WYROK SADU APELACYJNEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 13 czerwca 2006r. Sygn. akt III AUa 370/06

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK SADU APELACYJNEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 13 czerwca 2006r. Sygn. akt III AUa 370/06"

Transkrypt

1 WYROK SADU APELACYJNEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 13 czerwca 2006r. Sygn. akt III AUa 370/06 Art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (łącznie z ust. 10 tego artykułu) w kontekście przepisów art. 43 (dawnego 52) Traktatu podpisanego w Rzymie dnia 25.III.1957 r. ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą (Dz.U /2 ze zm.) i zasad prawa wspólnot europejskich powinien być interpretowany w ten sposób, że rolnicy podejmujący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w polskim urzędzie podatkowym w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku rozszerzenia takiej działalności na kraj należący do UE nie tracą prawa do dalszego podlegania rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu w Polsce aż do dnia utraty uprawnień do zryczałtowanego podatku dochodowego lub po upływie roku, za który należny zryczałtowany podatek dochodowy przekroczy graniczną kwotę wymienioną w art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rolnicy tacy nie mogą być gorzej traktowani od osób, które wykonują działalność gospodarczą tylko na obszarze jednego państwa wspólnoty. Byłaby to forma dyskryminacji z uwagi na miejsce wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej. Przewodniczący - SSA Barbara Orechwa-Zawadzka Sędziowie - SSA Władysława Prusator-Kałużna - SO del. Krzysztof Staryk (spr.) Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2006 r. w Białymstoku sprawy z wniosku Tadeusza H. przeciwko Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w B. o ustalenie dalszego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników po dniu 30 września 2004 r. na skutek apelacji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w B. od wyroku Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w B. V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 stycznia 2006 r. sygn. akt V U 2933/05 oddala apelację. U z a s a d n i e n i e Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w B. w decyzji z dnia r. stwierdziła ustanie od r. ubezpieczenia rolniczego Tadeusza H., ponieważ - prowadząc w Polsce gospodarstwo rolne i w niewielkim wymiarze pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtowej - od dnia r. rozpoczął on prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Niemiec. W uzasadnieniu decyzji podniesiono, iż zgodnie z treścią art. 5a ust. l ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wnioskodawca mógłby nadal podlegać ubezpieczeniu jako rolnik, gdyby jak dotychczas - podlegał opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym i prowadził działalność gospodarczą wyłącznie na terenie Polski. W odwołaniu od tej decyzji Tadeusz H. podniósł, że na terenie Niemiec prowadzi taki sam rodzaj działalności jak w Polsce i w Niemczech jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku na podstawie decyzji niemieckiego urzędu podatkowego. W jego ocenie - zwolniona od podatku działalność gospodarcza prowadzona na terenie Niemiec nie powinna mieć wpływu na jego prawo do ubezpieczenia rolniczego w Polsce. Z tego względu wniósł o zmianę zaskarżonej decyzji przez ustalenie, że nadal podlega w Polsce ubezpieczeniu społecznemu rolników. Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w B. w wyroku z dnia 20 I 2006 r. zmienił zaskarżoną decyzję i ustalił, że ubezpieczenie Tadeusza H. nie ustało 1 X 2004 r. i na podstawie ustawy z dnia 20 XII 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników trwa nadal. Sąd ustalił, że Tadeusz H. na stałe mieszka w L. Posiada gospodarstwo rolne opow. 13 ha. Wnioskodawca do ubezpieczenia społecznego rolniczego zgłosił się r. i został nim objęty od r. W dniu 1 czerwca 2004 r. Burmistrz L. (miejscowości w województwie podlaskim) wpisał go do ewidencji działalności gospodarczej jako osobę zajmującą się zagospodarowywaniem terenów zielonych. W dniu r. ubezpieczony złożył w KRUS oświadczenie, że chce jako rolnik prowadzący działalność gospodarczą podlegać nadal ubezpieczeniu rolniczemu rolników. Po otrzymaniu zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego w A. z dnia r., że działalność Tadeusza H.i jest opodatkowana w formie zryczałtowanego podatku dochodowego Kasa stwierdziła, że wnioskodawca nadal podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Od 15 IX 2004 r. ubezpieczony rozszerzył prowadzenie działalności gospodarczej podejmując taką działalność w Niemczech. ZUS Oddział w B. wy da ł mu r. zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu wg prawa polskiego. Za 2004 r. wnioskodawca zapłacił w Polsce podatek na podstawie przepisów o podatku ryczałtowym w wysokości 579,5 zł. W 2005 r. przebywał w Niemczech łącznie tylko 2,5 miesiąca r. T. H. złożył w KRUS dokumenty, z których wynikało, że prowadzi działalność gospodarczą także na terytorium Niemiec. Sąd uznał, że w stosunku do wnioskodawcy ma zastosowanie art. 14a ust. 2 rozporządzenia 1408/71 Rady EWG z dnia r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich

2 rodzin stanowiący, że osoba zwykle prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium dwóch lub więcej Państw Członkowskich podlega ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, na terytorium którego zamieszkuje (zwykły pobyt), jeżeli wykonuje jakąkolwiek część swojej działalności na terytorium tego Państwa. W ocenie Sądu całkowicie niezrozumiały jest podnoszony przez KRUS w trakcie postępowania sądowego - zarzut naruszenia przez skarżącego art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników poprzez niezło żenie w term inie 14 dni od rozpoczęcia działalności g o s p o d ar c zej n a t er en i e Ni em i ec o ś wi a d c zen i a Kasi e o kontynuowaniu dotychczasowego ubezpieczenia. Sąd ustalił, że T. H. takie oświadczenie złożył r. Wg ustawodawcy (art. 5a ust. 10) za pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w ust. l, uważa się pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzoną na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, czyli na podstawie przepisów ustawy z dnia r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. 1999/101/1178). Jej art. l w dniu r. stanowił, że określa ona zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej naterytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ocenie Sądu - Kasa nie podała podstawy prawnej, na jakiej nastąpiło rozszerzenie stosowania art. 5a także na osoby rozpoczynające prowadzenie działalności na terytorium innego państwa. W oparciu o przedstawione przez Tadeusza H. dokumenty Sąd uznał, że stwierdzenie ustania jego ubezpieczenia rolniczego nastąpiło bez podstawy prawnej i dlatego na mocy art k.p.c. zmienił zaskarżoną decyzję przez ustalenie, że Tadeusz H. nadal podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w B. wyrok ten zaskarżyła apelacją w całości, zarzucając mu: 1) naruszenie prawa materialnego, a w szczególności art. 5a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw poprzez błędne jego niezastosowanie; błędne ustalenie, że ubezpieczenie rolnicze odwołującego nie ustało od 1 października 2004 r. i trwa nadal, mimo, iż w terminie 14 dni od rozpoczęcia w dniu l r. działalności gospodarczej na terenie Niemiec nie zgłosił on organowi rentowemu oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia i nie udokumentował spełnienia warunków opodatkowania tej działalności w form ie ryczałtowego podatku dochodowego oraz naruszenie art. 2 pkt 10 ustawy z d n i a 1 lipca r.o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw poprzez niezastosowanie tego przepisu w niniejszej sprawie, chociaż n i e pozwala on na wybór ubezpieczenia rolniczego osobom prowadzącym działalność gospodarczą poza krajem i na podstawie innych przepisów niż przepisy. Prawo działalności gospodarczej i przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. nr 173. poz. 1807), 2 ) j a k i naruszenie prawa materialnego poprzez niezastosowanie art. 14a ust. 2 Rozporządzenia Rady EWG nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków i c h rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, przy stosowaniu art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, bo z art. 14a ust. 2 w/w rozporządzenia wynika, że w sto sunku do odwołującego należy stosować art. 5a ustawy o u.s.r., a to dlatego, zamieszkuje on na stale na terytorium Polski i wykonuje tutaj działalność prowadzoną na własny rachunek. Wskazując na powyższe zarzuty apelacji, organ rentowy wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie odwołania w całości. Tadeusz H. domagał się oddalenia apelacji. Dodatkowo wyjaśnił, iż ustnie poinformował pracownika KRUS, że rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech i przez 3 dni ubiegał się w KRUS o wydanie dokumentu E 101, ale z powodu nieznajomości przepisów unijnych odmówiono mu wydania takiego dokumentu i odesłano do ZUS. Kartkę z wnioskiem o wydanie druku E 101 zostawił w KRUS, ale ostatecznie dokument taki został wydany przez ZUS. Do 10 grudnia 2004 r. prowadził działalność gospodarczą w Niemczech i zajmując się pielęgnacją ogródków zarobił tam około 1100 euro. Urząd Skarbowy w Niemczech zwolnił go z obowiązku płacenia podatku na okres 3 lat. Sąd Apelacyjny zważył, co następuje : Apelacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie jest zasadna. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej od dnia 1 maja 2004 r. oznacza wejście naszego kraju do wspólnotowego porządku prawnego, w tym również w zakresie przepisów wspólnotowych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W sprawie Tadeusza H. na wstępie należy ocenić, czy ustawodawstwo polskie ma zastosowanie - w sprawie ubezpieczenia społecznego wnioskodawcy w aspekcie przepisów wspólnot europejskich. Wynika to z faktu, że Tadeusz H. podjął i prowadził działalność gospodarczą po akcesji Polski do Unii Europejskiej zarówno na terenie Polski jak i Niemiec (państwa członkowskiego wspólnot europejskich). Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 XII 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.Nr 7 z 1998 r. poz. 25 ze zm.) - ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje, na zasadach określonych w ustawie, rolników i pracujących z nimi domowników, którzy: 1) posiadają obywatelstwo polskie lub

3 2) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej. 1a. Ubezpieczenie obejmuje obywateli, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli przepisy Unii Europejskiej dotyczące stosowania systemów zabezpieczenia społecznego nie stanowią inaczej. Art. 14 a Rozporządzenia RADY (EWG) NR 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U.UE.L /1 Dz.U.UE-sp ) stanowi, iż : 1. a) Osoba zwykle prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium Państwa Członkowskiego i wykonująca pracę na terytorium innego Państwa Członkowskiego w dalszym ciągu podlega ustawodawstwu pierwszego Państwa Członkowskiego, pod warunkiem, że przewidywany okres wykonywania pracy nie przekracza dwunastu miesięcy. b) Jeżeli praca przedłuża się poza początkowo zakładany okres, z powodu niedających się przewidzieć okoliczności, i przekracza dwanaście miesięcy, ustawodawstwo pierwszego Państwa Członkowskiego stosuje się nadal, aż do zakończenia pracy, pod warunkiem, że wyrazi na to zgodę właściwa władza Państwa Członkowskiego, na którego terytorium zainteresowany rozpoczął wykonywanie pracy, lub organ przez tę władzę wyznaczony; o zgodę należy wystąpić przed upływem początkowego okresu dwunastu miesięcy. Jednakże zgody tej nie można udzielić na okres dłuższy niż dwanaście miesięcy. 2. Osoba zwykle prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium dwóch lub więcej Państw Członkowskich podlega ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, na terytorium którego zamieszkuje, jeżeli wykonuje jakąkolwiek część swojej działalności na terytorium tego Państwa. Z przepisów tych wynika, iż Tadeusz H., mający obywatelstwo polskie, zamieszkały na stałe w Polsce, prowadzący w Polsce stałą działalność rolniczą i pozarolniczą działalność gospodarczą na własny rachunek oraz prowadzący czasową działalność gospodarczą w Niemczech (państwie członkowskim Unii Europejskiej), co wynika z zameldowania w Niemczech na czas określony, podlegał w kwestii ubezpieczenia społecznego po rozpoczęciu działalności w Niemczech - nadal ustawodawstwu polskiemu. W tej kwestii Sąd Apelacyjny w pełni zgodził się z argumentacją Sądu I instancji. W uzasadnieniu apelacji Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego również zgadza się z tym poglądem. Wnioskodawca nie kwestionował takiego stanowiska. W zarzutach apelacyjnych KRUS podnosi jednak w punkcie 2. zarzutów, że doszło do niezastosowania przez Sąd I instancji cytowanego art. 14a rozporządzenia Rady, co uznać należy za argument bezzasadny. Sąd w pełni zastosował ten przepis rozporządzenia Rady. Podstawową kwestią w niniejszej sprawie jest interpretacja art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ponieważ Tadeusz H. rozpoczął prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtowej w czerwcu 2004 r. jego sytuację regulował art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w brzmieniu obowiązującym od 2 V 2004 r. (Dz.U. z 1998 r. nr 7 poz. 25 ze zm. Dz. U. z 2004 nr 91 poz. 873). Wnioskodawca po rozpoczęciu w dniu 20 VI 2004 r. pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie zryczałtowanej - spełniał wszystkie kryteria wymienione w tym przepisie i KRUS w decyzji z dnia 9 VII 2004 r. stwierdził, że jako rolnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną zgodnie z przepisami o zryczałtowanym podatku dochodowym spełnia wszystkie warunki wymienione w art. 5a ustawy i nadal podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Nie ma sporu co do tego, że zachował on prawo do dalszego ubezpieczenia rolniczego w okresie od 20 VI 2004 r. do dnia 15 IX 2004 r., kiedy rozszerzył prowadzenie działalności gospodarczej na obszar Niemiec. Po podjęciu działalności gospodarczej na terenie Niemiec do jego sytuacji miały zastosowanie również cytowane wyżej rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie. W szczególności to ostatnie rozporządzenie, opublikowane w Dz.U.UE.L /2 Dz.U.UE-sp /2 w art. 12a (dawnym 5) określiło następujące zasady: 1. a) Osoba wykonująca zwykle działalność na terytorium dwóch lub kilku Państw Członkowskich lub w przedsiębiorstwie mającym zarejestrowaną siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terytorium jednego Państwa Członkowskiego i znajdującym się po obu stronach granicy wspólnej dla dwóch Państw Członkowskich, lub będąca pracownikiem najemnym na terytorium jednego Państwa Członkowskiego i równocześnie prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium innego Państwa Członkowskiego informuje o tej sytuacji instytucję wyznaczoną przez właściwe władze Państwa Członkowskiego, na terytorium którego zamieszkuje. 2. a) Jeżeli, zgodnie z przepisami art. 14 ust. 2 lit. b) (i) lub art. 14a ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia, osoba zwykle zatrudniona lub prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium dwóch lub więcej Państw Członkowskich i wykonująca część swojej działalności w Państwie Członkowskim, na którego terytorium zamieszkuje, podlega ustawodawstwu tego Państwa Członkowskiego, instytucja wyznaczona przez właściwe władze tego Państwa Członkowskiego wydaje świadectwo potwierdzające, że podlega ona jego ustawodawstwu i przekazuje kopię tego świadectwa instytucji wyznaczonej przez właściwe władze Państwa Członkowskiego, na którego terytorium ta osoba prowadzi część swojej działalności.

4 W wykonaniu tego rozporządzenia została wydana decyzja Komitetu Ekonomicznego nr 186 z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych w celu stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 (E 101), obecnie - od 1 IV 2006 r. zastąpiona decyzją nr 202 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 (E 001, E 101, E 102, E 103, E 104, E 106, E 107, E 108, E 109, E 112, E 115, E 116, E 117, E 118, E 120, E 121, E 123, E 124, E 125, E 126 oraz E 127) - (Dz.U.UE L z dnia 15 marca 2006 r.). Z przepisów tych wynika, że na okres prowadzenia za granicą pozarolniczej działalności gospodarczej przez pierwszych 12 miesięcy - podobnie jak dla pracowników wystawiany jest formularz E 101. Dla osoby prowadzącej działalność na własny rachunek formularz E 101 będzie potwierdzony tylko wówczas, gdy: 1) praca za granicą jest z góry określona co do treści i czasu, 2) osoba, przed rozpoczęciem pracy za granicą prowadziła działalność na własny rachunek na terenie Polski, 3) osoba jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych w państwie, gdzie zwykle tę działalność prowadzi. Jeśli praca za granicą przedłuża się ponad 12 miesięcy, osoba może wystąpić o przedłużenie zwolnienia z ubezpieczeń w państwie jej czasowego prowadzenia, nie dłużej jednak niż na kolejne 12 miesięcy. Należy pamiętać, że przy stosowaniu przepisów rozporządzeń 1408/71 oraz 574/72 do osób prowadzących działalność na własny rachunek - zgodnie z tymi przepisami - zalicza się również rolników. Oznacza to, że oddziały ZUS wystawiały formularze E 101 również rolnikom. Jednakże zawsze przed poświadczeniem formularza tym osobom ZUS zwraca się do właściwej jednostki terenowej KRUS w celu uzyskania zaświadczenia, czy osoba podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Tadeusz H. uzyskał zaświadczenie o podleganiu ustawodawstwu polskiemu i ubezpieczeniu społecznemu w Polsce na druku E 101. Wystawił je ZUS po sprawdzeniu w KRUS, że skarżący podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników i opłaca z tego tytułu składki. KRUS był więc poinformowany o prowadzeniu działalności gospodarczej w Niemczech przez T. H. w momencie rozpoczęcia przez niego tej działalności. Dokument taki wnioskodawca przedstawił w Niemczech, gdzie nie objęto go w związku z tym ubezpieczeniem społecznym niemieckim. Składki na ubezpieczenie społeczne skarżący płacił tylko w Polsce. Rozważenia wymaga, czy - obowiązujący w wersji wyżej przedstawionej - art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wyłączał z ubezpieczenia rolniczego osoby, które rozszerzały prowadzenie działalności gospodarczej również poza terytorium Polski w państwie należącym do wspólnot europejskich. Ust. 1 art. 5a dotyczy rolnika, który w trakcie ubezpieczenia rolniczego rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej zgodnie z przepisami o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wykładnia językowa potwierdza argumentację Sądu I instancji, iż najważniejsze jest spełnienie wszystkich kryteriów w momencie rozpoczęcia pozarolniczej działalności. Tadeusz H. rozpoczął w dniu 20 VI 2004 r. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która opodatkowana była w formie zryczałtowanej i poinformował o tym KRUS w ciągu 14 dni. Spełnił więc wszystkie kryteria ustawowe, co potwierdzone zostało decyzją KRUS z dnia 9 VII 2004 r. W dniu 15 IX 2004 r. nie doszło do rozpoczęcia przez niego prowadzenia tej działalności, ale do rozszerzenia prowadzonej wcześniej działalności na inny kraj Unii Europejskiej. Art. 5a nie zawiera normy, która w takiej sytuacji rozszerzenia działalności wyłączałaby rolnika z dalszego ubezpieczenia rolniczego. Podkreślić należy, że wnioskodawca prowadzi na terenie Niemiec dokładnie taką samą działalność jak w Polsce zajmując się pielęgnacją terenów zielonych. Nie zmienił więc rodzaju prowadzonej działalności, a jedynie rozszerzył zakres terytorialny prowadzonej działalności korzystając z podstawowego prawa wspólnotowego do swobodnego podejmowania działalności we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Art. 5a przewiduje wyłączenie z ubezpieczenia rolniczego takiej osoby tylko w przypadku zapłacenia w poprzednim roku podatkowym podatku wyższego niż 2528 zł, podjęcia zatrudnienia (stosunku służbowego), utraty uprawnienia do opodatkowania w formie zryczałtowanej, co powinno wynikać z decyzji organu podatkowego. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 27 XI 1998 r.) stanowi w art. 1, iż ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne: 1) prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, 2) osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, 3) będące osobami duchownymi. Art. 2 ust. 1 stanowi, iż osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie: 1) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, 2) karty podatkowej. Z art. 6 ust. 4 wynika, że podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli: 1) w roku poprzedzającym rok podatkowy: a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej euro, lub b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty euro,

5 2) rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów. Przepisy tej ustawy o podatku zryczałtowanym nie ograniczają jej stosowania wyłącznie do Polski, a przez operowanie kwotami przychodów wyrażonymi w euro jednoznacznie wskazują, że ma ona zastosowanie również do przychodów osiąganych w krajach wspólnot europejskich. W kwestii definicji działalności gospodarczej ustawa ta odsyła do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Z przepisu tego wynika, że osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce muszą się rozliczyć ze wszystkich przychodów otrzymanych na całym świecie w polskim urzędzie podatkowym. W przypadku Tadeusza H. będzie to miało znaczenie w sytuacji, gdyby osiągnął przychody powyżej euro, gdyż wówczas zostałaby wyłączona możliwość korzystania z opodatkowania w postaci zryczałtowanej. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zajęła stanowisko, że ust. 10 art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ogranicza stosowanie przywileju dalszego ubezpieczenia rolniczego tylko do tych rolników, którzy prowadzą dodatkowo w niewielkim wymiarze działalność gospodarczą tylko na terenie Polski. Istotnie przepisy ust. 10 art. 5a nawiązywały do przepisów dotyczących działalności gospodarczej, obecnie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które regulowały działalność gospodarczą wykonywaną na terenie Polski, co pośrednio mogłoby wskazywać, że przepis art. 5a dotyczy tylko rolników prowadzących działalność gospodarczą tylko na terenie Polski. Dopiero od 24 VIII 2005 r. nadano ust. 10 nową treść (definicję ustawową działalności gospodarczej), która ograniczyła jednoznacznie możliwość stosowania art. 5a do rolników prowadzących działalność gospodarcza na terytorium Polski. Art. 5a ust. 10 otrzymał od 24 VIII 2005 r. następujące brzmienie: Za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem wspólników spółek prawa handlowego oraz osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu: 1) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 2) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Analizując te przepisy Sąd Apelacyjny dokonał oceny tego ograniczenia działalności gospodarczej tylko do obszaru Polski w kontekście unormowań wspólnot europejskich, a zwłaszcza, czy nie ograniczają one podstawowej zasady swobodnego przepływu osób i swobody prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Unii Europejskiej. W myśl art. 39 (dawnego 48) Traktatu podpisanego w Rzymie dnia 25 III 1957 r. ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą: 1. Zapewnia się swobodę przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty najpóźniej z dniem upływu okresu przejściowego. 2. Swoboda ta obejmuje zniesienie wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową między pracownikami Państw Członkowskich w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy. 3. Z zastrzeżeniem ograniczeń uzasadnionych względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego i zdrowia publicznego, swoboda ta obejmuje prawo: a) ubiegania się o rzeczywiście oferowane miejsca pracy, b) swobodnego przemieszczania się w tym celu po terytorium Państw Członkowskich, c) przebywania w jednym z Państw Członkowskich w celu podjęcia tam pracy, zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi dotyczącymi zatrudniania pracowników tego Państwa, d) pozostawania na terytorium Państwa Członkowskiego po ustaniu zatrudnienia, na warunkach ustalonych przez Komisję w rozporządzeniach wykonawczych. Artykuł 43 (dawny 52) tego Traktatu (Dz.U /2 ze zm.) stanowi, iż - ograniczenia swobody przedsiębiorczości obywateli jednego Państwa Członkowskiego na terytorium innego Państwa Członkowskiego są zakazane w ramach w ramach poniższych postanowień. Zakaz ten obejmuje również ograniczenia w tworzeniu agencji, oddziałów lub filii przez obywateli danego Państwa Członkowskiego, ustanowionych na terytorium innego Państwa Członkowskiego. Z zastrzeżeniem postanowień rozdziału dotyczącego kapitału, swoboda przedsiębiorczości obejmuje podejmowanie i wykonywanie działalności prowadzonej na własny rachunek, jak również zakładanie i zarządzanie przedsiębiorstwami, a zwłaszcza spółkami w rozumieniu artykułu 48 akapit drugi, na warunkach określonych przez ustawodawstwo Państwa przyjmującego dla własnych obywateli. Prawo do przedsiębiorczości i prawo do świadczenia usług zostały uznane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości za podstawowe swobody gospodarcze. Związane z nimi reguły muszą być przestrzegane przez władze państwowe i samorządowe wszystkich szczebli.

6 Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 19 III 2002 w sprawie C-393/99 Institut national d'assurances sociales pour travailleurs ind pendants (Inasti) v. Claude Hervein i inni (LEX nr ) wyraził pogląd, iż celem art. 48, 51 i 52 Traktatu (obecnie, art. 39, 44 i 43 TWE) jest ułatwienie wykonywania obywatelom Wspólnoty działalności zawodowej wszelkiego rodzaju na terenie całej Wspólnoty oraz wykluczenie ustawodawstwa krajowego, które mogłoby stawiać obywateli w niekorzystnej sytuacji, gdyby chcieli rozszerzyć swą działalność poza terytorium jednego Państwa Członkowskiego. Co do zasady jakakolwiek niekorzyść w porównaniu z sytuacją pracownika, który wykonuje całą swą działalność w jednym Państwie Członkowskim, wynikająca z rozszerzenia bądź przeniesienia jego działalności do jednego lub więcej Państw Członkowskich oraz z podlegania dodatkowemu (tzn. nowemu) ustawodawstwu dotyczącemu zabezpieczenia społecznego, nie jest sprzeczna z art. 48 i 52 Traktatu, jeżeli ustawodawstwo to nie stawia tego pracownika w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z tymi, którzy wykonują całą swą działalność w Państwie Członkowskim, w którym ma ono zastosowanie, bądź w porównaniu z tymi, którzy już mu podlegają, oraz jeśli nie skutkuje ono po prostu opłacaniem składek na zabezpieczenie społeczne, w zamian za które nie przysługują żadne świadczenia. Mimo, że orzeczenie to odnosi się przede wszystkim do pracowników, to w kwestii interpretacji art. 52 Traktatu należy je odnieść również do osób prowadzących działalność gospodarczą, które podejmując działalność na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie mogą być gorzej traktowane od osób, które wykonują działalność gospodarczą tylko na obszarze jednego państwa wspólnoty. Byłaby to forma dyskryminacji z uwagi na miejsce wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej. Zdaniem Sądu Apelacyjnego ust. 10 art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników stawia wnioskodawcę w gorszej sytuacji w porównaniu z rolnikami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Polski tylko dlatego, że podjął on działalność gospodarczą w innym kraju Unii Europejskiej. Narusza to cytowane wyżej zasady swobody działalności gospodarczej na terenie Unii Europejskiej wynikające z art. 43 (dawnego 52) Traktatu rzymskiego. Przy interpretacji art. 5a ustawy rolniczej należy też wziąć pod uwagę rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, opublikowane w (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr 166.1, Dz. UE sp ). W myśl art. 91 tego rozporządzenia akt ten wszedł w życie w dniu 20 V 2004 r. Stosownie do art. 5 - o ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej oraz w świetle specjalnych wprowadzonych przepisów wykonawczych, zastosowanie mają następujące przepisy: a) w przypadkach, w których na podstawie ustawodawstwa właściwego Państwa Członkowskiego, otrzymywanie świadczeń z zabezpieczenia społecznego i inny dochód ma pewne skutki prawne, odpowiednie przepisy tego ustawodawstwa mają zastosowanie także do otrzymywanych świadczeń równoważnych nabytych na podstawie prawodawstwa innego Państwa Członkowskiego lub dochodów osiągniętych w innym Państwie Członkowskim; b) w przypadkach, w których na podstawie ustawodawstwa właściwego Państwa Członkowskiego, zaistnieniu pewnych okoliczności lub zdarzeń przypisywane są określone skutki prawne, to Państwo Członkowskie uwzględnia podobne okoliczności lub zdarzenia zaistniałe w każdym Państwie Członkowskiego tak jak gdyby miały one miejsce na jego własnym terytorium. Z przepisów tych wynika sugestia sumowania dochodów osiągniętych w różnych krajach Unii Europejskiej, jeśli mają one znaczenie dla określenia sytuacji ubezpieczenia społecznego m.in. osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Na podstawie tego przepisu wskazane byłoby sumowanie przychodów wnioskodawcy i płaconych podatków w celu ustalenia, czy jego przychody i zapłacony za poprzedni rok podatek nie przekroczył kwot granicznych wymienionych w art. 5a ustawy rolniczej. Celem wprowadzenia art. 5a do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników było umożliwienie rolnikom uzyskiwania niewielkich dochodów z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, zwłaszcza w okresach mniejszego nasilenia prac rolnych, przy równoczesnym wyłączeniu z tego ubezpieczenia osób fikcyjnie lub w niewielkim zakresie prowadzących działalność rolniczą, a których podstawowym źródłem utrzymania były dochody z innych źródeł głównie z pozarolniczej działalności gospodarczej. Realizacji tego celu służyć miało ograniczenie dochodów z tej pozarolniczej działalności gospodarczej do tak małej wysokości, żeby zryczałtowany podatek dochodowy za poprzedni rok nie przekroczył kwoty zł. W ocenie Sądu Apelacyjnego z realizacją tego celu nie stoi w sprzeczności możliwość korzystania ze swobody przemieszczenia się osób i swobody prowadzenia działalności gospodarczej na terenie państw należących do Unii Europejskiej. Sąd Apelacyjny uznał, że art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (łącznie z ust. 10 tego artykułu) w kontekście przedstawionych przepisów i zasad prawa wspólnot europejskich powinien być interpretowany w ten sposób, że rolnicy podejmujący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w polskim urzędzie podatkowym w formie zryczałtowanego podatku dochodowego - w przypadku rozszerzenia takiej działalności na kraj należący do Unii Europejskiej nie tracą prawa do dalszego podlegania rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu w Polsce aż do dnia utraty uprawnień do zryczałtowanego podatku dochodowego lub po upływie roku, za który należny zryczałtowany podatek dochodowy przekroczy zł. Przyjęcie innego poglądu byłoby sprzeczne z ukształtowaną przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości zasadą efektywności prawa wspólnotowego oraz zasadą prymatu prawa wspólnotowego. Tadeusz H. nie rozpoczął prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Niemiec, ale uczynił to w Polsce spełniając wszystkie warunki do dalszego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Prowadzoną działalność rozszerzył - w tym samym zakresie przedmiotowym - na teren innego państwa wspólnotowego już po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Zapłacony przez niego zryczałtowany podatek

7 dochodowy za 2004 r. od wszystkich przychodów nie przekroczył kwoty 2528 zł. Jedna z podstawowych zasad prawa wspólnotowego zasada swobody przedsiębiorczości nie pozwala na gorsze traktowanie Tadeusza H. tylko dlatego, że rozszerzył prowadzenie działalności gospodarczej na teren innego państwa Unii Europejskiej. Powinien być traktowany przy interpretacji omawianego art. 5a ustawy tak jak rolnicy prowadzący w niewielkim zakresie pozarolniczą działalność gospodarczą na terenie Polski i korzystać z prawa do dalszego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. W tej sytuacji Sąd Apelacyjny uznał, że nie doszło do podnoszonego w apelacji naruszenia prawa materialnego, a w szczególności art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Mając powyższe okoliczności na uwadze zaskarżony wyrok ocenić należy jako prawidłowy i zgodny z prawem. Ponieważ apelacja okazała się bezzasadna Sąd Apelacyjny apelację tę oddalił na podstawie art. 385 k.p.c.

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

Listopad 2012 r. 2/45

Listopad 2012 r. 2/45 Listopad 2012 r. 2/45 Spis treści WPROWADZENIE 5 Czemu służy ten poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

1971R1408 PL 02.01.2007 007.001 1

1971R1408 PL 02.01.2007 007.001 1 1971R1408 PL 02.01.2007 007.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 1408/71 z dnia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne dla osób przemieszczających się (migrujących) w Unii Europejskiej. Gdańsk, dnia 27.11.2013r.

Ubezpieczenia społeczne dla osób przemieszczających się (migrujących) w Unii Europejskiej. Gdańsk, dnia 27.11.2013r. Ubezpieczenia społeczne dla osób przemieszczających się (migrujących) w Unii Europejskiej. Gdańsk, dnia 27.11.2013r. Zakres tematyczny: 1.ubezpieczenie społeczne pracownika delegowanego, 2.sumowanie okresów

Bardziej szczegółowo

Mariusz Makowski doradca podatkowy

Mariusz Makowski doradca podatkowy Mariusz Makowski doradca podatkowy Obywatel UE może wjechać i przebywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do 3 miesięcy na podstawie ważnego dokumentu podróży lub innego ważnego dokumentu potwierdzającego

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp

Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp Uzasadnienie do zmian w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej i w innych ustawach. I. Wstęp Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2004 r., Nr 173, poz. 1807) jest trzecią z kolei

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 Spis treści WPROWADZENIE 5 Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP

WŁASNA FIRMA PRZEWODNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW SPIS TREŚCI WSTĘP SPIS TREŚCI WSTĘP Rozdział I. DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA WPROWADZENIE..... 5 1. Definicja działalności gospodarczej......... 5 2. Definicja przedsiębiorcy......... 6 3. Akty prawne i rejestry...... 6 WŁASNA

Bardziej szczegółowo

B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 2004R0883 PL 28.06.2012 003.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I

Bardziej szczegółowo

W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 1

W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 1 W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 1 W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 2 W Ktorym K6 Gok 31/8/05 12:03 Page 4 5 S P I S T R E Ś C I Publikacja sfinansowana z Funduszu PHARE, projekt 2002/000-580-02-04

Bardziej szczegółowo

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374)

DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) 5 lipca 2015 KADRY i PŁACE W SFERZE BUDŻETOWEJ nr 7 DODATEK DO RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NR 13 14 (373 374) Rozwiązanie stosunku pracy z powodu długotrwałej choroby pracownika przesłanki, skuteczność wypowiedzenia

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych Poradnik Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób duchownych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004. z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw

ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004. z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) Nr 139/2004 z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie kontroli koncentracji przedsiębiorstw ( rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw) (Tekst mający znaczenie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 01-748 Warszawa, ul. Szamocka 3, 5 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik. Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK

MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE 2012 ROK MATERIAŁY INFORMACYJNE - ZEZNANIA PODATKOWE SPOSOBY ROZLICZANIA, ULGI I ODLICZENIA 2012 ROK Lp. temat strona 1. Wspólne rozliczenie małżonków 2 2. Preferencyjne rozliczenie osoby samotnie wychowującej

Bardziej szczegółowo

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Wydanie uaktualnione 2010 Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego Twoje prawa w innych państwach Unii Europejskiej LAT Komisja Europejska Przepisy UE w dziedzinie zabezpieczenia społecznego

Bardziej szczegółowo

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1

Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 Zasady ogólne Niniejsza instrukcja przeznaczona jest do wypełniania wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) w formie papierowej lub przygotowania na komputerze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT

ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT ROZPORZĄDZENIE RADY (EWG) NR 2137/85 z dnia 25 lipca 1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych (EZIG) RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzględniając Traktat ustanawiający Europejską

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

Beata Nowak-Prokopiuk Justyna Urbańska

Beata Nowak-Prokopiuk Justyna Urbańska Beata Nowak-Prokopiuk Justyna Urbańska Wpływ przystąpienia Polski do strefy euro na rozliczenia międzynarodowe w zakresie ubezpieczenia zdrowotnego na przykładzie Lubuskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego

Bardziej szczegółowo

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA

(Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA 20.12.2012 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 351/1 I (Akty ustawodawcze) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1215/2012 z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie jurysdykcji

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ PIERWSZY URZĄD SKARBOWY W CZĘSTOCHOWIE INFORMATOR DLA OSÓB ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ Stan prawny luty 2014r ul. Rolnicza 33, tel.: +48 34 329 01 00 NIP: 949-00-02-731 42-200 Częstochowa

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Poradnik

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych

DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych 2005L0036 PL 01.01.2007 001.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B DYREKTYWA 2005/36/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA. z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/65 Dz.U. 2004 Nr 173 poz. 1807 USTAWA z dnia 2 lipca 2004 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2015 r. poz. 584, 699, 875. o swobodzie działalności gospodarczej Rozdział 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

Druk nr 245. - o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warszawa, 20 stycznia 2012 r.

Druk nr 245. - o zmianie ustawy o partiach politycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Warszawa, 20 stycznia 2012 r. Druk nr 245 SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Warszawa, 20 stycznia 2012 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo