Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"

Transkrypt

1 Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Studium wykonalności systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Wersja 1.0 Warszawa, 24 czerwca 2009 Grupa ANTARES sp z o.o., ul. Ciupagi 17 A, Warszawa; tel./fax: strona internetowa:www.grupaantares.com.pl, Firma jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Miasta Stołecznego Warszawy, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem ; NIP ; REGON

2 Spis treści Wprowadzenie...2 I. Podsumowanie...2 II. Podstawowe informacje o projekcie...2 II.1. Geneza i istota projektu....2 II.2. Tytuł projektu....2 II.3. Cel projektu...2 II.4. Lokalizacja projektu....2 II.5. Odbiorcy ostateczni projektu...2 III. Charakterystyka podmiotów odpowiedzialnych za realizację przedsięwzięcia....2 III.1. Dane formalne i administracyjne Beneficjenta i Operatora....2 III.2. Stosunki prawno - własnościowe między poszczególnymi stronami projektu...2 III.3. Doświadczenie stron projektu...2 IV. Analiza otoczenia projektu...2 IV.1. Analiza otoczenia społeczno - gospodarczego...2 IV.1.1. Otoczenie prawne projektu...2 IV.1.2. Liczba osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce...2 IV.1.3. Obecny sposób prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej osób fizycznych...2 IV.1.4. Liczba operacji na danych rejestrowych osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w Polsce...2 IV.1.5. Informacje o koncesjach, pozwoleniach, zezwoleniach i wpisach do rejestrów, dotyczących prowadzenia określonego rodzaju działalności gospodarczej...2 IV.2. Zidentyfikowane problemy....2 IV.2.1. Problemy z zakładaniem działalności gospodarczej...2 IV.2.2. Problemy z dostępem do informacji o przedsiębiorcach...2 IV.3. Analiza SWOT....2 IV.3.1. Analiza SWOT dla projektu...2 IV.3.2. Analiza SWOT dla inwestora Ministerstwa Gospodarki...2 V. Logika interwencji....2 V.1. Cele projektu...2 V.1.1. Mapa powiązań celów, rezultatów i produktów projektu...2 V.1.2. Ogólny cel projektu...2 V.1.3. Szczegółowy cel projektu...2 V.2. Spójność celów projektu z celami dokumentów strategicznych....2 V.2.1. Zgodność celów projektu z celem i zakresem merytorycznym 7. osi priorytetowej PO IG...2 V.2.2. Zgodność celów projektu z priorytetami Planu Informatyzacji Państwa...2 V.2.3. Zgodność celów projektu z zapisami innych istotnych dokumentów strategicznych...2 V.3. Wpływ projektu na polityki horyzontalne UE...2 V.3.1. Zgodność z polityką zachowania równości szans kobiet i męŝczyzn...2 V.3.2. Zapobieganie wszelkiej dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, płeć, wiek...2 V.3.3. Zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych...2 Studium wykonalności CEIDG strona 2/166

3 V.3.4. Uwzględnienie zasad zrównowaŝonego rozwoju i propagowanie na poziomie Wspólnoty ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego...2 V.4. Korzyści i oddziaływanie....2 V.5. Wskaźniki produktu projektu....2 V.6. Wskaźniki rezultatu projektu...2 VI. Trwałość techniczna projektu...2 VI.1. Opis istniejącego systemu....2 VI.2. Analiza opcji...2 VI.2.1. Wymagania funkcjonalne wspólne dla wszystkich opcji...2 VI.2.2. Opis platformy epuap...2 VI.2.3. Opis moŝliwych opcji realizacji projektu...2 VI.2.4. Oszacowanie kosztu poszczególnych wariantów...2 VI.2.5. Analiza opcji...2 VI.2.6. Podsumowanie analizy opcji...2 VI.3. Opis techniczny projektu...2 VI.3.1. Architektura logiczna opis ogólny...2 VI.3.2. Bezpieczeństwo...2 VI.3.3. Architektura techniczna...2 VI.4. Zgodność projektu z wymaganiami dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej....2 VI.5. Zgodność projektu z minimalnymi wymaganiami dla systemów teleinformatycznych....2 VII. Wykonalność i trwałość instytucjonalna przedsięwzięcia....2 VII.1. Organizacja wdroŝenia i późniejszej eksploatacji projektu....2 VII.1.1. Organizacja wdroŝenia...2 VII.1.2. Migracja danych...2 VII.1.3. Eksploatacja systemu...2 VII.2. Planowane i przeprowadzone procedury przetargowe....2 VII.2.1. Przetarg na przygotowanie studium wykonalności projektu...2 VII.2.2. Przetarg na doradztwo przy zarządzaniu projektem...2 VII.2.3. Przetarg na analizę wymagań i przygotowanie SIWZ na wykonanie systemu...2 VII.2.4. Przetarg na wykonanie systemu...2 VII.2.5. Przetarg na przygotowanie projektu serwerowni CEIDG...2 VII.2.6. Przetarg na wykonanie serwerowni CEIDG...2 VII.2.7. Przetargi na zakup wyposaŝenia, oprogramowania, szkoleń, materiałów promocyjnych...2 VII.3. Przygotowanie formalno-administracyjne przedsięwzięcia...2 VII.3.1. Wydane decyzje i pozwolenia....2 VII.3.2. Wymagane decyzje i pozwolenia i termin ich pozyskania...2 VII.3.3. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia...2 VIII. Finansowa trwałość projektu...2 VIII.1. Podstawowe załoŝenia do analizy finansowej...2 VIII.2. Nakłady inwestycyjne...2 VIII.2.1. Opis sposobu oszacowania nakładów inwestycyjnych...2 VIII.2.2. Zestawienie nakładów inwestycyjnych projektu (netto i brutto)...2 VIII.3. Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia....2 VIII.4. Amortyzacja i nakłady odtworzeniowe...2 VIII.4.1. Opis sposobu oszacowania amortyzacji i nakładów odtworzeniowych...2 VIII.4.2. Zestawienie kosztów amortyzacji...2 VIII.4.3. Zestawienie nakładów odtworzeniowych...2 VIII.5. Prognoza przychodów i kosztów operacyjnych przedsięwzięcia...2 VIII.5.1. Przychody operacyjne...2 Studium wykonalności CEIDG strona 3/166

4 VIII.5.2. Opis sposobu oszacowania kosztów operacyjnych...2 VIII.5.3. Zestawienie przychodów i kosztów operacyjnych...2 VIII.6. Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy - w okresie realizacji oraz eksploatacji projektu...2 VIII.7. Prognoza rachunku zysków i strat projektu...2 VIII.8. Prognoza rachunku przepływów pienięŝnych projektu...2 VIII.9. Sytuacja finansowa Beneficjenta w okresie realizacji i eksploatacji projektu...2 VIII.10. Analiza wraŝliwości...2 VIII.11. Podsumowanie analizy trwałości finansowej projektu...2 IX. Analiza kosztów i korzyści społecznych...2 IX.1. Charakterystyka kosztów i korzyści związanych z realizacją projektu...2 IX.1.1. Koszty związane z realizacją projektu...2 IX.1.2. Korzyści związane z realizacją projektu...2 IX.2. Analiza kosztów i korzyści społecznych...2 IX.2.1. Efekty społeczne...2 IX.2.2. Wyeliminowanie transferów...2 IX.2.3. Wycena czynników produkcji wg cen ukrytych i kosztu alternatywnego...2 IX.2.4. Analiza alternatywnych scenariuszy osiągnięcia planowanych korzyści społecznych...2 IX.3. Ocena efektywności społeczno-ekonomicznej...2 IX.4. Analiza ryzyka...2 IX.4.1. Ryzyko formalno-instytucjonalne...2 IX.4.2. Ryzyko techniczne...2 IX.4.3. Ryzyko społeczne...2 Załączniki: 1. Szczegółowy harmonogram projektu 2. Wykaz informacji zawartych w zintegrowanym wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej 3. Wykaz obiektów branych pod uwagę przy szacowaniu złoŝoności oprogramowania 4. Wykaz czynników skalujących wziętych pod uwagę przy szacowaniu złoŝoności oprogramowania Studium wykonalności CEIDG strona 4/166

5 WPROWADZENIE Przeznaczenie niniejszego dokumentu Niniejszy dokument został opracowany przez Grupę Antares sp. z o.o., na zamówienie Ministerstwa Gospodarki, w wyniku realizacji umowy nr DBF-I-1/DRE/CEIDG/09, podpisanej w dniu 17 kwietnia 2009 roku. Dokument zawiera studium wykonalności projektu opracowania systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, przygotowane zgodnie z wydaną przez MSWiA instrukcją przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z dnia 16 czerwca 2008 roku. Zgodnie z treścią tej instrukcji celem Studium Wykonalności jest: jasne zdefiniowane potrzeb odbiorców projektu; wybór najkorzystniejszego wariantu realizacji projektu; wstępne określenie zakresu przedsięwzięcia oraz jego kluczowych parametrów; oszacowanie nakładów inwestycyjnych, harmonogramu realizacji i finansowania inwestycji oraz źródeł pokrycia nakładów inwestycyjnych; analiza zasadności realizacji projektu ze względu na potrzeby grupy docelowej. Zgodnie z zapisami umowy dotyczącej przygotowania projektu indywidualnego, podpisanej w dniu 2 października 2008 pomiędzy Ministrem Gospodarki a Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji, jako Instytucją Pośredniczącą dla 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, studium wykonalności jest jednym z dokumentów, które Ministerstwo Gospodarki musi przedstawić, w celu podpisania umowy na dofinansowanie projektu CEIDG. Słownik pojęć Termin Wyjaśnienie Beneficjent Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, korzystająca z publicznych środków wspólnotowych i publicznych środków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej przez właściwego ministra, jeśli pełni funkcję Instytucji Zarządzającej albo Instytucji Pośredniczącej W przypadku CEIDG beneficjentem jest Minister Gospodarki BPEL Web Services Business Process Execution Language oparty na XML język do definiowania procesów biznesowych w usługach sieciowych, wykorzystywany przy definiowaniu usług koordynacyjnych na platformie epuap CEIDG Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej CI KRS Centrum Informacyjne Krajowego Rejestru Sądowego EDG-1 Zintegrowany wniosek o wpis do ewidencji działalności gospodarczej epuap Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej GUM Główny Urząd Miar GUS Główny Urząd Statystyczny Instrukcja Wydana przez MSWiA instrukcja przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z dnia 16 czerwca 2008 roku. KEP Krajowa Ewidencja Podatników Studium wykonalności CEIDG strona 5/166

6 Termin KRK KRRiT KRS KRUS MF MG MRiRW MSWiA MRR MZ NBP NIP Numer PESEL Numer REGON Okres odniesienia PESEL POIG PPP REGON TERYT UE UKE UoSDG URE US ZUS Wyjaśnienie Krajowy Rejestr Karny Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Krajowy Rejestr Sądowy Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Ministerstwo Finansów Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Ministerstwo Zdrowia Narodowy Bank Polski Numer Identyfikacji Podatkowej 11-cyfrowy, stały symbol numeryczny, jednoznacznie identyfikujący określoną osobę fizyczną Dziewięciocyfrowy numer statystyczny podmiotu gospodarczego w rejestrze REGON Okres, za który naleŝy sporządzić prognozę przepływów pienięŝnych generowanych przez analizowany projekt, liczony od roku złoŝenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku CEIDG jest to okres 15 lat, licząc od roku 2009, czyli lata Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Partnerstwo Publiczno-Prywatne Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju Unia Europejska Urząd Komunikacji Elektronicznej Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Urząd Regulacji Energetyki Urząd skarbowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Materiały wykorzystane do realizacji pracy Przy opracowywaniu niniejszego studium wykonalności wykorzystano następujące dokumenty: Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2007 r., nr 155, poz z późn. zm., nowelizacja wprowadzająca CEIDG Dz.U. z 2009 r., nr 18, poz. 97), Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r., o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97.) Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2004 r., nr 269, poz ze zm.), Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r., nr 11, poz. 74 ze zm.) Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2008 r., nr 50, poz. 291 ze zm.) Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz.U. nr 88, poz. 439 ze zm.), Studium wykonalności CEIDG strona 6/166

7 Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. nr 64, poz. 565 ze zm.) Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz.U. nr 130, poz.1450 ze zm.), Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r., nr 98, poz ze zm.), Ustawa z dnia 22 stycznia 1999 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U z 2005 r., nr 196, poz. 1631; ze zm.), Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.), Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r., nr 97, poz. 673; ze zm.), Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2007 r., nr 223, poz. 1655), Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 19 poz. 100) Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 17 poz. 209 ze zm.) Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym (tekst jednolity Dz.U. z 2008 r., Nr 50 poz. 292) Dyrektywa 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz.Urz. L 376/36). Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich, z dnia 27 czerwca 1985 r., w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, z dnia 11 lipca 2006 r., ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata (Dz. U. Nr 61, poz. 415) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz. U. Nr 214, poz. 1781). Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie ustroju i organizacji Centralnej Informacji Krajowego Rejestru Sądowego oraz szczegółowych zasada udzielania informacji z Rejestru i udostępniania kopii dokumentów z katalogu (Dz.U. nr 247 poz. 1811) Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 listopada 2003 r. w sprawie udzielania informacji o osobach oraz o podmiotach zbiorowych na podstawie Studium wykonalności CEIDG strona 7/166

8 danych zgromadzonych w Krajowym Rejestrze Karnym (Dz.U. nr 198 poz. 1930) Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne wytyczne wspólnotowe, , Polska, Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia, , wspierające wzrost gospodarczy i zatrudnienie, Narodowa Strategia Spójności, maj 2007 r. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, , Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia , z 1 października 2007 r. Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata , z 29 stycznia 2009 r. Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka , Wyciąg z dokumentu dla 7. i 8. osi priorytetowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 12 luty 2009 r. Lista projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata , aktualizacja styczeń 2009 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia , Wytyczne w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, z 15 stycznia 2009 Wytyczne dotyczące metodologii przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, z sierpnia 2006, przygotowane przez Komisję Europejską Przewodnik do analizy kosztów i korzyści projektów inwestycyjnych, z dnia 16 czerwca 2008, przygotowany przez Komisję Europejską Warianty rozwoju gospodarczego Polski, opublikowane przez MRR dnia Zintegrowane wytyczne w sprawie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia na lata , Komisja Wspólnot Europejskich Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2008 r., Informacje i opracowania statystyczne, GUS, Warszawa 2009 Badanie stanu informatyzacji procesu ewidencji gospodarczej w urzędach gmin, Centrum Badania Opinii Społecznej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy, rok 2005 Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Najpierw myśl na małą skalę, Program Small Business Act dla Europy, Dokument Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki Przedsiębiorczość w Polsce z sierpnia 2008 roku Dokument Departamentu Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki ZałoŜenia ustawy transponującej przepisy dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, styczeń 2008 r. Dokument Ministerstwa Gospodarki Polska 2008, Raport o stanie gospodarki, Warszawa 2008 Metodyka podejścia projektowego w Ministerstwie Gospodarki z dnia Studium wykonalności CEIDG strona 8/166

9 Metodyka podejścia procesowego w Ministerstwie Gospodarki z dnia KONCEPCJA, Przebudowa piwnic w budynku Ministerstwa Gospodarki przy pl. Trzech KrzyŜy 3/5 w Warszawie, z grudnia 2008 Instrukcja przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z 16 czerwca 2008 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, nr BDG-II PC/09, na opracowanie Studium wykonalności systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (niniejszego Studium) Historia Zmian Dokumentu Wersja Data Komentarz/ treść zmiany utworzenia Robocza wersja dokumentu, przekazana do konsultacji z Ministerstwem Gospodarki Wersja skorygowana po konsultacjach z MG, przekazana do odbioru Studium wykonalności CEIDG strona 9/166

10 I. PODSUMOWANIE Projekt Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej jest jednym z projektów ujętych w Planie Informatyzacji Państwa na lata (projekt sektorowy nr 22). Celem projektu jest wdroŝenie systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej umoŝliwiającego: utworzenie i prowadzenie centralnej ewidencji działalności gospodarczej, udzielanie informacji o treści wpisów w centralnej ewidencji działalności gospodarczej, zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego wskutek udostępnienia informacji o przedsiębiorcach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej, a tym samym umoŝliwienie ewidencjonowania działalności gospodarczej drogą elektroniczną w ramach tzw. zero okienka, z wykorzystaniem zintegrowanego formularza zawierającego dane niezbędne dla CEIDG oraz: urzędów skarbowych (zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą), Głównego Urzędu Statystycznego (wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON lub o zmianę cech objętych wpisem), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zgłoszenie/zmiana płatnika składek) oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników). Rezultatami projektu będą: UmoŜliwienie składania wniosku o wpis do CEIDG drogą elektroniczną, UmoŜliwienie wprowadzania do CEIDG, drogą elektroniczną, informacji o wyrokach sądowych i decyzjach, związanych z reglamentacją działalności gospodarczej, podjętych wobec podmiotów gospodarczych działających na terenie Polski, UmoŜliwienie dostępu, droga elektroniczną, do zapisanych w CEIDG informacji o przedsiębiorcach zarejestrowanych na terenie Polski. Produktami projektu będą: Zestaw usług dostępnych na platformie epuap, umoŝliwiających składanie wniosków o wpis do CEIDG drogą elektroniczną, Zestaw usług dostępnych na platformie epuap, umoŝliwiających wprowadzanie do CEIDG, drogą elektroniczną, informacji o wyrokach sądowych i decyzjach, związanych z reglamentacją działalności gospodarczej, podjętych wobec podmiotów gospodarczych działających na terenie Polski, Zestaw usług, umoŝliwiających dostęp do zapisanych w CEIDG informacji o przedsiębiorcach zarejestrowanych na terenie Polski, System informatyczny CEIDG, Organizacja obsługująca CEIDG w Ministerstwie Gospodarki. Studium wykonalności CEIDG strona 10/166

11 Beneficjentem projektu jest Minister Gospodarki. RównieŜ Minister Gospodarki będzie odpowiadał za funkcjonowanie CEIDG po jego wdroŝeniu. CEIDG zbudowany będzie w postaci scentralizowanego systemu informatycznego, udostępnianego uŝytkownikom za pomocą platformy epuap oraz własnego portalu do wyszukiwania danych. Na potrzeby systemu zbudowana zostanie w Ministerstwie Gospodarki dedykowana serwerownia, wspomagana przez ośrodek zapasowy. Komunikacja systemu CEIDG z innymi systemami informatycznymi: PESEL, TERYT, REGON, KRK, KRS, KEP, systemy urzędów skarbowych, ZUS, KRUS odbywać się będzie równieŝ za pomocą platformy epuap. W ramach niniejszego studium wykonalności rozwaŝano dwa warianty realizacji systemu CEIDG: Wariant I wykorzystujący usługę koordynacyjną epuap; Wariant II w którym sterowanie procesem odbywa się w środowisku CEIDG. Podkreślić naleŝy, Ŝe w obu tych wariantach platformą dostępu do CEIDG i komunikacji pomiędzy systemami informatycznymi jest epuap. W wyniku analizy rekomendowano do realizacji Wariant II, w którym, co prawda, koszty inwestycyjne są wyŝsze od Wariantu I o ok. 3%, ale który cechuje się niŝszym ryzykiem. Na potrzeby realizacji CEIDG powołana zostanie w Ministerstwie Gospodarki odpowiednia struktura projektowa, wspomagana przez konsultantów zewnętrznych. Analiza wymagań na system, zaprojektowanie, wykonanie i wdroŝenie systemu będą powierzone firmom zewnętrznym, w drodze przetargów publicznych. Podstawę prawną dla realizacji projektu stanowi ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Odbiorcami ostatecznymi projektu (uŝytkownikami systemu CEIDG) będą: Podmioty prowadzące działania w zakresie: o wpisu do ewidencji przedsiębiorców (MG, ZUS, KRUS, US, GUS), o udzielania koncesji na działalność tego wymagającą, o udzielania zezwoleń i licencji na działalność tego wymagającą, o prowadzenia wpisów do rejestrów działalności regulowanej, o udostępniania informacji o przedsiębiorcach zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; Przedsiębiorcy rejestrujący swoją działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; Wszystkie osoby, przedsiębiorstwa i instytucje chcące uzyskać informacje o wpisach do ewidencji podmiotów gospodarczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Realizacja projektu rozpoczęła się 2 października 2008 roku. Zakończenie projektu planowane jest na 31 marca 2012 roku, przy czym: Etap organizacji projektu zakończy się około 15 grudnia 2009 roku; Do około 23 marca 2010 roku wykonana będzie specyfikacja wymagań na system CEIDG; Do około 19 października 2010 roku wykonany będzie projekt systemu; Od 1 lipca 2011 roku rozpocznie się eksploatacja systemu; Studium wykonalności CEIDG strona 11/166

12 Do dnia 31 grudnia 2011 roku do systemu przeniesione zostaną dane z dotychczasowych rejestrów działalności gospodarczej osób fizycznych, prowadzonych przez gminy; Do dnia 31 marca 2012 roku projekt zostanie rozliczony i zakończony formalnie. Dla rozpoczęcia projektu nie są wymagane Ŝadne specjalne pozwolenia i decyzje. W ramach projektu niezbędne będzie natomiast: Przygotowanie i wydanie rozporządzeń, wymaganych ustawą o swobodzie działalności gospodarczej i innymi ustawami, Przygotowanie i wprowadzenie zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej (i ewentualnie innych ustawach), które pozwolą rozwiązać problemy wykryte w trakcie opracowywania studium wykonalności i, być moŝe, w trakcie realizacji projektu. Z punktu widzenia skutków społecznych (ułatwienie w korzystaniu z zasady zero okienka byłoby celowe wprowadzenie zmian w następujących ustawach: W ustawie o podatku od towarów i usług - umoŝliwienie wyboru formy opodatkowania w trybie elektronicznym, W ustawie o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne - wprowadzenie zaufanego profilu epuap. Z analizy finansowej projektu wynika, Ŝe: Nakłady inwestycyjne projektu wyniosą zł; Całość nakładów inwestycyjnych jest kosztem kwalifikowanym, podstawą do wyliczenia kwoty dofinansowania z UE jest więc kwota zł; Dofinansowanie z funduszy UE wyniesie 85% kosztów kwalifikowanych, czyli zł. Pozostała część wydatków kwalifikowanych sfinansowana będzie wkładem krajowym, w wysokości 15% tych wydatków, czyli zł); Koszty operacyjne i nakłady odtworzeniowe, związane z eksploatacją systemu CEIDG pokryte będą z budŝetu Ministerstwa Gospodarki; Głównym czynnikiem ryzyka, który moŝe wpłynąć na efektywność finansową projektu jest wzrost nakładów inwestycyjnych na realizację projektu. Nie jest to jednak ryzyko bardzo istotne; W przypadku likwidacji Beneficjenta - jednostki sektora finansów publicznych - jej zobowiązania, w tym zobowiązania finansowe, przejmie inna jednostka tego sektora, zatem trwałość projektu zostanie zachowana, co najmniej w analizowanym okresie odniesienia - 15 lat od złoŝenia wniosku o dofinansowanie projektu. Realizacja projektu przyniesie następujące korzyści społeczno-ekonomiczne: skrócenie czasu i zmniejszenie kosztów rejestracji działalności gospodarczej przez osoby fizyczne, uproszczenie procedur działania administracji publicznej, zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego, uporządkowanie rejestrów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, Studium wykonalności CEIDG strona 12/166

13 zwiększenie zakresu wykorzystania technologii informatycznych do prowadzenia biznesu, zwiększenie liczby osób fizycznych zakładających działalność gospodarczą, stworzenie platformy do dalszego rozwoju usług realizowanych drogą elektroniczną. Z analizy społeczno-ekonomicznej projektu wynika, Ŝe realizacja projektu CEIDG jest najlepszym sposobem na osiągnięcie wymienionych powyŝej korzyści społecznych. Projekt będzie miał neutralny wpływ na następujące polityki horyzontalne UE: Politykę zachowania równości szans kobiet i męŝczyzn; Zapobieganie wszelkiej dyskryminacji ze względu na np. płeć, wiek. Projekt będzie miał pozytywny wpływ na następujące polityki horyzontalne UE: Zapewnienie dostępności dla osób niepełnosprawnych poprzez rozszerzenie moŝliwości dostępu osób niepełnosprawnych do usług publicznych realizowanych drogą elektroniczną; Uwzględnienie załoŝeń w zakresie polityki zrównowaŝonego rozwoju i propagowanie zasad mających na celu zmniejszenie negatywnej presji na środowisko naturalne poprzez optymalizację procesów a zatem np. zmniejszenie ilości papieru i paliwa wykorzystywanych przez przedsiębiorców i urzędy administracji publicznej w sprawach związanych z rejestracją i uzyskiwaniem wypisów z rejestrów działalności gospodarczej. II. PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKCIE. II.1. GENEZA I ISTOTA PROJEKTU. Rejestracja podmiotów gospodarczych w Polsce realizowana jest obecnie na dwa sposoby: Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą rejestrowane są przez gminy. KaŜda z gmin prowadzi własną, odrębną ewidencję z tym związaną; Pozostałe podmioty gospodarcze rejestrowane są przez sądy rejestrowe. Dla podmiotów tych prowadzony jest ogólnopolski Krajowy Rejestr Sądowy. Prace nad zmianami w sposobie rejestracji osób fizycznych prowadzone były juŝ od wielu lat. Miały one na celu przede wszystkim ujednolicenie i udostępnienie rejestru tych przedsiębiorców. Jednym z pierwszych pomysłów w tym zakresie było objęcie osób fizycznych procedurą rejestracji przez sądy rejestrowe w KRS. Pomysł ten szybko upadł, poniewaŝ w efekcie jego realizacji naleŝałoby znacząco rozbudować sądy rejestrowe. Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą stanowią 75% przedsiębiorców zarejestrowanych w Polsce, więc liczba rejestracji w tych sądach wzrosłaby mniej więcej czterokrotnie. W ramach nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej w roku 2004 zapisano w tej ustawie realizację Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej (CIDG), mającej na celu ułatwienie przedsiębiorcom pozyskiwania informacji o innych przedsiębiorcach. Przed wydaniem rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy, w roku 2005, nastąpiła zmiana rządu. Uznano wtedy, Ŝe zapisy dotyczące CIDG są niepraktyczne. Powstała wtedy koncepcja rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych przez Urzędy Studium wykonalności CEIDG strona 13/166

14 Skarbowe. Prowadzono prace nad tą koncepcję, ale nie zdąŝono wprowadzić zmian ustawowych przez wyborami w 2007 roku. Po wyborach, nowy rząd rozpoczął prace nad koncepcją tzw. jednego okienka, w którym przedsiębiorca zakładający działalność gospodarczą załatwiałby wszystkie niezbędne formalności. Efektem tych prac była ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r., o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r. Nr 18, poz. 97.), wprowadzająca tę koncepcję w Ŝycie. Ustawa ta zobowiązała równieŝ Ministra Gospodarki do wprowadzenia, od 1 lipca 2011 roku Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, która jest przedmiotem niniejszego projektu. ZauwaŜyć naleŝy, Ŝe na powyŝszy ciąg działań, związanych z tworzeniem rejestru osób prowadzących działalność gospodarczą, nakładała się stała presja ze strony środowisk biznesowych, mediów, polityków na wprowadzenie rozwiązań ułatwiających rejestrację i prowadzenie działalności gospodarczej. Presja ta jest dodatkowo wzmacniana przez działania prowadzone na poziomie Unii Europejskiej, zmierzające w tym samym kierunku (dyrektywa dotycząca usług na rynku wewnętrznym, przewidująca utworzenie Pojedynczych Punktów Kontaktowych, uproszczenie procedur i dostęp w formie elektronicznej). Zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej zadaniem CEIDG jest: 1) ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi na zasadzie tzw. zero okienka, czyli drogą elektroniczną; 2) udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym w ustawie; 3) umoŝliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego; 4) umoŝliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego je organu Projekt CEIDG znajduje się na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata pod numerem POIG 7-9. Projekt figuruje teŝ w Planie Informatyzacji Państwa na lata , jako projekt sektorowy pod nr 22. II.2. TYTUŁ PROJEKTU. Projekt nosi nazwę: Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej II.3. CEL PROJEKTU. Celem ogólnym projektu jest: WdroŜenie systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej umoŝliwiającego: a) utworzenie i prowadzenie centralnej ewidencji działalności gospodarczej, b) udzielanie informacji o treści wpisów w centralnej ewidencji działalności gospodarczej, c) zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego wskutek udostępnienia informacji o przedsiębiorcach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej. Studium wykonalności CEIDG strona 14/166

15 Celem szczegółowym projektu CEIDG jest: UmoŜliwienie ewidencjonowania działalności gospodarczej drogą elektroniczną w ramach tzw. zero okienka, z wykorzystaniem zintegrowanego formularza zawierającego dane niezbędne dla CEIDG oraz: urzędów skarbowych (zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą), Głównego Urzędu Statystycznego (wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zgłoszenie/zmiana płatnika składek) oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników). Cele te są w pełni zgodne z celami 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz samego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, a w szczególności z: Celem szczegółowym POIG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce Celem 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców Szczegółowa analiza celów projektu, ich zgodność z celami dokumentów strategicznych i Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka zostanie przedstawiona w dalszej części studium wykonalności. II.4. LOKALIZACJA PROJEKTU. Projekt realizowany będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Infrastruktura projektu zlokalizowana będzie w ośrodku obliczeniowym Ministerstwa Gospodarki. System informatyczny wdroŝony w wyniku realizacji projektu obejmie zasięgiem swojego działania całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a nawet, w zakresie udostępnia informacji o działalności gospodarczej obszar całego świata. II.5. ODBIORCY OSTATECZNI PROJEKTU. Dokumenty opisujące Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka nie określają dla 7. osi priorytetowej tego programu grupy docelowej odbiorców (beneficjentów) ostatecznych. Na potrzeby realizacji projektu określono następujących odbiorców ostatecznych (podmioty i osoby, które korzystać będą z rezultatów projektu): Podmioty prowadzące działania w zakresie: o wpisu do ewidencji przedsiębiorców (MG, ZUS, KRUS, US, GUS) o udzielania koncesji na działalność tego wymagającą o udzielania zezwoleń i licencji na działalność tego wymagającą o prowadzenia wpisów do rejestrów działalności regulowanej Studium wykonalności CEIDG strona 15/166

16 o udostępniania informacji o przedsiębiorcach zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Przedsiębiorcy rejestrujący swoją działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Wszystkie osoby, przedsiębiorstwa i instytucje chcące uzyskać informacje o wpisach do ewidencji podmiotów gospodarczych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej III. CHARAKTERYSTYKA PODMIOTÓW ODPOWIEDZIALNYCH ZA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA. III.1. DANE FORMALNE I ADMINISTRACYJNE BENEFICJENTA I OPERATORA. Beneficjentem i operatorem projektu jest: Minister Gospodarki Minister Gospodarki jest naczelnym organem administracji publicznej kierującym działem gospodarka w administracji rządowej. Obsługę zapewnia mu Ministerstwo Gospodarki będące jednostką budŝetową: Ministerstwo Gospodarki Plac Trzech KrzyŜy 3/ Warszawa tel. (22) NIP: REGON: Za koordynację prac nad projektem odpowiadać będą, ze strony Ministerstwa Gospodarki: Imię i nazwisko Stanowisko Telefon Adres Dariusz Bogdan Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki III.2. STOSUNKI PRAWNO - WŁASNOŚCIOWE MIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI STRONAMI PROJEKTU. Ten punkt studium wykonalności nie dotyczy projektów, w których realizacji uczestniczy tylko jeden podmiot. III.3. DOŚWIADCZENIE STRON PROJEKTU Ministerstwo Gospodarki ma następujące doświadczenia w realizacji projektów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej: W ramach PHARE 2001 realizowane były m.in. następujące projekty: o projekt "Regulacja rynku energii" - jego celem było polepszenie ekonomicznej wydajności polskiego sektora energetycznego i poprawa bezpieczeństwa dostaw energii, o projekt "Rozwój kompetencji w zakresie programowania i zarządzania EFS" - jego głównym celem było stworzenie spójnego systemu wdroŝenia EFS poprzez poszerzenie wiedzy z zakresu programowania i zarządzania środkami EFS, jako przyszłego koordynatora w tym zakresie oraz rozwój regionalnych biur pracy, Studium wykonalności CEIDG strona 16/166

17 o projekt "Wzmocnienie koordynacji i zarządzania zasobami funduszy strukturalnych" - jego celem było przygotowanie struktur administracyjnych i instytucjonalnych do przyszłego uczestnictwa we wspólnotowej ekonomicznej i społecznej polityce spójności, o projekt "Poprawa warunków składowania i zamknięcie krajowego składowiska odpadów promieniotwórczych w RóŜanie" jego głównym celem było zlikwidowanie oraz powstrzymanie korozji na pojemnikach zbudowanych z materiałów pancernych, w których przechowywane jest zuŝyte paliwo nuklearne. Ponadto w trakcie realizacji znajdują się m.in. następujące projekty: o "Narodowa strategia rozwoju eksportu", "Opracowanie technologii i dostosowanie urządzeń do kapsułowania wypalonego paliwa jądrowego z polskich reaktorów jądrowych", "ZrównowaŜona polityka energetyczna", "Publiczne słuŝby zdrowia", "Koordynacja instytucji rynku pracy", "Budowa centralnego systemu monitoringu i bezpieczeństwa radiologicznego w Instytucie Energii Atomowej w Świerku" Ze środków finansowych Banku Światowego realizowane były m.in. następujące zadania: o restrukturyzacja polskiego sektora górnictwa węgla kamiennego, o łagodzenie skutków społecznych reform w sektorze górnictwa węgla kamiennego w Polsce w latach , Aktualnie są realizowane lub niedawno się zakończyły: o Projekt "Reforma procesu stanowienia prawa i uproszczenie obowiązujących przepisów", finansowany w ramach PO KL ; okres realizacji projektu: ; koszt całkowity projektu: zł Celem ogólnym projektu jest podnoszenie jakości istniejącego i nowotworzonego prawa gospodarczego poprzez opracowanie narzędzi analitycznych do przygotowania aktów prawnych oraz oceny skutków regulacji, szkolenia dla pracowników i kadry kierowniczej w zakresie oceny skutków regulacji, badanie i definiowanie obciąŝeń wynikających z regulacji prawnych oraz uproszczenie krajowych aktów prawnych o Projekt "Internetowy System Informacji Gospodarczej Insigos oparty na Bazie Informacji Gospodarczej BINGO"; finansowany w ramach SPO WKP; okres realizacji projektu: ; Koszt całkowity projektu: ,30 zł Celem projektu jest udostępnienie zasobów Bazy Informacji Gospodarczej (BINGO), on-line za pomocą systemu Insigos. Efektem wdroŝenia projektu będzie zapewnienie moŝliwości bezpośredniego, nowoczesnego dostępu do informacji gospodarczej, za pomocą sieci Internet, szerokiemu gronu odbiorców zainteresowanych tą informacją. NiezaleŜnie od powyŝszych projektów, Departament Funduszy Europejskich Ministerstwa Gospodarki zaangaŝowany jest w realizację poniŝszych Programów Operacyjnych: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko (PO IiŚ) finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Funduszu Spójności (FS) Studium wykonalności CEIDG strona 17/166

18 Od 1 stycznia 2007 r. Minister Gospodarki pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla IX i X osi priorytetowych. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Od 1 stycznia 2007 r. Minister Gospodarki pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka dla III, IV, V i VI osi priorytetowych. Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP) na lata finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) Od 1 stycznia 2006 r. Minister Gospodarki pełni funkcję Instytucji Pośredniczącej dla Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata IV. ANALIZA OTOCZENIA PROJEKTU. IV.1. ANALIZA OTOCZENIA SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej przez obywateli jest podstawowym źródłem dobrobytu kaŝdego społeczeństwa. Ułatwienia i maksymalna przyjazność administracji publicznej w tym zakresie jest jednym z kluczowych postulatów zgłaszanych przez społeczeństwo, media i polityków. Naprzeciw tym postulatom wychodzi cały szereg inicjatyw i aktów prawnych uchwalanych zarówno w Polsce, jak i w Unii Europejskiej. IV.1.1. OTOCZENIE PRAWNE PROJEKTU Ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U nr 18 poz. 97), Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wprowadził cały szereg zmian, w tym, między innymi: Wprowadzenie jednego okienka od 31 marca 2009 r., UmoŜliwienie przedsiębiorcom zawieszania działalności gospodarczej, Wprowadzenie domniemania działalności zgodnej z prawem, Wprowadzenie wiąŝących interpretacji przepisów innych niŝ podatkowe, Wprowadzenie zmian dotyczących ograniczenia kontroli przedsiębiorców. Jednym ze skutków tej ustawy ma być stworzenie i udostępnienie od 1 lipca 2011 roku Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. System informatyczny CEIDG jest równieŝ, zgodnie z planami Ministerstwa Gospodarki, jednym z elementów przyszłego systemu PPK, będącego skutkiem wdroŝenia dyrektywy usługowej 2006/123/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 grudnia 2006 r. dotyczącej usług na rynku wewnętrznym (Dz.U.UE L z dnia 27 grudnia 2006 r.). Dyrektywa ta ustanawia ogólne ramy prawne, których załoŝeniem jest likwidacja barier w prowadzeniu działalności usługowej na terytorium Unii Europejskiej. Przepisy dyrektywy zobowiązują państwa członkowskie, między innymi, do uproszczenia procedur dotyczących podejmowania i prowadzenia działalności usługowej oraz transgranicznego świadczenia usług, jak równieŝ rozszerzają katalog praw usługobiorców. Ostateczny termin transpozycji przepisów ww. dyrektywy do porządku prawnego wszystkich państw członkowskich mija z końcem 2009 roku. Studium wykonalności CEIDG strona 18/166

19 Zgodnie z dokumentem Departamentu Regulacji Gospodarczych Ministerstwa Gospodarki ZałoŜenia ustawy transponującej przepisy dyrektywy 2006/123/WE dotyczącej usług na rynku wewnętrznym, styczeń 2008 r.: Efekty dla przedsiębiorstw polskich i zagranicznych wynikające z transpozycji dyrektywy do polskiego prawodawstwa wynikać będą w pierwszym rzędzie z uproszczenia procedur administracyjnych i tym samym zmniejszenia kosztów rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej. Dotyczyć to będzie równieŝ firm działających w innych niŝ objęte dyrektywą obszarach - zarówno poprzez zmniejszenie kosztów ich poddostawców, jak i prawdopodobne objęcie przynajmniej niektórymi zmianami ogółu podmiotów gospodarczych (wprowadzenie pojedynczych punktów kontaktowych, uproszczenie procedur administracyjnych). Jednocześnie dyrektywa wymusza zmiany funkcjonowania otoczenia formalno-prawnego przedsiębiorczości zmierzające ku deregulacji, upraszczaniu procedur oraz zmniejszaniu kosztów zakładania i funkcjonowania przedsiębiorstw. Wybrany sposób implementacji wprowadzi zmiany w sposób przyjazny dla wszystkich przedsiębiorców. Reorganizacja zarówno rejestracji, jak i kontaktów z urzędami publicznymi, zwiększenie roli IT w tym procesie oraz zmniejszenie biurokracji jest potencjalnie największym pozytywnym skutkiem implementacji dyrektywy Przepisy dyrektywy wprowadzą wiele nowoczesnych rozwiązań, które ułatwią zakładanie i prowadzenie działalności usługowej, w tym przede wszystkim obligują państwa członkowskie do ustanowienia Pojedynczych Punktów Kontaktowych, w których przedsiębiorca będzie mógł dopełnić wszelkich formalności związanych z podejmowaniem i prowadzeniem działalności usługowej 25 czerwca 2008 r. Komisja Europejska przedstawiła pakiet wsparcia i ułatwień dla małych i średnich przedsiębiorstw, tzw. Small Business Act (SBA). Zgodnie z tym dokumentem: Nowoczesne i elastyczne organy administracji publicznej mogą w znacznym stopniu przyczynić się do sukcesu i rozwoju MŚP, poniewaŝ umoŝliwiają uzyskanie oszczędności czasu i pieniędzy, a tym samym uwolnienie środków na innowacje i tworzenie nowych miejsc pracy. W szczególności rozwiązania e-administracji i punkty kompleksowej obsługi mają znaczny potencjał, by przyczynić się do poprawy jakości usług i redukcji kosztów. Państwa członkowskie wzywa się do: o kontynuowania prac w celu zmniejszenia czasu potrzebnego do załoŝenia działalności gospodarczej do okresu krótszego niŝ tydzień, jeŝeli cel ten nie został jeszcze osiągnięty o niezwracania się do MŚP z wnioskiem o udzielenie informacji, którymi dysponują juŝ organy administracji, chyba Ŝe wymagają one uaktualnienia IV.1.2. LICZBA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W POLSCE Zgodnie z dokumentem GUS Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2008 r., Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2009, na dzień 31 grudnia 2008 roku w Polsce zarejestrowanych było ogółem podmiotów gospodarczych (osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających Studium wykonalności CEIDG strona 19/166

20 osobowości prawnej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, bez osób prowadzących indywidualne gospodarstwa w rolnictwie), czego (czyli ponad 75%) stanowiła grupa osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą. PoniŜsza tabela przedstawia dane liczbowe o zmianach w liczbie osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, w latach : IV.1.3. Rok Prowadzących działalność gospodarczą Liczba osób fizycznych Zakładających działalność gospodarczą Likwidujących działalność gospodarczą OBECNY SPOSÓB PROWADZENIA EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ OSÓB FIZYCZNYCH Rejestry osób prowadzących działalność gospodarczą prowadzone są przez gminy, w wielu przypadkach w formie papierowej. Osoby zainteresowane nie mają do tych rejestrów praktycznie Ŝadnego dostępu. Zgodnie z wynikami Badania stanu informatyzacji procesu ewidencji gospodarczej w urzędach gmin przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy, w roku 2005: W 37,9% gmin ewidencja działalności gospodarczej prowadzona była w systemie informatycznym; W gminach, w których ewidencja działalności gospodarczej prowadzona była w systemie informatycznym, wykorzystywano do prowadzenia tej ewidencji aplikacje 60 róŝnych dostawców; W 13,1% gmin wnioskodawcy mieli moŝliwość złoŝenia wniosku o wpis do ewidencji drogą elektroniczną; 21% gmin planowało zakup oprogramowania do prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej; 87,4% gmin miało stały dostęp do Internetu; 8,2% gmin prowadziło wymianę danych drogą elektroniczną z urzędem statystycznym; 5,9% gmin prowadziło wymianę danych drogą elektroniczną z urzędem skarbowym; 1 GUS Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w 2008 r., Informacje i opracowania statystyczne, Warszawa 2009 Studium wykonalności CEIDG strona 20/166

21 IV ,3% gmin prowadziło wymianę danych drogą elektroniczną z oddziałem ZUS. LICZBA OPERACJI NA DANYCH REJESTROWYCH OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W POLSCE Jak wynika z tabeli punktu IV.1.3, w Polsce przedsiębiorcy wykonują rocznie około operacji zarejestrowania lub wyrejestrowania działalności gospodarczej. Dodatkowo, z Badania stanu informatyzacji procesu ewidencji gospodarczej w urzędach gmin przeprowadzonego przez Centrum Badania Opinii Społecznej na zlecenie Ministerstwa Gospodarki i Pracy, w roku 2005, wynika, Ŝe w roku 2004 przyjęto w urzędach gmin średnio 476 wniosków o zmianę wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, co przy liczbie gmin w Polsce 2478 daje łączną liczbę wniosków, czyli ok. 43% w stosunku do liczby zarejestrowanych przedsiębiorców. Przy załoŝeniu utrzymania tych proporcji, przy zarejestrowanych przedsiębiorców liczbę tych wniosków szacować naleŝy na około Daje to łącznie około operacji na danych rejestrowych rocznie (około operacji na jeden dzień roboczy). Obserwując dane w powyŝszej tabeli naleŝy przewidywać, Ŝe liczba tych operacji nie będzie znacząco wzrastać w najbliŝszych latach. Z badania CBOS wynika równieŝ, Ŝe w urzędach gmin przyjęto średnio 172 wnioski o wypis z rejestru ewidencji działalności gospodarczej, co daje łączną liczbę wniosków, czyli ok. 16% w stosunku do liczby zarejestrowanych przedsiębiorców. Przy załoŝeniu utrzymania tych proporcji, przy zarejestrowanych przedsiębiorców liczbę tych wniosków szacować naleŝy na około Do liczby tej naleŝy oczywiście dodać znaczącą liczbę osób, które nie występowały o wypis z rejestrów w gminach, ale po wdroŝeniu ewidencji elektronicznej będą do niej chciały zajrzeć z ze względu na potrzebę biznesową lub po prostu z ciekawości. IV.1.5. INFORMACJE O KONCESJACH, POZWOLENIACH, ZEZWOLENIACH I WPISACH DO REJESTRÓW, DOTYCZĄCYCH PROWADZENIA OKREŚLONEGO RODZAJU DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ PoniŜsza tabela przedstawia dane dotyczące poszczególnych rodzajów działalności gospodarczej, wymagającej zezwolenia (dane liczbowe przedstawiają stan na rok 2007): Lp. Nazwa koncesji/zezwoleni a/pozwolenia/rejes tru Organ uprawniony do wydawania Podstawa prawna W jakiej formie jest prowadzony rejestr (E - elektronicznie, P papierowo) Liczba koncesji/ licencji/zezwo leń/pozwoleń/ wpisów wydanych w 2006 roku Liczba aktualnych koncesji/ licencji/zezwo leń/pozwoleń/ wpisów znajduje się w zbiorze (rejestrze)? KONCESJE Koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóŝ kopalin pospolitych Starosta powiatu Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze P - 28% E - 15% E+P - 33% Nie ma 23% bd 1 % Śr. - 1,3 Max - 6 Min 0 Razem: 493 Śr. - 5 Max - 45 Min 0 Razem: 1895 Czy organ ma zapewniony dostęp do Internetu? Stałe łącze - 86% Modem 2% Nie ma 4% Inne 2% bd - 6% Studium wykonalności CEIDG strona 21/166

22 Lp. Nazwa koncesji/zezwoleni a/pozwolenia/rejes tru 2 Koncesja na poszukiwanie lub rozpoznawanie złóŝ kopalin podstawowych i pospolitych (nie zastrzeŝonych dla ministra środowiska) 3. Koncesja na wydobywanie kopalin pospolitych ze złóŝ 4. Koncesja na wydobywanie kopalin podstawowych i pospolitych (nie zastrzeŝonych dla ministra środowiska) 5. Koncesja w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym 6. Koncesja na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia Organ uprawniony do wydawania Marszałek województw a Starosta powiatu Marszałek województw a 7. Przewóz lotniczy Urząd Lotnictwa Cywilnego 8. Bezprzewodowe rozprowadzanie programów drogą rozsiewczą satelitarną 9. Rozprowadzanie programów drogą rozsiewczą naziemną 10. Rozprowadzanie programów drogą rozsiewczą satelitarną 11. Rozpowszechnian ie programów radiowych i telewizyjnych Podstawa prawna W jakiej formie jest prowadzony rejestr (E - elektronicznie, P papierowo) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze MSWiA Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią... MSWiA Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze KRRiT Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji KRRiT Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji KRRiT Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji KRRiT Ustawa z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji 12. Obrót ciepłem URE Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne P - 49% E - 17% E+P - 17% Nie ma 17% P - 33% E - 11% E+P - 36% Nie ma 20% P - 29% E - 29% E+P - 28% Nie ma 14% Liczba koncesji/ licencji/zezwo leń/pozwoleń/ wpisów wydanych w 2006 roku Śr Max - 53 Min 2 Razem: 240 Śr. - 1,4 Max - 9 Min 0 Razem: 530 Śr Max - 24 Min 1 Razem: 208 Liczba aktualnych koncesji/ licencji/zezwo leń/pozwoleń/ wpisów znajduje się w zbiorze (rejestrze)? Śr Max Min 2 Razem: 560 Śr. - 7,6 Max - 52 Min 0 Razem: 2880 Śr Max Min 71 Razem: 1792 Czy organ ma zapewniony dostęp do Internetu? Stałe łącze - 92% Modem 8% Stałe łącze - 85% Modem 2% Nie ma 4% Inne 2% bd - 7% Stałe łącze - 93% Modem 7% E+P Stałe łącze E+P Stałe łącze Nie ma 2 19 Stałe łącze E 1 3 Stałe łącze E Stałe łącze E 4 43 Stałe łącze E Stałe łącze E Stałe łącze 13. Wytwarzanie URE Ustawa z dnia 10 E Stałe łącze Studium wykonalności CEIDG strona 22/166

23 Lp. Nazwa koncesji/zezwoleni a/pozwolenia/rejes tru Organ uprawniony do wydawania ciepła kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne 14. Przesyłanie ciepła i dystrybucja ciepła 15. Przesyłanie energii elektrycznej oraz dystrybucja energii elektrycznej 16. Wytwarzanie energii elektrycznej 17. Obrót energia elektryczną 18. Wytwarzanie paliw ciekłych 19. Magazynowanie paliw ciekłych 20. Obrót paliwami ciekłymi 21. Przesył paliw ciekłych Podstawa prawna W jakiej formie jest prowadzony rejestr (E - elektronicznie, P papierowo) URE Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne URE Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne URE Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne URE Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne URE Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne URE Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne URE Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne URE Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne Liczba koncesji/ licencji/zezwo leń/pozwoleń/ wpisów wydanych w 2006 roku Liczba aktualnych koncesji/ licencji/zezwo leń/pozwoleń/ wpisów znajduje się w zbiorze (rejestrze)? Czy organ ma zapewniony dostęp do Internetu? E Stałe łącze E 14 PEE - 165, DEE - 44 Stałe łącze E Stałe łącze E Stałe łącze E Stałe łącze E Stałe łącze E Stałe łącze E 0 1 Stałe łącze LICENCJE Licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką Wójt/burmist rz/prezydent Ustawa z 6 września 2001 o transporcie drogowym P - 76% E - 4% E+P - 15% Nie ma 4% bd 1 % Śr Max Min 0 Razem: Śr Max Min 0 Razem: Stałe łącze - 89% Modem 2% Nie ma 8% Inne 0% bd - 3% 2. Transport osób Starosta powiatu 3. Transport rzeczy Starosta powiatu 4. Licencje na przewóz rzeczy UE 5. Licencje na przewóz osób UE (autokarem lub autobusem) 6. Licencje na przewóz osób UE Minister Transportu Minister Transportu Minister Transportu Ustawa z 6 września 2001 o transporcie drogowym Ustawa z 6 września 2001 o transporcie drogowym Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Ustawa z dnia 6 września 2001 r. P - 60% E - 6% E+P - 32% Nie ma 1% bd 1 % P - 60% E - 6% E+P - 33% Nie ma 1% Śr. - 2,3 Max - 21 Min 0 Razem: 872 Śr Max Min 0 Razem: 6822 Śr Max Min 1 Razem: Śr ,5 Max Min 45 Razem: Stałe łącze - 90% Modem 1% Nie ma 7% bd - 2% Stałe łącze - 90% Modem 2% Nie ma 7% bd - 1% E Stałe łącze E Stałe łącze E Stałe łącze Studium wykonalności CEIDG strona 23/166

24 Lp. Nazwa koncesji/zezwoleni a/pozwolenia/rejes tru (pojazdem innym niŝ autokarem lub autobusem)) 7. Licencja - statek rybacki 2 8. Licencja na wykonywanie przewozów kolejowych osób lub rzeczy albo udostępnianie pojazdów trakcyjnych 9. Licencja zawodowa w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami Licencja zawodowa w zakresie szacowania nieruchomości Licencja zawodowa w zakresie zarządzania nieruchomościami 5 12 Licencja na pośrednictwo w przewozie rzeczy (spedycja) Organ uprawniony do wydawania Minister Gospodarki Morskiej Urząd Transportu kolejowego Ministerstwo Budownictw a Ministerstwo Budownictw a Ministerstwo Budownictw a Podstawa prawna W jakiej formie jest prowadzony rejestr (E - elektronicznie, P papierowo) o transporcie drogowym Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami Starosta Ustawa z 6 września 2001 o transporcie drogowym Liczba koncesji/ licencji/zezwo leń/pozwoleń/ wpisów wydanych w 2006 roku Liczba aktualnych koncesji/ licencji/zezwo leń/pozwoleń/ wpisów znajduje się w zbiorze (rejestrze)? Czy organ ma zapewniony dostęp do Internetu? E Stałe łącze E+P Stałe łącze E+P Stałe łącze E+P Stałe łącze E+P Stałe łącze P - 51% E - 8% E+P - 37% Nie ma 1% bd 3 % Śr. - 5 Max - 24 Min 0 Razem: 1895 Śr. - 11,1 Max Min 0 Razem: 4207 WPIS DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ Rejestr przedsiębiorców prowadzących stację kontroli pojazdów Starosta powiatu Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym P - 80% E - 5% E+P - 15% Śr. - 1 Max - 19 Min 1 Razem: 379 Śr Max Min 1 Razem: Rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców 3. Rejestr przechowywania dokumentacji osobowej lub płacowej 4. Rejestr świadczenia usług turystycznych (polowania) Starosta powiatu Marszałek województw a Marszałek województw a Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym Ustawa z dnia 13 października 1995 prawo łowieckie P - 76% E - 5% E+P - 19% P - 40% E - 20% E+P - 40% P - 62% E - 13% E+P - 25% Śr. - 3 Max - 29 Min 0 Razem: 1137 Śr. - 3,3 Max - 5 Min 0 Razem: 53 Śr. - 2,25 Max - 10 Min 1 Razem: 36 Śr. - 18,6 Max Min 1 Razem: 6822 Śr Max - 28 Min 9 Razem: 240 Śr. - 11,25 Max - 30 Min 3 Razem: 180 Stałe łącze - 85% Modem 3% Nie ma 8% Inne 0% bd - 4% Stałe łącze - 93% Modem 1% Nie ma 5% bd - 1% Stałe łącze - 92% Modem 1% Nie ma 5% bd - 1% Stałe łącze - 100% Stałe łącze - 74% Modem 13% Nie ma 13% 2 Nie podlega rejestracji w CEIDG 3 Nie podlega rejestracji w CEIDG 4 Nie podlega rejestracji w CEIDG 5 Nie podlega rejestracji w CEIDG Studium wykonalności CEIDG strona 24/166

25 Lp. Nazwa koncesji/zezwoleni a/pozwolenia/rejes tru 5. Rejestr przedsiębiorców prowadzących kursy doszkalające 6. Rejestr organizatorów i pośredników turystycznych Organ uprawniony do wydawania Marszałek województw a Marszałek województw a Podstawa prawna W jakiej formie jest prowadzony rejestr (E - elektronicznie, P papierowo) Ustawa z dnia 28 października 2002 r. o przewozie towarów niebezpiecznych Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych P - 30% E - 10% E+P - 60% P - 10% E - 20% E+P - 70% Liczba koncesji/ licencji/zezwo leń/pozwoleń/ wpisów wydanych w 2006 roku Śr. - 3,4 Max - 9 Min 1 Razem: 54 Śr Max - 56 Min 4 Razem: 448 Liczba aktualnych koncesji/ licencji/zezwo leń/pozwoleń/ wpisów znajduje się w zbiorze (rejestrze)? Śr. - 23,3 Max - 55 Min 6 Razem: 373 Śr Max Min 53 Razem: 3440 Czy organ ma zapewniony dostęp do Internetu? Stałe łącze - 100% Stałe łącze - 90% Modem 10% 7. Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie usług detektywistycznyc h 8. Rejestr podmiotów wykonujących działalność lobbingową 9. Rejestr operatorów pocztowych 10. Rejestr organizatorów wyścigów konnych 11 Rejestr podmiotów wykonujących działalność w zakresie wyrobu i przetwarzania alkoholu etylowego 12. Rejestr działalności w zakresie wyrobu lub rozlewu napojów spirytusowych 13. Rejestr producentów wyrobów tytoniowych 14 Rejestr przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie wyrobu lub rozlewu wyrobów winiarskich 15 Rejestr podatników MSWiA Ustawa z dnia 6 lipca 2002 r. o usługach detektywistycznyc h MSWiA Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa UKE Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Polski Klub Wyścigów Konnych Prawo pocztowe Ustawa z dnia 18 stycznia 2001 r. o wyścigach konnych MRiRW Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych MRiRW Ustawa z dnia 18 października 2006 r. o wyrobie napojów spirytusowych oraz o rejestracji i ochronie oznaczeń geograficznych napojów spirytusowych MRiRW Ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych MRiRW Ustawa z dnia 22 stycznia 2004 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina MF (urząd celny) Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o E+P Stałe łącze E bd E Stałe łącze E 1 5 Stałe łącze E+P Stałe łącze E+P Stałe łącze P 5 33 Stałe łącze E+P Stałe łącze E Stałe łącze Studium wykonalności CEIDG strona 25/166

26 Lp. Nazwa koncesji/zezwoleni a/pozwolenia/rejes tru prowadzących skład podatkowy 16. Rejestr podmiotów prowadzących kształcenie podyplomowe pielęgniarek 17. Rejestr indywidualnych i indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek i połoŝnych 18. Rejestr grupowych praktyk pielęgniarek i połoŝnych 19. Działalność kantorowa 20. Rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjny ch 21. Fundusze inwestycyjny zagraniczny Organ uprawniony do wydawania Podstawa prawna W jakiej formie jest prowadzony rejestr (E - elektronicznie, P papierowo) podatku akcyzowym MZ Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i połoŝnej MZ Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i połoŝnej MZ Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i połoŝnej NBP Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe UKE Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjn e Komisja Nadzoru Bankowego Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych Liczba koncesji/ licencji/zezwo leń/pozwoleń/ wpisów wydanych w 2006 roku Liczba aktualnych koncesji/ licencji/zezwo leń/pozwoleń/ wpisów znajduje się w zbiorze (rejestrze)? Czy organ ma zapewniony dostęp do Internetu? E Stałe łącze E Stałe łącze E Stałe łącze E Stałe łącze E Stałe łącze E Stałe łącze ZEZWOLENIA Zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych Główny Lekarz Weterynarii Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne E+P Stałe łącze 2. Skup maku i konopi włóknistych 3. Prowadzenie domów pomocy społecznej 4. Prowadzenie placówek zapewniających całodobową opiekę 5. Nabywanie, przechowywanie lub uŝywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do uŝytku cywilnego 6. Działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiana odpadów 7. Obrót hurtowy napojami Wojewoda Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Wojewoda Ustawa o dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Wojewoda Ustawa o dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Wojewoda Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 r. o materiałach wybuchowych przeznaczonych do uŝytku cywilnego Wojewoda Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach Marszałek województw Ustawa z dnia 26 października 1982 Nie ma - 67% P - 33% P - 20% E+P - 60% Nie ma - 20% P - 46% E - 9% E+P - 36% Nie ma - 9% P - 33% E+P - 56% Nie ma - 11% P - 28% E - 14% E+P - 29% Nie ma - 29% P - 36% E+P - 64% Śr. - 1,2 Max - 3 Min 0 Razem: 19 Śr. - 1,6 Max - 7 Min 0 Razem: 26 Śr. - 3 Max - 9 Min 0 Razem: 48 Śr. - 4,3 Max - 22 Min 0 Razem: 69 Śr. - 13,1 Max - 38 Min 1 Razem: 210 Śr. - 73,4 Max Śr. - 1,25 Max - 3 Min 0 Razem: 20 Śr. - 24,2 Max Min 0 Razem: 387 Śr. - 6 Max - 16 Min 0 Razem: 96 Śr. - 20,6 Max Min 5 Razem: 330 Śr. - 28,75 Max - 73 Min 2 Razem: 460 Śr ,5 Max Stałe łącze - 83% bd 17% Stałe łącze - 100% Stałe łącze - 100% Stałe łącze - 100% Stałe łącze - 100% Stałe łącze - 100% Studium wykonalności CEIDG strona 26/166

27 Lp. Nazwa koncesji/zezwoleni a/pozwolenia/rejes tru alkoholowymi do 18% 8. SprzedaŜ napoi alkoholowych Organ uprawniony do wydawania a Prezydent/b urmistrz/wójt Podstawa prawna W jakiej formie jest prowadzony rejestr (E - elektronicznie, P papierowo) r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi P - 67% E - 5% E+P - 26% Nie ma - 1% Bd - 1% Liczba koncesji/ licencji/zezwo leń/pozwoleń/ wpisów wydanych w 2006 roku Min 19 Razem: 1174 Śr ,8 Max Min 3 Razem: Liczba aktualnych koncesji/ licencji/zezwo leń/pozwoleń/ wpisów znajduje się w zbiorze (rejestrze)? Min 59 Razem: 3224 Śr ,2 Max Min 0 Razem: Czy organ ma zapewniony dostęp do Internetu? Stałe łącze - 89% Modem 1% Inne - 1% Nie ma 7% Bd - 2% 9. Wykonywanie przewozów regularnych i przewozów regularnych specjalnych 10 Wytwarzanie tablic rejestracyjnych 11 Psychologiczne badanie kierowców Marszałek województw a Marszałek województw a Marszałek województw a Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym P - 7% E - 43% E+P - 50% P - 59% E - 14% E+P - 29% P - 14% E - 14% E+P - 72% Śr ,3 Max Min - 35 Razem: 2533 Śr. - 0,86 Max - 4 Min - 0 Razem: 14 Śr. - 4,1 Max - 8 Min - 0 Razem: 66 Śr ,2 Max Min Razem: Śr. - 4,7 Max - 13 Min - 2 Razem: 75 Śr Max - 61 Min - 14 Razem: 624 Stałe łącze - 100% Stałe łącze - 100% Stałe łącze - 72% Nie ma 14% Bd - 14% 12 Rozpowszechnian ie, rozpoznawanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniani a i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznyc h i teledetekcyjnych 13 Transgraniczne przemieszczanie odpadów 14 Działalność w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów Marszałek województw a Główny Inspektor Ochrony Środowiska Starosta powiatu Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne Ustawa z dnia 31 lipca 2004 r. o międzynarodowy m obrocie odpadami Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach P - 42% E - 29% Nie ma - 29% Śr. - 94,1 Max Min - 12 Razem: 1506 Śr ,7 Max Min - 49 Razem: 4443 E bd P - 22% E - 13% E+P - 34% Nie ma - 29% Bd - 2% Śr. - 2,9 Max - 20 Min - 10 Razem: 1099 Śr. - 13,3 Max - 76 Min - 0 Razem: 5041 Stałe łącze - 86% Bd - 14% Stałe łącze - 89% Modem 2% Inne - 2% Nie ma 3% Bd - 4% 15 Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów 16 Prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów 17 Zezwolenie na uczestnictwo we wspólnotowym systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów Starosta powiatu Starosta powiatu Starosta powiatu Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 o odpadach Ustawa z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów P - 17% E - 9% E+P - 32% Nie ma - 40% Bd - 2% P - 16% E - 10% E+P - 33% Nie ma - 35% Bd - 6% P - 33% E - 22% E+P - 15% Nie ma - 30% Śr. - 4,6 Max - 21 Min - 0 Razem: 1743 Śr. - 7,1 Max - 40 Min - 1 Razem: 2691 Śr. - 2,7 Max - 10 Min - 0 Razem: 1023 Śr. - 31,6 Max - 76 Min - 0 Razem: Śr Max - 96 Min - 4 Razem: Śr. - 2,25 Max - 6 Min - 0 Razem: 853 Stałe łącze - 92% Nie ma 4% Bd - 4% Stałe łącze - 92% Nie ma 4% Bd - 4% Stałe łącze - 96% Nie ma 2% Bd - 2% Studium wykonalności CEIDG strona 27/166

28 Lp. Nazwa koncesji/zezwoleni a/pozwolenia/rejes tru cieplarnianych 18 Prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 19 Prowadzenie działalności w zakresie opróŝniania zbiorników bezodpływowych i zbierania odpadów komunalnych 20 Zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków 21 Organizacja imprez masowych 22 Prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a takŝe grzybowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części 23 Zezwolenia w zakresie działalności polegającej na stałej eksploatacji obiektu jądrowego 24 Prowadzenie działalności pocztowej 25 Dopuszczenie do obrotu środków ochrony roślin 26 Urządzanie gier i zakładów wzajemnych 27 Prowadzenie składu podatkowego 28 Prowadzenie działalności jako zarejestrowanego handlowca 29 Prowadzenie działalności jako niezarejestrowane go handlowca Organ uprawniony do wydawania Prezydent/ burmistrz/wó jt Prezydent/ burmistrz/wó jt Prezydent/ burmistrz/wó jt Prezydent/ burmistrz/wó jt Prezydent/ burmistrz/wó jt Państwowa Agencja Atomistyki Podstawa prawna W jakiej formie jest prowadzony rejestr (E - elektronicznie, P papierowo) cieplarnianych i innych substancji Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r. o bezpieczeństwie imprez masowych Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Ustawa z dnia 19 listopada 2000r. Prawo atomowe UKE Ustawa z dnia 12 czerwca 2003 r. Prawo pocztowe MRiRW Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin MF Ustawa z dnia 29 lipca 1992 r. o grach i zakładach MF (urząd celny) MF (urząd celny) MF (urząd celny) Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym P - 49% E - 8% E+P - 35% Nie ma - 8% P - 67% E - 5% E+P - 18% Nie ma - 9% Bd - 1% P - 64% E+P - 9% Nie ma - 27% P - 64% E+P - 9% Nie ma - 27% P - 61% E - 6% E+P - 22% Nie ma - 11% Liczba koncesji/ licencji/zezwo leń/pozwoleń/ wpisów wydanych w 2006 roku Śr. - 2,55 Max - 13 Min - 0 Razem: 6319 Śr. - 3,3 Max - 38 Min - 0 Razem: 8177 Śr. - 0,14 Max - 1 Min - 0 Razem: 347 Śr. - 14,25 Max - 47 Min - 1 Razem: Śr. - 0,44 Max - 1 Min - 0 Razem: 1090 Liczba aktualnych koncesji/ licencji/zezwo leń/pozwoleń/ wpisów znajduje się w zbiorze (rejestrze)? Śr. - 6,5 Max - 18 Min - 0 Razem: Śr. - 7,6 Max - 88 Min - 0 Razem: Śr. - 1,6 Max - 4 Min - 1 Razem: 3965 Śr. - 10,7 Max - 35 Min - 0 Razem: Śr. - 1,06 Max - 3 Min - 0 Razem: 2627 Czy organ ma zapewniony dostęp do Internetu? Stałe łącze - 92% Modem 1% Inne - 1% Nie ma 3% Bd - 3% Stałe łącze - 91% Modem 1% Inne - 1% Nie ma 3% Bd - 4% Stałe łącze - 95% Bd - 5% Stałe łącze - 92% Bd - 8% Stałe łącze - 88% Inne - 6% Bd - 6% E+P Stałe łącze E 0 6 Stałe łącze E+P Stałe łącze E Stałe łącze E Stałe łącze E Stałe łącze P bd bd Stałe łącze 30 Wykonywanie MF Ustawa z dnia 23 P bd bd Stałe łącze Studium wykonalności CEIDG strona 28/166

29 Lp. Nazwa koncesji/zezwoleni a/pozwolenia/rejes tru czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego 31 Prowadzenie składu podatkowego rolnikowi wytwarzającemu na własny uŝytek eter lub czysty olej roslinny 32 Prowadzenie giełdy towarowej 33 Prowadzenie giełdy papierów wartościowych 34 Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie instalacji i napraw oraz sprawdzania określonych rodzajów przyrządów pomiarowych 35 Prowadzenie warsztatu w zakresie napraw, instalacji lub sprawdzania tachografów cyfrowych 36 Tworzenie punktów legalizacyjnych 37 Wykonywanie obsługi naziemnej 38 Zarządzenie lotniskiem uŝytku publicznego 39 Zezwolenie na prawa sprzedaŝy 40 Przywóz z zagranicy lub wywóz za granicę środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów kategorii I 41 Wytwarzanie, przetwarzanie lub przerób środków odurzających, substancji psychotropowych i prekursorów Organ uprawniony do wydawania Podstawa prawna W jakiej formie jest prowadzony rejestr (E - elektronicznie, P papierowo) (urząd celny) stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym MF (urząd celny) Ustawa z dnia 23 stycznia 2004 r. o podatku akcyzowym MF Ustawa z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych MF Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi GUM Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach GUM Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o systemie tachografów cyfrowych GUM Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. Prawo o miarach Urząd Lotnictwa Cywilnego Urząd Lotnictwa Cywilnego Urząd Lotnictwa Cywilnego MZ Główny Inspektorat Farmaceutyc zny MZ Główny Inspektorat Farmaceutyc zny Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lotnicze Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Liczba koncesji/ licencji/zezwo leń/pozwoleń/ wpisów wydanych w 2006 roku Liczba aktualnych koncesji/ licencji/zezwo leń/pozwoleń/ wpisów znajduje się w zbiorze (rejestrze)? Czy organ ma zapewniony dostęp do Internetu? E Stałe łącze Nie ma 0 0 Stałe łącze Nie ma 0 0 Stałe łącze E+P Stałe łącze E+P Stałe łącze E+P Stałe łącze E 1 15 Stałe łącze E 0 6 Stałe łącze E 2 15 Stałe łącze Nie ma 1095 bd Stałe łącze E Stałe łącze Studium wykonalności CEIDG strona 29/166

30 Lp. Nazwa koncesji/zezwoleni a/pozwolenia/rejes tru kategorii I 42 Prowadzenie obrotu hurtowego środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii I 43 Wytwarzanie produktów leczniczych 44 Hurtownia farmaceutyczna 45 Wykonywanie prac podwodnych na obszarach morskich 46 Manewrowanie w porcie rybackim ze zmniejszona ilością holowników lub bez asysty 47 Wynajmowanie jednostek pływających, prowadzenie szkółek 48 Wykonywanie stałego przewozu statkiem między portami polskiego wybrzeŝa 49 Chów lub hodowla ryb i innych organizmów morskich 50 Zezwolenia połowowe 51 Utworzenie przedstawicielstw a banku zagranicznego i instytucji kredytowej 52 Zezwolenie dewizowe 53 Wykonywanie działalności ubezpieczeniowej - zakład ubezpieczeń 54 Fundusz inwestycyjny 55 Prowadzenie giełdy towarowej Organ uprawniony do wydawania MZ Główny Inspektorat Farmaceutyc zny MZ Główny Inspektorat Farmaceutyc zny MZ Główny Inspektorat Farmaceutyc zny Urząd Morski Urząd Morski Urząd Morski Urząd morski Ministerstwo Gospodarki Morskiej Ministerstwo Gospodarki Morskiej Komisja Nadzoru Bankowego Narodowy Bank Polski Komisja Nadzoru Bankowego Komisja Nadzoru Bankowego Komisja Nadzoru Podstawa prawna W jakiej formie jest prowadzony rejestr (E - elektronicznie, P papierowo) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o bezpieczeństwie morskim Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich RP i administracji morskiej Ustawa z dnia 18 września 2001 r. kodeks morski Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o rybołówstwie Ustawa Prawo bankowe Ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych Ustawa z dnia 26 października 2000 Liczba koncesji/ licencji/zezwo leń/pozwoleń/ wpisów wydanych w 2006 roku Liczba aktualnych koncesji/ licencji/zezwo leń/pozwoleń/ wpisów znajduje się w zbiorze (rejestrze)? Czy organ ma zapewniony dostęp do Internetu? E Stałe łącze E+P Stałe łącze E Stałe łącze E+P Śr. - 39,5 Max - 56 Min - 23 Śr. - 91,5 Max Min - 12 Stałe łącze E+P Stałe łącze E+P Stałe łącze P 1 1 Stałe łącze P 2 3 Stałe łącze E bd bd Stałe łącze Nie ma 3 bd bd E+P 1932 bd Stałe łącze Nie ma 138 bd Stałe łącze Nie ma 61 bd Stałe łącze E+P 7 41 Stałe łącze Studium wykonalności CEIDG strona 30/166

31 Lp. Nazwa koncesji/zezwoleni a/pozwolenia/rejes tru 56 Prowadzenie rachunków papierów wartościowych 57 Prowadzenie działalności maklerskiej 58 Utworzenie towarzystwa emerytalnego 59 Utworzenie pracowniczego funduszu emerytalnego 60 Pomioty pośredniczące w zbywaniu i odkupywaniu jednostek lut tytułów uczestnictwa funduszy inwestycyjnych 61 Zezwolenie dla agentów firm inwestycyjnych 62 Zezwolenie dla brokerów ubezpieczeniowyc h i reasekuracyjnych 63 Zezwolenie na obrót towarami o znaczeniu strategicznym 64. Zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych 65. Zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości Organ uprawniony do wydawania Bankowego Komisja Nadzoru Bankowego Komisja Nadzoru Bankowego Komisja Nadzoru Bankowego Komisja Nadzoru Bankowego Komisja Nadzoru Bankowego Komisja Nadzoru Bankowego Komisja Nadzoru Bankowego Podstawa prawna W jakiej formie jest prowadzony rejestr (E - elektronicznie, P papierowo) r. o giełdach towarowych Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Ustawa z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych Ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowy m MG Ustawa z dnia 29 listopada 2000r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa Liczba koncesji/ licencji/zezwo leń/pozwoleń/ wpisów wydanych w 2006 roku Liczba aktualnych koncesji/ licencji/zezwo leń/pozwoleń/ wpisów znajduje się w zbiorze (rejestrze)? Czy organ ma zapewniony dostęp do Internetu? E+P 0 14 Stałe łącze E+P 6 49 Stałe łącze Nie ma 0 bd bd Nie ma 0 bd Stałe łącze E Stałe łącze E Stałe łącze E+P Stałe łącze bd 1200 bd Stałe łącze MG bd 231 bd Stale łącze MG bd 516 bd Stałe łącze Studium wykonalności CEIDG strona 31/166

32 Lp. Nazwa koncesji/zezwoleni a/pozwolenia/rejes tru Organ uprawniony do wydawania powyŝej 18% alkoholu 66. Utworzenie banku Komisja Nadzoru Bankowego Podstawa prawna W jakiej formie jest prowadzony rejestr (E - elektronicznie, P papierowo) Ustawa Prawo bankowe Liczba koncesji/ licencji/zezwo leń/pozwoleń/ wpisów wydanych w 2006 roku Liczba aktualnych koncesji/ licencji/zezwo leń/pozwoleń/ wpisów znajduje się w zbiorze (rejestrze)? E 0 Banki komercyjne - 40 Banki spółdzielcze POZWOLENIA Wytwarzanie odpadów Wojewoda Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r, o odpadach P - 50% E - 33% E+P - 17% Śr. - 35,3 Max - 70 Min - 09 Śr ,6 Max Min Pozwolenie wodnoprawne 3. Pozwolenie zintegrowane Starosta powiatu Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Wojewoda Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne Wojewoda Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska P - 25% E - 20% E+P - 31% Nie ma - 24% P - 42% E - 29% Nie ma - 29% P - 17% E - 33% E+P - 17% Nie ma - 33% Razem: 565 Śr. - 6 Max - 70 Min - 0 Razem: 2274 Śr. - 94,1 Max Min - 12 Razem: 1506 Śr. - 27,3 Max - 47 Min - 7 Razem: 437 Razem: 1787 Śr. - 31,5 Max Min - 0 Razem: Śr ,7 Max Min - 49 Razem: 4443 Śr. - 63,6 Max Min - 7 Razem: 1018 Czy organ ma zapewniony dostęp do Internetu? Stałe łącze Stałe łącze - 100% Stałe łącze - 90% Modem - 3% Inne - 1% Nie ma - 5% Bd - 1% Stałe łącze - 86% Bd - 14% Stałe łącze - 67% Bd - 33% Starosta P - 22% E - 21% E+P - 35% Nie ma - 22% Śr. - 1,4 Max - 3 Min - 0 Razem: 531 Śr. - 2,02 Max - 5 Min - 0 Razem: 766 Stałe łącze - 94% Modem 2% Inne - 2% Bd - 2% 4. Wprowadzanie pyłów i gazów do powietrza Starosta powiatu Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska P - 26% E - 20% E+P - 33% Nie ma - 21% Śr. - 4,9 Max - 41 Min - 0 Razem: 1857 Śr. - 29,6 Max Min - 0 Razem: Stałe łącze - 94% Modem 2% Inne - 2% Nie - 1% Bd - 1% 5. UŜycie środków ochrony roślin niedopuszczonych do obrotu, przeznaczonych do celów naukowo - badawczych lub związanych z rejestracją środków 6. Wprowadzenie nawozów do obrotu 7. Dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego w procedurze zdecentralizowane j MRiRW Ustawa z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin MRiRW Ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach i nawoŝeniu MZ Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne Nie ma Stałe łącze E Stałe łącze E+P 0 39 Stałe łącze Studium wykonalności CEIDG strona 32/166

33 Lp. Nazwa koncesji/zezwoleni a/pozwolenia/rejes tru 8. Dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego w procedurze wzajemnego uznawania 9. Dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego 10. Import równoległy produktu leczniczego 11. Prowadzenie badań archeologicznych i poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych 12. Układanie i utrzymywanie podmorskich kabli i rurociągów na morskich wodach wewnętrznych 13. Przeszukiwanie wraków statków lub ich pozostałości Organ uprawniony do wydawania Podstawa prawna W jakiej formie jest prowadzony rejestr (E - elektronicznie, P papierowo) MZ Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne MZ Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne MZ Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo Urząd Morski Urząd Morski Urząd Morski farmaceutyczne Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich RP i administracji morskiej Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich RP i administracji morskiej Liczba koncesji/ licencji/zezwo leń/pozwoleń/ wpisów wydanych w 2006 roku Liczba aktualnych koncesji/ licencji/zezwo leń/pozwoleń/ wpisów znajduje się w zbiorze (rejestrze)? Czy organ ma zapewniony dostęp do Internetu? E+P 892 bd Stałe łącze E+P Stałe łącze E+P 118 bd Stałe łącze E+P 4 10 Stałe łącze P 1 5 Stałe łącze E+P 6 15 Stałe łącze IV.2. ZIDENTYFIKOWANE PROBLEMY. IV.2.1. PROBLEMY Z ZAKŁADANIEM DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Trudności w zakładaniu działalności gospodarczej są jednym z kluczowych problemów zgłaszanych przez środowiska biznesowe w Polsce..Zgodne z dokumentem Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Gospodarki Przedsiębiorczość w Polsce z sierpnia 2008 roku: Konkurencyjność polskiej gospodarki w większości międzynarodowych porównań i rankingów, bez względu na przyjmowane kryteria i wskaźniki, nie przedstawia się korzystnie. Za słabe strony gospodarki polskiej uznaje się przede wszystkim: nieefektywność wydatków publicznych, niską elastyczność rynku pracy, niską jakość instytucji publicznych, nieefektywne sądownictwo gospodarcze, niekorzystne warunki rozpoczynania działalności gospodarczej, słabo rozwiniętą infrastrukturę. Zbyt rozbudowane i skomplikowane prawo o niskiej jakości w sposób istotny utrudnia procesy rozwojowe w gospodarce. Istniejące bariery, zwłaszcza biurokracja, ograniczają przedsiębiorczość polskich obywateli, utrudniają prowadzenie działalności biznesowej i zniechęcają zagranicznych inwestorów. Przedsiębiorcy coraz częściej postulują wyeliminowanie konkretnych barier prawnych prowadzenia działalności gospodarczej Studium wykonalności CEIDG strona 33/166

34 Zgodnie z dokumentem Ministerstwa Gospodarki Polska 2008, Raport o stanie gospodarki, Warszawa 2008, według raportu Banku Światowego i IFC25 Doing business 2008 : IV.2.2. Wg syntetycznej oceny łatwości prowadzenia działalności gospodarczej (ease of doing business) Polska spadła o 6 miejsc i zajmuje obecnie 74 miejsce na 178 ocenianych krajów Jeśli chodzi o rankingi cząstkowe, najniŝsza ocena przypadła kategorii rozpoczynanie działalności gospodarczej (129 miejsce Polski). Mimo względnej poprawy wskaźników cząstkowych (obniŝenie kosztu rozpoczęcia działalności z 21,4% do 21,2% PKB per capita oraz poziomu wymaganego kapitału z 204,4% do 196,8% PKB per capita), inne kraje szybciej reformowały ten obszar. W konsekwencji oznaczało to spadek aŝ o 11 pozycji w stosunku do poprzedniego rankingu PROBLEMY Z DOSTĘPEM DO INFORMACJI O PRZEDSIĘBIORCACH Jak wynika z danych przedstawionych w rozdziale IV.1 niniejszego studium, około 75% działających w Polsce podmiotów gospodarczych to osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Informacje na temat tych przedsiębiorców są obecnie, na skutek rozproszenia i braku informatyzacji, praktycznie niedostępne dla obywateli i innych przedsiębiorstw. Z jednej strony obniŝa to zaufanie do osób prowadzących działalność gospodarczą, z drugiej strony naraŝa klientów tych przedsiębiorców na ryzyko związane z obsługą przez podmioty niezarejestrowane, niesolidne lub nieuprawnione do prowadzania danego rodzaju działalności. RównieŜ administracja państwowa ma często kłopoty z dostępem do informacji o podmiotach, którym odebrano uprawnienia do prowadzenia pewnych rodzajów działalności, zwłaszcza, gdy uprawnienia te nadawane są na poziomie lokalnym. W związku z tym organy administracji Ŝądają od przedsiębiorcy przedstawienia wypisów i zaświadczeń, wystawianych przez inne organy administracji. IV.3. IV.3.1. ANALIZA SWOT. ANALIZA SWOT DLA PROJEKTU Silne strony Ustawowe umocowanie realizacji projektu Jednoznaczna definicja wymagań na funkcjonalność systemu (ustawa) Realizacja projektu przez jednostkę bezpośrednio odpowiedzialną za regulacje w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej Dostatecznie długi czas planowany na realizację projektu Zapewnione finansowanie projektu z funduszy UE (umieszczenie na liście projektów indywidualnych PO, IG, w Planie Informatyzacji Państwa) Termin zakończenia kluczowych zadań projektu przed kolejnymi wyborami parlamentarnymi Szanse MoŜliwość umocowania projektu na wysokich szczeblach w MG, innych resortach i współpracujących podmiotach (wymagania ustawowe) Silne polityczne wsparcie dla ułatwiania działalności gospodarczej zarówno na poziomie Polski, jak i Unii Słabe strony Brak bezpośredniego wpływu MG na wszystkie elementy, które trzeba zrealizować, aby osiągnąć sukces projektu DuŜa liczba podmiotów, z którymi trzeba budować wspólne interfejsy Brak wiąŝących uzgodnień z podmiotami realizującymi inne istotne dla sukcesu projektu systemy (epuap, GUS, ZUS, KRUS, PESEL, TERYT, KRK, KRS, US) Brak finansowania migracji danych z dotychczasowych rejestrów działalności gospodarczej ZagroŜenia Potencjalna niesprawność lub niedostateczna wydajność platformy epuap Niewykonanie w wymaganym terminie jednego lub więcej interfejsu do systemu, z którym musi współpracować CEIDG Studium wykonalności CEIDG strona 34/166

35 Europejskiej MoŜliwość zrealizowania projektu przy pomocy niewielkiej liczby procedur przetargowych MoŜliwość łatwego śledzenia potencjalnych zmian legislacyjnych wpływających na projekt Presja społeczna wynikająca z oczekiwań przedsiębiorców, co do wzrostu poziomu usług publicznych Problemy w migracji danych z dotychczasowych rejestrów działalności gospodarczej Wprowadzenie zmian w wymaganiach na CEIDG, wynikających z konieczności wdroŝenia systemu PPK Prawdopodobieństwo wprowadzenia zmian legislacyjnych, które wpłyną na projekt Nieprecyzyjne zapisy UoSDG, dotyczące współpracy CEIDG z Krajowym Rejestrem Karnym PrzedłuŜanie się procedur przetargowych, niezbędnych dla realizacji projektu MoŜliwość wyboru w przetargach niezbędnych dla realizacji projektów wykonawców, którzy nie będą w stanie terminowo i prawidłowo zrealizować zamówienia IV.3.2. ANALIZA SWOT DLA INWESTORA MINISTERSTWA GOSPODARKI Silne strony Gwarantowana stabilność finansowa, jako jednostki budŝetowej Podmiot posiadający wiedzę i potencjał w zakresie regulacji dotyczących działalności gospodarczej Szanse Istniejąca wiedza odnośnie innych rozwiązań - moŝliwość wsparcia zarządzania projektem przez zewnętrznych konsultantów Słabe strony Brak w MG wizji struktury organizacyjnej zarządzającej realizacją projektu i przyszłą eksploatacją systemu Mały zespół koordynujący prace nad CEIDG w MG ZagroŜenia Zmiany budŝetowe wynikające z kryzysu finansowego Studium wykonalności CEIDG strona 35/166

36 V. LOGIKA INTERWENCJI. V.1. CELE PROJEKTU. V.1.1. MAPA POWIĄZAŃ CELÓW, REZULTATÓW I PRODUKTÓW PROJEKTU PoniŜszy rysunek przedstawia mapę powiązań celów, rezultatów i produktów projektu CEIDG: V.1.2. OGÓLNY CEL PROJEKTU Celem ogólnym projektu jest: WdroŜenie systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, umoŝliwiającego: a) utworzenie i prowadzenie centralnej ewidencji działalności gospodarczej, b) udzielanie informacji o treści wpisów do centralnej ewidencji działalności gospodarczej, c) zwiększenie bezpieczeństwa obrotu gospodarczego wskutek udostępnienia informacji o przedsiębiorcach wpisanych do ewidencji działalności gospodarczej. Miarami osiągnięcia ogólnego celu projektu są: uruchomienie systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, o funkcjonalności zgodnej z wymaganiami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, najpóźniej od dnia 1 lipca 2011 roku Studium wykonalności CEIDG strona 36/166

37 uzupełnienie bazy danych systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej o dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zarejestrowanych przed 1 lipca 2011 roku, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 roku V.1.3. SZCZEGÓŁOWY CEL PROJEKTU Celem szczegółowym projektu CEIDG jest: UmoŜliwienie ewidencjonowania działalności gospodarczej drogą elektroniczną w ramach tzw. zero okienka, z wykorzystaniem zintegrowanego formularza zawierającego dane niezbędne dla CEIDG oraz: urzędów skarbowych (zgłoszenie identyfikacyjne/zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą), Głównego Urzędu Statystycznego (wniosek o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej lub o zmianę cech objętych wpisem), Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (zgłoszenie/zmiana płatnika składek) oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników). Miarą osiągnięcia szczegółowego celu projektu jest umoŝliwienie składania wniosków o wpis do ewidencji działalności gospodarczej, drogą elektroniczną, zgodnie z zapisami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, najpóźniej od dnia 1 lipca 2011 roku. V.2. SPÓJNOŚĆ CELÓW PROJEKTU Z CELAMI DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH. V.2.1. ZGODNOŚĆ CELÓW PROJEKTU Z CELEM I ZAKRESEM MERYTORYCZNYM 7. OSI PRIORYTETOWEJ PO IG Projekt Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej został umieszczony na liście projektów indywidualnych, opublikowanej w Obwieszczeniu Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 6 sierpnia 2008 r., w sprawie listy projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata (M.P. z dnia 18 sierpnia 2008 r. Nr 60, poz. 536). PoniŜsza tabela zawiera zestawienie wybranych zapisów celu i uzasadnienia działania dla 7. osi priorytetowej PO IG Społeczeństwo informacyjne budowa elektronicznej administracji 6 z celami projektu Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej : Lp. Cel 7. osi priorytetowej PO IG Cel projektu CEIDG 1 W ramach priorytetu przewiduje się uruchamianie następujących usług wspomagających świadczenie elektronicznych usług publicznych na rzecz obywateli i przedsiębiorców: elektroniczny obieg spraw i dokumentów, dostęp do rejestrów państwowych, podpis elektroniczny i system elektronicznych toŝsamości (eid). 2 Wprowadzone rozwiązania ułatwią prowadzenie działalności gospodarczej, m.in. poprzez likwidację barier na styku biznesadministracja, a takŝe przez zwiększenie moŝliwości wykorzystania zasobów informacji publicznej przez przedsiębiorców. Przyczynią się takŝe do ułatwienia kontaktu W wyniku projektu osobom fizycznym i prawnym udostępniony zostanie centralny rejestr informacji o przedsiębiorcach. Dostęp do rejestru odbywał się będzie drogą elektroniczną. Obieg spraw związanych z rejestracją przedsiębiorców i dostępem do rejestru odbywał się będzie elektronicznie. W ramach projektu wykorzystany zostanie podpis elektroniczny. CEIDG umoŝliwi sprawną rejestrację i zmiany w rejestracji działalności gospodarczej, praktycznie eliminując udział urzędników w tych czynnościach. Dostęp do CEIDG będzie moŝliwy z kaŝdego miejsca w Polsce, bez 6 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, , Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata , Warszawa, 29 stycznia 2009 Studium wykonalności CEIDG strona 37/166

38 Lp. Cel 7. osi priorytetowej PO IG Cel projektu CEIDG obywateli z administracją publiczną i załatwiania spraw. konieczności wizyt w urzędach. 3 Tworzone będą dziedzinowe platformy e-usług na potrzeby obsługi przedsiębiorców. Zostaną one zintegrowane na centralnej platformie, umoŝliwiającej świadczenie e-usług w obszarach kluczowych dla działalności gospodarczej, takich jak np. rozliczenia podatkowe, cła, opłaty administracyjne, obrót towarowy i jego rozliczanie, rejestracja działalności gospodarczej, obsługa zamówień publicznych, dostęp do baz informacji gospodarczej (m.in. bazy patentów). CEIDG będzie dostępny uŝytkownikom poprzez platformę epuap, stanowiącą docelowo jednolitą platformę dostępu obywateli do usług administracji publicznej. UmoŜliwienie elektronicznej rejestracji działalności gospodarczej jest wprost spełnieniem celu zapisanego w celach 7. osi priorytetowej PO IG. PoniŜsza tabela pokazuje, w jaki sposób projekt CEIDG spełnia, dotyczące projektu, wymagania formalne i merytoryczne oceny wniosków o dofinansowanie w ramach 7. osi priorytetowej PO IG 7 : Lp. Wymaganie Sposób spełnienia wymagania przez CEIDG Wymogi formalne - projekt 1 Realizacja przedsięwzięcia mieści się w ramach czasowych działania PO IG, 2 Wnioskowana kwota wsparcia jest zgodna z zasadami finansowania projektów obowiązujących dla działania, 3 Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi wymienionymi w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 (zgodnie z deklaracją wnioskodawcy), 4 Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z moŝliwości uzyskania wsparcia w ramach danego działania PO IG (jeśli dotyczy). Kryteria formalne specyficzne dla 7 osi priorytetowej PO IG 1 Projekt znajduje się na indykatywnym wykazie indywidualnych projektów kluczowych lub jest projektem systemowym, 2 Wnioskodawca wypełnił wszystkie wymogi określone w pre-umowie (nie dotyczy projektu systemowego), 3 Kwalifikowalność wydatków zaplanowanych w projekcie w ramach działania, 4 Wnioskodawca posiada wszystkie niezbędne do realizacji projektu zgody i pozwolenia, 5 Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od zakończenia projektu. Czas realizacji projektu jest zgodny z zasadami kwalifikowalności wydatków w czasie, określonymi dla PO IG. Realizacja projektu rozpoczęła się , a jej zakończenie planowane jest na Realizowany projekt jest projektem kluczowym wpisanym indykatywnie do programu operacyjnego. Kwota wsparcia została obliczona zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Patrz rozdział VIII niniejszego Studium. Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi WE. Patrz rozdział V.3 niniejszego Studium. Projekt znajduje się na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata pod numerem POIG 7-9 Projekt znajduje się na Liście projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata pod numerem POIG 7-9 Ocena tego kryterium leŝy poza zakresem Studium Wykonalności. Wydatki projektu są kwalifikowane, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Patrz rozdział VIII.2 niniejszego Studium. Wnioskodawca nie potrzebuje dla rozpoczęcia realizacji projektu Ŝadnych specyficznych zgód lub pozwoleń. Patrz rozdziały VIII.3.1 i VIII.3.2 niniejszego Studium. Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres 5 lat. Patrz rozdziały VII i VIII niniejszego Studium. 7 Zgodnie z dokumentem Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach programu operacyjnego innowacyjna gospodarka , Wyciąg z dokumentu dla 7. i 8. osi priorytetowej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 12 luty 2009 r. Studium wykonalności CEIDG strona 38/166

39 Lp. Wymaganie Sposób spełnienia wymagania przez CEIDG Kryteria merytoryczne 1 Przedmiot projektu jest zgodny z priorytetami Planu Informatyzacji Państwa, 2 Przedmiot projektu jest zgodny z celami PO IG oraz 7 osi priorytetowej, 3 W projekcie zastosowane są standardy otwarte, umoŝliwiające osiągnięcie interoperacyjności z innymi systemami (kryterium jest oceniane, jeśli przewidywane jest komunikowanie się systemu z innymi systemami), 4 Przedmiot projektu spełnia minimalne wymagania dla systemów lub rejestrów państwowych, określone w aktach wykonawczych do ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, 5 Projekt ma zasięg ogólnokrajowy lub ponadregionalny, 6 Projekt posiada spójną koncepcję udostępnienia wyników projektu zainteresowanym podmiotom, 7 Sposób realizacji projektu uwzględnia konieczność zapewnienia bezpieczeństwa danych i usług, 8 Harmonogram realizacji projektu uwzględnia czas potrzebny na przeprowadzenie procedur przetargowych (zadania zaplanowane są we właściwej kolejności), 9 Wskaźniki produktu i rezultatu są: obiektywnie weryfikowalne, odzwierciedlają załoŝone cele projektu, adekwatne dla danego rodzaju projektu, 10 Wydatki są uzasadnione, racjonalne i adekwatne do zakresu i celów projektu, 11 Projekt ma co najmniej neutralny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006. Projekt figuruje w Planie Informatyzacji Państwa na lata jako projekt sektorowy pod nr 22. Patrz rozdział V.2.2 niniejszego Studium. Przedmiot projektu jest zgodny z: Celem szczegółowym POIG Wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych w gospodarce Celem 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej poprzez zwiększenie dostępności zasobów informacyjnych administracji publicznej oraz usług publicznych w formie cyfrowej dla obywateli i przedsiębiorców System informatyczny CEIDG będzie współpracował z całym szeregiem systemów wspomagających pracę administracji państwowej: PESEL, TERYT, REGON, systemy urzędów skarbowych, ZUS, KRUS i KRS. Do współpracy z tymi systemami wykorzystana zostanie platforma epuap. Wszystkie interfejsy systemu budowane będą w oparciu o standardy otwarte, w szczególności zgodne z: rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w formie elektronicznej (Dz. U. Nr 214, poz. 1781). rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. Nr 212, poz. 1766) Patrz rozdziały VI.4 i VII niniejszego Studium. Projekt ma zasięg ogólnokrajowy. Patrz rozdział II.4 niniejszego Studium. Wyniki (produkty) projektu będą udostępniany uŝytkownikom przez platformę epuap. Patrz rozdział VI.2.1 niniejszego Studium. Patrz rozdział VI.3.2 niniejszego Studium. Patrz rozdziały VII.2 i VII.3.3 niniejszego Studium. Wskaźniki produktu i rezultatu spełniają wymagane kryteria. Określono obiektywne miary dla kaŝdego rezultatu i produktu. Patrz rozdziały V.5 i V.6 niniejszego Studium. Patrz rozdział VIII niniejszego Studium. Projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi WE. Patrz rozdział V.3 niniejszego Studium. Studium wykonalności CEIDG strona 39/166

40 V.2.2. ZGODNOŚĆ CELÓW PROJEKTU Z PRIORYTETAMI PLANU INFORMATYZACJI PAŃSTWA Projekt figuruje w Planie Informatyzacji Państwa na lata jako projekt sektorowy pod nr 22. PoniŜsza tabela pokazuje zestawienie priorytetów 1 i 2 określonych w Planie Informatyzacji Państwa z celami projektu CEIDG: Lp. Priorytet PIP Uzasadnienie zgodności celów CEIDG z priorytetem PIP 1 Przekształcenie Polski w państwo nowoczesne i przyjazne dla obywateli i podmiotów gospodarczych, Projekt CEIDG zapewni obywatelom i podmiotom gospodarczym, z jednej strony przyjazny i nowoczesny sposób rejestracji dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, z drugiej zaś strony pełną i rzetelną informację o zarejestrowanych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podmiotach gospodarczych. System CEIDG pozwoli obywatelom i podmiotom gospodarczym na dostęp do informacji, które w obecnie są często trudne do zdobycia, a które pozwalają zweryfikować wiele danych niezbędnych do oceny ryzyka zawieranych transakcji. System CEIDG adresuje następujące działania zmierzające do osiągnięcia celu 1. Planu Informatyzacji Państwa: 1) uproszczenie procedur administracyjnych stanowiących podstawę organizacji procesu obsługi osób fizycznych i podmiotów niebędących osobami fizycznymi przez instytucje administracji publicznej poprzez uproszczenie procedur rejestracji działalności gospodarczej 2) usprawnienie i upowszechnienie elektronicznej drogi dostępu do usług administracji publicznej i do informacji publicznej poprzez udostępnienie mechanizmów elektronicznej rejestracji działalności gospodarczej 3) podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa o moŝliwościach i korzyściach wynikających z wykorzystywania elektronicznej drogi udostępniania usług administracji publicznej i informacji publicznej poprzez promocję elektronicznej drogi kontaktów z administracją publiczną, zwłaszcza wśród małych i średnich przedsiębiorstw 4) podnoszenie poziomu zaufania społecznego do elektronicznych metod udostępniania usług administracji publicznej poprzez udostępnienie drogą elektroniczną danych, trudno obecnie dostępnych metodami tradycyjnymi 5) wspieranie prac badawczo-rozwojowych w zakresie technologii informacyjnych oraz wspieranie innowacyjności w sektorze teleinformatycznym poprzez wykorzystanie nowoczesnych mechanizmów budowy interfejsów do innych systemów oraz wykorzystanie podpisu elektronicznego 2 Racjonalizacja wydatków administracji publicznej związanych z jej informatyzacją i z rozwojem społeczeństwa informacyjnego, Projekt CEIDG wpisuje się w cały ciąg, określonych przez Plan Informatyzacji Państwa działań zmierzających do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. System CEIDG adresuje następujące działania zmierzające do osiągnięcia celu 2. Planu Informatyzacji Państwa: 1) koordynacja i integracja procesu informatyzacji administracji publicznej poprzez integrację z całym szeregiem systemów wspomagających administrację publiczną 2) zapobieganie zbędnemu powielaniu działań w administracji publicznej dotyczących informatyzacji administracji publicznej i rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez udostępnienie wszystkim jednostkom administracji publicznej platformy z danymi dotyczącymi podmiotów gospodarczych działających w Polsce 3) integracja rejestrów, w tym ustanowienie rejestrów referencyjnych (w szczególności rejestr obywateli, osób prawnych oraz jednostek terytorialnych) z uwzględnieniem konieczności realizacji postanowień art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne poprzez stworzenie rejestru osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Studium wykonalności CEIDG strona 40/166

41 V.2.3. ZGODNOŚĆ CELÓW PROJEKTU Z ZAPISAMI INNYCH ISTOTNYCH DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH Poprzez swoją zgodność z Planem Informatyzacji Państwa i celami 7. osi priorytetowej PO IG, projekt CEIDG jest zgodny równieŝ z: Celem 1 Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia Poprawa jakości funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozbudowa mechanizmów partnerstwa, zakładającym wzmacnianie zdolności instytucji publicznych do sprawnej i efektywnej realizacji zadań, między innymi poprzez ich informatyzację; Wytyczną Strategicznych Wytycznych Wspólnotowych 8 Promowanie społeczeństwa informacyjnego dla wszystkich, wskazującą na wagę skuteczności i efektywności świadczenia elektronicznych usług publicznych dla wzrostu gospodarczego i powstawania nowych usług Wytyczną Strategicznych Wytycznych Wspólnotowych Zdolności administracyjne, według której efektywne zdolności administracyjne organów administracji publicznej i słuŝb publicznych, tj. mądra administracja, stanowią podstawowy wymóg wzrostu gospodarczego i zatrudnienia Priorytetem 1 zawartym w Strategii Rozwoju Kraju Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, dla którego jednym z kluczowych działań jest rozwój społeczeństwa informacyjnego i rozwój usług elektronicznych. V.3. WPŁYW PROJEKTU NA POLITYKI HORYZONTALNE UE. V.3.1. ZGODNOŚĆ Z POLITYKĄ ZACHOWANIA RÓWNOŚCI SZANS KOBIET I MĘśCZYZN Zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006: Państwa członkowskie i Komisja zapewniają wsparcie zasady równości męŝczyzn i kobiet oraz uwzględniania problematyki płci na poszczególnych etapach wdraŝania funduszy. Projekt CEIDG jest w pełni zgodny z polityką zachowania równości szans kobiet i męŝczyzn. Dostęp do systemu CEIDG będzie identyczny dla wszystkich osób zainteresowanych jego wykorzystaniem, bez względu na płeć. Prawo do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej mają w Polsce zarówno kobiety, jak i męŝczyźni, na zasadach pełnej równości. V.3.2. ZAPOBIEGANIE WSZELKIEJ DYSKRYMINACJI ZE WZGLĘDU NA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ, PŁEĆ, WIEK Zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006: Państwa członkowskie i Komisja podejmują odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną na poszczególnych etapach wdraŝania funduszy, a w szczególności w dostępie do nich. Projekt CEIDG jest w pełni zgodny z polityką zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność, płeć, wiek. Dostęp do systemu CEIDG będzie identyczny dla wszystkich osób zainteresowanych jego wykorzystaniem, bez względu na niepełnosprawność, płeć, wiek. Prawo do załoŝenia działalności gospodarczej przysługiwać będzie oczywiście wyłącznie osobom pełnoletnim, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami. 8 KOMUNIKAT KOMISJI Polityka spójności wspierająca wzrost gospodarczy i zatrudnienie: Strategiczne wytyczne wspólnotowe, , z Studium wykonalności CEIDG strona 41/166

42 V.3.3. ZAPEWNIENIE DOSTĘPNOŚCI DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Zgodnie z art. 16 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006: W szczególności dostępność dla osób niepełnosprawnych jest jednym z kryteriów, których naleŝy przestrzegać podczas określania operacji współfinansowanych z funduszy oraz które naleŝy uwzględniać na poszczególnych etapach wdraŝania. System CEIDG będzie w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych, oczywiście pod warunkiem, Ŝe komputer, z którego będą korzystali przy dostępie do systemu będzie wyposaŝony w urządzenia odpowiednie do ich niepełnosprawności. UŜytkownicy korzystać będą z systemu CEIDG za pośrednictwem platformy epuap, która musi spełniać odpowiednie wymagania dotyczące dostępności dla osób słabo widzących. Mechanizm wyszukiwania informacji w CEIDG będzie udostępniony przez portal, który będzie zaprojektowany zgodnie z wymaganiami dostępności dla osób niepełnosprawnych. NaleŜy zakładać, Ŝe wdroŝenie systemu CEIDG będzie znaczącym ułatwieniem dla osób niepełnosprawnych, prowadzących działalność gospodarczą lub poszukujących informacji o podmiotach prowadzących działalność gospodarczą. WdroŜony system pozwoli takim osobom na załatwienie wielu spraw na drodze elektronicznej, z domu lub miejsca pracy, bez konieczności dojazdu do urzędów administracji państwowej lub samorządowej. V.3.4. UWZGLĘDNIENIE ZASAD ZRÓWNOWAśONEGO ROZWOJU I PROPAGOWANIE NA POZIOMIE WSPÓLNOTY OCHRONY I POPRAWY JAKOŚCI ŚRODOWISKA NATURALNEGO Zgodnie z art. 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006: Cele funduszy osiągane są w ramach zrównowaŝonego rozwoju oraz propagowania na poziomie Wspólnoty celu, jakim jest ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego określonego w art. 6 Traktatu. Realizacja projektu CEIDG polega na stworzeniu i wdroŝeniu systemu informatycznego (oprogramowania i sprzętu komputerowego). Zgodnie z dyrektywą Rady Wspólnot Europejskich, z dnia 27 czerwca 1985 r., w sprawie oceny wpływu wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, tego typu przedsięwzięcie nie podlega ocenie wpływu na środowisko. Zakładać naleŝy, Ŝe po wdroŝeniu system CEIDG będzie miał pozytywny wpływ na stan środowiska naturalnego poprzez: Zmniejszenie ilości papieru i paliwa zuŝywanego przez przedsiębiorców i urzędy w procesie rejestracji i zmian w danych rejestracyjnych działalności gospodarczej - znacząca część obiegu dokumentów odbywać się będzie drogą elektroniczną Zmniejszenie ilości papieru wykorzystywanego do przygotowywania zaświadczeń, które przedsiębiorcy muszą przedstawiać urzędom i innym przedsiębiorcom w czasie swojej działalności - dane rejestrowe dostępne będą na drodze elektronicznej; zniesiony zostanie obowiązek ich dostarczania administracji publicznej w formie papierowej Eksploatacja i późniejsza utylizacja urządzeń wykorzystywanych przy stworzeniu i eksploatacji systemu CEIDG odbywać się będzie zgodnie z przepisami o ochronie środowiska. Studium wykonalności CEIDG strona 42/166

43 V.4. KORZYŚCI I ODDZIAŁYWANIE. W wyniku realizacji projektu: Skróci się czas i zmniejszy koszt rejestracji działalności gospodarczej przez osoby fizyczne: Z chwilą udostępnienia CEIDG wprowadzona zostanie zasada, Ŝe kaŝdy prawidłowy wniosek o rejestrację działalności gospodarczej zostanie zarejestrowany w ciągu 24 godzin, co umoŝliwi rozpoczęcie tej działalności. Dzięki elektronicznej transmisji skrócony zostanie równieŝ czas przekazywania wniosku do urzędów skarbowych, ZUS, KRUS i REGON, a zatem skróci się czas rejestracji działalności gospodarczej przez te podmioty. MoŜliwość składania wniosków o wpis do CEDIG drogą elektroniczną zmniejszy takŝe koszty związane z rejestracją działalności gospodarczej. Uproszczą się dla przedsiębiorców procedury działania administracji publicznej Z chwilą udostępnienia CEIDG wprowadzony zostania zakaz Ŝądania przez administrację publiczną danych zawartych w tej ewidencji. Uprości to znacząco, z punktu widzenia przedsiębiorcy, procedury działania administracji publicznej, na przykład przy zamówieniach publicznych. Stworzona zostanie platforma do dalszego rozwoju usług realizowanych drogą elektroniczną, na przykład do budowy systemu PPK (Pojedynczego Punktu Kontaktowego), będącego skutkiem wdroŝenia dyrektywy usługowej 2006/123/WE Uporządkowana zostanie zawartość rejestrów osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą NaleŜy przewidywać równieŝ, Ŝe w wyniku realizacji projektu: Zwiększy się bezpieczeństwo obrotu gospodarczego System CEIDG będzie odpowiedzią na, opisane w rozdziale IV.2.2, problemy w dostępie do informacji o przedsiębiorcach zarejestrowanych na terenie Polski. Pozwoli on osobom fizycznym i prawnym na łatwe uzyskanie istotnych informacji o ich kontrahentach, co zwiększy bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Zwiększy się zakres wykorzystania technologii informatycznych do prowadzenia biznesu MoŜliwość dokonywania i aktualizacji wpisów do CEIDG, za pośrednictwem platformy epuap, znacząco poszerzy zakres usług, które administracja publiczna świadczy drogą elektroniczną. Skłoni ta zapewne większą niŝ dotychczas liczbę osób do wykorzystania technologii informatycznych przy prowadzeniu biznesu, a w szczególności do zakupu kwalifikowanego podpisu elektronicznego i szerszego korzystania z tych usług. Zwiększy się liczba osób fizycznych zakładających działalność gospodarczą DuŜa liczba formalności i trudności z zakładaniem działalności gospodarczej są obecnie często barierą, która powoduje, Ŝe obywatele nie podejmują tej działalności. MoŜna zatem przypuszczać, Ŝe ułatwienia w tym zakresie i zmniejszenie kosztów związanych z rejestracją skłonią większą niŝ dotychczas liczbę osób do podejmowania działalności gospodarczej. Szczegółowa analiza korzyści wynikających z realizacji projektu przeprowadzona została w rozdziale IX.1.2 niniejszego dokumentu. Studium wykonalności CEIDG strona 43/166

44 V.5. WSKAŹNIKI PRODUKTU PROJEKTU. Wynikiem realizacji projektu będą następujące produkty: 1. Zestaw usług dostępnych na platformie epuap, umoŝliwiających składanie wniosków o wpis do CEIDG drogą elektroniczną Miarą tego produktu będzie udostępnienie, najpóźniej od dnia 1 lipca 2011 roku, zestawu usług, umoŝliwiających składanie wniosków o wpis do CEIDG drogą elektroniczną, zgodnie z wymaganiami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Liczba i szczegółowa funkcjonalność tych usług określona zostanie w projekcie systemu CEIDG. 2. Zestaw usług dostępnych na platformie epuap, umoŝliwiających wprowadzanie do CEIDG, drogą elektroniczną, informacji o wyrokach sądowych i decyzjach, związanych z reglamentacją działalności gospodarczej, podjętych wobec podmiotów gospodarczych działających na terenie Polski, a w szczególności o: o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kuratora; o ogłoszeniu upadłości z moŝliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłuŝnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z moŝliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłuŝnika i zakończeniu tego postępowania; o wszczęciu postępowania naprawczego; o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonej we wpisie do CEIDG o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji; o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji; o wpisie do rejestru działalności regulowanej o wykreśleniu z rejestru. Miarą tego produktu będzie udostępnienie, najpóźniej od dnia 1 lipca 2011 roku, zestawu usług, umoŝliwiających wprowadzanie do CEIDG, drogą elektroniczną, informacji o wyrokach sądowych i decyzjach, związanych z reglamentacją działalności gospodarczej, podjętych wobec podmiotów gospodarczych działających na terenie Polski, zgodnie z wymaganiami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Liczba i szczegółowa funkcjonalność tych usług określona zostanie w projekcie systemu CEIDG. 3. Zestaw usług umoŝliwiających dostęp do zapisanych w CEIDG informacji o przedsiębiorcach zarejestrowanych na terenie Polski, a w szczególności do danych o: o Osobach fizycznych, które mają zarejestrowaną w Polsce działalność gospodarczą: firma przedsiębiorcy; numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada; Studium wykonalności CEIDG strona 44/166

45 numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada; informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy; adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeŝeli został utworzony; adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile takie posiada; data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej; określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD); informacje o istnieniu lub ustaniu małŝeńskiej wspólności majątkowej; informacje o umowie spółki cywilnej, jeŝeli taka została zawarta; dane pełnomocnika upowaŝnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udzielił ogólnego pełnomocnictwa; informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej; informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kuratora; informacja o ogłoszeniu upadłości z moŝliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłuŝnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z moŝliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłuŝnika i zakończeniu tego postępowania; informacja o wszczęciu postępowania naprawczego; informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonej we wpisie do CEIDG. o Wszystkich podmiotach, które mają zarejestrowaną w Polsce działalność gospodarczą: uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji; uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji; wpisie do rejestru działalności regulowanej, zakazie wykonywania działalności określonej we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru. Miarą tego produktu będzie udostępnienie, najpóźniej od dnia 1 lipca 2011 roku, zestawu usług, umoŝliwiających dostęp do zapisanych w CEIDG informacji o przedsiębiorcach zarejestrowanych na terenie Polski, zgodnie z wymaganiami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Liczba i szczegółowa funkcjonalność tych usług określona zostanie w projekcie systemu CEIDG. Studium wykonalności CEIDG strona 45/166

46 V System informatyczny CEIDG Miarami tego produktu będą: o uruchomienie, najpóźniej od dnia 1 lipca 2011 roku, systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, o funkcjonalności zgodnej z wymaganiami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, umoŝliwiającego realizację usług będących produktami 1-3 projektu, opisanymi powyŝej o uzupełnienie, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 roku, bazy danych systemu teleinformatycznego Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej o dane osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, zarejestrowanych przed 1 lipca 2011 roku Szczegółowa funkcjonalność systemu informatycznego CEIDG określona zostanie w projekcie systemu CEIDG. 5. Organizacja obsługująca CEIDG w Ministerstwie Gospodarki Miarami tego produktu będą: o wdroŝenie w Ministerstwie Gospodarki, najpóźniej od dnia 1 lipca 2011 roku, organizacji obsługującej CEIDG, a w szczególności: powołanie odpowiednich struktur organizacyjnych opracowanie i wdroŝenie procedur obsługi informatycznej i operacyjnej CEIDG zatrudnienie personelu obsługującego CEIDG zakup i instalacja wyposaŝenia dla personelu obsługującego CEIDG, w dedykowanych dla niego pomieszczeniach Szczegółowa organizacja obsługi CEIDG w Ministerstwie Gospodarki ustalona zostanie w trakcie realizacji projektu. WSKAŹNIKI REZULTATU PROJEKTU. W wyniku realizacji projektu mają być osiągnięte następujące rezultaty: UmoŜliwienie składania wniosku o wpis do CEIDG drogą elektroniczną Miarą tego rezultatu będzie udostępnienie, najpóźniej od dnia 1 lipca 2011 roku, moŝliwości składania, przez osoby fizycznie wniosków o wpis do CEIDG drogą elektroniczną, zgodnie z wymaganiami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. UmoŜliwienie wprowadzania do CEIDG, drogą elektroniczną, informacji o wyrokach sądowych i decyzjach, związanych z reglamentacją działalności gospodarczej, podjętych wobec podmiotów gospodarczych działających na terenie Polski, a w szczególności o: o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kuratora; o ogłoszeniu upadłości z moŝliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłuŝnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z moŝliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłuŝnika i zakończeniu tego postępowania; o wszczęciu postępowania naprawczego; Studium wykonalności CEIDG strona 46/166

47 o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonej we wpisie do CEIDG o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji; o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji; o wpisie do rejestru działalności regulowanej o wykreśleniu z rejestru. Miarą tego rezultatu będzie umoŝliwienie, najpóźniej od dnia 1 lipca 2011 roku, uprawnionym podmiotom, wprowadzania do CEIDG, drogą elektroniczną, informacji o wyrokach sądowych i decyzjach, związanych z reglamentacją działalności gospodarczej, podjętych wobec podmiotów gospodarczych działających na terenie Polski, zgodnie z wymaganiami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. UmoŜliwienie dostępu, droga elektroniczną, do zapisanych w CEIDG informacji o przedsiębiorcach zarejestrowanych na terenie Polski, a w szczególności o: o Osobach fizycznych, które mają zarejestrowaną w Polsce działalność gospodarczą: firma przedsiębiorcy; numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada; numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada; informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy; adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeŝeli został utworzony; adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile takie posiada; data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej; określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD); informacje o istnieniu lub ustaniu małŝeńskiej wspólności majątkowej; informacje o umowie spółki cywilnej, jeŝeli taka została zawarta; dane pełnomocnika upowaŝnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udzielił ogólnego pełnomocnictwa; informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej; informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kuratora; informacja o ogłoszeniu upadłości z moŝliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłuŝnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z Studium wykonalności CEIDG strona 47/166

48 moŝliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłuŝnika i zakończeniu tego postępowania; informacja o wszczęciu postępowania naprawczego; informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonej we wpisie do CEIDG. o Wszystkich podmiotach, które mają zarejestrowaną w Polsce działalność gospodarczą: Miarami tego rezultatu będą: uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji; uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji; wpisie do rejestru działalności regulowanej, zakazie wykonywania działalności określonej we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru. o udostępnienie, najpóźniej od dnia 1 lipca 2011 roku, zapisanych w CEIDG informacji o przedsiębiorcach zarejestrowanych na terenie Polski, po 1 lipca 2001 roku, zgodnie z wymaganiami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej o udostępnienie, najpóźniej do dnia 31 grudnia 2011 roku, zapisanych w CEIDG informacji o wszystkich przedsiębiorcach zarejestrowanych na terenie Polski, zgodnie z wymaganiami ustawy o swobodzie działalności gospodarczej VI. TRWAŁOŚĆ TECHNICZNA PROJEKTU. VI.1. OPIS ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU. Obecnie ewidencję działalności gospodarczej prowadzi gmina właściwa dla miejsca zamieszkania przedsiębiorcy, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Od 31 marca 2009 roku obowiązuje tzw. zasada jednego okienka, a więc przedsiębiorca powinien być w stanie załatwić sprawy związane z rozpoczęciem działalności w urzędzie gminy, składając wniosek EDG-1. Wniosek moŝe wpłynąć do urzędu gminy na cztery sposoby: jako formularz papierowy, składany bezpośrednio w organie ewidencyjnym, jako formularz papierowy, przesłany listem poleconym, z notarialnym potwierdzeniem własnoręczności podpisu wnioskodawcy, elektronicznie przesłany za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu gminy i niepodpisany elektronicznie; wymagane jest własnoręczne podpisanie w urzędzie gminy wniosku wydrukowanego w postaci papierowej, elektronicznie przesłany za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej urzędu gminy i podpisany elektronicznie podpisem bezpiecznym z kwalifikowanym certyfikatem. Dokument w postaci elektronicznej moŝe wpłynąć na skrzynkę podawczą gminy przez elektroniczną platformę usług publicznych epuap. W przypadku nieposiadania numeru NIP, ten sam wniosek słuŝy wnioskodawcy do dokonania zgłoszenia identyfikacyjnego Studium wykonalności CEIDG strona 48/166

49 NIP do właściwego naczelnika urzędu skarbowego. Klient w wyniku procesu otrzymuje decyzję o nadaniu numeru NIP. Proces rejestracji działalności gospodarczej obejmuje obecnie nie tylko uzyskanie wpisu w ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez gminy, ale takŝe zgłoszenie płatnika składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych, uzyskanie numeru REGON w Głównym Urzędzie Statystycznym i rejestrację w urzędzie skarbowym. Ewidencje działalności gospodarczej, prowadzone najczęściej w formie papierowej lub papierowej i elektronicznej, nie tworzą spójnej całości nie są połączone w jeden system informatyczny. Urząd gminy przekazuje formularz EDG-1 do: właściwego Wojewódzkiego Urzędu Statystycznego właściwego urzędu skarbowego właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych centrali Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Formularz moŝe być przekazany elektronicznie (np. za pośrednictwem platformy epuap, jeśli obie jednostki mają zarejestrowane swoje skrzynki podawcze) albo tradycyjnie, w formie dokumentu papierowego. Najczęstsza jest praktyka kopiowania dokumentów i wysyłania ich zwykłą pocztą, zamiast pocztą elektroniczną. Nie istnieje ogólnodostępna baza danych zawierająca podstawowe informacje o przedsiębiorcach, co uniemoŝliwia weryfikację danych o przyszłym kontrahencie. Brak scentralizowania ewidencji bardzo ogranicza praktyczne moŝliwości uzyskania podstawowych informacji o działalności przedsiębiorców. Obsługą ewidencji w gminach zajmuje się ok osób (średnio 1,33 osoby w gminie). Większość gmin prowadzi rejestr przedsiębiorców w formie elektronicznej. Jak wynika z analizy gmin przeprowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki, w 2008 r. w ok. 46% gmin baza danych o przedsiębiorcach nie była prowadzona w formie elektronicznej, w ok. 8% była prowadzona z wykorzystaniem prostych narzędzi biurowych (MS Excel, MS Access, Open Office), w pozostałych z wykorzystaniem dedykowanych programów, przy czym rynek systemów informatycznych słuŝących do tego celu jest bardzo rozproszony. Analiza nie pozwala jednoznacznie stwierdzić, jaki procent wszystkich wpisów w kraju znajduje się w systemach informatycznych, naleŝy jednak oczekiwać, Ŝe w gminach duŝych rejestry są prowadzone w formie elektronicznej, a forma papierowa jest stosowana w gminach małych. Przy załoŝeniu, Ŝe rozkład wielkości gmin jest bliski jednostajnego, moŝna oczekiwać, Ŝe w rejestrach prowadzonych w formie papierowej znajduje się ok. 20% wpisów. Z porównania z danymi statystycznymi z 2005 r., zawierającymi podział na grupy pod względem rodzaju gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie, miasta na prawach powiatu), uśredniając wyniki w kaŝdej grupie, moŝna szacować, Ŝe w formie papierowej jest ok % wpisów, czyli ok Istniejące dane z rejestrów w urzędach gmin będą wprowadzane do CEIDG. NaleŜy się spodziewać, Ŝe dane z rejestrów prowadzonych w formie elektronicznej będą wprowadzane automatycznie, natomiast dane wprowadzane w formie papierowej będą musiały być wprowadzone ręcznie przez pracowników urzędów gmin. Studium wykonalności CEIDG strona 49/166

50 VI.2. ANALIZA OPCJI. Zgodnie z instrukcją przygotowania studium wykonalności 9 naleŝy przeprowadzić porównanie przynajmniej trzech wariantów postępowania, w tym wariantu zaniechania projektu. W przypadku niniejszego studium analiza została przeprowadzona następująco: 1. Analiza ilościowa (koszty i korzyści) wariantu zaniechania projektu 2. Analiza jakościowa róŝnych form organizacyjnej i finansowej realizacji projektu 3. Analiza ilościowa (koszty i ryzyko) wariantów technicznych realizacji projektu w wybranej formie organizacyjnej i finansowej Sposób realizacji systemu CEIDG wynika w duŝym stopniu z zapisów ustawowych, w związku z tym wszystkie warianty mają części wspólne. W kolejnych częściach niniejszego rozdziału są opisane najpierw wspólne elementy wariantów, a następnie róŝnice między nimi. PoniewaŜ rozpatrywane warianty technicznej realizacji projektu róŝnią się sposobem wykorzystania platformy epuap, rozdział zawiera krótki opis funkcjonalności platformy, w zakresie wystarczającym do zrozumienia jej wykorzystania na potrzeby CEIDG. VI.2.1. WYMAGANIA FUNKCJONALNE WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH OPCJI Podstawowym źródłem wymagań dla systemu jest Rozdział 3 UoSDG. Zgodnie z UoSDG, Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej (CEIDG) prowadzi w systemie teleinformatycznym minister właściwy do spraw gospodarki, czyli w obecnym stanie prawnym Minister Gospodarki. W CEIDG ma być prowadzona ewidencja przedsiębiorców, będących osobami fizycznymi, a informacja o przedsiębiorcach ma być dostępna publicznie. PoniŜsza tabela zawiera wykaz danych, które podlegają wpisowi do CEIDG wraz z dodatkowymi informacjami, które z nich podlegają wpisowi z urzędu przez wyznaczone organy administracji publicznej, które są podawane w przypadku zgłoszenia zawieszenia lub wznowienia działalności i które są udostępniane uŝytkownikom zewnętrznym: Nr Rodzaj informacji Wpis z urzędu 1 firma przedsiębiorcy oraz jego numer PESEL, o ile taki posiada (por. uwaga poniŝej) 2 numer identyfikacyjny REGON przedsiębiorcy, o ile taki posiada Zawieszenie lub wznowienie działalności X Dane udostępniane bez numeru PESEL 3 numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile taki posiada X X 4 informacja o obywatelstwie polskim przedsiębiorcy, o ile takie posiada, i innych obywatelstwach przedsiębiorcy 5 oznaczenie miejsca zamieszkania i adresu, adres do doręczeń przedsiębiorcy oraz adres, pod którym jest wykonywana działalność gospodarcza, a jeŝeli przedsiębiorca wykonuje działalność poza miejscem zamieszkania adres głównego miejsca wykonywania działalności i oddziału, jeŝeli został utworzony; dane te są zgodne z oznaczeniami kodowymi przyjętymi w krajowym rejestrze urzędowym podziału terytorialnego kraju 6 adres poczty elektronicznej przedsiębiorcy oraz jego strony internetowej, o ile takie posiada X X X X bez adresu zamieszkania, jeśli jest inny niŝ miejsce wykonywania działalności X 9 Instrukcja przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, z dnia 16 czerwca 2008 roku Studium wykonalności CEIDG strona 50/166

51 Nr Rodzaj informacji Wpis z urzędu Zawieszenie lub wznowienie działalności Dane udostępniane 7 data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej X 8 określenie przedmiotów wykonywanej działalności gospodarczej, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności (PKD) 9 informacje o istnieniu lub ustaniu małŝeńskiej wspólności majątkowej 10 informacje o umowie spółki cywilnej, jeŝeli taka została zawarta 11 dane pełnomocnika upowaŝnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy, o ile przedsiębiorca udzielił ogólnego pełnomocnictwa (imię, nazwisko, nazwa/firma, NIP, obywatelstwo, miejsce zamieszkania i adres, adres poczty elektronicznej) 12 informacja o zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej 13 informacja o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz o ustanowieniu kuratora 14 informacja o ogłoszeniu upadłości z moŝliwością zawarcia układu, o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłuŝnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z moŝliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłuŝnika i zakończeniu tego postępowania 15 informacja o wszczęciu postępowania naprawczego X X 16 informacja o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej określonej we wpisie do CEIDG W CEIDG jest rejestrowana historia dokonanych zmian termin i zakres kaŝdej zmiany oraz identyfikator organu, który zmianę wprowadził. W przypadku, gdy przedsiębiorca nie posiada numeru PESEL, okazuje upowaŝnionemu pracownikowi urzędu gminy paszport albo inny dokument potwierdzający jego toŝsamość i obywatelstwo. Dane te nie są jednak wprowadzane do CEIDG pozostają jako część dokumentacji, przechowywanej w gminie. Podstawą identyfikacji osoby oraz wpisu są identyfikatory PESEL, NIP i REGON, związane z rejestrami referencyjnymi prowadzonymi przez inne jednostki administracji publicznej. NaleŜy jednak zwrócić uwagę, Ŝe w szczególnym przypadku przez pewien czas w CEIDG wpis moŝe nie być identyfikowany przez Ŝaden z referencyjnych identyfikatorów (zgłoszenie złoŝone przez osobę nieposiadającą numeru PESEL wraz z Ŝądaniem nadania numeru NIP). NaleŜy takŝe uwzględnić: sposób identyfikowania kilku wpisów, dotyczących tego samego przedsiębiorcy, dokonanych w róŝnych okresach, sposób wprowadzania zmian identyfikatorów (np. skorygowanie błędnie nadanego identyfikatora NIP, zmiana identyfikatora PESEL (np. w związku z sądową korektą daty urodzenia albo zmianą płci). Szczegółowy sposób rozwiązania tych problemów musi nastąpić w czasie opisywania specyfikacji funkcjonalnej. Wpis do CEIDG (a takŝe wykreślenie wpisu i zmiana) polega na wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego danych podlegających wpisowi. Następuje to nie później niŝ następnego dnia roboczego po dniu wpływu wniosku o wpis do CEIDG lub jego zmianę. Studium wykonalności CEIDG strona 51/166 X X X X X X X X X X X X X

52 Integralną częścią wniosku o wpis do CEIDG jest Ŝądanie: wpisu lub zmiany wpisu do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON) zgłoszenia identyfikacyjnego albo aktualizacyjnego do ewidencji podatników i płatników zgłoszenia płatnika składek albo jego zmiany w systemie ubezpieczeń społecznych albo zgłoszenia oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego rolników. Jest przewidziane rozszerzenie wniosku o Ŝądanie zgłoszenia rejestracyjnego do podatku VAT i podatku akcyzowego. Wzór wniosku o wpis będzie określony w rozporządzaniu Rady Ministrów. Wzór ten będzie uwzględniał zakres danych wpisywanych do CEIDG i innych rejestrów urzędowych. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe obecnie postać danych w formularzach ZUS odbiega od standardu obowiązującego w administracji publicznej niektóre pola są krótsze, co moŝe powodować konieczność obcinania części pól przy przekazywaniu danych do ZUS. Przekazywanie danych oraz informacji do CEIDG, a takŝe przekazywanie i udostępnianie danych oraz informacji z CEIDG odbywa się za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej (epuap). Wnioski o wpis do CEIDG, informacje i inne dane przekazywane są do CEIDG za pośrednictwem formularzy elektronicznych zamieszczonych na stronie internetowej CEIDG, w Biuletynie Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw gospodarki oraz na elektronicznej platformie usług administracji publicznej. Wzory tych wniosków zamieszcza się na epuap. Wniosek musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą waŝnego kwalifikowanego certyfikatu, zgodnie z przepisami o podpisie elektronicznym. Zgodnie z planowanymi zmianami ustawowymi naleŝy się spodziewać rozszerzenia moŝliwości podpisu na zgłoszenie z zaufanego profilu epuap. Powinno to znacznie zwiększyć zainteresowanie przedsiębiorców korzystaniem z elektronicznej formy składania wniosku (brak konieczności ponoszenia opłat za wystawienie i uaktualnianie certyfikatu). System teleinformatyczny CEIDG przesyła wnioskodawcy na wskazany adres poczty elektronicznej potwierdzenie złoŝenia wniosku. Wniosek moŝe być równieŝ złoŝony pisemnie na odpowiednim formularzu w dowolnym urzędzie gminy (osobiście z własnoręcznym podpisem lub listem poleconym z własnoręcznym podpisem poświadczonym przez notariusza). Organ gminy weryfikuje wówczas treść wniosku pod względem formalnym, potwierdza wnioskodawcy, za pokwitowaniem, przyjęcie wniosku, przekształca wniosek na formę elektroniczną i przesyła do CEIDG nie później niŝ następnego dnia roboczego od jego otrzymania. Cudzoziemcy, którzy mają prawo zarejestrować działalność gospodarczą w Polsce, wraz z wnioskiem przedkładają dane dokumentu potwierdzającego status, w szczególności datę wydania i sygnaturę dokumentu oraz wskazanie organu, który go wydał, albo przedkładają w urzędzie gminy do wglądu oryginał dokumentu. Wniosek w formie papierowej jest archiwizowany przez urząd gminy, natomiast w wersji elektronicznej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, przez 10 lat. Wpis nie jest dokonywany, jeśli wniosek jest niepoprawny, tzn.: nie zawiera wymaganych danych albo zawiera dane błędne dotyczy działalności nieobjętej przepisami ustawy Studium wykonalności CEIDG strona 52/166

53 został złoŝony przez osobę, wobec której orzeczono zakaz wykonywania określonej we wniosku działalności gospodarczej został złoŝony przez osobę juŝ wpisaną do CEIDG nie został prawidłowo podpisany. W celu weryfikacji poprawności formalnej wniosku CEIDG korzysta z informacji zawartych w rejestrach publicznych dostępnych w formie elektronicznej. Jak wynika z zakresu przekazywanych informacji, dotyczy to następujących rejestrów: PESEL, do weryfikacji numeru PESEL, jeśli został podany; Krajowa Ewidencja Podatników do weryfikacji numeru NIP, jeśli został podany; TERYT, do weryfikacji miejsca zamieszkania i adresu w zakresie systemów TERC (identyfikatory i nazwy jednostek podziału administracyjnego), SIMC (identyfikatory i nazwy miejscowości) oraz ULIC (centralny katalog ulic); dane te są udostępniane powszechnie przez GUS za pośrednictwem brokera komunikacyjnego; Krajowy Rejestr Karny, do weryfikacji, czy wobec składającego orzeczono zakaz wykonywania określonej we wniosku działalności gospodarczej (problemy związane z weryfikacją w KRK opisano w p. VII 3.2 niniejszego Studium). NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe weryfikacja zgodności danych z systemem TERYT powinna odbywać się na etapie wypełniania formularza na platformie epuap, z moŝliwością skorzystania z podpowiedzi. W przeciwnym przypadku bardzo duŝo wniosków będzie odrzucanych ze względu na drobne nieprawidłowości w pisowni nazw ulic (np. ul. Jana Pawła II zamiast al. Jana Pawła II ). Weryfikacja numeru PESEL moŝe odbywać się albo na etapie wypełniania formularza, albo juŝ po jego złoŝeniu. Weryfikacja z danymi w KRK musi odbywać się po złoŝeniu formularza. Weryfikacja dotyczy zarówno składania wniosku o dokonanie wpisu, jak i o jego zmianę (np. dodanie nowego rodzaju działalności powinno być poprzedzone weryfikacją, czy wobec składającego nie orzeczono zakazu wykonywania takiej właśnie działalności). W przypadku niepoprawnego wniosku złoŝonego drogą elektroniczną, system teleinformatyczny CEIDG przesyła składającemu drogą elektroniczną informację o przyczynach niepoprawności wniosku. W przypadku niepoprawnego wniosku złoŝonego w urzędzie gminy, organ gminy niezwłocznie wzywa do skorygowania lub uzupełnienia wniosku w ciągu 7 dni roboczych pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe UoSDG nie przewiduje Ŝadnych środków odwoławczych (np. w przypadku, gdy zdaniem wnioskodawcy orzeczony wobec niego zakaz prowadzenia działalności gospodarczej nie obejmuje rodzajów działalności podanej we wniosku). CEIDG przesyła odpowiednie dane zawarte we wniosku za pośrednictwem platformy epuap, niezwłocznie, nie później niŝ następnego dnia roboczego po dokonaniu wpisu, odpowiednio do innych właściwych organów: Rodzaj zgłoszenia uzyskanie albo zmiana wpisu w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON) zgłoszenie aktualizacyjne podatkowe zgłoszenie płatnika składek albo jego zmiana w systemie ubezpieczeń zgłoszenie oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia społecznego Organ właściwy Główny Urząd Statystyczny właściwy naczelnik urzędu skarbowego, wskazanego przez przedsiębiorcę właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Centrala Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Studium wykonalności CEIDG strona 53/166

54 Jeśli przedsiębiorca nie ma nadanego numeru NIP, to CEIDG przesyła zgłoszenie do ZUS lub KRUS, po otrzymaniu od właściwego naczelnika urzędu skarbowego nadanego numeru NIP i po uzupełnieniu wniosku o ten numer. UoSDG określa termin, w którym przedsiębiorca powinien złoŝyć wniosek o zmianę wpisu lub wykreślenie wpisu. PoniŜszy diagram przedstawia schemat przebiegu procesu dokonywania wpisu w CEIDG: Wpis do ewidencji działalności gospodarczej (rejestracja działalności gospodarczej) Przedsiębiorca/ Gmina epuap CEIDG KRK PESEL KEP GUS ZUS/KRUS US Wypełnienie wniosku o wpis do CEIDG w epuap Wniosek o wpis do CEIDG Przyjęcie wniosku Wniosek o wpis do CEIDG Potwierdzenia przyjęcia wniosku o wpis do CEIDG Wysłanie wniosku do weryfikacji w KRK, PESEL, TERYT (usługi epuap) Dane z wniosku o wpis do CEIDG Dane z wniosku o wpis do CEIDG Dane z wniosku o wpis do CEIDG Weryfikacja poprawności wniosku w CEIDG Weryfikacja poprawności danych z wniosku Weryfikacja poprawności danych z wniosku Weryfikacja poprawności danych z wniosku Wysłanie odpowiedzi do CEIDG (usługi epuap) Wysłanie odpowiedzi do CEIDG (usługi epuap) Wysłanie odpowiedzi do CEIDG (usługi epuap) Wniosek poprawny? TAK Wpis do CEIDG Potwierdzenie rejestracji w CEIDG Wysłanie potwierdzenia rejestracji do przedsiębiorcy/ gminy (usługa epuap) NIE Wysłanie wniosku do rejestracji w GUS, US, ZUS/ KRUS (usługi epuap) Uzupełnienie wpisu do CEIDG (REGON, NIP) Wysłanie informacji o niepoprawności wniosku do przedsiębiorcy/ gminy (usługa epuap) Dane z wniosku o wpis do CEIDG Obsługa wniosku. Ew. wyjaśnienia z przedsiębiorcą. Rejestracja. Nadanie numeru REGON Wysłanie odpowiedzi do CEIDG (usługi epuap) Dane z wniosku o wpis do CEIDG Obsługa wniosku. Ew. wyjaśnienia z przedsiębiorcą. Rejestracja. Dane z wniosku o wpis do CEIDG Obsługa wniosku. Ew. wyjaśnienia z przedsiębiorcą. Rejestracja. Ew. nadanie numeru REGON Wysłanie odpowiedzi do CEIDG (usługi epuap) Odmowa przyjęcia wniosku o wpis do CEIDG Koniec Studium wykonalności CEIDG strona 54/166

55 PoniŜszy diagram przedstawia schemat przebiegu procesu zmiany wpisu w CEIDG: W przypadkach wynikających z innych przepisów do CEIDG są dokonywane wpisy z urzędu: ograniczenie lub utrata zdolności do czynności prawnych oraz ustanowienie kuratora wprowadza o kurator, niezwłocznie, nie później niŝ w terminie 7 dni roboczych od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych przedsiębiorcy za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG o sąd albo organ, niezwłocznie, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG, nie później niŝ w terminie 7 dni roboczych od dnia uprawomocnienia się wyroku ogłoszenie upadłości z moŝliwością zawarcia układu, ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku dłuŝnika, zmiana postanowienia o ogłoszeniu upadłości z moŝliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłuŝnika, zakończenie tego postępowania wprowadza sąd, niezwłocznie, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG, nie później niŝ w terminie 7 dni roboczych od dnia uprawomocnienia się wyroku wszczęcie postępowania naprawczego wprowadza sąd, niezwłocznie, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG, nie później niŝ w terminie 7 dni roboczych od dnia uprawomocnienia się wyroku Studium wykonalności CEIDG strona 55/166

56 wydanie zakazu prowadzenia działalności gospodarczej określonej we wpisie do CEIDG sąd albo organ, niezwłocznie, za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG, nie później niŝ w terminie 7 dni roboczych od dnia uprawomocnienia się wyroku albo decyzji o zakazie wykonywania określonej działalności Wszystkie te organy wprowadzają dane za pośrednictwem platformy epuap, zapewniającej w szczególności moŝliwość identyfikacji, uwierzytelnienia i autoryzacji osób, które dane wprowadzają. UoSDG nie precyzuje szczegółowych informacji, które naleŝy wprowadzić w przypadku wpisu z urzędu (dane kuratora, dane sądu lub organu wydającego wyrok, postanowienie lub decyzję, sygnatura postanowienia itp.); zakres ten będzie ustalany na etapie szczegółowej specyfikacji wymagań. Z ustawy nie wynika bezpośrednio, w jakim trybie są zmieniane (w szczególności wykreślane) dane wprowadzane z urzędu (np. o zakończeniu postępowania naprawczego). NaleŜy uznać, Ŝe robi to takŝe organ, który dane wprowadził, po uprawomocnieniu się wyroku. Schemat powyŝszej opisanego procesu przedstawia następujący diagram: Wpis z urzędu, dotyczący osoby prowadzącej działalność gospodarczą Podmiot dokonujący wpisu CEIDG KRS Podjęcie decyzji, zgodnie z odpowiednimi procedurami Zlecenie wpisu do CEIDG (usługa epuap) Dane wpisu do CEIDG NIE Czy wpis dotyczy podmiotu z KRS? TAK Pobranie danych podmiotu gospodarczego z KRS (usługa epuap) Dane wpisu do CEIDG Rejestracja wpisu do CEIDG Wysłanie wyszukanych danych do CEIDG (usługa epuap) Potwierdzenie dokonania wpisu Wysłąnie potwierdzenia dokonania wpisu (usługa epuap) Koniec Przedsiębiorca zawieszający albo wznawiający wykonywanie działalności gospodarczej składa wniosek o zmianę wpisu, dołączając oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników. Dane w CEIDG nie mogą być z niej usunięte. Wpis w CEIDG podlega wykreśleniu z urzędu w drodze decyzji administracyjnej ministra właściwego do spraw gospodarki w przypadku: 1) gdy prawomocnie orzeczono zakaz wykonywania określonej we wpisie działalności gospodarczej przez przedsiębiorcę (problemy związane z tym przypadkiem opisano w p. VII.3.2); Studium wykonalności CEIDG strona 56/166

57 2) stwierdzenia trwałego zaprzestania wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej; 3) niezłoŝenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej po upływie okresu 24 miesięcy od dnia złoŝenia wniosku o wpis informacji o zawieszeniu wykonywania działalności gospodarczej, po uprzednim pisemnym wezwaniu i wyznaczeniu dodatkowego trzydziestodniowego terminu na złoŝenie wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności gospodarczej; 4) utraty przez przedsiębiorcę osobę zagraniczną uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej; 5) gdy został dokonany z naruszeniem prawa. Organy administracji rządowej, które posiadają informacje o utracie uprawnień przez osobę zagraniczną, są obowiązane do przekazywania ich ministrowi właściwemu do spraw gospodarki za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG (za pośrednictwem platformy epuap), niezwłocznie, nie później niŝ w terminie 3 dni roboczych od otrzymania informacji. UoSDG nie określa, których organów moŝe to dotyczyć naleŝy przewidzieć moŝliwość dostępu przez wszystkie takie organy. Minister właściwy do spraw gospodarki moŝe wykreślić (w drodze decyzji) albo sprostować (w drodze postanowienia) z urzędu wpis zawierający dane niezgodne z rzeczywistym stanem rzeczy, po uprzednim wezwaniu przedsiębiorcy do złoŝenia, w terminie 7 dni roboczych, oświadczenia w sprawie tych danych. Minister moŝe zwrócić się do gminy, na terenie której przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą, o zajęcie stanowiska w sprawie danych, niezgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy. Organ gminy, po zbadaniu okoliczności sprawy, wydaje postanowienie, od którego przysługuje zaŝalenie do ministra właściwego do spraw gospodarki. Minister właściwy do spraw gospodarki z urzędu sprostuje wpis zawierający oczywiste błędy, niezgodności z treścią wniosku przedsiębiorcy lub stanem faktycznym wynikającym z innych referencyjnych rejestrów organów administracji publicznej. Studium wykonalności CEIDG strona 57/166

58 Schemat procesu wykreślania i sprostowania wpisu, z urzędu, przedstawia poniŝszy diagram: Wykreślenie/sprostowanie wpisu do CEIDG, z urzędu MG Przedsiębiorca CEIDG GUS ZUS/KRUS US - przed zmianą US - po zmianie (opcja) Podjęcie decyzji o wykreśleniu/ sprostowaniu wpisu z CEIDG, zgodnie z odpowiednimi procedurami Wysłanie decyzji o wykreśleniu/ sprostowaniu wpisu z CEIDG (usługa epuap) wykreślenie/ sprostowanie wpisu w CEIDG Potwierdzenie wykreślenia/ sprostowania wpisu do CEIDG Potwierdzenie wykreślenia/ sprostowania wpisu do CEIDG Jeśli tak wynika ze zmiany - wysłanie decyzji do rejestracji w US, ZUS/KRUS (usługi epuap) Wysłanie potwierdzenia wykreślenia/ sprostowania wpisu do CEIDG do organu podejmującego decyzję (usługa epuap) Wysłanie potwierdzenia wykreślenia/ sprostowania wpisu do CEI DG do przedsiębiorcy (usługa epuap) Dane decyzji o wykreśleniu/ sprostowaniu wpisu Rejestracja decyzji Wysłanie odpowiedzi do CEIDG (usługi epuap) Dane decyzji o wykreśleniu/ sprostowaniu wpisu Rejestracja decyzji Wysłanie odpowiedzi do CEIDG (usługi epuap) Dane decyzji o wykreśleniu/ sprostowaniu wpisu Rejestracja decyzji Wysłanie odpowiedzi do CEIDG (usługi epuap) Dane decyzji o wykreśleniu/ sprostowaniu wpisu Rejestracja decyzji Wysłanie odpowiedzi do CEIDG (usługi epuap) Koniec Po wykreśleniu lub sprostowaniu wpisu, minister właściwy do spraw gospodarki, nie później niŝ następnego dnia roboczego, informuje o tym przedsiębiorcę, którego wpis dotyczy oraz organy wymienione powyŝej. CEIDG udostępnia dane o wpisach oraz informację o zakończeniu wykonywania działalności gospodarczej niezwłocznie, nie później niŝ w terminie 3 dni roboczych od dnia dokonania wpisu. UoSDG określa, jaki ma być zakres udostępnianych danych (por. tabela powyŝej), jednak nie określa sposobu wyszukiwania czy np. będzie moŝliwe wyszukiwanie grupowe wszystkich osób prowadzących działalność gospodarczą w określonym zakresie na terenie danego województwa. NaleŜy to określić na etapie specyfikacji wymagań. MoŜna przyjąć, Ŝe udostępnianie odbędzie się za pośrednictwem dedykowanej wyszukiwarki, dostępnej na stronie WWW CEIDG (bez pośrednictwa platformy epuap). Na etapie wykonywania projektu technicznego naleŝy określić, czy przeglądarka będzie korzystać bezpośrednio z danych zapisanych w CEIDG, czy będzie wykonywana replika (trzydniowy termin zapisany w Ustawie pozwala np. na replikowanie danych w nocy). Minister właściwy do spraw gospodarki moŝe określić w drodze rozporządzenia języki obce, w jakich dane będą udostępniane. Ministerstwo Gospodarki planuje, Ŝe od 1 lipca 2011 roku CEIDG ma udostępniać dane w językach: angielskim, niemieckim i francuskim. Inne języki obce będą wprowadzane do systemu w terminie późniejszym. Studium wykonalności CEIDG strona 58/166

59 Schemat procesu udostępniania danych z CEIDG przedstawia poniŝszy diagram: Zaświadczenia o wpisie do CEIDG mają postać elektroniczną albo wydruku ze strony internetowej CEIDG. Sposób tworzenia, przekazywania i zabezpieczania zaświadczeń określi minister właściwy do spraw gospodarki w drodze rozporządzenia. Po 6 miesiącach od dnia wykreślenia wpisu w drodze elektronicznej są udostępniane tylko dane o firmie i dacie wykreślenia. Pozostałe dane są udostępniane na pisemny wniosek. Ustawa nie precyzuje, w jakiej formie nastąpi udostępnienie tych danych. Poza udostępnianiem informacji o osobach fizycznych prowadzących działalność gospodarczą CEIDG ma umoŝliwić wgląd do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego. Dostęp do nich powinien odbywać się za pomocą przeglądarki analogicznej do opisanej powyŝej, przy czym CEIDG będzie w praktyce pełnić funkcje interfejsu do CI KRS. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości, CI KRS udostępnia bezpłatnie, w ogólnodostępnych sieciach informatycznych, a w szczególności za pośrednictwem Internetu, informacje o podmiotach wpisanych do rejestrów (rejestru przedsiębiorców oraz rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej), a takŝe o podmiotach posiadających status organizacji poŝytku publicznego. Aktualizacja tych danych będzie się odbywała raz w tygodniu. Informacje o przedsiębiorcach obejmują następujące dane: nazwa lub firma numer KRS numer REGON Studium wykonalności CEIDG strona 59/166

60 adres siedziby data wykreślenia z rejestru (po uprawomocnieniu się postanowienia sądu rejestrowego) NIP imiona i nazwiska oraz funkcje osób wchodzących w skład organu reprezentacji sposób reprezentacji W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, spółek akcyjnych, spółek komandytowo-akcyjnych i spółek europejskich dodatkowo ujawnia się wykaz dokumentów złoŝonych do akt rejestrowych, zapisanych w elektronicznym katalogu dokumentów spółek. W przypadku wszystkich przedsiębiorców (takŝe tych wpisanych do KRS) CEIDG udostępnia dodatkowo następujące dane: 1) o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z koncesji; 2) o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu uprawnień wynikających z zezwolenia lub licencji; 3) o wpisie do rejestru działalności regulowanej, zakazie wykonywania działalności określonej we wpisie oraz o wykreśleniu z rejestru; zakaz wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru działalności regulowanej wydaje organ prowadzący rejestr. Informacje te są przekazywane za pośrednictwem platformy epuap do CEIDG przez odpowiednie organy koncesyjne, organy prowadzące rejestry działalności regulowanej oraz organy właściwe do spraw zezwoleń i licencji niezwłocznie, nie później niŝ następnego dnia roboczego po prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy. JeŜeli sprawa była rozstrzygana w drodze decyzji, której nadano rygor natychmiastowej wykonalności, organy te przekazują informacje niezwłocznie, nie później niŝ następnego dnia po dniu nadania rygoru natychmiastowej wykonalności. CEIDG udostępnia te informacje niezwłocznie, nie później niŝ następnego dnia roboczego po dniu ich otrzymania. Studium wykonalności CEIDG strona 60/166

61 Schemat tego procesu przedstawia poniŝszy diagram: Obecnie sprawy dotyczące koncesji, licencji, zezwoleń, pozwoleń, wpisów do rejestrów działalności regulowanej są prowadzone przez następujące organy: Organ gminy (wójt, burmistrz, prezydent miasta) Starosta powiatu Marszałek województwa Wojewoda Minister Budownictwa Minister Finansów (urząd celny, Minister Gospodarki Minister Gospodarki Morskiej Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Minister Transportu Minister Zdrowia Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Lotnictwa Cywilnego Urząd Morski Urząd Regulacji Energetyki Urząd Transportu Kolejowego Główny Urząd Miar Państwowa Agencja Atomistyki Studium wykonalności CEIDG strona 61/166

62 Komisja Nadzoru Bankowego Narodowy Bank Polski Główny Lekarz Weterynarii Główny Inspektor Ochrony Środowiska Główny Inspektorat Farmaceutyczny Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji Polski Klub Wyścigów Konnych PowyŜej 1000 wpisów zawierają następujące rejestry: MSWiA koncesja na wykonywanie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia 4441 URE koncesja na obrót paliwami ciekłymi 9991 Organ gminy licencja na wykonywanie transportu drogowego taksówką (maks. 7962) Minister Transportu licencja na przewóz rzeczy UE Minister Transportu licencja na przewóz osób UE 2760 Minister Finansów rejestr podatników prowadzących skład podatkowy 1263 Minister Zdrowia rejestr indywidualnych i indywidualnych specjalistycznych praktyk pielęgniarek i połoŝnych 8041 NBP rejestr działalności kantorowej 5500 UKE rejestr przedsiębiorców telekomunikacyjnych 6571 PAA zezwolenia w zakresie działalności, polegającej na stałej eksploatacji obiektu jądrowego 3431 MF zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego 1636 MF zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego rolnikowi, wytwarzającemu na własny uŝytek eter lub czysty olej roślinny 1636 MRiRW pozwolenie na uŝycie roślin niedopuszczonych do obrotu, przeznaczonych do celów naukowo-badawczych lub związanych z rejestracją środków 1300 MZ pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego Organ gminy zezwolenia na sprzedaŝ napoi alkoholowych maks W celu weryfikacji tych danych CEIDG korzysta z danych udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego Rejestru Sądowego (zakres danych udostępnianych przez CI KRS był podany powyŝej). Na etapie analizy wymagań naleŝy uzgodnić z Ministerstwem Gospodarki oraz organami prowadzącymi rejestry sposób wprowadzania danych o koncesjach, pozwoleniach i wpisach działalności regulowanej. W przypadku większości rejestrów wprowadzanie danych będzie odbywać się ręcznie, za pośrednictwem formularzy na platformie epuap. Jeśli jednak rejestr jest prowadzony w systemie elektronicznym, moŝna przewidzieć wprowadzanie danych za pomocą automatycznego interfejsu (z rejestracją pracownika, który zlecił przekazanie). Ustawa nie określa jednoznacznie, czy CEIDG ma zawierać takŝe dane, wprowadzane do właściwych rejestrów przed datą uruchomienia CEIDG (tzn. czy ma nastąpić Studium wykonalności CEIDG strona 62/166

63 migracja tych danych). W niniejszym Studium zakłada się, Ŝe taka migracja nie jest przewidziana. Dane CEIDG mogą być udostępniane nieodpłatnie innym organom administracji, a odpłatnie (po kosztach własnych) innym podmiotom do wykorzystania w celach komercyjnych i niekomercyjnych na podstawie umowy, zawartej z ministrem właściwym do spraw gospodarki. Sposób obliczania wysokości oraz sposób uiszczania opłat za udostępnianie danych określi w drodze rozporządzenia minister właściwy do spraw gospodarki, w zaleŝności od sposobu i zakresu udostępniania danych. Zakłada się, Ŝe opłaty mają jedynie pokryć koszty bezpośrednio związane z udostępnianiem danych. VI.2.2. OPIS PLATFORMY EPUAP Usługi CEIDG będą dostępne na elektronicznej platformie usług administracji publicznej epuap, tworzonej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji (obecnie jest to Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji). Platforma epuap jest projektem ponadsektorowym, przewidzianymi w Planie Informacji Państwa na lata Platforma epuap słuŝy do przekazywania dokumentów w postaci XML lub w postaci plików binarnych. Platforma epuap jest dostępna przez usługi front-end (dla obywateli i urzędników) oraz przez kilka rodzajów interfejsów elektronicznych (dla systemów informatycznych w urzędach). UŜytkownik (urzędnik lub inny obywatel) ma zdefiniowany przypisany sobie profil, określający w szczególności dane identyfikacyjne, sposób uwierzytelniania oraz nadane uprawnienia. Z kaŝdym profilem jest związana skrytka, w której mogą być składowane dokumenty. Skrytka moŝe takŝe być powiązana z urzędem, pełniąc funkcję elektronicznej skrzynki podawczej. Wymiana informacji na platformie epuap odbywa się za pośrednictwem następujących mechanizmów: usługi front-end interfejsy. Usługi front-end są wykorzystywane przez przedsiębiorców/obywateli, jak równieŝ przez mniejsze instytucje publiczne do dostępu do dokumentów zgromadzonych na epuap. Podmioty te nie mają i nie muszą mieć własnych narzędzi słuŝących do przygotowywania i bezpiecznego przetwarzania dokumentów elektronicznych w czasie załatwiania swoich spraw. KaŜdy uŝytkownik usługi jest identyfikowany w chwili logowania się do własnego profilu, przy czym mechanizm uwierzytelnienia moŝe ograniczać się do nazwy i hasła, ale moŝe takŝe obejmować wykorzystanie bezpiecznego podpisu i odpowiedniego certyfikatu. Usługi front-end oferują wszystkim podmiotom moŝliwość gromadzenia i zarządzania zasobami dokumentów dotyczących bieŝących spraw oraz wykonywania operacji na dokumentach elektronicznych (tworzenie, edycja, wizualizacja, podpisywanie itp.) W sposób naturalny usługi front-end zintegrowane są z usługami komunikacyjnymi platformy umoŝliwiając nadawanie/odbieranie dokumentów do i ze skrytek. Wykorzystując określone definicje dostarczone przez instytucje publiczne świadczące usługi poprzez epuap (tzw. formularze, zapisane w postaci XML), osoby korzystające z usług front-end mogą w wygodny sposób tworzyć i edytować dokumenty związane z tymi usługami. Platforma epuap umoŝliwia współpracę z systemami zewnętrznymi usługodawców i usługobiorców, z wykorzystaniem usług sieciowych (web service), wykorzystując następujące interfejsy: Studium wykonalności CEIDG strona 63/166

64 Nadaj do skrytki słuŝy do przesyłania dokumentów do skrytki (usługa świadczona przez epuap) Wyślij ze skrytki słuŝy do odbierania dokumentów ze skrytki (interfejs Push, usługa świadczona przez system zewnętrzny, wywoływana przez epuap) Doręcz słuŝy do nadawania dokumentów za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (usługa świadczona przez epuap) Pull słuŝy do pobierania dokumentów ze skrytki (usługa świadczona przez epuap). Podstawowym sposobem komunikacji jest nadawanie dokumentów do skrytki. Skrytka naleŝąca do podmiotu publicznego moŝe być skonfigurowana tak, aby automatycznie wystawiać poświadczenia przedłoŝenia (UPP) w imieniu odbiorcy właściciela skrytki. Podmioty publiczne mogą stosować doręczanie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru (UPD). Odbieranie dokumentów moŝe być zrealizowane dwojako: albo przez wystawienie interfejsu (web service) odbiorcy, przez który skrytka (epuap) będzie automatycznie przekazywała otrzymane dokumenty (interfejs Push), albo przez samodzielne pobieranie dokumentów ze skrytki (interfejs Pull). Korzystanie z interfejsu Pull jest z natury asynchroniczne, gdyŝ zdarzenie pobrania dokumentu ze skrzynki jest niezaleŝne od zdarzenia umieszczenia dokumentu w skrzynce. Korzystanie z interfejsu Push moŝe być: synchroniczne gdy usługa sieciowa zarejestrowana w skrytce zwraca wynik po przetworzeniu Ŝądania; bezbłędne zakończenie usługi oznacza, Ŝe Ŝądanie zostało wykonane prawidłowo, np. Ŝądana zmiana została zapisana; w przypadku zapytania o stan danych wynik jest załączany do komunikatu potwierdzającego wykonanie usługi; asynchroniczne, gdy usługa sieciowa zarejestrowana w skrytce zwraca wynik po przyjęciu Ŝądania; bezbłędne zakończenie usługi oznacza, Ŝe formalna postać Ŝądania była prawidłowa; informacja o całkowitym wykonaniu usługi (np. potwierdzenie wprowadzenia danych, wynik zapytania) jest przesyłany w późniejszym czasie do skrytki nadawcy. Odpowiedź po wykonaniu usługi zawiera status poprawności lub błędu wywołania, status przekazany przez odbiorcę (w przypadku usługi synchronicznej) i ew. załącznik w postaci dokumentu (np. treść poświadczenia lub dokument wygenerowany przez system odbiorcy). System zewnętrzny jest identyfikowany z wykorzystaniem klucza publicznego, potwierdzanego przez certyfikat, weryfikowany przez epuap. Usługi są definiowane w standardzie WSDL. Szczegóły implementacji, wraz z podaniem przykładowego kodu programu zewnętrznego dla interfejsów Push i Pull są podane na stronie W przypadku CEIDG, Ŝądania wpisu do rejestru oraz zmiany danych (w tym zawieszenia i wznowienia działalności oraz wykreślenia z rejestru) będą wykonywane asynchronicznie, ze względu na konieczność przekazania do kilku instytucji oraz weryfikacji w KRK. Na etapie specyfikowania wymagań naleŝy określić szczegółową postać usług, udostępnianych przez CEIDG. Zgodnie z Ustawą, komunikacja z innymi urzędami takŝe będzie odbywać się za pośrednictwem platformy epuap. Oznacza to konieczność zdefiniowania przez te urzędy odpowiednich interfejsów (usług sieciowych). Wyjątkiem jest KRUS, w którym Studium wykonalności CEIDG strona 64/166

65 ze względu na oczekiwaną mniejszą liczbę zgłoszeń moŝna (przynajmniej tymczasowo) posługiwać się usługą front-end (urzędnik będzie regularnie sprawdzał w skrytce urzędu, czy są w niej wnioski i przetwarzał je ręcznie). NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe Ustawa nie określa Ŝadnych terminów na dokonanie operacji przez podmioty inne niŝ CEIDG stosują się do nich obecnie obowiązujące przepisy. W przypadku ZUS, KRUS i GUS usługi sieciowe (operacje Push) powinny być dostępne na serwerach w centralach tych instytucji. W przypadku urzędów skarbowych moŝna przewidzieć dwie moŝliwości: pojedyncza usługa sieciowa, wystawiona przez Ministerstwo Finansów, jako część systemu e-podatki, z której dane są następnie przekazywane przez wewnętrzny interfejs Ministerstwa Finansów do właściwego urzędu skarbowego odrębna usługa sieciowa dla kaŝdego urzędu skarbowego. NaleŜy podkreślić, Ŝe decyzje dotyczące szczegółów implementacyjnych nie muszą być podejmowane na etapie określania specyfikacji funkcjonalnej CEIDG. Mogą być odłoŝone do etapu projektu technicznego. Mogą być takŝe łatwo zmieniane juŝ w trakcie eksploatacji CEIDG, poniewaŝ wymagają one jedynie zmiany konfiguracji platformy epuap oraz zmiany definicji WSDL. Podmioty zobowiązane do wprowadzania danych z urzędu (sądy, kuratorzy, podmioty przyznające koncesje itp., podmioty prowadzące rejestry działalności regulowanej) będą wprowadzać dane za pomocą usługi front-end i formularzy elektronicznych. NaleŜy jednak przewidzieć moŝliwość zdefiniowania przez dany podmiot interfejsu, pozwalającego na automatyczne przekazywanie danych. Wyszukiwarka danych o podmiotach w CEIDG oraz danych o koncesjach itp. nie będzie korzystać z platformy epuap, lecz będzie dostępna bezpośrednio ze strony CEIDG. Strona zawierająca wyszukiwaną informację powinna umoŝliwiać automatycznie przekierowanie na stronę epuap w celu złoŝenia wniosku o uzupełnienie i zmianę wybranego wpisu (oczywiście po dokonaniu identyfikacji i uwierzytelnienia). Mechanizm ten ułatwi wprowadzanie danych np. w następujących przypadkach: przedsiębiorca podaje NIP swojej firmy i wyszukuje informacje o niej, następnie przechodzi na stronę epuap, loguje się do swojego profilu i uruchamia formularz zmiany danych; formularz ten jest automatycznie wypełniany danymi, wyświetlanymi w czasie wyszukiwania; urzędnik w sądzie po orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej podaje PESEL skazanego i weryfikuje, czy jest on zarejestrowany w CEIDG; jeśli tak, to automatycznie przechodzi na stronę epuap, wywołuje odpowiedni formularz i wprowadza dane o wydanym zakazie; w przypadku wyszukiwania i wprowadzania danych o wielu zakazach urzędnik powinien tylko raz logować się do swojego profilu epuap, przed rozpoczęciem wyszukiwania. Na etapie specyfikacji funkcjonalnej naleŝy określić zakres danych, pobieranych z CI KRS i udostępnianych do wglądu uŝytkownikom CEIDG oraz sposób ich pobierania. System epuap udostępnia takŝe mechanizm definiowania tzw. usług koordynacyjnych. Usługi koordynacyjne słuŝą do budowy i udostępnienia złoŝonych usług publicznych powstających jako kompozycja wielu prostszych usług. Jednym ze scenariuszy wykorzystania usługi koordynacyjnej jest tzw. scenariusz jednego okienka, w którym wiele róŝnych zasobów (usług) komponowanych jest w określony sposób, w wyniku czego powstaje zupełnie nowy zasób (usługa). Dla uŝytkownika takiego zasobu fakt, Ŝe pod spodem jest potencjalnie złoŝony proces koordynujący wiele róŝnych innych zasobów, jest niezauwaŝalny. Studium wykonalności CEIDG strona 65/166

66 Usługa koordynacyjna jest sterowana opisem, sformułowanym w języku BPEL (Web Services Business Process Execution Language). Opis określa czynności, które powinny być wykonane, kolejność i warunki ich wykonania, zakres i postać przekazywanych informacji i sposób ich przekazywania. Opis jest interpretowany przez motor PBEL, stanowiący część serwera aplikacyjnego. Wykonywanie jednostkowych czynności oraz wymiana informacji między poszczególnymi czynnościami wchodzącymi w skład procesów opisanych w BPEL odbywa się wyłącznie za pośrednictwem interfejsu usług sieciowych (web services). VI.2.3. OPIS MOśLIWYCH OPCJI REALIZACJI PROJEKTU. Studium wykonalności zawiera opis moŝliwych opcji realizacji przedsięwzięcia, w tym takŝe zaniechania projektu, moŝliwych form organizacji i sfinansowania. Do dalszych analiz i opisu wybrano tylko jedną z nich. W jej ramach szczegółowo opisane i wycenione dwa warianty realizacji, róŝniące się sposobem wykorzystania platformy epuap. VI WARIANT ZANIECHANIA REALIZACJI Projekt CEIDG został wpisany do Planu Informatyzacji Państwa na lata jako projekt sektorowy oraz na listę projektów indywidualnych dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata W obecnym stanie prawnym realizacja projektu jest wykonaniem obowiązku, nałoŝonego przez ustawę o swobodzie działalności gospodarczej. Zaniechanie realizacji projektu wymagałoby dokonania zmian w prawie i usunięcia CEIDG z UoSDG. Byłoby to uzasadnione, gdyby w trakcie opracowania studium wykonalności okazało się, Ŝe realizacja zapisów ustawy byłaby sprzeczna z celami POIG lub Ŝe koszty realizacji przekraczają przewidywane korzyści. Realizacja CEIDG ma przynieść zarówno niewymierne korzyści w postaci uproszczenia zakładania działalności gospodarczej oraz poprawy dostępu do informacji, jak teŝ wymierne korzyści (oszczędności) finansowe, wynikające z obniŝenia kosztów rejestracji w stosunku do stanu obecnego. Oszczędności finansowe zostały oszacowane w uzasadnieniu do nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (druk sejmowy nr 1204 z 2008 r.) Jak z niego wynika, koszty roczne ponoszone przez gminy w 2004 r. oszacowano na ok. 122 mln zł. Szczegóły oszacowania są zawarte w poniŝszej tabeli: Pozycja Wartość Liczba gmin 2478 Średnia liczba etatów w gminie 1,33 Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 3025 zł Liczba miesięcy 12 Całkowity koszt pracy zł Koszty administracyjne dla gminy 1000 Całkowity koszt administracyjny Całkowity roczny koszt obsługi w gminach zł zł NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe powyŝszy koszt jest niepełny, nie zawiera bowiem pełnego kosztu etatu (składki i obciąŝenia płacone przez pracodawcę, koszty powierzchni biurowej itp.) Nie są takŝe uwzględniane koszty pracy w innych jednostkach, dokonujących rejestracji (urzędy statystyczne, urzędy skarbowe, częściowo ZUS, gdy dane nie są przesyłane w formie elektronicznej). Studium wykonalności CEIDG strona 66/166

67 W obecnym stanie prawnym (zasada jednego okienka ) koszty ponoszone przez gminy wzrosły ze względu na konieczność przyjmowania zintegrowanego formularza, jego kopiowania i przesyłania zwykłą pocztą do innych instytucji. Koszty te na obecnym etapie nie są jeszcze moŝliwe do oszacowania. Koszty ponoszone przez przedsiębiorców (nie licząc opłaty administracyjnej 100 zł, która częściowo pokrywa koszty ponoszone przez gminy) oszacowano na ok. 275 mln zł rocznie. PoniŜsza tabela zawiera szczegółowe dane: Pozycja Wartość Średni czas potrzebny na zebranie danych, wypełnienie i złoŝenie wniosku o wpis do rejestru działalności gospodarczej (w godzinach) Średni czas potrzebny na zebranie danych, wypełnienie i złoŝenie wniosku o REGON (w godzinach) 4 Średni czas potrzebny na zebranie danych, wypełnienie i złoŝenie wniosku NIP-1 (w godzinach) 5 Średni czas potrzebny na zebranie danych, wypełnienie i złoŝenie wniosku do ZUS (w godzinach) 3,2 Całkowity średni czas potrzebny na zebranie danych, wypełnienie i złoŝenie wszystkich wniosków (w godzinach) Średnia wartość 1 godziny Koszt wpisu dla jednego przedsiębiorcy Studium wykonalności CEIDG strona 67/ ,2 84 zł 1380 zł Liczba firm załoŝonych w 2005 r Całkowity koszt dla przedsiębiorców Łączne koszty dla przedsiębiorców i dla administracji wynoszą ok. 397 mln zł rocznie. W obecnym stanie prawnym, po wprowadzeniu zasady jednego okienka, koszty dla przedsiębiorców powinny być niŝsze o ok. 60%, czyli powinny wynosić ok. 110 mln zł. W uzasadnieniu do ustawy oszacowano, Ŝe po wdroŝeniu CEIDG średnie zatrudnienie w gminie związane z prowadzeniem ewidencji spadnie do 1 pracownika, a koszty administracyjne do 400 zł, co w sumie oznacza roczny koszt dla administracji w wysokości zł (spadek o ok. 32 mln zł rocznie). Przy załoŝeniu, Ŝe 20% przedsiębiorców będzie rejestrować działalność przez Internet i Ŝe czas na taką rejestrację będzie o połowę krótszy od czasu na rejestrację w gminie, sumaryczny koszt dla przedsiębiorców spadnie o ok. 10%, czyli o ok. 11 mln zł rocznie. W sumie oszczędności wynikające z wdroŝenia CEIDG moŝna oszacować na ok. 43 mln zł rocznie. Oszczędności te nie pojawią się, jeśli wdroŝenie CEIDG zostanie zaniechane. Z drugiej strony całkowity koszt budowy CEIDG w wariancie wybranym poniŝej wynosi ok. 28 mln zł. NaleŜy jeszcze uwzględnić koszt dostosowania systemów w innych instytucjach, jednak w większości przypadków chodzi o inwestycje, które i tak musiałyby być zrealizowane w ramach prac modernizacyjnych (np. modernizacja systemu REGON całkowity koszt ok. 8.5 mln zł, wprowadzenie systemu e-podatki, modernizacja systemu ZUS). Udostępnienie mechanizmu weryfikacji danych ze słownikiem TERYT oraz z bazami PESEL i NIP stanowi część funkcjonalności platformy e-puap. Na podstawie wyrywkowych danych moŝna oszacować koszt na ok. 1,5 mln zł dla kaŝdego z systemów Ministerstwa Sprawiedliwości, GUS, ZUS i urzędów skarbowych, co oznacza łączny dodatkowy koszt ok. 4,5 mln zł. Wysokość późniejszych nakładów eksploatacyjnych i odtworzeniowych wynosi ok. 8 mln zł rocznie. Jak z tego widać, szacowane oszczędności znacznie przekraczają koszty wdroŝenia i utrzymania CEIDG. W połączeniu z korzyściami niewymiernymi, wymienionymi poprzednio, naleŝy uznać, Ŝe nie ma podstaw do wyboru wariantu zakładającego zaniechanie realizacji CEIDG. VI DYSKUSJA WARIANTÓW ORGANIZACJI I FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘCIA Istniejące przepisy nie określają szczegółowo sposobu organizacji i finansowania budowy CEIDG, potencjalnie moŝna rozwaŝać moŝliwość realizacji całości przedsięwzięcia, zarówno w formie projektu realizowanego przez Ministerstwo

68 Gospodarki, jak teŝ w innej formie organizacyjno-finansowej np. jako partnerstwo publiczno-prywatne. W przypadku realizacji przedsięwzięcia w pierwszej z form, dalsza eksploatacja CEIDG moŝe odbywać się w ramach struktur Ministerstwa Gospodarki z wykorzystaniem własnej serwerowni albo w trybie wykonawstwa zewnętrznego (outsourcing). Wariant PPP Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) jest wspólna realizacja przedsięwzięcia (w tym budowy lub remontu obiektu budowlanego, wykonania dzieła i świadczenia usług) oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym. Partner prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich przez osobę trzecią (np. bank lub fundusz inwestycyjny), a podmiot publiczny zobowiązuje się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu własnego. Wkład własny moŝe polegać na poniesieniu części nakładów na realizację przedsięwzięcia lub na sfinansowaniu dopłaty do usług świadczonych przez partnera prywatnego. Wynagrodzenie partnera prywatnego zaleŝy przede wszystkim od rzeczywistego wykorzystania lub faktycznej dostępności przedmiotu partnerstwa publicznoprywatnego. W przypadku PPP to partner prywatny ponosi ryzyko kapitałowe. Sposób wyboru partnera prywatnego zaleŝy od trybu jego wynagradzania: jeśli wynagrodzeniem jest przede wszystkim prawo do pobierania poŝytków z partnerstwa, stosuje się przepisy o koncesjach na roboty budowlane lub usługi w innych przypadkach (czyli w praktyce gdy partner otrzymuje wynagrodzenie od podmiotu publicznego) stosuje się Prawo zamówień publicznych. PPP moŝe być korzystne z dwóch powodów: Gdy są potrzebne znaczne nakłady inwestycyjne, a podmiot publiczny nie dysponuje odpowiednim finansowaniem. NaleŜy jednak zwrócić uwagę, Ŝe partner prywatny uwzględnia w swoim wynagrodzeniu koszt finansowania, który zawsze jest wyŝszy niŝ koszt pozyskania pieniędzy przez skarb Państwa. Pozorną zaletą jest brak wpływu takiego finansowania na deficyt budŝetowy, jednak obecnie Eurostat uwzględnia przy pomiarze deficytu zobowiązania z tytułu umów PPP, w których nie występuje istotne ryzyko biznesowe po stronie partnera prywatnego; Gdy istnieją powody do przypuszczeń, Ŝe partner prywatny ze względu na swoje doświadczenie i zakres działania moŝe wykonać przedsięwzięcie taniej, niŝ podmiot publiczny, przy czym dotyczy to zarówno budowy, jak i późniejszej eksploatacji przedmiotu przedsięwzięcia. W takim przypadku wzrost kosztów finansowania moŝe być zrównowaŝony przez większe doświadczenie partnera prywatnego. NaleŜy podkreślić, Ŝe CEIDG nie jest przedsięwzięciem nastawionym na zysk. Zgodnie z ustawą, jedynym przychodem mają być opłaty za odpłatne udostępnianie danych podmiotom niebędącym organami administracji do wykorzystania w celach komercyjnych i niekomercyjnych, na podstawie umowy zawartej z ministrem właściwym do spraw gospodarki, z tym, Ŝe ustawa i tak przewiduje, Ŝe opłaty te stanowią dochód budŝetu państwa. Wysokość opłat określa minister właściwy do spraw gospodarki, przy czym deklarowaną intencją jest, aby opłaty pokrywały jedynie koszt udostępnienia danych. Opłaty te nie mogą więc w Ŝadnym przypadku stanowić źródła przychodu partnera prywatnego. Oznacza to, Ŝe w przypadku CEIDG jedynym źródłem wynagrodzenia dla partnera byłaby opłata z budŝetu Państwa, której wysokość byłaby uzaleŝniona albo od Studium wykonalności CEIDG strona 68/166

69 parametrów świadczonej usługi (dostępność), albo od liczby zgłoszeń i zapytań. Liczba zgłoszeń i zapytań jest bardzo trudna do przewidzenia, co oznacza, Ŝe potencjalni wykonawcy musieliby uwzględniać wysoki koszt ryzyka przy kalkulacji naleŝnego im wynagrodzenia. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe Ministerstwo Gospodarki obecnie dysponuje środkami z Programu Operacyjnego na budowę systemu, natomiast środki te nie będą mogły być wykorzystane w kolejnych latach na wypłatę wynagrodzenia dla partnera prywatnego z tytułu opłaty za korzystanie przez uŝytkowników z CEIDG. Oznaczałoby to przerzucenie kosztów budowy i eksploatacji CEIDG w praktyce całkowicie na budŝet Państwa. Ministerstwo Gospodarki zakłada lokalizację sprzętu CEIDG we własnej serwerowni. Realizacja w ramach PPP i wymagałaby wniesienia lokalu serwerowni w formie wkładu własnego, co moŝe być trudne od strony formalnej (lokal stanowi część budynku Ministerstwa). Wybór partnera prywatnego musiałby nastąpić zgodnie z Prawem zamówień publicznych, w trybie przetargu lub dialogu konkurencyjnego (ze względu na przesłankę dotyczącą szczególnie złoŝonego charakteru zamówienia, co oznacza brak moŝliwości odpowiednio szczegółowego opisu zamówienia oraz obiektywnego określenia uwarunkowań finansowych wykonania zamówienia). W obu przypadkach przed złoŝeniem ofert wykonawcy musieliby otrzymać szczegółowy opis funkcjonalny, aby dokładnie ocenić koszt realizacji. Oznacza to, Ŝe przed ogłoszeniem postępowania o zawarcie umowy PPP Ministerstwo Gospodarki i tak musiałoby w ramach odrębnego przetargu wybrać firmę do opracowania analizy wymagań. Potem zamiast przetargu na wykonanie odbyłby się przetarg na wybór partnera prywatnego. Ze względu na większy stopień komplikacji i mniejsze doświadczenie przy tego typu przetargach powstanie większe ryzyko opóźnień, co moŝe skutkować niemoŝliwością dotrzymania ustawowego terminu uruchomienia CEIDG. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe w wariancie nieuwzględniającym PPP jest przewidywane wykonanie całości CEIDG (sprzęt i oprogramowanie) przez jednego wykonawcę wybranego w przetargu, a więc podobnie, jak byłoby to w przypadku PPP. Będzie takŝe wybrany doradca w zakresie zarządzania projektami. W tej sytuacji koszt realizacji projektu nie powinien być wyŝszy, niŝ koszt realizacji przez partnera prywatnego w wariancie PPP. NaleŜy więc uznać, Ŝe w obecnej sytuacji realizacja i eksploatacja CEIDG w formie PPP nie przyniesie korzyści finansowych, a z drugiej strony uniemoŝliwi finansowanie z Programu Operacyjnego i podniesie poziom ryzyka. Dlatego w dalszym ciągu niniejszego Studium nie jest szczegółowo rozpatrywana i wyceniana opcja PPP. Wariant outsourcingowy Niniejsze Studium przewiduje lokalizację infrastruktury technicznej CEIDG w serwerowni, zlokalizowanej w budynku Ministerstwa Gospodarki, zgodnie z polityką i zamierzeniami Ministerstwa Gospodarki. Pomieszczenie przeznaczone na serwerownię obecnie stoi puste i nie nadaje się do wykorzystania do innych celów. Z technicznego punktu widzenia jest moŝliwe takŝe zlokalizowanie infrastruktury w innej lokalizacji, wykorzystywanej na zasadzie dzierŝawy powierzchni w innym centrum przetwarzania danych lub outsourcingu. W takim przypadku początkowe koszty byłyby niŝsze, natomiast w późniejszym okresie Ministerstwo Gospodarki musiałoby ponosić koszty umowy outsourcingowej (koszty niekwalifikowane w sensie POIG). Na obecnym etapie nie moŝna dokładnie wycenić kosztu ewentualnej umowy, nie moŝna więc jednoznacznie stwierdzić, czy byłaby ona korzystniejsza cenowo w skali czasu funkcjonowania CEIDG. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe umowa dzierŝawy powierzchni lub outsourcingu musiałaby być podpisana zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych, po przeprowadzeniu Studium wykonalności CEIDG strona 69/166

70 przetargu, przy czym przetarg nie mógłby być ogłoszony przed opracowaniem projektu technicznego. Gdyby wówczas okazało się, Ŝe cena złoŝonych ofert jest zbyt wysoka, ze względów czasowych mógłby nie być juŝ moŝliwy powrót do koncepcji własnej serwerowni. W polskiej administracji do tej pory brakuje doświadczeń z przekazywaniem kluczowych systemów do serwerowni wynajmowanych na zasadzie dzierŝawy albo outsourcingu, a niniejszy projekt jako krytyczny czasowo nie powinien być w tym zakresie traktowany jako pilotaŝowy. Z powyŝszych powodów, w niniejszym Studium nie był szczegółowo rozwaŝany wariant przewidujący rezygnację z budowy własnej serwerowni. Zgodnie z aktualnymi planami Ministerstwa Gospodarki przyjęto i wyceniony wariant przewidujący wykorzystanie własnej serwerowni. Niniejsze studium nie określa natomiast, w jaki sposób będzie funkcjonować obsługa Centrum Przetwarzania Danych (operatorzy, administratorzy). Przeprowadzona wycena dotyczy przypadku, gdy obsługę tę sprawuje bezpośrednio komórka organizacyjna Ministerstwa Gospodarki. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby obsługę taką zlecić kompleksowo wyspecjalizowanej firmie lub instytucji publicznej, jeśli przyniosłoby to obniŝkę kosztów. Dotyczy to jednak kosztów poniesionych po zakończeniu projektu (koszty niekwalifikowane). Dalsza analiza została przeprowadzona przy załoŝeniu, Ŝe projekt będzie realizowany i finansowany przez Ministerstwo Gospodarki, a system będzie zlokalizowany we własnej serwerowni. VI WARIANT I Z WYKORZYSTANIEM USŁUGI KOORDYNACYJNEJ EPUAP Wariant I zakłada wykorzystanie platformy epuap jako interfejsu między uŝytkownikiem końcowym a CEIDG oraz między CEIDG a innymi podmiotami i systemami, a takŝe wykorzystanie usługi koordynacyjnej platformy epuap do sterowania procesem rejestracji wniosku o wpis oraz dokonywania zmian we wpisie. Logika biznesowa procesu jest modelowana w języku BPEL i wykonywana przez motor, stanowiący część serwera aplikacyjnego epuap. W tym wariancie formularz wniosku wprowadzony przez uŝytkownika jest interpretowany na poziomie epuap zgodnie z opisem w BPEL. Na podstawie danych z formularza i zgodnie z warunkami opisanymi w BPEL, epuap dokonuje weryfikacji danych, wywołując usługi sieciowe, zdefiniowane przez poszczególne systemy (PESEL, KEP, KRK). W przypadku błędnej weryfikacji, proces na poziomie epuap kończy się stwierdzeniem błędu i wysłaniem odpowiedniej informacji do wnioskodawcy (i ew. informacji o błędnym zgłoszeniu do CEIDG w celu zarchiwizowania). W przypadku prawidłowej weryfikacji, proces epuap określa, jakie dane i do jakich systemów powinny być przesłane, dokonuje wymaganych konwersji i wywołuje odpowiednie usługi w kaŝdym z systemów, w tym w CEIDG. W przypadku konieczności nadania numeru NIP proces epuap przekazuje niekompletny wniosek o wpis do CEIDG (wpis musi nastąpić w następnym dniu roboczym), a jednocześnie przekazuje odpowiednie Ŝądanie do skrytki właściwego urzędu skarbowego. Potwierdzenie nadania NIP jest przesyłane do CEIDG i tam rejestrowane, a takŝe powoduje przesłanie odpowiednich wniosków do rejestrów REGON i ZUS/KRUS. Studium wykonalności CEIDG strona 70/166

71 PoniŜszy rysunek przedstawia schemat komunikacji w Wariancie I: Przedsiębiorca epuap Front-end Usługa koordynacyjna Interfejsy skrytki CEIDG TERYT PESEL KRK GUS US ZUS KRUS Realizacja procesu za pomocą usługi koordynacyjnej VI WARIANT II ZE STEROWANIEM PROCESEM W CEIDG Wariant II zakłada wykorzystanie platformy epuap jako interfejsu między uŝytkownikiem końcowym a CEIDG oraz między CEIDG a innymi podmiotami i systemami, z pozostawieniem logiki biznesowej i sterowania procesami po stronie CEIDG. W tym wariancie formularz wniosku wprowadzony przez uŝytkownika jest przekazywany w całości do CEIDG. Tam następuje analiza jego zawartości. W przypadku, gdy wniosek wymaga przekazania danych do innych podmiotów, CEIDG przesyła je do właściwych skrytek. W przypadku weryfikacji danych z rejestrów PESEL, KEP i KRK wyniki weryfikacji są przekazywane przez odpowiednie podmioty za pośrednictwem platformy epuap z powrotem do CEIDG i tam rejestrowane. W przypadku konieczności nadania numeru NIP odpowiednie Ŝądanie jest przekazywane za pośrednictwem platformy epuap do skrytki właściwego urzędu skarbowego, a potwierdzenie nadania NIP jest przesyłane z powrotem do CEIDG i tam rejestrowane. Ewentualne błędy (np. w czasie weryfikacji) są przesyłane do wnioskodawcy przez CEIDG. Poszczególne usługi świadczone przez CEIDG będą zaprojektowane jako usługi sieciowe, tak aby po pełnym uruchomieniu i przetestowaniu platformy epuap (po zakończeniu wdroŝenia wersji epuap2) było moŝliwe przeniesienie sterowania procesami na platformę epuap. Funkcjonalność epuap poza usługa koordynacyjną będzie wykorzystana w maksymalnym zakresie. Usługi CEIDG będą dostępne w postaci usług sieciowych, tak aby umoŝliwić dostęp do nich innym usługom zdefiniowanym na platformie epuap (np. po wprowadzeniu zintegrowanego systemu rejestracji koncesji itp.) Studium wykonalności CEIDG strona 71/166

72 PoniŜszy rysunek przedstawia schemat komunikacji w Wariancie II: Przedsiębiorca epuap Front-end Interfejsy skrytki CEIDG TERYT PESEL KRK GUS US ZUS KRUS Realizacja procesu bez usługi koordynacyjnej, z logiką biznesową w CEIDG VI.2.4. OSZACOWANIE KOSZTU POSZCZEGÓLNYCH WARIANTÓW Podstawowa róŝnica kosztowa między obydwoma wariantami dotyczy kosztu zaprojektowania, budowy i wdroŝenia oprogramowania po stronie CEIDG. W Wariancie I logika biznesowa jest oprogramowana w języku BPEL na poziomie platformy epuap, podczas gdy w Wariancie II oprogramowanie po stronie CEIDG musi obejmować realizację logiki biznesowej. Istnieją takŝe róŝnice w wymaganiach dotyczących infrastruktury, są one jednak pomijalnie małe (w Wariancie II większa ilość danych będzie transmitowana między CEIDG a epuap, jednak nie ma to praktycznego wpływu na wymaganą przepustowość łączy telekomunikacyjnych). Do oszacowania kosztów budowy oprogramowania wykorzystano metodę COCOMO II, przy czym wielkość oprogramowania określono z wykorzystaniem metody Punktów Funkcyjnych (PF). Metoda ta pozwala oszacować złoŝoność programu na etapie analizy, na podstawie artefaktów związanych z funkcjonalnością programu: ILS (Internal Logical Files) plików danych (encji lub obiektów) ELF (External Logical Files) zewnętrznych baz danych EI (External Inputs) grup wprowadzanych danych (formularzy) EO (External Outputs) grup wyprowadzanych danych (raportów) EQ (External Queries) zapytań. Na potrzeby szacowania na podstawie funkcjonalności wynikającej z przepisów ustawy zidentyfikowano dla Wariantu I 29 obiektów danych oraz dodatkowo 15 słowników. PoniewaŜ na tym etapie nie moŝna precyzyjnie określić złoŝoności kaŝdego pliku, dla Studium wykonalności CEIDG strona 72/166

73 28 obiektów danych przyjęto maksymalną wagę 15 PF, dla jednego (Stan załatwiania wniosku) 10 PF. ZłoŜoność kaŝdego słownika przyjęto na 10 PF. Dodatkowo przyjęto, Ŝe dla kaŝdego obiektu jest przechowywana historia zmian, mająca wagę 10 PF. Łączna waga ILF dla Wariantu I wyniosła 1020 PF. Jako bazy zewnętrzne ELS przyjęto 4 rejestry referencyjne, kaŝdy z wagą 10 PF, w sumie 40 PF. Zidentyfikowano 38 operacji, obejmujących przesyły typu EI (łącznie 182 PF), EO (łącznie 168 PF) i EQ (łącznie 12 PF). Sumaryczna wartość 1422 PF została powiększona o 30%, aby uwzględnić dodatkowe obiekty związane z utrzymaniem i zarządzaniem (informacje o archiwizacji, zmianach wersji itp.), których na obecnym etapie nie da się dokładnie zidentyfikować. Sumaryczna złoŝoność Wariantu I wynosi 1849 PF. W celu przeliczenia PF na wiersze kodu (SLOC) zastosowano współczynnik 53 SLOC/PF, zalecany dla języka Java (inne podobne języki trzeciej generacji maja podobnie współczynniki). Wynikowy rozmiar dla Wariantu I wynosi SLOC, czyli 97,997 KSLOC. Dla Wariantu II zidentyfikowano 30 obiektów danych oraz dodatkowo 15 słowników., Dla kaŝdego z nich przyjęto maksymalną wagę 15 PF. Dodatkowo przyjęto, Ŝe dla kaŝdego obiektu jest przechowywana historia zmian, mająca wagę 10 PF. Łączna waga ILF dla Wariantu II wyniosła 1125 PF. Jako bazy zewnętrzne ELS przyjęto 4 rejestry referencyjne, kaŝdy z wagą 10 PF, w sumie 40 PF. Zidentyfikowano 38 operacji, obejmujących przesyły typu EI (łącznie 188 PF), EO (łącznie 192 PF) i EQ (łącznie 12 PF). Sumaryczna wartość 1557 PF została powiększona o 30%, aby uwzględnić dodatkowe obiekty związane z utrzymaniem i zarządzaniem (informacje o archiwizacji, zmianach wersji itp.), których na obecnym etapie nie da się dokładnie zidentyfikować. Sumaryczna złoŝoność Wariantu II wynosi 2024 PF. Wynikowy rozmiar dla Wariantu II wynosi SLOC, czyli 107,272 KSLOC. PoniŜsza tabela zestawia oszacowanie kosztu dla obu wariantów: Pozycja Wariant I Wariant II PF dla tabel PF dla historii tabel PF dla słowników Łącznie PF dla ILF (pliki danych) PF dla ELF (zewnętrzne bazy) PF dla EI (wprowadzane dane) PF dla EO (wyprowadzane dane) PF dla EQ (zapytania) Suma pierwsza PF Rezerwa na organizację, wersjonowanie itp Suma PF KSLOC Według metody COCOMO II pracochłonność wyraŝona w osobomiesiącach (PM) wynosi PM = a Size e EM Studium wykonalności CEIDG strona 73/166

74 gdzie Size jest rozmiarem w KLOC, a ustalonym współczynnikiem równym 2,94, EM iloczynem siedmiu tzw. czynników złoŝoności (Effort Multipliers). Współczynnik e wyraŝa się wzorem e = b + 0,01 SF gdzie b jest ustalonym współczynnikiem równym 0,91, a SF jest sumą pięciu tzw. czynników skalujących (Scale Factor), określających środowisko realizacji przedsięwzięcia. Optymalny czas realizacji przedsięwzięcia (w miesiącach kalendarzowych) wynosi TDev = c PM f gdzie c jest ustalonym współczynnikiem równym 3,67. Współczynnik f wyraŝa się wzorem f = d + 0,2 0,01 SF gdzie d jest ustalonym współczynnikiem równym 0,28. Przyjęte dla niniejszego przedsięwzięcia czynniki skalujące dały w sumie wartość SF = 14,58. Dodatkowe czynniki złoŝoności przyjęto równe 1, poniewaŝ na obecnym etapie nie moŝna ich wiarygodnie określić, a więc ich iloczyn EM takŝe jest równy 1. Załącznik 3 do niniejszego Studium zawiera szczegółową listę obiektów i przesyłów danych. Załącznik 4 do niniejszego studium zawiera wykaz czynników skalujących, przyjętych zgodnie z metodą COCOMO II. W wyniku uzyskano: dla Wariantu I całkowitą pracochłonność PM = 372 osobomiesięcy oraz rekomendowany czas realizacji TDev = 23 miesiące, dla Wariantu II całkowitą pracochłonność PM = 409 osobomiesięcy oraz rekomendowany czas realizacji TDev = 24 miesiące. Dla oszacowania średniego kosztu 1 osobomiesiąca przyjęto następujący skład zespołu realizacyjnego: W wyniku otrzymano: Rola Liczba osób Koszt miesięczny jednej osoby Kierownik zł Ekspert zł Starszy analityk zł Analityk zł Młodszy analityk zł Starszy specjalista zł Specjalista zł Młodszy specjalista zł Średnia waŝona dla Wariantu I całkowity koszt zł, dla Wariantu II zł zł RóŜnica wynosi ok zł, co stanowi ok. 3% całkowitego kosztu wdroŝenia systemu, szacowanego na ok. 28,8 mln zł. Studium wykonalności CEIDG strona 74/166

75 VI.2.5. ANALIZA OPCJI Zgodnie z instrukcją przygotowania studium wykonalności dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, jako instrument oceny optymalności rozwiązania proponuje się zastosować analizę opartą na badaniu jednego z następujących wskaźników: K/K: wskaźnik Korzyści/Koszty DGC: Dynamiczny Koszt Jednostkowy (ang. Dynamic Generation Cost) Z uwagi na fakt, Ŝe analizę korzyści i kosztów projektu przeprowadzono metodą uproszczoną (patrz rozdział IX niniejszego Studium), w której nie następuje oszacowanie osiągniętych korzyści w ujęciu pienięŝnym. NiemoŜliwe jest obliczenie Ŝadnego z powyŝszych wskaźników. PosłuŜono się zatem wskaźnikiem FNPV/C, którego wartość wynosi: dla Wariantu I dla Wariantu II Wartość tego wskaźnika i koszty realizacji są wyŝsze dla Wariantu II (o około 3%), jednak jego realizacja wiąŝe się z większymi czynnikami ryzyka: przeniesieniem większej części odpowiedzialności za sukces projektu na inny podmiot (platforma epuap jest utrzymywana i rozwijana przez Centrum Projektów Informatycznych MSWiA) pokrywaniem się czasu uruchamiania CEIDG z projektem epuap2 (rozbudowa platformy) większymi wymaganiami na systemy informatyczne podmiotów współpracujących (GUS, ZUS, urzędy skarbowe w Wariancie I jest niezbędna komunikacja za pomocą interfejsu usług sieciowych, w Wariancie II moŝna choćby czasowo korzystać z innych, specyficznych interfejsów). ZagroŜenia związane z wykorzystaniem platformy epuap są szczegółowo opisane w rozdz. IX NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe obecnie na platformie epuap nie jest dostępna Ŝadna usługa, zrealizowana z wykorzystaniem mechanizmu usługi koordynacyjnej. Z drugiej strony, termin uruchomienia CEIDG wynika z zapisów ustawowych, a czas pozostały do uruchomienia nie pozwala na wprowadzenie ewentualnej fazy pilotaŝowej. PoniŜsza tabela zawiera czynniki, które wzięto pod uwagę przy ocenie obu wariantów Lp. Kryterium oceny Waga Omówienie róŝnic 1 MoŜliwość rozwoju, wprowadzania przyszłych istotnych zmian (typu: zmiana ustawy wprowadzającej jednolitą rejestrację) i rozwoju innych usług (automatyczne uaktualnianie danych zmienianych w innych systemach) 3 W obu wariantach moŝliwe do realizacji (I) Łatwość zamodelowania nowego procesu (zmian w istniejącym), (II) Ewentualna konieczność modyfikacji systemu. Ocena wariantu I 10 Ocena wariantu II Punktowa WaŜona Punktowa WaŜona Ergonomia, funkcjonalność i 2 Dostęp i wybór usługi Ocena punktowa w skali 1 10 (lepszy wariant uzyskuje 10 pkt, drugi proporcjonalnie mniej, w zaleŝności od stopnia rozbieŝności) 11 ObniŜona ocena sygnalizuje ryzyko, Ŝe i w wariancie I nie da się tego zrealizować Studium wykonalności CEIDG strona 75/166

76 Lp. Kryterium oceny Waga Omówienie róŝnic Ocena wariantu I 10 Ocena wariantu II jednolitość obsługi dla podmiotów gospodarczych i administracji wielu róŝnych typów spraw taki sam w obu wariantach MoŜliwość śledzenia spraw w toku na poziomie najmniejszego kroku (usługa: co się dzieje z moja sprawą ) (I) Łatwy do zrealizowania (jest zamodelowany cały proces), (II) Konieczność dodania dodatkowej usługi (śledź stan sprawy) w kaŝdym z podsystemów 3 RóŜnica wyraŝa się w 3 Koszt pielęgnacji i rozwoju systemu 12 koszcie wprowadzenia zmiany/modyfikacji usługi (zamodelowanie vs ewentualne zmiany w kodzie). 4 Poprawa warunków dla rozwoju przedsiębiorczości przez uproszczenie zasad prowadzenia działalności gospodarczej 5 MoŜliwość terminowego wykonania systemu 4 Nie ma róŝnic w przypadku sukcesu wdroŝenia (I) ObniŜona ocena wynika z niepewności, czy wszystkie wymagania stawiane przez projekt dadzą się zaimplementować 13 4 (I) ZaleŜy dodatkowo od działań (i ewentualnych postępowań przetargowych) po stronie MSWiA, moŝe być istotnie dłuŝszy (II) ZaleŜny tylko od MG i Wykonawców 6 Koszt budowy systemu 4 Bardzo podobny (róŝnica 3%) Punktowa WaŜona Punktowa WaŜona ,97 39,88 Łącznie ,88 Biorąc pod uwagę powyŝsze porównanie, rekomendujemy do realizacji Wariant II. VI.2.6. PODSUMOWANIE ANALIZY OPCJI Analizowano następujące alternatywne warianty organizacji i finansowania budowy systemu CEDIG: Zaniechanie projektu Organizacja projektu w formie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego, Eksploatacja systemu CEIDG w formie outsourcingu. W wyniku analizy odrzucono te warianty. 12 Przyznanie 10 pkt. oznacza najmniejsze koszty 13 A jeśli nie, to dodatkowe wymagania będą realizowane w rdzennym systemie CEDIG, czyli uzyskujemy wariant II Studium wykonalności CEIDG strona 76/166

77 Analizowano następujące warianty budowy systemu CEDIG: Wariant I z wykorzystaniem usługi koordynacyjnej epuap, Wariant II ze sterowaniem procesem w CEIDG.. Wariant II jest wariantem droŝszym o ok. 3% od wariantu I, niesie za sobą natomiast mniejsze ryzyko organizacyjne i techniczne. W tej sytuacji rekomendowano do realizacji Wariant II, opisany w rozdziale VI VI.3. OPIS TECHNICZNY PROJEKTU VI.3.1. ARCHITEKTURA LOGICZNA OPIS OGÓLNY Funkcjonalność CEIDG wynika z zapisów UoSDG i została szczegółowo opisana w rozdz. VI.2.1. Sposób budowy CEIDG wynika z wymagania, aby dostęp uŝytkowników do CEIDG oraz komunikacja CEIDG z innymi rejestrami i systemami odbywała się za pośrednictwem platformy epuap, z wyjątkiem funkcji wyszukiwania, które powinny być dostępne bezpośrednio przez stronę internetową. Zgodnie z tymi wymaganiami, logiczna architektura CEIDG powinna mieć strukturę wielowarstwową i obejmować następujące moduły: baza wpisów moduł zawierający dane stanowiące właściwą ewidencję działalności gospodarczej, wraz z informacjami o historii zmian; moduł ten powinien być zrealizowany w technologii relacyjnej bazy danych; baza koncesji moduł zawierający dane o koncesjach, zezwoleniach, licencjach oraz wpisach do rejestrów działalności regulowanej, wraz z informacjami o historii zmian; moduł ten powinien być zrealizowany w technologii relacyjnej bazy danych; moduł realizacji procesów dokonywania i modyfikowania wpisu moduł realizujący logikę biznesową; moduł ten jest odpowiedzialny za rejestrowanie zdarzeń związanych z realizacją procesu oraz kierowaniem kolejnością czynności, przekazywanych do wykonania przez pozostałe moduły; moduł obsługi komunikacji z epuap moduł realizujący usługi sieciowe, stanowiące część interfejsu z platformą epuap; ze względu na technologię interfejsu moduł ten działa jako część serwera aplikacyjnego; moduł wyszukiwania moduł obsługujący wyszukiwanie informacji o wpisach do CEIDG oraz o koncesjach, zezwoleniach, licencjach i wpisach do rejestrów działalności regulowanej; ze względu na technologię dostępu moduł ten działa jako część serwera aplikacyjnego. Ze względu na bezpieczeństwo dostępu oraz na efektywność moŝna przewidzieć wprowadzenie na potrzeby wyszukiwania dodatkowej bazy danych, stanowiącej replikę danych z modułu obsługi bazy wpisów oraz modułu obsługi bazy koncesji, bez danych historycznych. Poszczególne moduły powinny komunikować się ze sobą za pomocą standardowej platformy integracyjnej (middleware), przy czym zaleŝnie od projektu moŝe to być zarówno rozwiązanie synchroniczne (np. usługi sieciowe web services), jak i asynchroniczne (przekazywanie komunikatów). W okresie przejściowym do końca 2011 r. mogą być wykorzystywane dodatkowe programy słuŝące do migracji danych z rejestrów prowadzonych w gminach. Ze względu na konieczność weryfikacji, dla danych tych mogą być tworzone dodatkowe pośrednie bazy. Studium wykonalności CEIDG strona 77/166

78 PoniŜszy rysunek przedstawia ogólny schemat logiczny CEIDG: epuap Portal Obsługa komunikacji z epuap Wyszukiwanie Warstwa dostępu Realizacja procesów biznesowych Platforma integracyjna Warstwa logiki Replika Replika Baza wpisów Baza koncesji Warstwa danych Ogólne wymagania dotyczące wydajności oraz technologii powinny zostać określone w specyfikacji funkcjonalnej i zapisane w SIWZ na projekt i wykonanie. Szczegółowe parametry rozwiązania powinny znaleźć się w projekcie, wykonanym w ramach Etapu III. VI.3.2. BEZPIECZEŃSTWO Zgodnie z obowiązującymi zasadami bezpieczeństwo danych zgromadzonych w systemie CEIDG powinno być rozpatrywane pod kątem poufności, integralności i dostępności. NaleŜy zwrócić uwagę, Ŝe część danych w CEIDG stanowią dane osobowe, których dotyczy ustawa o ochronie danych osobowych. Na etapie specyfikacji funkcjonalnej naleŝy uwzględnić wymagania wynikające z tej ustawy i rozporządzeń wydanych na jej podstawie. W szczególności naleŝy zapewnić moŝliwość weryfikacji zgromadzonych danych dotyczących przedsiębiorców, pełnomocników, kuratorów itp. Szczegółowe rozwiązania architektoniczne i techniczne muszą być zgodne z polityką bezpieczeństwa Ministerstwa Gospodarki. Dotyczy to w szczególności zasad określania uprawnień, zasad identyfikacji pracowników, kontroli dostępu do serwerowni itp. Podstawą do szczegółowego projektu zapewnienia przywrócenia funkcjonowania systemu po awarii musi być plan ciągłości działania całego systemu. Poufność oraz dostępność usługi rejestracyjnej jest zapewniona przede wszystkim przez platformę epuap, odpowiadającą za identyfikację i uwierzytelnianie Studium wykonalności CEIDG strona 78/166

79 uŝytkowników. Dostępność danych dla usługi rejestracyjnej będzie zapewniona przez odpowiedni poziom niezawodności uŝywanej infrastruktury teleinformatycznej. Bezpieczeństwo transmisji między CEIDG a serwerami epuap będzie zapewnione przez ustanowienie odpowiednich bezpiecznych kanałów transmisji (łącza dzierŝawione lub VPN). Funkcje wyszukiwania i przeglądania informacji z CEIDG będą dostępne bezpośrednio przez stronę WWW. System musi zapewnić odporność tej strony na ataki z Internetu, zarówno zagroŝenia dostępności (ataki Denial of Service), jak i próby włamania. Dodatkowym zabezpieczeniem przed konsekwencjami ewentualnego włamania moŝe być wykorzystanie do wyszukiwania repliki bazy danych, odseparowanej logicznie od bazy transakcyjnej. Szczególną uwagę naleŝy zwrócić na bezpieczeństwo dostępu do danych z Krajowego Rejestru Karnego. Sposób zadawania zapytań powinien zapewniać, Ŝe dane w obie strony będą przekazywane jedynie w minimalnym wymaganym zakresie. W przypadku systemu transakcyjnego podstawowym wymaganiem związanym z dostępnością jest ustawowy obowiązek dokonania wpisu najpóźniej następnego dnia po złoŝeniu poprawnego wniosku. System wyszukiwawczy powinien natomiast być dostępny bez przerw, w trybie Wymagania te będą zapewnione dzięki zastosowaniu konfiguracji sprzętowej odpornej na awarie oraz dzięki organizacji centrum zapasowego. VI.3.3. ARCHITEKTURA TECHNICZNA VI OPIS PODEJŚCIA W celu opracowania modelu infrastruktury informatycznej oraz oszacowania kosztów jej pozyskania i utrzymania zastosowano następujące podejście: 1. określono załoŝenia globalne na system na podstawie wymogów prawnych, ograniczeń zewnętrznych i najlepszych praktyk; 2. określono szacunkowy rozmiar przechowywanych informacji oraz przewidywany transfer z oraz do systemu CEIDG; 3. na podstawie konsultacji z czołowymi dostawcami tego typu rozwiązań opracowane przybliŝony model oraz dobrano klasę rozwiązań informatycznych do spodziewanej wydajności i niezawodności. Na tej podstawie oszacowano koszt pozyskania infrastruktury oraz jej utrzymania (na potrzeby budŝetu). Studium wykonalności CEIDG strona 79/166

80 Przyjęte rozwiązanie opracowano na podstawie konsultacji z firmami IBM, HP oraz Sun Microsystems. Uwzględniono takŝe publicznie dostępną ofertę cenową firm Dell oraz Fujitsu Siemens. Firmy te zostały wybrane na podstawie następujących danych o wdroŝeniach w Polsce: VI PRZYJĘTE ZAŁOśENIA System CEIDG, zgodnie z wytycznymi ustawodawcy, będzie się komunikować ze światem zewnętrznym przez platformę epuap. MoŜna załoŝyć, Ŝe komunikacja będzie się opierać na modelu asynchronicznym. Wynika z tego takŝe, Ŝe z punktu widzenia obywatela nie moŝna uzyskać wyŝszej dostępności i niezawodności CEIDG niŝ niezawodność i dostępność platformy epuap jako elementu pośredniczącego. Ewentualne problemy z tym związane zostały opisane jako ryzyko w rozdziale IX.4. Zakłada się, Ŝe udostępnianie danych do wyszukiwania będzie realizowane przez dedykowaną stronę WWW. Powinna ona dawać moŝliwość dostępu synchronicznego. Zaleca się przy tym, Ŝeby wyszukiwanie informacji było odpowiednio zabezpieczone, np. poprzez kody CAPTCHA, celem ochrony przed przeciąŝeniem systemu poprzez automatyczne ataki kategorii Denial of Service. Szczegółowy plan zapewnienia bezpieczeństwa wraz z zastosowaniem odpowiednich technik ochrony powinien zostać wykonany przez wykonawcę systemu. MoŜna takŝe rozwaŝyć wprowadzenie oddzielnego środowiska aplikacyjnego (z repliką bazy danych) na potrzeby wyszukiwania, tak aby wyszukiwanie nie spowalniało głównych procesów, opartych na zapisie danych. Zgodnie w przyjętymi praktykami oraz zdrowym rozsądkiem naleŝy zapewnić oczekiwany czas odpowiedzi przy wyszukiwaniu poniŝej 5 sekund. Przy większym wolumenie danych moŝna rozwaŝyć zapewnienie takiego czas poprzez powszechnie stosowane mechanizmy np. stronicowanie wyników wyszukiwania w celu ograniczenia jednostkowego transferu. Jak zostanie wykazane w kolejnych rozdziałach rozmiar danych lub szacunkowy transfer informacji nie stanowią problemu wobec standardowo stosowanych obecnie rozwiązań sprzętowo-infrastrukturalnych. NaleŜy jednak wziąć pod uwagę inne wymagania, takie jak potrzeba szczególnego zabezpieczenia i ochrony informacji. Zgodnie z ustawą o CEIDG wpis do rejestru ma nastąpić najpóźniej następnego dnia po złoŝeniu poprawnego wniosku. W przypadku prostej awarii przyjmuje się, Ŝe gwarantem szybkiego przywrócenia normalnego działania będą umowy gwarancyjne i serwisowe (SLA) oraz odpowiednio przeszkolony personel. Zwraca się uwagę, Ŝe awaria pojedynczego elementu nie Studium wykonalności CEIDG strona 80/166

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników

Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników Lista niezbędnych elementów studium wykonalności oraz lista załączników dla projektów informatycznych realizowanych w ramach 7. osi priorytetowej Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia... 2009 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej Na podstawie art. 7b ust. 10 ustawy z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności

Bardziej szczegółowo

Główne cele projektu to: centralizacja bazy ewidencji działalności gospodarczej umożliwienie ewidencjonowania działalności gospodarczej drogą

Główne cele projektu to: centralizacja bazy ewidencji działalności gospodarczej umożliwienie ewidencjonowania działalności gospodarczej drogą Nowelizacja ustawy SDG i organizacji systemu rejestracji działalności gospodarczej: 1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej [CEIDG] 2. Pojedynczy Punkt Kontaktowy Dariusz Bogdan

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze

Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze WZÓR Załącznik nr 2 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 3 Rozwój lokalny Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( 0 okienka ) scenariusz realizacji

Koncepcja systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( 0 okienka ) scenariusz realizacji Projekt 11.04.2008 r. Koncepcja systemu Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( 0 okienka ) scenariusz realizacji W celu przedstawienia spójnej koncepcji systemu ewidencji i informacji

Bardziej szczegółowo

Trzy miesiące CEIDG doświadczenia związane z funkcjonowaniem systemów:

Trzy miesiące CEIDG doświadczenia związane z funkcjonowaniem systemów: Trzy miesiące CEIDG doświadczenia związane z funkcjonowaniem systemów: Miedzeszyn 22.09.2011 1. Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej [CEIDG] 2. Pojedynczego Punktu Kontaktowego

Bardziej szczegółowo

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile

1.2. Podmioty odpowiedzialne za realizację przedsięwzięcia (beneficjent i inne podmioty 1 o ile Załącznik nr 6 do Zaproszenia Zakres studium wykonalności dla przedsięwzięć inwestycyjnych dotyczących poprawy jakości środowiska miejskiego Działanie 2.5. Poprawa jakości środowiska miejskiego 1. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE

DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 2012 2011 Jakub Moskal Dyrektor, Departament Koordynacji Wdrażania Programów Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości DOŚWIADCZENIA PARP Z POPRZEDNIEJ PERSPEKTYWY W REALIZACJI PROGRAMÓW I PROJEKTÓW FINANSOWANYCH

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na opracowanie: Wytycznych do przygotowania Studiów wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- Pomorskiego;

Bardziej szczegółowo

Założenia i stan realizacji projektu epuap2

Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Założenia i stan realizacji projektu epuap2 Michał Bukowski Analityk epuap Serock, 28 października 2009 r. Agenda 1. Projekt epuap - cele i zakres. 2. Zrealizowane zadania w ramach epuap. 3. Projekt epuap2

Bardziej szczegółowo

Realizacja projektu e-puap.

Realizacja projektu e-puap. Realizacja projektu e-puap. Współpraca Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Województwem Małopolskim. Marek Słowikowski Dyrektor Departamentu Informatyzacji 17.02.2006 KONFERENCJA "E-ADMINISTRACJA

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Przedstawiana nowelizacja przewiduje odłożenie w czasie wejścia w życie przepisów regulujących podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby fizyczne w ustawie z dnia 2 lipca

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-203 W ramach 4 Osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Trwałość projektów 7 osi PO IG

Trwałość projektów 7 osi PO IG Warszawa, 6 października 2015 r. Konferencja podsumowująca wdrażanie 7 i 8 osi priorytetowej PO IG Trwałość projektów 7 osi PO IG Paweł Oracz Departament Strategii Systemu Informacyjnego Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013

Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Etapy i zasady wyboru projektów w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007-2013 Pełna dokumentacja Wniosek o dofinansowanie Studium wykonalności / biznesplan Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Twoja działalność gospodarcza

Twoja działalność gospodarcza Twoja działalność gospodarcza 6 kroków do sukcesu Własna działalność gospodarcza Aby rozpocząć działalność gospodarczą ważny jest nie tylko dobry pomysł, bardzo istotny jest również kapitał finansowy.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu

Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wparcie społeczeństwa informacyjnego i e-biznesu Wsparcie rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tomasz Napiórkowski Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu

Priorytety finansowania. Program realizować będzie 4 osie priorytetowe: Oś I Powszechny dostęp do szybkiego internetu Podsumowanie POPC Opis programu Cel główny Celem Programu Operacyjnego Cyfrowa Polska 2014-2020 (POPC) jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów dla rozwoju kraju. Zgodnie z Umową Partnerstwa, jako fundamenty

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Sposób i tryb prac nad projektem PO Infrastruktura i Środowisko Warszawa, 5 września 2006 r. Departament Koordynacji Programów

Bardziej szczegółowo

einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka

einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka einclusion przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu od pomysłu do realizacji Działanie 8.3 PO Innowacyjna Gospodarka Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa tel. 22 461 87

Bardziej szczegółowo

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość

Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Projekt epuap obecny stan realizacji i plany na przyszłość Waldemar Ozga Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Projekt współfinansowany Agenda 1. Czym jest epuap 2. Korzyści z zastosowanie epuap 3. Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki

8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki 8 oś priorytetowa Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie konkurencyjności gospodarki 8.1. Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej 1. Kryteria formalne: - wniosek został

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa: CEIDG, czyli zero okienka co daje przedsiębiorcom? Warszawa, 4 sierpnia 2011r.

Konferencja prasowa: CEIDG, czyli zero okienka co daje przedsiębiorcom? Warszawa, 4 sierpnia 2011r. Konferencja prasowa: CEIDG, czyli zero okienka co daje przedsiębiorcom? Warszawa, 4 sierpnia 2011r. Czy w Polsce łatwo jest założyć biznes? Wg Rankingu Doing Business 2011, przygotowanego przez Bank Światowy

Bardziej szczegółowo

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz

e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz e-administracja Uniwersytet Jagielloński Wydział Prawa i Administracji mgr inż.piotr Jarosz Definicje e-administracji Elektroniczna administracja to wykorzystanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

Program PESEL 2. Departament Rozwoju Rejestrów MSWiA Biuro Projektu PESEL2. Zakopane 27 VI 2007

Program PESEL 2. Departament Rozwoju Rejestrów MSWiA Biuro Projektu PESEL2. Zakopane 27 VI 2007 Program PESEL 2 Przebudowa i integracja systemu rejestrów państwowych. Relacja systemu PESEL2 z lokalnymi i regionalnymi strukturami administracji publicznej Departament Rozwoju Rejestrów MSWiA Biuro Projektu

Bardziej szczegółowo

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2012 Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność

Bardziej szczegółowo

Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II

Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II Wniosek o udzielenie pożyczki FdS II Nazwa i adres Wnioskodawcy wraz z kodem pocztowym): Pieczęć firmowa Przedsiębiorcy (taka jak stosowana w banku): REGON: NIP: KRS: PESEL: (gdy wnioskodawcą jest osoba

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014 2020. WNIOSEK O DOFINANSOWANIE W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UWAGA: W CELU POPRAWNEGO WYPEŁNIENIA WNIOSKU WNIOSKODAWCA POWINIEN ZAPOZNAĆ

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny

Ocena Skutków Regulacji 1. Wskazanie podmiotów, na które oddziałuje akt normatywny Uzasadnienie Przedkładany projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmienia rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie wzorów formularzy stosowanych w sprawach celnych (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Studium Wykonalnosci. Feasibility study

Studium Wykonalnosci. Feasibility study MINISTERSTWO NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO Zalecenia do przygotowania Studium Wykonalności dla PO IG Priorytet 2 projekty inwestycyjne Krzysztof Mieszkowski Departament Funduszy Europejskich Studium Wykonalnosci

Bardziej szczegółowo

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą

Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą 2012 Punkt Konsultacyjny KSU- usługi informacyjne i doradcze dla przedsiębiorców i osób zamierzających założyć działalność gospodarczą Usługi PK KSU jako pierwowzór nowych usług PK DIAGNOZA POTRZEB KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information and Foreign Investment Agency Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 - Wsparcie dla sieci centrów obsługi inwestora

Bardziej szczegółowo

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia

Szkolenia Podatki. Temat szkolenia Podatek VAT warsztaty podatkowe Podatkowe aspekty transakcji wewnątrzwspólnotowych Świadczenia pozapłacowe dla pracowników skutki w PIT oraz ZUS, obowiązki płatników Szkolenie skierowane jest do księgowych

Bardziej szczegółowo

3. W jaki sposób można złożyć wniosek w CEIDG? Osoba fizyczna może złożyć wniosek do CEIDG zarówno on-line przez Internet, jak i w

3. W jaki sposób można złożyć wniosek w CEIDG? Osoba fizyczna może złożyć wniosek do CEIDG zarówno on-line przez Internet, jak i w 1. Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. CEIDG została utworzona na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej i rozpocznie swoje funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r.

Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r. Nr sprawy: BDG-II-281-17-PC/09 Warszawa dn. 29 października 2009 r. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do SIWZ W związku ze złoŝeniem pytań dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,

Bardziej szczegółowo

Podejmowanie działalności gospodarczej. Uprawnienia gospodarcze. PPwG 2014

Podejmowanie działalności gospodarczej. Uprawnienia gospodarcze. PPwG 2014 Podejmowanie działalności gospodarczej. Uprawnienia gospodarcze PPwG 2014 1 Kontrola dostępu do działalności gospodarczej Przyczyny kontroli dostępu do działalności gospodarczej (porządkowe, bezpieczeństwo,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja dla obywateli

Informatyzacja dla obywateli Ministerstwo Finansów Informatyzacja dla obywateli automatyzacja rozliczeń podatków (PIT ów) projekty e-deklaracje i e-podatki Grzegorz Fiuk Departament ds. Informatyzacji Resortu Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP

Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje. Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP ZINTEGROWANE INWESTYCJE TERYTORIALNE AGLOMERACJI WAŁBRZYSKIEJ - Gmina Wałbrzych pełniąca funkcje lidera ZIT AW oraz Instytucji Pośredniczącej w ramach instrumentu Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa Usługowa -główne cele i założenia. Pojedynczy Punkt Kontaktowy -dlaczego i dla kogo został utworzony?

Dyrektywa Usługowa -główne cele i założenia. Pojedynczy Punkt Kontaktowy -dlaczego i dla kogo został utworzony? Dyrektywa Usługowa -główne cele i założenia Pojedynczy Punkt Kontaktowy -dlaczego i dla kogo został utworzony? Karolina Oskory Marta Wiśniewska Instytut Logistyki i Magazynowania Dyrektywa usługowa Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 33/2011 z dnia 1 lipca 2011 r. Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 200-2013 Zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Wielkopolskiego

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania

Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu. Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania KROK PO KROKU do własnej firmy Zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej w Poznaniu Karolina Szalewska Wydział Działalności Gospodarczej Urząd Miasta Poznania Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie:

Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji odnośnie: INFORMACJA O WARUNKACH PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, W TYM O PRZEPISACH PRAWNYCH, PROCEDURACH POSTĘPOWANIA I WZORACH DOKUMENTÓW Warunki podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI

TYTUŁ PROJEKTU:. NAZWA WNIOSKODAWCY:.. WNIOSKOWANA KWOTA Z EFRR:... DATA WPŁYNI Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 W ramach 4 osi Rozwój infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce

Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Dostęp do szerokopasmowego Internetu z wykorzystaniem środków z Działania 8.3 POIG realizacja w praktyce Konferencja Innowacyjne Sieci Szerokopasmowe od koncepcji do realizacji Zgierz, 20-21 października

Bardziej szczegółowo

Zakładanie działalności gospodarczej

Zakładanie działalności gospodarczej Zakładanie działalności gospodarczej Rozpoczęcie prowadzenia działalności gospodarczej związane jest z podjęciem wielu decyzji - odnośnie przedmiotu działalności, jej rodzaju (produkcja, handel, usługi),

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy

Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy Podstawowe obowiązki przedsiębiorcy Krajowy Rejestr Sądowy o Kto prowadzi KRS? o Jeżeli wpisu dokonał Sąd w Szczecinie to uzyskamy informacje w Sądzie w Rzeszowie? o Z jakich rejestrów składa się KRS?

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Paszport do eksportu

Działanie 6.1 Paszport do eksportu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Priorytet 6 Polska gospodarka na rynku międzynarodowym Działanie 6.1 Paszport do eksportu Gdańsk, 24 lutego 2011 r. Cel Działania 6.1 Paszport do eksportu Działanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015.

Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Instrukcja wypełniania wniosku o wpisanie projektu do Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Torunia na lata 2007-2015. Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o: 1. RPO należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 3. Oś priorytetowa: Kapitał dla innowacji Działanie 3.1: Inicjowanie działalności

Bardziej szczegółowo

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: DEPARTAMENT PLANOWANIA I ZASOBÓW WODNYCH Wydział Katastru Wodnego ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, 22 lipca 2016 r. KZGW.DPiZW-kw.0762.5.3.2016.AS na opracowanie studium wykonalności na Rozwój usług elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Dotacje Unijne. Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Dotacje Unijne Dotacje Unijne na lata 2007-2013! Firma PM GROUP oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków

Bardziej szczegółowo

Plan Informatyzacji Państwa

Plan Informatyzacji Państwa Plan Informatyzacji Państwa Dr inż. Grzegorz Bliźniuk Podsekretarz Stanu Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Warszawa, 2006 r. 1 Plan Informatyzacji Państwa wynika z : Ustawy z dnia 17 lutego

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej

Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Główne cele konferencji: Ocena stanu i zasadnicze kierunki informatyzacji administracji publicznej Nowe oblicze epuap Mariusz Madejczyk Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 Główne cele warsztatów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP

Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP Bielsko-Biała, 14.05.2009r. Regulamin doboru uczestników w szkoleniach oraz konferencjach realizowanych w ramach projektu Wiedza i kapitał dla rozwoju MSP współfinansowanego z Działania 3.3 Tworzenie systemu

Bardziej szczegółowo

Systemy informacyjne objęte RSI

Systemy informacyjne objęte RSI Główny Urząd Statystyczny Portal Informacyjny Systemy informacyjne objęte RSI Informacje o systemach Krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej Nazwa skrócona: REGON Gestor: Główny Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Oferta KSU oraz PK dla nowopowstałych firm Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Iwona Pietruszewska-Cetkowska Czym jest Krajowy System Usług? Krajowy System

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy

DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Załącznik nr 1 do umowy DIAGNOZA POTRZEB BIZNESOWYCH w ramach Projektu Doradca Małopolskiego Przedsiębiorcy Nazwa przedsiębiorstwa Adres przedsiębiorstwa Imię i nazwisko osoby upoważnionej do reprezentowania

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020. AMT Partner Sp. z o.o.

SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020. AMT Partner Sp. z o.o. SKUTECZNE PRZYGOTOWANIE PROJEKTÓW W RAMACH PERSPEKTYWY 2014-2020 AMT Partner Sp. z o.o. PRZYGOTOWANIE PROJEKTU - ETAPY 1. POMYSŁ 2. PRZEDAPLIKACYJNY 3. APLIKACYNY TYPY PROJEKTÓW I ICH CHARAKTERYSTYKA PROJEKT

Bardziej szczegółowo

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013

LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 LISTA PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 RAPORT Z KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 19 LUTEGO 2014 R. 25 LUTEGO 2014 R. WARSZAWA, LUTY 2014 WSTĘP W perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO

MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu 1. Oś priorytetowa: Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie 1.3: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Lubuska Sieć Szerokopasmowa Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 ma na celu rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa poprzez: wspieranie szeroko rozumianej innowacyjności

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA

DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA DZIAŁANIE 1.4 WSPARCIE MŚP OPIS DZIAŁANIA Działanie 1.4 Wsparcie MŚP 6. Nazwa działania / poddziałania Dotacje bezpośrednie 7. Cel szczegółowy działania / poddziałania 8. Lista wskaźników rezultatu bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ

Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ Zintegrowany System Informacji o Nieruchomościach FAQ 1. Skąd wzięła się koncepcja stworzenia zintegrowanego systemu informacji o nieruchomościach (dalej ZSIN)? Budowa Zintegrowanego Systemu Katastralnego

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPISANIE PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA

WNIOSEK O WPISANIE PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA Część B WNIOSEK O WPISANIE PROJEKTU DO LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA MIASTA BYDGOSZCZY NA LATA 2007-2013 Data wpływu wniosku: Numer wniosku: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: SEKCJA A.

Bardziej szczegółowo

Efektywność realizacji inwestycji teleinformatycznych w obszarze administracji publicznej

Efektywność realizacji inwestycji teleinformatycznych w obszarze administracji publicznej Efektywność realizacji inwestycji teleinformatycznych w obszarze administracji publicznej Krzysztof Pawłowski k.pawlowski@cpi.mswia.gov.pl Wprowadzenie O mnie mgr inż. Krzysztof Pawłowski Absolwent Wydziału

Bardziej szczegółowo

I blok Szkolenie podstawowe z zakresu rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej

I blok Szkolenie podstawowe z zakresu rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej Załącznik nr 2 do umowy ZAKRES SZKOLEŃ I DORADZTWA INDYWIDUALNEGO I blok Szkolenie podstawowe z zakresu rejestracji i prowadzenia działalności gospodarczej Szkolenie dla 25 uczestników projektu, 1 grupa

Bardziej szczegółowo

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców

PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców 1 Autor: Aneta Para PO Kapitał Ludzki wsparcie takŝe dla przedsiębiorców Informacje ogólne o PO KL 29 listopada br. Rada Ministrów przyjęła projekt Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL), który jest

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY. 1.. Kompletność dokumentacji aplikacyjnej: wniosku i załączników. 1.1. Spójność informacji zawartych we wniosku, załącznikach do wniosku.

DOTYCZY. 1.. Kompletność dokumentacji aplikacyjnej: wniosku i załączników. 1.1. Spójność informacji zawartych we wniosku, załącznikach do wniosku. Załącznik do Uchwały nr 4/2015 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 2020 z dnia 25 marca 2015 r w sprawie przyjęcia horyzontalnych merytorycznych II stopnia kryteriów

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania

Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania Wydział Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym Nowa perspektywa finansowa UE nowe uwarunkowania UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Rozporządzenie ogólne PE i Rady Ukierunkowanie

Bardziej szczegółowo

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu.

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie na odpowiednim formularzu i w formie elektronicznej lub papierowej, określonych w regulaminie konkursu. Kryteria formalne dla działania 2.3 Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (Do oceny formalnej zostaną dopuszczone wnioski

Bardziej szczegółowo

Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA.

Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA. Usprawnianie administracji przy pomocy informatyzacji. Upraszczanie procedur administracyjnych - rola epuap, pl.id, działania MSWiA. Linia Demarkacyjna, współpraca i integracja. Mariusz Madejczyk Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp

Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Działania Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w obszarze ppp Robert Kałuża Dyrektor Departamentu Wsparcia Projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 23

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko

SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim. 14 stycznia 2010, Izbicko SEKAP i SEKAP2 System Elektronicznej Komunikacji Administracji Publicznej w województwie śląskim 14 stycznia 2010, Izbicko www.sekap.pl Cel główny projektu SEKAP: stworzenie warunków organizacyjnych i

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

1.04. GOSPODARKA SPOŁECZNA

1.04. GOSPODARKA SPOŁECZNA 1.04. GOSPODARKA SPOŁECZNA 1. Symbol badania: 1.04.01(024) 2. Temat badania: Fundacje i stowarzyszenia oraz społeczne jednostki Kościoła katolickiego, innych kościołów i związków wyznaniowych 3. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Projekty z zakresu małej retencji

działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Projekty z zakresu małej retencji III OŚ PRIORYTETOWA ZARZĄDZANIE ZASOBAMI I PRZECIWDZIAŁANIE ZAGROśENIOM ŚRODOWISKA działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego Projekty z zakresu małej retencji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Mój region w Europie Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Oś priorytetowa IV Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Finansowanie projektów rozwoju pracowników ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 czym się zajmujemy przygotowanie projektów do do realizacji (operacjonalizacja) wsparcie w pozyskaniu

Bardziej szczegółowo

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r.

Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Finansowanie efektywności energetycznej w budynkach z funduszy europejskich w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 Katowice, 11 czerwca 2015 r. Dokument określający strategię interwencji funduszy europejskich

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw

Ocena Skutków Regulacji projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw Projekt z 25 lipca 2008 r. Ocena Skutków Regulacji projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw I. Analiza problemu 1. W zakresie kontroli:

Bardziej szczegółowo

Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski

Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski Rola gminy w obsłudze centralnych ewidencji (na przykładzie CEIDG) Michał Pierzchalski, Marcin Szokalski Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej www.firma.gov.pl Konwent Informatyków

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY

BIZNESPLAN IMIĘ I NAZWISKO UCZESTNIKA/NAZWA FIRMY Załącznik nr 2 do Regulaminu przyznawania środków finansowych w ramach Ścieżki B BIZNESPLAN dla Uczestników Ścieżki B w ramach projektu Adaptacja czy INNkubacja program wsparcia pracowników restrukturyzowanych

Bardziej szczegółowo

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Joanna Kopczyńska Departament Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 22 grudnia 2014 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, przyjęta przez Radę

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej

Rozdział 3 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Rozdział 3 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Art. 23. 1. Tworzy się Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, zwaną dalej CEIDG. 2. CEIDG prowadzi w systemie

Bardziej szczegółowo

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków,

Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR. Kraków, Programy pomocowe dla przedsiębiorców z terenów wiejskich realizowane przez ARiMR Kraków, 12-03-2008 Program przedakcesyjny SAPARD Działanie 4: RóŜnicowanie działalności gospodarczej na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej

Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Załącznik nr 2c do umowy o udzielnie wsparcia Standard usługi doradczej - asysta w rozpoczynaniu działalności gospodarczej Wsparcie na prowadzenie punktu konsultacyjnego jest przeznaczone na finansowanie

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Terenów Wiejskich GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH Podstawę prawną tworzenia grup stanowi ustawa z dnia 15 września 2000 r. o grupach producentów rolnych i ich

Bardziej szczegółowo

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020

12.08.2014, Łódź. Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 12.08.2014, Łódź Szkolenie z zakresu krajowych Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 12.08.2014, Łódź PLAN PREZENTACJI 1. Opis Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N konkursu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałaj

R E G U L A M I N konkursu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałaj R E G U L A M I N konkursu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku na wyłonienie partnera do realizacji projektu w ramach Priorytetu 8 działania

Bardziej szczegółowo

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU

TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU ARKADIUSZ JANECZKO JAN DOBKE KRZYSZTOF GRELIAK MARTA KWAŚNIK SAKKADA SP. Z O.O. AGENCJA BADAWCZA LAUREACI II MIEJSCA W KONKURSIE GDYŃSKI BIZNESPLAN 2009 TERAZ WSZYSTKIE FORMALNOŚCI W JEDNYM MIEJSCU EWIDENCJA

Bardziej szczegółowo