Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE. Głogów, maj 2014r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE. Głogów, maj 2014r."

Transkrypt

1 Bank Spółdzielczy w Głogowie TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE Głogów, maj 2014r. 1

2 Rozdział I. Czynności związane z obsługą kasową Lp. Rodzaj usług ( czynności) Stawka obowiązująca podstawowa min. maks. 1. 1) Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych bankach, na które bank nie posiada odrębnych umów odnośnie pobierania 0,4% 2, 2 prowizji 2) Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych bankach: - -TBS Głogów, -Gaz-Rejon Głogów, - PZU Życie SA -Rejon Legnica, - GPK- Głogów, - Master 0,4% 1,60zł 3) Od wpłat gotówkowych: - za wodę na r-k SM Nadodrze w Głogowie -za czynsz na r-k SM Nadodrze w Głogowie -za gospodarowanie odpadami komunalnymi na r-ki SM Nadodrze w Głogowie 2. Od wypłat z konta zlecenia do wypłaty, z rachunków bankowych na które bank nie posiada odrębnych umów odnośnie pobierania prowizji 0,4% 0,4% 0,4% 1,60zł 1, 0,1% 1000zł 3. Wymiana banknotów i monet na inne nominały 1) Stali Klienci Banku 2) do 20 szt. 3) ponad 20szt. 0,4% 4. Zastępcza obsługa kasowa klientów do negocjacji banku 5. Za wydanie duplikatu dokumentu 6. Od każdej wpłaty dokonanej przez osoby trzecie na rachunki PWiK Głogów 7. Od każdej wpłaty dokonywanej przez osoby indywidualne na rachunki : -Wspólnot Mieszkaniowych, -Wspólnot Właścicieli Garaży - Ogrodów Działkowych 8. Od wpłat gotówkowych z tytułu opłaty skarbowej dokonywanych : a) na rzecz Urzędów nie posiadających rachunku w naszym Banku 0,1% 0,1% 0,4% 2, b) na rzecz Urzędów posiadających rachunek w naszym Banku 0,1% 9. Od wpłat gotówkowych na cele charytatywne y 10. Od wpłat gotówkowych na ZUS 0,4% 3zł 11. Działania banku podjęte w celu odzyskania kwoty transakcji wykonanej nieprawidłowo z powodu podania przez Posiadacza błędnego numeru rachunku bankowego za każdą dyspozycję Rozdział II Obsługa rachunków bankowych 1. Otwarcie rachunku bankowego a) bieżącego 1 b) dodatkowego w celu wyodrębnienia środków pieniężnych c) bieżącego rolniczego d) oszczędnościowo-rozliczeniowego 2. Prowadzenie rachunku bankowego miesięcznie a) bieżącego 1 b)dodatkowego c) bieżącego rolniczego 3zł 2

3 3. Realizacja przelewów: - ELIXIR w formie papierowej -ELIXIR realizowany za pośrednictwem systemu HomeNet -za realizację przelewu przez Internet - realizacja przelewów za pośrednictwem systemu SORBNET: a/ przelew do kwoty 1mln złotych b/ przelew powyżej 1mln złotych 40zł 1 4. Przelew bankowy wewnętrzny na rachunek prowadzony w BS 5. Za używanie bankowego systemu Homenet (miesięcznie) a/ jeżeli odpłatność za realizację przelewów Elixir wynosi b/ jeżeli odpłatność za realizację przelewów Elixir wynosi 3zł 3zł max 80zł 0zł 6. Za korzystanie z bankowego systemu ebanknet do przeglądu rachunków bankowych-miesięcznie 7. Za odblokowanie/ zablokowanie ebanknetu 8. Wprowadzenie dodatkowego użytkownika do ebanknetu 9. Zmiana w karcie uprawnieńome (HomeNet) 10,00 zł 10 1) Prowadzenie rachunku ROR miesięcznie 3zł 2) Prowadzenie rachunku ROR z możliwością dostępu do Internetu 3) Prowadzenie rachunku POL -Konto Student z możliwością dostępu do Internetu 4) Prowadzenie rachunku SENIOR z możliwością dostępu do internetu 5) Prowadzenie rachunku JUNIOR z możliwością dostępu do internetu 11. Prowadzenie rachunku bankowego dla organizacji społecznych i podmiotów niefinansowych, miesięcznie -bieżącego -dodatkowego -OSP Dla nowo otwartych rachunków pobiera się prowizję za prowadzenie za każdy rozpoczęty miesiąc 4zł Za likwidację rachunku bankowego 13. Za każdą zmianę karty wzorów podpisów na rachunkach bankowych 14. Za portfel do skarbca nocnego oraz klucz od drzwiczek skarbca nocnego, za worek do monet według ceny zakupu podwyższonej o 10% z tytułu kosztów manipulacyjnych 15. Za skrytki do wyciągów oraz klucz od drzwiczek - rocznie 30zł 16. Za wydruk historii operacji z rachunku-za każde rozpoczęte 10 pozycji 17. Za sporządzenie: a) kopii przelewu wydruk z systemu b) kserokopii oryginalnego dokumentu 18. Za potwierdzenie czeku rozrachunkowego i gotówkowego od każdego czeku 19. a) Za wydanie blankietów czekowych do realizacji czeków gotówkowych i rozrachunkowych posiadaczowi rachunków bankowych, bieżących,pomocniczych i ROR : - blankiety czekowe dla posiadaczy rachunków bankowych 1szt. - blankiety czekowe dla posiadaczy rachunków ROR 1szt. 0,80zł b) za realizacje przelewu z rachunku ROR na rachunek w innym banku przez Internet 0, c) za realizację przelewu z rachunku ROR na rachunek w innym banku d) opłata za zestaw haseł jednorazowych do rozliczeń przez Internet e) hasła jednorazowe w formie SMS 1szt. 0,2 3

4 f) za realizację przelewu składanego w banku z rachunku SENIOR przekazywane na rachunek w innym banku g) za realizację przelewu składanego w banku z rachunku JUNIOR przekazywane na rachunek w innym banku 20. 1). Za dokonywanie automatycznych przelewów sald z rachunków bankowych w terminach wskazanych przez posiadacza rachunku na rachunek wierzyciela: a) dla ROR: - na rachunek w innym banku, od każdej operacji 3zł - na rachunek BS od każdej operacji - wewnętrzne zlecenie stałe dotyczące opłat za odpady komunalne,funduszu remontowego, czynszu i wody 0,00 zł b) dla pozostałych rachunków: - na rachunek w innym banku, od każdej operacji 4zł - na rachunek BS od każdej operacji - wewnętrzne zlecenie stałe dotyczące opłat za odpady komunalne,funduszu remontowego, czynszu i wody 0zł c) dla rachunków SENIOR : - na rachunek w innym banku od każdej operacji -na rachunek w BS od każdej operacji - wewnętrzne zlecenie stałe dotyczące opłat za odpady komunalne, funduszu remontowego, czynszu i wody 0zł d) dla rachunków JUNIOR : - na rachunek w innym banku od każdej operacji - na rachunek w BS od każdej operacji -wewnętrzne zlecenia stałe dotyczące opłat za odpady komunalne, fundusz remontowy, czynszu i wody 2) Za powiadomienie o braku środków na rachunku 3) Polecenie zapłaty: a) na rachunek wierzyciela w BS b) realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek wierzyciela w innym banku c) za zwrot polecenia zapłaty z powodu braku środków na rachunku dłużnika d) odwołanie przez dłużnika zgody na obciążanie rachunku e) zmianę dyspozycji 21 Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia: a) o posiadaniu rachunku 30zł b) o stanach i obrotach na rachunku c) sporządzenie opinii dla audytu 100zł d) inne zaświadczenie 40zł 22. Inkasa czeków rozrachunkowych wysyłane listem poleconym 23. Za realizację tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu, za każdą wyegzekwowaną kwotę / opłatę pobiera się od posiadacza rachunku/ a) przekazanie jednorazowo całości kwoty 30zł b)przekazanie kwoty należnej w miarę wpływu środków na rachunek c) sprawdzenie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową osobom, organom i instytucjom, określonymi w art. 105 Prawa bankowego za 1 czynność 24. Od wpłat gotówkowych na r-ki w BS 0,15% 25. Koszty upomnień z tytułu niezapłaconej prowizji-za każde wysłane upomnienie 26. Za wydanie kserokopii: - umowy rachunku bankowego 30zł - karty wzoru podpisu 30zł 0zł 30zł 4

5 27. Za zbiorcze zestawienie opłat i prowizji bankowych - miesięczne - kwartalne - półroczne - roczne 40zł 28. Za sporządzenie załączników do wyciągów( dla budżetu) 0,30zł/szt 29. Ustanowienie albo zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem ( prowizji nie pobiera się, gdy pełnomocnictwo 3,00 zł udzielone jest w dniu otwarcia rachunku) 30. Zmiana rachunku wspólnego na indywidualny i odwrotnie 10,00 zł 31. Zmiana rachunku na inny prowadzony w BS ( np. Senior) 5,00 zł Rozdział III Obsługa obrotu oszczędnościowego 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowego i lokaty terminowej 2. Wystawienie nowej książeczki zamiast książeczki zniszczonej utraconej lub wymiany, koszt wg ceny faktycznej: a) a vista 1 b) terminowa 3. Likwidacja książeczki, koszt wg ceny faktycznej: a) a vista 1 b) terminowa Jeżeli na r-ku występuje kwota niższa, niż wysokość opłaty wówczas za likwidację należy pobrać kwotę w wysokości środków na rachunku 4. Przepisanie książeczki oszczędnościowej w związku z przelewem praw (cesja) na inną osobę 100zł 5. Za wydanie zaświadczenia: - o posiadaniu rachunku - o stanach i obrotach na rachunkach 6. a) Złożenie wniosku o umorzenie książeczki b) Umorzenie utraconej książeczki 7. Złożenie i zmiana dyspozycji na wypadek śmierci 8. Za realizacje przelewu z konta oszczędnościowego na rachunek w innym Banku przez Internet 9. a) Nie pobiera się prowizji za prowadzenie konta oszczędnościowego b)za dokonywanie przelewów z konta oszczędnościowego na rachunek w innym Banku od każdej operacji 10. Przyjęcie zastrzeżenia dokumentów tożsamości ( za każde zastrzeżenie) 10,00 zł Rozdział IV Obsługa kredytów, gwarancji i poręczeń bankowych 1. Prowizja od przyznanych kredytów wynosi : a/ z terminem spłaty do 1 miesiąca 0,1%-0,3% b/ z terminem spłaty powyżej 1 miesiąca do roku 0,3%-1,50% c/ z terminem spłaty powyżej 1 roku 1%-3,50% d/ od kwoty prolongowanego kredytu 0,2%-2% e/ za przejęcie zadłużenia kredytowego od każdej umowy kredytowej: do zł 100zł - powyżej zł 200zł f/ zmiany w umowie kredytowej, umowie gwarancji wprowadzone aneksem 100zł g/ prowizja od kredytów okazjonalnych 3%-8% 2. Za udzielenie przez Bank : a/ poręczenia /od poręczanej kwoty/ w skali roku 1,2%-5% b/ gwarancji od kwoty w skali roku 2%-5% 5

6 3. Za sporządzenie na wniosek kredytobiorcy lub poręczyciela: - odpisu umowy o kredyt 30zł - za każdy załącznik do umowy 4. Za wydanie klientowi zezwolenia na wykreślenie z księgi wieczystej wpisu hipoteki na rzecz BS z tytułu udzielonego kredytu : - za jedną czynność - wydanie klientom deklaracji dla zwolnienia części spod wpisu hipoteki- bezciężarowe zbycie działki - za jedną czynność - wyrażenie zgody na wypłatę odszkodowania objętego cesją polisy na zabezpieczenie kredytu 5. Za wydanie zaświadczenia : a/ o stanie kredytów b/ o spłaconych kredytach c/ o historii udzielonego kredytu 100zł d/ zaświadczenie za wykreślenie z zastawu bankowego e/ zaświadczenie za wykreślenie z zastawu rejestrowego 1 f/ zaświadczenie dotyczące zdolności kredytowej klienta 1 6. Za złożenie i rozpatrzenie wniosku na działalność gospodarczą - za wniosek do kwoty zł - za wniosek do kwoty zł 2 - za wniosek do kwoty zł -za wniosek powyżej zł 100zł 7. Za złożenie i rozpatrzenie wniosku o kredyt na działalność rolniczą udzielany na warunkach preferencyjnych 8. Za złożenie i rozpatrzenie wniosku: -kredyt konsumencki ( np. Kredyt gotówkowy, w ROR,) 0,1% - kredyt mieszkaniowy - uniwersalny kredyt hipoteczny - kapitalny 0,1% 9. Za złożenie i rozpatrzenie wniosku na gwarancje bankowe 0,02% 30zł 10. Koszty upomnienia od kredytów 11. Za wydanie promesy kredytowej 0,1% 500zł 12. Za wydanie promesy na gwarancje 0,1% 500zł 13. Prowizja od przyznanych kredytów dla JST 0%-2% 14. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu z dopłatami do oprocentowania Prowizja od zaangażowania kredytu preferencyjnego na poziomie 1% kwoty kredytu na dzień 31 grudnia przez okres dwóch kolejnych lat płatna do 15 stycznia kolejnego roku nie pobierana w roku, w którym nastąpi uruchomienie kredytu 1% 15. Za pozyskanie przez Bank odpisu KW ( w razie niedostarczenie przez kredytobiorcę w wyznaczonym przez Bank terminie) -za każdy odpis 16. Przygotowanie wniosku do egzekucji 200 zł 17. Za udzielenie przez Bank gwarancji od kwoty w skali roku, płatne jednorazowo z góry 2%-5% 50,00 zł 18. Przypomnienie telefonicznie kredytobiorcy lub poręczyciela o upływie terminu płatności raty kredytu lub odsetek 19. Wysłanie monitu dotyczącego dostarczenia dokumentów dotyczących zabezpieczenia ( polisa ubezpieczenia) -wysłanie pierwszego pisma -wysłanie kolejnego monitu Rozdział V Weksle 1. Dyskonto weksli / od kwoty na wekslu / przyjętym na podstawie umowy o dyskonto 0,5%-2% 2 2. Zgłoszenie weksla do protestu w razie niespłacenia weksla 2+koszty 6

7 opłat notarialnych 3. Przedstawienie weksla do zapłaty / od jednego weksla/ 0,15% 2 200zł Rozdział VI Pozostałe usługi bankowe 1. Za przyjęcie depozytu na zlecenie klienta za 1szt. 2. Za przechowywanie depozytu / miesięcznie / - opłaty nie dotyczą depozytów wartościowych składanych z urzędu np. przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, urzędy celne itp. dobroczyńców na rzecz daru narodowego oraz na zabezpieczenie kredytów udzielonych w BS Głogów - na rzecz innych banków 3. Udzielenie informacji o kredytobiorcy do innego Banku na zasadzie wzajemności 4. Wysłanie informacji o realizacji tytułów egzekucyjnych do Urzędów Skarbowych, ZUS, Komorników od posiadacza rachunku 5. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia potwierdzającego brak zajęć komorniczych 6. Blokada przyjęcie i wykonanie dyspozycji blokady cesji środków na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia umów zawieranych przez posiadacza rachunku: - z Bankiem Spółdzielczym w Głogowie - z innymi bankami - z innymi podmiotami 7. 1).Telefoniczne udzielenie informacji na hasło miesięcznie 8zł 2). Udzielenie informacji przez Bankofon -miesięcznie Rozdział VII Usługi nie przewidziane w taryfie wg umowy z Klientem Rozdział VIII Wszystkie ustalone w Taryfie opłaty i prowizje za czynności bankowe mogą być indywidualnie negocjowane Rozdział IX Karta płatnicza Visa Classic Debetowa 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Opłata miesięczna za posiadanie karty -od każdej karty wydanej do rachunku: a/ Visa Classic Debetowa 1,90zł b/ Visa Classic Debetowa zbliżeniowa 2,2 4. Wydanie duplikatu karty 5. Płatność kartą: a/ w punktach handlowo -usługowych w kraju b/ w punktach handlowo -usługowych za granicą c/ we wskazanych kasach Zrzeszenie Banku BPS S.A 0,5% 3zł 6. Wypłaty gotówki: a/ we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga : lista bankomatów dostępna jest w placówkach i na stronie internetowej Banku b/ w pozostałych bankomatach w kraju 4zł c/ w bankomatach za granicą od kwoty wypłaty 2% d/ we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A e/ w kasie innego banku w kraju f/ w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty 2% g/ w placówkach Poczty Polskiej 7. Sprawdzanie wysokości dostępnych środków w bankomacie 8. Rozpatrzenie reklamacji 9. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia transakcji 7

8 10. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 3zł 11. Zmiana danych użytkownika karty 3zł 12. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika 8zł 13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1000zł 14. Usługi Cashback 0,50 zł Rozdział X Karta Visa Business Debetowa 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Wydanie i wznowienie drugiej i kolejnej karty do rachunku 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty - od każdej karty wydanej do rachunku 1,90zł 5. Wydanie duplikatu karty 6. Płatność kartą: a/ w punktach handlowo -usługowych w kraju b/ w punktach handlowo -usługowych za granicą c/ we wskazanych kasach Zrzeszenie Banku BPS S.A 0,5% 3zł 7. Wypłaty gotówki: a/ we wskazanych bankomatach Zrzeszenia Banku BPS S.A i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami Uwaga : lista bankomatów dostępna jest w placówkach i na stronie internetowej Banku b/ w pozostałych bankomatach w kraju 4zł c/ w bankomatach za granicą od kwoty wypłaty 2% d/ we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A e/ w kasie innego banku w kraju f/ w kasie innego banku za granicą od kwoty wypłaty 2% g/ w placówkach Poczty Polskiej 8. Sprawdzanie wysokości dostępnego limitu autoryzacyjnego w bankomacie Uwaga: usługa dostępna jedynie w bankomatach BZ WBK Generowanie zestawienia transakcji na życzenie posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 3zł 10. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika 11. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek użytkownika 12. Zmiana danych użytkownika karty 13. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 1000zł 14. Awaryjne wydanie karty VISA Business za granicą po utracie 1500zł karty 15. Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty Rozpatrzenie reklamacji Bez opłat 17. Usługi Cashback 0,50 zł Rozdział XI Opłaty i prowizje bankowe dla rachunków walutowych prowadzonych dla klientów instytucjonalnych i osób fizycznych. 1. Otwarcie rachunku walutowego dla każdej waluty 2. Prowadzenie rachunku walutowego- dla każdej waluty, za każdy rozpoczęty miesiąc 3. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde żądanie (ROR) (Minimalna wpłata przy otwieraniu konta 50EUR, 50USD) 1 dla każdej waluty 4. Otwarcie Rachunku walutowego płatnego na każde żądanie bez wniesienia wpłaty (ROR) 3 5. Prowadzenie rachunku walutowego dla osób fizycznych (ROR) 6. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonana w 0,4% 4zł 8

9 walucie obcej lub w złotych 7. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dla osób fizycznych (ROR) 8. Wpłata gotówkowa w walucie obcej na realizacje polecenia zapłaty za granicę -od osób nie posiadających rachunków w BS w Głogowie -od osób posiadających rachunek w BS w Głogowie 9. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego dokonana bez oplat 2% 0,4% a/ w złotych b/ w walucie obcej wypłata w kwocie powyżej EUR lub równowartości tej kwoty w innej walucie obcej należy awizować -5 dni roboczych przed planowanym terminem wypłaty 0,3% 4zł 10. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego dla osób fizycznych (ROR) a/ w złotych b/ w walucie obcej 0,15% 4zł 11. Skup i sprzedaż walut obcych w gotówce (banknoty). Bank nie skupuje bilonu Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym, otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych w tym świadczenia emerytalno rentowe 12. Przelewy SEPA Przelewy regulowane 14. Polecenia wypłaty 15. Opłata Non-STP pobierana w sytuacji gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie BS Uwaga: opłaty nie pobiera się, jeżeli przyczyną postępowania był błąd Banku BPS S.A. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym 100zł +koszty banków trzecich 17. Przelewy SEPA Przelewy regulowane 19. Polecenia wypłaty Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących okresowej w pkt. 25 w przypadku opcji kosztowej OUR 20. Opłata Non-STP - pobierana w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty EOG kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej z pkt Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 22. Realizacja (sprzedaż) przelewów regulowanych i poleceń wypłaty w trybie niestandardowym: Uwaga: opłatę wyszczególnioną w pkt. 22 a i 22 b pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej z godnie z pkt a) w trybie" pilnym" w EUR, USD i GBP: b) w trybie "przyśpieszonym" w EUR, USD,GBP 100zł 23. Zmiany/korekta/ odwołanie zrealizowanego przekazu w obrocie dewizowym, wykonane na zlecenie BS 70zł 100 zł + koszty banków trzecich 4zł 9

10 24. Wydanie na prośbę BS zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w obrocie dewizowym Uwaga: przekazywanie wyłącznie w formie elektronicznej 25. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 26. Reklamacje przekazu w obrocie dewizowym 100 zł + koszty banków trzecich Czeki w obrocie dewizowym 27. Skup czeków podróżniczych Uwaga: w przypadku czeków podróżniczych nie pobiera się kosztów rzeczywistych. Jeśli Klient przedkłada kilka czeków, opłatę pobiera się od każdego czeku osobno 28. Skup czeków płatnych w Banku BPS S.A Inkaso czeków Uwaga: Jeśli Klient przedkłada kilka czeków opłatę pobiera się od każdego czeku osobno. Niezależnie od opłaty bank zagraniczny może potrącić z kwoty własną opłatę 30. Zwrot nieopłaconego czeku przez płatnika opłata jest pobierana od podawcy czeku Inkaso dokumentowe/finansowe 31. Inkaso dokumentów handlowych lub finansowych w zamian za zapłatę Uwaga: w przypadku inkasa finansowego pobiera się od każdego weksla 32. Inkaso dokumentów handlowych lub finansowych w zamian za akcept weksla lub weksel własny płatnika, jego poręczenie lub gwarancję Uwaga: w przypadku inkasa finansowego opłatę pobiera się od + koszty rzeczywiste 50 zł + koszty rzeczywiste przesyłki kurierskiej 50 zł + koszty rzeczywiste przesyłki kurierskiej każdego weksla 33. Oddanie weksla do protestu koszty notarialne Rozdział XII Opłaty i prowizje bankowe dla posiadaczy POL - Konta Student 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Korzystanie z bankowości internetowej 4. Wpłaty na rachunek w kasie BS 5. Wypłaty z rachunku w kasie BS 6. Realizacja przelewu z rachunku na rachunek w innym banku 7. Realizacja przelewu z rachunku na rachunek w BS 8. Realizacja przelewu z rachunku na rachunek w innym banku przez Internet 0, 9. Realizacja przelewu z rachunku na rachunek w BS przez Internet 10. Oplata za zestaw haseł jednorazowych do rozliczeń przez Internet 11. Hasła jednorazowe w formie SMS 1szt. 0,2 12. Dokonywanie automatycznych przelewów sald z rachunku w terminach wskazanych przez posiadacza rachunku Rozdział XIII Opłaty i prowizje bankowe dla karty kredytowej Visa 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Opłata za obsługę karty: a/ pobierana w 1 roku użytkowania b/ pobierana w 2 i kolejnym roku użytkowania Oplata zostaje zniesiona gdy suma wszystkich transakcji przekroczy zł w 12 miesięcznym okresie. 54zł 10

11 4. Wydanie duplikatu karty 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika karty 7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek użytkownika karty 8. Płatność kartą w punktach handlowo- usługowych Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą Bez opłat 9. Za wydanie karty dodatkowej 54zł 10. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju Uwaga: Prowizja naliczana od kwoty wypłaty 3% 11. Wypłata gotówki w bankomatach banków za granicą 2% Uwaga: Prowizja od kwoty wypłaty 12. Sprawdzanie wysokości dostępnych środków w bankomacie 13. Rozpatrzenie reklamacji 14. Zastrzeżenie karty przez jednostkę Banku w przypadku wypowiedzenia umowy przez jednostkę Banku 15. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji 16. Generowanie zestawienia operacji na życzenie użytkownika karty za okres przez niego wskazany 17. Sporządzanie mini wyciągu w bankomacie ( max.ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 18. Zmiana danych użytkownika karty 19. Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty 20. Obsługa nieterminowej spłaty 21. Opłata za wykonanie przelewu z rachunku karty Rozdział XIV Opłaty i prowizje bankowe dla karty kredytowej Visa Gold 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Opłata za obsługę karty: a/ pobierana w 1 roku użytkowania b/ pobierana w 2 i kolejnym roku użytkowania Uwaga: Oplata zostaje zniesiona gdy suma wszystkich transakcji przekroczy zł w 12 miesięcznym okresie. 4. Wydanie duplikatu karty 5. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek użytkownika karty 7. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek użytkownika karty 8. Płatność kartą w punktach handlowo- usługowych Uwaga: dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą 9. Za wydanie karty dodatkowej 10. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków w kraju Uwaga: Prowizja naliczana od kwoty wypłaty 3% 11. Wypłata gotówki w bankomatach banków za granicą Uwaga: Prowizja od kwoty wypłaty 3% 12. Sprawdzanie wysokości dostępnych środków w bankomacie 13. Rozpatrzenie reklamacji 14. Zastrzeżenie karty przez jednostkę Banku w przypadku wypowiedzenia umowy przez jednostkę Banku 15. Przekazanie wydruku miesięcznego zestawienia operacji 16. Generowanie zestawienia operacji na życzenie użytkownika karty za okres przez niego wskazany 17. Sporządzanie mini wyciągu w bankomacie ( max.ostatnie 10 11

12 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 18. Zmiana danych użytkownika karty 19. Czasowe zablokowanie/ odblokowanie karty 20. Obsługa nieterminowej spłaty 21. Opłata za wykonanie przelewu z rachunku karty Rozdział XV Opłaty i prowizje bankowe dla karty kredytowej Visa Business Credit 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Opłata za obsługę karty : a) pobierana w 1 roku użytkowania b) pobierana w drugim i kolejnym roku użytkowania Uwaga: Opłata zostaje zniesiona jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła co najmniej zł 4. Wydanie karty dodatkowej 2 5. Wydanie duplikatu karty 2 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 7. Transakcje bezgotówkowe w kraju i zagranicą. 8. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: a/w kraju 3% b/za granicą 3% 9. Przelew z karty ( za przelew) 3% 10. Sprawdzenie salda w bankomacie 11. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany 12. Zmiana danych Użytkownika karty 13. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 14. Rozpatrzenie reklamacji 15. Obsługa nieterminowej spłaty 16. Minimalna spłata zadłużenia na karcie / miesięcznie od kwoty 5% 100zł salda końcowego okresu rozliczeniowego/ Rozdział XVI Opłaty i prowizje bankowe dla karty kredytowej Visa Business Credit Gold 1. Wydanie nowej karty 2. Wznowienie karty 3. Opłata za obsługę karty : a/ pobierana w 1 roku użytkowania b/pobierana w drugim i kolejnym roku użytkowania 12 Uwaga: Opłata zostaje zniesiona jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła co najmniej zł 4. Wydanie karty dodatkowej 5. Wydanie duplikatu karty 30zł 6. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika 7. Transakcje bezgotówkowe w kraju i zagranicą. 8. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: a/w kraju 3% b/za granicą 3% 9. Przelew z karty ( za przelew) 3% 10. Sprawdzenie salda w bankomacie 11. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza 12

13 rachunku za okres przez niego wskazany 12. Zmiana danych Użytkownika karty 13. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 14. Rozpatrzenie reklamacji 15. Obsługa nieterminowej spłaty 16. Minimalna spłata zadłużenia na karcie / miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego/ 5% 100zł Głogów r. 13

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1/11/2015 Zarządu BS w Wolbromiu z dnia 25.02.2015r. (obowiązuje od 02.03.2015 r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WOLBROMIU 2015 Lp. Rodzaj usług

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 12/06/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 25.06.2015

Załącznik do Uchwały Nr 12/06/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 25.06.2015 Załącznik do Uchwały Nr 12/06/2015 Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego z dnia 25.06.2015 Taryfa prowizji i opłat Pienińskiego Banku Spółdzielczego (Bank PBS) Obowiązuje od dnia 01 lipca 2015r. Bank

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 6/2015 z dnia 202015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Indywidualnych spis treści:

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Bank Spółdzielczy w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 69/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.12.2010 r. Tychy, grudzień 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/2015 z dnia 21.01.2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Księżpolu Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Księżpolu dla Klientów Instytucjonalnych spis treści:

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie

T A R Y F A prowizji i opłat bankowych pobieranych przez. Bank Spółdzielczy w Suchedniowie Załącznik do uchwały Zarządu nr 8 /47/2014 z 02.12.2014r. zm. 7/1/2015 z 13.01.2015r. zm. 3/9/2015 z 05.03.2015r. zm. 3/10/2015 z 10.03.2015r. zm. /17/2015 z 06.05.2015r. T A R Y F A prowizji i opłat bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie nr XXXII/1/2015 z dnia 02 lipca 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Miliczu Nr 28/15 z dnia 23.02.2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Miliczu za czynności bankowe

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 15 czerwca 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik do Uchwały Nr 36/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia

Bardziej szczegółowo

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T Załącznik do Uchwały Nr 08/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Chojnowie z dnia 06 marca 2015 r. Z Za Załącznik do Uchwały Nr. /14,,. BANK SPÓŁDZIELCZY W CHOJNOWIE T A R Y F A P R O W I Z J I I O P Ł A T

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik Nr do Uchwały Nr 37/ZORK/15 Zarządu Banku Spółdzielczego Bank Rolników w Opolu z dnia 9.04.2015 r. obowiązuje od 1 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.)

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy (obowiązuje od dnia 15.07.2015r.) BANK SPÓŁDZIELCZY W TRZEBNICY Załącznik do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Trzebnicy z dnia 10.07.2015r. Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Trzebnicy

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 14 stycznia 2014r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36 /2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 8 marca 2012 roku I zm. Uchwała Nr 67/2012 z dn.19.04.2012r. II zm. Uchwała Nr 108/2012 z dn. 26.07.2012r. III zm.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 15.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo