STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE"

Transkrypt

1 strona 1 z 39 STAROSTWA POWIATOWEGO W WĄBRZEŹNIE WEDŁUG NORMY PN-EN ISO 9001:2009 SPRAWDZIŁ OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ Pełnomocnik ds. Systemu Starosta Wąbrzeski Zarządzania Jakością Krzysztof Goleń Krzysztof Jurdziak Anna Wetzel Mirosława Więckowska Józef Krawczyk Krzysztof Maćkiewicz Data: Podpis: Data: Podpis: Data: Podpis:

2 strona 2 z 39 Spis Treści 1. System Zarządzania Jakością w Urzędzie 1.1 Prezentacja Urzędu 1.2 Przedmiot i zakres księgi jakości. 1.3 Uzasadnione wyłączenia 2. Odpowiedzialność kierownictwa 2.1 Deklaracja kierownictwa 2.2 Polityka jakości 2.3 Cele ogólne 2.4 Odpowiedzialności i uprawnienia 2.5 Przegląd zarządzania 2.6 Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna 3. Zarządzanie dokumentacją 3.1Nadzór nad dokumentacją 3.2 Księga Jakości/Zarządzanie Księgą Jakości 4. Zarządzanie procesowe 4.1 Zasady zarządzania procesami 4.2 Mapa procesów 4.3 Procesy 4.4 Monitorowanie i pomiary 4.5 Analiza ryzyka 5. Zarządzanie zasobami 5.1 Zapewnienie zasobów 5.2 Zasoby ludzkie 6. Orientacja na klienta 6.1 Charakterystyka klienta 6.2 Własność klienta

3 strona 3 z Zabezpieczanie usług 6.4 Wytyczne badania satysfakcji i wymagań klienta 7. Zakupy 7.1 Proces zakupów, usług, dostaw i robót budowlanych 7.2 Wytyczne oceny dostawców, usługodawców oraz wykonawców robót budowlanych 8. Nadzór nad usługą niezgodną 9. Procesy doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością 10. Wykaz załączników 11. Rejestr zmian 12. Słowniczek 1. System Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym 1.1 Charakterystyka Powiatu Wąbrzeskiego i Starostwa. Powiat Wąbrzeski powstał pod koniec XIX wieku na mocy ustawy władz pruskich z dnia 6 czerwca 1887r. Utworzono go z części powiatów: brodnickiego, grudziądzkiego, chełmińskiego i toruńskiego. Ustawa weszła w życie 1 października 1887r. Powiat znajdował się w prowincji Prus Zachodnich oraz w kwidzyńskim okręgu regencyjnym. Pierwszym starostą (landratem) został mianowany Fryderyk Petersen. Sprawował on nadzór m.in. nad policją, szkolnictwem i wyznaniami, był także przewodniczącym komisji podatkowej. Wydział podatkowy tworzyło 6 członków: burmistrz Wąbrzeźna i Kowalewa oraz 4 właścicieli ziemskich. Rada powiatu składała się z 27 radnych. Powstały urzędy: skarbowy, katastralny i wojskowy urząd meldunkowy. Utworzono kasę powiatową, a pracę rozpoczęły dwa inspektoraty szkolne. Zatrudniono również lekarza weterynarii i lekarza medycyny. Obszar ówczesnego powiatu wynosił ha ziemi, ha lasów i ha wód. W jego skład wchodziły miasta: Wąbrzeźno, Golub, Kowalewo oraz 53 gminy wiejskie i 56 obszarów dworskich. Przełom XIX i XX wieku przyniósł rozkwit gospodarczy. Rozwinęło się szczególnie rolnictwo i rzemiosło. Zmienił tę sytuację

4 strona 4 z 39 wybuch I wojny światowej, który doprowadził do stagnacji gospodarczej. W styczniu 1920 roku po zakończeniu działań militarnych, powiat przejęły władze polskie. Starostą został dr Józef Szczepański. Obszar powiatu obejmował wtedy powierzchnię ha. W okresie międzywojennym zmniejszyła się ona na korzyść powiatu brodnickiego i wyniosła ha. W czasie II wojny światowej Niemcy wysiedlili z terenu powiatu znaczną część ludności polskiej i przeprowadzili masowe egzekucje w Łopatkach, Brudzawkach i Kurkocinie. Po zakończeniu wojny granice powiatu nie uległy zmianie. Należały do niego trzy gminy miejskie: Wąbrzeźno, Golub i Kowalewo, 9 gmin wiejskich oraz 61 gromad. Liczba mieszkańców wynosiła około 49 tys. i systematycznie spadała. Wiązało się to z odpływem ludności do pracy w przemyśle w większych miastach. 1 stycznia 1955 roku zniesiono podział powiatu na gminy i utworzono nowe jednostki organizacyjne- gromady. W wyniku tej reformy w skład powiatu weszły trzy miasta (Wąbrzeźno, Golub i Kowalewo) i 20 gromad. Kolejna korekta obszaru wąbrzeskiego powiatu dokonana z końcem tegoż roku spowodowała iż od 1 stycznia 1956 roku do powiatu obejmującego powierzchnię 592 km 2 weszły dwa miasta: Wąbrzeźno i Radzyń Chełmiński oraz 18 gromad. Stan ludności wyniósł wówczas mieszkańców. 1 czerwca 1975 roku wprowadzono w Polsce dwustopniowy podział terytorialny (województwa- miasta i gminy). Po około 88 latach swojego istnienia powiat przestał funkcjonować. W wyniku wprowadzonej reformy samorządowej oraz dzięki staraniom lokalnych władz Powiat Wąbrzeski z dniem 1 stycznia 1999 r. ponownie pojawił się na mapie administracyjnej Polski. Powiat Wąbrzeski usytuowany jest w województwie kujawsko-pomorskim w środku historycznej Ziemi Chełmińskiej. Należy do makroregionu Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego. Administracyjnie obejmuje obszar pięciu gmin: gminy miejskiej Wąbrzeźno oraz gmin wiejskich: Dębowa Łąka, Książki, Płużnica, Wąbrzeźno. Jest jednym z najmniejszych powiatów województwa kujawskopomorskiego. Zajmuje 2,7% jego powierzchni. Zamieszkuje w nim około 36 tys. mieszkańców. Siedzibą powiatu jest Wąbrzeźno. Przez powiat przebiegają drogowe trasy komunikacyjne: Inowrocław Toruń - Ostróda, Grudziądz - Rypin oraz Chełmno Wąbrzeźno - Brodnica. Zelektryfikowana linia kolejowa Poznań Inowrocław Toruń - Olsztyn, obsługująca ruch pasażerski

5 strona 5 z 39 i towarowy, zlokalizowana jest na terenie gmin Książki i Wąbrzeźno. W sierpniu 2006r. ukończona została budowa obwodnicy miasta Wąbrzeźna w ciągu drogi wojewódzkiej: Grudziądz Wąbrzeźno -Rypin, która w przyszłości stanowić będzie dojazd do autostrady A-1, przebiegającej przez teren powiatu wąbrzeskiego w północno-zachodniej części gminy Płużnica. Na terenie powiatu znajduje się odcinek gazociągu wysokiego ciśnienia relacji Włocławek - Gdańsk, który jest źródłem zasilania sieci gazowniczej funkcjonującej. Jest ona wciąż rozbudowywana. Zasoby wodne są wystarczające i umożliwiają pokrycie ewentualnego przyszłego, większego zapotrzebowania. W powiecie funkcjonują dwie oczyszczalnie ścieków. W wyniku realizacji powiatowego programu sanitacji do oczyszczalni ścieków odprowadzanych jest około 65 % ścieków z terenu powiatu, w przeważającej części kolektorami tłocznymi (Miasto Wąbrzeźno, gmina Wąbrzeźno, gmina Książki, częściowo gmina Płużnica). Druga mała oczyszczalnia zlokalizowana jest w Płużnicy i zbiera ścieki częściowo z terenu tej gminy. Na terenie gminy Dębowa Łąka funkcjonuje ponad 50 oczyszczalni przyzagrodowych. W miejscowości Niedźwiedź, w gminie Dębowa Łąka, znajduje się wysypisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, zabezpieczające potrzeby mieszkańców powiatu. Na terenie powiatu wąbrzeskiego znajduje się 17 jezior polodowcowych. Największym jest Wieczno o łącznej powierzchni 449 ha. Należy ono do najczystszych w województwie. Dobrze wyposażona baza noclegowa i rozległa plaża w Przydworzu stanowią miejsce wypoczynku rodzinnego. Malownicze usytuowanie miasta Wąbrzeźno między trzema jeziorami: Zamkowym, Frydek i Sicińskim, stwarza sprzyjające warunki do rozwoju turystyki, a czyste wody jezior stanowią zachętę do rozbudowy bazy turystyczno- wypoczynkowej. Z obiektów przyrodniczych prawnie chronionych na uwagę zasługuje obszar chronionego krajobrazu Zgniłka- Wieczno- Wronie o powierzchni 1324 ha, rezerwat buczyny pomorskiej we Wroniu, 28 pomników przyrody w postaci pojedynczych drzew, grupy drzew i alei oraz parki wiejskie.

6 strona 6 z 39 Samorząd Powiatu Wąbrzeskiego funkcjonuje w oparciu o ustalenia reformy administracyjnej kraju z 1998 roku. Powiat stanowi lokalną wspólnotę samorządową. Organami powiatu są rada powiatu i zarząd powiatu. Zarząd powiatu wykonuje uchwały rady powiatu i zadania publiczne o charakterze ponadgminnym przy pomocy starostwa powiatowego. Starostwo Powiatowe jest jednostką budżetową powiatu. Wchodzi w skład powiatowej administracji zespolonej. Organizację i zasady funkcjonowania Urzędu, w tym strukturę organizacyjną oraz podstawowe zadania poszczególnych komórek określa Regulamin Organizacyjny podany do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie go

7 strona 7 z 39 w Biuletynie Informacji Publicznej. Pracą urzędu kieruje Starosta Wąbrzeski bezpośrednio lub za pośrednictwem Wicestarosty, Sekretarza, Skarbnika oraz kierowników wydziałów. Kompetencje Starosty, należy rozpatrywać w trzech aspektach: jako przedstawiciela administracji rządowej, w odniesieniu do samorządu powiatowego i jako kierownika Starostwa Powiatowego. Kompetencjami w pierwszym zakresie jest wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej. W sprawach związanych z samorządem powiatowym, do czynności Starosty należy organizowanie prac, zwoływanie i przewodniczenie posiedzeniom Zarządu Powiatu, a także wykonywanie wszelkich zadań wynikających dla Starosty z ustawy o samorządzie powiatowym i innych ustaw, jak również zastrzeżonych w uchwałach Rady Powiatu i Zarządu oraz postanowień Statutu Powiatu. Jako kierownik urzędu Starosta reprezentuje Powiat na zewnątrz i kieruje jego bieżącymi sprawami. Ustala politykę kadrową i płacową Starostwa. Zatwierdza zakres czynności, obowiązków i odpowiedzialności pracowników Starostwa oraz rozstrzyga spory kompetencyjne między wydziałami Starostwa. Podobne uprawnienia posiada Wicestarosta. W 2000 roku przyjęto Strategię Rozwoju Powiatu Wąbrzeskiego definiującą najważniejsze potrzeby i postulującą sposoby ich rozwiązywania. Priorytetem dla działań samorządu powiatowego jest ochrona zdrowia, edukacja i infrastruktura techniczna zwłaszcza poprawa stanu dróg. 1.2 Zakres stosowania Systemu Zarządzania Jakością. System Zarządzania Jakością w Starostwie Powiatowym obejmuje wszelkie działania realizowane w ramach zadań własnych i zleconych oraz zadań wykonywanych na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego lub z organami administracji rządowej. Wdrożony SZJ obejmuje swym działaniem wszystkie Wydziały oraz samodzielne stanowiska wyszczególnione w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu.

8 strona 8 z 39 Starosta Wąbrzeski wprowadził, udokumentował i utrzymuje SZJ, w celu zdobycia i podtrzymania zaufania klientów, a także w celu poprawy organizacji pracy osób zatrudnionych w Starostwie Powiatowym. Informacja o wprowadzeniu SZJ została rozpowszechniona wśród wszystkich pracowników Urzędu. 1.3 Uzasadnione wyłączenia. Starosta Wąbrzeski dokonał następujących wyłączeń z normy PN-EN ISO 9001:2009 z uwagi na publiczno-prawny charakter realizowanych usług: - wyłączenie wymagań w zakresie wynikającym z pkt 7.3 normy - Projektowanie i rozwój. Charakter działalności Starostwa nie wymaga projektowania i rozwoju w rozumieniu wymagań normy ponieważ wynikają one z przepisów prawa stanowiących specyfikację dla usług i procesów. Starostwo realizuje zadania na podstawie aktów prawnych wyższego rzędu i nie ma możliwości projektowania własnych produktów. Wymaganie to nie ma wpływu na zdolność organizacji do spełnienia wymagań klienta i mających zastosowanie przepisów prawa oraz odpowiedzialność z tym związaną. - wyłączenie wymagań w zakresie wynikającym z pkt normy Walidacja procesów produkcji i dostarczania usługi. Zakres usług w Starostwie jest ustalony i narzucony przez kodeks postępowania administracyjnego i przepisy szczegółowe. Na każdym etapie realizacji usługi organizacja jest w stanie stwierdzić w jaki sposób jest ona realizowana. Specyfika działalności Starostwa powoduje, że wyniki można weryfikować w trakcie realizacji usług, stąd nie ma potrzeby i uzasadnienia do stosowania wobec nich walidacji. - wyłączenie wymagań w zakresie wynikającym z pkt 7.6 normy Nadzorowanie wyposażenia do monitorowania i pomiarów. Starostwo nie używa wyposażenia do monitorowania i pomiarów celem wykazania zgodności oferowanego produktu z określonymi wymaganiami.

9 strona 9 z Odpowiedzialność kierownictwa. Kierownikiem Starostwa Powiatowego jest Starosta Wąbrzeski, który odpowiada za organizację całości pracy urzędu, zatrudnienie odpowiednich pracowników, określenie zakresów uprawnień i odpowiedzialności wszystkich pracowników. Pozostałe stanowiska kierownicze to: - Wicestarosta - Sekretarz Powiatu - Skarbnik Powiatu - Kierownicy Wydziałów. Najwyższe kierownictwo zaangażowane jest w opracowanie, rozwijanie systemu zarządzania jakością oraz stałe doskonalenie jego skuteczności. Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością jest odpowiedzialny i uprawniony do zapewnienia funkcjonowania niezbędnych procesów systemu zarządzania jakością oraz jego doskonalenie. 2.1 Deklaracja kierownictwa. Najwyższe kierownictwo deklaruje, że usługi świadczone przez urząd są na najwyższym poziomie. Jednocześnie identyfikuje i spełnienia potrzeby i oczekiwania klientów poprzez polepszanie warunków ich obsługi, doskonalenie dostępności usług i prowadzenie polityki informacyjnej. Funkcjonujący system zarządzania Jakością spełnia wymagania normy PN-EN ISO 9001:2009 oraz jest nieustannie doskonalony w celu zapewnienia wysokiej jakości usług. Działania, kompetencje i zakresy odpowiedzialności zawarte w księdze jakości obowiązują wszystkich pracowników Starostwa Powiatowego. Starosta Wąbrzeski w celu realizacji celów zapewnia również dostępność niezbędnych zasobów tj. kompetentny personel, środki finansowe, środki techniczne, pomieszczenia, urządzenia biurowe, środowisko pracy, media itd.

10 strona 10 z Polityka jakości Polityka jakości została ustanowiona i podpisana przez Starostę Wąbrzeskiego oraz przekazana do wiadomości wszystkim pracownikom oraz opublikowana na stronie internetowej BIP Starostwa Powiatowego. Polityka Jakości Starostwa Powiatowego Nadrzędnym celem Starostwa Powiatowego jest zapewnienie profesjonalnej, sprawnej, przyjaznej i zgodnej z prawem obsługi interesantów, tj. mieszkańców Powiatu Wąbrzeskiego. Zarząd Powiatu i wszyscy pracownicy Starostwa będą podejmować ciągłe działania na rzecz skutecznej realizacji wszystkich prawem nałożonych zadań publicznych na Powiat. Dla zapewnienia skutecznej realizacji Polityki Jakości wyznaczamy sobie następujące cele: sprawne i profesjonalne załatwianie indywidualnych spraw klientów, doskonalenie kwalifikacji i umiejętności pracowników Starostwa Powiatowego, zapewnienie sprawnego przepływu informacji wewnątrz Starostwa oraz w kontaktach z otoczeniem, ciągłe doskonalenie komunikacji pomiędzy klientem a Starostwem. Ustalone wyżej cele będziemy realizować poprzez: załatwianie indywidualnych spraw bez zbędnej zwłoki z pełnym poszanowaniem obowiązującego prawa, stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez udział w różnego typu szkoleniach, pełen dostęp do informacji publicznej poprzez Biuletyn Informacji Publicznej i lokalne media, rozpoznawanie i realizację uzasadnionych oczekiwań klientów. Deklaracja jakości: Ustalone cele Polityki Jakości Starostwo będzie realizować poprzez wdrożony System

11 strona 11 z 39 Zarządzania Jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009. Polityka Jakości stanowi podstawę do spełnienia wymagań i ciągłego doskonalenia skuteczności Systemu Zarządzania Jakością. Ze swej strony zapewniam dostępność niezbędnych zasobów w tym finansowych oraz, że Polityka Jakości jest znana, rozumiana i stosowana przez wszystkich pracowników Starostwa. Starosta Wąbrzeski Krzysztof Maćkiewicz Wąbrzeźno, dnia 21 października 2009r Cele ogólne. Najwyższe kierownictwo ustala coroczne na wniosek Pełnomocnika ds. SZJ cele priorytetowe dla Urzędu. Cele jakości są spójne z ustaloną Polityką Jakości. Wspierają one prace Starostwa i wyznaczają cele operacyjne. Osobami odpowiedzialnymi za ich wykonanie są Kierownicy Wydziałów, którzy monitorują realizację zadań i przygotowują informację na przegląd zarządzania. Kierownicy Wydziałów przedkładają pełnomocnikowi propozycje celów z zakresu jakości dotyczące obszarów swojego działania. Cele te muszą być mierzalne i spójne z polityką jakości. Pełnomocnik dokonuje przeglądu tych propozycji, a następnie przedkłada je do akceptacji najwyższemu kierownictwu w trakcie najbliższego przeglądu zarządzania (załącznik nr 1). W ten sam sposób kierownicy składają informacje o realizacji celów dotyczących jakości, przyjętych na poprzedni okres rozliczeniowy 12 miesięcy. Jest to również przedmiotem oceny w trakcie przeglądu zarządzania Odpowiedzialności i uprawnienia.

12 strona 12 z 39 Zakres uprawnień i odpowiedzialności Starosty Wąbrzeskiego określa ustawa o samorządzie powiatowym, Statut Powiatu Wąbrzeskiego oraz Regulamin Organizacyjny Starostwa Powiatowego. Rada Powiatu w drodze uchwał dokonuje podziału zadań pomiędzy kierownictwo Urzędu. Zasady odpowiedzialności pracowników zatrudnionych w Starostwie Powiatowym znajdują się w zakresach obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności, które są opracowywane i aktualizowane przez bezpośrednich przełożonych. Kierownictwo Urzędu uczestniczy w działaniach zmierzających do doskonalenia SZJ. Strukturę organizacyjną Starostwa Powiatowego przedstawia poniższy schemat organizacyjny: Pełnomocnik ds. SZJ jest odpowiedzialny i uprawniony do zapewnienia funkcjonowania niezbędnych procesów SZJ oraz jego doskonalenia. Jakość

13 strona 13 z 39 w Starostwie opiera się na odpowiedzialności liderów procesów. W zarządzaniu w procesach kładzie się nacisk na rolę Klienta i jego wymagania. Komórki organizacyjne mają określone zadania główne, a wszyscy pracownicy wyznaczone odpowiedzialności i uprawnienia oraz ich wzajemne zależności. W Starostwie zostały określone zakresy odpowiedzialności i uprawnień poszczególnych funkcji, szczebli i osób w niej zatrudnionych. Zawarte są w: - w aktualnie obowiązującej uchwale w sprawie Statutu Powiatu i udostępnionym na stronie BIP i w formie tradycyjnej w Wydziale Organizacyjnym, - aktualnie obowiązującej uchwale w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego i opublikowanym na stronie BIP i w formie papierowej w Wydziale Organizacyjnym, - zakresach obowiązków wszystkich pracowników, przechowywanych w ich aktach osobowych w Wydziale Organizacyjnym, za potwierdzeniem przez pracowników przyjęcia ich do wiadomości; - indywidualnych upoważnieniach Starosty lub Zarządu Powiatu, których rejestr prowadzony jest w Wydziale Organizacyjnym, - procedurach operacyjnych i systemowych oraz kartach procesów zidentyfikowanych w SZJ. Ponadto, w związku w wdrożeniem SZJ, pojawiły się nowe obszary odpowiedzialności i uprawnień, specyficzne dla wymagań systemowych. Najwyższe kierownictwo (Starosta) odpowiada za: określenie i aktualizowanie polityki jakości, ustalenie i nadzorowanie mechanizmów ustanawiania celów dotyczących jakości oraz monitorowania ich realizowania, przeprowadzenie przeglądów zarządzania i podejmowania decyzji służących doskonaleniu Systemu Zarządzania Jakością, zapewnienie dostępności zasobów, kreowanie postaw sprzyjających kształtowaniu świadomości orientacji na klienta,

14 strona 14 z 39 planowanie SZJ i zapewnienie jego integralności, także na etapie zmian; wyznaczenie Pełnomocnika ds. SZJ, ustanowienie właściwych procesów komunikacyjnych w organizacji, określenie odpowiedzialności i uprawnień pracowników. Pełnomocnik ds. SZJ odpowiada za: propagowanie wśród pracowników Starostwa idei projakościowych, w tym dotyczących świadomości wymagań klienta; przedkładanie Staroście Wąbrzeskiemu propozycji działań dotyczących wdrożenia, utrzymania i doskonalenia Systemu; nadzór nad identyfikacją, analizą i opisem procesów zachodzących w Starostwie; podejmowanie decyzji dotyczących dokumentacji Systemu, w tym zatwierdzanie wprowadzania w niej zmian i wycofywania; zarządzanie auditami wewnętrznymi w Starostwie; opracowanie materiałów zbiorczych na przegląd zarządzania. Kierownik Wydziału odpowiada za: zidentyfikowanie czynności realizowanych w wydziale; podjęcie decyzji w zakresie potrzeby ustanowienia procesów i dokumentów; przedkładanie Pełnomocnikowi ds. Systemu Zarządzania Jakością propozycji celów dotyczących jakości na szczeblu wydziału i ich realizację po zatwierdzeniu przez najwyższe kierownictwo wraz z odpowiednią sprawozdawczością; proponowanie zmian w procedurach wydziału i ich wprowadzenie w życie zgodnie z zasadami procedury Nadzoru nad dokumentacją i zapisami zidentyfikowanie aktów prawnych obowiązujących w wydziale oraz przypisanie poszczególnym procedurom wydziału; ukształtowanie celów jakościowych dla procesów i monitorowanie ich wykonania; monitorowanie realizacji procesów w miejscach określonych przez procedury;

15 strona 15 z 39 określenie punktów krytycznych procesów i zapewnienie nad nimi szczególnego nadzoru; monitorowanie procesów realizowanych w wydziale; zgłaszanie Pełnomocnikowi ds. SZJ uwag i wniosków w zakresie doskonalenia skuteczności SZJ; kształtowanie, także własnym przykładem, wśród pracowników postaw orientacji na klienta. Pracownik odpowiada za: znajomość procedur przez siebie realizowanych i ich sumienne przeprowadzanie; zgłaszanie Kierownikowi Wydziału uwag i wniosków w zakresie skuteczności SZJ; dążenie do doskonalenia swoich kwalifikacji; prezentację postaw potwierdzających orientację na klienta w zakresie kompetencji, kultury obsługi, sumienności, przestrzegania prawa i dbania o wizerunek Starostwa Przegląd zarządzania Przegląd, dokonywany przez Starostę, ma na celu formalną ocenę Systemu Zarządzania Jakością oraz stwierdzenie jego adekwatności w stosunku do Polityki Jakości i celów jakości. Najwyższe kierownictwo świadome znaczenia spełnienia wymagań klientów Urzędu oraz wymagań ustawowych i przepisów, omawia na spotkaniach z Kierownikami Wydziałów możliwości doskonalenia skuteczności systemu zarządzania i obsługi klientów. W celu utrzymania zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009 skuteczności Systemu Zarządzania Jakością, Starosta Wąbrzeski przeprowadza jego przegląd przynajmniej raz w roku do końca lutego. Przegląd odbywa się zgodnie z kartą procesu System Zarządzania Jakością".

16 strona 16 z 39 Pełnomocnik ds. SZJ przygotowuje dane wejściowe do przeglądu w formie pisemnego sprawozdania, które zawiera informacje i wyniki analiz dotyczących szczególnie ważnych obszarów SZJ. Sprawozdanie to obejmuje wyniki auditów wewnętrznych i zewnętrznych, wyniki badania zadowolenia klientów, analizę skarg i wniosków oraz działań zapobiegawczych i korygujących, działań podjętych w następstwie wcześniejszych przeglądów zarządzania, zmian wpływających na system zarządzania jakością, zalecenia dotyczące doskonalenia oraz informacji od kierowników wydziałów uzyskiwanych w trakcie narad i spotkań. Dane wyjściowe przygotowują wszyscy właściciele procesów i przekazują Pełnomocnikowi ds. SZJ. Z przeglądu zarządzania formułowany jest pisemny raport (załącznik nr 2) zawierający wnioski i decyzje podjęte podczas przeglądu. Pełnomocnik ds. SZJ przedstawia treść raportu z przeglądu wszystkim Kierownikom Wydziałów. 2.6.Komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna. Komunikacja wewnętrzna odbywa się poprzez przegląd zarządzania, posiedzenia Kierownictwa oraz Kierowników Wydziałów i jednostek w razie potrzeby, jednak nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Ze spotkań prowadzone są zapisy, które utrzymywane są w Wydziale Organizacyjnym. Na spotkaniach tych przedstawiane są informacje z wykonania zadań, omawianie są bieżące sprawy oraz planowane zadania do wykonania. Kierownicy przekazują informacje ze spotkań swoim pracownikom w Wydziałach. W sprawach dotyczących szczególnych ustaleń Kierownictwo organizuje spotkania ze wszystkimi pracownikami bądź grupami pracowników stanowiących zespół do wykonania określonego zadania. Ponadto pracownicy mogą bezpośrednio kontaktować się z najwyższym kierownictwem w bieżących sprawach. Ponadto wszystkie wydziały Starostwa posiadają swój , poprzez który przekazywane są informacje. Najwyższe kierownictwo wydaje również zarządzenia, z którymi zapoznają się wszyscy pracownicy Starostwa. Komunikacja zewnętrzna zorganizowana jest poprzez tablicę informacyjną urzędu, telefon, faks, , stronę internetową (BIP) oraz bezpośrednie kontakty z klientami w wydziałach. Starostwo komunikuje się na zewnątrz również poprzez

17 strona 17 z 39 media oraz spotkania najwyższego kierownictwa z mieszkańcami. Kierownicy wydziałów odpowiadają za treść udzielanych i zamieszczanych informacji na tablicy informacyjnej, stronie internetowej oraz w bezpośrednich kontaktach. Każdy pracownik Starostwa ma obowiązek informowania klienta o wymaganiach dotyczących usługi i sposobie załatwienia sprawy. Za kontakty z mediami i umieszczane tam informacje odpowiada Sekretarz Powiatu. Skargi i wnioski klientów rejestrowane są w rejestrze skarg i wniosków znajdującym się w Wydziale Organizacyjnym. O każdej skardze i sposobie jej załatwienia informowany jest Starosta. Skargi uzasadnione świadczą o tym, że produkt był niezgodny. Ich załatwienie przebiega w trybie procedury Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze. 3. Zarządzanie dokumentacją Zgodnie z procesem "System Zarządzania Jakością" dokumentacja jest odpowiednio opracowana, nadzorowana i modyfikowana. Właścicielem tego procesu jest Pełnomocnik ds. SZJ. 3.1 Nadzór nad dokumentami w tym procesie opisują: Karta procesu System Zarządzania Jakością, procedura Audity wewnętrzne, procedura Nadzór nad dokumentacją i zapisami, procedura Postępowanie z usługą niezgodną. Działania korygujące i zapobiegawcze. Podstawowe zasady postępowania z dokumentacją określa Instrukcja kancelaryjna oraz Jednolity rzeczowy wykaz akt dla organów powiatu. Określają one sposób tworzenia, ewidencjonowania i przechowywania pism. Wersje nieaktualnych dokumentów są usuwane z wydziałów i archiwizowane przez Pełnomocnika ds. SZJ. Wszystkie Wydziały są zobowiązane do nadzorowania aktów prawnych oraz ich

18 strona 18 z 39 aktualizacji w przypadku zmian przepisów. Kierownicy Wydziałów i pracownicy odpowiedzialni są za nadzorowanie zapisów. Dokumenty opracowane w SZJ wskazane zostały w załączniku Księga Jakości/Zarządzanie Księgą Jakości Księga jakości jest podstawowym dokumentem Systemu Zarządzania Jakością. Obejmuje politykę, cele, organizację, odwołanie do udokumentowanych procedur i powiązania pomiędzy procesami systemu zarządzania. System jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2009. Księga Jakości jest dokumentem nadrzędnym nad pozostałymi dokumentami systemu. W Księdze Jakości identyfikowane są procesy główne realizowane w Starostwie Powiatowym. Schemat ich wzajemnych powiązań znajduje się w Rozdziale Zarządzanie Procesami. Niniejsza Księga Jakości podlega akceptacji Starosty Wąbrzeskiego. Przestrzeganie zasad zawartych w Księdze Jakości obowiązuje wszystkich pracowników organizacji i wszystkie jej wydziały. Księga Jakości jest dostępna dla wszystkich pracowników organizacji i auditorów, a także dla klientów na ich życzenie. Kopiowanie Księgi w części lub całości jest dopuszczalne za zgodą Pełnomocnika ds. Sytemu Zarządzania Jakością. 4. Zarządzanie procesowe 4.1. Zasady zarządzania procesami. W organizacji, zgodnie z wymaganiami Normy ISO 9001:2009 zdefiniowane zostały procesy i procedury. Wśród nich są te, które muszą zaistnieć, by świadczone usługi były realizowane w sposób planowany, zgodny z przepisami prawa i ustanowionym w urzędzie Systemem Zarządzania Jakością, oraz te których ustanowienie wynika bezpośrednio z normy. Planując realizację usług uwzględnia się cele dotycząc jakości, zawarte w niniejszej Księdze.

19 strona 19 z 39 Procedury pisemne, przyjęte ze względu na istotny wpływ działań na jakość świadczonych usług, przewidują sposób weryfikacji, monitorowania kontroli oraz kryteria przyjęcia usługi lub wyrobu. Zwyczajowo w Starostwie funkcjonują również procedury ustne, ale tylko w zakresie spraw niemających istotnego wpływu na jakość świadczonych usług dla klientów zewnętrznych. Informacje nt. odpowiedzialności za pełną realizację zadań, ujęte są w zakresach obowiązków pracowników odpowiedzialnych za realizację tych usług. Usługi świadczone w ramach procedur oparte są na obowiązujących przepisach prawnych, które dostępne są w różnych formach na stanowisku pracy. Decyzje o procesach, przyjętych procedurach oraz osobach odpowiedzialnych za realizację zadania podejmuje Starosta, po konsultacji z Kierownikiem Wydziału lub osobą której zadanie ma zostać przypisane. Gromadzona dokumentacja prowadzonych spraw stanowi dowód, że usługi realizowane są zgodnie z przyjętymi procedurami. 4.2 Procesy Procesy zachodzące w Starostwie podzielono na trzy grupy, w zależności od tematyki jakiej dotyczą. Do Procesów zarządczych zaliczono sprawy z zakresu szerokorozumianego planowania, strategii, finansowania, analizy, sprawozdawczości oraz zarządzania jakością. W Procesach głównych znalazły się sprawy dla realizacji których Starostwo jako instytucja zostało stworzone czyli obsługa interesantów. Umieszczono tu indywidualne postępowania administracyjne, obsługę inwestycji, zarządzanie mieniem i infrastrukturą oraz obsługę organów Powiatu. W Procesach pomocniczych znalazły się wszystkie kwestie związane zapewnieniem zasobów zarówno ludzkich jak i infrastrukturalnych oraz administrowanie i zakupy, zapewniające ciągłość działań Starostwa.

20 strona 20 z 39 Wszystkie procesy zidentyfikowane dla skutecznego planowania i realizacji systemu zarządzania jakością realizowane są przez Urząd. Starostwo Powiatowe nie zleca żadnego z procesów na zewnątrz organizacji. 4.3 Mapa procesów

21 strona 21 z Monitorowanie i pomiary. Skuteczność Systemu Zarządzania Jakością jest utrzymywana poprzez stosowanie monitorowania informacji dotyczących zaspokojenia wymagań klienta, audity wewnętrzne, monitorowanie i pomiary procesów i wyrobów Gromadzenie i analiza informacji od Klientów. Współpraca w zakresie monitorowania zadowolenia Klienta obejmuje komunikację bezpośrednią oraz reklamacje i skargi. Proces monitorowania zadowolenia Klienta opisany jest w pkt Auditowanie wewnętrzne. Dla sprawdzenia wszelkich działań dotyczących usług i ich wyników pod katem jakościowym, w Starostwie przeprowadzane są i dokumentowane wewnętrzne audity jakości, które pozwalają na stwierdzenie stopnia zgodności wdrożonego systemu zarządzania jakością z wymaganiami. W celu zapewnienia skuteczności przeprowadzonych auditów wewnętrznych ustalono jednolite zasady ich realizacji oraz określono kompetencje i obowiązki auditorów, a także pracowników odpowiedzialnych za badane obszary. Udokumentowane wyniki wewnętrznych auditów jakości przekazywane personelowi odpowiedzialnemu za auditowany obszar stanowią podstawę do podjęcia przez ten personel skutecznych działań korygujących czy zapobiegawczych. W ramach działań poauditowych przewidziane jest także sprawdzanie i dokumentowanie skuteczności podejmowanych działań korygujących. Postępowanie dotyczące planowania i przeprowadzania auditów wewnętrznych opisane jest w procedurze systemowej Audity wewnętrzne Monitorowanie usług i procesów.

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących

Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących 1/14 TYTUŁ PROCEURY Opracował: Zatwierdził: Pełnomocnik ds. SZJ Mariusz Oliwa 18 marca 2010r.... podpis Starosta Bolesławiecki Cezary Przybylski... podpis PROCEURA OBOWIĄZUJE O NIA: 25 czerwca 2010r. 18

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 28 stycznia 2009. w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 14/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 28 stycznia 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 - P3/01/10 AUDITY WEWNĘTRZNE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r.

Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009. Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Skokach KSIĘGA JAKOŚCI DLA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZGODNEGO Z NORMĄ PN-EN ISO 9001:2009 Skoki, 12 kwietnia 2010 r. Spis treści: 1. DANE ADRESOWE URZĘDU...3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami.

Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 19 marca w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Zarządzenie Nr 61/2009 Burmistrza Miasta Czeladź z dnia 19 marca 2009 w sprawie: wprowadzenia procedury nadzoru nad dokumentami i zapisami. Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 3 z dnia 20.10.214r REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 3 W PŁOŃSKU Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r

Zarządzenie Nr 119/2008 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 29 maja 2008r Zarządzenie Nr 119/2008 w sprawie : wprowadzenia procedury Działań Korygujących i Zapobiegawczych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI

WEWNĘTRZNY AUDIT JAKOŚCI Strona 1 z 8 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Powoływanie auditorów...3 4.2 Planowanie auditów...3 4.3 Przygotowanie auditów...4

Bardziej szczegółowo

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością

Krok w przyszłość od biurokratycznej irracjonalności do kompleksowego zarządzania jakością Strona 1 z 6 Cel procesu Zapewnienie prawidłowego działania Urzędu oraz ustawiczne jego doskonalenie, w celu skutecznego, efektywnego i gospodarnego wykonywania ustawowych zadań Urzędu, świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 1/5. 2/5..1. Postanowienia ogólne. Urząd Miejski planuje i wdraża działania dotyczące pomiarów i monitorowania kierując się potrzebami Klientów oraz zapewnieniem poprawnego działania Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 010-F2/01/10 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 010 P1/01/10 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu Data Imię

Bardziej szczegółowo

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ

0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Starostwo Powiatowe we Włocławku 0142-F1/01/2011 STAROSTWO POWIATOWE WE WŁOCŁAWKU PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 0142 P1/01/2011 NADZÓR NAD DOKUMENTACJĄ Właściciel procedury: Sekretarz Powiatu

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE

KSIĘGA JAKOŚCI POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 13 8.1 Postanowienia ogólne W Szpitalu Miejskim w Elblągu zostały zaplanowane i wdroŝone procesy monitorowania i pomiarów oraz analizy danych i doskonalenia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 4 stycznia 2016r.

ZARZĄDZENIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 4 stycznia 2016r. ZARZĄDZENIE NR 1/2016 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Czernikowie. Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 8 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 8 1. CEL PROCEDURY Celem procedury jest zapewnienie zgodności funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA Strona: 1 z 6 1. Zaangażowanie kierownictwa Najwyższe kierownictwo SZPZLO Warszawa Ochota przejęło pełną odpowiedzialność za rozwój i ciągłe doskonalenie ustanowionego i wdrożonego zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ

SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 3 Do Zarządzenia Nr 56/10 STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO z dnia 1 października 2010 r. SAMOOCENA SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W KOSZALINIE Do sporządzenia samooceny wykorzystano

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Audit wewnętrzny

PROCEDURA. Audit wewnętrzny I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, że: 1) SZJ jest skutecznie nadzorowany oraz weryfikowany; 2) proces auditu wewnętrznego jest zaplanowany i wykonywany zgodnie z przyjętymi

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta

KSIĘGA JAKOŚCI 8 POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa w Elblągu. 8.1 Zadowolenie klienta /6 Obowiązuje od grudnia 2006 r. POMIARY, ANALIZA I DOSKONALENIE. Zadowolenie klienta Jednym z istotnych sposobów oceny funkcjonowania systemu zarządzania jakością i realizacji celów dotyczących jakości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 10 wrzesień 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY DOBROMIERZ. z dnia 10 wrzesień 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.104. 2014 WÓJTA GMINY DOBROMIERZ z dnia 10 wrzesień 2014 r. w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Dobromierz Na podstawie art. 68 i art. 69 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań korygujących PN EN ISO 9001:2009 Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 0 PROEURA AUITÓW WEWNĘTRZNYH I ZIAŁAŃ KORYGUJĄYH PN EN ISO 9001:2009 - Procedura auditów wewnętrznych i działań Ps-02 1 Egzemplarz Nr 1/ Zmiany: Nr Zmiany

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KARTA PROCESU VII.00.00/02 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. LIDERZY PROCESU SEKRETARZ WOJEWÓDZTWA PEŁNOMOCNIK ds. SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO PN-EN ISO 9001:2009 Załącznik 7 do Zarządzenia Nr 46/2010 Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 19 listopada 2010 roku KARTA PROCESU SYSTEM

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne.

I. Postanowienia ogólne. PROCEDURY KONTROLI ZARZĄDCZEJ Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr 291/11 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 15.03.2011 r. I. Postanowienia ogólne. 1 Procedura kontroli zarządczej została opracowana na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Załącznik do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 62/09 Starosty Raciborskiego z dnia 30.07.2009r. REGULAMIN WEWNĘTRZNY PEŁNOMOCNIKA DS. ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE. 1 Regulamin Wewnętrzny zwany

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA

WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Strona 1 z 5 WPROWADZENIE ZMIAN - UAKTUALNIENIA Lp. Data Zmienione strony Krótki opis zmian Opracował Zatwierdził Strona 2 z 5 1. CEL PROCEDURY. Celem procedury jest zapewnienie, że dokumenty Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI

KSIĘGA JAKOŚCI 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 1/5. 2/5..1. Zapewnienie zasobów. Celem realizacji założeń Polityki Jakości i wymagań Systemu Zarządzania Jakością, w tym spełniania oczekiwań i wymagań Klientów oraz w celu utrzymania i doskonalenia skuteczności

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG NORMY PN EN ISO 9001:2009 PROCEDURA SYSTEMOWA PS 2. Postępowanie z dokumentami ZAWARTOŚĆ PROCEDURY Strona 1/7 ZAWARTOŚĆ PROCEDURY 1. CEL PROCEDURY 2. ZAKRES PROCEDURY 3. ODPOWIEDZIALNOŚĆ 4. DEFINICJE 5. OPIS POSTĘPOWANIA 6. ALGORYTM POSTĘPOWANIA 7. DOKUMENTY ZWIĄZANE 8. ZAŁĄCZNIKI 9. TABELA ZMIAN Nr

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11. Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia r. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 19 /11 Dyrektora Zarządu Budynków Mieszkalnych w Suwałkach z dnia 12.04.2011r. W sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Budynków Mieszkalnych w Suwałkach.

Bardziej szczegółowo

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna

Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna Nr*: 01/2014 Termin przeglądu: 17.02.2014 1. Program przeglądu; spotkanie otwierające ocena realizacji Polityki Jakości sprawozdania z realizacji celów dotyczących jakości raporty z realizacji celów wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia

Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia Zarządzenie Nr 33/2011 zmieniające zarządzenie nr 23/2010 z dnia 10.12.2010 Dyrektora V Liceum Ogólnokształcącego im. Kanclerza Jana Zamoyskiego w Dąbrowie Górniczej z dnia 21.11.2011 r. w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka

Zmiany w standardzie ISO dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka Zmiany w standardzie ISO 9001 dr inż. Ilona Błaszczyk Politechnika Łódzka 1 W prezentacji przedstawiono zmiany w normie ISO 9001 w oparciu o projekt komitetu. 2 3 4 5 6 Zmiany w zakresie terminów używanych

Bardziej szczegółowo

INDEX EDYCJA STRONA 7/37

INDEX EDYCJA STRONA 7/37 7/37-2 stanowiska ds. gospodarki odpadami i ochrony środowiska, - stanowisko ds. windykacji i egzekucji administracyjnej; m) informatyki symbol I; 3) samodzielne stanowiska pracy: a) radca prawny - symbol

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE

PROCEDURA Szkolenia i kwalifikacje SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Strona 1 Stron 9 SZKOLENIA I KWALIFIKACJE Opracowała Zweryfikował Zatwierdził Imię i Nazwisko Małgorzata Żuk Paweł Machnicki Marcin Pawlak Stanowisko Inspektor ds. kadr i szkoleń Zastępca Burmistrza Burmistrz

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM

POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 42/2010 Starosty Nowomiejskiego z dnia 10 grudnia 2010r. POLITYKA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 1 Niniejszym dokumentem ustala się zasady zarządzania ryzykiem, mające przyczynić

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Przemyślu

Urząd Miejski w Przemyślu Urząd Miejski w Przemyślu Wydanie: PROCEDURA SYSTEMOWA P/4.2.3/4.2.4 NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI Strona: /4 Załącznik Nr 6 do Księgi Jakości Obowiązuje od: 26.07.20 r. Data modyfikacji:. CEL PROCEDURY

Bardziej szczegółowo

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Procedury Kontroli Zarządczej Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej A. Środowisko wewnętrzne I. Przestrzeganie wartości etycznych. Osoby zarządzające i pracownicy powinni być świadomi wartości etycznych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie

SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013. W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie S t r o n a 1.... (pieczęć miejskiej jednostki organizacyjnej ) SPRAWOZDANIE Z FUNKCJONOWANIA KONTROLI ZARZĄDCZEJ ZA ROK 2013 W Gimnazjum im. Ojca Ludwika Wrodarczyka w Radzionkowie I. Działania podjęte

Bardziej szczegółowo

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami

KLIENCI KIENCI. Wprowadzenie normy ZADOWOLE NIE WYRÓB. Pomiary analiza i doskonalenie. Odpowiedzialnoś ć kierownictwa. Zarządzanie zasobami SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ISO Jakość samą w sobie trudno jest zdefiniować, tak naprawdę pod tym pojęciem kryje się wszystko to co ma związek z pewnymi cechami - wyrobu lub usługi - mającymi wpływ na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r.

Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. Zarządzenie Nr OR.0050.40. 2012.OR Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 30 lipca 2012r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy i Miasta Lwówek Śląski. Na

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6

9001:2009. Nr procedury P VI-01. Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ. Urząd Miasta SZCZECIN. Wydanie 6 Urząd Miasta SZCZECIN P R O C E D U R A Planowanie i przeprowadzanie auditów wewnętrznych SZJ PN-EN ISO 9001:2009 Nr procedury P VI-01 Wydanie 6 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.01.2012 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA NADZÓR NAD DOKUMENTAMI I ZAPISAMI

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2009 Kontrola zarządcza w jednostkach organizacyjnych Gminy Wólka poziom II Strona 1 z 5 Opracował Sprawdził Zatwierdził Ewa Flis Halina Gąsior Pełnomocnik ds. SZJ Ewa Flis Wójt Gminy Edwin Gortat 25.10.2011r.... 25.10.2011r.... 25.10.211r.... 25.10.2011r.... data podpis data

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A Urząd Miasta SZCZECIN Przegląd Systemu Zarządzania Jakością wykonywany przez Prezydenta Miasta Nr procedury P I-05 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest określenie zasad

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin akceptowalny poziom ryzyka w sprawie określenia zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin - wydanie drugie Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA Strona: 1 z 5 1. Opis systemu zintegrowanego systemu zarządzania 1.1. Postanowienia ogólne i zakres obowiązywania W Samodzielnym Zespole Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Ochota jest ustanowiony,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Samorządzie Kalisza Miasta na prawach powiatu. Na

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami

PROCEDURA. Nadzór nad dokumentami i zapisami I. Cel działania Celem procedury jest określenie zasad postępowania z dokumentacją SZJ i jakości zapewniających: 1) zgodność dokumentacji SZJ z obowiązującym prawem i wymaganiami; 2) formalną i merytoryczną

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r.

Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. Zarządzenie Nr 424/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 29 września 2009 r. w sprawie wprowadzenia procedury tworzenia i obiegu zarządzeń Prezydenta Miasta Kalisza. Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008

Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 FORUM WYMIANY DOŚWIADCZEŃ DLA KONSULTANTÓW 19-20 listopada 2007r. Zmiany i nowe wymagania w normie ISO 9001:2008 Grzegorz Grabka Dyrektor Działu Certyfikacji Systemów, Auditor Senior TÜV CERT 1 Zmiany

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r.

PROCEDURA REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH. Data : 01.03.2010 r. Data : 15.03.2010 r. Strona: Opracował Pełnomocnik ds SZJ Magdalena Mazurkiewicz Zatwierdził Burmistrz Miasta i Gminy Lesko Barbara Jankiewicz Data : 0.03.200 r. Data : 5.03.200 r. Obowiązuje od : 5 marca 200 r. Nr egz.: Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna.

Audity wewnętrzne. Dokument dostępny w sieci kopia nadzorowana, wydruk kopia informacyjna. Strona: 2 z 6 1. Cel działania. Nadrzędnym celem Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przyjętą polityką jakości jest zapewnienie sprawnej i profesjonalnej obsługi administracyjnej klientów. W związku z powyższym

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI

URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI URZĄD GMINY PRZEMYŚL KSIĘGA JAKOŚCI Witold Kowalski (imię i nazwisko zatwierdzającego) Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 01.03.2013 r. Urząd Gminy Przemyśl Nr: 1 Księga Jakości jest własnością Urzędu

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001

Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 Doświadczenia w wdrażaniu systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnego z normą ISO 27001 na przykładzie Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej Gliwice, dn. 13.03.2014r. System Zarządzania Bezpieczeństwem

Bardziej szczegółowo

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE

Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w SZCZECINIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ZESPOŁEM LABORATORIÓW BADAWCZYCH (SZZLB) Zgodny z wymaganiami PN-EN ISO/IEC 17025:2005 Procedura PSZ 4.11_4.12 DZIAŁANIA KORYGUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 września 2011 roku

Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 września 2011 roku Zarządzenie Nr 82/2011 Burmistrza Miasta Mikołajki z dnia 05 września 2011 roku w sprawie: częściowej zmiany Zarządzenia nr 82/2010 z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie Regulaminu przeprowadzania kontroli

Bardziej szczegółowo

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor. mgr inż. Jerzy Bryś

Regulamin stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Dyrektor. mgr inż. Jerzy Bryś Zarządzenie nr 71/10/2010 Dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. H. Kołłątaja w Myszkowie z dnia 25 października 2010 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Kontroli Zarządczej Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com.

Normy ISO serii 9000. www.greber.com.pl. Normy ISO serii 9000. Tomasz Greber (www.greber.com.pl) dr inż. Tomasz Greber. www.greber.com. Normy ISO serii 9000 dr inż. Tomasz Greber www.greber.com.pl www.greber.com.pl 1 Droga do jakości ISO 9001 Organizacja tradycyjna TQM/PNJ KAIZEN Organizacja jakościowa SIX SIGMA Ewolucja systemów jakości

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach. z dnia 16 marca 2012 roku

ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach. z dnia 16 marca 2012 roku ZARZĄDZENIE Nr 32/2012 Wójta Gminy w Chojnicach z dnia 16 marca 2012 roku w sprawie wytycznych służących ustaleniu systemu zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy w Chojnicach. Na podstawie art. 30 ust.

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu

Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Regulamin organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnobrzegu Postanowienia ogólne 1 1. Kontrolę zarządczą w PUP stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * **

EUROPEJSKI.* * NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** 1 * 1 UNZA EUROPEJSKA KAPITAŁ LUDZKI.* * FUNDUSZ SPOŁECZNY * ** administracji samorządowej", Poddziałanie 5.2.1 Modernizacja zarządzania w administracji samorządowej" W PIHZ l.dane Klienta: RAPORT Z AUDITU

Bardziej szczegółowo

Przegląd systemu zarządzania jakością

Przegląd systemu zarządzania jakością LOGO Nazwa i adres FIRMY PROCEDURA Systemowa P01.01 wyd. [data wydania] str. 1 / stron 5 ilość załączników: 4 Tytuł: Przegląd systemu zarządzania jakością egz. nr:... Spis treści 1. Cel... 2 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin

Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin zasad funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach organizacyjnych miasta Lublin Zasady funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Lublin i jednostkach

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował:

EGZEMPLARZ NR: INDEKS Ps-03 STRONA 1 EDYCJA 1 URZĄD MIASTA JEDLINA - ZDRÓJ AUDIT WEWNĘTRZNY. Opracował: TYTUŁ PROCEDURY: PROCEDURA AUDITU WEWNĘTRZNEGO Opracował: Imię i nazwisko: Podpis: Pełnomocnik ds. Jakości Elżbieta Klisz Wydał: Imię i nazwisko: Data wydania: Podpis: Burmistrz Miasta Leszek Orpel.09.2004

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO9001:2009 Nadzoru nad Produktem Niezgodnym w Urzędzie Gminy Łukta w PN-EN ISO9001:2009 Ps-03 A 1 z 5 Znak:PSZJ.0142.10.2012 TYTUŁ PROCEDURY OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: PROCEDURA NADZORU NAD PRODUKTEM NIEZGODNYM '7 im, WÓJTA Imię i nazwisko P o d j ą ć p I J M I N 'Oata Jolanta

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r

PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDITY WEWNETRZNE AUDITY WEWNĘTRZNE. Obowiązuje od: 1 grudnia 2007r /8 AUDITY WEWNĘTRZNE Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Ewa Szopińska Data: 3 sierpnia 2007r Obowiązuje od: grudnia 2007r Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis) Marek Fryźlewicz Data: 3 sierpnia 2007r

Bardziej szczegółowo

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 203/14-15 Rektora APS z dnia 17 lutego 2015 r. Zbiór wytycznych do kontroli zarządczej w Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej 1. Zbiór wskazówek do

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20

Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. Poz. 20 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie Karty audytu wewnętrznego w Ministerstwie Spraw

Bardziej szczegółowo

KARTA PROCESU OBSŁUGA TECHNICZNA I ORGANIZACYJNA URZĘDU

KARTA PROCESU OBSŁUGA TECHNICZNA I ORGANIZACYJNA URZĘDU URZĄD MIASTA I GMINY ŁASIN DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ 20.03.2014 PN-EN ISO 9001:2009 PN-EN ISO 14001:2005 KARTA PROCESU Nr VII.00.00/01 Lider procesu: Sekretarz Data Imię i nazwisko Podpis

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY

PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY PROCEDURA NR 7.1 TYTUŁ: OBSŁUGA RADY GMINY Imię i nazwisko Stanowisko Data Podpis Opracował: Mieczysław Piziurny Sekretarz Gminy 28.02.2013 r. Zatwierdził: Witold Kowalski Wójt Gminy 28.02.2013 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI

Procedura Systemu Zarządzania Jakością wg PN-EN ISO 9001:2001. Opracował Sprawdził Zatwierdził SPIS TREŚCI Opracował Sprawdził Zatwierdził Pełnomocnik ds. SZJ Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Zielonej Górze Romuald Kierkiewicz ElŜbieta Bujakowska Barbara Jabłońska ElŜbieta Wytrykus-Zalewska Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w MIELCU KSIĘGA JAKOŚCI

Starostwo Powiatowe w MIELCU KSIĘGA JAKOŚCI Powiatowe w Andrzej Chrabąszcz /imię i nazwisko zatwierdzającego/ Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 03 listopada 009 r. 10 listopada 009 r. Starostwo Mielcu 39-300 Mielec, ul. Sękowskiego b Księga Jakości

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI

PROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA. OiSO DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAPOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Strona: 1 z 5 OiSO.014.3.1.011 ROCEDURA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA OiSO.014.3.1.011 DZIAŁANIA KOREKCYJNE, KORYGUJĄCE I ZAOBIEGAWCZE ORAZ NADZÓR NAD NIEZGODNOŚCIAMI Właściciel procedury: ełnomocnik

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AUDITU NADZORU

RAPORT Z AUDITU NADZORU Klient - Nazwa Organizacji INFORMACJE PODSTAWOWE PZM WIMET ZBIGNIEW WIŚNIEWSKI SP. J. Adres 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Oddziały objęte zakresem certyfikacji 05-420 Józefów, ul. Krucza 2 Telefon 48 (22)

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W

DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W Załącznik nr 1 do Zasad funkcjonowania kontroli zarządczej I poziomu w Starostwie Powiatowym w Pułtusku DOKUMENTY I PROGRAMY SKŁADAJĄCE SIĘ NA SYSTEM KONTROLI ZARZADCZEJ W STAROSTWIE POWIATOWYM W PUŁTUSKU.

Bardziej szczegółowo

Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku

Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku ZARZĄDZENIE nr 31/2012 Dyrektora Gminnego Zespołu Szkół w Ozimku z dnia 17 października 2012 r. w sprawie organizacji zarządzania ryzykiem w GZS w Ozimku Na podstawie art.. 68 oraz art. 69 ust.1 pkt 3

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH

REALIZACJA USŁUG ADMINISTRACYJNYCH Urząd Miasta i Gminy Kańczuga PROCEDURA Nr dokumentu: P/7/2 ADMINISTRACYJNYCH Strona: 1 Wydanie: 2 ADMINISTRACYJNYCH Opracował: (imię i nazwisko, podpis) Zatwierdził: (imię i nazwisko, podpis ) Ewa Zając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

REGULAMIN ORGANIZACYJNY Załącznik do Zarządzenia Nr 20/2015 Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 kwietnia 2015 roku REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29

DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 DCT/ISO/SC/1.01 Księga Jakości DCT Gdańsk S.A. Informacja dla Klientów 2014-04-29 2 ELEMENTY KSIĘGI JAKOŚCI 1. Terminologia 2. Informacja o Firmie 3. Podejście procesowe 4. Zakres Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

POLITYKA SZKOLENIOWA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH

POLITYKA SZKOLENIOWA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH POLITYKA SZKOLENIOWA STAROSTWA POWIATOWEGO W PABIANICACH Załącznik do Zarządzenia Nr 14 /09 Starosty Pabianickiego z dnia 10 marca 2009 r. Polityka szkoleniowa Starostwa Powiatowego w Pabianicach realizowana

Bardziej szczegółowo

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Suskiego Nr 35/2010 z dnia 30 lipca 2010 r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Karta audytu wewnętrznego reguluje funkcjonowanie audytu wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin.

2.0. ZAKRES PROCEDURY Procedura swym zakresem obejmuje wszystkie wydziały i biura Urzędu Miasta Szczecin. P R O C E D U R A PN-EN ISO 9001:2009 Urząd Miasta SZCZECIN Nadzór nad zapisami jakości Nr procedury P I-04 Wydanie 5 1.0. CEL Celem niniejszej procedury jest udokumentowanie w dowolnym czasie zachodzących

Bardziej szczegółowo

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne

Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne VI Konferencja nt. systemów zarządzania w energetyce Nowe Czarnowo Świnoujście, 21-23 X 2008 Wymagania wobec dostawców: jakościowe, środowiskowe, bhp i etyczne Grzegorz Ścibisz Łańcuch dostaw DOSTAWCA

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO

ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO PG VII G 020/40/14 ZARZĄDZENIE Nr 33/14 PROKURATORA GENERALNEGO z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie kontroli zarządczej w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury Na podstawie art. 10 ust.

Bardziej szczegółowo

Audyty wewnętrzne Nr:

Audyty wewnętrzne Nr: Strona: 1 z 5 PROCEDURA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ AUDYTY WEWNĘTRZNE Właściciel procedury: Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością Data Imię i nazwisko Podpis Stanowisko Opracował: 21.02.2011 Zespół

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 5 października 2012 r. Poz. 65 ZARZĄDZENIE NR 73 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 1 października 2012 r. w sprawie regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r.

Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. Zarządzenie Nr 18/2011 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie ustanowienia Polityki zarządzania ryzykiem w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne

1. Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 65/2011 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 06.06.2011r. KARTA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W GMINIE ŻUKOWO 1. Postanowienia ogólne 1 1. Celem Karty Audytu Wewnętrznego w Gminy Żukowo jest

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. ZARZĄDZENIE Nr 28/2015 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO Z DNIA 11 MAJA 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Gminy Czernikowo. Na podstawie Standardu 2040 Międzynarodowych Standardów

Bardziej szczegółowo

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami

Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami Procedura: Zarządzanie Dokumentacją I Zapisami I. CEL PROCEDURY Celem niniejszego dokumentu jest zapewnienie skutecznego zarządzania dokumentacją Zintegrowanego Systemu Zarządzania w Starostwie w zakresie

Bardziej szczegółowo

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły

2. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Szkoły Muzycznej. 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Podpis dyrektora szkoły Zarządzenie Nr 1 KZ/2010 Dyrektora Szkoły Muzycznej I stopnia w Dobczycach Z dnia 30 października 2010 r. w sprawie kontroli zarządczej oraz standardów kontroli w Szkole Muzycznej I stopnia w Dobczycach

Bardziej szczegółowo

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996

Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 Skrót wymagań normy ISO 9001/2:1994, PN-ISO 9001/2:1996 (pojęcie wyrób dotyczy też usług, w tym, o charakterze badań) 4.1. Odpowiedzialność kierownictwa. 4.1.1. Polityka Jakości (krótki dokument sygnowany

Bardziej szczegółowo

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie

Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego w Lublinie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Starosty Lubelskiego Nr 123/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r. Zintegrowane działania na rzecz poprawy jakości zarządzania w Starostwie Procedura Audity wewnętrzne Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo