Dolnośląski Ośrodek Polityki Społeczne we Wrocławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dolnośląski Ośrodek Polityki Społeczne we Wrocławiu"

Transkrypt

1 Od 1 maja 2004 r... Polacy, przemieszczając się w granicach Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego uzyskali prawo do świadczeń rodzinnych w innych państwach członkowskich. Umożliwia to koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego. Instytucją realizującą zadania z tego zakresu zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych jest samorząd województwa.

2 Podstawowymi aktami prawnymi z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obowiązującymi do r. są: Rozrządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie. Rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania Rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie. Wyjątek: Norwegia, Szwajcaria, Liechtenstein, Islandia

3 Nowymi aktami prawnymi z zakresu koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego obowiązującymi od r. są: ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 987/2009 z dnia 16 września 2009 r. dotyczące wykonywania rozporządzenia (WE) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Decyzje/zalecenia Komisji Administracyjnej: Nr H1, Nr H3, Nr F1 Dot. wniosków złożonych po 1 maja 2010 r.

4 Wyrok Sądu Najwyższego z dn r. I UK 225/2006 Akty unijne rangi rozporządzenia, obowiązują wprost i bezpośrednio na terytorium państw członkowskich, a w razie sprzeczności z prawem krajowym mają przed nim pierwszeństwo

5 FUNDUSZ ALIMENTACYJNY PREAMBUŁA ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 (36) Zaliczki z tytułu zasiłków alimentacyjnych są to zaliczki zwrotne, mające rekompensować niewypełnienie przez rodzica jego prawnego obowiązku utrzymywania własnego dziecka, który jest obowiązkiem wynikającym z prawa rodzinnego. Wobec tego zaliczki te nie powinny być uważane za świadczenie bezpośrednie w ramach wspólnego wsparcia na rzecz rodzin. Zważywszy na te cechy, zasady koordynacji nie powinny być stosowane do takich zasiłków alimentacyjnych.

6 Definicje Do celów stosowania niniejszego rozporządzenia: określenie świadczenie rodzinne oznacza wszelkie świadczenia rzeczowe lub pieniężne, które mają odpowiadać wydatkom rodziny, z wyłączeniem zaliczek z tytułu świadczeń alimentacyjnych oraz specjalnych świadczeń porodowych i świadczeń adopcyjnych wspomnianych w załączniku I. określenie praca najemna oznacza wszelką pracę lub sytuację równoważną, traktowaną jako taką do celów stosowania ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego Państwa Członkowskiego, w którym taka praca lub sytuacja równoważna ma miejsce; określenie działalność na własny rachunek oznacza wszelką pracę lub sytuację równoważną, traktowaną jako taką do celów ustawodawstwa w zakresie zabezpieczenia społecznego Państwa Członkowskiego, w którym taka praca lub sytuacja równoważna ma miejsce; określenie zamieszkanie oznacza miejsce, w którym osoba zwykle przebywa; określenie pracownik przygraniczny oznacza każdą osobą wykonującą pracę najemną lub na własny rachunek w Państwie Członkowskim, która zamieszkuje na terytorium innego Państwa Członkowskiego, gdzie co do zasady powraca każdego dnia lub co najmniej raz w tygodniu;

7 Definicje cd. określenie członek rodziny oznacza: 1. i) każdą osobę określoną lub uznaną za członka rodziny lub określoną jako członek gospodarstwa domowego przez ustawodawstwo, na mocy którego przyznawane są świadczenia; Art. 3 pkt 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych Ilekroć w ustawie jest mowa o rodzinie - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko Zgodnie z orzeczeniem TSUE z dn r. w sprawie C-85/99 (Offermanns) oraz orzeczeniem z dn r. w sprawie C-255/99 (Hamer) osoba (dziecko), która mieszka ze sprawującym nad nim opiekę rodzicem w państwie członkowskim, innym niż państwo właściwe, i którego rodzic, zobowiązany do wypłaty alimentów, pracuje lub jest bezrobotny w państwie właściwym, wchodzi do podmiotowego zakresu zastosowania rozporządzenia 1408/71, jako członek rodziny pracownika

8 Rozrządzenie Rady (EWG) nr 1408/71 i nr 574/72 Dot. wniosków złożonych do Obywatele państw członkowskich mogli korzystać z prawa do świadczeń, jeśli ich wyjazd zawiązany był z : podjęciem pracy u zagranicznego pracodawcy podjęciem pracy na własny rachunek w innym państwie członkowskim podjęciem studiów w innym państwie członkowskim pobieraniem zasiłku dla osób bezrobotnych nabyciem uprawnień do pobierania renty lub emerytury

9 Zasady ustalania państwa zobowiązanego w pierwszej kolejności do wypłaty świadczeń rodzinnych - Dot. wniosków złożonych do zasada pierwszeństwa ustawodawstwa wykonywania pracy (państwem właściwym do wypłaty jest państwo zatrudnienia lub wykonywania działalności na własny rachunek) zasada pierwszeństwa ustawodawstwa zamieszkania członków rodziny (w przypadku gdy aktywność zawodowa jest wykonywana w dwóch państwach).

10 Przykład: Praca jednego z małżonków lub rodzica dziecka Jeden z małżonków pracuje na terenie państwa członkowskiego, drugi - na terenie państwa członkowskiego mieszka z dziećmi i jest osobą nieaktywną zawodowo właściwym do wypłaty świadczenia rodzinnego jest państwo wykonywania pracy. W Polsce wypłacana jest także nadwyżka, jeśli świadczenia przewidziane przez polską ustawę są wyższe od przewidzianych przez ustawę innego państwa członkowskiego a jednocześnie rodzina spełnia warunki do przyznania jej świadczeń na terenie Polski. (przykład: Republika Czeska)

11 Przykład: Oboje małżonkowie/rodzice pracują Wówczas państwem zobowiązanym w pierwszej kolejności do wypłaty świadczenia jest państwo zamieszkania dzieci, na które staramy się o świadczenia rodzinne. W Polsce w przypadku wystąpienia elementu koordynacji wniosek rozpatruje ROPS. Jeśli zachodzą przesłanki określone w ustawie o świadczeniach rodzinnych i strona spełnia określony ustawą próg dochodowy, ROPS wydaje decyzję o przyznaniu świadczenia na terenie Polski i wysyła ją do wykonania organowi właściwemu.

12 Procedury postępowania dotyczące stosowania formularzy z serii E400 I. FORMULARZE z serii E 400 Skan formularza E 411 Dokumenty niezbędne do wypełnienia formularzy Uzyskane informacje z instytucji zagranicznych Współpraca z instytucjami zagranicznymi trudności (np. instytucje niemieckie); interwencje w instytucjach łącznikowych Terminy wynikające z przepisów unijnych (formularze- 3 m-ce) Wezwanie osoby wymienionej w punkcie 2 formularza do dostarczenia dokumentów niezbędnych do jego wypełnienia

13 Spis dokumentów niezbędnych do wypełnienia formularzy z serii E 400 Zaświadczenie z instytucji wypłacającej świadczenia rodzinne w miejscu zamieszkania o pobieraniu bądź niepobieraniu świadczeń rodzinnych w Polsce W przypadku pobierania świadczeń rodzinnych w Polsce należy dostarczyć umowę (wszystkie umowy) o pracę bądź zaświadczenie od pracodawcy członka rodziny wykonującego pracę za granicą wraz z tłumaczeniem przysięgłym. Aktualne potwierdzenie zameldowania członków rodziny w Polsce. Odpis aktu małżeństwa, w przypadku rozwodu- wyrok sądowy (uwierzytelniona kopia). Odpis aktu urodzenia dziecka/dzieci. Uwierzytelniona kopia dokumentu stwierdzającego tożsamość. Dokument potwierdzający sytuację zawodową os. wymienionej w punkcie 2 formularza W przypadku otrzymania w Polsce decyzji odmawiającej przyznania świadczeń rodzinnych, w okresie wskazanym w pkt 2,5 formularza E prosimy o dostarczenie kopii w/w decyzji.

14 FORMULARZE W przypadku gdy wzywana strona nie reaguje na nasze wezwanie DOPS informuje organ właściwy o ubieganiu się za granicą o świadczenia rodzinne DOPS występuje o informacje na temat rodziny i pobieranych świadczeń UWAGA: W przypadku wniosków złożonych do 30 kwietnia 2010 r. data wskazana przez instytucję zagraniczną w formularzu nie jest jednoznaczna z faktyczną datą zaistnienia koordynacji (tj. datą podjęcia legalnego zatrudnienia za granicą). Faktyczną datę zaistnienia koordynacji można stwierdzić na podstawie dokumentów dot. zatrudnienia za granicą (umowy o pracę, dok. dot. rozpoczęcia działalności gosp.) lub dok. dot. ubezpieczenia społ. Brak w.w dokumentów uniemożliwia marszałkowi województwa stwierdzenie, czy w danej sprawie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

15 KONSEKWENCJE UDZIELONYCH Z DOPS INFORMACJI Po uzyskaniu powyższych informacji od marszałka organ właściwy powinien niezwłocznie wszcząć postępowanie wyjaśniające co w konsekwencji spowoduje uruchomienie trybu postępowania wynikającego z art. 23a ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zebranie dodatkowego materiału dowodowego Zapytanie gminy wystosowane do marszałka w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego Procedura dot. stosowania art. 23a ustawy o świadczeniach rodzinnych przedstawiona przez MPiPS (materiał do wykorzystania)

16 Spis dokumentów niezbędnych do ustalenia koordynacji systemów zabezpieczenia społ. Kserokopię wniosku o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych (ze względu na konieczność wprowadzenia do systemu danych osobowych oraz uwzględnienie daty wpływu wniosku do Państwa instytucji) Kserokopie aktów urodzenia dzieci (ze względu na potwierdzenie czy w.w. przepisy obejmują wskazane dziecko i od kiedy) Kserokopię aktu małżeństwa (w wielu przypadkach data zawarcia związku małżeńskiego ma istotny wpływ na ustalenie daty koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) Kserokopię dowodu osobistego osoby (rodzica) przebywającego w Polsce Zaświadczenie zagranicznego pracodawcy dot. okresów zatrudnienia bądź umowa (wszystkie umowy) o pracę wraz z tłumaczeniem przysięgłym bądź Inne dokumenty świadczące o zatrudnieniu za granicą RP (np. dokument dot. rozpoczęcia działalności gospodarczej, dot. pobierania zasiłku dla bezrobotnych, dot. pobierania świadczeń emerytalnych lub rentowych) wraz z tłumaczeniem przysięgłym Dokument dot. ubezpieczenia emerytalno-rentowego za granicą RP wraz z tłumaczeniem przysięgłym- w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą Informacja na temat pobieranych świadczeń rodzinnych począwszy od 2004 r. Oświadczenie (bądź zaświadczenie) członka rodziny dot. zamieszkania w innym kraju UE i EOG

17 Brak informacji z instytucji zagranicznych Trudności w uzyskaniu dokumentów od innych instytucji Art.25 ust.3 ustawy o świadczeniach rodzinnych Osoby otrzymujące świadczenia rodzinne, instytucje publiczne i organizacje pozarządowe są obowiązane do udzielania, na żądanie organu właściwego, wyjaśnień oraz informacji co do okoliczności mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych. Art. 3 pkt 11 ustawy o świadczeniach rodzinnych Ilekroć w ustawie jest mowa o organie właściwym - oznacza to wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie rodzinne lub otrzymującej świadczenie rodzinne

18 DOKUMENTY TŁUMACZENIE Obowiązek przedstawienia dokumentów w języku polskim (np. świadectw pracy, umów o pracę itp.) wynika z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999r o języku polskim (Dz.U Nr 90 poz. 999 z późniejszymi zmianami), który to przepis stanowi, że : Art. 5 ust.1 Podmioty wykonujące zadania publiczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokonują wszelkich czynności urzędowych oraz składają oświadczenia woli w języku polskim, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. Art. 5 ust. 2 Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do oświadczeń woli, podań i innych pism składanych organom, o których mowa w art. 4. ( w tym zgodnie z art. 4 organom jednostek samorządu terytorialnego) Podmiotem uprawnionym do sporządzania i poświadczania tłumaczeń z języka obcego na język polski jest tłumacz przysięgły (art.13 ustawy z dnia 24 listopada 2004r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz.U.Nr 273 poz. 2702);

19 W wyroku z dnia 4 kwietnia 2006 roku sygn. akt V SA/Wa 1558/05 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie wskazał, iż "z art. 4 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 ze zm.), wynika obowiązek prowadzenia wszelkich czynności procesowych w języku polskim, do których zalicza się nie tylko czynności dokonywane ustnie, lecz także prowadzenie w tym języku pełnej dokumentacji postępowania, zwłaszcza posługiwania się w postępowaniu tłumaczeniami dokumentów. Dokument sporządzony w języku obcym musi być zgodny z prawem. Niezgodność z prawem, w tym wypadku, oznacza naruszenie obowiązku stosowania języka polskiego przy przyjęciu za dowód dokumentu sporządzonego w języku obcym i dokonanie jego oceny" (LEX nr ). Ponadto organy analizując dokumentację nadesłaną z Wielkiej Brytanii nie przetłumaczyły jej na język polski, przez co naruszyły art. 27 Konstytucji RP z którego wynika, że w Rzeczpospolitej Polskiej językiem urzędowym jest język polski oraz art. 4 pkt 3 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. Nr 90, poz. 999 ze zm.) nakładające na organy administracji publicznej obowiązek dokonywania wszelkich czynności urzędowych w języku polskim. Wprawdzie nie można wywodzić zakazu dopuszczenia nieprzetłumaczonego dokumentu obcojęzycznego jako dowodu w postępowaniu przed organami administracji publicznej, gdyż de facto dowodem jest treść dokumentu obcojęzycznego, a nie jego tłumaczenie. Niemniej jednak wszystkie strony postępowania oraz wszyscy pracownicy organów administracji orzekający w sprawie muszą w sposób niebudzący wątpliwości znać treść dokumentów obcojęzycznych. Pewność taką można uzyskać dopiero po uzyskaniu tłumaczeń tych dokumentów.

20 Przejście do Rozporządzenia PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004

21 Rozporządzenie nr 1408/71 Rozdział VII Artykuł 73 Pracownicy najemni lub osoby prowadzące działalność na własny rachunek, których członkowie rodziny zamieszkują w Państwie Członkowskim innym niż państwo właściwe Artykuł 74 Bezrobotni, których członkowie rodziny mieszkają w Państwie Członkowskim innym niż państwo właściwe Artykuł 77 Dzieci pozostające na utrzymaniu emerytów lub rencistów Artykuł 78 Sieroty Rozporządzenie nr 883/04 Rozdział VIII Artykuł 67 Członkowie rodziny, którzy zamieszkują w innym Państwie Członkowskim Osoba jest uprawniona do świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawodawstwem właściwego Państwa Członkowskiego, włącznie ze świadczeniami dla członków rodziny, którzy zamieszkują w innym Państwie Członkowskim, tak jak gdyby zamieszkiwali oni w pierwszym Państwie Członkowskim. Jednak emeryt lub rencista jest uprawniony do świadczeń rodzinnych zgodnie z ustawodawstwem Państwa Członkowskiego właściwego ze względu na emeryturę lub rentę.

22 Zakres podmiotowy objęty rozporządzeniem nr 883/04 Artykuł 2 1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do obywateli Państwa Członkowskiego, bezpaństwowców i uchodźców mieszkających w Państwie Członkowskim, którzy podlegają lub podlegali ustawodawstwu jednego lub kilku Państw Członkowskich oraz do członków ich rodzin i osób pozostałych przy życiu. 2. Ponadto niniejsze rozporządzenie stosuje się do osób pozostałych przy życiu po osobach zmarłych, które podlegały ustawodawstwu jednego lub kilku Państw Członkowskich, niezależnie od obywatelstwa tych osób, o ile pozostali przy życiu są obywatelami jednego z Państw Członkowskich lub bezpaństwowcami, lub uchodźcami, zamieszkującymi na terytorium jednego z Państw Członkowskich.

23 Zakres przedmiotowy Zagadnienia objęte rozporządzeniem nr 883/04 1. Niniejsze rozporządzenie stosuje się do całego ustawodawstwa odnoszącego się do następujących działów zabezpieczenia społecznego: a) świadczeń z tytułu choroby; b) świadczeń z tytułu macierzyństwa i równoważnych świadczeń dla ojca; c) świadczeń z tytułu inwalidztwa; d) świadczeń z tytułu starości; e) rent rodzinnych; f) świadczeń z tytułu wypadków przy pracy i choroby zawodowej; g) zasiłków na wypadek śmierci; h) świadczeń dla bezrobotnych; i) świadczeń przedemerytalnych; j) świadczeń rodzinnych.

24 Zasady pierwszeństwa w przypadku zbiegu praw do świadczeń dot. wniosków złożonych po 1 maja 2010 Artykuł 68 (Rozp.883/04) 1. W przypadkach, w których na podstawie ustawodawstwa więcej niż jednego Państwa Członkowskiego udzielane są świadczenia w tym samym okresie i dla tych samych członków rodziny, mają zastosowanie następujące zasady pierwszeństwa: a) w przypadku świadczeń wypłacanych przez więcej niż jedno Państwo Członkowskie z różnych pierwszeństwa jest następująca: tytułów, kolejność - w pierwszej kolejności prawa udzielane z tytułu zatrudnienia lub pracy na własny rachunek, - w drugiej kolejności prawa udzielane z tytułu otrzymywania emerytury lub renty - w ostatniej kolejności prawa uzyskiwane na podstawie miejsca zamieszkania; Przykłady

25 Zasady pierwszeństwa w przypadku zbiegu praw do świadczeń b) w przypadku świadczeń wypłacanych przez więcej niż jedno Państwo Członkowskie z tego samego tytułu, kolejność pierwszeństwa ustalana jest poprzez odniesienie do następujących kryteriów dodatkowych: i) w przypadku świadczeń uzyskiwanych z tytułu zatrudnienia lub pracy na własny rachunek: miejsce zamieszkania dzieci, pod warunkiem że taka praca jest wykonywana i, dodatkowo, w odpowiednim przypadku, najwyższa kwota świadczeń przewidzianych przez kolidujące ustawodawstwa. W tym ostatnim przypadku koszt świadczeń dzielony jest według kryteriów określonych w rozporządzeniu wykonawczym; ii) w przypadku świadczeń uzyskiwanych na podstawie otrzymywania emerytur lub rent: miejsce zamieszkania dzieci, pod warunkiem że emerytura lub renta jest wypłacana na podstawie jego ustawodawstwa i, dodatkowo, w odpowiednim przypadku, najdłuższy okres ubezpieczenia lub zamieszkania na podstawie kolidujących ustawodawstw; iii) w przypadku świadczeń uzyskiwanych na podstawie miejsca zamieszkania: miejsce zamieszkania dzieci.

26 PROCEDURA I Artykuł 68 (Rozp.883/04) Jeżeli, zgodnie z przepisami art. 67, w instytucji właściwej Państwa Członkowskiego, którego ustawodawstwo ma zastosowanie, złożony zostaje wniosek o przyznanie świadczeń rodzinnych, ale nie z tytułu prawa pierwszeństwa wynikającego z przepisów ust. 1 i 2 niniejszego artykułu, to: a) instytucja ta niezwłocznie przekazuje taki wniosek instytucji właściwej Państwa Członkowskiego, którego ustawodawstwo ma zastosowanie z tytułu pierwszeństwa, informuje zainteresowanego i, bez uszczerbku dla przepisów rozporządzenia wykonawczego dotyczących tymczasowego przyznawania świadczeń, zapewnia, jeżeli to konieczne, dodatek dyferencyjny wspomniany w ust. 2; b) instytucja właściwa Państwa Członkowskiego, którego ustawodawstwo ma zastosowanie z tytułu pierwszeństwa, rozpatruje ten wniosek, tak jak gdyby został on złożony bezpośrednio do niej, a dzień, w którym wniosek taki został złożony w pierwszej instytucji, uważa się za dzień złożenia wniosku w instytucji mającej pierwszeństwo.

27 PROCEDURA I Artykuł 60 (Rozp.987/09) Jeżeli instytucja, w której złożono wniosek, uzna, że zastosowanie ma jej ustawodawstwo, jednak nie na zasadzie pierwszeństwa zgodnie z art. 68 ust. 1 i 2 rozporządzenia podstawowego, niezwłocznie podejmuje tymczasową decyzję w sprawie zasad pierwszeństwa, które mają być stosowane, oraz przekazuje wniosek do instytucji innego państwa członkowskiego zgodnie z art. 68 ust. 3 rozporządzenia podstawowego, oraz informuje o tym również wnioskodawcę. Instytucja ta zajmuje stanowisko w sprawie decyzji tymczasowej w terminie dwóch miesięcy. Jeżeli instytucja, której przekazano wniosek, nie zajmie stanowiska w terminie dwóch miesięcy od daty otrzymania wniosku, zastosowanie ma tymczasowa decyzja, o której mowa powyżej, a instytucja ta wypłaca świadczenia przewidziane w obowiązującym ją ustawodawstwie i informuje instytucję, w której złożono wniosek o kwocie wypłaconych świadczeń. Do tego postępowania stosuje się formularz SED F006 - skan

28 PROCEDURA II Artykuł 60 (Rozp.987/09) Instytucja, do której złożono wniosek zgodnie z ust. 1, rozpatruje go na podstawie szczegółowych informacji dostarczonych przez wnioskodawcę i bierze pod uwagę całościową faktyczną i prawną sytuację rodziny wnioskodawcy. Jeżeli instytucja ta uzna, że jej ustawodawstwo ma zastosowanie na zasadzie pierwszeństwa zgodnie z art. 68 ust. 1 i 2 rozporządzenia podstawowego, zapewnia świadczenia rodzinne zgodnie ze stosowanym przez siebie ustawodawstwem. Jeżeli instytucja ta uzna, że na podstawie ustawodawstwa innego państwa członkowskiego może istnieć prawo do dodatku dyferencyjnego zgodnie z art. 68 ust. 2 rozporządzenia podstawowego, niezwłocznie przekazuje wniosek do instytucji właściwej tego innego państwa członkowskiego oraz informuje o tym zainteresowanego; powiadamia ona ponadto instytucję tego innego państwa członkowskiego o swojej decyzji w sprawie wniosku oraz o kwocie wypłaconych świadczeń rodzinnych. Do tego postępowania stosuje się formularz SED F003 - skan

29 Dodatek dyferencyjny: przyznaje drugie właściwe państwo członkowskie, jeśli kwota świadczeń rodzinnych jest wyższa niż w państwie, którego ustawodawstwo ma zastosowanie na zasadzie pierwszeństwa ma zastosowanie na zasadzie pierwszeństwa A Rodzic pracujący + dziecko wniosek + informacja obliczenie + dodatek B Rodzic pracujący A - państwo członkowskie, którego ustawodawstwo ma zastosowanie na zasadzie pierwszeństwa, B państwo członkowskie, którego ustawodawstwo ma zastosowanie, ale nie na zasadzie pierwszeństwa.

30 Artykuł 68a (Rozp.883/04) W przypadku gdy świadczenia rodzinne nie są wykorzystywane przez osobę, której powinny zostać udzielone na utrzymanie członków rodziny, właściwa instytucja wywiązuje się ze swoich prawnych obowiązków poprzez udzielenie tych świadczeń osobie fizycznej lub prawnej, która rzeczywiście utrzymuje członków rodziny, na wniosek i za pośrednictwem agencji instytucji w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zamieszkania lub instytucji wyznaczonej lub organu powołanego w tym celu przez właściwą władzę w państwie członkowskim, w którym mają miejsce zamieszkania.

31 Omówienie najczęściej pojawiających się problemów wynikających ze stosowania ustawy o świadczeniach rodzinnych Brak sporu wynikającego z art.65 k.p.a. Zasiłki pielęgnacyjne dla osób dorosłych Świadczenia pielęgnacyjne z tyt. opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności (inną niż dziecko) Podstawowe dokumenty niezbędne do rozpatrzenia wniosku o świadczenia rodzinne Dochód (rok bazowy) z tytułu zatrudnienia za granicą- odpowiednie dokumenty Dochód uzyskany z tytułu zatrudnienia za granicą- odpowiednie dokumenty

32 Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu Art. 65 k.p.a SPÓR? Należy w tym miejscu podkreślić, że przekazanie sprawy ponownie do organu właściwego na podstawie ww. przepisu nie stanowi przesłanki wszczęcia negatywnego sporu o właściwość. Pomimo przejściowego uczestnictwa marszałka województwa cały czas mamy do czynienia z jednym i tym samym postępowaniem administracyjnym zapoczątkowanym złożeniem przez stronę wniosku o przyznanie świadczenia rodzinnego. Co za tym idzie świadczenia rodzinne należy przyznać od miesiąca, w którym złożono ww. wniosek wraz z dokumentacją, zgodnie z postanowieniami art. 24 ustawy o świadczeniach rodzinnych. W opisanej powyżej sytuacji z mocy samego prawa nie zachodzi spór o właściwość w rozumieniu przepisów art k.p.a.. Zgodnie z wyrokiem NSA w Warszawie z dnia r., II OW 34/05, ONSAiWSA 2006/2/40 istnieje możliwość wyeliminowania z obrotu postanowienia wydanego w trybie art k.p.a. nie tylko w drodze rozstrzygnięcia sporu o właściwość na zasadach wynikających z art. 22 k.p.a., ale również w trybach nadzwyczajnych poprzez stwierdzenie nieważności postanowienia na podstawie art pkt 2, art i 2 k.p.a.

33 Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY DLA OSOBY DOROSŁEJ W związku z wyrokiem Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2001 r. w sprawie C-215/99 (Jauch), oraz stanowiskiem Komisji Europejskiej, świadczenia takie jak zasiłek pielęgnacyjny przewidziany w art. 16 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2006 r. Nr 139 poz. 992 z późn. Zm.), ma z jednej strony charakter świadczenia rodzinnego w przypadku dzieci niepełnosprawnych, z drugiej jednak strony charakter świadczenia chorobowego w przypadku zasiłku pielęgnacyjnego dla osób dorosłych lub dla osób, które ukończyły 75 rok życia. W związku z powyższym w zależności od odbiorcy świadczenia, zastosowanie powinny mieć: - przepisy Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1408/71 dotyczące świadczeń rodzinnych w przypadku zasiłku dla dzieci niepełnosprawnych - przepisy Rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1408/71 dotyczące choroby w przypadku uprawnienia osób dorosłych i osób, które ukończyły 75 rok życia. Ponadto, osoba, która nabyła prawo do emerytury lub renty w jednym z państw członkowskich UE lub EOG, zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Rady (EWG) Nr 1408/71 podlega wyłącznie ustawodawstwu państwa członkowskiego, z którego wypłacana jest emerytura lub renta.

34 Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej we Wrocławiu ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE z tyt. sprawowania opieki nad osobą legitymującą się orzeczeniem o niepełnosprawności (inną niż dziecko) W myśl art.1 lit.z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego określenie świadczenia rodzinne oznacza wszelkie świadczenia rzeczowe lub pieniężne, które mają odpowiadać wydatkom rodziny. Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w art. 3 pkt 16 wyraźnie definiuje pojęcie rodziny - oznacza to odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25. roku życia, a także dziecko, które ukończyło 25. rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne; do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko. Świadczenie pielęgnacyjne przyznane w celu sprawowania opieki nad osobą niebędącą członkiem rodziny w myśl art. 3 pkt 16 ustawy o świadczeniach rodzinnych nie wchodzi w zakres świadczeń rodzinnych, o których mowa w art. 1 lit. z Rozporządzenia Nr 883/2004. w związku z powyższym świadczenie pielęgnacyjne podlega wyłącznie ustawodawstwu polskiemu i wniosek w tej sprawie powinien rozpatrywać organ właściwy gminy.

35 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 1) dochodzie - oznacza to, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób: ( ) c) inne dochody niepodlegające opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: (..) dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne, Dot. roku bazowego

36 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych Art. 3. Ilekroć w ustawie jest mowa o: 24) uzyskaniu dochodu - oznacza to uzyskanie dochodu spowodowane: a) zakończeniem urlopu wychowawczego, b) uzyskaniem prawa do zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych, c) uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, z wyłączeniem pracy wykonywanej na podstawie umowy o dzieło, d) uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej, z wyjątkiem rent przyznanych rolnikom w związku z przekazaniem lub dzierżawą gospodarstwa rolnego, e) (uchylona), f) rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej, g) (uchylona).

37 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 2 czerwca 2005 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2005 r.) W przypadku uzyskania przez członka rodziny dochodu po roku, z którego dochody stanowią podstawę do ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych, do dochodu rodziny dodaje się miesięczną kwotę dochodu uzyskanego przez członka rodziny, o ile dochód ten osoba otrzymuje w dniu ustalania prawa do świadczeń rodzinnych. 2. Do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający uzyskanie przez członka rodziny dochodu oraz wysokość uzyskanego dochodu. 3. W przypadku gdy dochód rodziny powiększony o uzyskany dochód powoduje utratę prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia nie przysługują od miesiąca następującego po pierwszym pełnym miesiącu od uzyskania dochodu.

38 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych Art W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych osoba, o której mowa w art. 23 ust. 1, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenia rodzinne. Pouczenie: Wniosek cz.v Decyzje przyznające świadczenia

39 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r.o świadczeniach rodzinnych Art. 23a ust. 9. Marszałek województwa ustala i dochodzi zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Przepis art. 30 stosuje się odpowiednio. Procedura egzekucyjna i związane z nią trudności

B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 2004R0883 PL 28.06.2012 003.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I

Bardziej szczegółowo

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej

Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej Załącznik do ZW /2011 Regulamin pomocy materialnej dla studentów Politechniki Wrocławskiej I. ZASADY OGÓLNE 1 Regulamin pomocy materialnej dla studentów, zwany dalej Regulaminem, jest wprowadzony na podstawie

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 56 /2014 Rektora PWSZ w Płocku z dnia 29 września 2014 roku Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz kryteriów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Załącznik do Zarządzenia Nr 83/2015 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 16 lipca 2015 roku. REGULAMIN przyznawania pomocy materialnej dla studentów i doktorantów Uniwersytetu Medycznego w

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Art. 1. Ustawa określa: 1) zadania w zakresie pomocy

Bardziej szczegółowo

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego

Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Rozdział I Przepisy ogólne 1 1. Studenci Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie, zwanego dalej Uczelnią,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Człowiek najlepsza inwestycja Projekt Aktywne obywatelstwo współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści Wstęp..................................................................................

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ

INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ INFORMACJE DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O PRZYZNANIE POMOCY SOCJALNEJ 1. Możliwość ubiegania się o pomoc socjalną mają wszyscy studenci, niezależnie od systemu studiów (stacjonarne dzienne; niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku

Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku DO-0130/65/2011 Zarządzenie nr 65 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 6 września 2011 roku w sprawie: zasad przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego ze

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych oraz trybu i kryteriów ich przyznawania w Akademii Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW PAPIESKIGO WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO WE WROCŁAWIU Regulamin pomocy materialnej dla studentów wprowadzony na podstawie ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W WAŁCZU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 27/2014 Rektora PWSZ w Wałczu z dnia 23.09.2014 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO załącznik do zarządzenia Rektora UG nr 70/R/12 REGULAMIN PRZYZNAWANIA POMOCY MATERIALNEJ STUDENTOM UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO (tekst ujednolicony z dnia 1października 2012 roku) Rozdział I Formy pomocy materialnej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY

INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY INFORMACJA DLA BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY Informacja dla bezrobotnych i poszukujących pracy [dalej Informacja ] została sporządzona na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

1971R1408 PL 02.01.2007 007.001 1

1971R1408 PL 02.01.2007 007.001 1 1971R1408 PL 02.01.2007 007.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 1408/71 z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY JĘZYKÓW OBCYCH W SZCZECINIE Na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 2005 Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz.1365

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA

INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA INFORMATOR POMOC SPOŁECZNA MISJA OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ Umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia,

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH INFORMATOR ULGI I UPRAWNIENIA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH opracowany w ramach projektu Niepełnosprawni z wysoką świadomością własnej sprawności na otwartym rynku pracy realizowanego przez Gminę Miasta Toruń

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są:

Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Stanisława Staszica w Pile są: załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 78/14 Rektora PWSZ im. St. Staszica w Pile z dnia 30 października 2014 roku Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej dla studentów Państwowej Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA. z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/59 Dz.U. 2003 Nr 228 poz. 2255 USTAWA z dnia 28 listopada 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 114, 693. o świadczeniach rodzinnych Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

bezzusu.pl WYCIĄG Z PRZEPISÓW

bezzusu.pl WYCIĄG Z PRZEPISÓW bezzusu.pl WYCIĄG Z PRZEPISÓW Nowe rozporządzenia weszły w życie dnia 1 maja 2010 r. Od tego czasu wszystkie krajowe instytucje i organy zaczęły stosować nowe przepisy dotyczące koordynacji systemów zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1)

Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy 1) Kancelaria Sejmu s. 1/25 Dz.U. 2006 Nr 158 poz. 1121 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 272, 598, 923. USTAWA z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności

Bardziej szczegółowo

I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego

I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego I. Wykaz dokumentacji obowiązującej przy ubieganiu się o świadczenia pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego 1. Wniosek o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. 2. Zaświadczenia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA. z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Dz.U.2009.175.1362 2009-12-16 zm. Dz.U.2009.202.1551 art. 1 2010-01-01 zm. przen. Dz.U.2009.157.1241 art. 62 zm. Dz.U.2009.219.1706 art. 15 2010-01-24 zm. Dz.U.2009.221.1738 art. 1 2010-03-12 zm. Dz.U.2010.28.146

Bardziej szczegółowo

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA

ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA ZASADY USTALANIA SKŁADU RODZINY I DOCHODU STUDENTA I. Dochody uwzględniane przy ustalaniu sytuacji materialnej studenta. Załącznik nr 1 1. 1. Przy ustalaniu wysokości dochodu uprawniającego studenta do

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ Załącznik do Zarządzenia Nr 30 /2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. REGULAMIN USTALANIA WYSOKOŚCI, PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA ŚWIADCZEŃ POMOCY MATERIALNEJ DLA DOKTORANTÓW AKADEMII GÓRNICZO-HUTNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593. USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Dział I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/81 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 182, z 2012 r. poz. 1544

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy

USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. Dział I Przepisy ogólne. Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Kancelaria Sejmu s. 1/71 Dz.U. 2004 Nr 64 poz. 593 USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dział I Przepisy ogólne Rozdział 1 Zasady ogólne i zakres podmiotowy ustawy Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ

REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ Tekst jednolity Regulaminu sporządzony na dzień 20.02.2013 r. REGULAMIN POMOCY MATERIALNEJ DLA STUDENTÓW WYŻSZEJ SZKOŁY ADMINISTRACJI W BIELSKU-BIAŁEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. W Wyższej Szkole Administracji,

Bardziej szczegółowo