WYROK SADU APELACYJNEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 13 czerwca 2006r. Sygn. akt III AUa 370/06

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYROK SADU APELACYJNEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 13 czerwca 2006r. Sygn. akt III AUa 370/06"

Transkrypt

1 WYROK SADU APELACYJNEGO W BIAŁYMSTOKU z dnia 13 czerwca 2006r. Sygn. akt III AUa 370/06 Art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (łącznie z ust. 10 tego artykułu) w kontekście przepisów art. 43 (dawnego 52) Traktatu podpisanego w Rzymie dnia 25.III.1957 r. ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą (Dz.U /2 ze zm.) i zasad prawa wspólnot europejskich powinien być interpretowany w ten sposób, że rolnicy podejmujący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w polskim urzędzie podatkowym w formie zryczałtowanego podatku dochodowego w przypadku rozszerzenia takiej działalności na kraj należący do UE nie tracą prawa do dalszego podlegania rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu w Polsce aż do dnia utraty uprawnień do zryczałtowanego podatku dochodowego lub po upływie roku, za który należny zryczałtowany podatek dochodowy przekroczy graniczną kwotę wymienioną w art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Rolnicy tacy nie mogą być gorzej traktowani od osób, które wykonują działalność gospodarczą tylko na obszarze jednego państwa wspólnoty. Byłaby to forma dyskryminacji z uwagi na miejsce wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej. Przewodniczący - SSA Barbara Orechwa-Zawadzka Sędziowie - SSA Władysława Prusator-Kałużna - SO del. Krzysztof Staryk (spr.) Sąd Apelacyjny - Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Białymstoku, III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych po rozpoznaniu w dniu 31 maja 2006 r. w Białymstoku sprawy z wniosku Tadeusza H. przeciwko Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w B. o ustalenie dalszego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników po dniu 30 września 2004 r. na skutek apelacji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w B. od wyroku Sądu Okręgowego Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w B. V Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 stycznia 2006 r. sygn. akt V U 2933/05 oddala apelację. U z a s a d n i e n i e Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w B. w decyzji z dnia r. stwierdziła ustanie od r. ubezpieczenia rolniczego Tadeusza H., ponieważ - prowadząc w Polsce gospodarstwo rolne i w niewielkim wymiarze pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w formie ryczałtowej - od dnia r. rozpoczął on prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Niemiec. W uzasadnieniu decyzji podniesiono, iż zgodnie z treścią art. 5a ust. l ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wnioskodawca mógłby nadal podlegać ubezpieczeniu jako rolnik, gdyby jak dotychczas - podlegał opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym i prowadził działalność gospodarczą wyłącznie na terenie Polski. W odwołaniu od tej decyzji Tadeusz H. podniósł, że na terenie Niemiec prowadzi taki sam rodzaj działalności jak w Polsce i w Niemczech jest zwolniony z obowiązku płacenia podatku na podstawie decyzji niemieckiego urzędu podatkowego. W jego ocenie - zwolniona od podatku działalność gospodarcza prowadzona na terenie Niemiec nie powinna mieć wpływu na jego prawo do ubezpieczenia rolniczego w Polsce. Z tego względu wniósł o zmianę zaskarżonej decyzji przez ustalenie, że nadal podlega w Polsce ubezpieczeniu społecznemu rolników. Sąd Okręgowy Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w B. w wyroku z dnia 20 I 2006 r. zmienił zaskarżoną decyzję i ustalił, że ubezpieczenie Tadeusza H. nie ustało 1 X 2004 r. i na podstawie ustawy z dnia 20 XII 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników trwa nadal. Sąd ustalił, że Tadeusz H. na stałe mieszka w L. Posiada gospodarstwo rolne opow. 13 ha. Wnioskodawca do ubezpieczenia społecznego rolniczego zgłosił się r. i został nim objęty od r. W dniu 1 czerwca 2004 r. Burmistrz L. (miejscowości w województwie podlaskim) wpisał go do ewidencji działalności gospodarczej jako osobę zajmującą się zagospodarowywaniem terenów zielonych. W dniu r. ubezpieczony złożył w KRUS oświadczenie, że chce jako rolnik prowadzący działalność gospodarczą podlegać nadal ubezpieczeniu rolniczemu rolników. Po otrzymaniu zaświadczenia Naczelnika Urzędu Skarbowego w A. z dnia r., że działalność Tadeusza H.i jest opodatkowana w formie zryczałtowanego podatku dochodowego Kasa stwierdziła, że wnioskodawca nadal podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Od 15 IX 2004 r. ubezpieczony rozszerzył prowadzenie działalności gospodarczej podejmując taką działalność w Niemczech. ZUS Oddział w B. wy da ł mu r. zaświadczenie o podleganiu ubezpieczeniu społecznemu wg prawa polskiego. Za 2004 r. wnioskodawca zapłacił w Polsce podatek na podstawie przepisów o podatku ryczałtowym w wysokości 579,5 zł. W 2005 r. przebywał w Niemczech łącznie tylko 2,5 miesiąca r. T. H. złożył w KRUS dokumenty, z których wynikało, że prowadzi działalność gospodarczą także na terytorium Niemiec. Sąd uznał, że w stosunku do wnioskodawcy ma zastosowanie art. 14a ust. 2 rozporządzenia 1408/71 Rady EWG z dnia r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich

2 rodzin stanowiący, że osoba zwykle prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium dwóch lub więcej Państw Członkowskich podlega ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, na terytorium którego zamieszkuje (zwykły pobyt), jeżeli wykonuje jakąkolwiek część swojej działalności na terytorium tego Państwa. W ocenie Sądu całkowicie niezrozumiały jest podnoszony przez KRUS w trakcie postępowania sądowego - zarzut naruszenia przez skarżącego art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników poprzez niezło żenie w term inie 14 dni od rozpoczęcia działalności g o s p o d ar c zej n a t er en i e Ni em i ec o ś wi a d c zen i a Kasi e o kontynuowaniu dotychczasowego ubezpieczenia. Sąd ustalił, że T. H. takie oświadczenie złożył r. Wg ustawodawcy (art. 5a ust. 10) za pozarolniczą działalność gospodarczą, o której mowa w ust. l, uważa się pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzoną na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, czyli na podstawie przepisów ustawy z dnia r. Prawo działalności gospodarczej (Dz.U. 1999/101/1178). Jej art. l w dniu r. stanowił, że określa ona zasady podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej naterytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ocenie Sądu - Kasa nie podała podstawy prawnej, na jakiej nastąpiło rozszerzenie stosowania art. 5a także na osoby rozpoczynające prowadzenie działalności na terytorium innego państwa. W oparciu o przedstawione przez Tadeusza H. dokumenty Sąd uznał, że stwierdzenie ustania jego ubezpieczenia rolniczego nastąpiło bez podstawy prawnej i dlatego na mocy art k.p.c. zmienił zaskarżoną decyzję przez ustalenie, że Tadeusz H. nadal podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w B. wyrok ten zaskarżyła apelacją w całości, zarzucając mu: 1) naruszenie prawa materialnego, a w szczególności art. 5a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz o zmianie niektórych innych ustaw poprzez błędne jego niezastosowanie; błędne ustalenie, że ubezpieczenie rolnicze odwołującego nie ustało od 1 października 2004 r. i trwa nadal, mimo, iż w terminie 14 dni od rozpoczęcia w dniu l r. działalności gospodarczej na terenie Niemiec nie zgłosił on organowi rentowemu oświadczenia o kontynuowaniu ubezpieczenia i nie udokumentował spełnienia warunków opodatkowania tej działalności w form ie ryczałtowego podatku dochodowego oraz naruszenie art. 2 pkt 10 ustawy z d n i a 1 lipca r.o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw poprzez niezastosowanie tego przepisu w niniejszej sprawie, chociaż n i e pozwala on na wybór ubezpieczenia rolniczego osobom prowadzącym działalność gospodarczą poza krajem i na podstawie innych przepisów niż przepisy. Prawo działalności gospodarczej i przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r. nr 173. poz. 1807), 2 ) j a k i naruszenie prawa materialnego poprzez niezastosowanie art. 14a ust. 2 Rozporządzenia Rady EWG nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków i c h rodzin przemieszczających się we Wspólnocie, przy stosowaniu art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, bo z art. 14a ust. 2 w/w rozporządzenia wynika, że w sto sunku do odwołującego należy stosować art. 5a ustawy o u.s.r., a to dlatego, zamieszkuje on na stale na terytorium Polski i wykonuje tutaj działalność prowadzoną na własny rachunek. Wskazując na powyższe zarzuty apelacji, organ rentowy wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie odwołania w całości. Tadeusz H. domagał się oddalenia apelacji. Dodatkowo wyjaśnił, iż ustnie poinformował pracownika KRUS, że rozpoczął prowadzenie działalności gospodarczej w Niemczech i przez 3 dni ubiegał się w KRUS o wydanie dokumentu E 101, ale z powodu nieznajomości przepisów unijnych odmówiono mu wydania takiego dokumentu i odesłano do ZUS. Kartkę z wnioskiem o wydanie druku E 101 zostawił w KRUS, ale ostatecznie dokument taki został wydany przez ZUS. Do 10 grudnia 2004 r. prowadził działalność gospodarczą w Niemczech i zajmując się pielęgnacją ogródków zarobił tam około 1100 euro. Urząd Skarbowy w Niemczech zwolnił go z obowiązku płacenia podatku na okres 3 lat. Sąd Apelacyjny zważył, co następuje : Apelacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego nie jest zasadna. Członkostwo Polski w Unii Europejskiej od dnia 1 maja 2004 r. oznacza wejście naszego kraju do wspólnotowego porządku prawnego, w tym również w zakresie przepisów wspólnotowych dotyczących koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. W sprawie Tadeusza H. na wstępie należy ocenić, czy ustawodawstwo polskie ma zastosowanie - w sprawie ubezpieczenia społecznego wnioskodawcy w aspekcie przepisów wspólnot europejskich. Wynika to z faktu, że Tadeusz H. podjął i prowadził działalność gospodarczą po akcesji Polski do Unii Europejskiej zarówno na terenie Polski jak i Niemiec (państwa członkowskiego wspólnot europejskich). Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 20 XII 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U.Nr 7 z 1998 r. poz. 25 ze zm.) - ubezpieczenie społeczne rolników obejmuje, na zasadach określonych w ustawie, rolników i pracujących z nimi domowników, którzy: 1) posiadają obywatelstwo polskie lub

3 2) są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej. 1a. Ubezpieczenie obejmuje obywateli, o których mowa w ust. 1 pkt 3, jeżeli przepisy Unii Europejskiej dotyczące stosowania systemów zabezpieczenia społecznego nie stanowią inaczej. Art. 14 a Rozporządzenia RADY (EWG) NR 1408/71 z dnia 14 czerwca 1971 r. w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych, osób prowadzących działalność na własny rachunek i do członków ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie (Dz.U.UE.L /1 Dz.U.UE-sp ) stanowi, iż : 1. a) Osoba zwykle prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium Państwa Członkowskiego i wykonująca pracę na terytorium innego Państwa Członkowskiego w dalszym ciągu podlega ustawodawstwu pierwszego Państwa Członkowskiego, pod warunkiem, że przewidywany okres wykonywania pracy nie przekracza dwunastu miesięcy. b) Jeżeli praca przedłuża się poza początkowo zakładany okres, z powodu niedających się przewidzieć okoliczności, i przekracza dwanaście miesięcy, ustawodawstwo pierwszego Państwa Członkowskiego stosuje się nadal, aż do zakończenia pracy, pod warunkiem, że wyrazi na to zgodę właściwa władza Państwa Członkowskiego, na którego terytorium zainteresowany rozpoczął wykonywanie pracy, lub organ przez tę władzę wyznaczony; o zgodę należy wystąpić przed upływem początkowego okresu dwunastu miesięcy. Jednakże zgody tej nie można udzielić na okres dłuższy niż dwanaście miesięcy. 2. Osoba zwykle prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium dwóch lub więcej Państw Członkowskich podlega ustawodawstwu Państwa Członkowskiego, na terytorium którego zamieszkuje, jeżeli wykonuje jakąkolwiek część swojej działalności na terytorium tego Państwa. Z przepisów tych wynika, iż Tadeusz H., mający obywatelstwo polskie, zamieszkały na stałe w Polsce, prowadzący w Polsce stałą działalność rolniczą i pozarolniczą działalność gospodarczą na własny rachunek oraz prowadzący czasową działalność gospodarczą w Niemczech (państwie członkowskim Unii Europejskiej), co wynika z zameldowania w Niemczech na czas określony, podlegał w kwestii ubezpieczenia społecznego po rozpoczęciu działalności w Niemczech - nadal ustawodawstwu polskiemu. W tej kwestii Sąd Apelacyjny w pełni zgodził się z argumentacją Sądu I instancji. W uzasadnieniu apelacji Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego również zgadza się z tym poglądem. Wnioskodawca nie kwestionował takiego stanowiska. W zarzutach apelacyjnych KRUS podnosi jednak w punkcie 2. zarzutów, że doszło do niezastosowania przez Sąd I instancji cytowanego art. 14a rozporządzenia Rady, co uznać należy za argument bezzasadny. Sąd w pełni zastosował ten przepis rozporządzenia Rady. Podstawową kwestią w niniejszej sprawie jest interpretacja art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Ponieważ Tadeusz H. rozpoczął prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie ryczałtowej w czerwcu 2004 r. jego sytuację regulował art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników w brzmieniu obowiązującym od 2 V 2004 r. (Dz.U. z 1998 r. nr 7 poz. 25 ze zm. Dz. U. z 2004 nr 91 poz. 873). Wnioskodawca po rozpoczęciu w dniu 20 VI 2004 r. pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej w formie zryczałtowanej - spełniał wszystkie kryteria wymienione w tym przepisie i KRUS w decyzji z dnia 9 VII 2004 r. stwierdził, że jako rolnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną zgodnie z przepisami o zryczałtowanym podatku dochodowym spełnia wszystkie warunki wymienione w art. 5a ustawy i nadal podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Nie ma sporu co do tego, że zachował on prawo do dalszego ubezpieczenia rolniczego w okresie od 20 VI 2004 r. do dnia 15 IX 2004 r., kiedy rozszerzył prowadzenie działalności gospodarczej na obszar Niemiec. Po podjęciu działalności gospodarczej na terenie Niemiec do jego sytuacji miały zastosowanie również cytowane wyżej rozporządzenie Rady (EWG) nr 1408/71oraz rozporządzenie Rady (EWG) nr 574/72 z dnia 21 marca 1972 r. w sprawie wykonywania rozporządzenia (EWG) nr 1408/71 w sprawie stosowania systemów zabezpieczenia społecznego do pracowników najemnych i ich rodzin przemieszczających się we Wspólnocie. W szczególności to ostatnie rozporządzenie, opublikowane w Dz.U.UE.L /2 Dz.U.UE-sp /2 w art. 12a (dawnym 5) określiło następujące zasady: 1. a) Osoba wykonująca zwykle działalność na terytorium dwóch lub kilku Państw Członkowskich lub w przedsiębiorstwie mającym zarejestrowaną siedzibę lub miejsce prowadzenia działalności na terytorium jednego Państwa Członkowskiego i znajdującym się po obu stronach granicy wspólnej dla dwóch Państw Członkowskich, lub będąca pracownikiem najemnym na terytorium jednego Państwa Członkowskiego i równocześnie prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium innego Państwa Członkowskiego informuje o tej sytuacji instytucję wyznaczoną przez właściwe władze Państwa Członkowskiego, na terytorium którego zamieszkuje. 2. a) Jeżeli, zgodnie z przepisami art. 14 ust. 2 lit. b) (i) lub art. 14a ust. 2 zdanie pierwsze rozporządzenia, osoba zwykle zatrudniona lub prowadząca działalność na własny rachunek na terytorium dwóch lub więcej Państw Członkowskich i wykonująca część swojej działalności w Państwie Członkowskim, na którego terytorium zamieszkuje, podlega ustawodawstwu tego Państwa Członkowskiego, instytucja wyznaczona przez właściwe władze tego Państwa Członkowskiego wydaje świadectwo potwierdzające, że podlega ona jego ustawodawstwu i przekazuje kopię tego świadectwa instytucji wyznaczonej przez właściwe władze Państwa Członkowskiego, na którego terytorium ta osoba prowadzi część swojej działalności.

4 W wykonaniu tego rozporządzenia została wydana decyzja Komitetu Ekonomicznego nr 186 z dnia 27 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych w celu stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 (E 101), obecnie - od 1 IV 2006 r. zastąpiona decyzją nr 202 z dnia 17 marca 2005 r. w sprawie wzorów formularzy niezbędnych do stosowania rozporządzeń Rady (EWG) nr 1408/71 i (EWG) nr 574/72 (E 001, E 101, E 102, E 103, E 104, E 106, E 107, E 108, E 109, E 112, E 115, E 116, E 117, E 118, E 120, E 121, E 123, E 124, E 125, E 126 oraz E 127) - (Dz.U.UE L z dnia 15 marca 2006 r.). Z przepisów tych wynika, że na okres prowadzenia za granicą pozarolniczej działalności gospodarczej przez pierwszych 12 miesięcy - podobnie jak dla pracowników wystawiany jest formularz E 101. Dla osoby prowadzącej działalność na własny rachunek formularz E 101 będzie potwierdzony tylko wówczas, gdy: 1) praca za granicą jest z góry określona co do treści i czasu, 2) osoba, przed rozpoczęciem pracy za granicą prowadziła działalność na własny rachunek na terenie Polski, 3) osoba jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych w państwie, gdzie zwykle tę działalność prowadzi. Jeśli praca za granicą przedłuża się ponad 12 miesięcy, osoba może wystąpić o przedłużenie zwolnienia z ubezpieczeń w państwie jej czasowego prowadzenia, nie dłużej jednak niż na kolejne 12 miesięcy. Należy pamiętać, że przy stosowaniu przepisów rozporządzeń 1408/71 oraz 574/72 do osób prowadzących działalność na własny rachunek - zgodnie z tymi przepisami - zalicza się również rolników. Oznacza to, że oddziały ZUS wystawiały formularze E 101 również rolnikom. Jednakże zawsze przed poświadczeniem formularza tym osobom ZUS zwraca się do właściwej jednostki terenowej KRUS w celu uzyskania zaświadczenia, czy osoba podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników. Tadeusz H. uzyskał zaświadczenie o podleganiu ustawodawstwu polskiemu i ubezpieczeniu społecznemu w Polsce na druku E 101. Wystawił je ZUS po sprawdzeniu w KRUS, że skarżący podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników i opłaca z tego tytułu składki. KRUS był więc poinformowany o prowadzeniu działalności gospodarczej w Niemczech przez T. H. w momencie rozpoczęcia przez niego tej działalności. Dokument taki wnioskodawca przedstawił w Niemczech, gdzie nie objęto go w związku z tym ubezpieczeniem społecznym niemieckim. Składki na ubezpieczenie społeczne skarżący płacił tylko w Polsce. Rozważenia wymaga, czy - obowiązujący w wersji wyżej przedstawionej - art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników wyłączał z ubezpieczenia rolniczego osoby, które rozszerzały prowadzenie działalności gospodarczej również poza terytorium Polski w państwie należącym do wspólnot europejskich. Ust. 1 art. 5a dotyczy rolnika, który w trakcie ubezpieczenia rolniczego rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej zgodnie z przepisami o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wykładnia językowa potwierdza argumentację Sądu I instancji, iż najważniejsze jest spełnienie wszystkich kryteriów w momencie rozpoczęcia pozarolniczej działalności. Tadeusz H. rozpoczął w dniu 20 VI 2004 r. prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej, która opodatkowana była w formie zryczałtowanej i poinformował o tym KRUS w ciągu 14 dni. Spełnił więc wszystkie kryteria ustawowe, co potwierdzone zostało decyzją KRUS z dnia 9 VII 2004 r. W dniu 15 IX 2004 r. nie doszło do rozpoczęcia przez niego prowadzenia tej działalności, ale do rozszerzenia prowadzonej wcześniej działalności na inny kraj Unii Europejskiej. Art. 5a nie zawiera normy, która w takiej sytuacji rozszerzenia działalności wyłączałaby rolnika z dalszego ubezpieczenia rolniczego. Podkreślić należy, że wnioskodawca prowadzi na terenie Niemiec dokładnie taką samą działalność jak w Polsce zajmując się pielęgnacją terenów zielonych. Nie zmienił więc rodzaju prowadzonej działalności, a jedynie rozszerzył zakres terytorialny prowadzonej działalności korzystając z podstawowego prawa wspólnotowego do swobodnego podejmowania działalności we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Art. 5a przewiduje wyłączenie z ubezpieczenia rolniczego takiej osoby tylko w przypadku zapłacenia w poprzednim roku podatkowym podatku wyższego niż 2528 zł, podjęcia zatrudnienia (stosunku służbowego), utraty uprawnienia do opodatkowania w formie zryczałtowanej, co powinno wynikać z decyzji organu podatkowego. Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. z 27 XI 1998 r.) stanowi w art. 1, iż ustawa reguluje opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów (dochodów) osiąganych przez osoby fizyczne: 1) prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, 2) osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, 3) będące osobami duchownymi. Art. 2 ust. 1 stanowi, iż osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać zryczałtowany podatek dochodowy w formie: 1) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, 2) karty podatkowej. Z art. 6 ust. 4 wynika, że podatnicy opłacają w roku podatkowym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności wymienionej w ust. 1, jeżeli: 1) w roku poprzedzającym rok podatkowy: a) uzyskali przychody z tej działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nie przekraczającej euro, lub b) uzyskali przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty euro,

5 2) rozpoczną wykonywanie działalności w roku podatkowym i nie korzystają z opodatkowania w formie karty podatkowej - bez względu na wysokość przychodów. Przepisy tej ustawy o podatku zryczałtowanym nie ograniczają jej stosowania wyłącznie do Polski, a przez operowanie kwotami przychodów wyrażonymi w euro jednoznacznie wskazują, że ma ona zastosowanie również do przychodów osiąganych w krajach wspólnot europejskich. W kwestii definicji działalności gospodarczej ustawa ta odsyła do przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych - osoby fizyczne, jeżeli mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegają obowiązkowi podatkowemu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce położenia źródeł przychodów (nieograniczony obowiązek podatkowy). Z przepisu tego wynika, że osoby mające miejsce zamieszkania w Polsce muszą się rozliczyć ze wszystkich przychodów otrzymanych na całym świecie w polskim urzędzie podatkowym. W przypadku Tadeusza H. będzie to miało znaczenie w sytuacji, gdyby osiągnął przychody powyżej euro, gdyż wówczas zostałaby wyłączona możliwość korzystania z opodatkowania w postaci zryczałtowanej. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zajęła stanowisko, że ust. 10 art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ogranicza stosowanie przywileju dalszego ubezpieczenia rolniczego tylko do tych rolników, którzy prowadzą dodatkowo w niewielkim wymiarze działalność gospodarczą tylko na terenie Polski. Istotnie przepisy ust. 10 art. 5a nawiązywały do przepisów dotyczących działalności gospodarczej, obecnie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które regulowały działalność gospodarczą wykonywaną na terenie Polski, co pośrednio mogłoby wskazywać, że przepis art. 5a dotyczy tylko rolników prowadzących działalność gospodarczą tylko na terenie Polski. Dopiero od 24 VIII 2005 r. nadano ust. 10 nową treść (definicję ustawową działalności gospodarczej), która ograniczyła jednoznacznie możliwość stosowania art. 5a do rolników prowadzących działalność gospodarcza na terytorium Polski. Art. 5a ust. 10 otrzymał od 24 VIII 2005 r. następujące brzmienie: Za pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się pozarolniczą działalność gospodarczą prowadzoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez osoby fizyczne na podstawie przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, z wyłączeniem wspólników spółek prawa handlowego oraz osób prowadzących działalność w zakresie wolnego zawodu: 1) w rozumieniu przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, 2) z której przychody są przychodami z działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych. Analizując te przepisy Sąd Apelacyjny dokonał oceny tego ograniczenia działalności gospodarczej tylko do obszaru Polski w kontekście unormowań wspólnot europejskich, a zwłaszcza, czy nie ograniczają one podstawowej zasady swobodnego przepływu osób i swobody prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Unii Europejskiej. W myśl art. 39 (dawnego 48) Traktatu podpisanego w Rzymie dnia 25 III 1957 r. ustanawiającego Europejską Wspólnotę Gospodarczą: 1. Zapewnia się swobodę przepływu pracowników wewnątrz Wspólnoty najpóźniej z dniem upływu okresu przejściowego. 2. Swoboda ta obejmuje zniesienie wszelkiej dyskryminacji ze względu na przynależność państwową między pracownikami Państw Członkowskich w zakresie zatrudnienia, wynagrodzenia i innych warunków pracy. 3. Z zastrzeżeniem ograniczeń uzasadnionych względami porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego i zdrowia publicznego, swoboda ta obejmuje prawo: a) ubiegania się o rzeczywiście oferowane miejsca pracy, b) swobodnego przemieszczania się w tym celu po terytorium Państw Członkowskich, c) przebywania w jednym z Państw Członkowskich w celu podjęcia tam pracy, zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi i administracyjnymi dotyczącymi zatrudniania pracowników tego Państwa, d) pozostawania na terytorium Państwa Członkowskiego po ustaniu zatrudnienia, na warunkach ustalonych przez Komisję w rozporządzeniach wykonawczych. Artykuł 43 (dawny 52) tego Traktatu (Dz.U /2 ze zm.) stanowi, iż - ograniczenia swobody przedsiębiorczości obywateli jednego Państwa Członkowskiego na terytorium innego Państwa Członkowskiego są zakazane w ramach w ramach poniższych postanowień. Zakaz ten obejmuje również ograniczenia w tworzeniu agencji, oddziałów lub filii przez obywateli danego Państwa Członkowskiego, ustanowionych na terytorium innego Państwa Członkowskiego. Z zastrzeżeniem postanowień rozdziału dotyczącego kapitału, swoboda przedsiębiorczości obejmuje podejmowanie i wykonywanie działalności prowadzonej na własny rachunek, jak również zakładanie i zarządzanie przedsiębiorstwami, a zwłaszcza spółkami w rozumieniu artykułu 48 akapit drugi, na warunkach określonych przez ustawodawstwo Państwa przyjmującego dla własnych obywateli. Prawo do przedsiębiorczości i prawo do świadczenia usług zostały uznane przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości za podstawowe swobody gospodarcze. Związane z nimi reguły muszą być przestrzegane przez władze państwowe i samorządowe wszystkich szczebli.

6 Europejski Trybunał Sprawiedliwości w wyroku z dnia 19 III 2002 w sprawie C-393/99 Institut national d'assurances sociales pour travailleurs ind pendants (Inasti) v. Claude Hervein i inni (LEX nr ) wyraził pogląd, iż celem art. 48, 51 i 52 Traktatu (obecnie, art. 39, 44 i 43 TWE) jest ułatwienie wykonywania obywatelom Wspólnoty działalności zawodowej wszelkiego rodzaju na terenie całej Wspólnoty oraz wykluczenie ustawodawstwa krajowego, które mogłoby stawiać obywateli w niekorzystnej sytuacji, gdyby chcieli rozszerzyć swą działalność poza terytorium jednego Państwa Członkowskiego. Co do zasady jakakolwiek niekorzyść w porównaniu z sytuacją pracownika, który wykonuje całą swą działalność w jednym Państwie Członkowskim, wynikająca z rozszerzenia bądź przeniesienia jego działalności do jednego lub więcej Państw Członkowskich oraz z podlegania dodatkowemu (tzn. nowemu) ustawodawstwu dotyczącemu zabezpieczenia społecznego, nie jest sprzeczna z art. 48 i 52 Traktatu, jeżeli ustawodawstwo to nie stawia tego pracownika w niekorzystnej sytuacji w porównaniu z tymi, którzy wykonują całą swą działalność w Państwie Członkowskim, w którym ma ono zastosowanie, bądź w porównaniu z tymi, którzy już mu podlegają, oraz jeśli nie skutkuje ono po prostu opłacaniem składek na zabezpieczenie społeczne, w zamian za które nie przysługują żadne świadczenia. Mimo, że orzeczenie to odnosi się przede wszystkim do pracowników, to w kwestii interpretacji art. 52 Traktatu należy je odnieść również do osób prowadzących działalność gospodarczą, które podejmując działalność na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej nie mogą być gorzej traktowane od osób, które wykonują działalność gospodarczą tylko na obszarze jednego państwa wspólnoty. Byłaby to forma dyskryminacji z uwagi na miejsce wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej. Zdaniem Sądu Apelacyjnego ust. 10 art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników stawia wnioskodawcę w gorszej sytuacji w porównaniu z rolnikami prowadzącymi działalność gospodarczą na terenie Polski tylko dlatego, że podjął on działalność gospodarczą w innym kraju Unii Europejskiej. Narusza to cytowane wyżej zasady swobody działalności gospodarczej na terenie Unii Europejskiej wynikające z art. 43 (dawnego 52) Traktatu rzymskiego. Przy interpretacji art. 5a ustawy rolniczej należy też wziąć pod uwagę rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, opublikowane w (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r. nr 166.1, Dz. UE sp ). W myśl art. 91 tego rozporządzenia akt ten wszedł w życie w dniu 20 V 2004 r. Stosownie do art. 5 - o ile niniejsze rozporządzenie nie stanowi inaczej oraz w świetle specjalnych wprowadzonych przepisów wykonawczych, zastosowanie mają następujące przepisy: a) w przypadkach, w których na podstawie ustawodawstwa właściwego Państwa Członkowskiego, otrzymywanie świadczeń z zabezpieczenia społecznego i inny dochód ma pewne skutki prawne, odpowiednie przepisy tego ustawodawstwa mają zastosowanie także do otrzymywanych świadczeń równoważnych nabytych na podstawie prawodawstwa innego Państwa Członkowskiego lub dochodów osiągniętych w innym Państwie Członkowskim; b) w przypadkach, w których na podstawie ustawodawstwa właściwego Państwa Członkowskiego, zaistnieniu pewnych okoliczności lub zdarzeń przypisywane są określone skutki prawne, to Państwo Członkowskie uwzględnia podobne okoliczności lub zdarzenia zaistniałe w każdym Państwie Członkowskiego tak jak gdyby miały one miejsce na jego własnym terytorium. Z przepisów tych wynika sugestia sumowania dochodów osiągniętych w różnych krajach Unii Europejskiej, jeśli mają one znaczenie dla określenia sytuacji ubezpieczenia społecznego m.in. osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Na podstawie tego przepisu wskazane byłoby sumowanie przychodów wnioskodawcy i płaconych podatków w celu ustalenia, czy jego przychody i zapłacony za poprzedni rok podatek nie przekroczył kwot granicznych wymienionych w art. 5a ustawy rolniczej. Celem wprowadzenia art. 5a do ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników było umożliwienie rolnikom uzyskiwania niewielkich dochodów z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, zwłaszcza w okresach mniejszego nasilenia prac rolnych, przy równoczesnym wyłączeniu z tego ubezpieczenia osób fikcyjnie lub w niewielkim zakresie prowadzących działalność rolniczą, a których podstawowym źródłem utrzymania były dochody z innych źródeł głównie z pozarolniczej działalności gospodarczej. Realizacji tego celu służyć miało ograniczenie dochodów z tej pozarolniczej działalności gospodarczej do tak małej wysokości, żeby zryczałtowany podatek dochodowy za poprzedni rok nie przekroczył kwoty zł. W ocenie Sądu Apelacyjnego z realizacją tego celu nie stoi w sprzeczności możliwość korzystania ze swobody przemieszczenia się osób i swobody prowadzenia działalności gospodarczej na terenie państw należących do Unii Europejskiej. Sąd Apelacyjny uznał, że art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (łącznie z ust. 10 tego artykułu) w kontekście przedstawionych przepisów i zasad prawa wspólnot europejskich powinien być interpretowany w ten sposób, że rolnicy podejmujący pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną w polskim urzędzie podatkowym w formie zryczałtowanego podatku dochodowego - w przypadku rozszerzenia takiej działalności na kraj należący do Unii Europejskiej nie tracą prawa do dalszego podlegania rolniczemu ubezpieczeniu społecznemu w Polsce aż do dnia utraty uprawnień do zryczałtowanego podatku dochodowego lub po upływie roku, za który należny zryczałtowany podatek dochodowy przekroczy zł. Przyjęcie innego poglądu byłoby sprzeczne z ukształtowaną przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości zasadą efektywności prawa wspólnotowego oraz zasadą prymatu prawa wspólnotowego. Tadeusz H. nie rozpoczął prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Niemiec, ale uczynił to w Polsce spełniając wszystkie warunki do dalszego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Prowadzoną działalność rozszerzył - w tym samym zakresie przedmiotowym - na teren innego państwa wspólnotowego już po akcesji Polski do Unii Europejskiej. Zapłacony przez niego zryczałtowany podatek

7 dochodowy za 2004 r. od wszystkich przychodów nie przekroczył kwoty 2528 zł. Jedna z podstawowych zasad prawa wspólnotowego zasada swobody przedsiębiorczości nie pozwala na gorsze traktowanie Tadeusza H. tylko dlatego, że rozszerzył prowadzenie działalności gospodarczej na teren innego państwa Unii Europejskiej. Powinien być traktowany przy interpretacji omawianego art. 5a ustawy tak jak rolnicy prowadzący w niewielkim zakresie pozarolniczą działalność gospodarczą na terenie Polski i korzystać z prawa do dalszego podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. W tej sytuacji Sąd Apelacyjny uznał, że nie doszło do podnoszonego w apelacji naruszenia prawa materialnego, a w szczególności art. 5a ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. Mając powyższe okoliczności na uwadze zaskarżony wyrok ocenić należy jako prawidłowy i zgodny z prawem. Ponieważ apelacja okazała się bezzasadna Sąd Apelacyjny apelację tę oddalił na podstawie art. 385 k.p.c.

Wyrok z dnia 21 maja 1997 r. II UKN 101/97

Wyrok z dnia 21 maja 1997 r. II UKN 101/97 Wyrok z dnia 21 maja 1997 r. II UKN 101/97 Rolniczka, pobierająca zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, zakończoną podczas tej choroby, nie podlega

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 28 listopada 2002 r. II UK 68/02

Wyrok z dnia 28 listopada 2002 r. II UK 68/02 Wyrok z dnia 28 listopada 2002 r. II UK 68/02 Rolnik lub domownik rolnika mający obywatelstwo Republiki Czeskiej, dobrowolnie kontynuujący ubezpieczenie społeczne po wejściu w życie ustawy z dnia 20 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 437/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 23 maja 2012 r. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 kwietnia 2006 r. I UK 223/05

Wyrok z dnia 7 kwietnia 2006 r. I UK 223/05 Wyrok z dnia 7 kwietnia 2006 r. I UK 223/05 Okres jednego roku podlegania ubezpieczeniu społecznemu, o którym mowa w art. 5a ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (jednolity

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 14 lipca 2005 r. II UK 280/04

Wyrok z dnia 14 lipca 2005 r. II UK 280/04 Wyrok z dnia 14 lipca 2005 r. II UK 280/04 Wypłata emerytury wojskowej w roku 2000 powinna być dokonana na podstawie art. 40 ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08

Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08 Wyrok z dnia 9 grudnia 2008 r. I UK 138/08 Umowa o zarządzanie przedsiębiorstwem (spółką) lub kontrakt menedżerski wskazane w art. 13 pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 4 lutego 1998 r. II UKN 435/98

Wyrok z dnia 4 lutego 1998 r. II UKN 435/98 Wyrok z dnia 4 lutego 1998 r. II UKN 435/98 Zaniechanie powiadomienia terenowego organu administracji państwowej o podjętej działalności gospodarczej przez osobę podlegającą ubezpieczeniu społecznemu z

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08

Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08 Wyrok z dnia 13 stycznia 2009 r. II UK 146/08 1. Wspólnik spółki cywilnej prowadzący działalność gospodarczą ma indywidualny tytuł do ubezpieczenia społecznego. 2. Udokumentowana i usprawiedliwiona przerwa

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii

Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz być ubezpieczony Informator dla osób wykonujących pracę w krajach UE, EOG i Szwajcarii Warszawa 2011 Zakład Ubezpieczeń Społecznych W którym kraju możesz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński

POSTANOWIENIE. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński Sygn. akt II UK 427/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 kwietnia 2014 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński w sprawie z wniosku

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96

Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96 Wyrok z dnia 10 grudnia 1996 r. III RN 48/96 Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst : Dz. U. z 1993 r., Nr 90, poz. 416) w brzmieniu

Bardziej szczegółowo

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE. Emerytury i renty

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE. Emerytury i renty Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego państw członkowskich UE Emerytury i renty 1 Artykuł 48 (dawny artykuł 42 TWE) Parlament Europejski i Rada, stanowiąc zgodnie ze zwykłą procedurą prawodawczą,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III UK 65/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 marca 2012 r. SSN Halina Kiryło (przewodniczący) SSN Jerzy Kwaśniewski (sprawozdawca) SSA Maciej Piankowski

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda Sygn. akt I UK 203/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 11 lutego 2015 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Maciej

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn Sygn. akt I UK 470/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 kwietnia 2015 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Jolanta Frańczak (sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn w sprawie z odwołania B.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 159/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 grudnia 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 18 maja 2001 r. III RN 98/00

Wyrok z dnia 18 maja 2001 r. III RN 98/00 Wyrok z dnia 18 maja 2001 r. III RN 98/00 Podatek dochodowy od osób fizycznych pobrany w formie ryczałtu w latach 1993-1996 od członków spółdzielni pracy będącej zakładem pracy chronionej z przychodu uzyskanego

Bardziej szczegółowo

Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10

Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10 Postanowienie z dnia 1 czerwca 2010 r. III UZ 3/10 Zwrot kosztów procesu strony korzystającej z pomocy radcy prawnego w sprawie o ustalenie odpowiedzialności wspólników spółki jawnej za zaległości z tytułu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 367/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 7 października 2015 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn SSN Zbigniew Myszka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf Sygn. akt II PK 326/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 16 lipca 2013 r. SSN Zbigniew Hajn (przewodniczący) SSN Bogusław Cudowski (sprawozdawca) SSN Małgorzata Gersdorf

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 3 grudnia 2004 r. II UK 59/04

Wyrok z dnia 3 grudnia 2004 r. II UK 59/04 Wyrok z dnia 3 grudnia 2004 r. II UK 59/04 Przepis art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (jednolity tekst: Dz.U. z 2004 r. Nr 39, poz.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 177/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 stycznia 2015 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Maciej Pacuda SSN

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 310/09 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 lutego 2010 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 21/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 sierpnia 2010 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2010 r., III AUa 645/10

WYROK Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2010 r., III AUa 645/10 WYROK Z DNIA 13 PAŹDZIERNIKA 2010 r., III AUa 645/10 Przewidziana w art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych (Dz. U. nr 237, poz. 1656) rekompensata ma stanowić odszkodowanie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 28/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 września 2013 r. SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (przewodniczący) SSN Józef Iwulski SSN Zbigniew Myszka

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 398/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 października 2016 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bohdan Bieniek SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 373/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 kwietnia 2012 r. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III UK 86/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 9 marca 2011 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Korzeniowski SSN Andrzej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 63/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2005 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Andrzej Wasilewski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 76/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 września 2013 r. SSN Teresa Flemming-Kulesza (przewodniczący) SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 156/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 18 listopada 2011 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Małgorzata Gersdorf (sprawozdawca) SSN Jolanta

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 22 lipca 2009 r. I UK 27/09

Wyrok z dnia 22 lipca 2009 r. I UK 27/09 Wyrok z dnia 22 lipca 2009 r. I UK 27/09 Okres pracy w gospodarstwie rolnym rodziców w czasie nauki w szkole przysposobienia rolniczego podlega zaliczeniu do wymaganego stażu pracy (art. 10 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 11/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 27 czerwca 2013 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn SSN Roman Kuczyński

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01

Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01 Wyrok z dnia 6 czerwca 2002 r. III RN 86/01 Nieodpłatnym świadczeniem w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (jednolity tekst: Dz.U. z 2000

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński Sygn. akt II UK 334/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 lutego 2014 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 250/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 sierpnia 2015 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Krzysztof Staryk

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt II PK 105/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 19 maja 2016 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Krzysztof Staryk SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 222/08 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 maja 2009 r. SSN Herbert Szurgacz (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

Łódź, dnia 7 marca 2014 roku. znak: ŁOW NFZ/WPOGIK II.4050-1/14-(2) ID 699944

Łódź, dnia 7 marca 2014 roku. znak: ŁOW NFZ/WPOGIK II.4050-1/14-(2) ID 699944 znak: ŁOW NFZ/WPOGIK II.4050-1/14-(2) ID 699944 Łódź, dnia 7 marca 2014 roku... Decyzja nr 05/01/I/2014 Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie interpretacji przepisów

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 27 kwietnia 2009 r. I UK 328/08

Wyrok z dnia 27 kwietnia 2009 r. I UK 328/08 Wyrok z dnia 27 kwietnia 2009 r. I UK 328/08 Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (przedsiębiorstwa), nawet jeśli nie dotyczą bezpośrednio przedmiotu tej działalności,

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 237/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 8 maja 2012 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Romualda Spyt SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 5 czerwca 1998 r. II UKN 78/98

Wyrok z dnia 5 czerwca 1998 r. II UKN 78/98 Wyrok z dnia 5 czerwca 1998 r. II UKN 78/98 Wniosek o rentę inwalidzką osoby prowadzącej działalność gospodarczą podlega rozpoznaniu na podstawie art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 1976 r. o ubezpieczeniu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski (sprawozdawca) Sygn. akt IV CSK 611/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 25 czerwca 2014 r. SSN Dariusz Zawistowski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 maja 2013 r. III AUa 306/13

Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 maja 2013 r. III AUa 306/13 ISSN 2300-9853 DOI: http://dx.doi.org/10.12775/pbps.2013.006 JACEK WANTOCH-REKOWSKI Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 14 maja 2013 r. III AUa

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt II UK 145/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 26 marca 2015 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce

Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych, bez względu na miejsce Opodatkowanie działalności gospodarczej Łódź, 2012-09-06 Nieograniczony obowiązek podatkowy Osoba posiadająca miejsce zamieszkania na terytorium RP płaci podatek od całości swych dochodów krajowych i zagranicznych,

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 2 lipca 2009 r. II BU 28/08

Wyrok z dnia 2 lipca 2009 r. II BU 28/08 Wyrok z dnia 2 lipca 2009 r. II BU 28/08 Zastosowanie nieobowiązującego przepisu prawa i przyznanie świadczenia przedemerytalnego osobie, która nie spełniała ustawowych przesłanek do jego nabycia, stanowi

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 5 lipca 2000 r. III RN 198/99

Wyrok z dnia 5 lipca 2000 r. III RN 198/99 Wyrok z dnia 5 lipca 2000 r. III RN 198/99 Umowa sprzedaży budynków i budowli nie jest objęta wyłączeniami od opłaty skarbowej przewidzianymi w art. 3 ust. 1 pkt 5 lit. a ustawy z dnia 31 stycznia 1989

Bardziej szczegółowo

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce

Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Ustalanie ustawodawstwa właściwego w zakresie ubezpieczeń społecznych polskich pracowników naukowych za granicą oraz cudzoziemców w Polsce Anna Chuda, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Poznań, 19 listopada

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt IV CSK 636/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 29 września 2011 r. SSN Mirosław Bączyk (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska SSN Krzysztof Pietrzykowski

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - PIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 2.

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ . Sygn. akt V CSK 407/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 października 2011 r. SSN Krzysztof Pietrzykowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Mirosław Bączyk

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III SK 14/10 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 1 września 2010 r. SSN Andrzej Wróbel (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Zbigniew Hajn SSN Halina Kiryło

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący) SSN Romualda Spyt (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący) SSN Romualda Spyt (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska Sygn. akt II UK 296/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 13 lutego 2014 r. SSN Roman Kuczyński (przewodniczący) SSN Romualda Spyt (sprawozdawca) SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

SENTENCJE ORZECZEŃ SĄDOWYCH W SPRAWACH O EMERYTURY DZIENNIKARSKIE

SENTENCJE ORZECZEŃ SĄDOWYCH W SPRAWACH O EMERYTURY DZIENNIKARSKIE SENTENCJE ORZECZEŃ SĄDOWYCH W SPRAWACH O EMERYTURY DZIENNIKARSKIE Tym Koleżankom i Kolegom, którym przyjdzie samotnie walczyć z wszechpotężnymi siłami administracyjnymi podpowiadamy: przeczytajcie postanowienia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 7 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 7 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt II CSK 221/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 7 grudnia 2012 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Barbara Myszka (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Marta Romańska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 96/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 21 stycznia 2014 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Beata Gudowska SSN Zbigniew Myszka

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 4 lutego 1999 r. III ZP 38/98. Przewodniczący SSN: Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Teresa Romer, Stefania Szymańska (sprawozdawca).

Uchwała z dnia 4 lutego 1999 r. III ZP 38/98. Przewodniczący SSN: Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Teresa Romer, Stefania Szymańska (sprawozdawca). Uchwała z dnia 4 lutego 1999 r. III ZP 38/98 Przewodniczący SSN: Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Teresa Romer, Stefania Szymańska (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, z udziałem prokuratora Prokuratury Krajowej

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 335/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 25 lipca 2012 r. SSN Zbigniew Korzeniowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 158/13 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 grudnia 2013 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Roman Kuczyński SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących pozarolniczą działalność i osób z nimi współpracujących Ustawą z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie :

POSTANOWIENIE. Sygn. akt I PZ 30/11. Dnia 6 grudnia 2011 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I PZ 30/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 grudnia 2011 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Bogusław Cudowski SSN Małgorzata Gersdorf w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy:

KARTA INFORMACYJNA. Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych K-001/1. Kogo dotyczy: KARTA INFORMACYJNA K-001/1 Obowiązuje od dnia 18-03-2013 Urząd Skarbowy w Będzinie Wybór formy opodatkowania przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych Kogo dotyczy: Osoba fizyczna rozpoczynająca

Bardziej szczegółowo

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich

Wniosek Rzecznika Praw Obywatelskich Warszawa, 5.06.2006 r. RZECZPOSPOLIT A POLSK A Rzecznik Pr aw O bywatelskich dr Janusz KOCHANOWSKI 00 090 Warszawa Tel. centr. 0 22 551 77 00 Al. Solidarności 77 Fax 0 22 827 64 53 37311 RPO 533079 VI

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 2 lutego 1996 r. II URN 56/95

Wyrok z dnia 2 lutego 1996 r. II URN 56/95 Wyrok z dnia 2 lutego 1996 r. II URN 56/95 Zamieszkiwanie z rodzicami dorosłych i pracujących dzieci wraz ze swoimi współmałżonkami nie może być automatycznie uznane za pozostawanie we wspólnym gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE. Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki

USTAWA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE. Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki USTAWA O ZRYCZAŁTOWANYM PODATKU DOCHODOWYM OD NIEKTÓRYCH PRZYCHODÓW OSIĄGANYCH PRZEZ OSOBY FIZYCZNE Adam Bartosiewicz Ryszard Kubacki Warszawa 2011 Spis treści SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...9 Wprowadzenie...11

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka Sygn. akt I UK 410/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 marca 2012 r. SSN Zbigniew Myszka w sprawie z odwołania Międzynarodowych Targów Katowickich Spółki z o. o. w Katowicach przeciwko

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego. W przypadku uczniów szkół,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) Sygn. akt II UZ 83/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 lutego 2014 r. SSN Zbigniew Myszka (przewodniczący) SSN Beata Gudowska SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) w sprawie z wniosku Z. sp.

Bardziej szczegółowo

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW

978-83-61807-48-3. Joanna Kołacz-Śmieja. Robert Kowal. Drukarnia KNOW-HOW Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT

TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA SKŁADEK ZUS TERMINY ROZLICZANIA I OPŁACANIA PODATKU DOCHODOWEGO I VAT Projekt Młodzi ludzie sukcesu realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 87/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 4 października 2011 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 8 sierpnia 2006 r. I UK 27/06

Wyrok z dnia 8 sierpnia 2006 r. I UK 27/06 Wyrok z dnia 8 sierpnia 2006 r. I UK 27/06 Brak dokumentów wymienionych w 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 lutego 1983 r. w sprawie postępowania o świadczenia emerytalno-rentowe i zasad wypłaty

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN Beata Gudowska

POSTANOWIENIE. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN Beata Gudowska Sygn. akt I UZ 104/10 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 2 czerwca 2010 r. SSN Józef Iwulski (przewodniczący) SSN Katarzyna Gonera (sprawozdawca) SSN Beata Gudowska w sprawie z odwołania C.

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 marca 2002 r. III RN 44/01

Wyrok z dnia 7 marca 2002 r. III RN 44/01 Wyrok z dnia 7 marca 2002 r. III RN 44/01 Odprawa emerytalna podlega podatkowi dochodowemu od osób fizycznych na zasadach przewidzianych dla przychodów ze stosunku pracy. Przewodniczący SSN Andrzej Wróbel,

Bardziej szczegółowo

Data odniesienia. Wpisany przez Andrzej Okrasiński

Data odniesienia. Wpisany przez Andrzej Okrasiński Polskie instytucje podatkowe nie są zobowiązane do zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych operacji polegającej na podniesieniu kapitału zakładowego. Dotyczy to tzw. metody aportowej. Polskie

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian

POSTANOWIENIE. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian Sygn. akt I CSK 218/06 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 10 listopada 2006 r. SSN Jan Górowski (przewodniczący) SSN Józef Frąckowiak (sprawozdawca) SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 544/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 marca 2013 r. SSN Małgorzata Wrębiakowska-Marzec (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński (sprawozdawca) SSN

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 marca 2012 r. II BU 3/11

Wyrok z dnia 7 marca 2012 r. II BU 3/11 Wyrok z dnia 7 marca 2012 r. II BU 3/11 Zasady opłacania przez emeryta (rencistę) kosztów pobytu w domu pomocy społecznej określają przepisy ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (jednolity

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Jolanta Strusińska-Żukowska (sprawozdawca) Sygn. akt I UK 507/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 listopada 2015 r. SSN Katarzyna Gonera (przewodniczący) SSN Zbigniew Hajn SSN Jolanta Strusińska-Żukowska

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 17 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie :

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Dnia 17 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : Sygn. akt I CSK 526/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dnia 17 kwietnia 2013 r. Sąd Najwyższy w składzie : SSN Tadeusz Wiśniewski (przewodniczący) SSN Krzysztof Strzelczyk SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014. w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku

INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014. w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku INFORMACJA DOTYCZĄCA UBIEGANIA SIĘ O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2013/2014 w Szkole Podstawowej Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych

ROZDZIAŁ 2. Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych ROZDZIAŁ 2 Zbieg tytułów ubezpieczeń ustalanie ubezpieczeń obowiązkowych 36. Czy w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej i wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia istnieje zwolnienie z

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt I UK 475/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 6 lutego 2013 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Zbigniew Myszka SSN Romualda Spyt (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 29 maja 2001 r. III ZP 8/01

Uchwała z dnia 29 maja 2001 r. III ZP 8/01 Uchwała z dnia 29 maja 2001 r. III ZP 8/01 Przewodniczący SSN Maria Tyszel, (przewodnicząca), Sędziowie SN: Beata Gudowska, Jerzy Kuźniar (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, przy udziale prokuratora Prokuratury

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 4 września 2014 r. Poz. 1189. OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 7 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 4 września 2014 r. Poz. 1189. OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 7 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 września 2014 r. Poz. 1189 OBWIESZCZENIE MINISTRA PRACY i POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 7 lipca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Halina Kiryło

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Halina Kiryło Sygn. akt II UK 206/15 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 20 stycznia 2016 r. SSN Romualda Spyt (przewodniczący) SSN Beata Gudowska (sprawozdawca) SSN Halina Kiryło

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 217/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 8 lipca 2015 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Jolanta Frańczak SSN Zbigniew Hajn w

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 20 listopada 2001 r. II UKN 607/00. Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk, Andrzej Wróbel (sprawozdawca).

Wyrok z dnia 20 listopada 2001 r. II UKN 607/00. Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk, Andrzej Wróbel (sprawozdawca). Wyrok z dnia 20 listopada 2001 r. II UKN 607/00 Przewodniczący SSN Jerzy Kuźniar, Sędziowie SN: Krystyna Bednarczyk, Andrzej Wróbel (sprawozdawca). Sąd Najwyższy, po rozpoznaniu w dniu 20 listopada 2001

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r. 1 z 19 Dziennik Ustaw rok 2010 nr 123 poz. 836 wersja obowiązująca od 2012-01-01 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 1) z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt II UK 323/11 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 3 lipca 2012 r. SSN Jerzy Kuźniar (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Romualda Spyt (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA 5.8.2004 L 259/1 II (Akty, których publikacja nie jest obowiązkowa) KOMISJA KOMISJA ADMINISTRACYJNA DS. ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO PRACOWNIKÓW MIGRUJĄCYCH DECYZJA NR 198 z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca) Sygn. akt I UK 5/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 5 sierpnia 2014 r. SSN Bogusław Cudowski (przewodniczący) SSN Halina Kiryło SSN Zbigniew Korzeniowski (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02

Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Wyrok z dnia 13 lutego 2003 r. III RN 13/02 Przepis art. 30 ust. 7 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst: Dz.U. z 1993 r. Nr 90, poz. 416 ze zm.) od dnia

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNE ROZLICZENIE MAŁŻONKÓW

WSPÓLNE ROZLICZENIE MAŁŻONKÓW WSPÓLNE ROZLICZENIE MAŁŻONKÓW - art. 6 ust. 2, 2a, 3,3a, 8-13, art. 6a updof WARUNKI Z wnioskiem o wspólne opodatkowanie dochodów mogą wystąpić: I. małżonkowie (art. 6 ust. 2 oraz ust. 3a updof): podlegający

Bardziej szczegółowo

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej

Decyzja Nr 12/ 07 /I/2013 w sprawie interpretacji indywidualnej Dyrektor znak: Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w w Katowicach Dyrektor Śląskiego znak: WSS Oddziału - 12/ 07 Wojewódzkiego /I/2013 Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach

Bardziej szczegółowo

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH

WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Niniejsze opracowanie nie stanowi źródła prawa podatkowego. WYBÓR FORMY OPODATKOWANIA PODATKIEM DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Informacje do wykorzystania przy wypełnieniu oświadczenia/zawiadomienia o wyborze

Bardziej szczegółowo

Założenie własnego przedsiębiorstwa.

Założenie własnego przedsiębiorstwa. Założenie własnego przedsiębiorstwa. Obecnie obowiązuje zasada jednego okienka, tzn. że w trakcie rejestracji własnej działalności nie musimy biegać po wielu urzędach, a raczej jesteśmy w stanie załatwić

Bardziej szczegółowo

Wyrok z dnia 7 marca 2012 r. II UK 18/12

Wyrok z dnia 7 marca 2012 r. II UK 18/12 Wyrok z dnia 7 marca 2012 r. II UK 18/12 Komandytariusz przystępujący do spółki komandytowej podlega ubezpieczeniom społecznym od dnia przystąpienia do tej spółki, a nie z dniem wpisania do rejestru przedsiębiorców.

Bardziej szczegółowo