UMOWA PRZEDWSTEPNA nr../../11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "UMOWA PRZEDWSTEPNA nr../../11"

Transkrypt

1 UMOWA PRZEDWSTEPNA nr../../11 Zawarta w dniu r. Szczecinie, pomiędzy: JobSupply Polska Sp. z o.o. z siedziba w Szczecinie, ul. P. Skargi 23, Szczecin, wpisana do Rejestru Przedsiębiorstw przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie XIII Wydział Gospodarczy KRS numer , zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia, ceryfikat nr 5437, zwana w tresci umowy Agencja Posrednictwa Pracy APP a imie,nazwisko, adres zamieszkania, nr dowodu osobistego zwanym w treści umowy Pracownikiem o następującej treści: 1 Pracodawca Agencja pośrednictwa pracy zapewni pracownikowi prace w duńskiej firmie BlueCollar ApS z siedzibą w Danii, miasto Odense, ul. Petersmindevej 2A, zwana w treści umowy Pracodawca. 2 Termin i warunki pracy 1. APP informuje Pracownika, iż stosownie do treści przepisu art. 84 ustawy o promocji zatrudnienia podejmowanie pracy za granicą u pracodawców zagranicznych odbywa się w trybie i na zasadach obowiązujących w państwie zatrudnienia oraz określonych w umowach międzynarodowych. Nadto APP wskazuje, iż szczegółowe warunki pracy (w tym uprawnienia i zasady wynagradzania) dla pracowników kierowanych do Danii określone są przepisami Układu Zbiorowego Sektora Przemysłu, z którego przepisów sporządzono wyciąg stanowiący załącznik do niniejszej Umowy. 2. Pracownik potwierdza, iż został poinformowany o tym, iż szczegółowe warunki pracy określone są w Układzie Zbiorowym Sektora Przemysłu oraz że wreczono mu wraz z umową Informacje dla pracownika zawierajaca wyciąg z przepisow dotyczących stawek wynagrodzenia, zasad ubezpieczenia NW i emerytalnego oraz zasad rozliczania podatku dochodowego. 3. APP oświadcza, że w okresie zatrudnienia u Pracodawcy wskazanym w 1 czas pracy będzie wynosić minimum 37 godzin pracy tygodniowo. 4. zatrudnienie, o którym mowa w pkt. 1 2, realizowane będzie na terenie Danii, w pełnym wymiarze czasu pracy określonym prawem duńskim w terminie dzien.miesiac dzien.miesiac Pracownik jest zobowiązany podpisać odrębna Umowe o prace z Pracodawcą wymienionym w 1 6. zatrudnienie, o którym mowa w 1 dotyczyć będzie pracy przy produkcji i innych pracach fizycznych, tj. nazwa stanowiska 7. pracownik otrzyma od Pracodawcy, o którym mowa w 1, wynagrodzenie za prace w wysokości DKK brutto za każdą przepracowana godzinę 8. APP niniejszym informuje pracownika, iż zasady wypłacania wynagrodzenia za pracę, w tym także za pracę swiadczoną w godzinach nadliczbowych oraz w okresach świątecznych regulowane są postanowieniami III Rozdziału Układu Zbiorowego Sektora Przemysłu. 9. Pracownikowi, w związku z zatrudnieniem u Pracodawcy przysługują następujące świadczenia socjalne: - ubezpieczenie NW na terenie zakładu pracy, w którym Pracownik będzie świadczył prace, - ubezpieczenie emerytalne według zasad określonych Układem Zbiorowym Sektora Przemysłu (to jest: pracownik ze stażem dziewięciomiesięcznym, który ukończył 20 lat, jest objęty ubezpieczeniem emerytalnym sektora przemysłu; do dziewięciomiesięcznego stażu wlicza się staż z wcześniejszego zatrudnienia w przeciągu ostatnich 2 lat, w ramach którego pracownik był objęty układem zbiorowym, uprawniającym i zobowiązującym do członkostwa Funduszu Emerytalnego Sektora Przemysłu; jeśli pracownik w momencie zatrudnienia jest objęty systemem emerytalnym Industries Pension lub innym systemem emerytalnym rynku pracy, składki emerytalne płaci się niezwłocznie od momentu zatrudnienia); składka ubezpieczenia emerytalnego wynosi 12 % wynagrodzenia brutto, przy czym 2/3 składki wykłada pracodawca ze środków własnych, zaś 1/3 pobierana jest z wynagrodzenia pracownika. 10. Wynagrodzenie Pracownika pomniejszone będzie koszty usług serwisowych (np. koszt zakwaterowania na terenie Danii), które Pracownik wybierze w umowie serwisowej będącej załącznikiem do Umowy o prace wskazanej w pkt. 5 2 oraz o wartość szkod, które nastąpią z przyczyn leżących po stronie Pracownika. 11. Zaliczki na podatek dochodowy odprowadzane są zgodnie z prawem duńskim oraz umowami o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu. 3 Informacja o trybie i warunkach dopuszczania cudzoziemców do rynku pracy w państwie wykonywania pracy (Danii): Na mocy szczególnych przepisów UE obywatele kraju UE maja prawo do poszukiwania i podjecia pracy w Danii. Wniosek o zaswiadczenie pobytu nalezy zlozyc w urzedzie administracji panstwowej (statsforvaltning) nie pózniej niz trzy miesiace od dnia wjazdu do Danii. 4 warunki wstępne, opłaty 1. APP zastrzega sobie prawo pobrania opłaty za przejazd pracownika z Polski do siedziby biura Pracodawcy, a następnie na miejsce wykonywania pracy, na terenie Danii. Side 1 af 11

2 2. Pracownik zobowiązuje się do stawienia w siedzibie Pracodawcy o którym mowa w 1 (lub tez pod innym adresem wskazanym przez APP), w niedziele poprzedzającą tydzień rozpoczęcia kontraktu. W przypadku, gdy warunek ten nie zostanie z przyczyn leżących po stronie Pracownika dopełniony, ustaje obowiązek Pracodawcy do zawarcia z Pracownikiem umowy o pracę, a nadto: a) Pracownik traci wszelkie roszczenia względem Pracodawcy lub APP z tytułu niezawarcia umowy o pracę lub poniesionych kosztów, b) Pracodawca lub APP zastrzegają sobie prawo do wystapienia z roszczeniem odszkodowawczym z tytułu poniesionych kosztów lub strat. 3. Dojazd Pracownika do pracy odbywać się będzie srodkiem transportu wskazanym przez Pracodawcę w dniu przyjazdu Pracownika na miejsce pracy. Zapis ten nie dotyczy pracownika, który zrezygnuje z usług transportowych oferowanych przez Pracodawcę w umowie serwisowej, o której mowa w pkt Po przybyciu do biura Pracodawcy w Danii, o którym mowa w 1, pracownik otrzyma Broszurkę informacyjna firmy BlueCollar ApS ze wszelkimi niezbędnymi informacjami. 5 obowiązki pracownika 1. Pracownik zobowiązuje się do wypełnienia wszelkich wymagań stawianych przed nim w miejscu pracy, a zwłaszcza norm ilościowych i jakościowych oraz przepisów BHP. W przeciwnym wypadku Pracodawca zastrzega sobie prawo do rozwiązania kontraktu na warunkach i zasadach określonych w umowie o pracę wskazanej w 2 pkt W momencie nie wykonania lub nienależytego wykonania przez pracownika postanowień niniejszej umowy APP zastrzega sobie prawo do uzyskania od pracownika odszkodowania w wysokości zgodnej z poniesionymi stratami. 3. Pracownik potwierdza, że został poinformowany o konieczności przekazania do biura APP przed wyjazdem i podjeciem pracy w Danii następujących dokumentow/informacji: a) CV b) kopia dowodu osobistego lub paszportu c) świadectwa pracy lub umowy potwierdzające zatrudnienie na stanowiskach ujętych w CV d) certyfikaty potwierdzające posiadane kwalifikacje e) druk CFR 1 certyfikat rezydencji potwierdzony przez polski urzad skarbowy f) nr konta bankowego (zalozonego w banku polskim lub dunskim) + karta do bankomatu - zarówno zaliczki jak i wynagrodzenie jest wyplacane wyłącznie na wskazane konto g) akt slubu w wersji anglojęzycznej (jeśli jestes zamężny/zonaty) dodatkowo, jeśli pracowal Pan / Pani już w Danii: h) nr CPR + informacje o stazu pracy na terenie Danii (dotyczy kontraktow dunskich) i) ostatni odcinek wyplaty (dotyczy kontraktow dunskich) 4. Pracownik potwierdza, że został poinformowany o konieczności posiadania przy sobie w momencie wyjazdu do Danii: a) dokumenty / informacje organizacyjne otrzymane (lub przeslane elektronicznie) w APP b) paszport lub nowy dowód osobisty (+ 2 kserokopie dokumentu) c) zdjęcie legitymacyjne d) kartę bankomatową do podanego w agencji pośrednictwa pracy konta bankowego abyś mógł pobierać swoje wynagrodzenie z bankomatu na terenie Danii e) pościel (spiwor, poduszke) oraz podstawowy zestaw naczyn kuchennych f) buty, ubranie ochronne, w którym będziesz mógł pracować g) drobną gotówkę duńskie korony na okres pierwszych dni ( DKK), dopóki nie otrzymasz zaliczki h) zolta karte jeśli posiada i) prawo jazdy jeśli posiada 6 oświadczenie pracownika 1. Pracownik potwierdza, ze posiada wszelka wiedzę, kwalifikacje i umiejętności dla właściwego wykonywania przedstawionej i przyjętej przez niego oferty pracy( ). 2. Pracownik oświadcza, ze zostal poinformowany przez APP, o tym ze udokumentowane okresy zatrudnienia za granica(a tym samym okres pracy do ktorej Pracownik jest kierowany na podstawie niniejszej umowy) sa zaliczane do okresow pracy w Rzeczpospolitej Polskiej w zakresie uprawnień pracowniczych. 7 klauzula zakazu działalności konkurencyjnej Pracownik zobowiązuje się, ze przez okres 6 miesięcy po zakończeniu umowy, o której mowa w 2 pkt. 3, nie podejmie on zatrudnienia u pracodawcy, do którego został oddelegowany do pracy. Dotyczy to zakazu zatrudnienia za pośrednictwem innej agencji pracy tymczasowej jak i bezpośrednio przez docelowego pracodawcę. Powyzszy zakaz nie obowiazuje w przypadku skierowania go do pracy przez JobSupply Polska sp. z o.o. Naruszenie powyższego zakazu skutkowac będzie pociągnięciem pracownika do odpowiedzialności odszkodowawczej na zasadach ogolnych kodeksu cywilnego. 8 roszczenia odszkodowawcze i rozwiązywanie sporów 1. Za wyrządzone w ramach niniejszej umowy szkody, strony ponoszą odpowiedzialność na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego, z wyłączeniem szkod powstałych z przyczyn wyłącznie leżących po stronie osób (podmiotów) trzecich, przy Side 2 af 11

3 czym wyłączenie to nie dotyczy szkód spowodowanych działaniem lub zaniechaniem podmiotu, u którego praca będzie przez pracownika realizowana 2. W przypadku szkody powstałej z winy podmiotu, u którego praca jest lub była przez pracownika realizowana, strona poszkodowana może dochodzić odszkodowania od drugiej strony, jednak maksymalnie do wysokości poniesionych strat 3. Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy strony zobowiązują się załatwić polubownie. W razie braku porozumienia dotyczącego kwestii spornej właściwym do rozstrzygnięcia sporu będzie właściwy rzeczowo Sad w Szczecinie (wg siedziby APP). 4. W przypadku niepodpisania umowy o pracę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie pracodawcy (nazwa firmy) Pracownikowi przysługuje od APP zwrot poniesionych kosztów podróży w obie strony. Pracownik zobowiązuje się udzielić APP wszelkich informacji i współdziałać z nią w zakresie jej roszczenia regresowego względem Pracodawcy. 5. Pozostałych ewentualnych roszczeń odszkodowawczych z tytułu niepodpisania umowy o pracę z przyczyn leżących wyłącznie po stronie Pracodawcy Pracownik może dochodzić bezpośrednio od Pracodawcy na zasadach ogólnych. 9 Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności 10 Prawem właściwym dla oceny stosunkow prawnych wynikającym z niniejszej umowy będzie prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą mieć w szczególności właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Załącznik: 1. Informacja dla pracownika dotycząca minimalnych stawek wynagrodzenia oraz świadczeń socjalnych i zasad opodatkowania przygotowana w oparciu o przepisy prawa duńskiego i Układ Zbiorowy Sektora Przemysłu (wyciąg z przepisów). 11 Podpis osoby upoważnionej ze strony APP Podpis pracownika Koordynator z biura Pracodawcy BlueCollar ApS pełniący w niedziele dyżur dla pracowników przyjeżdżających: w godz Telefon kontaktowy w Polsce (tylko w nagłych przypadkach) Side 3 af 11

4 Ansættelsesaftale for ansættelse omfattet af Industriens Overenskomst Umowa o pracę dla zatrudnienia objętego Układem Zbiorowym Sektora Przemysłu (Industriens Overenskomst) 1. Parter / Strony Undertegnede arbejdsgiver (navn): Niżej podpisany pracodawca (nazwa/nazwisko): BlueCollar ApS Adresse: Adres: Petersmindevej 2A Postnr./by: Kod pocztowy/miejscowość: Odense C CVR-nr.: Nr CVR.: Tlf.nr.: Nr tel.: ansætter herved: zatrudnia niniejszym: Medarbejderens fulde navn: Imię i nazwisko pracownika Adresse: Adres: Nr CPR: Tlf.nr.: Nr tel: Postnr./by: Kod pocztowy/miejscowość 2. Jobkategori / Kategoria pracy Jobkategori/Stillingsbetegnelse (se vejledningens pkt. 2.1.) Kategoria pracy/opis stanowiska (por. pkt 2.1 pouczenia) Welder mig-mag I øvrigt henvises til eventuelle personaleregulativer i virksomheden. Disse udleveres samtidig med denne ansættelsesaftale til medarbejderen. Por. także ewentualne regulaminy odnośnie personelu, obowiązujące w przedsiębiorstwie. Regulaminy zostaną przekazane pracownikowi razem z niniejszą umową o pracę. 3. Tiltrædelsesdato / Data rozpoczęcia pracy Tiltrædelsesdato: Data rozpoczęcia pracy: Ansættelsesforholdet er tidsbegrænset og ophører senest: Stosunek pracy jest na okres określony i wygasa najpóźniej dnia: (se vejledningens pkt. 2.3) (por. punkt 2.3 pouczenia) Ansættelsesforholdet ophører senest, når udførelsen af følgende opgave(r) er tilendebragt: Stosunek pracy wygasa najpóźniej po zrealizowaniu następującego/ych zadania/zadań: (se vejledningens pkt. 2.4) (por. punkt 2.4 pouczenia) 4. Arbejdssted / Miejsce pracy Fast arbejdssted eller hovedarbejdsstedets adresse (virksomhedens adresse angives), se vejledningens pkt. 2.2: Stałe miejsce pracy lub adres głównego miejsca pracy (podać adres firmy), por. punkt 2.2 pouczenia: Postnr./by: Kod pocztowy/miejscowość: Side 4 af 11

5 Skiftende arbejdssteder (se vejledningens pkt. 2.2) Zmienne miejsca pracy (por. pkt 2.2 pouczenia) 5. Arbejdstid / Czas pracy For så vidt angår arbejdstid - den normale arbejdstid, weekendarbejde, deltidsbeskæftigelse, flekstid, arbejde på forskudt tid og skiftehold - henvises til Industriens Overenskomst kapitel 3 samt eventuelle lokalaftaler. Overarbejde udføres i henhold til Industriens Overenskomst, se 13, kapitel 3. Czas pracy standardowy, w weekendy, w niepełnym wymiarze, elastyczny, przesunięty i w systemie zmianowym podlega postanowieniom III Rozdziału Układu Zbiorowego Sektora Przemysłu oraz ewentualnych porozumień lokalnych. Praca w godzinach nadliczbowych podlega postanowieniom 13, III Rozdziału Układu Zbiorowego Sektora Przemysłu. 6. Løn og andre løndele / Płaca i inne składniki wynagrodzenia Personlig timeløn udgør kr.: Indywidualna stawka godzinowa pracownika wynosi DKK: Overarbejdsbetaling, søgnehelligdagsbetaling, forskudttidstillæg, tillæg for arbejde i skiftehold, betaling for ude- og rejsearbejde og genetillæg i øvrigt betales efter reglerne herom i Industriens Overenskomst. På virksomheden kan forekomme akkordarbejde, bonusordninger eller andre produktivitetsfremmende lønsystemer, hvor lønnen fastsættes efter reglerne i Industriens Overenskomst eller lokalaftaler. Wynagrodzenie za pracę w nadgodzinach, w dni świąteczne, dodatek za pracę w przesuniętym czasie, zmianową oraz zapłata za pracę poza miejscem pracy i w podróży, a także dodatek z tytułu uciążliwości podlegają zapłacie zgodnie z przepisami Układu Zbiorowego Sektora Przemysłu. Przedsiębiorstwo może stosować pracę akordową, premie i inne systemy motywujące oraz wspierające wydajność pracy, dla których wynagrodzenie określane jest według przepisów Układu Zbiorowego Sektora Przemysłu i lokalnych porozumień. Lønnen udbetales bagud: Wynagrodzenie wypłaca się z dołu: Hver 14. dag / co 14 dni Andet - lønperioden angives / z inną częstotliwością podać okres płacowy: 7. Ferie / Urlop wypoczynkowy Der ydes ferie i henhold til Ferieloven og Industriens Overenskomst. Pracownikowi przysługuje urlop wypoczynkowy zgodnie z przepisami ustawy o urlopach wypoczynkowych i Układu Zbiorowego Sektora Przemysłu. 8. Pension / Uprawnienia emerytalne Side 5 af 11

6 I henhold til Industriens Overenskomst er medarbejderen efter 9 måneders anciennitet omfattet af Industriens Pension fra det fyldte 20 år. I de 9 måneders anciennitet indgår anciennitet fra tidligere ansættelser indenfor de seneste 2 år, hvor medarbejderen har arbejdet under en overenskomst, som giver ret og pligt til medlemskab af Industriens Pension. Zgodnie z Układem Zbiorowym Sektora Przemysłu pracownik ze stażem dziewięciomiesięcznym, który ukończył 20 lat, jest objęty ubezpieczeniem emerytalnym sektora przemysłu. Do dziewięciomiesięcznego stażu wlicza się staż z wcześniejszego zatrudnienia w przeciągu ostatnich 2 lat, w ramach którego pracownik był objęty układem zbiorowym, uprawniającym i zobowiązującym do członkostwa Funduszu Emerytalnego Sektora Przemysłu (Industriens Pension). Såfremt medarbejderen ved ansættelsen er omfattet af Industriens Pension eller anden arbejdsmarkedspension, skal der betales bidrag straks ved ansættelsens start. Jeśli pracownik w momencie zatrudnienia jest objęty systemem emerytalnym Industriens Pension lub innym systemem emerytalnym rynku pracy, składki emerytalne płaci się niezwłocznie od momentu zatrudnienia. Såfremt medarbejderen opfylder et af nedenstående vilkår, skal der sættes kryds: Zakreślić, jeśli pracownik spełnia poniższe warunki: Medarbejderen er omfattet af Industriens Pension eller anden arbejdsmarkedspension ved ansættelsens start Pracownik w momencie podjęcia pracy jest objęty systemem emerytalnym Industriens Pension bądź innym systemem emerytalnym rynku pracy Medarbejderen er fyldt 20 år og anciennitet fra tidligere ansættelser inden for de seneste 2 år før ansættelsen medregnes i beregningen af de 9 måneders anciennitet. Pracownik ma skończone 20 lat i staż z wcześniejszego zatrudnienia w okresie ostatnich dwóch lat przed obecnym zatrudnieniem, podlegający uwzględnieniu przy obliczaniu dziewięciomiesięcznego stażu pracy. Dokumentation herfor fremlægges af medarbejderen. Hvis medarbejderen ønsker tidligere indbetalte pensionsbidrag opsparet i anden pensionsordning overført til Industriens Pension, skal medarbejderen indsende kopi af ansættelsesaftalen til Industriens Pension, se vejledningens pkt Pracownik winien przedstawić stosowną dokumentację. Pracownik, który chce, aby wcześniej wpłacone składki emerytalne na inny fundusz emerytalny zostały przelane na fundusz emerytalny Industriens Pension, winien przesłać do Industriens Pension kopię umowy o pracę, por. pkt 2.7 pouczenia. 9. Opsigelse / Wymówienie Der henvises til bestemmelserne i Industriens Overenskomst om opsigelsesvarsler. Dla okresów wymówienia obowiązują przepisy Układu Zbiorowego Sektora Przemysłu. 10. Overenskomst / Układ zbiorowy For ansættelsesforholdet i øvrigt gælder Industriens Overenskomst (indgået mellem Dansk Industri og CO-industri) samt eventuelle lokalaftaler på virksomheden. Overenskomsten er tilgængelig på og Wszelkie inne kwestie związane z warunkami zatrudnienia podlegają przepisom Układu Zbiorowego Sektora Przemysłu (zawartego między Konfederacją Pracodawców Przemysłu (Dansk Industri) i Konfederacją Związków Zawodowych Przemysłu (CO-industri) oraz ewentualnych porozumień lokalnych obowiązujących w przedsiębiorstwie. Układu zbiorowego jest dostępny na stronach internetowych i 11. Øvrige forhold / Inne warunki Side 6 af 11

7 BlueCollar ApS informs the employee that BlueCollar ApS and the customer have agreed that, for a period of six months after the expiry of the agreement between BlueCollar ApS and the customer, the employee may not be employed at the customer s company. This applies no matter whether such employment goes via another temp agency or in the form of direct engagement by the customer. If the customer violates this provision, the customer will be liable to pay a contract penalty, payable to BlueCollar ApS. Because of this provision, the employee has to expect that it will not be possible to obtain employment with the customer for a period of six months after the expiry of the agreement between BlueCollar ApS and the customer. ( Firma BlueCollar ApS informuje, że zawarła z każdym pracodawca, do którego deleguje swoich pracowników tymczasowych, umowę o zakazie konkurencji. Zapisy tej umowy mówią o tym, że przez czas do 6 miesięcy po zakończeniu umowy pomiędzy pracownikiem a BlueCollar ApS, pracownik nie może być zatrudniony przez pracodawcę, do którego został przez BlueCollar do pracy oddelegowany. Dotyczy to zarówno zakazu zatrudnienia poprzez inną agencję pracy tymczasowej jak i bezpośrednio przez docelowego pracodawcę. W przypadku złamania tej zasady, docelowy pracodawca zostanie zobowiązany do zapłaty kary umownej na rzecz BlueCollar ApS. Nieniejsza klauzula wiąże się zatem z brakiem możliwości zatrudnienia u pracodawcy, do którego pracownik został oddelegowany przez okres do 6 miesięcy po rozwiązaniu umowy pomiędzy BlueCollar ApS a docelowym pracodawcą. Dato / Data: Dato / Data: BlueCollar ApS Baggrund Dansk Industri og CO-industri har i fællesskab udarbejdet denne ansættelsesaftale. Udfyldes ansættelsesaftalen korrekt, vil EU direktivets (91/533/EØF) mindstekrav for ansættelsesbeviser være opfyldt. Bestemmelserne om ansættelsesaftaler findes i Industriens Overenskomst 37 og 20, stk Generelt om reglerne 1.1 Hvem? Det er et krav, at virksomheden udarbejder en ansættel-sesaftale for medarbejdere, der er ansat ud over 1 måned med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på over 8 timer. Ansættelsesaftalen skal udleveres til medarbejderen senest 1 måned efter ansættelsesforholdets påbegyndelse. 1.2 Skal ansættelsesaftalen anvendes? DI/CO-industris ansættelsesaftale kan anvendes for medarbejdere omfattet af Industriens Overenskomst, og organisationerne anbefaler, at aftalen benyttes. Såfremt virksomheden finder det praktisk eller nødvendigt, at ansættelsesaftalen indeholder supplerende oplysninger om medarbejderen eller virksomheden, er dette muligt. 1.3 Ændringer Sker der ændringer i ansættelsesvilkårene, skal virksomheden skriftligt give medarbejderen oplysning herom senest 1 måned efter, at ændringen er trådt i kraft. Det er ikke et krav, at der skrives en ny ansættelsesaftale ved hver ændring - et brev til medarbejderen indeholdende oplysninger om ændringen vil f. eks. være tilstrækkeligt. Medarbejderen skal orientere virksomheden om evt. ændring af navn og adresse. 2. Ansættelsesaftalens bestemmelser Til de enkelte bestemmelser i ansættelsesaftalen skal knyttes følgende bemærkninger: 2.1 Jobkategori/Stillingsbetegnelse Jobkategorien kan f.eks. være håndværkspræget arbejde, proces- eller maskinoperatør, forefaldende arbejde. Det er væsentligt, at betegnelsen bredt dækker medrejderens arbejdsområder. 2.2 Arbejdsstedet Her angives arbejdsstedet eller det sted, hvor arbejdet hovedsageligt skal udføres, f.eks. virksomhedens adrese. Hvis medarbejderen hovedsagelig skal udføre udeog rejsearbejde (f.eks. som rejsemontør), sættes desden kryds i rubrikken skiftende arbejdssteder. 2.3 Tidsbegrænset ansættelse Hvis ansættelsesforholdet er tidsbegrænset, sættes kryds og datoen for, hvornår ansættelsesforholdet senest ophører, angives. Der henvises til 38, stk. 4, nr. 2 i Industriens Overenskomst om genansættelse af kortere varighed. 2.4 Opgavebegrænset ansættelse Hvis medarbejderen ansættes til at udføre en bestemt opgave, sættes kryds, og opgaven angives. Efter opgavens afslutning ophører ansættelsesforholdet uden varsel. Side 7 af 11

8 2.5 Løn I rubrikken personlig timeløn udgør kr.: angives den faste timebetaling for timelønsarbejde, som medarbejderen oppebærer på ansættelsestidspunktet eller ved kontraktens indgåelse. Hvis medarbejderen f.eks. får en fast timebetaling inkl. kvalifikationstillæg på kr. 90,- og derudover en produktivitetsafhængig bonus eller resultatløn, angives den personlige timeløn til kr. 90,-. Der er i den fortrykte tekst angivet, at der kan forekomme akkordarbejde, bonusordninger eller andre produktivitetsfremmende lønsystemer. Det er ikke tilstrækkeligt under den personlige timeløn blot at henvise til Industriens Overenskomst. Det er en mindstebetalingsoverenskomst baseret på det grund-læggende princip, at timelønnen aftales individuelt un-der hensyntagen til den enkeltes kvalifikationer. 2.6 Lønperioden Når lønnen udbetales bagud hver 14. dag, afkrydses denne rubrik. Udbetales lønnen på anden måde, angives denne periode. 2.7 Pensionsbidrag Medarbejderen er efter 9 måneders anciennitet omfattet af Industriens Pension fra det fyldte 20. år. Medarbejdere, der på ansættelsestidspunktet er omfattet af Industriens Pension eller en anden arbejdsmarkedspension, har dog ret til pensions-ordning i henhold til Industriens Overenskomst fra ansættelsestidspunktet. Dette gælder også medar-bejdere, som er fyldt 20 år og har arbejdet mindst 9 måneder indenfor de seneste 2 år før ansættelsen under en overenskomst, der giver ret og pligt til medlemskab af Industriens Pension. Var medarbejderen i forbindelse med tidligere ansættelse omfattet af anden arbejdsmarkedspensionsordning, og ønsker medarbejderen disse midler overført til Industriens Pension, kan medarbejderen indsende kopi af ansættelsesaftalen til Industriens Pensions-forsikring A/S, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K. Herefter vil medarbejderen blive kontaktet af Industriens Pension. 2.8 Uenighed Eventuelle uoverensstemmelser om ansættelsesaftaler behandles efter de fagretlige regler i Industriens Overenskomst. 2.9 Udstationering Udsendes en medarbejder til arbejde i udlandet, skal der skriftligt gives visse supplerende oplysninger, jf. overenskomstens 20 stk. 5. Det anbefales, at der i sådanne tilfælde udarbejdes en særlig aftale. Der henvises til DI og CO-industris vejledning om arbejde i udlandet. 3. Andre ansættelsesaftaler DI og CO-industri har ligeledes udarbejdet en aftale om ansættelse på funktionærlignende vilkår. For andre medarbejdergrupper kan der være bestemmelser om ansættelsesbeviser i de relevante overenskomster, eller Loven om arbejdsgiverens pligt til at underrette lønmodtageren om vilkårene for ansættelsesforholdet kan være gældende. Podstawy Konfederacja Pracodawców Przemysłu (Dansk Industri) i Konfederacja Związków Zawodowych Przemysłu (COindustri) opracowały wspólnie niniejszą umowę o pracę. Poprawnie wypełniona umowa o pracę spełnia minimalne wymogi dyrektywy UE (91/533/EWG) względem dowodów zatrudnienia. Przepisy o umowach o pracę zawarte są w 36 i 20 pkt. 5 Układu Zbiorowego Sektora Przemysłu. 1. Ogólnie obowiązujące przepisy 1.1 Kogo dotyczą? Przedsiębiorstwa muszą opracować umowę o pracę dla pracowników zatrudnianych na okres przewyższający jeden miesiąc i pracujących przeciętnie powyżej 8 godzin tygodniowo. Umowa o pracę musi zostać przekazana pracownikowi najpóźniej miesiąc od rozpoczęcia stosunku pracy. 1.2 Czy konieczne jest posłużenie się niniejszą umową o pracę? Umowa o pracę opracowana przez Konfederację Pracodawców Przemysłu (DI) i Konfederację ZZ Przemysłu (CO industri) może być stosowana dla pracowników objętych Układem Zbiorowym Sektora Przemysłu (Industriens Overenskomst); organizacje zalecają jej stosowanie. Umowa może zostać uzupełniona o dodatkowe informacje na temat pracownika lub firmy, jeśli w przekonaniu przedsiębiorstwa jest to praktyczne bądź konieczne. 1.3 Zmiany warunków zatrudnienia O zmianach warunków zatrudnienia przedsiębiorstwo winno powiadomić pracownika pisemnie najpóźniej na miesiąc po ich wejściu w życie. Nie jest wymagane spisanie nowej umowy o pracę przy każdej zmianie wystarczy pismo do pracownika informujące go o zmianach. Pracownik winien poinformować przedsiębiorstwo o ew. zmianie nazwy/nazwiska i adresu. 2. Warunki umowy o pracę Następujące uwagi dotyczą poszczególnych punktów umowy o pracę: 2.1 Kategoria pracy/opis stanowiska Kategorią pracy może być sformułowanie takie jak np. praca rzemieślnicza, operator procesów i maszyn, bieżące roboty wedle potrzeby. Jest istotne, aby opis stanowił szeroką charakterystykę dziedzin pracy pracownika. 2.2 Miejsce pracy Miejsce pracy lub główne miejsce wykonywanej pracy, np. adres przedsiębiorstwa. Jeśli pracownik będzie głównie wykonywał prace poza miejscem pracy i wymagające dojazdów (np. jako przywoływany mechanik), należy zakreślić rubrykę o zmiennych miejscach pracy. 2.3 Zatrudnienie na czas określony Jeśli stosunek pracy jest na czas określony, zakreślić krzyżykiem podając datę jego wygaśnięcia. W sprawie ponownego zatrudnienia na krótszy okres czasu por. 37, pkt 4, nr 2 Układu Zbiorowego Sektora Przemysłu. 2.4 Zatrudnienie do zrealizowania określonego zadania Zakreślić krzyżykiem, jeśli pracownik jest zatrudniony do wykonania określonego zadania, podając jego charakter. Stosunek pracy wygasa bez uprzedzenia wraz z zakończeniem danego zadania. Side 8 af 11

9 2.5 Wynagrodzenie W rubryce indywidualna stawka godzinowa wynosi DKK.: podać stałą stawkę godzinową obowiązującą dla pracy wynagradzanej w systemie godzinowym i obowiązującej dla pracownika w momencie zatrudnienia lub zawarcia umowy. Przykładowo, jeśli ryczałtowa stawka godzinowa łącznie z dodatkiem kwalifikacyjnym wynosi DKK 90,, powiększone o premię motywacyjną lub wynagrodzenie uzależnione od wyników, wpisać DKK 90, jako stałą stawkę godzinową. W drukowanym tekście tabeli podano, że mogą występować prace akordowe, systemy premii lub inne systemy motywacyjne. Nie jest wystarczające powołanie w tym punkcie Układu Zbiorowego Sektora Przemysłu. Układ określa stawkę minimalną, która bazuje na założeniu, że stawka godzinowa jest ustalana indywidualnie i w zależności od kwalifikacji danego pracownika. 2.6 Okres płacowy Zakreślić tę rubrykę, jeśli wynagrodzenie jest wypłacane z dołu co dwa tygodnie. Wpisać, jeśli stosowana jest inne metoda wypłaty wynagrodzenia. 2.7 Składka emerytalna Po przepracowaniu dziewięciu miesięcy pracownik, który ukończył 20 lat, zostaje objęty systemem emerytalnym Industriens Pension. Pracownicy, którzy w momencie zatrudnienia są objęci systemem emerytalnym Industriens Pension lub innym systemem emerytalnym rynku pracy, uzyskują uprawnienia emerytalne w myśl Układu Zbiorowego Sektora Przemysłu od momentu zatrudnienia. Dotyczy to także pracowników, którzy ukończyli 20 lat i przepracowali co najmniej 9 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat przed zatrudnieniem w sposób, który daje prawo i obowiązek członkostwa funduszu emerytalnego Industriens Pension. Pracownik, który w ramach wcześniejszego zatrudnienia był objęty systemem emerytalnym rynku pracy i który pragnie przelania środków z tego systemu na fundusz emerytalny Industriens Pension, winien przesłać kopię umowy o pracę do Kasy Ubezpieczeń Emerytalnych Sektora Przemysłu Industriens Pensions-forsikring A/S, Nørre Farimagsgade 3, 1364 København K. Przedstawiciel Industriens Pension skontaktuje się z nim w tej sprawie. 2.8 Spory Ewentualne spory o umowy o pracę są rozstrzygane w trybie przewidzianym przez przepisy rynku pracy zawarte w Układzie Zbiorowym Sektora Przemysłu. 2.9 Praca zagranicą W odniesieniu do pracowników skierowanych do pracy zagranicą należy podać odpowiednie dodatkowe Informacje na piśmie, zgodnie z 20 pkt. 5 układu zbiorowego. Zaleca się opracowanie szczególnej umowy w takich przypadkach. Por. wytyczne Konfederacji Pracodawców Przemysłu (DI) i Konfederacji ZZ Przemysłu (CO-industri) dla pracy zagranicą. 3. Inne umowy o pracę DI i CO-industri opracowały również umowę o pracę na warunkach zbliżonych do warunków pracowników zatrudnionych na zasadach duńskiej ustawy o pracownikach na stałej pensji i urzędnikach. Dla innych grup pracowników mogą obowiązywać przepisy o dowodach zatrudnienia wynikające z odpowiednich układów zbiorowych bądź Ustawy o obowiązku pracodawcy dotyczącym informowania pracowników o warunkach stosowanych do stosunku pracy. Side 9 af 11

10 SERVICE CONTRACT(UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG) Between (zawarta pomiędzy) BlueCollar ApS Petersmindevej 2a 5000 Odense C, Denmark Tel (hereinafter called the Employeer) (zwana dalej Pracodawca) And (i) Imie i nazwisko adres Civil reg. No. (PESEL): Tel (hereinafter called the Employee) (zwana dalej Pracownikiem) BlueCollar ApS offers a services in connection with the employment of a foreign national in Denmark (the Employee). The service is offered in the Period that the employee works for BlueCollar ApS (the Period). (BlueCollar ApS zakwaterowanie związane z zatrudnianiem obywateli zagranicznych w Danii. Usługi oferowane są w okresie, w którym Pracownik wykonuje pracę na rzecz BlueCollar ApS. 1. Housing service during the Period (Usługi mieszkaniowe podczas Okresu): YES (TAK) NO (NIE) BlueCollar ApS offers a variety of housing opportunities during the Period. At recruitment the Employee has been showed the opportunities available, including pictures of rooms, descriptions etc.(bluecollar ApS oferuje wiele możliwości mieszkaniowych podczas okresu zatrudnienia. Podczas rekrutacji Pracownik zapoznaje się z dostępnymi możliwościami). The use of housing service is optional for the Employee (Jest to opcjonalna usługa dla Pracownika). If housing service is chosen by the employee the following rules apply (Jeśli Pracownik zdecyduje się na korzystanie z usług mieszkaniowych, zastosowanie mają następujące zasady) Housing service booked at recruitment covers housing from the first day of the Period to the end of the Period (Rental Period) where it automatically expires. The Employee can within the Rental Period by means of a written notice terminate the Housing Service. If terminated, the housing service expires at the end of the second calendar month after the date of the written notice. (Usługi mieszkaniowe zarezerwowane podczas rekrutacji obejmują zakwaterowanie od pierwszego dnia Okresu do końca Okresu (Okres Wynajmu), kiedy to usługa automatycznie wygasa. Pracownik może podczas całego Okresu Wynajmu pisemnie wypowiedzieć usługi mieszkaniowe. W przypadku wypowiedzenia, usługi mieszkaniowe wygasają na koniec drugiego miesiąca kalendarzowego od dnia pisemnego wypowiedzenia. Example (Przykład ) Termination date (Termin wypowiedzenia): August 7 th Housing service ends (Usługi mieszkaniowe kończą się 31 września): September 31 st The following housing service has been chosen by the Employee (Pracownik wybrał poniższe usługi mieszkaniowe ): Adress (adres): (If known) Type (typ): B&B Rental Period (Okres Wynajmu ): From: To: Price for the Rental Period (Cena za Okres Wynajmu ): dkk per week (za tydzień). dkk per week (za tydzień zaliczka na media) Security deposit for the whole housing rental agreement: is.. DKK period. Paid in the first salary payment. The deposit well be paid back after final recalculation of rental cost. Amount of depositum depends on accommodation type which is offered,but never less than 1000dkk (Depozyt za mieszkanie wynosi..dkk i jest odciągany od wynagrodzenia z pierwszej wypłaty pracownika. Zwrot ww depozytu następuje w momencie całkowitego rozliczenia mieszkania. Kwota depozytu uzalezniona jest od rodzaju oferowanego mieszkania, lecz wynosi nie mniej niz 1000 dkk). In addition to the rental price the Employee will be charged for heating, electricity and water according to consumption. Calculation of payment prepayment In advance or payment based on real consumption) will be agreed before rental period. (Poza ceną wynajmu Pracownik poniesie koszt ogrzewania, elektryczności i wody stosownie do ich zużycia. Sposób zapłaty przedpłata lub zaplata za aktualne zużycie, Sposób zapłaty zostanie ustalany przed okresem wynajmu). All conditions of depositum and payment will be explain befor rental. (wszystkie warunki odnosnie depozytu beda wyjaśnione przed okresem wynajmu). JobSupply Polska Sp. z o.o. Agencja zatrudnienia certyfikat nr 5437 ul. P. Skargi 23, Szczecin Tel fax Page 10 of 11

11 2. General terms for the Services (Warunki ogólne Usług): The agreed amounts are to be paid by the Employee to BlueCollar ApS in connection with the payouts of wages, etc..the Employee hereby accepts that BlueCollar ApS is entitled to deduct any amount due by the Employee from wages, or any other payments from BlueCollar ApS to the Employee in which payments deduction is possible. This obligation is limited to the costs mentioned in this service contract and possible fines or damages that might occur as a result of the (personal)actions by the employee (Uzgodnione kwoty są płatne przez Pracownika na rzecz BlueCollar ApS w związku z wypłata wynagrodzenia itp. na rzecz Pracownika i będą obliczane codziennie zgodnie z kwotą określoną poniżej. Pracownik niniejszym akceptuje, iż BlueCollar ApS ma prawo do odliczenia każdej kwoty należnej ze strony Pracownika od jego wynagrodzenia lub innych płatności należnych ze strony BlueCollar ApS na rzecz Pracownika, w ramach których możliwe jest obniżenie płatności. Zobowiązanie to ograniczone jest do kosztów wymienionych w umowie o świadczeniu usług oraz możliwych kar lub odszkodowań, które mogą wystąpić w wyniku (osobistych) działań Pracownika.). The services offered by BlueCollar ApS can be altered or annulled without notice in case of lack of availability etc. If annulled the Employee has no obligation to pay for the services annulled from the time of annulment (Usługi oferowane przez BlueCollar ApS mogą być zmieniane lub anulowane bez powiadomienia w przypadku braku dostępności itp. W razie anulowania, Pracownik nie ma obowiązku dokonywania zapłaty za anulowane usług od czasu anulowania. ). To the service contract BlueCollar ApS attaches Housing Rules. Employee signing service contract, declares that he has read and accepts housing rules. ( do powyższego kontraktu BlueCollar ApS załącza regulamin mieszkaniowy. Pracownik podpisując kontrakt deklaruje iz zapoznał sie i akceptuje regulamin mieszkaniowy). 3. Arrival and Accompanying/other service: ( Usługi związane z przybyciem oraz usługi towarzyszące): Arrival sernice covers (Usługi związane z przybyciem obejmują): Personal assistance by arriving to Denmark (asysta przy przyjeździe do Danii) Help / assistance in all formal issues regarding (pomoc/asysta w załatwieniu wszystkich formalności związanych z podjęciem pracy na terenie Danii) temporary work licence - applying for temporary work licence (złożenie wniosku o wydanie tymczasowego pozwolenia na prace) Tax card - applying for and handling of tax card on behalf of the Employee. (Złożenie wniosku kartę podatkową oraz obsługa karty w imieniu Pracownika) Tax number - applying for tax number (złożenie wniosku o nadanie nr CPR) Temporary Heath card (złożenie wniosku o tymczasowa karte ubezpieczenia zdrowotnego) Other application concerning employment (inne formalności związane z podjęciem pracy na terenie Danii) The price for Arrival service above is DKK VAT 25%, i.e. DKK 1000 incl. VAT. (cena za usługi związane z przybyciem oraz usługi towarzyszące wynosi 800 DKK + 25% VAT, czyli 1000 DKK z podatkiem VAT. Kwota ta będzie rozłożona na dwie lub trzy raty i odciągnięta w dwóch lub trzech pierwszych wypłatach) Day/month/year: (Dzien/miesiac/rok) Employee signature BlueCollar ApS signature (Podpis Pracownika) ( Podpis Bluecollar ApS)) JobSupply Polska Sp. z o.o. Agencja zatrudnienia certyfikat nr 5437 ul. P. Skargi 23, Szczecin Tel fax Page 11 of 11

UDPLUK AF OVERENSKOMST FOR GARTNERIER & PLANTESKOLER

UDPLUK AF OVERENSKOMST FOR GARTNERIER & PLANTESKOLER UDPLUK AF OVERENSKOMST FOR GARTNERIER & PLANTESKOLER UDGIVET AF FAGLIGT FÆLLES FORBUND www.3f.dk/polski Varenr. 4151 WYCIĄG UKŁADU ZBIOROWEGO PRACY W OGRODNICTWIE I SZKÓŁEK ROŚLIN WYDANE PRZEZ ZRZESZENIE

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umowy Leasingu

Ogólne Warunki Umowy Leasingu Załącznik nr 1 do Umowy Leasingu Ogólne Warunki Umowy Leasingu Wszelkie terminy użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach mają takie same znaczenie jak terminy określone w Umowie Leasingu. 1. Przedmiot umowy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY I N F O R M A C J A DLA OSÓB REJESTRUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY Obowiązki i uprawnienia osoby rejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy (PUP) jako bezrobotna lub poszukująca pracy określa ustawa

Bardziej szczegółowo

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI

Warunki Ŝycia i pracy w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Departament Rynku Pracy SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Informacje ogólne o Norwegii... 3 1.1. Informacje geograficzne... 3 1.2. Cechy charakterystyczne Norwegii... 3 1.3. Powszechne święta narodowe i dni wolne od pracy... 4 1.4. Telefony alarmowe

Bardziej szczegółowo

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich

Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać. 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Zwrot podatku z Wielkiej Brytanii Prosimy uważnie przeczytać 1. Nie wypełniaj dokumentów angielskich Złóż tylko podpisy w zaznaczonych krzyżykiem miejsca (uwaga na niektórych formularzach dwa razy). Pamiętaj

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług

Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług Ogłoszenie nr 527/U/15/Oddział Gdańsk o przetargach nieograniczonych na wykonanie usług ENERGA OPERATOR SA. Oddział w Gdańsku 1) Zamawiający: ENERGA-OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku Oddział w Gdańsku adres:

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN organizacji szkoleń, finansowania kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz kosztów uzyskania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Informacja dla pracowników z Polski

Informacja dla pracowników z Polski Informacja dla pracowników z Polski Informacja dla pracowników z Polski Gdy duńskie przedsiębiorstwo zatrudnia polskiego pracownika, pewne sprawy mogą obu stronom wydawać się nowe i inne. Ta informacja

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z transportem

Bardziej szczegółowo

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE UMOWA FLOTOWA NA UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE zawarta w dniu..r. w Warszawie pomiędzy: Państwową Inspekcją Pracy Głównym Inspektoratem Pracy z siedzibą w Warszawie (00-925 Warszawa), przy ulicy Kruczej

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo

Warunki Imprez Turystycznych. Warunki Ubezpieczenia. Dodatkowo Niniejsze 62 wydanie Warunków Imprez Turystycznych obowiązuje dla imprez turystycznych zarezerwowanych z katalogów Zima 2012/2013 Warunki Imprez Turystycznych Szczegółowe warunki imprez turystycznych TUI

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego

Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Regulamin rachunku oszczędnościoworozliczeniowego Getin Banku Obowiązuje od dnia 15.07.2014 r. I. Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, wydany na podstawie art.109 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy

Zakładanie firmy. Przewodnik podatkowy Zakładanie firmy Czerwiec 2007 Misja Urzędu Skarbowego Służyć społeczeństwu poprzez sprawiedliwe i efektywne pobieranie podatków i opłat oraz poprzez sprawowanie kontroli nad importem i eksportem. Zakładanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców

Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców Wrocław, dnia 28 stycznia 2015 r. Numer referencyjny postępowania: Z/10/2014 Zapytanie ofertowe do otwartego rynku Wykonawców dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie pozaustawowym o wartości poniżej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKÓW PUBLICZNIE DOSTĘPNYCH USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Warszawa, 11 czerwca 2010 r. Wprowadzenie... 4 1. Umowa, Regulamin i Cennik świadczenia publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych...

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO nr postępowania ZW.271.21.2012.BR nr ogłoszenia 490100-2012 z dn. 04.12.2012r. Zamawiający: Gmina

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo