do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach"

Transkrypt

1 do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - wrzesień

2 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów 3b SKŁAD I ŁAMANIE WYDAWCA: Wydawnictwo JAKRO ul. Wojciechowskiego SZTUM tel./fax ( ) tel./fax ( ) ISBN

3 Szanowni Czytelnicy! Mamy przyjemność zaprezentować Państwu najnowsze wydanie KOMENTARZA, który stanowi uzupełnienie zbioru ujednoliconych przepisów prawnych pt. " KODEKS UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - PRAWO PRACY - KONTROLA". Zawarte w komentarzu wyjaśnienia dotyczące poszczególnych przepisów lub zagadnień prawnych, mogą być wykorzystane jako pomoc przy realizacji zadań, dotyczących ubezpieczeń społecznych i prawa pracy, jednak komentarz nie stanowi wykładni obowiązującej a występujące wątpliwości powinny być rozpatrywane indywidualnie i w zależności od potrzeb, należy uzyskać wyjaśnienie wiążące lub decyzję, wydawane przez właściwe organy administracji państwowej. W grudniu zostanie wydany ostatni KOMENTARZ z 2009r. Tradycyjnie w KOMENTARZACH, trudna problematyka z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy i podatku dochodowego, jest omówiona w formie pytań i odpowiedzi. W KOMENTARZU znajduje się również AKTUALIZACJA KODEKSU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH, oraz opis wprowadzonych zmian. Informujemy, że dla potrzeb prawidłowego sporządzania zaświadczeń o zarobkach, do naliczenia emerytury, renty i kapitału początkowego, została wydana książka: KAPITAŁ POCZĄTKOWY - zbiór przepisów z lat , która zawiera przepisy dotyczące składników wynagrodzeń, od których były naliczane składki na ubezpieczenia społeczne, z czego w przyszłości będzie naliczana podstawa wymiaru świadczeń emerytalno-rentowych. Od września 2009r. są organizowane na terenie całego kraju szkolenia specjalistyczne, dotyczące najnowszych zmian w przepisach, z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, i podatku dochodowego. Szczegółowy program szkolenia oraz terminy szkoleń są podane na naszych stronach internetowych a bliższych informacji udziela Biuro Wydawnictwa. Z poważaniem Wydawca

4 JAKRO 4 KOMENTARZ - wrzesień Spis treści KOMENTARZA: I. Ubezpieczenia społeczne i prawo pracy - w pytaniach i odpowiedziach Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Świadczenia emerytalne i rentowe Zatrudnianie, dokumentacja pracownicza Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze Czas pracy i urlopy wypoczynkowe str. II. Aktualizacja KODEKSU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - przepisy III. Najnowsze zmiany w przepisach - komentarz IV. Wskaźniki, stawki, wysokość świadczeń

5 KOMENTARZ - wrzesień JAKRO I. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I PRAWO PRACY - w pytaniach i odpowiedziach 1. SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I ZDROWOTNE str Jakie są zasady naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego, od wynagrodzenia wypłaconego z opóźnieniem? Czy wszyscy płatnicy muszą przekazywać dokumenty w formie elektronicznej, wyłącznie z podpisem elektronicznym? Jaką stopę procentową należy zastosować w przypadku niedopłaty w ubiegłych latach składki zdrowotnej, w związku z przekroczeniem limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych? Jakie składki należy odprowadzać do ZUS za osobę prowadzącą działalność gospodarczą, która jest emerytem? Czy wykonywanie umowy zlecenia przez studenta w wieku do ukończenia 26 lat, wymaga zgłoszenia do ubezpieczenia społecznego? Jakie skutki powoduje wniesienie po terminie odwołania od decyzji dotyczącej wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne? Jakim ubezpieczeniom podlega student wykonujący zlecenie, będący jednocześnie pracownikiem zleceniodawcy? Czy pełnienie funkcji członka zarządu spółki, rodzi obowiązek ubezpieczeń w ZUS? Jakim ubezpieczeniom podlega pracownica z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym? Jakie są zasady rozliczania zwrotu składek ZUS w związku z zawyżoną podstawą? Jeżeli firma rozpoczęła prowadzenie działalności od września b.r. i w tym miesiącu zatrudniła kilku pracowników, ale wypłaty dokonano 10 następnego miesiąca, czy za wrzesień musi złożyć raporty ZUS RCA? Jeżeli płatnik popełnił błąd w dokumencie przekazanym do ZUS w formie papierowej, czy korektę musi zrobić w formie papierowej czy elektronicznej? Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą, opłacająca tylko składkę zdrowotną, musi za siebie przekazywać raport RZA? Czy za osobę odbywającą karę pozbawienia wolności, zatrudnioną na pełny etat, która nie wykonała pełnej miesięcznej normy pracy, należy opłacić składkę na Fundusz Pracy? Czy przedsiębiorca może opłacać składki na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy, jeżeli w czasie jednoczesnego prowadzenia działalności i wykonywania pracy na podstawie umowy o pracę z działalności, była opłacana tylko składka zdrowotna a następnie umowa o pracę została rozwiązana? Czy koszty dojazdu zwracane członkowi rady nadzorczej, dojeżdżającemu na posiedzenia rady, podlegają oskładkowaniu składką zdrowotną oraz opodatkowaniu? Czy przedsiębiorca z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, nadal podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, jeżeli nabył prawo do emerytury? Czy można zawrzeć umowę zlecenia z uczniem szkoły średniej, który nie ukończył 18 roku życia? Jakie zmiany zostały wprowadzone w zakresie opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP? Czy otrzymana od pracodawcy nagroda w postaci wycieczki, podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu? W jakich przypadkach, nagroda jubileuszowa jest zwolniona z oskładkowania? Czy wynagrodzenie chorobowe i dodatek uzupełniający do zasiłku chorobowego, są oskładkowane? Czy wypłacane pracownikom odszkodowania z tytułu likwidacji nagród jubileuszowych, podlegają oskładkowaniu?... 18

6 JAKRO 6 KOMENTARZ - wrzesień Czy każdy pracodawca opłaca składki na Fundusz Pracy? Czy od wypłaconego pracownikowi ekwiwalentu za niewykorzystany urlop wypoczynkowy, należy potrącić składki ZUS i zaliczkę na podatek dochodowy? Jakie podmioty są obowiązane do opłacania składki na FGŚP? Czy od przychodu z tytułu umowy zlecenia, zawartej z młodocianym zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, należy opłacić składki na ubezpieczenia społeczne? Za jakich pracowników, pracodawca nie ma obowiązku opłacania składek na Fundusz Pracy i FGŚP? Czy ZUS przeksięguje błędnie dokonane wpłaty składek? Czy ZUS rozliczy składki, jeżeli na dokumencie płatniczym nie został podany okres jakiego dotyczy wpłata? Jak często ZUS może przeprowadzać w zakładzie pracy kontrole? Czy zwrot wydatków związanych z odwołaniem pracownika z urlopu wypoczynkowego, podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu? Czy rencista podejmujący prowadzenie działalności gospodarczej, podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu? Jakie są zasady naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i podatku dochodowego, od wynagrodzenia wypłaconego z opóźnieniem? Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca, który wbrew obowiązkowi nie wypłaca w ustalonym terminie przysługującego pracownikowi wynagrodzenia za pracę, wysokość tego wynagrodzenia bezpodstawnie obniża albo dokonuje bezpodstawnych potrąceń, podlega karze grzywny. W razie wystąpienia opóźnienia z wypłatą, pracodawca wciąż pozostaje dłużnikiem byłego pracownika, a ponadto naraża się na sankcje z tytułu wykroczenia przeciwko jego prawom. Wynagrodzenie za pracę jest jedną z konstytutywnych cech stosunku pracy i jest objęte wieloma przepisami ochronnymi. Przepisy prawa pracy dopuszczają dokonywanie potrąceń z wynagrodzenia tylko w ściśle określonych sytuacjach, a ponadto określają maksymalną wysokość tych potrąceń, a nawet pewną wysokość wynagrodzenia w ogóle z nich zwalniają. Wstrzymania wypłaty nie można także utożsamiać z potrąceniem o charakterze dobrowolnym, ponieważ takie potrącenie wymaga zgody pracownika na piśmie. Wyrażenie zgody przez pracownika na dokonywanie potrąceń z jego wynagrodzenia, bez świadomości wielkości długu i istnienia przesłanek odpowiedzialności, jest nieważne. Nawet gdyby taka zgoda była, a jej status nie podlegałby dyskusji, pracownikowi należałoby wypłacić przynajmniej część wolną od potrąceń, w tym przypadku minimalne wynagrodzenie za pracę po odliczeniu składek ZUS i zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Zaległe wynagrodzenie jest przychodem ze stosunku pracy, które podlega oskładkowaniu i opodatkowaniu w miesiącu jego wypłacenia lub postawienia do dyspozycji byłego pracownika. Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne pracowników, stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Dla kwalifikacji danego rodzaju przychodu do przychodów z tytułu stosunku pracy bez znaczenia jest, że w chwili jego wypłaty, osoba ta nie jest już pracownikiem. Składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, pracodawca rozliczy w raporcie ZUS RCA sporządzonym za miesiąc, w którym wypłaci lub postawi do dyspozycji, pracownikowi zaległe wynagrodzenie. W przypadku, kiedy z pracownikiem umowa o pracę została już rozwiązana, a zaległe wynagrodzenie

7 KOMENTARZ - wrzesień JAKRO 2. ŚWIADCZENIA Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO W RAZIE CHOROBY I MACIERZYŃSTWA str Czy pracownica zatrudniona w dwóch zakładach pracy, na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w każdej firmie? Czy niewłaściwe korzystanie ze zwolnienia lekarskiego, może być przyczyną rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia? Czy w razie choroby pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim, należy jej wypłacać zasiłek chorobowy? Czy pracownik ma prawo do świadczenia chorobowego, jeżeli zachorował w dniu podjęcia pracy? Czy w razie choroby przypadającej w okresie ciąży, pracownica ma prawo do dłuższego okresu zasiłkowego? Czy bezpośrednio po zasiłku z ubezpieczenia wypadkowego, w razie zachorowania pracownika, należy mu wypłacać wynagrodzenie chorobowe? Czy pracownicy zatrudnionej na zastępstwo, przysługuje prawo do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu zatrudnienia? Jakie są zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, dla pracownika po odbyciu służby wojskowej? Czy wypłata prowizji np. od zysku ze sprzedaży za poprzednie kwartały, powoduje potrzebę wyrównania zasiłku chorobowego? Jakie są zasady obliczania podstawy zasiłku chorobowego, po przekroczeniu limitu podstawy wymiaru składek emerytalno-rentowych? Jakie są zasady obliczania podstawy wymiaru zasiłku opiekuńczego, przy zmianie wymiaru czasu pracy? Czy świadczenie rehabilitacyjne może być przyznane zamiast renty z tytułu niezdolności do pracy? Jak ustala się termin na dostarczenie przez pracownika zaświadczenia lekarskiego do zakładu pracy? Przez jaki okres jest wypłacany zasiłek macierzyński, jeżeli pracownica urodziła dziecko w okresie przebywania na urlopie wychowawczym? Jakie są zasady wystawiania zwolnień lekarskich? Jakie skutki dla naliczania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, ma zawieszenie wypłaty premii? Czy nauczyciel pracujący w dwóch szkołach, w razie choroby, musi dostarczyć dwa odrębne zwolnienia lekarskie? W jaki sposób lekarz może poprawić informacje zamieszczone w zwolnieniu lekarskim? Jakie są zasady rozliczenia zasiłku chorobowego, wypłaconego po śmierci pracownika? W jakim terminie pracodawca, nieupoważniony do wypłaty zasiłków chorobowych, powinien przekazać zaświadczenie lekarskie do ZUS, celem dokonania wypłaty? Czy prowizje należy uwzględniać w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego? Jakie są zasady wliczania składnika wynagrodzenia w odpowiedniej części do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych? Po jakim okresie trwania przerwy w chorobie, zostanie rozpoczęty nowy okres zasiłkowy? Czy kwotę abonamentu medycznego, należy uwzględniać w podstawie wymiaru świadczeń chorobowych? Jak należy ustalić podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego po świadczeniu rehabilitacyjnym? Czy dodatkowe wynagrodzenie społecznego inspektora pracy, ustalone w formie ryczałtu, powinno być uwzględnione przy obliczaniu podstawy wymiaru świadczeń chorobowych? Jakie są zasady uzupełniania wynagrodzenia godzinowego, wliczanego do podstawy wymiaru zasiłku chorobowego?... 35

8 JAKRO 24 KOMENTARZ - wrzesień Przez jaki okres pracownik po 50 roku życia otrzymuje wynagrodzenie za czas choroby? Jaki wpływ ma wprowadzenie nowego składnika wynagrodzenia w miejsce zlikwidowanego, na ustalanie podstawy wymiaru zasiłków? Czy choroba pracownicy w czasie urlopu wychowawczego, daje prawo do zasiłku chorobowego? Jakie są zasady sumowania poszczególnych niezdolności do pracy, do jednego okresu zasiłkowego? Czy pracownik zatrudniony w dwóch zakładach pracy, w razie wypadku przy pracy, ma prawo do świadczeń chorobowych w wysokości 100 % u każdego pracodawcy? Jakie są zasady ustalenia wysokości świadczenia rehabilitacyjnego? Czy wypłacana pracownikom prowizja, w celu wliczenia jej do podstawy wymiaru świadczeń chorobowych, podlega uzupełnieniu? Czy można wypłacać zasiłek chorobowy na podstawie zaświadczenia wydanego przez szpital uzdrowiskowy? W jakim terminie ZUS dokonuje wypłaty zasiłków chorobowych? Czy premia, której wysokość jest uzależniona od wyników sprzedaży, będzie uwzględniana w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego? Jak ustalić podstawę wymiaru zasiłku chorobowego w pierwszym roku pracy nowego pracownika? W jakim terminie należy wypłacić zasiłek chorobowy, jeżeli pracownik dostarczył zwolnienie lekarskie już po wypłacie wynagrodzenia za dany miesiąc? Czy pracownica zatrudniona w dwóch zakładach pracy, na podstawie umów o pracę na czas nieokreślony, ma prawo do zasiłku macierzyńskiego w każdej firmie? Zgodnie z obowiązującymi przepisami, podleganie ubezpieczeniu chorobowemu z dwóch lub więcej tytułów, uprawnia do jednoczesnego pobierania zasiłku macierzyńskiego, z każdego tytułu ubezpieczenia, ponieważ każdy z pracodawców udzielił urlopu macierzyńskiego. Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, która urodziła dziecko w okresie ubezpieczenia chorobowego. Podstawą do wypłaty zasiłku macierzyńskiego za okres przed porodem jest zaświadczenie lekarskie, stwierdzające przewidywaną datę porodu. Zasiłek macierzyński po porodzie wypłaca się na podstawie skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka. Pobieranie zasiłku macierzyńskiego jest tytułem do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych. W przypadku, kiedy pracownica jest zatrudniona na podstawie dwóch umów o pracę i w związku z urodzeniem dziecka pobiera dwa zasiłki macierzyńskie, wówczas podlega obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania obu zasiłków. Każdy z pracodawców powinien zgłosić ją do ubezpieczeń poprzez wykazanie w raporcie ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia XX i rozliczonymi składkami od podstawy, którą stanowi kwota zasiłku macierzyńskiego. Pracodawca oblicza składki i wykazuje je w raporcie ZUS RCA, natomiast finansuje je w całości budżet państwa za pośrednictwem ZUS. Do 31 sierpnia 2009r. warunkiem podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego było nieposiadanie ustalonego prawa do emerytury lub renty i innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń

9 JAKRO 42 KOMENTARZ - wrzesień ŚWIADCZENIA EMERYTALNE I RENTOWE str Czy przysługuje wcześniejsza emerytura dla mężczyzny urodzonego przed 1 stycznia 1949r.? Czy wniosek o ustalenie kapitału początkowego, można złożyć wraz z wnioskiem o emeryturę? Czy współpraca przy działalności gospodarczej, pozbawia prawa do wcześniejszej emerytury? Kiedy ZUS przeliczy podstawy wymiaru emerytury w razie kontynuowania pracy po przejściu na emeryturę? Czy przychód z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu w spółce, będzie podlegał uwzględnieniu w przychodzie mającym wpływ na zawieszenie lub zmniejszenie emerytury? Jakie są zasady wypłacania świadczenia kompensacyjnego dla nauczycieli? Czy częściowa niezdolność do pracy orzeczona po całkowitej niezdolności, może powodować utratę prawa do renty? W jakim okresie można ubiegać się o zasiłek pogrzebowy? Czy przysługuje wcześniejsza emerytura dla mężczyzny urodzonego przed 1 stycznia 1949r.? Zgodnie z przepisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, mężczyzna urodzony przed dniem 1 stycznia 1949r. może przejść na emeryturę po osiągnięciu wieku 60 lat, jeżeli posiada co najmniej 35-letni okres składkowy i nieskładkowy, albo co najmniej 25-letni okres składkowy i nieskładkowy oraz został uznany za całkowicie niezdolnego do pracy. Emerytura, o której mowa, przysługuje ubezpieczonym, którzy: ostatnio, przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę, byli pracownikami oraz w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, pozostawali w stosunku pracy co najmniej przez 6 miesięcy, chyba że w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę, są uprawnieni do renty z tytułu niezdolności do pracy. Spełnienia powyższych warunków nie wymaga się od ubezpieczonych, którzy przez cały okres wymagany do nabycia prawa do wcześniejszej emerytury, podlegali ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z tytułu pozostawania w stosunku pracy. Prawo do wcześniejszej emerytury na mocy powołanego przepisu przysługuje mężczyźnie urodzonemu najpóźniej 31 grudnia 1948r. i warunkiem nabycia prawa do wcześniejszej emerytury jest posiadanie, odpowiednio długiego stażu ubezpieczeniowego. O wcześniejszą emeryturę może ubiegać się mężczyzna urodzony przed 1 stycznia 1949r., który wymagany staż ubezpieczeniowy udowodni także po 31 grudnia 2008r. W przypadku mężczyzny, który np. w listopadzie 2008r. ukończył 60 lat i legitymował się już 35-letnim okresem składkowym ale przez ostatnie 10 lat prowadził działalność gospodarczą i opłacał z tego tytułu składki do ZUS, nie jest uprawniony do emerytury wcześniejszej. Jeżeli wspomniany mężczyzna w 2009r. podjął pracę na podstawie umowy o pracę i po przepracowaniu 6 miesięcy złożył w ZUS wniosek o ustalenie prawa do wcześniejszej emerytury, ZUS przyzna mu prawo do wcześniejszej emerytury, ponieważ mężczyzna obok spełnienia warunków dotyczących wieku i stażu, ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę był pracownikiem oraz w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, pozostawał w stosunku pracy co najmniej przez 6 miesięcy.

10 KOMENTARZ - wrzesień JAKRO 4. ZATRUDNIANIE, DOKUMENTACJA PRACOWNICZA str W jakim terminie należy wydać świadectwo pracy? Czy praca za granicą wydłuża staż pracy w Polsce? Jakie informacje o urlopie wypoczynkowym, należy zamieścić w treści świadectwa pracy? Czy okres pobierania przez pracownicę zasiłku macierzyńskiego w czasie urlopu wychowawczego, należy wykazać w treści świadectwa pracy? Czy jest możliwe rozwiązanie umowy o pracę z pracownicą, przebywająca na urlopie macierzyńskim? Czy przedłużanie umowy na czas określony, spowoduje jej przekształcenie w umowę bezterminową? Czy można rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z jego winy, jeżeli jako kierowca wskutek nieuwagi spowodował stłuczkę i uszkodził pojazd służbowy? Czy za święto 15 sierpnia 2009r. pracodawca musiał udzielić dnia wolnego? Jaka temperatura powietrza na stanowisku pracy, zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia pracownikom napojów chłodzących? Jakie zmiany wprowadzono do Kodeksu pracy, dotyczące obowiązków pracodawców z zakresu zwalczania pożarów? Czy wszyscy kandydaci do pracy, muszą być skierowani na wstępne badania lekarskie? Jakie są zasady zawierania umowy o pracę? Jakich informacji może żądać pracodawca od pracownika, niezależnie od danych osobowych, uzyskanych na etapie naboru? Jakie informacje musi przekazać pracodawca, nowozatrudnionemu pracownikowi? Czy można rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, z datą wsteczną? Jakie obowiązki ma pracodawca w zakresie szkolenia bhp, zatrudnianych pracowników? Kiedy pracodawca ma obowiązek tworzenia regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania? Jakie regulacje obejmują przygotowanie zawodowe dorosłych? Kiedy można rozwiązać umowę o pracę z powodu nieobecności pracownika, niezwiązanej z jego chorobą? Czy podanie błędnej podstawy prawnej, dyskwalifikuje wypowiedzenie umowy o pracę? Czy każdą umowę można rozwiązać na zasadzie porozumienia stron? Czy dopuszczalna jest elektroniczna forma wypowiedzenia umowy o telepracę? Czy prezes spółki z o.o. w wieku przedemerytalnym, podlega ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę? Na jakich zasadach zakład powinien przyjąć pracownika, który zgłosił się do pracy, ponieważ nie otrzymał przedłużenia świadczenia rehabilitacyjnego? Czy kolejna umowa na czas określony przekształci się w bezterminową umowę o pracę, jeżeli wcześniej z pracownikiem były zawarte już umowy: na okres próbny, na czas określony, na zastępstwa nieobecnego pracownika? Jeżeli termin rozwiązania umowy o pracę pracownicy zatrudnionej na czas określony, przypada w trakcie urlopu macierzyńskiego, czy pracodawca ma obowiązek przedłużyć tę umowę do końca urlopu? W jaki sposób należy ustalić okres wypowiedzenia umowy o pracę, jeżeli w trakcie jego biegu, pracownik osiągnie 3 letni staż pracy? W jaki sposób rada nadzorcza zawiera umowy o pracę z członkami zarządu spółki z o.o.? Jakie obowiązki spoczywają na pracodawcy, zatrudniającego pracownicę w okresie ciąży? Jakiego rodzaju prace zostały kobietom wzbronione?... 63

11 JAKRO 48 KOMENTARZ - wrzesień Czy pracownica ciężarna może pracować przy komputerze? Jakie uprawnienia ma pracownica karmiąca dziecko piersią? Na czym polega ochrona stosunku pracy kobiety w okresie ciąży? Czy jest możliwe obniżenie wymiaru etatu w celu sprawowania przez pracownicę opieki nad dzieckiem? Czy przysługuje odprawa pieniężna w przypadku zwolnień grupowych, pracownikowi zatrudnionemu na czas określony? Jakie zmiany zostały wprowadzone do ustawy o radach pracowników? Czy pracodawca ma obowiązek wydania nowego świadectwa pracy, jeżeli sąd uznał, że rozwiązanie stosunku pracy było wadliwe? Czy w świadectwie pracy, należy podać jako przyczynę wypowiedzenia, zwolnienia grupowe? Czy pracodawca na żądanie pracownika, powinien mu wydać przechowywaną w jego aktach kopię świadectwa pracy, czy musi sporządzić duplikat świadectwa pracy z podaniem daty jego wystawienia? W jakim terminie należy wydać świadectwo pracy? Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, świadectwo pracy powinno być wydane w dniu rozwiązania stosunku pracy, a jeśli to nie było możliwe, wysłane w ciągu 7 dni kalendarzowych od tego dnia. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy, pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Określenie niezwłocznie oznacza działanie bez zbędnej zwłoki, czyli w dniu, w którym następuje rozwiązanie lub wygaśnięcie stosunku pracy, do rąk samego pracownika lub osoby przez niego upoważnionej a jeżeli nie jest to możliwe, w ciągu 7 dni od dnia ustania stosunku pracy za pośrednictwem poczty albo w inny dostępny sposób. Pracodawca wypełnia swój obowiązek wydania świadectwa pracy, jeżeli wręcza je pracownikowi w miejscu jego dotychczasowego zatrudnienia, a gdy jest to niemożliwe lub utrudnione, gdy świadectwo pracy przesyła do miejsca pobytu pracownika najwcześniej, jak tylko jest to możliwe. Jeżeli pracodawca przygotował świadectwo pracy z zamiarem wręczenia go w dniu rozwiązania stosunku pracy, a pracownik odmówił przyjęcia, wówczas świadectwo pracy należy niezwłocznie wysłać pracownikowi pocztą lub w inny dostępny sposób. Przy ustalaniu terminu doręczenia świadectwa, jeśli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, przy obliczaniu terminu nie uwzględnia się dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło, np. jeżeli z pracownikiem rozwiązano umowę o pracę w dniu 31 sierpnia 2009r., wówczas świadectwo pracy powinno zostać wysłane w terminie do 7 września 2009r Czy praca za granicą wydłuża staż pracy w Polsce? Po zmianie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, od 1 lutego 2009r. pracodawca powinien uwzględnić w ogólnym stażu pracownika, wszystkie udokumentowane okresy pracy za granicą. Bez znaczenia jest okres wykonywanej za granicą pracy, fakt opłacania składki na Fundusz Pracy oraz obywatelstwo osoby zatrudnionej. Do końca stycznia br., przyjęcie okresów zagranicznej pracy na poczet uprawnień pracowniczych w Polsce, zależało od obywatelstwa osoby zatrudnionej. Obywatelom państwa należącego do Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) oraz niewchodzącego w skład EOG, lecz korzystającego ze swobody przepływu osób na podstawie umów zawartych ze Wspólnotami Europejskimi i ich członkami: zatrudnienie w tych krajach zaliczono bez wymogu

12 JAKRO 68 KOMENTARZ - wrzesień WYNAGRODZENIA I ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE str Czy zakład może wypłacić pracownikowi dofinansowanie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych do wczasów organizowanych we własnym zakresie, jeżeli pracownik nie przedstawił rachunków potwierdzających poniesione koszty? Czy ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych można sfinansować szkolenia pracowników? Czy pracodawca może według własnego uznania, w indywidualnych przypadkach podnieść wysokość podstawy nagrody jubileuszowej? Czy ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, należy wliczać do podstawy wymiaru wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy? Czy pracownikowi należy się dieta z tytułu podróży krajowej, który ma zagwarantowane śniadanie w hotelu? W jaki sposób należy obliczyć wynagrodzenie urlopowe po zmianie stawki? Jak należy uzupełnić podstawę wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy w razie częściowej nieobecności pracownika w pracy w przyjmowanym okresie, jeżeli wystąpiły w nim nadgodziny? Czy ustalając prawo do nagrody jubileuszowej pracownika budżetówki, należy uwzględnić zagraniczny staż pracy? Jakie zmiany zostały wprowadzone w zakresie funkcjonowania funduszu szkoleniowego? Czy pracodawcy prywatni też powinni na nowo ustalić pracownikom prawo do nagród jubileuszowych w związku z koniecznością uwzględniania wszystkich okresów pracy za granicą? Czy pracownicza kasa zapomogowo-pożyczkowa może działać w każdym zakładzie pracy? Jakie mogą być zasady wynagradzania osób zarządzających? Do jakiej wysokości pracodawca powinien sfinansować zakup okularów do pracy przy komputerze? Kiedy pracownik samorządowy nabędzie prawo do odprawy emerytalnej? W jaki sposób należy obliczać wynagrodzenie za dłuższą pracę niepełnoetatowca? Czy nagrodę jubileuszową, można wypłacić rodzinie, jeżeli pracownik zmarł na dwa tygodnie przed nabyciem do niej prawa? W jaki sposób należy naliczyć odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na osoby, wykonujące prace w warunkach szkodliwych? Czy dofinansowanie do wczasów pod gruszą, podlega zajęciu komorniczemu w całości? W jaki sposób należy obliczyć wynagrodzenie za urlop pracownika, który jest wynagradzany według stałej stawki miesięcznej? W jaki sposób należy obliczyć ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w przypadku, kiedy w okresie poprzedzającym ustanie zatrudnienia, pracownik nie przepracował wszystkich dni wynikających z obowiązującego go rozkładu czasu pracy, natomiast pracował w godzinach nadliczbowych? Czy pracodawca ma obowiązek wypłacać pracownikom wyrównanie za miesiące, w których ich wynagrodzenia są niższe od minimalnego, w trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym? Jak ustalić podstawę wymiaru wynagrodzenia urlopowego, jeżeli pracownica przebywała na zwolnieniu lekarskim, a następnie na urlopie macierzyńskim i bezpośrednio po tym urlopie, skorzystała z urlopu wypoczynkowego? Czy nagroda jubileuszowa ulega proporcjonalnemu zmniejszeniu do wymiaru etatu? Czy ograniczenia wynikające z Kodeksu pracy dotyczące potrąceń pożyczki bankowej egzekwowanej przez komornika, dotyczą również wynagrodzenia z umowy zlecenia? Czy pracodawca ma obowiązek wypłaty nagrody jubileuszowej również w okresie urlopu bezpłatnego?... 77

13 JAKRO 78 KOMENTARZ - wrzesień CZAS PRACY I URLOPY WYPOCZYNKOWE str W jaki sposób należy obliczyć dodatek za nadgodziny, jeżeli pracownik przekroczył normę czasu pracy o 1,5 godziny? Jaki będzie wymiar urlopu pracownika, który wykorzystał w poprzednim zatrudnieniu zbyt dużą liczbę dni urlopu wypoczynkowego? Czy delegowany pracownik może skorzystać z urlopu wypoczynkowego na żądanie? Czy pracodawca może na okres do rozwiązania stosunku pracy, udzielić pracownikowi urlopu wypoczynkowego? Jakie są zasady udzielania urlopu wychowawczego podczas umowy terminowej? Jak należy postąpić w przypadku, kiedy w jednym z dni dla pracownika wolnych od pracy, przypadnie święto? Kiedy występuje przekroczenie normy czasu pracy w systemie równoważnym? Czy każde święto obniża wymiar czasu pracy? Kiedy urlop wypoczynkowy może zostać przerwany? Czy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu bezpłatnego? Czy pracownica ma prawo do urlopu wypoczynkowego za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego w trakcie urlopu wychowawczego? Jak należy udzielać urlopu wypoczynkowego pracownikom młodocianym, jeżeli przez dwa dni w tygodniu uczą się w szkole, a przez trzy dni uczą się zawodu u pracodawcy? Jakie zmiany zostały wprowadzone do ustawy o czasie pracy kierowców? Czy w przypadku choroby bądź innej nieobecności pracownika w dniu wyznaczonym jako dzień wolny w zamian za 15 sierpnia 2009r., należy takiemu pracownikowi wyznaczyć inny dzień wolny? Czy jest możliwe skorzystanie z urlopu wypoczynkowego w pierwszym miesiącu pracy? Jakie są zasady udzielania dodatkowego urlopu, pracownikowi niepełnosprawnemu? Jakie są zasady wynagradzania pracy w nocy? Kiedy występuje praca w godzinach nadliczbowych, w przerywanym czasie pracy? W jaki sposób ustala się wymiar urlopu wypoczynkowego po urlopie bezpłatnym? Czy planując czas pracy, można polecić pracownicy przychodzenie do pracy o różnych porach dnia? W jakim wymiarze przysługuje urlop wypoczynkowy w przypadku przedłużenia umowy o pracę do dnia porodu? Czy w okresie stażu, na który został skierowany przez urząd pracy absolwent szkoły wyższej, przysługuje mu urlop wypoczynkowy? Czy ukończenie gimnazjum, ma wpływ na uprawnienia urlopowe? Czy odbywanie praktyk zawodowych, podlega wliczeniu do stażu pracy, od którego zależy wymiar urlopu wypoczynkowego? Czy pracownikowi niepełnosprawnemu przysługuje cały 10 dniowy dodatkowy urlop, jeżeli dostarczył orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w trakcie roku? Jakie są zasady udzielania urlopu dla pracowników, zatrudnionych w równoważnym i w zadaniowym czasie pracy? Jakie są zasady udzielania urlopu wypoczynkowego? Jakie są zasady udzielania urlopu wypoczynkowego pracownikom niepełnosprawnym? W jakim wymiarze jest udzielany urlop wypoczynkowy radcy prawnego? Jakie są zasady udzielania urlopu wypoczynkowego w dodatkowym miejscu zatrudnienia?... 90

14 KOMENTARZ - wrzesień JAKRO Jakie są zasady udzielania urlopu uzupełniającego? Jakie są zasady udzielania urlopu wypoczynkowego po urlopie macierzyńskim? Jakie są zasady dzielenia urlopu wypoczynkowego na części? Kiedy pracodawca może odwołać pracownika z urlopu wypoczynkowego? Czy pracownica z powodu choroby dziecka, może wystąpić o przedłużenie urlopu o dni sprawowania opieki nad dzieckiem? W jakim terminie powinien być sporządzany plan urlopowy? Jakie konsekwencje poniesie pracownik odwołany z urlopu wypoczynkowego, jeśli nie stawi się w firmie na wezwanie pracodawcy? Czy jest możliwe wprowadzenie zadaniowego czasu pracy w handlu? Kiedy pracownikowi przysługuje uprawnienie do ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy? Jakie dodatki należą się pracownikowi za pracę w niedzielę powyżej 8 godzin? Jakie są zasady rozliczania czasu pracy w podróży służbowej kierowcy? Czy jest możliwe wprowadzenie ruchomej organizacji czasu pracy? W jaki sposób należy obliczyć dodatek za nadgodziny, jeżeli pracownik przekroczył normę czasu pracy o 1,5 godziny? Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, za każdą godzinę pracy nadliczbowej, pracownikowi przysługuje czas wolny albo dodatek. W przypadku niepełnej godziny, przepisy nie regulują czasu ułamkowego, wskazując jedynie wysokość oraz sposób obliczenia dodatku, ale pracodawca może dokonać zaokrąglenia do pełnych godzin, w ramach realizacji zasady korzystniejszej dla pracownika. Podstawę obliczania dodatku za pracę w godzinach nadliczbowych, stanowi wynagrodzenie pracownika, wynikające z jego osobistego zaszeregowania, określonego stawką godzinową lub miesięczną. Jeśli pracownik jest wynagradzany w inny sposób, np. wynikowo, prowizyjnie, akordowo, wówczas podstawę stawki dodatku stanowi 60 % wynagrodzenia. Obliczając dodatek za pracę nadliczbową, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. W przypadku, kiedy pracownik jest wynagradzany według stałej stawki miesięcznej, wynagrodzenie to należy podzielić przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w danym miesiącu a uzyskaną w ten sposób stawkę za 1 godzinę, należy pomnożyć przez wskaźnik procentowy dodatku 50 % lub 100 %. Normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe powinno obejmować wszystkie składniki wynagrodzenia, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie jak np. premie regulaminowe, dodatki stażowe, funkcyjne, jeżeli ma do nich prawo w miesiącu, w którym pracował w godzinach nadliczbowych co gwarantuje zrównanie wynagrodzenia za pracę ponadnormatywną z tym, które pracownik otrzymuje za pracę rozkładową Jaki będzie wymiar urlopu pracownika, który wykorzystał w poprzednim zatrudnieniu zbyt dużą liczbę dni urlopu wypoczynkowego? Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, wymiar urlopu pracownika zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy na cały rok kalendarzowy wynosi: przy stażu urlopowym poniżej 10 lat - 20 dni; przy co najmniej 10-letnim stażu urlopowym - 26 dni. Przy zatrudnieniu w niepełnym wymiarze czasu pracy, urlop ustala się, biorąc za podstawę wskazane wielkości, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy. Wynikający

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM

URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM URLOP BEZPŁATNY A PRAWO DO ZASIŁKÓW ZWIĄZANYCH Z CHOROBĄ I MACIERZYŃSTWEM Co o urlopie bezpłatnym stanowi Kodeks pracy Zgodnie z Kodeksem pracy pracodawca może udzielić pracownikowi, na jego pisemny wniosek,

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH

ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH ZASADY USTALANIA PODSTAWY WYMIARU SKŁADEK NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE OSÓB PRZEBYWAJĄCYCH NA URLOPACH WYCHOWAWCZYCH (aktualizacja od 1 września 2013 r.) Do 31 sierpnia 2013 r. podstawę wymiaru

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. odw-rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2015r. - stosowanie zmienionych przepisów Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okręgowy w Opolu ul. Kołłątaja 11, 45-064 Opole tel./fax (77) 453-90-11 biuro@opole.skwp.pl www.opole.skwp.pl RO 007026416-00112 NIP

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV

Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV SPIS TREŚCI Wykaz autorów... XIII Wykaz skrótów... XV ROZDZIAŁ 1. System wynagradzania pracowników samorządowych... 1 1.1. Definicja pracownika samorządowego... 1 1.2. Czynności kadrowe... 2 1.3. Obligatoryjne

Bardziej szczegółowo

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł.

Program. Polexpert - informacje o szkoleniu. Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta. Koszt szkolenia: zł. Rozliczenia z ZUS-em - kompendium dla zaawansowanych.rozliczanie składek na ubezpieczenia społeczne oraz zasiłki macierzyńskie i chorobowe w 2014r. z uwzględnieniem proponowanych zmian Kod szkolenia: 430614

Bardziej szczegółowo

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016

odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 odw-kadry i płace w praktyce. Wybrane zagadnienia z zakresu płac oraz Prawa pracy z uwzględnieniem zmian w 2016 Kod szkolenia: 570916 Miejsce: Nałęczów, Villa Aurelia Hotel and SPA Koszt szkolenia: 2490.00

Bardziej szczegółowo

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r.

katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. katarzyna kalata Jak rozliczać zasiłki macierzyńskie po zmianach od 17 czerwca 2013 r. SPIS TREŚCI Prawo do zasiłku macierzyńskiego.... 3 Wymiar zasiłku macierzyńskiego z tytułu urodzenia dziecka w czasie

Bardziej szczegółowo

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY...

Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY... Spis treści WYKAZ SKRÓTÓW... Wykaz aktów prawnych... AUTORZY.... XI XIII XV ROZDZIAŁ 1. Zasady oskładkowania i opodatkowania wynagrodzeń... 1 1. Definicja przychodu ze stosunku pracy... 1 2. Nieodpłatne

Bardziej szczegółowo

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania

Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania Patrycja Potocka-Szmoń Agnieszka Kraszewska-Godziątkowska Świadczenia pieniężne ze stosunku pracy 2015 Instruktaż naliczania komentarz, przykłady, dokumentacja z suplementem elektronicznym Stan prawny:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania

ROZDZIAŁ 3. Pojęcie minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz zasady jego obliczania Spis treści Wykaz skrótów Wstęp ROZDZIAŁ 1. Wewnątrzzakładowe źródła prawa dotyczące wypłaty świadczeń pieniężnych ze stosunku pracy 1.1. Zasady ogólne 1.2. Układ zbiorowy pracy 1.3. Regulamin wynagradzania

Bardziej szczegółowo

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r

2. Obowiązki na przełomie roku 2014 i 2015 2.1 Kalendarz pracodawcy - płatnika w 2015 r Spis treści Wykaz skrótów 1. Nowości, wskaźniki i stawki w 2015 r 1.1 Wynagrodzenie minimalne w 2015 r 1.2 Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r 1.2.1 Oskładkowanie przychodów członków rad nadzorczych

Bardziej szczegółowo

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1.

Czwarte wydanie Leksykonu kadrowego dotyczy stanu prawnego na dzień 01.01.2012 r. Spis treści: Część I. Stosunek pracy. Rozdział 1. Leksykon kadrowego. Zawiera wzory pism i umów. Wydanie 4. Rafał Styczyński Książka jest bardzo praktycznym źródłem wiedzy, przeznaczona głównie dla działów kadr, biur rachunkowych oraz kancelarii doradztwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne REGULAMIN WYNAGRADZANIA BIAŁOŁĘCKIEGO OŚRODKA KULTURY (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy wstępne Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania Białołęckiego Ośrodka Kultury stanowią przepisy: 1. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach

Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej. im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Regulaminu wynagradzania w Szkole Podstawowej im. Bolesława Krzywoustego w Piaskach Na podstawie art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz.1458)

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty

Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Wynagrodzenia i ich konsekwencje podatkowe oraz obciążenia na ubezpieczenie społeczne - warsztaty Kod szkolenia: 913614 Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta Koszt szkolenia: 490.00 zł Program 1. Na co warto

Bardziej szczegółowo

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych

Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Dyplomowany specjalista ds. płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych Kod szkolenia: 578116 Miejsce: Katowice, Centrum miasta Koszt szkolenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina

Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Regulamin Wynagradzania Stowarzyszenia po pierwsze Rodzina Na podstawie art. 77² 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1971 r. Kodeks pracy (z 1974 r. Dz.U. Nr 24, poz. 114 z późn. zmianami) ustala się co następuje.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9

SPIS TREŚCI. Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r... 9 SPIS TREŚCI 1. KODEKS PRACY Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.... 9 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu

REGULAMIN WYNAGRADZANIA. Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu REGULAMIN WYNAGRADZANIA Domu Pomocy Społecznej dla Kombatantów w Opolu Na podstawie art. 77 2 Kodeksu pracy z dnia 26 czerwca 1974r. (Dz. U. z 1998r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Urlop wychowawczy w enova

Urlop wychowawczy w enova Urlop wychowawczy w enova Strona 1 z 17 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Konfiguracja w programie enova...3 2.2 Wskaźniki do urlopu wychowawczego...3 2.2.1 Przeciętne wynagrodzenie w poprzednim kwartale...3

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI Załącznik nr 1 do zarządzenia Dyrektora COKiS Nr 3 z dnia 11 października 2012 roku REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CEDYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W CEDYNI (tekst jednolity) Rozdział I Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH

REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 /2016 z dnia 5.01.2016 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA MIEJSKIEGO DOMU KULTURY POŁUDNIE W KATOWICACH Podstawa prawna: - art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeksu

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ WIEPRZA I LEŚNYM SZLAKIEM. I. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 3/2009 Zarządu Stowarzyszenia LGD Doliną Wieprza i leśnym szlakiem z dnia 30.12.2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA DLA PRACOWNIKÓW STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA DOLINĄ

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2015 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIV uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) .................................... Pieczątka płatnika składek [1] ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA

Bardziej szczegółowo

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. dr I. A. Wieleba Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych po 31 grudnia 1948 r. Osoby urodzone po dniu 31 grudnia 1948 r. mogą nabyć prawo do emerytury w powszechnym wieku emerytalnym,

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2008 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu

Opis szkolenia. Dane o szkoleniu. Program. BDO - informacje o szkoleniu Opis szkolenia Dane o szkoleniu Kod szkolenia: 529616 Temat: Naliczanie wynagrodzeń oraz nowości w zakresie ubezpieczeń społecznych i świadczeń pieniężnych w 2016r. 10-13 Lipiec Gdynia, Hotel Nadmorski,

Bardziej szczegółowo

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY

LISTA PŁAC - PRZYKŁADY LISTA PŁAC - PRZYKŁADY Spis treści I. Lista płac przykłady... 2 1) Praca w miejscu zamieszkania, przysługuje ulga... 2 2) Praca poza miejscem zamieszkania, przysługuje ulga... 3 3) Praca w miejscu zamieszkania,

Bardziej szczegółowo

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek)

ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem (wypełnia płatnik składek) Pieczątka płatnika składek [1] DANE IDENTYFIKACYJNE PŁATNIKA SKŁADEK 01. Numer NIP (wpisać bez kresek) (1) 02. Numer REGON (1) ZAŚWIADCZENIE PŁATNIKA SKŁADEK Przed wypełnieniem należy zapoznać się z pouczeniem

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2014 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XIII uaktualnione Stan prawny: 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania. 1 DZIEŃ 17 wrzesień 2015r. 1. Źródła prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych.

KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania. 1 DZIEŃ 17 wrzesień 2015r. 1. Źródła prawa w zakresie ubezpieczeń społecznych. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 10.09.2015 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 17 wrzesień 2015 r. 24 wrzesień 2015 r. 5 październik 2015 r. godz. 10:00 MIEJSCE:

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY

ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK CHOROBOWY ŚWIADCZENIE REHABILITACYJNE ZASIŁEK WYRÓWNAWCZY Zasiłek chorobowy r Komu przysługuje zasiłek chorobowy? Zasiłek chorobowy przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem

Bardziej szczegółowo

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa.

6. Pracownik, który otrzymał odprawę nie moŝe ponownie nabyć do niej prawa. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem, ustala się na podstawie art. 77 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst. jedn. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, ze zm.) oraz na podstawie:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM

ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM ROZDZIAŁ ÓSMY KODEKSU PRACY UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM Art. 176. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia. Rada Ministrów określi,

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - marzec - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach

Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach Rozliczanie wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w 2015 r. za pracowników i osoby zatrudnione na zleceniu w księgach rachunkowych Dr Katarzyna Trzpioła Wynagrodzeniem za pracę (PRZYCHODAMI

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki

Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych. I Obowiązek opłacania składki Zasady rozliczania i opłacania składki na Fundusz Emerytur Pomostowych I Obowiązek opłacania składki Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o emeryturach pomostowych 1 (zwanej danej ustawą), składka na Fundusz

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 800 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN ul.

ZAPRASZAMY. KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 800 PLN + 23% VAT TERMINY: godz. 10:00. MIEJSCE: KATOWICE INTER - PRODRYN ul. PROMOCJA DLA ZGŁOSZEŃ DO 29.04.2016 UPOMINEK DLA KAŻDEGO UCZESTNIKA TERMINY: KURS SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ ZUS 3 spotkania 6 maj 2016 r. 12 maj 2016 r. 1 czerwiec 2016 r. godz. 10:00 MIEJSCE: KATOWICE

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH

ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH ZAKŁADOWY UKŁAD ZBIOROWY PRACY DLA PRACOWNIKÓW SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W ŻARACH Zawarty w dniu 26 listopada 2014 roku pomiędzy: Spółdzielnią Mieszkaniową w Żarach, reprezentowaną przez Prezesa Zarządu

Bardziej szczegółowo

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne)

Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Płace od A do Z naliczanie i rozliczanie wynagrodzeń w 2015 roku (dwudniowe warsztaty praktyczne) Cel szkolenia: Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom gruntowej wiedzy z podstaw naliczania wynagrodzeń.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników niepedagogicznych Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie /Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum im. Cypriana Kamila Norwida w Stanisławowie Nr 3/2009 z dnia 15 maja 2009 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone zarządzeniem Dyrektora Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI Załącznik 16D REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI podstawa prawna : art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity :

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych,

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: - ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych, Załącznik do Zarządzenia Nr 27 Dyrektora Zespołu Szkól Ogólnokształcących Nr 2 w Legionowie z dnia 30.06.2009r. Regulamin wynagradzania pracowników administracji i obsługi Zespołu Szkół Ogólnokształcących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 42/2008. Wójta Gminy Kęsowo

Zarządzenie Nr 42/2008. Wójta Gminy Kęsowo Zarządzenie Nr 42/2008 Wójta Gminy Kęsowo z dnia 14 sierpnia 2008 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Wynagradzania w Urzędzie Gminy Kęsowo Na podstawie art. 77 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW

KOMPLEKSOWY KURS - PŁACE W FIRMIE OD PODSTAW ANZUS SZKOLENIA DORADZTWO A N Z U S Szkolenia Doradztwo www.anzus-szkolenia.pl BIURO Telefon 076 854 90 64 OBSŁUGI SZKOLEŃ Faks 076 854 90 64 Tel. kom. 0507 630 931 E-Mail: biuro@anzus-szkolenia.pl ANZUS

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne

Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku. I. Przepisy wstępne Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2014 z dnia 01.07.2014 r. Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku Regulamin wynagradzania pracowników Powiatowej Biblioteki Publicznej w Otwocku I. Przepisy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W SPECJALNYM OSRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM W DĘBOWEJ ŁĄCE Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE. Rozdział I Urlopy wypoczynkowe

DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE. Rozdział I Urlopy wypoczynkowe DZIAŁ SIÓDMY URLOPY PRACOWNICZE Rozdział I Urlopy wypoczynkowe Art. 152. 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, zwanego dalej "urlopem". 2. Pracownik

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA (wzór) Rozdział 1 Wynagrodzenie zasadnicze

REGULAMIN WYNAGRADZANIA (wzór) Rozdział 1 Wynagrodzenie zasadnicze REGULAMIN WYNAGRADZANIA (wzór) Rozdział 1 Wynagrodzenie zasadnicze 1. W niniejszym regulaminie ustala się, na podstawie art. 77 2 k.p., warunki wynagradzania za pracę oraz przyznawania innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r.

informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. informator płacowy Wskaźniki i stawki aktualne od 1 stycznia 2015 r. NOWOŚĆ Książka SKŁADKI 2015 Zmiany, dokumentacja, rozliczenia z ZUS JUŻ W SPRZEDAŻY To praktyczne kompendium niezbędne w codziennej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W SZKOLE PODSTAWOWEJ W STANIEWICACH Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W ZESPOLE SZKÓL NR 2 IM. WŁADYSŁAWA ORKANA W SZCZECINIE Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013

Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 Agnieszka Jacewicz Danuta Małkowska KADRY I P ACE 2013 obowi¹zki pracodawców rozliczanie œwiadczeñ pracowniczych dokumentacja kadrowa, podatkowa i ZUS Wydanie XI uaktualnione Oœrodek Doradztwa i Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE. Rozdział 1. Przepisy ogólne REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW W URZĘDZIE Rozdział 1 Załącznik do Zarządzenia Nr 145/09 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 maja 2009r. Przepisy ogólne 1. 1. Regulamin wynagradzania, zwany dalej regulaminem

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE

ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. MARII PAULINY ORSETTI W CHEŁMIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2010 Dyrektora Chełmskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie ZAKŁADOWY REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW CHEŁMSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity)

USTAWA. z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. 1) (tekst jednolity) Dz.U.98.21.94 1998.09.01 zm. Dz.U.98.113.717 art. 5 1999.01.01 zm. Dz.U.98.106.668 art. 31 2000.01.01 zm. Dz.U.99.99.1152 art. 1 2000.04.06 zm. Dz.U.00.19.239 art. 2 2001.01.01 zm. Dz.U.00.43.489 art.

Bardziej szczegółowo

Co i jak robić, kiedy straci się pracę?

Co i jak robić, kiedy straci się pracę? Co i jak robić, kiedy straci się pracę? Szef właśnie dał ci wypowiedzenie? A może jakiś czas temu straciłeś pracę i nie wiesz, jak odnaleźć się w tej sytuacji? Przeczytaj nasz poradnik! str. 1 Zwolnienie

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE

REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie PRZEPISY WSTĘPNE REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników Starostwa Powiatowego w Oławie I. PRZEPISY WSTĘPNE 1 Regulamin określa zasady i warunki wynagradzania za pracę oraz świadczenia związane z pracą i warunki ich przyznawania.

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37

R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 R E G U L A M I N Wynagradzania pracowników zatrudnionych w Domu Pomocy Społecznej im. Józefy Jaklińskiej w Rzeszowie ul. Powstańców Styczniowych 37 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk REGULAMIN WYNAGRADZANIA Pracowników Centrum Astronomicznego im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk Opracowany na podstawie ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 1998 r. Nr 21 poz.

Bardziej szczegółowo

Art. 154 [Wymiar urlopu wypoczynkowego] 1. Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,

Art. 154 [Wymiar urlopu wypoczynkowego] 1. Wymiar urlopu wynosi: 1) 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat, Dział siódmy. Urlopy pracownicze Rozdział I. Urlopy wypoczynkowe Art. 152 [Definicja; zakaz zrzeczenia] 1. Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego,

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU

INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU INFORMACJA NA TEMAT ZMIAN W KODEKSIE PRACY OD 22.02.2016 ROKU 1. Umowa o pracę na czas wykonywania określonej pracy oraz na zastępstwo. Z kodeksu pracy została usunięta umowa na czas wykonania określonej

Bardziej szczegółowo

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi

w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami w Przedszkolu Publicznym Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi Zarządzenie nr 3/2016 Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 11 im. Kolorów Tęczy w Czeladzi z dnia 18 marca 2016 roku w sprawie: aktualizacji Regulaminu wynagradzania pracowników niebędących nauczycielami

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach

R E G U L A M I N. Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach R E G U L A M I N Wynagradzania Głównego Księgowego w Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej Przyjaźń w Krzeszowicach 1 Regulamin określa zasady, formy, warunki wynagradzania oraz przyznawania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 24/05

Zarządzenie Nr 24/05 Zarządzenie Nr 24/05 z dnia 19 października 2005r. Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płocku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 7/05 Dyrektora MOPS w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Program Kursu Kadry z Płatnikiem

Program Kursu Kadry z Płatnikiem Program Kursu Kadry z Płatnikiem MODUŁ I - Nawiązanie stosunku pracy 1. Źródła prawa pracy a. akty prawne zewnętrzne (dyrektywy, ustawy, rozporządzenia, wyroki SN) b. akty prawa wewnętrznego (układy zbiorowe

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - czerwiec - 2010 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Zarządzenie 02/2011 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno Administracyjnego Szkół i Przedszkola w Grębocicach z dnia 03.01.2011 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych Zespołu

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU

ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU ZMIANY W PRAWIE PRACY OBOWIAZUJĄCE OD 2013 ROKU Wyższe wynagrodzenie minimalne Od 1 stycznia 2013 r. wynagrodzenie minimalne wzrośnie i wynosić będzie 1600 zł brutto miesięcznie. Wynagrodzenie pracownika

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA I PREMIOWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU

REGULAMIN WYNAGRADZANIA I PREMIOWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU REGULAMIN WYNAGRADZANIA I PREMIOWANIA CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ POŁUDNIE WE WŁOCŁAWKU Niniejszy Regulamin określa zasady wynagradzania za pracę oraz warunki przyznawania innych świadczeń

Bardziej szczegółowo

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011

ISBN: : 978-83-61807-60-5. Projekt okładki: Joanna Kołacz. Skład: Drukarnia KNOW-HOW. Druk: Drukarnia SKLENIARZ. Kraków 2011 Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502)

1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) Spis treści Wprowadzenie Część I. Akty prawne Rozdział I. Zatrudnianie i zwalnianie 1. Ustawa z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1502) 2. Ustawa z 13 marca 2003 r. o szczególnych

Bardziej szczegółowo

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg)

Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Spis treści Wykaz skrótów Wprowadzenie Część I. Komentarz do ustawy z 26.06.1974 r. Kodeks pracy, t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm. (wyciąg) Dział trzeci. Wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US

odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US odw Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej w trudnych przypadkach - kontrole PIP oraz wpływ dokumentacji pracowniczej na rozliczenia z ZUS i US Kod szkolenia: 226215 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych

Komentarz. do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych Komentarz do ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322 ze zm.) - wybrane zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Urlopy pracownicze Każdy pracownik ma prawo do urlopu: corocznego - płatnego - nieprzerwanego Wymiar urlopu wynosi:

Urlopy pracownicze Każdy pracownik ma prawo do urlopu: corocznego - płatnego - nieprzerwanego Wymiar urlopu wynosi: Urlopy pracownicze Każdy pracownik ma prawo do urlopu: - corocznego, co oznacza, że po nabyciu prawa do pierwszego urlopu pracownikowi przysługuje urlop w każdym kolejnym roku kalendarzowym zatrudnienia;

Bardziej szczegółowo

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych.

Tematy zajęć: Kadry 32h. Źródła prawa pracy. 2. Umowa o pracę. Umowa o dzieło. Umowa o zlecenie. Umowa agencyjna. Ochrona danych. osobowych. Szkolenie skierowane do: osób pracujących, które ukończyły 45 lat Tematy zajęć: Kadry 32h 1. Prawo pracy Źródła prawa pracy. Podstawowe pojęcia: pracodawca, pracownik, zakład pracy. Równe traktowanie w

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY W 2016 R.Rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony oraz w zasadach korzystania z uprawnień rodzicielskich pracowników

PRAWO PRACY W 2016 R.Rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony oraz w zasadach korzystania z uprawnień rodzicielskich pracowników PRAWO PRACY W 2016 R.Rewolucyjne zmiany w umowach na czas określony oraz w zasadach korzystania z uprawnień rodzicielskich pracowników Kod szkolenia: 812016 Miejsce: Szczecin, Szczecin - Centrum miasta

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13

Spis treści. Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...11 1. Nowości w 2015 r. i w 2016 r...13 1.1 Zmiany w Kodeksie Pracy, które będą obowiązywać od 22 lutego 2016 r...13 1.1.1 Umowa o pracę na okres próbny nowe regulacje...13

Bardziej szczegółowo

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach

Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach Załącznik do Zarządzenia Nr 12 /2012 z dnia 15.10.2012 r. Dyrektora Muzeum Miejskiego w Tychach Regulamin wynagradzania pracowników Muzeum Miejskiego w Tychach 1 Podstawę prawną Regulaminu Wynagradzania

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.12.2012 Gliwice, 04 lipiec 2013 r. nr kor. UM-303670/2013 DOM POMOCY SPOŁECZNEJ NASZ DOM ul. DERKACZA 10 44-122 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice Tel. +48 32 231

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY

ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH ZASIŁEK MACIERZYŃSKI ZASIŁEK OPIEKUŃCZY Zasiłek macierzyński r Komu przysługuje zasiłek macierzyński? Zasiłek macierzyński przysługuje ubezpieczonej, z tytułu: r urodzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM

REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM REGULAMIN PRZYZNAWANIA DODATKOWEGO WYNAGRODZENIA ROCZNEGO PRACOWNIKOM ZATRUDNIONYM W PAŃSTWOWEJ SZKOLE MUZYCZNEJ I i II st. im. Juliusza Zarębskiego w Inowrocławiu Podstawa prawna: 1. Ustawa z 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz aktów prawnych 9. Kalendarium zmian dla pracodawców 10

Spis treści. Wykaz aktów prawnych 9. Kalendarium zmian dla pracodawców 10 Prawo pracy, ZUS, podatki w 2016 roku : 10 zmian w przepisach, które muszą znać pracodawcy : [praca zbiorowa / pod redakcją Leszka Skupskiego]. Aktualizacja lipiec 2016. Warszawa, cop. 2016 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016

Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016 1.12.2015 Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016 (na podstawie Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nr 20 (284), Infor) Niniejsza broszura zawiera niektóre informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Leksykon kadrowego : zawiera wzory pism i umów / Rafał Styczyński. - wyd. 3. Warszawa, Spis treści

Leksykon kadrowego : zawiera wzory pism i umów / Rafał Styczyński. - wyd. 3. Warszawa, Spis treści Leksykon kadrowego : zawiera wzory pism i umów / Rafał Styczyński. - wyd. 3. Warszawa, 2011 Spis treści Cześć I. STOSUNEK PRACY Rozdział 1. Stosunek pracy 13 1.1. Definicja stosunku pracy 13 1.2. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach

do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach do przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych i prawa pracy Zagadnienia omawiane na szkoleniach Sztum - grudzień - 2009 OPRACOWANIE: copyright by Jacek Kropkowski DRUK I OPRAWA: HELDRUK Malbork, ul. Partyzantów

Bardziej szczegółowo