SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU"

Transkrypt

1 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP

2 SPIS TREŚCI I. DLACZEGO WARTO WDRAŻAĆ SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU? JAKOŚĆ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU JAKOŚĆ W USŁUGACH KORZYŚCI Z WDROŻENIA SZJ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU TRUDNOŚCI ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM SZJ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU... 9 II. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU WEDŁUG NORM ISO RODZINA NORM ISO Z SERII PN:EN 9000: GŁÓWNE DZIAŁANIA ZWIĄZANE Z WDROŻENIEM I CERTYFIKACJĄ SZJ ZGODNEGO Z ISO 9001 W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU DOKUMENTACJA SZJ W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU III. ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ TQM FILOZOFIA CIĄGŁEGO DOSKONALENIA W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU ZASADY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ TQM W ORGANIZACJACH OTOCZENIA BIZNESU ISO A TQM PODSUMOWANIE BIBLIOGRAFIA PARP 2

3 I. Dlaczego warto wdrażać systemy zarządzania jakością w organizacjach otoczenia biznesu? 1.1. Jakość w organizacjach otoczenia biznesu jakość w usługach Aby odpowiedzieć na pytanie, dlaczego wdrażać Systemy Zarządzania Jakością (SZJ) w organizacjach otoczenia biznesu i poprawiać jakość świadczonych przez nie usług, należy przede wszystkim zdefiniować pojęcie organizacji otoczenia biznesu oraz zrozumieć specyfikę ich działalności. Według definicji PARP organizacje otoczenia biznesu to organizacja non profit działające na terenie Polski, posiadające bazę materialną, techniczną, zasoby ludzkie i kompetencje niezbędne do świadczenia usług na rzecz sektora MSP. Specyfika działalności organizacji non-profit polega na możliwości połączenia pracy z działalnością na rzecz konkretnego celu, w tym przypadku na rzecz sektora MSP. Organizacje pracują nie dla zysku. Nie oznacza to jednak, że organizacje zawsze świadczą usługi nieodpłatnie. Istnieje wiele organizacji, które - by realizować założoną misję - prowadzi częściowo odpłatne usługi lub/i działalność gospodarczą przynoszącą zyski, lecz przeznacza dochody i ewentualne zyski, na realizację celów statutowych. Wyróżniamy instytucje otoczenia biznesu non profit oraz sieci tych instytucji. Organizacje przystępują do sieci głównie w celu wymiany informacji, współpracy, korzystania ze wspólnych baz danych, opracowywania pakietów usług. Udział w sieci oznacza często wspólne standardy świadczenia usług, szkolenia personelu i zachowanie kodeksu etycznego w działaniach. Przykładem tego rodzaju sieci jest Krajowy System Usług (KSU). Wszystkie ośrodki KSU muszą, zgodnie z wymaganiami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie KSU dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (Dz.U. Nr 27, poz. 221), posiadać System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001. Oznacza to, że wdrożenie SZJ dla niektórych organizacji otoczenia biznesu nie jest wyłącznie sprawą wyboru, ale konieczności z racji przynależności do sieci. PARP 3

4 Decyzja zarządu o przystąpieniu do certyfikacji SZJ powinna opierać się na analizie korzyści i zagrożeń, biorąc pod uwagę wszelkie przesłanki. Do obecnie obowiązujących wymagań normy ISO mogą dostosować się kilkutysięczne korporacje, małe i średnie spółki, osoby fizyczne, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, duże instytucje czy stowarzyszenia zatrudniające kilka osób. W Polsce w początkach lat 90-tych o certyfikat ISO ubiegały się duże przedsiębiorstwa produkcyjne, obecnie tendencja ta zmienia się na korzyść małych i średnich firm oraz instytucji, z których wiele zajmuje się działalnością o charakterze usługowym. Rodowód systemów zarządzania jakością wywodzi się z odpowiedzi na potrzebę stabilnego w określonych okresach czasu uwiarygodnienia przez kooperantów jakości ich dostaw dla producentów wyrobów finalnych trafiających do ostatecznego odbiorcy. Dlatego też, certyfikacja systemu zarządzania jakością wydaje się być naturalna w dużych przedsiębiorstwach, produkujących podzespoły montowane w samochodach, urządzeniach medycznych, samolotach czy sprzęcie AGD. W przypadku małych firm czy instytucji potrzeba certyfikacji systemu zarządzania jakością nie wydaje się być tak oczywista. Ich klientami są głównie osoby fizyczne, które przeważnie znają swojego lokalnego producenta czy usługodawcę osobiście, znają historię organizacji i opinię o niej, mogą w każdej chwili wypróbować jakość ich produktów. Lokalna restauracja, szkoła, stowarzyszenie rozwoju lokalnego uzyskają nieznaczny wzrost zaufania w momencie nadania certyfikatu. Jeżeli jedną z ważniejszych korzyści z wdrożenia certyfikowanego systemu zarządzania jakością jest wzrost zaufania klientów do naszej organizacji i pośrednio jej wyrobów i usług, to należy zastanowić się, kto jest klientem organizacji otoczenia biznesu. Organizacje otoczenia biznesu obsługują kilka segmentów odbiorców produktów i usług, których można przypisać do dwóch głównych grup, co ilustrują diagramy 1 i 2: PARP 4

5 Diagram 1: Klienci sponsorzy zamawiający usługi dla beneficjentów ostatecznych Sponsorzy Agencje rządowe, ministerstwa, administracja państwowa Organizacje międzynarodowe reprezentujące rządy innych państw Jednostki samorządu terytorialnego Diagram 2: Klienci ostateczni odbiorcy usług Klienci beneficjenci ostateczni Osoby fizyczne Przedsiębiorstwa Instytucje Dodatkowo sytuację organizacji otoczenia biznesu komplikuje fakt prowadzenia przez nie działalności statutowej nieodpłatnej i odpłatnej (zakwalifikowanej jako działalność pożytku publicznego lub nie) oraz działalności gospodarczej, prowadzonej jako działalność pomocnicza w stosunku do działalności statutowej. Przykładowo urząd miasta czy starostwo powiatowe może być dla danej organizacji otoczenia biznesu klientem - sponsorem zlecającym zadanie publiczne w zakresie obsługi osób bezrobotnych, jednocześnie klientem ostatecznym - odbiorcą usług szkoleniowych lub doradczych oraz partnerem współwykonawcą usług zamawianych przez instytucję międzynarodową dla regionalnych małych i średnich firm. W przypadku małej firmy może ona być odbiorcą nieodpłatnych usług informacyjnych oraz dofinansowanego ze środków publicznych szkolenia jak i wykonywanej na komercyjnych zasadach usługi doradczej. PARP 5

6 Instytucje otoczenia biznesu charakteryzuje wysoki stopień złożoności relacji w wieloma grupami klientów o różnych oczekiwaniach. Działanie w takich warunkach często naraża instytucję na utratę wiarygodności. Instytucja otoczenia biznesu odpowiada przed wymienionymi grupami klientów oraz przed jednostkami kontrolnymi administracji państwowej za prowadzone działania. Działania te obarczone są wysokim stopniem ryzyka związanego z zaspokojeniem sprzecznych oczekiwań i występowaniem w wielu rolach. Najważniejszą przesłanką wdrażania i utrzymywania SZJ w organizacjach otoczenia biznesu, poza wymaganiami wynikającymi z chęci przynależności do systemu KSU, jest wysoki stopień złożoności powiązań pomiędzy tymi organizacjami a ich grupami klientów. Posiadany Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością podnosi wiarygodność organizacji otoczenia biznesu równoważąc częściowo negatywny wpływ braku czytelnych, dla ich odbiorców usług i partnerów, zasad działania. Działalność organizacji otoczenia biznesu to przede wszystkim działalność usługowa. Typowe dla instytucji otoczenia biznesu rodzaje usług to: - usługi szkoleniowe, - usługi doradcze o charakterze ogólnym bądź proinnowacyjnym, - usługi informacyjne, - usługi finansowe w postaci pożyczek i poręczeń, - wynajem powierzchni, itp. W przypadku tego rodzaju działalności elementem decydującym o wyborze i ocenie usługodawcy jest przede wszystkim jakość wykonywanych usług. Jakość usługi natomiast to nic innego, jak wychodzenie naprzeciw wymaganiom klienta przez podmioty prowadzące działalność usługową, w tym także instytucje otoczenia biznesu. Dokładniej, zgodnie z definicją jakości zawartą w normie ISO 9000:2000, jakość usługi można zdefiniować jako stopień, w jakim ogół nieodłącznych właściwości usługi spełnia wymagania klienta. Z definicji tej wynika, że ocena dokonywana przez klienta jest ostateczną miarą jakości usługi. Nie oznacza to jednak, że z procedury oceny jakości usługodawca jest wyłączony. Właściwe zarządzanie jakością w organizacji usługowej organizacji okołobiznesowej, zakłada bieżące monitorowanie całego procesu wykonywania usługi przez usługodawcę. PARP 6

7 Na każdą organizację usługową składają się trzy kluczowe elementy: strategie, system i ludzie. Elementy te pozwalają wyróżniać jedne organizacje spośród innych o podobnym profilu działalności. Powiązane ze sobą tworzą system skoncentrowany wokół swojego środka ciężkości jakim jest klient : STRATEGIA KLIENT SYSTEM LUDZIE Główne elementy tzw. modelu trójkąta usług to: Strategia - dobrze zaplanowana strategia usługi to główna idea, myśl i strategia działania organizacji, bazująca na prawdziwych wartościach i potrzebach klienta. Prawdziwym wyzwaniem jest sformułowanie nietrywialnej filozofii usługi dostarczanej przez organizację, która wyróżniłaby ją na rynku i przyciągnęła klienta. Ludzie personel musi posiadać umiejętności i wiedzę niezbędną do wykonywania danych usług, wzbudzać zaufanie i uczciwości usługodawcy; musi skupić swoja uwagę na rzeczywistej sytuacji klienta, dostosować się do jego potrzeb, sposobu myślenia i priorytetów. Wykazywana przez personel troska, grzeczność, szacunek i życzliwość o klienta, uważne słuchanie jego opinii, udzielanie odpowiedzi na pytania w sposób jasny i przejrzysty oraz chęć pomocy w rozwiązaniu wszelkiego rodzaju problemów prowadzi do pozytywnego wyróżnienia organizacji w oczach klienta, a co za tym idzie chęć jego powrotu. System - system dostarczania usługi powinien być przyjazny klientowi i zaprojektowany głównie dla wygody klienta, a nie dla potrzeb organizacji. Polityka, procedury, metody proces komunikacji, urządzenia i budynki, wyposażenie wszystkie te elementy systemu muszą być zaplanowane w taki sposób, aby wychodziły naprzeciw potrzebom klienta, a nawet je przewyższały. Model ten skupia się na powiązanych ze sobą procesach, które muszą tak współpracować, aby klient pozostawał cały czas w centrum wszelkich działań. Podejście takie nie jest trudne do osiągnięcia w organizacjach typu non-profit, dla których celem nie jest osiągnięcie zysku, PARP 7

8 ale praca na rzecz konkretnej idei. Przykładem są instytucje należących do KSU, których misją jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorców Korzyści z wdrożenia SZJ w organizacjach otoczenia biznesu Stosowanie się do głównej zasady SZJ, czyli nastawienia na spełnienie wymagań klientów pociąga za sobą, jak wynika z przedstawionego powyżej modelu, włączenie tego postępowania w centrum strategii każdej organizacji otoczenia biznesu. Stawką w grze jest konkurencyjność, doskonalenie zasobów ludzkich i tożsamość kulturowa. Uświadomienie sobie pierwszorzędnej roli, jaką odgrywają działania na rzecz jakość w organizacji otoczenia biznesu nie tylko sprzyja jej rozwojowi, ale często decyduje o jej racji bytu. Dlatego też jakość powinna być przedmiotem troski organizacji z trzech bardzo szczególnych powodów: - Wzrostu zadowolenia klientów - Korzyści marketingowych - Zmniejszenie kosztów Zadowolenie klientów. Wdrożenie SZJ w organizacjach otoczenia biznesu zwiększa zadowolenie klientów, podnosząc reputację organizacji i powodując napływ dodatkowych zamówień. Zachęca to do świadczenia nowych usług, przyciąga nowych klientów. SZJ pomaga w tworzeniu bardziej skutecznego systemu zarządzania opartego na właściwych zasadach i priorytetach. Porządkuje działania, tworzy system przyjazny klientowi zarówno zewnętrznemu jak i wewnętrznemu. Daje ludziom władzę i zachęca tym samym do szczerego zaangażowania w podejmowaniu decyzji. Korzyści marketingowe. SZJ tworzy korzystny wizerunek organizacji i zapewnia jej zdolność przeżycia. Organizacje posiadające certyfikat SZJ są postrzegane na rynku jako pewniejsze, lepsze i bardziej wiarygodne. Wiedzą one, że istotą działania jest nie tylko zdobywanie nowych klientów, ale przede wszystkim utrzymanie starych. Certyfikacja przeprowadzona przez akredytowaną jednostkę gwarantuje, że firma jest zaangażowana w ciągłą poprawę jakości oraz poświęca uwagę spełnianiu wymagań klientów. Certyfikat ISO 9001 podnosi prestiż firmy w oczach klientów oraz pracowników, pozwala na wejście do sieci (np. KSU). Certyfikat ISO 9001 to w końcu znaczący argument w każdej kampanii marketingowej. PARP 8

9 Koszty. Redukcja kosztów jest możliwa nie tylko dzięki zwiększonej wydajności pracy poprzez fakt wyznaczenia poszczególnym pracownikom ich celów oraz odpowiedzialności, ale również dzięki temu, że wady usług są łatwiejsze do zidentyfikowania. Proces ciągłej poprawy skutkuje w efekcie wyeliminowaniem marnotrawstwa, zbędnej pracy, jak również zmniejszeniem liczby braków wewnętrznych i reklamacji. Klienci firmy z zadowoleniem stwierdzają, że ich oczekiwania są spełniane należycie oraz terminowo. Dzięki temu następuje ograniczenie strat wynikających z niedopasowania usługi do wymagań rynku. Powoduje to znaczące zwiększenie możliwości rynkowych organizacji, które wdrożyły SZJ Trudności związane z wdrożeniem SZJ w organizacjach otoczenia biznesu Jakość nie jest dziełem przypadku, zawsze jest wynikiem wysiłku człowieka John Ruskin Podstawową trudnością, na którą można się natknąć wdrażając SZJ jest opór ludzi, a w szczególności brak zaangażowania w proces głównego kierownictwa. Certyfikacja nie zawsze przynosi oczekiwane efekty. Spowodowane jest to występowaniem zagrożeń czyhających na tę właśnie sferę działalności. Najczęściej są to: - brak zaangażowania kierownictwa i pracowników, - kupowanie przez firmy certyfikatów ISO wynikające z konieczności wdrożenia systemu np. w celu dołączenia do sieci, - świadome obniżanie standardów przez firmy certyfikujące, w celu pozyskania większej liczby klientów, - zbyt krótki czas wdrażania, co uniemożliwia zmianę mentalności pracowników, - łączenie firm certyfikujących z konsultingowymi itd. Certyfikacja źle skonstruowanego Systemu Zarządzania Jakością według norm ISO serii 9000 w danej organizacji może przynieść skutki uboczne. Najczęstszym błędem, bywa nadgorliwość twórców w tworzeniu systemu, którego funkcjonowanie oznacza postępujące usztywnienie organizacji. Sytuacja taka wynikać może między innymi ze: - zbyt wąskiego spojrzenia, przez pryzmat normy, na organizację otoczenia biznesu, szczególnie w przypadku angażowania do wdrożenia systemu konsultantów mających doświadczenie pochodzące z wdrożeń w przemyśle, PARP 9

10 - zbyt małej znajomości wśród kierownictwa i kadry organizacji, celów systemów zarządzania, jakością, - braku doświadczenia kadry we wdrażaniu systemów i bezkrytycznego naśladownictwa rozwiązań stosowanych w innych organizacjach, połączonego z niedostosowaniem systemu do kultury organizacyjnej własnej instytucji. Należy pamiętać, że o powodzeniu wdrożenia systemu ISO decyduje przede wszystkim zaangażowanie kierownictwa i pracowników. Podczas wdrażania ISO trzeba jasno określić kompetencje wszystkich członków organizacji. Chodzi o to, aby każdy wiedział, co i dlaczego ma robić, dokładnie znał podział obowiązków i uprawnień, a jednocześnie rozumiał konieczność współdziałania, wynikającą z podejścia procesowego do realizacji zadań. Ważna jest właściwa identyfikacja procesów i prawidłowe zarządzanie procesami. Każdy proces musi mieć określone wskaźniki, które pozwolą monitorować jego przebieg i efektywność. W organizacjach, gdzie nie stosowano uprzednio systematycznej ewaluacji efektywności pracy, pracownicy bronią się przed tym, bo wiedzą doskonale, że takie monitorowanie pozwoli zweryfikować ich przydatność. Niektóre problemy z wdrożeniem i funkcjonowaniem SZJ wg normy ISO opisane powyżej, nie są pochodną wad normy, lecz wynikają z błędnego, powierzchownego i formalnego podejścia do SZJ. II. System zarządzania jakością w organizacjach otoczenia biznesu według norm ISO Rodzina norm ISO z serii PN:EN 9000:2001 Normy ISO przez wiele lat uzupełniane i udoskonalane - stanowią jednolity dokument w zakresie przepisów i reguł, który pozwala uzyskać wysoki poziom wyrobów bądź usług, a jednocześnie daje pełen obraz przedsiębiorstwa. Normy ISO serii 9000 nie są normami technicznymi, opisującymi parametry techniczne, jakie winien spełniać produkt lub usługa, regulują natomiast zasady organizacyjne przedsiębiorstwa, które mają zapewnić odpowiednią jakość produktu lub usługi. Nowa edycja norm ISO z serii 9000 z 2000 r., której projekt został opracowany przez Komitet Techniczny ISO-ISO/TC176, stanowi najdalej idącą rewizję tych norm od czasu, kiedy PARP 10

11 zostały opublikowane po raz pierwszy w 1987 r. Na uwagę zasługuje przede wszystkim lepsze dostosowanie norm do potrzeb sfery usług i mniejszych przedsiębiorstw. Normy z serii ISO 9000:2000 stanowią zestawienie wzajemnie powiązanych trzech dokumentów: ISO 9000:2000 System Zarządzania Jakością Podstawy i Terminologia. Przedstawia podstawy i wytyczne nowej rodziny norm ISO 9000:2000. Dokument ten zawiera definicje nowych wyrażeń i sformułowań pojawiających się w normie. Należy go koniecznie wykorzystać jako narzędzia wspierające interpretację wytycznych ISO Na uwagę zasługuje fakt, iż w normie ISO 9000 sformułowano osiem zasad TQM-u, jako tych, które powinny być wykorzystane przez zarząd organizacji przy realizacji przedsięwzięć zmierzających do poprawy jej funkcjonowania. Poza tym w normie ISO 9000 wyraźnie stwierdza się (pkt 2.2), że należy odróżniać wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością, wyspecyfikowane w normie ISO 9001, od wymagań dotyczących wyrobów nie ustalonych przez normę. Ponadto w normie ISO 9000 położono szczególny nacisk na podejście procesowe do systemu zarządzania jakością, czyli systematyczne rozpoznanie i zarządzanie procesami przez pracowników organizacji. ISO 9001:2000 System Zarządzania Jakością Wytyczne. ISO 9001 jest międzynarodowym standardem dla Systemów Zarządzania Jakością. Odnosi się on do procesów decydujących o wytworzeniu produktu albo usługi, jakich dostarcza swoim klientom przedsiębiorstwo. Określa zasady systematycznej kontroli nad poszczególnymi czynnościami - w tym celu, aby uzyskać pewność, że potrzeby i oczekiwania klientów są spełnione. Standard ten jest zaprojektowany w taki sposób, iż odnosi się do każdego rodzaju produkcji bądź świadczenia usług, powstających w wyniku jakichkolwiek procesów, w dowolnym miejscu na świecie. Wytyczne podzielone są na cztery sekcje, których funkcjonowanie porównywalne jest z procesem usprawnień E. Deminga (Plan Do Check Act). Norma ISO 9001 może być stosowana przez strony zewnętrzne i wewnętrzne, w tym jednostki certyfikujące, w celu oceny, czy organizacja ma zdolność spełnienia wymagań klientów, wymagań zawartych w przepisach i własnych wymagań organizacji. ISO 9004:2000 System Zarządzania Jakością Informacja o Przebiegu Usprawnień. Przedstawia działania w zakresie usprawniania systemu jakości wykraczające poza wytyczne PARP 11

12 ISO Celem niniejszego dokumentu jest wskazanie organizacjom, które chcą po zakończeniu wprowadzania ISO 9001 dalej rozwijać system jakości, możliwości i sposobów prowadzenia dalszych działań udoskonalających. ISO 9004 nie jest specyfikacja normy i nie może być wykorzystywane w procesie rejestracji oraz certyfikacji. ISO 9004:2000 niezaprzeczalnie wykracza poza wytyczne ISO Wdrożenie SZJ zgodnego z wymaganiami zawartymi w normie ISO 9001:2000 to jeden z lepszych wyborów jakiego może dokonać każda organizacja. Mimo, iż wiele osób uważa, że normy z serii ISO posiadają wiele wad, np.: - są pisane trudnym, często niezrozumiałym językiem, - wymagają wprowadzenia wielu biurokratycznych procedur, - pozostawiają dużą swobodę interpretacji, co może powodować obchodzenie ich przez niektóre przedsiębiorstwa, - brak uregulowań ISO w finansach, księgowości i marketingu, to w rzeczywistości wady te zostają zniwelowane przez korzyści płynące z wdrożenia SZJ wymienione w punkcie 1.2 niniejszego opracowania - wdrożony i potwierdzony certyfikatem ISO System Zarządzania Jakością jest ważnym narzędziem strategii marketingowej i sprawniejszej organizacji zarządzania w każdej organizacji Główne działania związane z wdrożeniem i certyfikacją SZJ zgodnego z ISO 9001 w organizacjach otoczenia biznesu Podejście do opracowania i wdrożenia systemu zarządzania jakością w organizacjach otoczenia biznesu obejmuje zgodnie z normą ISO 9000:2000 następujące działania: - określenie, jak wymagania ISO 9001 odnoszą się do konkretnego przedmiotu działalności - określenie potrzeb i oczekiwań klientów oraz innych stron zainteresowanych, - ustanowienie w organizacji polityki jakości określającej zakres systemu i cele dotyczące jakości, ogłoszenie jej w organizacji, - określenie wymagań jakie musza zostać spełnione (procesów i odpowiedzialności) niezbędnych do osiągnięcia celów dotyczących jakości, - określenie i zapewnienie zasobów niezbędnych do osiągnięcia celów dotyczących jakości, - ustanowienie metod pomiaru skuteczności i efektywności każdego procesu PARP 12

13 - określić środków zapobiegających niezgodnościom i eliminujących ich przyczyny; - ustanowienie i stosowanie proces ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością. Kolejnym krokiem będzie stworzenie dokumentacji SZJ, w tym udokumentowanych procedur i ewentualnie planów przebiegu procesów, upewnienie się, że procedury są adekwatne oraz spójne oraz rozpoczęcie auditów wewnętrznych, celem zbadania, czy system funkcjonuje poprawnie. W tym zakresie organizację często wspomagają doradcy, którzy potrafią ocenić sytuację firmy i właściwie zinterpetować wymagania normy. W momencie, w którym wszystkie wymagania ISO 9001 są spełnione - nadchodzi czas na audit zewnętrzny. Powinien on być przeprowadzony przez niezależną akredytowaną jednostkę. Auditorzy przysłani przez tę jednostkę dokonają najpierw przeglądu istniejących procedur oraz instrukcji (przegląd dokumentacji). Ten proces obejmuje ocenę, czy w firmie ma miejsce ciągła poprawa jakości oraz pozwala na stwierdzenie, czy wyznaczone cele są mierzalne oraz wykonalne. Jest to również oceniane w kolejnym etapie certyfikacji - podczas auditu certyfikującego. Wtedy dokonywana jest ocena tego, czy osoby wykonujące poszczególne czynności stosują się do procedur i wyznaczonych celów oraz czy odpowiednie zapisy są utrzymywane. Po zakończeniu pomyślnie przeprowadzonego auditu wydawany jest certyfikat. W trakcie jego obowiązywania będą mieć miejsce audity przeglądowe - nadzoru (raz w roku), których zadaniem jest sprawdzenie, czy system wciąż działa Dokumentacja SZJ w organizacjach otoczenia biznesu System Zarządzania Jakością (SZJ) wprowadzany w organizacji otoczenia biznesu wymaga przygotowania stosownych dokumentów definiujących strukturę, osoby odpowiedzialne, reguły postępowania, metody i procesy służące sterowaniu jakością. Integralną składową systemu jest jego dokumentacja obejmująca: dokumenty zewnętrzne (normy międzynarodowe i państwowe) oraz dokumenty wewnętrzne (organizacji). Ich hierarchię przedstawia poniższy rysunek: PARP 13

14 Hierarchia dokumentacji SZJ w organizacjach otoczenia biznesu Dokumenty zewnętrzne Normy międzynarodowe ISO 9000 Normy krajowe np.: rozporządzenie w sprawie KSU dla MSP Definiują wymagania ogólne Definiują specjalne wymagania odbiorcy (klienta) Księga Definiuje cele jakości i sposoby realizacji Dokumenty wewnętrznedokumenty SZJ Definiuje działania w ujęciu ogólnym Procedury kto? co? w jakim przypadku? Itp. Plany Przebiegu Procesów Definiuje działania szczegółowe Instrukcje jak? kiedy? Zapisy jakości Stanowią dowód realizowania celów Najwyżej w hierarchii znajdują się normy serii ISO W przypadku gdy organizacja otoczenia biznesu należy do sieci np. KSU musi ponadto spełnić wymagania sprecyzowane w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie KSU przywołane na początku opracowania. Wewnętrzna dokumentacja SZJ składa się z: - księgi jakości, - procedur, planów przebiegu procesów, - instrukcji, - zapisów jakości. W wymienionych dokumentach SZJ są opisane wszelkie działania konieczne do uzyskania, a następnie utrzymania odpowiedniego stopnia wiarygodności, że realizowane usługi będą trwale spełniać ustalone wymagania jakościowe. Zakres dokumentacji nie powinien być szerszy niż wynika to z rzeczywistych potrzeb organizacji łatwo tutaj o popadnięcie w nadmierną biurokrację. Opracowanie i prowadzenie dokumentacji SZJ jest jednak niezbędne, gdyż stanowi ona: - dowód opracowania i wdrożenia w przedsiębiorstwie SZJ, - podstawowe źródło informacji o SZJ, - zapis odpowiedzialności i kompetencji, PARP 14

15 - zapis większości powtarzalnych i rutynowych działań, wykonywanych w ramach SZJ. Wszystkie rodzaje dokumentów są powiązane ze sobą poprzez księgę jakości. Księga jakości funkcjonuje jako dokument odniesienia najwyższego szczebla dla wszystkich dokumentów nadzorujących: procedur, planów przebiegu procesów, instrukcji. Oprócz opracowania dokumentów, o których mowa, organizacja powinna ustanowić system gwarantujący ich aktualność, dostępność i stosowanie. Ważny jest sposób pisania dokumentów. Należy zwrócić szczególną uwagę na to, iż dokumenty powinny być pisane w sposób pozwalający na ich dobre zrozumienie i wykorzystanie przez potencjalnych użytkowników, zgodnie z zasadą, że im niższy szczebel w hierarchii dokumentacji, tym język dokumentu bardziej przejrzysty i przystępny. III. Zarządzanie przez jakość TQM filozofia ciągłego doskonalenia w organizacjach otoczenia biznesu 3.1. Zasady zarządzania jakością TQM w organizacjach otoczenia biznesu Kompleksowe Zarządzanie Jakością TQM w organizacji otoczenia biznesu rozpatrywać można jako koncepcję zarządzania organizacją, która dzięki zaangażowaniu wszystkich jej członków w proces poprawy jakości świadczonych usług oraz swojej działalności, a także dzięki właściwemu ustaleniu celów organizacji dąży do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań klienta małych i średnich przedsiębiorstw. Warto zwrócić uwagę na fakt, że mimo różnic pomiędzy wyrobem a usługą oraz pomiędzy tworzeniem wyrobów a świadczeniem usług, główne zasady TQM pozostają dla obu dziedzin jednakowe. Mają one bowiem charakter uniwersalny i mogą być stosowane w organizacjach bez względu na profil działalności. Zgodnie z normą ISO 9000:2000 wyróżniamy osiem zasad TQM: Zaangażowanie kierownictwa (przywództwo) Przywódcy ustalają wspólny cel i kierunek działania organizacji. Zaleca się, aby kreowali i utrzymywali środowisko wewnętrzne, w którym ludzie mogą w pełni zaangażować się w osiąganie celów organizacji. (norma ISO 9000:2000) PARP 15

16 Twierdzenie, że aby poprawić jakość, należy najpierw przeszkolić pracowników nie jest prawdziwe! Najpierw trzeba przeszkolić naczelne kierownictwo wyższego szczebla po to, by nie hamowało procesów zmian i doskonalenia na skutek braku zaangażowania i zrozumienia. To najwyższe kierownictwo jest prawdziwym motorem realizacji polityki jakości każdej organizacji i faktycznym stymulatorem doskonalenia. Istotnym zadaniem każdego kierownika jest określenie zarysu celów jakości, polityki jakości i planów jakości. Naczelne kierownictwo zarząd - powinno dokonać przeglądu celów jakości firmy i jej polityki; jeśli trzeba przeformułować je, by pokrywały się z zasadami TQM. Ze względu na swe znaczenie cele jakości i polityka powinny być jasne i zrozumiałe dla wszystkich pracowników w organizacji. Ważne jest np., by cele jakości informowały pracowników, że zasadniczym celem organizacji jest zadowolenie zewnętrznych odbiorców i że można to osiągnąć tylko wówczas, gdy firma ma zdolność przekraczania ich oczekiwań. Koncentracja na klientach Organizacje są zależne od swoich klientów i dlatego zaleca się, aby zrozumieć aktualne i przyszłe potrzeby klienta, zaleca się spełnić wymagania klienta oraz starać się wyprzedzać oczekiwania klienta. (norma ISO 9000:2000) Pierwszą ważną sprawą jest uzupełnienie orientacji na klienta - polegającej na spełnieniu jego oczekiwań i wymagań - o orientację na klienta wewnętrznego. Klienci wewnętrzni - pracownicy są składową procesów organizacji i doskonalenie jakości przy coraz niższych kosztach można osiągnąć tylko wówczas, gdy organizacja ma dobrych, zaangażowanych i zadowolonych pracowników. Gdy wymagania klienta wewnętrznego zostaną uzgodnione i zaspokojone, powstaje niejako łańcuch wartości, który w końcu dosięga i klienta zewnętrznego. Kiedy uda się jak gdyby utożsamić wewnętrznych klientów z głównymi produktami wytwarzanymi przez dany zespół, stanowi to początek procesu tworzenia ogółu jakości jakości kompleksowej. Zanim będzie można będzie zadowolić zewnętrznych klientów, trzeba jednak najpierw usunąć pewne przeszkody, na jakie natrafiają klienci wewnętrzni (tj. pracownicy) i stworzyć im niezbędne warunki wytwarzania i dostarczania jakości. Jedną z takich przeszkód, które należy usunąć z organizacji jest strach, a przykładem stworzenia odpowiednich warunków jest szkolenie i doskonalenie zawodowe. Pozytywna motywacja pracowników musi być elementem atmosfery w organizacji, która zachęci ich do bycia najlepszymi. Ponadto pracownicy muszą wiedzieć, czego zewnętrzni i inni wewnętrzni klienci chcą lub oczekują od PARP 16

17 nich. Dopiero dysponując takimi informacjami będą w stanie rozpocząć usprawnianie procesów, co jest pierwszym krokiem dla stania się organizacją TQM. Koncentracja na faktach podejmowanie decyzji na podstawie faktów Skuteczne decyzje opierają się na analizie danych i informacji. (norma ISO 9000:2000). Zarządzanie przez fakty opiera się na założeniu, że sednem procesu poprawy jest przekazywanie informacji pracownikom i podejmowanie decyzji opartych na faktach, a nie na życzeniach czy odczuciach. Pracownicy organizacji powinni być informowani na bieżąco o aktualnym poziomie jakości produktów czy usług oraz powinni posiadać inne niezbędne informacje o produktach czy wynikach działalności organizacji. Spowodowane jest to tym, że to właśnie pracownicy pierwsi mogą dokonać ulepszeń czy poprawy. Tak więc realizacja wizji TQM w każdej organizacji także okołobiznesowej wymaga wprowadzenia systemu ciągłych pomiarów. Można wymienić trzy główne rodzaje pomiarów: 1. Zadowolenie klientów zewnętrznych (CSI Customer Satisfaction Index). 2. Zadowolenie klientów wewnętrznych (ESI Employee Satisfaction Index). 3. Inne pomiary jakości wewnętrznych procesów firmy, zwane zwykle punktami sprawdzania jakości (checkpoints) i punktami kontroli jakości. Wyniki pomiarów powinny być gromadzone, analizowane a następnie prezentowane w postaci faktów dotyczących jakości. Podejście takie pozwali realizować i mierzyć stopień procesu poprawy organizacji. Ciągłe doskonalenie (KAIZEN) Zaleca się, aby ciągłe doskonalenie funkcjonowania całej organizacji stanowiło stały cel organizacji. (norma ISO 9000:2000). Połączenie w całość działania, potrzeb oraz celów firmy, klienta, dostawców z procesem ciągłej poprawy stanowi jedno z istotnych założeń koncepcji TQM. Proces ciągłej poprawy jakości jest procesem zarządzania, który podkreśla fakt, że nie zależnie od tego jak dużo organizacja może poprawić obecnie, to jej konkurenci będą kontynuować proces poprawy, a klienci będą oczekiwali od organizacji coraz więcej. Proces ciągłej poprawy oraz zapobieganie powstawaniu błędów nie może być jedynie przypadkowym wydarzeniem w działalności organizacji. Musi stać się celem wszystkich, by wprowadzenie koncepcji TQM w organizacji mogło przynieść pożądane rezultaty. Powszechne uczestnictwo zaangażowanie ludzi PARP 17

18 Ludzie na wszystkich szczeblach organizacji stanowią jej najistotniejszą część i uzyskanie całkowitego zaangażowania tych ludzi pozwala na wykorzystanie ich zdolności z korzyścią dla organizacji. (norma ISO 9000:2000). Powszechne uczestnictwo to koncepcja związana z pojęciem zarządzania opartego na ludziach. Zarządzanie oparte na ludziach z kolei polega na tym, że pracownik wiedząc o tym, co robić i jak wykonywać swoją pracę, oraz otrzymujący niezbędne informacje o swoich dokonaniach, czuje się odpowiedzialny za swoją pracę. Zaangażowanie i uczestnictwo pracowników w budowaniu zadowolenia klienta to innymi słowy drogi do motywacji jakościowej. Wszystkie zasady Kompleksowego Zarządzania Jakością wskazują na to, że systemy, normy czy technologie stosowane w organizacji same w sobie nie oznaczają jakości. Dlatego też rola ludzi w procesach tworzenia jakości jest tak istotna. Podejście procesowe Pożądany wynik osiąga się z większą wydajnością wówczas, gdy działania i zasoby z nimi związane zarządzane są jako proces. (norma ISO 9000:2000). Podejście procesowe polega na tym, że organizacja jest zobowiązana do identyfikacji i zarządzania procesami w sposób gwarantujący całkowitą pewność, że produkty i usługi spełniają wymagania i oczekiwania odbiorców. Dlatego też powinno się ustalić wzajemne powiązania tych procesów, które mają wpływ na powyższe oraz ustalić odpowiednie wymagania dla każdego z nich. Realizację każdego procesu należy monitorować, aby być zdolnym do weryfikacji jego efektywności. Zarządzanie procesami należy więc rozpatrywać w czterech aspektach: planowania, monitorowania, sterowania i doskonalenia. Podejście systemowe do zarządzania Zidentyfikowanie, zrozumienie i utrzymanie wzajemnie powiązanych procesów jako systemu przyczynia się do zwiększenia skuteczności i wydajności w osiąganiu celów organizacji. (norma ISO 9000:2000). Podejście to wiąże się z podejściem procesowym. O ile podejście procesowe wymaga identyfikacji i zarządzania procesami jako elementami składowymi organizacji, podejście systemowe wymaga potraktowania organizacji jako całości - systemu wzajemnie powiązanych ze sobą procesów. PARP 18

19 Wzajemne korzystne powiązania z dostawcami Organizacja i jej dostawcy są wzajemnie zależni i wzajemnie korzystne powiązania podnoszą ich zdolność do tworzenia wartości. (norma ISO 9000:2000). Ta zasada podkreśla ważność dostawców w procesie doskonalenia jakości. Od jakości dostaw w dużej mierze zależy jakość ostatecznego wyrobu, czy usługi, a tym samym zadowolenie ostatecznego klienta. W przypadku usług np. szkoleniowych dostawcą dla organizacji otoczenia biznesu będzie wykładowca, którego zatrudni celem przeprowadzenia szkolenia bądź instytucja, od której wynajmujemy salę szkoleniową. Ocena i wybór dostawców powinny być dokonywane na podstawie przyjętych kryteriów określających ich zdolność do spełnienia ustalonych wymagań. Pozwoli to na realizację usług zgodnie z wymaganiami klientów ISO a TQM Współczesne organizacje dla zapewnienia sobie lepszych warunków rozwoju koncentrują się na zaspokojeniu potrzeb klientów. Niewystarczające okazuje się zaspokojenie wymagań i oczekiwań klientów, które stale zmieniają się na skutek np.: mody, zmian cywilizacyjnych, przepisów prawnych, rozwoju techniki. Podstawowym celem staje się nie tylko realizacja potrzeb, ale ich kreowanie. Pozwala na to realizacja Kompleksowego Zarządzania Jakością Total Quality Management, której zasadniczym narzędziem jest System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodowymi normami ISO serii 9000:2000. Normy te w przeciwieństwie do poprzedniego wydania oparte są na ośmiu zasadach TQM-u, wymienionych wcześniej. To jak ważnym elementem sytemu TQM jest ISO 9000 pokazuje model stworzony przez jednego z największych ekspertów w dziedzinie jakości profesora J. S. Oaklanda: PARP 19

20 Miejsce ISO 9000 w modelu TQM Zaangażowanie kierownictwa Polityka jakości System jakości ISO 9000 Praca zespołowa motywacje Narzędzia i techniki, Procedury, regulacje Mimo że zasady zarządzania jakością TQM tworzą podstawy ostatniej edycji norm ISO 9000:2000, TQM ma o wiele szerszy zakres oddziaływania. ISO 9000:2000 skupia się na podstawowych celach biznesu, jakimi są: osiągnięcie zadowolenia klienta, redukcja kosztów związanych z brakiem jakości i strat we wszystkich dziedzinach, także tych bezpośrednio związanych z jakością wyrobu. System oparty na normach ISO zawiera wymagania dotyczących zarządzania zasobami ludzkimi, wymagania dotyczące infrastruktury, środowiska pracy, projektowania, dostarczania wyrobu itd. W zakresie poprawy jakości zawiera wymagania dotyczące działań korygujące i zapobiegawcze. TQM jest całościową filozofią, w której potrzeby i cele firmy są nieodłączne oraz ma miejsce ciągła poprawa jakości, która jest możliwa tylko wtedy, gdy ludzie ciągle poszukują niezgodności, są niezadowoleni z istniejącego stanu i są dość zmotywowani, aby ten stan PARP 20

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001

Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 Jerzy Kowalczyk Artur Jabłoński Sławomir Wawak Poradnik wdrażania systemu zarządzania jakością zgodnego z ISO 9001 www.humanms.pl Spis treści Wprowadzenie... 3 Przyczyny wdrażania systemu jakości według

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jakość i certyfikacja Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jakość i certyfikacja Opracowanie: Damian Dec, PARP, 2001 Aktualizacja: Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o grudzień 2005 Projekt współfinansowany przez UNIĘ EUROPEJSKĄ,

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000

Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2000 Inżynieria jakości i niezawodności Qualityand and Reliability Engineering Literatura: Dwiliński L., Zarządzanie jakością i niezawodnością wyrobów, Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ

PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE PROJEKT SME-FIT SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ OPRACOWANE DLA SEKTORA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ SPIS TREŚCI WSTĘP 5 JAKOŚĆ A DOROBEK

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Andrzej Kwintowski * Wewnętrzny System Kontroli jako element Zintegrowanego Systemu Zarządzania Wstęp Od lat społeczność międzynarodowa obserwuje z narastającym niepokojem dążenia niektórych krajów w różnych

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań Nowe Zarządzanie (menadżerskie lub partycypacyjne) instytucjami pomocy społecznej. Systemy zarządzania jakością ISO w instytucjach pomocy społecznej case studies Jerzy Krzyszkowski Projekt 1.18 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT)

ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) ZARZĄDZANIE PRZEZ JAKOŚĆ (TOTAL QUALITY MANAGEMENT) 1.POJĘCIE ZARZĄDZANIA PRZEZ JAKOŚĆ. Globalizacja rynków, wzrost oczekiwań klientów, rozszerzająca się konkurencja na wszystkich płaszczyznach relacji

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu:

przedsiębiorstwie. Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Politechnika Poznańska Wydział B M i Z Kierunek Zarządzanie i Marketing Studia Dzienne Praca końcowa z przedmiotu: Teoria i inżynieria systemów TEMAT: System TQM - Total Quality Management w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TOWARZYSTWO WIEDZY POWSZECHNEJ W WARSZAWIE WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNO- SPOŁECZNYCH W OLSZTYNIE STUDIA PODYPLOMOWE na kierunku politologia dofinansowane z EFS o specjalności Społecznie

Bardziej szczegółowo

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE

NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE NAUKI INŻYNIERSKIE I TECHNOLOGIE Redaktor naukowy Elżbieta Kociołek-Balawejder Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp... 7 Michał Grzebyk, Waldemar Podgórski,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zarządzanie Jakością

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zarządzanie Jakością Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Zarządzanie Jakością Materiały szkoleniowe opracowane na podstawie wydawnictwa CIOP pt. Nauka o pracy

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ...

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... Spis treści PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... 4 1.1. Rozwój zarządzania jakością w ujęciu historycznym... 4 1.2. Istota zarządzania jakością... 9 1.3. Twórcy zarządzania jakością...

Bardziej szczegółowo

Standardy jakości w turystyce

Standardy jakości w turystyce Ministerstwo Gospodarki i Pracy Standardy jakości w turystyce Wytyczne wdrażania standardu jakości w organizacji turystycznej Właścicielem majątkowym praw autorskich jest Ministerstwo Gospodarki i Pracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD prof. dr hab.elżbeta Jędrych dr inż. Paweł Pietras dr Maciej Szczepańczyk ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI SKRYPT DLA OSÓB PRZYGOTOWUJĄCYCH SIĘ DO CERTYFIKACJI IPMA LD WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE Praca ta w całości

Bardziej szczegółowo