Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa Kołobrzeg woj. zachodniopomorskie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Urząd Miasta Kołobrzeg ul. Ratuszowa 13 78-100 Kołobrzeg woj. zachodniopomorskie"

Transkrypt

1 ul. Ratuszowa Kołobrzeg woj. zachodniopomorskie Opracował Zaakceptował Zatwierdził Stanowisko: Pełnomocnik ds. SZJ Imię i Nazwisko: Przemysław Ulewicz Stanowisko: Sekretarz Miasta Imię i Nazwisko: Ewa Pełechata Stanowisko: Prezydent Miasta Imię i Nazwisko: Janusz Gromek... Data podpis... Data podpis... Data podpis Uwaga: Księga Jakości jest własnością Urzędu Miasta Kołobrzeg Udostępnienie oraz kopiowanie bez zgody Prezydenta Miasta Kołobrzeg lub Pełnomocnika ds. SZJ jest ZABRONIONE.

2 Strona 1/49 SPIS TREŚCI 0. DEKLARACJA KIEROWNICTWA 1. PREZENTACJA MIASTA KOŁOBRZEG I URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG 1.1. Prezentacja Miasta Kołobrzeg 1.2. Najistotniejsze dokumenty wyznaczające kierunki działania Miasta 1.3. Prezentacja Urzędu Miasta Kołobrzeg 1.4. Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Kołobrzeg 2. KORZYSTANIE Z KSIĘGI JAKOŚCI 2.1. Postanowienia ogólne 2.2. Zarządzanie Księgą Jakości 3. DOKUMENTY ZWIĄZANE 4. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ 4.1. Wymagania ogólne 4.2. Wymagania dotyczące dokumentacji 5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ KIEROWNICTWA 5.1. ZaangaŜowanie kierownictwa 5.2. Orientacja na Klienta 5.3. Polityka i cele jakości 5.4. Planowanie jakości 5.5. Odpowiedzialność, uprawnienia i komunikacja 5.6. Przegląd zarządzania 6. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI 6.1. Zapewnienie zasobów 6.2. Zasoby ludzkie 6.3. Infrastruktura 6.4. Środowisko pracy 7. REALIZACJA WYROBU/USŁUGI 7.1. Planowanie realizacji wyrobu/usługi 7.2. Procesy związane z Klientem 7.3. Projektowanie i rozwój 7.4. Zakupy 7.5. Produkcja i dostarczanie usługi 7.6. Nadzorowanie wyposaŝenia do monitorowania i pomiarów

3 Strona 2/49 8. POMIARY, ANALIZA, DOSKONALENIE 8.1. Postanowienia ogólne 8.2. Monitorowanie i pomiary 8.3. Nadzór nad wyrobem/usługą niezgodną 8.4. Analiza danych 8.5. Doskonalenie 9. DEFINICJE I OKREŚLENIA 9.1. Podstawowe definicje i określenia 9.2. Dodatkowe definicje i określenia 10. PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W URZĘDZIE MIASTA KOŁOBRZEG 11. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW W KSIĘDZE JAKOŚCI 12. WYKAZ RYSUNKÓW W KSIĘDZE JAKOŚCI 13. TABELA ZMIAN

4 Strona 3/49 1. PREZENTACJA MIASTA KOŁOBRZEG I URZĘDU MIASTA KOŁOBRZEG 1.1. Prezentacja Miasta Kołobrzeg W VIII w. powstała słowiańska osada Kołobrzeg, która od IX w. stała się ośrodkiem wczesnomiejskim, integrującym gospodarczo cały teren dolnej Parsęty. W roku 1000 Bolesław Chrobry, w porozumieniu z papieŝem Sylwestrem II i cesarzem niemieckim Ottonem III, wyniósł Kołobrzeg do godności biskupstwa, co oznaczało, Ŝe zajął on wówczas wybitną pozycję ośrodka władzy piastowskiej na Pomorzu. W XII w. Kołobrzeg pełnił juŝ funkcję grodu kasztelańskiego w księstwie zachodniopomorskim. XIII stulecie przyniosło radykalną zmianę. 23 maja 1255 r. dwaj właściciele ziemi kołobrzeskiej ksiąŝę Dymiński Warcisław III i biskup kamieński Hermann von Gleichen, wydali dokument lokacyjny, na mocy którego powstało nowe miasto Kołobrzeg. Tym samym była to pierwsza na Pomorzu Zachodnim lokacja na prawie lubeckim na wschód od Odry. Gdy Kołobrzeg przystąpił do Hanzy nastąpił największy rozwój miasta. Morze, handel i sól, to były filary zamoŝności kołobrzeŝan. Na tych filarach rosła warstwa mieszczan, bogacili się ksiąŝęta i biskupi. Dalsze dzieje nie były juŝ takie wspaniałe. Hanza osłabła, słychać było natomiast szczęk oręŝa. Wojny i poŝary nigdy nie są miastotwórcze. Nadeszła wojna 30-letnia, która dotknęła miasto w 1627 roku, potem okupacja szwedzka ( ). Gdy po pokoju westfalskim Kołobrzeg znalazł się w granicach państwa brandenbursko-pruskiego, załoŝono na miasto gorset z murów obronnych, fosy, fortyfikacji, bastionów, szańców i redut. Mieszkańcy wielokrotnie byli oblegani (w latach 1758, 1760, 1761 i 1807). Nie był to dobry czas na rozwój, co najwyŝej na zyskanie chwały niepokonanej twierdzy. O wiele bardziej twórczy okazał się wiek XIX, choć oznaczał zmianę strategii miasta. W 1860 roku zlikwidowano tęŝnie solankowe. W roku 1872 rozpoczęto likwidację umocnień wojskowych. Kołobrzeg przestał być twierdzą. Na odzyskanych od wojska terenach powstały parki i inne tereny zielone. Mieszkańcy znaleźli dla siebie nowe wyzwanie. Po odkryciu właściwości leczniczych klimatu i kąpieli morskich, nastąpił początek tego, co dziś nazywamy uzdrowiskiem.

5 Strona 4/49 Podczas działań wojennych w 1945 Kołobrzeg został doszczętnie zniszczony, 90% zabudowy obrócono w ruinę. Zniszczeń dopełniły działania Armii Czerwonej. Po 14 dniowych walkach, 18 marca 1945 Kołobrzeg został zdobyty przez I Armię Wojska Polskiego oraz wojska radzieckie. W marcu 1945 roku po raz ostatni uŝyty został relikt nowoŝytnej Twierdzy Kołobrzeg - galeria strzelecka (Batardeau), potęŝna tama, która zamykając bieg rzeki Parsęty spowodowała zalanie okolicznych terenów półmetrową warstwą wody, co znacznie utrudniło podejście wojsk pod miasto. Jeszcze w tym samym miesiącu odbyły się tu drugie w historii miasta zaślubiny Polski z morzem. Dziś Kołobrzeg (niem. Kolberg) to prawie 50 tysięczne miasto i gmina w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kołobrzeskim połoŝone na Równinie Białogardzkiej u ujścia rzeki Parsęty do Bałtyku, przy drodze krajowej nr 11. Znajduje się tu port handlowy, pasaŝerski i rybacki, kąpielisko morskie oraz uzdrowisko liczne sanatoria i domy wypoczynkowe. Głównym walorem miasta są wody i plaŝe Bałtyku, źródła solankowe, borowiny, infrastruktura turystyczno-uzdrowiskowa miasta. Walory lecznicze wiąŝą się z uwarunkowaniami naturalnymi miasta. Walorami tymi są korzystne właściwości uzdrowiska nadmorskiego, o czystym powietrzu, silnym nasłonecznieniu oraz z licznymi źródłami solankowymi, bogatymi złoŝami borowinowymi, czystym powietrzu i leczniczym klimacie. Klimat jest jednym z najistotniejszych czynników klimatoterapeutycznych Kołobrzegu. Jego wartość wynika z tzw. bodźcowego działania, które przyśpiesza proces regeneracji sił fizycznych i psychicznych człowieka. Borowina znajduje się na obszarze dwóch pól (obszar Mirocic, obecnie eksploatowany - 1,5 mln m3 (zasoby określane na 150 lat) i obszar Kołobrzegu). Dla powyŝszego złoŝa ustanowiony jest obszar górniczy. Borowina kołobrzeska pochodzi z torfu niskiego, charakteryzującym się bogatym składem chemicznym. W północnej części Kołobrzegu ciągnącej się wzdłuŝ wybrzeŝa, zlokalizowana jest dzielnica uzdrowiskowa, w której znajdują się: pensjonaty, domy wczasowe oraz zakłady uzdrowiskowe funkcjonujące w Kołobrzegu w tzw. 1. ośrodkach sanatoryjnych, 2. ośrodkach sanatoryjno-wypoczynkowych, 3. ośrodkach wypoczynkowych z bazą zabiegową, Łącznie w tych obiektach znajduje się około 8 tys. miejsc noclegowych.

6 Strona 5/49 Kołobrzeg jest takŝe pręŝnym ośrodkiem kulturalnym. Od 1968 roku odbywał się tu Festiwal Piosenki śołnierskiej, który przeszedł juŝ do historii. Obecnie w Kołobrzegu odbywa się szereg prestiŝowych wydarzeń kulturalnych: Międzynarodowy Festiwal Muzyka w Katedrze, koncert na powitanie lata, Festiwal Piosenki Poetyckiej im. J. Kaczmarskiego Nadzieja, Międzynarodowe Spotkania z Folklorem Interfolk, Ogólnopolski Przegląd Twórczości Zbigniewa Herberta Herbertiada oraz Obchody Centralnych Dni Morza. Wiele imprez kulturalnych oferują: Miejski Ośrodek Kultury, Galeria Sztuki Współczesnej, Miejska Biblioteka Publiczna, Amfiteatr, Port Jachtowy. Kołobrzeg oferuje kuracjuszom i turystom równieŝ wiele atrakcji związanych z turystyką morską m.in. wyprawy na połowy wędkarskie, przybrzeŝne rejsy wycieczkowe, połączenia promowe pomiędzy Polską a Skandynawią na liniach do Ystad, Kopenhaga, Świnoujście, Gdańsk. W centrum miasta znajduje się hala widowiskowo-sportowa "Milenium" wraz z hotelem, lodowiskiem i krytą pływalnią (jedną z najnowocześniejszych w Polsce). Kołobrzeg oferuje największą bazę hotelową, nowoczesny sprzęt leczniczy, wysoki poziom usług hotelowych i gastronomicznych, wysoki standard i szeroki zakres usług uzdrowiskowych co zawdzięczamy specjalistycznej kadrze medycznej i względnie niskie ceny, które są i będą obiektem zainteresowań gości krajowych i zagranicznych. Kołobrzeg to renomowane i największe uzdrowisko w Polsce z dobrze rozwiniętą siecią bazy zabiegowej. To atrakcyjne miejsce wypoczynkowe, cieszące się mianem Perły Bałtyku. Kołobrzeg to miasto otwarte i przyjazne dla inwestorów.

7 Strona 6/ Najistotniejsze dokumenty wyznaczające kierunki działania Miasta Pracownicy Urzędu Miasta Kołobrzeg są współautorami wielu programów, które wyznaczają kierunki działania miasta. Są to m.in.: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzegu Uchwała Nr XLV/470/01 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 4 grudnia 2001 r. w sprawie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzegu oraz Uchwała Nr XXVI/343/04 Rady Miejskiej w sprawie aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Kołobrzeg oraz przystąpienia do sporządzania nowego studium. Strategia rozwoju Kołobrzegu do roku Uchwała Nr XXIII/313/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia,,strategii rozwoju Kołobrzegu do roku Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg Uzdrowisko-Wschód. Uchwała Nr XVIII/242/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 18 lutego 2008r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obszaru miasta Kołobrzeg Uzdrowisko Wschód. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kołobrzeg na lata Uchwała Nr XXXII/415/05Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Miejskiej Kołobrzeg na lata , Program Ochrony Środowiska dla miasta Kołobrzeg na lata z perspektywą na lata Uchwała Nr XXXII/416/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla miasta Kołobrzeg na lata z perspektywą na lata , Plan Gospodarki Odpadami dla miasta Kołobrzeg na lata z perspektywą na lata Uchwała Nr XXXII/417/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 7 stycznia 2005 r. w sprawie uchwalenia Planu Gospodarki Odpadami dla miasta Kołobrzeg na lata z perspektywą na lata , Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta Kołobrzeg na lata Uchwała Nr XLIV/562/05 Rady Miejskiej w Kołobrzegu z dnia 22 listopada 2005 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego dla Miasta Kołobrzeg na lata ,

8 Strona 7/49 Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Kołobrzeg na lata Uchwała Nr XXIV/335/08 Rady Miasta Kołobrzeg z dnia 16 września 2008 r. w sprawie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Kołobrzeg na lata Prezentacja Urzędu Miasta Kołobrzeg Urząd jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Prezydent Miasta realizuje swoje zadania. Urząd realizuje zadania i odpowiadające im kompetencje z zakresu administracji publicznej, wynikające z zadań własnych Miasta, zadań zleconych, a takŝe przejętych przez Miasto w wyniku porozumień z organami administracji rządowej i samorządowej zapewniając ekonomiczną, profesjonalną i skuteczną realizację zadań. W przypadkach określonych odrębnymi przepisami Prezydent wykonuje swoje zadania przy pomocy miejskich jednostek organizacyjnych, a w uzasadnionych przypadkach moŝe realizować swoje zadania oraz zaspokajać lokalne potrzeby dokonując zakupu usług świadczonych przez inne podmioty. Urząd funkcjonuje zgodnie z zasadami zawartymi w: Ustawie z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), Ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz z późn. zm.), Ustawie z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (DZ.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1593 z późn. zm.), Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kołobrzeg, Regulaminie Pracy Urzędu Miasta Kołobrzeg, przepisach prawa materialnego stanowionych przez centralne i wojewódzkie organa władzy ustawodawczej i wykonawczej, uchwałach RM, Statucie Miasta Kołobrzeg, zarządzeniach Prezydenta Miasta, dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością, porozumieniach zawartych ze starostami powiatów, wójtami gmin, innych przepisach szczególnych, jeśli tak stanowią.

9 Strona 8/49 Urząd jest zakładem pracy w rozumieniu przepisów prawa pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (DZ.U. z 1998 r. Nr 21, poz.94 z późn.zm.). Urząd mieści się w budynkach zlokalizowanych przy ul. Ratuszowej 13 i 12, Kniewskiego 11, Armii Krajowej 12 Ratusz oraz przy ul. śurawia 12 B. W budynku głównym Urzędu Miasta Kołobrzeg zlokalizowanym przy ul. Ratuszowej 13 funkcjonują następujące komórki organizacyjne: Wydział Organizacji (OR) Biuro Informatyki (INF) Biuro Kadr i Płac (BK) Biuro Zamówień Publicznych (BZ) Wydział Spraw Obywatelskich (SO) Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Nadzoru właścicielskiego i Udziału Miasta w Związkach i Stowarzyszeniach (PNW) Prezydent Miasta Kołobrzeg (P) Zastępca Prezydenta Miasta ds. Społecznych (ZS) Zastępca Prezydenta ds. Gospodarczych (ZG) Sekretarz Miasta (S) Rzecznik Prasowy Prezydenta (R) Wydział Edukacji, Kultury i Sportu (WKS) Wydział Rozwoju Miasta (WRM) Biuro Prawne (BP) Skarbnik Miasta (SK) Wydział Finansowy (FN) Wydział Dochodów (D) Samodzielne Stanowisko ds. Kontroli ( KT) Audytor Wewnętrzny (AW) Wydział Działalności Gospodarczej (DG) Wydział Urbanistyki i Architektury (UA) Wydział Gospodarki Nieruchomościami (GN) W budynku zlokalizowanym przy ul. Ratuszowej 12 funkcjonują następujące komórki organizacyjne: Wydział Inwestycji (I) Pełnomocnik Prezydenta ds. Likwidacji Barier Architektonicznych (PLB) Wydział Komunalny (K) - Referat InŜynierii i Ochrony Środowiska - Referat Lokalowy (L) - Referat Drogowy (DR) Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Systemu Zarządzania Jakością (PJ) StraŜ Miejska (SM)

10 Strona 9/49 W Ratuszu Miejskim przy ul. Armii Krajowej 12 funkcjonuje następujące komórki organizacyjne: Biuro Rady Miasta (BRM) Urząd Stanu Cywilnego (USC) W budynku zlokalizowanym przy ul. Kniewskiego 11 funkcjonują następujące komórki organizacyjne: Wydział Spraw Społecznych (WS) Pełnomocnik ds. UzaleŜnień (PU) W budynku zlokalizowanym przy ul. śurawia 12 B funkcjonuje następująca komórka organizacyjna: Wydział Zarządzania Kryzysowego (WZK) / Pełnomocnik ds. Informacji Niejawnych (PN) 1.4. Struktura organizacyjna Urzędu Miasta Kołobrzeg Organizację Urzędu określa Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Kołobrzeg wprowadzony Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 25/08 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 1 lutego 2008r. ze zmianami. Kierownikiem Urzędu jest Prezydent Miasta. Prezydent kieruje pracą Urzędu przy pomocy Zastępcy Prezydenta ds. Gospodarczych, Zastępcy Prezydenta ds. Społecznych, Sekretarza Miasta i Skarbnika Miasta. Zastępcy Prezydenta, Sekretarz i Skarbnik współuczestniczą w kierowaniu Urzędem w zakresie określonym w ustawach, przepisach wykonawczych, Statucie, Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kołobrzeg i upowaŝnieniach Prezydenta. Zastępcy Prezydenta Miasta, Sekretarz i Skarbnik tworzą kierownictwo Urzędu, które jest organem doradczym i opiniodawczym Prezydenta w zakresie spraw wewnętrznych Urzędu. Pracownicy Urzędu nie mają samoistnych kompetencji, lecz wykonują kompetencje w imieniu i z upowaŝnienia Prezydenta Miasta. W wykonywaniu swoich obowiązków działają na podstawie prawa i w granicach prawa, i są zobowiązani do ścisłego jego przestrzegania.

11 Strona 10/49 Struktura organizacyjna Urzędu dostosowana jest do jak najlepszego wykonywania zadań obsługi Klientów. Strukturę organizacyjną Urzędu, powiązania funkcjonalne i zaleŝności słuŝbowe przedstawia schemat organizacyjny stanowiący załącznik do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Kołobrzeg - Schemat organizacyjny Urzędu Miasta Kołobrzeg przedstawiony jest w załączniku nr 1/ do Księgi Jakości. Zakres działania komórek organizacyjnych Urzędu został określony w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta Kołobrzeg. Regulamin Organizacyjny dostępny jest dla Klientów zewnętrznych na stronie internetowej miasta oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 2. KORZYSTANIE Z KSIĘGI JAKOŚCI 2.1. Postanowienia ogólne Księga Jakości Systemu Zarządzania Jakością jest podstawowym dokumentem Urzędu Miasta Kołobrzeg opisującym System Zarządzania Jakością, odpowiadającym wymaganiom normy PN-EN ISO 9001:2001. Księga Jakości stanowi kompendium wiedzy na temat wdroŝonego Systemu Zarządzania Jakością oraz zasad jego doskonalenia. Adresowana jest do wszystkich pracowników urzędu, auditorów, klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Dla pracowników jest szczególnym drogowskazem wskazującym rolę i miejsce w ogólnej strukturze procesów realizowanych w Urzędzie Zarządzanie Księgą Jakości Księga Jakości i procedury SZJ zostały wydane, zatwierdzone i udostępnione pracownikom Urzędu Miasta w programie NND Integrum. Księga Jakości jest równieŝ udostępniana na stronach Księgę jakości opracowuje, oznacza, udostępnia, ewidencjonuje, aktualizuje oraz archiwizuje Pełnomocnik Prezydenta ds. Systemu Zarządzania Jakością. Księgę Jakości oraz zmiany w niej zatwierdza Prezydent Miasta.

12 Strona 11/49 Egzemplarze informacyjne Księgi Jakości są oznaczane napisem KOPIA NIENADZOROWANA i są aktualne w momencie ich wydruku. Przegląd i ewentualną aktualizację Księgi Jakości przeprowadza się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niŝ raz w roku. Zmiany wprowadzone do podlegających aktualizacji egzemplarzy Księgi Jakości są rejestrowane. KaŜda zmiana powoduje nowe wydanie Księgi Jakości. Zasady oznaczania i aktualizacji Księgi Jakości są uregulowane procedurą P-I-01 Nadzorowanie dokumentacji. Pracownicy Urzędu Miasta Kołobrzeg są zobowiązani do zapoznania się z treścią/ zmianami Księgi Jakości i jej stosowania. 3. DOKUMENTY ZWIĄZANE System Zarządzania Jakością opisany w niniejszej Księdze Jakości Urzędu Miasta Kołobrzeg jest oparty na wymaganiach normy PN-EN ISO 9001:2001 Systemy Zarządzania Jakością Wymagania. Podstawę Systemu Zarządzania Jakością Urzędu Miasta Kołobrzeg stanowią równieŝ normy: PN-EN ISO 9000:2001 Systemy Zarządzania Jakością Podstawy i terminologia, PN-EN ISO 9004:2001 Systemy Zarządzania Jakością Wytyczne doskonalenia funkcjonowania, PN-EN ISO Wytyczne do auditowania systemów zarządzania jakością i/lub zarządzania środowiskowego.

13 Strona 12/49 4. SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Zakres Systemu Zarządzania Jakością: Wykonywanie usług publicznych w zakresie administracji samorządowej Wymagania ogólne W Urzędzie Miasta Kołobrzeg udokumentowano, wdroŝono oraz utrzymuje się System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001. Zakłada się równieŝ ciągłe doskonalenie skuteczności systemu. SZJ obejmuje wszystkie wymagania normy oraz wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miasta Kołobrzeg i całą jego działalność. System Zarządzania Jakością jest integralną częścią systemu zarządzania Urzędem. Prezydent Miasta Kołobrzeg usankcjonował wdroŝenie i utrzymuje oraz doskonali System Zarządzania Jakością formułując nw. zarządzenia: Zarządzenie Wewnętrzne Nr 66/06 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 1 sierpnia 2006r. w sprawie wdroŝenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Kołobrzeg, Zarządzenie Wewnętrzne Nr 35/07 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 19 lutego 2007r. w sprawie ustanowienia Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Systemu Zarządzania Jakością i Uzdrowiska Kołobrzeg, Zarządzenie Wewnętrzne Nr 120/07 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 27 września 2007r. w sprawie utrzymania Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Kołobrzeg, Zarządzenie Wewnętrzne Nr 126/07 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 11 października 2007r. w sprawie utrzymania Systemu Zarządzania Jakością poprzez ustanowienie nowej Polityki Jakości Urzędu Miasta Kołobrzeg, Zarządzenie Wewnętrzne Nr 140/08 Prezydenta Miasta Kołobrzeg z dnia 21 października 2008r. w sprawie powołania Zespołu Auditorów Wewnętrznych Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Kołobrzeg, Zarządzenie Wewnętrzne Prezydenta Miasta Kołobrzeg w sprawie ustanowienia Celów Jakości dla Urzędu Miasta Kołobrzeg.

14 Strona 13/49 Po przeprowadzeniu analizy specyfiki pracy Urzędu, dostarczanych przez niego wyrobów oraz zasad funkcjonowania, Prezydent Miasta zdecydował wyłączyć realizację wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001 w zakresie punktu : pkt 7.3 projektowanie i rozwój wykonuje swoje zadania w oparciu o przepisy prawa materialnego i procesowego. Nie ma prawnej moŝliwości, aby Urząd mógł w bezpośredni sposób zaprojektować zmiany, dokonać ich weryfikacji lub wprowadzić, pkt walidacja procesów produkcji i dostarczania usług w UMK nie ma zastosowania wymaganie określone w niniejszym punkcie normy PN-EN ISO 9001:2001. Procesy nie maja charakteru procesów specjalnych w kaŝdym momencie ich realizacji moŝliwe jest zweryfikowanie poprawności ich przebiegu i osiąganych wyników. Przebieg poszczególnych procesów regulowany jest przepisami prawa/zarządzeniami Prezydenta Miasta Kołobrzeg. Przebieg pracy, rodzaje zapisów itp. są monitorowane poprzez audity wewnętrzne SZJ, a ich wyniki analizowane przez Kierowników komórek organizacyjnych jak równieŝ przez Sekretarza Miasta i Prezydenta Miasta Kołobrzeg. W związku z tym nie ma potrzeby prowadzenia walidacji procesów jako odrębnej czynności. W/w wyłączone wymagania nie wpływają na zdolność Urzędu do dostarczania wyrobu spełniającego wymagania Klienta UMK W działalności Urzędu Miasta Kołobrzeg wyróŝniono 6 grup procesów, którymi Urząd zarządza zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2001. Procesy główne: P- III OKREŚLENIE WYMAGAŃ KLIENTA P- V REALIZACJA PROCESÓW / USŁUG P- VI POMIARY I MONITOROWANIE Procesy pomocnicze: P- II ZARZĄDZANIE ZASOBAMI P- IV ZAKUPY TOWARÓW I USŁUG Utrzymanie systemu: P- I NADZOROWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

15 Strona 14/49 Procesy zostały opisane w procedurach procesowych oraz systemowych, których wykaz podano w Rozdziale 10 Księgi Jakości. W celu zaprezentowania procesów oraz ich wzajemnych korelacji została opracowana Mapa procesów stanowiąca załącznik nr 2/ do Księgi Jakości Powiązania wymagań normy z poszczególnymi procesami i dokumentacją zostały przedstawione w załączniku nr 3/ do Księgi Jakości Powiązania procesów SZJ w Urzędzie Miasta Kołobrzeg Przyjęty SZJ zapewnia odpowiednie środki i daje pracownikom niezbędne kompetencje do: nadzorowania świadczonych usług, inicjowania działań zapobiegających i korygujących niezgodności, identyfikowania i rejestrowania problemów jakościowych, weryfikowania wprowadzonych rozwiązań, nadzorowania usług niezgodnych z wymogami, rozpatrywania skarg, wniosków Klientów, spełnienia wymagań Klientów Wszyscy pracownicy Urzędu zostali zaznajomieni z Systemem Zarządzania Jakością System podlegać będzie przeglądom dokonywanym przez Prezydenta Miasta Kołobrzeg i auditom wewnętrznym. BieŜąca analiza wyników tych przeglądów oraz podejmowanie działań korygujących lub zapobiegawczych, pozwoli na stałe doskonalenie w zakresie usług świadczonych przez Urząd Wszyscy pracownicy, którzy biorą udział w zarządzaniu, kierowaniu, wykonywaniu lub kontroli prac mających wpływ na jakość wykonywanych usług są odpowiedzialni za wdroŝenie i utrzymanie systemu jakości. Aktualne dokumenty stanowiące elementy Systemu Zarządzania Jakością dostępne są we wszystkich komórkach organizacyjnych.

16 Strona 15/ sprawuje nadzór nad ustaleniem warunków realizacji, realizacją, weryfikacją wykonania i odbiorami prac związanych z ustawowymi obowiązkami procesów zlecanych na zewnątrz. Zlecanie zakupu powyŝej EURO odbywa się zgodnie z procedurą P-IV-01 Uruchamianie zamówień publicznych - powyŝej EURO. Zlecanie, realizacja i nadzór nad realizowanymi zakupami i usługami poniŝej EURO przebiega zgodnie z ustanowioną procedurą P-IV-02 Uruchamianie zamówień publicznych - poniŝej EURO oraz nadzór nad realizacją umów i ocena dostawców Wymagania dotyczące dokumentacji Postanowienia ogólne Dokumentacja SZJ Urzędu obejmuje: Politykę jakości, Cele jakości, Księgę Jakości, Procedury systemowe wynikające z wymagań normy ISO 9001:2000, Procedury procesowe zawierające opisy procesów głównych, Karty usług zawierające opisy załatwiania spraw, Dokumenty zewnętrzne i wewnętrzne ( m.in. akty prawne) będące podstawą działania Urzędu, Zapisy oraz dokumenty potrzebne do zapewnienia skutecznego planowania, przebiegu i nadzorowania procesów. Dokumentacja poddawana jest nadzorowi i systematycznej kontroli. Dokumentacja SZJ w połączeniu z aktami normatywnymi, zewnętrznymi i wewnętrznymi opisuje procesy i czynności administracyjne w Urzędzie. Urząd realizując swoje zadania działa w oparciu o obowiązujące przepisy prawne oraz unormowania wewnętrzne. W związku z tym, istotną sprawą jest zapewnienie merytorycznym pracownikom dostępu do aktualnych wersji tych dokumentów. Urząd objął nadzorem:

17 Strona 16/49 akty normatywne zewnętrzne: 1. Ustawy, 2. Rozporządzenia, 3. pozostałe akty prawne, 4. normy. akty normatywne wewnętrzne: 1. Uchwały Rady Miasta, 2. Zarządzenia Prezydenta, 3. Zarządzenia Wewnętrzne Prezydenta, 4. Polecenia Prezydenta i Sekretarza Miasta. dokumenty wewnętrzne: 1. Księgę Jakości, Polityka Jakości, Cele Jakości, 2. Procedury (systemowe i procesowe), 3. Karty usług, 4. Instrukcje. Dokumenty takie jak instrukcje, regulaminy stanowiące wewnętrzne akty prawne Urzędu, omawiające w sposób szczegółowy organizację pracy Urzędu są w zaleŝności od potrzeb i ich stosowania przywoływane w obowiązujących procedurach lub w poszczególnych rozdziałach Księgi Jakości. Polityka Jakości Cele Jakości Akty normatywne wewnętrzne Księga Jakości Akty normatywne zewnętrzne Procedury ( systemowe, procesowe) instrukcje, formularze, zapisy, karty usług Rys. 1. Struktura dokumentacji Systemu Zarządzania Jakością

18 Strona 17/ Księga Jakości Księga Jakości jest opisem opracowanego, wdroŝonego i utrzymywanego Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miasta Kołobrzeg, zgodnie z obowiązującymi wymogami normy PN-EN ISO 9001:2001. Nadzór nad Księgą Jakości pełni Pełnomocnik ds. SZJ. Odpowiada on za zgodność zapisów w Księdze Jakości z wymaganiami normy, wdroŝenie przyjętych postanowień, monitorowanie i doskonalenie. Potrzebę zmiany istniejącego dokumentu Księgi Jakości procedury lub powstanie nowego dokumentu zgłaszają kierownicy/pracownicy poszczególnych komórek organizacyjnych do Pełnomocnika ds. SZJ zgodnie z procedurą P-I-01 Nadzorowanie dokumentacji Nadzór nad dokumentami W Urzędzie Miasta Kołobrzeg dokumenty wymagane w Systemie Zarządzania Jakością są nadzorowane. Została opracowana, wdroŝona i jest utrzymywana procedura P-I-01 Nadzorowanie dokumentacji. Celem procedury P-I-01 jest : określenie zasad i sposobu opracowania, zmian, wydawania, określania dostępności, tj. rozpowszechniania, przechowywania, wycofywania z uŝytkowania dokumentów systemowych ich archiwizacji, nadzoru nad dokumentacją Sytemu Zarządzania Jakością oraz jednolitości i aktualności tej dokumentacji, a takŝe zakresu odpowiedzialności i uprawnień poszczególnych osób za czynności procedury; zapewnienie nadzoru nad dokumentami pochodzącymi z zewnątrz, zapewnienie nadzoru nad dokumentacją prawną i normalizacyjną. określenie sposobu nadzorowania aktualności przepisów prawa na kaŝdym stanowisku pracy.

19 Strona 18/49 Dokumentacja Systemu Jakości słuŝy umacnianiu działalności Urzędu Miasta Kołobrzeg oraz zapewnia konsekwentną realizację procesów w sposób ustalony i znany wszystkim uczestnikom procesu. Dokument Zasady opracowywania, akceptowania i zatwierdzania dokumentów SZJ Opracowuje (autor dokumentu) Akceptuje Zatwierdza Księga Jakości Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Miasta Prezydent Miasta Polityka Jakości Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Miasta Prezydent Miasta Cele Jakości Naczelnik Wydziału Sekretarz Miasta Prezydent Miasta Procedury systemowe Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Miasta Prezydent Miasta Procedury procesowe Pracownik merytoryczny Pełnomocnik ds. SZJ Pełnomocnik ds. SZJ* Sekretarz Miasta Prezydent Miasta Akty prawa wewnętrznego Pracownik merytoryczny Naczelnik Wydziału Naczelnik Wydziału Radca Prawny Sekretarz Miasta Prezydent Miasta Pracownik merytoryczny Naczelnik Wydziału Naczelnik Wydziału Radca Prawny Sekretarz Miasta Prezydent Miasta Projekt uchwały Rady Miasta Grupa radnych Radca Prawny Prezydent Miasta wyraŝa stanowisko do przedłoŝonego projektu uchwały Projekt zawiera podpisy radnych opracowujących projekt uchwały Karta usługi Pracownik merytoryczny Naczelnik Wydziału Naczelnik Wydziału Pełnomocnik ds., SZJ Sekretarz Miasta Umowy / aneksy Pracownik merytoryczny Naczelnik Wydziału Radca Prawny Naczelnik Wydziału Skarbnik Miasta Sekretarz Miasta Prezydent Miasta * w przypadku, gdy opracowującym procedurę procesową jest Pełnomocnik ds. SZJ akceptującym jest tylko Sekretarz Miasta. Autorami dokumentów, redagowanych w Urzędzie, są pracownicy tych komórek/wydziałów, które mają dominujący udział w realizacji procesu, którego dany dokument dotyczy. Autorów poszczególnych dokumentów wyznacza NWM.

20 Strona 19/49 Bezpośredni nadzór nad dokumentacją Systemu Zarządzania Jakością sprawuje Pełnomocnik ds. SZJ. KaŜdy uŝytkownik (pracownik UMK) programu NND Integrum ma moŝliwość zgłoszenia propozycji powstania nowego dokumentu lub zmiany w dokumentacji juŝ istniejącej. Zgłoszenia te trafiają bezpośrednio do Pełnomocnika ds. SZJ. Opracowany projekt procedury jest zawsze opiniowany i przeglądany przez Pełnomocnika ds. SZJ na zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 i spójności z pozostałymi dokumentami systemu jakości Dokumentacja w formie elektronicznej nadzorowana jest zgodnie z procedurą P-II-09 Zarządzanie systemem informatycznym Awaryjne kopie baz danych są tworzone w celu zabezpieczenia zbiorów danych osobowych przed niezamierzoną ich utratą oraz moŝliwością ich odtworzenia. Przechowywane awaryjne kopie baz danych są ewidencjonowane i aktualizowane przez uŝytkowników. Sposób tworzenia kopii baz danych jest zróŝnicowany w zaleŝności od rodzaju aplikacji uŝytkowej. Wszystkie dane znajdujące się na serwerach archiwizowane są przez administratorów sieci codziennie. Poza tym co miesiąc dane z serwerów archiwizowane są na nośniki zewnętrzne (DAT) oraz umieszczane w szafie pancernej w Starostwie Powiatowym. Za dane przechowywane na dyskach lokalnych odpowiada uŝytkownik komputera, a w szczególnych przypadkach moŝe on zwrócić się do administratora sieci o dokonanie niezbędnych archiwizacji danych z dysków lokalnych Nadzór nad zapisami W Urzędzie ustanowiono i utrzymuje się zapisy w celu dostarczenia dowodów zgodności z wymogami normy i dowodów skuteczności działania Systemu Zarządzania Jakością. Nadzorowanie zapisów Systemu Zarządzania Jakością przedstawia procedura systemowa P-I-02 Nadzorowanie zapisów Systemu Zarządzania Jakością.

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 2 z 41 SPIS TREŚCI 1. PREZENTACJA URZĘDU................................... 4 2. KORZYSTANIE Z KSIĘGI SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ..... 8 3. ZAKRES SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I WYŁĄCZENIA.....

Bardziej szczegółowo

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM Strona : 1/61 W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM EGZEMPLARZ NR Stanowisko Imię i Nazwisko Data Podpis OPRACOWAŁ: ZATWIERDZIŁ: Pełnomocnik ds. SZJ Prezydent Miasta Justyna Saktura Rafał Zagozdon

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork

Urząd Miejski w Kluczborku Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork Ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork WYDANIE NR 7 z dnia 11 kwietnia 2014 r. AO.0141.1.2014.MB Strona 2 z 50 Autor opracowania: Mirosław Birecki Sekretarz gminy Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie

Księga Jakości Urzędu Gminy Pietrowice Wielkie Strona 1/41 Załącznik do Zarządzenia nr OP.SZJ.0050.1.2012 z dnia 2012-12-03 Strona 2/41 Polityka jakości Urzędu Gminy Gmina powinna stać się silnym ośrodkiem gospodarczym z nowoczesnym przemysłem i rolnictwem,

Bardziej szczegółowo

Księga jakości systemu zarządzania jakością

Księga jakości systemu zarządzania jakością Strona 1 z 42 Załącznik do Zarządzenia nr 443/53/14 Wójta Gminy z dnia 27 czerwca 2014 r. Księga jakości systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami PN-EN ISO 9001:2009 Urzędu Gminy Wydanie 2 OPRACOWAŁ:

Bardziej szczegółowo

URZĘDU MIASTA RYBNIKA

URZĘDU MIASTA RYBNIKA STRONA/ STRON 1 / 35 KSIĘGA Przyjął : Zatwierdził : Pełnomocnik ds. Jakości Prezydent Miasta 12.03.2015... 13.03.2015... Data Podpis Data Podpis STRONA/ STRON 2 / 35 SPIS TREŚCI : 1. Przedmiot, zakres

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy

Księga Jakości Urzędu Miasta Rydułtowy Strona 1/30 Załącznik do Zarządzenia nr 122.BSE.OR.2013 z dnia 2013-06-17 Strona 2/30 Polityka jakości Urzędu Miasta Staramy się, aby klient był zadowolony z naszych usług a jego sprawy były załatwiane

Bardziej szczegółowo

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011

12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 3 4 5 6 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja Ewa Bonczek, Henryk Dziurka / Piotr Madeja 12.01.10 1489/2010 7.03.11 128/2011 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka 7.03.13 1328/2013 Ewa Bonczek, Henryk Dziurka

Bardziej szczegółowo

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania 3 wersja Wykaz wprowadzonych zmian od wersji 1 dokumentu / procedury Wersja 1 2 Opracował / Sprawdził Ewa Bonczek, Joanna Szafarczyk, Henryk Dziurka / Piotr Madeja

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM

STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM KSIĘGA JAKOŚCI PN-EN ISO 9001:2009 Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim Strona 1 z 34 STAROSTWO POWIATOWE W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Księga Jakości według normy PN-EN ISO 9001:2009 kwiecień 2012

Bardziej szczegółowo

1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4

1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4 Strona 1/ 38 Spis treści Spis treści strona 1. PREZENTACJA WOJEWÓDZTWA ORAZ SAMORZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 4 2. PRZEPISY STANOWIĄCE PODSTAWĘ DZIAŁALNOŚCI 11 3. STOSOWANA TERMINOLOGIA 12 4. SYSTEM ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE Księga Jakości Numer wydania 2 Numer egzemplarza Egzemplarz informacyjny Otrzymujący Opracował Imię i nazwisko, stanowisko służbowe Barbara Proksa Pełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością Data 27.04.2006

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości URZĄD MIASTA I GMINY. wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ nr: 1

Księga Jakości URZĄD MIASTA I GMINY. wg normy PN-EN ISO 9001:2009. Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ nr: 1 Księga Jakości wg normy PN-EN ISO 900:2009 Barbara Jankiewicz /Podpis zatwierdzającego/ Data zatwierdzenia: Obowiązuje od: 0.03.200 r. 5.03.200 r. Księga Jakości jest własnością Urzędu Miasta i Gminy Lesko.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością

ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością zarządzenie Nr 46/2012 Starosty Powiatu Brzeskiego ZARZĄDZENIE NR 46/2012 STAROSTY POWIATU BRZESKIEGO z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Systemu Zarządzania Jakością Na podstawie art. 34 ust. 1 i art.

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH

Starostwo Powiatowe w Pyrzycach. System Zarządzania Jakością. KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH KSIĘGA JAKOŚCI Strona: 1 z 42 KSIĘGA JAKOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W PYRZYCACH Opracował Stanowisko Nazwisko i Imię Data Podpis Pełnomocnik ds. SZJ Sekretarz Monika Janił Nocuń 30.06.2011 Zatwierdził Starosta

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU

KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU KSIĘGA JAKOŚCI 1 / 26 Zatwierdzona Zarządzeniem Burmistrza Nowego Targu Nr 120.Z.7.2013 z dnia 24 maja 2013r. KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ URZĘDU MIASTA W NOWYM TARGU Imię i nazwisko Podpis Data

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Urząd Miejski w Dębicy. Urząd Miejski w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 30.12.2009... Data zatwierdzenia

KSIĘGA JAKOŚCI. Urząd Miejski w Dębicy. Urząd Miejski w Dębicy 39-200 Dębica, ul. Ratuszowa 2. 30.12.2009... Data zatwierdzenia KSIĘGA JAKOŚCI Urząd Miejski 39-00 Dębica, ul. Ratuszowa 30.1.009............... Data zatwierdzenia 31.1.009............... Obowiązuje od Księga Jakości jest własnością Urzędu Miejskiego. Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest

Księga Jakości jest własnością Starostwa Powiatowego w Prudniku. Kopiowanie w jakiejkolwiek postaci całości lub fragmentów Księgi Jakości jest WYKAZ ZMIAN Strona 2 z (36) Wykaz zmian Lp. Data zmiany Strona Treść zmiany Podpis Pełnomocnika ds. Jakości 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SPIS TREŚCI Strona 3 z (36) Spis treści Wykaz zmian... 2 1 Prezentacja organizacji...

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20

K S I Ę G A J A K O Ś C I. ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork. Nr KZ.0141.2.2011.KK. tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 STAROSTWO POWIATOWE ul. Katowicka 1 46-200 Kluczbork tel. 77 418-52-18, 77 418-53-81, 77 418-18-06 faks 77 418-65-20 www.powiatkluczborski.pl starostwo@powiatkluczborski.pl K S I Ę G A Nr J A K O Ś C I

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek

Księga Jakości. Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący. Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek Księga Jakości Nr edycji 07 Nr egzemplarza Otrzymujący Opracował Sprawdził Zatwierdził Imię i Nazwisko Data Podpis Michał Kaczmarczyk Ryszard Słoka Piotr Krzystek Strona: 2 Stron: 55 CZEŚĆ I. WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH

STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH 1/42 KSIĘG JKOŚCI Księga została ustanowiona zarządzeniem Nr 17/10 Starosty Suwalskiego z dnia 28 kwietnia 2010 r. Egzemplarz Nr 2/42 Spis treści: 1. PREZENTCJ POWITU SUWLSKIEGO... 4 2. PREZENTCJ STROSTW

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Wykonywanie zadań w zakresie sądownictwa powszechnego i ochrony prawnej

KSIĘGA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Wykonywanie zadań w zakresie sądownictwa powszechnego i ochrony prawnej EGZEMPLARZ UŻYTKOWY Podlega aktualizacji Sąd Rejonowy w Pile KSIĘGA JAKOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI Wykonywanie zadań w zakresie sądownictwa powszechnego i ochrony prawnej według wymagań normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ PN-EN ISO 9001:2009 KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy Egzemplarz podlega zmianom 1 2 SPIS TREŚCI Nr Rozdziału 1 1.1 1.2 2 3 4 4.1 4.2 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.2.4 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.4.1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A ORLEN Eko sp. z o.o. 09-411 Płock ul. Chemików 7 Według norm: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 Imię i nazwisko Stanowisko

Bardziej szczegółowo