WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU. System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR"

Transkrypt

1 WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU Łukasz Bilski System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno handlowym ARMAGOR Praca dyplomowa licencjacka Promotor dr Anna Bisaga Kierunek: Zarządzanie Opole 2009

2 Załącznik do Zarządzenia Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji nr 31/2005 Opole, dn Bilski Łukasz Wydział Ekonomiczny Kierunek: Zarządzanie Świadomy odpowiedzialności oświadczam, że przedłożona do obrony praca dyplomowa pod tytułem System zarządzania jakością w przedsiębiorstwie produkcyjno-handlowym ARMAGOR została przygotowana przy wykorzystaniu wykazanej literatury przedmiotu i materiałów źródłowych. Oświadczam, jednocześnie, że praca nie narusza praw autorskich w rozumieniu ustawy z roku O prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2000, nr 80 poz. 904 z późn. zm.) oraz dóbr osobistych chronionych prawem cywilnym. Oświadczam również, że wymieniona praca nie zawiera danych i informacji, które zostały uzyskane w sposób niedozwolony prawem, oraz nie była dotychczas przedmiotem żadnej urzędowej procedury związanej z uzyskaniem tytułu licencjata.... Podpis studenta 2

3 Spis Treści Wstęp... 4 Rozdział I. ROZWÓJ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Istota i pojęcie jakości Rozwój działań na rzecz jakości Wybrane modele zarządzania jakością Zarządzanie jakością jako synonim Zarządzania strategicznego Wdrażanie Systemu Zarządzania Jakością Rozdział II. BUDOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNIE Z NORMAMI ISO SERII Geneza norm ISO serii Spójna rodzina norm ISO serii Zarządzanie jakością zgodnie z normą ISO 9001: Rozdział III. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE ARMAGOR Przedmiot i zakres działalności Charakterystyka działalności Wdrażanie systemu zarządzania jakością Zarządzanie procesami Wymagania dotyczące dokumentacji Wpływ implementacji normy ISO 9001 na zmiany w zarządzaniu przedsiębiorstwem Zakończenie Bibliografia Spis Tabel i Rysunków

4 Wstęp Jakość to nadrzędna idea każdego współczesnego przedsiębiorstwa. Kierujemy się nią w planowaniu działań, konstruowaniu i wytwarzaniu produktów i usług oraz w wyborze partnerów biznesowych. Jednak najczęściej postrzegamy jakość wycinkowo, nie zdając sobie sprawy ze złożoności tego zagadnienia i wzajemnych oddziaływań poszczególnych jego aspektów. Podjęcie tematu dotyczącego systemu zarządzania jakością uzasadniam ciągłym wzrostem znaczenia tej dziedziny zarządzania. Powinniśmy poznawać nowe idee, wcielać je w życie oraz wpływać na ich rozwój. Bardzo ważne jest to, aby na podstawie już wprowadzonych zmian wysnuwać wnioski i tworzyć lepsze systemy. Badanie systemu działającego nieprzerwanie przez okres niespełna 4 lat w przedsiębiorstwie produkcyjnym ARMAGOR daje możliwość szczegółowego poznania systemu oraz obiektywnej jego oceny. Międzynarodowa norma ISO 9001:2008 stanowi podstawę do opracowania, wdrożenia i certyfikacji systemów jakości. Zastosowane w niej normatywne podejście do tematyki zapewnienia jakości niesie w sobie równocześnie cechę uniwersalności. Standardy z grupy ISO 9000 reprezentują zbiór dobrych praktyk zarządzania, których celem jest zapewnienie, iż wymagania klienta są spełnione (organizacja dostarcza wyrób lub usługę zgodnie z oczekiwaniami klienta). Praca składa się z trzech rozdziałów. W pierwszym rozdziale omówiona zostaje istota i pojęcie jakości. Pokazany jest rozwój jakości na tle historycznym jak również ideowym. Różne sposoby pojmowania jakości oraz metody i narzędzia zapewnienia jakości przedstawione są jako ważne zasady zarządzania przedsiębiorstwem, które tworzą system zarządzania jakością. Drugi rozdział to teoretyczne opisanie systemu norm ISO oraz budowanie systemów zarządzania jakości w oparciu o objaśnione wzorce. Ostatni rozdział to praktyczne przedstawienie procesowego systemu zarządzania jakością w przedsiębiorstwie ARMAGOR. Końcowym celem opracowania jest ocena wprowadzonego i stosowanego systemu oraz jego wpływ na przedsiębiorstwo i ludzi. W pracy wykorzystano literaturę przedmiotu, przywołano normy ISO oraz dane empiryczne zebrane w oparciu o dokumenty i obserwację włączoną w badanym przedsiębiorstwie. Celem pracy jest analiza wpływu wdrożonego systemu zarządzania jakością na procesy zachodzące w przedsiębiorstwie. 4

5 Zgodnie z tak sformułowanym celem pracy przyjęto następujące hipotezy, które poddano weryfikacji: 1. Wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001 wyposaża naczelne kierownictwo w narzędzia monitorowania zarządzania w przedsiębiorstwie. 2. Organizacja przedsiębiorstwa staje się bardziej przejrzysta dla wszystkich jego interesariuszy. 3. Rośnie zadowolenie klientów wewnętrznych i zewnętrznych. 4. Poprawia się komunikacja pomiędzy głównymi procesami. 5. Naczelne kierownictwo przywiązuje większą wagę do zarządzania personelem i jego kompetencjami. 5

6 Rozdział I ROZWÓJ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 1. Istota i pojęcie jakości Pojęcie jakości ewoluowało przez wieki. W XVIII wieku przed naszą erą Hammurabi, twórca pierwszego zapisanego kodeksu praw, zawarł w nim wskazówki dotyczące jakości w budownictwie. 1 Dziś uznajemy to za jedną z pierwszych prób określenia jakości. Hammurabi zaproponował, zgodnie z zasadą "oko za oko, ząb za ząb", aby budowniczy, który zbuduje niewłaściwie dom poniósł kary odpowiednie do szkód jakie spowodował. Tak więc np. za: zawalenie się domu - odbudować go, śmierć syna właściciela - zabić syna budowniczego, śmierć niewolnika - przekazać niewolnika równej wartości. Przez wiele kolejnych stuleci pojęcie jakości było postrzegane w aspekcie kary za popełnione błędy. Nawet jeszcze w XVIII wieku naszej ery jakość wciąż kojarzona była z karą. Oto przykład ukazu cara Piotra I w sprawie jakości broni z roku 1773: Właściciela Tulskiej Fabryki Broni, Korniła Biełogazowa bić batem i zesłać na roboty do Monastyru, ponieważ podlec ośmielił się dostarczyć Wojsku Ruskiemu muszkiety kiepskiej jakości. Starszego Nadzorcę Wojskowego, Frola Fuksa, bić batem i zesłać do Azowa za stawianie pieczęci na złą broń. Nakazuję Kancelarii Zbrojeniowej w Sankt Petersburgu delegować przedstawiciela do Tuły, by dzień i noc pilnował jakości broni. Nowemu właścicielowi Fabryki Broni, Demidowowi, nakazuję urządzić nadzorcom i ich pomocnikom pomieszczenia nie gorsze, niż jemu samemu. Jeżeli będą gorsze, niech się Demidow nie obraża się, każę obciąć mu głowę. 2 Przyjmuje się że pojęcie jakości zostało wprowadzone przez Platona, który ujął ją jako pewien stopień doskonałości Jednakże europejskie pojmowanie jakości ukształtował uczeń Platona - Arystoteles, który włączył to pojecie do dziesięciu 1 Wawak T., Zarządzanie przez jakość, WIE, Kraków 1995, s.23 2 Wawak S., Zarządzanie jakością - teoria i praktyka, Onepress 2001, s.81 6

7 podstawowych kategorii filozoficznych. W dziele Categoriale definiuje jakość jako to, co sprawia, że rzecz jest rzeczą, którą jest Sprawiają to atrybuty rzeczy, zespół cech lub właściwości (poiótes) tworzących rzecz. Rzymianie przyjęli pojecie jakości od Greków, a odpowiednikiem greckiego słowa poiótes była nazwa qualitas, wprowadzona przez Cycerona ( p.n.e.) W wielu współczesnych językach słowo to zachowało swoje pierwotne brzmienie, zbliżone do łacińskiego pierwowzoru. Również w języku polskim słowo jakość jest ścisłym tłumaczeniem łacińskiego qualitas, a jego encyklopedyczne czy słownikowe definicje (np, ta: zespół cech stanowiących o tym, że dany przedmiot jest tym przedmiotem, a nie innym ) 3, potwierdzają arystotelesowski rodowód. Mimo, że w filozofii europejskiej znany był spór o obiektywny charakter jakości (z klasycznym stanowiskiem Locke'a, rozróżniającym jakości pierwotne i wtórne), łączący się z problemem obiektywności poznania i wartości poznawczej wrażeń zmysłowych, to jednak dominującą tendencją w tradycji europejskiej jest kojarzenie jakości z obiektywnymi (technicznymi) charakterystykami produktów. Wyrazem tej tendencji jest do pewnego stopnia definicja jakości w normie brytyjskiej BS57S0 i w opartej na niej normie terminologicznej ISO 8402: zestaw właściwości i cech wyrobu (lub usługi), które decydują o jego przydatności do spełnienia pewnych określonych explicite lub implicite potrzeb. Do pewnego stopnia albowiem właściwości produktu są odniesione zgodnie ze współczesnym pojmowaniem jakości do potrzeb odbiorcy. 4 W okresie rewolucji przemysłowej i później, aż do pierwszej wojny światowej zmiany w postrzeganiu jakości zachodziły powoli. Dopiero dwudziestolecie międzywojenne przyniosło jeszcze dla niewielu jeszcze widoczne zmiany. Wówczas to w Stanach Zjednoczonych W. Shewhart opracował ideę kart kontrolnych statystycznych narzędzi kontroli procesów produkcyjnych już w czasie ich trwania. Minęło jednak wiele lat, zanim zastosowano tą metodę szeroko. Rewolucyjne zmiany w pojmowaniu jakości przez przedsiębiorstwa zaszły dopiero po drugiej wojnie światowej, gdy naukowcy amerykańscy postanowili odbudować japoński przemysł. Wówczas to W.E. Deming oraz J. Juran po raz pierwszy, wraz z inżynierami japońskimi, wdrożyli system, który później nazwano zarządzaniem przez jakość (TQM - Total Quality Management). W kolejnych latach, w efekcie rosnącego znaczenia jakości, niektóre kraje (Kanada, USA, W.Brytania) rozpoczęły opracowywanie pierwszych norm zapewnienia jakości, które stały się podstawą dla stworzenia międzynarodowego standardu znanego jako ISO seria Słownik języka polskiego, red. M. Szymczak, T.I. PWN 1978, s Zarządzanie przez jakość, praca zbiorowa pod red. E. Konarzewskiej-Gubały, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, s

8 Wówczas to opracowano ogólną definicję jakości, która określała ją jako: zespół właściwości jednostki, dzięki którym jednostka ta jest w stanie spełniać określone lub założone potrzeby. Zaletą ogólnej definicji jest możliwość dostosowania jej do każdej firmy, instytucji, organizacji. Wadą natomiast brak określenia co składa się na jakość. Dlatego też każda organizacja wdrażająca system jakości powinna rozpocząć od zdefiniowania jakości dla niej samej. Taką indywidualną definicję norma nazywa polityką jakości. W roku 2000-cznym Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) wydała kolejną nowelizację norm serii Rozwinięto w sposób zasadniczy podejście do systemu jakości, zmieniono również definicję jakości. Aktualnie w wersji rozszerzonej brzmi ona następująco: Jakość to stopień, w jakim zestaw naturalnych właściwości (fizycznych, czasowych, ergonomicznych, funkcjonalnych i innych) produktu spełnia potrzeby lub oczekiwania, które zostały ustalone, przyjęte zwyczajowo lub są obowiązkowe. 5 Produktem może być wyrób materialny, niematerialny, oprogramowanie, wyrób tworzony w procesach ciągłych (odlew stali) lub usługa. Zestaw naturalnych właściwości to pewne cechy wyróżniające. Jednak aby móc wykorzystać określone właściwości w praktyce należy je podzielić na kryteria, a te z kolei sparametryzować. Ważnym jest rozróżnienie potrzeb od oczekiwań. Potrzeby są to wymagania, które klient ma, zdaje sobie z nich sprawę i przekazuje je sprzedawcy lub świadczącemu usługę. Natomiast oczekiwania są wymaganiami, których klient sprzedawcy nie przekazuje ponieważ są dla niego oczywiste lub nie zdaje sobie sprawy z ich istnienia. Rolą sprzedawcy jest rozpoznanie tych oczekiwań. Różnica pomiędzy poprawnością wykonania usługi, a wysoką jej jakością tkwi zwykle właśnie w zaspokojeniu. 6 Trudność z jednoznacznym opisaniem jakości wiąże się z często powtarzanym spostrzeżeniem, że: istnienia jakości produktu nie zauważa się tak długo, jak długo jest ona w nim zawarta, drastycznie odczuwany jest natomiast jej brak. Trafnie podsumowuje to Frank Price, zauważając, że jakość to: dostarczenie klientowi tego, czego on dziś potrzebuje, za cenę, którą jest skłonny zapłacić, dostarczenie mu czegoś jeszcze lepszego jutro, oraz podkreślając, że jakość jest: niewidoczna, gdy jest dobra, niemożliwa do niezauważenia, gdy jest zła. 5 Norma PN-EN ISO 9001:2000, PKN, Warszawa 2001, s.9 6 Tamże, s.19 8

9 Jakość należy definiować z uwzględnieniem szerokiego kontekstu społecznego, kulturowego itp. Postrzeganie jakości tego samego produktu przez ludzi o różnej kulturze (zarówno osobistej, jak i związanej z miejscem pracy, grupą społeczną, narodem, regionem geograficznym), o różnym statusie materialnym, może być odmienne. Dlatego zapewne akceptowana dziś powszechnie przez praktyków zarządzania jakością definicja jakości proponowana przez normę ISO 9000:2000 jest bardzo lakoniczna. Według niej: Jakość oznacza stopień, w jakim zbiór inherentnych właściwości spełnia wymagania. 7 Najprościej mówiąc, jakość produktu to stopień spełnienia oczekiwań klienta wobec tego produktu. Jest ona tym wyższa, im produkt ma mniej wad, a wada to każda taka cecha produktu, której klient ma prawo się spodziewać Rozwój działań na rzecz jakości Wraz z rozwojem techniki i sposobów produkcji, rozwijało się podejście do spraw jakości. Na początku XX w. w zakładach Forda w USA, zapoczątkowano produkcję seryjną. Wraz z nią wprowadzono opracowane przez Fryderyka Taylora zasady zarządzania. Mówiły one między innymi o ustalaniu najlepszej metody wykonania zadania; doborze, szkoleniu i doskonaleniu robotników celem przydzielenia pracy, do których się najbardziej nadają; współpracy kierownika i robotników; równym podziale pracy i odpowiedzialności między kierowników i pracowników. Oparcie się na tych zasadach pozwoliło na rozdzielenie funkcji produkcyjnych i kontrolnych oraz na wytwarzanie produktu wysokiej jakości przez niewykwalifikowaną kadrę. Ponadto firma zaczęła zatrudniać zespoły inspektorów, którzy sprawdzali produkt i porównywali z prototypem. Tę procedurę stosowano we wszystkich fazach wytwarzania. Inspekcję prowadzono w celu oddzielenia wykrytych wyrobów o niskiej jakości od wyrobów o jakości akceptowalnej, a następnie ich wycofanie, naprawienie i sprzedaż po niższej cenie. Ten okres wiąże się z pierwszym stadium rozwoju Total Quality Management (TQM zasada kompleksowego zarządzania jakością), czyli tzw. kontrolą inspekcyjną. W przeciągu XX w. kompleksowe zarządzanie jakością przeszło w sumie przez cztery etapy rozwoju, aby osiągnąć dzisiejszy kształt. 7 Hamrol A. Zarządzanie Jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2005, s Greber T., Wąsowska A. Total Quality Management, Zarządzanie Jakością 2008 nr 1, s. 2 9

10 Można je następująco sklasyfikować: 9 inspekcja jakości, kontrola jakości, zapewnienie jakości, kompleksowe zarządzania jakością. Trudno jest datować poszczególne fazy rozwoju zarządzania jakością, gdyż przebiegały one różnie w poszczególnych krajach, regionach, gałęziach gospodarki czy przedsiębiorstwach. Ponadto w kolejnych fazach stosowano rozwiązania z faz wcześniejszych. Daty rozpoczynania się kolejnych etapów należy zatem traktować w sposób umowny. Pozwalają one jednak bardziej przejrzyście zobaczyć zmiany w podejściu do zagadnienia jakości. Pierwszym stadium rozwoju zarządzania jakością była inspekcja jakości. Źródeł jej powstania można upatrywać w XIX w. w związku z rosnącym uprzemysłowieniem gospodarki, pojawieniem się produkcji masowej oraz specjalizacji i podziału pracy. Inspekcja jakości polegała głównie na sprawdzaniu, mierzeniu i testowaniu jednej lub większej liczby charakterystyk produktu i odnoszenie wyników do wyspecyfikowanych wymagań w celu potwierdzenia zgodności. W miarę rozwoju gospodarczego i wzrostu skali produkcji rosły koszty takiej inspekcji, ponieważ wydajne i ciągle udoskonalane urządzenia technologiczne pozwalały szybko zwiększać produkcję, a możliwości człowieka w zakresie kontroli i oceny jakości wytwarzanych produktów pozostawały na nie zmienionym poziomie. Dochodziło do tego, że 10% ogółu zatrudnionych w przedsiębiorstwie stanowili pracownicy działu kontroli jakości. Zauważono także, że przez inspekcję nie da się zapewnić wyrobowi gotowemu odpowiedniej jakości. Kolejnym etapem rozwoju zarządzania jakością była kontrola jakości. Dokonywano jej przez stosowanie nadzoru nad umiejętnościami pracowników, przez formułowanie ustalonych wymagań na piśmie, przez pomiary i standaryzację. W proces kontroli jakości włączono także pracowników produkcyjnych i stworzono sprzężenia zwrotne pomiędzy wynikami kontroli i linią produkcyjną. Na podstawie wyników kontroli proces produkcyjny modyfikowano tak, aby otrzymywać produkty zgodne ze specyfikacją. Pionierami kontroli jakości byli: Walter A. Shewhart, Harold Dodge i Harry Romig, inżynierowie i badacze w Bell Laboratories, pracujący nad standaryzacją i uniformizacją krajowej sieci telefonicznej i jednocześnie nad metodologią 9 Dahlgaard J.J., Kristensen K., Kanji G.K., Podstawy zarządzania jakością, PWN, Warszawa 2004, s

11 statystycznej kontroli jakości z wykorzystaniem kart kontrolnych (Shewhart) oraz statystycznych planów odbioru (Dodge i Romig). Karty kontrolne zastosowano w praktyce po raz pierwszy w 1924 r. w USA. Intensywnie rozwijane w warstwie zarówno teoretycznej, jak i praktycznej, do dziś należą do podstawowych narzędzi jakości. Pod koniec tego okresu zdano sobie jednak sprawę, że jakość nie może być już dalej polepszana tylko przez sprawdzanie i kontrolę; niezbędne stały się koncepcje zakładające zero błędów, a także uwzględniające opinie klientów. U przedstawicieli elit gospodarczych odbudowującej się po wojnie gospodarki japońskiej świadomość ta okazała się intensywniejsza i bardziej owocna niż u czołowych biznesmenów cieszącej się powojennym boomem gospodarki amerykańskiej. Na początku lat pięćdziesiątych pojawiły się nowe idee, nastawione na zapewnienie jakości. Za ich prekursora uważa się Williama Edwardsa Deminga. Wskazywał on przede wszystkim na konieczność zmiany dotychczasowej orientacji produkcyjnej przedsiębiorstw przemysłowych na orientację rynkową. Zapewnienie jakości zawiera w sobie rozwiązanie z obu wcześniejszych etapów oraz nowe, takie jak: zwięzłe księgi jakości i audyty jakości, stosowanie analizy kosztów jakości, a także rozwinięta kontrola nad procesami (total quality control). W okresie tym położono nacisk na działania zapobiegające niskiej jakości, a nie - jak to było dotychczas - na wykrywanie niskiej jakości. W erze zapewnienia jakości nastąpiła istotna zmiana poglądów na koncepcję jakości i jej miejsce w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Stopniowo odchodzono od wąsko rozumianej jakości, odnoszonej wyłącznie do funkcji produkcyjnej, na rzecz jakości oczekiwanej przez użytkowników wyrobu, a zapewnianej przez koordynację działań wytwórczych z działaniami w innych obszarach przedsiębiorstwa, takich jak: projektowanie, opracowanie technologii wytwarzania, zaopatrzenie i relacje z dostawcami, planowanie i kalkulacja kosztów, czynności usługowe i pomocnicze. Czwartym z kolei etapem w historii zarządzania jakością jest rozwijające się od przeszło dwudziestu lat zarządzanie jakością według koncepcji TQM (total quality management), wprowadzone do literatury polskiej pod nazwą zarządzanie przez jakość lub kompleksowe zarządzanie jakością. Spotyka się również inne tłumaczenia terminu TQM, np. zarządzanie jakością totalną, totalne zarządzanie jakością, kompleksowe zarządzanie przez jakość Zarządzanie przez jakość, praca zbiorowa dz.cyt., s

12 TQM jest to przede wszystkim rodzaj kultury przedsiębiorstwa, bazującej na umiejętności pracy zespołowej. Jest to pewna filozofia, a nie technika, którą da się wprowadzić w drodze rozporządzenia czy też przejąć od innych. Zarządzanie przez jakość jest podejściem do zarządzania organizacją, w którym każdy aspekt działalności jest realizowany z uwzględnieniem spojrzenia projakościowego. Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy poprzez pracę zespołową, zaangażowanie, samokontrolę i stałe podnoszenie kwalifikacji. Celem jest osiągnięcie długotrwałego sukcesu, którego źródłem są zadowolenie klienta oraz korzyści dla organizacji i jej członków oraz dla społeczeństwa. Total Quality Management to współczesna koncepcja filozoficznego postrzegania roli zarządzania w tworzeniu produktów zaspokajających oczekiwania klientów. Wywodzi się z pogłębionej analizy roli gospodarowania i pracy w rozwoju ludzkości. TQM to filozofia i strategia dochodzenia do wyższej jakości pracy i tą drogą osiągania ciągłej poprawy jakości produktów, czyli wyrobów i świadczonych usług. TQM nie jest opisanym, zadeklarowanym i udokumentowanym systemem zarządzania. Jest natomiast sposobem wykorzystania całokształtu uzdolnień i cech człowieka pracującego dawcy do spełnienia wymagań jakościowych i trwałego zadowolenia klientów wewnętrznych i zewnętrznych, czyli biorców. Ponieważ wszyscy jesteśmy jednocześnie dawcami i biorcami, producentami i konsumentami, to każdy z nas winien wykonywać swą pracę z troską o wysoką jej jakość. TQM to zasady zarządzania polegające na podporządkowaniu każdej decyzji (przełożonego i podwładnego) ciągłemu doskonaleniu jakości pracy i jej produktu, gdzie: Total oznacza objęcie tym systemem całej organizacji oraz możliwości zastosowania we wszystkich rodzajach produkcji i usług, w każdej komórce organizacji na każdym stanowisku w sposób nieograniczony; Quality to spełnienie wymagań klientów wewnętrznych (w ramach organizacji) i zewnętrznych (poza nią) w sposób w pełni ich zadowalający; Management to metoda rozwiązywania problemów i osiągania znacznej poprawy poprzez dążenie do wyższej jakości pracy i jej efektów, czyli podejmowania decyzji projakościowych, wykorzystujące skuteczne procedury i metody realizacji. Celem TQM jest: zapewnienie ciągłej poprawy jakości produktów dziś i w przyszłości, pozyskanie klientów do poczynań i fachowości producenta i usługodawcy oraz ich produktów czyli wzbudzenie zaufania do organizacji i do jej logo, które staje się specyficznym znakiem jakości, 12

13 stworzenie przejrzystości w koherentności wewnętrznych procedur obejmujących swym zakresem całość firmy, zabezpieczenie możliwości dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa w przypadku potknięć, które mogą wywołać postępowanie sądowe z tytułu odpowiedzialności cywilnej za produkt, wzrost rentowności przedsiębiorstwa oraz satysfakcji moralnej i finansowej pracowników. W literaturze polskiej i zagranicznej w sposób bardzo różny definiuje się pojęcia: TQM i QM. W celu ujednolicenia tych pojęć w normie ISO 8402:1994 oraz w normie PN ISO 8402:1996 przyjęto znormalizowane ich definicje: 11 TQM: Kompleksowe zarządzanie przez jakość to sposób zarządzania organizacją skoncentrowany na jakości, oparty na udziale wszystkich członków organizacji i nakierowany na osiągnięcie długotrwałego sukcesu dzięki zadowoleniu klienta oraz korzyściom dla wszystkich członków organizacji i dla społeczeństwa. Przez wszystkich członków organizacji rozumie się pracowników we wszystkich komórkach oraz na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej. Jakość odnosi się do osiągnięcia wszystkich celów zarządzania a pojęcie korzyści dla społeczeństwa zakłada spełnienie wymagań społecznych. QM Zarządzanie jakością to wszystkie działania z zakresu zarządzania, które decydują o polityce jakości, celach i odpowiedzialności, a także o ich realizacji w ramach systemu jakości za pomocą takich środków, jak planowanie jakości, sterowanie jakością, zapewnienie jakości, doskonalenie jakości. Podsumowując, trzeba wyraźnie podkreślić, że nie należy utożsamiać TQM i QM. Pojęcia te różnią się zarówno podejściem jak i zakresem postrzegania zarządzania jako sposobu osiągania jakości totalnej TQ. TQM opiera się na pracy zespołowej i wykorzystaniu rezerw tkwiących w psychice człowieka dla poprawy jakości pracy. Praca zespołowa dzięki możliwości wspólnego dyskutowania, konsultowania w trakcie realizacji kolejnych problemów zadań, umożliwia osiąganie lepszych wyników niż miałoby to miejsce, gdyby członkowie zespołu działali w pojedynkę. TQM zwraca szczególną uwagę na problem przywództwa oraz zaangażowania w proces ciągłego doskonalenia jakości pracy i produktów właściwie motywowanych pracowników. 11 w: Wawak T., Istota Zarządzania przez jakość, Encyklopedia Zarządzania data pobrania 23 I

14 Przez długie lata koncepcja TOM kojarzyła się z 14 zasadami opracowanymi przez Deminga. Mają one już raczej znaczenie historyczne (jako zbiór), ale są ciągłe merytorycznie inspirujące: Odpowiedzialność kierownictwa - stworzenie i utrzymanie orientacji przedsiębiorstwa skierowanej na ciągłe doskonalenie produktów, planowanie ukierunkowane długofalowo na wzmocnienie pozycji konkurencyjnej na rynku, a nie na cele doraźne. 2. Przyjęcie nowego sposobu myślenia o jakości - odrzucenie dotychczasowych norm i nawyków w zakresie błędów, opóźnień, wadliwości, brakoróbstwa, reklamacji itp. 3. Rezygnacja z masowej kontroli końcowej - podważenie skuteczności masowej, stuprocentowej kontroli jakości, stosowanie metod kontroli statystycznej procesów zakupu, produkcji i sprzedaży. 4. Podejmowanie decyzji o zakupach nie tylko na podstawie cen, lecz również z uwzględnieniem jakości. Dążenie do utrzymania długotrwałej współpracy z dostawcami, opartej na zaufaniu, lojalności i rejestracji jakości - myślenie długofalowe. 5. Ciągle doskonalenie procesów - wykrywanie i rozwiązywanie problemów zmierzające do ciągłego doskonalenia wszystkich elementów systemu wytwarzania, w tym planowania, projektowania, zakupów, szkolenia itp. 6. Szkolenie zawodowe w miejscu pracy - zarówno dla kierownictwa, jak i pracowników. Celem szkolenia jest pozyskanie nowych umiejętności, w tym stosowania statystycznych narzędzi kontroli jakości. 7. Zapewnienie przywództwa - przełożeni powinni pomagać pracownikom w wykorzystaniu ich potencjału, zakładając, że pracownicy chcą pracować jak najlepiej. W działaniach motywacyjnych drugorzędne znaczenie przypisuje się normatywom wydajnościowym. 8. Eliminowanie strachu jako czynnika stymulującego podwładnych oraz wzajemnego braku zaufania. Brak strachu przyczynia się do większego zaangażowania pracowników, lepszej wymiany informacji, zmniejszenia błędów i strat ekonomicznych przedsiębiorstwa. 9. Usuwanie barier w komunikacji utrudniających poziomą współpracę jednostek organizacyjnych. Pracownicy wykonują zadania w zespołach integrujących wiele jednostek a więzi poziome są warunkiem ich skuteczności. Rywalizować należy z innymi organizacjami, a nie w obrębie własnej. 10. Eliminowanie liczbowych zadań, sloganów, haseł i afiszy mających stymulować do lepszej i wydajniejszej pracy. Dążąc do ciągłego doskonalenia procesów pracy i produktów, menedżerowie zamiast liczb i sloganów powinni dostarczać metod i usprawniać systemy pracy. 12 Hamrol A. Zarządzanie Jakością z przykładami, PWN, Warszawa 2005, s

15 11. Ograniczanie normatywów pracy, braków oraz poprawy wydajności. Normy prowadzą, do nieefektywności i pogoni za ilością kosztem jakości; często prowadzą do łamania etyki zawodowej. 12. Usuwanie barier, które uniemożliwiają wykonywanie swej pracy z dumą. Należy unikać stałego oceniania pracowników i porównywania ich z innymi. Usuwać należy przeszkody niepozwalające wykonywać pracy w sposób optymalny. 13. Wprowadzenie programu ciągłego szkolenia i samokształcenia pracowników. Ułatwia to konieczne przekwalifikowania, przeciwdziała bezrobociu, podnosi jakość personelu i konkurencyjność firmy. 14. Zaangażowanie wszystkich w realizację przyjętych celów i zasad. Zasada ciągłego doskonalenia (ang. Continuous Improvement Process), w Japonii znana pod nazwą Kaizen", jest rozwinięciem 5 punktu Deminga, który mówi, że ciągle należy szukać przyczyn powstających problemów, tak aby wszystkie elementy systemu produkcyjnego oraz związane z nimi działania stawały się coraz lepsze. Z zasadą ciągłego doskonalenia związane jest tzw. koto Deminga, określane również jako cykl PDCA - Plan - Do - Check - Act (zob. rys. 1). Zgodnie z nim, podstawą realizacji zasady ciągłego doskonalenia jest opracowanie planu działań. Należy określić w nim cele oraz przewidzieć ewentualne przeszkody w ich osiągnięciu. Po wykonaniu (Do) zaplanowanych działań należy sprawdzić (Check) uzyskane rezultaty. Jeśli są one pozytywne, należy zaplanowane zmiany na stale wprowadzić (Act) do procesu. 13 A (act) P (plan) C (check) D (do) Ciągłe doskonalenie Jakość Rys. nr 1. Cykl PDCA Deminga Źródło: Zarządzanie przez jakość, praca zbiorowa pod red. E. Konarzewskiej-Gubały, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2006, s Tamże, s

16 3. Wybrane modele zarządzania jakością Europejska Fundacja Zarządzania Jakością (EFQM) opracowała model doskonałości, który opisuje europejskie podejście do systemu zarządzania jakością (rys. 2). Rys. 2. Model doskonałości EFQM Źródło: Model doskonałości EFQM, European Foundation for Quality Management, Bruksela 2004, s Model EFQM jest innowacyjną koncepcją doskonalenia wewnątrzorganizacyjnego, opartą na zasadach TQM. Jest to zaawansowane narzędzie doskonalenia, przenikające najistotniejsze obszary funkcjonalne organizacji Składa się on z dziewięciu obszarów: 14 przywództwo tworzenie i komunikowanie wizji, wartości, zasad etycznych, zaangażowanie w doskonalenie organizacji, współpraca z przedstawicielami społeczeństwa, pracownicy planowanie i doskonalenie zasobów ludzkich, identyfikacja i utrwalanie poziomu wiedzy i kompetencji, angażowanie pracowników, komunikacja, motywacja, polityka i strategia metody budowy strategii, uwzględnienie przyszłych potrzeb, podejmowanie decyzji na podstawie faktów, wdrażane w organizacji, 14 Model doskonałości EFQM, European Foundation for Quality Management, Bruksela 2004, s

17 partnerstwo i zasoby zarządzanie relacjami z dostawcami, zarządzanie finansami, infrastrukturą, technologią, informacjami i wiedzą, procesy projektowanie i doskonalenie procesów, projektowanie oraz wytwarzanie wyrobów w oparciu o potrzeby i oczekiwania klientów, rozwijanie relacji z klientami, zadowolenie pracowników dokonywanie pomiarów skuteczności motywacji, zadowolenia klientów, osiągnięć pracowników, zaangażowania, zadowolenie klientów stosowanie mierników postrzegania organizacji przez klientów i wskaźników wyników działalności, otoczenie badanie wizerunku, społeczna odpowiedzialność, zmniejszanie uciążliwości produktów dla otoczenia, kontakty z władzami, kluczowe wyniki działalności wyniki finansowe i rynkowe. Zasady Modelu Doskonałości EFQM wyznaczają determinanty jakości zarządzania. Stopień spełnienia tych zasad przez naczelne kierownictwo przedsiębiorstwa i kierowników wszystkich jego komórek organizacyjnych stanowi o poziomie jakości pracy kierowników wszystkich szczebli, czyli o jakości zarządzania. Trzeba pamiętać o tym, że na jakość pracy w organizacji składa się: w pierwszym rzędzie jakości zarządzania, czyli jakości pracy zarządzających, w drugim z jakości wykonywania poleceń, czyli jakości pracy zarządzanych. Jakość pracy kierowników - zarządzających decyduje o jakości pracy podwładnych zarządzanych, a co za tym idzie decyduje o jakości pracy determinującej jakość produktów przedsiębiorstwa. Stopień i sposób spełnienia zasad Modelu Doskonałości EFQM w przedsiębiorstwie są determinantami jakości zarządzania w każdej organizacji, w tym i w przedsiębiorstwie decydują o kierunkach i metodach doskonalenia jakości zarządzania. Wpływ wszystkich czynników determinujących jakość zarządzania jest efektem synergii, wypadkową wektorów i sprzężeń zwrotnych determinant i jakości zarządzania. Pojawiający się trend może być zadowalający i prowadzić do poprawy jakości zarządzania i tym samym przyczynić się do poprawy jakości produktów oraz przyczynić się do wzrostu poziomu konkurencyjności przedsiębiorstwa. 15 Model Doskonałości EFQM zbudowany jest na fundamentalnej koncepcji ciągłego uczenia się, innowacji i doskonaleniu, preferuje raczej zapobieganie niż kontrolę, czy inspekcję. 15 w: Wawak S., Jakość Zarządzania, Encyklopedia Zarządzania data pobrania

18 A. Stabryła zaproponował model autonomicznego systemu zarządzania jakością (ASZJ) obejmującego wszystkie dziedziny działalności organizacji (rys. 3). Model wydziela poziom strategiczny opracowanie strategii i audyt oraz operacyjny obejmujący wdrożenie przyjętej strategii. ASZJ posiada również swoją część podmiotową, w której mieszczą się stanowiska organizacyjne odpowiedzialne za zarządzanie jakością w wymiarze globalnym. System jest sformalizowany poprzez dokumenty, np. księgę jakości, procedury i instrukcje. Prezentowany model został ograniczony do problematyki jakości w organizacji, choć rozumianej szeroko. Nie wskazano w nim szczegółowych zasad działania, lecz główny mechanizm. Może on stanowić ramy dla budowy szczegółowego modelu SZJ. 16 Rys. 3. Model autonomicznego systemu zarządzania jakością Źródło: Stabryła A., Podstawy zarządzania firmą, Antykwa, Kluczbork 1997, s Stabryła A., Podstawy zarządzania firmą, Antykwa, Kluczbork 1997, s

19 Model House of Total Quality (rys. 4) został opracowany przez F. Voehla w 1992 roku i zmodyfikowany przez W. M. Lindsay'a i J. A. Petricka w 1997 r. Składa się on z sześciu grup elementów: 17 subsystemy organizacji, np. system zarządzania, edukacji, socjalny i techniczny (dach), zadowolenie klienta, ciągłe doskonalenie, opieranie decyzji na faktach oraz szacunek dla ludzi (filary jakości), zarządzanie strategiczne, procesami, projektami i zadaniami (podstawa), planowanie strategiczne, procesów, projektów oraz zadań (ławy), rozwój organizacji (zaprawa murarska), kultura organizacyjna (ściana). Bazę modelu stanowią więc podstawowe zadania wykonywane w organizacji. Na nich budowane jest czteroelementowe podejście do jakości. Stabilne funkcjonowanie zapewnia właściwe zarządzanie organizacją wiążące ze sobą filary. Kultura organizacyjna sprawia, że wszystkie te działania nie pozostają tylko fasadą, lecz istnieją wewnątrz przedsiębiorstwa i przynoszą korzyści. Rys. 4. Model House of Total Quality Źródło: data pobrania Mani T. P., Murugan N., Rajendran C., Classical approach to contemporary TQM: an integrated conceptual TQM model as perceived in Tamil classical literature, Total Quality Management, 5/2003, Roudledge, Londyn 2003, s

20 4. Zarządzanie jakością jako synonim zarządzania strategicznego Zarządzanie jakością w zakresie planowania strategicznego obejmuje ocenę dotychczasowej strategii, prezentację i ocenę alternatyw rozwojowych, opracowanie na zlecenie firmy lub pomoc w opracowaniu nowej strategii, opracowanie etapów i sposobu wdrażania. Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem to dynamiczny i celowo ukierunkowany proces realizacji niezbędnych funkcji pozwalających na uwarunkowane kulturowo koordynowanie i synchronizowanie pracy ludzkiej oraz gospodarne użytkowanie zasobów ekonomicznych przez kształtowanie ich potencjału, pozwalającego zarówno wykorzystać szanse, jak i zneutralizować zagrożenia występujące albo mogące wystąpić w otoczeniu tego przedsiębiorstwa. 18 Planowanie strategiczne tak samo jak zarządzanie jakością powinno być integralną częścią zarządzania przedsiębiorstwem, w związku z czym musi uwzględniać ograniczenia stawiane przez uwarunkowania takie jak: sprzeczne interesy grup wpływających na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, bariery finansowe, ograniczenia zasobowe, niedostatek informacji, potencjał strategicznych, braki kompetencji, przewidywane zmiany w otoczeniu, działania konkurencji. Strategiczne planowanie jest sformalizowanym procesem długofalowego planowania ukierunkowane na określanie i realizację celów organizacji. Charakteryzuje się następującymi cechami: 19 Dotyczy zagadnień podstawowych. Planowanie strategiczne udziela odpowiedzi na takie pytania, jak: czym się zajmujemy i czym się powinniśmy zajmować, kim są, a kim powinni być nasi klienci?. Tworzy ramy dla planowania taktycznego i operacyjnego oraz podstawy codziennych decyzji. Wobec konieczności podjęcia takiej decyzji, kierownik może zapytać: który z możliwych kierunków działania będzie najlepiej odpowiadać naszej strategii?. Wiąże się z dłuższym okresem niż inne rodzaje planowania. Ułatwia koncentrację energii i zasobów organizacji na najważniejszych działaniach. Jest działalnością najwyższego szczebla w tym znaczeniu, że musi w nim czynnie uczestniczyć kierownictwo naczelne, gdyż tylko ono ma dostateczne zasoby wiedzy i doświadczenia, aby uwzględnić wszystkie aspekty funkcjonowania danej organizacji. Jego zaangażowanie jest ponadto konieczne dla wywołania i podtrzymania zaangażowania na niższych szczeblach. 18 Urbanowska-Sorbin E., Banaszyk P., Witczak H., Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2005, s Stoner J., Wankel C., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992, s

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ...

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... Spis treści PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... 4 1.1. Rozwój zarządzania jakością w ujęciu historycznym... 4 1.2. Istota zarządzania jakością... 9 1.3. Twórcy zarządzania jakością...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT)

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) 1.POJĘCIE ZARZĄDZANIA PRZEZ JAKOŚĆ. Globalizacja rynków, wzrost oczekiwań klientów, rozszerzająca się konkurencja na wszystkich płaszczyznach relacji

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000 Inżynieria jakości i niezawodności Qualityand and Reliability Engineering Literatura: Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością

Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Romuald Kolman, Piotr Gradowski, Andrzej Meller, Jolanta Preihs Wybrane Zagadnienia Zarządzania Jakością pod redakcją Romualda Kolmana Gdynia 1996 r ISBN 83-905321-3-1

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ

Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ Materiały szkoleniowe z tematu pn. PROFESJONALIZACJA ZASAD ZARZĄDZANIA ADMINISTRACJĄ współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet V, Działanie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE na kierunku politologia dofinansowane z EFS o specjalności Społecznie

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE Redaktor naukowy Elżbieta Kociołek-Balawejder Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp... 7 Michał Grzebyk, Waldemar Podgórski,

Bardziej szczegółowo

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA

TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 3 TRADYCYJNE I NOWOCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA... 3 Ewolucja tradycyjnego stylu zarządzania... 3 Podstawowe cechy systemu TQM... 4 Budowanie systemu jakości... 6 Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Wolniewicz

Katarzyna Wolniewicz Katarzyna Wolniewicz Determinanty zarządzania marketingowego na rynku książki biznesowej Rozprawa doktorska Promotor: Prof. dr hab. Henryk Mruk, prof. zw. UEP Katedra Zarządzania Międzynarodowego Poznań

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek

Zintegrowane systemy wytwarzania. Grzegorz Szczubełek Zintegrowane systemy wytwarzania Grzegorz Szczubełek Olsztyn 2014 Zintegrowane systemy wytwarzania Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań Nowe Zarządzanie (menadżerskie lub partycypacyjne) instytucjami pomocy społecznej. Systemy zarządzania jakością ISO w instytucjach pomocy społecznej case studies Jerzy Krzyszkowski Projekt 1.18 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 737 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 56 2012 ANDRZEJ CHAJĘCKI Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy CHALNISIA KRZAKIEWICZ Państwowa

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo