SĄD NAJWYŻSZY Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SĄD NAJWYŻSZY Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych. Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych"

Transkrypt

1 SĄD NAJWYŻSZY Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych 3/2013

2 BIULETYN SĄDU NAJWYŻSZEGO Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych REDAKCJA Krzysztof Ślebzak WSPÓŁPRACA Daniel Eryk Lach, Dawid Miąsik, Jacek Skoczyński, Eliza Maniewska, Romuald Szewczuk, Michał Raczkowski SEKRETARZ REDAKCJI Hanna Elba tel ISSN WYDAWCA: Sąd Najwyższy Warszawa, Plac Krasińskich 2/4/6

3 SPIS TREŚCI BIULETYN SĄDU NAJWYŻSZEGO Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych I. UCHWAŁY Praca za granicą wynagrodzenie umowa o opłacanie podatku za granicą przez pracodawcę roszczenie pracodawcy o zwrot nadpłaty podatku... 5 Odpowiedzialność członka zarządu spółki za zaległe składki na ubezpieczenie społeczne reprezentacja spółki... 5 Artykuł 18a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych... 5 Wypadek przy pracy wypadek w drodze do pracy lub z pracy... 6 Okres wypłacania ekwiwalentu z tytułu przekroczenia norm czasu pracy jako okres składkowy... 6 Likwidacja urzędu a przejście zakładu pracy... 6 II. ZAGADNIENIA PRAWNE DO ROZSTRZYGNIĘCIA Wysokość wynagrodzenia pełnomocnika procesowego (I UZP 1/13)... 8 Odpowiedzialność członka zarządu spółki kapitałowej za zaległe składki spółka jako zainteresowany w postępowaniu reprezentacja spółki nieważność postępowania (II UZP 1/13) Artykuł 18a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (II UZP 2/13) Likwidacja urzędu a przejście zakładu pracy (III PZP 1/13) III. PRZEGLĄD ORZECZNICTWA Sprawy publiczne (Dawid Miąsik) 1. Wyroki Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Sprawy z zakresu konkurencji Wyrok TS z 6 grudnia 2012 r. w sprawie C-457/10 P AstraZeneca AB i AstraZeneca plc przeciwko Komisji Europejskiej Wyrok TS z 13 grudnia 2012 r. w sprawie C-226/11 Expedia Inc. przeciwko Autorité de la concurrence i in IV. OPRACOWANIA I ANALIZY dr hab. Daniel Eryk Lach Wypadek przy pracy wypadek w drodze do pracy lub z pracy (Analiza do sprawy III UZP 6/12)

4 SPIS TREŚCI dr Jacek Skoczyński Praca za granicą wynagrodzenie umowa o opłacanie podatku za granicą przez pracodawcę roszczenie pracodawcy o zwrot nadpłaty podatku (Notatka do sprawy I PZP 3/12) dr Jacek Skoczyński Odpowiedzialność członka zarządu spółki kapitałowej za zaległe składki spółka jako zainteresowany w postępowaniu reprezentacja spółki nieważność postępowania (Notatka do sprawy II UZP 1/13) dr Michał Raczkowski Okres wypłacania ekwiwalentu z tytułu przekroczenia norm czasu pracy jako okres składkowy) (Notatka do sprawy III UZP 7/12) dr Michał Raczkowski Likwidacja urzędu a przejście zakładu pracy (Notatka do sprawy III PZP 1/13) Prof. dr hab. Inetta Jędrasik-Jankowska Artykuł 18a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Analiza prawna w sprawie II UZP 2/13)

5 I. UCHWAŁY Praca za granicą wynagrodzenie umowa o opłacanie podatku za granicą przez pracodawcę roszczenie pracodawcy o zwrot nadpłaty podatku Postanowienie Sądu Najwyższego z 6 lutego 2013 r. (I PZP 3/12) Odmówiono podjęcia uchwały. B. Cudowski, Z. Myszka, R. Spyt Sąd Najwyższy wydał postanowienie po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Kielcach postanowieniem z 23 listopada 2012 r. (V Pa 79/12): Czy strony umowy o pracę wykonywanej za granicą mogły ustalić, że kwoty zapłaconego przez pracodawcę podatku od wynagrodzenia nie stanowiły części wynagrodzenia pracownika, a zwrot nadpłaconego podatku nie stanowił świadczenia należnego pracownikowi z tytułu stosunku pracy? Odpowiedzialność członka zarządu spółki za zaległe składki na ubezpieczenie społeczne reprezentacja spółki Uchwała Sądu Najwyższego z 10 kwietnia 2013 r. (II UZP 1/13) Członek zarządu spółki akcyjnej odwołujący się od decyzji stwierdzającej jego odpowiedzialność za zaległości składkowe nie może reprezentować tej spółki występującej w sprawie w charakterze zainteresowanej (art k.s.h.). J. Kuźniar, R. Kuczyński, J. Strusińska Żukowska Sąd Najwyższy podjął uchwałę po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Apelacyjny w Warszawie postanowieniem z 10 października 2012 r. (III AUa 422/12): Czy zachodzi nieważność postępowania wynikająca z nienależytego umocowania pełnomocnika spółki akcyjnej (art. 379 pkt 2 k.p.c.) w sytuacji gdy odwołującym się od decyzji stwierdzającej odpowiedzialność za zobowiązania spółki akcyjnej z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne jest prezes zarządu tejże spółki, który występuje jednocześnie w sprawie jako reprezentant osoby prawnej (spółki akcyjnej art k.s.h.)? Artykuł 18a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Uchwała Sądu Najwyższego z 10 kwietnia 2013 r. (II UZP 2/13) Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe adwokata wykonującego działalność gospodarczą na podstawie przepisów ustawy z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz ze zm.) w okresie pierwszych 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia wykonywania tej działalności może stanowić zadeklarowana kwota, nie niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia (art. 18a ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz ze zm.), także wówczas gdy działalność tę wykonuje na rzecz byłego pracodawcy, u którego był zatrudniony jako aplikant adwokacki (art. 18a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). J. Kuźniar, R. Kuczyński, J. Strusińska-Żukowska Sąd Najwyższy podjął uchwałę po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku postanowieniem z 21 grudnia 2012 r. (III AUa 1042/12): 5

6 I. UCHWAŁY Czy czynności aplikanta adwokackiego realizowane na podstawie przepisów ustawy z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz ze zm.) wykonywane w celu przygotowania do zawodu adwokata wchodzą w rozumieniu art. 18a ust. 2 pkt 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz ze zm.) w zakres działalności gospodarczej wykonywanej w ramach zawodu adwokata? Wypadek przy pracy wypadek w drodze do pracy lub z pracy Uchwała Sądu Najwyższego z 7 lutego 2013 r. (III UZP 6/12) Ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322) obejmuje zdarzenia mające miejsce na terenie zakładu pracy, także przed rozpoczęciem wykonywania pracy. K. Jaśkowski, H. Kiryło, M. Pacuda Sąd Najwyższy podjął uchwałę po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego przez Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Gorzowie Wielkopolskim postanowieniem z 16 listopada 2012 r. (VI Ua 29/12): Czy ochrona ubezpieczeniowa wynikająca z ustawy z 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 167, poz. 1322) obejmuje zdarzenia mające na terenie zakładu pracy przed rozpoczęciem pracy, czy też te zdarzenia należy uznawać za objęte ochroną z art. 57b ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227)? Okres wypłacania ekwiwalentu z tytułu przekroczenia norm czasu pracy jako okres składkowy Postanowienie Sądu Najwyższego z 7 lutego 2013 r. (III UZP 7/12) Przekazano przedstawione zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia powiększonemu składowi Sądu Najwyższego. K. Jaśkowski, H. Kiryło, M. Pacuda Sąd Najwyższy wydał postanowienie po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego przez Sad Apelacyjny w Rzeszowie postanowieniem z 6 grudnia 2012 r. (III AUa 955/12): Czy okres wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w walucie obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy skutkujący przedłużeniem urlopu bezpłatnego w macierzystym zakładzie pracy odpowiednio do wymiaru nieudzielonego czasu wolnego od pracy przewidziany w 10 ust. 4 rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie niektórych praw i obowiązków pracowników skierowanych do pracy za granicę w celu realizacji budownictwa eksportowego i usług związanych z eksportem (tekst jednolity: Dz. U. z 1986 r. Nr 19, poz. 101 ze zm.) stanowi okres składkowy przewidziany w art. 6 ust. 2 pkt 1a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych? Likwidacja urzędu a przejście zakładu pracy Uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 28 marca 2013 r. (III PZP 1/13) Zniesienie jednostki organizacyjnej wykonującej zadania z zakresu administracji publicznej i przekazanie tych zadań innej jednostce, 6

7 I. UCHWAŁY posiadającej własne zasoby kadrowe wystarczające do ich wykonania, nie stanowi przejścia zakładu pracy na innego pracodawcę w rozumieniu art k.p. W. Sanetra, B. Cudowski, T. Flemming-Kulesza, K. Gonera, J. Iwulski, K. Jaśkowski, Z. Myszka Sąd Najwyższy podjął uchwałę po rozpoznaniu zagadnienia prawnego przekazanego wnioskiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z 11 stycznia 2013 r. (BSA III /13): Czy zniesienie jednostek organizacyjnych administracji publicznej i przekazanie ich zadań innym jednostkom organizacyjnym administracji publicznej, posiadającym własne zasoby kadrowe wystarczające do wykonania przekazanych zadań, stanowi przejście zakładu pracy na innego pracodawcę w rozumieniu art k.p.? 7

8 II. ZAGADNIENIA PRAWNE DO ROZSTRZYGNIĘCIA Wysokość wynagrodzenia pełnomocnika procesowego (I UZP 1/13) Postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 31 grudnia 2013 r. 1 sąd zwrócił się do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym: Czy w sprawie o określenie wysokości zobowiązania z tytułu składek i odsetek po myśli przepisu art. 44 pkt 2 i 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r., Ordynacja podatkowa 2 w zw. z art. 27 ust. 1, 2 i 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 3 wysokość wynagrodzenia pełnomocnika procesowego będącego radcą prawnym powinna być ustalona na podstawie 6 rozporządzenia z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu 4, czy też na podstawie innego przepisu tego rozporządzenia? Wocenie Sądu Apelacyjnego sprawa jest niewątpliwie sprawą z zakresu ubezpieczeń społecznych w rozumieniu art pkt 1 k.p.c., ponieważ toczy się z na podstawie odwołania płatnika składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych od decyzji organu rentowego. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego 1 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 31 grudnia 2013 r. (III AUz 279/12). 2 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). 3 Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz ze zm.). 4 Rozporządzenie z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz ze zm.). ustanowionego z urzędu 5 (zwanym dalej skrótowo w/w rozporządzeniem MS) spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych dotyczy jedynie przepis 11 ust. 2 zawarty w rozdziale 3, wprost obejmujący wyłącznie sprawy o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego. Nie budzi najmniejszych wątpliwości fakt, że przedmiot sporu w niniejszej sprawie, jakim jest określenie wysokości zobowiązania z tytułu składek i odsetek po myśli przepisu art pkt 2 i 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 6 w zw. z art. 27 ust. 1, 2 i 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 7 czyli dla potrzeb dokonania wpisu zastawu skarbowego do rejestru zastawów skarbowych, nie jest desygnatem tak określonego zakresu spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, gdyż w żadnym razie nie jest to sprawa o jakiekolwiek świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego, nawet jeżeli wziąć pod uwagę fakt, że prawo do tych świadczeń jest uzależnione od uprzedniego opłacenia składek. Tak określony przedmiot sporu nie jest też żadną inną sprawą określoną wprost w przepisach w/w rozporządzenia MS. W takiej sytuacji przepis 5 tego rozporządzenia nakazuje ustalić stawkę minimalną, przyjmując za podstawę stawkę w sprawach o najbardziej zbliżonym rodzaju. Z uwagi na przedmiot sporu, wydaje się, że rozważania powinny ogniskować się wokół przepisu 11 ust. 2 w/w rozporządzenia MS, 5 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz ze zm.). 6 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). 7 Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz ze zm.). 8

9 II. ZAGADNIENIA PRAWNE DO ROZSTRZYGNIĘCIA jako jedynego dotyczącego wprost ubezpieczeń społecznych oraz znajdującego się w tym samym rozdziale przepisu 6 określającego wysokość stawek minimalnych przy określonej wartości przedmiotu sprawy, choć Sąd Apelacyjny dostrzega i inne, potencjalne możliwości, o czym niżej. Oceniając zakres zbliżenia rodzajowego, o jakim mowa w przepisie 5 w/w rozporządzenia MS w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych Sąd Najwyższy uznał, że sprawa o wysokość świadczenia z ubezpieczenia społecznego jest zdecydowanie bliższa rodzajowo sprawie o przyznanie takich świadczeń niż sprawie o zapłatę 8, dokonał zatem swoistego przekroczenia wartości przedmiotu sporu (niewątpliwie dającej się ściśle określić kwotowo), nadając priorytetowe znaczenie faktowi, że jest to jednak wartość świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Z poglądem tym bliżej w uzasadnieniu orzeczenia SN nierozważnym należy się zgodzić w sposób niemal oczywisty. Tym niemniej pogląd ten nie wskazuje kierunku w niniejszej sprawie. Sąd Najwyższy uznał też, że w myśl 5 w/w rozporządzenia MS sprawą o najbardziej zbliżonym rodzaju do sprawy o wysokość kapitału początkowego jest sprawa o świadczenia pieniężne z ubezpieczenia społecznego i zaopatrzenia emerytalnego ( 11 ust. 2 tego rozporządzenia) 9. W uzasadnieniu tego orzeczenia Sąd Najwyższy odwołał się m.in. do tego, że kapitał początkowy można nazwać hipotetyczną emeryturą za okresy składkowe i nieskładkowe osób ubezpieczonych do 31 grudnia 1998 r., w tej zatem okoliczności upatrując rodzajowego zbliżenia kapitału do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. I z tym poglądem nie sposób się nie zgodzić. Przy okazji tych rozważań Sąd Najwyższy wyraził jednak pogląd, że wykładnia tego przepisu ( 5 w/w rozporządzenia MS przyp. SA) 8 Por. postanowienie SN z 13 marca 2012 r. (II UZ 3/12), LEX Nr Por. postanowienie SN z 18 października 2011 r. (III UZ 23/11); OSNP z 2012 r., nr 21 22, s. 275, LEX Nr nie może nie uwzględniać faktu, iż w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych występuje duże zróżnicowanie, tak pod względem podmiotowym jak i przedmiotowym. Są to bowiem zarówno sprawy, w których stroną odwołującą się od decyzji organu rentowego jest osoba fizyczna dochodząca prawa do świadczeń stanowiących dla niej jedyne, bądź podstawowe źródło utrzymania, jak i sprawy, w których stroną odwołującą się jest płatnik składek, w których przedmiotem sporu jest na przykład sposób ustalania podstawy wymiaru składek od przychodów osiąganych przez osoby wykonujące pracę na rzecz płatnika, a w konsekwencji wysokość tych składek. Nie może być natomiast wątpliwości co do tego, że w odniesieniu do pierwszej z wymienionych kategorii spraw, stawka minimalna opłat za czynności radcy prawnego (w myśl 11 ust. 2 rozporządzenia wynosząca 60 złotych), przy uwzględnieniu na ogół bardzo trudnej sytuacji materialnej osoby odwołującej się od decyzji organu rentowego, musi być stosunkowo niska, choćby po to, aby zapewnić osobie ubogiej skorzystanie z pomocy prawnej profesjonalnego pełnomocnika. Koszty procesu, w tym wysokość opłat za czynności profesjonalnych pełnomocników stanowią istotny czynnik decydujący o dostępności jednostki do sądu oraz decydują o zapewnieniu jej realizacji prawa do sprawiedliwego rozpatrzenia sprawy przez sąd (art. 45 ust. 1 Konstytucji rzeczypospolitej Polskiej). Posługując się tym samym argumentem, w uzasadnieniu wyroku z 10 lutego 2009 r. 10 Sąd Najwyższy uznał, że wskazane argumenty, przemawiające za odpowiednim stosowaniem 11 ust. 2 rozporządzenia do wymienionych wyżej spraw (o świadczenia z ubezpieczenia społecznego) nie dotyczą spraw o składki, już choćby z tej przyczyny, że najczęściej stroną odwołującą się jest w nich płatnik składek, w stosunku do którego nie zachodzi konieczność zapewnienia prawa do sądu poprzez zmniejszenie obciążeń w zakresie kosztów procesu ( ) 10 Wyrok SN z 10 lutego 2009 r. (II UK 189/08); OSNP z 2010 r., nr 17 18, s

10 II. ZAGADNIENIA PRAWNE DO ROZSTRZYGNIĘCIA i dlatego za uprawniony należy uznać pogląd, iż sprawami o najbardziej zbliżonym rodzaju do takich spraw (w rozumieniu 5 rozporządzenia) są sprawy, o których mowa w 6, tj. takie, w których o wysokości stawek minimalnych decyduje wartość ich przedmiotu. Sąd Najwyższy brał zatem pod uwagę jako argument w swych rozważaniach, i to nie marginalnie, wysokość stawki minimalnej jako warunkującej dostęp strony procesowej do sądu w określonego rodzaju sprawach. Znane jest także Sądowi Apelacyjnemu postanowienie Sądu Najwyższego z 5 czerwca 2009 r. 11, w którym Sąd Najwyższy stwierdził m.in., że w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych dotyczącej przeniesienia na członków zarządu spółki zobowiązań za zaległości z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynagrodzenie pełnomocnika będącego radcą prawnym powinno być ustalone na podstawie 6 (w/w rozporządzenia MS), a nie w oparciu o 11 ust. 2 tego rozporządzenia. Sąd Najwyższy odwołał się w nim do wcześniejszej linii orzeczniczej, a w szczególności do swojej uchwały z 9 marca 1993 r. 12, w której stwierdził, że pełnomocnikowi Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (radcy prawnemu) za zastępstwo Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawach o wymiar składek na ubezpieczenie społeczne przysługuje wynagrodzenie ustalone zgodnie z zasadami określonymi w 10 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 4 czerwca 1992 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości 13. Jednak zdaniem Sądu Apelacyjnego wskazane orzecznictwo nie jest w pełni adekwatne 11 Postanowienie SN z 5 czerwca 2009 r. (I UZP 1/09), LEX Nr Uchwała SN z 9 marca 1993 r. (II UZP 5/93), OSNC z 1993 r., nr 11, s Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 4 czerwca 1992 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie w postępowaniu przed organami wymiaru sprawiedliwości (Dz. U. Nr 48, poz. 220). do sytuacji faktycznej występującej w niniejszej sprawie. Wydaje się, że przepis 6 w/w rozporządzenia MS odczytywany wprost dotyczy sytuacji, gdy przedmiotem sporu między stronami staje się określona wartość materialna (prawa czy należności pieniężnej, ustalenie jej wysokości bądź odpowiedzialności za nią), co w niniejszej sprawie oznaczałoby, że uznanie zasadności decyzji organu rentowego pociągałoby za sobą zobowiązanie płatnika (wprost lub w przyszłości) do uiszczenia konkretnej, określonej sumy pieniężnej z tytułu składek. Tymczasem jednak należna kwota składek i odsetek, objęta rozstrzygnięciem Sądu (zresztą niebagatelna, gdyż przekraczająca 11 milionów zł), nie stanowi wartości między stronami w jakikolwiek sposób spornej, ponieważ płatnik nigdy w toku sporu nie kwestionował ani wysokości zadłużenia określonego na konkretną datę, ani też wysokości należnych odsetek zwłoki, a wydana decyzja organu rentowego ma jedynie charakter deklaratoryjny i została wydana wyłącznie z uwagi na wymóg ustawowy, jako że jedynie decyzja określająca wysokość zobowiązania i odsetek za zwłokę może stanowić w myśl art Ordynacji podstawę wpisu skarbowego do rejestru. Organ rentowy nie mógł zatem, zmierzając do dokonania wpisu zastawu skarbowego, decyzji tej nie wydać, pomimo że sama wysokość zobowiązania (a tym bardziej fakt jego istnienia) była i jest między stronami niesporna, zarówno co do wysokości należnych składek jak i odsetek, gdyż strony sporu wiąże (zawarty 14 października 2010 r. i prawidłowo realizowany) układ ratalny. W niniejszej sprawie sama wysokość zobowiązania, określona przez organ rentowy jako wartość przedmiotu sporu, nie ma de facto żadnego merytorycznego znaczenia, a spór przed Sądem toczył się jedynie o zasadę, tzn. o stwierdzenie, czy prawidłowe jest ujęcie przez organ rentowy w w/w decyzji kwoty objętej wcześniej zawartym między stronami i nadal realizowanym układem ratalnym. Odwołując się do przywołanych wyżej orzeczeń Sadu Najwyższego, Sąd Apelacyjny powziął 10

11 II. ZAGADNIENIA PRAWNE DO ROZSTRZYGNIĘCIA wątpliwość, czy we wskazanej sytuacji, która nie dotyczy ani wymiaru składek, ani ustalenia odpowiedzialności za nie, a w której konieczność wydania decyzji przez organ rentowy jest jedynie realizacją wymogu ustawowego, nie zaś wyrazem jakiejkolwiek kontrowersji, sporu między stronami, zasadne jest obciążenie płatnika dodatkowo koniecznością zwrotu organu rentowemu kosztów zastępstwa procesowego według zasad określonych w przepisie 6 cyt. rozporządzenia MS, tzn. jako pochodnej od wartości realizowanego układu ratalnego. W cytowanych bowiem wyżej orzeczeniach Sąd Najwyższy oceniał sytuacje w sprawach, w których wymiar składek bądź ustalenie odpowiedzialności za nie był przedmiotem sporu i wymagał rozstrzygnięcia. Sam Sąd Najwyższy również poszukiwał rodzajowego odpowiednika spraw z zakresu ubezpieczeń społecznych, w których wartość przedmiotu sporu nie ma decydującego znaczenia (a nawet jest nieustalona), w dwóch kolejnych, nietezowanych, postanowieniach z 12 listopada 2007 r. 14 wyrażając pogląd, że charakter spraw o podleganie ubezpieczeniu społecznemu nie pozwala uznać je za zbliżone do spraw z wartością przedmiotu sporu. Najbliższe są spośród spraw unormowanych wprost w przepisach rozporządzenia sprawom o ustalenie wypadku przy pracy z 11 ust. 1 pkt 4. W obu rodzajach spraw chodzi o ustalenie określonej sytuacji i w obu sprawach nie dochodzi się świadczeń pieniężnych. Wydaje się zatem, że Sąd Najwyższy również podziela pogląd o konieczności ustalenia w takich sytuacjach stawki minimalnej w sposób sztywny, bez prób odnoszenia jej do jakiejkolwiek wartości, mogącej być uznawaną za wartość przedmiotu sporu, a która nią w istocie nie jest. Z drugiej jednak strony trudno sprawy o świadczenia z ubezpieczenia społecznego, o których mowa w przepisie 11 ust. 2 w/w rozporządzenia MS, uznać za rodzajowe zbliżone do przedmiotu niniejszego sporu, gdyż jedyne zbliżenie polega na tym, iż obie kategorie spraw mieszczą się w zakresie pojęcia spraw z ubezpieczenia społecznego. Sąd Apelacyjny poszukiwał w w/w rozporządzeniu MS także innych uregulowań, które mogłyby być pomocne w ustaleniu stawki minimalnej. Z uwagi na administracyjny charakter dokonania wpisu do rejestru zastawów skarbowych, z którym integralnie jest związana omawiana w sprawie decyzja organu rentowego oraz na zastosowane rozwiązanie, podobieństwa rodzajowego można poszukiwać w rozdziale 4 w tzw. Innych sprawach, a bliżej w przepisie 14 ust. 2 pkt 1c, dotyczącym stawek minimalnych w postępowaniu administracyjnym w innej sprawie. Stawka ta również określona jest kwotowo i wynosi w pierwszej instancji 240 zł. Charakterystyczna i ważka dla rozstrzygnięcia przedstawionego zagadnienia jest jednak, zdaniem Sądu Apelacyjnego, nowelizacja cyt. przepisu 14 ust. 2 w/w rozporządzenia MS, jaka została dokonana z 1 stycznia 2004 r. rozporządzeniem zmieniającym Ministra Sprawiedliwości z 2 grudnia 2003 r. 15 Do tego dnia bowiem art. 14 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia stanowił, że przed sądami administracyjnymi w pierwszej instancji na podstawie 6 stawkę minimalną określa się w sprawie dotyczącej należności pieniężnych albo praw majątkowych, której wartość została określona przez organ administracji publicznej lub jest oczywista. Począwszy natomiast od 1 stycznia 2004 r. stawkę na podstawie 6 ustala się wyłącznie w sprawach, w których przedmiotem zaskarżenia jest należność pieniężna. Oznacza to tym samym, że dotychczasowe sprawy, w których wartość należności pieniężnych albo praw majątkowych jest oczywista, stały się innymi sprawami w rozumieniu ust. 2 cyt. przepisu (lit. c) i odstąpiono w nich od ustalania stawki minimalnej w zależności od wartości należności czy praw majątkowych, 14 Postanowienia SN z 12 listopada 2007 r. (I UK 107/07), LEX Nr oraz (I UK 106/07), LEX Nr Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 2 grudnia 2003 r. (Dz. U. Nr 212, poz. 2074). 11

12 II. ZAGADNIENIA PRAWNE DO ROZSTRZYGNIĘCIA na korzyść stawki jednolitej, określonej tą samą kwotą dla wszystkich tego typu spraw. Podobieństwa rodzajowego dla niniejszej sytuacji Sąd Apelacyjny upatrywałby, poza wskazanym wyżej administracyjnym charakterem sprawy, przede wszystkim w oczywistości wartości prawa majątkowego, którego dotyczy decyzja. Zatem w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, w przypadku bezsporności, oczywistości wartości prawa majątkowego, wartość ta nie ma aktualnie żadnego znaczenia dla ustalenia wysokości stawki minimalnej. Kierunek nowelizacji rozporządzenia wskazuje na odstępowanie od ustalania stawek minimalnych w zależności od wartości przedmiotu sprawy niejako automatycznie, w oderwaniu od tego czy wartość ta jest w ogóle sporna w sprawie. Stwarzałoby to powód do przyjęcia analogicznego rozwiązania w niniejszej sprawie, w której wysokość należnych składek i odsetek kwestionowana nie była i nie jest. Wreszcie, zdaniem Sądu Apelacyjnego, rodzajowego zbliżenia w niniejszej sprawie poszukiwać można choć bardzo odlegle także w przepisie 7 pkt 5 w/w rozporządzenia MS, który dotyczy dokonania wpisu w księdze wieczystej, jako że niniejsza decyzja zmierza również jedynie do dokonania wpisu zastawu skarbowego do rejestru zastawów skarbowych. Nie można jednak nie wziąć pod uwagę tego, że wydanie decyzji przez organ rentowy nie jest jednak tożsame z dokonaniem wpisu do zastawu, lecz aktem taki wpis poprzedzającym. Poza tym niniejsza sprawa nie jest sprawą z zakresu własności, innych praw rzeczowych i prawa o księgach wieczystych, a tych spraw wprost dotyczą uregulowania zawarte w przepisie 7 rozporządzenia. Istotne jest natomiast to, że w sprawach dotyczących dokonania omawianego wpisu wartość prawa majątkowego (do którego odnosi się wpis; rozporządzenie mówi o każdym wpisie, a zatem także np. ograniczonych prawach rzeczowych itp.) nie ma dla ustalenia stawki minimalnej żadnego znaczenia. Reasumując biorąc pod uwagę kierunek przyjętych w rozporządzeniu, a omówionych wyżej rozwiązań prawnych, Sąd Apelacyjny, choć nie bez wątpliwości, przychyla się do poglądu, że w przypadku ustalenia stawki minimalnej dla wynagrodzenia pełnomocnika procesowego będącego radcą prawnym, w sprawie o określenie wysokości zobowiązania z tytułu składek i odsetek po myśli przepisu art pkt 2 i 3 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa 16 w zw. z art. 27 ust. 1, 2 i 2a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 17, należałoby odstąpić od stosowania uregulowania przepisu 6 w/w rozporządzenia MS na rzecz ustalenia jednolitej stawki kwotowej, niezależnej od wartości objętych decyzja należności. 16 Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.). 17 Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz ze zm.). 12

13 II. ZAGADNIENIA PRAWNE DO ROZSTRZYGNIĘCIA Odpowiedzialność członka zarządu spółki kapitałowej za zaległe składki spółka jako zainteresowany w postępowaniu reprezentacja spółki nieważność postępowania (II UZP 1/13) Postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10 października 2012 r. 18 sąd zwrócił się do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym: Czy zachodzi nieważność postępowania wynikająca z nienależytego umocowania pełnomocnika spółki akcyjnej (art. 379 pkt 2 k.p.c.) w sytuacji gdy odwołującym się od decyzji stwierdzającej odpowiedzialność za zobowiązania spółki akcyjnej z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenia społeczne jest prezes zarządu tejże spółki, który występuje jednocześnie w sprawie jako reprezentant osoby prawnej (spółki akcyjnej art k.s.h.)? Sformułowane powyżej zagadnienie prawne ujawniło się w konfrontacji z poglądem Sądu Najwyższego wyrażonym w wyroku z 3 sierpnia 2011 r. 19, którego teza brzmi: W sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych z odwołania od decyzji organu rentowego, w której stronami są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek jej zarządu, spółkę reprezentuje zarząd (art k.s.h.); art k.s.h. nie ma zastosowania. Uzasadniając swoje stanowisko Sąd Najwyższy podkreślił, że odwołanie od decyzji organu rentowego stanowi odpowiednik pozwu a zatem przeciwnikiem procesowym (pozwanym) podmiotu inicjującego spór sądowy (odwołującego się) w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych jest zawsze organ rentowy. Zatem niezależnie od roli procesowej spółki z o.o. i członka jej zarządu, w sprawie 18 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 10 października 2012 r. (III AUa 422/12). 19 Wyrok SN z 3 sierpnia 2011 r. (I UK 16/11), OSN IPUSiSP z 2012 r., nr 17 18, poz z zakresu ubezpieczeń społecznych z odwołania od decyzji organu rentowego, spór toczy się pomiędzy odwołującym się a organem rentowym. Pozycja procesowa innych stron tego postępowania (ubezpieczonego, innej osoby, której praw i obowiązków dotyczy zaskarżona decyzja, zainteresowanego) jest niezależna od pozycji przeciwników procesowych, czyli odwołującego się (powoda) i organu rentowego (pozwanego), a więc możliwa jest sprzeczność ich interesów. Nie zmienia to jednak stwierdzenia, że nawet w takiej sytuacji spór sądowy toczy się między powodem (odwołującym się) i pozwanym (organem rentowym), a nie między odwołującym się i innymi stronami postępowania. Oznacza to, że w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych z odwołania od decyzji organu rentowego, nigdy nie mamy do czynienia ze sporem pomiędzy spółką z o.o. a członkiem jej zarządu w rozumieniu art k.s.h., niezależnie od tego, w jakim charakterze podmioty te uczestniczą w procesie. W takiej sprawie przepis ten nie ma więc zastosowania a spółkę reprezentuje zarząd (art k.s.h.). Pozycja procesowa organu rentowego jako pozwanego eliminuje przy tym możliwość zagrożenia interesów spółki lub jej wierzycieli (nie ma niebezpieczeństwa naruszenia interesów, ochronie których służy art k.s.h.). Z kolei w uzasadnieniu postanowienia z 5 października 2011 r. 20 Sąd Najwyższy stwierdził, że w świetle poglądów judykatury i nauki prawa, pod pojęciem sporu o jakim mowa w art k.s.h., rozumie się wszelkie postępowania sądowe, zarówno procesowe, jak i nieprocesowe, zaś w przypadku postępowania 20 Postanowienie SN z 5 października 2011 r. (II UZP 9/11). 13

14 II. ZAGADNIENIA PRAWNE DO ROZSTRZYGNIĘCIA procesowego tak sytuację, gdy spółka i członek jej zarządu występują po przeciwnych stronach (powoda i pozwanego), jak i wtedy, gdy występują w innych relacjach (strona interwenient przystępujący do sprawy po drugiej stronie). W orzecznictwie Sądu Najwyższego akcentuje się przy tym, w przeciwieństwie do ostatniego z cytowanych wyżej stanowisk doktryny że dla przyjęcia sporu jako przesłanki wyłączenia reprezentacji spółki przez członka zarządu nie jest konieczne wystąpienie rzeczywistej sprzeczności interesów tych podmiotów, lecz wystarczająca w tym względzie jest potencjalna kolizja owych interesów. Po omówieniu kwestii związanych z oznaczeniem stron w postępowaniu odrębnym z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych Sąd Najwyższy podkreślił, że to specyficzne uregulowanie stron wydaje się właściwe także dla opisu relacji pomiędzy członkiem zarządu spółki kapitałowej (jako osobą, której praw i obowiązków dotyczy zaskarżona decyzja), a samą spółką (jako zainteresowaną) w postępowaniu z odwołań od decyzji w przedmiocie odpowiedzialności członka zarządu jako osoby trzeciej za zaległości składkowe spółki. Prowadząc dalsze wywody prawne na gruncie przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa i ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych Sąd Najwyższy stwierdził, iż należy założyć istnienie konfliktu interesów między spółką a członkiem zarządu w procesie z odwołania członka zarządu od decyzji organu rentowego stwierdzającej jego odpowiedzialność za zaległości składkowe spółki. Opisany stan faktyczny odpowiada zatem hipotezie normy prawnej zawartej w art k.s.h. i skutkuje zgodnie z dyspozycją tejże normy wyłączeniem ogólnej zasady reprezentacji spółki przez zarząd na rzecz reprezentacji przez radę nadzorczą lub pełnomocnika powołanego uchwałą zgromadzenia wspólników. Odnotowując fakt, że w rozpoznawanej sprawie prezes zarządu dysponował uchwałą wspólników upoważniającą go do występowania w imieniu spółki w toczącym się postępowaniu sądowym Sąd Najwyższy zauważył, iż należy rozważyć, czy w zaistniałej sytuacji pełnomocnictwo zostało udzielone osobie predestynowanej do tej roli. Po omówieniu stanowiska doktryny w kwestii możliwości udzielenia członkowi zarządu przez zgromadzenie wspólników pełnomocnictwa do reprezentowania spółki w umowie lub sporze między nim a spółką Sąd Najwyższy podkreślił, że tak w nauce prawa, jak i w orzecznictwie sądowym zasadniczo za sprzeczną z przepisem art k.s.h. uważa się sytuację występowania w roli pełnomocnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością członka jej zarządu będącego jednocześnie stroną zawieranej umowy lub sporu prowadzonego z tą spółką. Sąd Najwyższy wskazał następnie, że o ile zawarcie umowy przez spółkę reprezentowaną przez osobę nieuprawnioną do tego w świetle art k.s.h. implikuje z mocy art k.c. bezwzględną nieważność tej czynności prawnej o tyle występowanie w imieniu spółki w sporze sądowym osoby niemogącej być w myśl cytowanego przepisu jej pełnomocnikiem implikuje nieważność postępowania lecz nie z mocy art. 379 pkt 5 k.p.c., ale z mocy art. 379 pkt 2 k.p.c. Pomimo tego, że postanowienie Sądu Najwyższego z 5 października 2011 r. jest późniejsze, niż powołany wyrok z 3 sierpnia 2011 r., to jednak trudno znaleźć w uzasadnieniu postanowienia jakiekolwiek odniesienie do tezy wyroku. Jednocześnie w ocenie Sądu Apelacyjnego pomiędzy cytowanymi orzeczeniami zachodzi zasadnicza rozbieżność, której nie tłumaczą okoliczności każdej ze spraw. Zdaniem Sądu Apelacyjnego gdyby przyjąć, że w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych z odwołania od decyzji organu rentowego spór toczy się pomiędzy odwołującym się a organem rentowym to obowiązek Sądu wzywania zainteresowanego do udziału w postępowaniu (art k.p.c.) byłby co najmniej dyskusyjny. W komentarzu do kodeksu postępowania cywilnego 21 pod- 21 Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz pod redakcją Tadeusza Erecińskiego wydanie 2, Warszawa 2007 r., tom 2, s

15 II. ZAGADNIENIA PRAWNE DO ROZSTRZYGNIĘCIA kreśla się, że w omawianych sprawach występuje mnogość stron, których interesy procesowe (i materialno-prawne) mogą być w różnych układach zbieżne, mogą się krzyżować albo pozostawać w sprzeczności. Sąd Apelacyjny podziela przy tym stanowisko, że dla przyjęcia sporu jako przesłanki wyłączenia reprezentacji spółki przez członka zarządu nie jest konieczne wystąpienie rzeczywistej sprzeczności interesów tych podmiotów, lecz wystarczająca w tym względzie jest potencjalna kolizja owych interesów. Można bowiem założyć, że w przypadku bezskuteczności egzekucji przeciwko spółce i odpowiedzialności członka zarządu z powodu niezłożenia wniosku o ogłoszenie upadłości spółki we właściwym czasie, udział takiej spółki w sprawie może oznaczać jej spór z odwołującym się, ponieważ oddalenie odwołania przekłada się bezpośrednio na obowiązki osoby prawnej. Natomiast wynik sporu to z reguły rezultat aktywności stron, zależnej od ich samodzielności i niezależności od pozostałych stron. Można przy tym wątpić czy pozycja procesowa organu rentowego jako pozwanego rzeczywiście eliminuje przy tym możliwość zagrożenia interesów spółki lub jej wierzycieli. Podstawowym celem organu rentowego w sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych z odwołania od jego decyzji jest obrona tejże decyzji, wydanej w interesie funduszu ubezpieczeń społecznych. 15

16 II. ZAGADNIENIA PRAWNE DO ROZSTRZYGNIĘCIA Artykuł 18a ust. 2 pkt 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (II UZP 2/13) Postanowieniem Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 21 grudnia 2012 r. 22 sąd zwrócił się do Sądu Najwyższego z pytaniem prawnym: Czy czynności aplikanta adwokackiego realizowane na podstawie przepisów ustawy z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze 23 wykonywane w celu przygotowania do zawodu adwokata wchodzą w rozumieniu art. 18a ust. 2 pkt 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 24 w zakres działalności gospodarczej wykonywanej w ramach zawodu adwokata? Rozstrzygnięcie zagadnienia ma kluczowe znaczenie dla rozstrzygnięcia przedmiotowej sprawy, zaś odpowiedź na zapytanie w świetle poglądów judykatury wbrew pozorom nie jest oczywista. Ponadto, odpowiedź na zadane pytanie ma istotne znaczenie z punktu widzenia doniosłości problematyki prawnej wynikającej ze sposobu stosowania przepisu art. 18a ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 25. Negatywna odpowiedź na postawione wyżej pytanie skutkuje aprobatą oceny prawnej przedstawionej tak przez Sąd Okręgowy w przedmiotowej sprawie jak również poglądów orzeczniczych wyrażonych w judykaturze sądów powszechnych, które wskazane zostaną poniżej. Pozytywna jednak odpowiedź na postawione wyżej pytanie do której skłania się Sąd 22 Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 21 grudnia 2012 r. (III AUa 1042/12). 23 Ustawa z 26 maja 1982 r. Prawo o adwokaturze (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 146, poz ze zm.). 24 Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz ze zm.). 25 Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz ze zm.). Apelacyjny w Gdańsku w składzie przedstawiającym niniejsze zagadnienie prawne oznacza brak podstaw do zastosowania względem wnioskodawczyni zasad opłacania składek na ubezpieczenie społeczne opartych na regulacji z art. 18a ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 26 dalej s.u.s. W przekonaniu Sądu Apelacyjnego punktem wyjścia do udzielenia właściwej odpowiedzi jest konieczność prawidłowego odkodowania zawartego w art. 18a ust. 2 pkt 2 s.u.s. zwrotu czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej. Część wątpliwości co do sposobu odczytywania powyższego zwrotu usunął Sąd Najwyższy przy okazji rozstrzygania sprawy I UK 323/ Orzeczenie powyższe zapadło jednak przy rozstrzyganiu skargi kasacyjnej w konkretnej sprawie i ze względu na konstrukcję uzasadnienia dostosowaną do istoty rozstrzyganej sprawy skłaniać może do odmiennych interpretacji, czego przykładem jest choćby to, że przy rozpoznawaniu niniejszej sprawy przywoływane jest na poparcie swych racji przez obie strony procesowe. Jak wskazał Sąd Najwyższy w pierwszej części zaprezentowanej tezy orzeczniczej zwrot wykonywały w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej z art. 18a u.s.u.s. z 1998 r. należy odnieść do czynności zatrudnienia (obowiązków) powierzonych przez pracodawcę i wykonywanych faktycznie przez pracownika na konkretnym stanowisku pracy, a nie do wszystkich czynności jakie pracownik może wykonywać np.: z racji posiadanych przez niego kwalifikacji, 26 Ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz ze zm.). 27 Wyrok SN z 23 marca 2010 r. (I UK 323/09), LEX Nr

17 II. ZAGADNIENIA PRAWNE DO ROZSTRZYGNIĘCIA bądź też do działań o takim samym lub podobnym charakterze. W uzasadnieniu orzeczenia przenosząc powyższą tezę na grunt konkretnego stanu faktycznego Sąd Najwyższy wskazał m.in. że usługi w zakresie ochrony zdrowia ludzkiego świadczone przez lekarza stomatologa prowadzącego indywidualną praktykę lekarską, jak i lekarza stomatologa stażysty na podstawie umowy o pracę należy kwalifikować zgodnie z ustawą z 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty. Tym samym lekarz stomatolog prowadzący indywidualną praktykę nie świadczy innych usług z zakresu ochrony zdrowia od lekarza dentysty stażysty, jeżeli czynności podejmowane przez nich z zakresu ochrony zdrowia są tożsame. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 28 wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowiednimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności badań stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobieganiu im, leczeniu i rehabilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich. Powyższe rozważania skłonić mogą do postawienia tezy, która stawiana jest przez wnioskodawczynię w niniejszym postępowaniu a także przez niektóre sądy o czym niżej, że wskazany zwrot oznacza konieczność wykonywania w ramach stosunku pracy czynności takich samych (tożsamych) jak czynności, które ubezpieczony wykonuje następnie w ramach prowadzonej przez siebie pozarolniczej działalności gospodarczej. Tak też Sąd Apelacyjny w K. w sprawie aplikanta radcowskiego i radcy prawnego (przy czym zagadnienia tam analizowane mają odpowiednie odniesienie dla rozstrzygnięcia sprawy w relacji aplikant adwokacji adwokat) zauważa w uzasadnieniu, że nie można na nim [wyroku SN w sprawie I UK 323/09] opierać stanowiska w niniejszej sprawie już chociażby tylko z tego powodu, iż dotyczy on zupełnie odmiennego stanu faktycznego. Inna jest bowiem droga do zawodu wyznaczona tym wyrokiem, a mianowicie od lekarza stomatologa stażysty do lekarza dentysty, a inna od aplikanta radcowskiego do radcy prawnego. Można bowiem powiedzieć, że w pierwszym przypadku jest to droga bardziej bezpośrednia, lekarz stażysta przyuczający się do zawodu wykonuje bowiem stricte tożsame czynności jak osoba będąca dentystą. Niewątpliwie czyni to pod okiem opiekuna, jednak czynności obejmują bezpośrednio leczenie osób, Tymczasem, tak jak radca prawny świadczy pomoc prawną, co jest esencją tego zawodu, tak aplikant radcowski nigdy tej pomocy nie świadczy. Jego działania wchodzą w skład działań patrona i mają na celu przyuczenie do zawodu, nie dotykają w zasadzie bezpośrednio klientów. (wyrok z 23 listopada 2011 r., III AUa 2719/11). Z takiego samego założenia wychodziła także wnioskodawczyni odnosząc się do tej kwestii zarówno we wniosku o interpretację jak i w odwołaniu od decyzji organu rentowego przy czym wnioskodawczyni zwróciła uwagę na ten fragment uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego, w którym zwraca on uwagę na specyfikę zawodu lekarza. Lektura wskazanego orzeczenia w przekonaniu Sądu Apelacyjnego w G. nie wydaje się prowadzić jednak do takich wniosków jakie poczyniła wnioskodawczyni, czy wcześniej Sąd Apelacyjny w K. Faktem jest, że Sąd Najwyższy rozpoznawał na gruncie ustawy z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 29. Uwypuklona przez Sąd Najwyższy tożsamość czynności z zakresu ochrony zdrowia podejmowanych przez lekarza i stażystę miała jak się wydaje za zadanie wzmocnić argumentację na gruncie konkretnej rozpoznawanej sprawy. Pozostałe jednak rozważania, którym podporządkowana jest postawiona przez Sąd Najwyższy teza orzecznicza mają w ocenie Sadu Apelacyjnego w G. charakter bardziej 28 Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm.). 29 Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm.). 17

18 II. ZAGADNIENIA PRAWNE DO ROZSTRZYGNIĘCIA uniwersalny. W szczególności zaś z perspektywy niniejszej sprawy uwypuklenia wymaga ten fragment uzasadnienia Sądu Najwyższego, w którym stwierdza on, że: Mając ( ) na uwadze ( ) cel jakiemu służyło wprowadzenie art. 18a ustawy systemowej stwierdzić należy, że wnioskodawczyni wykonywała praktykę lekarską w ramach działalności gospodarczej na majątku byłego pracodawcy i nie była zmuszona do ponoszenia ryzyka związanego z podejmowaniem działalności w postaci wydatkowania wysokich kwot na zakup sprzętu medycznego oraz surowców potrzebnych do świadczenia usług opieki dentystycznej. Tym samym nie jest uzasadnione zmniejszenie ryzyka związanego z podejmowaniem takiej działalności poprzez przeznaczenie zwolnionych na podstawie art.18a ustawy systemowej środków na prowadzenie i rozwój działalności gospodarczej. W ocenie Sądu Apelacyjnego w G. poszukiwanie ratio legis dla stosowania preferencyjnych stawek ubezpieczenia społecznego dla adwokatów/radców otwierających działalność gospodarczą w siedzibie dotychczasowego pracodawcy w ramach umowy o współpracę z tym pracodawcą i w oparciu o klientów dotychczasowego pracodawcy, wydaje się równie utrudnione. Wątpliwości się tylko zwiększają gdy zestawi się sytuację tych osób z sytuacją adwokatów otwierających po odbyciu aplikacji samodzielną praktykę opartą na pozyskiwaniu klientów we własnym zakresie. Sąd Apelacyjny w Warszawie w podobnej sprawie (III AUa 897/10) czy też Sąd Apelacyjny w Katowicach w przywołanej sprawie III AUa 2719/11 nawiązują w uzasadnieniach do orzecznictwa sądów administracyjnych Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 12 grudnia 2007 r. 30 oraz Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 1 marca 2007 r. 31 Potrzeba powołania się na powyższe 30 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z 12 grudnia 2007 r. (I SA/GI 805/07), LEX Nr Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 1 marca 2007 r. (I SA/Po 1138/06), LEX Nr orzecznictwo wynika z tego, jak argumentuje Sąd Apelacyjny w Warszawie, że Poglądy te wyrażone zostały co prawda na gruncie art. 9a ust. 3 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych 32 [dalej u.p.d.f.], jednakże przepis ten analogicznie jak art. 18a ust. 2 u.s.u.s. wiąże ujemne skutki (utratę prawa do opodatkowania w korzystniejszy sposób) ze świadczeniem usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, wykonywanym w roku podatkowym lub w roku poprzedzającym rok podatkowy, w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Również w niniejszej sprawie wnioskodawczyni odwołuje się do wskazanego orzecznictwa. Stosownie zaś do art. 9a ust. 3 u.p.d.f. Jeżeli podatnik, który wybrał sposób opodatkowania, o którym mowa w ust. 2, uzyska z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub z tytułu prawa do udziału w zysku spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy, podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c i jest zobowiązany do wpłacenia zaliczek od dochodu osiągniętego od początku roku, obliczonych przy zastosowaniu skali podatkowej, o której mowa w art. 27 ust. 1, oraz odsetek za zwłokę od zaległości z tytułu tych zaliczek. W judykaturze sądów administracyjnych słusznie zaś wskazuje się, że przy interpretacji użytego w art. 9a ust. 3 u.p.d.f. przez ustawodawcę zwrotu: świadczenie usług ( ) odpowiadających czynnościom ( ), które podatnik wykonywał w ramach stosunku pracy ( ) nie ma wątpliwości, że chodzi tutaj o tożsamość czynności wykonywanych wcześniej w ramach stosunku pracy i obecnie 32 Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz. U. nr 14 z 2000 r., poz. 176). 18

19 II. ZAGADNIENIA PRAWNE DO ROZSTRZYGNIĘCIA w działalności wykonywanej w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej (tak WSA w Gliwicach w wyroku jw.). Odwoływanie się do wskazanego orzecznictwa byłoby bezsprzecznie uzasadnione wówczas, gdyby sposób regulacji prawnej zawarty w obu normach (art. 18a s.u.s. i art. 9a ust. 3 u.p.d.f.) był ze sobą zbieżny. Wniosek taki usprawiedliwiać mogą poglądy doktryny prawa już na etapie prac legislacyjnych. Tak też godzi się przytoczyć opinię sporządzoną na zlecenie Komisji Polityki Społecznej i Rodziny za pośrednictwem Biura Studiów i Ekspertyz kancelarii Sejmu przez prof. dr ha. Witolda Modzelewskiego, gdzie Autor opinii zauważa, że jest to kalka z przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Gdyby tak było w istocie, to należałoby zgodzić się z prezentowaną interpretacją i zaakceptować potrzebę odwoływania się do orzecznictwa sądów administracyjnych mając zwłaszcza na względzie w pełni aprobowane przez Sąd Apelacyjny na gruncie przepisów podatkowych stanowisko Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie wyrażone w wyroku z 20 lipca 2010 r. 33, gdzie NSA wskazał, że: zawarty w art. 9a ust. 3 u.p.d.f. zwrot normatywny odpowiadający czynnościom odnosi się do przychodów ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, które są takie same (tożsame) jak czynności, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy. Przenosząc powyższą regulację na grunt relacji adwokat aplikant adwokacji nie budzi wątpliwości Sądu Apelacyjnego, że czynności wykonywane przez osoby aplikujące do zawodu adwokata (także radcy prawnego jak i innych zawodów prawniczych) nie pokrywają się całkowicie a wręcz różnią się zasadniczo od czynności osób wykonujących zawód adwokata (a także inne zawody prawnicze). Zasadnicza różnica tkwi zarówno w podporządkowaniu aplikanta, którego zadaniem jest szkolenie pod nadzorem 33 Wyrok NSA w Warszawie z 20 lipca 2010 r. (II FSK 516/09), LEX Nr patrona i w konsekwencji braku samodzielności jak też w znacznie węższym zakresie czynności jakimi może zajmować się aplikant. Nie można jednak nie zauważyć, że sposób legislacji obu uregulowań jest całkowicie inny, co właśnie otwiera drogę do skonstruowania niniejszego zapytania. O ile przymiotnik odpowiadający oznacza tyle samo co zgodny, o tyle zwrot wchodzący w zakres oznacza tyle co mieszczący się w czymś, element czegoś, zaliczający się do czegoś. W konsekwencji, w ocenie Sądu przedstawiającego zagadnienie prawne do rozstrzygnięcia, odkodowanie zwrotu wykonywały w ramach stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej wydaje się oznaczać konieczność wykonywania w ramach stosunku pracy nie czynności takich samych, tożsamych do objętych działalnością gospodarczą a tylko przynajmniej niektórych czynności, które odpowiadają czynnościom realizowanym w ramach działalności gospodarczej. Wykładnia wskazanego zwrotu zawartego w art. 18 ust. 2 pkt 2 s.u.s. wyłącznie w zakresie jego literalnego brzmienia oznacza, że wykonywanie na rzecz byłego pracodawcy przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą jakichkolwiek czynności objętych wcześniejszą umową o pracę wykluczałoby możliwość skorzystania z uprawnienia do naliczania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w okresie pierwszych 24 miesięcy kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej od podstawy wymiaru wynoszącej 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia stosownie do art. 18a ust. 1 ustawy. Taka interpretacja wydaje się zbieżna z poglądem wyrażonym przez Sąd Najwyższy w sprawie I UK 323/09 (pierwsza część tezy). Jak się wydaje, przy ustalaniu właściwej drogi interpretacyjnej nie można pomijać celu jaki przyświecał ustawodawcy przy stanowieniu prawa. Zabieg ten jest jednak o tyle utrudniony, że uzasadnienie tego fragmentu ustawy z 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń 19

20 II. ZAGADNIENIA PRAWNE DO ROZSTRZYGNIĘCIA społecznych oraz niektórych innych ustaw 34, którą wprowadzono do s.u.s. art. 18a jest bardzo lakoniczne. Sąd Apelacyjny w K. w uzasadnieniu przywołanego wyroku wyraził słuszną uwagę, że w uzasadnieniu projektu ustawy wprowadzającej do ustawy systemowej art. 18a wskazuje się, że nowelizacja miała na celu zachęcić do rozpoczęcia działalności i do przeznaczenia zaoszczędzonych w ten sposób kwot na zakup maszyn bądź surowców do produkcji. Rozwijając tę myśl dalej w kierunku dyskusji jakie poprzedzały uchwalenie przepisu należy zwrócić uwagę, że regulacja ta miała na celu zachęcić nowe osoby do aktywizacji poprzez rozpoczynanie pozarolniczej działalności gospodarczej. Ustawodawca wprowadzając powyższą regulację miał na celu ułatwienie wkroczenia na rynek tym wszystkim podmiotom, które znajdują się w podobnej trudnej sytuacji, w której trudno jest im konkurować z podmiotami funkcjonującymi na rynku od dłuższego czasu. Zabiegi ukierunkowane na reklamę, pozyskiwanie nowych klientów w tym także na przedstawienie bardziej konkurencyjnej oferty są z natury rzeczy kosztowne. Ustawodawcy nie umknęło także i to, że wśród podmiotów otwierających działalność są i takie, które wychodząc z prawno-pracowniczego zatrudnienia nawiązują współpracę z dotychczasowymi pracodawcami i w oparciu o przekazanie im części zadań dotychczasowych realizowanych w ramach pracowniczego zatrudnienia zaczynają budować swoją pozycję na rynku. Są to niewątpliwie podmioty uprzywilejowane w stosunku do tych wszystkich, którzy z takiej możliwości skorzystać nie mogą. Ustawodawca ograniczając tym podmiotom przywilej obniżenia składek na ubezpieczenie społeczne miał na celu doprowadzenie do swoistego wyrównania szans. W przeciwnym razie podmioty takie w kategoriach konkurencji rynkowej korzystałyby z niczym nieuzasadnionych preferencji w relacji tak do podmiotów prowadzących już działalność korzystając 34 Ustawa z 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 150, poz. 1248). z podwójnego premiowania (niższą składką i lepszymi warunkami do utworzenia działalności jak zapewnienie stałego zajęcia), jak też do innych podmiotów nowotworzonych lepszymi warunkami do utworzenia działalności. Z drugiej strony ustawodawca chciał przeciwdziałać sytuacjom, w których pracodawcy wymuszaliby na pracownikach rozwiązanie stosunku pracy i tzw. samo zatrudnienie tj. rozpoczęcie działalności gospodarczej i prowadzenie jej w oparciu o obowiązki realizowane uprzednio w ramach stosunku pracy. Godzi się wskazać, że wyłączenie przyjęte w art. 18 ust. 2 pkt 2 ustawy spotkało się z krytyką prof. dr hab. Witolda Modzelewskiego jako rozwiązanie niekonstytucyjne, ponieważ różnicuje status obywateli wobec prawa (opinia ekspercka jw.). Wydaje się, że przy świadomości celu regulacji określonego powyżej wskazane unormowanie nie może budzić wątpliwości z perspektywy art. 32 Konstytucji RP, który pozwala na dyferencjację sytuacji prawnej obywateli ze względu na istotną cechę relewantną a taką niewątpliwie jest ułatwienie startu w oparciu o zapewnienie podmiotowi przez dotychczasowego pracodawcę źródła przychodów już w momencie rozpoczęcia działalności gospodarczej. Przyjęcie, że wykonywanie na rzecz byłego pracodawcy przez osobę prowadzącą działalność gospodarczą jakichkolwiek czynności objętych wcześniejszą umową o pracę wykluczałoby możliwość skorzystania z art. 18a s.u.s. wydaje się prowadzić do pozytywnej odpowiedzi na pytanie przedstawione Sądowi Najwyższemu. W przekonaniu Sądu Apelacyjnego nie sposób jest bowiem aprobować twierdzenie, że adwokat (podobnie radca prawny czy osoba wykonująca inny zawód prawniczy) nie wykonuje żadnych czynności objętych praktyką w okresie wykonywania pracy w charakterze aplikanta. Próba obrony tego twierdzenia oznaczałaby bowiem konieczność akceptowania tezy, według której aplikacja adwokacka nie służy przygotowaniu do wykonywania zawodu adwokata, skoro adwokat nie wykonuje swych czynności na podstawie wiedzy i doświadczenia zdobytych podczas praktyk aplikacyjnych. 20

Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10

Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10 Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10 Zwrot kosztów procesu strony korzystającej z pomocy radcy prawnego w sprawie o ustalenie odpowiedzialności wspólników spółki jawnej za zaległości z tytułu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 323/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 marca 2010 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Roman Kuczyński

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 183/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 sierpnia 2014 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Gudowska SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 411/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 stycznia 2014 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski SSN Zbigniew Korzeniowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 217/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 lipca 2015 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Hajn w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt I UK 470/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z odwołania B.

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 10 kwietnia 2013 r. II UZP 2/13

Uchwała z dnia 10 kwietnia 2013 r. II UZP 2/13 Uchwała z dnia 10 kwietnia 2013 r. II UZP 2/13 Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar (sprawozdawca), Sędziowie SN: Roman Kuczyński, Jolanta Strusińska-Żukowska. Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu na rozprawie w

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) Sygn. akt III UK 122/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 września 2014 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Krzysztof Staryk (sprawozdawca) w sprawie z wniosku P.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08

Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08 Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08 Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem (spółką) lub kontrakt menedżerski wskazane w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 63/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2005 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Andrzej Wasilewski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Ewa Wolna

UCHWAŁA. Protokolant Ewa Wolna Sygn. akt II UZP 4/13 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 lipca 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Protokolant Ewa Wolna w

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08

Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08 Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08 1. Wspólnik spółki cywilnej prowadzący działalność gospodarczą ma indywidualny tytuł do ubezpieczenia społecznego. 2. Udokumentowana i usprawiedliwiona przerwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca) Sygn. akt I UK 507/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 listopada 2015 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) Sygn. akt II UZ 83/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 lutego 2014 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) w sprawie z wniosku Z. sp.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I PZ 30/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 grudnia 2011 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata Gersdorf w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. BSA III - 4110-5/12. Sąd Najwyższy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych

Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. BSA III - 4110-5/12. Sąd Najwyższy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych PIERWSZY PREZES SĄDU NAJWYŻSZEGO RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 26 czerwca 2012 r. BSA III - 4110-5/12 Sąd Najwyższy Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 321/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 11 maja 2010 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn SSN Halina Kiryło w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska SSA Jolanta Frańczak (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska SSA Jolanta Frańczak (sprawozdawca) Sygn. akt I UZ 33/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 października 2011 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska SSA Jolanta Frańczak (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08

Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08 Wyrok z dnia 16 czerwca 2009 r. I PK 226/08 Sprawy dotyczące odpowiedzialności majątkowej żołnierzy są rozpoznawane w postępowaniu odrębnym w sprawach z zakresu prawa pracy (art. 1 k.p.c. w związku z art.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Małgorzata Gersdorf (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Romualda Spyt (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Małgorzata Gersdorf (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Romualda Spyt (sprawozdawca) Sygn. akt I UK 345/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 marca 2014 r. SSN Małgorzata Gersdorf (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Romualda Spyt (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 237/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 maja 2012 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Romualda Spyt SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt I UK 410/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 marca 2012 r. SSN Zbigniew Myszka w sprawie z odwołania Międzynarodowych Targów Katowickich Spółki z o. o. w Katowicach przeciwko

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W.

ZAGADNIENIE PRAWNE. W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. Sygn. akt III CZP 17/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o zapłatę na skutek apelacji od wyroku Sądu Rejonowego [ ] w W. z dnia 28 maja 2013 r. Czy osoba będąca członkiem zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 21/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 sierpnia 2010 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 348/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 12 kwietnia 2012 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Józef Iwulski SSN Roman

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt III SK 23/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa Elektrociepłowni Z. S.A. z siedzibą w Z. przeciwko Prezesowi Urzędu Regulacji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN Beata Gudowska

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN Beata Gudowska Sygn. akt I UZ 104/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 czerwca 2010 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN Beata Gudowska w sprawie z odwołania C.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 33/12. Dnia 18 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

UCHWAŁA. Sygn. akt III CZP 33/12. Dnia 18 lipca 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III CZP 33/12 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 lipca 2012 r. SSN Jacek Gudowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Dończyk SSN Krzysztof Pietrzykowski w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IP-PB3-423-50/07-2/AJ Data 2007.10.12 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze

Wniosek. Rzecznika Praw Obywatelskich. r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz ze Naczelny Sąd Administracyjny Izba Ogólnoadministracyjna Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Na podstawie art. 264 2 w związku z art. 15 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt I UZ 64/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 marca 2012 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z odwołania

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 373/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 kwietnia 2012 r. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE U Z A S A D N I E N I E

ZAGADNIENIE PRAWNE U Z A S A D N I E N I E Sygn. akt III UZP 7/12 ZAGADNIENIE PRAWNE Czy okres wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w walucie obliczonego jak ekwiwalent za urlop wypoczynkowy skutkujący przedłużeniem urlopu bezpłatnego w macierzystym

Bardziej szczegółowo

Glosa aprobująca do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 lutego 2014 r., III AUz 28/14

Glosa aprobująca do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 20 lutego 2014 r., III AUz 28/14 Prawo Budżetowe Państwa i Samorządu 1(3)/2015 ISSN 2300-9853 DOI: http://dx.doi.org/10.12775/pbps.2015.007 Damian Wąsik Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Collegium Medicum w Bydgoszczy Glosa aprobująca

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 8 maja 2008 r. I PZP 1/08

Postanowienie z dnia 8 maja 2008 r. I PZP 1/08 Postanowienie z dnia 8 maja 2008 r. I PZP 1/08 Świadczenie socjalne należne w okresie od 8 lutego 2001 r. górnikowi, który przeszedł na urlop górniczy przed tą datą, przysługuje w wysokości pomniejszonej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt I UZ 4/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 marca 2012 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z odwołania

Bardziej szczegółowo

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1999 r. I CKN 654/99

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 22 września 1999 r. I CKN 654/99 id: 20163 1. Możliwość wniesienia skargi o uchylenie wyroku sądu polubownego stanowi ( ) dla uczestników postępowania arbitrażowego szczególny środek zaskarżenia wyroku wydanego w tym postępowaniu, a orzeczenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 4 lutego 1999 r. III ZP 38/98. Przewodniczący SSN: Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Teresa Romer, Stefania Szymańska (sprawozdawca).

Uchwała z dnia 4 lutego 1999 r. III ZP 38/98. Przewodniczący SSN: Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Teresa Romer, Stefania Szymańska (sprawozdawca). Uchwała z dnia 4 lutego 1999 r. III ZP 38/98 Przewodniczący SSN: Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Teresa Romer, Stefania Szymańska (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka Piotrowska Sygn. akt II CSK 50/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 31 stycznia 2014 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Agnieszka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 159/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 grudnia 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 367/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 października 2015 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn SSN Zbigniew Myszka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda Sygn. akt I UK 203/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 lutego 2015 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Maciej

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 27 czerwca 2000 r. II UKN 605/99

Wyrok z dnia 27 czerwca 2000 r. II UKN 605/99 Wyrok z dnia 27 czerwca 2000 r. II UKN 605/99 Zakład Ubezpieczeń Społecznych do dnia 1 stycznia 1999 r. nie ponosił odpowiedzialności za zobowiązania jednostek budżetowych Skarbu Państwa (art. 40 1 KC).

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt II UK 482/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 czerwca 2014 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 24 lipca 2001 r. I PKN 535/00. Adwokat nie jest pracownikiem zespołu adwokackiego, którego jest

Wyrok z dnia 24 lipca 2001 r. I PKN 535/00. Adwokat nie jest pracownikiem zespołu adwokackiego, którego jest Wyrok z dnia 24 lipca 2001 r. I PKN 535/00 członkiem. Adwokat nie jest pracownikiem zespołu adwokackiego, którego jest Przewodniczący SSN Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca), Sędziowie SN: Jadwiga Skibińska-Adamowicz,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt I UK 5/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 sierpnia 2014 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 5 czerwca 1998 r. II UKN 78/98

Wyrok z dnia 5 czerwca 1998 r. II UKN 78/98 Wyrok z dnia 5 czerwca 1998 r. II UKN 78/98 Wniosek o rentę inwalidzką osoby prowadzącej działalność gospodarczą podlega rozpoznaniu na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 19 marca 2009 r. II UK 272/08

Postanowienie z dnia 19 marca 2009 r. II UK 272/08 Postanowienie z dnia 19 marca 2009 r. II UK 272/08 Sprawa o ustalenie odpowiedzialności wspólnika spółki cywilnej za zaległości składkowe spółki (art. 115 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. - Ordynacja

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 203/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 7 grudnia 2010 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 21 maja 1997 r. II UKN 101/97

Wyrok z dnia 21 maja 1997 r. II UKN 101/97 Wyrok z dnia 21 maja 1997 r. II UKN 101/97 Rolniczka, pobierająca zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zakończoną podczas tej choroby, nie podlega

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 25 października 2006 r., III CZP 63/06

Uchwała z dnia 25 października 2006 r., III CZP 63/06 Uchwała z dnia 25 października 2006 r., III CZP 63/06 Sędzia SN Gerard Bieniek (przewodniczący, sprawozdawca) Sędzia SN Iwona Koper Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa "S.C."

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 158/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 grudnia 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt II UK 145/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 marca 2015 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 91/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 października 2006 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Krystyna Bednarczyk (sprawozdawca) SSN Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt I PK 44/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 15 października 2014 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk

POSTANOWIENIE. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk Sygn. akt V CZ 41/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 października 2013 r. SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka (sprawozdawca) SSN Krzysztof Strzelczyk w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 kwietnia 2009 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa C. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE Sopot, dnia 10.01.2014 r. ODPOWIEDŹ NA PYTANIE PRAWNE skierowane przez Pana Piotra Watołę Przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy Region małopolski w dniu 09.01.2014 r. o godzinie 23.16

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 81/09. Dnia 17 grudnia 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt IV CZ 81/09. Dnia 17 grudnia 2009 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt IV CZ 81/09 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 17 grudnia 2009 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski SSA Barbara Trębska w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 33/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 czerwca 2010 r. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Romualda

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 38/06 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 30 marca 2006 r. SSN Marek Sychowicz (przewodniczący) SSN Barbara Myszka SSN Dariusz Zawistowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński Sygn. akt II UK 427/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 kwietnia 2014 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 11/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 czerwca 2013 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn SSN Roman Kuczyński

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 16 grudnia 2005 r. II UK 77/05

Postanowienie z dnia 16 grudnia 2005 r. II UK 77/05 Postanowienie z dnia 16 grudnia 2005 r. II UK 77/05 Orzeczenie stwierdzające znaczny stopień niepełnosprawności nie jest równoznaczne z orzeczeniem lekarza orzecznika organu rentowego o całkowitej niezdolności

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 3 października 1997 r. II UKN 284/97

Wyrok z dnia 3 października 1997 r. II UKN 284/97 Wyrok z dnia 3 października 1997 r. II UKN 284/97 1. Małżonek wykonujący czynności administracyjno-biurowe w indywidualnej kancelarii adwokackiej współmałżonka nie jest osobą współpracującą z nim w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt II PK 296/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 marca 2012 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa J. P. przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A. o odszkodowanie, po

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 18 maja 2001 r. III RN 98/00

Wyrok z dnia 18 maja 2001 r. III RN 98/00 Wyrok z dnia 18 maja 2001 r. III RN 98/00 Podatek dochodowy od osób fizycznych pobrany w formie ryczałtu w latach 1993-1996 od członków spółdzielni pracy będącej zakładem pracy chronionej z przychodu uzyskanego

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc

POSTANOWIENIE. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc Sygn. akt V CZ 161/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 marca 2012 r. SSN Lech Walentynowicz (przewodniczący) SSN Dariusz Dończyk (sprawozdawca) SSN Maria Szulc w sprawie z powództwa Alicji

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt II PK 78/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn w sprawie z powództwa M. M. przeciwko P. S.A. w J. o odszkodowanie umowne, po rozpoznaniu na posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE PRAWNE. Sygn. akt I PZP 6/14

ZAGADNIENIE PRAWNE. Sygn. akt I PZP 6/14 Sygn. akt I PZP 6/14 ZAGADNIENIE PRAWNE W sprawie o wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy na skutek apelacji powoda od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 5 marca 2014 roku w wykonaniu punktu 2 postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 marca 2002 r. III RN 44/01

Wyrok z dnia 7 marca 2002 r. III RN 44/01 Wyrok z dnia 7 marca 2002 r. III RN 44/01 Odprawa emerytalna podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych na zasadach przewidzianych dla przychodów ze stosunku pracy. Przewodniczący SSN Andrzej Wróbel,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt I UK 277/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 stycznia 2012 r. SSN Zbigniew Korzeniowski w sprawie z odwołania K. K. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o prawo do renty

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UK 190/10. Dnia 26 stycznia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UK 190/10. Dnia 26 stycznia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II UK 190/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 26 stycznia 2011 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Zbigniew Myszka w

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 27 kwietnia 2009 r. I UK 328/08

Wyrok z dnia 27 kwietnia 2009 r. I UK 328/08 Wyrok z dnia 27 kwietnia 2009 r. I UK 328/08 Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (przedsiębiorstwa), nawet jeśli nie dotyczą bezpośrednio przedmiotu tej działalności,

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. III RN 135/01

Wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. III RN 135/01 Wyrok z dnia 10 lipca 2002 r. III RN 135/01 Urząd skarbowy nie może umorzyć, a także odroczyć, płatności podatku przypadającego samorządowi terytorialnemu bez wniosku lub zgody przewodniczącego zarządu

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 70/13. Dnia 29 stycznia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie:

POSTANOWIENIE. Sygn. akt II UZ 70/13. Dnia 29 stycznia 2014 r. Sąd Najwyższy w składzie: Sygn. akt II UZ 70/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 29 stycznia 2014 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Gudowska SSN Zbigniew Hajn w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 stycznia 2006 r. I UK 155/05

Wyrok z dnia 13 stycznia 2006 r. I UK 155/05 Wyrok z dnia 13 stycznia 2006 r. I UK 155/05 Studia podyplomowe nie są ostatnim rokiem studiów w szkole wyższej w rozumieniu art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 5 czerwca 2009 r. I UZP 1/09

Postanowienie z dnia 5 czerwca 2009 r. I UZP 1/09 Postanowienie z dnia 5 czerwca 2009 r. I UZP 1/09 1. W sprawie z zakresu ubezpieczeń społecznych dotyczącej przeniesienia na członków zarządu zobowiązań spółki za zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 108/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 października 2013 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSA

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01

Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01 Wyrok z dnia 21 maja 2002 r. III RN 64/01 Nałożenie na spółkę cywilną osób fizycznych jako jednostkę organizacyjną dodatkowego zobowiązania podatkowego na podstawie art. 27 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 8 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 398/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 października 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bohdan Bieniek SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III UK 117/10. Dnia 18 kwietnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt III UK 117/10. Dnia 18 kwietnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt III UK 117/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 kwietnia 2011 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jerzy Kwaśniewski SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca) w sprawie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt I UK 278/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 stycznia 2012 r. SSN Zbigniew Korzeniowski w sprawie z odwołania J. N. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o ustalenie wartości

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 250/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 sierpnia 2015 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Matura

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Protokolant Anna Matura Sygn. akt I UK 223/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 18 marca 2015 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Halina Kiryło SSN Jolanta

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 87/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 października 2011 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 25 czerwca 2008 r. II UK 325/07

Wyrok z dnia 25 czerwca 2008 r. II UK 325/07 Wyrok z dnia 25 czerwca 2008 r. II UK 325/07 Osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r., wykonującym działalność twórczą lub artystyczną w ramach niepracowniczego tytułu ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I CZ 186/12. Dnia 15 lutego 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CZ 186/12 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 15 lutego 2013 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk SSN Barbara Myszka w sprawie z powództwa J. A.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 8 sierpnia 2006 r. I UK 27/06

Wyrok z dnia 8 sierpnia 2006 r. I UK 27/06 Wyrok z dnia 8 sierpnia 2006 r. I UK 27/06 Brak dokumentów wymienionych w 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 20 marca 2009 r. II UK 292/08

Wyrok z dnia 20 marca 2009 r. II UK 292/08 Wyrok z dnia 20 marca 2009 r. II UK 292/08 Połączenie spółek handlowych przez przejęcie spółki zobowiązanej do opłacania składki na ubezpieczenie wypadkowe w innej wysokości niż spółka przejmująca powoduje

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ILPB2/415-831/10-2/WM Data 2010.10.07 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Temat Podatek dochodowy od osób fizycznych --> Zwolnienia przedmiotowe

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji

Ośrodek Badań, Studiów i Legislacji Lublin, dnia 21 stycznia 2013 r. OPINIA PRAWNA 1. Cel opinii: Celem opinii jest określenie charakteru prawnego oraz zasad udzielania i sposobu obliczania wymiaru płatnego urlopu, przysługującego pracownikowi

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Tadeusz Żyznowski Sygn. akt I CK 460/04 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 21 stycznia 2005 r. SSN Józef Frąckowiak (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

Postanowienie. z dnia 17 maja 2007 r. Sąd Najwyższy III CZP 44/07

Postanowienie. z dnia 17 maja 2007 r. Sąd Najwyższy III CZP 44/07 Postanowienie z dnia 17 maja 2007 r. Sąd Najwyższy III CZP 44/07 Przewodniczący: Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (spr.). Sędziowie SN: Iwona Koper, Zbigniew Kwaśniewski. Protokolant: Bożena Nowicka. Sąd

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jolanta Frańczak (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jolanta Frańczak (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski Sygn. akt I UK 226/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 czerwca 2016 r. SSN Jolanta Frańczak (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) SSN Piotr Prusinowski

Bardziej szczegółowo

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi

IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08. Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi IPTPB2/436-17/11-4/KR 2011.07.08 Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi Czy jeżeli wspólnicy zapłacą Spółce odsetki na poziomie rynkowym ok. 10-12%, Spółka będzie mogła pożyczyć wspólnikom środki finansowe na

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Korzeniowski Sygn. akt I UK 371/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 28 lutego 2011 r. SSN Zbigniew Korzeniowski w sprawie z odwołania S. P. przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych o prawo do emerytury,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 335/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 lipca 2012 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata

Bardziej szczegółowo