GIMNAZJUM NR 5 WE WROCŁAWIU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "GIMNAZJUM NR 5 WE WROCŁAWIU"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI DZIENNIKA ELEKTRONICZNEGO GIMNAZJUM NR 5 WE WROCŁAWIU

2 Wstęp Spis treści WSTĘP... DZIENNIK LEKCYJNY OPTIVUM JAKO MODUŁ SYSTEMU UCZNIOWIE OPTIVUM NET... Ćwiczenie 1. Logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET po raz pierwszy... Ćwiczenie 2. Instalacja na komputerze komponentów niezbędnych do pracy... Ćwiczenie 3. Uruchamianie modułów systemu... POSŁUGIWANIE SIĘ DZIENNIKIEM ODDZIAŁU W CZASIE LEKCJI... Ćwiczenie 1. Uruchomienie programu Dziennik lekcyjny Optivum z witryny systemu... Ćwiczenie 2. Budowa okna Dziennik... Ćwiczenie 3. Rola użytkownika programu a jego uprawnienia... Ćwiczenie 4. Przeglądanie stron elektronicznego dziennika w roli wychowawcy... Ćwiczenie 5. Przeglądanie dziennika w roli prowadzącego... Ćwiczenie 6. Ocenianie zadao edukacyjnych... Ćwiczenie 7. Wystawianie ocen klasyfikacyjnych i rocznych... Ćwiczenie 8. Wpisywanie uwag... Ćwiczenie 9. Wpisywanie komunikatów... DZIENNIK ELEKTRONICZNY A ROLA WYCHOWAWCY... Ćwiczenie 1. Edycja danych osobowych ucznia... Ćwiczenie 2. Dodawanie zdjęcia ucznia...

3 Wstęp Wstęp Serdecznie witamy na kursie posługiwania się programem Dziennik lekcyjny Optivum. Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli, którzy w codziennej pracy będą korzystali z programu. Szkolenie ma na celu zapoznanie użytkowników nauczycieli z konstrukcją programu, jego możliwościami i funkcjami. Zakładamy, że uczestnicy szkolenia potrafią posługiwad się komputerem w stopniu podstawowym. Posiadają również wiedzę dotyczącą prowadzenia dokumentacji szkolnej, a w szczególności dzienników lekcyjnych. Po zakooczeniu szkolenia jego uczestnik będzie potrafił rejestrowad w komputerowym dzienniku lekcyjnym: obecności uczniów na zajęciach edukacyjnych, tematy lekcji z poszczególnych zajęd w powiązaniu z rozkładami materiału nauczania, oceny cząstkowe i klasyfikacyjne uzyskane przez uczniów z poszczególnych zajęd edukacyjnych, oceny zachowania, skategoryzowane uwagi o zachowaniu uczniów. Nauczy się również: opisywad w planie nauczania oddziału zajęcia odbywające się w podziale na grupy,, wprowadzad plan lekcji oddziału, modyfikowad dane uczniów, tworzyd rozkład materiału nauczania, sporządzad różnorodne wydruki i zestawienia. Na kursie z powodu ograniczeo czasowych nie da się poruszyd wszystkich zagadnieo i problemów, na które użytkownik możne natrafid podczas pracy z programem. W razie wątpliwości zachęcamy do korzystania podręcznika użytkownika (w wersji elektronicznej), który jest podstawowym źródłem informacji o możliwościach i funkcjach programu. Życzymy przyjemnej pracy na kursie i mamy nadzieję, że spełni on Paostwa oczekiwania.

4 Dziennik lekcyjny Optivum jako moduł systemu Uczniowie Optivum NET Program Dziennik lekcyjny Optivum wchodzi w skład systemu Uczniowie Optivum NET, nowoczesnego systemu internetowego usprawniającego gromadzenie i przetwarzanie informacji o uczniach oraz zarządzanie administracją procesów edukacyjnych w szkole. Działanie systemu oparte jest o wspólną bazę danych, dostępną on line poprzez sied Internet. Dzięki temu użytkownicy systemu mają bieżący dostęp do spójnych i aktualnych informacji o uczniach. System Uczniowie Optivum NET pozwala znacząco usprawnid funkcjonowanie szkoły. Wspomaga sekretarza szkoły w procesach organizacyjnych oraz kontrolnych. Nauczycielom zapewnia wygodę dokumentowania procesu dydaktycznego i jego wyników, a wychowawcom bieżący i stały kontakt z rodzicami. Dyrektor zyskuje wszechstronne narzędzie analityczne. Uczniowie i ich rodzice mogą za pomocą witryny przeglądad wpisy w dzienniku, tj. frekwencję, oceny, uwagi, i dzięki temu aktywnie uczestniczyd w procesie edukacyjnym. W skład systemu wchodzą: programy Sekretariat Optivum i Dziennik lekcyjny Optivum, Moduł analiz, Witryna dla rodziców/ucznia. Sekretariat Optivum to program wspomagający pracę sekretariatu szkolnego. Umożliwia gromadzenie danych uczniów niezbędnych do odwzorowania podstawowej dokumentacji przebiegu nauczania: ksiąg uczniów (słuchaczy), ksiąg ewidencji dzieci (młodzieży) podlegających obowiązkowi szkolnemu, arkuszy ocen, rejestrów legitymacji i innych dokumentów. Program sporządza zestawienia na użytek sprawozdawczości szkolnej, wydruki stron do dziennika lekcyjnego, zaświadczenia, karty z danymi uczniów. Ułatwia przygotowanie różnych list uczniów oraz druków korespondencji seryjnej. Dostarcza także danych uczniów na potrzeby egzaminów zewnętrznych, naboru do szkół, drukowania świadectw szkolnych. Program Dziennik lekcyjny Optivum pełni wszystkie określone prawem funkcje papierowego dziennika lekcyjnego. Oferuje również nowe możliwości. Przede wszystkim posiada mechanizmy umożliwiające analizowanie wprowadzonych do programu zapisów. Tworzy automatycznie różne rozmaite zestawienia o przebiegu realizacji programów nauczania, osiągnięciach, frekwencji czy zachowaniu uczniów. Moduł analiz umożliwia dyrektorowi szkoły sporządzanie różnych zestawieo i statystyk dotyczących pracy uczniów i nauczycieli. Witryna dla rodziców/ ucznia udostępnia uczniom i ich opiekunom komplet niezbędnych informacji dotyczących uzyskanych ocen, frekwencji, uwag, planu lekcji, terminów sprawdzianów, wycieczek itp. System udostępniany jest wraz z usługą administrowania środowiskiem serwerowym i gwarantuje m.in.: programy Sekretariat Optivum oraz Dziennik lekcyjny Optivum zawsze w aktualnej wersji, regularne tworzenie kopii zapasowych danych, zabezpieczenia przed atakami z zewnątrz, bezawaryjne środowisko pracy serwerów.

5 Ćwiczenie 1. Logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET po raz pierwszy (*) Zalogujesz się po raz pierwszy do systemu. Skorzystasz z adresu e mail, który podałeś administratorowi dziennika elektronicznego. Pierwsze logowanie wymaga utworzenia hasła użytkownika. Jeżeli masz już hasło przejdź do pkt. 8! 1. Uruchom przeglądarkę stron internetowych (Internet Explorer!). 2. Wejdź na stronę wyświetli się strona logowania do systemu. skrót do strony powinien byd na pulpicie każdego komputera w szkole Rysunek 1. Strona umożliwiająca zalogowanie się do systemu Uczniowie Optivum NET 3. W polu wpisz swój adres. 4. Kliknij odsyłacz Nie pamiętam lub nie mam jeszcze hasła. Na podany adres e mail zostanie wygenerowana przez system wiadomośd. 5. Odbierz wiadomośd i przeczytaj ją. Kliknij odsyłacz do strony, na której możliwe będzie wprowadzenie hasła. Rysunek 2. Wiadomośd wygenerowana przez system 6. Wprowadź hasło dwukrotnie i kliknij przycisk Ustaw hasło.

6 Rysunek 3. Strona, na której można wprowadzid hasło użytkownika 7. Na stronie z komunikatem, że hasło zostało zmienione, kliknij odsyłacz Powrót na stronę główną. 8. Zaloguj się wpisując swój e mail i hasło. Kliknij przycisk Logowanie. 9. Obejrzyj stronę główną witryny systemu Uczniowie Optivum NET. Rysunek 4. Strona główna systemu Uczniowie Optivum NET Logowanie do systemu po raz kolejny wymaga podania adresu e mail użytkownika oraz utworzonego podczas pierwszego logowania hasła. Ćwiczenie 2. Instalacja na komputerze komponentów niezbędnych do pracy Przed przystąpieniem do pracy w systemie Uczniowie Optivum NET należy sprawdzid, czy na komputerze są zainstalowane niezbędne do pracy komponenty. Instalacja komponentów na komputerze wymaga uprawnieo administratora systemu Windows. Komponenty powinny byd zainstalowane na każdym komputerze w szkole. Ich brak proszę zgłosid administratorowi dziennika elektronicznego. 1. Na stronie głównej witryny systemu Uczniowie Optivum NET, kliknij przycisk Sprawdzenie/ instalacja. Rozpocznie się operacja pobrania programu diagnostycznego i ewentualnej instalacji brakujących komponentów. 2. Pobierz program diagnostyczny, klikając przycisk Uruchom w oknie Pobieranie pliku - ostrzeżenie o zabezpieczeniach.

7 Rysunek 5. Pobieranie programu diagnostycznego 3. Wyraź zgodę na uruchomienie programu, klikając przycisk Uruchom w kolejnym oknie. Rysunek 6. Uruchamianie programu diagnostycznego Jeśli program diagnostyczny stwierdzi brak wymaganych komponentów, wyświetli stosowny komunikat. 4. Aby zainstalowad komponenty na komputerze, kliknij przycisk Install, a następnie Uruchom w wyświetlanych oknach dialogowych. Rysunek 7. Okno dialogowe, w którym należy potwierdzid chęd wykonania instalacji komponentów

8 Rysunek 8. Pobieranie komponentu Rysunek 9. Uruchamianie pobranej aplikacji W oknie komunikatu o poprawnym zainstalowaniu komponentów, kliknij przycisk Zakończ. Rysunek 10. Kooczenie pracy programu diagnostycznego Ćwiczenie 3. Uruchamianie modułów systemu Moduły systemu uruchamia się ze strony głównej witryny systemu poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku. Zwród uwagę, że jako nauczyciel nie masz dostępu do Modułu analiz oraz Witryny dla rodziców/ucznia. Uprawnienia do uruchamiania poszczególnych modułów zależą od roli, jaką spełnia użytkownik w systemie. I tak wszyscy nauczyciele mają dostęp do modułów Sekretariat Optivum i Dziennik lekcyjny Optivum, dyrektor do Modułu analiz oraz modułów Sekretariat Optivum i Dziennik lekcyjny Optivum, sekretarka do modułu Sekretariat Optivum, rodzice i uczniowie do modułu Witryna dla rodziców/ucznia

9 Posługiwanie się dziennikiem oddziału w czasie lekcji Na początku każdej lekcji nauczyciel wchodzi na stronę WWW systemu, loguje się i uruchamia program Dziennik lekcyjny Optivum, w którym sprawdza obecnośd, wpisuje temat lekcji oraz ocenia uczniów. Pokażemy, jak w programie rejestruje się odbyte lekcje, tj. odnotowuje frekwencję, wpisuje tematy lekcji i oceniania uczniów. Ćwiczenie 1. Uruchomienie programu Dziennik lekcyjny Optivum z witryny systemu 1. Na stronie głównej systemu kliknij przycisk Dziennik lekcyjny Optivum. Poczekaj, aż aplikacja uruchomi się. Podczas pierwszego uruchamiania na komputerze aplikacji z Internetu pojawia się okno, w którym należy potwierdzid chęd wykonania operacji. 2. Zapoznaj się z budową okna programu. Zwród uwagę na następujące elementy okna programu: - główne menu programu, - okno Dziennik. Ćwiczenie 2. Budowa okna Dziennik Od tego momentu na szkoleniu będziemy pracowali na desktopowej wersji programu Dziennik lekcyjny Optivum. Jak uruchomid program w tej wersji, opisano w załączniku na stronie 59. Będziesz nauczycielem przykładowego zespołu szkół składającego się gimnazjum i liceum, który uczy historii i WOS u w gimnazjum i w liceum oraz jest wychowawcą oddziału 2a w liceum. Okno Dziennik jest oknem startowym programu dla wszystkich nauczycieli (czyli użytkowników, którzy nie mają uprawnieo administracyjnych). Składa się ono z trzech paneli. Panele boczne, po lewej i prawej stronie, służą do nawigacji programem. W środkowym panelu wyświetlane są dane wybrane za pomocą paneli nawigacyjnych. Panel po lewej stronie zawiera trzy grupy przycisków: - Grupa pierwsza to trzy przyciski, za pomocą których wybiera się oddział, okres klasyfikacyjny i zajęcie w oddziale. - Grupa druga to osiem przycisków do zmiany zakresu (widoku) wyświetlanych danych oddziału. Za ich pomocą można przełączad się pomiędzy planem nauczyciela, listą uczniów, planem lekcji, tabelą tematów, tabelą frekwencji, tabelą ocen, tabelą komunikatów. - Grupa trzecia to przyciski, za pomocą których zalogowany użytkownik może przełączad się pomiędzy rolami, w jakich występuje w odniesieniu do poszczególnych oddziałów. Panel nawigacyjny po prawej stronie zmienia swoją funkcjonalnośd w zależności od widoku, w jakim znajduje się użytkownik. Panele nawigacyjne można zwijad do pionowego paska za pomocą ikon w prawym górnym rogu panelu. Nad środkowym panelem wyświetla się opis wybranej aktualnie grupy zajęciowej oraz załogowanego użytkownika programu. Za pomocą przycisków Wykonaj i Drukuj można odpowiednio wykonywad różne operacje kontekstowe oraz sporządzad różne wydruki i raporty. Zwród uwagę, że domyślnie program przypisał Ci rolę Prowadzący, a okno Dziennik wyświetliło się w widoku Mój plan tygodnia.

10 Ćwiczenie 3. Rola użytkownika programu a jego uprawnienia Uprawnienia użytkownika do posługiwania się dziennikiem lekcyjnym wybranego oddziału zależą od roli, jaką on spełnia w odniesieniu do tego oddziału. Wyróżniamy trzy role: - Prowadzący, czyli nauczyciel, który ma przydzielone zajęcia w oddziale, - Wychowawca, - Pracownik/nauczyciel, czyli nauczyciel, który nie ma przydzielonych zajęd w oddziale. Jako prowadzący użytkownik ma prawo wypełniania tematów swoich lekcji, sprawdzania na nich obecności, wystawiania ocen z prowadzonych przez siebie zajęd oraz wpisywania uwag o zachowaniu uczniów. Jako wychowawca użytkownik ma prawo dokonywania wpisów we wszystkich zakresach danych swojego oddziału, także dokonywania wpisów w zastępstwie innych nauczycieli, w tym wpisów ocen; może także sporządzad wszystkie wydruki odnoszące się do swojego oddziału. Jako pracownik/nauczyciel użytkownik może dokonywad wpisów o przeprowadzonych lekcjach sporadycznych (np. zastępstwach), łącznie z wpisywaniem ocen, ale bez prawa wglądu w inne zajęcia. Uprawnienia wynikające z roli, jaką spełnia użytkownik, mogą byd rozszerzone poprzez przyznanie mu dodatkowych uprawnieo przez administratora. Ćwiczenie 4. Przeglądanie stron elektronicznego dziennika w roli wychowawcy Wacław Kruk jest wychowawcą oddziału 2a oraz uczy historii we wszystkich oddziałach gimnazjum i liceum oraz WOS u w oddziałach 2ag, 3ag, 1a, 1b, 2a. 1. W panelu po lewej stronie kliknij przycisk Wychowawca wyświetli się lista uczniów Twojego oddziału (widok Uczniowie). W panelu po prawej stronie wyświetli się zdjęcie ucznia wskazanego na liście (jeśli zostało wcześniej dodane). 2. Rozwijaj listy dostępne pod pierwszymi trzema przyciskami w panelu po lewej stronie. Zwród uwagę, do jakich oddziałów i zajęd masz dostęp. 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy wybraną pozycję listy i zobacz, jakie funkcje dostępne są w menu podręcznym. Zwród uwagę, które z nich są aktywne, a które nie. Rysunek 12. Okno Dziennik, widok Uczniowie menu podręczne związane z pozycją listy uczniów 4. Kliknij przycisk Lekcje wyświetli się plan lekcji oddziału na bieżący tydzieo. Plan na inny tydzieo możesz wyświetlid, wybierając w panelu po prawej stronie w polu Data dowolny dzieo tego tygodnia.

11 Rysunek 13. Okno Dziennik, widok Lekcje plan lekcji oddziału 2a 5. Obejrzyj dziennik w innych widokach. Zwracaj uwagę na zawartośd panelu po prawej stronie. W widoku Oceny program zapyta, czy dodad do pustej tabeli ocen kolumnę na nowe zadanie. Odpowiedz Nie. 6. Wród do widoku Uczniowie. Ćwiczenie 5. Przeglądanie dziennika w roli prowadzącego 1. W panelu nawigacyjnym kliknij przycisk Prowadzący. Wyświetli się widok Mój plan tygodnia. Zapoznaj się z Twoim planem zajęd w bieżącym tygodniu. 2. Wybierz grupę zajęciową, np. historię w oddziale 2ag. Zwród uwagę, że jako prowadzący masz dostęp tylko do przydzielonych Ci zajęd, tj. historii we wszystkich oddziałach liceum i gimnazjum oraz WOS u w oddziałach 2ag, 3ag, 1a, 1b, 2a. Rysunek 14. Okno Dziennik wybór grupy zajęciowej 3. Przejdź do widoku Uczniowie. Przywołaj menu podręczne na dowolnym uczniu i sprawdź, do których funkcji masz dostęp, a do których nie, jako nauczyciel przedmiotu.

12 Ćwiczenie 6. Ocenianie zadao edukacyjnych Po zapisaniu tematu lekcji i sprawdzeniu obecności możemy przystąpid do oceniania uczniów. Ocenianie w programie jest możliwe wyłącznie w obrębie wcześniej zdefiniowanych zadao stawianych uczniom. Każde zadanie to jedna kolumna tabeli ocen. 1. Przejdź do widoku Oceny. Jeśli oddział nie był jeszcze oceniany w ramach zajęcia, pojawi się pytanie, czy automatycznie dodad nowe zadania. Kliknij przycisk Anuluj. Rysunek 22. Komunikat proponujący dodanie pierwszego zadania do tabeli ocen Jeśli oddział był już oceniany, dodaj do tabeli nowe zadanie za pomocą przycisku wędzi tabeli ocen lub polecenia Dodaj nowe zadanie dostępnego w menu podręcznym. na prawej kra 2. Opisz zadanie. Kliknij prawym przyciskiem myszy dowolną komórkę dodanej kolumny i wybierz z menu pod Ręcznego polecenie Modyfikuj zadanie. Rysunek 23. Dziennik oddziału, widok Oceny W formularzu Zadania, edycja opisz zadanie. Wybierz z listy typ zadania, podaj jego nazwę (czyli czego dotyczy zadanie, zakres materiału itp.) oraz kod. W polu Skala ocen automatycznie jest wybrana pozycja Skala punktowa [0-100]. Wypełnij pozostałe pola formularza: maksymalna ilośd punktów do zdobycia, data zapowiedzi i wykonania, kolor, ew. notatka. Zwród uwagę, że każde zadanie, za które oceniany jest uczeo, można opisad w elektronicznym dzienniku znacznie dokładniej niż w papierowym dzienniku.

13 Rysunek 24. Formularz Zadania, edycja, w którym można szczegółowo opisad oceniane zadanie Kliknij przycisk. Zwród uwagę, że teraz nagłówek kolumny jest taki sam jak kod zadania. 3. Wpisz uczniom oceny za zadanie. W panelu po prawej stronie ustal kierunek wypełniania tabeli na w pionie. Kliknij pierwsze pole w kolumnie, w której chcesz wpisad oceny, a następnie kliknij odpowiedni przycisk w panelu po prawej stronie. Wpisz oceny pozostałym uczniom za to zadanie. Rysunek 25. Dziennik oddziału, widok Oceny tabela ocen Zwród uwagę, że po wpisaniu oceny następuje automatyczne przeniesienie zaznaczenia do następnego pola kolumny. 4. Popraw błędnie wpisaną ocenę. Usuo ocenę za pomocą klawisza Delete lub polecenia Usuń ocenę dostępnego w menu podręcznym.

14 Wprowadź nową ocenę. W trakcie jednej sesji korzystania z programu można wielokrotnie zmieniad wpis danej oceny. Wpisy dokonane przez danego użytkownika stają się trwałe dopiero po zamknięciu przez niego programu. W kolumnie Średnia program na bieżąco wylicza tzw. ocenę wypadkową z ocen cząstkowych za poszczególne zadania z zajęd edukacyjnych, niezależnie od skali zastosowanej do każdego zadania. Ocena ta jest wyliczana jako średnia ważona wszystkich ocen cząstkowych za zadania brane pod uwagę przy klasyfikacji (z ustawionym znacznikiem Do klasyfikacji w opisie zadania). Ćwiczenie 7. Wystawianie ocen klasyfikacyjnych i rocznych Oceny klasyfikacyjne wpisujemy w kolumnie Oc.klasyf. w taki sam sposób jak oceny za zadanie. Aby możliwe było wpisanie ocen rocznych, konieczne jest założenie uczniom arkuszy ocen. 1. Kliknij pole przeznaczone na ocenę roczną ucznia. 2. Kliknij przycisk z oceną, którą chcesz wstawid. Jeśli wyświetli się komunikat, czy założyd arkusz ocen dla ucznia, kliknij przycisk Tak. Komunikat ten nie pojawi się, jeśli uczniom założono wcześniej arkusze ocen w programie Sekretariat Optivum. Rysunek 26. Wystawianie ocen rocznych z równoczesnym zakładaniem arkuszy ocen uczniom Ćwiczenie 8. Wpisywanie uwag Uwagi mogą dotyczyd wybranego ucznia lub całej grupy. Uwaga może mied również charakter prywatny wówczas będzie ona widoczna tylko dla osoby, która ją wprowadziła. 1. Przejdź do widoku Uwagi o uczniu. 2. W prawym panelu kliknij na : i wypełnij formularz Uwagi o uczniach, dodawanie. Uwagi można kategoryzowad. Listę kategorii można rozbudowywad. Służy do tego przycisk się z prawej strony pola Kategoria. z n a j d u j ą c y

15 Rysunek 27. Wpisywanie i kategoryzowanie uwag Jeśli uwaga ma charakter prywatny, zaznacz opcję prywatna. 3. Kliknij przycisk, aby zaakceptowad zmiany. Zamknij formularz. Zauważ, że wpisana przez Ciebie uwaga pojawiła się w tabeli uwag. Uwagi o uczniach mogą byd analizowane ze względu na poszczególne kategorie nauczycieli, uczniów, oddziały i czas, którego dotyczą. Są one także umieszczane w korespondencji kierowanej do rodziców. 4. Przejdź do widoku Uwagi o grupie i postępując analogicznie dodaj uwagę dotyczącą całego oddziału. Uwagi o grupie nie są kategoryzowane i nie podlegają dalszemu przetwarzaniu. Ćwiczenie 9. Wpisywanie komunikatów Komunikaty mogą dotyczyd wybranego ucznia lub całej grupy.. 1. Przejdź do widoku Komunikaty indywidualne. 2. W prawym panelu kliknij przycisk i wypełnij formularz Komunikaty, dodawanie. Rysunek 28. Wpisywanie i kategoryzowanie uwag 3. Kliknij przycisk, aby zaakceptowad zmiany. Zamknij formularz. Zauważ, że wpisana przez Ciebie uwaga pojawiła się w tabeli. 4. Przejdź do widoku Komunikaty oddziałowe i postępując analogicznie dodaj komunikat dotyczącą całego oddziału.

16 Dziennik elektroniczny a rola wychowawcy Ćwiczenie 1. Edycja danych osobowych ucznia 1. Uruchom program Sekretariat Optivum. 2. W oknie Kartoteki i księgi oraz w zakładce Ewidencja osób ustawiamy się w kolumnie Nazwisko. Wykonujemy kombinację klawiszy CTRL + F. Otworzy się okienko wyszukiwania, wpisz w pole Wyszukaj nazwisko ucznia i wciśnij klawisz Enter. 3. Otworzy się kartoteka osobowa wskazanego ucznia. W niej należy: Dane osobowe o Sprawdzid poprawnośd imienia i nazwiska ucznia; o Uzupełnid Drugie imię; o Wpisad numer PESEL (automatycznie utworzy się poprawna data urodzin) o Pozostawid lub zmienid Miejsce urodzenia Adres, proszę uzupełnid: o Msc./gm. o Kod pocztowy o Poczta o Ulica o Numer domu/m o Kategoria o Telefon o Tel. Kom. (przynajmniej jeden numer powinien byd uzupełniony) o Adres o Zaznaczamy Do korespondencji Rodzina, klikamy na plus po prawej stronie w bloku Opiekunowie i wpisujemy: o Imię i nazwisko rodzica o Wybieramy Stopieo pokrewieostwa o Wybieramy Zawód (domyślnie - ) oraz Wykształcenie (domyślnie Brak informacji ) o Zaznaczamy pole Żyje! o Wpisujemy adres rodzica, jeżeli jest taki sam jak dziecka klikamy Powiel adres dziecka o Proszę wpisad adres rodzica! Specjalne o W bloku Orzeczenia poradni dodajemy ewentualne orzeczenia o dysfunkcjach Adresy uczniów jak i ich rodziców zostały wpisywane do karty informacyjnej jaką uczniowie oddawali przy rekrutacji. Po dokonaniu zmian, zamykamy kartotekę ucznia zapisując zmiany. Zgodnie z punktem 2 wyszukujemy kolejnego ucznia i uzupełniamy mu dane osobowe. Ćwiczenie 2. Dodawanie zdjęcia ucznia 1. W kartotece ucznia przejdź na kartę Dane osobowe. 2. Przywołaj menu podręczne na obszarze przeznaczonym na zdjęcie (kliknij prawym przyciskiem myszy) i wybierz Dodaj zdjęcie. 3. Wybierz plik w oknie dialogowym ze zdjęciem (zdjęcie powinno byd wcześniej zeskanowane i zapisane na komputerze oraz wykadrowane). 4. Zdjęcie zbyt duże zostanie dostosowane do odpowiedniego rozmiaru. Zamknij kartotekę.

Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET

Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET System Uczniowie Optivum NET materiały dodatkowe 1 Pierwsze logowanie do systemu Uczniowie Optivum NET Ćwiczenie 1. Tworzenie hasła dostępu do systemu Uczniowie Optivum NET Jeśli Twoje dane, a w szczególności

Bardziej szczegółowo

UONET+ - moduł Dziennik. Wprowadzanie i modyfikowanie danych uczniów przez wychowawcę

UONET+ - moduł Dziennik. Wprowadzanie i modyfikowanie danych uczniów przez wychowawcę UONET+ - moduł Dziennik Wprowadzanie i modyfikowanie danych uczniów przez wychowawcę Ewidencję uczniów w systemie UONET+ zaprowadza sekretarz szkoły w module Sekretariat. Każdy uczeń dodany do ewidencji

Bardziej szczegółowo

UONET. Jak w systemie UONET opisać oddział, do którego uczęszcza uczeń objęty nauczaniem indywidualnym? Tworzenie profili w oddziale

UONET. Jak w systemie UONET opisać oddział, do którego uczęszcza uczeń objęty nauczaniem indywidualnym? Tworzenie profili w oddziale UONET Jak w systemie UONET opisać oddział, do którego uczęszcza uczeń objęty nauczaniem indywidualnym? Aby w planie nauczania oddziału uwzględnić zajęcia realizowane w ramach nauczania indywidualnego,

Bardziej szczegółowo

System UONET. Dokumentowanie codziennej pracy nauczycieli w programie Dziennik lekcyjny Optivum. Materiały dla uczestnika szkolenia

System UONET. Dokumentowanie codziennej pracy nauczycieli w programie Dziennik lekcyjny Optivum. Materiały dla uczestnika szkolenia System UONET. Dokumentowanie codziennej pracy nauczycieli w programie Dziennik lekcyjny Optivum Materiały dla uczestnika szkolenia Copyright by VULCAN Wrocław 2010 ul. Wołowska 6 51 116 Wrocław tel. (0

Bardziej szczegółowo

Praca w Panelu administracyjnym wprowadzanie i modyfikowanie danych oddziałów

Praca w Panelu administracyjnym wprowadzanie i modyfikowanie danych oddziałów Praca w Panelu administracyjnym wprowadzanie i modyfikowanie danych oddziałów Przypisywanie wychowawców do oddziałów 1. Zaloguj się do systemu EduS@cz, przejdź do witryny UONET szkoły i uruchom Panel administracyjny.

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie zajęć realizowanych w ramach nauczania indywidualnego Przewodnik System UONET+ umożliwia dokumentowanie zajęć realizowanych w ramach nauczania indywidualnego. Uczeń

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów UONET+ moduł Sekretariat Gromadzenie danych uczniów Przewodnik dla sekretarza szkoły W przewodniku opisano czynności, które musi wykonać sekretarz szkoły w celu wprowadzenia do systemu danych uczniów.

Bardziej szczegółowo

Moduł Sekretariat jako źródło informacji o uczniach

Moduł Sekretariat jako źródło informacji o uczniach UONET+ W jaki sposób dyrektor szkoły może wykorzystać system w swojej codziennej pracy? Dyrektor szkoły ma dostęp do modułów Sekretariat i Dziennik. Poprzez moduł Sekretariat dyrektor szkoły ma wgląd (tylko

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku,

Bardziej szczegółowo

Zakładanie dziennika oddziału i wprowadzanie podstawowych danych

Zakładanie dziennika oddziału i wprowadzanie podstawowych danych UONET+ Prowadzenie dziennika oddziału przez wychowawcę Dzienniki oddziałów dostępne są w module Dziennik w widoku Dziennik/ Dziennik oddziału. Widok ten umożliwia przeglądanie danych oddziału (m.in. listy

Bardziej szczegółowo

1. Zaloguj się do witryny systemu UONET+ jako wychowawca oddziału i uruchom moduł Dziennik.

1. Zaloguj się do witryny systemu UONET+ jako wychowawca oddziału i uruchom moduł Dziennik. UONET+ Jak założyć dziennik oddziału i wprowadzić do niego podstawowe dane? Aby w systemie UONET+ możliwe było dokumentowanie lekcji, wychowawcy oddziałów muszą założyć dzienniki swoich oddziałów (w module

Bardziej szczegółowo

Moduł dzienniki... 1. ustalić listę uczniów oddziału, wprowadzić listę przedmiotów i nauczycieli, określić przynależność uczniów do grup zajęciowych.

Moduł dzienniki... 1. ustalić listę uczniów oddziału, wprowadzić listę przedmiotów i nauczycieli, określić przynależność uczniów do grup zajęciowych. 1 Moduł dzienniki Spis treści Moduł dzienniki... 1 Zakładanie dziennika... 2 Ustalenie listy uczniów oddziału... 6 Tworzenie listy przedmiotów i nauczycieli... 12 Określenie przynależności uczniów do grup

Bardziej szczegółowo

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych.

Jako lokalizację, w której będzie kontynuowana praca w przyszłym roku szkolnym, warto wybrać tę, w której zgromadzonych jest więcej danych. UONET+ Co zrobić, gdy w związku z reformą oświaty witryny UONET+ dwóch jednostek należy zastąpić jedną witryną UONET+? Reforma oświaty zakłada stopniowe wygaszanie gimnazjów. Od decyzji organu prowadzącego

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Jak założyć dziennik oddziału i wprowadzić do niego podstawowe dane? Aby w systemie UONET+ możliwe było dokumentowanie lekcji, wychowawcy oddziałów muszą w module Dziennik założyć

Bardziej szczegółowo

Poprawne opisanie szkoły dla dorosłych w module Administrowanie. 1. Zaloguj się do systemu jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Poprawne opisanie szkoły dla dorosłych w module Administrowanie. 1. Zaloguj się do systemu jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Dokumentowanie zajęć realizowanych w szkołach dla dorosłych System UONET+ może być wykorzystywany do dokumentowania zajęć realizowanych w szkołach dla dorosłych. Ponieważ w szkołach tych słuchacze

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły?

Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły? UONET+ Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły? Przewodnik Jeśli w systemie UONET+ administrator, sekretarz szkoły oraz wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Co należy zrobić w systemie UONET, aby rok szkolny 2014/2015 stał się rokiem bieżącym?

Co należy zrobić w systemie UONET, aby rok szkolny 2014/2015 stał się rokiem bieżącym? Co należy zrobić w systemie UONET, aby rok szkolny 2014/2015 stał się rokiem bieżącym? Porada jest skierowana do tych użytkowników systemu UONET, którzy założyli bazę danych w roku szkolnym 2013/2014,

Bardziej szczegółowo

Ewidencja uczniów. Dopisywanie dziecka do ewidencji osób

Ewidencja uczniów. Dopisywanie dziecka do ewidencji osób Dopisywanie dziecka do ewidencji osób Ewidencja osób to lista wszystkich dzieci w jakikolwiek sposób związanych ze szkołą (zespołem szkół). 1. Zaloguj się do systemu EduS@cz, przejdź do witryny UONET szkoły

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania

UONET+ moduł Dziennik. Praca z rozkładami materiału nauczania UONET+ moduł Dziennik Praca z rozkładami materiału nauczania System UONET+ gromadzi stosowane w szkole rozkłady materiału nauczania. Dzięki temu nauczyciele mogą korzystać z nich wprowadzając tematy lekcji.

Bardziej szczegółowo

Podstawową grupą zajęciową w systemie UONET jest cały oddział. Taka grupa jest tworzona automatycznie podczas dodawania nowego oddziału.

Podstawową grupą zajęciową w systemie UONET jest cały oddział. Taka grupa jest tworzona automatycznie podczas dodawania nowego oddziału. UONET Jak opisać w planie nauczania zajęcia odbywane w grupach? W systemie UONET sposób opisywania w planach nauczania zajęć odbywanych w grupach zależy od powodu podziału oddziału na grupy. Najczęściej

Bardziej szczegółowo

System UONET+ przystosowany jest do dokumentowania zajęć w szkołach zawodowych, w których nauczanie odbywa się w oparciu o programy modułowe.

System UONET+ przystosowany jest do dokumentowania zajęć w szkołach zawodowych, w których nauczanie odbywa się w oparciu o programy modułowe. UONET+ Dokumentowanie zajęć realizowanych w ramach kształcenia modułowego System UONET+ przystosowany jest do dokumentowania zajęć w szkołach zawodowych, w których nauczanie odbywa się w oparciu o programy

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat

UONET+ moduł Sekretariat UONET+ moduł Sekretariat Jak przekazać ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły? Aby w systemie UONET+ odnotować fakt przekazania ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły, należy

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie.

Rejestrowanie pracownika w bazie danych przez administratora. 1. Zaloguj się do systemu UONET+ jako administrator i uruchom moduł Administrowanie. UONET+ Jak zdefiniować konto użytkownika systemu? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Prowadzenie dziennika oddziału przez wychowawcę Dzienniki oddziałów dostępne są w module Dziennik w widoku Dziennik/ Dziennik oddziału. Widok ten umożliwia przeglądanie danych oddziału

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+

UONET+ moduł Dziennik. Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ UONET+ moduł Dziennik Dokumentowanie lekcji w systemie UONET+ W systemie UONET+ bieżące lekcje rejestruje się i dokumentuje w module Dziennik w widoku Dziennik/ Lekcja. Dokumentowanie lekcji w tym widoku

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie zajęć realizowanych w ramach kształcenia modułowego

Dokumentowanie zajęć realizowanych w ramach kształcenia modułowego UONET+ Dokumentowanie zajęć realizowanych w ramach kształcenia modułowego Porada opisuje, jakie czynności w systemie UONET+ muszą wykonać administrator, wychowawca i nauczyciele, aby możliwe było dokumentowanie

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? UONET+ Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Prowadzenie dziennika oddziału przez wychowawcę Dzienniki oddziałów dostępne są w module Dziennik w widoku Dziennik/ Dziennik oddziału. Widok ten umożliwia przeglądanie danych oddziału

Bardziej szczegółowo

Zobacz poradę: Jak przygotować i wydrukować arkusze ocen i świadectwa uczniów?

Zobacz poradę: Jak przygotować i wydrukować arkusze ocen i świadectwa uczniów? UONET+ Jak przygotować i wydrukować strony arkuszy ocen z wynikami klasyfikacji końcowej oraz świadectwa ukończenia szkoły? Przewodnik Jeśli w systemie UONET+ administrator, sekretarz szkoły oraz wychowawcy

Bardziej szczegółowo

Opis warunków synchronizacji UONET > YDP

Opis warunków synchronizacji UONET > YDP Opis warunków synchronizacji UONET > YDP aktualna na dzień 08.04.2013 Wykonawca: Young Digital Planet SA 2013 Strona 2 z 24 Spis Treści Opis warunków synchronizacji UONET > YDP... 4 KROK 1 Historia (Lata

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Jak dokumentować praktyki zawodowe uczniów?

Jak dokumentować praktyki zawodowe uczniów? UONET+ Jak dokumentować praktyki zawodowe uczniów? System UONET+ umożliwia dokumentowanie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych odbywanych przez uczniów. Zapisy związane z tymi zajęciami znajdują swoje

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie informacji o nauczaniu indywidualnym do kartoteki ucznia

Wprowadzenie informacji o nauczaniu indywidualnym do kartoteki ucznia UONET+ Dokumentowanie zajęć realizowanych w ramach nauczania indywidualnego System UONET+ umożliwia dokumentowanie zajęć realizowanych w ramach nauczania indywidualnego. Uczeń nauczany indywidualnie (na

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat

UONET+ moduł Sekretariat UONET+ moduł Sekretariat Jak przenieść ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły? Aby w systemie UONET+ odnotować fakt przeniesienia ucznia objętego obowiązkiem szkolnym do innej szkoły, należy

Bardziej szczegółowo

Witryna dla rodziców/ucznia

Witryna dla rodziców/ucznia Instrukcja dla ucznia to moduł systemu Uczniowie Optivum NET, który został przygotowany specjalnie dla uczniów i ich rodziców. Umożliwia wzajemne przesyłanie komunikatów między nauczycielami i rodzicami

Bardziej szczegółowo

Witryna dla rodziców/ucznia

Witryna dla rodziców/ucznia Instrukcja dla rodzica to moduł systemu Uczniowie Optivum NET, który został przygotowany specjalnie dla uczniów i ich rodziców. Umożliwia wzajemne przesyłanie komunikatów między nauczycielami i rodzicami

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować i wydrukować arkusze ocen i świadectwa uczniów?

Jak przygotować i wydrukować arkusze ocen i świadectwa uczniów? UONET+ Jak przygotować i wydrukować arkusze ocen i świadectwa uczniów? Przewodnik Jeśli w systemie UONET+ administrator, sekretarz szkoły oraz wychowawcy wprowadzą wszystkie wymagane dane, to możliwe jest

Bardziej szczegółowo

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+?

Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? UONET+ Jak zarejestrować użytkownika w bazie systemu UONET+? Użytkownikami systemu UONET+ są pracownicy szkoły oraz uczniowie i ich opiekunowie. Aby mogli oni logować się do witryny systemu, muszą być

Bardziej szczegółowo

UONET Sekretariat Optivum

UONET Sekretariat Optivum UONET Sekretariat Optivum Jak przygotować bazę Sekretariatu Optivum/ UONET do migracji danych do systemu UONET+? Użytkownicy programu Sekretariat Optivum lub systemu UONET, którzy od nowego roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować i wydrukować legitymacje?

Jak przygotować i wydrukować legitymacje? UONET+ Jak przygotować i wydrukować legitymacje? W systemie UONET+ legitymacje uczniom drukuje sekretarz szkoły w module Sekretariat. Aby możliwe było wydrukowanie tych dokumentów, administrator systemu

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Jak korzystać z tabel frekwencji dostępnych w widokach Lekcja oraz Dziennik oddziału? W systemie UONET+ frekwencję uczniów na lekcjach rejestruje się w module Dziennik w widoku Lekcja

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Jak wprowadzać do dziennika oceny cząstkowe uczniów? W systemie UONET+ oceny cząstkowe uczniów wprowadza się w module Dziennik w widoku Lekcja, na karcie Oceny lub w widoku Dziennik

Bardziej szczegółowo

MobiReg nowoczesny dziennik internetowy.

MobiReg nowoczesny dziennik internetowy. MobiReg nowoczesny dziennik internetowy. Podręcznik użytkownika, czyli jak dobrze wdrożyd e-dziennik. Wersja dla Nauczyciela Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Logowanie... 4 3. Prowadzenie e-dziennika

Bardziej szczegółowo

Jak dopasować pola szablonu świadectwa, aby na stronie z wynikami klasyfikacji rocznej poprawnie drukowały się długie nazwy przedmiotów?

Jak dopasować pola szablonu świadectwa, aby na stronie z wynikami klasyfikacji rocznej poprawnie drukowały się długie nazwy przedmiotów? UONET+ Jak dopasować pola szablonu świadectwa, aby na stronie z wynikami klasyfikacji rocznej poprawnie drukowały się długie nazwy przedmiotów? Jeśli w oddziale występują przedmioty, które mają długie

Bardziej szczegółowo

UONET+ - moduł Dziennik

UONET+ - moduł Dziennik UONET+ - moduł Dziennik Jak opisać przedmioty w dzienniku oddziału, aby prawidłowo przeniosły się na arkusze ocen i świadectwa uczniów? W dzienniku oddziału na stronie Uczniowie i przedmioty opisuje się

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Jak odnotować w dzienniku, że uczniowie zostali zwolnieni z ostatniej lekcji do domu? Jeśli uczniowie zostali zwolnieni z lekcji do domu, to aby informacja ta pojawiła się w witrynie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Jak wprowadzać do dziennika informacje o zadaniach domowych?

UONET+ moduł Dziennik. Jak wprowadzać do dziennika informacje o zadaniach domowych? UONET+ moduł Dziennik Jak wprowadzać do dziennika informacje o zadaniach domowych? W systemie UONET+ nauczyciele mogą wprowadzać informacje o zadaniach domowych przydzielonych uczniom. Czynność tą wykonuje

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów

UONET+ moduł Sekretariat. Gromadzenie danych uczniów UONET+ moduł Sekretariat Gromadzenie danych uczniów Przewodnik dla sekretarza szkoły W przewodniku opisano czynności, które musi wykonać sekretarz szkoły w celu wprowadzenia do systemu danych uczniów.

Bardziej szczegółowo

UONET+ W jaki sposób dyrektor szkoły może wykorzystać system w swojej codziennej pracy? Przewodnik

UONET+ W jaki sposób dyrektor szkoły może wykorzystać system w swojej codziennej pracy? Przewodnik UONET+ W jaki sposób dyrektor szkoły może wykorzystać system w swojej codziennej pracy? Przewodnik Dyrektor szkoły ma dostęp do modułów Sekretariat i Dziennik. Poprzez moduł Sekretariat dyrektor szkoły

Bardziej szczegółowo

Praca w Panelu administracyjnym zarządzanie systemem UONET

Praca w Panelu administracyjnym zarządzanie systemem UONET Praca w Panelu administracyjnym zarządzanie systemem UONET Budowa Panelu administracyjnego 1. Zaloguj się do systemu EduS@cz, przejdź do witryny UONET szkoły i uruchom Panel administracyjny. 2. Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. Procedura wprowadzania danych do dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie

Załącznik nr 3. Procedura wprowadzania danych do dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie Załącznik nr 3 Procedura wprowadzania danych do dziennika elektronicznego Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Jabłonnie Spis treści Rozdział 1. Administrator dziennika elektronicznego... 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Jak dokumentować praktyki zawodowe uczniów?

Jak dokumentować praktyki zawodowe uczniów? UONET+ Jak dokumentować praktyki zawodowe uczniów? System UONET+ umożliwia dokumentowanie praktyk zawodowych i zajęć praktycznych odbywanych przez uczniów. Zapisy związane z tymi zajęciami znajdują swoje

Bardziej szczegółowo

Ocenianie opisowe Optivum. Jak przygotować i wydrukować świadectwa lub arkusze ocen?

Ocenianie opisowe Optivum. Jak przygotować i wydrukować świadectwa lub arkusze ocen? Ocenianie opisowe Optivum Jak przygotować i wydrukować świadectwa lub arkusze ocen? W programie Ocenianie opisowe Optivum można przygotowywać raporty w oparciu o wcześniej sporządzony szablon dokumentu,

Bardziej szczegółowo

Określanie przynależności uczniów oddziału do grup związanych z uczestnictwem w wycieczce

Określanie przynależności uczniów oddziału do grup związanych z uczestnictwem w wycieczce UONET+ Jak dokumentować lekcje oddziału w sytuacji, gdy jedna grupa uczniów przebywa na wycieczce, a druga uczęszcza do szkoły? Jeśli z powodu wycieczki uczniowie oddziału zostali podzieleni na dwie grupy,

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik. Rejestrowanie frekwencji uczniów na lekcjach w widoku Lekcja

UONET+ moduł Dziennik. Rejestrowanie frekwencji uczniów na lekcjach w widoku Lekcja UONET+ moduł Dziennik Rejestrowanie frekwencji uczniów na lekcjach w widoku Lekcja W module Dziennik widok Lekcja przeznaczony jest przede wszystkim do wprowadzania zapisów związanych z bieżącą lekcją

Bardziej szczegółowo

Rejestrowanie lekcji, na której nauczyciel zamiast zaplanowanej lekcji realizuje inne zajęcia

Rejestrowanie lekcji, na której nauczyciel zamiast zaplanowanej lekcji realizuje inne zajęcia UONET+ Jak dokumentować lekcje, których nie można powiązać z konkretnym przedmiotem (np. lekcje biblioteczne, wycieczki)? W poradzie pokażemy, jak w systemie UONET+ dokumentować tzw. inne zajęcia, czyli

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy

Sekretariat Optivum. Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Projektowanie listy Sekretariat Optivum Jak przygotować listę uczniów zawierającą tylko wybrane dane, np. adresy e-mail ucznia i jego opiekunów? Program Sekretariat Optivum ma wbudowane różne edytory, które umożliwiają przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

UONET+ Jak po raz pierwszy zalogować się do witryny systemu UONET+ lub odzyskać hasło dostępu? Tworzenie/odzyskiwanie hasła dostępu do witryny UONET+

UONET+ Jak po raz pierwszy zalogować się do witryny systemu UONET+ lub odzyskać hasło dostępu? Tworzenie/odzyskiwanie hasła dostępu do witryny UONET+ UONET+ Jak po raz pierwszy zalogować się do witryny systemu UONET+ lub odzyskać hasło dostępu? Dostęp do witryny systemu UONET+ mają tylko zarejestrowani w bazie użytkownicy. Loginem użytkownika jest jego

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie zajęć realizowanych w grupach. także międzyoddziałowych.

Dokumentowanie zajęć realizowanych w grupach. także międzyoddziałowych. UONET+ Dokumentowanie zajęć realizowanych w grupach (także międzyoddziałowych) Przewodnik System UONET+ umożliwia w prosty sposób i intuicyjny sposób opisywanie zajęć realizowanych w grupach, także międzyoddziałowych.

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Sekretariat

UONET+ moduł Sekretariat UONET+ moduł Sekretariat Co zrobić, jeśli uczeń zostanie omyłkowo przypisany do niewłaściwego oddziału? Jeśli uczeń zostanie przypisany do niewłaściwego oddziału, to należy w jego kartotece, na karcie

Bardziej szczegółowo

Rejestr uczniów Optivum dla celów naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Materiały dla uczestnika szkolenia

Rejestr uczniów Optivum dla celów naboru do szkół ponadgimnazjalnych. Materiały dla uczestnika szkolenia Rejestr uczniów Optivum dla celów naboru do szkół ponadgimnazjalnych Materiały dla uczestnika szkolenia Copyright by VULCAN Wrocław 2008 ul. Kazimierska 15 51 657 Wrocław tel. (0 71) 375 15 00 faks (0

Bardziej szczegółowo

Uczniowie Optivum NET + Moduł Uczeń

Uczniowie Optivum NET + Moduł Uczeń Uczniowie Optivum NET + Moduł Uczeń Podręcznik dla użytkownika Wersja 14.4.0.11719 Wrocław, sierpień 2014 Spis treści Spis treści INFORMACJE PODSTAWOWE O SYSTEMIE UCZNIOWIE OPTIVUM NET+... 4 Budowa systemu...5

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu?

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? System Informacji Oświatowej Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? Programy Arkusz Optivum, Kadry Optivum, Płace Optivum, Sekretariat Optivum oraz Księgowość Optivum dostarczają znaczną część danych

Bardziej szczegółowo

Uczniowie Optivum NET +

Uczniowie Optivum NET + Uczniowie Optivum NET + Zmiany w wersji 14.03.0000 Zmiany ogólne Zmieniono interfejs strony głównej przed logowaniem. Dodano Archiwum w obszarze Komunikaty- użytkownik ma wykaz ostatnich 50 wydruków, które

Bardziej szczegółowo

Czynności Wychowawców

Czynności Wychowawców Czynności Wychowawców Przypisanie przedmiotów klasom W kartotece Przedmioty klas należy dokonać wyboru przedmiotów dla wybranej klasy. Przypisanie przedmiotów do klas polega na: - odpowiednim wyborze jednostki

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Jak skreślić ucznia z listy uczniów szkoły?

Jak skreślić ucznia z listy uczniów szkoły? UONET+ Jak skreślić ucznia z listy uczniów szkoły? Skreślenie ucznia jest możliwe w szkołach ponadgimnazjalnych, policealnych oraz w szkołach dla dorosłych. W szkołach podstawowych oraz gimnazjach skreślenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla rodziców

Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla rodziców Instrukcja obsługi dziennika elektronicznego dla rodziców Logowanie Otwieramy stronę internetową Zespołu Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego: www.zs1.lublin.pl i klikamy w zakładkę DLA RODZICA. Po rozwinięciu

Bardziej szczegółowo

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Rejestracja- MDK Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Jak modyfikować czcionkę na świadectwach, aby poprawnie drukowały się oceny opisowe uczniów? Przygotowując w systemie UONET+ świadectwa dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej,

Bardziej szczegółowo

UONET+ - moduł Sekretariat

UONET+ - moduł Sekretariat UONET+ - moduł Sekretariat Jak ponownie przyjąć do szkoły ucznia skreślonego lub przekazanego do innej szkoły? Fakt opuszczenia szkoły przez ucznia powinien być zarejestrowany poprzez wprowadzenie odpowiednich

Bardziej szczegółowo

UONET+ moduł Dziennik

UONET+ moduł Dziennik UONET+ moduł Dziennik Jak korzystać z kalendarza sprawdzianów i kartkówek? Kalendarz sprawdzianów i kartkówek dostępny jest w module Dziennik i służy do wpisywania zapowiadanych w oddziale sprawdzianów

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa

Rejestracja faktury VAT. Instrukcja stanowiskowa Rejestracja faktury VAT Instrukcja stanowiskowa 1. Uruchomieni e formatki Faktury VAT. Po uruchomieniu aplikacji pojawi się okno startowe z prośbą o zalogowanie się. Wprowadzamy swoją nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA DLA RODZICA

DZIENNIK ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA DLA RODZICA DZIENNIK ELEKTRONICZNY INSTRUKCJA DLA RODZICA 1. BEZPIECZEŃSTWO Po wpisaniu adresu dziennika (https://iuczniowie.progman.pl) lub wybraniu przycisku na stronie internetowej szkoły www.gimnazjum60.pl proszę

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Uczniowie Optivum NET+ dla nauczycieli i wychowawców. Materiały dla uczestnika szkolenia

Uczniowie Optivum NET+ dla nauczycieli i wychowawców. Materiały dla uczestnika szkolenia Uczniowie Optivum NET+ dla nauczycieli i wychowawców Materiały dla uczestnika szkolenia Copyright by VULCAN Wrocław, lipiec 2013 ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel.: 71 375 15 00 faks: 71 375 15 01 www.vulcan.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED.

Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Podręcznik użytkownika strony internetowej i systemu obsługi szkoleo PIPFIWM POLFARMED. Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników strony internetowej www.polfarmed.pl w zakresie: modułu rejestracji

Bardziej szczegółowo

Uczniowie Optivum NET + Moduł Uczeń

Uczniowie Optivum NET + Moduł Uczeń Uczniowie Optivum NET + Moduł Uczeń Podręcznik dla użytkownika Wersja 14.07.0000 Wrocław, grudzień 2014 Spis treści Spis treści INFORMACJE PODSTAWOWE O SYSTEMIE UCZNIOWIE OPTIVUM NET+... 4 Budowa systemu...5

Bardziej szczegółowo

Matury Optivum. Jak w roku szkolnym 2015/2016 zaimportować do programu deklaracje maturalne uczniów?

Matury Optivum. Jak w roku szkolnym 2015/2016 zaimportować do programu deklaracje maturalne uczniów? Matury Optivum Jak w roku szkolnym 2015/2016 zaimportować do programu deklaracje maturalne uczniów? W roku szkolnym 2015/2016 zmieniono sposób przygotowywania deklaracji maturalnych przez uczniów. W związku

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Sekretariat Optivum. Import danych z Arkusza Optivum do Sekretariatu Optivum

Sekretariat Optivum. Import danych z Arkusza Optivum do Sekretariatu Optivum Sekretariat Optivum Import danych z Arkusza Optivum do Sekretariatu Optivum Podstawą funkcjonowania szkoły w kolejnych latach szkolnych są arkusze organizacyjne szkoły. Jeśli do przygotowania tego dokumentu

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie przypisywania wychowawców do oddziałów

Zmiany w zakresie przypisywania wychowawców do oddziałów UONET+ opis zmian Wersja: 17.09 Data aktualizacji: 2017-12-21 Zmiany w zakresie przypisywania wychowawców do oddziałów W module Administrowanie, w widoku Organizacja szkoły/ Oddziały, podczas przypisywania

Bardziej szczegółowo

Pierwsze uruchomienie witryny systemu przez administratora

Pierwsze uruchomienie witryny systemu przez administratora UONET+ moduł Administrowanie Jak rozpocząć pracę z systemem UONET+? Przewodnik dla administratora systemu Jednostka sprawozdawcza, w której wdrażany jest system Uczniowie Optivum NET +, otrzymuje własną

Bardziej szczegółowo

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy Platforma VULCAN Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Jednostka oświatowa, w której wdrażany jest system oparty na Platformie VULCAN, otrzymuje środowisko pracy, dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Sigma moduł Arkusz. Wprowadzanie do arkusza planów nauczania oddziałów

Sigma moduł Arkusz. Wprowadzanie do arkusza planów nauczania oddziałów Sigma moduł Arkusz Wprowadzanie do arkusza planów nauczania oddziałów Plany nauczania oddziałów należy opisywać na wszystkie lata nauki. Dzięki temu możliwe będzie kontrolowanie zgodności tworzonego planu

Bardziej szczegółowo

Uczniowie Optivum NET + Moduł Uczeń

Uczniowie Optivum NET + Moduł Uczeń Uczniowie Optivum NET + Moduł Uczeń Podręcznik dla użytkownika Wersja 3 Wrocław, kwiecień 2014 Spis treści Spis treści INFORMACJE PODSTAWOWE O SYSTEMIE UCZNIOWIE OPTIVUM NET+... 4 Budowa systemu...5 Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Uczniowie Optivum NET + Moduł Uczeń

Uczniowie Optivum NET + Moduł Uczeń Uczniowie Optivum NET + Moduł Uczeń Podręcznik dla użytkownika Wersja 15.04.0000 Wrocław, lipiec 2015 Spis treści 2 Producent: VULCAN sp. z o. o. ul. Wołowska 6 51-116 Wrocław tel. 71 757 29 29 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl)

Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Podręcznik użytkownika Platformy Edukacyjnej Zdobywcy Wiedzy (zdobywcywiedzy.pl) Spis treści Wstęp... 4 Strona główna platformy... 4 Logowanie do aplikacji... 5 Logowanie poprzez formularz logowania...

Bardziej szczegółowo

Aby zaimportować plan lekcji ułożony za pomocą programu Plan lekcji Optivum, wykonaj następujące czynności:

Aby zaimportować plan lekcji ułożony za pomocą programu Plan lekcji Optivum, wykonaj następujące czynności: UONET+ moduł Administrowanie Jak zaimportować do systemu plan lekcji ułożony za pomocą programu Plan lekcji Optivum? Plany lekcji oddziałów w systemie UONET+ traktowane są jako szablony tygodniowych rozkładów

Bardziej szczegółowo

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku?

Magazyn Optivum. Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Magazyn Optivum Jak przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku? Aby w programie Magazyn Optivum przeprowadzić inwentaryzację na zakończenie roku, należy wykonać następujące czynności: 1. Przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy

Platforma VULCAN. Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Logowanie administratora do Platformy Platforma VULCAN Jak rozpocząć pracę na Platformie VULCAN? Jednostka oświatowa, w której wdrażany jest system oparty na Platformie VULCAN, otrzymuje środowisko pracy, dostępne tylko dla zalogowanych użytkowników.

Bardziej szczegółowo

Zastępstwa Optivum. Jak rozpocząć pracę z programem Zastępstwa Optivum w nowym roku szkolnym? Przewodnik. Zakładanie nowej księgi zastępstw

Zastępstwa Optivum. Jak rozpocząć pracę z programem Zastępstwa Optivum w nowym roku szkolnym? Przewodnik. Zakładanie nowej księgi zastępstw Zastępstwa Optivum Jak rozpocząć pracę z programem Zastępstwa Optivum w nowym roku szkolnym? Przewodnik Zanim zaczniemy posługiwać się programem w nowym roku szkolnym, musimy wykonać następujące czynności:

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować i wydrukować arkusze ocen i świadectwa uczniów?

Jak przygotować i wydrukować arkusze ocen i świadectwa uczniów? UONET+ Jak przygotować i wydrukować arkusze ocen i świadectwa uczniów? Przewodnik Jeśli w systemie UONET+ administrator, sekretarz szkoły oraz wychowawcy wprowadzą wszystkie wymagane dane, to możliwe jest

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU KIEROWNIKA KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

Jak zalogować się do systemu UONET+? instrukcja dla ucznia i rodzica

Jak zalogować się do systemu UONET+? instrukcja dla ucznia i rodzica UONET+ Jak zalogować się do systemu UONET+? instrukcja dla ucznia i rodzica Aby uczeń mógł logować się do systemu UONET+, muszą być wprowadzone do systemu jego dane, w szczególności: imię i nazwisko, PESEL

Bardziej szczegółowo

Matury Optivum. Jak wykorzystać program do organizacji egzaminu maturalnego w szkole?

Matury Optivum. Jak wykorzystać program do organizacji egzaminu maturalnego w szkole? Matury Optivum Jak wykorzystać program do organizacji egzaminu maturalnego w szkole? Program Matury Optivum wspiera organizowanie egzaminów maturalnych w szkołach. Pracę z programem rozpoczynamy od założenia

Bardziej szczegółowo