Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin Serwisu mojecykle.pl"

Transkrypt

1 Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady zdefiniowane w niniejszym Regulaminie oraz przyszłe jego zmiany służyły budowaniu pozytywnych, obustronnie korzystnych relacji między Użytkownikami i Administratorem, a działanie mojecykle.pl opierało się na poszanowaniu godności i światopoglądu drugiego człowieka, promowaniu harmonii z naturalnym rytmem płodności oraz afirmacji życia ludzkiego. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia i korzystania z Usług udostępnionych drogą elektroniczną przez Serwis. Regulamin określa zasady wykorzystywania Treści publikowanych w ramach Serwisu, a także prawa i obowiązki Użytkowników oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora. Aby zostać Użytkownikiem Serwisu należy zapoznać się z zapisami niniejszego Regulaminu, w tym jego wszystkich obowiązujących Załączników oraz potwierdzić ich bezwarunkową akceptację podczas rejestracji nowego Konta w Serwisie. Nazwa i logo mojecykle.pl, wygląd graficzny, elementy grafiki i organizacja Treści Serwisu, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej. Wszelkie stosowane przez Administratora kodeksy etyczne będą udostępniane w Serwisie w postaci elektronicznej. 1 Definicje Wszelkie wyrazy pisane w Regulaminie wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: 1. Administrator podmiot posiadający prawa do Serwisu, zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest Stowarzyszenie Liga Małżeństwo Małżeństwu, z siedzibą i adresem w Zalesiu Górnym przy ulicy Jagodowej 5, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla M.st. Warszawy w Warszawie XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS , posiadającym NIP i Regon Karta Identyfikacyjna karta lub informacja przekazana użytkownikowi drogą elektroniczną, zawierająca unikalny numer identyfikacyjny użytkownika (LMM ID) Serwisu umożliwiający korzystanie z usługi Porady. Karta identyfikacyjna jest dostarczana Użytkownikom w pakiecie z wybranymi produktami książkami wydanymi przez Administratora, dostępnymi na rynku a także darczyńcom Stowarzyszenia Liga Małżeństwo Małżeństwu. Prawo do dysponowania i wydawania kart przysługuje Administratorowi. 3. Porady oparta na dostępie warunkowym Usługa dostępna dla każdego Użytkownika Usługi Porady na podstawie Karty Identyfikacyjnej, polegająca na analizie przez Eksperta wybranej przez Użytkownika karty obserwacji cyklu i przekazaniu Użytkownikowi wyników tej analizy. Usługa Porady jest aktywna dla użytkownika w okresie 365 dni od daty rejestracji Karty Identyfikacyjnej w Serwisie.

2 4. Dane Osobowe dane zgromadzone w Profilu danego Użytkownika lub w rejestrze Ekspertów, dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. 5. Ekspert osoba fizyczna, o pełnej zdolności do czynności prawnych, będąca jednocześnie instruktorem/nauczycielem naturalnych metod planowania rodziny wg. standardów Administratora udzielająca Porad i instrukcji Użytkownikom. Status uprawnień Eksperta nadawany jest wyłącznie przez Administratora w oparciu o ustalone przez niego kryteria. 6. Karta Cyklu Usługa umożliwiająca rejestrowanie codziennych obserwacji cyklu oraz ich samodzielną interpretację za pomocą strony www. 7. Konto hostowane dla Użytkownika miejsce w Serwisie, dostępne dla tego Użytkownika po uwierzytelnieniu (podaniu Nazwy użytkownika i jego indywidualnego hasła), gdzie Użytkownik ma możliwość samodzielnego wprowadzania, modyfikacji i usuwania zapisów w ramach swojego Profilu oraz zarządzania Usługami. 8. Nazwa użytkownika/login indywidualna i niepowtarzalna nazwa Użytkownika w Serwisie, wybrana przez Użytkownika podczas rejestracji Konta w Serwisie. 9. Profil zbiór informacji, danych oraz innych elementów zarejestrowanych w Serwisie, przekazywanych i edytowanych dobrowolnie i samodzielnie przez Użytkownika, które są gromadzone i przetwarzane w uporządkowany sposób w systemie informatycznym mojecykle.pl. 10. Regulamin niniejszy dokument. 11. Serwis lub mojecykle.pl witryna internetowa mojecykle.pl prowadzona przez Administratora Serwisu, znajdująca się pod adresem internetowym jako adresem głównym, a także adresami innych domen, na którą składają się: układ graficzny stron internetowych Serwisu, zestaw aplikacji internetowych umożliwiających świadczenie usług drogą elektroniczną, baza danych wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą sprzętowo-programową oraz zbiór publikowanych Treści. 12. Treści wszelkie publikowane przez Administratora lub Użytkowników w ramach mojecykle.pl ogłoszenia, artykuły, komentarze, wpisy dziennika oraz wypowiedzi na forum dyskusyjnym. 13. Udostępnianie celowe działanie Użytkownika, wykonywane z jego Konta, zmierzające do włączenia lub wyłączenia dostępu do poszczególnych elementów Profilu Użytkownika dotyczy wyłącznie tych elementów Profilu, które posiadają opcję udostępnienia. Usługa dotyczy głównie udostępnienia swoich Kart Cyklu Użytkownika innym wybranym Użytkownikom. Skorzystanie z tej usługi i udostępnienie swoich Kart Cyklu oraz innych informacji odbywa się za zgodą i wiedzą Użytkownika. 14. Umowa umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną o treści odpowiadającej treści Regulaminu, zawarta pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem z chwilą akceptacji Regulaminu przez Użytkownika oraz kliknięcie przycisku Załóż konto. Umowa w zakresie Usług bezpłatnych zawierana jest na czas nieoznaczony. 15. Usługi usługi, o których mowa w 4 Regulaminu. 16. Użytkownik osoba fizyczna, o co najmniej ograniczonej zdolności do czynności prawnych (tj. osoba która ukończyła 13 rok życia oraz osoba ubezwłasnowolniona częściowo), która skutecznie przejdzie procedurę rejestracyjną i zaakceptuje warunki niniejszego Regulaminu. 2 Postanowienia ogólne

3 1. Każdy Użytkownik wyraża bezwarunkową zgodę na treść niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do korzystania z mojecykle.pl zgodnie z zapisami tego Regulaminu. 2. Poprzez akceptację niniejszego Regulaminu Użytkownik oświadcza, że: 1. zapoznał się z Regulaminem i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się korzystać z mojecykle.pl zgodnie z przeznaczeniem Serwisu, wynikającym z postanowień Regulaminu; 2. spełnia wszystkie przewidziane w Regulaminie warunki do otrzymania statusu Użytkownika; 3. dobrowolnie zawiera Umowę w zakresie korzystania z Usług określonych w niniejszym Regulaminie; 4. Dane Osobowe umieszczone przez niego w ramach Konta i ewentualnie zmieniane w trakcie korzystania z Serwisu, są prawdziwe i zgodne z prawem oraz nie naruszają praw osób trzecich; 5. wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora swoich Danych Osobowych umieszczonych w swoim Profilu, a także innych swoich Danych Osobowych przekazanych Administratorowi w związku z Usługami, w celu prawidłowego świadczenia Usług określonych w Regulaminie mojecykle.pl, jak również w celach reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości Usług świadczonych przez Administratora; 6. wyraża zgodę na powierzenie przetwarzania swoich Danych Osobowych podmiotowi, z którym Administrator zawrze umowę o powierzenie przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem lub obsługą teleinformatyczną Serwisu bądź w związku z realizacją dopuszczanych na podstawie przepisów i niniejszego regulaminu celów przetwarzania Danych Osobowych; 7. zezwala na wykorzystywanie przez Administratora swojego wizerunku, jaki zamieści w Serwisie, w celu świadczenia Usług i dostarczania Treści; 8. wyraża zgodę na otrzymywanie za pośrednictwem Konta, a także na wskazany w ustawieniach Konta adres poczty elektronicznej, informacji systemowych Serwisu oraz innych wiadomości od Administratora, w tym informacji handlowych o produktach i usługach Administratora i osób trzecich, a także propozycji zawarcia umowy; 9. ma uprawnienia do materiałów i danych (w tym Treści, utworów, wizerunków, danych osobowych, znaków towarowych) jakie zostaną przez niego zamieszczone w Serwisie, w zakresie w jakim jest to potrzebne do ich zamieszczenia i udzielenia dotyczących ich uprawnień określonych w niniejszym Regulaminie, a także jest świadomy odpowiedzialności, jaka ciąży na nim za umieszczenie materiałów i danych bez odpowiedniego zezwolenia; 10. akceptuje i wyraża zgodę na usunięcie przez Administratora umieszczanych przez siebie materiałów i danych (w tym Treści), które naruszają dobre obyczaje, zawierają słowa uznawane w powszechnej opinii za obraźliwe i wulgarne, propagują szkodliwe dla zdrowia typy zachowań, naruszają poszanowanie godności i światopoglądu drugiego człowieka, lub występują przeciwko promowaniu harmonii z naturalnym rytmem płodności oraz przeciwko afirmacji życia ludzkiego, a także które zostały wprowadzone do Serwisu z naruszeniem praw osób trzecich; 11. wyraża zgodę na przekazywanie wyników swoich obserwacji zarejestrowanych w ramach Usługi Karta Cyklu, po usunięciu z nich danych umożliwiających identyfikację, do instytutów badawczych zajmujących się badaniami nad

4 płodnością kobiety w celu doskonalenia metod naturalnego rozpoznawania płodności; 12. zapoznał się z wymaganiami technicznymi, których spełnienie jest konieczne, aby bezproblemowo korzystać z Usług w ramach Serwisu. 3. Właścicielem Serwisu jest Administrator. 4. Regulamin Serwisu jest udostępniany w różnych wersjach językowych. W przypadku jakichkolwiek rozbieżności pomiędzy poszczególnymi wersjami językowymi Regulaminu zastosowanie będą miały następujące zasady: 1. w odniesieniu do Użytkowników będących obywatelami Rzeczpospolitej Polskiej i zawieranych przez nich Umów nadrzędną wersją Regulaminu jest wersja polska, zaś 2. w pozostałych przypadkach nadrzędna wersją Regulaminu jest wersja angielska. 5. Serwis jest dostępny dla wszystkich osób korzystających z Internetu z tym, że niektóre usługi (m.in. Porady) są udostępnione osobom posiadającym ważną i zarejestrowaną Kartę Identyfikacyjną. 6. Wszelkie uwagi, informacje i zapytania odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora na adres lub pocztą na adres Administratora. 7. Korzystanie przez Użytkownika z Konta w Serwisie po osiągnięciu pełnej zdolności do czynności prawnych stanowi jednocześnie potwierdzenie wszelkich czynności prawnych dokonanych przez tego Użytkownika do czasu osiągnięcia pełnej zdolności do czynności prawnych. 3 Konto i zasady korzystania z Serwisu 1. Rejestracja i założenie Konta w Serwisie są dobrowolne i bezpłatne, przy czym są one niezbędne do uzyskania statusu Użytkownika i zawarcia Umowy. 2. Osoba zakładająca Konto w Serwisie podaje podczas rejestracji jedynie wybrany Login i hasło, adres , na który wysyłany jest link aktywujący Konto oraz swój kraj pochodzenia. 3. W Serwisie nie jest dopuszczalne założenie kilku Kont przy użyciu tego samego adresu . jest unikalny. 4. Warunkiem uzyskania przez Użytkownika dostępu do Konta i korzystania z Usług dostępnych za pomocą Serwisu po zawarciu Umowy jest aktywacja Konta za pomocą odwołania (linku) aktywacyjnego wysyłanego na podany podczas rejestracji adres . Aktywacja Konta jest bezpłatna. 5. Po zakończonej sukcesem aktywacji Konta, Użytkownik uzyskuje pełny dostęp do publikowanych Treści i dostępnych w Serwisie Usług, oraz możliwość dostępu do Porad na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. 6. Użytkownik po uwierzytelnieniu w Serwisie za pomocą swojej Nazwy użytkownika i hasła ma w każdej chwili dostęp do swojego Profilu i możliwość aktualizacji własnych danych i informacji profilowych. Z zastrzeżeniem 6 ust. 5 Użytkownik nie ma obowiązku aktualizować żadnych danych składających się na jego Profil. 7. W przypadku osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych dokonanie pełnej Rejestracji jest możliwe tylko wtedy, gdy prześle ona na pocztowy adres Administratora zgodę swoich przedstawicieli ustawowych na treść niniejszego Regulaminu i zawarcie Umowy, a także na korzystanie z dostępnych w Serwisie Usług. 8. Na podstawie niniejszego Regulaminu niedopuszczalne jest podejmowanie przez Użytkownika któregokolwiek z następujących działań:

5 1. publikowanie lub zamieszczanie w Serwisie Treści sprzecznych z prawem, naruszających zasady ładu społecznego, nagannych moralnie, nieetycznych, wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, propagujących przemoc lub pornograficznych, itp.; 2. publikowanie lub zamieszczanie w Serwisie, w tym w ramach publikowanych Treści, jakichkolwiek materiałów o charakterze reklamowym lub promocyjnym; 3. publikowanie lub zamieszczanie w ramach Serwisu Treści naruszających prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie ani prawa osobiste; 4. podejmowanie działań mogących utrudniać lub destabilizować działanie Serwisu lub narazić Administratora na utratę renomy bądź dobrego imienia; 5. udostępnianie swojego Konta innym osobom, jak również korzystanie z Kont należących do innych Użytkowników. 9. W przypadku wykrycia działań Użytkownika niedopuszczalnych zgodnie z niniejszym Regulaminem, Administrator może niezwłocznie zablokować lub usunąć jego Konto. Działania Użytkownika polegające na próbie destabilizacji Serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów prawa. 4 Usługi 1. Administrator za pośrednictwem mojecykle.pl oferuje swoim Użytkownikom Usługi świadczone drogą elektroniczną. 2. Usługa Karta Cyklu jest dostępna dla każdego użytkownika bezpośrednio po zarejestrowaniu i dokonaniu aktywacji Konta. 3. Usługa Porady jest oparta na dostępie warunkowym i dostępne dla Użytkowników posiadających Kartę Identyfikacyjną z unikalnym numerem LMM ID po jego zarejestrowaniu. 4. W przypadku Usługi Porady czas udostępnienia tej Usługi wynosi 365 dni od dnia rejestracji Karty Identyfikacyjnej. 5. Przy wykonywaniu Usług świadczonych przy pomocy Serwisu Administrator może posługiwać się Ekspertami. 6. Dostępność, zakres oraz sposób świadczenia poszczególnych Usług przy pomocy Serwisu, zarówno tych już dostępnych, jak i tworzonych w przyszłości, może być w dowolnym czasie modyfikowany przez Administratora. W przypadku takiej zmiany w zakresie Usług objętych Umową, Użytkownikowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym w zakresie tych Usług. Z powyższego prawa Użytkownik może skorzystać w okresie 15 dni od dnia powiadomienia go o takiej zmianie. 7. Redakcja będzie na bieżąco informowała za pośrednictwem i o każdej zmianie zakresu oferowanych Usług. 8. Z Usługi Porady może korzystać wyłącznie jedna osoba. Usługa ta będzie realizowana jedynie wobec obserwacji i interpretacji udostępnionych Kart Cyklu oraz pytań zadawanych jedynie przez jednego użytkownika i jedną osobę która dokona rejestracji Karty Identyfikacyjnej w Serwisie 9. Usługa Karta Cyklu umożliwia: 1. zakładanie dowolnej liczby kart obserwacji cyklu oraz wprowadzanie do nich dowolnej liczby dziennych obserwacji; 2. wyświetlanie i samodzielne interpretowanie przebiegu cyklu na wykresie, z wykorzystaniem automatycznych mechanizmów dostarczanych przez Serwis; 3. przygotowanie karty cyklu do wydruku przez jej eksport do pliku w wybranym formacie umożliwiającym wydruk (np. PDF);

6 4. rejestrację dziennych obserwacji i prezentację wyników interpretacji za pomocą obsługiwanych przez Serwis urządzeń mobilnych; 5. udostępnianie kart obserwacji cyklu wybranym Użytkownikom 10. Komunikacja z Ekspertem w ramach Usługi Porady ma charakter całkowicie poufny i żadne z powierzonych Ekspertowi informacji nie zostają upublicznione ani wykorzystane przez Administratora do innych celów, chyba, że strony ustalą inaczej. 11. Wybór Eksperta dokonującego odpowiedzi na pytanie zadane w ramach Usługi Porady jest dokonywany wyłącznie przez Administratora. 12. Za pośrednictwem Serwisu świadczone mogą być w przyszłości inne odpłatne lub nieodpłatne Usługi na rzecz Użytkowników, związane z przedmiotem działania Serwisu, a regulaminy świadczenia tych Usług będą dołączane jako załączniki do niniejszego Regulaminu. 13. Dane zarejestrowane w Serwisie w trakcie korzystania z Usług są usuwane z mojecykle.pl wyłącznie w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. 14. Wszelkie Treści i inne informacje o charakterze ogólnodostępnym zarejestrowane przez Użytkownika w Serwisie mogą być przechowywane i prezentowane w Serwisie także w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. 15. Użytkownik w dowolnym momencie może za pomocą dedykowanej funkcji Serwisu usunąć swoje dane i informacje zarejestrowane przez siebie w Serwisie w trakcie korzystania z Usług z tym, że usunięciu ulegną wszystkie dane w ten sposób zarejestrowane. 16. W przypadku skierowania do Użytkownika za pośrednictwem Serwisu oferty na dane świadczenie Administrator informuje, że potwierdzenie przez Użytkownika otrzymania takiej oferty nie stanowi jej przyjęcia, a jedynie odnosi skutek prawny w postaci związania Administratora tą ofertą na okres w niej wskazany. W okresie w jakim Administrator związany będzie złożoną ofertą Użytkownik może przyjąć tą ofertę przez co pomiędzy nim a Administratorem dojdzie do zawarcia umowy w zakresie objętym ofertą Administratora. 5 Rezygnacja z Usług, zablokowanie oraz usunięcie Konta 1. Użytkownik może w dowolnym czasie bez podania przyczyn zrezygnować z Usług świadczonych przy pomocy mojecykle.pl i samodzielnie usunąć swoje Konto poprzez wypowiedzenie Umowy, ze skutkiem natychmiastowym. 2. Usunięcie Konta Użytkownika oznacza rozwiązanie Umowy i związane z tym nieodwracalne zablokowanie możliwości uwierzytelnienia (logowania) w Serwisie, a także usunięcie z Serwisu na stałe i bezpowrotnie wszystkich danych, jakie Użytkownik dotychczas zgromadził w ramach swojego Konta, z wyłączeniem Treści publikowanych uprzednio i dostępnych dla innych Użytkowników oraz komentarzy do treści innych Użytkowników. 3. Zablokowanie Konta Użytkownika oznacza odwracalne zablokowanie możliwości uwierzytelnienia (logowania) w Serwisie dane, jakie Użytkownik dotychczas zgromadził w ramach swojego Konta nie są usuwane. 4. Konto może zostać zablokowane lub usunięte przez Administratora ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z następujących przyczyn: 1. Użytkownik złamał postanowienia Regulaminu; 2. Użytkownik podejmuje działania, które są lub mogą być szkodliwe dla działania Serwisu lub postrzegania Serwisu przez innych Użytkowników lub narażają lub mogą narażać Administratora na szkodę, w szczególności, gdy:

7 1. Nazwa Użytkownika jest wyrażeniem powszechnie uznanym za wulgarne, obraźliwe lub niezgodne z dobrymi obyczajami; 2. Użytkownik używa wulgaryzmów w obrębie Serwisu, w korespondencji kierowanej do Użytkowników lub do Administratora; 3. Serwis jest wykorzystywany do celów niezgodnych z jego przeznaczeniem lub w celu wyrządzenia szkody Administratorowi bądź osobom trzecim; 4. Użytkownik bez wiedzy lub zgody Administratora przeprowadzi akcje reklamowe w obrębie Serwisu; 5. Serwis wykorzystywany będzie przez Użytkownika niezgodnie z prawem, albo z dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet; 6. Administrator otrzyma urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze Danych Osobowych lub Treści bądź związanej z tymi danymi działalności danego Użytkownika. 3. Użytkownik nie zalogował się na swoje Konto w okresie ostatnich 12 miesięcy i nie ma aktywnych żadnych Usług na moment zablokowania lub usunięcia Konta. 4. Nie zaakceptowania przez Użytkownika zmian w Regulaminie. 5. Administrator może odblokować Konto po skonsultowaniu z Użytkownikiem przyczyn blokady oraz pod warunkiem, że Użytkownik zapewni Administratora o przestrzeganiu niniejszego Regulaminu. 6. Użytkownik, którego Konto zostało zablokowane, usunięte lub który je samodzielnie usunął, nie może się ponownie zarejestrować w Serwisie pod tym samym Loginem bez uprzedniej zgody Administratora. 7. Po usunięciu Konta, Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkownika w zakresie określonym w ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 8. W przypadku zablokowania Konta okres, na jaki zostały uruchomione usługi Porady, biegnie dalej bez przerwy i nie podlega zawieszeniu i przedłużeniu o czas blokady Konta. 9. Użytkownik, który zawarł Umowę, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia jej zawarcia. Powyższe uprawnienie nie przysługuje Użytkownikowi w zakresie: 1. świadczenia Usług rozpoczętego, za zgodą Użytkownika, przed upływem terminu dziesięciu dni, o którym mowa powyżej, 2. Usługi Porady, w związku z tym, że ich właściwości są ściśle związane z osobą Użytkownika, a także że nie mogą zostać one zwrócone z uwagi na ich charakter. 10. Oświadczenie Użytkownika o wypowiedzeniu Umowy może być przekazane na adres Oświadczenie Administratora o wypowiedzeniu Umowy a także oświadczenie o zablokowaniu Konta będzie przesyłane na adres podany przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym na co Użytkownik wyraża zgodę. 6 Dane osobowe 1. Administrator Serwisu jest administratorem Danych Osobowych Użytkowników wyłącznie w odniesieniu do danych, co do których decyduje o celach i środkach ich przetwarzania, w szczególności nie dotyczy to Danych Osobowych wprowadzanych przez Użytkowników w ich Kontach, gdyż Administrator nie decyduje o celach i środkach ich przetwarzania. 2. Akceptacja niniejszego Regulaminu, oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie jego Danych Osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami niniejszego Regulaminu, a także z obowiązującą u Administratora Polityką Prywatności dostępną na stronach Serwisu.

8 3. Administrator przetwarza Dane Osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z póżn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz z późn. zm.) oraz w zakresie dopuszczalnym na podstawie tych przepisów, w tym w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania Umowy oraz prawidłowej realizacji Usług, a także dokonania rozliczeń z Użytkownikiem. 4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych Danych Osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Serwisu. W odniesieniu do Danych Osobowych przechowywanych przez Użytkownika w Profilu na Serwisie w związku z Usługami, Użytkownik zarządza tymi danymi, w tym jest uprawniony do ich samodzielnego wprowadzania, modyfikacji, usuwania i udostępniania innym w dowolnym momencie. 5. Użytkownik powinien aktualizować Dane Osobowe podane w formularzu rejestracyjnym po każdej zmianie tych Danych Osobowych. 6. W przypadku podania przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym nieprawdziwych Danych Osobowych lub wykrycia przez Administratora uchybień w zakresie przestrzegania Regulaminu przez tego Użytkownika, Administrator ma prawo do wezwania Użytkownika do złożenia wyjaśnień wyznaczając mu w tym celu termin, a także prawo do wezwania go do niezwłocznego usunięcia lub poprawienia nieprawdziwych danych. Do czasu wyjaśnienia wszystkich wątpliwości związanych z powyższymi naruszeniami Administrator jest uprawniony do zablokowania Konta tego Użytkownika, a w przypadku ich nie wyjaśnienia do bezpowrotnego usunięcia Konta. 7. Administrator jest uprawniony do udostępniania Danych Osobowych wyłącznie zgodnie z obowiązującym prawem i zapisami niniejszego Regulaminu, w tym udostępniania ich podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. 8. Administrator może przeprowadzać sondaże i ankiety, wykorzystując pocztę elektroniczną i dane kontaktowe Użytkowników lub bezpośrednio na stronach internetowych Serwisu. Uzyskane w ten sposób dane i informacje będą mogły być wykorzystane do tworzenia zbiorowego wizerunku Użytkowników mojecykle.pl przekazywanego partnerom marketingowym oraz w celu publikacji na stronach Serwisu, w ogólnodostępnych czasopismach i witrynach internetowych oraz innych mediach. Stworzone w ten sposób zbiorcze zestawienia nie będą zawierały żadnych Danych Osobowych, ani innych informacji pozwalających na bezpośrednią lub pośrednią identyfikację pojedynczych Użytkowników. 9. W wyjątkowych sytuacjach, np. gdy jest to niezbędne ze względu na sposób funkcjonowania Serwisu lub właściwość danej Usługi, Administrator może uzależnić świadczenie Usług za pomocą Serwisu na rzecz Użytkownika od przedstawienia przez tego Użytkownika potwierdzenia zgodności jego Danych Osobowych jakie zostały podane w formularzu rejestracyjnym. W szczególności jako potwierdzenie, o którym mowa powyżej, wymagane może być przedstawienie stosownych dokumentów potwierdzających wprowadzone Dane Osobowe. Dokumenty te, po dokonaniu na ich podstawie weryfikacji, zostaną odpowiednio zwrócone właścicielowi lub zniszczone. 7 Prawa autorskie 1. Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, przenośnej licencji na Treści i komentarze publikowane w ramach mojecykle.pl.

9 2. Udzielenie licencji, o której mowa powyżej następuje w momencie zamieszczenia Treści lub komentarza na stronach Serwisu. Licencja, o której mowa powyżej jest udzielana na okres 5 lat, a po tym okresie przekształca się w licencję udzieloną na czas nieoznaczony. Wypowiedzenie powyższej licencji może być dokonane w sytuacji, gdy uprawniają do tego bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa i z zachowaniem dwuletniego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec roku kalendarzowego. 3. Licencja, o której mowa powyżej jest udzielana na terytorium całego świata. 4. Licencja jest udzielana na wszystkich polach eksploatacji znanych w momencie jej udzielenia, w tym obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie w pamięci komputera, modyfikowanie, usuwanie i uzupełnianie oraz pola eksploatacji określone odpowiednio w art. 50 i art. 74 ust 4 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. jedn. Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz.631 z późn. zm.) 5. Administrator jest uprawniony do upoważniania osób trzecich do korzystania z utworów, o których mowa w ust. 1 powyżej, w zakresie uzyskanej licencji. 6. Z tytułu udzielenia licencji, o której mowa powyżej Użytkownikowi nie przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie od Administratora. 7. Rozwiązanie Umowy nie powoduje wygaśnięcia licencji, o której mowa w niniejszym paragrafie. 8 Techniczne warunki korzystania z Serwisu 1. Do korzystania z Serwisu konieczne jest posiadanie przez Użytkownika: 1. urządzenia stacjonarnego lub mobilnego, pozwalającego na dostęp do sieci Internet i wyposażonego w oprogramowanie służące do przeglądania jej zasobów: standardową przeglądarkę www, w wersji wydanej nie dawniej niż dwa lata temu, umożliwiającą wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML i HTML5 oraz akceptującą pliki typu Cookies i skrypty języka JavaScript oraz arkusze stylów w wersji co najmniej CSS2; 2. aktywne konto poczty elektronicznej . (z wyłączeniem tzw. tymczasowych adresów ) z zastrzeżeniem ustępu 2 niniejszego paragrafu. Poprzez plik typu Cookies jest rozumiany plik tekstowy zapisany na dysku twardym urządzenia, z którego korzysta Użytkownik w czasie dostępu do Serwisu, zawierający informacje, które mogą być odczytane zarówno przy ponownym połączeniu się danego Użytkownika z Serwisem, jak i przez inne serwery i użytkowników Internetu. 2. W ramach Serwisu zabronione jest korzystanie z jakiegokolwiek szkodliwego oprogramowania powodującego lub mogącego spowodować którykolwiek z następujących skutków: 1. bezpośrednie lub pośrednie zakłócenie działania Serwisu, 2. czasową lub trwałą niedostępność którejkolwiek z jego funkcji lub Usług, 3. uszkodzenie, utratę lub nieuprawnione udostępnienie danych zgromadzonych w ramach mojecykle.pl. W szczególności powyższy zakaz ma zastosowanie do wirusów, robaków, botów oraz wszelkiego złośliwego oprogramowania, w tym typu spyware i malware oraz narażającego Użytkowników Serwisu na cracking bądź phishing. 3. Wykorzystywanie przez Użytkownika oprogramowania typu adblock lub flashblock może utrudnić lub uniemożliwi korzystanie z Serwisu i dostępnych w jego ramach Usług, za co Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, a Użytkownik wykorzystujący tego typu oprogramowanie wykonuje to na własne ryzyko. 4. Użytkownicy, którzy wyrazili zgodę na wykorzystywanie swoich Danych Osobowych w celach reklamy oraz na otrzymywanie informacji handlowych, mają możliwość

10 korzystania z dodatkowego usprawnienia polegającego na prezentowaniu im dopasowanych treści reklamowych. 5. Z korzystaniem z Serwisu i dostępnych za jego pośrednictwem Usług mogą być związane zagrożenia właściwe dla korzystania z sieci Internet, w tym Użytkownicy mogą być narażeni na działanie szkodliwego oprogramowania takiego jak: 1. programy typu konie trojańskie czyli oprogramowanie ukryte w innych programach służące do uzyskania nieautoryzowanego przez Użytkownika dostępu do urządzenia Użytkownika i zgromadzonych na nim informacji lub przejęcie kontroli nad takim urządzeniem; 2. programy będące wirusami czyli oprogramowanie służące głównie do nieautoryzowanego powielania się i rozpowszechniania, które często mają na celu również uszkodzenie danych lub programów na urządzeniu Użytkownika. Użytkownik może ograniczyć ryzyko wystąpienia powyżej wskazanych zagrożeń poprzez stosowanie oprogramowania zabezpieczającego urządzenie przed oprogramowaniem szkodliwym a także poprzez ostrożne korzystanie w tym np. nie otwieranie wiadomości od nieznanych adresatów. 6. Pliki typu Cookies wykorzystywane są w celu dostarczania Usług i Treści, które będą dostosowane do indywidualnych potrzeb danego Użytkownika, a także mogą być wykorzystane do zbierania statystycznych informacji o korzystaniu z Serwisu przez jego Użytkowników. Wyłączenie w przeglądarce wykorzystywanej przez Użytkownika akceptacji plików typu Cookies może utrudnić lub uniemożliwi korzystanie z Serwisu i dostępnych w jego ramach Usług. 9 Zastrzeżenia i odpowiedzialność 1. Administrator zapewnia, że dołoży należytych starań, aby zagwarantować poufność danych, które zostały wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu, w tym Danych Osobowych zgodnie z obowiązującą u niego Polityką Prywatności. 2. Administrator zastrzega sobie prawo do ingerencji w strukturę techniczną Konta Użytkownika oraz ewentualnego dokonywania modyfikacji Konta, w celu usuwania nieprawidłowości technicznych lub przywrócenia prawidłowego działania Serwisu. 3. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania do Serwisu nowych rozwiązań funkcjonalnych i technicznych. 4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego wyłączenia lub ograniczenia dostępu do Serwisu w celu dodania nowych funkcji i Usług, czy też wykonania prac konserwacyjnych. O terminach o planowanym czasie prowadzenia prac związanych z wyłączeniem lub ograniczeniem dostępu do Serwisu Administrator będzie informował na stronach Serwisu. 5. Administrator może usuwać Treści i komentarze, jeżeli uzna, że ich obecność w Serwisie może być niezgodna z prawem lub naruszać prawa osób trzecich, a w szczególności prawa autorskie lub prawa osobiste. 6. Administrator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania wszelkich elementów Serwisu do prowadzenia działalności komercyjnej, reklamowej, ogłoszeniowej i marketingowej wśród Użytkowników. 7. Administrator zastrzega sobie prawo do publikacji pytań kierowanych przez Użytkowników do Ekspertów, Redakcji lub Administratora (po usunięciu danych umożliwiających identyfikacją danego Użytkownika) wraz z odpowiedziami, jako najczęściej powtarzające się pytania (FAQ) mogące stanowić pomoc dla innych Użytkowników mojecykle.pl.

11 8. Administrator nie świadczy żadnych usług medycznych, a tylko udostępnia narzędzia informatyczne dla Użytkowników służące do rejestrowania i gromadzenia danych z obserwacji organizmu. 9. Użytkownik może skorzystać z usługi Porady i uzyskać wskazówki do interpretacji swojego wykresu. Od Użytkownika zależy czy uzna dane uzyskane w ramach Porad za dobre i będzie chciał się do nich zastosować, czy też nie uzna ich za wiarygodne i zastosuje się do swojej własnej interpretacji. 10. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za złamanie prawa bądź szkodę wywołaną jego działaniami w ramach Serwisu, w szczególności za podanie niezgodnych z prawem lub nieprawdziwych Danych Osobowych, publikowanie nieprawdziwych Treści, ujawnienie tajemnicy ustawowo chronionej lub innej informacji poufnej, naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich oraz praw pokrewnych osób trzecich. 11. W związku z charakterem działania Serwisu Administrator, w maksymalnym zakresie dopuszczalnym na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, nie ponosi odpowiedzialności za roszczenia związane z materiałami i danymi opublikowanymi lub zamieszczonymi przez Użytkownika w Serwisie, w tym związane z Treściami, zdjęciami lub wizerunkami osób trzecich. Wyłączną odpowiedzialność w tym zakresie ponosi jedynie Użytkownik, który opublikował lub zamieścił wskazane materiały i dane. 12. O ile bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa dopuszczają takie ograniczenie to, Administrator nie ponosi odpowiedzialności za: 1. skutki korzystania, a także skutki i szkody wynikające z nieumiejętnego korzystania przez Użytkowników z Serwisu lub wszelkich dostępnych w nim Usług, w tym za korzystanie z Serwisu przez Użytkowników niezgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu; 2. za rzetelność i autentyczność Treści i komentarzy przekazywanych, publikowanych i udostępnianych na łamach Serwisu przez Użytkowników; 3. skutki wynikające z niezawinionego przez Administratora wejścia w posiadanie danych uwierzytelniających, w tym hasła Użytkownika przez osoby trzecie; 4. zawartość innych stron internetowych, które są połączone z Serwisem za pomocą odnośników (linków); 5. problemy w funkcjonowaniu Serwisu, które nastąpiły wskutek siły wyższej lub nieprzewidzianych przez Administratora zdarzeń, w szczególności w przypadku problemów w funkcjonowaniu Serwisu związanych z jakością usług świadczonych bezpośrednio przez podmioty trzecie; 6. utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, systemu informatycznego, niedozwoloną ingerencją Użytkowników, dysfunkcją sieci Internet lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Administratora; 7. szkody powstałe na skutek korzystania przez Użytkownika z urządzeń nie posiadających właściwej ochrony antywirusowej lub niewłaściwie zabezpieczonych, w tym za szkody wynikające z nieautoryzowanego dostępu do wykorzystywanego przez Użytkownika systemu lub poczty elektronicznej, przejęcia danych uwierzytelniających Użytkownika przez osoby trzecie a także zainfekowania wirusami systemów komputerowych Użytkownika; 8. czasową niedostępność Serwisu lub jego wybranych funkcji czy Usług, wynikającą z dokonywania konserwacji, wprowadzania zmian i modernizacji w systemie informatycznym Serwisu;

12 9. wzajemne interakcje werbalne i niewerbalne Użytkowników, prowadzone poza Serwisem, wynikające z wymiany poglądów, czy też komunikacji elektronicznej tych Użytkowników prowadzonej w ramach Serwisu. 10. za działania podmiotów trzecich tj. banki, operatorów sieci telefonii komórkowych itp., a także za błędnie wpisaną treść SMS lub numeru telefonu. 13. Poglądy i opinie zawarte w Treściach i komentarzach publikowanych przez Użytkowników nie mogą być traktowane jako poglądy i opinie właściciela i twórców mojecykle.pl. 10 Reklamacje 1. Wszelkie zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu mogą być reklamowane przez Użytkownika za pomocą poczty elektronicznej na adres 2. Zgłoszenia reklamacyjne będą rozpatrywane przez Administratora w terminie 15 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia. 11 Postanowienia końcowe 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od momentu jego opublikowania i wiąże w tej wersji do dnia jego zmiany przez Administratora. 2. Administrator zastrzega sobie prawo do zmian postanowień niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. 3. W razie zmiany zapisów Regulaminu wprowadzone zmiany oraz nowa wersja Regulaminu będą dostępne na stronach Serwisu, a także mogą być przedstawiane Użytkownikowi podczas logowanie się danego Użytkownika na jego Konto w Serwisie. Zmiany wchodzą w życie i wiążą Użytkownika niezwłocznie po ich udostępnieniu na stronach Serwisu, w żadnym jednak wypadku zmiany te w odniesieniu do danego Użytkownika nie wejdą w życie później, niż po przedstawieniu ich temu Użytkownikowi podczas jego logowania się na Konto w Serwisie. 4. W przypadku, gdy Użytkownik nie akceptuje wprowadzonych do Regulaminu zmian może wypowiedzieć Umowę. Z powyższego prawa Użytkownik może skorzystać nie później niż w terminie 7 dni od dnia udostępnienia mu informacji o danej zmianie. Wypowiedzenie Umowy, o którym mowa w zdaniu poprzednim w odniesieniu do Usług następuje ze skutkiem natychmiastowym. 5. W przypadku, gdy na skutek prawomocnego orzeczenia sądu któregokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne, niewiążące lub niedozwolone, wówczas pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy i wiążą Użytkowników i Administratora. 6. Do niniejszego regulaminu i Umowy stosuje się prawo polskie, w tym w sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie właściwe przepisy tego prawa. 7. Wskazane w treści Regulaminu załączniki stanowią jego integralną część. 8. Całość niniejszego Regulaminu wraz z załącznikami dostępna jest w aktualnej wersji pod adresem w formie umożliwiającej jego pozyskanie, odtwarzanie, utrwalanie i wydrukowanie. 9. Treść niniejszego regulaminu stanowi utwór w rozumieniu prawa autorskiego, w związku z powyższym używanie go poza zakresem dozwolonym przez Administratora stanowi naruszenie przysługujących mu praw. O ile szerszy zakres korzystania z utworu jakim jest niniejszy regulamin nie wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, Administrator zezwala wyłącznie na kopiowanie regulaminu przez

13 Użytkowników w zakresie w jakim jest to potrzebne do korzystania z Serwisu i realizacji uprawnień wynikających z niniejszego regulaminu.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa

Regulamin Portalu Naukowa Warszawa Regulamin Portalu Naukowa Warszawa I WARUNKI OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ), określa warunki i zasady korzystania z portalu internetowego Naukowa Warszawa, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp

Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp Regulamin portalu tubalubartowa.pl z dnia 6 sierpnia 2015 roku. Dział I- Wstęp 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Lubartowa 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne

Regulamin. 1. Postanowienia ogólne Regulamin 1. Postanowienia ogólne Serwis internetowy www.wirtualnecentrumtreningowe.pl jest własnością firmy Soehner Polska Maciej Nowaczyk, ul. Kanałowa 18/16, 60-710 Poznań, NIP 779-205-13-52. Korzystając

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Rezumey.pl

Regulamin serwisu Rezumey.pl Regulamin serwisu Rezumey.pl 1. Definicje 2. Zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 3. Zakres odpowiedzialności 4. Rejestracja i Konto 5. Dane osobowe 6. Korzystanie z usług Rezumey.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL !1 REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO FIRMOWI.PL 1. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAPLO SP. Z O.O. Spis Treści I. Cel Regulaminu... 2 II. Postanowienia Ogólne... 2 III. Definicje... 2 IV. Zakres Usług... 3 V. Elementy bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

Regulamin likepage Pięknie mieszkać

Regulamin likepage Pięknie mieszkać Regulaminlikepage Piękniemieszkać Tematyregulaminu: 1. Wstęp 2. Warunkiizasadykorzystaniazserwisu 3. Prawaautorskieipolitykaprywatności 4. Ograniczeniaodpowiedzialności 5. Postanowieniakońcowe 1.Wstęp

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość

Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość Regulamin serwisu internetowego List w przyszłość I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Serwis Internetowy List w przyszłość udostępniany jest Użytkownikom przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. (zwana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl

Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl Regulamin Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl 1 Przepisy ogólne 1. Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania Portalu Pracy i Praktyk Prawniczych praktykiprawnicze.pl. 2. Właścicielem

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory

Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory Regulamin serwisów internetowych Grupy Radiowej Agory 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisów internetowych zarządzanych przez Usługodawcę

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet

Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet Regulamin obsługi zamówień on-line Rolvet rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego ROLVET znajdującego sie pod adresem internetowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU ebelchatow.pl

REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU ebelchatow.pl REGULAMIN ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI PORTALU ebelchatow.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Portal ebelchatow.pl, który składa się w szczególności z Serwisów i Usług zdefiniowanych w Rozdziale II (Definicje)

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku.

Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Regulamin portalu tubagliwic.pl z dnia 20 lutego 2015 roku. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z portalu Tuba Gliwic. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN korzystania z platformy TYLKO DLA ORŁÓW. 1. Definicje pojęć

REGULAMIN korzystania z platformy TYLKO DLA ORŁÓW. 1. Definicje pojęć REGULAMIN korzystania z platformy TYLKO DLA ORŁÓW 1. Definicje pojęć 1. Platforma TDO platforma internetowa programu TYLKO DLA ORŁÓW, skupiająca integratorów KNX ABB. 2. Domena unikalny adres internetowy,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.indexcopernicus.com. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone.

2.1. Do prawidłowego działania Gry wymagany jest telefon komórkowy wyposażony w system operacyjny Android, ios lub Windows Phone. REGULAMIN E-USŁUGI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem E-USŁUGI GRY MOBILNEJ (dalej: Gra ) jest firma ZEBRA PROJEKT GRY MOBILNE Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wernyhory 14 (02-727), wpisana

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności. 1. Definicje

Polityka Prywatności. 1. Definicje Polityka Prywatności. 1. Definicje Użyte w niniejszej Polityce Prywatności wyrazy, należy rozumieć w następujący sposób: PRONAR PRONAR sp. z o.o. z siedzibą w Narwi, przy ul. Adama Mickiewicza 103,, wpisana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ RADY OSIEDLA WSM WAWRZYSZEW I. Postanowienia wstępne. Użytkownik zobowiązany jest do naprawienia wszelkiej szkody, jaką może ponieść R.O z tytułu publikowania i przechowywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7

REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 REGULAMIN PROWADZENIA I KORZYSTANIA Z BLOGÓW W PORTALU STACJA 7 1 Postanowienia wstępne 1. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Kościuszki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl. 1. Postanowienia wstępne. 2. Słownik nazw REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG UDOSTĘPNIANIA KONT PORTALU DENTOnet.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Usługi bezpłatnej poczty elektronicznej są świadczone przez Bestom DENTOnet.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Semmelrock Extranet

Regulamin korzystania z serwisu internetowego Semmelrock Extranet Regulamin korzystania z serwisu internetowego Semmelrock Extranet Aktualizacja: 1 Luty 2013r. Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Informacje ogólne i definicje... 3 3. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości

Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Regulamin internetowej platformy edukacyjnej przygotowanej w ramach projektu Ekonomia i finanse innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1 Cel Regulaminu 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia Usług drogą elektroniczną przez Spółkę, za pośrednictwem strony internetowej

Bardziej szczegółowo

KORZYSTANIA PORTALU. udostępnianego przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. Postanowienia ogólne

KORZYSTANIA PORTALU. udostępnianego przez Powiatowy Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej. Postanowienia ogólne REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZPITALNEGO PORTALU E- SZPITAL 1 1. Regulamin określa warunki korzystania ze Szpitalnego Portalu e-szpital udostępnianego przez Powiatowy Zespół Zakładów (zwanym dalej Szpitalem).

Bardziej szczegółowo

Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl

Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin strony internetowej natura2000.gdos.gov.pl (zwany dalej: Regulaminem ) określa ogólne zasady działania serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług w Serwisie Fitnoteq (dalej Regulamin )

Regulamin świadczenia usług w Serwisie Fitnoteq (dalej Regulamin ) Regulamin świadczenia usług w Serwisie Fitnoteq (dalej Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego TVN Media. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego TVN Media. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego TVN Media 1. Postanowienia wstępne 1.Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi sekretymagii.pl

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU

REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W POZNANIU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/13 Prezesa Sądu Rejonowego Poznań Grunwald i Jeżyce w Poznaniu z dnia 04 lipca 2013 roku REGULAMIN PORTALU INFORMACYJNEGO SĄDU REJONOWEGO POZNAŃ GRUNWALD I JEŻYCE W

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1.1 Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2013 r. o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR

REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR REGULAMIN KORZYSTANIA Z INTERNETOWEGO SYSTEMU OBIEGU DOKUMENTÓW CIRCULAR DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a) Administrator Systemu SoftwareMill spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG Wideokonsultacji Medycznych Niniejszy Regulamin wydany został w oparciu o art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. I. Definicje Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących konsumentami. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu: 90-113

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin niniejszy, wydany zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu CHWILOWKOMAT.PL

Regulamin Serwisu CHWILOWKOMAT.PL Regulamin Serwisu CHWILOWKOMAT.PL 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wydany został przez Primus Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Domaniewskiej 39A,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.rdc.pl 1 DEFINICJE 1. RDC - Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Warszawie Radio dla Ciebie S.A. Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (00-459), przy

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2

POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015. 1. Wstęp... 2 POLITYKA PRYWATNOŚCI STRONY INTERNETOWEJ www.mektal.pl P.P.U.H. i T. MEKTAL Obowiązujące od dnia 30.07.2015 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Dane użytkownika... 3 4. Dane osobowe...

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów

Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów Regulamin serwisu Film Spring Masters nowej platformy do rejestrowania, edytowania i publikowania Wykładów I. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa: a) Zasady korzystania przez

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu.

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki świadczenia usług znajdujących się w ofercie serwisu internetowego www.i-tax.eu. REGULAMIN serwisu internetowego www.i-tax.eu I. Wstęp. II. Ogólne warunki świadczenia usług drogą elektroniczną. III. Rejestracja. IV. Warunki zawierania umowy o świadczenia usług. V. Panel klienta. VI.

Bardziej szczegółowo

Regulamin 1. Informacje wstępne

Regulamin 1. Informacje wstępne Regulamin 1. Informacje wstępne 1. Poniższy regulamin (zwany dalej Regulaminem) opisuje zasady oraz warunki korzystania z serwisu tangopm.com (zwanego dalej Serwisem). Zapisy Regulaminu wraz z obowiązującymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Downloadplus

Regulamin Downloadplus Regulamin Downloadplus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 8 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd 2.0 Linia biznesowa rozliczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN REGULAMIN KORZYSTANIA Z PORTALU DO OBRÓBKI ZDJĘĆ NA POTRZEBY SYSTEMU EXTRANET PZPN ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA WSTĘPNE Właścicielem Portalu jest Stowarzyszenie Wojewódzki Ośrodek Szkolenia Młodzieży i Dzieci

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Ceresit Pro

Regulamin Portalu Ceresit Pro Regulamin Portalu Ceresit Pro Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin, wraz Polityką prywatności, stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu, określa zasady korzystania z i funkcjonowania Portalu

Bardziej szczegółowo

Art. 1 PRZEDMIOT. Art. 2 DEFINICJE. Art. 3 WARUNKI TECHNICZNE. Regulamin Serwisu Domino s Pizza. Data opublikowania: 2010-04-05

Art. 1 PRZEDMIOT. Art. 2 DEFINICJE. Art. 3 WARUNKI TECHNICZNE. Regulamin Serwisu Domino s Pizza. Data opublikowania: 2010-04-05 Regulamin Serwisu Domino s Pizza Data opublikowania: 2010-04-05 Art. 1 PRZEDMIOT Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu pod adresem www.dominospizza.pl. Jest to serwis internetowy oferujący

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

REGULAMIN. Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. REGULAMIN Operatorem serwisu jest TAXEON Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług za pomocą Serwisu taxeon.pl. 1.2. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin panelu Opinie.pl

Regulamin panelu Opinie.pl Regulamin panelu Opinie.pl I. Definicje pojęć i terminologia 1. Regulamin niniejszy zbiór postanowień będący regulaminem w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin niniejszy określa rodzaje, zakres i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Projects Abroad (UK) Limited

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności portalu www.platinuminvestors.eu. 1. Postanowienia ogólne

Polityka Prywatności portalu www.platinuminvestors.eu. 1. Postanowienia ogólne Polityka Prywatności portalu www.platinuminvestors.eu 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników Portalu w związku z

Bardziej szczegółowo

za pośrednictwem portalu zdrowieija.pl przez Usługodawcę.

za pośrednictwem portalu zdrowieija.pl przez Usługodawcę. materiał pobrany ze strony www.zdrowieija.pl Regulamin serwisu Autor: redakcja portalu 10-02-2010 1 2 3 4 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu

Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu Regulamin Portalu Informacyjnego Sądu Okręgowego w Opolu 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania serwisu internetowego Portal Informacyjny Sądu Okręgowego w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK

REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK REGULAMIN SYSTEMU REZERWACJI STANOWISK System Rezerwacji Stanowisk wymiany opon działający pod adresem http://oponyanwim.pl/rezerwacje.html prowadzony jest przez ANWIM Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

2. Portal Internetowy irg działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

2. Portal Internetowy irg działa na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. REGULAMIN PORTALU irg.pl I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Portal Internetowy irg, na który składają się w szczególności Serwisy i Usługi zdefiniowane w Rozdziale II poniżej, udostępniany jest Użytkownikom przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO SERWISU WWW.PARKIET.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO SERWISU WWW.PARKIET.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN FORUM DYSKUSYJNEGO SERWISU WWW.PARKIET.COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin forum dyskusyjnego serwisu internetowego www.parkiet.com, zwany dalej Regulaminem, określa zasady korzystania z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska

REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska REGULAMIN Konkursu Bądź jak Ewa Chodakowska 1. Konkurs i Organizator 1. Konkurs Bądź jak Ewa Chodakowska ( Konkurs ) rozpoczyna się w dniu 9 października 2013 roku o godzinie 17:00 i trwa do 31 października

Bardziej szczegółowo

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego

1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego 1 WSTĘP 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z aplikacji internetowej o nazwie Kalendarz Adwentowy M&M s, za pośrednictwem którego Administrator Serwisu - spółka Mediacom Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU. POD DOMENĄ www.canpolbabies.com

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU. POD DOMENĄ www.canpolbabies.com REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU POD DOMENĄ www.canpolbabies.com Preambuła Objaśnienie pojęć Ilekroć w niniejszym regulaminie występują poniższe pojęcia, należy je rozumieć zgodnie z definicją podaną poniżej

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIZNES.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN BIZNES.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN BIZNES.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Usługa dostępu do bezpłatnych treści dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez spółkę Grupa Onet.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie przy ul. Gabrieli

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne

Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne Regulamin serwisu internetowego Ladyspace (dalej: Regulamin ) 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady korzystania z serwisu internetowego Ladyspace pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Serwisu SMS/E-mail Rozdział 1 Przedmiot Regulaminu, definicje Fundusz, Fundusze Jednoznaczny identyfikator danych osobowych

Regulamin korzystania z Serwisu SMS/E-mail Rozdział 1 Przedmiot Regulaminu, definicje Fundusz, Fundusze Jednoznaczny identyfikator danych osobowych BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. postanawia niniejszym dokonać zmian w Regulaminie korzystania z Serwisu SMS/E-mail, poprzez wprowadzenie tekstu jednolitego Regulaminu, zgodnie z poniższym

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Download Plus

Regulamin Download Plus Regulamin Download Plus Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A Strona 1 z 9 Historia dokumentu Wersja Autor Data wydania Uwagi Zatwierdzający 1.0 Departament Rozliczeń 03.2010 Zarząd Krajowa Izba Rozliczeniowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z FreeHotSpot

Regulamin korzystania z FreeHotSpot Regulamin korzystania z FreeHotSpot 1. Definicje stosowane w Regulaminie Dostawca internetu przedsiębiorstwo dostarczające usługę internetu na zlecenie Właściciela, który następnie jest przez niego udostępniany

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu internetowego www.fakturasolid.no. 1 Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu internetowego 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa zakres świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę, zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o.

Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. Regulamin Świadczenia Usług Drogą Elektroniczną przez WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. 1 Definicje 1. Właściciel Serwisu WEKTOR-ZYSKU.PL Sp. z o.o. - Broker - z siedzibą w Krakowie (30-535) przy ulicy Rękawka

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych.

POLITYKA PRYWATNOŚCI ZAKRES ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH. Rejestracja do niektórych funkcji Serwisu i zakres zbieranych danych osobowych. POLITYKA PRYWATNOŚCI NUTRICIA Polska Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Bobrowiecka 6, 00-728 Warszawa szanując prywatność wszystkich osób odwiedzających nasze witryny internetowe i dbając o ich prawnie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ 3CLICKS SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ 3CLICKS SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ 3CLICKS SP. Z O.O. I DEFINICJE 1. Użyte w Regulaminie pojęcia otrzymują następujące znaczenie: a) Aplikacja aplikacja Thrombox, będąca programem komputerowym

Bardziej szczegółowo