron możliwości dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych prawa cywilnego, jeżeli kary nie pokrywają szkody Integralną część niniejszej umowy stanowią: a) oferta DOSTAWCY, b) Istotne Warunki Postępowania z dnia r., c) Harmonogram dostaw (załącznik do umowy), 2. DOSTAWCA zobowiązuje się do zawarcia umowy w przeciągu 7 dni od daty ogłoszenia o wyborze oferty. 3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do tej umowy wymagają formy pisemnej i muszą być zatwierdzone przez obie strony. 4. We wszystkich kwestiach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie postanowienia Kodeksu Cywilnego. 5. Spory, które mogą wyniknąć na tle wykonania niniejszej umowy po wyczerpaniu postępowania pojednawczego, będą rozstrzygane przez Sąd Gospodarczy w Opolu. 6. Umowa została sporządzona w 2 jednakowo brzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY DOSTAWCA

18 Załącznik do umowy nr... HARMONOGRAM ORIENTACYJNY DOSTAW WAGONOWYCH MIAŁU DO ZEC NAMYSŁÓW Sp. z o.o. ( Bocznica kolejowa PKP w Namysłowie ) w 2014 r. Miał M II A, kl L.p. Termin dostawy Ilość zamów. opału [w Mg] 1. I kw. 2014r II kw. 2014r III kw. 2014r IV kw. 2014r Razem:

19 ( nazwa oferenta - pieczątka firmowa) Załącznik nr1 do oferty OŚWIADCZENIE Ja niżej podpisany uprawniony przedstawiciel oferenta oświadczam, że reprezentowana przeze mnie firma: 1. Jest uprawniona do występowania w obrocie prawnym. 2. Posiada uprawnienia do wykonania przedmiotu zamówienia. 3. Posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie, potencjał ekonomiczny i techniczny, a także pracowników zdolnych do wykonania zamówienia. 4. Znajduje się w sytuacji finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 5. Ponadto oświadczam, że: a/ w ostatnich 3 latach nie było przypadku nienależytego wykonania zamówienia przez naszą firmę b/ wobec firmy nie wszczęto postępowania upadłościowego, c/ firma nie zalega z podatkami i opłatami za ubezpieczenie społeczne, d/ złożyliśmy wymagane oświadczenia i spełniamy wymagania IWP, ogłoszenia o przetargu. Podpisano dnia ( podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającym pełnomocnictwo) 19

20 Załącznik nr 2 do oferty ( nazwa oferenta - pieczątka firmowa) OŚWIADCZENIE Oświadczam /my/, że firma jest związana złożoną ofertą na Sprzedaż miału węglowego do ZEC Namysłów Sp. z o.o. w 2014 roku przez 30 dni od daty składania ofert. Podpisano dnia ( podpis osób wskazanych w dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub posiadającym pełnomocnictwo) 20

21 Załącznik nr 3 do oferty... (pieczęć adresowa firmy oferenta)... (miejscowość, data) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich trzech lat zamówień odpowiadających swym rodzajem i wartością dostawom miału stanowiącym przedmiot zamówienia. Lp. Zakres dostaw miału węglowego z podaniem jego parametrów oraz ilości w [ t ] Miejsce wykonania zamówienia ( nazwa odbiorcy, nr telefonu) Wartość dostawy Termin realizacji zł rozpocz. zakończ Podpisano:... (czytelny podpis lub w przypadku parafki pieczątka imienna upełnomocnionego przedstawiciela) 21