Największy czy najlepszy?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Największy czy najlepszy?"

Transkrypt

1 RAPORT ANALITYCZNY REKOMENDACJA Pekao Sektor bankowy AKUMULUJ 26 października 5 stycznia r. r. Kurs 76,0 zł Wycena 85,0 zł Kody ISIN Bloomberg Reuters PLPEKAO00016 PEO PW BAPE.WA Podstawowe dane Kapit. (mpln) ,9 Kapit. (meur) 3 438,0 Free float (%) 31,4 Liczba akcji (m) 165,7 WIG (pkt.) ,8 Kurs do WIG - u 1 m. 3 m. 6 m. +1,0% +1,2% +25,4% Analityk Marcin Wróblewski Tel. (48 22) dmwbk.com.pl Sprzedaż Instytucjonalna Filip Paszke Tel. (48 22) Tomasz Roguwski Tel. (48 22) Paweł Czupryński Tel. (48 22) Łukasz Mitan Tel. (48 22) com.pl Największy czy najlepszy? Pekao jest największym prywatnym bankiem w Polsce i instytucją finansową o największej kapitalizacji na GPW. Dzięki aktywnemu zaangażowaniu inwestorów strategicznych (UniCredito Italiano oraz Allianz) bank ma szansę stać się jednym z najbardziej rentownych polskich banków. Zmiana docelowych grup klientów Pekao polegająca na zwiększeniu ekspansji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz private bankingu nawet kosztem udziału w sektorze dużych przedsiębiorstw powinna przynieść konkretne efekty. Zwiększenie aktywności w grupach generujących wyższy ROE wpłynie korzystnie zarówno na przychody jak i zyski Pekao. Prognoza zarządu banku dotycząca zysku netto na poziomie 1,25 mld zł w br. jest ambitna. Ze względu na spowolnienie wzrostu gospodarczego należy się spodziewać, iż sposobem jej osiągnięcia będą większe redukcje kosztów, choć w II połowie 2001 roku należy się spodziewać umiarkowanej ekspansji kredytowej. Pekao jest wyceniany z premią w stosunku do innych dużych banków giełdowych, co jest uzasadnione zarówno udziałem w rynku, jak i osiąganymi wynikami finansowymi. Uważamy, że kurs akcji ma potencjał wzrostowy, dlatego rekomendujemy długoterminowe akumulowanie akcji Pekao. Rok Przychody z tytułu odsetek Wynik na działalności bankowej Zysk operacyjny Zysk netto Kapitał własny P/E P/BV P/WNDB P/OP PLNm PLNm PLNm PLNm PLNm (x) (x) (x) (x) , ,4 729,1 520, ,8 21,2 3,0 3,8 15, , ,7 404,8 171, ,0 64,4 2,8 3,4 27, , , ,8 794, ,0 15,8 2,2 3,0 10,6 2001E 7 592, , , , ,7 11,4 1,9 2,9 8,2 2002E 7 744, , , , ,3 9,7 1,6 2,8 7,0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych raportów rocznych spółki, prognoza DM WBK SA

2 SPIS TREŚCI PODSUMOWANIE... 3 AKCJONARIAT... 5 WYCENA PEKAO... 5 Wycena metodą P/BV-ROE... 5 Wycena metodą porównań rynkowych... 5 PROFIL DZIAŁALNOŚCI I POZYCJA RYNKOWA... 7 Największa instytucja finansowa notowana na GPW... 7 Tradycyjne i alternatywne kanały dystrybucji... 8 Klienci instytucjonalni i indywidualni... 8 Docelowe grupy klientów Kredyty Depozyty Podtrzymanie prognoz na 2001 r Polityka dywidend Na razie bez fuzji Pekao z BRE Bankiem POLSKI SEKTOR BANKOWY STAN OBECNY I PERSPEKTYWY ROZWOJU Polski system bankowy a inne systemy bankowe Rozwój bankowości detalicznej Bankowość elektroniczna, telefoniczna i telewizyjna Postępująca konsolidacja w sektorze Wyniki finansowe polskiego sektora bankowego za I półrocze 2001 r SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIA FINANSOWE PEKAO.. 20 ZAŁĄCZNIK NR Pekao S.A. 2

3 PODSUMOWANIE Silna pozycja rynkowa Pekao we wszystkich segmentach rynku finansowego Pekao jest największym prywatnym bankiem w Polsce i instytucją finansową o największej kapitalizacji na GPW. Bank dysponuje aktywami o wartości 72 mld zł (16,0% aktywów sektora bankowego, 2 miejsce po PKO BP) i kapitałami własnymi na poziomie 6,1 mld zł (17,2% kapitałów sektora bankowego, 1 miejsce). Dzięki rozwiniętej ogólnopolskiej sieci placówek (805), bankomatów (790) oraz alternatywnych kanałów dystrybucji (centrum telefoniczne, internet) bank ma możliwość dotarcia do znaczącej liczby podmiotów. Z usług Pekao korzysta 2,1 mln klientów detalicznych (18,5% udział w rynku) oraz prawie 280 tys. klientów korporacyjnych (17,8% udział w rynku). Podmioty z grupy kapitałowej Pekao działają we wszystkich segmentach rynku finansowego. Firma faktoringowa z grupy Pekao zajmuje 1 miejsce w Polsce, a spółka leasingowa plasuje się w pierwszej dziesiątce największych przedsiębiorstw leasingowych. Dom maklerski banku ma ok. 12% udział w rynku, a Pioneer Pekao Investments jest największym zarządzającym aktywami w Polsce (20% udziału w rynku). W grupie Pekao zdecydowanie brakuje firmy ubezpieczeniowej. Wprawdzie klienci mają dostęp do oferty ubezpieczeniowej Allianz jednak nie są wykorzystywane wszystkie możliwości banku w tym zakresie. W dłuższym okresie należy naszym zdaniem spodziewać się zwiększenia aktywności niemieckiego ubezpieczyciela. Solidne podstawy do wzrostu wyników i wyższego poziomu rentowności Pekao prowadził dotychczas dosyć ostrożną politykę ekspansji kredytowej. Podstawowym ograniczeniem w ekspansji w poprzednich latach był stosunkowo niski poziom kapitałów własnych w pasywach (ok. 6%). Obecnie, dzięki przeprowadzonej w ub. r nowej emisji akcji oraz niewypłaceniu dywidendy za 2000 r., Pekao ma szanse na znaczący wzrost akcji kredytowej (współczynnik wypłacalności na poziomie 14,8%, niska relacja kredytów do depozytów na poziomie 0,6). Sprzyjać temu będzie spadek stóp procentowych oraz dobrze rozwinięta sieć dystrybucji. Pekao zmienia politykę w zakresie grup docelowych klientów. Bank zapowiada większą ekspansję w segmencie średnich i małych przedsiębiorstw. Ważnym segmentem rynku będzie także private banking. Z drugiej strony bank dość ostrożnie podchodzi do ekspansji w sektorze dużych przedsiębiorstw, ze względy na niski poziom rentowności i wyższe ryzyko w tej grupie klientów oraz prowadzi selektywną politykę pozyskiwania klienta detalicznego. Redefinicja docelowych grup klientów wpłynie korzystnie na przychody, jak i zyski Pekao w przyszłości. Aktywny udział UniCredito Italiano w zarządzaniu bankiem Akcjonariuszami strategicznymi Pekao są: UniCredito Italiano (53,2% głosów na WZA) i Allianz (2,1% głosów). UCI od początku zaangażował się w proces restrukturyzacji uczestnicząc w określeniu czytelnej strategii rozwoju (rozszerzenie kanałów dystrybucji, prowadzenie restrykcyjnej polityki kosztowej). Dzięki jej wdrożeniu nastąpiło znaczące poprawienie efektywności banku. W najbliższych latach powinna nastąpić poprawa w zakresie pozycji konkurencyjnej Pekao w polskim sektorze bankowym. Umożliwi to zakończenie w 2002 r. projektu związanego z wdrożeniem nowego systemu informatycznego (wartość inwestycji 100 mln USD). Po jego wprowadzeniu spodziewamy się przyspieszenia obsługi klienta i poprawienia jej jakości. Z drugiej strony scentralizowany system da możliwość elastycznego podejścia do zatrudnienia (zwiększenie udziału pracowników sprzedaży/dalsze zmniejszanie poziomu zatrudnienia), co pozytywnie wpłynie na poziom kosztów i rentowność banku. Dzięki swym działaniom Pekao ma szansę stać się jednym z najbardziej rentownych polskich banków. Pekao S.A. 3

4 Prognozy zysku netto na 2001 r. Mimo trudnej sytuacji gospodarczej w Polsce Pekao podtrzymuje swoje prognozy dotyczące zysku netto (1,25 mld zł). Spowolnienie wzrostu gospodarczego zmusiło już w I półroczu br. bank do zmodyfikowania sposobów realizacji budżetu na br. i stworzenia realnych podstaw, aby zrealizować prognozę zysku. Przy ograniczonej ekspansji kredytowej i spadku stóp procentowych większy nacisk położono na utrzymanie dotychczasowego poziomu marży oraz restrykcyjną politykę w zakresie kosztów. Efektem działań Pekao jest 555 mln zł zysku netto (na poziomie jednostkowym) i 485 mln zł (na poziomie skonsolidowanym). W drugim półroczu br. spodziewamy się umiarkowanego wzrostu akcji kredytowej, niskiej dynamiki wzrostu kosztów ogólnych i mniejszych odpisów na rezerwy. Naszym zdaniem zysk netto Pekao w br. wyniesie 1,18 mld zł (skonsolidowany zysk netto grupy Pekao 1,1 mld zł). Wycena i konkluzje inwestycyjne Naszym zdaniem 1 akcja Pekao jest warta 85 zł. Do wyceny banku zastosowano metodę P/BV-ROE (90 zł) oraz metodę porównań rynkowych (80-85 zł). Uważamy, że kurs akcji ma potencjał wzrostowy, dlatego rekomendujemy akumulowanie akcji Pekao. Pekao S.A. 4

5 AKCJONARIAT Akcjonariuszami strategicznymi Pekao są UniCredito Italiano i Allianz. Konsorcjum UCI-Allianz dysponuje 55,3% głosów na WZA (UCI 53,2%, Allianz 2,1%). Wejście inwestorów nastąpiło w 1999 r., kiedy Skarb Państwa sprzedał 52,1% akcji. Dodatkowo w 2000 r. UCI oraz Allianz uczestniczyli w podniesieniu kapitałów banku dzięki czemu Pekao dysponuje najwyższym kapitałem własnym wśród banków polskich. UniCredito Italiano od początku zaangażował się w proces restrukturyzacji Pekao określając czytelną strategię rozwoju, z konkretnymi celami dotyczącymi efektywności banku (m. in. osiągnięcie w 2001 r. ROE 20%, relacja koszty/dochody 50%). Dzięki realizacji strategii nastąpiło już znaczące poprawienie efektywności banku. WYCENA PEKAO Wycena metodą P/BV-ROE Wartość akcji Pekao ustalono metodą P/BV-ROE w oparciu o prognozowane skonsolidowane sprawozdania finansowe. Wycena zakłada przeznaczanie 20% zysku netto od 2002 r. na wypłatę dywidendy. Wycena akcji Pekao metodą P/BV-ROE Wartość księgowa w 2004 r. 64,8 zł ROE (w 2004 r.) 16,5% Stopa wolna od ryzyka w 2004 r. 7,5% P/BV 2,20 Wartość akcji 142,7 zł Wymagana średnia roczna stopa zwrotu (do 2004 r.) + premia za ryzyko (5%) 16,5% Współczynnik dyskonta 0,615 Bieżąca wartość dywidend 2,0 Bieżąca wartość akcji 90 zł Źródło: opracowanie własne, prognozy DM BZ WBK S.A. Dywidendy Wartość dywidendy za rok 0,0 1,3 1,6 Współczynnik dyskonta 0,89 0,77 0,66 Zdyskontowana wartość dywidendy za rok 0,0 1,0 1,0 Zdyskontowana wartość dywidend ogółem 2,0 Źródło: opracowanie własne, prognozy DM BZ WBK S.A. Wycena metodą porównań rynkowych Do porównań rynkowych wzięto pod uwagę grupę największych polskich banków giełdowych (stan aktywów na koniec II kwartału 2001 r.). Aktywa Pekao stanowią 41% wartości aktywów 8 największych banków notowanych na GPW, a kapitały własne 30,8% wartości księgowej tych banków. Kapitalizacja rynkowa Pekao odpowiada 52,5% wartości porównywanych banków. Pekao S.A. 5

6 Banki P/E P/BV P/A P/WNDB P/OP BH 29,6 1,05 0,19 3,49 20,17 BIG - 0,94 0, BPH 21,6 1,14 0,14 2,07 12,06 BRE 7,6 1,05 0,13 2,63 6,07 BSK 20,3 2,09 0,18 2,68 14,89 BZWBK 12,2 1,49 0,14 2,06 11,35 KB 7,7 1,17 0,10 1,46 5,47 PBK 13,2 1,22 0,13 2,07 8,48 średnia * 14,8 1,22 0,14 2,39 10,72 Pekao 13,3 2,07 0,17 2,99 9,16 premia (dyskonto) do średniej -10,0% 69,3% 27,0% 25,3% -14,6% * średnie wskaźniki ważone kapitalizacją, dla spółek z zyskiem, dane na r. Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów rocznych, półrocznych i kwartalnych za II kwartał 2001 spółek Wskaźniki rynkowe Pekao są wyższe od średnich wartości wskaźników dużych banków w przypadku wskaźników P/BV, P/A, P/WNDB (o 25,3%-69,3%) i niższe w przypadku P/E i P/OP (o 10,0%-14,6%). Biorąc pod uwagę udział w rynku, bardzo dobre wyniki finansowe Pekao, jak i dużą płynność walorów (free float Pekao wynosi 31,4%) uważamy, że notowanie akcji banku z premią jest w pełni uzasadnione. Przyjmując 25% premię w stosunku do każdego ze średnich wskaźników rynku kapitałowego (dla banków z zyskiem) określiliśmy ostrożnie wartość akcji na 85 zł (gdyby uwzględnić wskaźniki rynku kapitałowego skorygowane o straty generowane przez BIG akcja Pekao byłaby warta 85,5 zł bez 25% premii i 107 zł z 25% premią). Dodatkowo dla wskazania potencjalnej wartości akcji Pekao wzięto także pod uwagę podstawowe wskaźniki rynkowe europejskich banków o zbliżonej do Pekao wielkości (pod względem aktywów lub kapitałów własnych). Wybrano banki z następujących krajów: Czechy (Ceska Sporitelna, Komercni Banka), Grecja (Alpha Bank, Agricultural Bank, EFG Eurobank ERG, Commercial BK), Hiszpania (Banco Popular, Banco de Sabadel), Portugalia (Banco Totta & AC, BPI Bank, Banco Espitito), Włochy (BIPOP Carire, Banca Lombarda). Banki P/E P/E E 01 P/BV P/A ALPHA BANK A.E. 10,14 13,38 1,96 0,12 AGRICULTURAL BK 15,99 10,43 1,35 0,14 BANCO ESPIRITO-R 13,08 12,19 2,04 0,08 BIPOP-CARIRE SPA 17,37 17,81 2,69 0,26 BANCA LOMBARDA 14,17 11,92 1,97 0,09 BPI SGPS SA-REG 10,24 9,96 1,62 0,07 BANCO TOTTA & AC 16,60 b.d. 2,77 0,12 CESKA SPORITELNA 1 082,22 25,05 1,98 0,10 EFG EUROBANK ERG 16,65 16,03 2,31 0,24 KOMERCNI BANKA - 11,70 1,76 0,09 BANCO POPULAR 14,67 14,42 3,21 0,26 BANCO DE SABADEL 13,44 13,58 1,52 0,17 COMMERCIAL BK GR 8,81 9,83 1,27 0,15 średnia arytmetyczna 17,37 17,81 2,69 0,26 mediana 14,17 11,92 1,97 0,09 wskaźniki Pekao 13,61 11,44 2,07 0,17 premia (dyskonto) do ś red ni ej -13,9% -21,6% -5,8% 9,8% premia (dyskonto) do mediany -5,6% -10,5% 5,0% 38,9% Wycena akcji Pekao wg średniej 88,3 97,0 80,7 69,2 Wycena akcji Pekao wg mediany 80,5 84,9 72,4 54,7 Źródło: Bloomberg, wskaźniki liczone na danych skonsolidowanych, dane na r. Pekao S.A. 6

7 Pekao jest notowany z premią wg wskaźników P/A i P/BV w stosunku do średniej wartości wskaźników wybranych banków. Wynika to prawdopodobnie z niższego wzrostu akcji kredytowej i tym samym aktywów w związku ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego w Polsce, a także wysokiego ROE. Pozostałe wskaźniki informują o dyskoncie wyceny Pekao w stosunku do średnich (rzędu 5,6%-21,6%). Ze względu na bardzo dobre wyniki finansowe banku, jego wielkość, a także dobre perspektywy rozwoju bankowości w Polsce Pekao powinien być, naszym zdaniem, notowany z niewielkim dyskontem w stosunku do średnich wskaźników charakterystycznych dla banków wziętych do porównań. Wartość akcji Pekao (określona jako średnia arytmetyczna z hipotetycznych wartości akcji wyliczonych wg poszczególnych wskaźników, po wyłączeniu wartości maksymalnej i minimalnej) wynosi 80 zł. Naszym zdaniem 1 akcja Pekao jest warta 85 zł. Do wyceny banku zastosowano metodę P/BV-ROE (90 zł) oraz metodę porównań rynkowych (80-85 zł). Rekomendujemy długoterminowe akumulowanie akcji Pekao. PROFIL DZIAŁALNOŚCI I POZYCJA RYNKOWA PEKAO Największa instytucja finansowa notowana na GPW Największy bank prywatny Znaczący udział w rynku Pekao jest największym prywatnym bankiem w Polsce i największą instytucją finansowa notowaną na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (12,6 mld zł). Do końca 1998 r. grupa Pekao składała się z czterech banków. Pekao był bankiem wiodącym, a trzy inne banki (Bank Depozytowo-Kredytowy, Powszechny Bank Gospodarczy, Pomorski Bank Kredytowy) jednostkami zależnymi. Dnia 1 stycznia 1999 roku w struktury Pekao włączono trzy banki regionalne. Druga co do wielkości w Polsce (po PKO BP) sieć Pekao obejmuje 805 placówek i 790 bankomatów. Bank dysponuje aktywami o wartości 72 mld zł, kapitałami własnymi na poziomie 6,1 mld zł. Kredyty udzielone przez Pekao na koniec czerwca br. wyniosły 30,7 mld zł, a suma depozytów zgromadzonych w banku wyniosła 50,7 mld zł. Bank ma dużą szansę być największym bankiem detalicznym w Polsce i jednym z najbardziej rentownych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Tabela 1. Pozycja Pekao w polskim sektorze bankowym Wyszczególnienie Udział w rynku Pozycja Aktywa 16,0% 2 Kapitały własne 17,2% 1 Kredyty 16,5% 1 Depozyty 18,7% 2 Placówki 7,7% 2 Bankomaty 13,5% 2 Karty płatnicze 31,2% 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 18,9% 2 Obsługa handlu zagranicznego 12,6% 2 Źródło: Pekao, Rzeczpospolita, szacunki DM WBK S.A. Pekao S.A. 7

8 Wykres 1. Dynamika aktywów Pekao na tle sektora bankowego i banków giełdowych (1996=100%) 250% 200% 150% 100% 50% 0% I pół Pekao Sektor bankowy Duże banki giełdowe Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP oraz raportów spółek Tradycyjne i alternatywne kanały dystrybucji Ogólnopolska sieć placówek i bankomatów Nowy system informatyczny Dzięki rozwiniętej ogólnopolskiej sieci 805 placówek bank ma możliwość dotarcia do znaczącej liczby podmiotów. Oprócz tradycyjnych kanałów dystrybucji produktów (oddziały, filie) Pekao wykorzystuje także kanały alternatywne (centrum telefoniczne, internet). Z teleserwisu Pekao korzysta obecnie 300 tys. klientów, a z usług świadczonych przez internet 15,5 tys. Nowatorskim pomysłem wdrażanym w banku jest instytucja przedstawiciela banku, który nie jest pracownikiem Pekao, a którego wynagrodzenie jest uzależnione wyłącznie od wyników sprzedaży. Obecnie przedstawicieli jest 260. W przyszłości spodziewamy się wzrostu zarówno liczby przedstawicieli jak i zwiększenie ich aktywności. W najbliższych latach nie należy naszym zdaniem spodziewać się dalszego znaczącego przyrostu sieci placówek. Do końca 2002 roku liczba placówek wzrośnie do Po tym okresie nie spodziewamy się, że liczba tworzonych placówek będzie większa niż rocznie. Obecnie większy nacisk będzie położony na wdrożenie nowego systemu informatycznego Systematix (wydatki inwestycyjne na poziome 100 mln USD) oraz rozbudowę sieci bankomatów (w tym także wielofunkcyjnych). Pekao zamierza do końca 2002 r. wprowadzić system operacyjny we wszystkich placówkach (obecnie jest na etapie testowania). Wdrożenie systemu przyspieszy i podniesie jakość obsługi klientów. W dłuższym okresie skutkiem stworzenia centralnej bazy danych będzie dalszy spadek zatrudnienia, który połączony z mniejszą ekspansją w zakresie tworzenia nowych placówek, umożliwi obniżkę relacji koszty/dochody (obecnie relacja koszty/dochody wynosi 51,5%, a ma szansę spaść poniżej 50% w 2002 r.). Klienci instytucjonalni i indywidualni Segmentacja klientów W banku występuje wyraźna segmentacja klientów, co daje możliwości dostarczania produktów i usług zgodnie z oczekiwaniami klientów. Pekao oferuje pakiety produktów dla dużych przedsiębiorstw, dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla samorządów oraz dla klientów indywidualnych. Pekao S.A. 8

9 Prawie 18% udział w rynku korporacyjnym 18,5% udział w rynku detalicznym Dla klientów korporacyjnych bank oferuje kredyty, lokaty, karty płatnicze, prowadzi rachunki bankowe oraz organizuje emisję papierów dłużnych. Obecnie Pekao obsługuje 277,8 tys. podmiotów gospodarczych, którzy posługują się prawie 95 tys. kart płatniczych. Szacujemy, że udział Pekao w rynku korporacyjnym wynosi 17,8% (z czego 17% udział w rynku kredytów i 19% w rynku depozytów). Bank działa aktywnie na rynku kredytów konsorcjalnych. W I półroczu br. Pekao był bankiem, który zorganizował lub uczestniczył w organizacji takich kredytów o wartości 568,2 mln zł (1 miejsce w Polsce, 17,9% udziału w rynku). W ciągu 6 miesięcy 2001 r. wartość emisji papierów dłużnych przedsiębiorstw zorganizowanych przez Pekao wyniosła 6,07 mld zł (18,3% udziału w rynku, 2 miejsce w Polsce po BH). Z usług Pekao korzysta 2,1 mln klientów indywidualnych, którzy mają w banku swój rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy i posługują się 3,4 mln kart płatniczych. Klienci, w zależności od potrzeb, mają do wyboru 8 rodzajów Eurokonta. Kasa mieszkaniowa prowadzona przez bank udzieliła już 8,8 tys. kredytów na kwotę 341,1 mln zł (udział Pekao w tym segmencie rynku 60%). Ogólny udział Pekao w rynku detalicznym szacujemy na 18,5% (z czego 13% udział w rynku kredytów i 19,8% depozytów). Tabela 2. Pozycja podmiotów z grupy Pekao na rynku usług finansowych Silna pozycja na rynku zarządzania aktywami Leasing i faktoring Ubezpieczenia Wyszczególnienie Udział w rynku Pozycja Zarządzanie aktywami 20,0% 1 Usługi maklerskie 11,8% 1 Usługi faktoringowe * 31,1% 1 Usługi leasingowe 4,1% 6 * stan na koniec 2000 r. Źródło: opracowanie własne, Rzeczpospolita, Parkiet Bank posiada silną pozycję jako broker oraz zarządzający aktywami. Wartość aktywów, jakimi zarządza Pioneer Pekao Investments przekracza 14,4 mld zł, przy czym 12,9 mld zł należy do Pekao. Bank jest aktywnym uczestnikiem konsolidacji na rynku funduszy emerytalnych. Dotychczas PTE Pekao, przejął już zarządzanie nad OFE Pioneer i OFE Epoka oraz przejmie zarządzanie nad OFE Rodzina. Do przejęcia pozostało jeszcze kilka podmiotów, jednak wydaje się, że o kolejne przejęcia będzie trudniej. W sumie po przejęciach OFE Pekao będzie dysponować aktywami o wartości ok. 250 mln zł (302 tys. uczestników), co da ok. 1,7% udziału w rynku OFE. W ramach grupy Pekao działa firma leasingowa (wartość aktywów netto oddanych w leasing w I półroczu br. wyniosła 90 mln zł, co daje miejsce w pierwszej dziesiątce przedsiębiorstw leasingowych). Nie jest to dużo, biorąc pod uwagę fakt, iż w I półroczu br. wartość aktywów oddanych w leasing wyniosła 2,2 mld zł. Wydaje się, że osłabienie ekspansji Pekao na rynku leasingu (w ub.r. wartość aktywów oddanych w leasing przez Pekao Leasing wyniosła 539 mln zł, co dawało 7,8% udziału w rynku) nastąpiło prawdopodobnie w związku ze spowolnieniem wzrostu gospodarczego, które ma wpływ na poziom inwestycji przedsiębiorstw. Wartość obrotów firmy faktoringowej należącej do Pekao w ub. r. przekroczyła 2,5 mld działa faktoringowa, co dało jej pierwsze miejsce w tym segmencie rynku. Można stwierdzić, iż w grupie Pekao zdecydowanie brakuje firmy ubezpieczeniowej. Wprawdzie dzięki Pekao klienci mają dostęp do oferty ubezpieczeniowej Allianz jednak nie są wykorzystywane wszystkie możliwości banku w tym zakresie. W dłuższym okresie należy naszym zdaniem spodziewać się zwiększenia aktywności niemieckiego ubezpieczyciela (ze względu na możliwość znaczącego wzrostu składki ubezpieczeniowej w związku dostępem do ogólnopolskiej sieci dystrybucji i dużym potencjałem polskiego rynku ubezpieczeniowego). Ze względu na fakt, iż Allianz jest akcjonariuszem banku nie spodziewamy się włączenia w skład grupy Pekao nowego ubezpieczyciela, gdyż byłoby to działanie konkurencyjne. Pekao S.A. 9

10 Docelowe grupy klientów Polityka sprzedaży Duże przedsiębiorstwa Selektywne podejście do klienta masowego Małe i średnie przedsiębiorstwa oraz bankowość prywatna Działalność maklerska w banku Pekao zmienia politykę w zakresie grup docelowych klientów. Już obecnie bank dość ostrożnie podchodzi do ekspansji w sektorze dużych przedsiębiorstw. Duży klient korporacyjny oczekuje bowiem znacznie lepszych warunków cenowych niż średni lub mały, co zdecydowanie przekłada się na poziom rentowności na danym kliencie. Ponadto obsługa dużych przedsiębiorstw jest znacznie bardziej ryzykowna niż w przypadku mniejszych podmiotów. Ewentualne kłopoty dużego klienta mogą spowodować utworzenie znaczących rezerw i obniżyć szybko wynik finansowy. Pekao szacuje, że ROE na grupie dużych przedsiębiorstw wynosi ok. 10%, tak więc nie jest wysokie w stosunku do ryzyka jakie ponosi bank (szacunki ROE zostały dokonane przez firmę McKinsey, w oparciu o próbę kilkunastu oddziałów Pekao). Mimo, że ostrożna ekspansja w sektorze dużych przedsiębiorstw może zmniejszyć dynamikę wzrostu kredytów to kroki podjęte przez Pekao należy ocenić pozytywnie. Dodatkowo należy także zwrócić uwagę na fakt systematycznego zmniejszania zaangażowania kredytowego w branżach o wysokim ryzyku (górnictwo, hutnictwo). Wydaje się, że należy spodziewać się także selektywnego podejścia do klienta masowego. Ponoszenie obecnie strat na kliencie masowym (ROE minus 20%) daje podstawy sądzić, że Pekao jest zdecydowany obniżyć koszty związane z obsługą tej grupy klientów. Może to tłumaczyć widoczne już mniejsze zainteresowanie zwiększaniem liczby nowo otwieranych rachunków dla klientów indywidualnych w Pekao (w ciągu ostatniego półrocza średnia dynamika przyrostu liczby rachunków w bankach detalicznych wyniosła 9,3%, a w Pekao 3,7%). Uważamy, że spadek kosztów może nastąpić poprzez zwiększenie sprzedaży produktów kartowych (przyczyni się także do zwiększenia przychodów prowizyjnych) oraz większą promocję korzystania z centrum telefonicznego TELEPEKAO24. W późniejszym okresie, kiedy bardziej popularne stanie się korzystanie z internetu, koszty obsługi klienta zostaną zredukowane w większym stopniu. Należy się jednak spodziewać, iż proces ten będzie trwał kilka lat i nie będzie dotyczył wszystkich klientów. Zmniejszenie czasochłonności obsługi klientów da możliwość skoncentrowania działań mających na celu zwiększenie ekspansji w segmencie klientów generujących wyższy poziom ROE. Uważamy, że Pekao będzie dążył do osiągnięcia progu rentowności na masowym kliencie detalicznym do końca 2002 r. Pekao zapowiada większą ekspansję w segmencie średnich przedsiębiorstw (ROE ca %) oraz segmencie małych przedsiębiorstw (ROE ca. 30%). Ważnym segmentem dla banku jest także private banking (ROE %). W tym względzie bank tworzy placówki specjalnie przygotowane do obsługi VIP, a w istniejących oddziałach powstają odpowiednie komórki tzw. okienka. Redefinicja docelowych grup klientów polegająca na zwiększeniu ekspansji w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw oraz private bankingu nawet kosztem udziału w sektorze dużych przedsiębiorstw przyniesie prawdopodobnie pozytywne efekty. Zwiększenie aktywności w grupach generujących większą rentowność wpłynie korzystnie zarówno na przychody jak i zyski Pekao. Ciekawym pomysłem, który prawdopodobnie przyniósłby efekty w postaci zwiększenia wydajności pracowników byłoby oferowanie usług maklerskich poprzez sieć placówek banku. Pekao rozważa obecnie taką możliwość. Wprowadzenie tego rozwiązania prawdopodobnie doprowadziłoby do wzrostu przychodów, chociażby ze względu na rozszerzenie sieci dystrybucji (sieć placówek Centralnego Domu Maklerskiego obejmuje 142 POK-i). Otwartym pytaniem pozostaje jednak jakość świadczonych usług, ze względu na oczywiste różnice pomiędzy działalnością inwestycyjną i depozytowo-kredytową. Wydaje się także, że ewentualne propozycje Pekao spotkają się ze sprzeciwem ze strony KPWiG, która od początku dążyła do wydzielenia przedsiębiorstw maklerskich ze struktur bankowych. Pekao S.A. 10

11 Kredyty Konserwatywne zarządzanie aktywami Dotychczas bank prowadził dosyć ostrożną politykę dotyczącą ekspansji kredytowej. Mimo, że dynamika wzrostu kredytów (w okresie 1996-I półrocze 2001) była wyższa niż średnia dla sektora wynikało to przede wszystkim z połączenia w 1999 r. czterech banków w jeden (Pekao włączył w swoje struktury Bank Depozytowo-Kredytowy, Powszechny Bank Gospodarczy, Pomorski Bank Kredytowy). Zdecydowanie szybciej niż Pekao zwiększały swoją akcję kredytową duże banki giełdowe. Mimo, że udział kredytów w aktywach jest zbliżony do średniej sektora (43,3%), to jest jednak niższy niż w przypadku dużych banków giełdowych (46,4%). Może to świadczyć o tym, że większe banki giełdowe dążą szybciej niż sektor do zwiększenia udziału bardziej dochodowych aktywów. Wymusza to spadek marży i oczekiwania akcjonariuszy co do poziomu generowanych zysków. Tabela 3. Charakterystyczne wskaźniki dotyczące akcji kredytowej I pół Kredyty/Aktywa 33,3% 38,3% 39,4% 44,4% 44,2% 43,3% Kredyty /Depozyty 52,9% 57,8% 55,3% 59,3% 61,5% 61,7% Kredyty zagrożone/kredyty ogółem 9,8% 8,2% 8,5% 10,9% 12,1% 15,9% Rezerwy celowe/kredyty zagrożone 61,8% 59,4% 57,3% 47,0% 47,6% 38,6% Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych raportów rocznych i raportu za I półrocze 2001 r. spółki Wykres 2. Dynamika wzrostu kredytów Pekao na tle sektora bankowego i banków giełdowych (1996=100%) 400% 300% 200% 100% 0% I pół Pekao Sektor bankowy Duże banki giełdowe Źródło: opracowanie własne na podstawie danych NBP oraz raportów spółek Wyższa baza kapitałowa Podstawowym ograniczeniem w ekspansji w poprzednich latach był stosunkowo niski poziom kapitałów własnych w pasywach ( 6%). Obecnie, dzięki przeprowadzonej w ub.r. nowej emisji akcji oraz niewypłaceniu dywidendy za 2000 r. ich udział wzrósł o 2 pkt. proc. (współczynnik wypłacalności wzrósł z 10,5% do 14,8%). Daje to potencjalne możliwości na znaczący wzrost akcji kredytowej. Będzie to konieczne, chociażby ze względu na zawężający się poziom marż. Nie pozwoli on na utrzymanie znaczącego udziału dłużnych papierów wartościowych, zwłaszcza emitowanych przez Skarb Państwa, charakteryzujących się niższym poziomem rentowności. Szacujemy, że możliwy jest wzrost udziału kredytów w aktywach do poziomu ok. 50% w ciągu 3 lat. Pekao S.A. 11

12 Wzrost kredytów widoczny już w II półroczu br. Lepsza od sektora jakość portfela kredytowego W perspektywie krótkoterminowej większej dynamiki wzrostu kredytów (w porównaniu do I półrocza br.) oczekujemy już w III kwartale br. Pekao zawarł umowę na udzielenie znaczącego kredytu (na kwotę 400 mln zł na finansowanie budowy warszawskiego metra). Dodatkowo przewidywane ożywienie gospodarcze, które powinno nastąpić w IV kwartale br., pozytywnie wpłynie na dynamikę kredytów. Obniżki stóp procentowych, jakich dokonano w I półroczu br., nie miały znaczącego wpływu na poziom akcji kredytowej Pekao (wartość kredytów w stosunku do końca ub.r. wzrosła z 30,8 mld zł do 31,5 mld zł (wzrost o 2,3% w porównaniu do wzrostu sektora bankowego o 3,1%). W I półroczu 2001 r. bank zanotował słaby przyrost kredytów, ze względu na pogorszenie koniunktury, chęć ograniczenia poziomu potencjalnych rezerw na kredyty, jak i zmniejszenie zaangażowania oddziałów zagranicznych. Poprawiła się jednak struktura dochodowości, co pozwoliło utrzymać spread odsetkowy na poziomie z poprzedniego kwartału. Jakość portfela kredytowego Pekao jest obecnie lepsza niż średnia w sektorze (Pekao 13% kredytów to kredyty nieregularne /bez odsetek od kredytów zagrożonych/, średnia sektora powyżej 16%). W I półroczu br. utrzymaniu jakości portfela powyżej średniej sprzyjała dość konserwatywna polityka kredytowa w zakresie udzielania nowych kredytów oraz skuteczniejsza windykacja kredytów już udzielonych. W dłuższym okresie ze względu na przewidywane polepszenie koniunktury, spadek stóp procentowych oraz podejmowane działania banku w zakresie dywersyfikacji klientów i ograniczenia zaangażowania w duże projekty obarczone wyższym ryzykiem, należy spodziewać się poprawy jakości portfela kredytowego. Szansą dla Pekao będzie w tym względzie zapewne rynek kredytów mieszkaniowych, który charakteryzuje się niższym ryzykiem (już obecnie Pekao działa na nim aktywnie). Dzięki swojej sieci placówek i aktywnym przedstawicielom bank ma szansę pozostać liderem na tym rynku. Depozyty Typowy bank sieciowy Udział depozytów klientów Pekao w pasywach jest znacznie wyższy niż średnia charakterystyczna dla największych banków giełdowych (59,7%) i średnia sektora bankowego (58,9%). Świadczy to o skutecznym pozyskiwaniu depozytów od klientów, czemu sprzyja dobrze rozwinięta sieć placówek, jak i dobrze rozpoznawalna w Polsce marka Pekao. Systematycznie wzrastający udział depozytów terminowych zmniejsza wprawdzie ryzyko spółki powoduje jednak spadek marży odsetkowej netto. W sytuacji spadku stóp procentowych naturalne wydaje się dalsze zwiększanie zainteresowania lokatami terminowymi o wyższym oprocentowaniu. Na uwagę zasługuje jednak fakt, iż udział depozytów bieżących klientów Pekao (25,7% w przypadku wyników skonsolidowanych i 25,5% w przypadku wyników jednostkowych) jest ciągle wyższy niż średnia w sektorze i średnia dla dużych banków giełdowych (obie średnie to 22%). Ponadto poziom oprocentowania depozytów oferowany przez Pekao nie należy do najwyższych na rynku. Tabela 4. Charakterystyczne wskaźniki dotyczące działalności depozytowej I pół Depozyty klientów/pasywa 62,9% 66,1% 71,3% 74,8% 71,9% 70,2% Depozyty instytucji finansowych/pasywa 6,0% 5,1% 3,1% 2,5% 4,5% 4,0% Depozyty ogółem/pasywa 69,0% 71,2% 74,4% 77,3% 76,3% 74,2% Depozyty bieżące klientów/depozyty klientów 35,9% 31,9% 31,4% 26,8% 25,7% b.d. Depozyty terminowe klientów/depozyty klientów 64,1% 68,1% 68,6% 73,2% 74,3% Kapitał własny/kredyty 18,5% 16,6% 17,2% 14,7% 18,3% 19,3% Kapitał własny/pasywa 6,2% 6,3% 6,8% 6,5% 8,1% 8,4% Źródło: opracowanie własne na podstawie skonsolidowanych raportów rocznych i raportu za I półrocze 2001 r. spółki Pekao S.A. 12

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20.

2002 3 463 1 063 5 675 2 104 1 051 1.1 0.0 5.5 19.0 3.6 62.9 1.3 22.3 2003 3 496 1 334 5 569 1 863 1 228 1.2 0.0 6.4 16.3 3.1 66.6 1.5 20. Banki 14 października 2004 PKO BP Oferta publiczna Największa oferta publiczna w historii Wycena ROE-P/BV Wycena porównawcza 24.6 PLN 22.3 PLN PKO BP to lider polskiej bankowości. Wielkość portfela kredytowego,

Bardziej szczegółowo

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A...

XIV. Ład korporacyjny... 89 Zakres ładu korporacyjnego... 89 Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania... 89 Akcjonariusze Alior Banku S.A... Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku Spółki Akcyjnej w 2014 SPIS TREŚCI List Prezesa Zarządu... 4 List Przewodniczącej Rady Nadzorczej... 5 I. Podsumowanie działalności Alior

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za 2014 rok Data publikacji raportu: 16 marca 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka działalności Grupy Kapitałowej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ S.A. W I POŁOWIE 2013 R. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. WARUNKI ZEWNĘTRZNE FUNKCJONOWANIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2009 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2009 ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I połowie 2005 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł. 2005 roku

Bardziej szczegółowo

Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU

Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU Paweł Kawa SEKTOR FINANSOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO DO 2003 ROKU Kraków, sierpień 2004 Spis treści WSTĘP...2 1. STAN I TENDENCJE ROZWOJOWE W POLSKIM SEKTORZE FINANSOWYM W 2003 ROKU JAKO DETERMINANTY

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK Załącznik do uchwały nr 58/C/2012 Zarządu PKO BANK POLSKI SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE ZARZĄDU BANKU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ PKO BANKU POLSKIEGO SA ZA 2011 ROK SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP 4 1.1 Grupa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2013 ROKU Grupy Kapitałowej BZ WBK S.A. w I połowie 2013 roku 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy BZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Alior Banku S.A. za I półrocze 2013 r. Wybrane dane finansowe i operacyjne, najważniejsze wskaźniki W tys. PLN 1.01.2013-30.06.2013 1.01.2012-30.06.2012

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Luty 2008. Rynek akcji 4 lutego 2008 BRE Bank Securities Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 70000 65000 60000 55000 pkt Rynek akcji Makroekonomia 49 092 Średnie P/E 2008 Średnie P/E 2009 Średni dzienny obrót (3 m-ce)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. za rok 2011 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ KREDYT BANKU S.A. za rok 2011 2011 1 SPIS TREŚCI 1. CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY KREDYT BANKU S.A. W 2011 ROKU... 3 2. SYTUACJA GOSPODARCZA POLSKI

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku Sprawozdanie Zarządu z działalności ING Banku Śląskiego S.A. w 2013 roku SPIS TREŚCI LIST PRZEWODNICZĄCEJ RADY NADZORCZEJ... 5 LIST PREZES ZARZĄDU... 6 I. UWARUNKOWANIA MAKROEKONOMICZNE ROZWOJU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014

Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 Skrócone Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy mbanku S.A. według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej za IV kwartał 2014 roku Spis treści Wybrane dane finansowe... 4 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2014 r.

Raport o sytuacji banków w 2014 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 2014 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2015 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Departamentu Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji

Bardziej szczegółowo

06/Grupa BPH. www.bph.pl

06/Grupa BPH. www.bph.pl Raport Roczny 2009 Inwest 06/Grupa BPH www.bph.pl 02 List Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku BPH... 07 List Prezesa Zarządu Banku BPH... 08 Krótka informacja o Banku BPH... 013 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Banku BPH S.A. za rok 2010 Spis treści 1. Informacja o Banku BPH...4 2. Wybrane dane finansowe i operacyjne Grupy Banku BPH S.A....5 3. Sytuacja makroekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w okresie objętym rocznym sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31.12.2005 SPIS TREŚCI 1. Wstęp omówienie podstawowych wielkości

Bardziej szczegółowo

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014

GRUPA MASTERLEASE Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Emitenta za rok 2014 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ EMITENTA ZA ROK 2014 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością oddaję w Państwa ręce Raport Roczny Grupy Masterlease, w którym zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Komentarz specjalny. Komputronik

Komentarz specjalny. Komputronik 18 czerwca 27 Dystrybucja sprzętu IT Polska Komputronik BRE Bank Securities Kamil Kliszcz (48 22) 697 47 6 Kamil.Kliszcz@dibre.com.pl Doskonały moment na rozwój Komputronik jest jednym z wiodących dystrybutorów

Bardziej szczegółowo

SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r.

SEKTOR BANKOWY 04 marca 2015 r. SEKTOR BANKOWY Czekając na 2H 15 PKO BP PKO Cena bieżąca [PLN] 32,2 Wycena końcowa [PLN] 36,7 Potencjał 14,1% Kapitalizacja [mln PLN] 40 250,0 Free float 68,6% Bank Pekao PEO Cena bieżąca [PLN] 184,1 Wycena

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku

Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Sprawozdanie Zarządu Banku z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2013 roku Data publikacji raportu: 29 sierpnia 2013 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE DANE FINANSOWE 3 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

FUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANSE STRATEGICZNE W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM. 1. PRZESŁANKI KONSOLIDACJI POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO.

FUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANSE STRATEGICZNE W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM. 1. PRZESŁANKI KONSOLIDACJI POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO. FUZJE, PRZEJĘCIA I ALIANSE STRATEGICZNE W POLSKIM SEKTORZE BANKOWYM. 1. PRZESŁANKI KONSOLIDACJI POLSKIEGO SEKTORA BANKOWEGO. Konieczność konsolidacji sektora bankowego w Polsce, rozumianej jako fuzje,

Bardziej szczegółowo

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA

P/OP P/BV MC/S EV/EBITDA poniedziałek, 5 września 2011 Wydział Doradztwa i Analiz Rynkowych Informatyka MACROLOGIC Rekordowa sprzedaż Grupa Macrologic, która w ubiegłym roku negatywnie odczuła skutki przedłużającej się dekoniunktury

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI EMITENTA ZA ROK 2013 LIST PREZESA Szanowni Akcjonariusze i Inwestorzy, Z przyjemnością przekazuję Państwu niniejszy raport roczny. Jako wstęp do sprawozdania rocznego chciałbym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU ZACHODNIEGO WBK S.A. W I POŁOWIE 2014 ROKU 2014 2 SPIS TREŚCI I. Przegląd działalności Grupy Kapitałowej Banku Zachodniego WBK S.A. w I poł.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9

Spis treści. Wizja, misja, wartości 5. Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7. List od Prezesa Zarządu 9 Raport Roczny 2010 Spis treści Spis treści Wizja, misja, wartości 5 Sprawozdanie Rady Nadzorczej 7 List od Prezesa Zarządu 9 Sprawozdanie Zarządu Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. 11 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku

Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Załącznik do Uchwały Zarządu nr 500/C/2014 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego SA za I półrocze 2014 roku Data publikacji raportu: 1 września 2014 SPIS TREŚCI 1. WYBRANE

Bardziej szczegółowo