UMOWA NR FK- 3105/... / 2009/ IN - WZÓR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA NR FK- 3105/... / 2009/ IN - WZÓR"

Transkrypt

1 Znak sprawy IN-III/341-45/ /2009/WS Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA NR FK- 3105/... / 2009/ IN - WZÓR zawarta w dniu r. w Bielsku-Białej, pomiędzy: Gminą Bielsko-Biała - Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej Plac Ratuszowy Bielsko-Biała REGON: , NIP: reprezentowaną przez... - Zastępcę Prezydenta zwaną dalej Zamawiającym a:... reprezentowanym przez: zwanym dalej Wykonawcą o następującej treści: 1 1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlano-instalacyjne związane z termomodernizacją budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ul. Filarowej 52 w Bielsku-Białej, obejmujące w szczególności: - wymianę stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej; - docieplenie dachów i stropodachów; - docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych; - docieplenie i izolację wilgociową ścian piwnic i fundamentów; - przebudowę instalacji centralnego ogrzewania; - wywóz i składowanie odpadów (drewna, gruzu i złomu, pap, itp.); - uporządkowanie terenu budowy najpóźniej w dniu odbioru przedmiotu umowy. 2. Wszystkie roboty objęte niniejszą umową wykonawca wykona zgodnie z poniŝszymi postanowieniami i dokumentami stanowiącymi integralną część niniejszej umowy Stosownie do treści art kc strony ustalają, iŝ następujący zakres robót: Wykonawca będzie wykonywał przy pomocy podwykonawców, a pozostałe roboty będzie wykonywał osobiście. 2. Przed powierzeniem podwykonawcom robót wskazanych w ust.1 Wykonawca zobowiązany jest uzyskać na to zgodę Zamawiającego i w tym celu przedstawić Zamawiającemu co najmniej projekt umowy z podwykonawcą wraz z oznaczeniem części dokumentacji dotyczącej wykonywania robót przez podwykonawcę. 3. Za część robót wykonywanych przez podwykonawców Zamawiający płacić będzie bezpośrednio podwykonawcom, ale na zlecenie Wykonawcy. W razie braku zlecenia zapłaty Zamawiający ma prawo z wynagrodzenia określonego w 14 zatrzymać kwoty odpowiadające wynagrodzeniom 1

2 naleŝnym podwykonawcom do czasu uzyskania pewności, Ŝe roszczenia podwykonawców zostały zaspokojone lub nie istnieją Umowa zostaje zawarta w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z zasadami ustalonymi ustawą Prawo zamówień publicznych z 29 stycznia 2004r. (Dz.U. z 2007r. nr 223 poz z późn. zm.). 2. Integralną część umowy stanowią: specyfikacja istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, oferta Wykonawcy w zakresie, w jakim nie jest sprzeczna z niniejszą umową, zawiadomienie o wyborze wykonawcy, Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ul. Filarowej 52, opracowany przez Biuro Projektowo-Usługowe INPRO Sp. z o.o., ul. Racławicka 56, Kraków, polisa ubezpieczenia (lub inny dokument) potwierdzająca, Ŝe Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niŝszą niŝ zł (dwa miliony zł), wraz z warunkami ubezpieczenia. 3. Zobowiązania Wykonawcy zawarte w ofercie wprowadza się do niniejszej umowy. 4. Wzajemna korespondencja pisemna Stron (z wyłączeniem wykonywania uprawnień z tytułu gwarancji jakości i rękojmi) dokonywana moŝe być za pomocą faksu na następujące numery faksu: - dla Zamawiającego , - dla Wykonawcy Wykonawca jest zobowiązany do poinformowania Zamawiającego o zmianie swojego adresu i/lub nr faksu. W przeciwnym razie korespondencja skierowana na dotychczasowy adres/faks będzie uznana za skutecznie doręczoną Termin rozpoczęcia robót: niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy. 2. Termin zakończenia robót: Termin zakończenia robót moŝe być przedłuŝony w formie aneksu wskutek: wystąpienia zdarzeń siły wyŝszej; wstrzymania robót przez Zamawiającego albo przerw w wykonaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający; przy zastrzeŝeniu, Ŝe powyŝsze okoliczności wymagać będą pisemnego udokumentowania pod rygorem utraty prawa powołania się na nie przez Wykonawcę 4. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót, zwany dalej Harmonogramem. W terminie 10 dni od przedłoŝenia Harmonogramu Zamawiający dokona jego zatwierdzenia bez zmian albo wprowadzi do niego korekty, które będą wiąŝące dla Wykonawcy oraz poinformuje pisemnie Wykonawcę o zatwierdzeniu lub dokonanych korektach Harmonogramu. Harmonogram stanowił będzie integralną część umowy Wpływ pogody na wykonywanie robót, który naleŝało wziąć pod uwagę podczas zawierania niniejszej umowy oraz strajk pracowników Wykonawcy, nie będą uznawane przez Zamawiającego za okoliczności siły wyŝszej. 2. Jeśli w wyniku zaistnienia zdarzeń siły wyŝszej doszło do całkowitego lub częściowego zniszczenia robót i/lub obiektów objętych przedmiotem umowy, przed ich odbiorem końcowym przez Zamawiającego, Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zapłatę za tę część robót i/lub obiektów, która uległa zniszczeniu. 2

3 6 Zamawiający oświadcza, Ŝe posiada prawo dysponowania terenem w zakresie niezbędnym do realizacji przedmiotu umowy Do obowiązków Zamawiającego naleŝy: a) przekazanie Wykonawcy projektu budowlano-wykonawczego w 2 kpl. (w wersji papierowej); b) wprowadzenie Wykonawcy na teren budowy; c) dokonywanie odbiorów, w tym robót podlegających zakryciu, w terminach i trybie ustalonym w umowie; d) zapłata wynagrodzenia Wykonawcy, w terminach ustalonych w umowie, za roboty wykonane przy zachowaniu ustalonych w umowie warunków. 2. Zamawiający uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości wykonania robót, w szczególności ich jakości, terminowości, uŝycia właściwych materiałów oraz do Ŝądania utrwalenia wyników kontroli w protokołach. 3. Zamawiający moŝe zgłaszać zastrzeŝenia i Ŝądać od Wykonawcy usunięcia z terenu budowy kaŝdej firmy lub osoby, która zdaniem Zamawiającego nie posiada wymaganych kwalifikacji do wykonywania powierzonych zadań, lub której obecność na terenie budowy jest uznana przez Zamawiającego za niepoŝądaną. 8 Zamawiający przekaŝe Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po zawarciu umowy. 9 Obowiązki Inspektora Nadzoru pełnić będzie:.... Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 156 z 2006r., poz z późn. zm.). Inspektor nadzoru ma prawo kontroli rozliczeń finansowych robót będących przedmiotem umowy. 10 Wykonawca ustanawia: - kierownika budowy w osobie p kierownika robót w osobie p.... Kierownik budowy i kierownik robót działają w granicach umocowania określonego przepisami Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. nr 156 z 2006r., poz z późn. zm) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wynikłe na terenie budowy z chwilą jego przejęcia. 2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania podwykonawców i innych osób działających w jego imieniu, jak za działania własne. 3. Wykonawca naprawi wszelkie szkody osobowe, rzeczowe i finansowe, które wyrządzi Zamawiającemu oraz / lub osobom trzecim, w związku lub przy wykonywaniu niniejszej umowy. W szczególności, w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia mienia Zamawiającego lub osób trzecich w toku realizacji zadania, Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić je do stanu pierwotnego i naprawić szkodę na własny koszt. 4. Wykonawca zobowiązuje się w taki sposób wykonywać niniejszą umowę aby ani Zamawiający, ani Ŝadna osoba trzecia nie doznali szkody pozostającej w związku z wykonywaniem niniejszej umowy. W szczególności: a) Wykonawca zobowiązuje się zabezpieczyć i oznakować prowadzone roboty oraz dbać o prawidłowość oznakowania przez cały czas trwania realizacji zadania. b) Wykonawca zobowiązany jest wydzielić i szczególnie dokładnie zabezpieczyć teren prowadzonych prac. 3

4 c) Wykonawca zobowiązuje się w czasie realizacji zadania zapewnić na terenie budowy naleŝyty ład i porządek, a szczególnie przestrzegać przepisy BHP i P.POś. d) Wykonawca zobowiązuje się respektować postanowienia art. 208 Kodeksu Pracy. 5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać do wglądu Zamawiającemu oryginały dowodów zapłaty rat składki ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy. Kopie dokumentów ubezpieczenia oraz dowodów zapłaty rat składki w okresie obowiązywania umowy zostaną potwierdzone przez Zamawiającego za zgodność z oryginałem i dołączone do umowy. 6. Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji niniejszej umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (m.in. zapobiegać powstawaniu odpadów, ograniczać ich ilość i ich negatywne oddziaływanie na środowisko, zapewnić ich odzysk oraz prawidłowe unieszkodliwienie). 7. Zamawiający /Inspektor nadzoru/ ma prawo Ŝądać od Wykonawcy okazania dokumentów potwierdzających przekazanie odpadów jednostce posiadającej stosowne zezwolenia. 8. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami przepisów rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagroŝenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U.z 2003r. nr 120, poz. 1126). 9. Wykonawca zobowiązuje się uporządkować teren robót nie później niŝ w terminie przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako naleŝycie wykonanych Za wynagrodzenie określone w niniejszej umowie Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi, z materiałów i urządzeń własnych. 2. Wykonawca zobowiązany jest zastosować wyłącznie wyroby wprowadzone do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu /Inspektorowi nadzoru/ odpowiednie świadectwa, certyfikaty, aprobaty techniczne, itp. 4. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrządowanie, potencjał ludzki oraz materiały wymagane do zbadania, na Ŝądanie Zamawiającego, jakości robót wykonanych z materiałów Wykonawcy na terenie budowy, a takŝe ilości zuŝytych materiałów. 5. Wykonawca skompletuje i przekaŝe Zamawiającemu dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, w szczególności: zaświadczenia właściwych jednostek i organów, niezbędne świadectwa kontroli jakości, certyfikaty, atesty, aprobaty techniczne, instrukcje uŝytkowania i konserwacji urządzeń, dokumentacje odbiorowe, itp. 13 Wykonawca zobowiązuje się własnym kosztem i staraniem, w szczególności do: 1) prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami wytworzonymi w wyniku realizacji niniejszej umowy oraz do przestrzegania zasad ochrony środowiska (m.in. zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ich ilości i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, zapewniania ich odzysku oraz prawidłowego unieszkodliwiania); 2) prowadzenia robót w sposób uwzględniający ochronę gleby, ziemi, powietrza i stanu akustycznego środowiska oraz w sposób zabezpieczający przed awariami lub incydentami środowiskowymi. 4

5 Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie przepisów dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i terenie przyległym do budowy, za zanieczyszczenia powietrza, wody i gruntu, za ochronę drzew i krzewów oraz emisję hałasu, w stopniu całkowicie zwalniającym od tej odpowiedzialności Zamawiającego; 3) utrzymywania w czystości terenu i zaplecza budowy oraz dróg publicznych i chodników przylegających do terenu budowy; 4) przywrócenia do stanu pierwotnego (tj. przed rozpoczęciem robót objętych niniejszym zamówieniem) miejsc wykonywania robót oraz naprawy ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót objętych umową; 5) urządzenia placu budowy, zorganizowania zaplecza produkcyjnego i socjalnego; 6) zabezpieczenia i dozoru placu budowy, zachowania warunków p-poŝ, bhp, itp. 7) uzyskania zezwoleń na wjazd i ewentualne zajęcie pasa drogowego; 8) sporządzenie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji zamówienia; 9) sporządzenia Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 10) ubezpieczenia budowy, robót i własnej odpowiedzialności cywilnej przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy; 11) transportu materiałów, urządzeń i sprzętu do miejsca wykonania umowy; 12) załadunku, transportu i składowania odpadów (drewna, gruzu, złomu, szkła, papy, itp.); 13) odbiorów, badań, pomiarów, prób, regulacji, itp.; 14) serwisu, obowiązkowych przeglądów technicznych i konserwacji w okresie gwarancji i rękojmi; 15) uporządkowania i likwidacji terenu robót i usunięcia wszelkich urządzeń tymczasowego zaplecza nie później niŝ w terminie przekazania przez Wykonawcę robót i przyjęcia ich przez Zamawiającego jako naleŝycie wykonane; 16) robót tymczasowych i towarzyszących niezbędnych do zrealizowania robót podstawowych (wynajem, ustawienie i demontaŝ rusztowań, drabin, itd.). 14 WYNAGRODZENIE 1. Strony ustalają, Ŝe obowiązującą formą wynagrodzenia za przedmiot umowy stanowi wynagrodzenie kosztorysowe brutto, w kwocie nie wyŝszej jednak niŝ:... zł, /słownie:... zł/ w tym podatek VAT:... zł /słownie:... zł./ 2. Obliczenie naleŝnego wynagrodzenia za wykonane prace odbywać się będzie na podstawie cen jednostkowych przedstawionych w ofercie oraz rzeczywiście wykonanych i odebranych prac, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 3. Roboty dodatkowe, których potwierdzona przez Zamawiającego konieczność wystąpi w toku realizacji przedmiotu umowy, a których wartość nie przekracza łącznie 50 % wartości realizowanego zamówienia, niezbędne do jego prawidłowego wykonania i których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemoŝliwej wcześniej do przewidzenia, Wykonawca zobowiązuje się je wykonać na dodatkowe zamówienie Zamawiającego udzielone z wolnej ręki, w trybie art.67 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 4. Ustala się składniki cen jednostkowych dla wykonania ewentualnych robót dodatkowych, o których mowa w ust. 3: roboty budowlane: robocizna... zł koszty pośrednie do R i S... % zysk od Kp, R i S... % roboty instalacyjne: robocizna... zł koszty pośrednie do R i S... % zysk od Kp, R i S... % materiały - wg stawek kalkulacyjnych kosztorysu ofertowego, a w przypadku materiałów nie ujętych w kosztorysie ofertowym wg udokumentowanych cen zakupu. Ustalone wyŝej ceny są cenami netto - bez podatku VAT. 5

6 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z dowolnego zakresu przedmiotu umowy bez wynagrodzenia dla Wykonawcy. 15 ZABEZPIECZENIE NALEśYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto (tj. łącznie z podatkiem VAT) za przedmiot umowy, określonego w 14 ust. 1, tj. kwotę:... zł (słownie:...zł ). 2. Wniesione przez Wykonawcę zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie roszczeń z tytułu niewykonania lub nienaleŝytego wykonania umowy, a takŝe pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości oraz roszczeń z tytułu rękojmi. 3. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy zostanie zwolnione: co do kwoty... zł (30% zabezpieczenia) w terminie nie później niŝ w 15 dniu po upływie (najdłuŝszego) okresu rękojmi za wady i gwarancji jakości, co do kwoty... zł (70% zabezpieczenia) w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za naleŝycie wykonane. 4. Zabezpieczenie naleŝytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu zostanie zwrócone Wykonawcy wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji banku za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 5. JeŜeli z powodu zwiększenia się wartości robót naleŝałoby zabezpieczenie zwiększyć, Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić wniesione zabezpieczenie w terminie 14 dni od daty wezwania go o to przez Zamawiającego. 6. W razie zmiany terminu wykonania umowy Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie przedstawić odpowiednio zmienione gwarancje naleŝytego wykonania umowy. W przeciwnym razie Zamawiający jest upowaŝniony do potrącenia z wynagrodzenia Wykonawcy odpowiednich sum oraz zrealizowania gwarancji tak, aby uzyskać sumy tytułem zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy w wysokości i na czas określony w umowie. 7. JeŜeli Wykonawca wykonywać będzie roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający moŝe wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający moŝe od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraŝa nieodwołalną i bezwarunkową zgodę. W takim przypadku koszty, o których mowa w zdaniu poprzednim Zamawiający jest uprawniony pokryć z zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 16 TRYB PŁATNOŚCI 1. Strony postanawiają, Ŝe rozliczenie za wykonane prace odbywać się będzie fakturami częściowymi (przejściowymi) za zrealizowane roboty. Roboty będą rozliczane zgodnie ze wspólnie uzgodnionym obmiarem robót. 2. Podstawą do wystawienia faktury częściowej będzie protokół wstępnego odbioru częściowego przedmiotu umowy. Protokół wstępnego odbioru częściowego słuŝy wyłącznie wystawieniu faktury częściowej. Odbiór robót na podstawie protokołów wstępnego odbioru częściowego nie stanowi o spełnieniu świadczenia ze względu na niepodzielność przedmiotu umowy, bowiem roboty objęte umową mogą zostać przyjęte wyłącznie w całości i wyłącznie w formie protokołu odbioru końcowego całości robót. 6

7 3. Wartość faktur częściowych do zapłaty w 2009r. nie moŝe przekroczyć kwoty... zł brutto. 4. Rozliczenie końcowe nastąpi fakturą końcową po wykonaniu zamówienia (przedmiotu umowy) i uznaniu go przez Zamawiającego za naleŝycie wykonane. Dla uniknięcia wątpliwości za datę spełnienia świadczenia uwaŝana będzie data podpisania przez Strony protokołu odbioru końcowego robót. Do czasu podpisania protokołu końcowego Wykonawcy wypłacane będą płatności przejściowe na podstawie faktur częściowych (przejściowych) na poczet wynagrodzenia, stosownie do powyŝszych postanowień. 5. Faktura końcowa wystawiona zostanie na podstawie protokołu z wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego zamówienia za naleŝycie wykonane oraz po dostarczeniu Zamawiającemu oświadczeń podwykonawców, Ŝe otrzymali naleŝne im wynagrodzenie za prace wykonane w ramach niniejszej umowy. 6. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w 14 ust. 5 i w 21 ust. 4 pkt b ppkt.1 wynagrodzenie ustalone na podstawie 14 ust. 1 zostanie odpowiednio obniŝone. 7. Zapłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w ciągu 21 dni licząc od dnia przedłoŝenia Zamawiającemu faktury prawidłowo wystawionej, przy czym za dzień spełnienia świadczenia pienięŝnego uwaŝać się będzie dzień złoŝenia polecenia przelewu w banku Zamawiającego. 8. Wykonawca nie moŝe bez pisemnej pod rygorem niewaŝności i uprzedniej zgody Zamawiającego przenieść na osobę trzecią Ŝadnej wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie będzie waŝna i stanowić będzie istotne naruszenie postanowień niniejszej umowy. 9. JeŜeli Wykonawca wykonywać będzie roboty w sposób wadliwy albo sprzeczny z umową, Zamawiający moŝe wezwać go do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczyć mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu Zamawiający moŝe od umowy odstąpić albo powierzyć poprawienie lub dalsze wykonywanie umowy innej osobie na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, na co Wykonawca wyraŝa nieodwołalną zgodę. 17 KARY UMOWNE 1. Strony postanawiają, Ŝe Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w razie: a) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego wskutek okoliczności, za które odpowiada Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w 14 ust. 1 umowy, b) zwłoki w wykonaniu umowy w wysokości 0,3 % wynagrodzenia brutto wskazanego w 14 ust.1 umowy, za kaŝdy dzień zwłoki, c) zwłoki w przedłoŝeniu Harmonogramu realizacji robót w terminie, o którym mowa w 4 ust. 3 niniejszej umowy - w kwocie 500 zł (pięćset zł) za kaŝdy dzień zwłoki w jego przedłoŝeniu; d) zwłoki w przystąpieniu do robót niezwłocznie po przekazaniu terenu budowy w kwocie 2000 zł (dwa tysiące zł) za kaŝdy dzień zwłoki w rozpoczęciu realizacji robót; e) za kaŝdy przypadek odmowy zawarcia umowy o roboty dodatkowe, na warunkach określonych w niniejszej umowie w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto wskazanego w 14 ust. 1 umowy, f) zwłoki w usunięciu wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioru lub w okresie rękojmi i/lub gwarancji w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto wskazanego w 14 ust.1 umowy, za kaŝdy dzień zwłoki, licząc od upływu wyznaczonego przez Zamawiającego odpowiedniego terminu usunięcia wady lub usterki. 2. Za opóźnienie w zapłacie wynagrodzenia umownego Wykonawca naliczać będzie odsetki ustawowe. 3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość zastrzeŝonych kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 7

8 18 1. Wykonawca zobowiązuje się do zgłaszania Inspektorowi nadzoru terminu zakończenia robót podlegających zakryciu oraz robót zanikowych celem dokonania ich odbioru. Brak zgłoszenia robót zanikowych Zamawiającemu spowoduje, Ŝe koszty ewentualnych odkrywek obciąŝą w całości Wykonawcę. 2. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do przeprowadzenia przewidzianych w przepisach prób i sprawdzeń wykonanych urządzeń oraz instalacji na 3 dni przed terminem wyznaczonym do dokonania tych prób i sprawdzeń Wykonawca zobowiązuje się do przerwania robot jeŝeli Zamawiający uzna to za konieczne i do odpowiedniego zabezpieczenia robót na czas przerwy. 2. JeŜeli przerwa w wykonywaniu przedmiotu umowy wyniknie: 1) z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający koszty zabezpieczenia robót poniesie Zamawiający na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę według stawek zatwierdzonych przez Zamawiającego; 2) z okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca - koszty zabezpieczenia robót poniesie Wykonawca; 3) z powodu zaistnienia okoliczności, za które Ŝadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności koszty zabezpieczenia robót poniosą obie strony po połowie, na podstawie kosztorysu sporządzonego przez Wykonawcę wg stawek zatwierdzonych przez Zamawiającego. 3. W razie nie zabezpieczenia przez Wykonawcę robót, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 powyŝej lub nie zabezpieczenia przez niego robót groŝących awarią, którego konieczność została wpisana do dziennika budowy, Zamawiający moŝe wykonać te roboty własnym staraniem na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy, w sytuacjach opisanych w ust. 2 i Zamawiający będzie dokonywał następujących odbiorów: 1) odbiór robót zanikających lub podlegających zakryciu w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę pisemnie za pośrednictwem Inspektora Nadzoru; 2) odbiór robót na podstawie protokołu wstępnego odbioru częściowego w terminie 3 dni roboczych od daty zgłoszenia gotowości do odbioru protokołem podpisanym przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru, stanowiącym podstawę do wystawienia faktur częściowych (przejściowych); 3) odbiór końcowy przedmiotu umowy odbiór przedmiotu umowy od Wykonawcy przez Zamawiającego. Przystąpienie Zamawiającego do czynności odbioru końcowego powinno nastąpić w terminie 14 dni od zawiadomienia przez Wykonawcę o gotowości do odbioru. Odbiór końcowy powinien być stwierdzony protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy podpisanym przez Zamawiającego, Wykonawcę, Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru. Zamawiający powinien, o ile jest to moŝliwe, zakończyć czynności odbioru najpóźniej w 14 dniu roboczym licząc od daty rozpoczęcia czynności odbioru Strony postanawiają, Ŝe Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do przekazania robót na 3 dni przed datą zakończenia robót. 2. Zamawiający jest obowiązany zawiadomić Wykonawcę o dniu rozpoczęcia czynności odbioru. 3. Przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaŝe Zamawiającemu pełną dokumentację powykonawczą wraz z niezbędnymi protokółami, atestami materiałowymi, aprobatami technicznymi, wynikami badań i innymi wymaganymi przez umowę i obowiązujące przepisy dokumentami. 4. JeŜeli w trakcie w/w czynności zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia: 8

9 a) jeŝeli wady nadają się do usunięcia odmówić przyjęcia do czasu ich usunięcia, wyznaczając równocześnie termin usunięcia wad, b) jeŝeli wady nie nadają się do usunięcia: 1. obniŝyć odpowiednio wynagrodzenie, jeŝeli wady te nie uniemoŝliwiają uŝytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, 2. odstąpić od umowy albo zaŝądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, jeŝeli wady te uniemoŝliwiają uŝytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem. 5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad, Ŝądając jednocześnie wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio wadliwych robót. 6. Zamawiający wyznacza terminy przeglądów robót w okresie rękojmi i gwarancji. 7. W razie stwierdzenia podczas przeglądów, o których mowa w ust. 6 wad i usterek, Zamawiający wyznacza termin protokolarnego stwierdzenia usunięcia tych wad i usterek O wykryciu wady Zamawiający zawiadomi Wykonawcę w formie pisemnej listem poleconym wyznaczając mu jednocześnie odpowiedni termin do usunięcia wady. 2. W przypadkach spornych Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o dacie i miejscu oględzin mających na celu ich wyjaśnienie. Niestawiennictwo Wykonawcy w dacie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego będzie równoznaczne z uznaniem przez Wykonawcę wad zgłoszonych przez Zamawiającego Wady robót nadające się do usunięcia stwierdzone w okresie rękojmi lub gwarancji Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w terminie odpowiednim, wyznaczonym przez Zamawiającego. 1. Usunięcie wady stwierdza się protokolarnie. 2. W przypadku opóźnienia Wykonawcy ponad wyznaczony, odpowiedni termin usunięcia stwierdzonych wad i/lub usterek albo odmowy usunięcia tych wad/usterek Zamawiający moŝe je usunąć na koszt i niebezpieczeństwo Wykonawcy (na co Wykonawca wyraŝa nieodwołalną i bezwarunkową zgodę) zachowując prawo do naliczania kar umownych i odszkodowania uzupełniającego. 24 GWARANCJA 1. Wykonawca udziela gwarancji jakości na wykonanie robót objętych umową, w tym uŝyte materiały i urządzenia, na okres: a)... lat dla robót związanych z wymianą stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej, b)... lat dla pozostałych robót, w tym związanych z dociepleniem przegród zewnętrznych i przebudową instalacji centralnego ogrzewania, licząc od daty przekazania przez Wykonawcę przedmiotu umowy i przyjęciu go przez Zamawiającego jako naleŝycie wykonanego. 2. Strony ustalają, Ŝe odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne robót, uŝyte materiały i urządzenia zostaje rozszerzona poprzez udzielenie rękojmi na okresy odpowiednio równe okresom udzielonej w ust.1 gwarancji, licząc od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. 2. Wykonawca zobowiązuje się bez dodatkowego wynagrodzenia do przeprowadzenia obowiązkowych przeglądów i konserwacji urządzeń w okresie rękojmi i gwarancji. 3. Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia nieodpłatnego serwisu gwarancyjnego na warunkach określonych w ofercie przetargowej, tj. a) usunięcia awarii w ciągu... godzin od chwili zgłoszenia awarii; b) usunięcia usterki w ciągu... dni od chwili zawiadomienia o usterkach 9

10 (czas usunięcia awarii i usterek rozumie się jako czas od chwili zgłoszenia do chwili naprawy na miejscu). 5. Realizacja uprawnień z tytułu gwarancji jakości odbywać się będzie według zasad określonych w artykułach 577 do 581 kodeksu cywilnego. 6. Zobowiązania Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu rękojmi i gwarancji jakości realizowane będą w miejscu wykonania umowy, w budynku Zespołu Szkół Samochodowych i Ogólnokształcących przy ul. Filarowej w Bielsku-Białej. 7. W okresie rękojmi Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego, w terminie 14 dni, o zmianie swojej siedziby lub firmy (nazwy), zmianie osób reprezentujących Wykonawcę, o ogłoszeniu upadłości Wykonawcy, wszczęciu postępowania układowego, w którym Wykonawca uczestniczy oraz o zawieszeniu działalności Wykonawcy. 8. Wykonawca nie moŝe odmówić usunięcia wady nawet gdyby wymagało ono nadmiernych kosztów. 9. śadne z postanowień niniejszej umowy nie będzie interpretowane jako ograniczenie lub wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi. Strony wyłączają stosowanie art kodeksu cywilnego Strony postanawiają, Ŝe przysługuje im prawo odstąpienia od umowy w wypadkach określonych w przepisach Kodeksu cywilnego, a ponadto Zamawiający moŝe odstąpić od umowy, jeŝeli: a) Wykonawca nie rozpoczął robót lub przerwał roboty i nie realizuje ich przez okres 14 dni pomimo pisemnego wezwania Zamawiającego, b) zaistniały istotne zmiany okoliczności powodujące, Ŝe wykonanie umowy nie leŝy w interesie publicznym, czego nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. W takim przypadku Wykonawca moŝe Ŝądać wyłącznie wynagrodzenia naleŝnego mu z tytułu wykonania części umowy, c) Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub teŝ nienaleŝycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, d) Wykonawca nie płaci swoim podwykonawcom realizującym roboty objęte przedmiotem umowy i/lub opóźnia się z płatnościami na ich rzecz powyŝej 30 dni w stosunku do terminu płatności wynikającego z faktury i/lub faktur wystawionych przez podwykonawców na rzecz Wykonawcy, e) Wykonawca nie wniósł w terminie gwarancji naleŝytego wykonania umowy lub nie przedłoŝył polis ubezpieczeniowych przewidzianych umową; f) Wykonawca naruszył zakaz wynikający z 16 ust. 8 niniejszej umowy; g) Wykonawca wprowadzi podwykonawcę na teren budowy z naruszeniem warunków określonych w umowie lub obowiązujących przepisach. 2. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem niewaŝności, z podaniem przyczyny odstąpienia. Odstąpienie będzie skuteczne natychmiast, tj. z chwilą doręczenia drugiej stronie oświadczenia o odstąpieniu i będzie wywierało skutek na przyszłość, przy zachowaniu w pełni przez Zamawiającego wszystkich uprawnień nabytych przed dniem odstąpienia, w szczególności w zakresie uprawnień z gwarancji jakości, rękojmi, zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy i kar umownych. 3. W razie odstąpienia od umowy Strony obciąŝają następujące obowiązki: 1) w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia. 2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie Ŝądanym przez Zamawiającego, na koszt strony, która ponosi odpowiedzialność za odstąpienie od umowy; 3) Wykonawca bez względu na podstawę odstąpienia od umowy i to, kto od umowy odstąpił, ponosi ryzyko zagospodarowania materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową. Zamawiający moŝe jednak do dalszej realizacji robót wykorzystać materiały, urządzenia, sprzęt i wyposaŝenie naleŝące do Wykonawcy, za uzgodnioną opłatą; 10

11 4) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeŝeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada; 5) Wykonawca niezwłocznie, najpóźniej w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy i zaplecza urządzenia, materiały oraz sprzęt przez niego dostarczone, nie stanowiące własności Zamawiającego; 6) Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do: a) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, chyba Ŝe zgłasza zastrzeŝenia co do jakości wykonanych robót, b) rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu nierozliczonych w inny sposób kosztów budowy obiektów zaplecza urządzeń związanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba Ŝe Wykonawca wyrazi zgodę na przejęcie tych obiektów i urządzeń, c) przejęcie od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 4. Odstąpienie od umowy nie zwalnia Wykonawcy ani od odpowiedzialności za wady wykonanej części przedmiotu umowy, ani od zobowiązań z tytułu gwarancji jakości i rękojmi za wady wykonanej części przedmiotu umowy, ani od kar umownych za niewykonanie lub nienaleŝyte wykonanie powyŝszych zobowiązań. 26 Wykonawcy działający wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie nin. umowy Zmiana niniejszej umowy moŝe nastąpić wyłącznie za obopólną zgodą stron, w formie pisemnej pod rygorem niewaŝności, z zastrzeŝeniem ust Zmiana umowy moŝe nastąpić w następujących przypadkach: a) opisanych w poprzedzających paragrafach umowy, b) co do nieistotnych postanowień umowy, c) co do istotnych postanowień umowy, z waŝnych powodów, a w szczególności o ile jest ona konieczna i wynika z okoliczności, których nie moŝna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. 28 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową, mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego wraz z aktami wykonawczymi, ustawy Prawo zamówień publicznych i Kodeksu pracy. 29 Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy podlegają rozstrzygnięciu przez sąd właściwy miejscowo dla Zamawiającego. 30 Umowa sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla kaŝdej ze stron. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA 11