Powitanie i otwarcie konferencji. prof. Kazimierz W. Frieske Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Powitanie i otwarcie konferencji. prof. Kazimierz W. Frieske Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych"

Transkrypt

1

2 Powitanie i otwarcie konferencji prof. Kazimierz W. Frieske Dyrektor Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych

3 Informacja o projekcie FreSsco prof. Gertruda Uścińska Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Warszawski

4 EU-wide network of independent experts in the fields of free movement of workers (FMW) & social security coordination (SSC) FreSsco Europejska sieć niezależnych ekspertów z zakresu swobody przepływu pracowników oraz koordynacji zabezpieczenia społecznego FreSsco, Warsaw, 5/9/2014 G. Uscińska Funded by

5 32 countries covered (EU/EEA/CH) Obejmuje 32 państwa First year of operation: 16/12/ /12/2014 Pierwszy rok działania: Funded by the European Commission (DG EMPL) Finansowana przez Komisję Europejską Implemented by Ghent University and Eftheia Zarządzana przez Uniwersytet w Gandawie i Eftheia FreSsco, Warsaw, 5/9/2014 G. Uscińska Funded by

6 Objectives/ Cele to provide high-quality legal expertise in the areas of FMW and SSC Zapewnienie wysokiej jakości ekspertyz i analiz prawnych z zakresu swobody przepływu pracowników i koordynacji zabezpieczenia społecznego by means of reports poprzez raporty by means of ad hoc analytical support poprzez bieżące wsparcie analityczne FreSsco, Warsaw, 5/9/2014 G. Uscińska Funded by

7 to disseminate expertise and increase experts and practitioners knowledge Rozpowszechnianie wiedzy i zwiększanie świadomości ekspertów i praktyków by organising seminars Poprzez organizację seminariów by sharing information Poprzez wymianę informacji by building networks between stakeholders Objectives/ Cele Poprzez tworzenie sieci między zainteresowanymi stronami FreSsco, Warsaw, 5/9/2014 G. Uscińska Funded by

8 Network structure & organisation/ Struktura i organizacja Project management and coordination team Grupa zarządzająca i koordynująca Team of national experts Grupa ekspertów krajowych Team of analytical experts Grupa ekspertów analitycznych Advisory board Ciało doradcze FreSsco, Warsaw, 5/9/2014 G. Uscińska Funded by

9 Replies to ad hoc requests Odpowiedzi na bieżące zapytania Comparative and analytical reports Raporty porównawcze i analityczne Seminars Seminaria Cooperation platform Platforma współpracy Final conference Konferencja podsumowująca Main tasks & activities/ Główne zadania FreSsco, Warsaw, 5/9/2014 G. Uscińska Funded by

10 Reports topics for 2014/ Tematy raportów: 2014 r. Comparative report - the situation of frontier workers under EU law on free movement of workers Raport porównawczy: pracownicy przygraniczni Analytical report No 1 good practices relating to the granting of portable documents A1 (SSC) Raport analityczny1: dobre praktyki w wydawaniu dokumentów A I Analytical report No 2 - the relationship between taxation and social security rules Raport analityczny 2: związek pomiędzy opodatkowaniem a zasadami zabezpieczenia społecznego Analytical report No 3 the notion of restriction under free movement law (FMW) Raport analityczny 3: ograniczenia swobody poruszania się FreSsco, Warsaw, 5/9/2014 G. Uscińska Funded by

11 Seminars/ Seminaria Format & target audience format i grupa docelowa +/- 10 one-day seminars a year ok. 10 seminariów rocznie One country or multi-country jedno państwo lub kilka państw Representatives of competent authorities and institutions, social partners, NGOs, judges and lawyers and academics Przedstawiciele władz i instytucji właściwych, partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe, sędziowie, prawnicy, uczeni i eksperci Organised by national expert with content input (training/facilitation) by two FreSsco analytical experts ( visiting experts ) and EC representatives Organizowane przez ekspertów krajowych, merytoryczny wkład zapewniany także przez ekspertów analitycznych i przedstawicieli Komisji Europejskiej FreSsco, Warsaw, 5/9/2014 G. Uscińska Funded by

12 Seminars/ Seminaria Orientation/approach Charakter/cel seminarium Practical for those dealing with SSC and/or FMW in their day-today work Praktyczny Informative raising-awareness about SSC and FMW Informacyjny Reflective analytical presentations and debate for experts dealing with the subject matter at an academic and/or policy level Analityczny FreSsco, Warsaw, 5/9/2014 G. Uscińska Funded by

13 2014 Seminar Calendar/ Kalendarz seminariów 2014 r. Date Country/-ies 5/6 Romania 17/6 Czech Republic 5/9 Poland 26/9 Finland-Estonia 3/10 Benelux 10/10 Spain 17/10 Sweden 27-28/10 Austria-Germany FreSsco, Warsaw, 5/9/2014 G. Uscińska Funded by

14 Cooperation & networking/ Współpraca i tworzenie sieci Cooperation platform Platforma współpracy FreSsco LinkedIn pages (FreSsco coordination / FreSsco free movement) Strona Linkedin Bi-annual FreSsco e-newsletter Newsletter 2 razy w roku Contact us at: Adres FreSsco, Warsaw, 5/9/2014 G. Uscińska Funded by

15 Dostęp do przywilejów socjalnych wynikających z rozporządzenia nr 1612/68 (a obecnie rozporządzenie nr 492/2011) polskich pracowników powracających z emigracji prof. Gertruda Uścińska Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Warszawski mgr Paulina Roicka Instytut Pracy i Spraw Socjalnych FreSsco, Warsaw, 5/9/2014 G. Uscińska

16 Zakres przedmiotowy swobody przepływu osób prof. Gertruda Uścińska Uniwersytet Warszawski Ekspert krajowy w programie FreSsco-Free Movement of Workers and Social Security Coordination oraz tress (Training and reporting on European Social Security) dotyczącym implementacji przepisów wspólnotowych w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego i swobody przepływu pracowników Autor licznych publikacji i ekspertyz w kraju i za granicą z zakresu koordynacji i swobody przepływu osób 16

17 Analiza prawa UE oraz orzecznictwa TS UE pozwala na wyróżnienie następujących obszarów przedmiotowych składających się na swobodę przepływu osób: 1) prawo wyjazdu z państwa ojczystego, 2) prawo wjazdu na terytorium innego państwa członkowskiego, 3) prawo do równego traktowania w zakresie zatrudnienia, 4) prawo pobytu a uprawnienia socjalne, 5) prawo dostępu do korzyści socjalnych, 6) prawo pozostania po zakończeniu zatrudnienia, 7) wyłączenia i ograniczenia ze swobody przepływu osób. 17

18 1. Prawo wyjazdu 18

19 Na podstawie art. 4 dyrektywy 2004/38 wszyscy obywatele UE, którzy posiadają ważny dokument tożsamości lub paszport, mają prawo wyjazdu w celu odbycia podróży do innego państwa członkowskiego. Członkowie ich rodzin, którzy nie są obywatelami jednego z państw członkowskich, korzystają z prawa wyjazdu, jeżeli posiadają ważny paszport. 19

20 2. Prawo wjazdu 20

21 Na podstawie art. 5 dyrektywy 2004/38 obywatelom UE przysługuje prawo wjazdu na terytorium państwa członkowskiego z ważnym dokumentem tożsamości lub paszportem oraz przyznanie prawa wjazdu na ich terytorium członkom rodziny, którzy nie są obywatelami jednego państw członkowskich, z ważnym paszportem. 21

22 3. Prawo do równego traktowania w zakresie zatrudnienia 22

23 Na podstawie art. 45 TFUE zapewniona jest swoboda przepływu pracowników wewnątrz Unii. 23

24 Swoboda ta obejmuje: prawo do ubiegania się o rzeczywiste oferowanie miejsca pracy, przemieszczania się w tym celu po terytorium państw członkowskich oraz przebywanie w jednym z państw członkowskich w celu podjęcia tam pracy zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi dotyczącymi zatrudnienia pracowników tego państwa. 24

25 Podstawa prawna realizacji tej swobody została ustalona w rozp. 1612/68 EWG. Obecnie rozp.492/2011 Przepis art. 1 rozp. 1612/68 statuuje prawo obywateli państw członkowskich do podejmowania pracy na takich samych warunkach, z jakich korzystają obywatele państwa, w którym praca jest wykonywana. 25

26 Z kolei art. 2 zakazuje dyskryminacji pracowników przemieszczających się w zakresie zawiera i wykonywania umów o pracę. Natomiast przepisy art. 3 i art. 4 zakazują określonych form dyskryminacji, np. zastrzegania określonej liczby miejsc pracy dla własnych obywateli, wprowadzania specjalnych procedur naboru lub ograniczeń dotyczących składania podań o pracę lub reklamowania się pracowników obcych. Dalej art. 5 gwarantuje równy dostęp do usług świadczonych przez urzędy pracy. 26

27 Art. 6 zakazuje stosowania dyskryminacyjnych kryteriów zawodowych lub medycznych w zakresie dostępu do pracy. Dalej art. 7 ust. 1 rozporządzenia stanowi, że pracownik przemieszczający się nie może być traktowany inaczej niż obywatel państwa przyjmującego w zakresie warunków pracy, a w szczególności: wynagrodzenia, warunków rozwiązania umowy o pracę, przywracania do pracy lub podjęcia nowej pracy. Na podstawie art. 7 ust. 2 pracownik ten nie może być dyskryminowany w zakresie dostępu do korzyści socjalnych i podatkowych oraz szkolenia zawodowego. 27

28 Z art. 8 rozporządzenia wynika obowiązek zapewnienia pracownikom przemieszczającym się prawa do zrzeszania się w organizacje związkowe, na takich samych zasadach, jak obywatele państwa przyjmującego. Z kolei art. 9 zakazuje dyskryminacji w zakresie warunków mieszkaniowych. 28

29 3.1. Zakaz dyskryminacji bezpośredniej 29

30 Dyskryminacja bezpośrednia polega na tym, że regulacje krajowe w różny sposób określają warunki podjęcia i wykonywania pracy przez własnych obywateli i obywateli innych państw członkowskich na niekorzyść tych ostatnich. Wyraźnie określonym kryterium uniemożliwiającym lub utrudniającym dostęp do zatrudnienia jest obywatelstwo (C- 466/00 A. Kaba, C-287/05 D.P.W. Hendrix). 30

31 3.2. Zakaz dyskryminacji pośredniej 31

32 Dyskryminacja pośrednia występuje w praktyce częściej niż bezpośrednia. Zakaz pośredniej dyskryminacji w dostępie do zatrudnienia określa art. 3 rozporządzenia 1612/68. 32

33 W art. 3 ust. 2 wskazuje się expressis verbis na przepisy lub praktyki, które mogą przyczynić się do pośredniej dyskryminacji. 33

34 Są nimi: określanie specjalnego trybu rekrutacji cudzoziemców, ograniczanie zamieszczania w prasie lub za pośrednictwem innych mediów ogłoszeń o wolnych stanowiskach pracy lub uzależnienia takiej możliwości od spełnienia warunków innych niż te, które odnoszą się do pracodawców prowadzących działalność na terytorium tego państwa członkowskiego, uzależnienie dostępu do zatrudnienia w stosunku do osób, które nie mieszkają na terytorium tego państwa od spełnienia warunku rejestracji w urzędach pracy lub utrudniają rekrutację indywidualnych pracowników. 34

35 W orzecznictwie TS UE przyjęto, że zakresem podmiotowym art. 45 TFUE są objęte nie tylko osoby związane klasycznym stosunkiem pracy, ale i inne osoby świadczące pracę na rzecz innego podmiotu. Trybunał orzekł również, że niektóre prawa związane ze statusem pracownika są gwarantowane pracownikom migrującym, nawet jeśli tacy pracownicy nie pozostają w stosunku pracy (C- 413/01 Nini-Orasche). 35

36 Jak podaje się w literaturze, w ciągu kilkudziesięciu lat nastąpiła zmiana modelu migracji w ramach UE. Przez długi okres pracownikiem migrującym był mężczyzna, który udawał się do innego państwa członkowskiego w celu zatrudnienia na czas nieokreślony w przemyśle ciężkim. Po zakończeniu aktywności zawodowej pozostawał w państwie zatrudnienia ze sprowadzoną wcześniej do tego kraju rodziną. 36

37 Współczesna migracja oparta jest na ekstremalnej mobilności. Osoby migrujące pracują przez krótki, a nawet bardzo krótki okres w państwie przyjmującym, niekiedy nawet w kilku państwach jednocześnie. Nie dokonuje się podstawowa integracja tych osób w państwie przyjmującym. 37

38 Ich zatrudnienie odbywa się także na różnych podstawach prawnych, co oznacza, że ich status prawny jest zróżnicowany. Powstaje w związku z tym szereg komplikacji w ustaleniu mającego zastosowanie ustawodawstwa w zakresie ubezpieczenia społecznego. Dotychczasowa zasada lex loci laboris, przyjęta prawie 50 lat temu, nie jest w pełni adekwatna do zatrudnienia w nowych, nietypowych formach. 38

39 4. Prawo pobytu a uprawnienia socjalne 39

40 Na podstawie art. 6 dyrektywy 2004/38 dokonano rozróżnienia na: a) prawo pobytu przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy, b) prawo pobytu powyżej 3 miesięcy, c) prawo do stałego pobytu po 5 latach legalnego zamieszkania. 40

41 4.1.Warunki pobytu wynikające ze związku rozporządzenia 1612/68 z dyrektywą 2004/38 41

42 TS UE udzielił odpowiedzi na pytanie, czy obywatel państwa członkowskiego, który był zatrudniony na terytorium innego państwa członkowskiego, gdzie jego dziecko odbywa naukę, może jako rodzic sprawujący faktyczną piecze na tym dzieckiem powoływać się na podstawie art. 12 rozporządzenia 1612/68 na prawo pobytu w tym innym państwie członkowskim bez konieczności spełnienia przesłanek określonych w dyrektywie 2004/38, czy też można uznać, że przysługuje mu prawo pobytu wyłącznie, jeżeli spełnia wspomniane przesłanki (C-480/08 M. Teixeira). 42

43 Art. 12 rozporządzenia 1612/68 przyznaje dzieciom obywatela państwa członkowskiego, który jest lub był zatrudniony na terytorium innego p. cz., prawo dostępu do powszechnego systemu kształcenia, nauki zawodu oraz szkolenia zawodowego na takich samych warunkach, jak obywatelom tego państwa, jeżeli dzieci te mieszkają na jego terytorium(pkt 26 i42 C-310/08) 43

44 4.2. Zasady pobytu wynikające ze związku dyrektywy 2004/38 rozporządzeniem 883/

45 Istotnym zagadnieniem jest połączenie prawa do świadczeń z zabezpieczenia społecznego i opieki zdrowotnej nabytych na podstawie rozporządzenia 883/2004 a prawa do pobytu, zamieszkania i równego traktowania na podstawie dyrektywy 2004/38. 45

46 W obecnym stanie prawnym zapisy dyrektywy dotyczące prawa pobytu powyżej 3 miesięcy, uzależnione od spełnienia warunku posiadania wystarczających środków utrzymania w kraju pobytu, mogą być dyskryminujące, bowiem beneficjenci świadczeń z systemów zabezpieczenia społecznego z państwa, gdzie te świadczenia są niższe, nie spełnią tego warunku. Dotyczy to zwłaszcza systemów z nowych państw członkowskich. 46

47 Trzeba dodać, że z kolei prawo do transferu tych świadczeń bezwarunkowo przysługuje na mocy rozporządzenia nr 883/2004 o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. 47

48 Biorąc pod uwagę charakter prawny obu aktów prawa wtórnego UE należy przyjąć, że bezpośrednio stosuje się przepisy rozporządzenia. Rozporządzenie ma zasięg ogólny. Wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich (art. 288 TFUE). 48

49 Dyrektywa wiąże każde państwo członkowskie, do którego jest kierowana w odniesieniu do rezultatu, który musi być osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków (art. 288 TFUE) ich osiągnięcia w prawie krajowym. W konsekwencji mamy do czynienia z daleko idącymi rozwiązaniami krajowymi, które dokonują implementacji dyrektywy 2004/38. 49

50 4.3. Prawo pobytu a uprawnienia do specjalnych nieskładkowych świadczeń 50

51 Na podstawie rozporządzenia 883/2004 osoby nieaktywne ekonomicznie mają prawo do specjalnych świadczeń nieskładkowych oraz opieki zdrowotnej w państwie zamieszkania. Powstaje więc pytanie, czy wyjątki od zasady równego traktowania ustalone w art. 24 dyrektywy 2004/38 dotyczące opieki społecznej mogą również odnosić się do specjalnych świadczeń nieskładkowych, zapewnionych w rozporządzeniu 883/2004? 51

52 Czy art. 24 ust. 2 dyrektywy 2004/38 ograniczający dostęp do pomocy społecznej jest także ograniczeniem do specjalnych świadczeń nieskładkowych i opieki zdrowotnej ustalonych w rozporządzeniu 883/2004? Dalej, czy osoby spełniające warunki nabycia prawa do specjalnych świadczeń nieskładkowych powinny spełniać także wymagania pobytu ustalone dyrektywą2004/38(pkt59 C-110/08) 52

53 5. Prawo dostępu do korzyści socjalnych 53

54 5.1. Zakaz dyskryminacji w dostępie do przywilejów korzyści) socjalnych i podatkowych 54

55 Z kolei na podstawie art. 7 ust. 2 pracownik korzysta z takich samych przywilejów socjalnych i podatkowych, jak pracownicy krajowi. 55

56 Ważnym elementem równego traktowania pracowników migrujących jest zakaz dyskryminacji w dostępie do przywilejów (korzyści) socjalnych i podatkowych. Przywileje socjalne w rozumieniu art. 7 ust. 2 rozporządzenia 1612/68 były przez ETS rozumiane wąsko, jako korzyści wynikające z zatrudnienia. 56

57 Z czasem stanowisko Trybunału uległo rozszerzeniu i zmianie. Trybunał Sprawiedliwości podkreślał w swoich wyrokach, że pojęcie korzyści socjalne nie może być już wąsko interpretowane. W jego zakresie mieszczą się nie tylko korzyści wynikające z umowy o pracę, ale także po ustaniu zatrudnienia. 57

58 Dalej ETS jako przywileje socjalne rozumie wszelkie korzyści (bez względu na ich związek z umową o pracę), zwłaszcza ze względu na ich obiektywny status pracownika albo na podstawie samego tylko faktu ich zamieszkania na terytorium danego państwa, jeśli objęcie nimi pracowników innych państw członkowskich wydaje się pomocne przy ułatwianiu ich mobilności wewnątrz Wspólnoty. 58

59 6. Prawo pozostania w państwie przyjmującym po zakończeniu zatrudnienia 59

60 Na podstawie art. 16 dyrektywy 2004/38 obywatel UE, który legalnie zamieszkuje w przyjmującym państwie członkowskim przez nieprzerwany okres pięciu lat, ma prawo do stałego pobytu w tym państwie. Prawo to nie podlega warunkom ustalonym w rozdziale III, który ustala wymagania dotyczące środków utrzymania oraz pełnego ubezpieczenia zdrowotnego. 60

61 W art. 17 dyrektywy 2004/38/WE ustalono wyjątki, które przewidują sytuację przyznania prawa stałego pobytu przed upływem nieprzerwanego okresu pięciu lat pobytu. 61

62 7. Ograniczenia w stosowaniu swobody przepływu pracowników 62

63 Swoboda przepływu pracowników może być ograniczona przez państwa członkowskie, jeżeli przemawia za tym potrzeba ochrony porządku i bezpieczeństwa publicznego. Ograniczenia te wprowadza art. 45 ust. 3 TFUE (dawny art. 39 ust. 3 TWE). Przepis ten został skonkretyzowany w art. 27 do 33 dyrektywy 2004/38/WE oraz w orzecznictwie TS UE. 63

64 Problemy do rozwiązania w przyszłości nowa dyrektywa 2014/54 Dziękuję za uwagę 64

65 Konsekwencje nowej dyrektywy PE/Rady nr 2014/50/UE dotyczącej poprawy przenoszenia uprawnień pracowników do dodatkowych emerytur Skutki dla Polski dr Marcin Wojewódka radca prawny Kancelaria Prawa Pracy Wojewódka i Wspólnicy Sp. k.

66 Konsekwencje nowej dyrektywy PE/Rady nr 2014/50/UE dotyczącej poprawy przenoszenia uprawnień pracowników do dodatkowych emerytur. Skutki dla Polski DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2014/50/UE w sprawie minimalnych wymogów służących zwiększeniu mobilności pracowników między państwami członkowskimi dzięki łatwiejszemu nabywaniu i zachowywaniu uprawnień do dodatkowych emerytur (Tekst mający znaczenie dla EOG) (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2014 r. FreSsco, Warsaw, 5/9/2014 M. Wojewódka Funded by

67 Konsekwencje nowej dyrektywy PE/Rady nr 2014/50/UE dotyczącej poprawy przenoszenia uprawnień pracowników do dodatkowych emerytur. Skutki dla Polski (1) Swobodny przepływ osób jest jedną z podstawowych wolności Unii. Art. 46 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą ustawodawczą i po konsultacji z Europejskim Komitetem Ekonomiczno-Społecznym, uchwalają w drodze dyrektyw środki niezbędne do wprowadzenia w życie swobodnego przepływu pracowników określonego w art. 45 TFUE. Art. 45 TFUE stanowi, że swoboda przepływu pracowników obejmuje prawo ubiegania się o oferowane miejsca pracy oraz prawo swobodnego przemieszczania się w tym celu po terytorium państw członkowskich. Niniejsza dyrektywa ma na celu promowanie mobilności pracowników poprzez ograniczenie utrudniających tę mobilność przeszkód, które wynikają z niektórych przepisów dotyczących dodatkowych programów emerytalnych związanych ze stosunkiem pracy. (2) Ochrona socjalna pracowników w zakresie emerytur jest gwarantowana przez ustawowe systemy zabezpieczenia społecznego, uzupełnione coraz powszechniejszymi w państwach członkowskich dodatkowymi programami emerytalnymi powiązanymi z umowami o pracę. FreSsco, Warsaw, 5/9/2014 M. Wojewódka Funded by

68 Konsekwencje nowej dyrektywy PE/Rady nr 2014/50/UE dotyczącej poprawy przenoszenia uprawnień pracowników do dodatkowych emerytur. Skutki dla Polski (4) Dyrektywa Rady 98/49/WE była pierwszym szczegółowym środkiem mającym zwiększyć korzystanie przez pracowników z prawa do swobodnego przemieszczania się, dotyczącym dodatkowych programów emerytalnych. (5) Celem niniejszej dyrektywy jest dalsze ułatwienie mobilności pracowników między państwami członkowskim poprzez ułatwienie nabywania i zachowywania uprawnień do dodatkowych emerytur przez uczestników tych dodatkowych programów emerytalnych. (6) Niniejsza dyrektywa nie ma zastosowania do nabywania i zachowywania uprawnień do dodatkowych emerytur przez pracowników przemieszczających się w obrębie jednego państwa członkowskiego. Państwa członkowskie mogą rozważyć skorzystanie z krajowych kompetencji w celu objęcia przepisami, które mają zastosowanie na mocy niniejszej dyrektywy, także uczestników programu zmieniających zatrudnienie w obrębie jednego państwa członkowskiego. FreSsco, Warsaw, 5/9/2014 M. Wojewódka Funded by

69 Konsekwencje nowej dyrektywy PE/Rady nr 2014/50/UE dotyczącej poprawy przenoszenia uprawnień pracowników do dodatkowych emerytur. Skutki dla Polski (11) Niniejsza dyrektywa powinna mieć zastosowanie do wszystkich dodatkowych programów emerytalnych, które zostały utworzone zgodnie z przepisami krajowymi i praktyką krajową i które mają zapewnić pracownikom dodatkowe emerytury, takich jak umowy ubezpieczenia zbiorowego, systemy repartycyjne uzgodnione przez jedną lub więcej branż lub sektorów, systemy kapitałowe lub przyrzeczenia emerytury zaspokajane z rezerw księgowych lub wszelkie zbiorowe lub inne porównywalne systemy. (14) Niniejszą dyrektywę powinno stosować się wyłącznie do dodatkowych programów emerytalnych, w przypadku których uprawnienia opierają się na stosunku pracy i są powiązane z osiągnięciem wieku emerytalnego lub spełnieniu innych wymogów określonych w programie lub w przepisach krajowych. Niniejszej dyrektywy nie stosuje si do indywidualnych rozwiązań emerytalnych, które nie zostały określone w ramach stosunku pracy. Jeżeli z dodatkowymi programami emerytalnymi są związane świadczenia z tytułu niezdolności do pracy lub renty rodzinne, uprawnienia do nich mogą być regulowane specjalnymi zasadami. Niniejsza dyrektywa nie wpływa na obowiązujące prawo krajowe na zasady dodatkowych programów emerytalnych dotyczące tych specjalnych zasad. FreSsco, Warsaw, 5/9/2014 M. Wojewódka Funded by

70 Konsekwencje nowej dyrektywy PE/Rady nr 2014/50/UE dotyczącej poprawy przenoszenia uprawnień pracowników do dodatkowych emerytur. Skutki dla Polski (16) Ponieważ dodatkowe świadczenia emerytalne stają się w wielu państwach członkowskich coraz istotniejsze dla zapewnienia odpowiedniego standardu życia na starość, należy poprawić warunki nabywania i zachowywania uprawnień emerytalnych, aby ograniczyć przeszkody w swobodnym przemieszczaniu się pracowników między państwami członkowskimi. (19) Jeżeli stosunek pracy ustał przed uzyskaniem przez odchodzącego pracownika nieprzepadalnych uprawnień emerytalnych oraz jeżeli program lub pracodawca ponoszą ryzyko inwestycyjne, zwłaszcza w systemach o zdefiniowanym świadczeniu, program powinien zawsze zwrócić składki emerytalne odchodzącego pracownika. Jeżeli stosunek pracy ustał przed uzyskaniem przez odchodzącego pracownika nieprzepadalnych uprawnień emerytalnych ora; jeżeli odchodzący pracownik ponosi ryzyko inwestycyjne, zwłaszcza w systemach o zdefiniowanej składce, program może wypłacić wartość inwestycji wynikającą z tych składek. Wysokość takiej wypłaty może być wyższa lub niższa od składek wpłaconych przez odchodzącego pracownika. Ewentualnie program może wypłacić sumę składek. (20) Odchodzący pracownik powinien mieć prawo zachowania zgromadzonych nieprzepadalnych uprawnień emerytalnych w formie nieaktywnych uprawnień w dodatkowym programie emerytalnym, w ramach którego te uprawnienia zostały nabyte. W odniesieniu do zachowania nieaktywnych uprawnień emerytalnych poziom ochrony można uznać za równorzędny, jeżeli - zwłaszcza w przypadku systemu o zdefiniowanej składce - odchodzącym pracownikom przyznaje się możliwość przeniesienia wartości ich zgromadzonych nieprzepadalnych uprawnień emerytalnych do dodatkowego programu emerytalnego spełniającego warunki określone w niniejszej dyrektywie. FreSsco, Warsaw, 5/9/2014 M. Wojewódka Funded by

71 Konsekwencje nowej dyrektywy PE/Rady nr 2014/50/UE dotyczącej poprawy przenoszenia uprawnień pracowników do dodatkowych emerytur. Skutki dla Polski (22) Niniejsza dyrektywa nie tworzy obowiązku wprowadzenia korzystniejszych warunków dla nieaktywnych uprawnień emerytalnych niż dla uprawnień aktywnych uczestników programu. (23) Jeżeli zgromadzone nieprzepadalne uprawnienia emerytalne lub wartość zgromadzonych nieprzepadalnych uprawnień emerytalnych odchodzącego pracownika nie przekraczają mającego zastosowanie progu określonego przez dane państwo członkowskie oraz w celu uniknięcia nadmiernych kosztów administracyjnych będących wynikiem zarządzania dużą liczbą nieaktywnych uprawnień emerytalnych o niskiej wartości, można przewidzieć opcję, zgodnie z którą w ramach tych programów emerytalnych nie zachowuje się tych zgromadzonych nieprzepadalnych uprawnień, ale zamiast tego wypłaca się odchodzącemu pracownikowi kapitał odpowiadający wartości zgromadzonych nieprzepadalnych uprawnień. W stosownym przypadku takie przeniesienie wartości lub wypłata kapitału określane powinny być zgodnie z przepisami krajowymi i praktyką krajową. W stosownym przypadku państwa członkowskie powinny ustalić próg takich wypłat z uwzględnieniem adekwatności przyszłego dochodu pracownika z emerytury. (24) Niniejsza dyrektywa nie przewiduje przenoszenia zgromadzonych nieprzepadalnych uprawnień emerytalnych. Jednakże w celu ułatwienia mobilności pracowników między państwami członkowskimi państwa członkowskie powinm dążyć do jak największej poprawy możliwości przenoszenia zgromadzonych nieprzepadalnych uprawnień emerytalnych, w szczególności gdy wprowadzane są nowe dodatkowe programy emerytalne. FreSsco, Warsaw, 5/9/2014 M. Wojewódka Funded by

72 Konsekwencje nowej dyrektywy PE/Rady nr 2014/50/UE dotyczącej poprawy przenoszenia uprawnień pracowników do dodatkowych emerytur. Skutki dla Polski Artykuł 4 Warunki nabycia uprawnień w ramach dodatkowych programów emerytalnych 1. Państwa członkowskie podejmują wszelkie niezbędne środki w celu zapewnienia, by: a) jeżeli zastosowanie ma okres gromadzenia nieprzepadalnych uprawnień lub okres oczekiwania, lub oba te okresy, ich łączna długość nie przekraczała w przypadku odchodzących pracowników trzech lat; b) jeżeli przewidziany jest minimalny wiek gromadzenia nieprzepadalnych uprawnień emerytalnych, nie przekraczał on w przypadku odchodzących pracowników 21 lat; c) jeżeli stosunek pracy ustał przed nabyciem przez odchodzącego pracownika nieprzepadalnych uprawnień emerytalnych, dodatkowy program emerytalny wypłacał składki wpłacone przez pracownika odchodzącego lub w imieniu pracownika odchodzącego zgodnie z przepisami krajowymi, układami zbiorowymi lub umowami zbiorowymi lub, jeżeli odchodzący pracownik ponosi ryzyko inwestycyjne - sumę wpłaconych składek albo wartość inwestycji wynikającą z tych składek. 2. Państwa członkowskie mogą zezwolić partnerom społecznym na określenie w drodze układu zbiorowego innych postanowień, o ile postanowienia takie zapewnią nie mniej korzystną ochronę i nie stanowią przeszkody w swobodnym przemieszczaniu się pracowników. FreSsco, Warsaw, 5/9/2014 M. Wojewódka Funded by

73 Konsekwencje nowej dyrektywy PE/Rady nr 2014/50/UE dotyczącej poprawy przenoszenia uprawnień pracowników do dodatkowych emerytur. Skutki dla Polski Artykuł 5 Zachowanie nieaktywnych uprawnień emerytalnych 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4 państwa członkowskie przyjmują środki niezbędne do zapewnienia możliwości pozostawienia przez odchodzących pracowników nieprzepadalnych uprawnień emerytalnych w dodatkowym programie emerytalnym, w którym zostały one uzyskane. Do celów ust. 2 wartość początkową tych uprawnień oblicza się w chwili ustania dotychczasowego stosunku pracy odchodzącego pracownika. 2. Uwzględniając charakter zasad i praktyki programu emerytalnego, państwa członkowskie przyjmują środki niezbędne do zapewnienia traktowania nieaktywnych uprawnień emerytalnych odchodzących pracowników oraz beneficjentów pozostałych przy życiu lub wartości takich uprawnień odpowiednio do wartości uprawnień aktywnych uczestników programu lub zgodnie z przyrostem aktualnie wypłacanych świadczeń emerytalnych bądź w inny sposób uznawany za sprawiedliwy, na przykład: a) jeżeli uprawnienia emerytalne w dodatkowym programie emerytalnym są nabywane jako uprawnienie do kwoty nominalnej - przez ochronę wartości nominalnej nieaktywnych uprawnień emerytalnych; b) jeżeli wartość naliczonych uprawnień emerytalnych zmienia się w czasie - przez indeksowanie wartości nieaktywnych uprawnień emerytalnych przy zastosowaniu: (i) stopy procentowej zapisanej w dodatkowym programie emerytalnym; lub (ii) stopy zwrotu z inwestycji uzyskanej przez dodatkowy program emerytalny; lub c) jeżeli wartość naliczonych uprawnień emerytalnych jest indeksowana, na przykład z uwzględnieniem stopy inflacji lub poziomu wynagrodzeń - przez odpowiednią indeksację wartości nieaktywnych uprawnień emerytalnych z zastrzeżeniem proporcjonalnych ograniczeń określonych w prawie krajowym lub uzgodnionych przez partnerów społecznych. 3. Państwa członkowskie mogą zezwolić, by dodatkowe programy emerytalne nie zachowywały zgromadzonych nieprzepadalnych uprawnień pracownika odchodzącego, ale wypłacały odchodzącemu pracownikowi - za jego zgodą wyrażoną po uzyskaniu odpowiednich informacji, w tym dotyczących mających zastosowanie opłat - kapitał, którego wartość odpowiada wartości zgromadzonych nieprzepadalnych uprawnień emerytalnych, jeżeli wartość zgromadzonych nieprzepadalnych uprawnień emerytalnych nie przekracza progu określonego przez dane państwo członkowskie. Państwo członkowskie informuje Komisję o stosowanym progu. 4. Państwa członkowskie mogą zezwolić partnerom społecznym na określenie w drodze układu zbiorowego innych postanowień, o ile postanowienia takie zapewniają nie mniej korzystną ochronę i nie stanowią przeszkody w swobodnym przemieszczaniu się pracowników. FreSsco, Warsaw, 5/9/2014 M. Wojewódka Funded by

Warszawa, listopad 2013 BS/166/2013 POAKCESYJNE MIGRACJE ZAROBKOWE

Warszawa, listopad 2013 BS/166/2013 POAKCESYJNE MIGRACJE ZAROBKOWE Warszawa, listopad 2013 BS/166/2013 POAKCESYJNE MIGRACJE ZAROBKOWE Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY Warszawa, październik 2013 roku Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 Wprowadzenie Główny

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013

Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY Warszawa, październik 2014 roku Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2013 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Swobodny przepływ pracowników w dwa lata po akcesji

Swobodny przepływ pracowników w dwa lata po akcesji Swobodny przepływ pracowników w dwa lata po akcesji Dr Maciej Duszczyk Urząd d Komitetu Integracji Europejskiej Konferencja WUP w Toruniu, w ramach IW Interreg IIIC, Projekt ADEP, 12 maj 2006 rok. Sytuacja

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Materiał na konferencję prasową w dniu 23 października 2007 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2014 ISSN 2353-5822 NR 162/2014 POAKCESYJNE MIGRACJE POLAKÓW

Warszawa, grudzień 2014 ISSN 2353-5822 NR 162/2014 POAKCESYJNE MIGRACJE POLAKÓW Warszawa, grudzień 2014 ISSN 2353-5822 NR 162/2014 POAKCESYJNE MIGRACJE POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej

11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej 11 lat polskiej emigracji zarobkowej w Unii Europejskiej Raport Euro-Tax.pl Kwiecień 2015 W 11 lat Polacy zarobili 996 miliardów złotych w UE W ciągu 11 lat naszej obecności w strukturach Unii Europejskiej,

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach:

Reguły koordynacji w tej kwestii opierają się głównie na 3 zasadach: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy radzi: Polskie i europejskie zasiłki dla bezrobotnych Od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej Polacy mogą bez problemu podróżować, osiedlać się i podejmować legalną

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

SIGMA KWADRAT. Ruch wędrówkowy ludności. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE

SIGMA KWADRAT. Ruch wędrówkowy ludności. Statystyka i demografia CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY POLSKIE TOWARZYSTWO STATYSTYCZNE SIGMA KWADRAT CZWARTY LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO-DEMOGRAFICZNY Ruch wędrówkowy ludności Statystyka i demografia PROJEKT DOFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE

Bardziej szczegółowo

Rodzaje umów i formy oddelegowania w międzynarodowych projektach badawczych

Rodzaje umów i formy oddelegowania w międzynarodowych projektach badawczych Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa polskiego Warszawa 22 listopada 2012 Rodzaje umów i formy oddelegowania w międzynarodowych projektach badawczych Prelegent: Anna Dorodzińska Krajowy Punkt

Bardziej szczegółowo

Najnowsze migracje z i do Polski. Demografia, 26.11.08

Najnowsze migracje z i do Polski. Demografia, 26.11.08 Najnowsze migracje z i do Polski Agata Górny Demografia, 26.11.08 Polska jako kraj emigracji Najważniejsze okresy/momenty w historii emigracyjnej Polski Okres międzywojenny: migracje za chlebem Okres powojenny:

Bardziej szczegółowo

Praca w instytucjach UE. Agnieszka Zakrzewska ambasador EU Careers KUL, 24 kwietnia 2014

Praca w instytucjach UE. Agnieszka Zakrzewska ambasador EU Careers KUL, 24 kwietnia 2014 Praca w instytucjach UE Agnieszka Zakrzewska ambasador EU Careers KUL, 24 kwietnia 2014 Kilka słów o mnie... Ambasador EU Careers reprezentacja EPSO Członek Team Europe Warsztaty, debaty, prezentacje na

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz

Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych. Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz Wpływ dyrektywy PSD II na korzystanie z instrumentów płatniczych Warszawa, 15 stycznia 2015 r. Zbigniew Długosz 1 do czego można wykorzystywać bankowość elektroniczną? nowe usługi płatnicze a korzystanie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2007

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2007 Materiał na konferencję prasową w dniu 25 lipca 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189c Traktatu, we współpracy z Parlamentem Europejskim,

stanowiąc zgodnie z procedurą określoną w art. 189c Traktatu, we współpracy z Parlamentem Europejskim, DYREKTYWA RADY 97/80/WE z dnia 15 grudnia 1997 r. dotycząca ciężaru dowodu w sprawach dyskryminacji ze względu na płeć RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Porozumienie w sprawie polityki społecznej załączone

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku

Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Skala depopulacji polskich miast i zmiany struktury demograficznej - wnioski ze spisu ludności i prognozy demograficznej do 2035 roku Konferencja Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2012 BS/149/2012 WYJAZDY ZAROBKOWE ZA GRANICĘ

Warszawa, listopad 2012 BS/149/2012 WYJAZDY ZAROBKOWE ZA GRANICĘ Warszawa, listopad 2012 BS/149/2012 WYJAZDY ZAROBKOWE ZA GRANICĘ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Izabela Piela KrDZEk2003Gn

Izabela Piela KrDZEk2003Gn Izabela Piela KrDZEk2003Gn Migracjami ludności nazywamy całokształt przemieszczeń, połączonych z przekroczeniem granicy administracyjnej podstawowej jednostki terytorialnej, prowadzących do stałej lub

Bardziej szczegółowo

Panel: Polska i hiszpańska polityka migracyjna cechy wspólne i różnice Tworzenie całościowej europejskiej polityki migracyjnej szanse i wyzwania

Panel: Polska i hiszpańska polityka migracyjna cechy wspólne i różnice Tworzenie całościowej europejskiej polityki migracyjnej szanse i wyzwania Panel: Polska i hiszpańska polityka migracyjna cechy wspólne i różnice Tworzenie całościowej europejskiej polityki migracyjnej szanse i wyzwania Paweł Kaczmarczyk Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita

Revenue to gminas budgets from service charges in division 756 per capita CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Nowe przepisy UE o delegowaniu pracowników

Nowe przepisy UE o delegowaniu pracowników Nowe przepisy UE o delegowaniu pracowników Śniadanie prasowe Rafał Rzeźniczak Prezes Zarządu Promedica Care Sp. z o.o. Członek Zarządu Stowarzyszenia Agencji Zatrudnienia Przewodniczący Sekcji Agencji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2010 BS/160/2010 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ

Warszawa, grudzień 2010 BS/160/2010 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ Warszawa, grudzień 2010 BS/160/2010 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Raport Work Service S.A. 1 SPIS TREŚCI RAPORT W LICZBACH 4 PREFEROWANE KRAJE EMIGRACJI 5 ROZWAŻAJĄCY EMIGRACJĘ ZAROBKOWĄ 6 POWODY EMIGRACJI 9 BARIERY EMIGRACJI 10 METODOLOGIA

Bardziej szczegółowo

Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa

Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa Programy finansujące badania i szkolenia w USA Warszawa, 26 kwietnia 2012 Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa Anna Dorodzińska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Teorie migracji Ekonomiczno społeczne skutki migracji Otwarcie niemieckiego rynku pracy:

Teorie migracji Ekonomiczno społeczne skutki migracji Otwarcie niemieckiego rynku pracy: Łukasz Pokrywka 23.05.2011 Teorie migracji Ekonomiczno społeczne skutki migracji Otwarcie niemieckiego rynku pracy: o Emigracja Polaków po przystąpieniu do UE o Sytuacja społeczno-gospodarcza Niemiec o

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Monika Trojan Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stan obecny Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Promocja zdrowego środowiska. z chorobami przewlekłymi Zdrowie publiczne i praca (PH Work)

Promocja zdrowego środowiska. z chorobami przewlekłymi Zdrowie publiczne i praca (PH Work) Promocja zdrowego środowiska pracy dla pracowników z chorobami przewlekłymi Zdrowie publiczne i praca (PH Work) Dane techniczne o projekcie Realizacja w latach 2011-2013 Finansowanie z Programu Zdrowia

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny

Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Procedura oceny wniosków kryteria kwalifikowalności projektów i kryteria oceny Aleksander Kędra Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych Komisja Europejska Aleksander.Kedra@ec.europa.eu Przygotowanie wniosku

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r.

DYREKTYWA RADY. z dnia 14 października 1991 r. DYREKTYWA RADY z dnia 14 października 1991 r. w sprawie obowiązku pracodawcy dotyczącym informowania pracowników o warunkach stosowanych do umowy lub stosunku pracy (91/533/EWG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

Zamówienie Nr 006 Obowiązująca w Unii Europejskiej stawka podatku VAT na artykuły dziecięce. realizowane na rzecz Kancelarii Sejmu

Zamówienie Nr 006 Obowiązująca w Unii Europejskiej stawka podatku VAT na artykuły dziecięce. realizowane na rzecz Kancelarii Sejmu Parlamentarne Procedury Legislacyjne projekt Phare PL0003.06, EuropeAid/113506/D/SV/PL realizowany przez konsorcjum z udziałem ECO European Consultants Organisation (Bruksela) EFICOM - European and Financial

Bardziej szczegółowo

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student First and last name(s) Nationality E-mail Academic year 2014/2015 Study period 1 st semester 2 nd semester Study cycle Bachelor Master Doctoral Subject area,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych. Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach Materiał na konferencję prasową w dniu 28 sierpnia 2009 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY PL PL PL KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 23.7.2007 KOM(2007) 439 wersja ostateczna 2007/0152 (CNS) Wniosek ROZPORZĄDZENIE RADY rozszerzające przepisy rozporządzenia (WE) nr 883/2004 i rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Migracja powrotna korzyścią dla regionu. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Migracja powrotna korzyścią dla regionu. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Migracja powrotna korzyścią dla regionu Regions benefitting from returning migrants 3CE346P1 www.re-migrants.eu Wyniki internetowych sondaży Thank you for your attention! przeprowadzonych wśród emigrantów

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki UE. Jednolity Rynek Europejski. Swoboda przepływu osób

Wspólne Polityki UE. Jednolity Rynek Europejski. Swoboda przepływu osób Wspólne Polityki UE Jednolity Rynek Europejski. Swoboda przepływu osób Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Plan zajęć Teoria, efekty liberalizacji czynników produkcji,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2009 BS/155/2009 POLACY PRACUJĄCY ZA GRANICĄ

Warszawa, listopad 2009 BS/155/2009 POLACY PRACUJĄCY ZA GRANICĄ Warszawa, listopad 2009 BS/155/2009 POLACY PRACUJĄCY ZA GRANICĄ W jednym z naszych ostatnich badań 1 zajęliśmy się po rocznej przerwie problemem migracji zarobkowych i wyjazdów stałych lub czasowych do

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie emerytalne wyzwania i perspektywy

Zabezpieczenie emerytalne wyzwania i perspektywy Zabezpieczenie emerytalne wyzwania i perspektywy Maciej Żukowski Konferencja O ubezpieczeniu w polityce społecznej z okazji Jubileuszu Profesora Tadeusza Szumlicza SGH, Warszawa, 22.01.2015 r. Plan Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym

2. System stosowany w 7. Programie Ramowym UWAGI DO SYSTEMU WYNAGRADZANIA W PROGRAMIE RAMOWYM HORYZONT 2020 Andrzej Siemaszko, Barbara Trammer 1 1. Wstęp Program Ramowy Horyzont 2020 o budżecie 77.02 mld euro niesie olbrzymie szanse dla polskich

Bardziej szczegółowo

Wyjechali Czy powrócą? Refleksje na temat (o) polskiej zagranicznej migracji i reemigracji. Brygida Solga

Wyjechali Czy powrócą? Refleksje na temat (o) polskiej zagranicznej migracji i reemigracji. Brygida Solga Wyjechali Czy powrócą? Refleksje na temat (o) polskiej zagranicznej migracji i reemigracji Brygida Solga Ludność, która przebywała za granicą przez co najmniej 1 rok i powróciła do Polski wg roku powrotu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA. Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie filia w Radomiu EURES OTWARTA EUROPA Doradca Eures Janusz Wojcieszek-Łyś Radom 24.02.2010 EURES - CO TO JEST? EURES Europejskie Służby Zatrudnienia (European Employment

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i

mogą nabyć prawo do emerytury po ukończeniu wieku letniego (w przypadku kobiety) lub 25 letniego (w przypadku mężczyzny) okresu składkowego i Świadczenia emerytalno-rentowe rentowe podlegające koordynacji unijnej w stosunkach polsko-greckich ki Zakład Ubezpieczeń ń Społecznych ł maj 2013 Polskie świadczenia emerytalno-rentowe rentowe objęte

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE. Emerytury i renty

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE. Emerytury i renty Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE Emerytury i renty 1 Artykuł 48 (dawny artykuł 42 TWE) Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą,

Bardziej szczegółowo

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań

Podróże Polaków w 2013 roku 1. Podstawowe wyniki badań Badania wykonane przez Activ Group. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat nr 1.30.06(099) Aktywność turystyczna Polaków.

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków

Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków Raport miesiąca - Współczesna emigracja Polaków Tematem wrześniowych badao Zielonej linii była współczesna emigracja Polaków. Postanowiliśmy poznad jej zasięg, kierunki oraz przyczyny wyjazdów. Zapytaliśmy

Bardziej szczegółowo

Wspólne Polityki wykład 7, semestr 2. Jednolity Rynek Europejski.

Wspólne Polityki wykład 7, semestr 2. Jednolity Rynek Europejski. Wspólne Polityki wykład 7, semestr 2 Jednolity Rynek Europejski. Swoboda przepływu osób Dr Katarzyna Śledziewska Katedra Makroekonomii i Teorii Handlu Zagranicznego Swoboda przepływu osób Jeden z kluczowych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2011 BS/138/2011 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ

Warszawa, listopad 2011 BS/138/2011 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ Warszawa, listopad 2011 BS/138/2011 PRACA POLAKÓW ZA GRANICĄ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz być ubezpieczony Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Informacja o badaniach zasobów imigracyjnych w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Informacja o badaniach zasobów imigracyjnych w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 23 grudnia 2008 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Badań Regionalnych Demograficznych i Środowiska Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Informacja o

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna. Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013

KOMISJA EUROPEJSKA. Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna. Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 13.IX.2006 K(2006)4010 wersja ostateczna Dotyczy: Pomocy państwa N 531/2006 Polska Mapa pomocy regionalnej 2007-2013 Szanowna Pani Minister! 1. PROCEDURA 1. Pismem z dnia

Bardziej szczegółowo

Migracje w demografii

Migracje w demografii Migracje w demografii ze szczególnym uwzględnieniem emigracji i repatriacji Wykład z 14 lub 21 stycznia 2015 roku Definicje Migracja wędrówka ludności mająca na celu zmianę miejsca pobytu. Przyczyny migracji

Bardziej szczegółowo

Swobodny przepływ osób

Swobodny przepływ osób POLSKIE ZDROWIE W UNII EUROPEJSKIEJ SWOBODNY PRZEPŁYW PACJENTÓW I USŁUG KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH NA TERENIE UNII EUROPEJSKIEJ Wacława Wojtala Swobodny przepływ osób Gwarantuje wolność przemieszczania

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2012 BS/50/2012 KRESOWE KORZENIE POLAKÓW

Warszawa, kwiecień 2012 BS/50/2012 KRESOWE KORZENIE POLAKÓW Warszawa, kwiecień 2012 BS/50/2012 KRESOWE KORZENIE POLAKÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników

w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników DYREKTYWA RADY 86/378/EWG z dnia 24 lipca 1986 r. w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania kobiet i mężczyzn w systemach zabezpieczenia społecznego pracowników RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE lipiec 2012 r. Karolina Bobrowska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Aktualny stan zamykania

Bardziej szczegółowo

raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007

raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007 raport z badań ankietowych SAMOCHODY I ICH UBEZPIECZENIA Lipiec - Listopad 2007 (c) Copyright by Estymator Warszawa 2007-1 - www.estymator.com.pl SPIS TREŚCI str treść 3 Zawartość raportu 3 Treść pytań

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

C 326/266 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2012. PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ

C 326/266 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2012. PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ C 326/266 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 26.10.2012 PROTOKÓŁ (nr 7) W SPRAWIE PRZYWILEJÓW I IMMUNITETÓW UNII EUROPEJSKIEJ WYSOKIE UMAWIAJĄCE SIĘ STRONY, MAJĄC NA UWADZE, że zgodnie z artykułem 343

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 14. Komentarz 14

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 14. Komentarz 14 GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 14 Komentarz 14 Komentarz 14 OGÓLNE TRENDY 14 Sytuację migracyjną w Polsce zdominował zwiększony napływ obywateli Ukrainy i wejście w życie nowej ustawy o cudzoziemcach. Mimo,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH CBOS BRYTYJCZYCY I POLACY O ROZSZERZENIU UNII EUROPEJSKIEJ BS/46/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH CBOS BRYTYJCZYCY I POLACY O ROZSZERZENIU UNII EUROPEJSKIEJ BS/46/2001 KOMUNIKAT Z BADAŃ CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INSTYTUT SPRAW PUBLICZNYCH UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 http://www.cbos.pl sekretariat@cbos.pl SEKRETARIAT 629-35 - 69, 628-37

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Wniosek DECYZJA RADY

Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA EUROPEJSKA Strasburg, dnia 15.12.2015 r. COM(2015) 677 final 2015/0314 (NLE) Wniosek DECYZJA RADY ustanawiająca środki tymczasowe w obszarze ochrony międzynarodowej na rzecz Szwecji zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Aktualności Od 1 maja 2010r

Aktualności Od 1 maja 2010r Aktualności Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego ma na celu ułatwienie obywatelom Wspólnoty korzystanie z prawa równego traktowania. Sprawia, że obywatele różnych państw członkowskich mają takie

Bardziej szczegółowo

EMIGRACJA Z WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ŚWIETLE NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO 2011 ROKU

EMIGRACJA Z WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ŚWIETLE NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO 2011 ROKU STUDIA I PRACE WYDZIA U NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZ DZANIA NR 33 Marzena Matkowska* Uniwersytet Szczeciński EMIGRACJA Z WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W ŚWIETLE NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO 2011 ROKU

Bardziej szczegółowo

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE

SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE SKŁADOWISKA ODPADÓW ZAMYKANIE I REKULTYWACJA, STAN KONTROLI ŚRODOWISKOWYCH W ZAKRESIE OCHRONY ZIEMI W POLSCE czerwiec 2012 r. Karolina Bobrowska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Aktualny stan zamykania

Bardziej szczegółowo

Proponowane rozwiązania regulują warunki, na jakich udzielane będzie zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Rzeczypospolitej

Proponowane rozwiązania regulują warunki, na jakich udzielane będzie zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony w celu podjęcia w Rzeczypospolitej UZASADNIENIE Celem opracowania projektowanej zmiany ustawy o cudzoziemcach jest konieczność transponowania do polskiego porządku prawnego postanowień przepisów prawa Unii Europejskiej. W dniu 16 grudnia

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Dz.U. Nr 254, poz.

Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania. Dz.U. Nr 254, poz. Ustawa z dnia 3 grudnia 2010 r. o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania Dz.U. Nr 254, poz. 1700 Ustawa implementuje dyrektywy: dyrektywę Rady 86/613/EWG z dnia

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 13 WPŁYW KOORDYNACJI SYSTEMÓW UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ NA SWOBODNY PRZEPŁYW OSÓB I SYTUACJĘ NA RYNKU PRACY

ROZDZIAŁ 13 WPŁYW KOORDYNACJI SYSTEMÓW UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ NA SWOBODNY PRZEPŁYW OSÓB I SYTUACJĘ NA RYNKU PRACY Agnieszka Gierasik ROZDZIAŁ 13 WPŁYW KOORDYNACJI SYSTEMÓW UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W UNII EUROPEJSKIEJ NA SWOBODNY PRZEPŁYW OSÓB I SYTUACJĘ NA RYNKU PRACY 1. Wprowadzenie Ubezpieczenia społeczne obejmują

Bardziej szczegółowo

Finansowanie świadczeń w zakresie leczenia chorób neurozwyrodnieniowych i opieki długoterminowej w świetle Dyrektywy o Opiece Transgranicznej

Finansowanie świadczeń w zakresie leczenia chorób neurozwyrodnieniowych i opieki długoterminowej w świetle Dyrektywy o Opiece Transgranicznej www.korektorzdrowia.pl www.watchhealthcare.eu Finansowanie świadczeń w zakresie leczenia chorób neurozwyrodnieniowych i opieki długoterminowej w świetle Dyrektywy o Opiece Transgranicznej Lek. med. Krzysztof

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1. Zatrudnianie cudzoziemców będących obywatelami UE

ROZDZIAŁ 1. Zatrudnianie cudzoziemców będących obywatelami UE ROZDZIAŁ 1. Zatrudnianie cudzoziemców będących obywatelami UE Małgorzata Kozłowska 1.1. Swobodny przepływ pracowników Swobodny przepływ pracowników gwarantuje co do zasady nieograniczony dostęp do rynku

Bardziej szczegółowo

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Agenda

MIGRACJE ZAROBKOWE POLAKÓW Agenda Agenda Migracje dziś Preferencje Migracyjne Polaków o o o o o o o Skala planowanych emigracji Kierunki wyjazdów Profil potencjalnego emigranta Długość emigracji Powody emigracji Branże, w których chcieliby

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

ZagroŜenia i wyzwania współczesnej migracji. Małgorzata Pietrzyk II rok studiów

ZagroŜenia i wyzwania współczesnej migracji. Małgorzata Pietrzyk II rok studiów ZagroŜenia i wyzwania współczesnej migracji Małgorzata Pietrzyk II rok studiów Migracja Podstawowe pojęcia Migracją lub ruchem migracyjnym w ścisłym znaczeniu nazywamy całokształt przesunięć prowadzący

Bardziej szczegółowo

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 15

GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 15 GLOWNE TRENDY MIGRACYJNE 15 OGÓLNE TRENDY - I połowa 2015 r. Sytuację migracyjną w Polsce zdominował zwiększony napływ obywateli Ukrainy. O ochronę międzynarodową ubiegali się głównie Rosjanie (trend utrzymujący

Bardziej szczegółowo

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP CUDZOZIEMCÓW DO ŚWIADCZEO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W POLSCE

DOSTĘP CUDZOZIEMCÓW DO ŚWIADCZEO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W POLSCE DOSTĘP CUDZOZIEMCÓW DO ŚWIADCZEO ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W POLSCE KAROLINA ŁUKASZCZYK Definicja zabezpieczenia społecznego przyjęta na potrzeby raportu: Szeroka definicja obejmującą wszystkie świadczenia

Bardziej szczegółowo

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych

Tab. 2. Uczestnictwo Polaków w wyjazdach turystycznych MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Badania wykonano w Instytucie Turystyki Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok temat

Bardziej szczegółowo