Wpływ pracy za granicą na świadczenia emerytalno rentowe w Polsce. Na pytania odpowiada ekspert ZUS- Tomasz Sztabliński.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wpływ pracy za granicą na świadczenia emerytalno rentowe w Polsce. Na pytania odpowiada ekspert ZUS- Tomasz Sztabliński."

Transkrypt

1 Wpływ pracy za granicą na świadczenia emerytalno rentowe w Polsce. Na pytania odpowiada ekspert ZUS- Tomasz Sztabliński. {loadposition related_items} Czy jest możliwe wyliczenie o ile podwyższy mi emeryturę 2 lata pracy w Wielkiej Brytanii przy określonych miesięcznych dochodach? Czy pracując, ale nie mając odprowadzanej składki emerytalnej w UK wlicza mi się te 2 lata pracy do emerytury? Tomasz Szabliński: W przypadku gdy okres ubezpieczenia lub zamieszkania przebyty w Polsce lub Wielkiej Brytanii jest krótszy od wymaganego do nabycia prawa do emerytury lub renty na podstawie przepisów prawnych danego państwa, instytucje ubezpieczeniowe rozpatrujące wniosek o świadczenia emerytalno rentowe zobowiązane są uwzględnić przy ustalaniu prawa do tych świadczeń oraz obliczaniu ich wysokości okresy ubezpieczenia przebyte w drugim państwie. Instytucja ubezpieczeniowa danego państwa uwzględni okresy ubezpieczenia w drugim państwie wyłącznie na podstawie potwierdzenia tych okresów sporządzonego przez instytucje ubezpieczeniową tego drugiego państwa. W przypadku osób, którym uprawnienia do emerytury lub renty ustalane zostały na podstawie łączonych okresów ubezpieczenia ich wysokość obliczana jest z uwzględnieniem proporcji długości okresów ubezpieczenia przebytych w danym państwie członkowskim w stosunku do sumy długości okresów ubezpieczenia przebytych we wszystkich państwach członkowskich zgodnie z zasadą pro rata temporis. Wysokość świadczeń przyznanych przez instytucje ubezpieczeniowe Polski i Wielkiej Brytanii ustalana jest w oparciu o składki odprowadzone do systemów ubezpieczenia społecznego w danym państwie na podstawie ustawodawstwa obowiązującego w tym państwie. 1 / 6

2 Moje pytanie dotyczy transferu uprawnień emerytalnych do Polski po przepracowaniu 4 lat w Irlandii. Jeśli osiągnę wiek emerytalny i będę składał wniosek w ZUS-ie, czy mogę liczyć na to, że dostanę Irlandzką cząstkową emeryturę za przepracowany okres, czy ZUS przeliczy mi ten okres w/g średniej krajowej? Jeśli Irlandia będzie płacić cząstkową emeryturę, to w jakiej wysokości (w przybliżeniu)? Tomasz Szabliński: Na mocy obowiązujących w polsko-irlandzkich stosunkach w dziedzinie zabezpieczenia społecznego rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i nr 574/72 dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, osoby ubezpieczone, które przebyły okresy ubezpieczenia (zatrudnienia) w Polsce i w Irlandii w wymiarze dłuższym niż 1 rok mogą ubiegać się o świadczenia emerytalno rentowe z instytucji ubezpieczeniowych tych państw. W przypadku gdy okres ubezpieczenia lub zamieszkania przebyty w Polsce lub Irlandii jest krótszy od wymaganego do nabycia prawa do emerytury lub renty na podstawie przepisów prawnych danego państwa, instytucje ubezpieczeniowe rozpatrujące wniosek o świadczenia emerytalno rentowe zobowiązane są uwzględnić przy ustalaniu prawa do tych świadczeń oraz obliczaniu ich wysokości okresy ubezpieczenia przebyte w drugim państwie. W przypadku osób, którym uprawnienia do emerytury lub renty ustalane zostały na podstawie łączonych okresów ubezpieczenia ich wysokość obliczana jest z uwzględnieniem proporcji długości okresów ubezpieczenia przebytych w danym państwie członkowskim w stosunku do sumy długości okresów ubezpieczenia przebytych we wszystkich państwach członkowskich zgodnie z zasadą pro rata temporis. Oznacza to, że osoby te w obu państwach pobierać będą świadczenia częściowe (proporcjonalne). Jeżeli okresy ubezpieczenia (zatrudnienia) przebyte w Polsce lub w Wielkiej Brytanii są wystarczające do nabycia prawa do emerytury lub renty na podstawie przepisów prawnych danego państwa, instytucja właściwa tego państwa ustala prawo i oblicza wysokość świadczenia z uwzględnieniem wyłącznie okresów ubezpieczenia (zatrudnienia) przebytych w tym państwie. Jednakże instytucje właściwe obu państw w takim przypadku zobowiązane są również do obliczenia wysokości świadczenia z uwzględnieniem łączonych okresów ubezpieczenia (zatrudnienia) przebytych w obu państwach z uwzględnieniem ww. zasady pro rata temporis, a 2 / 6

3 następnie do porównana wysokości świadczeń w obu wariantach i podjęcia wypłaty świadczenia w wysokości najkorzystniejszej. W obu przypadkach wysokość świadczeń przyznanych przez instytucje ubezpieczeniowe Polski i Irlandii ustalana jest w oparciu o składki odprowadzone do systemów ubezpieczenia społecznego w danym państwie na podstawie ustawodawstwa obowiązującego w tym państwie. Zaznaczyć przy tym należy, że przy ustaleniu prawa do emerytury dla osób urodzonych po r. (tzw. nowa emerytura, która nie jest uzależniona od długości przebytych okresów ubezpieczenia) posiadających okresy ubezpieczenia w Polsce i za granicą w państwie członkowskim, nie będzie potrzeby uwzględniania ww. okresów ubezpieczenia przebytych za granicą. Właśnie wróciłem do Polski po 6 latach pracy w Szwajcarii. Płaciłem regularnie składki na tamtejszy ZUS. Czy jest możliwe przeniesienie części tych pieniędzy do ZUS-u polskiego? Tomasz Szabliński: Przepisy unijne o zabezpieczeniu społecznym mające zastosowanie w polsko-szwajcarskich stosunkach w dziedzinie zabezpieczenia społecznego nie przewidują możliwości przeniesienia składek ubezpieczeniowych z systemu zabezpieczenia społecznego jednego państwa do systemu drugiego państwa. Za okresy ubezpieczenia w Szwajcarii można natomiast ubiegać się o świadczenia emerytalno rentowe i w przypadku gdy okres ubezpieczenia w Szwajcarii będzie zbyt krótki do uzyskania prawa do świadczeń na podstawie ustawodawstwa szwajcarskiego, instytucja szwajcarska zobowiązana będzie uwzględnić okresy ubezpieczenia w innych państwach członkowskich UE, w tym w Polsce. Czy Szwajcaria traktowana jest inaczej niż kraje EU? 3 / 6

4 Tomasz Szabliński: W dziedzinie zabezpieczenia społecznego Szwajcaria traktowana jest jak państwo członkowskie UE na mocy umowy zawartej przez Szwajcarię i Unię Europejską o swobodnym przepływie osób i kapitału. Ja mam takie pytanie w związku z otwierającym się rynkiem pracy w Belgii. Jeżeli posiadam emeryturę w Polsce, to czy po podjęciu w kraju wyżej wymienionym pracy utracę prawo do emerytury w Polsce czy też nie? Tomasz Szabliński: W świetle polskiego ustawodawstwa podjęcie zatrudnienia przez osobę uprawnioną do polskiej emerytury lub renty, w tym zatrudnienia w innym niż Polska państwie członkowskim UE nie powoduje utraty prawa do tych świadczeń. Jednakże świadczenia te mogą ulec zmniejszeniu lub ich wypłata może być zawieszona w związku z osiąganiem przychodu z tytułu zatrudnienia w tym na mocy przepisów rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i nr 574/72 dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego również przychodu z tytułu zatrudnienia w innym niż Polska państwie członkowskim UE. Szczegółowe informacje dotyczące zmniejszania świadczeń emerytalno rentowych lub zawieszania ich wypłaty w związku z osiąganiem przychodów z tytułu zatrudnienia w Belgii może Pani uzyskać w Oddziale ZUS wypłacającym emeryturę. Czy przysługuje mi jakiekolwiek świadczenie rentowe z uwagi na przebytą chorobę? Leczę się na raka w Anglii i po zakończeniu radioterapii zamierzam wrócić do Polski. Czy przysługuje mi bezrobocie po tak długim chorobowym (ok 7 miesięcy)? Tomasz Szabliński: Osoba posiadająca okresy ubezpieczenia w Polsce i w Wielkiej Brytanii może ubiegać się o świadczenia z tytułu niezdolności do pracy z obu państw. Wniosek o obydwa świadczenia może być zgłoszony zarówno w Wielkiej Brytanii po wyczerpaniu zasiłku chorobowego lub po powrocie do Polski. W Polsce instytucją właściwą do złożenia wniosku o rentę w przypadku takiej osoby jest I Oddział ZUS w Warszawie Wydział Realizacji Umów Międzynarodowych. W sprawie zasiłku dla bezrobotnych po powrocie do Polski należy zwrócić 4 / 6

5 się do urzędu pracy w miejscu zamieszkania. Czy pobierając emeryturę w przypadku pracy za granicą będą wliczane okresy pracy w Polsce w przeliczeniu na stawki np. brytyjskie, czy też w przeliczeniu na stawki Polskie (np. po 5 latach pracy w Polsce i kolejnych później za granicą)? Tomasz Szabliński: Instytucje ubezpieczeniowe każdego z państw obliczą wysokość świadczeń z uwzględnieniem składek na ubezpieczenia społeczne opłaconych do własnego systemu. Przy obliczaniu polskiej emerytury nie będą uwzględnione składki zapłacone w Wielkiej Brytanii i odwrotnie. Czy jeśli występuję we Włoszech o polską emeryturę w wieku 67 lat dostanę zaległości? W Polsce pracowałem 20 lat (+5 lat studiów) i miałem prawo iść na emeryturę w wieku 60 lat. Tomasz Szabliński: Zgodnie z polskim ustawodawstwem prawo do świadczeń emerytalno rentowych przysługuje z chwilą spełnienia wszystkich warunków niezbędnych do uzyskania tych świadczeń nie wcześniej jednak niż od miesiąca, w którym zgłoszono wniosek o świadczenie. W przypadku jeżeli zgłosił Pan wniosek o emeryturę polską za pośrednictwem włoskiej instytucji ubezpieczeniowej jako data zgłoszenia wniosku przyjęta zostanie data jego zgłoszenia w tej instytucji. Niezależnie od mojego poprzedniego pytania, chciałbym jeszcze wiedzieć czy praca za granicą jako ekspert dla instytucji państwowych (+/-10 lat), ale bez płacenia świadczeń na emeryturę 5 / 6

6 może być zaliczona do polskiego prawa do emerytury? Tomasz Szabliński: Okresy takiego zatrudnienia będą mogły być uwzględnione jedynie w przypadku gdy zostały przebyte w systemie zabezpieczenia społecznego objętym zakresem przedmiotowym rozporządzenia 1408/71 dotyczącego koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego o ile zostaną potwierdzone przez instytucję ubezpieczeniową tego państwa wymienioną w załączniku nr 2 do rozporządzenia 574/72 (nawet wówczas gdy z tytuł tego zatrudnienia nie były odprowadzane składki pod warunkiem, że w świetle ustawodawstwa tego państwa okresy te uznawane są jako okresy ubezpieczenia). Zródło 6 / 6

RENTY RODZINNE Z ZUS PODLEGAJĄCE KOORDYNACJI WSPÓLNOTOWEJ

RENTY RODZINNE Z ZUS PODLEGAJĄCE KOORDYNACJI WSPÓLNOTOWEJ ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH RENTY RODZINNE Z ZUS PODLEGAJĄCE KOORDYNACJI WSPÓLNOTOWEJ W razie śmierci osoby, która pracowała i podlegała ubezpieczeniom społecznym w Polsce, pozostali przy życiu członkowie

Bardziej szczegółowo

KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 1

KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 1 KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 1 KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 2 KROTKI przew K9g 31/8/05 12:07 Page 4 5 S P I S T R E Ś C I Publikacja sfinansowana z Funduszu PHARE, projekt 2002/000-580-02-04

Bardziej szczegółowo

dochody budżetu państwa). Osoby urodzone po 1948 r. z chwilą osiągnięcia tego wieku uzyskują prawo do emerytury ustalanej w myśl zreformowanych

dochody budżetu państwa). Osoby urodzone po 1948 r. z chwilą osiągnięcia tego wieku uzyskują prawo do emerytury ustalanej w myśl zreformowanych Przeliczanie emerytur Każdy emeryt ma prawo do przeliczenia swojego świadczenia. Musi spełnić jednak określone warunki. O sytuacjach, w których ZUS obliczy nową wysokość emerytury, mówi Eliza Skowrońska

Bardziej szczegółowo

W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 1

W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 1 W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 1 W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 2 W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 4 5 S P I S T R E Ś C I Publikacja sfinansowana z Funduszu PHARE, projekt 2002/000-580-02-04

Bardziej szczegółowo

Jedenaście sposobów na wyższą emeryturę obliczoną według starych zasad

Jedenaście sposobów na wyższą emeryturę obliczoną według starych zasad Jedenaście sposobów na wyższą emeryturę obliczoną według starych zasad To nie żadna tajemnica. Każdy emeryt, którego świadczenie obliczono na starych zasadach (z uwzględnieniem zarobków, stażu ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, opłacających składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Warszawa

Bardziej szczegółowo

Żyć i pracować w Europie

Żyć i pracować w Europie Ausland Żyć i pracować w Europie > > > Europejskie prawo wspólnotowe Praca w różnych państwach członkowskich Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych Praca bez granic Europa zbliża się do siebie. Dziś nikogo

Bardziej szczegółowo

bezzusu.pl WYCIĄG Z PRZEPISÓW

bezzusu.pl WYCIĄG Z PRZEPISÓW bezzusu.pl WYCIĄG Z PRZEPISÓW Nowe rozporządzenia weszły w życie dnia 1 maja 2010 r. Od tego czasu wszystkie krajowe instytucje i organy zaczęły stosować nowe przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI CZĘŚĆ I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1. Definicje

UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI CZĘŚĆ I. Postanowienia ogólne. Artykuł 1. Definicje UMOWA O ZABEZPIECZENIU SPOŁECZNYM MIĘDZY RZECZĄPOSPOLITĄ POLSKĄ A STANAMI ZJEDNOCZONYMI AMERYKI Rzeczpospolita Polska oraz Stany Zjednoczone Ameryki (zwane dalej Stronami ), dążąc do uregulowania stosunków

Bardziej szczegółowo

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr)

... 09. Imię pierwsze 10. Data urodzenia (dd/mm/rrrr) WNIOSEK O RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY (przed wypełnieniem wniosku prosimy o zapoznanie się z Informacją zamieszczoną w końcowej części formularza) Data sporządzenia wniosku przez płatnika składek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne dla osób przemieszczających się (migrujących) w Unii Europejskiej. Gdańsk, dnia 27.11.2013r.

Ubezpieczenia społeczne dla osób przemieszczających się (migrujących) w Unii Europejskiej. Gdańsk, dnia 27.11.2013r. Ubezpieczenia społeczne dla osób przemieszczających się (migrujących) w Unii Europejskiej. Gdańsk, dnia 27.11.2013r. Zakres tematyczny: 1.ubezpieczenie społeczne pracownika delegowanego, 2.sumowanie okresów

Bardziej szczegółowo

Poczta. ... Miejscowość. Numer domu. 2. Adres zamieszkania (wpisać, jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały) Poczta

Poczta. ... Miejscowość. Numer domu. 2. Adres zamieszkania (wpisać, jeśli adres zamieszkania jest inny niż adres zameldowania na pobyt stały) Poczta I. Dane pracodawcy WNIOSEK O EMERYTURĘ RENTĘ Z TYTUŁU NIEZDOLNOŚCI DO PRACY* (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Uwagami oraz Informacją zamieszczonymi w dalszej części formularza) ZUS

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Wydanie uaktualnione 2010 Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej LAT Komisja Europejska Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1)

Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Projekt z dnia 18 września 2012 r. Ustawa z dnia 2012 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne

Ubezpieczenia społeczne Ubezpieczenia społeczne PORADNIK DLA OSÓB STARSZYCH Warszawa 2013 BIULETYN RPO-Materiały nr 79 Ubezpieczenia społeczne. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE

UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Facebook f Logo CMYK /.eps Facebook f Logo CMYK /.eps UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE DLA PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOĆ GOSPODARCZĄ PODSTAWOWE INFORMACJE Nasz serwis 2015 www.svagw.at Prosimy odwiedzić nas na Facebook

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII

SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII SYSTEM UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH W IRLANDII PRZEWODNIK DLA OBYWATELI UE Department of Social and Family Affairs (Ministerstwo Spraw Społecznych i Rodzinnych) Wstęp W niniejszym przewodniku opisano świadczenia

Bardziej szczegółowo

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego

Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego Twoje uprawnienia do zabezpieczenia społecznego w Danii Komisja Europejska Informacje zawarte w niniejszym przewodniku zostały opracowane i zaktualizowane w ścisłej współpracy z krajowymi korespondentami

Bardziej szczegółowo

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą

Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Pomoc dla osób powracających z pracy za granicą Rząd Polski uruchamia program Powrót, który ma pomóc Polakom pracującym za granicą w podjęciu decyzji o powrocie do kraju. Głównym elementem programu jest

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Uwagami oraz Informacją zamieszczonymi w dalszej części formularza)

WNIOSEK O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Uwagami oraz Informacją zamieszczonymi w dalszej części formularza) ZUS Rp-2 WNIOSE O RENTĘ RODZINNĄ (przed wypełnieniem należy dokładnie zapoznać się z Uwagami oraz Informacją zamieszczonymi w dalszej części formularza) I. Dane pracodawcy Pieczątka pracodawcy Numer NIP

Bardziej szczegółowo

Raport krajowy - POLSKA

Raport krajowy - POLSKA SSE-MOVE Social Security on the Move: promoting coordination on the transferability of welfare benefits within a cluster of EU social security institutes (pl: Mobilne zabezpieczenie społeczne / Zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

JAK SIĘ LECZYĆ W UNII EUROPEJSKIEJ

JAK SIĘ LECZYĆ W UNII EUROPEJSKIEJ JAK SIĘ LECZYĆ W UNII EUROPEJSKIEJ Spis treści Broszura powstała w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej...1 1. W jakim celu powstała broszura...2 2. Swobodny przepływ osób a możliwości

Bardziej szczegółowo

Żyć i pracować w Europie

Żyć i pracować w Europie Polnische Fassung Żyć i pracować w Europie > Prawo europejskie > Praca w różnych państwach członkowskich > Wypłata świadczeń emerytalno-rentowych Größe: 100 % (bei A5 > 71%) Praca bez granic Europa zbliża

Bardziej szczegółowo

Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii

Opieka zdrowotna na terytorium państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) i Szwajcarii Informator powstał na podstawie broszury opracowanej w ramach subkomponentu F projektu Phare 2002 PL 2002/000-580.02.06 Wzmocnienie administracji zajmującej się świadczeniami rzeczowymi w opiece zdrowotnej.

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Nianie w ubezpieczeniach społecznych Warszawa 2011 Skład i druk: Biuro Poligrafii ZUS w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy:

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy: SPIS TREŚCI Zasady ustalania wysokości starej emerytury z ZUS...strona 3 Uwzględnienie wynagrodzenia minimalnego zamiast zerowego...strona 10 Doliczenie okresów składkowych lub nieskładkowych...strona

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r.

PYTAŃ O EKUZ. Warszawa, sierpień 2011 r. 100 PYTAŃ O EKUZ Warszawa, sierpień 2011 r. Szanowni Państwo! Przewodnik, który mam przyjemność Państwu przedstawić jest rezultatem ponad pięciu lat doświadczeń wynikających z wprowadzenia do użytku Europejskiej

Bardziej szczegółowo