Zatrudnienie pracowników w pigułce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zatrudnienie pracowników w pigułce"

Transkrypt

1 Zatrudnienie pracowników w pigułce Listopad, 2014

2

3 Zatrudnienie pracowników w pigułce Jeżeli w prowadzonej działalności gospodarczej zatrudniamy pracowników musimy wiedzieć, jakie obowiązki będziemy musieli spełnić w związku z tym zdarzeniem. Te obowiązki zależeć będą m.in. od formy umowy, na jaką zatrudnimy pracowników, od indywidualnych uprawnień podatkowych i składkowych związanych między innymi z tym, czy nasz pracownik jest obywatelem polskim czy obcokrajowcem pochodzącym z kraju Unii Europejskiej, czy spoza Unii. Zatrudnienie pracowników w pigułce 1

4 Zatrudniasz pracowników pamiętaj o: 1. Sporządzeniu i podpisaniu umowy o pracę. Minimalne wymogi w zakresie treści umowy o pracę określa artykuł 29 1 Kodeksu pracy. Umowa powinna zostać zawarta na piśmie. Jeśli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie pracodawca powinien potwierdzić pracownikowi na piśmie, nie później niż w dniu rozpoczęcia wykonywania pracy przez pracownika, strony umowy, rodzaj umowy oraz jej warunki. Należy pamiętać o tym, że do zawarcia umowy o pracę może dojść w wyniku dopuszczenia do wykonywania pracy, nawet, jeśli żadna umowa nie została zawarta. W razie niewskazania rodzaju zawartej umowy o pracę uznaje się, iż mamy do czynienia z umową o pracę na czas nieokreślony. Obowiązkiem pracodawcy jest także przekazanie pracownikowi, w ciągu siedmiu dni od daty zawarcia umowy o pracę, na piśmie, informacji o kwestiach wskazanych w artykule 29 3 Kodeksu pracy. 2. Skierowaniu pracownika na wstępne badania lekarskie przed podjęciem przez niego pracy. Wstępne badania lekarskie muszą być przeprowadzone przez lekarza medycyny pracy i są wykonywane na koszt pracodawcy. Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwskazań do pracy na określonym stanowisku. Brak badań może prowadzić, w konkretnych okolicznościach, do uznania, iż pracodawca jest odpowiedzialny za szkodę na zdrowiu poniesioną przez pracownika, a osoba odpowiedzialna za takie naruszenie przepisów zostanie pociągnięta do odpowiedzialności karnej. Od przeprowadzenia badań lekarskich zwalniani są pracownicy przyjmowani ponownie u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. 3. Skierowaniu pracownika na szkolenia BHP oraz przekazaniu informacji o zagrożeniach i zasadach ich eliminacji. Pracownicy przyjmowani do pracy powinni odbyć wstępne szkolenia BHP oraz instruktarz stanowiskowy. Pracownik nie powinien przystąpić do wykonywania pracy bez odbycia powyższych szkoleń. Pracodawca jest dodatkowo zobowiązany przekazywać informację o zagrożeniach dla życia i zdrowia występujących w zakładzie pracy na stanowisku pracy, na którym zatrudniony jest pracownik, o zasadach postępowania w przypadku awarii i innych sytuacji zagrażających zdrowiu, jak również o działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania i ograniczeniu zagrożeń, a także o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy i wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników. 4. Innych ważnych kwestiach takich jak: zgłoszeniu pracownika do ZUS w terminie do siedmiu dni od daty powstania obowiązku ubezpieczeń, tj. od dnia nawiązania stosunku pracy; prowadzeniu ewidencji czasu pracy dla wszystkich zatrudnionych pracowników. Tworzenie i prowadzenie kart ewidencji czasu pracy jest jednym z podstawowych obowiązków pracodawcy, związanym z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej (art. 149 k.p.); prowadzeniu akt osobowych pracownika. Pracodawca zobowiązany jest, zgodnie z art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy, do prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych swoich pracowników. Obowiązek ten jest szczególnie ważny ze względu na jego znaczenie dowodowe w przypadku sporów o roszczenia ze stosunku pracy. Szczegółowe zasady prowadzenia dokumentacji pracowniczej zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. Nr 62, poz. 286 ze zm.); uregulowaniu porządku i organizacji pracy zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art.104 Kodeksu pracy. 2 Zatrudnienie pracowników w pigułce

5 Jeśli zatrudniasz cudzoziemców pamiętaj jeszcze o: 1. Legalizacja pracy i pobytu w Polsce Cudzoziemcy, niebędący obywatelami Unii Europejskiej i nieposiadający polskiego obywatelstwa lub karty stałego pobytu, co do zasady, w celu wykonywania pracy na terytorium Polski, są zobowiązani do uzyskania pozwolenia na pracę i stosownego dokumentu, legalizującego ich pobyt w Polsce. Natomiast, obywatele Unii Europejskiej są zobligowani do rejestracji pobytu w Polsce we właściwym Urzędzie Wojewódzkim. a) Pracownicy z UE Obywatele UE mogą wykonywać pracę w Polsce bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę i pobyt. Oznacza to, że mogą zostać zatrudnieni w Polsce bez konieczności uzyskania dodatkowych dokumentów. Należy jednak pamiętać, że w przypadku, gdy pobyt obywatela UE w Polsce jest dłuższy niż 3 miesiące, ma on obowiązek zarejestrować swój pobyt w Urzędzie Wojewódzkim (właściwym ze względu na miejsce swojego pobytu). Rejestracji pobytu należy dokonać najpóźniej następnego dnia, po upływie trzech miesięcy pobytu w Polsce. Po uzyskaniu dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pobytu, obywatel UE ma obowiązek zameldowania się. Następnie w ciągu miesiąca od zameldowania się otrzyma numer PESEL, który jest niezbędny do celów podatkowych w Polsce. b) Pracownicy spoza UE Obywatele państw trzecich, niebędący obywatelami UE, mogą wykonywać pracę w Polsce, jeśli otrzymają zezwolenie na pracę i pobyt. Jeśli cudzoziemiec ma być zatrudniony w Polsce na podstawie lokalnej umowy o pracę, obowiązek uzyskania zezwolenia na pracę, jeszcze przed planowanym zatrudnieniem, spoczywa na polskim pracodawcy. Natomiast, jeśli cudzoziemiec zostanie oddelegowany do pracy w Polsce, uzyskanie zezwolenia na pracę pozostaje po stronie pracodawcy zagranicznego, który zamierza oddelegować cudzoziemca do pracy w Polsce. Procedurę uzyskanie zezwolenia na pracę realizuje się w Urzędzie Wojewódzkim właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub siedzibę firmy powierzającej wykonywanie pracy cudzoziemcowi w Polsce i trawa ona obecnie 30 dni od momentu złożenia kompletu dokumentów. Na podstawie otrzymanego zezwolenia na pracę, cudzoziemiec ma obowiązek uzyskania wizy w polskim konsulacie znajdującym się w kraju jego pochodzenia lub kraju stałego pobytu. Procedura uzyskania wizy w konsulacie trwa ok. 14 dni. Należy zaznaczyć, że polski pracodawca, przed złożeniem dokumentów o zezwolenie na pracę ma obowiązek zbadania lokalnego rynku pracy tzn. sprawdzenia czy na miejsce pracy, na które aplikuje cudzoziemiec nie ma polskich pracowników. Po uzyskaniu dokumentów legalizujących pracę i pobyt, cudzoziemiec może być zatrudniony lub oddelegowany do pracy w Polsce. Warto dodać, że w przypadku obywateli takich krajów jak: Republika Armenii, Republika Białorusi, Republika Gruzji, Republika Mołdawii, Federacja Rosyjska i Ukraina, możliwe jest zastosowanie procedury uproszczonej. Taka procedura polega na zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy właściwym ze względu na miejsce siedziby pracodawcy oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy. Procedura rejestracji oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy trwa jeden dzień, natomiast okres ważności dokumentu wynosi maksymalnie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Na podstawie oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemiec ma obowiązek zalegalizować swój pobyt. Powyższą procedurą mogą być objęci jedynie cudzoziemcy, którzy zostaną zatrudnieni na podstawie polskich umów. Warto podkreślić, że zatrudniając cudzoziemca mamy obowiązek przechowywania w jego aktach osobowych oryginału zezwolenia na pracę oraz kserokopii dokumentu legalizującego jego pobyt w Polsce. Zatrudnienie pracowników w pigułce 3

6 2. Podatek dochodowy od osób fizycznych w przypadku cudzoziemców Kolejną kwestią, nad którą podmiot zatrudniający cudzoziemców, powinien się zastanowić zaraz po przeanalizowaniu przepisów regulujących możliwość wykonywania przez nich pracy na terytorium Polski, jest sposób opodatkowania dochodów w Polsce. a) Rezydencja Na początku należy ustalić rezydencję podatkową, czyli miejsce zamieszkania dla celów podatkowych, osoby, którą chcemy zatrudnić. Ta kwestia, bowiem, ma zasadniczy wpływ na obowiązki podatkowe w Polsce. Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, osoba może być traktowana w Polsce: jako rezydent podatkowy, tj. osoba posiadająca miejsce zamieszkania w Polsce, i wówczas podlega w Polsce niegraniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Oznacza to, że musi zadeklarować w Polsce wszystkie swoje światowe dochody; jako nierezydent podatkowy, tj. osoba nieposiadająca miejsce zamieszkania w Polsce, i wtedy podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, co skutkuje tym, że w Polsce deklaruje tylko dochody z polskich źródeł. Dodatkowo przepisy wskazują, że za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Polski uważa się osobę, która: posiada na terytorium Polski centrum interesów osobistych lub centrum interesów gospodarczych (ośrodek interesów życiowych), lub przebywa na terytorium Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Jeżeli którykolwiek z powyższych warunków jest spełniony, to na podstawie polskich przepisów, osoba taka powinna zostać uznana za polskiego rezydenta podatkowego. Trzeba jednak zaznaczyć, że powyższe przepisy należy stosować uwzględniając również uregulowania umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, które Polska zawarła z różnymi krajami. Umowy te w sposób szczegółowy regulują, jak należy określić rezydencję podatkową, jeżeli dana osoba jest traktowana w obu krajach jako rezydent podatkowy na podstawie lokalnych przepisów. b) Opodatkowanie Jeżeli po przenalizowaniu sytuacji cudzoziemca ustalimy, że jest on w Polsce: rezydentem podatkowym to wszystkie jego dochody za pracę na podstawie polskiej umowy o pracę powinny zostać w Polsce zadeklarowane i wykazane na informacji PIT-11, którą pracodawca musi przekazać cudzoziemcowi i odpowiedniemu urzędowi skarbowemu (właściwemu ze względu na adres zamieszkania cudzoziemca w Polsce). nierezydentem podatkowym to w Polsce pracodawca powinien zgłosić do opodatkowania tylko i wyłącznie dochody uzyskane przez cudzoziemca za pracę na terytorium Polski (pozostałe nie podlegają w Polsce opodatkowaniu, mimo, że zostały tutaj wypłacone) i wykazać je na informacji PIT-11, którą pracodawca musi przekazać cudzoziemcowi i odpowiedniemu urzędowi skarbowemu (w przypadku nierezydentów takim urzędem, co do zasady, jest urząd właściwy ze względu na adres siedziby płatnika). c) Praca za granicą Jeżeli cudzoziemiec wykonuje pracę poza terytorium Polski, a koszty jego wynagrodzenia ponosi podmiot zagraniczny, na rzecz, którego praca jest wykonywana, to istnieje ryzyko, że cudzoziemiec może podlegać opodatkowaniu za granicą. W takim wypadku należy zwrócić uwagę na trzy kwestie: wstrzymanie poboru zaliczek Zgodnie z polskimi przepisami, jeżeli płatnik posiada informacje, że dochody podatnika podlegają lub będą podlegać opodatkowaniu za granicą, powinien wstrzymać od nich pobór zaliczek na podatek. nieraportowanie dochodów za pracę za granicą w przypadku nierezydentów podatkowych Dochody nierezydenta podatkowego za pracę za granicą nie podlegają w Polsce opodatkowaniu, dlatego też płatnik nie powinien ich wykazywać w informacji PIT-11. zaraportowanie dochodów opodatkowanych za granicą w informacji PIT-11 w przypadku rezydentów podatkowych w Polsce Sposób wykazania w informacji PIT-11 dochodów podlegających opodatkowaniu za granicą zależy od zastosowanej do nich metody unikania podwójnego opodatkowania tj. metody wyłączenia z progresją lub metody odliczenia proporcjonalnego (tzw. metody kredytu podatkowego). Odpowiednia metoda powinna zostać ustalona na podstawie przepisów umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania lub przepisów polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, jeżeli Polska nie zawarła umowy z danym krajem. W przypadku dochodów zwolnionych z opodatkowania w Polsce na podstawie umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania powinno się je wykazać w poz. 28 informacji PIT-11 (formularz za 2013 rok). 4 Zatrudnienie pracowników w pigułce

7 3. Ubezpieczenia społeczne Zgodnie z generalną regułą, osoba wykonująca pracę na podstawie polskiej umowy o pracę podlega ubezpieczeniom społecznym w Polsce. Dlatego też, co do zasady, cudzoziemiec, który podpisuje umowę z polską spółką powinien zostać zarejestrowany w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych tak jak inni pracownicy w danym podmiocie. Ta generalna zasada może jednak nie mieć zastosowania w przypadku osób, które są objęte międzynarodowymi przepisami w zakresie koordynacji systemów ubezpieczeń społecznych, czyli albo przepisami Unii Europejskiej (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego) lub też przepisami umów o zabezpieczeniu społecznym zawartymi przez Polskę z krajami trzecimi. a) Przepisy Unii Europejskiej Zgodnie z generalną regułą obowiązującą w Unii Europejskiej, osoba wykonująca pracę najemną podlega systemowi ubezpieczeń społecznych państwa, w którym wykonuje swoją pracę. Jest to tak zwana zasada miejsca wykonywania pracy (lex loci laboris). Od tej generalnej reguły są jednak wyjątki, które również mogą mieć zastosowanie do cudzoziemców zatrudnionych na podstawie polskiej umowy o pracę. Pierwszym wyjątkiem są przepisy dotyczące osób wykonujących pracę w dwóch lub więcej krajach. W przypadku tego rodzaju pracowników państwo, w którym będą oni podlegać ubezpieczeniom społecznym, może zostać ustalone na podstawie miejsca zamieszkania pracownika lub też miejsca siedziby pracodawcy/ pracodawców danej osoby. Kolejnym wyjątkiem uwzględnionym w przepisach Unii Europejskiej jest porozumienie, które mogą zawrzeć dwa lub kilka państw, w którym to zostaną przewidziane odstępstwa od obowiązujących regulacji, ze względu na nietypową sytuację danego pracownika oraz dla jego korzyści. b) Przepisy umów o zabezpieczeniu społecznym zawartych z krajami spoza UE Obecnie Polska ma zawarte i obowiązujące umowy o zabezpieczeniu społecznym z następującymi krajami: Stany Zjednoczone, Kanada, Ukraina, Macedonia, Korea Południowa, Australia, Czarnogóra, Serbia oraz Bośnia i Hercegowina. W umowach tych możemy wskazać dwie różne generalne reguły, na podstawie, których należy ustalić, w którym państwie osoba powinna podlegać ubezpieczeniom: w miejscu wykonywania pracy reguła ta występuje w umowie z Ukrainą, Australią, Kanadą, Macedonią, Czarnogórą, Serbią oraz Bośnią i Hercegowiną. w miejscu, w którym dana osoba jest zatrudniona reguła ta występuje w umowie ze Stanami Zjednoczonymi oraz Koreą Południową (dodatkowo umowa z Koreą wskazuje, że decydujące może być w tym wypadku również miejsce zamieszkania osoby). Każda z tych umów przewiduje wyjątki od generalnej reguły, które mogą pozwolić cudzoziemcowi pochodzącemu z któregoś z powyższych państw na nieodprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne w Polsce. Trzeba jednak podkreślić, iż podobnie jak w przypadku przepisów unijnych, sytuacja każdego cudzoziemca powinna zostać przeanalizowana odrębnie, a przed zaprzestaniem pobierania składek, powinniśmy uzyskać od cudzoziemca zaświadczenie wydane przez zagraniczne władze ubezpieczeniowe potwierdzające, że na podstawie umowy, którą Polska zawarła z danym krajem, podlega on ubezpieczeniom społecznym w danym państwie. Należy mieć na uwadze, że powyższe przepisy i uregulowania w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i ubezpieczeń społecznych dotyczą cudzoziemców pracujących w Polsce na podstawie polskich umów o pracę. W przypadku cudzoziemców, którzy są oddelegowani do Polski i pracują na podstawie zagranicznych kontraktów, kwestie opodatkowania i oskładkowania ich wynagrodzeń są uregulowane w pewnych aspektach odrębnie. Trzeba jednak podkreślić, że każdy taki przypadek powinien być analizowany odrębnie, a przed zaprzestaniem pobierania składek na ubezpieczenia wynikających z polskich przepisów, powinniśmy uzyskać stosowne zaświadczenie (A1) wydane przez zagraniczną instytucję ubezpieczeniową potwierdzające stosowanie ustawodawstwa danego kraju. Dodatkowo, powinniśmy zweryfikować, czy w związku z podleganiem przez cudzoziemca zagranicznym regulacjom w zakresie ubezpieczeń społecznych nie ciążą na nas w tym kraju obowiązki płatnika składek. Zatrudnienie pracowników w pigułce 5

8 Jeśli zatrudniłeś pracownika pomyśl jeszcze o: Nadrzędnym celem stojącym przed obszarem HR jest dostarczenie firmie najbardziej utalentowanych pracowników i stwarzanie warunków, by chcieli oni rozwijać się w ramach tej, a nie innej organizacji. Zatem istotne jest zastosowanie skutecznych procesów i narzędzi wspierających każdy z etapów funkcjonowania pracownika w organizacji. Dlatego, jeśli zatrudniłeś pracownika, pomyśl o: 1. Motywowaniu i utrzymaniu pracownika Istotną rolę w pozyskiwaniu, motywowaniu i utrzymaniu pracowników odgrywa system wynagrodzeń. Każda z poszczególnych części wynagrodzenia w różnym stopniu spełnia te trzy funkcje: największy wpływ na pozyskiwanie pracownika ma wysokość płacy zasadniczej; płace zmienne w największym stopniu motywują pracowników do osiągania wyników; benefity w największym stopniu spełniają funkcję retencyjną. Pracownicy z reguły posiadają bardzo niską świadomość faktycznej wartości korzyści otrzymywanych z pracy. Tylko niecałe 30% polskich pracodawców przekazuje zatrudnionym informacje dotyczące wszystkich kosztów ponoszonych przez pracodawcę na rzecz pracownika (wynagrodzenie, benefity, szkolenia, wyposażenie, etc.). Każda z firm przy określaniu zasad wynagradzania, musi przede wszystkim określić politykę płacową precyzującą, w jaki sposób zamierza pozycjonować się na rynku pod względem atrakcyjności oferowanych wynagrodzeń: powyżej przeciętnej rynkowej, zgodnie z przeciętną rynkową, poniżej przeciętnej rynkowej. Od podjętej decyzji, co do plasowania się firmy na rynku, w znacznej mierze zależy jej atrakcyjność jako pracodawcy oraz możliwość pozyskiwania i utrzymywania pracowników. Przyjęta polityka płacowa stanowi kompromis pomiędzy możliwościami finansowymi firmy w zakresie nakładów na wynagrodzenia pracowników oraz niższą lub wyższą jakością pozyskiwanych pracowników i poziomem rotacji w firmie. To, w jaki sposób system wynagrodzeń w firmie plasuje się w porównaniu do rynku, określane jest na podstawie raportów płacowych. 2. Rozwoju pracownika Kompetentni i zmotywowani pracownicy są źródłem sukcesu firmy, dlatego inwestycja w ich rozwój powinna stanowić jeden z priorytetów firmy, co przekłada się również na kreowanie wśród kadry menedżerskiej odpowiedzialności za rozwój podwładnych, którymi zarządzają. Tworząc lub modyfikując systemy i procesy dedykowane rozwojowi pracowników firma powinna kierować się poniższymi wytycznymi: spójne dla wszystkich pracowników zasady dotyczące możliwości rozwoju i kariery (w tym awansowania czy korzystania z programów rozwojowych); umożliwienie rozwijania i zdobywania przez pracownika nowych kompetencji i kwalifikacji, które wykraczają także poza obecnie zajmowane stanowisko, ma na celu przygotowanie pracownika do objęcia wyższych stanowisk, do których dany pracownik aspiruje; każdy z pracowników powinien mieć możliwość rozwoju zawodowego w kierunku przez niego preferowanym (co nie jest tożsame z awansem), natomiast musi być on realizowany w kontekście strategii i celów biznesowych firmy, z uwzględnieniem możliwości organizacyjnych oraz bieżących i przyszłych potrzeb firmy; największą odpowiedzialność za rozwój zachowań, wiedzy i umiejętności ponosi indywidualnie każdy pracownik, natomiast rolą firmy i przełożonego jest wspieranie pracowników w ich rozwoju, umożliwienie go oraz niwelowanie barier; elastyczne ścieżki kariery; otwarty katalog dostępnych możliwości rozwoju, które dobierane są indywidualnie do potrzeb, aspiracji i potencjału pracownika oraz możliwości firmy; określone kryteria awansowania, które powinny być brane pod uwagę w całej firmie (niezależnie od stanowiska i komórki organizacyjnej, w której prowadzony jest nabór) przy pionowym i poziomym awansie pracownika. 6 Zatrudnienie pracowników w pigułce

9 Planując rozwój zawodowy pracownika, należy brać pod uwagę zarówno cele, jakie dana osoba chce osiągnąć, jak i sposób, w jaki dane cele mogą być realizowane. W celu zapewnienia różnorodnych form rozwoju w odpowiedniej proporcji, wiele firm stosuje model (odsetek czasu poświęcanego na rozwój), którego twórcami są Morgan McCall, Robert W. Eichinger, and Michael M. Lombardo (Princeton University). Proces rozwoju jest skuteczny, kiedy działania rozwojowe są zróżnicowane i skupiają się na: formalnej edukacji (10% czasu), wymianie wiedzy i doświadczenia (20% czasu) oraz rozwoju na podstawie własnego doświadczenia i wyzwań w miejscu pracy (70% czasu). Za najbardziej skuteczne formy rozwoju postrzegane są: wewnętrzne programy rozwojowe; coaching prowadzony przez bezpośrednich przełożonych; rotacje stanowiskowe i oddelegowania; on-the-job training. Tworząc wewnętrzne programy rozwojowe należy przyjąć poniższe założenia: programy dedykowane określonym grupom pracowników; ustalone jednolite zasady w ramach danego programu; określona cykliczność i ramy czasowe; działania rozwojowe dostosowane do poszczególnych grup uczestników; określone zasady uczestnictwa (dobrowolność / obligatoryjność); określony poziom jawności zasad programów. 3. Ocenie kompetencji i wyników pracy pracownika Systemy ocen stają się coraz częściej stosowanym w organizacjach rozwiązaniem HR, które swym zakresem obejmuje całą załogę pracowników. Natomiast dostrzegana popularyzacja systemów ocen nie idzie w parze z oceną ich skuteczności, choć powinna ona stanowić jeden z głównych filarów w kompleksowym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Z badań wynika, iż ponad połowa firm ma wdrożone systemy ocen (choć nie zawsze są sformalizowane), natomiast aż 25% pracowników uważa, iż są źle wykorzystywane przez menedżerów, a dla ok.10% z nich są nieprzydatne. System ocen zaprojektowany i wdrożony w przemyślany sposób może przynieść wiele korzyści zarówno dla organizacji, jak i menedżerów oraz pracowników. W celu zwiększenia efektywności systemów ocen należy przyjrzeć się bliżej ich podstawowym założeniom, a w szczególności rekomendowane jest: powiązanie systemu ocen z innymi systemami HR (system wynagrodzeń, system motywacyjny, planowanie szkoleń, ścieżki kariery, programy rozwojowe, system rekrutacyjny). Z badań wynika, iż najczęściej system ocen wpływa na cele, jakie wyznaczane są na kolejny okres. Tylko w 1/3 firm system ocen powiązany jest z systemem premiowym, a w co piątej także z awansami; przygotowanie i przeszkolenie kadry menedżerskiej z zakresu oceny pracowników (m.in. wyznaczanie i egzekwowanie celów; udzielanie konstruktywnej informacji zwrotnej; motywowanie pracowników); prowadzenie przez menedżera rozmowy oceniającej z pracownikiem w formie dialogu oraz uwzględnianie w końcowej ocenie argumentów dwóch stron; organizowanie przez menedżerów częstszych, regularnych spotkań mających na celu monitorowanie i ocenę pracy pracownika. Mamy nadzieję, że powyższe informacje i rozwiązania pozwolą potencjalnym pracodawcom bezboleśnie przejść przez proces zatrudniania pracowników nie tylko krajowych, ale i zagranicznych, jak również zainspirują ich do stworzenia optymalnych warunków by chcieli oni pracować i rozwijać się w ramach tej, a nie innej organizacji. Zatrudnienie pracowników w pigułce 7

10 Kontakt do nas: Jan Wacławek Partner T: E: Renata Mostowiec Menedżer T: E: Agata Deptuch Menedżer T: E: Robert Kujoth Menedżer T: E: 8 Zatrudnienie pracowników w pigułce

11

12 PwC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nazwa PwC odnosi się do firm wchodzących w skład sieci PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), z których każda stanowi odrębny podmiot prawny i nie reprezentuje PwCIL oraz pozostałych firm z sieci.

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Anna Chuda, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Poznań, 19 listopada

Bardziej szczegółowo

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom

Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom Zasady rejestracji oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom 10000 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 2772 Zatrudnienia cudzoziemców na podstawie oświadczeń o zamiarze

Bardziej szczegółowo

PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE PRACA CUDZOZIEMCÓW W POLSCE aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe pod redakcją: dr. Marcina Jamrożego i Tomasza Majora wydanie II uaktualnione Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Delegowanie pracowników za granicę. Karol Raźniewski, Marta Dominiak-Sporna, Emilia Piechota 22 czerwca 2015 r.

Delegowanie pracowników za granicę. Karol Raźniewski, Marta Dominiak-Sporna, Emilia Piechota 22 czerwca 2015 r. Delegowanie pracowników za granicę Karol Raźniewski, Marta Dominiak-Sporna, Emilia Piechota 22 czerwca 2015 r. Plan prezentacji 1. Definicja delegowania i dlaczego delegowanie sprawia tyle problemów? 2.

Bardziej szczegółowo

W celu zatrudnienia przez pracodawcę pracownika będącego obywatelem innego państwa muszą być spełnione warunki określone w przepisach prawa.

W celu zatrudnienia przez pracodawcę pracownika będącego obywatelem innego państwa muszą być spełnione warunki określone w przepisach prawa. Zatrudnienie cudzoziemca od A do Z. W celu zatrudnienia przez pracodawcę pracownika będącego obywatelem innego państwa muszą być spełnione warunki określone w przepisach prawa. Przedsiębiorca decydujący

Bardziej szczegółowo

Podwójne opodatkowanie :44:48

Podwójne opodatkowanie :44:48 Podwójne opodatkowanie 2015-06-09 13:44:48 2 Rozliczenia z austriackim i polskim fiskusem często stwarzają problemy Polakom, którzy uzyskują okresowe dochody z pracy w Austrii. Z dochodów uzyskanych z

Bardziej szczegółowo

USTALANIE USTAWODAWSTWA WŁAŚCIWEGO W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH: POLSKICH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH ZA GRANICĄ ORAZ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

USTALANIE USTAWODAWSTWA WŁAŚCIWEGO W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH: POLSKICH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH ZA GRANICĄ ORAZ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE USTALANIE USTAWODAWSTWA WŁAŚCIWEGO W ZAKRESIE UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH: POLSKICH PRACOWNIKÓW NAUKOWYCH ZA GRANICĄ ORAZ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE POZNAŃ, 18 Listopada 2015 PODSTAWOWE AKTY PRAWNE W ZAKRESIE KOORDYNACJI

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZATRUDNIANIE CUDZOZIEMCÓW NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Cudzoziemiec może zostać zatrudniony o ile posiada zezwolenie pobytowe, uprawniające do podjęcia pracy oraz zezwolenie na pracę. Rodzaje

Bardziej szczegółowo

Ustalenie miejsca zamieszkania jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o określeniu miejsca rezydencji podatkowej.

Ustalenie miejsca zamieszkania jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o określeniu miejsca rezydencji podatkowej. Ustalenie miejsca zamieszkania jest najistotniejszym czynnikiem decydującym o określeniu miejsca rezydencji podatkowej. Termin rezydencja podatkowa oznacza kto i w jakim zakresie w danym państwie podlega

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie

Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 149); 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki z dnia 1 kwietnia 2015 r. w sprawie wydawania

Bardziej szczegółowo

Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania?

Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania? Jakie są skutki podatkowe takiego oddelegowania? Pojęcie oddelegowania nie zostało zdefiniowane w polskim prawie. Przez oddelegowanie pracownika należy rozumieć przejściowe wykonywanie przez niego pracy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 10/2015. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 30.06.2015r.

ZARZĄDZENIE Nr 10/2015. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 30.06.2015r. ZARZĄDZENIE Nr 10/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 30.06.2015r. W związku z wejściem w życie nowego Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 21 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE CUDZOZIEMCÓW PRZEBYWAJĄCYCH W POLSCE -UMOWA O PRACĘ, - UMOWA ZLECENIE 1 Wykaz aktów prawnych: Ustawa z 13 października 1998r, o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015,poz.121),

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz być ubezpieczony Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE. ORAZ POLAKÓW I CUDZOZIECMÓW ZA GRANICĄ W 2017 R.

ZATRUDNIENIE CUDZOZIEMCÓW W POLSCE. ORAZ POLAKÓW I CUDZOZIECMÓW ZA GRANICĄ W 2017 R. I miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg Gazety Finansowej 19-20 13 maja 3 maja marca, Warszawa Warszawa Poznań Co druga osoba z firmy 50% taniej Miejsce: Warsaw Trade Tower ul. Chłodna 51, Warszawa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy:

SPIS TREŚCI Adres redakcji: Redaktor naczelny Gazety Prawnej: Dyrektor artystyczny Gazety Prawnej: Redakcja: DTP: Biuro Reklamy: SPIS TREŚCI Rozliczenie dochodów zagranicznych... 3 Brytyjskie zarobki rozliczamy metodą wyłączenia... 7 W polskim PIT można odliczyć austriacki podatek... 12 Zarobki belgijskie rozliczane według proporcjonalnego

Bardziej szczegółowo

EURAXESS WSPARCIE MIĘDZYNARODOWEJ MOBILNOŚCI NAUKOWCÓW

EURAXESS WSPARCIE MIĘDZYNARODOWEJ MOBILNOŚCI NAUKOWCÓW Warszawa, 14 czerwca 2012 EURAXESS WSPARCIE MIĘDZYNARODOWEJ MOBILNOŚCI NAUKOWCÓW Anna Dorodzińska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

HRSpot. Nr8/2014, maj 2014. Kontakt. Marek Gadacz Starszy Menedżer tel. +48 22 746 4791 marek.gadacz@pl.pwc.com. www.pwc.pl www.taxonline.

HRSpot. Nr8/2014, maj 2014. Kontakt. Marek Gadacz Starszy Menedżer tel. +48 22 746 4791 marek.gadacz@pl.pwc.com. www.pwc.pl www.taxonline. HRSpot Nr8/2014, maj 2014 Kontakt Marek Gadacz Starszy Menedżer tel. +48 22 746 4791 marek.gadacz@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl HR Spot jest publikacją działu prawnopodatkowego PwC Obciążenia

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein

Rozliczanie przychodów z tytułu stosunku pracy osoby zatrudnionej przez pracodawcę z siedzibą poza Un. Wpisany przez Jakub Klein W sytuacji gdy pracownik wykonuje pracę na terytorium RP dla podmiotu z siedzibą poza UE/EOG, nie będzie podlegał on obowiązkowi opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe.

Bardziej szczegółowo

Delegowanie pracowników za granicę czyi podstawowe. powinien pamiętać pracodawca. Warszawa, 22 czerwca 2015 Piotr Popek

Delegowanie pracowników za granicę czyi podstawowe. powinien pamiętać pracodawca. Warszawa, 22 czerwca 2015 Piotr Popek Delegowanie pracowników za granicę czyi podstawowe kwestie kadrowopłacowe, o których powinien pamiętać pracodawca Warszawa, 22 czerwca 2015 Piotr Popek Agenda 1. Delegowanie pracowników za granicę (wprowadzenie)

Bardziej szczegółowo

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Poradnik przedsiębiorcy 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne 7. Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 13 października 1998 o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

Z uwagi na powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego u pracownika czeskiego w związku z:

Z uwagi na powstanie ograniczonego obowiązku podatkowego u pracownika czeskiego w związku z: Pracownicy oddelegowani do pracy na budowie (placu montażu) na terytorium innego kraju niż państwo j Jakie są zasady dokonywania rozliczeń osób świadczących pracę na terytorium RP w przypadku, gdy powstał

Bardziej szczegółowo

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein

Oskładkowanie i opodatkowanie przychodów z kontraktu menedżerskiego. Wpisany przez Jakub Klein Menedżerowie podlegają ubezpieczeniom społecznym wg takich samych zasad, jak pozostałe osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia czy umowy o świadczenie usług. Kontrakt menedżerski

Bardziej szczegółowo

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu.

Andrzej Radzisław. Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. Andrzej Radzisław Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych oraz wynagrodzeń członków rad nadzorczych i członków zarządu. 1 Zasady ogólne Aktem prawnym regulujacym zasady opłacania składek jest ustawa

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R

OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R OGÓLNE ZASADY UBIEGANIA SIĘ O WYDANIE ZEZWOLENIA NA PRACĘ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE W ŚWIETLE OBOWIAZUJĄCYCH REGULACJI OD DNIA 1 LUTEGO 2009 R W związku z wejściem w życie w dniu 1 lutego br. nowych procedur

Bardziej szczegółowo

Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11)

Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) Lutowe obowiązki płatników. Informacja o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11) Informację PIT-11 mają obowiązek sporządzić i składać płatnicy, którzy nie dokonują rocznego obliczenia

Bardziej szczegółowo

Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich

Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich Zatrudnienie obywateli Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki Mołdawii, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy przez polskich przedsiębiorców Małgorzata Skibińska 12 październik

Bardziej szczegółowo

DOING BUSINESS IN FINLAND. www.ecovis.com tax services auditing and accounting legal services corporate advisory services

DOING BUSINESS IN FINLAND. www.ecovis.com tax services auditing and accounting legal services corporate advisory services Global expertise with local faces DOING BUSINESS IN FINLAND - NAJWAŻNIEJSZE ASPEKTY PRAWNE Plan prezentacji FORMY PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI Ś GOSPODARCZEJ ZAGADNIENIA PODATKOWE PRAWO PRACY Dlaczego Finlandia?

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy pamiętać o rozliczeniu się z nich także w

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie osób fizycznych

Opodatkowanie osób fizycznych Podatki Opodatkowanie osób fizycznych Najważniejsze podatki mające zastosowanie w stosunku do osób fizycznych w Polsce Podatek dochodowy od osób fizycznych stawki progresywne (stosowany np. do przychodów

Bardziej szczegółowo

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych

Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych Opłacanie składek od umów cywilnoprawnych W praktyce życia gospodarczego funkcjonują różne formy zatrudniania osób wykonujących pracę. Najczęściej występującą formą jest umowa o pracę, ale coraz częściej

Bardziej szczegółowo

Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób.

Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób. Podatnicy uzyskujący dochody za granicą a obowiązek złożenia rocznego zeznania podatkowego i rozlicz Autorka wskazuje rozwiązania wielu problemów związanych z rozliczaniem podatkowym tych osób. W związku

Bardziej szczegółowo

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH

DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH DOCHODY Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH I. OGÓLNE ZASADY OPODATKOWANIA PRZYCHODÓW Z KAPITAŁÓW PIENIĘŻNYCH Uwaga! Kapitały pieniężne zostały wymienione w art. 10 ust. 1 pkt 7 updof jako odrębne źródło przychodów.

Bardziej szczegółowo

1 Podstawa prawna. 2 Słownik

1 Podstawa prawna. 2 Słownik Zasady rejestracji przez Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Republiki Armenii, Republiki Białorusi, Republiki Gruzji, Republiki

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki i uprawnienia osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce?

Jakie są te obowiązki i uprawnienia osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce? Jakie są te obowiązki i uprawnienia osób, które nie mają miejsca zamieszkania w Polsce? Liczba cudzoziemców odwiedzających Polskę od kilkunastu lat systematycznie rośnie. Proces ten przyspieszyła bez wątpienia

Bardziej szczegółowo

HRSpot. Nr 4/2014, marzec Kontakt. Marek Gadacz Starszy Menedżer tel

HRSpot. Nr 4/2014, marzec Kontakt. Marek Gadacz Starszy Menedżer tel HRSpot Nr 4/2014, marzec 2014 Kontakt Marek Gadacz Starszy Menedżer tel. +48 22 746 4791 marek.gadacz@pl.pwc.com www.pwc.pl www.taxonline.pl HRSpot jest publikacją działu prawnopodatkowego PwC Obciążenia

Bardziej szczegółowo

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA

JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA JEDNORAZOWA ZAPOMOGA Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA Z tytułu urodzenia się żywego dziecka przyznaje się jednorazową zapomogę w wysokości 1000 zł na jedno dziecko. Jednorazowa zapomoga przysługuje matce

Bardziej szczegółowo

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu?

Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? Przepisy jakich regulacji należy zastosować przy tym opodatkowaniu? 1. Zasady opodatkowania - wyjaśnienie pojęć W przypadku wypłaty na rzecz nierezydentów przychodów powstałych na terytorium Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Wykonywanie pracy przez cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki wykonywania przez cudzoziemców pracy na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 10/2015 DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Zielonej Górze z dnia 01.09.2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 10/2015 DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Zielonej Górze z dnia 01.09.2015 roku ZARZĄDZENIE NR 10/2015 DYREKTORA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY w Zielonej Górze z dnia 01.09.2015 roku w sprawie wprowadzenia Zasad rejestracji przez Powiatowy Urząd Pracy w Zielonej Górze oświadczeń o zamiarze

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce Opodatkowanie działalności gospodarczej Łódź, 2012-09-06 Nieograniczony obowiązek podatkowy Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych,

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku.

Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Teksty umów międzynarodowych http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=3&dzial=150&id=9741 Rozliczenie zagranicznych dochodów w PIT krok po kroku. Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za

Bardziej szczegółowo

Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim

Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim Studium Profesjonalnego Zarządzania Kapitałem Ludzkim ZJAZD 1 SKUTECZNA REKRUTACJA I SELEKCJA 1. Wprowadzenie omówienie aktualnej sytuacji na rynku pracy w roku 2011/2012 przegląd sytuacji w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI

INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI INFORMACJA O ZASADACH OPODATKOWANIA W POLSCE OSÓB CZASOWO LUB STALE MIESZKAJĄCYCH W SZWECJI Wydział Konsularny Ambasady RP w Sztokholmie informuje, że w celu uzyskania potrzebnych informacji w indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Praktyka zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Magda Ciara, Krzysztof Klimek, Andrzej Korkus, Małgorzata Kozłowska, Bożena Lenart, Zbigniew Wafflard

Praktyka zatrudniania cudzoziemców w Polsce. Magda Ciara, Krzysztof Klimek, Andrzej Korkus, Małgorzata Kozłowska, Bożena Lenart, Zbigniew Wafflard Praktyka zatrudniania cudzoziemców w Polsce Magda Ciara, Krzysztof Klimek, Andrzej Korkus, Małgorzata Kozłowska, Bożena Lenart, Zbigniew Wafflard Praktyka zatrudniania cudzoziemców w Polsce Praktyka zatrudniania

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) Podatek dochodowy od osób fizycznych (ang. PIT - Personal Income Tax - podatek od dochodów osobistych). Jest to podatek bezpośredni, który płacą osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą

Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Opodatkowanie dochodów z pracy najemnej wykonywanej za granicą Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków trzeba rozliczyć się z nich także w Polsce. Należy

Bardziej szczegółowo

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa

2009, str.137. 1.Prawo pracy w pytaniach i odpowiedziach. M. Gersdorf, K. Rączka, LexisNexis Polska Sp.zo.o. Warszawa Podpisuję umowę. Moment podjęcia pracy jest nie tylko zakończeniem trudnej ścieżki aplikacyjnej ale także ważnym wydarzeniem w życiu każdej osoby starającej się o posadę. Zanim wejdziemy w nowe środowisko

Bardziej szczegółowo

Zasady i procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziemców

Zasady i procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziemców Zasady i procedury związane z legalizacją pobytu cudzoziemców Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Cudzoziemców Warszawa, 4 listopada 2010r. Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9

Spis treści. Wstęp... 9 Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I. Projektowanie polityki płacowej... 11 1. Zmiany w systemach wynagrodzeń... 11 1.1. Wyzwania stojące wobec dzisiejszych systemów wynagradzania... 12 1.2. Krótka geneza

Bardziej szczegółowo

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Załącznik nr 3 do umowy nr.. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W celu zapewnienia właściwego poziomu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. i niewykonywana na jego rzecz oraz prowadzenie pozarolniczej działalności w okresie od 14 stycznia 2000 r. 33

SPIS TREŚCI. i niewykonywana na jego rzecz oraz prowadzenie pozarolniczej działalności w okresie od 14 stycznia 2000 r. 33 SPIS TREŚCI Wstęp 7 Rozdział I. Umowa zlecenia kiedy można ją podpisać 8 1. Obowiązki stron umowy zlecenia 9 2. Różnice między umową o pracę a umową zlecenia 11 2.1. Warunki odróżniające umowę zlecenia

Bardziej szczegółowo

1. Obowiązek informowania pracowników o:

1. Obowiązek informowania pracowników o: 1. Obowiązek informowania pracowników o: zagrożeniach dla zdrowia i życia występujących w zakładzie pracy, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym o zasadach postępowania

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM

REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM REJESTR ZBIORÓW DANYCH OSOBOWYCH PRZETWARZANYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM Podstawa prawna utworzenia i udostępnienia rejestru: art. 36a ust. 2 pkt 2 i ust. 3 Ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E 1. Potrzeba i cel sporządzenia Protokołu do Umowy W związku ze stopniowym otwieraniem przez państwa członkowskie Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego rynków

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE do wniosku o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z przepisami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

OŚWIADCZENIE do wniosku o przyznanie prawa do zasiłku dla bezrobotnych zgodnie z przepisami koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego WUP.PPZ-02 Oświadczenie do wniosku o zasiłek Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku ul. Podwale Przedmiejskie 30 80-824 Gdańsk tel.: +48 58 326 18 01, fax: +48

Bardziej szczegółowo

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8.

kontrahentem pracodawcy 1.7. Zwrot wydatków związanych z wykorzystywaniem samochodów firmowych do wykonywania obowiązków służbowych 1.8. Spis treści A. ZALICZKI NA PODATEK DOCHODOWY OD DOCHODÓW ZE STOSUNKU PRACY I STOSUNKÓW POKREWNYCH I. Czynniki wpływające na dochód jako przedmiot opodatkowania 1. Przychód 1.1. Moment powstania przychodu

Bardziej szczegółowo

dr Magdalena Kuba mkuba@wpia.uni.lodz.pl Katedra Prawa Pracy UŁ

dr Magdalena Kuba mkuba@wpia.uni.lodz.pl Katedra Prawa Pracy UŁ dr Magdalena Kuba mkuba@wpia.uni.lodz.pl Katedra Prawa Pracy UŁ na treść stosunku pracy składają się dwa podstawowe zobowiązania: - zobowiązanie pracownika do wykonywania pracy określonego rodzaju pod

Bardziej szczegółowo

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8.1. Jakie wymagania i zalecenia dotyczące kompetencji i szkoleń sformułowano w normach serii PN-N-18001? Zgodnie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2002 r. Dz.U.02.141.1180 2003-09-01 zm. Dz.U.03.128.1175 art.153 2004-05-01 zm. Dz.U.04.96.959 art.77 2004-08-21 zm. Dz.U.04.173.1808 art.51 2005-08-24 zm. Dz.U.05.90.757 art.13 USTAWA z dnia 27 lipca 2002 r.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016

Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016 1.12.2015 Ubezpieczenia umów cywilnoprawnych po 1 stycznia 2016 (na podstawie Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych nr 20 (284), Infor) Niniejsza broszura zawiera niektóre informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą

Podmioty niezgłaszające działalności gospodarczej, znikające, zaprzestające składania deklaracji lub zawieszające działalność gospodarczą Wykonywanie wszelkich czynności mających znamiona działalności gospodarczej podlega rejestracji. 1. Z dniem 31 marca 2009 r., na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK

ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK ROZLICZENIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ ZA 2006 ROK Uzyskując dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej za granicą, w większości przypadków należy rozliczyć się z nich także w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą

Praktyczne aspekty współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą dr Maksym Ferenc Praktyczne aspekty współpracy gospodarczej pomiędzy Polską i Ukrainą II Forum Gospodarcze Polska-Ukraina "Współpraca regionów - nowe wyzwania" Lublin 4-5 czerwca 2009 rok www.fkconsulting.biz

Bardziej szczegółowo

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD GMINY CZARNA SA - 05 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Czarna Referat Administracji i Spraw Społecznych Stanowisko ds. ewidencji ludności

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.)

USTAWA. z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Dz.U.08.223.1460 USTAWA z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy 1) (Dz. U. z dnia 18 grudnia 2008 r.) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są:

Świadczenia rodzinne. Świadczeniami rodzinnymi są: Świadczenia rodzinne Świadczeniami rodzinnymi są: 1. zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 2. jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 3. świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podstawowe akty prawne: Wybór formy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 1. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r,

Bardziej szczegółowo

Opis programu kursu Kadry i Płace

Opis programu kursu Kadry i Płace Opis programu kursu Kadry i Płace Zakres prezentowanej wiedzy obejmuje następujące zagadnienia: prawo pracy rozliczanie wynagrodzeń podatek dochodowy od osób fizycznych ubezpieczenia społeczne i zdrowotne

Bardziej szczegółowo

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie

System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie System Ubezpieczeń Społecznych- wprowadzenie ORGANIZACJA POLSKIEGO SYSTEMU ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Ustawa z dnia 4 września 1997 roku o działach administracji rządowej (Dz.U. z 2007 r. nr 65, poz. 437

Bardziej szczegółowo

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2011 i zatrudnianie pracowników tymczasowych jak stosować najnowsze przepisy?

Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce 2011 i zatrudnianie pracowników tymczasowych jak stosować najnowsze przepisy? pracowników tymczasowych jak stosować najnowsze Seminarium ma na celu zapoznanie uczestników z polskimi przepisami dotyczącymi zatrudniania obcokrajowców w Polsce. Omówione zostaną poszczególne procedury

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Iławie, ul. 1 Maja 8b, 14-200 Iława, tel./fax. (89) 649 55 02 www.pup.ilawa.pl,urzad@pup.ilawa.pl

Bardziej szczegółowo

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen

Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Procedura ubiegania się o wizy krajowe i wizy Schengen Podstawowy zestaw dokumentów niezbędny do uzyskania wizy: wypełniony i podpisany wniosek wizowy: wniosek o wydanie wizy krajowej (pobierz wniosek

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... XI Literatura... XIII Wprowadzenie... XV Konstrukcje transgranicznego zatrudnienia pracowników z punktu

Wykaz skrótów... XI Literatura... XIII Wprowadzenie... XV Konstrukcje transgranicznego zatrudnienia pracowników z punktu Wykaz skrótów... XI Literatura... XIII Wprowadzenie... XV Konstrukcje transgranicznego zatrudnienia pracowników z punktu widzenia biznesowego i prawnego... 1 1. Podróż służbowa... 1 1.1. Przesłanki formalne...

Bardziej szczegółowo

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres Informacja Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opis sprawy: Wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia,

CENNIK USŁUG. sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz z ustaniem zatrudnienia, 1. Obsługa kadrowo-płacowa 35 zł/os CENNIK USŁUG 1.1 Tworzenie i prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej: zakładanie i prowadzenie akt osobowych, sporządzanie dokumentów związanych z zatrudnieniem oraz

Bardziej szczegółowo

16. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe. 18.

16. 17. Okręgowa rada lekarska może przyznać prawo wykonywania zawodu lekarzowi cudzoziemcowi na czas określony lub na stałe. 18. Tryb postępowania Tryb postępowania w sprawach przyznawania prawa wykonywania zawodu lekarza i lekarza stomatologa oraz prowadzenia rejestru lekarzy określa Ustawa o zawodzie lekarza z dnia 5 grudnia 1996r.

Bardziej szczegółowo

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk

Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Wyliczenie poziomu składek do ZUS, KRUS. Agata Tomczyk Składki ZUS w zależności od rodzaju umowy i osiąganego dochodu (umowa o pracę, zlecenie, umowa o dzieło). Dla wszystkich ubezpieczonych wysokość składek

Bardziej szczegółowo

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 3509864 ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ OBYWATELI POLSKICH - 20 OSÓB

WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NR 3509864 ZATRUDNIONYCH NA UMOWĘ O PRACĘ OBYWATELI POLSKICH - 20 OSÓB Pieczęć pracodawcy 2 0 0 7-0 6-0 6 rok miesiąc dzień Sygnatura i data złożenia wniosku... (wypełnia organ właściwy) WNIOSEK o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Umowa powinna zawierać: Datę rozpoczęcia i zakończenia Oświadczenie zleceniobiorcy, czy ma inne tytuły do objęcia ubezpieczenie społecznym

Umowa powinna zawierać: Datę rozpoczęcia i zakończenia Oświadczenie zleceniobiorcy, czy ma inne tytuły do objęcia ubezpieczenie społecznym Umowy cywilnoprawne Podlegają pod Kodeks Cywilny Nie dają prawa do urlopu, postojowego, nadgodzin Nie chronią przed zwolnieniem, są elastyczną i tanią formą zatrudnienia Oskładkowanie doprowadzone do minimum

Bardziej szczegółowo

1. Badania lekarskie pracowników

1. Badania lekarskie pracowników 1.1. Zasady kierowania na badania Istotnym elementem profilaktycznej ochrony zdrowia są badania lekarskie pracowników. W tym zakresie pracodawca ściśle współdziała ze służbą medycyny pracy. UWAGA! Pracodawca

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej

Wybór formy opodatkowania działalności gospodarczej 1 Osoby fizyczne mogą wybrać lub zmienić formę rozliczenia podatku od dochodów (przychodów) z tytułu prowadzonej działalności. Przepisy prawa podatkowego przewidują cztery formy opodatkowania: według skali

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych...

ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych... WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... WYKAZ TABEL... WYKAZ WZORÓW... XIII XVII XIX XXI ROZDZIAŁ I. Zasady opłacania składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych

Bardziej szczegółowo

Pobyt studentów w Polsce regulacje nowej ustawy o cudzoziemcach

Pobyt studentów w Polsce regulacje nowej ustawy o cudzoziemcach Pobyt studentów w Polsce regulacje nowej ustawy o cudzoziemcach ul. Koszykowa 16 ul. Taborowa 33 00-564 Warszawa 02-699 Warszawa tel. 022 60 174 02 tel. 022 60 174 14 fax. 022 60 174 13 fax. 022 60 174

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 6/2012 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWIENIE z dnia 13 marca 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 6/2012 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWIENIE z dnia 13 marca 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 6/2012 DYREKTORA DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W MACHOWIENIE z dnia 13 marca 2012 roku w sprawie badań lekarskich pracowników w Domu Pomocy Społecznej w Machowinie oraz przebiegu procesu badań

Bardziej szczegółowo

Zasady opłacania i rozliczania składek na ubezpieczenia za obywateli polskich zatrudnionych za granicą i cudzoziemców zatrudnionych w Polsce...

Zasady opłacania i rozliczania składek na ubezpieczenia za obywateli polskich zatrudnionych za granicą i cudzoziemców zatrudnionych w Polsce... Wykaz skrótów... XI Literatura... XIII Wprowadzenie... XV Prawo socjalne międzynarodowe zagadnienia teoretyczne... 1 1. Pojęcie prawa socjalnego międzynarodowego... 1 2. Źródła międzynarodowego prawa socjalnego...

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników

ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników ROZDZIAŁ I Zatrudnianie pracowników 1. Zgłoszenie pracodawcy Zgodnie z art. 209 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy na pracodawcy ciąży obowiązek powiadamiania na piśmie właściwego okręgowego

Bardziej szczegółowo

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce

Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Akademia - Kadry i płace od A do Z - czyli jak sporządzać dokumentację kadrowo-płacową w 2015r. w praktyce Kod szkolenia: 914914 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 1590.00 zł Program 1.

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRACODAWCY: ... (pieczątka pracodawcy) POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZYTNIE 12-100 Szczytno, ul.

I. PODSTAWOWE INFORMACJE O PRACODAWCY: ... (pieczątka pracodawcy) POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZYTNIE 12-100 Szczytno, ul. ... (pieczątka pracodawcy)..., dnia... POWIATOWY URZĄD PRACY W SZCZYTNIE 12-100 Szczytno, ul. Wincentego Pola 4 Nr wniosku:caz-5606-./bz/ tel./fax (89) 624 32 87 W N I O S E K O PRZYZNANIE REFUNDACJI CZĘŚCI

Bardziej szczegółowo

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski

Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Pracownik w firmie od przyjęcia do zwolnienia. Wydanie II Agnieszka Kowalska, Małgorzata Czeredys-Wójtowicz, Aleksandra Szafran, Artur Kowalski Wiele osób może nie zdawać sobie sprawy z tego, że proces

Bardziej szczegółowo

Fundusz alimentacyjny

Fundusz alimentacyjny Fundusz alimentacyjny Fundusz alimentacyjny ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (DZ. U. z 2009 r. Nr 1, poz. 7, z późn. zm.) 1. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

Bardziej szczegółowo

Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej - Delegowanie Pracowników do Niemiec

Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej - Delegowanie Pracowników do Niemiec Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej - Delegowanie Pracowników do Niemiec Swoboda świadczenia usług w Unii Europejskiej 2 Traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) art. 56 stanowi o swobodzie

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ

OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ ZA GRANICĄ Broszura dotyczy rozliczenia podatku za 2010 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE DOCHODÓW Z PRACY NAJEMNEJ WYKONYWANEJ ZA GRANICĄ 1 Uzyskując

Bardziej szczegółowo

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1)

Ustawa. z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) Ustawa z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych 1) (Dz. U. z dnia 22 września 2003 r., Nr 166, poz. 1608, zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Dz. U. z 2007 r. Nr 89, poz. 589,

Bardziej szczegółowo

Pracowniczy kontrakt menedżerski

Pracowniczy kontrakt menedżerski Pracowniczy kontrakt menedżerski Uwagi ogólne Definicja Przedmiotem kontraktu menedżerskiego jest zarządzanie jednostką gospodarczą (względnie jej działami, konkretnymi produktami lub projektami). Innymi

Bardziej szczegółowo

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r.

KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO. - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą. 2013 r. KOORDYNACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - zasiłki dla osób bezrobotnych z zaliczeniem pracy za granicą 2013 r. Sumowanie okresów DOCUMENT U1 oraz Zaświadczenie E 301 to jedyne dokumenty potwierdzające

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC. 1 Titre de la présentation

ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC. 1 Titre de la présentation ZMIANY W PODATKACH DOCHODOWYCH REGULACJA CFC 1 Titre de la présentation 01 KONCEPCJA OPODATKOWANIA CFC (CONTROLLED FOREIGN COMPANY) 2 Titre de la présentation Cele regulacji CFC: Ograniczenie możliwości

Bardziej szczegółowo