COMOS Operations. Profesjonalne zarządzanie zakładem, w celu zapewnienia efektywnej eksploatacji.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "COMOS Operations. Profesjonalne zarządzanie zakładem, w celu zapewnienia efektywnej eksploatacji. www.siemens.com/comos"

Transkrypt

1 COMOS Operations Profesjonalne zarządzanie zakładem, w celu zapewnienia efektywnej eksploatacji

2 COMOS Od zintegrowanego projektowania... Integracja projektowania i eksploatacji zakładu Od zintegrowanego projektowania, do zintegrowanej eksploatacji... do zintegrowanej eksploatacji Spójność dzięki dzieleniu się danymi przez projektantów i odpowiedzialnych za eksploatację. 2 Etap obsługi i konserwacji zakładu przemysłowego trwa dużo dłużej, niż poprzedzający go etap projektowania, i wymaga o wiele więcej zasobów. W serwis i konserwację są zaangażowane różne branże i działy, które często pracują z różnymi, izolowanymi aplikacjami. Takie izolowane rozwiązania prowadzą do narastających problemów komunikacyjnych pomiędzy wszystkimi zaangażowanymi stronami, jak również do czasochłonnej i skomplikowanej integracji aspektów konserwacji i bezpieczeństwa. Takie podejście pociąga za sobą dużo pracy administracyjnej i wymaga wielu specjalistów. Aktualizacja danych jest bardzo czasochłonna i wymaga dużo pracy, ze względu na redundancję informacji oraz ze względu na brak przejrzystości i wspólnej płaszczyzny porozumienia. System COMOS Operations stanowi idealne rozwiązanie. Obsługa i konserwacja mogą być realizowane w jednym systemie, bez nieciągłości, dzięki standaryzowanej bazie danych platformy COMOS. Wyjątkową zaletą koncepcji innowacyjnego rozwiązania programowego COMOS jest również płynne przejście i spójny przepływ danych pomiędzy systemami projektowania COMOS oraz obsługą zakładu, opartą na oprogramowaniu COMOS Operations. Dzięki temu projektowanie i obsługa pozostają połączone, a wszyscy pracownicy związani z zakładem pracują ze spójnymi danymi.

3 Arkusze danych/listy Inżynieria rurociągów Elektrotechnika Model 3D Automatyka Inżynieria procesowa Elektrotechnika i automatyka Utrzymanie ruchu Optymalne sieciowanie aplikacji, w oparciu o zorientowanie obiektowe Przejrzystość, aż do ostatniego szczegółu Zintegrowana koncepcja oprogramowania COMOS jest oparta na zorientowaniu obiektowym. Komponenty są opisywane holistycznie i przedstawiane graficznie, w swojej rzeczywistej postaci. Opis graficzny i opis związany z danymi, który zawiera wszelkie dane powiązane z elementem, tworzą pojedynczą jednostkę w bazie danych obiekt. W centralnej bazie danych przechowywane są kompletne informacje o zakładzie. W rezultacie, wszystkie branże i działy, zaangażowane w etapy projektowania i eksploatacji, mają zawsze dostęp do tych samych danych, opisujących dany obiekt. Zmiany wprowadzane w obiektach lub dokumentach są więc dostępne bezpośrednio dla każdego użytkownika, w odpowiednich dokumentach projektowych. Odpowiednie arkusze danych, listy oraz inne dokumenty są powiązane z odpowiednimi obiektami. Zapewniono możliwość prostego poruszania się pomiędzy różnymi typami dokumentów i poszczególnymi obiektami. Wszystkie komponenty zakładu są idealnie dopasowane, co ułatwia pracę nad projektem i czyni ją szybszą. Platforma COMOS zapewnia możliwość optymalnego przesyłania danych pomiędzy poszczególnymi etapami projektowania i eksploatacji, a dane te pozostają przez cały czas spójne i transparentne. Cały zakład, aż do pojedynczych elementów, może zostać poddany analizie i być dalej rozwijany, z perspektywy funkcjonalnej lub interdyscyplinarnej. Pozwala to na przyspieszenie pracy i obniżenie kosztów. Podejście zorientowane obiektowo oraz koncepcja centralnej bazy danych, wykorzystane w platformie COMOS, gwarantują optymalne powiązanie wielu niezależnych informacji. Czego wynikiem jest optymalne działanie całego systemu. Otwarta architektura oprogramowanie dostosowywane do potrzeb Otwarta architektura platformy COMOS umożliwia optymalną integrację systemów innych dostawców. System COMOS może zostać dostosowany tak, aby dokładnie spełniał właściwe dla danej firmy wymagania. Może też zostać bez problemów zintegrowany z istniejącymi systemami elektronicznego przetwarzania danych (EDP). W rezultacie, platforma COMOS wpływa w znaczący sposób na zmniejszenie liczby aplikacji, które musi posiadać dana firma. Prawidłowe informacje są dostępne dla osób odpowiedzialnych, w dowolnej chwili i w dowolnym miejscu. Spójne i transparentne dane, przez cały czas cyklu istnienia zakładu przemysłowego. 3

4 Dane wzorcowe Zarządzanie zakładem Sprawozdania z analiz Zarządzanie zamówieniami Zarządzanie materiałami Funkcje projektowania Kompletne zarządzanie, projektowanie i organizacja eksploatacji i konserwacji COMOS MRO obsługa zorientowana na cel i zarządzanie konserwacją Znaczące skrócenie czasu poświęcanego na drugorzędne zadania, korzystając z systemu COMOS MRO, dzięki inteligentnemu zarządzaniu i integracji wszystkich danych dotyczących zakładu, w jednym systemie. W trakcie pracy systemu, wszystkie urządzenia i maszyny muszą pracować bezawaryjnie, w celu uniknięcia kosztownych przestojów produkcyjnych lub nawet wypadków z udziałem personelu. System COMOS MRO (Maintenance, Repair & Overhaul - Konserwacja, Naprawa i Remont) obejmuje pełne zarządzanie, projektowanie oraz organizację eksploatacji i konserwacji, wraz z dokumentacją zakładu, wszystko w jednym systemie. W systemie COMOS zapewniony jest zawsze dostęp do ostatnich aktualnych danych. Oznacza to, że wszelkie zmiany dotyczące zakładu, wynikające z procesów serwisu i konserwacji, są natychmiast dostępne. Intuicyjne korzystanie z systemu COMOS MRO zapewnia wszechstronne, przejrzyste i pozbawione redundancji przetwarzanie. Czas spędzony na drugorzędnych zadaniach, które zajmują ponad połowę całego czasu pracy, zostaje znacząco skrócony, pozwalając skoncentrować się w większym stopniu na ważniejszych, głównych zadaniach. System COMOS MRO wydłuża czas eksploatacji zakładu, równocześnie obniżając koszty. 4

5 Planowanie i implementacja zadań administracyjnych Jako system CMMS (Skomputeryzowany System Zarządzania Utrzymaniem Ruchu), program COMOS MRO wspiera strukturyzowane wypełnianie i zarządzanie wszystkimi danymi zawiązanymi z konserwacją. Dzięki temu dane zakładu, struktura zakładu i historia zakładu, jak również informacje o personelu zakładu i partnerach biznesowych mogą być łatwo odwzorowywane i zarządzane. Wykorzystując intuicyjne okno graficzne można łatwo przypisywać kwalifikacje i role osobom personelu, gwarantując niezawodne przydzielanie zadań. Współpraca poszczególnych branż i działów, połączona z przejrzystym zarządzaniem różnymi ob.- szarami odpowiedzialności, pomagają optymalizować sekwencje zadań i obniżyć koszty. Stosując system COMOS MRO, wszystkie procesy i sekwencje zadań mogą być analizowane i ujmowane w sprawozdaniach. Wyniki analiz można wykorzystywać do aktualizacji procesów pracy oraz do dalszego udoskonalania sekwencji zadań. Sprawozdania umożliwiają analizę słabych punktów i dostarczają cennych informacji na potrzeby planowania i strategii, na poziomie kierownictwa. Integracja aplikacji ERP (Planowania Zasobów Firmy) wykorzystuje funkcje systemu COMOS MRO do optymalnego monitorowania i kontroli zasobów, takich jak wskaźniki zapotrzebowania, kontrole dostępności, zarządzanie zapasami i wiele, wiele innych. Elastyczna wykorzystanie zasobów utrzymania ruch W celu zapewnienia optymalnej konserwacji, poszczególne elementy mogą zostać poddane analizie ryzyka w systemie COMOS i zostać ocenione w oparciu o różne kryteria. Wyniki takich analiz mogą zostać następnie wykorzystane do wyciągnięcia konkretnych wniosków, dotyczących tego, jaka metodologia utzymania ruchu powinna zostać zastosowana. W wyniku czego możemy otrzymać określoną strategię co do stosowania technik predykcyjnych lub zależnych od bierzącego stanu danego urządzenia albo całej instalacji. Konserwacja oparta na analizie zagrożeń zostanie przeprowadzona w oparciu o regularne audyty aspektów bezpieczeństwa, wytycznych prawnych, itd... Przejrzysta strukturyzacja i systematyzacja różnych środków konserwacji, wraz z konserwacją opartą na analizie zagrożeń (RBM). 5

6 Korzyści zapewniane przez system COMOS MRO DCS/PLC ERP Baza danych MS Office - Kompletna integracja systemu, w celu zapewnienia większej dokładności planowania - Ograniczenie do minimum okresów bezproduktywnych - Wysoki stopień automatyzacji zmniejsza nakłady administracyjne - Zoptymalizowane planowanie zmniejsza zapotrzebowanie na zapasy materiałowe - Lepsza identyfikacja słabych punktów zmniejsza awaryjność - Indywidualna modyfikacja stosowanych środków obniża koszty konserwacji Połączenie w jedną całość, w systemie COMOS, wszystkich informacji niezbędnych dla serwisu i konserwacji. Pakiety konserwacji, dopasowane indywidualnie do potrzeb firmy, poprawiają efektywność i rentowność. Przestoje zakładu i produkcji zostają ograniczone do minimum. Konserwacja zależna od stanu, pozwala podjąć działania w odpowiednim czasie, przy zapewnieniu środków niezbędnych do realizacji zadania. Pozwala reagować na błędy lub też określone zdarzenia. Występujący problem jest najpierw analizowany, a następnie rozwiązywany, jeśli jest to możliwe. Wykorzystując system COMOS można lokalizować usterkę i w łatwy sposób śledzić łańcuchów zależności prowadzący do jej zaistnienia, a następnie pozwolić specjalistom usunąć przyczynę jej zaistnienia. Daje to możliwość ekonomicznego zarządzania i wykorzystywania zasobów, ponieważ pakiet utrzymania ruchu jest optymalnie dopasowany do danego zakładu. 6

7 Przetwarzanie końcowe Zamknięcie Przetwarzanie końcowe Przetwarzanie w jednym systemie wszystkich zadań zakładu COMOS Shutdown efektywne projektowanie i bezpieczne realizacja planowanego przestoju W przypadku niektórych gałęzi przemysłu, dużej skali konserwacja zakładu lub też wielu jego elementów jest niezbędna w bardzo krótkim lub też ograniczonym okresie czasu. Zakład zostaje zazwyczaj całkowicie zamknięty na krótki okres czasu tak, aby można było skontrolować i przeprowadzić czynności serwisowe poszczególnych elementów zakładu. Taki proces wymaga szczegółowego i kompletnego planowania. Należy uwzględnić wszystkie ewentualności, ponieważ każdy dzień bez produkcji jest bardzo kosztowny; odstępstwa od planu są praktycznie niemożliwe, a cały proces musi być realizowany bardzo płynnie. Wymaga to rozbudowanej koordynacji pomiędzy branżami i działami zaangażowanymi w ten proces. Jeśli eksploatacja i konserwacja zakładu są realizowane w różnych systemach, komunikacja jest niezwykle trudna i czasochłonna. Dzięki systemowi COMOS Shutdown wszystkie funkcje eksploatacji i konserwacji zakładu są zawarte w jednym systemie. Oznacza to, że wszystkie etapy zamknięcia zakładu są przetwarzane w jednym systemie. Gwarantuje to, że wszystkie osoby zaangażowane w te działania będą miały dostęp do najświeższych danych. Planowanie, realizacja i analiza planowanego przestoju, wszystko w jednym systemie. 7

8 Korzyści zapewniane przez system COMOS Shutdown - Kompletny cykl przestoju w jednym systemie - Jednorodna baza danych, umożliwiająca lepszą komunikację - Optymalizowane planowanie, w celu zapewnienia efektywnego wykorzystania zasobów - Integracja z innymi rozwiązaniami COMOS pozwala zwiększyć efektywność - Szczegółowa ocena wcześniejszych zdarzeń pomaga w optymalizacji przyszłych przestojów Dzięki jednorodnej platformie danych planowanie i realizacja przestoju jest bezpieczniejsza, precyzyjniej zdefiniowana i dokładniej zaplanowana. W oparciu o system COMOS MRO, program COMOS Shutdown wspiera krytyczną fazę planowania przestoju remontowego, za pomocą wielu funkcji. Możliwości systemu COMOS Shutdown obejmują szacowanie, planowanie w czasie, koordynację, ocenę postępów i raportowanie, wszystko w jednym systemie. Takie podejście umożliwia optymalną komunikację i pozwala na precyzyjne i bezpieczne planowanie przestoju zakładu. Dzięki systemowi COMOS Shutdown analiza i przetwarzanie końcowe stają się bardzo proste. Wartości empiryczne, takie jak czas trwania, problemy w czasie realizacji, itd... mogą zostać zintegrowane w procesie planowania następnego przestoju zakładu tak, aby uczynić go bezpieczniejszym i efektywniejszym. Szczegółowa ocena wcześniejszych przestojów może zostać wykorzystana do optymalizacji procedury bierzących zatrzymań produkcji. 8

9 Korzyści zapewniane przez system COMOS Portable & Direct - Zwiększona efektywność w trakcie konserwacji, dzięki optymalnemu zarządzaniu informacjami - Bezpośrednie wprowadzanie danych pozwala zmniejszyć prawdopodobieństwo błędów - Przyjazny dla użytkownika interfejs, który upraszcza pracę COMOS Portable & Direct informacje zwrotne bezpośrednio na miejscu, w zakładzie Planowy przestój zakładu oraz wszystkie związane z tym prace konserwacyjne są wspierane przez system COMOS Portable & Direct. Ta zoptymalizowana aplikacja, przeznaczona do zwrotnego przekazywania danych utrzymania ruchu i, służy do natychmiastowego przekazywania osobom planującym wiadomości dotyczących statusu zadań konserwacji. Oznacza to, że osoby planujące będą miały zawsze odpowiedni wgląd w całą sytuację i będą mogły szybko i w odpowiedni sposób zareagować na wszelkie problemy. System COMOS Portable umożliwia łatwe wprowadzanie danych za pomocą urządzeń mobilnych. System COMOS Direct jest dostępny na terminalu, w zakładzie. Informacje zwrotne są wprowadzane bezpośrednio do systemu. Takie podejście pozwala drastycznie zredukować ryzyko błędów, jak również nakłady czasu i pracy, w porównaniu z metodami wykorzystującymi nośniki papierowe. COMOS Portable mobilne informacje zwrotne System COMOS Portable jest idealnym rozwiązaniem dla prac konserwacyjnych na terenie zakładu. Zlecenia konserwacji mogą być w wygodny sposób pobierane do urządzenia mobilnego takiego, jak palmtop lub też smartphone, i są dostępne dla odpowiednich pracowników, w dowolnym miejscu i dowolnej chwili. Dzięki temu użytkownicy nie muszą już kopiować informacji o zadaniach.. Wykorzystując układy identyfikacji RFID, wyposażenie jest skanowane i identyfikowane na miejscu, za pomocą urządzeń przenośnych. Po zakończeniu konserwacji, zrealizowane etapy prac są wprowadzane do urządzenia przenośnego. Nie ma żadnych dodatkowych kroków, co czyni prostszym i bezpieczniejszym przesyłanie informacji zwrotnych z terenu. System COMOS Direct centralny system informacji zwrotnych na ekranie dotykowym System COMOS Direct jest przeznaczony do centralnego przesyłania informacji zwrotnych, w warsztatach lub też w terenie. Każdy technik jest wyposażony w czytnik kart oraz czytnik kodów kreskowych, które umożliwiają mu nieskomplikowane logowanie i identyfikację. W związku z dokładnym przypisaniem obiektu konserwacji do konkretnego technika, interfejs terminalu wyświetla wyłącznie aktualne zadanie do przetworzenia. Wpisy dotyczące czasu, materiałów i konserwacji mogą być wprowadzane bezpośrednio za pomocą ekranu dotykowego. 9

10 Korzyści zapewniane przez system COMOS Inspection - Kompletna integracja w systemie COMOS - Większa efektywność, dzięki współdziałaniu z innymi aplikacjami - Dane zebrane w terenie mogą być integrowane w systemie COMOS - Automatyczne obliczanie statusu elementów pozwala zmniejszyć obciążenie pracą Przetwarzanie w jednym systemie wszystkich zadań zakładu COMOS Portable & Direct informacje zwrotne bezpośrednio na miejscu, w zakładzie Regularne kontrole urządzeń i maszyn w zakładzie stanowią niezbędny warunek wstępny wydajnej produkcji oraz standardów wysokiego bezpieczeństwa i jakości. System COMOS Inspection umożliwia proste, bezinwazyjne testy, przy pełnej współpracy z innymi aplikacjami COMOS. System COMOS Inspection może być wykorzystywany do precyzyjnego określenia i specyfikacji punktów kontroli, na potrzeby harmonogramów planowanych pomiarów, realizowanych z pomocą systemu COMOS Isometrics. Powyższe punkty kontroli mogą być planowane do kontroli w harmonogramie, wykorzystując takie same odstępy czasu, jak w systemie COMOS MRO. Pozwala to na optymalizację procesu kontroli oraz na uniknięcie niepotrzebnego pokonywania odległości i oznacza, że pomiary zostaną wykonane na czas. Pomiary mogą być realizowane na miejscu, za pomocą przenośnych urządzeń do pomiarów ultradźwiękowych lub rentgenowskich. W trakcie pomiarów elementy są 10 kontrolowane we wskazanych punktach, pod kątem erozji, korozji oraz stanu spawów. Zmierzone wartości są wprowadzane bezpośrednio do systemu COMOS, wykorzystując przenośne urządzenia pomiarowe. Kompletne dane są automatycznie analizowane w systemie COMOS, a wyniki pomiarów dla poszczególnych punktów pomiarowych mogą być również łączone i porównywane. W oparciu o analizy przeprowadzone dla wcześniejszych kontroli, system COMOS przewiduje stan elementów. Pozwala to uzyskać szczegółowy przegląd czasu eksploatacji poszczególnych elementów i pozwala oszacować, kiedy dany element będzie musiał zostać wymieniony. Powyższe dane mogą zostać zintegrowane ze wszystkimi aplikacjami i mogą zostać przedstawione w różnych typach dokumentów systemu COMOS.

11 Strukturyzowane zarządzanie dokumentami COMOS PQM strukturyzowana dokumentacja projektu i zakładu Eksploatacja zakładu wymaga wielu dokumentów, które są bardzo ważne dla celów rozpowszechniania informacji, śledzenia informacji i kontroli jakości. Oprócz dokumentów tworzonych przez system COMOS, potrzebne mogą być również pewne dokumenty zewnętrzne, takie jak specyfikacje urządzeń od producenta, komunikacja z klientami, stare dokumenty od innych dostawców oprogramowania, itd... Nie ma potrzeby, jednakże, pełnej integracji tych dokumentów, ponieważ nie muszą być edytowane w aplikacjach platformy COMOS. Niezależnie od tego, niezbędne jest strukturyzowane i proste zarządzanie dokumentami tak, aby możliwe było szybkie uzyskanie dostęp do wyżej wymienionych, zewnętrznych dokumentów. System COMOS PQM (Project Quality Management - Zarządzanie Jakością Projektu) umożliwia kompletne, techniczne mapowanie zakładu, w pojedynczej bazie danych. Zewnętrzne dokumenty, w tym metadane, są załączane do obiektów, w oparciu o zorientowanie obiektowe. System COMOS PQM umożliwia kompletne mapowanie technicznej dokumentacji zakładu, dzięki prostemu zarządzaniu dokumentami zewnętrznymi. 11

12 Przeglądarka AutoVue oraz inne przeglądarki mogą wyświetlać ponad 450 formatów plików CAD i Office. Technologia esign i estamp umożliwia bezpieczne i proste znakowanie i zatwierdzanie aktualizacji dokumentów. Dzięki indywidualnym opcjom archiwizacji, nie dojdzie do utraty danych w wyniku wprowadzenia nowych wersji dokumentów. Integracja i przeglądanie zewnętrznych dokumentów System COMOS może zostać powiązany ze wszystkimi popularnymi programami Office. W trakcie tego procesu, w interfejsach programów Office integrowane są dodatki, które mogą być wykorzystywane do rejestrowania dokumentów w systemie COMOS. System COMOS automatycznie zapisuje informacje dotyczące tego, kto wprowadził dokument i, kiedy to zrobił. Można również importować grupowo dokumenty Microsoft Excel lub Microsoft Access. Odpowiednie metadane są wprowadzane w trakcie importowania, za pomocą formularza. W tym miejscu można indywidualnie definiować obowiązkowe i opcjonalne informacje. System COMOS oferuje interfejs do przeglądarki Oracle AutoVue, umożliwiając przeglądanie zewnętrznych dokumentów; przeglądarka może wyświetlać pliki w 450 różnych formatach CAD lub Office. Wykorzystując odpowiednią konfigurację, w systemie COMOS można również korzystać z dowolnej, zewnętrznej przeglądarki. Weryfikacja, tworzenie wersji i archiwizacja Wewnętrzne i zewnętrzne dokumenty mogą być łatwo weryfikowane. Różni użytkownicy mogą weryfikować dokument, który zostaje następnie zatwierdzony w ostatnim kroku. Zatwierdzony dokument jest udostępniany w formacie Adobe PDF i nie może być już edytowany. Informacje takie, jak autor, etapy weryfikacji, osoba odpowiedzialna za zatwierdzenie, itp... są załączane do odpowiedniego obiektu, w postaci metadanych. Dokumenty mogą być zatwierdzane z cyfrowym podpisem, wykorzystując innowacyjną technologię esign. Zmiany w dokumentach PDF z cyfrowym podpisem są zapisywane i zapamiętywane w historii. Dzięki temu można łatwo i jednoznacznie przypisać i udokumentować odpowiedzialności, uzyskując zgodny z prawem proces zatwierdzania i archiwizacji. Znakowanie dokumentów może być integrowane w plikach PDF, dzięki wykorzystaniu technologii estamp. Umożliwia to sygnalizację ważności lub też nieważności zawartości dokumentów. Wszystkie dokumenty są automatycznie archiwizowane w systemie COMOS. Archiwizacja jest realizowana wraz z tworzeniem wersji. Jeśli dokument jest edytowany, tworzona jest całkowicie nowa wersja dokumentu. Wszystkie wcześniejsze wersje dokumentu zostają zachowane i możliwy jest w dowolnej chwili dostęp do nich. Żadne dane nie zostają utracone i istnieje zawsze możliwość prześledzenia, kto wprowadził zmiany do dokumentu, w konkretnym czasie. W razie konieczności, można również przywołać starsze wersje dokumentu i zadeklarować je ponownie jako aktualną wersję. Można indywidualnie ustawić liczbę wersji dokumentu, które są przechowywane w systemie. 12

13 Korzyści zapewniane przez system COMOS PQM - Wyższa jakość danych i dokumentów - Technika warstw roboczych zapewnia bezpieczny rozwój projektu - Archiwizacja poprzednich stanów projektu upraszcza rozwiązywanie problemów - Wymiana informacji z zewnętrznymi aplikacjami, w oparciu o modyfikowane interfejsy - Obszerna dokumentacja zakładu pozwala skrócić czas realizacji projektów Importowanie dokumentów zewnętrznych Sprawdzone i udostępnione Dokumentacja projektu Dokumentacja zakładu Rozdzielenie dokumentacji projektu i dokumentacji zakładu System COMOS PQM rozróżnia dokumentację projektu od dokumentacji zakładu. Dokumentacja zakładu obejmuje ostatnie wersje dokumentów i opisuje status wykonawczy zakładu. Właściwe dla projektu zmiany można wprowadzić bez modyfikowania dokumentacji zakładu. Jest to realizowane poprzez wykorzystanie warstw roboczych, z różnymi widokami dokumentacji zakładu. W ten sposób można testować i optymalizować projekt, w bezpiecznym środowisku. Kiedy proces projektowania zostaje zakończony, a wszystkie zmiany zaakceptowane, zmiany właściwe dla projektu mogą zostać zintegrowane w dokumentacji zakładu. Ten proces gwarantuje, że ostatnia dokumentacja wykonawcza zakładu pozostanie nienaruszona, umożliwiając równocześnie realizację projektów w elastyczny sposób. Elastyczna strukturyzacja, na potrzeby indywidualnych widoków System COMOS dostarcza narzędzia, które umożliwiają tworzenie elastycznie strukturyzowanego wyświetlania dokumentów, na przykład wyświetlanie specyficzne względem funkcji, lokalizacji lub dokumentacji. Przykładowo, dokumenty są organizowane i wyświetlane w strukturze, opartej na kodach DCC (Document Classification Code - Kody Klasyfikacji Dokumentów). Jest to najlepsze rozwiązanie dla archiwizacji, ponieważ można wyszukiwać określone typy dokumentów. Można pracować z szeregiem różnych struktur dokumentów równocześnie. Rozbudowane funkcje pełnego wyszukiwania tekstowego System COMOS udostępnia najnowsze funkcje pełnego wyszukiwania tekstowego, umożliwiając optymalne wyszukiwanie dokumentów. Standardowe wyszukiwanie dokumentów jest wspierane przez wyszukiwanie oparte na atrybutach. Oznacza to, że pełne wyszukiwanie tekstowe w systemie COMOS może zostać użyte do wyszukiwania wewnątrz treści dokumentów lub też można wyszukiwać w oparciu o właściwości plików. W celu uzyskania najlepszych wyników, można łączyć możliwości pełnego wyszukiwania tekstowego z wyszukiwaniem opartym o atrybuty. Szybkość funkcji wyszukiwania umożliwia bezpośredni dostęp do żądanych wyników. Projekty mogą być edytowane, wykorzystując technikę warstw roboczych, bez wprowadzania zmian w dokumentacji zakładu. Zewnętrzne dokumenty mogą być znajdowane łatwo i szybko, wykorzystując funkcje pełnego wyszukiwania tekstowego i/lub wyszukiwania opartego o atrybuty. 13

14 Glosariusz Komputerowy system zarządzania konserwacją (CMMS) Skrót CMMS oznacza Computerized Maintenance Management System (Komputerowy system zarządzania konserwacją). Procesy konserwacji są wspierane lub też kontrolowane przez oprogramowanie CMMS. Nieciągłości Dane są wprowadzane tylko raz i są następnie dostępne dla wszystkich zainteresowanych, w dowolnej chwili i w dowolnym miejscu. Mechanizmy ścisłego dziedziczenia oraz powiązań zapewniają wszystkim zainteresowanym, zaangażowanym w projekt, dostęp do aktualnych i spójnych danych, z dowolnego miejsca i w dowolnej chwili czasu. Kod klasyfikacji rodzaju dokumentu (DCC) Dokumenty mogą być klasyfikowane i sortowane w funkcji ich właściwości, wykorzystując kody DCC (Document Kind Classification Code). W ten sposób są nie tylko dostępne dla powiązanych z nimi komponentów, ale mogą być również przywoływane w funkcji ich właściwości na przykład wszystkie dokumenty TÜV (niemieckie stowarzyszenie techniczne), dotyczące zakładu. ERP Skrót ERP oznacza Enterprise Resource Planning (Planowanie zasobów firmy). System ERP jest programem odpowiedzialnym za planowanie zasobów firmy. Nieciągłości W odniesieniu do rozwiązań programowych, nieciągłość jest to zmiana aplikacji, wykorzystywanej do przetwarzania informacji. W przypadku nieciągłości, dane muszą zostać przekazane z jednej aplikacji, do drugiej i nie istnieją w jednej tylko postaci. Możliwymi konsekwencjami takiego stanu jest więcej pracy, stracony czas i obniżona jakość. Zorientowanie obiektowe w platformie COMOS Zorientowanie obiektowe jest holistycznym opisem istniejącego komponentu oraz jego graficznego przedstawienia w rzeczywistej postaci. Graficzna i alfanumeryczna reprezentacja wewnątrz bazy danych stanowi pojedynczą całość obiekt. RBM (Risk Based Maintenance - Konserwacja oparta na analizie zagrożeń) Konserwacja oparta na analizie zagrożeń jest metodą konserwacji zakładów i urządzeń technicznych, która szacuje zagrożenia oraz konsekwencje w przypadku awarii. Szacunki pomagają w optymalnym określeniu środków konserwacji lub też cykli konserwacji i pozwalają w znaczący sposób ograniczyć potencjalne zagrożenia. Warstwy robocze Warstwy robocze są nakładającymi się na siebie widokami projektu inżynierskiego, w których prace mogą być realizowane w sposób równoległy, bez manipulowania wspólną bazą danych. Warstwy robocze mogą być wykorzystywane do kontrolowania wersji projektów (nieograniczona liczba wersji) i umożliwiać dostęp do leżących głębiej warstw roboczych, jak również umożliwiać tworzenie obiektów we własnej warstwie roboczej użytkownika. Dzięki temu istnieje możliwość przetestowania najpierw zmian, a następnie, w razie konieczności, ich odrzucenia lub usunięcia. 14

15 Pomówmy o nowych możliwościach i nowych celach Szczegółowe informacje dostępne są na naszych stronach internetowych: W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt. 15

16 , Siemens AG Informacje zawarte w niniejszej broszurze zawierają jedynie ogólne opisy lub charakterystyki możliwości, które nie zawsze muszą mieć zastosowanie zgodnie z opisem lub też, które mogły zmienić się w wyniku dalszego rozwoju produktów. Jakiekolwiek zobowiązania do podania odpowiednich charakterystyk powstaną tylko i wyłącznie wtedy, jeśli zostaną wyraźnie uzgodnione w ramach umowy. Przytoczone w dokumencie znaki są zastrzeżonymi znakami towarowymi ich właścicieli. Wszelkie oznaczenia produktów mogą być znakami towarowymi lub nazwami produktów firmy Siemens AG lub też firm dostawców. Ich wykorzystanie przez osoby trzecie do własnych celów może stanowić naruszenie praw ich właścicieli. 15

Platforma COMOS. Ogólnoświatowa wymiana danych, w celu zapewnienia efektywnego zarządzania zakładem przemysłowym. www.siemens.

Platforma COMOS. Ogólnoświatowa wymiana danych, w celu zapewnienia efektywnego zarządzania zakładem przemysłowym. www.siemens. Platforma COMOS Ogólnoświatowa wymiana danych, w celu zapewnienia efektywnego zarządzania zakładem przemysłowym www.siemens.com/comos COMOS Platforma COMOS podstawa efektywnego zarządzania zakładami przemysłowymi.

Bardziej szczegółowo

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM)

ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) ORACLE E-BUSINESS SUITE R12 ZARZĄDZANIE MAJĄTKIEM PRZEDSIĘBIORSTWA Zarządzanie utrzymaniem i remontami Enterprise Asset Management (EAM) NAJWAŻNIEJSZE CECHY MODUŁ EAM UDOSTĘPNIA NASTĘPUJĄCE FUNKCJE Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania informatyczne zintegrowany inżyniering od projektu po eksploatację

Rozwiązania informatyczne zintegrowany inżyniering od projektu po eksploatację siemens.com/comos Rozwiązania informatyczne zintegrowany inżyniering od projektu po eksploatację COMOS Making data work. Odpowiedzi dla przemysłu. Szczegółowe projektowanie inżynierskie Uruchomienie Podstawowe

Bardziej szczegółowo

COMOS. Wyższa wydajność dzięki kompleksowemu zarządzaniu zakładem przemysłowym. www.siemens.com/comos

COMOS. Wyższa wydajność dzięki kompleksowemu zarządzaniu zakładem przemysłowym. www.siemens.com/comos COMOS Wyższa wydajność dzięki kompleksowemu zarządzaniu zakładem przemysłowym www.siemens.com/comos COMOS Przyszłość zarządzania zakładami przemysłowymi Kompleksowe wymagania dynamicznej gospodarki światowej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma

Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Systemy IT wspierające koncepcje Lean Manufacturing oraz 6 Sigma Lean Manufacturing (produkcja odchudzona) to system zarządzania producją. Skupia się na osiąganiu jak najmniejszej ilości strat i ograniczaniu

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu

Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu Autodesk Vault 2012 Zdobądź przewagę nad konkurencją dzięki zarządzaniu danymi produktu Autorzy: Jamie Eckmier i Dave Sukowatey, Autodesk Po blisko trzydziestu latach obecności oprogramowania projektowego

Bardziej szczegółowo

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie

Exact Synergy. Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Exact Synergy Wspólny dostęp do zintegrowanych danych w Twojej firmie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Synergy jako produkt 6 Narzędzia dostępne w Exact Synergy 10 Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express

IBM Cognos Express wersja 10.1.0. Zarządzanie produktem IBM Cognos Express IBM Cognos Express wersja 10.1.0 Zarządzanie produktem IBM Cognos Express Uwaga Przed rozpoczęciem używania produktu należy zapoznać się z informacjami z sekcji Uwagi na stronie 175. Informacje o produkcie

Bardziej szczegółowo

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji

OPERA v.5 System Realizacji Produkcji OPERA v.5 System Realizacji Produkcji październik 2011 Strona 1/11 SPIS TREŚCI: WSTĘP... 3 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z WYKORZYSTANIA OPERA MES:... 3 PRODUKCJA... 4 KONTROLA JAKOŚCI... 7 TESTOWANIE DANYCH W LINII

Bardziej szczegółowo

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych

Service Desk generyczny system do obsługi zgłoszeń serwisowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria oprogramowania i baz danych Autorzy Oleksandr Bondarchuk, 7164 Dawid Pacholczyk, 6144 Tomasz Chudobiński, 7332 Krzysztof Pałka, 3949 Robert

Bardziej szczegółowo

DocuWare 5 ProductInfo 1

DocuWare 5 ProductInfo 1 DocuWare 5 Product Info Profesjonalny system Enterprise Content Management DocuWare to nowoczesne oprogramowanie do zarządzania dokumentami klasy Enterprise Content Management. DocuWare zapewnia szybki

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION

PLATFORMA systemowa MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION MICROSOFT BUSINESS SOLUTIONS NAVISION PLATFORMA systemowa PLATFORMA SYSTEMOWA Platforma systemu Microsoft Business Solutions Navision bazuje na sprawnym współdziałaniu wielu technologii informatycznych.

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań

Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Rozwiązania wspomagające zarządzanie w małych i średnich przedsiębiorstwach Przegląd rozwiązań Spis treści Wstęp 3 SAP Business One: kluczowe cechy 4 Korzyści biznesowe 5 Przegląd funkcjonalności 6 Finanse

Bardziej szczegółowo

DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT

DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT DMS / BI / E- FORMS / SERVER MANAGEMENT Oprogramowanie QUIPSY dla Państwa firmy QUIPSY CAQ: modułowy system oprogramowania, spełniający wszystkie wymagania stawiane nowoczesnym systemom kontroli jakości.

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor

Movicon. Movicon. Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI. Wyłączny Dystrybutor Movicon Monitoring vision and control Movicon Monitoring vision and control Najbardziej innowacyjna, elastyczna i skalowalna technologia oprogramowania SCADA/HMI Wyłączny Dystrybutor Rozwiązania dla: przemysłu

Bardziej szczegółowo

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań

PrintManager. Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań PrintManager Zintegrowany system zarządzania dla drukarń oraz producentów opakowań System PrintManager Wdrożenie produktu PrintManager MIS ma na celu między innymi umożliwienie precyzyjnego planowania

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

BIZNES PLAN. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki BIZNES PLAN dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań 2015

Katalog rozwiązań 2015 Katalog rozwiązań 2015 Sharepoint - Katalog rozwiązań 2 Opisy rozwiązań W dalszej części katalogu znajdują się opisy rozwiązań oferowanych przez Partnerów na polskim rynku. Spis treści wg Partnerów Sharepoint

Bardziej szczegółowo

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13

Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 Projekt nr: WND-POIG.08.02.00-02-052/13 realizowany w ramach działania 8.2 Wspierania wdrażania elektronicznego biznesu B2B 8 osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki

Bardziej szczegółowo

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej

Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Jednolita Platforma Wymiany Informacji, czyli strategiczne podejście do inwestycji IT w obszarze zunifikowanej komunikacji i pracy grupowej Przykładowe rozwiązania możliwe do realizacji na platformie Lotus

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Szczegółowy opis rozwiązania SAP GWARANCJA NOWEJ EFEKTYWNOŚCI, KONTROLI I RENTOWNOŚCI DLA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Copyright 2005 SAP AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Żadna część broszury nie

Bardziej szczegółowo

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM

SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem. Nasza kompetencja to SAP CRM SI-Consulting S.A. Zarządzaj relacjami z klientem Nasza kompetencja to SAP CRM Najlepsi korzystają z rozwiązań SAP my mamy zaszczyt wspierać ich w osiąganiu sukcesów! Konsultanci SI-Consulting doradzali

Bardziej szczegółowo

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną

STARLIMS Version 10. W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną STARLIMS Version 10 W pełni konfigurowalny system do zarządzania informacją laboratoryjną System STARLIMS jest użytecznym narzędziem dla laboratoriów, w których wymagane jest zarządzanie złożonymi procesami,

Bardziej szczegółowo