INFORMACJA PRASOWA. Propozycje PKPP Lewiatan zmian w przepisach o czasie pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA PRASOWA. Propozycje PKPP Lewiatan zmian w przepisach o czasie pracy"

Transkrypt

1 INFORMACJA PRASOWA Propozycje PKPP Lewiatan zmian w przepisach o czasie pracy Dszy okres rozliczeniowy w art otrzymuje brzmienie: 2 Jeeli jest to uzasadnione sezonowoci dziaalnoci, szczególnymi warunkami organizacyjnymi lub technicznymi majcymi wpyw na przebieg procesu pracy moe by wprowadzony okres rozliczeniowy nieprzekraczajcy 12 miesicy. Nie jest jednak dopuszczalne stosowanie przedonego okresu rozliczeniowego w systemach czasu pracy, o których mowa w art Wprowadzany na podstawie ukadu zbiorowego pracy lub porozumienia z zakadow organizacj zwizkow lub przedstawicielami pracowników wyonionymi w sposób przyjty u danego pracodawcy. Nowa definicja doby pracowniczej oraz ewentualne wprowadzenie opcji opt - out Wprowadzenie zapisów o indywidualnych kontach czasu pracy (KCP) Zapisy proponowane na bazie dowiadcze VW Polska, przedstawione przez przedstawicieli firmy na Radzie Dyrektorów Personalnych PKPP Lewiatan. Jest to forma uelastyczniania gospodarowania czasem pracy poprzez tworzenie banku godzin rozliczanego w 12 miesicznym okresie rozliczeniowym. Eliminuje to koszty godzin nadliczbowych oraz wynagrodze za przestój. Konta czasu pracy wprowadza si w celu zwikszenia elastycznoci zatrudnienia w przedsibiorstwach, w których wystpuj m.in. wahania zapotrzebowania na wiadczenie pracy oraz zmiany koniunkturalne majce bezporedni wpyw na ustalony program produkcyjny. ównym celem KCP jest wprowadzenie narzdzia umoliwiajcego zabezpieczenie miejsc pracy w sytuacjach nadmiaru pracowników oraz efektywnego funkcjonowania zakadu w sytuacjach niedoboru pracowników. Zaenia:

2 w okresie rozliczeniowym stanu KCP pracownik niezalenie od stanu KCP w danym miesicu, otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze (bez dodatku za godziny nadliczbowe), z t rónic, e pracownicy niepenoetatowi otrzymywa b wynagrodzenie zasadnicze wraz z wynagrodzeniem za godziny ponad normy czasu pracy, ale nie bce godzinami nadliczbowymi w rozumieniu prawa pracy kada godzina wchodzca w skad KCP nie jest traktowana jako godzina nadliczbowa w rozumieniu prawa pracy lecz jako godzina nadpracowana lub niedopracowana wobec pracowników zatrudnionych na niepeny etat stosuje si uregulowanie KCP jak dla pracowników penoetatowych z t rónic, e do stanu KCP wliczane b godziny stanowice przekroczenie dobowej (ustalonej w umowie o prac) i/lub tygodniowej normy czasu pracy konta czasy pracy wprowadza si od pocztku roku kalendarzowego. ( w roku 2009 jednorazowe odstpstwo). 1. Budowa konta KCP zawiera dwie wartoci: dodatni i ujemn. Na warto dodatni skadaj si godziny przepracowane ponad norm czasu pracy. Na warto ujemn skadaj si godziny niedopracowane do norm czasu pracy. KCP moe przyjmowa maksymaln warto 400 nadpracowanych godzin lub 400 godzin niedopracowanych. Uwaga: godziny nadpracowane/niedopracowane wliczane s do konta wedug zasady: 1 godzina nadpracowana/niedopracowana = 1 (+/-) godzina na KCP W przypadku przekroczenia stanu KCP powyej +400 nadpracowanych godzin kada nastpna godzina traktowana jest jako godzina nadliczbowa i musi by rozliczona wg zasad przewidzianych w prawie pracy z zaeniem, e maksymalna ilo godzin nadliczbowych w roku kalendarzowym moe wynosi 416 h. 2. Funkcjonowanie konta W przypadku koniecznoci wiadczenia pracy dodatkowej przez pracownika ponad obowizujce go normy czasu pracy, wypracowane w ten sposób godziny wchodz do stanu KCP. Natomiast w przypadku potrzeby udzielenia czasu wolnego (nie dotyczy to urlopów: bezpatnego, wypoczynkowego (w tym na danie) i okolicznociowego), ze stanu KCP odejmowana jest odpowiednia liczba godzin, odpowiadajca iloci udzielonego pracownikowi czasu wolnego. Podstawow zasad obowizuj w funkcjonowaniu KCP jest, e wycznie pracodawca podejmuje decyzje o wliczaniu b zdejmowaniu godzin ze stanu KCP. Godziny zdejmowane s z konta KCP wg zasady FIFO godziny wczeniej wypracowane zdejmowane s jako pierwsze. 3. Przykady Przykad 1. 2

3 Pracownik przepracowa 10 godzin ponad norm czasu pracy ma na swoim koncie + 10 godzin. Pracownik moe si zwróci si z wnioskiem o udzielenie czasu wolnego za nadpracowane godziny, np. cay dzie pracy 8 godzin. Jeeli pracodawca wyrazi na to zgod, to z KCP odejmowane jest 8 godzin. Po tej operacji stan KCP wynosi +2 godziny. Przykad 2. DATA CZAS ZDARZENIE LICZBA GODZIN LICZBA GODZIN NA KCP "+" "-" SALDO DZIE ROBOCZY PRZEPRACOWANO DZIE ROBOCZY PRZEPRACOWANO DZIE ROBOCZY WYKORZYSTANO W przypadku przeniesienia pracownika do innej jednostki organizacyjnej (zmiana MPK) stan KCP przechodzi wraz z pracownikiem. 4. Bilansowanie KCP Dla bilansowania KCP mona wzi pod uwag okres rozliczeniowy na czas 12 lub 36 miesicy. Naley prowadzi biecy monitoring stanu KCP. W przypadku zakoczenia okresu rozliczeniowego, KCP musi zosta rozliczone. W sytuacji wystpienia wartoci dodatnich KCP naley rozliczy nadpracowane godziny zgodnie z zasadami wynagradzania za prac w godzinach nadliczbowych. Podstaw do naliczenia bdzie paca zasadnicza pracownika przysugujca mu w dniu rozliczenia. L. godzin Wysoko dodatków nadliczbowych VW Pozna Kodeks Pracy 2 pierwsze h +50%, 1h dni pracy kada nastpna +100% +50% dni wolne od pracy 1h +100% +100% niedziela bca dla pracownika dniem 1h +200% +200% wolnym od pracy wito bce dla pracownika dniem 1h +250% +200% wolnym od pracy +20% +20% (min. 1h praca w nocy (wynagrodzenia) wynagrodzenia) W przypadku wystpienia stanu in minus, sytuacj t naley zaobserwowa wczeniej i : 3

4 a) zblia si koniec okresu rozliczeniowego - min. 6 miesicy wczeniej nakazywa pracownikowi stopniowe odpracowywanie odpowiedniej iloci godzin w ustalonym z bezporednim przeonym terminie, nie póniej jednak, ni do koca okresu rozliczeniowego (wg zasady 8 godzin dodatkowo na tydzie), b) nastpuje rozwizanie umowy o prac - nakazanie pracownikowi, w okresie wypowiedzenia, odpracowanie odpowiedniej iloci godzin (wg zasady 8 godzin dodatkowo na tydzie). W przypadku niemonoci odpracowania do koca okresu rozliczeniowego i/lub do koca okresu wypowiedzenia konto in minus przepada na korzy pracownika. Nie ma moliwoci przeniesienia stanu KCP na nastpny okres rozliczeniowy. 5. Otwarcie i zamknicie konta O otwarciu lub zamkniciu konta czasu pracy decyduj niej wymienione sytuacje Otwarcie konta Generaln zasad jest, e konto czasu pracy otwierane jest wraz z pocztkiem roku kalendarzowego. Konto dla pracownika zostaje otwarte z chwil: - wejcia w ycie niniejszego regulaminu dla pracowników ju zatrudnionych, - rozpoczcia stosunku pracy dla nowych pracowników zatrudnionych po wejciu w ycie niniejszego regulaminu. W obu powyszych przypadkach, jeli wejcie w ycie regulaminu lub zatrudnienie nastpi w cigu roku kalendarzowego to granica KCP ustalana jest proporcjonalnie do iloci pozostaych miesicy do koca roku kalendarzowego, w którym nastpio zatrudnienie, co nazywa si okresem przejciowym. Z kocem tego okresu nastpuje rozliczenie stanu KCP wg zasad obowizujcych w niniejszym regulaminie. Z pocztkiem nowego roku kalendarzowego nastpuje otwarcie nowego konta KCP na normalnie obowizujcych zasadach Zamknicie konta KCP ulega zamkniciu i wymaga rozliczenia w nastpujcych przypadkach: rozwizania i wyganicia umowy o pracy mierci pracownika na koniec roku kalendarzowego, bcego data kocow 12-miesicznego b 3-letniego okresu rozliczeniowego. 6. Wypata wynagrodzenia za godziny nadliczbowe W sytuacjach szczególnych, dotyczcych wszystkich pracowników, pracodawca moe podj decyzj o niewliczaniu wypracowanych godzin ponad norm czasu pracy do stanu KCP oraz o ich wczeniejszej zapacie zgodnie z zasadami prawa pracy dot. zapaty za godziny nadliczbowe. 4

5 7. Pozostae uregulowania W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie maj powszechnie obowizujce przepisy prawa pracy. 8. Zmiany w obowizujcych przepisach 8.1 Kodeks Pracy a. Przepisy dotyczce przestojów Wyczenie przepisów dot. przestojów w przypadku dugotrwaych przerw, w których mona by zastosowa konta czasu pracy. b. Czas wolny za wypracowane godziny nadliczbowe (Art ) W przypadku udzielenia czasu wolnego niezalenie od tego, kto wnioskuje (pracownik czy pracodawca), czas wolny udzielany jest do koca okresu rozliczeniowego. c. Okresy rozliczeniowe w przypadku 12-mies. okresu rozliczeniowego naleoby rozszerzy przepis na wszystkich pracodawców. w przypadku 36-mies. okresu rozliczeniowego naley dopuci nowy, 36- miesiczny okres rozliczeniowy, który wprowadzany bdzie np. w ukadach zbiorowych pracy lub regulaminach pracy. 8.2 Przepisy wykonawcze Kodeksu Pracy ustalanie skadników pochodnych od wynagrodzenia. a. OPCJA NR 1 zostaje wykrelony zapis, e godziny nadliczbowe brane s pod uwag do b. OPCJA NR 2 obliczania pochodnych od wynagrodzenia zarówno w rozporzdzeniach, jak i w przepisach ZUS. 1. w przypadku 12-miesicznego okresu rozliczeniowego obecne przepisy dopuszczaj zastosowanie takiego okresu rozliczeniowego. W zwizku z tym naley stosowa obecnie obowizujce przepisy w formie nie zmienionej. 2. w przypadku 36-miesicznego okresu rozliczeniowego wystpuj dwie alternatywy: a. przy ustalaniu zalicza siredni ze zmiennych skadników (w tym nadgodzin) wypracowanych w ostatnich 36 miesicach, przy czym co miesic ustalana jest nowa 1/36 warto tych skadników (Tabela Wariant I) b. przy ustalaniu bierze si pod uwagredni ilo (warto) nadgodzin dziennie w oparciu o ostatni zakoczony okres rozliczeniowy (Tabela Wariant II) 5

6 RODZAJ NIEOBECNOCI urlop wypoczynkowy ekwiwalent pieniny za urlop sip odszkodowanie, odprawy urlop okolicznociowy zwolnienia od pracy z zachowaniem wynagrodzenia opieka (k.p.) zasiek chorobowy wiadczenia rehabilitacyjne zasiek wyrównawczy zasiek opiekuczy wynagrodzenie chorobowe STAN PROPONOWANY WG KCP STAN OBECNY 12 MIESICY Wariant I Wariant II Podstawa z miesica, w którym wystpia nieobecno; skadniki zmienne rednia z 3 poprzedzajcych miesicy Podstawa z miesica, w którym nastpio rozwizanie umowy; skadniki zmienne rednia z 3 poprzedzajcych miesicy Podstawa wymiaru wynagrodzenia oraz skadniki zmienne z miesica, w którym wystpia nieobecno Podstawa wymiaru wynagrodzenia oraz skadniki zmienne rednia z ostatnich 12 miesicy poprzedzajcych nieobecno (faktycznie wypacone wynagrodzenie z 12 m-cy, oskadkowane) obecnie obow.przepisy dopuszczaj redni z 12-tu m- cy patrz: stan obecny patrz: stan obecny patrz: stan obecny 1. Podstawa wynagrodzenia z miesica, w którym wystpia nieobecno (lub zostaa rozwizana umowa) 2. wypracowane skadniki zmienne (w tym nadgodziny ) rednia z 36 m-cy Do ustalenia zmiennych skadników (w tym nadgodzin) zalicza siredni ze zmiennych skadników wypracowanych w ostatnich 36 miesicach, przy czym co miesic ustalana jest nowa 1/36 warto tych skadników Co 36 miesicy ustalana jest warto redniej ze zmiennych skadników wypracowanych w ostatnich 36 miesicach; zmienne tak obliczone s stae i obowizuj przez kolejne 36 miesicy 9. Wnioski 1. Budowane w ten sposób konto powoduje, e w okresach braku zapotrzebowania na wiadczenie pracy pracodawca moe odpisywa z konta te godziny i nie ponosi na bieco dodatkowych kosztów. Nie ma wic potrzeby redukcji stanu personalnego, daje moliwo zachowania miejsc pracy. Z drugiej strony, w przypadku wystpienia krótkofalowych wzrostów produkcji, nie ma potrzeby zatrudniania dodatkowych pracowników. W konsekwencji KCP daj du elastyczno w przypadku waha poziomu produkcji i zapotrzebowania na pracowników. 2. KCP maj bezporedni wpyw na obnienie iloci nadgodzin i w konsekwencji kosztów personalnych. Instrumenty ograniczania zwolnie grupowych przy wykorzystaniu funduszy publicznych - propozycja w ramach pakietu z 12-miesicznym okresem rozliczeniowym i przepisami o dobie pracowniczej 6

7 Najwaniejsz inicjatyw jest przeciwdziaanie zwolnieniom grupowym dziki wprowadzeniu moliwoci w przypadku trudnoci ekonomicznych: - czasowego ograniczania wymiaru czasu pracy pracowników do poowy wymiaru, kompensowanego zasikiem specjalnym z Funduszu (do 60% kwoty zmniejszenia wynagrodzenia pracownika), - udzielenia urlopu postojowego patnego jak 35% ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy, kompensowanego zasikiem specjalnym z Funduszu (do 50 % pacy minimalnej) Proponowane rozwizania byyby wprowadzane na podstawie porozumienia z zakadowymi organizacjami zwizkowymi lub przedstawicielami pracowników oraz np. urzdami pracy, a pracodawca zobowizaby si do nie przeprowadzania zwolnie grupowych w trakcie trwania programu i 3 miesice po jego zakoczeniu. W konkluzji naley okreli kryteria i brane, które mogyby skorzysta z tego instrumentu oraz sposób finansowania pomocy. Proponowany zapis z uwagami do dyskusji: Art. 1 W ustawie z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwizywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczcych pracowników (Dz. U Nr 90, poz. 844, zm. Dz. U Nr 213 poz.2081, zm. Dz.U.2003 Nr 223 po. 2217, zm. Dz. U Nr 96 poz. 959, zm. Dz.U.05 Nr 62poz. 551, Dz.U.06 Nr 79 poz. 550, zm. Dz. U Nr 149 poz. 1077, zm. Dz. U. 08 Nr 86 poz. 525) po art. 11 wprowadza si art. 11a 11g w brzmieniu: Art. 11a 1. W przypadku koniecznoci czasowego ograniczenia b wstrzymania dziaalnoci zakadu pracy lub jego czci (moliwe jest take posugiwanie si pojeciem przejciowych trudnoci), na wniosek pracodawcy powiatowy urzd pracy moe wszcz postpowanie majce na celu zapobieenie grupowemu zwolnieniu lub ograniczenie jego rozmiarów poprzez czasowe ograniczenie wymiaru czasu pracy pracowników nie wicej ni do poowy penego wymiaru i proporcjonalne do tego obnienie wynagrodzenia za prac albo udzielenie im urlopu postojowego, zwanego dalej urlopem postojowym na okres nie dszy ni 12 miesicy. ( ) 2. Pracodawca jest obowizany skonsultowa zamiar zenia wniosku o wszczcie postpowania, o którym mowa w ust. 1 z zakadowymi organizacjami zwizkowymi. 3. Konsultacja, o której mowa w ust. 2, powinna dotyczy w szczególnoci liczby pracowników, która byaby objta czasowym ograniczeniem wymiaru czasu pracy lub którym pracodawca udzieli urlopu postojowego, zakresu ograniczenia wymiaru czasu pracy oraz okresu obowizywania takiego ograniczenia a take okrela propozycje co do wysokoci wnioskowanych zasików specjalnych, zwanych dalej zasikami specjalnymi. 4. W terminie 7 dni od zawiadomienia zakadowych organizacji zwizkowych o zamiarze zenia wniosku, o którym mowa w ust.1, pracodawca i zakadowe organizacje zwizkowe zawieraj 7

8 porozumienie w przedmiocie zapobieenia zwolnieniu grupowemu. Jeeli nie jest moliwe uzgodnienie treci porozumienia z wszystkimi zakadowymi organizacjami zwizkowymi, pracodawca uzgadnia tre porozumienia z organizacjami zwizkowymi reprezentatywnymi w rozumieniu art. 241[25a] Kodeksu pracy. 5. W porozumieniu, o którym mowa w ust. 4 okrela si w szczególnoci: 1) liczb pracowników objtych porozumieniem, 2) rozmiar obnienia wymiaru czasu pracy, 3) okres obnienia wymiaru czasu pracy lub okres trwania urlopu postojowego, 4) okres, w którym pracodawca zobowie si do nieprzeprowadzania grupowego zwolnienia w grupach zawodowych objtych porozumieniem, który nie moe si koczy przed upywem 3 miesicy od upywu okresu, na który ma by obniony wymiar czasu pracy lub udzielony urlop postojowy, 5) zasady wynagradzania pracowników za czas w którym b mieli obniony wymiar czasu pracy lub b korzysta z urlopu postojowego. 6. Jeeli nie jest moliwe zawarcie porozumienia, o którym mowa w ust. 5, w terminie okrelonym w ust. 4, pracodawca moe samodzielnie podj decyzj o zeniu wniosku, o którym mowa w ust. 1, informujc o tym na pimie dziaajce u niego zakadowe organizacje zwizkowe. ( ) 7. Jeeli u danego pracodawcy nie dziaaj zakadowe organizacje zwizkowe decyzj w sprawie wszczcia postpowania, o którym mowa w ust. 1 podejmuje pracodawca po konsultacji z przedstawicielami pracowników wyonionymi w trybie przyjtym u danego pracodawcy. Art. 11b 1. Pracodawca wystpuje z wnioskiem o wszczcie postpowania, o którym mowa w art. 11a ust.1 do wciwego ( ) powiatowego urzdu pracy. 2. Wniosek, o którym mowa w ust.1 powinien zawiera: 1) opis przyczyn powodujcych konieczno przewidywanego zwolnienia grupowego oraz liczb pracowników która byaby objta takim zwolnieniem oraz planowany termin przeprowadzenia zwolnienia, 2) szczegóowe propozycje programu zapobieenia lub ograniczenia grupowego zwolnienia, obejmujce w szczególnoci proponowan liczb pracowników, którym ma by obniony wymiar czasu pracy lub udzielony urlop postojowy, oraz planowany okres tego obnienia lub urlopu, 3) wysoko wynagrodze pracowników w okresie obnionego wymiaru czasu pracy lub korzystania z urlopu postojowego, 4) proponowan wysoko zasików specjalnych wypacanych pracownikom w okresie obnienia wymiaru czasu pracy lub korzystania z urlopu postojowego. 5) okres, przez który pracodawca zobowizuje si do nieprzeprowadzania zwolnienia grupowego pracowników w tych samych grupach zawodowych co pracownicy objci wnioskiem. 8

9 3. Powiatowy urzd pracy obowizany jest rozpozna wniosek w terminie 14 dni od daty jego wpywu. 4. W przypadku zaakceptowania wniosku pracodawcy powiatowy urzd pracy zawiera z pracodawc umow, która powinna okrela: 1) liczb pracowników, oraz grupy zawodowe które oni reprezentuj, którym pracodawca zmniejszy wymiar czasu pracy, wielko obnienia czasu pracy, okres obowizywania oraz jego skutki pacowe, 2) wysoko wynagrodze jakie b otrzymywa pracownicy w okresie obnienia wymiaru czasu pracy lub korzystania z urlopu postojowego oraz wysoko przyznanych im przez powiatowy urzd pracy zasików specjalnych, 3) okres, w którym pracodawca nie przeprowadzi zwolnienia grupowego pracowników objtych obnieniem wymiaru czasu pracy, pod rygorem zwrotu kwoty wypaconych pracownikom objtych umow zasików specjalnych. 5. Pracodawca udostpnia pracownikom informacj o treci umowy, której mowa w ust. 4 w sposób przyjty u danego pracodawcy, a gdy u danego pracodawcy dziaaj zakadowe organizacje zwizkowe pracodawca udostpnia im niezwocznie tre tej umowy. Art. 11c 1. Pracodawca informuje na pimie pracowników o ( ) obnieniu wymiaru czasu pracy lub udzieleniu urlopu postojowego ( ) przynajmniej na 14 dni przed terminem tego obnienia lub udzielenia urlopu. Informacja powinna obejmowa w szczególnoci: 1) wymiar czasu pracy po jego obnieniu oraz czas trwania tego obnienia, 2) wynikaj z obnienia wymiaru czasu pracy wysoko wynagrodzenia za prac, 3) czas trwania urlopu postojowego oraz wysoko wynagrodzenia miesicznego jakie bdzie otrzymywa pracownik, 4) wysoko zasiku specjalnego jaki pracownik bdzie otrzymywa w okresie obowizywania obnienia czasu pracy lub korzystania z urlopu postojowego. 2. Obnienie wymiaru czasu pracy nie wymaga wypowiedzenia dotychczasowych warunków przewidzianych umow o prac. 3. W terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, pracownik moe bez wypowiedzenia, za siedmiodniowym uprzedzeniem rozwiza stosunek pracy. Rozwizanie stosunku pracy w tym trybie powoduje dla pracownika skutki, jakie przepisy prawa pracy wi z rozwizaniem stosunku pracy przez pracodawc za wypowiedzeniem ( ). Art.11d 1. W okresie obnienia wymiaru czasu pracy: 1) wynagrodzenie pracownika ulega obnieniu proporcjonalnie do obnienia czasu pracy, 2) pracownikowi przysuguje zasiek specjalny w wysokoci (odnie do pacy minimalnej np. 60%), 9

10 2. Zasiek specjalny jest wypacany pracownikowi przez powiatowy urzd pracy ze rodków funduszu. 3. Zasiek specjalny jest wypacany miesicznie z dou. W miesicach, nie objtych w caci obnieniem wymiaru czasu pracy zasiek podlega proporcjonalnemu obnieniu. 4. Pracodawca moe skróci okres obnienia wymiaru czasu pracy w kadym czasie w razie ustania okolicznoci uzasadniajcych skrócenie za powiadomieniem powiatowego urzdu pracy oraz pracownika. Art. 11e 1. W okresie korzystania z urlopu postojowego pracownikowi przysuguje: 1) 35% wynagrodzenia obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, 2) prawo do zasiku specjalnego w wysokoci 35% wynagrodzenia obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy (odnie pacy minimalnej np. 50%). 2. Zasiek specjalny jest wypacany pracownikowi przez powiatowy urzd pracy ze rodków funduszu. 3. Zasiek specjalny jest wypacany miesicznie z dou. W miesicach, nie objtych w caci urlopem postojowym zasiek podlega proporcjonalnemu obnieniu. 4. Pracodawca moe odwo pracownika z urlopu postojowego w kadym czasie po uprzednim 7- dniowym uprzedzeniu. Art. 11f 1. W okresie pobierania zasiku specjalnego z tytuu obnienia wymiaru czasu pracy lub korzystania z urlopu postojowego pracownik nie moe podejmowa dodatkowego zatrudnienia. 2. W przypadku, gdy w okresie, o którym mowa w ust.1 pracownik podejmie zatrudnienie traci prawo do zasiku specjalnego, a w przypadku korzystania z urlopu postojowego - równie do wynagrodzenia o którym mowa w art. 11 e ust.1 pkt. 1, poczwszy od dnia, w którym podejmie takie zatrudnienie. Art.11g Minister wciwy do spraw pracy okreli w drodze rozporzdzenia tryb i szczegóowe zasady wypaty zasiku specjalnego. Art.2 Ustawa wchodzi w ycie z dniem Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Warszawa, 27 stycznia 2009 r. 10

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY

SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPOŁECZNA INSPEKCJA PRACY SPIS TRECI I. Regulacje prawne 2 II. Społeczny nadzór w zakresie ochrony pracy 3 1/ Rola zwizków zawodowych w zakresie ochrony pracy 3 2/ Zadania i organizacja społecznej inspekcji

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia

Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Projekt współfinansowany przez Uni Europejsk w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Moliwoci dofinansowania lub wsparcia zatrudnienia bezrobotnych osób po 45 i 50 roku ycia Informacja przygotowana

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E. Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej MEMORANDUM INFORMACYJNE Akcji zwykłych na okaziciela serii A-E Fabryki Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna z siedzib w Kuni Raciborskiej Doradca: Beskidzki Dom Maklerski - 2-2) NAZWA, FORMA PRAWNA, KRAJ

Bardziej szczegółowo

Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych

Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych Kochani! Zdrowie jak ważne jest ono dla każdego z nas, wiemy wszyscy. Jest ono niewątpliwie najwyższą wartością człowieka. Dobre samopoczucie i kondycja,

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy

Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy Szkolenia Czas pracy Systemy i rozkłady czasu pracy BLOK I WPROWADZENIE DO TEMATU, CZAS PRACY ZAGADNIENIA OGÓLNE BLOK II OMÓWIENIE SYSTEMÓW CZASU PRACY BLOK III ZAGADNIENIA SZCZEGÓŁOWE CZAS PRACY W RUCHU

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie i praca w Holandii

Mieszkanie i praca w Holandii werk.nl/eures uwv.nl Mieszkanie i praca w Holandii Przewodnik dla pracowników z krajów europejskich informujący o ich prawach i obowiązkach oraz o pracy w Holandii UWV Kwiecień 2010 Z niniejszej publikacji

Bardziej szczegółowo

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika

Program P atnik wersja A1 6.03.001. Podr cznik u ytkownika Program P atnik wersja A1 6.03.001 Podr cznik u ytkownika Tytu dokumentu: Program Patnik wersja A1 6.03.001. Podrcznik uytkownika. Wersja: 1.7 Data wydania: 2004-12-20 Dotyczy programu: Program Patnik

Bardziej szczegółowo

POLSKI ZWI!ZEK GIMNASTYCZNY

POLSKI ZWI!ZEK GIMNASTYCZNY POLSKI ZWI!ZEK GIMNASTYCZNY Przepisy s"dziowania gimnastyki sportowej m"#czyzn 2009-2012 Opracowanie i t!umaczenie Adam Koperski, Adam Jaroszewski Gda$sk 2009 Spis tre"ci Cz#"$ I 1. Zadania i cele przepisów.....

Bardziej szczegółowo

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI

Program usuwania materiałów zawierajcych azbest na terenie powiatu kieleckiego w perspektywie do roku 2032 SPIS TRECI SPIS TRECI Wprowadzenie i cel programu... 2 1. Właciwoci azbestu, szkodliwo azbestu... 2 2. Przepisy prawne dotyczce azbestu i usuwania wyrobów zawierajcych azbest... 4 3. Inwentaryzacja iloci azbestu

Bardziej szczegółowo

CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut

CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut CIT, VAT, MSR w wynajmie długoterminowym aut Warszawa, 4 grudnia 2006 Szanowni Pastwo, Oddajemy w Pastwa rce krótkie opracowanie dotyczce zagadnie podatkowych zwizanych z wykorzystywaniem pojazdów w prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na:

Ofensywna strategia inwestycyjna na rynku nieruchomoci polega na: Rynkiem nieruchomoci jest: ogół warunków organizacyjnych, prawnych i technicznych, w których odbywa si transfer praw do nieruchomoci, ogół warunków regulujcych poda, popyt i ceny nieruchomoci, całokształt

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓY ZAGRANICZNYCH DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ CENTERTEL SP. Z O.O. 1 ZAKRES UBEZPIECZENIA 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dla osób fizycznych,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel

Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel ...podró marze Ogólne warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez DLI Travel 1. Postanowienia ogólne 1.1. Zawarcie umowy z DLI Travel, wpisanym do Rejestru Organizatorów Turystyki

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1)

USTAWA. z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Kancelaria Sejmu s. 1/12 USTAWA z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników 1) Art. 1. 1. Przepisy ustawy stosuje

Bardziej szczegółowo

Europejskie standardy dobrej administracji

Europejskie standardy dobrej administracji Zeszyty Naukowe Wy!szej Szko"y Bankowej we Wroc"awiu nr 26/2011 Wy!sza Szko"a Bankowa we Wroc"awiu Europejskie standardy dobrej administracji Streszczenie. Prawo do dobrej administracji stanowi jeden z

Bardziej szczegółowo

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie

Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Poradnik edukacyjny - Samozatrudnienie Zanim załoysz firm Z dniem 1 stycznia 2001 weszła w ycie ustawa Prawo działalnoci gospodarczej, która wprowadza istotne zmiany przy okreleniu podmiotów mogcych prowadzi

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A.

Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. Wybrane dane finansowe ródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Sfinks Polska S.A. WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. PLN w tys. EUR I. Przychody netto ze sprzeday produktów,

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.

PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA. Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12. PRZEWODNIK DLA EKSPORTERA Publikacja uzyskaa wsparcie finansowe Wspólnot Europejskich, w ramach Krajowego Programu Rozwoju Eksportu PL0003.12.01 Centrum Obsugi Inwestora przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.:

Poniej przedstawiam odpowiedzi na pytania radnych, zadane na sesji Rady Miasta w dniu 20 padziernika 2009 r.: PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra tel. 068 45 64 110-111, faks: 068 45 64 155 NIP: 929 000 53 92 REGON: 000654233 OR.II.00570-13/09 id. 1274528 Zielona Góra,. padziernika

Bardziej szczegółowo

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A.

GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. RAPORT ROCZNY SKONSOLIDOWANY GRUPY KAPITAŁOWEJ WASKO S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROKU ZAWIERAJACY: PISMO PREZESA ZARZĄDU WASKO S.A. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WASKO S.A. Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY

Bardziej szczegółowo

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA

SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. UL. WITOJASKA 5A 05-500 PIASECZNO SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2012 WRAZ Z OPINI BIEGŁEGO REWIDENTA I RAPORTEM Z BADANIA SFINKS POLSKA S.A. SPIS TRECI OPINIA NIEZALENEGO BIEGŁEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt U S T AWA. z dnia

Projekt U S T AWA. z dnia U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w winoujciu oraz ustawy o gospodarce nieruchomociami Art. 1. W ustawie z dnia 24

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców, 2005 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzj o poprawie efektywnoci własnego systemu informacyjnego, czsto utosamiajc to zagadnienie z wdroeniem

Bardziej szczegółowo

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach.

Niniejsza umowa dotyczy osób, które maj miejsce zamieszkania lub siedzib w jednym lub w obu Umawiajcych si Pastwach. Umowa midzy Rzdem Rzeczypospolitej Polskiej a Rzdem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu si od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu Rzd Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo