INFORMACJA PRASOWA. Propozycje PKPP Lewiatan zmian w przepisach o czasie pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA PRASOWA. Propozycje PKPP Lewiatan zmian w przepisach o czasie pracy"

Transkrypt

1 INFORMACJA PRASOWA Propozycje PKPP Lewiatan zmian w przepisach o czasie pracy Dszy okres rozliczeniowy w art otrzymuje brzmienie: 2 Jeeli jest to uzasadnione sezonowoci dziaalnoci, szczególnymi warunkami organizacyjnymi lub technicznymi majcymi wpyw na przebieg procesu pracy moe by wprowadzony okres rozliczeniowy nieprzekraczajcy 12 miesicy. Nie jest jednak dopuszczalne stosowanie przedonego okresu rozliczeniowego w systemach czasu pracy, o których mowa w art Wprowadzany na podstawie ukadu zbiorowego pracy lub porozumienia z zakadow organizacj zwizkow lub przedstawicielami pracowników wyonionymi w sposób przyjty u danego pracodawcy. Nowa definicja doby pracowniczej oraz ewentualne wprowadzenie opcji opt - out Wprowadzenie zapisów o indywidualnych kontach czasu pracy (KCP) Zapisy proponowane na bazie dowiadcze VW Polska, przedstawione przez przedstawicieli firmy na Radzie Dyrektorów Personalnych PKPP Lewiatan. Jest to forma uelastyczniania gospodarowania czasem pracy poprzez tworzenie banku godzin rozliczanego w 12 miesicznym okresie rozliczeniowym. Eliminuje to koszty godzin nadliczbowych oraz wynagrodze za przestój. Konta czasu pracy wprowadza si w celu zwikszenia elastycznoci zatrudnienia w przedsibiorstwach, w których wystpuj m.in. wahania zapotrzebowania na wiadczenie pracy oraz zmiany koniunkturalne majce bezporedni wpyw na ustalony program produkcyjny. ównym celem KCP jest wprowadzenie narzdzia umoliwiajcego zabezpieczenie miejsc pracy w sytuacjach nadmiaru pracowników oraz efektywnego funkcjonowania zakadu w sytuacjach niedoboru pracowników. Zaenia:

2 w okresie rozliczeniowym stanu KCP pracownik niezalenie od stanu KCP w danym miesicu, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze (bez dodatku za godziny nadliczbowe), z t rónic, e pracownicy niepenoetatowi otrzymywa b wynagrodzenie zasadnicze wraz z wynagrodzeniem za godziny ponad normy czasu pracy, ale nie bce godzinami nadliczbowymi w rozumieniu prawa pracy kada godzina wchodzca w skad KCP nie jest traktowana jako godzina nadliczbowa w rozumieniu prawa pracy lecz jako godzina nadpracowana lub niedopracowana wobec pracowników zatrudnionych na niepeny etat stosuje si uregulowanie KCP jak dla pracowników penoetatowych z t rónic, e do stanu KCP wliczane b godziny stanowice przekroczenie dobowej (ustalonej w umowie o prac) i/lub tygodniowej normy czasu pracy konta czasy pracy wprowadza si od pocztku roku kalendarzowego. ( w roku 2009 jednorazowe odstpstwo). 1. Budowa konta KCP zawiera dwie wartoci: dodatni i ujemn. Na warto dodatni skadaj si godziny przepracowane ponad norm czasu pracy. Na warto ujemn skadaj si godziny niedopracowane do norm czasu pracy. KCP moe przyjmowa maksymaln warto 400 nadpracowanych godzin lub 400 godzin niedopracowanych. Uwaga: godziny nadpracowane/niedopracowane wliczane s do konta wedug zasady: 1 godzina nadpracowana/niedopracowana = 1 (+/-) godzina na KCP W przypadku przekroczenia stanu KCP powyej +400 nadpracowanych godzin kada nastpna godzina traktowana jest jako godzina nadliczbowa i musi by rozliczona wg zasad przewidzianych w prawie pracy z zaeniem, e maksymalna ilo godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym moe wynosi 416 h. 2. Funkcjonowanie konta W przypadku koniecznoci wiadczenia pracy dodatkowej przez pracownika ponad obowizujce go normy czasu pracy, wypracowane w ten sposób godziny wchodz do stanu KCP. Natomiast w przypadku potrzeby udzielenia czasu wolnego (nie dotyczy to urlopów: bezpatnego, wypoczynkowego (w tym na danie) i okolicznociowego), ze stanu KCP odejmowana jest odpowiednia liczba godzin, odpowiadajca iloci udzielonego pracownikowi czasu wolnego. Podstawow zasad obowizuj w funkcjonowaniu KCP jest, e wycznie pracodawca podejmuje decyzje o wliczaniu b zdejmowaniu godzin ze stanu KCP. Godziny zdejmowane s z konta KCP wg zasady FIFO godziny wczeniej wypracowane zdejmowane s jako pierwsze. 3. Przykady Przykad 1. 2

3 Pracownik przepracowa 10 godzin ponad norm czasu pracy ma na swoim koncie + 10 godzin. Pracownik moe si zwróci si z wnioskiem o udzielenie czasu wolnego za nadpracowane godziny, np. cay dzie pracy 8 godzin. Jeeli pracodawca wyrazi na to zgod, to z KCP odejmowane jest 8 godzin. Po tej operacji stan KCP wynosi +2 godziny. Przykad 2. DATA CZAS ZDARZENIE LICZBA GODZIN LICZBA GODZIN NA KCP "+" "-" SALDO DZIE ROBOCZY PRZEPRACOWANO DZIE ROBOCZY PRZEPRACOWANO DZIE ROBOCZY WYKORZYSTANO W przypadku przeniesienia pracownika do innej jednostki organizacyjnej (zmiana MPK) stan KCP przechodzi wraz z pracownikiem. 4. Bilansowanie KCP Dla bilansowania KCP mona wzi pod uwag okres rozliczeniowy na czas 12 lub 36 miesicy. Naley prowadzi biecy monitoring stanu KCP. W przypadku zakoczenia okresu rozliczeniowego, KCP musi zosta rozliczone. W sytuacji wystpienia wartoci dodatnich KCP naley rozliczy nadpracowane godziny zgodnie z zasadami wynagradzania za prac w godzinach nadliczbowych. Podstaw do naliczenia bdzie paca zasadnicza pracownika przysugujca mu w dniu rozliczenia. L. godzin Wysoko dodatków nadliczbowych VW Pozna Kodeks Pracy 2 pierwsze h +50%, 1h dni pracy kada nastpna +100% +50% dni wolne od pracy 1h +100% +100% niedziela bca dla pracownika dniem 1h +200% +200% wolnym od pracy wito bce dla pracownika dniem 1h +250% +200% wolnym od pracy +20% +20% (min. 1h praca w nocy (wynagrodzenia) wynagrodzenia) W przypadku wystpienia stanu in minus, sytuacj t naley zaobserwowa wczeniej i : 3

4 a) zblia si koniec okresu rozliczeniowego - min. 6 miesicy wczeniej nakazywa pracownikowi stopniowe odpracowywanie odpowiedniej iloci godzin w ustalonym z bezporednim przeonym terminie, nie póniej jednak, ni do koca okresu rozliczeniowego (wg zasady 8 godzin dodatkowo na tydzie), b) nastpuje rozwizanie umowy o prac - nakazanie pracownikowi, w okresie wypowiedzenia, odpracowanie odpowiedniej iloci godzin (wg zasady 8 godzin dodatkowo na tydzie). W przypadku niemonoci odpracowania do koca okresu rozliczeniowego i/lub do koca okresu wypowiedzenia konto in minus przepada na korzy pracownika. Nie ma moliwoci przeniesienia stanu KCP na nastpny okres rozliczeniowy. 5. Otwarcie i zamknicie konta O otwarciu lub zamkniciu konta czasu pracy decyduj niej wymienione sytuacje Otwarcie konta Generaln zasad jest, e konto czasu pracy otwierane jest wraz z pocztkiem roku kalendarzowego. Konto dla pracownika zostaje otwarte z chwil: - wejcia w ycie niniejszego regulaminu dla pracowników ju zatrudnionych, - rozpoczcia stosunku pracy dla nowych pracowników zatrudnionych po wejciu w ycie niniejszego regulaminu. W obu powyszych przypadkach, jeli wejcie w ycie regulaminu lub zatrudnienie nastpi w cigu roku kalendarzowego to granica KCP ustalana jest proporcjonalnie do iloci pozostaych miesicy do koca roku kalendarzowego, w którym nastpio zatrudnienie, co nazywa si okresem przejciowym. Z kocem tego okresu nastpuje rozliczenie stanu KCP wg zasad obowizujcych w niniejszym regulaminie. Z pocztkiem nowego roku kalendarzowego nastpuje otwarcie nowego konta KCP na normalnie obowizujcych zasadach Zamknicie konta KCP ulega zamkniciu i wymaga rozliczenia w nastpujcych przypadkach: rozwizania i wyganicia umowy o pracy mierci pracownika na koniec roku kalendarzowego, bcego data kocow 12-miesicznego b 3-letniego okresu rozliczeniowego. 6. Wypata wynagrodzenia za godziny nadliczbowe W sytuacjach szczególnych, dotyczcych wszystkich pracowników, pracodawca moe podj decyzj o niewliczaniu wypracowanych godzin ponad norm czasu pracy do stanu KCP oraz o ich wczeniejszej zapacie zgodnie z zasadami prawa pracy dot. zapaty za godziny nadliczbowe. 4

5 7. Pozostae uregulowania W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maj powszechnie obowizujce przepisy prawa pracy. 8. Zmiany w obowizujcych przepisach 8.1 Kodeks Pracy a. Przepisy dotyczce przestojów Wyczenie przepisów dot. przestojów w przypadku dugotrwaych przerw, w których mona by zastosowa konta czasu pracy. b. Czas wolny za wypracowane godziny nadliczbowe (Art ) W przypadku udzielenia czasu wolnego niezalenie od tego, kto wnioskuje (pracownik czy pracodawca), czas wolny udzielany jest do koca okresu rozliczeniowego. c. Okresy rozliczeniowe w przypadku 12-mies. okresu rozliczeniowego naleoby rozszerzy przepis na wszystkich pracodawców. w przypadku 36-mies. okresu rozliczeniowego naley dopuci nowy, 36- miesiczny okres rozliczeniowy, który wprowadzany bdzie np. w ukadach zbiorowych pracy lub regulaminach pracy. 8.2 Przepisy wykonawcze Kodeksu Pracy ustalanie skadników pochodnych od wynagrodzenia. a. OPCJA NR 1 zostaje wykrelony zapis, e godziny nadliczbowe brane s pod uwag do b. OPCJA NR 2 obliczania pochodnych od wynagrodzenia zarówno w rozporzdzeniach, jak i w przepisach ZUS. 1. w przypadku 12-miesicznego okresu rozliczeniowego obecne przepisy dopuszczaj zastosowanie takiego okresu rozliczeniowego. W zwizku z tym naley stosowa obecnie obowizujce przepisy w formie nie zmienionej. 2. w przypadku 36-miesicznego okresu rozliczeniowego wystpuj dwie alternatywy: a. przy ustalaniu zalicza siredni ze zmiennych skadników (w tym nadgodzin) wypracowanych w ostatnich 36 miesicach, przy czym co miesic ustalana jest nowa 1/36 warto tych skadników (Tabela Wariant I) b. przy ustalaniu bierze si pod uwagredni ilo (warto) nadgodzin dziennie w oparciu o ostatni zakoczony okres rozliczeniowy (Tabela Wariant II) 5

6 RODZAJ NIEOBECNOCI urlop wypoczynkowy ekwiwalent pieniny za urlop sip odszkodowanie, odprawy urlop okolicznociowy zwolnienia od pracy z zachowaniem wynagrodzenia opieka (k.p.) zasiek chorobowy wiadczenia rehabilitacyjne zasiek wyrównawczy zasiek opiekuczy wynagrodzenie chorobowe STAN PROPONOWANY WG KCP STAN OBECNY 12 MIESICY Wariant I Wariant II Podstawa z miesica, w którym wystpia nieobecno; skadniki zmienne rednia z 3 poprzedzajcych miesicy Podstawa z miesica, w którym nastpio rozwizanie umowy; skadniki zmienne rednia z 3 poprzedzajcych miesicy Podstawa wymiaru wynagrodzenia oraz skadniki zmienne z miesica, w którym wystpia nieobecno Podstawa wymiaru wynagrodzenia oraz skadniki zmienne rednia z ostatnich 12 miesicy poprzedzajcych nieobecno (faktycznie wypacone wynagrodzenie z 12 m-cy, oskadkowane) obecnie obow.przepisy dopuszczaj redni z 12-tu m- cy patrz: stan obecny patrz: stan obecny patrz: stan obecny 1. Podstawa wynagrodzenia z miesica, w którym wystpia nieobecno (lub zostaa rozwizana umowa) 2. wypracowane skadniki zmienne (w tym nadgodziny ) rednia z 36 m-cy Do ustalenia zmiennych skadników (w tym nadgodzin) zalicza siredni ze zmiennych skadników wypracowanych w ostatnich 36 miesicach, przy czym co miesic ustalana jest nowa 1/36 warto tych skadników Co 36 miesicy ustalana jest warto redniej ze zmiennych skadników wypracowanych w ostatnich 36 miesicach; zmienne tak obliczone s stae i obowizuj przez kolejne 36 miesicy 9. Wnioski 1. Budowane w ten sposób konto powoduje, e w okresach braku zapotrzebowania na wiadczenie pracy pracodawca moe odpisywa z konta te godziny i nie ponosi na bieco dodatkowych kosztów. Nie ma wic potrzeby redukcji stanu personalnego, daje moliwo zachowania miejsc pracy. Z drugiej strony, w przypadku wystpienia krótkofalowych wzrostów produkcji, nie ma potrzeby zatrudniania dodatkowych pracowników. W konsekwencji KCP daj du elastyczno w przypadku waha poziomu produkcji i zapotrzebowania na pracowników. 2. KCP maj bezporedni wpyw na obnienie iloci nadgodzin i w konsekwencji kosztów personalnych. Instrumenty ograniczania zwolnie grupowych przy wykorzystaniu funduszy publicznych - propozycja w ramach pakietu z 12-miesicznym okresem rozliczeniowym i przepisami o dobie pracowniczej 6

7 Najwaniejsz inicjatyw jest przeciwdziaanie zwolnieniom grupowym dziki wprowadzeniu moliwoci w przypadku trudnoci ekonomicznych: - czasowego ograniczania wymiaru czasu pracy pracowników do poowy wymiaru, kompensowanego zasikiem specjalnym z Funduszu (do 60% kwoty zmniejszenia wynagrodzenia pracownika), - udzielenia urlopu postojowego patnego jak 35% ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, kompensowanego zasikiem specjalnym z Funduszu (do 50 % pacy minimalnej) Proponowane rozwizania byyby wprowadzane na podstawie porozumienia z zakadowymi organizacjami zwizkowymi lub przedstawicielami pracowników oraz np. urzdami pracy, a pracodawca zobowizaby si do nie przeprowadzania zwolnie grupowych w trakcie trwania programu i 3 miesice po jego zakoczeniu. W konkluzji naley okreli kryteria i brane, które mogyby skorzysta z tego instrumentu oraz sposób finansowania pomocy. Proponowany zapis z uwagami do dyskusji: Art. 1 W ustawie z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwizywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczcych pracowników (Dz. U Nr 90, poz. 844, zm. Dz. U Nr 213 poz.2081, zm. Dz.U.2003 Nr 223 po. 2217, zm. Dz. U Nr 96 poz. 959, zm. Dz.U.05 Nr 62poz. 551, Dz.U.06 Nr 79 poz. 550, zm. Dz. U Nr 149 poz. 1077, zm. Dz. U. 08 Nr 86 poz. 525) po art. 11 wprowadza si art. 11a 11g w brzmieniu: Art. 11a 1. W przypadku koniecznoci czasowego ograniczenia b wstrzymania dziaalnoci zakadu pracy lub jego czci (moliwe jest take posugiwanie si pojeciem przejciowych trudnoci), na wniosek pracodawcy powiatowy urzd pracy moe wszcz postpowanie majce na celu zapobieenie grupowemu zwolnieniu lub ograniczenie jego rozmiarów poprzez czasowe ograniczenie wymiaru czasu pracy pracowników nie wicej ni do poowy penego wymiaru i proporcjonalne do tego obnienie wynagrodzenia za prac albo udzielenie im urlopu postojowego, zwanego dalej urlopem postojowym na okres nie dszy ni 12 miesicy. ( ) 2. Pracodawca jest obowizany skonsultowa zamiar zenia wniosku o wszczcie postpowania, o którym mowa w ust. 1 z zakadowymi organizacjami zwizkowymi. 3. Konsultacja, o której mowa w ust. 2, powinna dotyczy w szczególnoci liczby pracowników, która byaby objta czasowym ograniczeniem wymiaru czasu pracy lub którym pracodawca udzieli urlopu postojowego, zakresu ograniczenia wymiaru czasu pracy oraz okresu obowizywania takiego ograniczenia a take okrela propozycje co do wysokoci wnioskowanych zasików specjalnych, zwanych dalej zasikami specjalnymi. 4. W terminie 7 dni od zawiadomienia zakadowych organizacji zwizkowych o zamiarze zenia wniosku, o którym mowa w ust.1, pracodawca i zakadowe organizacje zwizkowe zawieraj 7

8 porozumienie w przedmiocie zapobieenia zwolnieniu grupowemu. Jeeli nie jest moliwe uzgodnienie treci porozumienia z wszystkimi zakadowymi organizacjami zwizkowymi, pracodawca uzgadnia tre porozumienia z organizacjami zwizkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 241[25a] Kodeksu pracy. 5. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 4 okrela si w szczególnoci: 1) liczb pracowników objtych porozumieniem, 2) rozmiar obnienia wymiaru czasu pracy, 3) okres obnienia wymiaru czasu pracy lub okres trwania urlopu postojowego, 4) okres, w którym pracodawca zobowie si do nieprzeprowadzania grupowego zwolnienia w grupach zawodowych objtych porozumieniem, który nie moe si koczy przed upywem 3 miesicy od upywu okresu, na który ma by obniony wymiar czasu pracy lub udzielony urlop postojowy, 5) zasady wynagradzania pracowników za czas w którym b mieli obniony wymiar czasu pracy lub b korzysta z urlopu postojowego. 6. Jeeli nie jest moliwe zawarcie porozumienia, o którym mowa w ust. 5, w terminie okrelonym w ust. 4, pracodawca moe samodzielnie podj decyzj o zeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, informujc o tym na pimie dziaajce u niego zakadowe organizacje zwizkowe. ( ) 7. Jeeli u danego pracodawcy nie dziaaj zakadowe organizacje zwizkowe decyzj w sprawie wszczcia postpowania, o którym mowa w ust. 1 podejmuje pracodawca po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyonionymi w trybie przyjtym u danego pracodawcy. Art. 11b 1. Pracodawca wystpuje z wnioskiem o wszczcie postpowania, o którym mowa w art. 11a ust.1 do wciwego ( ) powiatowego urzdu pracy. 2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 powinien zawiera: 1) opis przyczyn powodujcych konieczno przewidywanego zwolnienia grupowego oraz liczb pracowników która byaby objta takim zwolnieniem oraz planowany termin przeprowadzenia zwolnienia, 2) szczegóowe propozycje programu zapobieenia lub ograniczenia grupowego zwolnienia, obejmujce w szczególnoci proponowan liczb pracowników, którym ma by obniony wymiar czasu pracy lub udzielony urlop postojowy, oraz planowany okres tego obnienia lub urlopu, 3) wysoko wynagrodze pracowników w okresie obnionego wymiaru czasu pracy lub korzystania z urlopu postojowego, 4) proponowan wysoko zasików specjalnych wypacanych pracownikom w okresie obnienia wymiaru czasu pracy lub korzystania z urlopu postojowego. 5) okres, przez który pracodawca zobowizuje si do nieprzeprowadzania zwolnienia grupowego pracowników w tych samych grupach zawodowych co pracownicy objci wnioskiem. 8

9 3. Powiatowy urzd pracy obowizany jest rozpozna wniosek w terminie 14 dni od daty jego wpywu. 4. W przypadku zaakceptowania wniosku pracodawcy powiatowy urzd pracy zawiera z pracodawc umow, która powinna okrela: 1) liczb pracowników, oraz grupy zawodowe które oni reprezentuj, którym pracodawca zmniejszy wymiar czasu pracy, wielko obnienia czasu pracy, okres obowizywania oraz jego skutki pacowe, 2) wysoko wynagrodze jakie b otrzymywa pracownicy w okresie obnienia wymiaru czasu pracy lub korzystania z urlopu postojowego oraz wysoko przyznanych im przez powiatowy urzd pracy zasików specjalnych, 3) okres, w którym pracodawca nie przeprowadzi zwolnienia grupowego pracowników objtych obnieniem wymiaru czasu pracy, pod rygorem zwrotu kwoty wypaconych pracownikom objtych umow zasików specjalnych. 5. Pracodawca udostpnia pracownikom informacj o treci umowy, której mowa w ust. 4 w sposób przyjty u danego pracodawcy, a gdy u danego pracodawcy dziaaj zakadowe organizacje zwizkowe pracodawca udostpnia im niezwocznie tre tej umowy. Art. 11c 1. Pracodawca informuje na pimie pracowników o ( ) obnieniu wymiaru czasu pracy lub udzieleniu urlopu postojowego ( ) przynajmniej na 14 dni przed terminem tego obnienia lub udzielenia urlopu. Informacja powinna obejmowa w szczególnoci: 1) wymiar czasu pracy po jego obnieniu oraz czas trwania tego obnienia, 2) wynikaj z obnienia wymiaru czasu pracy wysoko wynagrodzenia za prac, 3) czas trwania urlopu postojowego oraz wysoko wynagrodzenia miesicznego jakie bdzie otrzymywa pracownik, 4) wysoko zasiku specjalnego jaki pracownik bdzie otrzymywa w okresie obowizywania obnienia czasu pracy lub korzystania z urlopu postojowego. 2. Obnienie wymiaru czasu pracy nie wymaga wypowiedzenia dotychczasowych warunków przewidzianych umow o prac. 3. W terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, pracownik moe bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem rozwiza stosunek pracy. Rozwizanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wi z rozwizaniem stosunku pracy przez pracodawc za wypowiedzeniem ( ). Art.11d 1. W okresie obnienia wymiaru czasu pracy: 1) wynagrodzenie pracownika ulega obnieniu proporcjonalnie do obnienia czasu pracy, 2) pracownikowi przysuguje zasiek specjalny w wysokoci (odnie do pacy minimalnej np. 60%), 9

10 2. Zasiek specjalny jest wypacany pracownikowi przez powiatowy urzd pracy ze rodków funduszu. 3. Zasiek specjalny jest wypacany miesicznie z dou. W miesicach, nie objtych w caci obnieniem wymiaru czasu pracy zasiek podlega proporcjonalnemu obnieniu. 4. Pracodawca moe skróci okres obnienia wymiaru czasu pracy w kadym czasie w razie ustania okolicznoci uzasadniajcych skrócenie za powiadomieniem powiatowego urzdu pracy oraz pracownika. Art. 11e 1. W okresie korzystania z urlopu postojowego pracownikowi przysuguje: 1) 35% wynagrodzenia obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, 2) prawo do zasiku specjalnego w wysokoci 35% wynagrodzenia obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy (odnie pacy minimalnej np. 50%). 2. Zasiek specjalny jest wypacany pracownikowi przez powiatowy urzd pracy ze rodków funduszu. 3. Zasiek specjalny jest wypacany miesicznie z dou. W miesicach, nie objtych w caci urlopem postojowym zasiek podlega proporcjonalnemu obnieniu. 4. Pracodawca moe odwo pracownika z urlopu postojowego w kadym czasie po uprzednim 7- dniowym uprzedzeniu. Art. 11f 1. W okresie pobierania zasiku specjalnego z tytuu obnienia wymiaru czasu pracy lub korzystania z urlopu postojowego pracownik nie moe podejmowa dodatkowego zatrudnienia. 2. W przypadku, gdy w okresie, o którym mowa w ust.1 pracownik podejmie zatrudnienie traci prawo do zasiku specjalnego, a w przypadku korzystania z urlopu postojowego - równie do wynagrodzenia o którym mowa w art. 11 e ust.1 pkt. 1, poczwszy od dnia, w którym podejmie takie zatrudnienie. Art.11g Minister wciwy do spraw pracy okreli w drodze rozporzdzenia tryb i szczegóowe zasady wypaty zasiku specjalnego. Art.2 Ustawa wchodzi w ycie z dniem Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Warszawa, 27 stycznia 2009 r. 10

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W SPECJALNYM O!RODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM DLA NIEPE"NOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU - ZDROJU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W SPECJALNYM O!RODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM DLA NIEPENOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU - ZDROJU REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W SPECJALNYM O!RODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM DLA NIEPE"NOSPRAWNYCH RUCHOWO W BUSKU - ZDROJU Ustalony na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. kodeks pracy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach dotyczcych tzw. zwolnie grupowych

Zmiany w przepisach dotyczcych tzw. zwolnie grupowych Zmiany w przepisach dotyczcych tzw. zwolnie grupowych Ustawa z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwizywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczcych pracowników (Dz. U. z 2003r.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

ZARZ DZENIE NR 41/08 STAROSTY PABIANICKIEGO

ZARZ DZENIE NR 41/08 STAROSTY PABIANICKIEGO ZARZDZENIE NR 41/08 STAROSTY PABIANICKIEGO z dnia 28 lipca 2008 roku w sprawie czasu pracy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o prac w Starostwie Powiatowym w Pabianicach na stanowisku kierowcy

Bardziej szczegółowo

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du,

1. W cz ci SKOK FIO Aktywny Zmiennej Alokacji, w pkt 1.1.b) skre lono s owa: Katarzyna Uniwersa Wiceprezes Zarz du, Przytoczenie zmian w prospekcie informacyjnym Funduszy: SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Aktywny Zmiennej Alokacji, SKOK Fundusz Inwestycyjny Otwarty Stabilny Zmiennej Alokacji. I. Strona tytuowa: W ostatnim

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓ FINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO ECZNEGO

PROJEKT WSPÓ FINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPO ECZNEGO PROJEKT WSPÓFINANSOWANY PRZEZ UNI EUROPEJSK ZE RODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOECZNEGO Obowizujeod02listopada2013r ZASADY ROZLICZANIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEMI DO LAT SIEDMIU I OSOBAMI ZALENYMI W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Ogoszenie na stron www, wg ogoszenia o zamówieniu BZP Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: Budowa budynku stacji ratowniczej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu

UMOWA nr./.. - PROJEKT. zawarta dnia.. 2007 roku. po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu Nr sprawy ZP 03/2007 51 ZACZNIK NR 9 WZÓR UMOWY UMOWA nr./.. - PROJEKT zawarta dnia.. 2007 roku po przeprowadzonym post&powaniu o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, poni/ej 60 000

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.05

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.05 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.05 Spis treci WSTP... 2 ZMIANY W MODULE PŁACE... 3 NOWE PIT-Y...3 ZALICZKI NA PODATEK OD UMÓW ZLECE I O DZIEŁO...3 DOMYLNE WARTOCI PARAMETRÓW NA ROK 2004...3 NISKOCENNE UMOWY

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.07

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.07 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.07 Spis treci WSTP...2 PRZED UPGRADE EM...3 UWAGA 1...3 UWAGA 2...3 UWAGA 3...3 ZMIANY W MODULE KADRY...3 KALENDARZ PRACY...3 INFORMACJE O NALENYM I WYKORZYSTANYM URLOPIE...4

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy

USTAWA z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy Ł Ś ę ę ć ę Liczba stron : 1 Data : 2009-11-12 Nazwa pliku : 0371-04A.NK 1 P r o j e k t USTAWA z dnia 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypacalnoci pracodawcy Art.

Bardziej szczegółowo

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.)

z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.) Dz.U.04.120.1252 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2004 r. o wiadczeniach przedemerytalnych (Dz. U. z dnia 28 maja 2004 r.) Art. 1. Ustawa okrela: 1) warunki nabywania i utraty prawa do wiadcze przedemerytalnych;

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO

WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASI KU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASI KU RODZINNEGO Nazwa organu waciwego prowadzcego postpowanie w sprawie wiadcze rodzinnych: Adres: Cz I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ZASIKU RODZINNEGO ORAZ DODATKÓW DO ZASIKU RODZINNEGO 1. Dane osoby ubiegajcej si o ustalenie

Bardziej szczegółowo

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Mielec: Dostawa mikroelektrowni wiatrowych Numer og!oszenia: 329766-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OG!OSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie og!oszenia: obowi"zkowe. Og!oszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

www.rcl.gov.pl Poz. 3 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI KU OPIEKU CZEGO

www.rcl.gov.pl Poz. 3 WZÓR WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASI KU OPIEKU CZEGO Poz. 3 Nazwa podmiotu realizujcego wiadczenia rodzinne: Adres: Cz I WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO SPECJALNEGO ZASIKU OPIEKUCZEGO Dane osoby ubiegajcej si o ustalenie prawa do specjalnego zasiku opiekuczego

Bardziej szczegółowo

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej j' ; INF D P Podstawa prawna: Składajcy: Termin składania: Adresat: Wzór Załcznik nr 2 do informacji INF-D Art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

z siedzib..., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez:

z siedzib..., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez: Zawarta w dniu....2014r. w. pomidzy: z siedzib...., NIP., zwan w treci umowy Zamawiajcym, reprezentowan przez:. a... z siedzib... wpisan do ewidencji działalnoci gospodarczej KRS w pod numerem.. NIP..,

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

5. Rok. 3. wspólnie z ma onkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy

5. Rok. 3. wspólnie z ma onkiem, zgodnie z wnioskiem, o którym mowa w art. 6a ust. 1 ustawy POLA JASNE WYPENIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPENIA URZD. WYPENI NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RCZNIE DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. 1. Identyfikator podatkowy NIP / numer PESEL (niepotrzebne

Bardziej szczegółowo

Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM

Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Regulamin wyjazdów studenckich na stypendia w ramach Programu Erasmus na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym UAM Zasady ogólne 1. Stypendium Erasmus przyznawane jest w oparciu o umowy bilateralne podpisane

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 13/05. LUBUSKI URZD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE Klasyfikacja: 0021. Pełnomocnik ds. SZJ. Skarbowego w Zielonej Górze

ZARZDZENIE NR 13/05. LUBUSKI URZD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE Klasyfikacja: 0021. Pełnomocnik ds. SZJ. Skarbowego w Zielonej Górze ZARZDZENIE NR 13/05 Naczelnika Lubuskiego Urzdu Skarbowego w Zielonej Górze, z dnia 2 maja 2005 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania i przyznawania nagród pracownikom Lubuskiego Urzdu Skarbowego.

Bardziej szczegółowo

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice

- 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice - 1 - OPIS TECHNICZNY Do projektu wykonawczego modernizacji budynku Komisariatu Policji w Gniewoszowie, pow. Kozienice 1. OPIS OGÓLNY! " # $%&&' ( )%"&*+!!!!! $,!!$-!!#!"! #. /,0123"45044"67,88 8 ("9(5"%6!!:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r.

ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 15 czerwca 2004 r. Dz.U.04.145.1539 ROZPORZDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 15 czerwca 2004 r. w sprawie zawiadamiania wojskowych komendantów uzupełnie o osobach podlegajcych obowizkowi czynnej słuby wojskowej oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

WYPIS Z ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY. obowiązującego od dnia r. Warunki i zasady wynagradzania pracowników

WYPIS Z ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY. obowiązującego od dnia r. Warunki i zasady wynagradzania pracowników WYPIS Z ZAKŁADOWEGO UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY obowiązującego od dnia 01.01.2004 r. Warunki i zasady wynagradzania pracowników Wynagrodzenia w Spółce składaj ą si ę z : 1. składnika stałego 2. premii 3. dodatków

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA REGULAMIN WYNAGRADZANIA dla pracowników niebędących nauczycielami zatrudnionych w Publicznym Gimnazjum nr 1 im Jana Pawła II w Ząbkach. Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z 21 listopada 2008r o pracownikach

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014 z dnia 01.07.2014 r. Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 192, 1220. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW zatwierdzona uchwał Rady Gminy Jasieniec Nr III.10.2013 z dnia 21 marca 2013r. Taryfa obowizuje od dnia 01-05-2013 Taryfa zostanie

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.65

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.65 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 5.65 Wstp Przekazujemy Pastwu wersj 5.65 systemu SM-BOSS. Modyfikacje wprowadzone w tej wersji dotycz wyłcznie modułu Zatrudnienie i wynikaj ze zmiany przepisów prawnych (Ustawa

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie

w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie Powiatowym w Krasnymstawie ZARZDZENIE Nr 13/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na kierownicze stanowiska urzdnicze i stanowiska urzdnicze w Starostwie

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Czasem pracy jest czas, w którym pozostajesz w dyspozycji pracodawcy w zakładzie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. Zgodnie z Kodeksem pracy, czas pracy nie może przekraczać: 8 godzin

Bardziej szczegółowo

Informator dla lekarzy orzekaj cych o czasowej niezdolno ci do pracy

Informator dla lekarzy orzekaj cych o czasowej niezdolno ci do pracy Zakad Ubezpiecze Spoecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Informator dla lekarzy orzekajcych o czasowej niezdolnoci do pracy Informator Zakad Ubezpiecze Spoecznych 2011 r. Informator dla lekarzy orzekajcych

Bardziej szczegółowo

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90

Zamawiaj cy : Techniczne Zak ady Naukowe, Cz stochowa, ul. Jasnogórska 84/90 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dla zamówienia o wartoci poniej 140000 euro. Postpowanie prowadzone zgodnie z Ustaw o Prawie Zamówie Publicznych w trybie przetargu nieograniczonego /Tekst ustawy

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy dla pocztkujcych

Prawo pracy dla pocztkujcych Prawo pracy dla pocztkujcych Koniec studiów, wreszcie nadszedł czas realizacji swoich marze i zamierze do których kady z nas przygotowywał si przez długie lata i pierwsze zderzenie z tward rzeczywistoci

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Preambuła - skrelona

Preambuła - skrelona Preambuła - skrelona DZIAŁ PIERWSZY PRZEPISY OGÓLNE Rozdział I Przepisy wstpne Art. 1. Kodeks pracy okrela prawa i obowizki pracowników i pracodawców. Art. 2. Pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka

CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka CZĘŚĆ I Czas pracy zasady obowiązujące plus zmiany po 23 sierpnia 2013 r. Jolanta Zarzecka - Sawicka Pojęcie czasu pracy CZAS PRACY TO (art. 128 Kodeksu Pracy): czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r.

Uchwała Nr XXXIV/313/05. Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. Uchwała Nr XXXIV/313/05 Rady Miejskiej w Strzelcach Opolskich z dnia 27 kwietnia 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w gminie Strzelce Opolskie

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP. 271.102.15.2012 RISS 2109991 Zielona Góra, 3 grudnia 2012r. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiajcy:

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/9 Dz.U. 2003 Nr 90 poz. 844 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 192, 1220, 1268. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj cy udost pnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiajcy udostpnia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia: www.sar.gov.pl Gdynia: sukcesywna dostawa oleju opaowego na potrzeby jednostek organizacyjnych MSPiR,

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r.

Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. Zarzdzenie Nr 38/2005 Starosty Ostrowskiego z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia Systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Rozdzia I Postanowienia ogólne

Rozdzia I Postanowienia ogólne Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 13 / 2011 Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w rodzie Wlkp. z dnia 15.04.2011 REGULAMIN ORGANIZACYJNY CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ Rozdzia I Postanowienia ogólne 1 Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp

Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. Wstp Załcznik do uchwały nr 39/2006 Rady Ministrów z dnia 28 marca 2006 r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW POCHODZCYCH Z RODZIN BYŁYCH PRACOWNIKÓW PASTWOWYCH PRZEDSIBIORSTW GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW

POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW POMOC MATERIALNA O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW W dniu l stycznia weszły w ycie przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2004 r. o zmianie ustawy o systemie owiaty oraz ustawy o podatku dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r.

UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. UCHWAŁA NR 0150/ II / /06 RADY MIASTA TYCHY z dnia grudnia 2006 r. w sprawie przyjcia Porozumie dotyczcych pokrycia kosztów zatrudnienia zwizanego z nauczaniem religii Kocioła Chrzecijan Baptystów, do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r.

UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r. UCHWAŁA NR VI/1/2004 RADY MIEJSKIEJ W BIERUNIU z dnia 27.05.2004 r. W sprawie: zakresu usług opiekuczych oraz szczegółowych zasad przyznawania i odpłatnoci za usługi opiekucze Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie

NR 2 / 2012. post powania maj cego na celu wy onienie ZAPYTANIEOFERTOWE NR2/2012 postpowaniamajcegonaceluwyonienie organizatorajednodniowejkonferencjimonitorujcej CzechowicachDziedzicachdniumarca2012roku dlapotrzebrealizacjiprojektu INTERBLOK wspófinansowanegozerodków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE Olsztyn, 01 stycznia 2011 rok REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW OŚRODKA SPORTU I REKREACJI W OLSZTYNIE I. PRZEPISY WSTĘPNE 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek.

Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin Wynagradzania Pracowników Urz du Gminy Pi tek. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem zosta ustalony na podstawie : art.77² ustawy z 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy ( Dz. U. z 1998r.

Bardziej szczegółowo

cz A: Informacje o Wnioskodawcy

cz A: Informacje o Wnioskodawcy Data wpywu kompletnego wniosku (dzie, miesic, rok)... /... /... nr kolejny wniosku powiat rok zoenia wniosku W N I O S E K o dofinansowanie ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe"nosprawnych

Bardziej szczegółowo

Zwolnienia grupowe

Zwolnienia grupowe Zwolnienia grupowe www.pip.gov.pl Zasady przeprowadzania zwolnień grupowych Zwolnień grupowych dokonuje pracodawca zatrudniający co najmniej 20 pracowników, jeżeli w okresie nieprzekraczającym 30 dni,

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku

ZARZDZENIE Nr 14/2005. STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku ZARZDZENIE Nr 14/2005 STAROSTY KRASNOSTAWSKIEGO z dnia 29 sierpnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia procedury naboru pracowników na stanowiska pomocnicze, stanowiska obsługi, stanowiska w ramach robót

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 roku 1.

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 roku 1. UCHWAŁA NR. RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli w 2008 roku 1. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA TABELA PROWIZJI I OPŁAT BROKERSKICH ZA WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH PRZEZ DOM MAKLERSKI PENETRATOR SA. DLA KLIENTÓW, KTÓRZY PODPISALI Z DOMEM MAKLERSKIM PENETRATOR SA UMOW O WIADCZENIE USŁUG BROKERSKICH

Bardziej szczegółowo

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg)

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY URZDU MIASTA ZIELONA GÓRA

REGULAMIN PRACY URZDU MIASTA ZIELONA GÓRA REGULAMIN PRACY URZDU MIASTA ZIELONA GÓRA Niniejszy Regulamin pracy przyjto na podstawie: a) art. 104-104 3 Kodeksu pracy (tekst jedn. Dz. U. z 1998 r., Nr 21, poz. 94 ze zm.), b) art. 30 ust. 3-5 ustawy

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 10.2 do SIWZ. Wzór umowy OWIETLENIE

Załcznik nr 10.2 do SIWZ. Wzór umowy OWIETLENIE Załcznik nr 10.2 do SIWZ Wzór umowy OWIETLENIE Zawarta w dniu... w Izbicku pomidzy Gmina Izbicko z siedziba w Urzdzie Gminy w Izbicku, ul. Powstaców lskich 12, 47-180 Izbicko, posiadajca NIP: 756-18-77-997

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania

Regulamin wynagradzania Regulamin wynagradzania pracowników ADMINISTRACJI I OBSŁUGI zatrudnionych w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym im. Juliana Tuwima w Stemplewie Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM ZAŁĄCZNIK nr 1 do Zarządzenia nr 6/2013 Dyrektora MiG Biblioteki Publicznej w Zawadzkiem z dnia 18 marca 2013r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZAWADZKIEM

Bardziej szczegółowo

5. Rok. 4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowuj cych dzieci w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy - podatnik

5. Rok. 4. w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowuj cych dzieci w sposób przewidziany w art. 29 ust. 4 ustawy - podatnik POLA JASNE WYPENIA PODATNIK POLA CIEMNE WYPENIA URZD. WYPENI NA MASZYNIE KOMPUTEROWO LUB RCZNIE DUYMI DRUKOWANYMI LITERAMI CZARNYM LUB NIEBIESKIM KOLOREM. MONA SKADA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ www.e-deklaracje.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Rz dowa instrukcja dla osób staraj cych si o dop at do kredytu mieszkaniowego

Rz dowa instrukcja dla osób staraj cych si o dop at do kredytu mieszkaniowego Rzdowa instrukcja dla osób starajcych si o dopat do kredytu mieszkaniowego Ministerstwo Pracy i Polityki Spoecznej Osoby, które utraciy prac, a zobowizane s spaca raty za mieszkanie lub dom w kredycie

Bardziej szczegółowo

Zmienia si Regulamin Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nowy tekst stanowi załcznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Zmienia si Regulamin Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko-Weterynaryjnej. Nowy tekst stanowi załcznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Uchwała Nr 7/05 XIII Sprawozdawczo-Wyborczego XIII Okrgowego Zjazdu Lekarzy Weterynarii w Kielcach z dnia 26.02.2005r. w sprawie Regulaminu Funduszu Socjalnego witokrzyskiej Izby Lekarsko- Weterynaryjnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wprowadzony przez dyrektora ZCDN zarządzeniem Nr 28/2009 z dnia 05.06.2009 r. Regulamin niniejszy opracowano w

Bardziej szczegółowo

Zakres obowiązywania

Zakres obowiązywania Uniwersytet Jagielloński w Krakowie DSO/130/ 76 /2009 Zarządzenie nr 76 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 22 grudnia 2009 roku w sprawie: zasad wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych

WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT kształcenie ustawiczne osób niepełnosprawnych PASTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik nr 1 do Procedur Wniosek złoono w... PFRON w dniu... Nr sprawy: Wypełnia PFRON WNIOSEK o dofinansowanie nauki, w ramach programu pn. STUDENT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Walne Zgromadzenie na podstawie 17 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 16 lutego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Dyżur jest wynikającym ze stosunku pracy świadczeniem pracownika na rzecz pracodawcy polegającym na pozostawaniu poza normalnymi godzinami pracy w

Dyżur jest wynikającym ze stosunku pracy świadczeniem pracownika na rzecz pracodawcy polegającym na pozostawaniu poza normalnymi godzinami pracy w Dyżur pracowniczy Dyżur jest wynikającym ze stosunku pracy świadczeniem pracownika na rzecz pracodawcy polegającym na pozostawaniu poza normalnymi godzinami pracy w stałej gotowości do wykonywania pracy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne łcznik nr 1 do Zarzdzenia Nr /2011 Rektora SWPS z dnia REGULAMIN USTALANIA WYSOKOCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA WIADCZE POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW SZKOŁY WYSZEJ PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku.

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 31 sierpnia 2005 r. dotyczca skargi na przekazanie przez Syndyka akt osobowych Sdowi Okrgowemu - Sdowi Pracy i Ubezpiecze Społecznych. Skarcy

Bardziej szczegółowo