PRZEMYSŁ CHEMICZNY T

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013"

Transkrypt

1 PRZEMYSŁ CHEMICZNY T SPIS TREŚCI nr 1 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 2 Od redakcji Komentarze 5 Trzecia rewolucja przemysłowa / Ludwik Bednarz 10 Regulacje prawne dotyczące substancji chemicznych i ich mieszanin / Wojciech Domański Z historii chemii 15 Muzeum Przemysłu Naftowego i Gazowniczego im. Ignacego Łukasiewicza w Bóbrce / Barbara Olejarz 19 Personalia 20 Aktualności 30 Z życia SITPChem 33 Konferencje 42 Z półki księgarskiej 43 Z prasy zagranicznej 47 Przegląd zgłoszeń patentowych 50 Polskie firmy chemiczne w Internecie, Cz. XXXIV CZĘŚĆ NAUKOWA 51 Modelowanie mikrorurowych stałotlenkowych ogniw paliwowych. Wprowadzenie do projektu SUAV / Paulina Pianko-Oprych, Zdzisław Jaworski Modelling of microtubular solid oxide fuel cells. Overview of the SUAV project 55 Identyfikacja somanu za pomocą różnicowego spektrometru ruchliwości jonów / Michał Ceremuga, Mirosław Maziejuk, Monika Szyposzyńska, Szymon Szmidt Identification of soman by differential ion mobility spectrometry 60 Właściwości, dopuszczalne limity i metody analityczne oznaczania mykotoksyn / Katarzyna Kucharczak, Barbara Gworek Properties, allowable limits and analytical methods for determination of mycotoxins 68 Koncepcja instalacji do uzdatniania biogazu do biometanu / Alina Rejman-Burzyńska, Eugeniusz Jędrysik, Maksymilian Gadek Concept of the plant for upgrading biogas to biomethane 73 Wykorzystanie siarczanu sodu w kopalniach węgla kamiennego na Górnym Śląsku / Irena Pluta, Gustaw Szreter, Zbigniew Solarz, Aleksandra Musiolik The use of sodium sulphate in coal mines of Upper Silesia 76 Analiza mechanizmów samozapłonu wodoru przy jego uwolnieniu do atmosfery / Rafał Porowski, Wojciech Rudy, Andrzej Teodorczyk Analysis of mechanisms of hydrogen spontaneous ignition during its release into atmosphere

2 82 Badania procesu sorpcji jonów Cr(VI) na anionicie Varion AP / Grzegorz Wójcik, Zbigniew Hubicki, Piotr Rusek Study on chromium(vi) ion sorption on Varion AP anion-exchange resin 86 Chemiczno-termiczna obróbka ekspandowanego grafitu jako metoda jego aktywacji i regeneracji / Piotr Krawczyk, Jan M. Skowroński Chemical-thermal treatment of expanded graphite as a method of its activation and regeneration 90 Karbaminiany i pochodne mocznika jako dodatki uszlachetniające do paliw / Wojciech Krasodomski, Michał Krasodomski, Leszek Ziemiański Carbamate and urea derivatives as fuel additives 96 Oszacowanie temperatury efektywnej jonów somanu z zastosowaniem różnicowego spektrometru ruchliwości jonów / Michał Ceremuga, Mirosław Maziejuk, Monika Szyposzyńska, Tomasz Sikora Determination of the effective temperature of soman ions by differential mobility spectrometry 101 Wyznaczanie absorpcji CO 2 w wodnych roztworach N-etylodietanoloaminy z wykorzystaniem hybrydowego modelu neuronowego / Marcin Stec, Andrzej Wilk Determination of CO 2 solubility in aqueous Solutions of N-methyldiethanoloamine by using a hybrid natural network 106 Optymalizacja procesu aminowego wychwytu CO 2 ze spalin poprzez zmianę konfiguracji układu technologicznego / Tomasz Szczypiński, Adam Tatarczuk, Katarzyna Grudnik Optimization of amine-based CO 2 capture from flue gas by flowsheet modification 111 Gliceryna techniczna jako nośnik energii odnawialnej dla energetyki zawodowej / Teresa Topolnicka, Jarosław Zuwała, Piotr Hrycko, Roksana Muzyka Crude glycerol as a bioliquid for renewable energy generation in power sector 120 Wpływ zmiany składu roztworu absorpcyjnego na efektywność procesu usuwania CO 2 z gazów spalinowych / Andrzej Wilk, Lucyna Więcław Solny, Adam Tatarczuk, Dariusz Śpiewak, Aleksander Krótki Effect of composition of absorption solution on carbon dioxide removal efficiency 126 Pomiar uzysku biogazu w skali laboratoryjnej / Marta Oleszek, Jerzy Tys Lab scale measurement of biogas yield

3 nr Od redakcji Jubileusz 80-tych urodzin prof. dr. inż. Edwarda Grzywy Ludzie polskiej chemii 137 Profesor Edward Grzywa. Mąż stanu, naukowiec i pedagog 140 Analiza kierunków rozwoju i perspektyw procesów produkcji etylenu i propylenu na świecie / Marian Taniewski Analysis of world development trends and prospects of the processes for ethylene and propylene production 148 Rozwój technologii bisfenolu A w Instytucie Ciężkiej Syntezy Organicznej "Blachownia" / Andrzej Krueger, Bogusław Tkacz Development of the process for manufacturing bisphenol A at the Institute for Heavy Organic Synthesis "Blachownia" 154 Stałe szybkości reakcji syntezy żywic fenolowo-formaldehydowych otrzymywanych z udziałem katalizatorów aminowych / Mariusz Szemień, Magdalena Cygan, Bronisław Kałędkowski Reaction rate constants of amine-catalyzed synthesis of phenol-formaldehyde resins 158 Kompleks mocznikowo-wodoronadtlenkowy jako efektywny i ekologiczny czynnik utleniający w syntezie organicznej / Anna Podraża, Jan Pielichowski Urea-hydrogen peroxide complex as an efficient and ecological oxidant 165 Kompozyty termoplastyczne z polipropylenu i kauczuku etylenowooktenowego / Maria Rajkiewicz, Marcin Ślączka, Jakub Czakaj Thermoplastic composites made of polypropylene and ethylene/octene elastomer Komentarz 172 Na bezdrożach recyklingu. W poszukiwaniu strategii zagospodarowania odpadów tworzyw polimerowych / Jacek Kijeński, Marta Kijeńska, Paweł Rejewski Z historii chemii 177 Kwas tereftalowy wrócił na polską scenę / Wiesław Szelejewski, Jerzy Polaczek CZĘŚĆ INFORMACYJNA Komentarze 181 Zagrożenia dla zdrowia stwarzane przez formaldehyd / Jolanta Skowroń 186 Wykorzystanie bezpłatnych narzędzi obliczeniowych do określania stref zagrożeń z udziałem substancji niebezpiecznych / Rafał Porowski, Daniel Małozięć, Wojciech Rudy, Piotr Lesiak, Martyna Strzyżewska, Wojciech Klapsa, Sylwester Suchecki 192 Personalia 192 Aktualności 200 Z życia SITPChem 200 Z półki księgarskiej 201 Konferencje 207 Z prasy zagranicznej

4 211 Przegląd zgłoszeń patentowych 214 Polskie firmy chemiczne w Internecie, Cz. XXXV Artykuł sponsorowany 215 Potencjał badawczy instalacji technologicznych Centrum Czystych Technologii Węglowych (CCTW) w Zabrzu / Radosław Lajnert, Bogumiła Latkowska Clean Coal Technologies Center in Zabrze - possibllities of technological research CZĘŚĆ NAUKOWA 222 Hydrotermalny rozkład produktów odpadowych z pozyskiwania oleju rzepakowego. Część 2. Śruta rzepakowa / Hanna Pińkowska, Paweł Wolak, Esther Oliveros Hydrothermal decomposition of waste products from the production of oil from rapeseed. Part 2. Rapeseed meal 229 Właściwości mieszanin 2,4-dinitrotoluenu z azotanami celuloz / Tomasz Wolszakiewicz Properties of the mixtures of 2,4-dinitrotoluene with cellulose nitrates 232 Nowa metoda optymalizacji pracy ogniw paliwowych / Ewa Janicka A new method for optimization of work conditions of fuel cells 235 Postęp w polioksypropylenowaniu alkoholi / Jarosław Janik, Wiesław Hreczuch, Arkadiusz Chruściel, Krystyna Czaja, Henryk Wojdyła Progress in polyoxypropylation of alcohols 239 Alkaliczny węglan wapnia z produkcji sody. Skład i propozycja wykorzystania / Dorota Ziółkowska, Alexander Shyichuk, Marta Cichurska Alkaline calcium carbonate from soda production. Composition and proposal of use 244 Metody separacji nanocząstek w próbkach środowiskowych / Małgorzata Maliszewska-Mazur, Urszula Dawid, Paulina Chaber Methods of separation nanoparticles in environmental samples 248 Odzysk Mn i Zn z odpadowego materiału bateryjnego w warunkach kwaśnego ługowania redukcyjnego / Agnieszka Sobianowska-Turek, Włodzimierz Szczepaniak, Tadeusz A. Marcinkowski, Monika Zabłocka-Malicka Recovery of Mn and Zn by reductive acid leaching of spent batteries 255 Wpływ wybranych smektytow na niektóre właściwości kompozytów o osnowie z poli(c-kaprolaktonu) / Marian Żenkiewicz, Józef Richert, Piotr Rytlewski Effect of selected smectites on some properties of poly(c-caprolactone)- matrix composites 260 Wpływ regeneracji nośnika i składu fazy aktywnej na aktywność katalizatorów wanadowych / Rafał Motała, Piotr Grzesiak, Marcin Grobela, Tadeusz Hłyń, Joanna Łukaszyk Effect of support regeneration and active phase composition on activity of the vanadium catalysts 265 Wpływ dodatku włókien celulozowych na wytrzymałość termiczną skrobi termoplastycznej / Tomasz Oniszczuk, Ryszard Pilawka Effect of cellulose fibers on thermal strength of thermoplastic starch 270 Gospodarka zużytymi bateriami i akumulatorami małogabarytowymi / Małgorzata Ulewicz, Paweł Maciejewski, Waldemar Robak, Janusz A. Wrzesiński, Joanna Rakowska

5 Management of small battery and portable accumulator waste 279 Elektrostatyczny separator walcowy mieszanin tworzyw polimerowych / Marian Żenkiewicz, Tomasz Żuk, Mariusz Błaszkowski, Zbigniew Szumski Role-type triboelectrostatic separator of mixed plastics

6 nr 3 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 286 Od redakcji Wspomnienie pośmiertne 289 prof. dr hab. inż. Jerzy Kapko Komentarz 292 GEKON a sprawa polska / Zbigniew Krawczyk 298 Personalia 298 Aktualności 304 Konferencje 313 Z półki księgarskiej 316 Przegląd zgłoszeń patentowych 320 Polskie firmy chemiczne w Internecie, Cz. XXXVI CZĘŚĆ NAUKOWA 321 Badania absorpcji ditlenku węgla w wodnych roztworach węglanów potasu aktywowanych alkanoloaminami / Grzegorz Bińczak, Ryszard Pohorecki, Władysław Moniuk, Cezary Możeński, Janusz Cwalina, Zofia Mordecka Study on carbon dioxide absorption in aqueous solutions of potassium carbonate activated with alkanolamines 326 Synteza i zastosowanie katalizatorów palladowych immobilizowanych na nowych nośnikach polimerowych / Karolina Wąsikowska, Krzysztof Strzelec, Sylwia Ostrowska, Natalia Sączek Synthesis and use of palladium catalysts immobilized on novel polymeric supports 331 Synteza oraz właściwości powierzchniowe kationowych surfaktantów gemini / Edyta Kuliszewska, Bogusław R Poźniak, Zofia Hordyjewicz-Baran Synthesis and surface properties of cationic gemini surfactants 336 Oznaczanie składu ścieków przemysłowych metodą chromatografii gazowej / Elżbieta Zimnicka, Edyta Gontarz, Joanna Sołtysiak, Urszula Mazurek-Smolnik Determination of the composition of industrial wastewaters by gas chromatography 342 Charakterystyka procesu ciągłej dewulkanizacji termomechanicznej odpadów gumowych z zastosowaniem metod doświadczalnych / Krzysztof Formela, Marcin Bogucki, Andrzej Stasiek, Magdalena Cysewska, Józef T. Haponiuk Characteristic of continuous thermomechanical devulcanization of waste rubber with experimental design 347 Badania nieizotermicznej krystalizacji poliamidu 6 i nanonanokompozytów poliamid 6/haloizytowe nanorurki / Krystyna Kelar, Joanna Olejniczak, Mateusz Barczewski Study on nonisothermal crystallization of polyamide 6 and polyatnide 6/halloysite nanotubes nanocomposites 352 Modele obliczeniowe stosowane do wyznaczania przewidywanych stężeń substancji chemicznych w środowisku glebowym / Katarzyna Kucharczak, Danuta Maciaszek

7 Calculation models to determine the predicted environmental concentration of chemical compounds in soil 357 Możliwości zastosowania metod numerycznych do przewidywania i ograniczania emisji zanieczyszczeń z instalacji spalania stosowanych w przemyśle chemicznym i rafineryjnym / Monika Zajemska, Anna Poskart Applicability of numerical methods for predicting and reducing the emission of pollutants from combustion plants used in chemical and refinery industries 362 Wykorzystanie promieniowania terahercowego do badania eksploatacyjnych uszkodzeń kompozytów polimerowych / Krzysztof Gorący, Ryszard Pilawka, Tomasz Chady, Przemysław Łopato Use of teraherz-frequency radiation for studying polymer composites for mechanical damages 365 Synteza wodorku glinu i zastosowanie jako dodatku do paliw rakietowych / Antoni Pietrzykowki, Jakub Jurkowski, Bogdan Zygmunt, Marek Lipiński Synthesis of aluminum hydride and its use as additive to composite propellants 369 Modelowanie wpływu zawartości smaru plastycznego w kompozycie metalopolimerowym na odporność na zużycie / Jolanta Drabik, Magdalena Trzos, Janusz Tytus Janecki Effect of modeling of the grease content in the metal-polymer composite on the tribological resistance 374 Gazodynamika mikroreaktorów typu plastrowego o różnym kształcie wypełnienia / Artur Wodołażski, Piotr Mocek, Iwona Gil, Eugeniusz Jędrysik Gas dynamics of stack-type microreactors with various filling shape 379 Regeneracja zużytych katalizatorów pallad-węgiel aktywny metodą utleniania osadzonych na nich zanieczyszczeń organicznych z wykorzystaniem układu H 2 O 2 /O 3 / Lidia Dąbek, Andrzej Świątkowski, Jerzy Dziaduszek Regeneration of spent Pd-active carbon catalysts by oxidation of deposited organic impurities with H 2 O 2 /O 3 sytem 384 Ocena ekoefektywności systemu produkcyjnego technologii naziemnego zgazowania węgla / Dorota Burchart-Korol, Piotr Krawczyk, Anna Śliwińska, Krystyna Czaplicka-Kolarz Eco-efficiency assessment of the production system of coal gasification technology

8 nr 4 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 394 Od redakcji Ludzie polskiej chemii 397 dr inż. Jerzy Polaczek / Andrzej Jan Szyprowski 402 Wydarzenia- Expochem 2013 Komentarze 408 Doha COP18. Ideologia i pieniądz na konferencji klimatycznej / Ludwik M. Bednarz 412 Ważne elementy dotyczące obowiązków wynikających z rozporządzenia 1272/2008 (CLP) Cz. I. Rozporządzenie 1272/2008 (CLP) wraz z adaptacjami do postępu technicznego (ATP) / Anna Kania-Szarek, Marcela Palczewska-Tulińska, Andrzej Krześlak, Anna Bańkowska 415 Zebranie Rady Programowej "Przemysłu Chemicznego" 416 Personalia 416 Aktualności 422 Konferencje 428 Z półki księgarskiej 430 Z prasy zagranicznej 434 Przegląd zgłoszeń patentowych 438 Polskie firmy chemiczne w Internecie, Cz. XXXVII CZĘŚĆ NAUKOWA 440 Synteza nowych potencjalnych sejfnerów zabezpieczających kukurydzę przed herbicydami / W. Marek Gołębiewski, Monika Cyrta, Maria Krawczyk Synthesis of new potential safeners protecting maize against herbicides 444 Badania wpływu podsieciowanego kauczuku butylowego oraz kompatybilizatorów na właściwości mieszanin recyklat PE-miał gumowy / Krzysztof Formela, Józef T. Haponiuk, Przemysław-Stenkiewicz, Jacek Rył, Katarzyna Końska Effect of slightly crosslinked butyl rubber and compatibilizer additives on properties of recycled polyethylene-ground tire rubber blends 450 Wyzwania w produkcji kwasu fosforowego. Możliwości i ograniczenia zagospodarowania odpadów / Anna Bojanowicz-Bablok Challenges in phosphoric acid production. Possibilities and limitations of waste management 458 Kwas cynamonowy i jego hydroksypochodne. Synteza i praktyczne zastosowanie / Urszula Guzik, Katarzyna Hupert-Kocurek, Piotr Siupka, Danuta Wojcieszyńska Cinnamic acid and its hydroxy derivatives. Synthesis and application 463 Zastosowanie odczynnika Fentona i metody UV/H 2 O 2 do usuwania zanieczyszczeń organicznych ze ścieków z produkcji azotanu 2-etyloheksylowego / Szymon Salwiczek, Krzysztof Barbusiński Use of Fenton reagent and the UV/H 2 O 2 method for removal of organic compounds from wastewater from 2-ethylhexyl nitrate production 469 Zastosowanie jonitów, membran jonowymiennych, sorbentów polimerowych oraz biopolimerów w procesie usuwania barwników kwasowych i reaktywnych z roztworów wodnych / Magdalena Greluk Use of ion exchangers, ion exchange membranes, polymeric sorbents and biopolymers in removal of acid and reactive dyes from aqueous solutions

9 479 Zastosowanie materiałów węglowych i żeli krzemionkowych w procesie wydzielania i wzbogacania jonów metali szlachetnych / Anna Wołowicz Use of carbon materials and silica gel for removal and preconcentration of noble metal ions 486 Potencjał zeta jako nowe podejście do oceny powierzchniowych właściwości materiałów polimerowych / Ewa Kłodzińska The zeta potential as a new approach for evaluation of surface properties of polymeric materials 490 Zawiesiny twardniejące ze spoiwa żużlowego aktywowanego fluidalnym popiołem lotnym z węgla brunatnego / Zbigniew Kledyński, Agnieszka Machowska Hardening slurries with ground granulated blast furnace slag activated with fluidal fly ash from lignite combustion 498 Charakterystyki ruchowe wielotarczowego rozdrabniacza ziaren biomasy / Andrzej Tomporowski, Józef Flizikowski Motion characteristics of a multi-disc grinder of biomass grain 504 Nowe spoiwa poliestrowe o ograniczonej palności do produkcji nowoczesnych systemów rurowych / Ewa Kicko-Walczak, Grażyna Rymarz, Izabela Gajlewicz New polyester matrices with reduced flammability for the production of the innovative pipe-lines 508 Homogenizacja oraz wytwarzanie suspensji czterołopatkowym mieszadłem nowej konstrukcji / František Rieger, Tomas Jirout, Czesław Kuncewicz, Dorin Ceres Homogenization and suspension production with a four-blade impeller of a new construction 512 Wpływ polietylenu szczepionego bezwodnikiem maleinowym oraz sił ścinających na właściwości mieszanin polietylenu wysokiej gęstości z miałem gumowym / Krzysztof Formela, Jerzy Korol, Magdalena Cysewska, Józef T. Haponiuk Effect of addition of PE-HD modified with maleic anhydride and shear forces on properties of PE-HD-ground tire rubber blends 518 Analiza zjawiska boilover podczas pożarów cieczy nafto pochodnych magazynowanych w zbiornikach / Rafał Porowski, Piotr Lesiak, Andrzej Teodorczyk Analysis of boilover phenomenon during fires of petroleum flammable liquids stored in tanks 522 Nowa konwergentna strategia syntezy trawoprostu i bimatoprostu / Iwona Dams, Michał Chodyński, Małgorzata Krupa, Anita Pietraszek, Andrzej Kutner A novel convergent synthesis of travoprost and bimatoprost 527 Badania nad technologią otrzymywania nawozów typu NS metodą kompaktowania / Mieczysław Borowik, Piotr Rusek, Stanisław Oleksiak, Janusz Igras, Monika Karsznia Studies on preparation technology of NS-type fertilizers by a compaction method 531 Możliwość produkcji granulatów nawozowych z komunalnego osadu ściekowego oraz odpadów przemysłowych / Edward Krzywy, Ewa Możdżer, Anna Iżewska, Stanisław Jałoszyński Possibility of producing granular fertilizers from municipal sewage sludge and industrial waste

10 535 Adsorpcja metanu i ditlenku węgla na węglu aktywnym modyfikowanym wodorotlenkiem potasu / Bronisław Buczek Adsorption of methane and carbon dioxide on a potassium hydroxide-modified activated carbon 538 Analiza wpływu modyfikacji polichlorku winylu) mikrosferami na strukturę geometryczną wytłoczyny / Aneta Tor-Świątek, Janusz W. Sikora Effect of poly(vinyl chloride) modification with microspheres on geometric structure of extrudates 542 Antropogenne cząstki drobne źródłem wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w wysokotemperaturowych procesach technologicznych / Małgorzata Szewczyńska, Małgorzata Pośniak Anthropogenic particles as a source of polycyclic aromatic hydrocarbons in high-temperature processes 547 Parowy reforming etanolu jako źródło wodoru / Sylwia Hull, Natalia Miniajluk, Janusz Trawczyński Hydrogen production by steam reforming of etanol 551 Wpływ fosforylacji na agregację cystatyny z białka jaja kurzego / Andrzej Morawski, Krzysztof Gołąb, Katarzyna Juszczyńska, Tadeusz Trziszka, Antoni Polanowski, Jakub Gburek Effect of fosforylation on aggregation of chicken egg white cystatin 555 Mieszaniny wodno-węglowe (CWL) jako paliwo alternatywne / Anita Starań, Marcin Banach, Zygmunt Kowalski, Paweł Staroń Coal-water mixtures as an alternative fuel 559 Wpływ doglebowych dawek cynku na zawartość tego składnika w glebie i liściach chmielu oraz na plony szyszek i zawartość a-kwasów / Krzysztof Zawadzki, Danuta Sugier, Czesław Szewczuk, Stanisław Baran, Grażyna Żukowska Effect of soil-applied doses of zinc on its content in the!eaves of hops, on the yield and on the content of a-acids 563 Synteza węglanów alkilenowych z CO 2 wobec czwartorzędowych soli oniowych lub cieczy jonowych jako katalizatorów / Stefan Baj, Agnieszka Siewniak, Katarzyna Jasiak Synthesis of cyclic alkylene carbonates from CO 2, in presence of quaternary onium salts or ionic liquids as catalysts 568 Ocena ubytku substancji organicznej oraz części palnych w procesie kompostowania odpadów organicznych / Agnieszka Grela Evaluation of loss of organic matter and combustible parts during composting of organic waste 571 Badania półtechniczne granulacji nawozów przy użyciu pulp nawozowych / Sebastian Schab, Andrzej Biskupski, Michał Dawidowicz, Przemysław Malinowski Pilot plant studies on granulation of fertilizers with fertilizer pulps 574 Mikrobiologiczna redukcja ksantphumolu i 4-metoksychalkonu / Monika Stompor, Bartłomiej Potaniec, Antoni Szumny, Paweł Zieliński, Anna Żołnierczyk, Mirosław Anioł Microbiological reduction of xanthohumol and 4-methoxychalcone

11 nr 5 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 583 Od redakcji 585 Wydarzenia - Eurolab 2013 Artykuł sponsorowany 589 Centrum Nanomateriałów Funkcjonalnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie / dr hab.andrzej Machocki, prof. UMCS, dr Ewaryst Mendyk Komentarze 596 Teraźniejszość i przyszłość produktów leczniczych w społeczeństwie i środowisku / Dobrochna Ginter-Kramarczyk, Anna Zając, Izabela Kruszelnicka, Joanna Zembrzuska, Irena Budnik 602 Dyrektywa Seveso III. Zmiany procedur i elementów systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym / Agnieszka Gajek 606 Badanie ścieków i osadów ściekowych na zawartość metali w świetle obowiązujących przepisów prawnych w dziedzinie polityki wodnej oraz gospodarki odpadami / Dorota Kolasa, Beata Arndt, Anna Bajszczak 609 Personalia 609 Aktualności 616 Konferencje 619 Z półki księgarskiej 621 Z prasy zagranicznej 625 Przegląd zgłoszeń patentowych 628 Polskie firmy chemiczne w Internecie. Cz. XXXVIII CZĘŚĆ NAUKOWA 629 Magazynowanie metanu w porowatych materiałach węglowych / Mirosław Kwiatkowski Methane storage in carbonaceous porous materials 634 Wybór optymalnego układu stabilizującego wodne dyspersje pigmentów / Edwin Makarewicz, Agnieszka Michalik Selection of the optimum configuration stabilizing the aqueous dispersions of pigments 640 Właściwości dyspersji polimerowych zawierających plastizol poli (chlorku winylu) / Anna Zalewska, Edwin Makarewicz Properties of poly (vinyl chloride) plastisol-containing polymers dispersions 646 Sorpcja barwników kwasowych i reaktywnych z roztworów wodnych na minerałach / Magdalena Greluk Sorption of acid and reactive dyes from aqueous solutions on minerals 655 Zastosowanie związków sodowych do procesu odsiarczania i redukcji tlenków azotu w strumieniu spalin na stanowisku z cyrkulacyjną warstwą fluidalną / Daniel Markiewicz, Arkadiusz Szymanek Use of sodium compounds for desulfurization and reduction of nitrogen oxides of the flue gases from circulating fluidized bed combustion

12 660 Zastosowanie dodatków do węgla kamiennego w celu zmniejszenia zawartości SO 2 i NO X w spalinach z instalacji pilotowej z cyrkulacyjną warstwą fluidalną. Część I Dodatek surowego wodorowęglanu sodu / Daniel Markiewicz, Arkadiusz Szymanek, Przemysław Szymanek, Tadeas Ochodek Use of additives to bituminous coal for decreasing the SO 2 and NO x contents in flue gases from pilot plant with the circulating fluidized bed. Part 1. Addition of raw sodium bicarbonate 664 Termoluminescencja nowych materiałów o strukturze perowskitu otrzymywanych metodą zol-żel / Magda Baran, Yaroslav Zhydachevskii, Ryszard Diduszko, Andrzej Suchocki, Anna Zajączkowska Thermoluminescence of novel materials of perovskite structure prepared by sol-gel method 670 Epoksydacja zużytych olejów roślinnych kwasem nadoctowym / Eugeniusz Milchert, Marlena Kłos Epoxidation of spent vegetable oils with peracetic acid 675 Oczyszczanie ścieków (płynu zwrotnego) powstających po szczelinowaniu hydraulicznym / Marian Granops, Zbigniew Firlit, Magdalena M. Michel, Jacek Granops Treatment of wastewater (flowback water) after hydrofracturing 679 Badanie wstępnego oczyszczania płynu zwrotnego otrzymywanego ze szczelinowania hydraulicznego odwiertu za gazem łupkowym / Magdalena M. Michel, Lidia Reczek, Marian Granops, Piotr Tomalak, Ryszard Okoński, Ewa Żytelewska Study on pre-treatment of flowback water from the hydraulic fracturing of the shale gas wellbore 682 Zastosowanie procesu utleniania manganianem (VII) potasu do wstępnego oczyszczania płynu zwrotnego otrzymywanego ze szczelinowania hydraulicznego odwiertu za gazem łupkowym / Magdalena M. Michel, Lidia Reczek, Marian Granops, Mirosław Borowicz Use of potassium permanganate oxidation for pre-treatment of flowback water from the hydraulic fracturing of shale gas wellbore 685 Synteza 2,6-dimetylofenolu w reakcji alkilacji fenolu metanolem w fazie gazowej na katalizatorach żelazowych / Paweł Łysik, Agnieszka Górska, Stefan Szarlik Synthesis of 2,6-dimethylphenol by alkylation of phenol with methanol in gas-phase over iron catalysts 688 Organiczne baterie słoneczne ze zdyspergowanym złączem na bazie polimerów półprzewodnikowych o wąskiej przerwie energetycznej / Michał Modzelewski, Ewa Klugmann-Radziemska Spatially dispersed organic solar cells based on semiconducting polymers with a low band gap 693 Strącanie siarczanów ze ścieków z produkcji azotanu 2-etyloheksylowego przy użyciu cementu glinowo-wapniowego / Szymon Salwiczek, Krzysztof Barbusiński Precipitation of sulfates from wastewater from 2-ethylhexyl nitrate production by using calcium aluminate cement 698 Dezynfekcja za pomocą par nadtlenku wodoru / Władysław Harmata, Stanisław Kłosowicz, Małgorzata Chałupczak, Marzena Pępczyńska, Władysław Fediuk Disinfection with vaporized hydrogen peroxide

13 705 Technologia otrzymywania nawozów typu NS metodą kompaktowania oraz ocena wpływu tych nawozów na plonowanie i jakość ziarna pszenicy ozimej / Monika Karsznia, Ryszard Winiarski, Piotr Rusek, Mieczysław Borowik, Janusz Igras, Paweł Bielski, Urszula Sienkiewicz-Cholewa Technology for production of NS fertilizers by compacting method and their impact on the grain crop and quality of winter wheat cereals 710 Wpływ wyładowań koronowych na śmiertelność niektórych szczepów bakterii / Magdalena Stepczyńska, Maciej Walczak, Marian Lenkiewicz Effect of corona treatment on the mortality rate of bacterial strains 715 Badania kinetyki absorpcji ditlenku węgla w roztworach węglanów potasu z dodatkiem aktywatorów aminowych w ciśnieniowym reaktorze barbotażowym z mieszadłem / Władysław Moniuk, Ryszard Pohorecki, Janusz Cwalina, Zofia Mordecka, Grzegorz Bińczak Study on carbon dioxide absorption kinetics in aqueaus solutions of potassium carbonates activated with alkanolamines in a pressure bubble reactor with stirrer 719 Wykorzystanie popiołów ze spalania mączki mięsno-kostnej do usuwania jonów Zn i Pb z roztworów wodnych / Anita Staroń, Zbigniew Wzorek, Marcin Banach Use of ashes from combustion of meat and bone meal for removing Zn and Pb ions from aqueous solutions 724 Bioakumulacja pierwiastków toksycznych w tkankach świń. Badania pilotowe / Marcin Mikulewicz, Katarzyna Chojnacka, Maciej Janeczek, Paulina Wołowiec, Marek Ziętek, Henryk Górecki Bioaccumulation of toxic elements in pigs tissues. Pilot studies 727 Analiza przepływów materiałowych w instalacjach gospodarki odpadami komunalnymi na przykładzie wybranych spalarni i składowisk / Izabela Kosińska, Zygmunt Kowalski, Agnieszka Generowicz, Agnieszka Makara Analysis of the material flow in the selected municipal waste incineration and disposal plants 732 Quo vadis chemio dla rolnictwa? Od dodatków paszowych i komponentów nawozowych po ekstrakty glonowe / Katarzyna Chojnacka Quo vadis chemistry for a agriculture? From feed additives and fertilizer components to algal extracts 736 Ocena skuteczności stosowania bentonitu sodowego w ograniczaniu emisji gazowych nieorganicznych zanieczyszczeń uwalnianych z hodowli norek / Bożena Nowakowicz-Dębek, Łukasz Wlazło, Leszek Tymczyna, Anna Chmielowiec-Korzeniowska, Henryk Krukowski, Hanna Bis-Wencel Assessment the efficiency of sodium bentonite in limiting emission of gaseous inorganic pollutants emitied from mink farms 740 Ocena podatności wybranych białek mleka na degradację proteazą serynową dyni figolistnej Cucurbita ficifolia / Anna Dąbrowska, Konrad Babij, Marek Szołtysik, Marta Pokora, Aleksandra Zambrowicz, Józefa Chrzanowska, Robert Kupczyński The evaluation of susceptibility of selected milk proteins to degradation with Cucurbita ficifolia serine protease 746 Biosynteza 6-n-pentylo-6H-piran-2-onu przez grzyby z rodzaju Trichoderma odporne na fungicydy / Elżbieta Gębarowska, Antoni Szumny, Maciej Adamski, Stanisław J. Pietr Biosynthesis of 6-n-pentylo-6H-piran-2-on by fungi from genus Trichoderma to-fungicide-resistant

14 750 Ekstrakcja biomasy morszczynu nadkrytycznym CO 2. Nowy sposób wytwarzania ekstraktów glonowych. Krótki komunikat / Radosław Wilk, Henryk Górecki, Katarzyna Chojnacka, Edward Rój Supercritical CO 2 extraction of rockweed. A new concept for production of algae extracts. Short communication 753 Porównanie uwalniania składników mineralnych z konwencjonalnych nawozów granulowanych oraz z nawozu o wydłużonym czasie działania / Aleksandra Smorowska, Krzysztof Lubkowski, Bogumił Kic The comparison of nutrients release from conventional granular and prolongated release fertilizers 757 Wpływ modyfikacji napełniacza na właściwości reologiczne kompozytów poliolefin o wysokim stopniu napełnienia węglanem wapnia / Paulina Jakubowska, Arkadiusz Koziński Effect of filler modification on rheological properties of polyolefin-matrix composites highly filled with calcium carbonate 761 Odpady. Alternatywa surowcowa dla przemysłu fosforowego / Katarzyna Gorazda, Zygmunt Kowalski, Anna K. Nowak, Zbigniew Wzorek, Kinga Krupa-Żuczek, Joanna Kulczycka, Anna Henclik Wastes. Alternative raw materials for phosphorus industry 767 Ocena przydatności ekstrudatów skrobiowych do adsorpcji jonów miedzi, ołowiu i cynku / Ewa Tomaszewska-Ciosk, Mirosław Anioł, Wioletta Drożdż, Hanna Bruczkowska Evaluation of availability of extruded starch to adsorption cuprum, lead and zinc ions 772 Termiczny rozkład odpadów z tworzyw sztucznych i biomasy w reaktorze fluidalnym / Dawid Jankowski, Jerzy Baron, Witold Żukowski, Stanisław Kandefer Thermal decomposition of waste plastics and biomass in a fluidized bed reactor 780 Spalanie gazu płynnego LPG wstępnie wymieszanego z powietrzem w pęcherzowym złożu fluidalnym / Jerzy Baron, Przemysław Migas, Witold Żukowski Combustion of liquid petroleum gas premixed with air in the bubbling fluidized bed 787 Antropogeniczne źródła fosforu w zlewni rzeki Bystrzycy. Wstępna analiza udziału rolnictwa w procesie zanieczyszczenia wód / Piotr Skowron, Janusz Igras Anthropogenic sources of phosphorus in the catchment of the Bystrzyca river. Preliminary analysis of the share of agriculture in the water pollution 791 Ciągła krystalizacja strąceniowa struwitu z roztworu zawierającego jony fosforanowe (V) i jony potasu / Nina Hutnik, Bogusława Wierzbowska, Andrzej Matynia Continuous reactive crystallization of struvite from a solution containing phosphate (V) and potassium ions 796 Wpływ parametrów technologicznych na wydzielanie struwitu z rozcieńczonych wodnych roztworów w instalacji o działaniu ciągłym / Anna Kozik, Andrzej Matynia, Nina Hutnik, Krzysztof Piotrowski Effect of technological input parameters on struvite separation in a continuous laboratory plant 802 Mikrobiologiczna dehalogenacja chloro- i bromolaktonów / Anna K. Żołnierczyk, Mirosław Anioł, Czesław Wawrzeńczyk Microbial dehalogenation of chloro- and bromolactones

15 806 Synteza i aktywność cytotoksyczna estrów betuliny i kwasu betulinowego z kwasami terpenowymi / Barbara Barycza, Aleksandra Pawlak, Dominik Poradowski, Bożena Obmińska-Mrukowicz, Czesław Wawrzeńczyk Synthesis and cytotoxic activity of betulin and betulinic acid esters with terpenic acids 813 Stabilność witamin lipofilnych i jakość premiksów paszowych w czasie ich przechowywania / Joanna Maćkowiak, Adam Voelkel, Zuzanna Okulus Stability of lipophilic vitamins and guality of the premixes during their storage 819 Wpływ przygotowania próbki na oznaczanie związków niepożądanych w matrycy nasion owoców jagodowych / Ilona Węglarz, Barbara Mazurek, Mariusz Chmiel, Bożena Górecka Effect of sample preparation on the determination of undesirable compounds in berries fruit seeds matrix 824 Zagospodarowanie odpadów z przemysłu ziemniaczanego w procesie fermentacji beztlenowej / Małgorzata Fugol, Józef Szlachta Use of the potato industry waste for anaerobic digestion 829 Wpływ dodatków enzymatycznych na uzysk biogazu / Józef Szlachta, Małgorzata Fugol, Hubert Prask Effect of enzyme additives on the biogas yield 833 Wykorzystanie naturalnego stabilizatora białkowego w procesie otrzymywania srebra nanostrukturalnego / Jolanta Pulit, Marcin Banach, Leszek Tymczyna, Anna Chmielowiec-Korzeniowska Use of natural protein stabilizer in the process for production of nanostructured silver 837 Badania konwersji dwuwodzianu siarczanu (VI) wapnia do półwodzianu metodą ciągłą / Bogumił Kic, Barbara Grzmil, Krzysztof Lubkowski, Agata Goc, Olga Żurek Study on the conversion of calcium sulfate dihydrate to hemihydrate by a continuous method 843 Usuwanie kofeiny podczas procesu uzdatniania wody / Agnieszka Jagoda, Witold Żukowski, Barbara Dąbrowska Caffeine removal during the water treatment 847 Wytwarzanie nanocząstek metali przez mikroorganizmy / Monika Ostrowska, Jacek Lipok Production of metal nanoparticles by microorganisms 853 Synteza 2,6-dimetylofenolu we fluidalnym złożu przemysłowego katalizatora żelazowo-chromowego TZC-3/1 / Jerzy Baron, Gabriela Berkowicz, Witold Żukowski, Stanisław Kandefer, Stefan Szarlik, Maria Zielecka, Zbigniew Wielgosz, Dariusz Jamanek Synthesis of 2,6-dimethylphenol in a catalytic fluidized bed of industrial iron-chromium catalyst 859 Badanie procesu azotowania katalizatora żelazowego / Karolina Kiełbasa, Bartłomiej Wilk, Walerian Drabczyk Studies on the nitriding an iron catalyst

16 nr 6 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 867 Od redakcji Komentarze 869 Europejska Federacja Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Farb i Lakierów FAT IPEC / Józef Kozieł 870 Ocena możliwości powstawania niebezpiecznych substancji w wyniku utraty kontroli nad procesem / Agnieszka Gajek, Krzysztof Benczek, Olga Gałkowska, Joanna Kurpiowska 878 Personalia 882 Aktualności 890 Konferencje 894 Z półki księgarskiej 897 Z prasy zagranicznej 901 Przegląd zgłoszeń patentowych 904 Polskie firmy chemiczne w Internecie, Cz. XXXIX CZĘŚĆ NAUKOWA 905 Pochodne pirazolowe. Wyzwanie współczesnej chemii akademickiej i przemysłowej / Hanna Popielarska, Anna Myka, Beata Drabińska, Aleksandra Gruszeczka, Joanna Kruk, Rafał Kurczab, Jacek Kujawski Pyrazole derivatives. A challenge of modern academic and industrial chemistry 915 Ocena właściwości termicznych i teologicznych wosków polietylenowych powstających w procesie niskociśnieniowej polimeryzacji zawiesinowej etylenu / Gniewosz Marszałek, Janusz Zieliński, Wiesława Ciesińska Determination of the thermal and rheological properties of the polyethylene waxes produced in the low-pressure slurry process 919 Diament jako materiał przetwornikowy do produkcji biosensorów / Lidia Mosińska, Kazimierz Fabisiak, Kazimierz Paprocki, Magdalena Kowalska, Paweł Popielarski, Mirosław Szybowicz, Anna Stasiak Diamond as a transducer material for the production of biosensors 924 Zastosowanie dodatków do węgla kamiennego w celu zmniejszenia zawartości SO 2 i NO X w spalinach z instalacji pilotowej z cyrkulacyjną warstwą fluidalną. Część II Dodatek wapienia i mieszanek wapienia z surowym wodorowęglanem sodu / Daniel Markiewicz, Arkadiusz Szymanek, Przemysław Szymanek, Tadeas Ochodek Use of additives to bituminous coal for decreasing the SO 2 and NO x contents in flue gases from pilot plant with the circulating fluidized bed. Part 2. Addition of limestone and its mixtures with raw sodium bicarbonate 928 Zastosowanie polimerowych membran inkluzyjnych w procesach transportu jonów metali / Monika Baczyńska, Magdalena Regel-Rosocka, Maciej Wiśniewski Use of polymer inclusion membranes in processes tor metal ion transport 936 Otrzymywanie srebra nanostrukturalnego metodą redukcji chemicznej / Marcin Banach, Jolanta Pulit, Leszek Tymczyna, Anna Chmielowiec-Korzeniowska Preparation of nanostructured silver by chemical reduction

17 941 Charakterystyka proszków SiO 2 stosowanych jako stabilizatory elektrolitu w bateriach termicznych / Bożena Rydzyńska, Sławomir Styczyński, Daniel Szal Characterization of SiO 2 powders used as binders in thermal batteries 946 Wpływ temperatury na rozdział jonów sarinu (GB) w różnicowej spektrometrii ruchliwości jonów / Mirosław Maziejuk, Michał Ceremuga, Monika Szyposzyńska, Tomasz Sikora Effect of temperature on separation of sarin ions in differential ion-mobility spectrometry 950 Jakość koksu otrzymanego z karbońskich węgli ortokoksowych / Zygmunt Łukaszczyk, Andrzej Mianowski Quality of coke produced from Carboniferous coking coal 957 Badania właściwości wytypowanych lepiszczy stałych paliw rakietowych niejednorodnych / Bogdan Florczak, Paweł Stokowski, Andrzej Maranda Testing of selected binders of composite solid propellants 962 Wpływ mineralno-organicznych preparatów paszowych na zawartość pierwiastków w surowcu jajczarskim / Fabiola Bubel, Zbigniew Dobrzański, Monika Kowalska-Góralska, Sebastian Opaliński, Tadeusz Trziszka Effect of mineral-organic feed additives on the content of elements in raw egg material 966 Ekstrakcja barwników karotenoidowych z papryki ditlenkiem węgla o parametrach nadkrytycznych / Dorota Kostrzewa, Edward Rój, Agnieszka Dobrzyńska-Inger Extraction of paprika carotenoids with supercritical carbon dioxide 970 Możliwości wykorzystania / Irena Szczygieł, Zofia Jagoda Phosphogypsum. The possibilities of the use Fosfogips 975 Zastosowanie miernika gęstości strumienia ciepła do oceny dynamiki spieniania poliuretanów / Marcin Trzyna, Bogdan Zygmunt, Piotr Koniorczyk, Janusz Zmywaczyk, Marek Preiskorn Use of heat flow meter in evaluating dynamics of polyurethane foaming 980 Badanie procesu doskonalenia jakości folii stretch metodą Taguchi / Andrzej Gazda, Andrzej Pacana, Dušan Malindžák Study on improving the quality of stretch film by Taguchi method 983 Wpływ dolistnej aplikacji nawozów cynkowych na zawartość tego składnika w liściach chmielu oraz na plony szyszek i zawartość alfa-kwasów / Krzysztof Zawadzki, Danuta Sugier, Czesław Szewczuk, Stanisław Baran, Grażyna Żukowska Effect of foliar application of zinc fertilizers on zinc content in the hop leaves, on the cones yield and content of alpha acids 986 Ocena odporności korozyjnej stopów metali stosowanych jako materiały konstrukcyjne w mokrej wapiennej technologii odsiarczania spalin / Jan Masalski, Izydor Drela, Bogdan Szczygieł Evaluation of corrosion resistance of metal alloys used as construction materials in wet limestone desulfurization of flue gas 991 Mineralizacja odpadów kostnych w reaktorze fluidyzacyjnym / Małgorzata Olek, Jerzy Baron, Witold Żukowski Mineralization of waste bone in a fluidized bed reactor 997 Charakterystyka procesu spalania odpadów elektronicznych w reaktorze z pęcherzowym złożem fluidalnym / Amelia Woynarowska, Jerzy Baron, Stanisław Kandefer, Witold Żukowski Combustion of electronic waste in the reactor with bubbling fluidized bed

18 1006 Zmienność właściwości fizykochemicznych zjonizowanych roztworów wody kwasowej otrzymywanych metodą selektywnej elektrolizy membranowej / Ewa Brychcy, Dominika Kulig, Natalia Ulbin-Figlewicz, Anna Zimoch, Andrzej Jarmoluk Variability of physicochemical properties of acid ionized water solutions obtained by selective membrane electrolysis 1010 Zmienność profilu kwasów tłuszczowych izolowanych z mięsa eksponowanego na działanie zimnej plazmy argonowej / Natalia Ulbin-Figlewicz, Dominika Kulig, Ewa Brychcy, Anna Zimoch, Andrzej Jarmoluk Variability of fatty acid composition of meat exposed to low-temperature argon plasma 1014 Biofiltracja związków siarki powstających w procesie utylizacji odpadów pochodzenia zwierzęcego / Anna Chmielowiec-Korzeniowska, Leszek Tymczyna, Marcin Banach, Bożena Nowakowicz-Dębek, Łukasz Krzosek, Jolanta Pulit Biofiltration of sulfur compounds produced in the process for disposing animal waste 1018 Sieciowanie alginianu sodu do hydrożeli dla inżynierii tkankowej / Karol Wrzeszcz, Krzysztof Marycz, Anna Zimoch, Andrzej Jarmoluk Crosslinking of sodium alginate to hydrogels for tissue engineering 1023 Produkty uboczne procesu wytwarzania bioetanolu ze zbóż / Stefania Kinal, Barbara Król, Alina Majewska-Pinda By-products of the bioethanol manofacturing process from cereals 1027 Zastosowanie haloizytu i wermikulitu do dezodoryzacji nawozu drobiowego / Mariusz Korczyński, Jan Jankowski, Dorota Witkowska, Sebastian Opaliński, Marek Szołtysik, Roman Kołacz Use of halloysite and vermiculite for deodorization of poultry fertilizer 1032 Właściwości materiałów kompozytowych typu flow modyfikowanych nanocząstkami srebra i złota / Krzysztof Sokolowski, Małgorzata I. Szynkowska, Monika Łukomska-Szymańska, Aleksandra Pawlaczyk, Zygmunt Kowalski, Agnieszka Sobczak, Jerzy Sokołowski Properties of flow-type composite resin modified with silver and gold nanoparticles 1038 Wpływ obecności środka wspomagającego proces sieciowania oraz zawartości środka porującego na właściwości polietylenowych pianek chemicznie sieciowanych / Andrzej Stasiek, Aneta Raszkowska-Kaczor, Krzysztof Bajer Effecf of crosslinking coagent and of blowing agent contenet on properties of chemically crosslinked polyethylene foams 1042 Badanie stałego homogenicznego paliwa rakietowego w układzie laboratoryjnego silnika rakietowego / Bogdan Florczak, Marek Białek, Mirosław Szczepanik, Arkadiusz Dzik, Andrzej Matlok Study on double-base propellant with laboratory rocket motor 1046 Zastosowanie w uprawie roślin ekstraktu z makroalg Bałtyckich wytworzonego przez hydrolizę chemiczną / Izabela Michalak, Katarzyna Chojnacka Use of extract Baltic seaweeds produced by chemical hydrolysis in plant cultivation

19 1050 Suszony wywar z procesu wytwarzania bioetanolu z kukurydzy jako dodatek paszowy stosowany w żywieniu przeżuwaczy / Andrzej Zachwieja, Robert Kupczyński, Rafał Bodarski, Katarzyna Paczyńska, Dorota Miśta, Ewa Pecka, Wojciech Zawadzki, Joanna Tumanowicz, Maciej Adamski Dry distillers grains with solubles from bioethanol production as a dietary additive used in feeding ruminants 1056 Nanomateriały o właściwościach antymikrobiologicznych / Marcin Banach, Jolanta Pulit Nanomaterials with antimicrobial properties 1061 Wyodrębnienie i identyfikacja substancji biologicznie czynnych z glonów oraz ich zastosowanie w żywieniu roślin / Bogusława Górka, Jacek Lipok, Piotr R Wieczorek Separation and Identification of biologically active compounds from algae and their use in nutrition of plants 1067 Metoda ciągłego pomiaru składu mieszaniny poreakcyjnej podczas syntezy 2,6-dimetyiofenolu / Jerzy Baron, Gabriela Berkowicz, Witold Żukowski, Stanisław Kandefer A method for continuous studying the reaction mixture composition during synthesis of 2,6-dimethylphenol 1075 Analiza dostępności oraz możliwości pozyskiwania biomasy alg z Morza Bałtyckiego / Radosław Wilk, Henryk Górecki, Katarzyna Chojnacka Analysis of the availability and possibility of recovering the algal biomass from Baltic Sea 1078 Enzymatyczna estryfikacja skrobi fosforanowej kwasem oleinowym / Hanna Boruczkowska, Tomasz Boruczkowski, Ewa Tomaszewska-Ciosk, Wioletta Drożdż, Maciej Sienkiewicz, Anna Żołnierczyk, Mirosław Anioł Enzymatic esterification of starch phosphate with oleic acid 1083 Efektywność usuwania chromu (VI) z roztworów wodnych w procesie wymiany jonowej / Alicja Puszkarewicz, Jadwiga Kaleta, Dorota Papciak Efficiency of the chromium(vi) removal from aqueous solution by ion exchange process 1087 Parametry technologiczne mleka w zależności od systemu utrzymania i żywienia, wieku krów oraz liczby komórek somatycznych / Ewa Pecka, Andrzej Zachwieją, Joanna Tumanowicz Technological parameters of milk depending on the cow housing system, nutrition system, age and number of somatic cells 1092 Odporność na wysokotemperaturowe utlenianie stopu FeCrAl pokrytego powloką SiO 2 -CeO 2 / Jacek G. Chęcmanowski, Bogdan Szczygieł High temperature oxidation resistance of the FeCrAl alloy after covering with SiO 3 -CeO 2 coating 1097 Wpływ materiałów tlenkowych syntezowanych metodą zol-żel na adhezję mezenchymalnych komórek macierzystych / Krzysztof Marycz, Justyna Krzak-Roś, Agnieszka Śmieszek, Jakub Grzesiak, Anna Donesz-Sikorska Effect of oxide materials synthesized with sol-gel method on adhesion of mesenchymal stem cells

20 1101 Ocena odpowiedzi komórkowej na materiały hybrydowe (SiO 2 /TiO 2 ), w zależności od zastosowanych prekursorów metody zol-żel / Justyna Krzak-Roś, Krzysztof Marycz, Anna Donesz-Sikorska, Agnieszka Śmieszek, Jakub Grzesiak Evaluation of the cellular response to hybrid materials (SiO 2 /TiO 2 ), depending on the used precursors in sol-gel method 1106 Wykorzystanie ligninocelulozowej biomasy sorgo do produkcji etanolu / Joanna Chmielewska, Józef Sowiński, Piotr Nawakowski Ethanol production from sorghum lignocellulose biomass 1110 Biologicznie aktywne powłoki otrzymywane metodą zol-żel na metalicznych materiałach implantacyjnych / Anna Donesz-Sikorska, Krzysztof Marycz, Agnieszka Śmieszek, Jakub Grzesiak, Krzysztof Kaliński, Justyna Krzak-Roś Biologically active oxide coatings, produced by the sol-gel method on steel implant 1117 Porównanie sorpcji jonów złota(iii) z roztworów modelowych i rzeczywistych na sorbencie polimerowym czystym i impregnowanym / Magdalena Górska, Zbigniew Hubicki, Grzegorz Wójcik, Piotr Rusek Comparison of the sorption of gold(iii) ions from model and real solutions on pure and impregnated polymeric sorbents 1121 Badanie procesu wytwarzania tripolifosforanu sodu metodą jednostopniową suchą z ekstrakcyjnego kwasu fosforowego / Agnieszka Makara, Zygmunt Kowalski Study on production of sodium tripolyphosphate by one-stage dry method using wet-process phosphoric acid 1125 Nowe podejście do badania śladów w kryminalistyce / Małgorzata I. Szynkowska, Katarzyna Osingtowska, Aleksandra Pawlaczyk, Katarzyna Palińska, Marta Marcinek, Jacek Rogowski, Andrzej Czubak, Andrzej Parczewski New approach in forensic studies of trace evidences 1134 Porównanie składu frakcji fosfolipidów pozyskanych podczas ekstrakcji chemicznej oraz przyspieszonej ekstrakcji rozpuszczalnikiem / Łukasz Bobak, Ewelina Siepka, Henryk Różański, Tadeusz Trziszka Comparison of composition of phospholipids fractions produced by chemical extraction and accelerated solvent extraction 1138 Ekstrakcja fosfolipidów z żółtka jaj kurzych z wykorzystaniem skoncentrowanego pola mikrofalowego / Łukasz Bobak, Ewelina Siepka, Henryk Różański, Tadeusz Trziszka Extraction of phospholipids from chicken egg yolk using a concentrated microwave field 1142 Ocena możliwości zastosowania popiołów po spopieleniu odpadów przemysłu drobiarskiego jako bogatego źródła fosforu / Paweł Starań, Marcin Banach, Zygmunt Kowalski Assessment of an application of ashes produced by incineration of poultry industry waste as a rich phosphorus source 1145 Nawozy mineralno-organiczne na bazie osadu pofiltracyjnego z przetwarzania gnojowicy / Krystyna Hoffmann, Marta Huculak-Mączka, Dariusz Poptawski, Agnieszka Makara, Zygmunt Kowalski, Józef Hoffmanna, Jakub Skut Mineral-organic fertilizers based on filter sludge from pig slurry treatment

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities

CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE. ... nowe możliwości. ... new opportunities CENTRUM CZYSTYCH TECHNOLOGII WĘGLOWYCH CLEAN COAL TECHNOLOGY CENTRE... nowe możliwości... new opportunities GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA fluidalnym przy ciśnieniu maksymalnym 5 MPa, z zastosowaniem różnych

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Załącznik Nr 1 Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 10, ul. Klikuszówka 30 Andrzej Jamka Rafał Piotr Garalowski Dominik Sterkowicz Marzena Pawlikowska Antoni Molek Barbara Różańska Małgorzata

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWA ONA PRODUKCJA I KONSUMPCJA SUROWCÓW MINERALNYCH

ZRÓWNOWA ONA PRODUKCJA I KONSUMPCJA SUROWCÓW MINERALNYCH EUROMINES Europejskie Stowarzyszenie Przemys³u Wydobywczego Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energi¹ Polskiej Akademii Nauk Zwi¹zek Pracodawców Polska MiedŸ S.A. ZRÓWNOWA ONA PRODUKCJA I KONSUMPCJA

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII

Spis treści. Wykaz ważniejszych skrótów i symboli... XIII VII Spis treści Wykaz ważniejszych skrótów i symboli................... XIII 1. Wprowadzenie............................... 1 1.1. Definicja i rodzaje biopaliw....................... 1 1.2. Definicja biomasy............................

Bardziej szczegółowo

NISKOTEMPERATUROWA TERMOLIZA SPOSOBEM NA OGRANICZANIE ZAWARTOŚCI RTĘCI W SUBSTANCJACH STAŁYCH

NISKOTEMPERATUROWA TERMOLIZA SPOSOBEM NA OGRANICZANIE ZAWARTOŚCI RTĘCI W SUBSTANCJACH STAŁYCH NISKOTEMPERATUROWA TERMOLIZA SPOSOBEM NA OGRANICZANIE ZAWARTOŚCI RTĘCI W SUBSTANCJACH STAŁYCH Rafał KOBYŁECKI, Michał WICHLIŃSKI Zbigniew BIS Politechnika Częstochowska, Katedra Inżynierii Energii ul.

Bardziej szczegółowo

Wykaz promotorów i tematów prac dyplomowych przewidzianych do obrony w roku akademickim 2016/2017 (uzupełnienie) Inżynieria środowiska

Wykaz promotorów i tematów prac dyplomowych przewidzianych do obrony w roku akademickim 2016/2017 (uzupełnienie) Inżynieria środowiska Załącznik nr 1 do Uchwały RW nr 725/230/2015/2016 z dnia 17 maja 2016 r. Wykaz promotorów i tematów prac dyplomowych przewidzianych do obrony w roku akademickim 2016/2017 (uzupełnienie) Promotor pracy

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 1 Aleksandra Wiktoria Góral Łańcut 2 Dominika Julia Kramarz Łańcut 3 Magdalena Dorota Dobek Łańcut

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. Zarządzenie nr 55/15 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych w celu przeprowadzenia głosowania w wyborach, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO

WYKAZ DOROBKU NAUKOWEGO SUMMARY Straight majority of technologies of industrially important products is based on reactions of catalytic character, one of such processes is dehydrogenation. Of substantial importance is for example

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ

OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 196/2015r. Burmistrza Miasta Limanowa z 05.10.2015 r. OBWODOWA KOMSIJA WYBORCZA NR 1 W LIMANOWEJ 1 Władysława Chełmecka Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Limanowa 2 Jakub

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

VIII Slalom Gigant o puchar prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju

VIII Slalom Gigant o puchar prezydenta Miasta Jastrzębia-Zdroju Grupa : G1 1 1 Gajdzik Nadia 2006 33.30 26.06 59.36 2 4 Makuła Wiktor 2007 35.50 27.83 1:03.33 3.97 3 2 Kłak Zofia 2006 38.49 28.54 1:07.03 7.67 4 5 Miśkowiec Marlena 2008 1:04.33 44.09 1:48.42 49.06 5

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY MIEJSKIEJ PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Miejskiej w Zelowie sporządzony dnia 18 listopada 2014 r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Zelowie I. Dla wyboru Rady Miejskiej w Zelowie utworzono 15

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów. rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017

Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów. rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017 Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów I. Fundusz Promocji Mleka rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017 25.11.2013 r. Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje

Bardziej szczegółowo

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE ZAKŁADOWE PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI W BYDGOSZCZY współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Zamościu z dnia 23 kwietnia 2015 r.

INFORMACJA. Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Zamościu z dnia 23 kwietnia 2015 r. Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Zamościu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Zamościu powołanej do 1. Daria Agnieszka Olek, zam. Wielowieś - Komisji 2. Roman Bernard Sodolski, zam. Masanów - Zastępca

Bardziej szczegółowo

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r.

Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. Publikacje pracowników Katedry Inżynierii Materiałowej w 2010 r. 1. Żenkiewicz M., Richert J., Różański A.: Effect of blow moulding on barrier properties of polylactide nanocomposite films, Polymer Testing

Bardziej szczegółowo

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja

L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja. Przewodniczący /-/ Janusz Żółtowski. L.p. Imię i nazwisko Miejsce zamieszkania Funkcja INFORMACJA (Dz. U z 2015 r., poz. 318) podaję do publicznej wiadomości informację o składzie Obwodowej komisji do spraw referendum Nr 1 w Nidzicy Zespół Szkół Nr 2 w Nidzicy ul. Barke 3, 13-100 1. Janusz

Bardziej szczegółowo

PLATYNOWCE ZASTOSOWANIE I METODY OZNACZANIA. Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz i Krystyny Pyrzyńskiej. Opracowanie monograficzne pod redakcją

PLATYNOWCE ZASTOSOWANIE I METODY OZNACZANIA. Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz i Krystyny Pyrzyńskiej. Opracowanie monograficzne pod redakcją PLATYNOWCE ZASTOSOWANIE I METODY OZNACZANIA Opracowanie monograficzne pod redakcją Beaty Godlewskiej-Żyłkiewicz i Krystyny Pyrzyńskiej Warszawa 2012 Monika Asztemborska Ewa Bulska Ewelina Chajduk Instytut

Bardziej szczegółowo

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO 7 9 stycznia 2014 r. GRUPA PROBLEMOWA I godz. 10.00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2,

Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów. Obwodowa Komisja do spraw referendum nr 552, Zespół Szkół nr 2, Załącznik do Postanowienia Komisarza Wyborczego w Warszawie Nr 48/13 z dnia 23 września 2013 r. Składy obwodowych komisji do spraw referendum w Dzielnicy Wilanów Obwodowa Komisja do spraw referendum nr

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Babicach

Skład osobowy Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 w Babicach Nr 1 w Babicach Przewodnicząca Gabriela Monika Buchała Zastępca Przewodniczącej Małgorzata Katarzyna Krzemień Pracownik samorządowy Marta Maria Brzeziecka pracownik samorządowy Członek Agnieszka Lucyna

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ZEOLITÓW W TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

WYKORZYSTANIE ZEOLITÓW W TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW WYKORZYSTANIE ZEOLITÓW W TECHNOLOGII OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KAROLINA KĘDZIORA 1 JUSTYNA PIASEK 1 JUSTYNA SZEREMENT 1 ALEKSANDRA KWIECIEŃ 1 JOLANTA CIEŚLA 1 1 INSTYTUT AGROFIZYKI IM. BOHDANA DOBRZAŃSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r.

Zarządzenie nr Or/28/Z/2005. Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 14 września 2005 r. Zarządzenie nr Or/28/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 14 września 2005 r. w sprawie powołania składów obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 z siedzibą w Szkole Podstawowej Nr 2 w Łańcucie ul. T. Kościuszki 17 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 279/2015 1 Renata Małgorzata Szczęch Łańcut 2 Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r.

Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. Zarządzenie Nr 67/2010 BURMISTRZA MIASTA MŁAWY z dnia 28 maja 2010r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej i wyborów Prezydenta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r.

ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. ZARZĄDZENIE Nr 76/2011 Wójta Gminy Ostrów Wielkopolski z dnia 19 września 2011 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Na podstawie art. 182 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks

Bardziej szczegółowo

EFL 303 Podstawy nauki o finansach. Podstawka M. FFL 307 Przedsiębiorczość w UE Maciejczak M.

EFL 303 Podstawy nauki o finansach. Podstawka M. FFL 307 Przedsiębiorczość w UE Maciejczak M. Nazwisko: Adamczyk Imiona: Aneta Nr albumu:130204 Na podstawie wyboru dokonanego w ankiecie wstępnej został(a) Pan/Pani zapisana na 3 przedmiot(y/ów).. Należy uzupełnić 2 przedmiot(y/ów), w tym przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1

Technik informatyk 312[01] Lista zdających egzamin praktyczny. 18.06.2013r. (wtorek) godz.9:00. Pracownia K1 1 1 Brzeziński Mateusz 2 2 Danis Karol 3 3 Dudzik Rafał Andrzej 4 4 Filipczak Dominik Arkadiusz 5 5 Górecki Tomasz Krzysztof 6 6 Gugała Konrad Jerzy 7 7 Jarek Bartosz 8 10 Kowalik Jakub Grzegorz 9 11 Krajcarz

Bardziej szczegółowo

Nr 1 2008-04-12. Brak minimum. 24 lat i młodsi

Nr 1 2008-04-12. Brak minimum. 24 lat i młodsi Nr 1 100m klasyczny Kobiet Nr 2 100m klasyczny MęŜczyzn Nr 3 50m dowolny Kobiet Nr 4 50m dowolny MęŜczyzn Nr 5 100m grzbietowy Kobiet Nr 6 100m grzbietowy MęŜczyzn Nr 7 50m motylkowy Kobiet Nr 8 50m motylkowy

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Szkoła Podstawowa w Ciechankach Łęczyńskich 1 Kur Tomasz 2 Kwaśnik Jolanta 3 Lamut Anna 4 Łucjan Jacek 5 Morszczyzna Anna 6 Nowak Piotr Wacław 7 Olszak Leszek 8 Woźnica Agnieszka

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA

LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA 1. Klimas Alicja I Wydział Cywilny 2. Lewańska Żaneta I Wydział Cywilny 3. Przepióra Katarzyna I Wydział

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W BEŁSZNICY z dnia 22 kwietnia 2015 r.

INFORMACJA OBWODOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 1 W BEŁSZNICY z dnia 22 kwietnia 2015 r. NR 1 W BEŁSZNICY 1. Matuszek Florian Antoni 2. Koczwara Katarzyna Iwona Zastępca Przewodniczącego 3. Andreczko Kinga Anna 4. Glenc Piotr Kamil 5. Grzegoszczyk Kamil Henryk 6. Jęczmionka Dorota Agnieszka

Bardziej szczegółowo

ESTRY METYLOWE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO JAKO PALIWO ROLNICZE. mgr inż. Renata Golimowska ITP Oddział Poznań

ESTRY METYLOWE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO JAKO PALIWO ROLNICZE. mgr inż. Renata Golimowska ITP Oddział Poznań ESTRY METYLOWE POCHODZENIA ZWIERZĘCEGO JAKO PALIWO ROLNICZE mgr inż. Renata Golimowska ITP Oddział Poznań Początek biodiesla w Polsce 2004/2005 uruchamianie Rafinerii Trzebinia 2006 otwieranie się kolejnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 212/2004 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 21 maja 2004 roku. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 212/2004 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 21 maja 2004 roku. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 212/2004 Wójta Gminy Podegrodzie z dnia 21 maja 2004 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych. Na podstawie art. 25 ustawy z dnia 23 stycznia 2004 roku - Ordynacja wyborcza

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 48/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania członków obwodowych komisji do spraw referendum

ZARZĄDZENIE NR 48/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA. z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania członków obwodowych komisji do spraw referendum ZARZĄDZENIE NR 48/15 BURMISTRZA MSZCZONOWA w sprawie powołania członków obwodowych komisji do spraw referendum Na podstawie art. 13 ust.1-4 ustawy z dnia 14 marca 2003r. o referendum ogólnokrajowym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ROCZNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016

PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ROCZNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 PODSUMOWANIE WYNIKÓW KLASYFIKACJI ROCZNEJ ROK SZKOLNY 2015/2016 DYDAKTYKA - średnie ocen klas IV-VI średnie ocen 5 4,5 4 4,53 4,15 4,57 4,33 3,93 3,5 3 średnie ocen 2,5 2 1,5 1 IV a IV b V a V b VI Uczniowie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/2015. WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 października 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/2015. WÓJTA GMINY ŁAMBINOWICE z dnia 5 października 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 0050/137/2015 WÓJTA GMINY z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2009/2010 Instytut: Techniczny Kierunek studiów: Zarządzanie i inżynieria produkcji Kod kierunku: 06.9 Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Wersja archiwalna Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych Zarządzenie Nr 46/2014 Wójta Gminy Grybów z dnia 5 maja 2014 roku w

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ

OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ OFERTA TEMATÓW PROJEKTÓW DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze INŻYNIERII CHEMICZNEJ I PROCESOWEJ Badania kinetyki utleniania wybranych grup związków organicznych podczas procesów oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Targi POL-EKO-SYSTEM. Strefa RIPOK NANOODPADY JAKO NOWY RODZAJ ODPADÓW ZAGRAŻAJĄCYCH ŚRODOWISKU

Targi POL-EKO-SYSTEM. Strefa RIPOK NANOODPADY JAKO NOWY RODZAJ ODPADÓW ZAGRAŻAJĄCYCH ŚRODOWISKU NANOODPADY JAKO NOWY RODZAJ ODPADÓW ZAGRAŻAJĄCYCH ŚRODOWISKU Beata B. Kłopotek Departament Gospodarki Odpadami Poznań, dnia 28 października 2015 r. Zakres prezentacji 1. Nanomateriały definicja, zastosowania,

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin

1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 Barcin Załącznik do Zarządzenia Nr 67/2014 Burmistrza a z dnia 5 maja 2014 r. 1. OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Szkoła Podstawowa Nr 1 Plac 1 Maja 8 1. Drążek Andrzej Jan, zam. Wieś 2. Kazek Kamila Arleta, zam.

Bardziej szczegółowo

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland

GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland GLOBAL METHANE INITIATIVE PARTNERSHIP-WIDE MEETING 12-14.10.2011 Kraków, Poland INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIVE SCIENCES POZNAŃ BRANCH Department of Environmental Management in Livestock Buildings and

Bardziej szczegółowo

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria

1. Wierzbicki Bartłomiej Chodzież Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Palikota 2. Galasińska Aleksandra Maria Załącznik do Zarządzenia Nr 22/2015 Burmistrza Miasta y z dnia 20 kwietnia 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w y Siedziba: Niepubliczne Przedszkole nr 3 Wesoły Smyk ul. Bolesława Prusa 14 1. Wierzbicki

Bardziej szczegółowo

XLVIII Konkurs o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO 2015 Kategoria TU Aktualizacja: 16.10.2015 r.

XLVIII Konkurs o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO 2015 Kategoria TU Aktualizacja: 16.10.2015 r. XLV Konkurs o Tytuł Mistrza Warszawy i Mazowsza w MnO 2015 Kategoria TU Aktualizacja: 16.10.2015 r. Miejsce XXXV Orient XXXV z 1 Renata Łaska 956 1000 996 999 1000 986 1000 1000 976 1000 5999 1 Tomasz

Bardziej szczegółowo

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r.

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Nazwisko Imię E-mail Status Działanie Data podjęcia Laskowska Anna anna.laskowska@interia.eu z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. drogowa Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Składy OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Józefowie, siedziba MOK ul.

Składy OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Józefowie, siedziba MOK ul. Składy OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Józefowie, siedziba MOK ul. Krótka 9 1. Alicja Jadwiga Muca, Józefów- KW Kandydata na Prezydenta

Bardziej szczegółowo

II Rzut Powiatowej Drużynowej Ligi LA

II Rzut Powiatowej Drużynowej Ligi LA Klasyfikacja indywidualna dla szkoły 100 m Szkoła ponadgimnazjalna Chłopcy 1 Mariusz Dudzik 00:12,940 89 2 Przemysław Płonicki 00:13,980 55 1500 m Szkoła ponadgimnazjalna Chłopcy 1 Piotr Hanula 05:34,210

Bardziej szczegółowo

Przemysław Malinowski Dr inż., prof. nadzw. na podstawie Uchwały Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28.03.2011 r.

Przemysław Malinowski Dr inż., prof. nadzw. na podstawie Uchwały Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28.03.2011 r. Przemysław Malinowski Dr inż., prof. nadzw. na podstawie Uchwały Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów z dnia 28.03.2011 r. SPECJALNOŚĆ NAUKOWA ZAINTERESOWANIA NAUKOWE technologia chemiczna nieorganiczna,

Bardziej szczegółowo

FOOTWEAR RESEARCH AND INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGIES OBUWIE BADANIA I INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. Editor/Redaktor Tadeusz Sadowski

FOOTWEAR RESEARCH AND INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGIES OBUWIE BADANIA I INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA. Editor/Redaktor Tadeusz Sadowski FOOTWEAR RESEARCH AND INNOVATIVE MANUFACTURING TECHNOLOGIES OBUWIE BADANIA I INNOWACYJNE TECHNOLOGIE WYTWARZANIA Editor/Redaktor Tadeusz Sadowski CONTENTS Introduction - Tadeusz Sadowski..... 9 I. Innovative

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Koniecpol z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie: powołania składów Obwodowych Komisji ds. Referendum dla przeprowadzenia Referendum Ogólnokrajowego zarządzonego

Bardziej szczegółowo

Jan Cebula (Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice) Józef Sołtys (PTH Intermark, Gliwice)

Jan Cebula (Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice) Józef Sołtys (PTH Intermark, Gliwice) Jan Cebula (Instytut Inżynierii Wody i Ścieków, POLITECHNIKA ŚLĄSKA, Gliwice) Józef Sołtys (PTH Intermark, Gliwice) Bałtyckie Forum Biogazu 17 18 wrzesień 2012 PODSTAWOWY SKŁAD BIOGAZU Dopuszczalna zawartość

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z siedzibą w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z siedzibą w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37 Załącznik nr 1 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM z siedzibą w Szkole Podstawowej w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37 1 Danuta Bolewska Piotrków Kujawski 2 Sylwia Ciesielska Leszcze

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów

WYNIKI WYBORÓW. do Rady Miejskiej Ostrzeszów WYNIKI WYBORÓW do Rady Miejskiej Ostrzeszów na podstawie protokołu sporządzonego dnia 7 listopada 0r. przez Miejską Komisję Wyborczą w Ostrzeszowie OKRĘG WYBORCZY NR Oddano 0 głosów ważnych. Frekwencja:

Bardziej szczegółowo

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział. Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny

Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach. L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział. Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny Lista sędziów orzekających w Sądzie Okręgowym w Gliwicach L.p. Nazwisko Imię Stanowisko Wydział 1 Gawlińska- Kowalczyk Domicela sędzia sądu okręgowego I Cywilny 2 Jędrzejowska Ewa sędzia sądu okręgowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 14 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM. z dnia 14 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 78/2015 WÓJTA GMINY OŚWIĘCIM z dnia 14 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 6 września 2015r. w gminie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r.

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r. UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

j. angielski poziom podstawowy czwartek 9 maja 2013r. godzina 9 00

j. angielski poziom podstawowy czwartek 9 maja 2013r. godzina 9 00 j. angielski poziom podstawowy godzina 9 00 sala gimnastyczna 1 1 Andersen Martha Alexandra 2 Araszewski Sebastian Adam 3 Arendt Ewelina Julia 4 Baranowski Jakub Kornel 5 Biskupska Anna Maria 6 Bodych

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Żeliszowie Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 A 1 Andrzej Stanisław Gieszczyk Dobra Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Anita

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej

Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej Projekty realizowane w ramach Programu Operacyjnego Rozwój j Polski Wschodniej dr inż. Cezary Możeński prof. nadzw. Projekty PO RPW Wyposażenie Laboratorium Wysokich Ciśnień w nowoczesną infrastrukturę

Bardziej szczegółowo

Zestawienie lokalizacji wyłączonych z udziału w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Zestawienie lokalizacji wyłączonych z udziału w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Załącznik nr 1 Zestawienie lokalizacji wyłączonych z udziału w projekcie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków L.p. nr Nazwisko i Imię właściciela Adres Nr działki Sichów Duży 1 1 Legawiec Teresa Antonii

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W ŻABIEJ WOLI Publiczna Szkoła Podstawowa, Żabia Wola 77

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W ŻABIEJ WOLI Publiczna Szkoła Podstawowa, Żabia Wola 77 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 W ŻABIEJ WOLI Publiczna Szkoła Podstawowa, Żabia Wola 77 1. Zając Paulina Żabia Wola Komitet Wyborczy Kandydata na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2. Kuźnicki Andrzej

Bardziej szczegółowo

SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice

SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice Załącznik do uchwały Nr 9/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Sierakowicach z dnia 23 października 2014 roku SKŁAD obwodowych komisji wyborczych w gminie Sierakowice Lp. Nazwisko i imię (imiona) Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO Rozpoczęcie warsztatów: 8:00 Zakończenie warsztatów: 9:00 1. Jakub S. 2002-06-19 Tomasz S. 2. Paweł W. 2007-03-01 Cezary W. 3. Maciej M. 2007-05-23 Joanna M. 4. Piotr F. 2007-05-12 Joanna F. 5. Piotrek

Bardziej szczegółowo

LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA

LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA LISTA REFERENDARZY SĄDU REJONOWEGO DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE LP. NAZWISKO IMIĘ WYDZIAŁ DELEGACJA 1. Klimas Alicja I Wydział Cywilny 2. Lewańska Żaneta I Wydział Cywilny 3. Przepióra Katarzyna I Wydział

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Korczynie Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20

Skład Obwodowej Komisji ds. Referendum Nr 1 w Korczynie Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Nr 1 w Korczynie Gminny Ośrodek Kultury w Korczynie, ul. Spółdzielcza 20 Przewodniczący: Henryk Antoni Bogacz, zam. Korczyna Z-ca przewodniczącego: Zofia Pelczar, zam. Korczyna Członkowie: Gabriela Wiktoria

Bardziej szczegółowo

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców

Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Wyniki Biegów dziewcząt i chłopców Bieg GIMNAZJUM DZIEWCZĘTA 1 1132 Sztaba Karolina 2000 BGIM 2 1051 Dudczak Anna 2001 BGIM Bieg GIMNAZJUM CHŁOPCY 1 1050 Dudczak Michał 2000 BG BT BGIM 2 1110 Mordarski

Bardziej szczegółowo

w Aleksandrowie Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Aleksandrowie Szkoła Podstawowa w Aleksandrowie, Aleksandrów 54, 21-400 Łuków 1 Filipczak Monika Przewodniczący 2 Kurowska Zofia Zastępca 3 Chudowolska

Bardziej szczegółowo

b) konsultacje: piątek 9.00-11.00 e-mail: andrzej.bak@ue.wroc.pl a) dyżur: piątek 14.00-15.00

b) konsultacje: piątek 9.00-11.00 e-mail: andrzej.bak@ue.wroc.pl a) dyżur: piątek 14.00-15.00 Nazwisko i imię Adamek Jacek, Babczuk Arkadiusz, Bal-Domańska Beata, Baraniecka Anna, Bartłomowicz Tomasz, Bartniczak Bartosz, Katea / strona internetowa Katey Katea Gospodarki Regionalnej al/3486/katea_gospodarki_regio

Bardziej szczegółowo

LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI

LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI LISTA DARCZYŃCÓW FUNDACJI 1. Andrzejczak Wojciech 2. Andrzejewski Łukasz 3. Aniszewska Karolina 4. Aniszewski Adam 5. APUS PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE Medaliński Tomasz 6. Augustyn Bronisława 7. Barejka

Bardziej szczegółowo

1 Węgle brunatny, kamienny i antracyt podstawowe kopaliny organiczne... 13

1 Węgle brunatny, kamienny i antracyt podstawowe kopaliny organiczne... 13 Spis treści Wstęp... 11 1 Węgle brunatny, kamienny i antracyt podstawowe kopaliny organiczne... 13 1.1. Geneza organicznej substancji węglowej złóż... 13 1.2. Pozostałe składniki złóż węgli brunatnych,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Burmistrza Miasta Tuszyna. z dnia 5 listopada 2014 r.

INFORMACJA. Burmistrza Miasta Tuszyna. z dnia 5 listopada 2014 r. INFORMACJA Burmistrza Miasta Tuszyna z dnia 5 listopada 2014 r. o składach obwodowych komisji wyborczych w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r. Obwodowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 maja 2014 rok w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Pelplin dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku

OBWIESZCZENIE. Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Rędzinach z dnia 04 listopada 2010 roku Na podstawie art. 108, ust. 5 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir zawierające substancje niebezpieczne 14. 03 01 82 Osady z zakładowych oczyszczalni ścieków 1. 02 01 01 Osady z mycia i czyszczenia 2. 02 01 03 Odpadowa masa roślinna 3. 02 01 04 Odpady tworzyw sztucznych (z wyłączeniem opakowań) 4. 02 01 08* Odpady agrochemikaliów zawierające substancje, w tym

Bardziej szczegółowo

załącznik do protokołu publicznego losowania kandydatów do składu Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1-14

załącznik do protokołu publicznego losowania kandydatów do składu Obwodowych Komisji Wyborczych Nr 1-14 1. Do składu Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Ciechankach Łęczyńskich wylosowano następujących kandydatów spośród zgłoszonych 12 osób 1. Kamila Gryglicka 2. Ewa Karpińska 3. Ewa Marzec 4. Michał Misiewicz

Bardziej szczegółowo

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert

Odzysk i recykling założenia prawne. Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk i recykling założenia prawne Opracowanie: Monika Rak i Mateusz Richert Odzysk Odzysk ( ) jakikolwiek proces, którego wynikiem jest to, aby odpady służyły użytecznemu zastosowaniu przez zastąpienie

Bardziej szczegółowo

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00

dyżur: piątek 10.00-12.00 a) dyżur: piątek 11.00-12.00 Nazwisko i imię Adamek Jacek, prof. Adamczuk Franciszek, Babczuk Arkadiusz, Bal Domańska Beata, Baraniecka Anna, Bartłomowicz Tomasz, Bartniczak Bartosz, Baurowicz- Fujak Hanna, Bąk Anzej prof. Bąk Melania,

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 Kino, Otmuchów ul. Rynek 7. L.p. Nazwisko i imiona Miejsce zamieszkania

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 Kino, Otmuchów ul. Rynek 7. L.p. Nazwisko i imiona Miejsce zamieszkania Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2014 Burmistrza Otmuchowa z dnia 05 maja 2014 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 Publiczne Przedszkole, Otmuchów ul. Władysława Łokietka 10 Lp. Nazwisko i imiona Miejsce zamieszkania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 41/15 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych ds. referendum ZARZĄDZENIE NR 41/15 BURMISTRZA ŻABNA. z dnia 12 sierpnia 2015r.

ZARZĄDZENIE NR 41/15 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych ds. referendum ZARZĄDZENIE NR 41/15 BURMISTRZA ŻABNA. z dnia 12 sierpnia 2015r. ZARZĄDZENIE NR 41/15 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych ds. referendum ZARZĄDZENIE NR 41/15 w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych ds. referendum ZARZĄDZENIE NR 41/15 BURMISTRZA

Bardziej szczegółowo