WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA"

Transkrypt

1 WPŁYW ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA ZAKRES USŁUG ORAZ MODEL WYNAGRODZENIA

2 SPIS TREŚCI 2 1 Punkt wyjścia dokumentu 3 2 Źródła zmian w zakresie świadczonych usług wynikające z zintegrowanego projektowania Poszerzony zakres usług związanych z przygotowaniem koncepcji projektu oraz projektowaniem wstępnym Poszerzony zakres usług związanych z iteracyjnym rozwiązywaniem problemów Poszerzony zakres usług związanych z monitorowaniem postępów Poświęcenie szczególnej uwagi wczesnej fazie projektowania a zakres świadczonych usług 6 3 Typowe dodatkowe usługi wykonywane podczas procesu zintegrowanego projektowania Określenie założeń do projektowania wstępnego Wykorzystanie narzędzi analitycznych Systemy oceny środowiskowej Ustalenia dotyczące optymalizacji projektu fasad Zapewnienie jakości podczas budowy oraz odbioru budynku Zadania związane z procesem Rola poszczególnych zadań związanych z procesem projektowania zintegrowanego w procesie projektowym 8 4 Kto co robi: Rola koordynatora zintegrowanego projektowania 10 5 Wpływ procesu projektowania zintegrowanego na wynagrodzenia Wpływ jakości na wynagrodzenie Wpływ poszerzenia zakresu usług na wynagrodzenie (czynnik ilościowy) Przesunięcie wynagrodzenia na wcześniejsze fazy projektu Ogólny schemat określania modelu wynagrodzenia w procesie zintegrowanego projektowania 14

3 1 PUNKT WYJŚCIA DOKUMENTU Niniejszy dokument stanowi załącznik do wytycznych dotyczących procesu zintegrowanego projektowania opracowanych w ramach projektu MaTrID. Poczynając od ogólnego opisu elementów oraz procesów składających się na projektowanie zintegrowane, niniejszy dokument określa: a) adaptacje zakresu usług niezbędne przy wdrożeniu procesu zintegrowanego projektowania b) wpływ zintegrowanego projektowania na wynagrodzenie projektantów 3 Dokument ten przyczynia się zatem do popularyzacji koncepcji zintegrowanego projektowania poprzez scharakteryzowanie jego wpływu na projektantów oraz przedstawienie sposobów radzenia sobie z jego skutkami w praktyce projektowej. Zintegrowane projektowanie odnosi się nie tylko do budynków, które mają być przyjazne dla środowiska, ale również do rozwiązywania innego rodzaju problemów. Przy projektowaniu nowoczesnych budynków uwzględnia się coraz więcej czynników i zatrudnia specjalistów z różnych dziedzin. Wyznaczenie konkretnych celów i komunikacja pomiędzy osobami zaangażowanymi w prace nad projektem stają się coraz ważniejsze, by unikać sytuacji, w których rozwiązania cząstkowe nie są optymalne, biorąc pod uwagę całość projektu. Dlatego też używa się teraz bardziej ogólnego terminu zintegrowane projektowanie.

4 2 ŹRÓDŁA ZMIAN W ZAKRESIE ŚWIADCZONYCH USŁUG WYNIKAJĄCE ZE ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA 4 Schemat1 przedstawia etapy zintegrowanego projektowania, oraz typową optymalną kolejność ich realizacji. Na rysunku podkreślono równoległą realizację procesu iteracyjnego rozwiązywania problemów (2) oraz monitorowania postępów (3) zgodnie z celami projektu określonymi w ramach projektowania wstępnego (1). Szczegółowy opis poszczególnych kroków można znaleźć w wytycznych dla procesu zintegrowanego projektowania projektu MaTrID (Przewodnik MaTrID - Zintegrowane projektowanie). Opisane etapy w reprezentują konkretne zadania przeprowadzanie ramach zintegrowanego projektowania wykraczające poza tradycyjny zakres procesu projektowania. Oznacza to konieczność dostosowania zakresu świadczonych usług jak również najprawdopodobniej modelu wynagrodzenia osób zaangażowanych w procesie projektowym Koncepcja projektu Projektowanie wstępne Iteracyjne rozwiązywanie problemów Monitorowanie postępów Oddanie do użytkowania Eksploatacja Schemat 1: Etapy zintegrowanego projektowania.

5 2.1 POSZERZONY ZAKRES USŁUG ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM KONCEPCJI PROJEKTU ORAZ PROJEKTOWANIEM WSTĘPNYM Procesy zintegrowanego projektowania są szczególnie nasilone na etapie przygotowania koncepcji projektu oraz projektowania wstępnego. Omówienie założeń przedsięwzięcia - takich jak wyznaczone cele oraz systemy oceny środowiskowej, a w szczególności uzgodnienie celów przedsięwzięcia z wszystkimi uczestnikami projektu, okazuje się zazwyczaj długotrwałym procesem, pochłaniającym wiele czasu i wysiłku. Aby móc uznać określone cele za punkt odniesienia dla procesów zintegrowanego projektowania, niezbędna jest możliwość ich weryfikacji POSZERZONY ZAKRES USŁUG ZWIĄZANYCH Z ITERACYJNYM ROZWIĄZYWANIEM PROBLEMÓW Jednym z podstawowych elementów projektowania zintegrowanego. nie występującym zazwyczaj w przypadku tradycyjnych projektów, jest konieczność kompleksowego rozpatrywania szeregu rozwiązań przed podjęciem ostatecznej decyzji. Oznacza to znaczne zwiększenie nakładu pracy związanego z opracowaniem projektu, gdyż wnikliwa ocena proponowanych rozwiązań może być przeprowadzona jedynie w oparciu o dane dostępne dopiero na odpowiednim poziomie zaawansowania projektu.

6 2.3 POSZERZONY ZAKRES USŁUG ZWIĄZANYCH Z MONITOROWANIEM POSTĘPÓW 6 Aby założenia dotyczące celów przedsięwzięcia przyjęte w fazie wstępnej zostały spełnione niezbędne jest ciągłe monitorowanie ich realizacji podczas realizacji projektu. Zakres oraz wnikliwość nadzoru oraz wykorzystywane do jego prowadzenia narzędzia zależą w znacznej mierze od rodzaju przyjętych założeń. Za przykład mogą posłużyć: W przypadku założeń dotyczących charakterystyki energetycznej, ich wypełnienie powinno być potwierdzone za pośrednictwem odpowiednich obliczeń; Jeżeli na etapie koncepcji projektu przyjęto pewne założenia dotyczące kosztów w cyklu życia, należy je weryfikować za pośrednictwem przeprowadzanej okresowo analizy kosztów w cyklu życia; Jeżeli jakość wykonania obiektu została określona np. w odniesieniu do ograniczenia występowania mostków cieplnych, monitorowana powinna być jakość obliczeń dotyczących punktów ich występowania; Jeżeli przyjęto założenia dotyczące komfortu wizualnego, weryfikacja powinna obejmować obliczenia dotyczące wykorzystania światła dziennego; itp. W przypadku gdy weryfikacja założeń projektu wykaże niespełnienie założonego celu, projektanci powinni dołożyć starań aby odpowiednio zmodyfikować założenia projektowe. W praktyce projektowej monitorowanie postępów pozwala na optymalizację procesu projektowego, której zazwyczaj brakuje w przypadku realizacji konwencjonalnych projektów. Proces optymalizacji, prowadzący do podniesienia jakości projektu, wpływa z oczywistych względów również na koszty jego wykonania. 2.4 POŚWIĘCENIE SZCZEGÓLNEJ UWAGI WCZESNEJ FAZIE PROJEKTOWANIA A ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG Zgodnie z opisem zawartym w Przewodniku MaTrID - Zintegrowane projektowanie, podstawową cechą procesu zintegrowanego projektowania jest przesunięcie nakładu prac projektowych z etapów projektowania szczegółowego oraz przygotowania dokumentacji wykonawczej na rzecz fazy opracowania koncepcji projektu. Ma to wpływ na zakres świadczonych usług. Istotne jest nie tylko to czy dane zadanie zostanie zrealizowane ale również to w którym momencie to nastąpi. Sformułowanie kto późno przychodzi, sam sobie szkodzi jest niezwykle trafne w przypadku procesu projektowania. Za przykład mogą tutaj posłużyć: W ciągu ostatnich lat, dynamiczne symulacje energetyczne oraz obliczenia oświetlenia naturalnego stały się standardowymi narzędziami przy projektowaniu złożonych budynków. Bardzo często jednak wykorzystywane są one na zbyt późnym etapie procesu projektowego, służąc jedynie do potwierdzenia funkcjonowania wybranych wariantów projektu. Z punktu widzenia projektowania zintegrowanego narzędzia tego typu powinny być wykorzystywane jako wsparcie procesu decyzyjnego poprzez wskazywanie najbardziej efektywnych rozwiązań. Cel ten można osiągnąć dzięki wykorzystaniu obliczeń symulacyjnych charakterystyki energetycznej obejmującej procesy cieplne oraz wykorzystanie światła dziennego, na jak najwcześniejszym etapie projektowania tak aby uwzględnić analizę porównawczą szerszego zakresu rozwiązań. Podobnie przedstawia się problem analizy dotyczącej kosztów w cyklu życia (LCCA). Z punktu widzenia projektowania zintegrowanego analiza przyszłych kosztów, określanych zwykle na dość późnym etapie fazy projektowania szczegółowego, jest niewystarczająca. W przypadku projektowania zintegrowanego analiza LCCA jest wykorzystywana do porównania szeregu wariantów projektu z ekonomicznego punktu widzenia i jej wyniki mają zastosowanie jedynie jeżeli mogą być wykorzystane bez znaczącego zaburzenia procesu projektowego jako całości. Innymi słowy: analiza LCCA powinna być przeprowadzana na samym początku procesu projektowego.

7 3 TYPOWE DODATKOWE USŁUGI WYKONYWANE PODCZAS PROCESU ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA Poniżej przedstawiono listę dodatkowych czynności, niewykonywanych zwykle w przypadku konwencjonalnych projektów, które są charakterystyczne a w wielu przypadkach niezbędne, podczas projektowania zintegrowanego. Lista ta nie obejmuje wszystkich ponadwymiarowych czynności, ale ma za zadanie uwydatnić typowe zmiany w zakresie usług wymaganych przy realizacji procesu projektowania zintegrowanego. 3.1 OKREŚLENIE ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTOWANIA WSTĘPNEGO 1. Określenie wymagań klienta w zakresie oddziaływania na środowisko: Może być ono przeprowadzone poprzez rozważenie wymagań dotyczących przedsięwzięcia (osiągnięcie standardu pasywnego, uzyskanie certyfikatu BREAM, LEED, DGNB itp.) 2. Ocena lokalnych warunków klimatycznych oraz dominujących kierunków wiatru (w lecie/zimie, w dzień/ w nocy). Analiza czynników wpływających na orientację budynku, otaczające budynki, obiekty, kąt operacji słonecznej, zacienienie, mikroklimat; 3. Określenie odpowiednich warunków brzegowych dla założeń energetycznych - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii: położenie; zasoby naturalne, studia wykonalności zintegrowanych systemów geotermalnych. 3.2 WYKORZYSTANIE NARZĘDZI ANALITYCZNYCH Poniżej opisano narzędzia które mogą być wykorzystane do iteracyjnego rozwiązywania problemów i/lub monitorowania postępów (zob. Rysunek 1). Ich głównym celem jest wsparcie zespołu projektowego w wyszukiwaniu optymalnych wariantów projektu poprzez zbadanie stopnia spełnienia założeń przyjętych dla przedsięwzięcia poprzez poszczególne warianty. 1. Dynamiczne Symulacje procesów cieplnych w budynku lub strefach referencyjnych pozwalają określić roczny zakres zmian temperatury oraz wilgotności jak również godzinowy przebieg zapotrzebowania na ciepło, chłód oraz energię elektryczną podczas użytkowania budynku: określone dla różnych wariantów, kształtu oraz funkcji budynku; a) Obliczenia charakterystyki energetycznej: Zapotrzebowanie i zaopatrzenie, ogrzewanie i chłodzenie b) Wybór zacienienia fasad (analiza nasłonecznienia, urządzenia zacieniające) c) Analiza istotnych dla przedsięwzięcia warunków klimatycznych: nasłonecznienie, sumaryczna dostępna energia słoneczna oraz średnie wartości temperatury, wykres Molliera (temperatura- wilgotność), róża wiatrów 2. Analiza oświetlenia naturalnego a) Model wykorzystujący ścieżkę słońca na nieboskłonie b) Wypełnienie wymagań dotyczących wykorzystania światła dziennego c) Analiza pośredniego oddziaływania promieniowania na poszczególnych fasadach budynku (liczba godzin ekspozycji) 3. Obliczenia wskaźników charakteryzujących oddziaływanie budynku na środowisko (różnego rodzaju wskaźniki związane z właściwościami materiałów, z których wiele jest obecnie określonych jedynie na poziomie regionalnym: np. wskaźnik globalnego ocieplenia, wskaźnik powstawania utleniaczy, wskaźnik potencjału zakwaszenia itp.) 4. Analiza kosztów w cyklu życia: Analiza ekonomiczna poszczególnych wariantów w celu znalezienia rozwiązania optymalnego w okresie cyklu życia budynku (jako uzupełnienie informacji dotyczących nakładów inwestycyjnych) 7

8 8 3.3 SYSTEMY OCENY ŚRODOWISKOWEJ Jeżeli w ramach przedsięwzięcia uwzględnia się założenia polityki zrównoważonego rozwoju z wykorzystaniem systemów oceny środowiskowej (takich jak: BREEAM, LEED, DGNB), osiągnięcie celu powinno być weryfikowane na określonym etapie poprzez analizę wypełnienia poszczególnych kryteriów. W zależności od przyjętego systemu oceny środowiskowej należy rozpatrywać kryteria w następujących obszarach: 1. Wymagania Architektoniczne 2. Efektywność energetyczna 3. Parametry komfortu użytkowania 4. Wykorzystanie wody 5. Materiały oraz zagadnienia ekologiczne budowy 6. Wymagania dotyczące urządzeń Ponadto, oprócz nieoficjalnej analizy zespołu projektowego, w przypadku większości systemów oceny środowiskowej istnieje możliwość przeprowadzenia analizy wstępnej poprzez wydawanie certyfikatów w poszczególnych stadiach procesu projektowego. 3.4 USTALENIA DOTYCZĄCE OPTYMALIZACJI PROJEKTU FASAD Zadanie to obejmuje np. efektywność cieplną, otwory okienne, ukierunkowanie dostępu światła w sposób odpowiadający lokalnym warunkom klimatycznym oraz wyznaczenie istotnych elementów projektu do rozpatrzenia w fazie projektowania szczegółowego. 1. Obliczenia mostków ciepła (minimalizacja zagrożenia kondensacją, minimalizacja strat ciepła) 2. Szczelność - punkty krytyczne. 3.5 ZAPEWNIENIE JAKOŚCI PODCZAS BUDOWY ORAZ ODBIORU BUDYNKU Weryfikacja osiągniętych wyników zgodnie z założonymi kryteriami oceny projektu (ocena środowiskowa, komfort użytkowania itd.) 1. Pomiary (blower door, termografia itp.) 2. Badanie komfortu (np. parametry powietrza wewnętrznego) 3. Monitorowanie jakości wykonania instalacji konfiguracji systemów 4. Monitorowanie zużycia energii ((analiza danych pozwalająca na wczesne wykrycie wad podczas eksploatacji) 5. Ankietyzacja użytkowników (dotycząca np. komfortu) 3.6 ZADANIA ZWIĄZANE Z PROCESEM 1. Spotkania zespołu projektowego w sprawie ogólnych zagadnień międzybranżowych 2. Spotkania zespołu projektowego w sprawie rozwiązań konkretnych problemów związanych z efektywnością energetyczną oraz środowiskową takich jak: a) Ogrzewanie, chłodzenie i wentylacja, b) Oświetlenie naturalne oraz sterowanie energią słoneczną c) Układy sterowania parametrami środowiska wewnętrznego d) Systemy zaopatrzenia w energię (np. kogeneracja, ogrzewanie energią słoneczną, fotowoltaika itp.) e) Systemy monitorowania zużycia energii f) Wykorzystanie materiałów konstrukcyjnych, g) Ograniczenie zużycia wody h) Środowisko zewnętrzne 3.7 ROLA POSZCZEGÓLNYCH ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z PROCESEM PROJEKTOWANIA ZINTEGROWANEGO W PROCESIE PROJEKTOWYM Wykres na sąsiedniej stronie przedstawia przyporządkowanie najistotniejszych, typowych zadań procesu projektowania zintegrowanego z pośród opisanych wcześniej, poszczególnym fazom projektu. Istotne jest przeprowadzenie zadań w odpowiednim czasie, ze względu na znaczne ograniczenie korzyści w przypadku ich zbyt późnej realizacji (patrz rozdział 2.4).

9 Określenie założeń do projektowania wstępnego Ocena przy pomocy narzędzi Dynamiczna symulacja energetyczna Analiza oświetlenia naturalnego Ocena środowiskowa Ocena kosztów w cyklu życia Określenie wymagań oddziaływania na środowisko Certyfikacja Wdrożenie wymaganych pomiarów 9 Mostki cieplne Szczelność Założenia dla monitorowania Zapewnienie jakości podczas budowy i odbioru budynku NAKŁAD PRACY W PROCESIE ID Krótki opis Koncepcja projektu Szczegółowy projekt Dokumentacja budowlana Budowa CZAS

10 4 KTO CO ROBI: ROLA KOORDYNATORA ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA 10 Lista dodatkowych czynności projektowych typowych dla procesu zintegrowanego projektowania (zobacz rozdział 3) oraz Rysunek 2 przedstawiające organizację zadań podczas procesu projektowego nie podają kto jest odpowiedzialny za poszczególne zadania. Zadania mogą wchodzić w zakres obowiązków projektanta lub należeć do inwestora. Zadaniem klienta jest określenie celów oraz wymagań oraz sprawdzenie czy założone cele zostały osiągnięte w rzeczywistości, podczas gdy projektant jest odpowiedzialny za opracowanie rozwiązań projektowych oraz ich techniczną realizację. Jednak w rzeczywistości, większe projekty są bardziej skomplikowane. Klient zazwyczaj nie zatrudnia jedynie projektanta ale również wspomagających go konsultantów pomagających mu profesjonalnie wypełnić powierzone mu zadanie. Część z czynności wykonywanych przez konsultantów leży na pograniczu tych dwóch ról klienta i projektanta. Podstawowe elementy zintegrowanego projektowania - precyzyjne określenie celów, proces twórczego rozwiązywania problemów; monitorowanie postępów (zobacz Rysunek 1) wskazują na wyraźny podział ról. Główne prace projektowe powinny w jasny sposób rozdzielić ocenę wyników projektu oraz wstępne określenie celów jakościowych. Z tego względu proces projektowania zintegrowanego wspiera wprowadzenie koordynatora zintegrowanego projektowania który jest odpowiedzialny głównie za monitorowanie postępów, ale może również przejąć zadania przy których klient będzie potrzebował wsparcia (np. odpowiedzialność za realizację zadań związanych z procesem projektowym). W rezultacie, rola koordynatora może przesunąć się na pogranicze pomiędzy klientem a projektantem - by ostatecznie włączyć koordynatora do grona zespołu projektowego. Sytuacja komplikuje się dodatkowo ze względu na istnienie różnych modeli projektowania oraz prowadzenia prac wykonawczych, jak np.: odrębne umowy na poszczególne zadania projektowe (koordynowane przez klienta); wykorzystanie generalnego koordynatora, w którym koordynator podsumowuje wszystkie zadania związane z projektem oraz jest odpowiedzialny za nadzór wykonawczy; wykorzystanie generalnego wykonawcy, w którym wykonawca jest odpowiedzialny zarówno za projekt jak i wykonawstwo; itp. Zasadniczo, proces zintegrowanego projektowania jest otwarty na wszystkie modele prowadzenia prac. Należy jednak podkreślić, że w zależności od wyboru podstawowego modelu wykonania należy skorygować rolę oraz zakres odpowiedzialności koordynatora projektowania zintegrowanego. Ogólna zasada jest następująca: jeżeli model organizacyjny pozostawia główną część prac koordynacyjnych w rękach klienta (np. w przypadku odrębnych umów na poszczególne zadania), koordynator jest szczególnie związany z klientem. Z kolei, w przypadku gdy klient wybiera generalnego wykonawcę, zadania koordynacyjne leżą po stronie wykonawcy. W takim przypadku, koordynator powinien być powiązany z wykonawcą.

11 5 WPŁYW PROCESU ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA NA WYNAGRODZENIA Jeżeli projektowanie zintegrowane wpływa na zakres świadczonych usług - co ma zwykle miejsce w sposób opisany powyżej - musi to znaleźć odzwierciedlenie również w wynagrodzeniu za prowadzone prace projektowe. Należy jednak podkreślić, że nie oznacza to iż projektowanie zintegrowane jako takie jest bardziej kosztowne od tradycyjnego projektu. Biorąc pod uwagę znaczną rozpiętość wynagrodzeń dla projektantów oraz ogromny stopień zróżnicowania modeli wynagrodzeń, bezpośrednie porównanie wydaje się niewykonalne. Wpływ procesu projektowania zintegrowanego na wynagrodzenie za świadczone usługi można podzielić na cztery składowe: Składnik jakościowy wynikający z faktu stosowania w procesie projektowania zintegrowanego odniesień do celów jakościowych (takich jak: charakterystyka energetyczna, cele środowiskowe itp.); Składnik ilościowy wynikający z realizacji dodatkowych czynności nie będących zwykle częścią projektów konwencjonalnych; Składnik czasowy odzwierciedlający przesunięcie nakładu pracy w kierunku wczesnych faz procesu projektowego; Składnik strukturalny w przypadku wprowadzenia w procesie projektowania zintegrowanego osoby koordynatora. 5.1 WPŁYW JAKOŚCI NA WYNAGRODZENIE Projektowanie zintegrowane jest narzędziem na drodze do osiągnięcia zrównoważonego budownictwa o dobrej charakterystyce energetycznej - np. o znacznie podwyższonej jakości - przy akceptowalnym poziomie kosztów w cyklu życia. Z punktu widzenia wynagrodzenia, ta obietnica podwyższonej jakości projektu powinna znaleźć odzwierciedlenie poprzez wprowadzenie elementów wynagrodzenie powiązanych z efektywnością. W przypadku osiągnięcia przez projektanta założonego celu jakościowego, powinien otrzymać odpowiednie wynagrodzenie, np. w postaci premii. W przeciwnym razie, możliwe jest wprowadzenie kar. W praktyce projektowej takie podejście napotyka jednak na pewne trudności: Jakie praktyczne kryteria można wykorzystać do oceny osiągnięć zespołu projektowego? W odniesieniu do wynagrodzenia można stosować jedynie mierzalne kryteria takie jak: Kryteria dotyczące efektywności energetycznej Efektywność energetyczna może być wyrażona za pomocą szeregu wskaźników charakterystyki energetycznej na różnych poziomach: zapotrzebowanie użytkowe na ciepło, zapotrzebowanie użytkowe na chłód, zapotrzebowanie na energię końcową, zapotrzebowanie na energię pierwotną itp.; Poza docelowym poziomem efektywności, określenia wymaga metoda weryfikacji (np. znormalizowana metoda obliczeń taka jak symulacje energetyczne budynku); Kryteria dotyczące efektywności środowiskowej (lub zrównoważonego rozwoju w szerokim ujęciu) Kryteria środowiskowe mogą być wyrażone za pośrednictwem certyfikatów oceny środowiskowej. Z tego względu mogą być one wykorzystane w celu oceny jakości. Przykładowo, w przypadku projektów ocenianych za pośrednictwem systemu LEED, celem może być osiągnięcie certyfikatu LEED gold. Ze względu na bardzo szeroki zakres kryteriów branych pod uwagę w systemach oceny środowiskowej, klient może chcieć wybrać konkretne obszary będące przedmiotem oceny. Osiągnięcie tych celów dla wybranych obszarów (takich jak przyjazne środowisku materiały lub możliwość recyklingu) może być oceniane za pośrednictwem metod określonych dla wybranego systemu oceny środowiskowej. kryteria dotyczace efektywności ekonomicznej Typowym kryterium oceny efektywności ekonomicznej w budownictwie jest osiągnięcie określonego poziomu nakładów inwestycyjnych. Z punktu widzenia projektowania zintegrowanego cel finansowy powinien być określony za pośrednictwem kosztów w cyklu życia. Przykładowo, oceniać można obie z tych wartości, w praktyce jednak wymagane jest bardzo precyzyjne określenie metody weryfikacji; 11

12 Na jakim etapie realizacji procesu projektowego powinno się oceniać efektywność zespołu projektowego? Opisane wcześniej kryteria oceny jakości projektu, są ściśle związane z pytaniem o to kiedy należy dokonywać oceny efektywności zespołu projektowego. Oczywiste jest, że nie ma na to pytanie jasnej odpowiedzi a każdy możliwy moment cechują zarówno zalety jak i wady. wynikające z możliwości oceny efektywności. W poniższej tabeli przedstawiono krótkie ich podsumowanie. Tabela 1: Charakterystyka różnych okresów możliwej oceny projektu 12 OKRES MOŻLIWOŚĆ OCENY ZALETY WADY po opracowaniu koncepcji projektu, lub projektu szczegółowego weryfikacja możliwa jedynie na podstawie obliczonych kryteriów dotyczących efektywności jakość projektu (zgodność z założonymi celami) zależy w dużej mierze od zespołu projektowego nie jest możliwa ocena wielu z kryteriów jakościowych po opracowaniu dokumentacji wykonawczej część z kryteriów odpowiada już rzeczywistości5-10 % niższe przy kolejnych projektach istnieje możliwości oceny większej liczby kryteriów w stosunku do wcześniejszych faz realizacji przedsięwzięcia rosnący wpływ dostawców na jakość ze względu na wykorzystanie materiałów przetargowych po ukończeniu budowy część z kryteriów może być oceniona bezpośrednio wyraźniejszy obraz ostatecznej jakości w odniesieniu do zdefiniowanych celów jakościowych dodatkowy wpływ na jakość związany z wykonawstwem po pewnym czasie eksploatacji można ocenić bezpośrednio kryteria związane z eksploatacją wybrane kryteria jakościowe mogą zostać zweryfikowane w rzeczywistości (np. zużycie energii, parametry komfortu itp.) poza jakością projektu, na ostateczną ocenę wpływ wywiera jakość wykonania oraz użytkowania

13 Ogólny wniosek może być następujący: Jeśli zgodność z celami jakościowymi jest oceniana w późnej fazie projektowania/budowy, obraz rzeczywiście osiągniętej jakości jest pełniejszy: można ocenić więcej kryteriów jakościowych lub ich ocena staje się bardziej precyzyjna. Z drugiej strony, zespół projektowy nieustannie traci kontrolę nad istotnymi czynnikami jakościowymi, ze względu na rosnącą rolę prowadzonych prac budowlanych oraz sposóbu użytkowania obiektu. Kto powinien oceniać efektywność zespołu projektowego? Oczywistą odpowiedzią na to pytanie jest to, że oceny takiej powinien dokonywać inwestor. W praktyce projektowej należy jednak mieć świadomość istotnej rozbieżności w dostępie do informacji klienta i zespołu projektowego, utrudniającej inwestorowi dokonania oceny jakości projektu w oparciu o niezależne źródła informacji. Nawet w przypadku doświadczonych inwestorów niezbędna może się okazać pomoc w celu dokonania kontroli jakości na różnych etapach procesu projektowego. Ocena efektywności zespołu projektowego może zatem należeć do obowiązków koordynatowa procesu zintegrowanego projektowania. Podsumowanie: Składniki wynagrodzenia wynikające z efektywności w praktyce projektowej. Na podstawie powyższego opisu można przypuszczać, że ocena jakości prac projektowych jest złożonym wyzwaniem, które nie posiada prostego rozwiązania. Pomimo że teoretycznie możliwa jest ocena pewnych czynników jakościowych w różnych okresach, brak jest doświadczeń związanych z włączeniem składników jakościowych w strukturę wynagrodzenia projektanta. Z drugiej strony, projektowanie zintegrowane kładzie nacisk na cele jakościowe, a zatem logicznym kro- kiem powinno być odzwierciedlenie tego w wynagrodzeniu projektanta. Uwzględnienie czynników jakościowych wynagrodzenia powinno zatem stać się częścią składową podstawowego modelu wynagrodzenia procesu projektowania zintegrowanego przedstawionego w rozdziale 5.4. Biorąc pod uwagę złożoność problemu, oczywiste jest że czynniki jakościowe nie mogą służyć jako główna składowa wynagrodzenia projektanta, mogą natomiast posłużyć jako zachęta do poprawy jakości wykonywanych prac w stosunku do rozwiązań standardowych. Biorąc pod uwagę pod uwagę przedstawione ograniczenia, uważamy, że wprowadzenie czynników jakościowych do modelu wynagrodzenia projektanta jest wykonalne. 5.2 WPŁYW POSZERZENIA ZAKRESU USŁUG NA WYNAGRODZENIE (czynnik ilościowy) Czynnik ilościowy wynagrodzenia odzwierciedla rozszerzenie zakresu zagadnień projektowych o niewchodzące w skład konwencjonalnego procesu projektowego. Te dodatkowe usługi - jak wymienione w rozdziale 3 - wymagają dodatkowego wynagrodzenia. Należy jednakże podkreślić, że te dodatkowe usługi przynoszą wymierne korzyści, wpływając na obniżenie kosztów pozostałych składowych procesu projektowego. Za przykład mogą posłużyć: Kompleksowa ocena wariantów projektu oraz monitorowanie postępów we wczesnej fazie projektu może pozwolić na obniżenie kosztów w późniejszych etapach, ze względu na znaczne obniżenie prawdopodobieństwa konieczności zmian/adaptacji wybranego wariantu. Konieczność zaprojektowania systemu monitorowania jakości (np. systemu monitorowania zużycia energii) może pozytywnie wpłynąć na odbiór robót po zakończeniu robót budowlanych. 5.3 PRZESUNIĘCIE WYNAGRODZENIA NA WCZEŚNIEJSZE FAZY PROJEKTU Przesunięcie w procesie zintegrowanego projektowania nakładu pracy w kierunku wcześniejszych faz projektowania (ułatwiające możliwość dostosowania projektu) powinno znaleźć odzwierciedlenie w strukturze wynagrodzenia. Sprowadza się to do zwiększenia udziału wypłaty części wynagrodzenia we wcześniejszej fazie projektowania. Ponadto jeszcze przed rozpoczęciem prac projektowych, proces zintegrowanego projektowania będzie wiązał się ze zwiększonymi nakładami, wynikającymi z rozleglejszego i bardziej wnikliwego określenia wytycznych w oparciu o oczekiwania środowiskowe oraz finansowe inwestora. Z punktu widzenia klienta, wyższe koszty początkowe wiążą się z wyższym ryzykiem. W przypadku niespodziewanego zakończenia przedsięwzięcia (z dowolnego powodu) w jego wczesnej fazie, straty będą wyższe niż w przypadku projektów konwencjonalnych. Z drugiej jednak strony, projektowanie zintegrowane wpływa na obniżenie ryzyka, dzięki możliwości wcześniejszego wykrywania wad oraz problemów związanych z projektem poprzez ciągłe monitorowanie postępów w procesie projektowania (a ich wcześniejsze wykrycie oznacza niższe koszty oraz mniejsze zakłócenia w przypadku konieczności uwzględnienia poprawek lub dostosowania projektu). 13

14 5.4 OGÓLNY SCHEMAT OKREŚLANIA MODELU WYNAGRODZENIA W PROCESIE ZINTEGROWANEGO PROJEKTOWANIA 14 W oparciu o argumenty opisane w poprzednich rozdziałach, opracowano ogólny schemat przy określania modelu wynagrodzenia w procesie zintegrowanego projektowania. Opracowany model nazwano trzystopniowym, ze względu na oparcie wynagrodzenia za prace związane z procesem zintegrowanego projektowania na trzech różnych składowych.(patrz Rysunek 3Rysunek 2): Wynagrodzenie podstawowe odpowiada typowemu wynagrodzeniu w konwencjonalnym procesie projektowym. W zależności od kraju (jak również od inwestora) ten standardowy sposób wynagrodzenia cechują pewne różnice. Można wyróżnić trzy różne sposoby wynagrodzenia które mogą być łączone w różny sposób: Wynagrodzenie oparte o wartość procentową kosztu budowy; Wynagrodzenie określane na podstawie czasu (np. roboczogodziny, określane podczas wykonywania umowy); Ustaloną przed rozpoczęciem prac projektowych kwotę (obejmującą wszystkie możliwe prace). Poziom dodatkowego wynagrodzenia uwzględnia fakt występowania pewnych prac które niekoniecznie są uwzględniane w przypadku konwencjonalnego procesu projektowego, ale są istotną częścią procesu projektowania zintegrowanego (patrz rozdziały 5.2 i 3). Jeżeli wynagrodzenie podstawowe nie wystarcza do pokrycia kosztów tych prac muszą one zostać rozliczone niezależnie. Można to zrobić poprzez podwyższenie udziału procentowego wartości wynagrodzenia w kosztach budowy, uwzględnienie dodatkowych roboczogodzin lub ustalonej kwoty wynagrodzenia za konkretne prace. Trzeci poziom uwzględnia założenia procesu projektowania zintegrowanego dotyczące podniesienia jakości projektu. W przypadku wynagrodzenia realizacja założeń może być wspierana za pośrednictwem premii dla projektanta skłaniającej go do osiągnięcia określonych na początku projektu założeń jakościowych. W rozdziale 5.1 opisano dokładnie złożoność oraz problemy występujące w ramach procesu projektowego. Pomimo tych trudności możliwe jest określenie pewnej części wynagrodzenia uwzględniającej jakość wykonania projektu, gdyż możliwe jest sprawdzenie szeregu kryteriów jakościowych również za pośrednictwem neutralnych instytucji weryfikacyjnych (np. uzyskanie certyfikatu jednego z wiodących systemów oceny środowiskowej). Składowa jakościowa wynagrodzenia ma na celu wzmocnienie uwagi podczas procesu projektowego na aspekty jakościowe (takie jak efektywność energetyczna, komfort użytkowania, oraz szeroki wachlarz czynników środowiskowych) pomimo wszechobecnych nacisków dotyczących nakładów inwestycyjnych.

15 Przedstawiony obok trzypoziomowy model, stanowi podstawowy schemat który powinien zostać zaadaptowany do krajowej specyfiki obejmującej strukturę wynagrodzeń architektów i inżynierów, określaną za pośrednictwem organów zawodowych. Istnieje ponadto konieczność modyfikacji schematu ze względu na różne modele organizacyjne projektowania oraz budowy (takie jak stosowanie odrębnych umów na różne zadania projektowe, wykorzystanie generalnego koordynatora lub wykonawcy). Podsumowując, należy podkreślić że proces projektowania zintegrowanego niekoniecznie musi być bardziej kosztowny od procesu konwencjonalnego. Skupienie się na wczesnej fazie projektowania zaowocuje znaczną redukcją kosztów w późniejszych etapach (i nie jest pewne czy oszczędności przekroczą dodatkowe nakłady początkowe. Ponadto, koszty projektowania cechuje duża różnorodność tak więc wielkość kosztów referencyjnych dla projektów konwencjonalnych jest bardzo niejasna. Schemat 2: Trzypoziomowy model wynagrodzenia w procesie zintegrowanego projektowania wynagrodzenie za cele jakościowe dodatkowe wynagrodzenie za rozszerzony zakres pracy wynagrodzenie podstawowe poziom zachęcający do osiągnięcia określonych celów jakościowych poziom opowiadający rozszerzonemu zakresowi prac przy wdrażaniu projektowania zintegrowanego podstawowy poziom odpowiadający wynagrodzeniu przy konwencjonalnym projekcie 15

16 Autorzy: Agris Kamenders, Klemens Leutgöb Projekt graficzny: e7 Tłumaczenie: Adrian Trząski Skład: Anna Wiszniewska Przewodnik powstał w ramach projektu MaTrID, współfinansowanego z programu Unii Europejskiej Inteligentna Energia dla Europy MaTrID: IEE/989/S Odpowiedzialność za treści zawarte w tej publikacji ponoszą autorzy. Nie muszą one odzwierciedlać stanowiska Wspólnoty Europejskiej. Komisja Europejska nie odpowiada za jakiekolwiek wykorzystanie informacji w niej zawartych. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie części tego przewodnika są chronione prawem autorskim. Treść nie może być powielana w celach komercyjnych bez zgody wydawcy. Autorzy nie gwarantują poprawności i kompletności informacji zawartych w przewodniku. Projekt MaTrID jest realizowany od 01/06/2012 do 05/01/2015.

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0

Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI. Wersja 3.0 RG Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju 2000-2006 GRI Wytyczne do raportowania kwestii zrównoważonego rozwoju RG Spis treści Wstęp Zrównoważony rozwój i wymóg transparentności Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H/2014-2020/7(01)03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej

Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej. Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 2013 Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej Narodowy Program Ochrony Infrastruktury Krytycznej 1 Spis treści Spis treści 2 Wprowadzenie 4 1. Zakres, cele, priorytety i zasady Programu 6 1.1.

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r.

Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. WARTOŚCIOWANIE STANOWISK PRACY, A SYSTEM WYNAGRODZEŃ ZASADNICZYCH W KORPUSIE SŁUŻBY CYWILNEJ opracowanie wykonane na zamówienie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Dr Tomasz Rostkowski 2008 r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation

ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Wojciech Oleszak Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie ZASADY EWALUACJI PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Principles of professional training evaluation Abstract The paper deals with the evaluation

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce

RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce. Raport. Stan energetyczny budynków w Polsce RAPORT: Stan energetyczny budynków w Polsce Raport Stan energetyczny budynków w Polsce Słowo wstępne Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dziś znane każdemu, kto buduje, projektuje lub modernizuje

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego

Certyfikowany tester Plan poziomu podstawowego Stowarzyszenie Jakości Systemów Certyfikowany tester Wersja 2011.1.1 Wersja 2011.1.1 Strona 1 z 85 stron 25-09-2012 Stowarzyszenie Jakości Systemów Wszelkie prawa dla wersji angielskiej zastrzeżone dla

Bardziej szczegółowo

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE. Raport 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA MONITORINGU ŚRODOWISKA Warszawa 2014 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska STAN ŚRODOWISKA W POLSCE Raport 2014 BIBLIOTEKA

Bardziej szczegółowo

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku

Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Projekt Wersja 0.1 Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku Warszawa, sierpień 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Założenia ogólne... 3 1.2. Ocena realizacji poprzedniej polityki energetycznej...

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój golfa (ekorozwój)

Zrównoważony rozwój golfa (ekorozwój) Zrównoważony rozwój golfa (ekorozwój) Tworzenie pozytywnego dziedzictwa Informowanie Poznawanie Przewodnik Partnerzy oraz wsparcie GEO jest międzynarodową organizacją non-profit, zajmującą się wspieraniem

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik

EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW (ECTS) Krótki przewodnik opracowany na podstawie przewodnika Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów i Suplement do Dyplomu wydanego w roku 2004

Bardziej szczegółowo

Projektu Modelowego. Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2

Projektu Modelowego. Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2 Ministerstwo Gospodarki i Pracy www.erdf.edu.pl Wytyczne do STUDIUM WYKONALNOŚCI 1 Projektu Modelowego Poprawa efektywności funkcjonowania lokalnej infrastruktury społecznej (ochrona zdrowia) w... 2 w

Bardziej szczegółowo

O ewaluacji z różnych perspektyw

O ewaluacji z różnych perspektyw O ewaluacji z różnych perspektyw Refleksje i wskazówki na temat kształtowania jakości działań w polityce społecznej? Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie O ewaluacji z różnych perspektyw

Bardziej szczegółowo

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce

System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce System nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce Warszawa 2013 Projekt Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce współfinansowany

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA

MINISTERSTWO ŚRODOWISKA MINISTERSTWO ŚRODOWISKA STRATEGIA ROZWOJU ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (realizacja obowiązku wynikającego z Rezolucji Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 lipca 1999 r. w sprawie wzrostu wykorzystania energii

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

Publikacja współfinansowana jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna. Kolofon Recenzent: dr hab. Marek Kozak, prof. UW Redakcja naukowa: Agnieszka Olechnicka, Katarzyna Wojnar Redakcja i korekta: Dorota Kassjanowicz ISBN 978-83-7383-636-5 Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON Centrum

Bardziej szczegółowo

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi

Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi Europejski system transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym System ECVET Poznaj system ECVET lepiej pytania i odpowiedzi Wersja zmieniona luty 2011 1 Dossier 2011.3115 Titre de travail: ECVET

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat

Andrzej Kraśniewski. Proces Boloński. to już 10 lat Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Andrzej Kraśniewski Proces Boloński to już 10 lat Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Publikacja

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Warszawa, dnia 24 czerwca 2013 r. Poz. 15 KOMUNIKAT NR 2 MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 czerwca 2013 r. w sprawie standardów audytu wewnętrznego dla jednostek sektora finansów publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM BADANIE PODSYTEMU INFORMATYCZNEGO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W CELU ZWIĘKSZENIA JEGO PRZYDATNOŚCI DO EWALUACJI SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH RAPORT DLA DEPARTAMENTU

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo