UMOWA PRZEDWSTEPNA nr../../11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA PRZEDWSTEPNA nr../../11"

Transkrypt

1 UMOWA PRZEDWSTEPNA nr../../11 Zawarta w dniu r. Szczecinie, pomiędzy: JobSupply Polska Sp. z o.o. z siedziba w Szczecinie, ul. P. Skargi 23, Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS numer , zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia, ceryfikat nr 5437, zwana w tresci umowy Agencja Posrednictwa Pracy APP a imie,nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego zwanym w treści umowy Pracownikiem o następującej treści: 1 Pracodawca Agencja pośrednictwa pracy zapewni pracownikowi prace w duńskiej firmie BlueCollar ApS z siedzibą w Danii, miasto Odense, ul. Petersmindevej 2A, zwana w treści umowy Pracodawca. 2 Termin i warunki pracy 1. APP informuje Pracownika, iż stosownie do treści przepisu art. 84 ustawy o promocji zatrudnienia podejmowanie pracy za granicą u pracodawców zagranicznych odbywa się w trybie i na zasadach obowiązujących w państwie zatrudnienia oraz określonych w umowach międzynarodowych. Nadto APP wskazuje, iż szczegółowe warunki pracy (w tym uprawnienia i zasady wynagradzania) dla pracowników kierowanych do Danii określone są przepisami Układu Zbiorowego Sektora Przemysłu, z którego przepisów sporządzono wyciąg stanowiący załącznik do niniejszej Umowy. 2. Pracownik potwierdza, iż został poinformowany o tym, iż szczegółowe warunki pracy określone są w Układzie Zbiorowym Sektora Przemysłu oraz że wreczono mu wraz z umową Informacje dla pracownika zawierajaca wyciąg z przepisow dotyczących stawek wynagrodzenia, zasad ubezpieczenia NW i emerytalnego oraz zasad rozliczania podatku dochodowego. 3. APP oświadcza, że w okresie zatrudnienia u Pracodawcy wskazanym w 1 czas pracy będzie wynosić minimum 37 godzin pracy tygodniowo. 4. zatrudnienie, o którym mowa w pkt. 1 2, realizowane będzie na terenie Danii, w pełnym wymiarze czasu pracy określonym prawem duńskim w terminie dzien.miesiac dzien.miesiac Pracownik jest zobowiązany podpisać odrębna Umowe o prace z Pracodawcą wymienionym w 1 6. zatrudnienie, o którym mowa w 1 dotyczyć będzie pracy przy produkcji i innych pracach fizycznych, tj. nazwa stanowiska 7. pracownik otrzyma od Pracodawcy, o którym mowa w 1, wynagrodzenie za prace w wysokości DKK brutto za każdą przepracowana godzinę 8. APP niniejszym informuje pracownika, iż zasady wypłacania wynagrodzenia za pracę, w tym także za pracę swiadczoną w godzinach nadliczbowych oraz w okresach świątecznych regulowane są postanowieniami III Rozdziału Układu Zbiorowego Sektora Przemysłu. 9. Pracownikowi, w związku z zatrudnieniem u Pracodawcy przysługują następujące świadczenia socjalne: - ubezpieczenie NW na terenie zakładu pracy, w którym Pracownik będzie świadczył prace, - ubezpieczenie emerytalne według zasad określonych Układem Zbiorowym Sektora Przemysłu (to jest: pracownik ze stażem dziewięciomiesięcznym, który ukończył 20 lat, jest objęty ubezpieczeniem emerytalnym sektora przemysłu; do dziewięciomiesięcznego stażu wlicza się staż z wcześniejszego zatrudnienia w przeciągu ostatnich 2 lat, w ramach którego pracownik był objęty układem zbiorowym, uprawniającym i zobowiązującym do członkostwa Funduszu Emerytalnego Sektora Przemysłu; jeśli pracownik w momencie zatrudnienia jest objęty systemem emerytalnym Industries Pension lub innym systemem emerytalnym rynku pracy, składki emerytalne płaci się niezwłocznie od momentu zatrudnienia); składka ubezpieczenia emerytalnego wynosi 12 % wynagrodzenia brutto, przy czym 2/3 składki wykłada pracodawca ze środków własnych, zaś 1/3 pobierana jest z wynagrodzenia pracownika. 10. Wynagrodzenie Pracownika pomniejszone będzie koszty usług serwisowych (np. koszt zakwaterowania na terenie Danii), które Pracownik wybierze w umowie serwisowej będącej załącznikiem do Umowy o prace wskazanej w pkt. 5 2 oraz o wartość szkod, które nastąpią z przyczyn leżących po stronie Pracownika. 11. Zaliczki na podatek dochodowy odprowadzane są zgodnie z prawem duńskim oraz umowami o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu. 3 Informacja o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy (Danii): Na mocy szczególnych przepisów UE obywatele kraju UE maja prawo do poszukiwania i podjecia pracy w Danii. Wniosek o zaswiadczenie pobytu nalezy zlozyc w urzedzie administracji panstwowej (statsforvaltning) nie pózniej niz trzy miesiace od dnia wjazdu do Danii. 4 warunki wstępne, opłaty 1. APP zastrzega sobie prawo pobrania opłaty za przejazd pracownika z Polski do siedziby biura Pracodawcy, a następnie na miejsce wykonywania pracy, na terenie Danii. Side 1 af 11

2 2. Pracownik zobowiązuje się do stawienia w siedzibie Pracodawcy o którym mowa w 1 (lub tez pod innym adresem wskazanym przez APP), w niedziele poprzedzającą tydzień rozpoczęcia kontraktu. W przypadku, gdy warunek ten nie zostanie z przyczyn leżących po stronie Pracownika dopełniony, ustaje obowiązek Pracodawcy do zawarcia z Pracownikiem umowy o pracę, a nadto: a) Pracownik traci wszelkie roszczenia względem Pracodawcy lub APP z tytułu niezawarcia umowy o pracę lub poniesionych kosztów, b) Pracodawca lub APP zastrzegają sobie prawo do wystapienia z roszczeniem odszkodowawczym z tytułu poniesionych kosztów lub strat. 3. Dojazd Pracownika do pracy odbywać się będzie srodkiem transportu wskazanym przez Pracodawcę w dniu przyjazdu Pracownika na miejsce pracy. Zapis ten nie dotyczy pracownika, który zrezygnuje z usług transportowych oferowanych przez Pracodawcę w umowie serwisowej, o której mowa w pkt Po przybyciu do biura Pracodawcy w Danii, o którym mowa w 1, pracownik otrzyma Broszurkę informacyjna firmy BlueCollar ApS ze wszelkimi niezbędnymi informacjami. 5 obowiązki pracownika 1. Pracownik zobowiązuje się do wypełnienia wszelkich wymagań stawianych przed nim w miejscu pracy, a zwłaszcza norm ilościowych i jakościowych oraz przepisów BHP. W przeciwnym wypadku Pracodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania kontraktu na warunkach i zasadach określonych w umowie o pracę wskazanej w 2 pkt W momencie nie wykonania lub nienależytego wykonania przez pracownika postanowień niniejszej umowy APP zastrzega sobie prawo do uzyskania od pracownika odszkodowania w wysokości zgodnej z poniesionymi stratami. 3. Pracownik potwierdza, że został poinformowany o konieczności przekazania do biura APP przed wyjazdem i podjeciem pracy w Danii następujących dokumentow/informacji: a) CV b) kopia dowodu osobistego lub paszportu c) świadectwa pracy lub umowy potwierdzające zatrudnienie na stanowiskach ujętych w CV d) certyfikaty potwierdzające posiadane kwalifikacje e) druk CFR 1 certyfikat rezydencji potwierdzony przez polski urzad skarbowy f) nr konta bankowego (zalozonego w banku polskim lub dunskim) + karta do bankomatu - zarówno zaliczki jak i wynagrodzenie jest wyplacane wyłącznie na wskazane konto g) akt slubu w wersji anglojęzycznej (jeśli jestes zamężny/zonaty) dodatkowo, jeśli pracowal Pan / Pani już w Danii: h) nr CPR + informacje o stazu pracy na terenie Danii (dotyczy kontraktow dunskich) i) ostatni odcinek wyplaty (dotyczy kontraktow dunskich) 4. Pracownik potwierdza, że został poinformowany o konieczności posiadania przy sobie w momencie wyjazdu do Danii: a) dokumenty / informacje organizacyjne otrzymane (lub przeslane elektronicznie) w APP b) paszport lub nowy dowód osobisty (+ 2 kserokopie dokumentu) c) zdjęcie legitymacyjne d) kartę bankomatową do podanego w agencji pośrednictwa pracy konta bankowego abyś mógł pobierać swoje wynagrodzenie z bankomatu na terenie Danii e) pościel (spiwor, poduszke) oraz podstawowy zestaw naczyn kuchennych f) buty, ubranie ochronne, w którym będziesz mógł pracować g) drobną gotówkę duńskie korony na okres pierwszych dni ( DKK), dopóki nie otrzymasz zaliczki h) zolta karte jeśli posiada i) prawo jazdy jeśli posiada 6 oświadczenie pracownika 1. Pracownik potwierdza, ze posiada wszelka wiedzę, kwalifikacje i umiejętności dla właściwego wykonywania przedstawionej i przyjętej przez niego oferty pracy( ). 2. Pracownik oświadcza, ze zostal poinformowany przez APP, o tym ze udokumentowane okresy zatrudnienia za granica(a tym samym okres pracy do ktorej Pracownik jest kierowany na podstawie niniejszej umowy) sa zaliczane do okresow pracy w Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych. 7 klauzula zakazu działalności konkurencyjnej Pracownik zobowiązuje się, ze przez okres 6 miesięcy po zakończeniu umowy, o której mowa w 2 pkt. 3, nie podejmie on zatrudnienia u pracodawcy, do którego został oddelegowany do pracy. Dotyczy to zakazu zatrudnienia za pośrednictwem innej agencji pracy tymczasowej jak i bezpośrednio przez docelowego pracodawcę. Powyzszy zakaz nie obowiazuje w przypadku skierowania go do pracy przez JobSupply Polska sp. z o.o. Naruszenie powyższego zakazu skutkowac będzie pociągnięciem pracownika do odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego. 8 roszczenia odszkodowawcze i rozwiązywanie sporów 1. Za wyrządzone w ramach niniejszej umowy szkody, strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem szkod powstałych z przyczyn wyłącznie leżących po stronie osób (podmiotów) trzecich, przy Side 2 af 11

3 czym wyłączenie to nie dotyczy szkód spowodowanych działaniem lub zaniechaniem podmiotu, u którego praca będzie przez pracownika realizowana 2. W przypadku szkody powstałej z winy podmiotu, u którego praca jest lub była przez pracownika realizowana, strona poszkodowana może dochodzić odszkodowania od drugiej strony, jednak maksymalnie do wysokości poniesionych strat 3. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się załatwić polubownie. W razie braku porozumienia dotyczącego kwestii spornej właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie właściwy rzeczowo Sad w Szczecinie (wg siedziby APP). 4. W przypadku niepodpisania umowy o pracę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie pracodawcy (nazwa firmy) Pracownikowi przysługuje od APP zwrot poniesionych kosztów podróży w obie strony. Pracownik zobowiązuje się udzielić APP wszelkich informacji i współdziałać z nią w zakresie jej roszczenia regresowego względem Pracodawcy. 5. Pozostałych ewentualnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu niepodpisania umowy o pracę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Pracodawcy Pracownik może dochodzić bezpośrednio od Pracodawcy na zasadach ogólnych. 9 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 10 Prawem właściwym dla oceny stosunkow prawnych wynikającym z niniejszej umowy będzie prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą mieć w szczególności właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Załącznik: 1. Informacja dla pracownika dotycząca minimalnych stawek wynagrodzenia oraz świadczeń socjalnych i zasad opodatkowania przygotowana w oparciu o przepisy prawa duńskiego i Układ Zbiorowy Sektora Przemysłu (wyciąg z przepisów). 11 Podpis osoby upoważnionej ze strony APP Podpis pracownika Koordynator z biura Pracodawcy BlueCollar ApS pełniący w niedziele dyżur dla pracowników przyjeżdżających: w godz Telefon kontaktowy w Polsce (tylko w nagłych przypadkach) Side 3 af 11

4 Ansættelsesaftale for ansættelse omfattet af Industriens Overenskomst Umowa o pracę dla zatrudnienia objętego Układem Zbiorowym Sektora Przemysłu (Industriens Overenskomst) 1. Parter / Strony Undertegnede arbejdsgiver (navn): Niżej podpisany pracodawca (nazwa/nazwisko): BlueCollar ApS Adresse: Adres: Petersmindevej 2A Postnr./by: Kod pocztowy/miejscowość: Odense C CVR-nr.: Nr CVR.: Tlf.nr.: Nr tel.: ansætter herved: zatrudnia niniejszym: Medarbejderens fulde navn: Imię i nazwisko pracownika Adresse: Adres: Nr CPR: Tlf.nr.: Nr tel: Postnr./by: Kod pocztowy/miejscowość 2. Jobkategori / Kategoria pracy Jobkategori/Stillingsbetegnelse (se vejledningens pkt. 2.1.) Kategoria pracy/opis stanowiska (por. pkt 2.1 pouczenia) Welder mig-mag I øvrigt henvises til eventuelle personaleregulativer i virksomheden. Disse udleveres samtidig med denne ansættelsesaftale til medarbejderen. Por. także ewentualne regulaminy odnośnie personelu, obowiązujące w przedsiębiorstwie. Regulaminy zostaną przekazane pracownikowi razem z niniejszą umową o pracę. 3. Tiltrædelsesdato / Data rozpoczęcia pracy Tiltrædelsesdato: Data rozpoczęcia pracy: Ansættelsesforholdet er tidsbegrænset og ophører senest: Stosunek pracy jest na okres określony i wygasa najpóźniej dnia: (se vejledningens pkt. 2.3) (por. punkt 2.3 pouczenia) Ansættelsesforholdet ophører senest, når udførelsen af følgende opgave(r) er tilendebragt: Stosunek pracy wygasa najpóźniej po zrealizowaniu następującego/ych zadania/zadań: (se vejledningens pkt. 2.4) (por. punkt 2.4 pouczenia) 4. Arbejdssted / Miejsce pracy Fast arbejdssted eller hovedarbejdsstedets adresse (virksomhedens adresse angives), se vejledningens pkt. 2.2: Stałe miejsce pracy lub adres głównego miejsca pracy (podać adres firmy), por. punkt 2.2 pouczenia: Postnr./by: Kod pocztowy/miejscowość: Side 4 af 11

5 Skiftende arbejdssteder (se vejledningens pkt. 2.2) Zmienne miejsca pracy (por. pkt 2.2 pouczenia) 5. Arbejdstid / Czas pracy For så vidt angår arbejdstid - den normale arbejdstid, weekendarbejde, deltidsbeskæftigelse, flekstid, arbejde på forskudt tid og skiftehold - henvises til Industriens Overenskomst kapitel 3 samt eventuelle lokalaftaler. Overarbejde udføres i henhold til Industriens Overenskomst, se 13, kapitel 3. Czas pracy standardowy, w weekendy, w niepełnym wymiarze, elastyczny, przesunięty i w systemie zmianowym podlega postanowieniom III Rozdziału Układu Zbiorowego Sektora Przemysłu oraz ewentualnych porozumień lokalnych. Praca w godzinach nadliczbowych podlega postanowieniom 13, III Rozdziału Układu Zbiorowego Sektora Przemysłu. 6. Løn og andre løndele / Płaca i inne składniki wynagrodzenia Personlig timeløn udgør kr.: Indywidualna stawka godzinowa pracownika wynosi DKK: Overarbejdsbetaling, søgnehelligdagsbetaling, forskudttidstillæg, tillæg for arbejde i skiftehold, betaling for ude- og rejsearbejde og genetillæg i øvrigt betales efter reglerne herom i Industriens Overenskomst. På virksomheden kan forekomme akkordarbejde, bonusordninger eller andre produktivitetsfremmende lønsystemer, hvor lønnen fastsættes efter reglerne i Industriens Overenskomst eller lokalaftaler. Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach, w dni świąteczne, dodatek za pracę w przesuniętym czasie, zmianową oraz zapłata za pracę poza miejscem pracy i w podróży, a także dodatek z tytułu uciążliwości podlegają zapłacie zgodnie z przepisami Układu Zbiorowego Sektora Przemysłu. Przedsiębiorstwo może stosować pracę akordową, premie i inne systemy motywujące oraz wspierające wydajność pracy, dla których wynagrodzenie określane jest według przepisów Układu Zbiorowego Sektora Przemysłu i lokalnych porozumień. Lønnen udbetales bagud: Wynagrodzenie wypłaca się z dołu: Hver 14. dag / co 14 dni Andet - lønperioden angives / z inną częstotliwością podać okres płacowy: 7. Ferie / Urlop wypoczynkowy Der ydes ferie i henhold til Ferieloven og Industriens Overenskomst. Pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy zgodnie z przepisami ustawy o urlopach wypoczynkowych i Układu Zbiorowego Sektora Przemysłu. 8. Pension / Uprawnienia emerytalne Side 5 af 11

6 I henhold til Industriens Overenskomst er medarbejderen efter 9 måneders anciennitet omfattet af Industriens Pension fra det fyldte 20 år. I de 9 måneders anciennitet indgår anciennitet fra tidligere ansættelser indenfor de seneste 2 år, hvor medarbejderen har arbejdet under en overenskomst, som giver ret og pligt til medlemskab af Industriens Pension. Zgodnie z Układem Zbiorowym Sektora Przemysłu pracownik ze stażem dziewięciomiesięcznym, który ukończył 20 lat, jest objęty ubezpieczeniem emerytalnym sektora przemysłu. Do dziewięciomiesięcznego stażu wlicza się staż z wcześniejszego zatrudnienia w przeciągu ostatnich 2 lat, w ramach którego pracownik był objęty układem zbiorowym, uprawniającym i zobowiązującym do członkostwa Funduszu Emerytalnego Sektora Przemysłu (Industriens Pension). Såfremt medarbejderen ved ansættelsen er omfattet af Industriens Pension eller anden arbejdsmarkedspension, skal der betales bidrag straks ved ansættelsens start. Jeśli pracownik w momencie zatrudnienia jest objęty systemem emerytalnym Industriens Pension lub innym systemem emerytalnym rynku pracy, składki emerytalne płaci się niezwłocznie od momentu zatrudnienia. Såfremt medarbejderen opfylder et af nedenstående vilkår, skal der sættes kryds: Zakreślić, jeśli pracownik spełnia poniższe warunki: Medarbejderen er omfattet af Industriens Pension eller anden arbejdsmarkedspension ved ansættelsens start Pracownik w momencie podjęcia pracy jest objęty systemem emerytalnym Industriens Pension bądź innym systemem emerytalnym rynku pracy Medarbejderen er fyldt 20 år og anciennitet fra tidligere ansættelser inden for de seneste 2 år før ansættelsen medregnes i beregningen af de 9 måneders anciennitet. Pracownik ma skończone 20 lat i staż z wcześniejszego zatrudnienia w okresie ostatnich dwóch lat przed obecnym zatrudnieniem, podlegający uwzględnieniu przy obliczaniu dziewięciomiesięcznego stażu pracy. Dokumentation herfor fremlægges af medarbejderen. Hvis medarbejderen ønsker tidligere indbetalte pensionsbidrag opsparet i anden pensionsordning overført til Industriens Pension, skal medarbejderen indsende kopi af ansættelsesaftalen til Industriens Pension, se vejledningens pkt Pracownik winien przedstawić stosowną dokumentację. Pracownik, który chce, aby wcześniej wpłacone składki emerytalne na inny fundusz emerytalny zostały przelane na fundusz emerytalny Industriens Pension, winien przesłać do Industriens Pension kopię umowy o pracę, por. pkt 2.7 pouczenia. 9. Opsigelse / Wymówienie Der henvises til bestemmelserne i Industriens Overenskomst om opsigelsesvarsler. Dla okresów wymówienia obowiązują przepisy Układu Zbiorowego Sektora Przemysłu. 10. Overenskomst / Układ zbiorowy For ansættelsesforholdet i øvrigt gælder Industriens Overenskomst (indgået mellem Dansk Industri og CO-industri) samt eventuelle lokalaftaler på virksomheden. Overenskomsten er tilgængelig på og Wszelkie inne kwestie związane z warunkami zatrudnienia podlegają przepisom Układu Zbiorowego Sektora Przemysłu (zawartego między Konfederacją Pracodawców Przemysłu (Dansk Industri) i Konfederacją Związków Zawodowych Przemysłu (CO-industri) oraz ewentualnych porozumień lokalnych obowiązujących w przedsiębiorstwie. Układu zbiorowego jest dostępny na stronach internetowych i 11. Øvrige forhold / Inne warunki Side 6 af 11

7 BlueCollar ApS informs the employee that BlueCollar ApS and the customer have agreed that, for a period of six months after the expiry of the agreement between BlueCollar ApS and the customer, the employee may not be employed at the customer s company. This applies no matter whether such employment goes via another temp agency or in the form of direct engagement by the customer. If the customer violates this provision, the customer will be liable to pay a contract penalty, payable to BlueCollar ApS. Because of this provision, the employee has to expect that it will not be possible to obtain employment with the customer for a period of six months after the expiry of the agreement between BlueCollar ApS and the customer. ( Firma BlueCollar ApS informuje, że zawarła z każdym pracodawca, do którego deleguje swoich pracowników tymczasowych, umowę o zakazie konkurencji. Zapisy tej umowy mówią o tym, że przez czas do 6 miesięcy po zakończeniu umowy pomiędzy pracownikiem a BlueCollar ApS, pracownik nie może być zatrudniony przez pracodawcę, do którego został przez BlueCollar do pracy oddelegowany. Dotyczy to zarówno zakazu zatrudnienia poprzez inną agencję pracy tymczasowej jak i bezpośrednio przez docelowego pracodawcę. W przypadku złamania tej zasady, docelowy pracodawca zostanie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz BlueCollar ApS. Nieniejsza klauzula wiąże się zatem z brakiem możliwości zatrudnienia u pracodawcy, do którego pracownik został oddelegowany przez okres do 6 miesięcy po rozwiązaniu umowy pomiędzy BlueCollar ApS a docelowym pracodawcą. Dato / Data: Dato / Data: BlueCollar ApS Baggrund Dansk Industri og CO-industri har i fællesskab udarbejdet denne ansættelsesaftale. Udfyldes ansættelsesaftalen korrekt, vil EU direktivets (91/533/EØF) mindstekrav for ansættelsesbeviser være opfyldt. Bestemmelserne om ansættelsesaftaler findes i Industriens Overenskomst 37 og 20, stk Generelt om reglerne 1.1 Hvem? Det er et krav, at virksomheden udarbejder en ansættel-sesaftale for medarbejdere, der er ansat ud over 1 måned med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på over 8 timer. Ansættelsesaftalen skal udleveres til medarbejderen senest 1 måned efter ansættelsesforholdets påbegyndelse. 1.2 Skal ansættelsesaftalen anvendes? DI/CO-industris ansættelsesaftale kan anvendes for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst, og organisationerne anbefaler, at aftalen benyttes. Såfremt virksomheden finder det praktisk eller nødvendigt, at ansættelsesaftalen indeholder supplerende oplysninger om medarbejderen eller virksomheden, er dette muligt. 1.3 Ændringer Sker der ændringer i ansættelsesvilkårene, skal virksomheden skriftligt give medarbejderen oplysning herom senest 1 måned efter, at ændringen er trådt i kraft. Det er ikke et krav, at der skrives en ny ansættelsesaftale ved hver ændring - et brev til medarbejderen indeholdende oplysninger om ændringen vil f. eks. være tilstrækkeligt. Medarbejderen skal orientere virksomheden om evt. ændring af navn og adresse. 2. Ansættelsesaftalens bestemmelser Til de enkelte bestemmelser i ansættelsesaftalen skal knyttes følgende bemærkninger: 2.1 Jobkategori/Stillingsbetegnelse Jobkategorien kan f.eks. være håndværkspræget arbejde, proces- eller maskinoperatør, forefaldende arbejde. Det er væsentligt, at betegnelsen bredt dækker medrejderens arbejdsområder. 2.2 Arbejdsstedet Her angives arbejdsstedet eller det sted, hvor arbejdet hovedsageligt skal udføres, f.eks. virksomhedens adrese. Hvis medarbejderen hovedsagelig skal udføre udeog rejsearbejde (f.eks. som rejsemontør), sættes desden kryds i rubrikken skiftende arbejdssteder. 2.3 Tidsbegrænset ansættelse Hvis ansættelsesforholdet er tidsbegrænset, sættes kryds og datoen for, hvornår ansættelsesforholdet senest ophører, angives. Der henvises til 38, stk. 4, nr. 2 i Industriens Overenskomst om genansættelse af kortere varighed. 2.4 Opgavebegrænset ansættelse Hvis medarbejderen ansættes til at udføre en bestemt opgave, sættes kryds, og opgaven angives. Efter opgavens afslutning ophører ansættelsesforholdet uden varsel. Side 7 af 11

8 2.5 Løn I rubrikken personlig timeløn udgør kr.: angives den faste timebetaling for timelønsarbejde, som medarbejderen oppebærer på ansættelsestidspunktet eller ved kontraktens indgåelse. Hvis medarbejderen f.eks. får en fast timebetaling inkl. kvalifikationstillæg på kr. 90,- og derudover en produktivitetsafhængig bonus eller resultatløn, angives den personlige timeløn til kr. 90,-. Der er i den fortrykte tekst angivet, at der kan forekomme akkordarbejde, bonusordninger eller andre produktivitetsfremmende lønsystemer. Det er ikke tilstrækkeligt under den personlige timeløn blot at henvise til Industriens Overenskomst. Det er en mindstebetalingsoverenskomst baseret på det grund-læggende princip, at timelønnen aftales individuelt un-der hensyntagen til den enkeltes kvalifikationer. 2.6 Lønperioden Når lønnen udbetales bagud hver 14. dag, afkrydses denne rubrik. Udbetales lønnen på anden måde, angives denne periode. 2.7 Pensionsbidrag Medarbejderen er efter 9 måneders anciennitet omfattet af Industriens Pension fra det fyldte 20. år. Medarbejdere, der på ansættelsestidspunktet er omfattet af Industriens Pension eller en anden arbejdsmarkedspension, har dog ret til pensions-ordning i henhold til Industriens Overenskomst fra ansættelsestidspunktet. Dette gælder også medar-bejdere, som er fyldt 20 år og har arbejdet mindst 9 måneder indenfor de seneste 2 år før ansættelsen under en overenskomst, der giver ret og pligt til medlemskab af Industriens Pension. Var medarbejderen i forbindelse med tidligere ansættelse omfattet af anden arbejdsmarkedspensionsordning, og ønsker medarbejderen disse midler overført til Industriens Pension, kan medarbejderen indsende kopi af ansættelsesaftalen til Industriens Pensions-forsikring A/S, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K. Herefter vil medarbejderen blive kontaktet af Industriens Pension. 2.8 Uenighed Eventuelle uoverensstemmelser om ansættelsesaftaler behandles efter de fagretlige regler i Industriens Overenskomst. 2.9 Udstationering Udsendes en medarbejder til arbejde i udlandet, skal der skriftligt gives visse supplerende oplysninger, jf. overenskomstens 20 stk. 5. Det anbefales, at der i sådanne tilfælde udarbejdes en særlig aftale. Der henvises til DI og CO-industris vejledning om arbejde i udlandet. 3. Andre ansættelsesaftaler DI og CO-industri har ligeledes udarbejdet en aftale om ansættelse på funktionærlignende vilkår. For andre medarbejdergrupper kan der være bestemmelser om ansættelsesbeviser i de relevante overenskomster, eller Loven om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet kan være gældende. Podstawy Konfederacja Pracodawców Przemysłu (Dansk Industri) i Konfederacja Związków Zawodowych Przemysłu (COindustri) opracowały wspólnie niniejszą umowę o pracę. Poprawnie wypełniona umowa o pracę spełnia minimalne wymogi dyrektywy UE (91/533/EWG) względem dowodów zatrudnienia. Przepisy o umowach o pracę zawarte są w 36 i 20 pkt. 5 Układu Zbiorowego Sektora Przemysłu. 1. Ogólnie obowiązujące przepisy 1.1 Kogo dotyczą? Przedsiębiorstwa muszą opracować umowę o pracę dla pracowników zatrudnianych na okres przewyższający jeden miesiąc i pracujących przeciętnie powyżej 8 godzin tygodniowo. Umowa o pracę musi zostać przekazana pracownikowi najpóźniej miesiąc od rozpoczęcia stosunku pracy. 1.2 Czy konieczne jest posłużenie się niniejszą umową o pracę? Umowa o pracę opracowana przez Konfederację Pracodawców Przemysłu (DI) i Konfederację ZZ Przemysłu (CO industri) może być stosowana dla pracowników objętych Układem Zbiorowym Sektora Przemysłu (Industriens Overenskomst); organizacje zalecają jej stosowanie. Umowa może zostać uzupełniona o dodatkowe informacje na temat pracownika lub firmy, jeśli w przekonaniu przedsiębiorstwa jest to praktyczne bądź konieczne. 1.3 Zmiany warunków zatrudnienia O zmianach warunków zatrudnienia przedsiębiorstwo winno powiadomić pracownika pisemnie najpóźniej na miesiąc po ich wejściu w życie. Nie jest wymagane spisanie nowej umowy o pracę przy każdej zmianie wystarczy pismo do pracownika informujące go o zmianach. Pracownik winien poinformować przedsiębiorstwo o ew. zmianie nazwy/nazwiska i adresu. 2. Warunki umowy o pracę Następujące uwagi dotyczą poszczególnych punktów umowy o pracę: 2.1 Kategoria pracy/opis stanowiska Kategorią pracy może być sformułowanie takie jak np. praca rzemieślnicza, operator procesów i maszyn, bieżące roboty wedle potrzeby. Jest istotne, aby opis stanowił szeroką charakterystykę dziedzin pracy pracownika. 2.2 Miejsce pracy Miejsce pracy lub główne miejsce wykonywanej pracy, np. adres przedsiębiorstwa. Jeśli pracownik będzie głównie wykonywał prace poza miejscem pracy i wymagające dojazdów (np. jako przywoływany mechanik), należy zakreślić rubrykę o zmiennych miejscach pracy. 2.3 Zatrudnienie na czas określony Jeśli stosunek pracy jest na czas określony, zakreślić krzyżykiem podając datę jego wygaśnięcia. W sprawie ponownego zatrudnienia na krótszy okres czasu por. 37, pkt 4, nr 2 Układu Zbiorowego Sektora Przemysłu. 2.4 Zatrudnienie do zrealizowania określonego zadania Zakreślić krzyżykiem, jeśli pracownik jest zatrudniony do wykonania określonego zadania, podając jego charakter. Stosunek pracy wygasa bez uprzedzenia wraz z zakończeniem danego zadania. Side 8 af 11

9 2.5 Wynagrodzenie W rubryce indywidualna stawka godzinowa wynosi DKK.: podać stałą stawkę godzinową obowiązującą dla pracy wynagradzanej w systemie godzinowym i obowiązującej dla pracownika w momencie zatrudnienia lub zawarcia umowy. Przykładowo, jeśli ryczałtowa stawka godzinowa łącznie z dodatkiem kwalifikacyjnym wynosi DKK 90,, powiększone o premię motywacyjną lub wynagrodzenie uzależnione od wyników, wpisać DKK 90, jako stałą stawkę godzinową. W drukowanym tekście tabeli podano, że mogą występować prace akordowe, systemy premii lub inne systemy motywacyjne. Nie jest wystarczające powołanie w tym punkcie Układu Zbiorowego Sektora Przemysłu. Układ określa stawkę minimalną, która bazuje na założeniu, że stawka godzinowa jest ustalana indywidualnie i w zależności od kwalifikacji danego pracownika. 2.6 Okres płacowy Zakreślić tę rubrykę, jeśli wynagrodzenie jest wypłacane z dołu co dwa tygodnie. Wpisać, jeśli stosowana jest inne metoda wypłaty wynagrodzenia. 2.7 Składka emerytalna Po przepracowaniu dziewięciu miesięcy pracownik, który ukończył 20 lat, zostaje objęty systemem emerytalnym Industriens Pension. Pracownicy, którzy w momencie zatrudnienia są objęci systemem emerytalnym Industriens Pension lub innym systemem emerytalnym rynku pracy, uzyskują uprawnienia emerytalne w myśl Układu Zbiorowego Sektora Przemysłu od momentu zatrudnienia. Dotyczy to także pracowników, którzy ukończyli 20 lat i przepracowali co najmniej 9 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat przed zatrudnieniem w sposób, który daje prawo i obowiązek członkostwa funduszu emerytalnego Industriens Pension. Pracownik, który w ramach wcześniejszego zatrudnienia był objęty systemem emerytalnym rynku pracy i który pragnie przelania środków z tego systemu na fundusz emerytalny Industriens Pension, winien przesłać kopię umowy o pracę do Kasy Ubezpieczeń Emerytalnych Sektora Przemysłu Industriens Pensions-forsikring A/S, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K. Przedstawiciel Industriens Pension skontaktuje się z nim w tej sprawie. 2.8 Spory Ewentualne spory o umowy o pracę są rozstrzygane w trybie przewidzianym przez przepisy rynku pracy zawarte w Układzie Zbiorowym Sektora Przemysłu. 2.9 Praca zagranicą W odniesieniu do pracowników skierowanych do pracy zagranicą należy podać odpowiednie dodatkowe Informacje na piśmie, zgodnie z 20 pkt. 5 układu zbiorowego. Zaleca się opracowanie szczególnej umowy w takich przypadkach. Por. wytyczne Konfederacji Pracodawców Przemysłu (DI) i Konfederacji ZZ Przemysłu (CO-industri) dla pracy zagranicą. 3. Inne umowy o pracę DI i CO-industri opracowały również umowę o pracę na warunkach zbliżonych do warunków pracowników zatrudnionych na zasadach duńskiej ustawy o pracownikach na stałej pensji i urzędnikach. Dla innych grup pracowników mogą obowiązywać przepisy o dowodach zatrudnienia wynikające z odpowiednich układów zbiorowych bądź Ustawy o obowiązku pracodawcy dotyczącym informowania pracowników o warunkach stosowanych do stosunku pracy. Side 9 af 11

10 SERVICE CONTRACT(UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG) Between (zawarta pomiędzy) BlueCollar ApS Petersmindevej 2a 5000 Odense C, Denmark Tel (hereinafter called the Employeer) (zwana dalej Pracodawca) And (i) Imie i nazwisko adres Civil reg. No. (PESEL): Tel (hereinafter called the Employee) (zwana dalej Pracownikiem) BlueCollar ApS offers a services in connection with the employment of a foreign national in Denmark (the Employee). The service is offered in the Period that the employee works for BlueCollar ApS (the Period). (BlueCollar ApS zakwaterowanie związane z zatrudnianiem obywateli zagranicznych w Danii. Usługi oferowane są w okresie, w którym Pracownik wykonuje pracę na rzecz BlueCollar ApS. 1. Housing service during the Period (Usługi mieszkaniowe podczas Okresu): YES (TAK) NO (NIE) BlueCollar ApS offers a variety of housing opportunities during the Period. At recruitment the Employee has been showed the opportunities available, including pictures of rooms, descriptions etc.(bluecollar ApS oferuje wiele możliwości mieszkaniowych podczas okresu zatrudnienia. Podczas rekrutacji Pracownik zapoznaje się z dostępnymi możliwościami). The use of housing service is optional for the Employee (Jest to opcjonalna usługa dla Pracownika). If housing service is chosen by the employee the following rules apply (Jeśli Pracownik zdecyduje się na korzystanie z usług mieszkaniowych, zastosowanie mają następujące zasady) Housing service booked at recruitment covers housing from the first day of the Period to the end of the Period (Rental Period) where it automatically expires. The Employee can within the Rental Period by means of a written notice terminate the Housing Service. If terminated, the housing service expires at the end of the second calendar month after the date of the written notice. (Usługi mieszkaniowe zarezerwowane podczas rekrutacji obejmują zakwaterowanie od pierwszego dnia Okresu do końca Okresu (Okres Wynajmu), kiedy to usługa automatycznie wygasa. Pracownik może podczas całego Okresu Wynajmu pisemnie wypowiedzieć usługi mieszkaniowe. W przypadku wypowiedzenia, usługi mieszkaniowe wygasają na koniec drugiego miesiąca kalendarzowego od dnia pisemnego wypowiedzenia. Example (Przykład ) Termination date (Termin wypowiedzenia): August 7 th Housing service ends (Usługi mieszkaniowe kończą się 31 września): September 31 st The following housing service has been chosen by the Employee (Pracownik wybrał poniższe usługi mieszkaniowe ): Adress (adres): (If known) Type (typ): B&B Rental Period (Okres Wynajmu ): From: To: Price for the Rental Period (Cena za Okres Wynajmu ): dkk per week (za tydzień). dkk per week (za tydzień zaliczka na media) Security deposit for the whole housing rental agreement: is.. DKK period. Paid in the first salary payment. The deposit well be paid back after final recalculation of rental cost. Amount of depositum depends on accommodation type which is offered,but never less than 1000dkk (Depozyt za mieszkanie wynosi..dkk i jest odciągany od wynagrodzenia z pierwszej wypłaty pracownika. Zwrot ww depozytu następuje w momencie całkowitego rozliczenia mieszkania. Kwota depozytu uzalezniona jest od rodzaju oferowanego mieszkania, lecz wynosi nie mniej niz 1000 dkk). In addition to the rental price the Employee will be charged for heating, electricity and water according to consumption. Calculation of payment prepayment In advance or payment based on real consumption) will be agreed before rental period. (Poza ceną wynajmu Pracownik poniesie koszt ogrzewania, elektryczności i wody stosownie do ich zużycia. Sposób zapłaty przedpłata lub zaplata za aktualne zużycie, Sposób zapłaty zostanie ustalany przed okresem wynajmu). All conditions of depositum and payment will be explain befor rental. (wszystkie warunki odnosnie depozytu beda wyjaśnione przed okresem wynajmu). JobSupply Polska Sp. z o.o. Agencja zatrudnienia certyfikat nr 5437 ul. P. Skargi 23, Szczecin Tel fax Page 10 of 11

11 2. General terms for the Services (Warunki ogólne Usług): The agreed amounts are to be paid by the Employee to BlueCollar ApS in connection with the payouts of wages, etc..the Employee hereby accepts that BlueCollar ApS is entitled to deduct any amount due by the Employee from wages, or any other payments from BlueCollar ApS to the Employee in which payments deduction is possible. This obligation is limited to the costs mentioned in this service contract and possible fines or damages that might occur as a result of the (personal)actions by the employee (Uzgodnione kwoty są płatne przez Pracownika na rzecz BlueCollar ApS w związku z wypłata wynagrodzenia itp. na rzecz Pracownika i będą obliczane codziennie zgodnie z kwotą określoną poniżej. Pracownik niniejszym akceptuje, iż BlueCollar ApS ma prawo do odliczenia każdej kwoty należnej ze strony Pracownika od jego wynagrodzenia lub innych płatności należnych ze strony BlueCollar ApS na rzecz Pracownika, w ramach których możliwe jest obniżenie płatności. Zobowiązanie to ograniczone jest do kosztów wymienionych w umowie o świadczeniu usług oraz możliwych kar lub odszkodowań, które mogą wystąpić w wyniku (osobistych) działań Pracownika.). The services offered by BlueCollar ApS can be altered or annulled without notice in case of lack of availability etc. If annulled the Employee has no obligation to pay for the services annulled from the time of annulment (Usługi oferowane przez BlueCollar ApS mogą być zmieniane lub anulowane bez powiadomienia w przypadku braku dostępności itp. W razie anulowania, Pracownik nie ma obowiązku dokonywania zapłaty za anulowane usług od czasu anulowania. ). To the service contract BlueCollar ApS attaches Housing Rules. Employee signing service contract, declares that he has read and accepts housing rules. ( do powyższego kontraktu BlueCollar ApS załącza regulamin mieszkaniowy. Pracownik podpisując kontrakt deklaruje iz zapoznał sie i akceptuje regulamin mieszkaniowy). 3. Arrival and Accompanying/other service: ( Usługi związane z przybyciem oraz usługi towarzyszące): Arrival sernice covers (Usługi związane z przybyciem obejmują): Personal assistance by arriving to Denmark (asysta przy przyjeździe do Danii) Help / assistance in all formal issues regarding (pomoc/asysta w załatwieniu wszystkich formalności związanych z podjęciem pracy na terenie Danii) temporary work licence - applying for temporary work licence (złożenie wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na prace) Tax card - applying for and handling of tax card on behalf of the Employee. (Złożenie wniosku kartę podatkową oraz obsługa karty w imieniu Pracownika) Tax number - applying for tax number (złożenie wniosku o nadanie nr CPR) Temporary Heath card (złożenie wniosku o tymczasowa karte ubezpieczenia zdrowotnego) Other application concerning employment (inne formalności związane z podjęciem pracy na terenie Danii) The price for Arrival service above is DKK VAT 25%, i.e. DKK 1000 incl. VAT. (cena za usługi związane z przybyciem oraz usługi towarzyszące wynosi 800 DKK + 25% VAT, czyli 1000 DKK z podatkiem VAT. Kwota ta będzie rozłożona na dwie lub trzy raty i odciągnięta w dwóch lub trzech pierwszych wypłatach) Day/month/year: (Dzien/miesiac/rok) Employee signature BlueCollar ApS signature (Podpis Pracownika) ( Podpis Bluecollar ApS)) JobSupply Polska Sp. z o.o. Agencja zatrudnienia certyfikat nr 5437 ul. P. Skargi 23, Szczecin Tel fax Page 11 of 11

Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF

Danske Slagtermestre og Fødevareforbundet NNF DANSKE SLAGTERMESTRE Ansættelseskontrakt for UMOWA O PRACĘ DLA medarbejdere inden for PRACOWNIKÓW Fødevareforbundet NNF s område SEKTORA OBJĘTEGO DZIAŁALNOŚCIĄ ZZ PRACOWNIKÓW PRZEMYSŁU SPOśYWCZEGO For

Bardziej szczegółowo

ZASIŁEK RODZINNY KOMPLET DOKUMENTÓW PROSIMY WYSŁA LISTEM POLECONYM NA NASZ ADRES: W RAZIE PYTA SŁU YMY POMOC:

ZASIŁEK RODZINNY KOMPLET DOKUMENTÓW PROSIMY WYSŁA LISTEM POLECONYM NA NASZ ADRES: W RAZIE PYTA SŁU YMY POMOC: ZASIŁEK RODZINNY DANIA Naley dostarczy do nas nastpujce dokumenty: 1. MIDZYNARODOWY AKT MAŁ ESTWA. 2. MIDZYNARODOWY AKT URODZENIA DZIECKA/ DZIECI. 3. ZAWIADCZENIE o pobieraniu lub o niepobieraniu wiadcze

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY 1. "Pracodawcą": zawarta 2003 r. pomiędzy JP-Avax (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą: ul., 00-0. Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym dla m.st. Warszawy pod nr KRS

Bardziej szczegółowo

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

.., prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą,, ul., wpisanym do.., NIP:., występującym osobiście, zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą UMOWA NR ZZP/ZS/ / /. Zawarta w dniu r. w Jaworznie pomiędzy: Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jaworznie, przy ul. Świętego Wojciecha

Bardziej szczegółowo

Nr umowy zwana dalej Umową, zawarta w dniu. pomiędzy. (imię, nazwisko, adres, PESEL, NIP)

Nr umowy zwana dalej Umową, zawarta w dniu. pomiędzy. (imię, nazwisko, adres, PESEL, NIP) Umowa na realizację stażu pracownika Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w przedsiębiorstwie w ramach projektu Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM

Bardziej szczegółowo

Nr umowy zwana dalej Umową, zawarta w dniu. pomiędzy. (imię, nazwisko, adres, PESEL, NIP)

Nr umowy zwana dalej Umową, zawarta w dniu. pomiędzy. (imię, nazwisko, adres, PESEL, NIP) Umowa na realizację stażu pracownika Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w przedsiębiorstwie w ramach projektu Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM

Bardziej szczegółowo

STAŻ W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM. Nr umowy. Pomiędzy. (imię, nazwisko, adres zameldowania, PESEL, NIP) dalej zwanego Stażystą,

STAŻ W UNIWERSYTECIE WARMIŃSKO-MAZURSKIM. Nr umowy. Pomiędzy. (imię, nazwisko, adres zameldowania, PESEL, NIP) dalej zwanego Stażystą, Umowa na realizację stażu w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w ramach projektu Komercjalizacja wyników badań oraz kreowanie postaw przedsiębiorczych przez UWM w Olsztynie poprzez staże, szkolenia i działania

Bardziej szczegółowo

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych

w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych 81-332 Gdynia ul. Kołłątaja 8 tel. (0-58) 620-49-54, 621-11-61 fax (0-58) 621-06-95 www.pupgdynia.pl e-mail: pup@pupgdynia.pl Umowa / w sprawie zorganizowania i finansowania prac interwencyjnych zawarta

Bardziej szczegółowo

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez,

- WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska. reprezentowanym przez, - WZÓR - UMOWA nr... W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA zawarta w dniu. pomiędzy Prezydentem Miasta Gdańska reprezentowanym przez..., zwanym dalej w treści Zamawiającym" a, reprezentowanym przez,

Bardziej szczegółowo

UDPLUK AF OVERENSKOMST FOR GARTNERIER & PLANTESKOLER

UDPLUK AF OVERENSKOMST FOR GARTNERIER & PLANTESKOLER UDPLUK AF OVERENSKOMST FOR GARTNERIER & PLANTESKOLER UDGIVET AF FAGLIGT FÆLLES FORBUND www.3f.dk/polski Varenr. 4151 WYCIĄG UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY W OGRODNICTWIE I SZKÓŁEK ROŚLIN WYDANE PRZEZ ZRZESZENIE

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów. dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Załącznik nr 1 do zapytania cenowego OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Dostawa papieru do drukarek, kserografów i faksów dla Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Białymstoku Lp. Asortyment Jedn.

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ. zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą,... zwanym(ą) dalej Pracownikiem.

UMOWA O PRACĘ. zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą,... zwanym(ą) dalej Pracownikiem. UMOWA O PRACĘ zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą, a zwanym(ą) dalej Pracownikiem. 1. ZATRUDNIENIE I RODZAJ PRACY. 1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na

Bardziej szczegółowo

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne

Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne Umowa nr./rtm/2016 o udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zawarta w dniu. r. w Gorlicach w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na udzielanie zamówienia na świadczenia zdrowotne zgodnie art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 31 grudnia 2014r.

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę określoną w 1 zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w terminie do 31 grudnia 2014r. UMOWA nr WUP/../2014 zawarta dnia. 2014 r. dotyczy postępowania WUP.IXA.333/4/KK/14 pomiędzy: Województwem Zachodniopomorskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego U M O W A Nr. o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników pracodawcy z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i zawarta w dniu w Dębicy pomiędzy: STAROSTĄ DĘBICKIM w imieniu, którego

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od UMOWA ZLECENIE Nr zawarta w dniu. r. w Włosienicy pomiędzy Przedszkolem Samorządowym w Włosienicy z siedzibą w Włosienicy, ul. J. Suskiego 35, 32-642 Włosienica, NIP.., REGON., zwanym dalej Zleceniodawcą"

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik nr 8.5 Standardowy wzór umowy na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego UMOWA NR NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WIELKA BRYTANIA

INSTRUKCJA WIELKA BRYTANIA Szanowni Państwo, IFlexS Sp. z o.o. proponuje Państwu dokonanie angielskiego rozliczenia podatkowego za pośrednictwem firmy PERFECTA, która specjalizuje się w rozliczeniach podatków zagranicznych. Gwarantujemy

Bardziej szczegółowo

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013

-wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 -wzór- UMOWA Nr../ISO/2013 zawarta w dniu 2013 r. w Płocku, pomiędzy: 1/ Związkiem Gmin Regionu Płockiego z siedzibą w Płocku ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock reprezentowanym przez Panią Katarzynę Rogucką

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO...

UMOWA NR. O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO... UMOWA NR. O DOFINANSOWANIE WYNAGRODZENIA ZA ZATRUDNIENIE SKIEROWANEGO BEZROBOTNEGO zawarta w dniu. pomiędzy Starostą Słubickim reprezentowanym przez.. zwanym dalej "STAROSTĄ" a... reprezentowanym przez..

Bardziej szczegółowo

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych

Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych UMOWA EGZAMINATORA ECDL nr... Którą zawarli w... w dniu...: (miejscowość) Polskie Towarzystwo Informatyczne z siedzibą w Warszawie (01-003) przy Al. Solidarności 82A/5, adres do korespondencji: Biuro Zarządu

Bardziej szczegółowo

Poznaj swoje prawa. do wszystkich pracowników uczestnicz cych w budowie Metra

Poznaj swoje prawa. do wszystkich pracowników uczestnicz cych w budowie Metra Poznaj swoje prawa do wszystkich pracowników uczestnicz cych w budowie Metra 2016 Wszyscy pracownicy uczestniczący w budowie Metra mają wiele praw umownych, które muszą być przestrzegane. Te prawa są określone

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a... REGON.., NIP.

UMOWA. zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a... REGON.., NIP. UMOWA Załącznik nr 5 zawarta w dniu. pomiędzy: Zespołem Szkół w Piaskach... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą:...... REGON.., NIP. reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia.

o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Umowa nr / / o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody i składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia. Zawarta w dniu.. r. w Chełmnie pomiędzy

Bardziej szczegółowo

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON.

UMOWA UB/ /2014. a firmą.. zarejestrowana.. w dniu. REGON. załącznik nr 7 UMOWA UB/ /2014 zawarta w dniu.2014r.w Iłży pomiędzy : Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów Opieki Zdrowotnej Szpital w Iłży ul. Bodzentyńska 17, 27-100 Iłża, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:.

FORMULARZ OFERTY. miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:. Załącznik nr 1 do ogłoszenia o przetargu FORMULARZ OFERTY miejscowość i data Dane oferenta: 1. Imię i nazwisko/nazwa firmy*:. 2. Adres zamieszkania/siedziba*:... 3. Numer telefonu/faksu/e-mail:.. 4. NIP..

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE SONDAŻ RYNKU NR 8

ZAPYTANIE SONDAŻ RYNKU NR 8 GOPS.271.8.2013 Masłów, dn. 16.12.2013 ZAPYTANIE SONDAŻ RYNKU NR 8 1. Zamawiający: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie z siedzibą: Masłów Pierwszy ul. Jana Pawła II 5, 26-001 Masłów tel. 41/ 311-08-70

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE Umowa, którą zawarli w dniu.. Krajowa Izba Gospodarcza, ul. Trębacka 4, 00-074 Warszawa, zarejestrowana pod numerem KRS 0000121136 w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, VII

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO. nr..

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO. nr.. potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby Podziałanie: 4.1.2. Zwiększenie liczby Załącznik nr 1 do Regulaminu staży zawodowych UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO nr.. Zawarta w Białej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU. Rozdział I Informacje Ogólne

REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU. Rozdział I Informacje Ogólne REGULAMIN ODBYWANIA STAŻU Rozdział I Informacje Ogólne 1 1. Regulamin odbywania Staży, zwany dalej Regulaminem, stosuje się do Staży, które dotyczą projektu Aktywizacja osób niepełnosprawnych realizowanego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 950/V/14 Burmistrza Gołdapi z dnia 21 maja 2014r.

Zarządzenie Nr 950/V/14 Burmistrza Gołdapi z dnia 21 maja 2014r. Zarządzenie Nr 950/V/14 Burmistrza Gołdapi z dnia 21 maja 2014r. w sprawie wprowadzenia regulaminu podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników Urzędu Miejskiego w Gołdapi Na podstawie art. 31 i art.

Bardziej szczegółowo

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY

1 PRZEDMIOT UMOWY. 1. Przedmiotem umowy jest Wykaszanie poboczy dróg gminnych na terenie Gminy Prażmów. 2 OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY Załącznik nr... do SIWZ Wzór umowy do części III zamówienia UMOWA Nr... zawarta w dniu.. r. w Prażmowie, pomiędzy: GMINĄ PRAŻMÓW z siedzibą w Prażmowie przy ul. Piotra Czołchańskiego 1, 05-505 Prażmów,

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU - NORWEGIA

ZWROT PODATKU - NORWEGIA ZWROT PODATKU - NORWEGIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z NORWEGII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Rozliczenie roczne od pracodawcy loons-trekkopgave. 2. FORMULARZ SELVANGIVELSE formularz

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU..

-WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU.. Załącznik nr 3 Do zaproszenia do składania ofert nr OR.II.271.24.15 -WZÓR- UMOWA NR W SPRAWIE DOPROWADZENIA DO ZATRUDNIENIA ZAWARTA W DNIU.. pomiędzy 1. Starostą Powiatu Nyskiego, w imieniu którego działa

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO ., dnia... miejscowość ( imię i nazwisko ) ( nr pesel ) Powiatowy Urząd Pracy WNIOSEK dla Powiatu Toruńskiego w Toruniu O PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO Podstawa prawna: art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2.

zgodnie z kopią odpisu z rejestru przedsiębiorców stanowiącą Załącznik nr 2. Istotne Postanowienia Umowy o świadczenie usług rozpowszechniania sygnału programu Radia Lublin S.A. [umowa o zamówienie zostanie zawarta na każdą część postępowania odrębnie] zawarta w dniu...2012 r.

Bardziej szczegółowo

Umowa stażu nr IRP/./staż-PR/DDP/2014

Umowa stażu nr IRP/./staż-PR/DDP/2014 Umowa stażu nr IRP/./staż-PR/DDP/2014 organizowanego w ramach projektu Droga do pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /ZS/2011 o zorganizowanie zatrudnienia subsydiowanego w ramach Projektu Caritasowi Centrum Integracji Społecznej

UMOWA NR /ZS/2011 o zorganizowanie zatrudnienia subsydiowanego w ramach Projektu Caritasowi Centrum Integracji Społecznej UMOWA NR /ZS/2011 o zorganizowanie zatrudnienia subsydiowanego w ramach Projektu Caritasowi Centrum Integracji Społecznej Projekt realizowany jest na podstawie umowy numer UDA- POKL.07. 02. 01-18-351/09-00

Bardziej szczegółowo

Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania?

Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania? Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania? Pojęcie oddelegowania nie zostało zdefiniowane w polskim prawie. Przez oddelegowanie pracownika należy rozumieć przejściowe wykonywanie przez niego pracy

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMOWY

OGÓLNE WARUNKI UMOWY Nr sprawy KZP-2140-4/12 OGÓLNE WARUNKI UMOWY Załącznik Nr 5 do SIWZ Zawarta w dniu **.**.2012 roku Nr ********* Pomiędzy Instytutem Inżynierii Chemicznej PAN z siedzibą w Gliwicach przy ul. Bałtyckiej

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy Umowa nr 2/ZP/2016

Projekt umowy Umowa nr 2/ZP/2016 Projekt umowy Umowa nr 2/ZP/2016 Załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa posiadającym NIP: 525-22-48-481 reprezentowanym na podstawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy: UMOWA zawarta w dniu...r. w Walimiu pomiędzy: Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Walimiu z siedzibą: 58-320 Walim ul. Długa 8, reprezentowanym przez: 1. Annę Neuberg - Kierownika Ośrodka 2. Beatę Przydatek

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO Załącznik 1.13 do Regulaminu UMOWA NR O UDZIELENIE WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.2.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZSS/ /2010 NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

UMOWA NR ZSS/ /2010 NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO UMOWA NR ZSS/ /2010 NA OTRZYMANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH

WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Znak sprawy MOPS / 341 / 4/ 2010 Załącznik nr... do oferty UWAGA: PO PODPISANIU NALEŻY D O Ł Ą C Z Y Ć D O O F E R T Y! WZÓR UMOWY NA ŚWIADCZENIE USŁUG OPIEKUŃCZYCH I SPECJALISTYCZNYCH Zawarta w dniu...r

Bardziej szczegółowo

dalej zwany/-a Uczelnią, reprezentowany/-a do celów podpisania niniejszej Umowy przez Tadeusz Mendel, Rektor z jednej strony i

dalej zwany/-a Uczelnią, reprezentowany/-a do celów podpisania niniejszej Umowy przez Tadeusz Mendel, Rektor z jednej strony i Załącznik IV - wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w celu zrealizowania nauczania lub szkolenia w programie Erasmus+. Rok 2015 Umowa na wyjazd pracownika w programie Erasmus

Bardziej szczegółowo

Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014

Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 Załącznik IV Wzór umowy finansowej pomiędzy uczelnią a pracownikiem wyjeżdżającym w programie Erasmus+. Rok 2014 [Niniejszy wzór stanowi minimalne wymagania; może zostać dostosowany do potrzeb uczelni

Bardziej szczegółowo

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2

Konkurs ofert NR KO/TM/12/08 na transport medyczny. Formularz nr 1. Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Formularz nr 1 Pełna nazwa Oferenta: Adres siedziby: NIP: Regon: Strona 1 z 2 Oświadczam, Ŝe zapoznałem się z Ogłoszeniem o konkursie ofert na usługi medyczne oraz zapoznałem się warunkami konkursu ofert.

Bardziej szczegółowo

Umowa o Stypendium nr IRP/./staż-Ucz/DDP/2014

Umowa o Stypendium nr IRP/./staż-Ucz/DDP/2014 Umowa o Stypendium nr IRP/./staż-Ucz/DDP/2014 podczas stażu organizowanego w ramach projektu Droga do pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE

Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE Załącznik Nr 2 do SWKO - P R O J E K T - UMOWA Nr SZM/DN/DK/.../ 2015 NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W ZAKRESIE USŁUG PIELĘGNIARSKICH W ZAKRESIE. DLA POTRZEB SZPITALA MIEJSKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH

Bardziej szczegółowo

... (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) UMOWA ZLECENIA NR...

... (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) UMOWA ZLECENIA NR... Załącznik nr 13 a do ZW 79/2013 (symbol jednostki/komórki organizacyjnej) (źródło finansowania) (pieczątka jednostki/komórki organizacyjnej) UMOWA ZLECENIA NR... Zawarta z mocy art. 4 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr

WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr WZÓR UMOWY ZLECENIA Nr W dniu.. w Łapszach Niżnych pomiędzy: Gminą Łapsze Niżne z siedzibą w Łapszach Niżnych przy, ul. Jana Pawła II 20, reprezentowaną przez: mgr Pawła Dziuban - Wójta Gminy Łapsze Niżne

Bardziej szczegółowo

$ 2 $ 3 OBOWIĄZKI POŚREDNIKA

$ 2 $ 3 OBOWIĄZKI POŚREDNIKA UMOWA NR... zawarta w dniu... w Szczecinie, na podstawie art. 85 ust. 2 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2008, nr 69, poz.

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:

Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy: Załącznik nr 7 wzór umowy UMOWA nr. Zawarta w dniu. w Olsztynie, pomiędzy:.. zwanym w dalszej części umowy Zleceniodawcą" a..., zwany w dalszej części umowy Zleceniobiorcą, reprezentowany na podstawie

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu...pomiędzy niżej wymienionymi stronami:

zawarta w dniu...pomiędzy niżej wymienionymi stronami: Załącznik Nr 1 do warunków szczegółowych Wzór umowy na realizację programu pn. Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym, 3-5 lat UMOWA ZLECENIE Nr./2014 zawarta w dniu...pomiędzy niżej

Bardziej szczegółowo

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez:

wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej pod nr KRS.., reprezentowanym przez: UMOWA Dnia.. r. w Grębocicach pomiędzy: 1/ Zakładem Gospodarki Komunalnej w Grębocicach ul. Kościelna 34 59-150 Grębocice, NIP 5020000081, REGON 391048682 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG

WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG WZÓR UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG Załącznik nr 5 do Regulaminu Zawarta w dniu.. roku w Gorzowie Wlkp. Pomiędzy: Wielospecjalistycznym Szpitalem Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

Bardziej szczegółowo

1 Zasady udziału w Projekcie

1 Zasady udziału w Projekcie UMOWA O STAŻ Nr NAUKOWCY W WIELKOPOLSKICH FIRMACH STAŻE BADAWCZE SZANSĄ PODNIESIENIA INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI KLUCZOWYCH BRANŻ DLA ROZWOJU REGIONU Niniejsza umowa określa zasady udziału i sposób

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. (wzór) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego MZO.ŚZ.RK.341/6/2010

UMOWA Nr. (wzór) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego MZO.ŚZ.RK.341/6/2010 UMOWA Nr. (wzór) Zawarta w Bielsku Białej w dniu. r. pomiędzy Gminą Bielsko Biała Miejskim Zarządem Oświaty, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym reprezentowanym przez: Jana Solicha Dyrektora, działającego

Bardziej szczegółowo

ZMODYFIKOWANE. Warunki umowy o wykonanie zamówienia publicznego dla części I i II

ZMODYFIKOWANE. Warunki umowy o wykonanie zamówienia publicznego dla części I i II Ostateczny projekt umowy zostanie sporządzony po wyborze najkorzystniejszej oferty i będzie uwzględniał warunki umowy zawarte poniżej oraz zmiany dokonane w trakcie wyjaśnień do SIWZ; ZMODYFIKOWANE Warunki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI

REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI Załącznik 16D REGULAMIN WYNAGRADZANIA PRACOWNIKÓW ADMINISTRACJI I OBSŁUGI W ZESPOLE SZKÓŁ PLASTYCZNYCH W GDYNI podstawa prawna : art. 77² ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (tekst jednolity :

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. z siedzibą w.wpisanym do REGON:... NIP:... zwanym dalej Wykonawcą", 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. z siedzibą w.wpisanym do REGON:... NIP:... zwanym dalej Wykonawcą, 1 Przedmiot umowy Wzór umowy Zawarta w dniu... 2014r. w Warszawie w wyniku rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej zamówienia

Bardziej szczegółowo

U M O W A ( W Z Ó R )

U M O W A ( W Z Ó R ) załącznik nr 2 U M O W A ( W Z Ó R ) na.. zawarta w dniu.. r. w ramach Projektu Systemowego Podróż w usamodzielnienie realizowanego w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (POKL),

Bardziej szczegółowo

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr.

MZO.271.7.2013 WZÓR UMOWY. Umowa zlecenie nr. WZÓR UMOWY Załącznik nr 6 Umowa zlecenie nr. W dniu... 2013 r. w Tychach, na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór)

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) Załącznik nr 6 Zawarta w dniu.2015r. w Bydgoszczy pomiędzy: Muzeum Wojsk Lądowych, NIP: 554-272-84-85, REGON: 340274642, ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa.

OGŁOSZENIE. 2.,,Oferent umowę ubezpieczenia OC zawiera najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, od którego obowiązuje niniejsza umowa. Nasz znak: ZOZ.I-010/DŚZ/47/11 Sucha Beskidzka 07.11.2011r. OGŁOSZENIE Dotyczy: Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie konsultacji genetycznych dla pacjentów Zespołu Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM (STT) W ROKU AKADEMICKIM 20.../... UMOWA NR ERA_STT/...

PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM (STT) W ROKU AKADEMICKIM 20.../... UMOWA NR ERA_STT/... Załącznik nr 4 do Regulaminu PROGRAM ERASMUS+ WYJAZD PRACOWNIKA NIEBĘDĄCEGO NAUCZYCIELEM AKADEMICKIM (STT) W ROKU AKADEMICKIM 20.../... UMOWA NR ERA_STT/... Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH

UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH UMOWA Nr../2014 O UDZIELENIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH zawarta w dniu. 2014 w Drezdenku. pomiędzy: Powiatowym Centrum Zdrowia Sp. z. o. o. ul. Piłsudskiego 8 66-530 Drezdenko, wpisanym do KRS 0000345177 w

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKO-CATERINGOWYCH [wzór] NR...

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKO-CATERINGOWYCH [wzór] NR... Załącznik nr 4 do Zapytania UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG HOTELARSKO-CATERINGOWYCH [wzór] NR.... W dniu w Warszawie pomiędzy: Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego z siedzibą pod adresem: ul. Grójecka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA - NORWEGIA. PERFECTA ul. Głowackiego 13 47-400 Racibórz

INSTRUKCJA - NORWEGIA. PERFECTA ul. Głowackiego 13 47-400 Racibórz INSTRUKCJA - NORWEGIA W CELU REALIZACJI ZWROTU PODATKU Z NORWEGII NALEŻY SKOMPLETOWAĆ NASTEPUJĄCE DOKUMENTY: 1. Rozliczenie roczne od pracodawcy loons-trekkopgave. 2. FORMULARZ SELVANGIVELSE formularz

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII. Zawarta w dniu roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy:

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII. Zawarta w dniu roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy: UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG MEDYCZNYCH W ZAKRESIE TECHNIKA ELEKTRORADIOLOGII Zawarta w dniu.. 2016 roku w nowym Dworze Mazowieckim pomiędzy: Garnizonową Przychodnią Lekarską Samodzielnym Publicznym Zakładem

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego

UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego Załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 2 z dn. 20.01.2016 r. UMOWA Nr w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego zawarta w Krapkowicach w dn...2016 r. pomiędzy Powiatem Krapkowickim Powiatowym Urzędem Pracy w

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych

UMOWA NR... o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych UMOWA NR... o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych Zawarta w dniu r. pomiędzy : 1. Miastem Rybnik - Powiatowym Urzędem Pracy w Rybniku w imieniu,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR 2/BONe III/2011 PO-II- 379/ZZP-1/32/2011

UMOWA NR 2/BONe III/2011 PO-II- 379/ZZP-1/32/2011 UMOWA NR 2/BONe III/2011 PO-II- 379/ZZP-1/32/2011 WZÓR Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego zawarta w dniu... w Szczecinie, pomiędzy Skarbem Państwa Dyrektorem Urzędu Morskiego w Szczecinie z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Załącznik nr 9 do SIWZ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. 1. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy:

Strona 1 z 5. Umowa nr. Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Umowa nr Zawarta w dniu. 2015 r. w Warszawie pomiędzy: PKP Intercity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Umowa nr / o realizację stażu zawodowego

Umowa nr / o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych Umowa nr / o realizację stażu zawodowego zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego

Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Załącznik Nr 1 do zapytania ofertowego Umowa nr BONn III 377 / 02 / 01 / 15 PO-II-379/ZZP-2/139/15 zawarta w Szczecinie w dniu sierpnia 2015 r., pomiędzy Skarbem Państwa Urzędem Morskim w Szczecinie, z

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr IGiChP../2012

UMOWA Nr IGiChP../2012 UMOWA Nr IGiChP../2012 zawarta w dniu... 2012 roku w Warszawie, pomiędzy: Instytutem Gruźlicy i Chorób Płuc z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Płocka 26, 01-138 Warszawa wpisanym do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie Nr 672/2014 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 31 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie wprowadzające Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy na realizację zadania pn. UMOWA ZLECENIE Nr./2015

Wzór umowy na realizację zadania pn. UMOWA ZLECENIE Nr./2015 Załącznik Nr 2 do warunków szczegółowych Wzór umowy na realizację zadania pn. Udzielanie specjalistycznej pomocy pacjentom z doświadczeniem choroby psychicznej oraz pacjentom ze znacznymi deficytami poznawczymi

Bardziej szczegółowo

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy:

Umowa nr ZTM.EE. /14. zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Umowa nr ZTM.EE. /14 zawarta w Poznaniu w dniu... roku, w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego nr., pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE

UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE UMOWA Nr WSzS/DLL/ /2015 O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE zawarta w dniu 2015r w Częstochowie pomiędzy: Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie,

Bardziej szczegółowo

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia

Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Każdy ma prawo do minimalnego wynagrodzenia Czy otrzymują Państwo wynagrodzenie minimalne? Pracują Państwo w Holandii i mają mniej niż 65 lat? W takim razie przysługuje Państwu prawo do holenderskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu

UMOWA. zawarta w dniu OA.OD.272.27.13/ZP/PN UMOWA zawarta w dniu pomiędzy: Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-153 Wrocław, posiadającym NIP 896-10-03-245, REGON 000514377, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa

WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA. Umowa WZÓR UMOWY II CZĘŚĆ ZAMÓWIENIA Umowa W Bydgoszczy w dniu.., pomiędzy: Miejskim Ośrodkiem Kultury w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Batorego 1/3, 85-104 Bydgoszcz, NIP: 554-031-53-65 Regon: 090221337 wpisanym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Poz. 865 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie refundowania ze środków Funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE zawarta w dniu... r. w..., pomiędzy: 1.... z siedzibą w... przy ul...., numer KRS... zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: oraz 2.... z siedzibą w... przy ul...., numer

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP:521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr A120-211-227/14/PJ zawarta w dniu... w Gdańsku. pomiędzy. reprezentowanym przez:.

Projekt Umowa nr A120-211-227/14/PJ zawarta w dniu... w Gdańsku. pomiędzy. reprezentowanym przez:. Projekt Umowa nr A120-211-227/14/PJ zawarta w dniu... w Gdańsku pomiędzy Uniwersytetem Gdańskim z siedzibą: 80-952 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 1 A reprezentowanym przez.. zwanym dalej Zamawiającym a. z siedzibą:..

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr./2015. Kwota pomocy finansowej w formie bonu na zadanie określone w 1, wynosi: 7400 złotych (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych).

UMOWA Nr./2015. Kwota pomocy finansowej w formie bonu na zadanie określone w 1, wynosi: 7400 złotych (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych). Starosta Tomaszowski w Tomaszowie Lubelskim ul. Lwowska 68 CAZ-I-../ /2015 Tomaszów Lubelski, dnia.2015 r. zawarta dnia..2015 roku pomiędzy: UMOWA Nr./2015 1. Powiatem Tomaszowskim reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych

REGULAMIN. Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych REGULAMIN Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim w sprawie przyznawania bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy określa zasady przyznawania

Bardziej szczegółowo

Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ

Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ Umowa zlecenia nr /D /2015/UZ W dniu pomiędzy: 2015 r. w Warszawie Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości działającą na podstawie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa

Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa Programy finansujące badania i szkolenia w USA Warszawa, 26 kwietnia 2012 Mobilność międzynarodowa w świetle przepisów prawa Anna Dorodzińska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy:

Wzór umowy. Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Wzór umowy Zawarta w dniu. r. pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 7, 00-955 Warszawa, działającym na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa

Bardziej szczegółowo