OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Praca za Granicą Pakiet Rozszerzony

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Praca za Granicą Pakiet Rozszerzony"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Praca za Granicą Pakiet Rozszerzony POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres ochrony ubezpieczeniowej 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Praca za Granicą Pakiet Podstawowy, zwanych dalej OWU, AGA International SA Oddział w Polsce z siedzibą w Warszawie, zwany dalej Ubezpieczycielem, udziela ochrony ubezpieczeniowej osobom fizycznym w zakresie: 1) ubezpieczenia kosztów leczenia; 2) 24-godzinnej pomocy assistance gdziekolwiek zaplanujesz wakacje; 3) ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków; 4) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie; 5) ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody na rzeczy; 6) ubezpieczenia bagażu podróżnego; 7) ubezpieczenie wypadków przy wykonywaniu pracy fizycznej. 2. Ubezpieczającymi w ramach niniejszych OWU mogą być osoby fizyczne zdolne do czynności prawnych mające miejsce zamieszkania lub zameldowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a także osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mające swoją siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które za pośrednictwem strony internetowej lub zawarły z Ubezpieczycielem umowę ubezpieczenia Praca za Granicą Pakiet Podstawowy. 3. Ochrona ubezpieczeniowa udzielana jest na okres zadeklarowany w formularzu wypełnianym podczas zakupu ubezpieczenia na stronie lub Składka opłacana jest z góry, przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej, w chwili zakupu ubezpieczenia na stronie internetowej lub Odpowiedzialność Ubezpieczyciela rozpoczyna się od dnia podanego w polisie, nie wcześniej jednak niż po dwudziestu czterech godzinach od chwili zawarcia umowy ubezpieczenia i nie wcześniej niż po dwudziestu czterech godzinach od chwili opłacenia składki. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się o północy, w dniu określonym w polisie jako koniec ochrony ubezpieczeniowej. 4. Ochroną ubezpieczeniową mogą zostać objęte osoby fizyczne mające miejsce zamieszkania lub zameldowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, które w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie ukończyły 65. roku życia. 5. Usługi wymienione w niniejszych OWU są świadczone za pośrednictwem Centrum Operacyjnego Mondial Assistance Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50B, Warszawa, nr telefonu lub , fax , zwanego dalej Centrum Operacyjnym. 2 Zakres terytorialny ochrony 1. Ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana w, określonej w umowie ubezpieczenia, strefie geograficznej. W zależności od terytorium geograficznego rozróżniamy następujące strefy geograficzne: 1) strefa A terytoria wszystkich państw europejskich oraz wszystkich państw położonych w basenie Morza Śródziemnego wraz z Wyspami Kanaryjskimi, z wyłączeniem terytorium kraju zamieszkania Ubezpieczonego i Rzeczypospolitej Polskiej; 2) strefa B terytoria wszystkich państw świata, z wyłączeniem terytorium kraju zamieszkania Ubezpieczonego i Rzeczypospolitej Polskiej; 3) strefa C terytoria wszystkich państw świata, z wyłączeniem terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, kraju zamieszkania Ubezpieczonego i Rzeczypospolitej Polskiej. 3 Definicje 1. Przez użyte w niniejszych OWU określenia należy rozumieć: 1) akty terroru nielegalne akcje przy użyciu przemocy, organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe, skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludności i dezorganizacji życia publicznego oraz skierowane przeciw społeczeństwu z zamiarem jego zastraszenia dla osiągnięcia celów politycznych lub społecznych, takich jak np. uwolnienie osób odbywających karę więzienia; 2) aktywne uczestnictwo w działaniach wojennych lub aktach terroru udział Ubezpieczonego w wydarzeniach zaistniałych na terenach objętych działaniami wojennymi lub aktami terroru, w charakterze strony konfliktu, lub działalność Ubezpieczonego polegająca na dostarczaniu, przewożeniu systemów, wyposażenia, urządzeń, pojazdów, broni i innych materiałów wykorzystywanych podczas działań wojennych lub aktów terroru; 3) amatorskie uprawianie sportu aktywność sportowa Ubezpieczonego, której celem jest odpoczynek i rozrywka, z zastrzeżeniem pkt 4 niniejszego paragrafu; 4) amatorskie uprawianie sportów wysokiego ryzyka amatorskie uprawianie następujących sportów: motorowych lub motorowodnych, powietrznych, speleologii, wspinaczki górskiej bądź skałkowej, przy użyciu sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego lub wymagającej użycia takiego sprzętu, raftingu i wszystkich jego odmian, nurkowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu, kitesurfingu, heliskiingu, heliboardingu, skoków na gumowej linie, a także uczestniczenie w wyprawach survivalowych lub wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi czy przyrodniczymi, typu pustynia, wysokie góry (powyżej m n.p.m.), busz, bieguny, dżungla i tereny lodowcowe lub śnieżne wymagające użycia sprzętu zabezpieczającego lub asekuracyjnego; 5) bierne uczestnictwo w działaniach wojennych lub aktach terroru świadomy przyjazd Ubezpieczonego na tereny objęte działaniami wojennymi oraz aktami terroru w celu wykonywania obowiązków służbowych, z zastrzeżeniem pkt 3 niniejszego paragrafu; 6) bilet imienny dokument wydany przez przewoźnika lub w jego imieniu, będący potwierdzeniem dokonania rezerwacji biletu lotniczego/autokarowego/promowego/ kolejowego bądź imienny dokument bezpośrednio uprawniający do skorzystania z przewozu/przelotu/przepływu, jednoznacznie wskazujący osobę uprawnioną do skorzystania z przewozu samolotem, autokarem, promem lub koleją; 7) bilet lotniczy oznacza zapis w systemie rezerwacyjnym przewoźnika lotniczego, opisujący wszystkie szczegóły zawartej umowy przewozu na jednym segmencie. Oznacza to w szczególności, iż jedna rezerwacja może składać się z więcej, niż jednego biletu. Zawsze, gdy mowa jest o bilecie, należy to rozumieć jako bilet elektroniczny niebędący drukiem. Uprawnia on pasażera do podróży na trasie wskazanej na bilecie; 8) bliska osoba osoby, które wspólnie z Ubezpieczonym zarezerwowały podróż (lecz nie więcej niż 20 osób) i ubezpieczyły się u tego samego Ubezpieczyciela oraz osoby sprawujące opiekę nad niepodróżującymi wspólnie z Ubezpieczonym jego małoletnimi lub wymagającymi opieki najbliższymi krewnymi; 9) Centrum Operacyjne Mondial Assistance Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 50B, zajmująca się w imieniu Ubezpieczyciela organizacją usług, których zakres zawarty jest w niniejszych OWU; 10) choroba reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego lub w wyniku nieszczęśliwego wypadku, prowadząca do zaburzeń czynnościowych, zmian organicznych w tkankach, narządach, układach lub w całym ustroju; 11) choroba przewlekła zdiagnozowany przed zawarciem umowy ubezpieczenia stan chorobowy, charakteryzujący się powolnym rozwojem oraz długookresowym przebiegiem, choroby stale lub okresowo leczone ambulatoryjnie lub będące przyczyną hospitalizacji w okresie 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia; 12) choroba psychiczna choroba zakwalifikowana w Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych (ICD 10) jako zaburzenie psychiczne lub zaburzenie zachowania (F00 F99); 13) członek rodziny małżonek, dzieci, rodzice, teściowie, rodzeństwo, dziadkowie i wnuki, osoby przysposobione; za członka rodziny uznaje się także osoby pozostające w konkubinacie, przez który rozumie się wolny związek dwóch osób pełnoletnich pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym; 14) dokument ubezpieczenia polisa lub inny dokument, potwierdzający zawarcie umowy ubezpieczenia i zakres udzielanej przez Ubezpieczyciela ochrony; 15) działanie pod wpływem alkoholu działanie w stanie, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do: a) stężenia we krwi powyżej 0,2 alkoholu lub b) obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm 3 ; 16) działanie siły wyższej zdarzenie zewnętrzne, niemożliwe do przewidzenia (co obejmuje również nikłe prawdopodobieństwo jego zajścia w danej sytuacji) i niemożliwe do zapobieżenia przy dołożeniu należytej staranności; 17) dziecko osoba, która w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia nie ukończyła 20. roku życia; 18) franszyza redukcyjna przyjęta umownie kwota, oznaczająca, że każde odszkodowanie (świadczenie) pomniejsza się o tę kwotę, nie więcej jednak niż wynosi wartość odszkodowania (świadczenia); 19) huragan działanie wiatru o prędkości nie mniejszej niż 24,5 m/s, według danych podanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej; pojedyncze szkody uważa się za spowodowane przez huragan wówczas, gdy w najbliższym sąsiedztwie stwierdzono działanie huraganu; 20) karta płatnicza międzynarodowa lub krajowa karta kredytowa, obciążeniowa lub debetowa wydawana przez bank lub inny uprawniony do tego podmiot; 21) katastrofa naturalna zdarzenie związane z działaniem sił natury, powodujące drastyczne zmiany środowiska i wywołane przez czynniki naturalne, takie jak: wstrząsy sejsmiczne, wybuchy wulkanów, pożary, susze, powodzie, huragany, fale tsunami, zjawiska lodowe na rzekach, morzach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych, długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur, osuwiska ziemi, masowe występowanie szkodników, chorób roślin i zwierząt; 22) klauzula nieoczekiwanej wojny lub aktu terroru postanowienie umowne, wskazujące że Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody wskazane w 8 ust. 1 pkt 6 niniejszych OWU oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków poniesione na skutek działań wojennych lub aktów terroru, do których doszło w trakcie pobytu Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju zamieszkania, nie dłużej niż siedem dni, licząc od daty zajścia aktu terroru lub daty nagłego wybuchu wojny, i nie dłużej niż okres ubezpieczenia, działające z wyłączeniem następujących państw: Islamska Republika Afganistanu, Królestwo Arabii Saudyjskiej, Ludowa Republika Bangladeszu, Republika Burundi, Gruzja, Republika Iraku, Jordańskie Królestwo Haszymidzkie, Republika Kolumbii, Republika Liberii, Islamska Republika Pakistanu, Republika Rwandy, Syryjska Republika Arabska; 1

2 23) koszty leczenia wydatki poniesione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju zamieszkania Ubezpieczonego na zorganizowanie usług medycznych, leczenie ambulatoryjne, szpitalne, stomatologiczne oraz leki i środki opatrunkowe niezbędne, aby przywrócić Ubezpieczonemu stan zdrowia umożliwiający powrót lub transport na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego; 24) kradzież z włamaniem dokonanie lub usiłowanie dokonania zaboru mienia z pomieszczenia po uprzednim usunięciu siłą zabezpieczenia lub otwarciu wejścia, przy użyciu narzędzi albo podrobionego lub dopasowanego klucza bądź klucza oryginalnego, w którego posiadanie sprawca wszedł wskutek włamania do innego pomieszczenia lub w wyniku rabunku; 25) kraj rezydencji kraj, który stanowi dla Ubezpieczonego miejsce, stałego albo czasowego pobytu nieprzerwanie przez okres dłuższy niż 3 miesiące; 26) kraj zamieszkania Ubezpieczonego kraj, w którym Ubezpieczony zamieszkuje nieprzerwanie przez okres co najmniej jednego roku i w którym koncentruje się jego życie osobiste i zawodowe; krajem zamieszkania nie jest kraj, w którym dana osoba przebywa w celu kształcenia się lub do którego jest oddelegowana do pracy; za przerwę w zamieszkiwaniu na terenie kraju nie uznaje się krótkoterminowego wyjazdu (trwającego nie dłużej niż 21 dni) w celach turystycznych lub w celu odwiedzin u członków rodziny lub znajomych; 27) lekarz uprawniony lekarz wskazany przez Ubezpieczyciela i upoważniony do występowania wobec placówek medycznych z wnioskiem o udostępnienie dokumentacji medycznej Ubezpieczonego, jak również do przeprowadzania ekspertyz lekarskich; 28) miejsce zamieszkania adres posesji, budynku lub lokalu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, stanowiący miejsce zamieszkania Ubezpieczonego, wskazany przez Ubezpieczonego; 29) nagłe zachorowanie stan chorobowy powstały w sposób nagły, zagrażający zdrowiu lub życiu Ubezpieczonego, wymagający natychmiastowej pomocy lekarskiej; 30) NBP Narodowy Bank Polski; 31) nieszczęśliwy wypadek gwałtowne i przypadkowe zdarzenie, które jednocześnie spełnia wszystkie poniższe kryteria: a) jest niezależne od woli i stanu zdrowia Ubezpieczonego; b) jest wywołane przyczyną zewnętrzną o charakterze losowym, która była bezpośrednią i wyłączną przyczyną wystąpienia zdarzenia; c) nastąpiło w okresie ograniczonym datami rozpoczęcia i wygaśnięcia odpowiedzialności Ubezpieczyciela w odniesieniu do Ubezpieczonego; d) było bezpośrednią i wyłączną przyczyną wystąpienia zdarzenia objętego odpowiedzialnością Ubezpieczyciela; e) skutki zdarzenia pozostają w bezpośrednim związku, adekwatnym do przyczyny zewnętrznej, która wywołała zdarzenie i w następstwie którego Ubezpieczony doznał uszkodzenia ciała lub zmarł; 32) okres ubezpieczenia okres wskazany na wniosek Ubezpieczającego w dokumencie ubezpieczenia, w czasie którego Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej; 33) opłata składki ubezpieczeniowej za dokonanie opłaty składki ubezpieczeniowej uważa się przekazanie należnej kwoty składki w formie: a) przelewu bankowego on-line na właściwy rachunek bankowy Ubezpieczyciela; b) płatności za pomocą karty płatniczej na właściwy rachunek bankowy Ubezpieczyciela; 34) organizator turystyki przedsiębiorca organizujący zagraniczną podróż turystyczną, zarejestrowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej; 35) osoba wyznaczona do opieki nad dzieckiem (dziećmi) Ubezpieczonego osoba wskazana pisemnie przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego do opieki nad dzieckiem/ dziećmi Ubezpieczonego na czas jego hospitalizacji; 36) podróż pobyt Ubezpieczonego poza miejscem zamieszkania Ubezpieczonego; 37) podróż służbowa pobyt ubezpieczonego poza miejscem zamieszkania Ubezpieczonego w celach zawodowych, na pisemne polecenie pracodawcy; 38) pośrednik turystyczny przedsiębiorca, którego działalność polega na wykonywaniu na zlecenie klienta czynności faktycznych i prawnych, związanych z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycznych; 39) poważne zdarzenie losowe zdarzenie zewnętrzne, nieprzewidywalne, którego nie można powstrzymać i zachodzące niezależnie od woli Ubezpieczonego; za poważne zdarzenie losowe uważa się między innymi: włamanie do mieszkania, pożar, zalanie mieszkania, huragan; 40) powódź zalanie terenów w następstwie podniesienia się poziomu wody w korytach wód płynących lub stojących; 41) pracodawca zakład pracy, w którym Ubezpieczony zatrudniony jest na podstawie umowy o pracę 42) pracownik zastępczy osoba oddelegowana przez pracodawcę Ubezpieczonego, w celu wykonania czynności zawodowych w zastępstwie Ubezpieczonego; 43) przewoźnik zawodowy przedsiębiorstwo posiadające wszelkie zezwolenia i koncesje, umożliwiające odpłatny przewóz osób takimi środkami transportu, jak samolot, pociąg, autobus, itp.; 44) przyczyna zewnętrzna zdarzenie pochodzące spoza organizmu Ubezpieczonego, które było wyłącznym czynnikiem doprowadzającym do wystąpienia u Ubezpieczonego obrażeń ciała, polegające na oddziaływaniu na ciało Ubezpieczonego: a) energii kinetycznej czynników mechanicznych powodujących obrażenia w postaci urazów, uderzeń, czynników grawitacyjnych powodujących upadki; b) energii termicznej, elektrycznej powodujących obrażenia w postaci oparzeń; c) czynników chemicznych powodujących obrażenia w postaci oparzeń i zatruć; d) czynników akustycznych powodujących obrażenia w postaci urazów akustycznych; Jednocześnie zastrzega się, iż stres i przeżycia Ubezpieczonego nie są przyczyną zewnętrzną według OWU; 45) rabunek zabranie cudzego mienia ruchomego w celu przywłaszczenia na skutek użycia przemocy bezpośrednio na osobie posiadającej mienie lub w skutek groźby natychmiastowego użycia takiej przemocy lub doprowadzenia osoby do stanu nieprzytomności lub bezbronności, albo stosowanie ww. środków przemocy bezpośrednio po dokonaniu zaboru mienia w celu utrzymania się w jego posiadaniu; 46) rozbój zabór mienia przy jednoczesnym użyciu lub groźbie natychmiastowego użycia przemocy fizycznej wobec Ubezpieczonego albo doprowadzeniu go do stanu nieprzytomności lub bezbronności; 47) ryzyko elementarne pożar, wybuch, huragan, powódź, uderzenie pioruna, upadek statku powietrznego, grad oraz deszcz nawalny; 48) sporty powietrzne za sporty powietrzne uważa się uprawianie szybownictwa, baloniarstwa, spadochroniarstwa, lotniarstwa, paralotniarstwa, motolotniarstwa oraz wszelkiego rodzaju ich odmian, a także uprawianie jakichkolwiek dyscyplin związanych z przemieszczaniem się w przestrzeni powietrznej; 49) sprzęt elektroniczny przenośny sprzęt komputerowy, fotograficzny, kinematograficzny, audio-wideo, przenośne urządzenia łączności, telefony komórkowe oraz przenośne instrumenty muzyczne, z zastrzeżeniem pkt 51; 50) sprzęt służbowy przenośny sprzęt elektroniczny, służący ubezpieczonemu do wykonywania zadań służbowych podczas podróży służbowej; 51) stacjonarny sprzęt elektroniczny sprzęt elektroniczny zasilany wyłącznie z sieci elektrycznej, którego zasilanie z baterii lub akumulatora nie jest możliwe, tj. odbiorniki telewizyjne, odtwarzacze i nagrywarki video i DVD, zestawy HI-FI, komputery itp., wykorzystywane wyłącznie do użytku domowego; 52) suma ubezpieczenia górna granica odpowiedzialności ubezpieczyciela ustalona odrębnie dla ryzyka objętego umową ubezpieczenia; 53) trwały uszczerbek na zdrowiu trwałe fizyczne uszkodzenie ciała lub utrata zdrowia, które powodują upośledzenie czynności organizmu nierokujące poprawy, będące następstwem nieszczęśliwego wypadku; 54) Ubezpieczający osoba fi zyczna lub prawna, także jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, z którą Ubezpieczyciel zawiera umowę ubezpieczenia i która zobowiązuje się opłacić składkę ubezpieczeniową; 55) Ubezpieczony osoba fizyczna objęta ochroną ubezpieczeniową na podstawie umowy ubezpieczenia Praca za Granicą Pakiet Podstawowy ; 56) udział własny ubezpieczonego kwota do wysokości której ubezpieczony jest obowiązany samodzielnie pokrywać odpowiednie koszty; 57) Uposażony osoba lub osoby wskazane pisemnie przez Ubezpieczonego, którym przysługuje świadczenie na wypadek śmierci Ubezpieczonego. Ubezpieczony może wskazać Uposażonego zarówno przed zawarciem umowy ubezpieczenia, jak i w każdym czasie jej trwania. Ubezpieczony ma prawo w okresie trwania umowy ubezpieczenia zmienić Uposażonego. Zmiana obowiązuje od dnia następnego po otrzymaniu wniosku przez Ubezpieczyciela. W sytuacji gdy suma wskazań procentowych Uposażonych nie jest równa 100, przyjmuje się, że udziały tych osób w kwocie należnego świadczenia są wyznaczane z zachowaniem wzajemnych proporcji wynikających ze wskazania Ubezpieczonego. Jeżeli Uposażony nie zostanie wskazany na piśmie, stosuje się aktualnie obowiązujące przepisy prawa; 58) wyczynowe lub zawodowe uprawianie sportu regularne lub intensywne treningi, przy jednoczesnym udziale w zawodach lub imprezach czy obozach kondycyjnych i szkoleniowych, również w ramach przynależności do klubów sportowych, związków i organizacji sportowych, niezależnie od faktu, czy czerpany jest dochód z uprawianej dyscypliny sportu; 59) wykonywanie pracy fizycznej wykonywanie działań i czynności w formie zatrudnienia lub zarobkowania, zwiększających ryzyko powstania szkody, ale także działań niewynikających ze stosunku pracy i działań niezarobkowych, np. wolontariat, praktyki zawodowe w warsztacie lub fabryce, hobby, zwiększających ryzyko powstania szkody; za wykonywanie pracy fizycznej rozumie się także działanie z użyciem farb, lakierów, paliw płynnych i rozpuszczalników, gazów technicznych i spalinowych, gorących olejów technicznych lub płynów technicznych; wykonywanie prac w transporcie; wykonywanie prac w transporcie, przy jednoczesnym wykonywaniu czynności związanych z rozładunkiem, przeładunkiem lub załadunkiem towarów; wykonywanie prac w pogotowiu ratunkowym, policji, straży miejskiej i pożarnej, wojsku, przy ochronie lub dozorze (niezależnie od tego, czy osoba wykonująca pracę jest wyposażona w broń, czy nie); wykonywanie prac w: budownictwie (również prac wykończeniowych), gazownictwie, energetyce, hutnictwie, górnictwie, przemyśle ciężkim, tartakach (również przez przedsiębiorców wykonujących osobiście taką działalność), a także wykonywanie następujących zawodów: konwojent, stolarz, rolnik; wykonywanie czynności z użyciem niebezpiecznych narzędzi, takich jak: wiertarki udarowe, piły mechaniczne, młoty pneumatyczne, pilarki i szlifierki mechaniczne, obrabiarki, dźwigi i maszyny robocze, maszyny drogowe; wykonywanie wszelkich prac na wysokościach oraz na jednostkach pływających; 60) zagraniczna podróż turystyczna wszelkiego rodzaju podróże i pobyty składające się z usług turystycznych, jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu. Do zagranicznych podróży turystycznych zalicza się również pobyt na polach namiotowych, w wynajętych domach, apartamentach wakacyjnych lub w hotelu; 61) zdarzenie ubezpieczeniowe niezależne od woli Ubezpieczającego i Ubezpieczonego gwałtowne, nieprzewidywalne i zewnętrzne zdarzenie, które wystąpiło w okresie ochrony ubezpieczeniowej, które może powodować stosownie do postanowień niniejszych OWU, jak również obowiązujących przepisów prawa zobowiązanie Ubezpieczyciela do wypłacenia świadczenia. 4 Okres ochrony ubezpieczeniowej i czas trwania odpowiedzialności Ubezpieczyciela 1. Okres ochrony ubezpieczeniowej oznaczony jest w umowie ubezpieczenia. Maksymalny okres ochrony ubezpieczeniowej, na jaki umowa ubezpieczenia może być zawarta, wynosi 270 dni. 2. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela, w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia, 24-godzinnej pomocy assistance gdziekolwiek zaplanujesz wakacje, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia bagażu podróżnego, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody na rzeczy, ubezpieczenia wypadków przy wykonywaniu pracy fizycznej, rozpoczyna się w terminie wskazanym w umowie ubezpieczenia, jednak nie wcześniej niż po 24 godzinach od chwili opłaty składki i dotyczy tylko zdarzeń ubezpieczeniowych, które wystąpią w okresie ubezpieczenia, wskazanym w umowie, na terytorium państw należących do jednej ze stref geograficznych, która została określona w umowie ubezpieczenia. 3. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków jest udzielana dodatkowo na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że podróż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest częścią podróży zagranicznej i Ubezpieczony przedstawi 2

3 Ubezpieczycielowi bilety (autokarowe, kolejowe, lotnicze, promowe) dokumentujące podróż lub potwierdzenia rezerwacji noclegów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokument delegacji służbowej lub inne dokumenty wskazujące, iż Ubezpieczony przebywał w podróży zagranicznej, z zastrzeżeniem że ochrona ubezpieczeniowa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej trwa nie dłużej niż 24 godziny przed momentem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli Ubezpieczony wyjeżdża w podróż zagraniczną oraz 24 godziny po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej w drodze powrotnej z podróży zagranicznej. 4. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia, 24-godzinnej pomocy assistance gdziekolwiek zaplanujesz wakacje, ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenia przy wykonywaniu pracy fizycznej, w ramach jednego zdarzenia ubezpieczeniowego, kończy się po wyczerpaniu sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla każdego zdarzenia ubezpieczeniowego. 5. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela w zakresie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody na rzeczy, ubezpieczenia bagażu podróżnego, kończy się po wyczerpaniu sumy ubezpieczenia określonej w umowie ubezpieczenia dla wszystkich zdarzeń ubezpieczeniowych. 6. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela kończy się: 1) z dniem wyczerpania sumy ubezpieczenia w zakresie każdego ubezpieczenia; 2) z dniem rozwiązania umowy ubezpieczenia, na mocy porozumienia stron lub wypowiedzenia, z uwzględnieniem zapisów 4 ust. 5 i 6; 3) z dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ubezpieczenia kosztów leczenia, 24-godzinnej pomocy assistance gdziekolwiek zaplanujesz wakacje, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie, ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody na rzeczy, ubezpieczenia bagażu podróżnego, ubezpieczenia amatorskiego uprawiania sportów (bez sportów wysokiego ryzyka i narciarstwa), nie później jednak niż o godzinie ostatniego dnia okresu ubezpieczenia; 4) z dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, nie później jednak niż o godzinie ostatniego dnia okresu ubezpieczenia (z uwzględnieniem zapisów 4 ust. 3). 7. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres dłuższy niż sześć miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpić od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni, a jeżeli Ubezpieczający jest przedsiębiorcą w terminie 7 dni, od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia. Wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy ubezpieczenia, Ubezpieczający zobowiązany jest przedłożyć dokument ubezpieczenia. Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalania Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 8. Jeżeli umowa ubezpieczenia jest zawarta na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, Ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy ubezpieczenia w dowolnym terminie przed rozpoczęciem okresu ubezpieczenia (jednak nie później niż na 12 godzin przed godziną 00:00 dnia, w którym rozpoczyna się okres ubezpieczenia). Odstąpienie od umowy ubezpieczenia nie zwalania Ubezpieczającego z obowiązku opłacenia składki za okres, w którym Ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej. 9. Odstąpienie od umowy powinno być dokonane na piśmie, pod rygorem nieważności i wpłynąć do Ubezpieczyciela przed upływem terminu określonego w 4 odpowiednio ust. 7 i 8 OWU. 10. Ubezpieczający obowiązany jest podać do wiadomości Ubezpieczyciela wszystkie znane sobie okoliczności, o które Ubezpieczyciel pytał przed zawarciem umowy. W razie zawarcia przez ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia, mimo braku odpowiedzi na poszczególne pytania, pominięte okoliczności uważa się za nieistotne. 11. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na cudzy rachunek obowiązki określone w poprzednich ustępach spoczywają zarówno na Ubezpieczającym, jak i na Ubezpieczonym, chyba że Ubezpieczony nie wiedział o zawarciu umowy na jego rachunek. 12. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za skutki okoliczności, które z naruszeniem poprzednich ustępów nie zostały podane do jego wiadomości. Jeżeli do naruszenia poprzednich ustępów doszło z winy umyślnej, w razie wątpliwości przyjmuje się, że wypadek przewidziany umową i jego następstwa są skutkiem okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzedzającym. 5 Składka ubezpieczeniowa 1. Składkę ubezpieczeniową oblicza się biorąc pod uwagę okres trwania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciela na podstawie taryfy składek Ubezpieczyciela, obowiązujących w dniu zawarcia umowy. Składka jest ustalana w złotych polskich. 2. Składka jest opłacana jednorazowo w złotych polskich (PLN). 3. Nieopłacenie składki w terminie określonym w umowie ubezpieczenia powoduje wygaśnięcie umowy z końcem dnia, w którym przypadał termin płatności tej składki. Opłacenie składki w wysokości mniejszej niż ustalona w umowie ubezpieczenia jest traktowane jak nieopłacenie składki w terminie. Za opłacenie składki w terminie uważa się obciążenie rachunku Ubezpieczającego. 4. Roszczenie o zapłatę składki przysługuje Ubezpieczycielowi wyłącznie przeciw Ubezpieczającemu. 5. Jeżeli Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność jeszcze przed zapłaceniem składki, a składka nie została zapłacona w terminie, Ubezpieczyciel może odstąpić od umowy ze skutkiem natychmiastowym, zawiadamiając o tym jednocześnie Ubezpieczającego, i żądać zapłaty składki za okres, przez który ponosił odpowiedzialność. 6. W przypadku odstąpienia od umowy ubezpieczenia, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia. Za datę odstąpienia od umowy ubezpieczenia uważa się datę otrzymania przez Ubezpieczyciela wniosku o odstąpieniu. Aby ubiegać się o zwrot składki, Ubezpieczający jest zobowiązany zwrócić Ubezpieczycielowi oryginał dokumentu ubezpieczenia oraz złożyć oświadczenie, czy w okresie odpowiedzialności Ubezpieczyciela miało miejsce zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową. 7. Wysokość składki podlegającej zwrotowi ustala się proporcjonalnie do niewykorzystanego okresu ubezpieczenia. Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia następuje na pisemne wezwanie Ubezpieczającego i jest liczony od dnia otrzymania przez Ubezpieczyciela wniosku o zwrot składki. Rozpoczęty miesiąc kalendarzowy, w którym Ubezpieczyciel ponosił odpowiedzialność, uważa się za wykorzystany. 8. Zwrot składki nie przysługuje, jeżeli w okresie ubezpieczenia zaistniało zdarzenie, w związku z którym Ubezpieczyciel wypłacił lub zobowiązany był do wypłaty odszkodowania (spełnienia świadczenia). Wraz z zajściem takiego zdarzenia cała składka staje się należna Ubezpieczycielowi. 6 Roszczenia regresowe 1. Jeżeli nie umówiono się inaczej, z dniem wypłaty świadczenia przez Ubezpieczyciela, roszczenie Ubezpieczającego/Ubezpieczonego przeciwko osobie trzeciej odpowiedzialnej za szkodę, przechodzi z mocy prawa na Ubezpieczyciela, do wysokości zapłaconego świadczenia. 2. Jeżeli Ubezpieczający/Ubezpieczony, bez zgody Ubezpieczyciela, zrezygnuje lub zrezygnował z prawa dochodzenia roszczenia od osoby odpowiedzialnej za szkodę lub z prawa do zabezpieczenia roszczenia, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty świadczenia do wysokości należnego roszczenia. 3. Nie przechodzą na Ubezpieczyciela roszczenia Ubezpieczającego przeciwko osobom, z którymi Ubezpieczający pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym, chyba że sprawca wyrządził szkodę umyślnie. 4. Zasady wynikające z ww. uregulowań stosuje się odpowiednio w razie zawarcia umowy na cudzy rachunek. 5. Na żądanie Ubezpieczyciela, Ubezpieczony zobowiązany jest udzielić pomocy przy dochodzeniu roszczeń od osób trzecich, przekazując informacje i dostarczając dokumenty niezbędne do dochodzenia roszczenia. 7 Wypłata świadczenia 1. W trakcie trwania umowy ubezpieczenia żadna suma ubezpieczenia nie może ulec zmianie. 2. W przypadku kontaktowania się z Centrum Operacyjnym, Ubezpieczony (lub osoba występująca w jego imieniu) jest zawsze zobowiązany do: 1) podania numeru polisy znajdującego się na dokumencie ubezpieczenia oraz dokładnego wyjaśnienia dyżurującemu pracownikowi Centrum Operacyjnego okoliczności, w jakich Ubezpieczony się znajduje i jakiej pomocy potrzebuje; 2) stosowania się do zaleceń Centrum Operacyjnego, udzielania informacji i niezbędnych pełnomocnictw; 3) umożliwienia Centrum Operacyjnemu dokonania czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielania w tym celu pomocy i wyjaśnień. 3. Wypłata przysługujących świadczeń następuje na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Świadczenia płatne są w PLN (złotych polskich) i stanowią równowartość kwot w innych walutach, udokumentowanych rachunkami i dowodami ich opłacenia, przeliczonych na złote polskie według średniego kursu NBP, obowiązującego w dniu wydania decyzji o wypłacie świadczenia, w ramach sum ubezpieczenia. 4. Podanie przez Ubezpieczonego nieprawdziwych danych, dotyczących okoliczności lub skutków zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową lub uchylenie się od udzielenia wyjaśnień, powoduje utratę prawa do korzystania z usług bądź odmowę wypłaty świadczenia. 5. W razie śmierci Ubezpieczonego zwrot wcześniej poniesionych przez niego kosztów, związanych ze zdarzeniem objętym odpowiedzialnością Ubezpieczyciela, przysługuje spadkobiercom Ubezpieczonego na podstawie aktu zgonu, udokumentowania poniesionych kosztów i prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. 6. W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczający zobowiązany jest użyć dostępnych mu środków, w celu ratowania przedmiotu ubezpieczenia oraz zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów. 7. W razie zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego, Ubezpieczający zobowiązany jest do zabezpieczenia możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych wobec osób odpowiedzialnych za szkodę. 8. Wykonanie usług gwarantowanych w niniejszych OWU może być opóźnione na skutek strajków, zamieszek, niepokojów społecznych, zamachów terrorystycznych, wojny domowej czy o zasięgu międzynarodowym, promieniowania radioaktywnego lub jonizującego, zaistnienia zdarzenia losowego lub zadziałania siły wyższej. 3

4 9. Jeżeli nie umówiono się inaczej, Ubezpieczyciel jest zobowiązany wypłacić świadczenia przysługujące z tytułu umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od daty otrzymania dokumentów niezbędnych do wypłaty świadczenia. 10. Jeżeli w terminie określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu wyjaśnienie okoliczności koniecznych do ustalenia odpowiedzialności Ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się niemożliwe, to świadczenie powinno być wypłacone w ciągu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe. Jednakże bezsporną część świadczenia Ubezpieczyciel powinien wypłacić w terminie przewidzianym w ust. 9 niniejszego paragrafu. 11. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela obejmuje wyłącznie świadczenia wskazane w umowie ubezpieczenia. Rozmiar doznanych krzywd, cierpień i bólu nie jest związany ze świadczeniem Ubezpieczyciela ani nie wpływa na jego wysokość. W żadnym razie nie są one podstawą do zadośćuczynienia ze strony Ubezpieczyciela za doznane krzywdy, ból, cierpienie fizyczne lub moralne, jak również za straty materialne wynikające z utraty lub uszkodzenia rzeczy należących do Ubezpieczonego (nie dotyczy ubezpieczonego bagażu podróżnego i sprzętu sportowego, zgodnie z zakresem odpowiedzialności opisanym w niniejszych OWU). 12. W razie naruszenia, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa Ubezpieczonego lub osoby występującej w jego imieniu, obowiązków dotyczących powiadomienia o wypadku oraz obowiązków określonych w niniejszych OWU, Ubezpieczyciel może odpowiednio zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło Ubezpieczycielowi ustalenie okoliczności i skutków wypadku. 8 Przedmiot i zakres ubezpieczenia kosztów leczenia, 24-godzinnej pomocy assistance gdziekolwiek zaplanujesz wakacje, ubezpieczenia wypadków przy wykonywaniu pracy fizycznej. 1. Przedmiotem ubezpieczenia kosztów leczenia, 24-godzinnej pomocy assistance gdziekolwiek zaplanujesz wakacje, ubezpieczenia wypadków przy wykonywaniu pracy fi zycznej są następujące koszty poniesione przez Ubezpieczonego w następstwie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w okresie ubezpieczenia, poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju zamieszkania Ubezpieczonego: 1) koszty leczenia szpitalnego i ambulatoryjnego, w tym: a) pobyt i leczenie w szpitalu; b) badania, zabiegi i operacje zlecone przez lekarza; c) wizyty lekarskie; 2) koszty transportu: a) medycznego do odpowiedniej placówki medycznej; b) między placówkami medycznymi, gdzie udzielano kolejno pomocy ambulatoryjnej; c) do miejsca zakwaterowania po udzieleniu pomocy medycznej, o ile z uwagi na stan zdrowia Ubezpieczonego zlecony został przez lekarza prowadzącego Ubezpieczonego; d) medycznego Ubezpieczonego na teren kraju zamieszkania Ubezpieczonego: a. Ubezpieczyciel organizuje transport medyczny Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego lub do placówki medycznej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego i pokrywa koszty tego transportu do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Ubezpieczyciela takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Transport Ubezpieczonego odbywa się dostosowanym do jego stanu zdrowia środkiem transportu. O celowości, terminie, sposobie i możliwości transportu Ubezpieczonego decyduje lekarz Centrum Operacyjnego po konsultacji z lekarzem prowadzącym leczenie za granicą. Jeżeli Ubezpieczony nie wyraża zgody na transport uznany przez lekarzy Centrum Operacyjnego za możliwy, nie podlega on dalszej ochronie ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczeń wymienionych w ust. 1. niniejszego paragrafu; b. Jeżeli Ubezpieczony zmarł podczas podróży lub pobytu poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju jego zamieszkania, Ubezpieczyciel organizuje transport zwłok do miejsca pochówku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego i pokrywa koszty tego transportu do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Ubezpieczyciela takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej (w tym koszty zakupu trumny przewozowej do równowartości euro). Ubezpieczyciel może zorganizować kremację i transport prochów do miejsca pochówku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego i pokryć koszty tych usług do równowartości kosztów transportu zwłok; 3) koszty zakupu niezbędnych lekarstw oraz środków opatrunkowych przepisanych przez lekarza; 4) koszty leczenia stomatologicznego; górny limit odpowiedzialności Ubezpieczyciela za leczenie stomatologiczne wynosi równowartość 250 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia ubezpieczeniowego, a pomoc ogranicza się wyłącznie do udzielenia jej w niezbędnym, natychmiastowym zakresie oraz jednego zdarzenia ubezpieczeniowego; 5) koszty leczenia związane z ciążą, nie później jednak niż do 20. tygodnia ciąży i nie więcej niż euro, a pomoc ogranicza się wyłącznie do udzielenia jej w niezbędnym, natychmiastowym zakresie oraz jednej wizyty lekarskiej; 6) koszty leczenia powstałe na skutek nieoczekiwanej wojny lub aktu terroru jeżeli w trakcie pobytu Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju zamieszkania Ubezpieczonego w sposób nagły i nieoczekiwany rozpoczęły się działania wojenne albo doszło do aktu terroru, w następstwie których Ubezpieczony doznał uszczerbku na zdrowiu, zachorował lub zmarł, Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty następujących świadczeń: a) jednej wizyty lekarskiej; b) hospitalizacji do równowartości euro; c) transportu medycznego Ubezpieczonego na teren kraju jego zamieszkania do równowartości euro; d) transportu zwłok do miejsca pochówku na terenie kraju zamieszkania Ubezpieczonego do równowartości euro; 7) koszty transportu ubezpieczonych, w ramach tej samej umowy ubezpieczenia, członków rodziny Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub na teren kraju zamieszkania Ubezpieczonego, w razie jego śmierci, w następstwie zdarzenia objętego niniejszymi OWU. Ubezpieczyciel organizuje transport na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub na teren kraju zamieszkania Ubezpieczonego ubezpieczonych w ramach tej samej umowy ubezpieczenia członków jego rodziny towarzyszących mu w podróży lub pobycie (bilet kolejowy, autobusowy lub bilet lotniczy klasy ekonomicznej gdy podróż koleją lub autobusem trwa dłużej niż 12 godzin), pod warunkiem że pierwotnie przewidziany środek transportu nie może być wykorzystany. Ubezpieczyciel pokrywa koszty transportu oraz jego organizacji do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Ubezpieczyciela takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej; 8) koszty kontynuacji podróży Ubezpieczonego jeżeli stan zdrowia Ubezpieczonego, będącego uczestnikiem zagranicznej podróży turystycznej, uległ poprawie, uznanej przez lekarza Centrum Operacyjnego, Ubezpieczyciel organizuje transport (bilet kolejowy, autobusowy lub bilet lotniczy klasy ekonomicznej gdy podróż koleją lub autobusem trwa dłużej niż 12 godzin) z miejsca zachorowania Ubezpieczonego do następnego planowanego etapu podróży, aby umożliwić Ubezpieczonemu jej kontynuowanie oraz pokrywa koszty tego transportu; 9) pokrycie kosztów pobytu i transportu towarzyszącego Ubezpieczonemu członka rodziny jeżeli Ubezpieczony jest hospitalizowany za granicą, po upływie przewidzianej pierwotnie daty powrotu na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego, i towarzyszą mu ubezpieczeni w ramach tej samej umowy ubezpieczenia członkowie rodziny, Ubezpieczyciel opłaca koszty hotelu dla jednego członka rodziny do czasu możliwego transportu Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego. Koszty takie są refundowane do równowartości 100 euro za 1 dzień, przy czym maksymalnie za siedem dni. Ubezpieczyciel organizuje transport towarzyszącego członka rodziny na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub na teren kraju zamieszkania Ubezpieczonego i pokrywa jego koszt. Koszt transportu jest ograniczony do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Ubezpieczonego takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej; 10) organizacja i pokrycie kosztów wizyty członka rodziny jeżeli Ubezpieczony jest hospitalizowany za granicą przez okres przekraczający siedem dni i nie towarzyszy mu w podróży żadna osoba pełnoletnia, Ubezpieczyciel organizuje transport i pokrywa jego koszty w obydwie strony (bilet kolejowy, autobusowy lub bilet lotniczy klasy ekonomicznej gdy podróż koleją lub autobusem trwa dłużej niż 12 godzin) dla wskazanego przez Ubezpieczonego członka rodziny. Koszt transportu jest ograniczony do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Ubezpieczyciela takiego transportu z terenu i na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Dla tej osoby Ubezpieczyciel organizuje także pobyt i pokrywa koszty hotelu do równowartości 100 euro za jeden dzień, przy czym maksymalnie za siedem dni; 11) opieka nad nieletnimi dziećmi Ubezpieczonego w przypadku hospitalizacji Ubezpieczonego podróżującego ze swym (swymi) niepełnoletnim (niepełnoletnimi) dzieckiem (dziećmi), któremu (którym) w czasie hospitalizacji Ubezpieczonego nie towarzyszy żadna osoba dorosła, Ubezpieczyciel organizuje transport ubezpieczonego (ubezpieczonych) dziecka (dzieci) bilet kolejowy, autobusowy lub bilet lotniczy klasy ekonomicznej, gdy podróż koleją lub autobusem trwa dłużej niż 12 godzin do jego (ich) miejsca zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub na terenie kraju zamieszkania Ubezpieczonego, albo do miejsca zamieszkania osoby, która została wyznaczona przez Ubezpieczonego do opieki nad nim (nimi). Ubezpieczyciel pokrywa koszt transportu i jego organizacji do kwoty, jaka odpowiada zorganizowaniu przez Ubezpieczyciela takiego transportu na teren Rzeczypospolitej Polskiej. Transport dziecka (dzieci) odbywa się pod opieką przedstawiciela Centrum Operacyjnego; 12) organizacja pomocy prawnej i pomocy tłumacza jeżeli Ubezpieczony popadł w konflikt z wymiarem sprawiedliwości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania, Ubezpieczyciel zorganizuje pomoc prawnika i tłumacza. Pokrycie przez Ubezpieczyciela kosztów tej pomocy jest dokonywane po uprzednim wpłaceniu danej kwoty przez osobę wskazaną przez Ubezpieczonego na rachunek bankowy Ubezpieczyciela. Ubezpieczyciel pośredniczy w przekazaniu honorarium prawnikowi i tłumaczowi. Pomoc ta nie jest udzielana, jeżeli problem prawny Ubezpieczonego jest związany z jego działalnością zawodową, prowadzeniem lub przechowywaniem pojazdu mechanicznego, działalnością przestępczą lub usiłowaniem popełnienia przestępstwa; 13) pokrycie kosztów poniesionych w związku z opóźnieniem przewoźnika jeżeli dojdzie do udokumentowanego opóźnienia odlotu linii rejsowych, odjazdu pociągu lub autokaru lub wypłynięcia promu w trakcie zagranicznej podróży Ubezpieczonego, o co najmniej osiem godzin, Ubezpieczyciel refunduje Ubezpieczonemu, na podstawie oryginałów rachunków, koszty poniesione na zakup artykułów pierwszej potrzeby (tj. artykułów spożywczych, posiłków, przyborów toaletowych) do równowartości 60 euro. Z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są loty czarterowe; 14) pośredniczenie w przekazaniu kaucji jeżeli Ubezpieczony został zatrzymany przez organa ścigania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania i konieczne jest pokrycie kaucji z tytułu zapłaty kosztów postępowania i kar pieniężnych, nałożonych przez wymiar sprawiedliwości, Ubezpieczyciel na życzenie Ubezpieczonego pośredniczy w przekazaniu kwoty kaucji, aby uzyskać zwolnienie Ubezpieczonego z aresztu. Kaucja zostaje wpłacona przez Ubezpieczyciela po uprzednim wpłaceniu danej kwoty, przez osobę wskazaną przez Ubezpieczonego, na podany rachunek bankowy Ubezpieczyciela. Pośredniczenie w przekazaniu kwoty kaucji nie nastąpi w przypadku aresztowania Ubezpieczonego na skutek podejrzenia o przemyt, handel środkami odurzającymi, narkotykami lub alkoholem oraz o udział w działaniach o charakterze politycznym i terrorystycznym; 15) pomoc w razie kradzieży, zaginięcia lub uszkodzenia dokumentów, wydanych przez instytucje mające siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, obejmuje następujące sytuacje: a) jeżeli Ubezpieczony podczas podróży padł ofiarą kradzieży kart płatniczych lub czeków wydanych przez bank mający siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, Ubezpieczyciel zapewnia pomoc przy zablokowaniu konta osobistego, polegającą na przekazaniu Ubezpieczonemu właściwego numeru telefonu do banku, prowadzącego rachunek bankowy Ubezpieczonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, lub przekazaniu do banku, prowadzącego rachunek bankowy Ubezpieczonego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej informacji o zaistniałej kradzieży lub zaginięciu. 4

5 Ubezpieczyciel nie odpowiada za skuteczność ani też za prawidłowość prowadzenia przez bank procesu blokowania konta ani za powstałe w związku z tym szkody; b) jeżeli doszło do kradzieży, zaginięcia lub uszkodzenia dokumentów niezbędnych Ubezpieczonemu w czasie podróży (paszport, dowód osobisty, bilety), Ubezpieczyciel udziela informacji o działaniach, jakie należy podjąć w celu uzyskania dokumentów zastępczych; 16) pomoc przy rezerwacji biletów, samochodu, pomoc tłumacza oraz przekazywanie wiadomości jeżeli nieszczęśliwy wypadek, jakiemu uległ Ubezpieczony, choroba Ubezpieczonego, strajk, opóźnienie samolotu lub jego uprowadzenie powoduje zwłokę lub zmianę przebiegu podróży Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel na życzenie Ubezpieczonego przekazuje niezbędne informacje osobom przez niego wskazanym, a także udziela pomocy przy zmianie rezerwacji hotelu, linii lotniczej lub wypożyczeniu samochodu oraz, w miarę swoich możliwości, udziela pomocy telefonicznej przy tłumaczeniu dokumentów; 17) udzielanie informacji przed podróżą Ubezpieczyciel udziela Ubezpieczonemu telefonicznie informacji dotyczących: a) dokumentów wymaganych przy wjeździe i w czasie pobytu w danym kraju; b) najdogodniejszych połączeń komunikacyjnych; c) specyfiki kraju; d) zakresu ochrony medycznej w ramach świadczeń publicznej służby zdrowia na terenie danego kraju należącego do Unii Europejskiej, należnych osobie posiadającej ubezpieczenie społeczne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w porównaniu z zakresem świadczeń w ramach zawartej z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia; 18) poszukiwanie i ratownictwo w górach i na morzu Ubezpieczyciel organizuje poszukiwanie i ratownictwo Ubezpieczonego w górach lub na morzu przez wyspecjalizowane jednostki ratownicze oraz pokrywa koszty poszukiwania i ratownictwa oraz ich organizacji. Za poszukiwanie uznaje się okres od zgłoszenia zaginięcia do odnalezienia lub zaprzestania akcji poszukiwawczej Ubezpieczonego. Górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela stanowi równowartość euro. Za ratownictwo uznaje się udzielenie doraźnej pomocy medycznej, świadczonej od chwili odnalezienia Ubezpieczonego do czasu przewiezienia go do najbliższego szpitala. Górną granicę odpowiedzialności Ubezpieczyciela stanowi równowartość euro; 19) kierowca zastępczy w przypadku, gdy w wyniku nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, które wystąpiły podczas podróży samochodem poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej i kraju zamieszkania Ubezpieczonego, stan zdrowia Ubezpieczonego, potwierdzony w formie pisemnej przez lekarza prowadzącego, nie pozwala na prowadzenie własnego samochodu, a osoba towarzysząca Ubezpieczonemu nie posiada prawa jazdy, Ubezpieczyciel pokrywa koszty organizacji zastępstwa kierowcy do równowartości 750 euro. Koszty te obejmują wynajęcie zawodowego kierowcy lub innej osoby posiadającej prawo jazdy, która przewiezie Ubezpieczonego wraz z towarzyszącymi mu osobami bliskimi na teren Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania Ubezpieczonego; 20) awaryjna gotówka jeżeli w wyniku nieprzewidzianych zdarzeń Ubezpieczony pozostanie bez środków pieniężnych, na prośbę Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel przekaże Ubezpieczonemu kwotę w gotówce w wysokości do równowartości 200 euro. Przekazanie środków pieniężnych następuje po uprzedniej wpłacie danej kwoty, przez osobę wskazaną przez Ubezpieczonego na konto bankowe Ubezpieczyciela; 21) organizacja leczenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczonego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Centrum Operacyjne zorganizuje transport medyczny Ubezpieczonego na teren Rzeczypospolitej Polskiej, Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty następujących świadczeń na terenie Rzeczypospolitej Polskiej: a) wizyta lekarska Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszt maksymalnie dwóch wizyt lekarskich w placówce medycznej lub organizuje i pokrywa koszt dojazdu i honorarium lekarza do miejsca pobytu Ubezpieczonego; w ramach niniejszego świadczenia Ubezpieczyciel pokrywa koszty maksymalnie do kwoty 125 euro w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku; b) wizyta pielęgniarki Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty dojazdu pielęgniarki do miejsca pobytu Ubezpieczonego oraz jej honorarium; w ramach powyższego świadczenia Ubezpieczyciel pokrywa koszty maksymalnie dwóch wizyt, do łącznej kwoty 125 euro w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku; c) organizacja procesu rehabilitacyjnego jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku Ubezpieczony, zgodnie ze wskazaniem lekarza prowadzącego, wymaga rehabilitacji w domu lub w poradni rehabilitacyjnej, Ubezpieczyciel zapewnia: a. zorganizowanie oraz pokrycie kosztów wizyt fizykoterapeuty w domu Ubezpieczonego do łącznej kwoty 120 euro w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku albo b. zorganizowanie i pokrycie kosztów transportu do poradni rehabilitacyjnej oraz wizyt w poradni rehabilitacyjnej do łącznej kwoty 120 euro w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku; d) organizacja wypożyczenia albo zakupu sprzętu rehabilitacyjnego jeżeli w następstwie nieszczęśliwego wypadku, Ubezpieczony zgodnie ze wskazaniem lekarza prowadzącego powinien używać sprzętu rehabilitacyjnego w domu, Ubezpieczyciel zapewnia podanie informacji dotyczących placówek handlowych lub wypożyczalni oferujących sprzęt rehabilitacyjny oraz pokrycie kosztów zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego; Ubezpieczyciel organizuje transport sprzętu rehabilitacyjnego do domu Ubezpieczonego i pokrywa jego koszty do łącznej kwoty 50 euro, w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku, oraz pokrywa koszty zakupu lub wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego do łącznej kwoty 50 euro, w odniesieniu do jednego nieszczęśliwego wypadku. 2. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność maksymalnie do sumy ubezpieczenia Praca za Granicą Pakiet Podstawowy w wysokości euro, z uwzględnieniem limitów określonych 8 ust. 1 pkt 2) d) b., 8 ust. 1 pkt 4) 6), pkt 9), 10), 13), 18) 21). Wyłączenia odpowiedzialności 3. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie koszty poniesione przez Ubezpieczonego, bez uprzedniej zgody Ubezpieczyciela, chyba że skontaktowanie się z Centrum Operacyjnym nie było możliwe z powodu siły wyższej (odpowiednio udokumentowanej). 4. Ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności za koszty leczenia ubezpieczonego, transport medyczny i transport zwłok oraz usług assistance, jeżeli ze względów zdrowotnych istniały przeciwwskazania do odbycia podróży zagranicznej. 5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za zdarzenia, które miały miejsce: 1) przed zawarciem umowy ubezpieczenia; 2) na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz kraju zamieszkania Ubezpieczonego, z zastrzeżeniem 4 ust. 5. Ubezpieczyciel nie odpowiada także za powikłania, zaostrzenia i następstwa wynikłe ze zdarzeń wymienionych w pkt 1) i 2). 6. Jeżeli Ubezpieczony bez zgody Ubezpieczyciela zrezygnuje z prawa dochodzenia roszczenia w całości lub części od osoby odpowiedzialnej za szkodę lub z prawa do zabezpieczenia roszczenia, Ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania (świadczenia) lub odpowiednio je zmniejszyć. 7. Podanie przez Ubezpieczonego nieprawdziwych danych dotyczących okoliczności lub skutków zdarzenia, objętego ochroną ubezpieczeniową, albo uchylenie się od udzielenia wyjaśnień może spowodować utratę prawa do korzystania z usług zapewnianych przez Ubezpieczyciela bądź zmniejszenie odszkodowania (świadczenia), o ile zachowanie Ubezpieczonego miało wpływ na zwiększenie rozmiarów szkody. 8. Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje kosztów: 1) leczenia przekraczającego zakres niezbędny dla przywrócenia stanu zdrowia Ubezpieczonego, umożliwiającego mu powrót lub transport do miejsca zamieszkania lub placówki medycznej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub kraju zamieszkania; 2) leczenia gdy przed wyjazdem w podróż zagraniczną istniały wskazania do wykonania zabiegu operacyjnego lub poddania się innemu leczeniu w warunkach szpitalnych lub ambulatoryjnych; 3) kontynuacji leczenia zachorowań lub następstw nieszczęśliwych wypadków, które wystąpiły przed zawarciem umowy ubezpieczenia. 9. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje kosztów leczenia, które powstały z tytułu lub w następstwie: 1) leczenia niezwiązanego z nagłym zachorowaniem lub nieszczęśliwym wypadkiem; 2) chorób przewlekłych; 3) zaostrzeń oraz powikłań chorób przewlekłych, o ile nie zapłacono dodatkowej składki; 4) chorób psychicznych, nerwic lub depresji, nawet jeżeli są konsekwencją wypadku; 5) chorób, co do których istniały przeciwwskazania lekarskie do odbycia podróży; 6) chorób, z którymi związana była hospitalizacja Ubezpieczonego w ciągu ostatnich 12 miesięcy przed zawarciem umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem pkt 3); 7) leczenia sanatoryjnego, fizykoterapii (z zastrzeżeniem postanowień 8, ust. 1, pkt 21 c-d), helioterapii, zabiegów ze wskazań estetycznych; 8) chorób przenoszonych drogą płciową, AIDS i zakażenia wirusem HIV; 9) niepoddania się szczepieniom lub innym zabiegom prewencyjnym, koniecznym przed podróżami do tych krajów, w których są wymagane powyższe środki ostrożności; 10) przerywania ciąży, sztucznego zapłodnienia lub każdego innego leczenia bezpłodności oraz kosztów środków antykoncepcyjnych; 11) alkoholizmu lub zdarzeń związanych bezpośrednio z działaniem Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji toksycznych o podobnym działaniu, leków nieprzepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza bądź niezgodnie ze wskazaniem ich użycia; 12) wypadków spowodowanych umyślnie przez Ubezpieczonego, samookaleczenia, usiłowania popełnienia samobójstwa i skutków samobójstwa, niezależnie od stanu poczytalności; 13) epidemii oraz skażeń; 14) promieniowania radioaktywnego i jonizującego; 15) wszelkich wydarzeń powstałych na terenach objętych rozruchami lub niepokojami społecznymi, sabotażem bądź zamachami; 16) wszelkich wydarzeń powstałych na terenach objętych działaniami wojennymi o zasięgu lokalnym lub międzynarodowym oraz aktami terroru, z uwzględnieniem klauzuli nieoczekiwanej wojny; 17) aktywnego uczestnictwa we wszelkich wydarzeniach powstałych na terenach objętych działaniami wojennymi o zasięgu lokalnym lub międzynarodowym bądź aktami terroru; 18) biernego uczestnictwa we wszelkich wydarzeniach powstałych na terenach objętych działaniami wojennymi o zasięgu lokalnym lub międzynarodowym bądź aktami terroru; 19) zdarzeń powstałych w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego czynu, wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa bądź wykroczenia; 20) brania udziału w bójkach, z wyjątkiem działania w obronie koniecznej lub w stanie wyższej konieczności; 21) leczenia przez lekarza będącego członkiem rodziny Ubezpieczonego; 22) wszelkiego typu diagnostyki i leczenia, niewchodzących w zakres natychmiastowej, niezbędnej pomocy medycznej; 23) szczepień, a także leczenia stomatologicznego, niewymagającego udzielenia natychmiastowej, niezbędnej pomocy medycznej; 24) naprawy i zakupu protez (w tym dentystycznych), okularów i innego sprzętu rehabilitacyjnego; 25) wypadków wynikających z wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu; 26) wypadków wynikających z amatorskiego uprawiania sportów (bez sportów wysokiego ryzyka i narciarstwa); 27) wypadków wynikających z amatorskiego uprawiania narciarstwa i wszystkich jego odmian, snowboardu i wszystkich jego odmian; 28) wypadków wynikających z amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka; 29) uprawiania sportów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia Ubezpieczonego lub osób postronnych; 30) zabiegów lub leczenia nieuznanego w sposób naukowy i medyczny; 31) nierespektowania ogólnie uznanych reguł bezpieczeństwa, także przy uprawianiu wszelkich dyscyplin sportowych; 32) udziału w ćwiczeniach wykonywanych pod kontrolą władz wojskowych; 5

6 33) niestosowania się Ubezpieczonego do zaleceń lekarza prowadzącego leczenie i lekarza Centrum Operacyjnego; 34) zaburzeń umysłu lub świadomości; 35) chorób psychicznych, encefalopatii pourazowych, nerwic, dyskopatii, przepukliny powłok brzusznych i pachwinowych, nawet jeżeli są konsekwencją wypadku. Postępowanie w razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem 10. W razie wystąpienia zdarzenia, objętego umową ubezpieczenia, Ubezpieczony lub osoba występująca w jego imieniu są zobowiązani: 1) w sytuacji gdy konieczne będzie skorzystanie z pomocy medycznej, transportu lub innych usług assistance objętych ubezpieczeniem oraz pokrycia ich kosztów przed podjęciem jakichkolwiek działań we własnym zakresie niezwłocznie zgłosić telefonicznie lub faksem prośbę o pomoc do Centrum Operacyjnego; 2) Ubezpieczony lub osoba kontaktująca się w jego imieniu z Centrum Operacyjnym powinni dokładnie wyjaśnić dyżurującemu pracownikowi Centrum Operacyjnego okoliczności, w jakich Ubezpieczony się znajduje i jakiej pomocy potrzebuje, oraz umożliwić lekarzom Centrum Operacyjnego dostęp do wszystkich informacji medycznych; odmowa dostępu do wszystkich dozwolonych prawem polskim informacji medycznych, wymaganych przez Centrum Operacyjne, jest równoznaczna ze zwolnieniem Ubezpieczyciela z odpowiedzialności w danej sprawie; 3) stosować się do zaleceń Centrum Operacyjnego, udzielając informacji i niezbędnych pełnomocnictw; 4) umożliwić Centrum Operacyjnemu dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia oraz udzielić w tym celu pomocy i wyjaśnień. 11. Jeżeli Ubezpieczony lub osoba występująca w jego imieniu z przyczyn niezależnych od siebie nie skontaktowali się uprzednio z Centrum Operacyjnym, w celu uzyskania gwarancji pokrycia lub zwrotu kosztów są oni zobowiązani powiadomić Centrum Operacyjne, w ciągu dziesięciu dni od daty zaistnienia zdarzenia, o powstałych kosztach i przesłać dokumentację potwierdzającą zasadność roszczeń. 12. Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 11, Ubezpieczyciel ma prawo zmniejszyć świadczenie, jeżeli naruszenie powyższego obowiązku przyczyniło się do zwiększenia szkody lub uniemożliwiło ustalenie okoliczności i skutków wypadku, chyba że Ubezpieczony lub osoba występująca w jego imieniu nie skontaktowali się z Centrum Operacyjnym, z powodu poważnego zdarzenia losowego lub działania siły wyższej (odpowiednio udokumentowanych przez Ubezpieczonego). 13. Jeżeli Ubezpieczony lub osoba występująca w jego imieniu, na skutek poważnego zdarzenia losowego lub siły wyższej, nie wystąpiła o pokrycie lub zwrot kosztów bądź uzyskała zgodę Centrum Operacyjnego na refundację kosztów po powrocie na teren kraju zamieszkania Ubezpieczonego, fakt skorzystania z gwarancji określonych w umowie ubezpieczenia jest zobowiązana zgłosić bezpośrednio do Centrum Operacyjnego w ciągu dziesięciu dni od daty końcowej okresu ubezpieczenia i przedstawić posiadaną dokumentację potwierdzającą zasadność i wysokość roszczeń, w tym dokument ubezpieczenia, diagnozę lekarską, dokumenty stwierdzające przyczyny i zakres udzielonej pomocy medycznej lub dotyczące innych kosztów objętych zakresem ubezpieczenia oraz oryginały rachunków i oryginały dowodów ich zapłaty. 14. Jeżeli Ubezpieczony lub osoba występująca w jego imieniu nie dopełnili któregokolwiek z obowiązków określonych w ust. 11, 12 i 13 niniejszego paragrafu, Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do odmowy wypłaty świadczenia, zmniejszenia go lub pokrycia jego kosztów w wysokości, jakie poniósłby Ubezpieczyciel w przypadku organizowania usług we własnym zakresie. 9 Przedmiot i zakres ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków 1. Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć Ubezpieczonego, powstałe w okresie ubezpieczenia, w czasie podróży zagranicznej Ubezpieczonego na terytorium państw należących do strefy geograficznej, która została określona w umowie ubezpieczenia, oraz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pod warunkiem że podróż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej jest częścią podróży zagranicznej i Ubezpieczony przedstawi Ubezpieczycielowi bilety (kolejowe, lotnicze, autokarowe, promowe) dokumentujące podróż lub potwierdzenia rezerwacji noclegów poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, dokument delegacji służbowej lub inne dokumenty, wskazujące iż Ubezpieczony przebywał w podróży zagranicznej. Ochrona ubezpieczeniowa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej trwa nie dłużej niż 24 godziny przed momentem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli Ubezpieczony wyjeżdża w podróż zagraniczną oraz 24 godziny po przekroczeniu granicy Rzeczypospolitej Polskiej w drodze powrotnej z podróży zagranicznej. 2. Jeżeli w wyniku nieszczęśliwego wypadku nastąpił trwały uszczerbek na zdrowiu Ubezpieczonego, wówczas na podstawie ustalonego stopnia (wyrażonego w procentach) trwałego uszczerbku na zdrowiu przysługuje Ubezpieczonemu świadczenie wypłacane w takim procencie sumy ubezpieczenia ustalonej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, w jakim Ubezpieczony doznał trwałego uszczerbku na zdrowiu, maksymalnie jednak do wysokości sumy określonej w umowie ubezpieczenia. 3. Stopień inwalidztwa ustalany jest niezwłocznie po całkowitym zakończeniu leczenia, z włączeniem rehabilitacji, nie później jednak niż w ciągu 2 lat od dnia wypadku. 4. Ustalenia stopnia inwalidztwa dokonują lekarze wskazani przez Ubezpieczyciela, na podstawie Tabeli Oceny Powypadkowego Trwałego Uszczerbku na Zdrowiu, zatwierdzonej uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce, obowiązującej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. Tabela jest udostępniana w siedzibie AGA International SA Oddział w Polsce. Na wniosek Ubezpieczającego (Ubezpieczonego) będzie mu bezzwłocznie przekazana. 5. Wysokość świadczenia, z tytułu ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków, ustala się po stwierdzeniu, że istnieje związek przyczynowy pomiędzy nieszczęśliwym wypadkiem a trwałym uszczerbkiem na zdrowiu lub śmiercią. 6. Przy ustaleniu stopnia (wyrażonego w procentach) trwałego uszczerbku na zdrowiu nie bierze się pod uwagę rodzaju pracy lub czynności wykonywanych przez Ubezpieczonego. 7. Jeżeli wskutek wypadku upośledzona została więcej niż jedna funkcja fizyczna lub psychiczna, to stopnie inwalidztwa zostają zsumowane. Nie uznaje się jednak więcej niż 100% inwalidztwa. 8. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu czy układu, których funkcje przed nieszczęśliwym wypadkiem były już upośledzone, procent trwałego uszczerbku na zdrowiu określa się jako różnicę między stanem po wypadku a stanem istniejącym bezpośrednio przed wypadkiem. 9. W przypadku zaniechania przez Ubezpieczonego dalszego, jednoznacznie zalecanego przez lekarzy leczenia powypadkowego, stopień inwalidztwa zostanie ustalony, jak dla stanu zdrowia, który według wiedzy lekarza orzekającego byłby stwierdzony po przeprowadzeniu zalecanego leczenia. 10. W sytuacji gdy śmierć spowodowana wypadkiem nastąpi w ciągu 1 roku po wypadku, to świadczenie na wypadek inwalidztwa nie przysługuje. Jeżeli jednak świadczenie to zostało już wypłacone, to świadczenie na wypadek śmierci zostaje pomniejszone o uprzednio wypłaconą kwotę. 11. Jeżeli wskutek nieszczęśliwego wypadku, odniesionego w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej Ubezpieczyciela, poszkodowany zmarł w ciągu roku od daty wypadku, Ubezpieczyciel wypłaca osobie uposażonej jednorazowe świadczenie w wysokości pełnej sumy ubezpieczenia, określonej w umowie ubezpieczenia, pod warunkiem, że wcześniej nie zostało wypłacone świadczenie z tytułu inwalidztwa, z zastrzeżeniem ust. 10 niniejszego paragrafu. 12. Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność maksymalnie do kwoty euro z uwzględnieniem zapisów Każda wypłacona na rzecz Ubezpieczonego (Uposażonego) kwota świadczenia pomniejsza sumę ubezpieczenia. Wyłączenia odpowiedzialności 14. Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje niżej wymienionych następstw nieszczęśliwych wypadków: 1) spowodowanych umyślnie przez Ubezpieczonego, samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę, usiłowania popełnienia samobójstwa, skutków samobójstwa, niezależnie od stanu poczytalności; 2) będących bezpośrednio wynikiem działania Ubezpieczonego pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych substancji toksycznych o podobnym działaniu, leków nieprzepisanych przez lekarza lub użytych niezgodnie z zaleceniem lekarza bądź niezgodnie ze wskazaniem ich użycia; 3) powstałych, gdy Ubezpieczony prowadził pojazd bez wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem lub pojazd niedopuszczony do ruchu; 4) powstałych w wyniku poddania się leczeniu o charakterze zachowawczym lub zabiegowym, chyba że wskazanie lekarskie do przeprowadzenia leczenia było bezpośrednio związane ze skutkami nieszczęśliwego wypadku; 5) powstałych na terenach objętych rozruchami i niepokojami społecznymi, sabotażem oraz zamachami; 6) powstałych na terenach objętych działaniami wojennymi o zasięgu lokalnym lub międzynarodowym bądź aktami terroru, z zastrzeżeniem klauzuli nieoczekiwanej wojny; 7) będących wynikiem aktywnego uczestnictwa we wszelkich wydarzeniach powstałych na terenach objętych działaniami wojennymi o zasięgu lokalnym lub międzynarodowym bądź aktami terroru; 8) będących wynikiem biernego uczestnictwa we wszelkich wydarzeniach powstałych na terenach objętych działaniami wojennymi o zasięgu lokalnym lub międzynarodowym bądź aktami terroru; 9) będących wynikiem popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa bądź wykroczenia; 10) wypadków wynikających z wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu; 11) wypadków wynikających z amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka; 12) będących wynikiem amatorskiego uprawiania sportu (bez sportów wysokiego ryzyka i narciarstwa); 13) będących wynikiem amatorskiego uprawiania narciarstwa i wszystkich jego odmian, snowboardu i wszystkich jego odmian; 14) będących wynikiem uprawiania sportów w miejscach do tego nieprzeznaczonych, ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia Ubezpieczonego lub osób postronnych; 15) powstałych na skutek zabiegów lub leczenia nieuznanego w sposób naukowy i medyczny; 16) będących wynikiem wypadków podczas wykonywania pracy fizycznej; 17) będących wynikiem nierespektowania ogólnie uznanych reguł bezpieczeństwa, także przy uprawianiu wszelkich dyscyplin sportowych; 18) będących wynikiem zaburzeń umysłu lub świadomości; 19) będących wynikiem wszelkich chorób somatycznych (np. zawału serca, udaru mózgu); 20) będących skutkiem wypadków bezpośrednio lub pośrednio spowodowanych energią jądrową, promieniowaniem radioaktywnym i jonizującym, polem magnetycznym w zakresie szkodliwym dla człowieka, z wyłączeniem stosowania wyżej wymienionych w terapii, zgodnie z zaleceniami lekarskimi; 21) powstałych na skutek zatrucia substancjami stałymi lub płynnymi, które wniknęły do organizmu drogą oddechową, pokarmową lub przez skórę; 22) będących wynikiem udziału w ćwiczeniach wykonywanych pod kontrolą władz wojskowych; 23) powstałych w wyniku epidemii oraz skażeń; 24) będących następstwem wszelkich stanów chorobowych, w tym chorób psychicznych; 6

7 25) chorób psychicznych, encefalopatii pourazowych bądź nerwic; 26) będących wynikiem chorób przewlekłych, ich zaostrzeń lub powikłań. Postępowanie w razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem 15. Ubezpieczony zobowiązany jest zapobiec, w miarę możliwości, zwiększaniu się szkody i ograniczyć konsekwencje wypadku. 16. Ubezpieczony zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić szkodę telefonicznie (pod nr ) lub na piśmie (AGA International SA Oddział w Polsce, ul. Domaniewska 50B, Warszawa), najpóźniej w ciągu 10 dni od daty powrotu na teren Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że jest to niemożliwe z powodu siły wyższej (odpowiednio udokumentowanej) lub stanu zdrowia Ubezpieczonego. Jeżeli opóźnienie zgłoszenia szkody narazi Ubezpieczyciela na dodatkowe straty, Ubezpieczyciel może odmówić świadczeń bądź je zmniejszyć. 17. Do zgłoszenia szkody należy dołączyć oryginał dokumentu ubezpieczenia oraz oświadczenie, dokładnie opisujące okoliczności wypadku. W razie podania niezgodnych z prawdą okoliczności lub ich zatajenia, Ubezpieczyciel wolny jest od odpowiedzialności wobec Ubezpieczonego z tytułu roszczeń następstw nieszczęśliwych wypadków. 18. Ubezpieczony zobowiązany jest powiadomić Ubezpieczyciela o zakończeniu leczenia oraz rehabilitacji. Dopiero po całkowitym zakończeniu leczenia, nie później jednak niż w ciągu 2 lat od zakończenia ochrony ubezpieczeniowej, Ubezpieczyciel kieruje Ubezpieczonego na powołaną przez siebie komisję lekarską, która orzeknie stopień uszczerbku na zdrowiu. Poszkodowany zobowiązany jest przedstawić komisji lekarskiej wszelką posiadaną dokumentację medyczną. Ubezpieczyciel pokrywa koszty związane z komisją lekarską, w tym dojazd na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i wynagrodzenie lekarzy. Koszty dojazdu innym środkiem transportu niż komunikacja publiczna refundowane są po zaakceptowaniu zasadności wyboru środka transportu przez lekarzy Ubezpieczyciela. 19. Prawo do odebrania świadczeń z tytułu śmierci Ubezpieczonego przysługuje, na podstawie przedłożonego aktu zgonu Ubezpieczonego i innych dokumentów wymaganych przez Ubezpieczyciela, w następującej kolejności: 1) współmałżonkowi (w przypadku braku uposażonego); 2) dzieciom w równych częściach (w przypadku braku współmałżonka); 3) rodzicom w równych częściach (w przypadku braku dzieci), innym spadkobiercom ustawowym. 10 Przedmiot i zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie i na rzeczy 1. W ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej osobie fi zycznej w przypadku, gdy w trakcie podróży zagranicznej w następstwie czynu niedozwolonego przez Ubezpieczonego lub osoby i zwierzęta, za które Ubezpieczony jest odpowiedzialny, została wyrządzona szkoda osobie trzeciej poprzez spowodowanie śmierci, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia albo uszkodzenie lub zniszczenie mienia i Ubezpieczony zobowiązany jest do jej naprawienia według prawa miejscowego. 2. Ochrona ubezpieczeniowa działa tylko w sytuacjach w których nie jest ona gwarantowana w ramach innych umów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartych przez Ubezpieczonego. 3. Wysokość limitów odpowiedzialności w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej ustalona jest w wysokości odpowiadającej: 1) euro w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody na osobie; 2) euro w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody na rzeczy. 4. Każda wypłacona na rzecz Ubezpieczonego kwota świadczenia pomniejsza sumę ubezpieczenia. Wyłączenia odpowiedzialności 5. Odpowiedzialność Ubezpieczyciela nie obejmuje: 1) szkód spowodowanych przez Ubezpieczonego bądź przy jego współudziale z winy umyślnej; 2) następstw odpowiedzialności kontraktowej (za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania); 3) szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego członkom jego rodziny lub innej osobie ubezpieczonej w ramach tej samej umowy ubezpieczenia; 4) szkód wyrządzonych w środowisku naturalnym; 5) szkód spowodowanych przez jakikolwiek pojazd o napędzie silnikowym prowadzony przez Ubezpieczonego oraz pojazd należący do Ubezpieczonego; 6) szkód będących rezultatem uprawiania sportów powietrznych oraz polowania na dzikie zwierzęta; 7) szkód powstałych na skutek wypadków zaistniałych na terenach objętych działaniami wojennymi o zasięgu lokalnym i międzynarodowym; 8) szkód powstałych na skutek wypadków wynikających z brania udziału w bójkach; 9) szkód powstałych w wyniku popełnienia przestępstwa lub usiłowania popełnienia przestępstwa przez Ubezpieczonego w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz.U. nr 88, poz. 553 z późn. zm.); 10) szkód powstałych na skutek wypadków wynikających z brania udziału w aktach terroru, zamieszkach, rozruchach i strajkach; 11) szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego zwierzętom, za które ponosi on odpowiedzialność, lub w rzeczach do niego należących bądź wynajętych (nie dotyczy wynajętego pokoju w hotelu), pożyczonych czy też powierzonych Ubezpieczonemu; 12) mandatów oraz wszelkich kar pieniężnych nałożonych w ramach sankcji, nie będących bezpośrednim świadczeniem za uszkodzenie ciała lub szkodę materialną; 13) szkód polegających na uszkodzeniu przez Ubezpieczonego monet, banknotów, papierów wartościowych, akt, dokumentów, zbiorów informacji niezależnie od rodzaju nośnika; 14) szkód powstałych przy wykonywaniu czynności niezwiązanych z życiem prywatnym; 15) szkód powstałych w wyniku uprawiania sportów w miejscach do tego nieprzeznaczonych; 16) szkód powstałych na skutek amatorskiego uprawiania sportu (bez sportów wysokiego ryzyka i narciarstwa); 17) szkód powstałych na skutek amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka; 18) szkód powstałych na skutek wyczynowego lub zawodowego uprawiania sportu; 19) szkód powstałych na skutek amatorskiego uprawiania narciarstwa i wszystkich jego odmian, snowboardu i wszystkich jego odmian; 20) szkód powstałych w wyniku nierespektowania ogólnie uznanych reguł bezpieczeństwa, także przy uprawianiu wszelkich dyscyplin sportowych; 21) szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego w wyniku choroby psychicznej, nerwicy lub depresji; 22) szkód wyrządzonych przez Ubezpieczonego w wyniku alkoholizmu lub przebywania pod wpływem alkoholu, używania narkotyków i środków odurzających lub leków nieprzepisanych przez lekarza lub przepisanych przez lekarza, ale stosowanych niezgodnie z jego zaleceniem. Postępowanie w razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem 6. W razie wystąpienia zdarzenia objętego umową ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Ubezpieczony zobowiązany jest: 1) niezwłocznie powiadomić Centrum Operacyjne (pod nr ) o zaistniałym zdarzeniu, nie później niż w ciągu 10 dni od daty zaistnienia zdarzenia mogącego go obciążyć odpowiedzialnością cywilną, podać numer polisy wskazany na dokumencie ubezpieczenia; 2) nie brać na siebie jakiejkolwiek odpowiedzialności lub zawierać jakiejkolwiek umowy czy ugody bez zgody Centrum Operacyjnego; 3) jeżeli zostało wszczęte przeciwko Ubezpieczonemu postępowanie, Ubezpieczony zobowiązany jest udzielić pełnomocnictwa Centrum Operacyjnemu lub/i wskazanemu przez Ubezpieczyciela pełnomocnikowi procesowemu do prowadzenia jego sprawy lub odwołania się do sądu cywilnego lub/i właściwego organu, bądź też na połączenie z obroną i odwołanie się do sądu karnego w obronie interesów cywilnych; 4) przekazać do Ubezpieczyciela, natychmiast po otrzymaniu, każde wezwanie, pozew i wszelkie inne dokumenty sądowe skierowane lub doręczone do Ubezpieczonego. 7. Ubezpieczony jest zobowiązany użyć wszelkich dostępnych mu środków w celu zmniejszenia szkody oraz niedopuszczenia do zwiększenia jej rozmiarów. Jest również zobowiązany umożliwić Centrum Operacyjnemu dokonanie czynności niezbędnych do ustalenia okoliczności powstania szkody, zasadności i wysokości roszczenia. 8. Niedopełnienie któregokolwiek z obowiązków, określonych w powyższych ustępach niniejszego paragrafu, stanowi podstawę zwolnienia Ubezpieczyciela z odpowiedzialności, chyba że niedopełnienie spowodowane było siłą wyższą (odpowiednio udokumentowaną). 9. W odniesieniu do każdej szkody wprowadza się franszyzę redukcyjną w wysokości równowartości 150 euro. 11 Ubezpieczenie bagażu podróżnego 1. Ochroną ubezpieczeniową Ubezpieczyciela objęty jest bagaż podróżny Ubezpieczonego, odbywającego podróż poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i krajem zamieszkania Ubezpieczonego. 2. Przedmiotem ubezpieczenia są przedmioty należące do Ubezpieczonego, wchodzące w skład jego bagażu podróżnego, to jest wyłącznie: walizy, torby, nesesery, plecaki oraz im podobne pojemniki, wraz z ich zawartością w postaci odzieży i rzeczy osobistych. Przedmiotem ubezpieczenia jest również sprzęt elektroniczny należący do Ubezpieczonego. Ochrona ubezpieczeniowa działa w sytuacji, gdy przedmioty ubezpieczenia znajdują się pod bezpośrednią opieką Ubezpieczonego lub gdy Ubezpieczony: 1) powierzył je zawodowemu przewoźnikowi na podstawie dokumentów przewozowych; 2) oddał do przechowalni bagażu za pokwitowaniem; 3) zamknął w indywidualnym pomieszczeniu bagażowym na dworcu lub w hotelu; 4) zamknął w pokoju hotelowym; 5) zamknął w kabinie przyczepy, luku bagażowym lub w bagażniku samochodu (zamykanym na zamek mechaniczny bądź elektroniczny) stojącego na parkingu strzeżonym. 3. Ubezpieczyciel odpowiada za szkody powstałe w bagażu podróżnym i sprzęcie elektronicznym na skutek: 1) pożaru, huraganu, powodzi, ulewy, gradu, lawiny, bezpośredniego uderzenia pioruna, trzęsienia, zapadania lub osuwania się ziemi, wybuchu lub upadku statku powietrznego oraz wydostania się wody z urządzeń wodno-kanalizacyjnych; 2) akcji ratowniczej, prowadzonej w związku ze zdarzeniami losowymi wymienionymi w pkt 1 niniejszego ustępu; 3) wypadku w komunikacji lądowej, wodnej lub powietrznej; 4) udokumentowanej kradzieży z włamaniem lub rabunku; 5) nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania, poświadczonych przez diagnozę lekarską i zgłoszonych do Centrum Operacyjnego, w wyniku których Ubezpieczony został pozbawiony możliwości zabezpieczenia bagażu podróżnego lub sprzętu elektronicznego; 6) zaginięcia, jeżeli bagaż podróżny lub sprzęt elektroniczny został powierzony zawodowemu przewoźnikowi na podstawie dokumentów przewozowych lub został oddany do przechowalni za pokwitowaniem; 7) uszkodzenia lub zniszczenia waliz, toreb, neseserów, plecaków oraz podobnych przedmiotów, a także sprzętu elektronicznego, wyłącznie na skutek udokumentowanej kradzieży części lub całej ich zawartości. 7

8 4. W razie udokumentowanego opóźnienia w dostawie ubezpieczonego bagażu na miejsce pobytu Ubezpieczonego o co najmniej 12 godzin, Ubezpieczyciel refunduje Ubezpieczonemu na podstawie oryginałów rachunków koszty poniesione na zakup artykułów pierwszej potrzeby (odzież, przybory toaletowe) do równowartości 120 euro. Refundacja następuje w złotych polskich lub w walucie kraju zamieszkania Ubezpieczonego na podstawie oryginałów rachunków i dowodów ich opłacenia i stanowi równowartość kwot w innych walutach, w których dokonano zakupu przedmiotów pierwszej potrzeby, przeliczonych na złote polskie lub walutę kraju zamieszkania Ubezpieczonego według średniego kursu waluty, opublikowanego przez NBP z dnia poprzedzającego dzień wydania decyzji o wypłacie. 5. Wysokość limitu odpowiedzialności w ramach ubezpieczenia bagażu podróżnego wynosi euro, z uwzględnieniem zapisów Każda wypłacona na rzecz Ubezpieczonego kwota świadczenia pomniejsza sumę ubezpieczenia. Wyłączenia odpowiedzialności 7. Zakres udzielanej ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje: 1) wszelkiej utraty, zaginięcia, uszkodzenia, zniszczenia: a) spowodowanych przez Ubezpieczonego, osobę, za którą ponosi on odpowiedzialność, członka jego rodziny; b) zaistniałych podczas wydarzeń na terenach objętych działaniami wojennymi o zasięgu lokalnym lub międzynarodowym, rozruchami i niepokojami społecznymi, sabotażem bądź zamachami; c) zaistniałych podczas wydarzeń na terenach objętych aktami terroru; d) wszelkimi następstwami promieniowania radioaktywnego i jonizującego; e) zaistniałych podczas przeprowadzki Ubezpieczonego; f) przedmiotów pozostawionych bez opieki, z zastrzeżeniem 11 ust. 3 pkt 5); g) powstałych na skutek konfiskaty, zatrzymania lub zniszczenia bagażu podróżnego lub sprzętu elektronicznego przez organa celne lub inne władze państwowe; 2) dodatkowo uszkodzeń i zniszczeń: a) wynikających z wady ubezpieczonego przedmiotu lub z jego normalnego zużycia, wylania się płynów, tłuszczów, barwników lub substancji żrących, znajdujących się w ubezpieczonym bagażu; b) łatwo tłukących się przedmiotów szczególnie wyrobów glinianych, przedmiotów ze szkła, ceramiki, porcelany, marmuru; c) waliz, toreb, neseserów, plecaków i tym podobnych pojemników, z zastrzeżeniem 11 ust. 3 pkt 7); 3) następujących przedmiotów: a) wszelkich dokumentów, kluczy, środków płatniczych, biletów, bonów towarowych, książeczek oszczędnościowych i papierów wartościowych; b) wszelkiego sprzętu sportowego i turystycznego (z wyłączeniem namiotów, śpiworów, karimat, materaców); c) wszelkich środków transportu, z wyjątkiem wózków dziecięcych i inwalidzkich; d) akcesoriów samochodowych, przedmiotów służących do umeblowania samochodów typu karawan, przyczep kempingowych, jachtów i ich przynależności; e) sprzętu i przedmiotów o charakterze profesjonalnym, tzn. wszystkich przedmiotów i narzędzi, które służą do wykonania pracy, z wyjątkiem sprzętu elektronicznego; f) stacjonarnego sprzętu elektronicznego; g) oprogramowania, kaset, płyt, nośników danych, gier wideo i akcesoriów, książek; h) dzieł sztuki, antyków, broni, biżuterii, zegarków, przedmiotów z metali i kamieni szlachetnych; i) towarów i artykułów spożywczych; j) mienia przesiedleńczego; k) paliwa napędowego; l) wszelkiego typu używek, np. papierosów i alkoholu; m) przedmiotów w ilościach wskazujących na ich przeznaczenie handlowe. Postępowanie w razie zaistnienia zdarzenia objętego ubezpieczeniem 8. W razie powstania szkody Ubezpieczony jest zobowiązany: 1) w razie kradzieży: niezwłocznie złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa na najbliższym posterunku policji; 2) w razie zaginięcia czy całkowitego lub częściowego zniszczenia: uzyskać pisemne potwierdzenie zaistnienia szkody od odpowiednich organów władzy bądź od osoby czy podmiotu odpowiedzialnego za przechowywanie lub przewóz bagażu podróżnego lub sprzętu elektronicznego; 3) dostarczyć diagnozę lekarską, jeżeli uszkodzenie i zniszczenie nastąpiło na skutek wystąpienia nieszczęśliwego wypadku. 9. W każdej sytuacji wymienionej w ust. 8 niniejszego paragrafu Ubezpieczony jest zobowiązany: 1) podjąć wszelkie działania w celu ograniczenia rozmiaru szkody; 2) niezwłocznie zgłosić szkodę telefonicznie (pod nr ) do Centrum Operacyjnego, najpóźniej w ciągu 10 dni od jej zaistnienia (48 godzin w przypadku kradzieży), chyba że zgłoszenie szkody w wymaganym terminie nie jest możliwe z powodu działania siły wyższej (odpowiednio udokumentowanej); 3) przesłać do Centrum Operacyjnego (Mondial Assistance Sp. z o.o., ul. Domaniewska 50B, Warszawa) zgłoszenie szkody, które powinno zawierać datę, miejsce, okoliczności oraz opis szkody i działań, jakie podjął Ubezpieczony po zajściu zdarzenia; dołączyć do zgłoszenia szkody pełną dokumentację niezbędną do ustalenia zasadności roszczenia Ubezpieczonego: a) dokument ubezpieczenia; b) wykaz zniszczonych, skradzionych lub uszkodzonych przedmiotów, wraz z podaniem daty i miejsca zakupu oraz wartości kupna sporządzony przez Ubezpieczonego i potwierdzony przez odpowiednie władze lub osobę czy firmę odpowiedzialną za przechowywanie lub przewóz bagażu; c) potwierdzenie złożenia skargi do odpowiednich władz; d) potwierdzenie uszkodzenia lub zgubienia bagażu lub sprzętu elektronicznego protokół; e) w przypadku uszkodzenia lub zagubienia bagażu lub sprzętu elektronicznego przez osobę czy podmiot odpowiedzialny za przechowywanie lub przewóz bagażu podróżnego lub sprzętu elektronicznego oryginały biletów i kwitów bagażowych; f) dla zniszczonych, skradzionych, utraconych lub uszkodzonych przedmiotów o wartości wyższej niż 50 euro oryginały dowodów ich zakupu lub inne dokumenty świadczące o ich nabyciu; g) dla zniszczonych, skradzionych, utraconych lub uszkodzonych przedmiotów zakupionych podczas podróży oryginały dowodów ich zakupu; h) oryginały rachunków za zakup niezbędnych, nowych przedmiotów; i) oryginały rachunków za naprawę uszkodzonych przedmiotów. 10. Niedopełnienie któregokolwiek z obowiązków określonych w ust. 8 i 9 niniejszego paragrafu OWU może spowodować zmniejszenie świadczenia lub odmowę jego wypłaty, chyba że niedopełnienie to zaszło z powodu działania siły wyższej (odpowiednio udokumentowanej), a jego przyczyny zostały zaakceptowane przez Centrum Operacyjne. 11. Ustalając wysokość świadczenia, Ubezpieczyciel stosuje ceny towarów obowiązujące w handlu w dniu ustalenia świadczenia, z uwzględnieniem stopnia zużycia. W razie częściowego zniszczenia bagażu stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 25 euro. W przypadku zniszczenia, kradzieży, utraty lub uszkodzenia sprzętu elektronicznego o wartości wyższej niż 250 euro stosuje się franszyzę redukcyjną w wysokości 10% wartości sprzętu elektronicznego. 12. Wysokość wypłaconego świadczenia nie może przekraczać wartości faktycznie poniesionej szkody ani obejmować zniszczeń wcześniej powstałych, w tym stopnia naturalnego zużycia. Postępowanie w przypadku odnalezienia skradzionych lub zagubionych przedmiotów 13. W razie odnalezienia skradzionych lub zagubionych przedmiotów: 1) należy niezwłocznie powiadomić Centrum Operacyjne (pod nr ) zaraz po uzyskaniu informacji o ich odnalezieniu; 2) jeżeli świadczenie nie zostało jeszcze wypłacone przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczony jest zobowiązany odebrać odnalezione przedmioty. Ubezpieczyciel wypłaca wówczas świadczenie za zniszczony bądź brakujący bagaż zgodnie z niniejszymi OWU; 3) jeżeli Ubezpieczony, przed otrzymaniem świadczenia, odzyskał skradzione przedmioty w stanie nieuszkodzonym, Ubezpieczyciel zwraca jedynie niezbędne koszty związane z ich odzyskaniem, jednak nie więcej niż do wysokości kwoty świadczenia, jakie byłoby należne, gdyby przedmioty nie zostały odzyskane. Jeżeli Ubezpieczony po wypłacie świadczenia odzyska skradzione przedmioty, zobowiązany jest zwrócić Ubezpieczycielowi kwotę świadczenia lub przekazać Ubezpieczycielowi prawa własności lub posiadania odzyskanych przedmiotów. 12 Postanowienia końcowe 1. Pomoc Ubezpieczonemu, w związku ze zdarzeniem objętym umową ubezpieczenia, udzielana jest w ramach przepisów państwowych kraju, w którym jest ona świadczona lub w ramach przepisów międzynarodowych. 2. Wszelkie reklamacje można kierować bezpośrednio do firmy AGA International SA Oddział w Polsce lub do Rzecznika Ubezpieczonych. AGA International SA Oddział w Polsce, ul. Domaniewska 50B, Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS , NIP Kapitał zakładowy spółki macierzystej euro wpłacony w całości. 3. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej umowy ulegają przedawnieniu po upływie 3 lat. 4. W przypadku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, roszczenie poszkodowanego do Ubezpieczyciela o świadczenie lub zadośćuczynienie przedawnia się z upływem terminu przewidzianego dla tego roszczenia w przepisach o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną czynem niedozwolonym lub wynikłą z niewykonania bądź nienależytego wykonania zobowiązania. 5. Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia i wyjaśnienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. O dotrzymaniu określonych w niniejszych OWU terminów decyduje data wpływu do Ubezpieczyciela lub Centrum Operacyjnego. 6. Ubezpieczający (Ubezpieczony) jest zobowiązany informować Ubezpieczyciela o każdej zmianie adresu. Jeżeli Ubezpieczający (Ubezpieczony) nie powiadomi Ubezpieczyciela o zmianie adresu, pisma kierowane do Ubezpieczającego (Ubezpieczonego) pod ostatni znany Ubezpieczycielowi adres wywierają skutki prawne z chwilą, w której doszłyby do Ubezpieczającego (Ubezpieczonego), gdyby nie zmienił on adresu. 7. Za zgodą obydwu stron, do umowy mogą zostać wprowadzone postanowienia dodatkowe lub odmienne od ustalonych w niniejszych OWU. 8. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 9. W kwestiach nieuregulowanych niniejszymi OWU mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz inne obowiązujące przepisy prawa. 10. Od decyzji odszkodowawczej w sprawie świadczeń, osoba uprawniona może, w terminie 30 dni od daty ich otrzymania, wystąpić do Dyrektora Ubezpieczyciela z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek zostanie rozpatrzony w ciągu 30 dni od jego zgłoszenia. 8

9 11. Powództwo o roszczenia wynikające z niniejszej umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby ubezpieczającego, ubezpieczonego, uposażonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 12. Obowiązującym językiem w korespondencji i kontaktach z Ubezpieczycielem jest język polski. Dopuszcza się przedłożenie dokumentacji medycznej w języku angielskim, jak również w języku obowiązującym w państwie, na terenie którego wystąpiło zdarzenie ubezpieczeniowe. 13. Niniejsze OWU, przyjęte Uchwałą Dyrekcji Generalnej AGA International SA Oddział w Polsce, Nr U/005/2011, z dnia 07/02/2011 r., wchodzą w życie z dniem 1 marca 2011 roku. Tomasz Frączek Dyrektor Głównego Oddziału Agnieszka Walczak-Kuc Zastępca Dyrektora Głównego Oddziału 9

... ... Nazwa Biura Podróży (Agencji Turystycznej), dane adresowe, kontakt telefoniczny, e-mail, adres strony www. incentives

... ... Nazwa Biura Podróży (Agencji Turystycznej), dane adresowe, kontakt telefoniczny, e-mail, adres strony www. incentives ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE OBSŁUGI BIURA PODRÓŻY W ZAKRESIE SPRZEDAŻY UBEZPIECZEŃ TRAMP I/LUB UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW TRAPER I/LUB UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

1. przesłanki do wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia. 1 ust. 1-4 2 8 ust. 1 9 ust. 1-2 10 ust. 1 11 ust.

1. przesłanki do wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia. 1 ust. 1-4 2 8 ust. 1 9 ust. 1-2 10 ust. 1 11 ust. INFORMACJA DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA Praca za Granicą Pakiet Rozszerzony zgodnie z art. 17 Ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej Rodzaj informacji 1. przesłanki do wypłaty odszkodowania

Bardziej szczegółowo

1. przesłanki do wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia

1. przesłanki do wypłaty odszkodowania i innych świadczeń lub wartości wykupu ubezpieczenia INFORMACJA DO OGÓLNYCH WARUNKÓW UBEZPIECZENIA zgodnie z art. 17 Ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2015 r., poz. 1844) Rodzaj informacji 1. przesłanki

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW POBYTU OSOBY TOWARZYSZĄCEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016

Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Informacja o grupowym ubezpieczeniu Wojażer dla uczestników i wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży 2016 Kiedy potrzebne jest Ubezpieczenie? W przypadku nagłego zachorowania, nieszczęśliwego wypadku oraz

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie OPTIMUM Towarzystwo Ubezpieczeń na życie Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych S.A. data wejścia w życie o.w.u.- 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Biznesu Delux

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Biznesu Delux OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Biznesu Delux POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres ochrony ubezpieczeniowej 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Dla Biznesu Delux, zwanych dalej OWU, AGA

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ

UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Karta Produktu UBEZPIECZENIE PODRÓŻ BEZ ZMARTWIEŃ Ubezpieczający: Raiffeisen Bank Polska S.A., zwany dalej Bankiem Ubezpieczony: Osoba fizyczna (18-70 lat) będąca Klientem Banku, będąca posiadaczem karty

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD

Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD Karta Produktu ubezpieczenia karty kredytowej WORLD MASTERCARD 1 Zakład Ubezpieczeń AGA International S.A. Oddział w Polsce 2 Rola Alior Bank S.A. Ubezpieczający 3 Ubezpieczony 4 Typ umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Odkrywcy i zdobywcy Backpackers

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Odkrywcy i zdobywcy Backpackers OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Odkrywcy i zdobywcy Backpackers POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres ochrony ubezpieczeniowej 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Odkrywcy i zdobywcy Backpackers,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Przyjaciele i niezależni Smak życia

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Przyjaciele i niezależni Smak życia OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Przyjaciele i niezależni Smak życia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres ochrony ubezpieczeniowej 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Przyjaciele i niezależni

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEĆMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bliscy Pod słońcem

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bliscy Pod słońcem OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Bliscy Pod słońcem POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres ochrony ubezpieczeniowej 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Bliscy Pod słońcem, zwanych dalej OWU,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr... do Polisy nr...

Załącznik nr... do Polisy nr... Załącznik nr... do Polisy nr... POSTANOWIENIA ODMIENNE do Ogólnych warunków ubezpieczenia Wojażer ustalonych Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej Nr UZ/323/2007 z dnia 19 czerwca

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA

KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA KLAUZULA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym

Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym 1OWU Zielona Karta Ogólne Warunki Ubezpieczenia OC w ruchu zagranicznym Postanowienia ogólne 1 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW RATOWNICTWA I POSZUKIWANIA ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK TRWAŁEJ I CAŁKOWITEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 4 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia 2014

Bardziej szczegółowo

1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY

1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY 1. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA KOSZTÓW REZYGNACJI Z PODRÓŻY Koszty rezygnacji z podróży - to przewidziane w umowie uczestnictwa w podróży bądź w umowie przewozu koszty

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - Polska o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW PRZERWANIA PODRÓŻY ZAGRANICA 1 1. Ta klauzula rozszerza umowę ubezpieczenia zawartą na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Niezbędnik podróżnika - zagranica o ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr OWU/AD12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa śmierć wskutek nieszczęśliwego wypadku nr

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 1 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK POBYTU W SZPITALU W WYNIKU NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU_AF3 Zatwierdzone uchwałą nr 3 Zarządu MACIF Życie Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych z dnia 9 grudnia

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W)

Karta Produktu. Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Karta Produktu Terminowe Ubezpieczenie na życie Skandia Życie + (KP-ZCP-151217-W) Ubezpieczający Jesteś osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki. Ubezpieczony Obejmujemy ochroną jego zdrowie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych

Ubezpieczenie NNW 11 11. Departament Ubezpieczeń Indywidualnych Ubezpieczenie NNW 11 11 Maj / Czerwiec 2013 1 Zakres ubezpieczenia NNW A - śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku; B - trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku; opcja

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016

Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży. OWU styczeń 2016 Ubezpieczenie wyjazdów turystycznych W podróży OWU styczeń 2016 W podróży Klauzula nr 1 koszty leczenia Suma Ubezpieczenia: 10 000 EUR; 20 000 EUR; 40 000 EUR; 60 000 EUR Okres ochrony: 7 dniowa karencja

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. TWÓJ KREDYT - STANDARD Ubezpieczający: Osoba fizyczna, będąca klientem Banku, zawierająca Umowę Ubezpieczenia z Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Dla Wariantu 2 określonego w Zał. nr 2 Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Ubezpieczenie Spłaty Zadłużenia nr 9956 1. Definicje 1. Klient / Kredytobiorca

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA

WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik Nr 2 do SIWZ WARUNKI UBEZPIECZENIA I. Warunki OC: Zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli

Bardziej szczegółowo

Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za pośrednictwem Biura.

Składka ubezpieczeniowa z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia opłacana jest przez Klienta za pośrednictwem Biura. OFERTA UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ TRAMP, UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW, UBEZPIECZENIA TURYSTYCZNEGO DLA CUDZOZIEMCÓW TRAPER, UBEZPIECZENIA W PODRÓŻY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony:

Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA. Ubezpieczający: Ubezpieczony: Karta Produktu UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA KREDYTOBIORCÓW RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. R-BEZPIECZNA SPŁATA Ubezpieczający: Osoba fizyczna, prowadząca działalność gospodarczą na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE

INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE INFORMACJA O WARUNKACH UBEZPIECZENIA OD RABUNKU GOTÓWKI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia do kart bankowych (zwanych dalej OWU) oraz zapisów umowy nr 114/02/2007 Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów.

Pozdrawiam i życzę sukcesów w realizacji postawionych sobie celów. Szanowni Państwo! Dziękuje za zaufanie i wybranie ubezpieczenia NNW swojej działalności. Poniżej przedstawiam najważniejsze informacje wyciągnięte z Ogólnych warunków Ubezpieczenia. W razie jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków

Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków Ubezpieczenia PodróŜne dla Płetwonurków / Holiday Basic koszty udzielenia natychmiastowej pomocy assistance koszty pobytu osoby towarzyszącej odpowiedzialność cywilna koszty ratownictwa bagaŝ, / Holiday

Bardziej szczegółowo

OFERTA UBEZPIECZENIA

OFERTA UBEZPIECZENIA OFERTA UBEZPIECZENIA I. basen morza śródziemnego Zakres Ubezpieczenia: Standard KR NWI 1,85 KR NWI 2,70 KR NWI 2,55 KR NWI 3,35 - koszty leczenia KR - koszty ratownictwa NWI - na zdrowiu - - bagaż podróżny

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW (NNW) W ZWIĄZKU Z RUCHEM POJAZDÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się w umowach ubezpieczenia zawieranych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA ŚMIERCI WSKUTEK NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU SNW/J/3/2007

Bardziej szczegółowo

Departament Ubezpieczeń Indywidualnych (DUI) Compensa Voyage 19031

Departament Ubezpieczeń Indywidualnych (DUI) Compensa Voyage 19031 Departament Ubezpieczeń Indywidualnych (DUI) Compensa Voyage 19031 Kto jest ubezpieczony? Obywatele polscy Cudzoziemcy podróżujących prywatnie lub służbowo poza granice Polski Cudzoziemcy nie pokrywamy

Bardziej szczegółowo

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki.

2. Umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia konkursu na wybór najkorzystniejszej oferty ubezpieczenia dla studentów i pracowników Politechniki. DEFINICJE: 1. Ubezpieczyciel: UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A., 1. 2. Politechnika: Politechnika Gdańska, jako podmiot umożliwiający dystrybucję ubezpieczeń na jej terenie, 3. Ubezpieczający: Każda osoba

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Jednorazową Multiportfel Asas/Multiportfel Protekt Skandia Życie TU S.A. data wejścia w życie - 10 sierpnia 2007

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2015/2016 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r.

BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Warszawa, dnia 07 lutego 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Nr sprawy: BPSP-322-4/12, BPSP-322-1/13 Dotyczy: postępowania organizowanego przez Kancelarię Senatu, w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Zał. do polisy nr. 903011493946 Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/103/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Twój majątek Ogólne warunki ubezpieczenia Zadzwoń do nas 801 28 28 28 z telefonu komórkowego

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Wydanych przez Volkswagen Bank Polska S.A. - Pakiet Srebrny

Karta Produktu Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Wydanych przez Volkswagen Bank Polska S.A. - Pakiet Srebrny Karta Produktu Ubezpieczenia dla Posiadaczy Kart Płatniczych Wydanych przez Volkswagen Bank Polska S.A. - Pakiet Srebrny Karta Produktu jest materiałem informacyjnym i nie stanowi integralnej części grupowej

Bardziej szczegółowo

Nowa Hestia Podróże. Charakterystyka produktu

Nowa Hestia Podróże. Charakterystyka produktu Nowa Hestia Podróże Charakterystyka produktu Zakres i sumy ubezpieczenia Wariant podstawowy Wariant rozszerzony Wariant pełny Koszty leczenia i Assistance 100.000 200.000 500.000 NNW OC w życiu prywatnym

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA BYŁYCH FUNKCJONARIUSZY BIURA OCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie Ubezpieczonego lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia

KARTA PRODUKTU. zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia KARTA PRODUKTU zgodna z Rekomendacją U dla produktu Ubezpieczenia, które współgrają Ochrona Życia i Ochrona Zdrowia Karta Produktu zawiera wybrane informacje o produkcie Ubezpieczenia, które współgrają

Bardziej szczegółowo

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty

Zakres podstawowy. Rodzaj świadczenia (świadczenia związane z następstwem nieszczęśliwego wypadku) Wysokość wypłaty Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia Biznes B-IHB-01/16 oraz warunki szczególne Nr. BWO/112/235/04/2016 Pełna treść ww.

Bardziej szczegółowo

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe

Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Karta Produktu Smart Start Ubezpieczenie Posagowe Ubezpieczający / Ubezpieczony: W ramach Umowy jesteś jednocześnie Ubezpieczającym czyli osobą, która zawiera Umowę i ma obowiązek wpłacać Składki oraz

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. nr OWU/ADR4/1/2015 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku nr OWU/ADR4/1/2015...4

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r.

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie o.w.u. 16 sierpnia 2007r. Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie FINLIFE Bezpieczny Związek data wejścia w życie 16 sierpnia 2007r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE

UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE UBEZPIECZENIE NA ŻYCIE DLA FUNKCJONARIUSZY I PRACOWNIKÓW CYWILNYCH BIURA OOCHRONY RZĄDU Szanowni Państwo, Poniżej przedstawiamy ofertę Ubezpieczenia na życie i zdrowie lub dodatkowo życie i zdrowie Współmałżonka

Bardziej szczegółowo

Warunki zawierania umów ubezpieczenia oraz zasady płatności składek w zakresie ubezpieczenia WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY

Warunki zawierania umów ubezpieczenia oraz zasady płatności składek w zakresie ubezpieczenia WOJAŻER PZU POMOC W PODRÓŻY Załącznik nr 1 do Aneksu nr 1 Załącznik Nr 1 do Porozumienia z dnia 13 grudnia 2013 r. zawartego pomiędzy PZU SA a Polskim Związkiem Alpinizmu Warunki zawierania umów ubezpieczenia oraz zasady płatności

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu UNIQA TU S.A. Nr 107/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Ubezpieczenie osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. na rok 2010 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zadanie Nr 3 ubezpieczenia osobowe. Część A Ubezpieczenia osobowe Pracowników Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka Sp. z o.o. obejmuje: 1. Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych

TU HDI Samopomoc S.A. - Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych Analiza ogólnych warunków ubezpieczenia Nazwa zakładu ubezpieczeń TU HDI Samopomoc S.A. Nazwa OWU Ogólne warunki ubezpieczenia budynków i lokali mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń losowych OWU z dn.

Bardziej szczegółowo

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy

Warunki Umowy Dodatkowej. dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z Powodu Długotrwałej Niezdolności do Pracy 2 Warunki Umowy Dodatkowej dotyczącej Zwolnienia z Obowiązku Opłacania Składek z

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego w szpitalu wskutek nieszczęśliwego wypadku CAHDB14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej pobytu dziecka ubezpieczonego

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA DODATKOWEGO NA WYPADEK CHOROBY ŚMIERTELNEJ UBEZPIECZONEGO Ogólne Warunki Ubezpieczenia Dodatkowego na Wypadek Choroby Śmiertelnej Ubezpieczonego mają zastosowanie do Umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017

Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 Oferta Ubezpieczenia Szkolnego na rok szkolny 2016/2017 OFERTA UBEZPIECZENIA SZKOLNEGO NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DZIECI, MŁODZIEŻY, OSÓB UCZĄCYCH SIĘ ORAZ PERSONELU W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH UBEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14

Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14 Spis treści Ogólne warunki Umowy dodatkowej dotyczącej niezdolności ubezpieczonego do pracy TPD14... 4 Art. 1 Definicje...

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO

ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO ZGŁOSZENIE SZKODY LUB WYPADKU Z UMOWY GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA UBEZPIECZENIE NA SZÓSTKĘ DLA KLIENTÓW INTELIGO INFORM ACJE OGÓLNE Prosimy o zaznaczenie X, którego ubezpieczenia dotyczy zgłaszane roszczenie:

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO kod warunków LSGP30 OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA WYPADEK LECZENIA SZPITALNEGO POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie WARTA S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007

Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków STU ERGO HESTIA S.A. 10 sierpnia 2007 I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) 1. Rodzaj ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH

UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH UMOWA UBEZPIECZENIA OBOWIĄZKOWEGO ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ BIUR USŁUG PŁATNICZYCH Polisa nr... Taryfa nr X/OCBUP 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem niniejszej umowy jest obowiązkowe ubezpieczenie biur

Bardziej szczegółowo

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy

Śmierć ubezpieczonego. w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy Świadczenia podstawowe w ramach składki podstawowej Śmierć ubezpieczonego w następstwie: nieszczęśliwego wypadku zawału serca krwotoku śródczaszkowego ataku epilepsji sepsy 100% sumy ubezpieczenia Śmierć

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia majątkowe Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej organizatora turystyki i pośrednika turystycznego Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ustalenia wstępne.........................................................................................1

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE

Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE Ogólne warunki ubezpieczenia TRAVELSPOT KR POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia Biuro Turystyczne Travelspot Sp. z o.o. Sp. K. zawiera umowy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp Postanowienia ogólne Zakres ochrony

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY

UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY UBEZPIECZENIE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW DLA CIEBIE I TWOJEJ RODZINY Szanowni Państwo, zachęcamy do zapoznania się z propozycją ochrony ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych wypadków dla

Bardziej szczegółowo

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Z a ł ą c z n i k N r 1 0 d o S I W Z U M O W A G E N E R A L N A U B E Z P I E C Z E N I A K L, N N W i B A G A Ż U zawarta w Lublinie w dniu... 2009 roku pomiędzy stronami : Katolickim Uniwersytetem

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty LKO/945/104/05/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży w wieku do 25 lat na rok szkolny

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa na wypadek uszkodzenia ciała. nr OWU/AB12/1/2016

Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa na wypadek uszkodzenia ciała. nr OWU/AB12/1/2016 Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa na wypadek uszkodzenia ciała nr OWU/AB12/1/2016 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia Umowa dodatkowa na wypadek uszkodzenia ciała nr OWU/AB12/1/2016...4

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp Infolinia: 0 801 10 20 30 www.allianz.pl TU Allianz Polska S.A. Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży zagranicznej Tramp TUTR-O01 07/06 Allianz ubezpieczenia od A do Z Ogólne warunki

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze informacje

Najważniejsze informacje Ubezpieczenie Wizz Air Travel Najważniejsze informacje Aby pomóc Państwu w zrozumieniu, czym jest to ubezpieczenie, przygotowaliśmy niniejszy dokument zawierający najważniejsze informacje o warunkach ubezpieczenia.

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Pracowników i Ich Rodzin HESTIA RODZINA data wejścia w życie o.w.u. 10 sierpnia 2007 r. I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH.

Dziękujemy za zainteresowanie ubezpieczeniem za pośrednictwem Alior Banku S.A. w ramach działalności przejętej z Banku BPH. KARTA PRODUKTU PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT UBEZPIECZENIA DLA POSIADACZY KART OBCIĄŻENIOWYCH VISA BUSINESS, VISA BUSINESS GOLD, MASTERCARD BUSINESS, MASTERCARD CORPORATE, MASTERCARD CORPORATE EXECUTIVE

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE

SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE SPOKOJNY KREDYT PRODUKT W PIGUŁCE 1.Spokojny kredyt Może być zabezpieczeniem spłaty kredytu gotówkowego Klienta w trudnych sytuacjach życiowych takich jak: Do dnia wcześniejszej spłaty kredytu w Pierwotnym

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku

Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku ubezpieczenia Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku INDEKS ZSWU/10/02/01 Formularz do Ogólnych warunków dodatkowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach UBEZPIECZENIA W LOGISTYCE DARIUSZ PAUCH Zagadnienia umowy ubezpieczenia i kwestie z nią związane regulują: Ustawa

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/11 USTAWA z dnia 13 kwietnia 2007 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2007 r. Nr 82, poz. 557. o zmianie ustawy Kodeks cywilny oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - WARUNKI UBEZPIECZENIA Załącznik nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na usługę ubezpieczenia pojazdów Miejskiego Zakładu Komunikacji - Puławy Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością Znak sprawy 12/2015/KOM/NO/K/BU

Bardziej szczegółowo

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa

WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa Ogólne Warunki Ubezpieczenia POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia WARTA GWARANCJA Lokata Ubezpieczeniowa (OWU) stosuje się w umowach ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH W RUCHU ZAGRANICZNYM zatwierdzone Uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń S.A. Nr UZ/174/98 z dnia 27

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5

Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3. Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Spis treści Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2013) 3 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego na wypadek śmierci (ALC/1/2014) 5 Ogólne warunki ubezpieczenia dodatkowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ Załącznik nr 5 do SIWZ Projekt umowy UMOWA Zawarta w dniu...2009 r. w Warszawie pomiędzy: Ministerstwem Infrastruktury z siedzibą w Warszawie, ul. Chałubińskiego 4/6, reprezentowanym przez Dyrektora Generalnego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS

REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS REGULAMIN PRZEWOZU OSÓB I PRZESYŁEK FIRMY MARKUS 1.POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1 Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć: a) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu na podstawie ważnego

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego w Katowicach Moja Przychodnia ul. PCK 1, 40-057 Katowice Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego Moja Przychodnia w Katowicach ul. PCK 1, 40-057 Katowice SPZLA/DZP/RJ/340 /2012 Katowice, dnia 10.09.2012 roku Wszyscy zainteresowani złożeniem oferty

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora)

Karta Produktu. Infolinia: 801 888 000, 22 460 22 22 (koszt połączenia według stawek operatora) Karta Produktu Ubezpieczyciel: Skandia Życie TU S.A. z siedzibą w Warszawie 02-677, ul. Cybernetyki 7 Agent ubezpieczeniowy: Idea Bank S.A. z siedzibą w Warszawie 01-208, ul. Przyokopowa 33 Szanowni Państwo!

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej)

I. Postanowienia typowe (zgodne z art. 12a ustawy o działalności ubezpieczeniowej) Ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków dzieci, młodzieży i personelu w placówkach oświatowych zostały zatwierdzone Uchwałą Zarządu TU FILAR S.A. Nr 119/2007 z dnia 29.05.2007r

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Powstania Niezdolności do Pracy OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA RYZYKA POWSTANIA NIEZDOLNOŚCI DO PRACY NP/J/3/2007 Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct

Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct Ubezpieczenia osobowe Ogólne warunki ubezpieczenia w podróży Globtroter Direct Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów Travelplanet.pl, Aero.pl, Hotele24.pl

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów Travelplanet.pl, Aero.pl, Hotele24.pl Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów Travelplanet.pl, Aero.pl, Hotele2pl Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia Podróżnego dla Klientów TRAVELPLANET.PL, AERO.PL, HOTELE2PL, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM

Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM Załącznik nr 7 do Instrukcji Sprzedaży ubezpieczeń na życie oraz majątkowych Procedura dochodzenia roszczenia UBEZPIECZENIE MAJĄTKU PRYWATNEGO CONCORDIA DOM W każdym przypadku wystąpienia szkody, ubezpieczony

Bardziej szczegółowo

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes

Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes Gimnazjum nr 11 w Jaworznie Oferta Ubezpieczenia NNW w Hestii Biznes na rok szkolny 2016/2017 Nr oferty: ECI/867/087/04/2016 WARUNKI SZCZEGÓLNE DO UBEZPIECZENIA NNW HESTIA BIZNES DLA dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki

dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PODMIOTU PRZYJMUJĄCEGO ZAMÓWIENIE NA ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE, ŚWIADCZENIODAWCY ORAZ INNYCH OSÓB UDZIELAJĄCYCH TAKICH ŚWIADCZEŃ dr Małgorzata Serwach, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

automatycznie. ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej ZP.271.2.2012 Załącznik nr 5 do SIWZ - Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej UWAGA: Ubezpieczenie dotyczy wszystkich jednostek wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ oraz w każdej lokalizacji, w której

Bardziej szczegółowo

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE

Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Karta Produktu Ubezpieczenie w Podróży i Assistance Karty Obciążeniowe MCB, VB, VBG, MCC, MCCE Podstawowe informacje na temat Ubezpieczenia dla posiadaczy kart obciążeniowych Visa Business, Visa Business

Bardziej szczegółowo