PROJEKT UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE Nr.../U /ZP/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE Nr.../U /ZP/2013"

Transkrypt

1 PROJEKT UMOWY O ROBOTY BUDOWLANE Nr.../U /ZP/2013 Umowa zawarta w dniu roku w Krakowie dalej zwana,, Umową pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków, NIP , wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa- Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod poz. nr , reprezentowanym przez. zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a firmą... z siedzibą w., ul....., NIP :.., wpisaną do., prowadzonego przez, pod numerem, reprezentowaną przez : zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą. Podstawa prawna: Umowę zawarto w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2010 roku, Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami). Zamówienie jest finansowane w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pod nazwą: Poprawa efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie systemów energii odnawialnej oraz modernizacja instalacji grzewczych w wybranych publicznych, wojewódzkich zakładach opieki zdrowotnej. SŁOWNICZEK: Na potrzeby niniejszej umowy wprowadza się następujące definicje i skróty: a) wykonawca - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania zamówienia. b) umowa z Wykonawcą umowa o wykonanie przedmiotu zamówienia, c) roboty budowlane prace budowlane, termo modernizacyjne stanowiące przedmiot zamówienia (dalej w siwz: roboty). d) wynagrodzenie za wykonanie prac - wynagrodzenie ustalone w treści umowy za wykonanie zakresu robót przewidzianych w danym zadaniu nr 5 stanowiącym przedmiot umowy. e) podwykonawcy - podwykonawcy Wykonawcy, z którymi Wykonawca za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego podpisze stosowne umowy. f) inny wykonawca lub wykonawcy - wykonawca lub wykonawcy zatrudnieni bezpośrednio przez Zamawiającego na koszt Wykonawcy w przypadku, gdy Wykonawca nie dotrzyma warunków niniejszej Umowy lub gdy tempo robót budowlanych nie będzie wystarczające, by dotrzymać harmonogramu robót rzeczowo-finansowy. 1

2 g) harmonogram robót rzeczowo finansowy (dalej w siwz: harmonogram robót) h) odbiór przejściowy odbiory poszczególnych zadań zadania nr 5 zgodnie z harmonogramem wykonania robót rzeczowo - finansowym. i) Instytucja Realizująca Województwo Małopolskie. j) odbiór końcowy przedmiotu umowy dzień wykonania przedmiotu umowy, k) SIWZ - Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. l) ustawa - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) m) Postępowanie postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz niniejszej Specyfikacji. n) Zamawiający-Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków, o) Generalny Wykonawca firma realizująca główną inwestycję obejmująca zadanie nr 1,2,3,4 w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy: informację szczegółowe w tym zakresie dostępne są pod adresem PRZEDMIOT UMOWY 1 Realizacja zadania 5 - Docieplenie ścian zewnętrznych budynku Zamawiającego (Szpitala) od strony wewnętrznej w tym m.in.: a) wykonanie stelaża z profili stalowych ocynkowanych gr. 10 cm pod płyty kartonowo-gipsowe, b) wykonanie docieplenia wełną mineralną o klasie palności A1 i współczynniku przewodzenia ciepła min. ƛ D = 0,036 W/mK, min. gr.10 cm, c) montaż folii paroszczelnej, d) montaż płyty OSB gr. 22mm jako wzmocnienia pod montaż grzejnika, e) płytowanie konstrukcji podwójnymi płytami kartonowo-gipsowymi gr. 12,5mm, f) montaż parapetu okiennego z aglomarmuru gr. min. 2cm szerokości 20-29cm, g) gipsowanie ścian, h) malowanie ściany farbą lateksową, bezrozpuszczalnikowa, odporną na szorowanie; i) flizowanie ścian w pomieszczeniach tj. sanitariaty, brudowniku, sale zabiegowe, sale operacyjne; j) powierzchnia docieplenia m 2 ścian. TERMIN REALIZACJI I MIEJSCE BUDOWY 2 1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy nastąpi po przekazaniu terenu budowy tj. w terminie 3 dni od daty podpisania umowy. 2. Termin realizacji zadania nr 5 wykonywanego w ramach przedmiotu umowy - 20 sierpnia 2014 roku. 3. Strony ustalają, że dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzień określony protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy bez istotnych wad, który stanowi wyłączny dokument potwierdzający wykonanie przedmiotu umowy. 2

3 DOKUMENTY UMOWY 3 1. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami zawartymi w poszczególnych dokumentach, strony umowy przyjmują następującą hierarchię ważności dokumentów odniesienia: a) przepisy prawa powszechnie obowiązującego b) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. c) aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, deklaracje, świadectwa dopuszczenia itp., 2. Wykonawca najpóźniej w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu dowód ubezpieczenia OC, ubezpieczenia od ryzyka budowy i montażu, uprawnień budowalnych kierownika budowy. 3. Wykonawca przedłoży harmonogram robót rzeczowo - finansowy najpóźniej w dniu zawarcia przedmiotowej umowy. 4. W miarę potrzeb oraz postępu robót budowlanych wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji harmonogramu robót. 5. Wszystkie zmiany harmonogramu robót wymagają akceptacji Zamawiającego. Aktualizacja powołanych w ust. 2 dokumentów nie ma żadnego wpływu na zmianę umownego terminu zakończenia robót budowlanych. Zmiana harmonogramu robót nie wymaga aneksu do umowy. ZASADY WYKONYWANIA ROBÓT 1. Współpraca na terenie budowy 4 a) Zamawiający dopuszcza wyrażenie zgody na równoczesne wykonywanie robót budowlanych nie objętych umową na przedmiotowe zamówienie na terenie budowy przez inny podmiot pod warunkiem, że wykonywanie robót budowlanych przez inny podmiot nie będzie powodowało utrudnień w wykonywaniu przedmiotu umowy przez Generalnego Wykonawcę, wydłużenia czasu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy czy wzrostu kosztów przedmiotu umowy. b) W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego uzgodnienie szczegółów tej współpracy na terenie budowy pozostawia się w gestii Generalnego Wykonawcy, który jest uprawniony do ustalenia, warunków i odpowiedzialności za prowadzenie robót budowlanych na terenie budowy przez Wykonawcę oraz inny podmiot zastrzeżeniem pkt. 1 lit a niniejszego paragrafu. c) Ze względu na trwające prace budowlane w obiektach Szpitalnych związane z realizacją głównej inwestycji w ramach Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego ustalania i dokumentowania kolejności wykonywanych prac z Generalnym Wykonawcą przedmiotowej inwestycji. 2. Zasady porozumiewania się stron Porozumiewanie się stron w sprawach związanych z wykonywaniem robót budowlanych ( w tym z Generalnym Wykonawcą) oraz dotyczących interpretowania umowy ( z Zamawiającym) odbywać się będzie co do zasady w drodze korespondencji pisemnej, przy czym dopuszcza się porozumiewanie w drodze owej (na adresy osób wymienionych w 5) faksowej. 3. Narady koordynacyjne a) W celu przeprowadzenia bieżącej kontroli nad postępami robót budowlanych organizowane będą narady koordynacyjne, odbywające się raz w tygodniu przy udziale Zamawiającego. b) Organizowanie miejsca narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego, inspektora nadzoru Zamawiającego oraz innych zaproszonych osób należy do obowiązków Zamawiającego. c) Narady będą miały na celu ustalenie aktualnego stanu realizacji robót, omówienie 3

4 wyłaniających się w toku ich wykonywania trudności i zagrożeń oraz sposobu rozwiązywania problemów. d) Celem narad koordynacyjnych będzie omawianie bieżących spraw dotyczących wykonania i zaawansowania robót. Terminy narad koordynacyjnych będzie ustalał Zamawiający. e) Narady będą prowadzone i protokołowane przez Zamawiającego. f) Upoważniony przedstawiciel Zamawiającego przy okazji przeprowadzania kontroli stanu zaawansowania robót będą dokonywali weryfikacji wykonanych robót w zakresie terminów wynikających z harmonogramu robót rzeczowo-finansowego. g) Narady o których mowa w ust. 3 lit..a) mogą być zwoływane częściej tj. w miarę potrzeb. 4. Media a) Wykonawca zobowiązuje się do pokrywania kosztów związanych z zużyciem mediów, tj. energii elektrycznej, energii cieplnej, wody oraz odprowadzania nieczystości ciekłych zgodnie ze wskazaniem liczników zamontowanych na własny koszt Wykonawcy. b) Wykonawca jest zobligowany zapewnić sobie na własny koszt i ryzyko; wywóz nieczystości stałych, gruzu, śmieci komunalnych itp. Wspomniane odpady nie mogą zalegać na terenie budowy dłużej niż 5 dni kalendarzowych, a w przypadku gdy stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa osób lub mienia muszą być usuwane bezzwłocznie. c) Powstałe w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi materiały podlegające recyklingowi (tj. w szczególności: metalowe elementy konstrukcyjne itp.) zostaną złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. d) Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty za zużyte media na podstawie faktur wystawionych przez Zamawiającego w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury. Faktury, o których mowa wystawiane będą w miesięcznych okresach rozliczeniowych odpowiadających okresom kalendarzowym. e) w przypadku zużycia przekraczającego opomiarowany pobór Zamawiający może obciążyć kosztami Wykonawcę. PERSONEL ZAMAWIAJĄCEGO Osobą do kontaktów z Wykonawcą ustanowioną przez Zamawiającego będzie: 5 a) Inspektor Nadzoru b) Osoba nadzorująca realizację umowy... OBOWIĄZKI I PRAWA WYKONAWCY 1. Obowiązki Wykonawcy 6 a) Wykonawca zobowiązuje się do wykonania ustalonego w umowie przedmiotu umowy (zamówienia publicznego) zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i oddania go Zamawiającemu w terminie i na zasadach ustalonych w umowie. b) Wykonawca przedmiot umowy realizował będzie siłami własnymi lub za pomocą podwykonawców zgodnie z zakresem rzeczowym określonym w ofercie. c) Wykonawca i wszyscy jego przedstawiciele i podwykonawcy będą działali zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy oraz będą wspierać Zamawiającego we wszystkich czynnościach technicznych, administracyjnych i finansowych związanych z realizacją umowy. d) Wykonawca będzie z najwyższą starannością współpracował z Zamawiającym na jego rzecz w całym okresie realizacji umowy celem terminowego, oszczędnego oraz skutecznego wykonania przedmiotu umowy. e) W przypadku, gdyby postęp robót budowlanych nie był zadowalający, do obowiązków 4

5 Wykonawcy będzie należało poinformowanie Zamawiającego o wszystkich środkach, które należy podjąć w celu zaradzenia zaistniałej sytuacji oraz wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy. f) W przypadku, gdy podczas realizacji poszczególnych zadań wystąpi konieczność demontażu elementów konstrukcyjnych na terenie budowy Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego przywrócenia stanu poprzedniego po ukończeniu danego etapu realizacji zadania nr 5, w związku z którym zaistniała potrzeba demontażu. Zarówno demontaż jak i przywrócenie stanu poprzedniego budynku będzie następowało na wyłączną odpowiedzialność, ryzyko i koszt Wykonawcy. g) Wykonawca zobowiązuje się do prowadzenia prac dla zadania nr 5, o którym mowa w 1 umowy, przy uwzględnieniu ciągłości udzielania świadczeń medycznych u Zamawiającego w sposób niezakłócający podstawowej działalności oraz niezagrażający bezpieczeństwu pacjentów i personelu. 2. Polecenia, inspekcje i audyty a) Wykonawca zobowiązany jest wykonywać wszystkie polecenia Zamawiającego (pisemnie, e- mailem, faksem) wydawane zgodnie z przepisami prawa i wszystkimi postanowieniami umowy. b) Polecenia Zamawiającego nie mogą być sprzeczne z postanowieniami umowy, z przepisami prawa i nie mogą prowadzić do wzrostu kosztu przedmiotu umowy oraz do przedłużenia czasu niezbędnego do wykonania przedmiotu umowy. c) Na żądanie Instytucji Realizującej Wykonawca udostępni jej w czasie inspekcji wszystkie swoje rachunki i zapisy dotyczące wykonywania umowy oraz pozwoli na przeprowadzenie audytu przez audytorów wyznaczonych przez Instytucję Realizującą. 3. Podwykonawcy a) Zamawiający dopuszcza zlecenie podwykonawcom, części robót wymienionych w ofercie Wykonawcy, pod warunkiem posiadania przez podwykonawców wymaganych kwalifikacji. b) Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy. c) Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. d) Jeżeli Zamawiający w terminie 5 dni roboczych od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. e) Do zawarcia umowy przez podwykonawcę z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy, Ustalenia powyższego ust. 4 stosuje się odpowiednio. f) Umowy, o których mowa w ust. 3 c) powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. g) Zamawiający nie wyrazi zgody na zawarcie umowy z podwykonawcą, której treść będzie sprzeczna z treścią umowy zawartej z Wykonawcą. h) W przypadku zawarcia umowy Wykonawcy z podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego podwykonawcy, zmiany warunków umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami ust. 3 d) Zamawiający jest zwolniony z odpowiedzialności względem podwykonawcy. i) W sytuacji określonej w ust. 3 d) Zamawiającemu przysługuje uprawnienie w postaci: wstrzymania płatności należności z tytułu realizacji umowy przez Wykonawcę do czasu dostosowania warunków umów do ustaleń określonych w niniejszym paragrafie. j) Wykonawca zobowiązany jest do składania Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych przed terminem zapłaty należnej mu faktury, pisemnego potwierdzenia przez podwykonawcę, którego wierzytelność jest częścią składową wystawionej faktury, dokonania zapłaty na rzecz tego podwykonawcy. Potwierdzenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy z tej faktury. W przypadku faktury końcowej potwierdzenie winno być dołączone do protokołu końcowego robót. Za dokonanie zapłaty przyjmuje się datę uznania 5

6 rachunku podwykonawcy. k) W przypadku niedostarczenia potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 j) Zamawiający zatrzyma z należności Wykonawcy kwotę w wysokości równej należności podwykonawcy do czasu otrzymania tego potwierdzenia. l) Ustalenia powyższe stosuje się odpowiednio do umów podwykonawców z kolejnymi podwykonawcami, m) Nie zastosowanie się Wykonawcy do wymogów wynikających z zapisów niniejszego paragrafu upoważnia Zamawiającego do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu wyegzekwowania od Wykonawcy i wszystkich podwykonawców powyższych ustaleń aż do odstąpienia od umowy z Wykonawcą z winy i na ryzyko Wykonawcy włącznie. n) Wykonywanie robót budowlanych przy pomocy podwykonawców może odbywać się wyłącznie za aprobatą Zamawiającego, na zasadach określonych w art. 647 Kodeksu Cywilnego. o) Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umowy lub projektu umowy dotyczącego wykonania robót budowlanych określonych w tej umowie lub projekcie, zawartej z Podwykonawcą. Jeżeli Zamawiający w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty przedstawienia tych materiałów nie zgłosi sprzeciwu lub zastrzeżeń uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy z Podwykonawcą. p) Zawierając umowę z Podwykonawcą zarówno Zamawiający jak i Wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty ; wykonane przez Podwykonawcę. W przypadku zawarcia umowy bez zgody Zamawiającego Wykonawcy z Podwykonawcą lub Podwykonawcy z dalszym Podwykonawcą, zmiany lub zatrudnienia nowego Podwykonawcy, zmiany warunków umowy z Podwykonawcą oraz w przypadku nieuwzględnienia sprzeciwu lub zastrzeżeń do umowy zgłoszonych przez Zamawiającego zgodnie z ustaleniami określonymi w 6 umowy, Zamawiający jest zwolniony z solidarnej odpowiedzialności za zapłatę wynagrodzenia Podwykonawcy. q) Zapisy 6 obowiązują odpowiednio w przypadku zawarcia umowy przez Podwykonawcę z dalszym Podwykonawcą, przy czym w takim wypadku wymagana jest również zgoda Wykonawcy. r) Zlecenie wykonania części robót Podwykonawcom, nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części robót budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawców jak za własne działania lub zaniechania. s) Wykonawca ma obowiązek dostarczenia Zamawiającemu 1 egz. umowy wraz z aneksami (kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem) zawartej z każdym Podwykonawcą w terminie 7 dni kalendarzowych od daty jej zawarcia pod rygorem określonym w 6 ust. 3 lit. c umowy. 4. Personel i sprzęt Wykonawcy a) Wykonawca wyznaczy na kierownika budowy jedną osobę. b) Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji robót, Wykonawca zatrudni osobę wymienioną w załączonym do oferty wykazie osób, lub inne osoby zaakceptowane przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje każde proponowane zastąpienie osób, jedynie wtedy, kiedy odnośne kwalifikacje i zdolności proponowanych osób, będą takie same lub wyższe niż osób wymienionych w wykazie osób. c) Jeżeli Zamawiający zwróci się do wykonawcy z żądaniem usunięcia określonej osoby, która należy do personelu wykonawcy lub jego podwykonawcy oraz uzasadni swoje żądanie, to Wykonawca zapewni, że osoba ta w ciągu siedmiu dni opuści teren budowy i nie będzie miała żadnego dalszego wpływu i związku z czynnościami związanymi z wykonywaniem umowy. d) Wszelkie materiały, narzędzia, maszyny i urządzenia, które są niezbędne do wykonania przedmiotu umowy winny spełniać obowiązujące normy jakości oraz posiadać wszelkie wymagane przez obowiązujące przepisy atesty i certyfikaty. Wykonawca dokonuje zakupu materiałów o których mowa w zdaniu poprzednim, na własny koszt i ponosi pełne ryzyko ich zastosowania lub wykorzystania przy wykonaniu przedmiotu umowy. e) Wykonawca zapewni we własnym zakresie i na własny koszt zabezpieczenie, przechowywanie i składowanie narzędzi pracy oraz materiałów wykorzystywanych w okresie realizacji umowy. f) Wykonawca oświadcza, że dysponuje odpowiednimi siłami przerobowymi pozwalającymi na należyte i terminowe wykonanie zadania. 6

7 5. Zapewnienie dostępu do terenu budowy a) Wykonawca ma obowiązek zapewnienia Zamawiającemu, wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu budowlanego, dostępu do terenu budowy i do każdego miejsca, gdzie roboty budowlane w związku z umową będą wykonywane. b) Wykonawca z tego tytułu nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane wyłącznie przez przedstawicieli Zamawiającego w związku z zapewnieniem im dostępu do terenu budowy. 6. Dokumentacja budowy Wykonawca zobowiązany jest przechowywać umowę i prowadzić na bieżąco następujące dokumenty budowy w formie zgodnej z art.3 pkt.13 i art. 16 ustawy Prawo Budowlane: a) dziennik budowy, b) protokoły odbiorów robót, c) dokumentację fotograficzną robót (na nośniku elektronicznym). d) inną korespondencję budowy. 7. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia a) Wykonawca ma obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności na terenie budowy i wszystkich znajdujących się na nim miejsc pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. b) Za nienależyte wykonanie tych obowiązków będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 8. Zagrożenia stanowiące ryzyko Wykonawcy a) Od daty protokolarnego przejęcia terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego przedmiotu umowy wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność na zasadach ogólnych za wszelkie szkody wynikłe na tym terenie. b) Wykonawca jest zobowiązany w należyty sposób zabezpieczyć teren budowy. c) Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy, podwykonawców oraz osób trzecich pozostawione na terenie budowy, a jego zabezpieczenie należy do obowiązków Wykonawcy. 9. Koszt napraw Szkody zaistniałe w robotach lub materiałach przeznaczonych do wbudowania w okresie między terminem rozpoczęcia robót i terminem ich zakończenia oraz szkody zaistniałe w okresie odpowiedzialności Wykonawcy za wady spowodowane w tym okresie, pozostające w bezpośrednim związku z usuwaniem wad, będą naprawione przez Wykonawcę i na jego wyłączny koszt. KONTROLA JAKOŚCI I ODBIORY ROBÓT 1. Zasady przestrzegania wymagań dotyczących należytej jakości robót: 7 a) Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania w toku realizacji robót, wymagań dotyczących stosowania materiałów oraz sposobów wykonania robót budowlanych. b) Przestrzeganie wymogów, o których mowa w ust. 1 lit. a umowy nadzoruje i potwierdza inspektor nadzoru ze strony Zamawiającego. 2. Ujawnianie i usuwanie wad i usterek w czasie realizacji robót: 7

8 a) W przypadku ujawnienia wad i usterek w robotach budowlanych, Zamawiający ma prawo żądania ich usunięcia w terminie do 14 dni, na własny koszt Wykonawcy a Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia. b) Jeżeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbędne jest dokonanie prób, badań, odkryć lub ekspertyz, to Zamawiający ma prawo dokonać tych czynności i w przypadku, jeżeli te czynności potwierdzą, że wady w robotach budowlanych wystąpiły, Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zwrotu poniesionych z tego tytułu kosztów. 3. Wykonawca na piśmie, najpóźniej w terminie 7 dni kalendarzowych przed upływem terminu wykonania odbioru poszczególnego zadania, zawiadomi pisemnie Zamawiającego o zakończeniu wykonania zadania i jego gotowości do dokonania odbioru końcowego zadania. Gotowość zadania do odbioru końcowego winna być udokumentowana dołączonymi do zawiadomienia dokumentami budowy, tj.: a) Oświadczeniem Wykonawcy o zgodności i kompletności wykonania zadania z warunkami niniejszej umowy, b) Oryginałem dzienników budów z wpisem Kierownika budowy o zakończeniu robót budowlanych i potwierdzeniem tego wpisu przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego; 4. Ustala się następujące rodzaje odbiorów robót: a) odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, b) odbiór przejściowy, c) odbiór końcowy przedmiotu umowy, d) odbiór przed upływem okresu rękojmi i gwarancji. e) odbiór ostateczny po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji i jakości. 6. Do podstawowych obowiązków Zamawiającego należy dokonywanie odbiorów robót: a) Odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu dokonuje upoważniony inspektor nadzoru inwestorskiego na wniosek wykonawcy, w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia o wykonaniu tych robót w postaci wpisu w dzienniku budowy. b) Odbioru przejściowego, dokonuje inspektor nadzoru ze strony Zamawiającego z zachowaniem 3 - miesięcznych okresów rozliczeniowych w terminie do 20-go dnia miesiąca zamykającego okres rozliczeniowy oraz z ustaleniem stopnia zaawansowania robót w oparciu o harmonogram robót stanowiących załącznik nr. do umowy. c) Odbioru końcowego dokonuje się w ciągu 5 dni kalendarzowych po całkowitym zakończeniu wszystkich robót bez istotnych wad składających się na przedmiot zadania. d) Odbiór końcowy przedmiotu umowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale Zamawiającego, oraz w obecności Wykonawcy. e) W terminie 7 dni kalendarzowych przed rozpoczęciem odbioru końcowego przedmiotu umowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu: - uwagi i zalecenia Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, - certyfikaty, deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, świadectwa sanitarne wbudowanych materiałów, f) Istotne wady stwierdzone przy odbiorze końcowym powodują nie dokonanie odbioru, a Wykonawca zobowiązany jest usunąć je na własny koszt w terminie do 7 dni i ponownie dokonać zgłoszenia do odbioru. Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru w ciągu 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania zawiadomienia. g) Po zakończeniu odbiorów zadania strony sporządzą protokół odbioru końcowego przedmiotu umowy. h) Odbiór przed upływem okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany przez Zamawiającego z udziałem Wykonawcy w formie protokolarnej i ma na celu stwierdzenie wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z rękojmi i gwarancji za wady fizyczne. i) Odbiór ostateczny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale Wykonawcy w formie protokołu ostatecznego odbioru po usunięciu wszystkich wad ujawnionych w okresie rękojmi i 8

9 gwarancji jakości j) Zgłoszony przez Wykonawcę do odbioru końcowego przedmiot umowy musi spełniać warunek pełnej jego gotowości technicznej, formalno prawnej i użytkowej do celów, którym ma służyć i winien być zgodny z przepisami obowiązującego prawa oraz wykonany zgodnie z wymogami określonymi umową. 7. Gotowość do odbioru końcowego przedmiotu zamówienia winna być udokumentowana dołączonymi do zawiadomienia dokumentami budowy, m.in.: a) Oświadczeniem Wykonawcy o zgodności i kompletności wykonania przedmiotu umowy z warunkami umowy, b) Oryginałem Dziennika Budowy z wpisem Kierownika Budowy o zakończeniu robót budowlanych i potwierdzeniem tego wpisu przez Inspektora Nadzoru ze strony Zamawiającego. c) Teren budowy musi być doprowadzony do należytego stanu i porządku. d) Uwagami i zaleceniami Zamawiającego, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń, e) Certyfikatami, deklaracjami zgodności, aprobatami technicznymi wbudowanych materiałów, f) Protokołami zdawczo odbiorczymi; WYNAGRODZENIA 1. Wynagrodzenie wykonawcy 8 a) Strony zgodnie ustalają wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy w wysokości brutto. za 1 m2 (słownie złotych.) wg zasad określonych w umowie. b) Rozliczenie za zrealizowany przedmiot umowy dla zadania nr 5 nastąpi w oparciu o faktury przejściowe, wystawiane w 3 miesięcznych okresach rozliczeniowych, do 20 dnia każdego miesiąca zamykającego okres rozliczeniowy, przy czym pierwszy okres rozliczeniowy zamyka się do 20 sierpnia 2013 roku oraz fakturę końcową po odbiorze końcowym przedmiotu umowy. Podstawą wystawienia każdej faktury przejściowej będzie protokół zaawansowania wykonanych robót budowlanych sporządzony przez kierownika budowy i zatwierdzony przez Zamawiającego. Wysokość wynagrodzenia przejściowego wskazanego w fakturze przejściowej będzie adekwatna do rzeczywistego zaawansowania robót i zostanie ustalona na podstawie oszacowania przez kierownika budowy procentowego zaawansowania robót budowlanych w danym okresie rozliczeniowym i zatwierdzona przez inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. c) Ostatnia część wynagrodzenia na wykonanie kompletnego przedmiotu umowy (po odliczeniu kwot wypłaconych na podstawie faktur przejściowych) nie mniejsza niż 5% wynagrodzenia zostanie zapłacona na podstawie faktury końcowej. d) Podstawą wystawienia faktur końcowych będzie bezusterkowy protokół końcowego odbioru robót. h) ustalona w umowie wysokość wynagrodzenia jest niezależna od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez Wykonawcę kosztów ich realizacji. i) Ustala się, że wynagrodzenie Wykonawcy uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, włącznie z podatkiem VAT oraz opłaty celne i inne opłaty związane z wykonywaniem przedmiotu umowy. j) Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie dokonywana w walucie polskiej i wszystkie płatności będą dokonywane w tej walucie (art Kodeksu Cywilnego). k) Wszystkie płatności odbywają się na podstawie faktur wystawionych w oparciu o protokoły (przejściowe, końcowe), a w przypadku realizacji przedmiotu umowy przy udziale podwykonawcy (ów) również: w oparciu o oświadczenie Wykonawcy (dla faktur przejściowych), że uregulował należności wobec podwykonawców za zrealizowane przez nich roboty, w oparciu o oświadczenie (lub dowody zapłaty) podwykonawcy (ów) (dla faktur 9

10 2. Płatności końcowych) o uregulowaniu przez Wykonawcę na jego rzecz należności za zrealizowane roboty. Oświadczenie powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne podwykonawcy (podwykonawcom). a) Wszystkie płatności odbywają się na podstawie faktur wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami. b) Prawidłowo wystawione faktury VAT płatne będą w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty wpływu do siedziby Zamawiającego, na rachunek Wykonawcy: c) Jako termin dokonania zapłaty wynagrodzenia uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. d) Wykonawca będzie wystawiał faktury za wykonane prace na Zamawiającego. e) Jeżeli termin płatności przypada na dzień wolny od pracy, płatność zostanie dokonana w pierwszym dniu roboczym następującym po tym dniu. 9 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA ROBÓT 1. W celu należytego wykonania przez Wykonawcę zobowiązań wynikających z treści Umowy, Wykonawca przed podpisaniem Umowy wniesie zabezpieczenie w wysokości 10% wartości brutto umowy w formie pieniężnej lub niepieniężnej. 2. Zamawiający ustala że: a) 70% wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrócone w ciągu 30 dni od podpisania protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy (tj. uznania, że zamówienie zostało należycie wykonane) b) 30% wniesionego zabezpieczenia, zostanie zwrócone nie później niż w terminie 15 dni po upływie okresu udzielonej rękojmi. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 3. Zamawiający jest uprawniony do przeniesienia praw wynikających z zabezpieczenia należytego wykonania umowy na rzecz Instytucji Realizującej Województwa Małopolskiego. 4. Wykonawca wniesie zabezpieczenie należytego wykonania umowy robót w formie: poręczenia bankowego lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej lub gwarancji ubezpieczeniowej; gwarancji bankowej; w pieniądzu, w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 5. Zabezpieczenie w formie pieniężnej należy wpłacić na konto Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków (decyduje termin uznania rachunku Szpitala): Bank Zachodni WBK SA XXVII o/kraków nr.: Dowód wpłaty należy przedstawić Zamawiającemu najpóźniej w dniu podpisania przedmiotowej umowy. 6. Zabezpieczenie w formie niepieniężnej winno być wystawione na Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków złożone w Dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia Szpitala jw. Po sprawdzeniu jego poprawności i zgodności z warunkami umownymi zabezpieczenie zostanie zdeponowane w kasie Szpitala Specjalistycznego im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, Kraków. Nie wniesienie przez Wykonawcę zabezpieczenia przed podpisaniem umowy powoduje nie zawarcie umowy z winy Wykonawcy. 7. Kwoty pieniężne należy wpłacić na konto Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. i załączyć do umowy kserokopię dowodu wpłaty. 8. Zabezpieczenie w formie niepieniężnej winno być wystawione na Szpital Specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie Sp. z o.o. złożone w dziale Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia prowadzącym postępowanie, który po sprawdzeniu jego poprawności i zgodności z warunkami umownymi, przekaże zabezpieczenie do działu finansowo księgowego. 10

11 10 ZAKOŃCZENIE ROBÓT I PRZEKAZANIE DO UŻYTKU Zasady odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy po zakończeniu robót a) Wykonawca udziela Zamawiającemu: 36 miesięcznej gwarancji na wykonane przez siebie roboty. Okres gwarancji rozpoczyna się od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy. b) W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do nieodpłatnego usunięcia ujawnionych wad lub usterek. c) Jeżeli w okresie gwarancji zostaną stwierdzone wady lub usterki w przedmiocie umowy - Zamawiający zawiadamia o tym Wykonawcę, który zobowiązany jest wadę lub usterkę usunąć w terminie do 14 dni od daty zawiadomienia telefonicznego lub faksem. d) Zamawiający może korzystać z uprawnień z tytułu rękojmi niezależnie od uprawnień z tytułu gwarancji. Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi dla każdego zadania rozpoczyna się z chwilą odbioru końcowego tego zadania a kończy się po upływie 36 miesięcy od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy. e) Wady nieistotne zgłoszone Wykonawcy na podstawie rękojmi i gwarancji będą usuwane w terminie jednego tygodnia od daty odbioru pisemnego powiadomienia Wykonawcy. f) Do momentu usunięcia wad wymagających więcej czasu niż 7 dni oraz wad mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowania budynku, Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć miejsce powstania wad w trybie natychmiastowym. g) Jeżeli Wykonawca nie usunie wad lub usterek w terminie do 14 dni od daty upływu terminu wyznaczonego (ich zgłoszenia) przez Zamawiającego na usunięcie, to Zamawiający może zlecić ich usunięcie stronie trzeciej na koszt Wykonawcy. h) Zamawiający jest zobowiązany powiadomić Wykonawcę co najmniej 3 dni wcześniej o zamiarze zlecenia usunięcia wad lub usterek stronie trzeciej. i) Po usunięciu wady lub usterki strony spiszą protokół ich usunięcia. W okresie gwarancji Zamawiający może odmówić podpisania protokołu, jeżeli jego zdaniem wada lub usterka nie została usunięta i wyznaczyć nowy termin usunięcia wady lub usterki. j) W razie sporu co do okoliczności, o których mowa w 10 pkt. i Zamawiający może wyznaczyć na koszt Wykonawcy rzeczoznawcę do ich oceny. 11 ODPOWIEDZIALNOŚĆ Z TYTUŁU NIEWYKONANIA LUB NIENALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 1. Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez Ustawę Pzp i KC oraz w przypadkach podstawowych naruszeń umowy przez Wykonawcę a w szczególności wymienionych w 11 ust. 2 lit. a) c) d) e) umowy, Wykonawca może odstąpić od umowy jeżeli Zamawiający narusza w sposób podstawowy postanowienia umowy. 2. Do podstawowych naruszeń umowy zaliczają się w szczególności następujące przypadki: a) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty na okres dłuższy niż 14 dni, b) Zamawiający lub Wykonawca popada w stan likwidacji, c) Wykonawca nie przedłuży ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, d) Wykonawca przy realizacji umowy jest zaangażowany w praktyki korupcyjne stwierdzone aktem oskarżenia, 3. Odstąpienie od Umowy nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku uiszczenia Zamawiającemu odpowiednich kar umownych oraz odszkodowań. 4. Niezależnie od przypadków określonych w ust. 2 Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadku określonym w art. 145 ust.1 Prawo Zamówień Publicznych. 5. W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek zabezpieczenia a następnie opuszczenia terenu budowy. 11

12 6. Oprócz wypadków wymienionych powyżej, a także w art. 644 Kodeksu Cywilnego i ustawie Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy bez uiszczenia kar ze strony Zamawiającego jeżeli: a) zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, b) Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub realizacją umowy tak dalece, że nie gwarantuje to zakończenia prac w terminie umownym, c) Wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiotu zamówienia w terminie 7 dni kalendarzowych od daty przekazania terenu robót lub nie przystąpił do odbioru terenu robót w terminie określonym w 2 ust.1 u mowy, 7. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej i musi zawierać uzasadnienie. Zamawiający uprawniony jest do złożenia oświadczeń o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w przedmiotowej umowie. 8. Odstąpienie od umowy przez Zamawiającego nie umniejsza uprawnień Zamawiającego z tytułu przysługiwania oraz możliwości domagania się kar umownych za naruszenia dotyczące i związane z wykonywaniem umowy oraz z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 9. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy w terminie 30 dni kalendarzowych od dnia powzięcia wiadomości o zaistnieniu tych okoliczności. 10. W przypadku odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 2 lit. a, b, c a także w innych przypadkach, których Zamawiający tego zażąda Wykonawcę obciążają następujące obowiązki szczegółowe: a) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na swój koszt, b) Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego, c) Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczonych, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, d) w terminie 30 dni kalendarzowych od zgłoszenia, o którym mowa w ppkt c. Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wg stanu na dzień odstąpienia w oparciu o stan zaawansowania prac; protokół inwentaryzacji robót w toku będzie podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, e) Wykonawca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dniu kalendarzowych, usunie z terenu robót urządzenia zaplecza przez niego dostarczone 11. Rozliczenia w przypadku odstąpienia od umowy a) Jeżeli odstąpienie następuje przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu rzeczowej inwentaryzacji robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru oraz szczegółowego obmiaru robót wykonanych wg stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez Zamawiającego. b) Na podstawie dokonanej inwentaryzacji robót Zamawiający wystawia świadectwo płatności obejmujące wartość wykonanych, a dotychczas nie zapłaconych robót budowlanych oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do wbudowania w inny obiekt, stanowiące podstawę do wystawienia przez Wykonawcę odpowiedniej faktury. c) Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Zamawiający 12. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy zobowiązany jest do przyjęcia od Wykonawcy terenu robót pod swój dozór w terminie 14 dni kalendarzowych od daty odstąpienia od umowy. 13. Za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar umownych z tytułu: a) opóźnienia w dostarczeniu dokumentów wymienionych w 2 ust. 1, w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego ogółem brutto za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od ustalonego terminu w 2 ust. 2, b) opóźnienia w wykonaniu zadania w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto dla zadania, za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia, licząc od ustalonych w 2 ust. 4 terminów 12

13 wykonania zadania. c) opóźnienia, w usunięciu wad w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto dla zadania za każdy kalendarzowy dzień opóźnienia. d) odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia brutto przedmiotu umowy. 14. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 20 % wynagrodzenia umownego ogółem brutto. 15. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na potrącenie z wynagrodzenia naliczonych kar określonych niniejsza umową. 16. Strony uzgadniają że kary umowne przewidziane w niniejszej umowie potrącane będą z wystawianych przez Wykonawcę faktur, a gdyby okazało się to niemożliwe Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar na rachunek Zamawiającego w ciągu 30 dni od dnia otrzymania noty obciążeniowej. 17. Jeżeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego ZMIANA UMOWY Zmiana postanowień umowy może być dokonana w przypadku zmian nieistotnych w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru wykonawcy lub okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a w szczególności: a) terminu wykonania umowy w przypadku: - wstrzymania robót budowlanych przez właściwy organ z przyczyn nie zawinionych przez Wykonawcę - wystąpienia siły wyższej kataklizmu np. pożaru, powodzi, trzęsienia ziemi etc - wystąpienia udokumentowanych przez Wykonawcę, nie zawinionych przez niego opóźnień w dostawie urządzeń technologicznych b) wykonania robót zamiennych (Wykonawca informuje Zamawiającego o konieczności przeprowadzenia robót zamiennych, Zamawiający wyraża zgodę lub odmawia) wynikających ze zmiany technologii lub zamiany materiałów przewidzianych w dokumentacji w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane. 2. Zmiana umowy dokonana z naruszeniem przepisu art. 144 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych podlega unieważnieniu. 3. Wszystkie zmiany umowy dokonywane są w formie pisemnej aneksem do umowy i muszą być podpisane przez upoważnionych przedstawicieli obu stron. POSTANOWIENIA KOŃCOWE Wszelkie postanowienia umowy będą interpretowane na podstawie przepisów prawa polskiego. 2. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności Prawa zamówień publicznych i Prawa budowlanego oraz odpowiednie Kodeksu Cywilnego. 3. Spory wynikłe przy realizacji niniejszej umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy w Krakowie. 4. W świetle bezwzględnie obowiązujących przepisów Prawa Zamówień Publicznych cesja praw i obowiązków Wykonawcy umowy o zamówienie publiczne jest niedopuszczalna Integralną część umowy stanowią wymienione w niej załączniki. 6. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach z tego dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 13

14 ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA ZAŁĄCZNIKI DO UMOWY 1. Formularz ofertowy Wykonawcy 2. Harmonogram robót załącznik nr.. umowy 3. Kserokopia polisy ubezpieczeniowej OC załącznik nr.. umowy 4. Kserokopia polisy ubezpieczenia od ryzyk budowy i montażu załącznik nr.. umowy 14