Etyczne aspekty finansowania przedsi biorstw kredytem kupieckim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Etyczne aspekty finansowania przedsi biorstw kredytem kupieckim"

Transkrypt

1 PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie Pragmata tes Oikonomias 2014, z. VIII Katarzyna ZI TEK-KWA NIEWSKA Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Paw a II Etyczne aspekty finansowania przedsi biorstw kredytem kupieckim Synopsis: Kredyt kupiecki dla wielu przedsi biorstw stanowi jedno z istotnych róde finansowania ich dzia alno ci. Cho rozwi zanie to wi e si z pewnymi korzy ciami zarówno dla odbiorców, jak i dostawców, obarczone jest równie ryzykiem niedotrzymania umowy przez d u ników. Nieterminowe regulowanie zobowi za przez odbiorców b d, co gorsze, brak zap aty z ich strony sk aniaj do podj cia problemu rzetelno ci p atniczej przedsi biorstw, czemu te po wi cono rozwa ania artyku u. W pierwszej cz ci opracowania zaprezentowano kredyt kupiecki w kontek cie zaufania, stanowi cego, obok takich kategorii, jak: wzajemny szacunek, rzetelno czy terminowo rozlicze, jedno z centralnych poj kodeksów etycznych firm w zakresie opisuj cym relacje z partnerami w biznesie. W drugiej cz ci zarysowano problem rzetelno ci p atniczej w ród polskich przedsi biorstw. Nast pnie omówiono cz wyników bada ankietowych dotycz cych nieterminowego regulowania zobowi za wobec dostawców. Cho niska liczebno próby nie pozwoli a na przeprowadzenie pog bionej analizy ilo ciowej badanego zjawiska, umo liwi a jednak zaobserwowanie pewnych tendencji w formu owanych opiniach. Zdecydowana wi kszo badanych przyzna a, e zobowi zania wobec dostawców nale y regulowa terminowo oraz e opó nienia w zap acie s nieetyczne. Równocze nie jednak ponad po owa badanych stwierdzi a, e w pewnych sytuacjach opó nienia w p atno ciach s usprawiedliwione, a znaczna wi kszo spo ród korzystaj cych z odroczonych terminów p atno ci przyzna a si do p acenia po wyznaczonym terminie (cho zazwyczaj z nisk cz stotliwo ci ). Otrzymane wyniki wskazuj na pewn niespójno pomi dzy wyra anymi pogl dami a zachowaniami p atniczymi ankietowanych, uzasadniaj c potrzeb prowadzenia dalszych pog bionych bada w omawianym obszarze. S owa kluczowe: rzetelno p atnicza, zatory p atnicze, opó nione p atno ci. Wprowadzenie Kredyt kupiecki (handlowy) dla wielu przedsi biorstw stanowi jedno z istotnych róde finansowania ich dzia alno ci. Mo liwo zap aty za dostarczony towar/wykonan us ug w terminie pó niejszym ni czas realizacji dostawy/us ugi daje przedsi biorstwu sposobno lepszego zaplanowania przep y-

2 406 Katarzyna ZI TEK-KWA NIEWSKA wów finansowych oraz elastycznego finansowania. Cho ta forma rozlicze mi dzy kontrahentami wi e si z pewnymi obopólnymi korzy ciami, rozwi zanie takie niejednokrotnie staje si te przedmiotem nadu y ze strony odbiorców w postaci opó nie, b d w skrajnym przypadku, braku zap aty za zrealizowan dostaw czy wykonan us ug. Aktualno oraz ranga problemu nierzetelno ci p atniczej w rozliczeniach mi dzy przedsi biorstwami w pe ni uzasadniaj jego podj cie. G ównym celem pracy jest przedstawienie zagadnienia nieterminowego regulowania zobowi za wobec dostawców w ród polskich przedsi biorstw, z uwzgl dnieniem jego etycznego wymiaru. W pierwszej cz ci opracowania zaprezentowano kredyt kupiecki w kontek- cie zaufania, stanowi cego, obok takich kategorii, jak: wzajemny szacunek, rzetelno czy terminowo rozlicze, jedno z centralnych poj kodeksów etycznych firm w zakresie opisuj cym relacje z partnerami w biznesie. Druga cz po wi cona zosta a problemowi nierzetelno ci p atniczej w polskich przedsi biorstwach. Obie cz ci zorientowane by y g ównie na przegl d wybranych statystyk i bada dotycz cych rozlicze mi dzy przedsi biorstwami, ich terminowo ci oraz konsekwencji opó nie w p atno ciach. Nast pnie omówiono cz wyników w asnych bada ankietowych. Mia y one charakter eksploracyjny 1, a ich nadrz dnym celem by o poznanie zachowa p atniczych oraz opinii kieruj cych przedsi biorstwem na temat nieterminowego wywi zywania si z zobowi za wobec dostawców oraz, szerzej, post powania w biznesie. 1. Istota kredytu kupieckiego jako wyrazu zaufania mi dzy przedsi biorstwami Kredyt kupiecki udzielany nabywcy przez sprzedawc, polegaj cy na odroczeniu terminu p atno ci z tytu u zrealizowanych dostaw lub wykonanych us ug 2, dla wielu przedsi biorstw stanowi jedno z istotnych róde finansowania ich dzia alno ci. O skali wykorzystania kredytu kupieckiego przez polskie przedsi biorstwa przekonuj dane GUS. Zgodnie z nimi, na koniec 2011 roku nale no ci krótkoterminowe z tytu u dostaw i us ug przedsi biorstw w Polsce wynios y 352,4 mld z [6], co stanowi o prawie 82% ogólnych nale no ci krótkoterminowych i 36% warto ci aktywów obrotowych ogó em 3. Funkcjonowanie kredytu kupieckiego w obrocie gospodarczym podyktowane jest ró nymi motywami. Z punktu widzenia przedsi biorstwa udzielaj cego 1 Z uwagi na charakter badania nie formu owano hipotez badawczych. 2 Mowa o kredycie dostawcy. 3 Obliczenia w asne na podstawie [6].

3 Etyczne aspekty finansowania przedsi biorstw 407 odroczonych terminów p atno ci, kredyt kupiecki, w szczególno ci, mo e stanowi narz dzie budowania d ugotrwa ych relacji handlowych z klientami. Wskazuj na to cho by wyniki bada dotycz cych zachowa p atniczych w transakcjach B2B, przeprowadzanych przez firm Atradius. Zgodnie z nimi znaczna cz respondentów w Polsce deklaruje, i g ównym czynnikiem przemawiaj cym za oferowaniem kredytu kupieckiego jest budowanie d ugotrwa- ych relacji handlowych z klientami (46,8% dla sprzeda y krajowej i 42,5% dla sprzeda y zagranicznej) [1]. Poniewa filarem budowania, a nast pnie utrzymania prawid owych relacji biznesowych jest zaufanie, warto spojrze na kredyt kupiecki w a nie przez jego pryzmat. Ze wzgl du na fakt, e konstrukcja kredytu kupieckiego zak ada oddzielenie w czasie przep ywu dóbr i us ug od przep ywu rodków pieni nych, rozwi zanie to, obok wielu zalet, obarczone jest równie ryzykiem braku zap aty b d nieterminowego wywi zania si z zobowi za przez d u nika. Powy sze ryzyko towarzysz ce sprzeda y z odroczonym terminem p atno ci kieruje uwag w stron zaufania jako czynnika warunkuj cego funkcjonowanie kredytu kupieckiego w yciu gospodarczym. Nawi zuj c do jednej z mo liwych definicji zaufania [12], na kredyt kupiecki mo emy spojrze jako na wyraz oczekiwania, e partner (1) wywi e si ze swoich zobowi za, (2) b dzie zachowywa si w sposób przewidywalny oraz (3) e b dzie dzia a i negocjowa uczciwie, gdy zaistnieje mo liwo oportunistycznych zachowa. Oczywi cie obdarzenie zaufaniem drugiej strony opiera si na pewnych podstawach. Jak zauwa a P. Sztompka, nieliczne s sytuacje, gdy obdarzamy adresata zaufaniem, opieraj c si tylko na przypadkowym impulsie. D c do zmniejszenia ryzyka i zwi kszenia szansy zrealizowania oczekiwanych efektów, mo na odwo a si do ró nych kryteriów oceny wiarygodno ci partnera (np. projekcja interesu partnera, znajomo jego charakteru, pozycja spo eczna i zwi zana z tym rola adresata zaufania, rekomendacje i referencje) [10]. Podobnie rzecz ma si z kredytem kupieckim, w przypadku którego na decyzj o odroczeniu terminu p atno ci wp ywa mog : wcze niejsze do wiadczenia ze wspó pracy z adresatem zaufania (partnerem biznesowym), znajomo jego praktyki p atniczej, przeprowadzona ocena wiarygodno ci kredytowej, dane dostarczane przez biura informacji gospodarczej b d wywiadownie gospodarcze, potwierdzenie wiarygodno ci partnera np. w postaci certyfikatu rzetelno ci czy te prowadzona przez firm polityka etyczna. Na znaczenie rzetelnego wywi zywania si z zobowi za wskazuj wyniki bada D ugi z odziejem wizerunku przeprowadzonych przez TNS OBOP dla Krajowego Rejestru D ugów. Zgodnie z nimi ponad 60% ankietowanych uzna o, e nie wybra oby produktów lub us ug firmy wpisanej na oficjaln list d u ników, cho by ta znalaz a si na niej tylko raz. Co wi cej, 46% respondentów stwierdzi o, e nie wspó pracowa oby z tak firm ze wzgl du na brak zaufania, a dla 39% badanych nieregulowanie firmowych zobowi za stanowi o nie-

4 408 Katarzyna ZI TEK-KWA NIEWSKA uczciwo ci przedsi biorstwa. Zaledwie 25% ankietowanych znalaz o usprawiedliwienie dla takiego post powania, t umacz c je przej ciowymi problemami finansowymi w firmie (cyt. za [11]). 2. Problem nierzetelno ci p atniczej w dzia alno ci polskich przedsi biorstw Jak wynika z danych mi dzynarodowej wywiadowni gospodarczej Dun and Bradstreet, w 2011 roku w Polsce zaledwie 34% faktur zosta o op aconych terminowo, a najgorszymi p atnikami by y najmniejsze firmy [9]. Jednym z powa nych nast pstw braku b d nieterminowej zap aty ze strony odbiorcy mo e by sytuacja, w której przedsi biorstwo-wierzyciel nie b dzie w stanie wywi za si we w a ciwy sposób z zobowi za wzgl dem swoich dostawców, a ci z kolei wzgl dem swoich, co prowadzi do wygenerowania zatorów p atniczych. O rozmiarze zjawiska przekonuje warto zatorów i ich wzrostowa dynamika w ostatnich latach. Zgodnie z danymi wywiadowi gospodarczej Soliditet Polska 4 w po owie 2012 roku warto zatorów p atniczych przekracza a 1,2 mld z, podczas gdy na koniec 2011 roku by o to nieco ponad 800 mln z, za w 2009 roku 500 mln z [3]. Rang powy szego problemu podkre laj dane Monitora S dowego i Gospodarczego. Zgodnie z nimi w okresie od sierpnia 2012 roku do lipca 2013 roku, na skutek niewyp acalno ci, upad o 939 przedsi biorstw. Porównuj c ten wynik z roczn krocz c sum upad o ci sprzed roku (lipiec 2012 roku) równ 793, oznacza to wzrost o 18,4%. W samym lipcu 2013 roku upad y 94 firmy wobec 70 bankructw odnotowanych w lipcu 2012 roku (wzrost o 34,3%), stanowi c najwy szy miesi czny wynik od rozpocz cia kryzysu w 2008 roku [7]. Wed ug raportu Portfel nale no ci polskich przedsi biorstw z lipca 2013 roku tylko 15,3% badanych firm nie odczuwa o problemów z regulowaniem zobowi za przez klientów/kontrahentów, cho i tak by to wynik lepszy ni w kwietniu tego roku (10,5%). Jako jedn z g ównych konsekwencji nieregularnej obs ugi zobowi za przez klientów/kontrahentów przedsi biorstwa wskazywa y trudno ci z terminowym wywi zywaniem si z w asnych zobowi za, co wp ywa negatywnie na wizerunek firmy i skutkuje gorszymi warunkami (34,8% wskaza ) [2]. Z kolei, zgodnie z danymi BIG (wrzesie 2013 roku), 80% badanych przedsi biorstw uwa a o, e nieterminowe regulowanie p atno ci stanowi powa n przeszkod w prowadzeniu dzia alno ci gospodarczej w Polsce, za 55% przyzna o, e zjawisko nieterminowego regulowania nale no ci w ich bran y wyst - 4 W lipcu 2013 roku zako czy si proces konsolidacji, w wyniku którego spó ki z grupy Bisnode (w tym Soliditet Polska) sta y si jedn firm Bisnode Polska.

5 Etyczne aspekty finansowania przedsi biorstw 409 puje cz sto. Pozytywnym sygna em jest jednak wzrost Wska nika Bezpiecze stwa Dzia alno ci Gospodarczej o 5,06 pkt (w stosunku do warto ci odnotowanej w czerwcu 2013 roku) do poziomu 14,11 pkt, stanowi cego najwy szy wynik od stycznia 2010 roku [5]. Nieterminowe regulowanie zobowi za wobec dostawców podyktowane jest ró nymi czynnikami, w ród których istotne miejsce zajmuj kwestie finansowe. Cho w wielu przypadkach nieterminowe regulowanie zobowi za faktycznie mo e by skutkiem trudno ci finansowych odbiorcy, tym, co zw aszcza niepokoi, jest zjawisko celowego i planowego wyd u ania terminów p atno ci. Zgodnie z informacjami firmy Sage, 60% polskich przedsi biorców przyznaje, e celowo nie reguluje p atno ci w terminie, zyskuj c w ten sposób kredytowanie swojej dzia alno ci [8]. Takie post powanie rodzi powa ne w tpliwo ci natury etycznej. Zjawisko celowego wyd u ania terminów p atno ci, b d braku zap aty, mo- e wynika z ró nych przyczyn. W szczególno ci mo e wiadczy o deficycie zasad etycznych u kontrahenta. W pewnym stopniu powy szemu zjawisku mo e te sprzyja charakter relacji mi dzy partnerami biznesowymi. W sytuacji, gdy dostawca jest w wysokim stopniu zale ny od odbiorcy, ten mo e stara si wykorzysta swoj si i opó nia dokonanie zap aty. Dla terminowo ci rozlicze nie bez znaczenia jest równie sposób zarz dzania kredytem handlowym przez przedsi biorstwo-dostawc. Pasywna lub niedostatecznie aktywna postawa wzgl dem odbiorców zwlekaj cych z dokonaniem zap aty mo e prowadzi do rozlu nienia dyscypliny p atniczej kontrahentów i utrwalenia przekonania, e nieterminowe regulowanie zobowi za jest zjawiskiem powszechnym i normalnym. 3. Nieterminowe regulowanie zobowi za wobec dostawców wyniki bada Celem bada by o poznanie zachowa p atniczych oraz opinii osób kieruj cych przedsi biorstwem na temat opó nie w p atno ciach w transakcjach z dostawcami oraz, szerzej, post powania w biznesie. Ankieta skierowana by a do mikro, ma ych i rednich przedsi biorstw 5. W wyniku przeprowadzonego badania zebrano 43 prawid owo wype nione kwestionariusze. Cho niska liczebno próby nie pozwoli a na pog bion analiz ilo ciow badanego zjawiska, umo liwi a jednak zaobserwowanie pewnych tendencji w formu owanych przez respondentów opiniach. Charakterystyk badanych przedsi biorstw i respondentów zawiera tabela 1. 5 Jako kryterium przyj to liczb zatrudnionych.

6 410 Katarzyna ZI TEK-KWA NIEWSKA Tabela 1. Wybrane charakterystyki badanych przedsi biorstw i respondentów Liczba zatrudnionych Wyszczególnienie Liczba Procent poni ej 10 osób 27 62, osób 7 16, osób 9 20,9 Ogó em ,0 Charakter prowadzonej dzia alno ci * dzia alno produkcyjna 11 25,6 dzia alno handlowa 18 41,9 dzia alno us ugowa 26 60,5 Czas funkcjonowania przedsi biorstwa poni ej 1 roku 2 4,7 1 rok do 2 lat 7 16,3 3 do 5 lat 11 25,6 6 do 9 lat 4 9,3 10 lat i wi cej 19 44,2 Ogó em ,0 P e respondenta Kobieta 11 25,6 M czyzna 32 74,4 Ogó em ,0 Wiek respondenta poni ej 30 lat 9 20, lat 16 37, lat 15 34,9 60 lat i wi cej 3 7,0 Ogó em ,0 * Wyniki nie sumuj si do 100%, poniewa ankietowani mogli wskaza wi cej ni jedn odpowied. ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada. 26 respondentów (60,5%) przyzna o, e w transakcjach z dostawcami korzysta z odroczonych terminów p atno ci. Spo ród nich 22 zadeklarowa o, e ich przedsi biorstwu zdarza si dokonywa zap aty za dostarczony towar/wykonan us ug po wyznaczonym terminie. W wi kszo ci jednak przypadków (prawie 73% przyznaj cych si do opó nie w p atno ciach) podano, e sytuacja taka wyst puje rzadko b d czasami. W celu poznania opinii badanych na temat nieterminowego wywi zywania si z zobowi za wobec dostawców, ankietowanych poproszono o ustosunko-

7 Etyczne aspekty finansowania przedsi biorstw 411 wanie si do serii stwierdze na 5-stopniowej skali, od zdecydowanie nie zgadzam si do zdecydowanie si zgadzam. Wyniki dla ca ej badanej grupy przedstawia ryc. 1, gdzie wariant zgadzam si obejmuje odpowiedzi raczej si zgadzam i zdecydowanie si zgadzam, za wariant nie zgadzam si raczej si nie zgadzam i zdecydowanie nie zgadzam si. Zobowi zania wzgl dem dostawców nale y regulowa terminowo 90,7 9,3 Nieterminowe regulowanie zobowi za wobec dostawców jest nieetyczne 88,4 7,0 W wyj tkowych sytuacjach (np. przy braku zap aty ze strony odbiorcy) nieterminowe regulowanie zobowi za wobec dostawców jest usprawiedliwione 55,8 27,9 16,3 Nieterminowe regulowanie zobowi za wobec dostawców to normalna praktyka w biznesie 30,2 53,5 16,3 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zgadzam si Nie zgadzam si Nie mam zdania Ryc. 1. Opinie respondentów na temat nieterminowego regulowania zobowi za wobec dostawców (w %) ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada. Prawie 91% ankietowanych zgodzi o si ze stwierdzeniem, e zobowi zania wobec dostawców nale y regulowa terminowo 6. Porównywalnie wysoki odsetek respondentów (ponad 88%) przyzna, e nieterminowe regulowanie zobowi za wobec dostawców jest nieetyczne. Powy sze wyniki, z jednej strony, wskazuj wi c na wysok wiadomo powinno ci terminowego rozliczania si z dostawcami oraz nieetyczno ci opó nie w p atno ciach. Z drugiej jednak, 6 W badaniach K. Kreczma skiej-gigol przeprowadzonych na grupie skarbników korporacyjnych wszyscy respondenci twierdz co odpowiedzieli na pytanie: Czy uwa asz, e nale y terminowo regulowa zobowi zania?. Nast pnie 77% z nich przyzna o, e zdarza si, e ich firma nie reguluje zobowi za w terminie [4].

8 412 Katarzyna ZI TEK-KWA NIEWSKA skoro ponad po owa badanych przyznaje si do nieterminowych p atno ci na rzecz dostawców, uwag zwraca pewna niespójno pomi dzy wyra anymi przez ankietowanych pogl dami a dzia aniami. Jednym z powodów takiego stanu mo e by fakt, e w pewnych okoliczno- ciach przedsi biorstwa dopuszczaj jednak mo liwo nieterminowego regulowania zobowi za wobec dostawców. Zgodnie z wynikami, prawie 56% ankietowanych (45,5% w grupie przyznaj cych si do opó nie w zap acie) zgodzi o si ze stwierdzeniem, e w wyj tkowych sytuacjach nieterminowe regulowanie zobowi za wobec dostawców jest usprawiedliwione. Przeciwnych takiemu stwierdzeniu by o oko o 28% badanych (31,8% w przypadku deklaruj cych opó nienia w zap acie). Zatem, cho co do zasady badani zgadzaj si z konieczno ci terminowego regulowania zobowi za, uznaj c opó nienia w p atno ciach za nieetyczne, ponad po owa z nich w pewnych, incydentalnych przypadkach znajduje wyt umaczenie dla takiego post powania. Poniewa niskiej moralno ci p atniczej firm sprzyja mo e ukszta towanie si przekonania, e opó nienia w p atno ciach s powszechnym, typowym zjawiskiem, badanych poproszono o ocen stwierdzenia: nieterminowe regulowanie zobowi za to normalna praktyka w biznesie. Aprobat dla tego stwierdzenia wyrazi o 30,2% ankietowanych, ponad po owa natomiast (53,5%) by a mu przeciwna. Analizuj c rozk ad odpowiedzi wy cznie w ród respondentów przyznaj cych si do opó nie w p atno ciach 27,3% zgodzi o si z powy szym sformu owaniem, a 59,1% nie. Cho zdania respondentów s bardziej podzielone ni przy dwóch pierwszych stwierdzeniach, jako pozytywny sygna mo na odebra to, e wi kszo z nich nie uznaje nieterminowego regulowania zobowi za wobec dostawców za typow praktyk w biznesie. Ankietowanym przedstawiono równie cztery sformu owania odnosz ce si szerzej do prowadzenia biznesu. Wyniki prezentuje ryc. 2. Prawie 91% ankietowanych przyzna o, e w biznesie warto post powa etycznie, a zdaniem 95,3% zaufanie jest nieodzownym elementem biznesu. Porównuj c powy sze wyniki z odsetkiem tych, którym zdarzaj si opó nienia w zap acie, oraz maj c na wzgl dzie, e niedotrzymanie terminu zap aty mo e podwa y zaufanie do przedsi biorstwa-d u nika, ponownie zarysowuje si pewna rozbie no mi dzy tym, co my l /mówi badani, a tym, jak zdarza si im post powa. W odniesieniu do sformu owania: w biznesie wszystkie chwyty s dozwolone, eby osi gn cel, 81,4% badanych odnios o si do niego negatywnie. Aprobat dla tej zasady wyrazi o tylko 11,6% ankietowanych. Odwrotnie uk adaj si odpowiedzi dla stwierdzenia wyra aj cego z ot regu : w biznesie staram si traktowa innych tak, jak sam/a chcia bym/a abym by traktowany/a, z którym zgodzi o si a 90,7% ankietowanych, a nieca e 5% by o mu przeciwnych. Powy szy uk ad odpowiedzi wpisuje si wi c w schemat odpowiedzi na pytanie o etyczne post powanie w biznesie.

9 Etyczne aspekty finansowania przedsi biorstw 413 W biznesie warto post powa etycznie 90,7 Zaufanie jest nieodzownym elementem biznesu 95,3 W biznesie wszystkie chwyty s dozwolone, eby osi gn cel 11,6 81,4 W biznesie staram si traktowa innych tak, jak sam/a chcia bym/a abym by traktowany/a 90,7 0% 20% 40% 60% 80% 100% Zgadzam si Nie zgadzam si Nie mam zdania Ryc. 2. Opinie respondentów na temat prowadzenia biznesu (w %) ród o: opracowanie w asne na podstawie wyników bada. Podsumowanie Nierzetelne regulowanie zobowi za przez odbiorców stanowi jedno z istotnych zagro e dla funkcjonowania przedsi biorstw. Brak b d opó nienia w zap acie ze strony kontrahenta mog prowadzi do utraty p ynno ci dostawcy, powoduj c u niego niemo no wywi zania si z w asnych zobowi za i rodz c niebezpiecze stwo powstawania zatorów p atniczych w gospodarce. Skala zjawiska opó nie w p atno ciach mi dzy przedsi biorstwami oraz wskazywana przez firmy odczuwalno ich skutków inspiruj do szukania odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób przedsi biorstwa oceniaj nieterminowe regulowanie zobowi za wobec dostawców. W przeprowadzonych badaniach zdecydowana wi kszo ankietowanych zadeklarowa a, e zobowi zania wobec dostawców nale y regulowa terminowo, a opó nienia w zap acie s nieetyczne. Ankietowani wykazali równie du zgodno, twierdz c, e w biznesie nale y post powa etycznie, a zaufanie jest jego nieod cznym elementem, oraz przyznaj c, e w biznesie staraj si post powa wed ug z otej regu y. Równocze-

10 414 Katarzyna ZI TEK-KWA NIEWSKA nie jednak ponad po owa badanych sk oni a si ku opinii, e w pewnych sytuacjach opó nienia w p atno ciach s usprawiedliwione, a wi kszo spo ród korzystaj cych z odroczonych terminów p atno ci przyzna a, e ich przedsi biorstwu zdarza si (cho zazwyczaj z nisk cz stotliwo ci ) dokonywa zap aty po wyznaczonym terminie. Otrzymane wyniki wskazuj na pewien rozd wi k mi dzy wyra anymi ocenami a zachowaniami p atniczymi ankietowanych, uzasadniaj c potrzeb prowadzenia dalszych pog bionych bada w omawianym obszarze. Literatura [1] Barometr Praktyk P atniczych Atradius. Mi dzynarodowe badanie zachowa p atniczych B2B. G ówne wyniki dla Polski, Atradius Credit Insurance N.V., czerwiec 2013; Barometer/ppb13_pl-pl%20final.pdf [stan z ]. [2] Bia owolski P., Portfel nale no ci polskich przedsi biorstw. Informacja sygnalna, Projekt badawczy: Konferencji Przedsi biorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru D ugów, lipiec 2013; Centrum-prasowe/Raporty.aspx [stan z ]. [3] Firmy bankrutuj na pot g. Przez zaleg e faktury; com.pl/headline.aspx?id=56 [stan z ]. [4] Kreczma ska-gigol K., Zwyczaje p atnicze przedsi biorstw a zatory p atnicze w gospodarce w warunkach kryzysu, [w:] Gospodarka rynkowa w warunkach kryzysu, red. J. Grzywacz, S. Kowalski, PWSZ w P ocku, Instytut Nauk Ekonomicznych, P ock 2012, s [5] Raport BIG. Wska nik Bezpiecze stwa Dzia alno ci Gospodarczej. 23. edycja, BIG InfoMonitor S.A., wrzesie 2013; raport_big_2013_09_07_v4.pdf [stan z ]. [6] Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2012, GUS, Warszawa [7] Upad o ci firm w Polsce prognozy KUKE, Komunikat Prasowy ; 636 [stan z ]. [8] Sage: Nowe przepisy powinny zmniejszy skal upad o ci firm; dlahandlu.pl/handel-malopowierzchniowy/wiadomosci/sage-nowe-przepisypowinny-zmniejszyc-skale-upadlosci-firm,25511.html [stan z ]. [9] Starzyk T., Moralno p atnicza na wiecie, Informacje prasowe, , D&B Bisnode; moralnosc-platnicza-na-swiecie, aspx [stan z ]. [10] Sztompka P., Zaufanie, [w:] Biznes, etyka, odpowiedzialno, red. W. Gasparski, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa 2012, s

11 Etyczne aspekty finansowania przedsi biorstw 415 [11] Szymborska-Sutton A., Polskie firmy: rzetelno warto potwierdzi ; dzic,1,11,1.html [stan z ]. [12] Zaheer A., McEvily B., Perrone V., Does Trust Matter? Exploring the Effects of Interorganizational and Interpersonal Trust on Performance, Organization Science 1998, Vol. 9, No. 2, s The Ethical Aspects of the Financing of Enterprises Through Trade Credit Summary: For many firms, a trade credit is one of the important sources of financing their business activity. While this arrangement brings some benefits to both suppliers and buyers, it also involves a risk of default by debtors. Late payments from buyers or, what is even worse, nonpayments prompt to take up the problem of payment reliability, which is the subject of this paper. In the first part of the article, the author presents a trade credit in the context of trust, which is, next to such categories as mutual respect, reliability and punctuality of payments, one of the central concepts of the ethical codes of companies in the part describing relationships with the business partners. The second part outlines the problem of payment reliability among Polish enterprises. Then the author discusses some of the results of the research on late payment to suppliers. Although the low size of the sample did not allow for in-depth quantitative analysis of the phenomenon under study, it allowed to identify certain trends in the opinions expressed. The vast majority of respondents agreed that the trade payables must be paid in a timely manner, and delaying the payments to suppliers is unethical. At the same time, however, more than half of the respondents stated that in some cases, late-payments are justified, and the great majority of respondents from the group using a trade credit admitted to making payments after the due date (though usually with a low frequency). The results show some dissonance between the opinions expressed and payment behaviour of the respondents, signaling the need for further in-depth research in this area. Keywords: payment reliability, payment gridlocks, late payments.

12

13 Informacje dla autorów Wersj referencyjn (pierwotn ) Prac Naukowych Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie. Pragmata tes Oikonomias jest wersja papierowa. Autorzy nadsy aj cy teksty do druku na adres: proszeni s o dostosowanie ich do wymogów edytorskich Wydawnictwa Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie zamieszczonych na stronie: jez/informacje_dla_autorow.htm Procedura recenzowania Prac Naukowych Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie. Pragmata tes Oikonomias zosta a dostosowana do najnowszych wytycznych MNiSW (grudzie 2011). Redakcja rocznika wdro y a tzw. zapor ghostwriting oraz guest authorship. Po wst pnym zakwalifikowaniu pracy do druku przez redaktorów tematycznych przypisuje si jej kod identyfikacyjny, obowi zuj cy w procesie recenzyjnym. Recenzenci nie znaj imiennie autorów recenzowanych prac (zob. lista recenzentów). Równie dla autorów recenzenci pozostaj anonimowi (tzw. double-blind review proces). W przypadku artyku ów opracowanych przez kilku autorów s oni zobowi zani do ujawnienia wk adu poszczególnych osób w powstanie opracowania (z podaniem informacji, kto jest autorem koncepcji, metod, narz dzi badawczych oraz wykonawc bada ). G ówn odpowiedzialno ponosi autor zg aszaj cy manuskrypt. Przejawy nierzetelno ci naukowej b d demaskowane, w cznie z powiadomieniem odpowiednich instytucji (pracodawców, towarzystw naukowych, wydawnictw naukowych itp.). Autor jest zobligowany do podania informacji o ród ach finansowania swoich bada, w przypadku gdy nades any do Prac Naukowych Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie. Pragmata tes Oikonomias artyku powsta dzi ki uzyskanemu grantowi lub innej formie finansowania nauki. Informujemy, e proces redakcyjny nad kolejnym tomem jest uruchamiany w pa dzierniku ka dego roku. Prace edytorskie ko cz si w grudniu wraz z ukazaniem si drukiem gotowej publikacji.

14 Information for the authors We would like to inform you that the reference (primary) version of the Scientific Papers of the Jan Dlugosz University in Czestochowa, the Pragmata Tes Oikonomias, is the paper version. The authors sending in their papers for publication should adept them to the editorial requirements of Wydawnictwo Akademii im. Jana D ugosza in Cz stochowa. The reviewing procedure of Pragmata Tes Oikonomias is in compliance with the latest guidelines of the MS&HE (December 2011) The Editors of the annual implemented the, so called, ghostwriting and ghost authorship barrier. Following preliminary qualification of the paper for publication by topical editors, the paper is assigned an ID code that is obligatory in the reviewing process. The reviewers do not know the names of the authors of papers they review (see the List of Reviewers). The reviewers also remain unknown to the authors (the double-blind review process). In the case of a paper prepared by a number of authors, they are obliged to reveal the contributions made by other co-authors in the process of a given monograph (including information about who is the author of the concept, methods, research tools and the actual researcher). The main responsibility rests on the author registering the manuscript. Symptoms of scientific unreliability will be exposed including notification of appropriate institutions (employers, scientific associations, scientific publishing houses, etc.). The author is obliged to provide information about the source of financing of their research, if the paper submitted to the Pragmata Tes Oikonomias was written as a result of an obtained grant or other form of financing science. We would like to inform you that work on each consecutive volume is begun in October of each consecutive year. Editorial work is completed in December, when the publication appears in print.

15 Wymogi edytorskie Materia musi by przygotowany w programie WORD dla WINDOWS i zapisany w pliku z rozszerzeniem.doc lub.docx (np. Kowalski.doc) MAKSYMALNA OBJ TO OPRACOWANIA NIE MO E PRZEKRACZA 22 TYS. ZNAKÓW ZE SPACJAMI Imi i nazwisko (Times New Roman, 11 p.) (np. Jan Kowalski) Nazwa Jednostki (Times New Roman, 9 p.) (np. Akademia im. Jana D ugosza w Cz stochowie) Tytu 16 p. + bold Streszczenie: w j. polskim (Times New Roman, 9 p.) do 300 znaków S owa kluczowe: w j. polskim (Times New Roman, 9 p.) do 5 wyrazów Podtytu y 1 stopnia Times New Roman 14 p. bold (format liczb 1, 2, 3...) Podtytu y 2 stopnia Times New Roman 12 p. bold Tekst podstawowy Times New Roman 11 p. Literatura Times New Roman 14 p. bold tre Times New Roman 11 p. 1. autor, autorzy 2. tytu pracy (kursyw ) w przypadku tomu zbiorowego [w:] tytu tomu (kursyw ), jego ewentualny numer, nazwisko redaktora (poprzedzone skrótem red.) w przypadku czasopisma jego tytu (w cudzys owie), rok i numer 3. wydawnictwo 4. miejsce i rok wydania 5. strony (w przypadku tomu zbiorowego lub publikacji w czasopi mie/periodyku).

16 420 Przyk ad: Literatura [1] Adamczyk J., Spo eczna odpowiedzialno przedsi biorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa [2] Adamowicz M., Koncepcja trwa ego i zrównowa onego rozwoju wobec wsi i rolnictwa, [w:] Zrównowa ony i trwa y rozwój wsi i rolnictwa, red. M. Adamowicz, Wyd. SGGW, Warszawa 2006, s [3] Graba owski W., Bank jako instytucja zaufania publicznego, Pragmata Tes Oikonomias. Zeszyty Naukowe Instytutu Zarz dzania i Marketingu Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie, z. 1, red. W. Ostasiewicz, M. Kulesza, Wydawnictwo Akademii im. Jana D ugosza w Cz stochowie, Cz stochowa 2006, s [4] Sztandyrger J., Zaufanie i kapita spo eczny a wzrost gospodarczy. Wyniki bada ekonometrycznych, Prakseologia 2003, nr 143, s Przypisy (odsy aj ce do literatury) w tek cie g ównym prosz ujmowa w nawias kwadratowy, np.: Psychospo eczny mechanizm tworzenia si destrukcyjnych baniek spekulacyjnych, sytuacji kryzysowych, nadmiernego poziomu zaufania do rynku i racjonalno ci zachowa innych ludzi, przedstawiaj w najnowszej ksi ce noblista George A. Akerlof i Robert J. Shiller (por. [8], s ). Tytu artyku u w j zyku angielskim 14 p. + bold Summary w j. angielskim (Times New Roman, 9 p.) do 300 znaków Key words w j. angielskim (Times New Roman, 9 p.) do 5 wyrazów Tabele numer tabeli, tytu tabeli (nad tabel ), Times New Roman 9 p. czcionka wewn trz tabeli Times New Roman 9 p. ród o (pod tabel ) Times New Roman 9 p. Uwaga! Tabele w pionie nie mog przekracza szeroko ci 125 mm, a w poziomie 180 mm! Ka dy wiersz tabeli to nowa rubryka tabeli, je li nie b d potrzebne linie, trzeba je wy czy nie pisa tabel akapitowo. W tabeli nie pozostawia si pustych rubryk: pauza ( ) zjawisko nie wyst puje; zero (0) zjawisko istnieje, jednak e w ilo ciach mniejszych od liczb, które mog by wyra one uwidocznionymi w tabeli znakami cyfrowymi;

17 421 kropka (.) zupe ny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych; znak x wype nienie rubryki ze wzgl du na uk ad tabeli jest niemo liwe lub niecelowe; w tym oznacza, ee nie podaje si wszystkich sk adników sumy. Np. Tabela 1. Charakterystykaa respondentów Wiek do pow. 64 % respondentów (N = = 311) 19,3% 29,6% 26,0% 18,0% 7,1% P e % respondentów (N = 311) Kobiety 43,10% M czy ni 56,9% ród o: opracowanie w asne na podstawie bada. Wykresy Wykresy prosz dostarczy w postaci gotowego pliku graficznego (.jpeg,.tiff) lub w pliku programu Excel. Czcionka na wykresiee Times New Roman 9 p. Tytu i numer wykresu Times New Roman 9 p. umieszczony pod wykresem. Wielko jak w przypadku tabel. Np. 60,00 50,00 40,00 30,00 20,00 10,00 Q16 Q17 Q18 0,00 bardzo niezadowolony niezadowolony ani zadowolony, ani niezadowolony zadowolony bardzo zadowolony Ryc. 1. Zadowolenie z etapów sk adania reklamacji (Q16 etap sk adania wniosku reklamacyjne- go, Q17 etap kontaktowania si w z klientem w trakcie za atwiania reklamacji, Q18 etap ko cowy zwi zany z efektem za atwienia reklamacji, n = 412 2)

18 422 Materia ilustracyjny Materia ilustracyjny powinien by zapisany w pliku z rozszerzeniem.jpg,.bmp lub.tif. Rozmiar rysunku nie mo e przekracza granic pola zadruku jak w przypadku tabel, dopuszczalny rozmiar to 125 mm 180 mm. Nie zaleca si wykonywania rysunków i schematów za pomoc autokszta tów w przypadku takiej konieczno ci konieczne jest dostosowanie rozmiaru rysunku do pola zadruku (rozmiar rysunku nie wi kszy ni 125 mm 180 mm. Podpis umieszczony pod rysunkiem Times New Roman 9 p. Np. Sholderer i in Kim i in Model RPB Wycherly i in Roodi Dziadkowiec 2010 Ryc. 2. Model RPB (Restaurant-Preference Behaviour Model) ród o: opracowanie w asne. Wzory Wszystkie wzory (wyst puj ce w tek cie ci g ym i wystawione tzn. wyst puj ce w osobnym wersie) maj by dostosowane wielko ci do tekstu g ównego (g ówny stopie pisma wzoru ma wynosi 11 p., czcionka Times New Roman). Powinny by wykonane w edytorze równa programu Word do wersji W przypadku korzystania z wersji Word 2007 i nowszej wzory maj by wykonane w programie MathType z bezwzgl dnym przestrzeganiem podanych zalece dotycz cych kroju i stopnia pisma! Uwarunkowane jest to faktem, e Word 2007 nie daje mo liwo ci zmiany kroju pisma we wzorach. Wzory wystawione powinny by numerowane, np. t 1 t m N si i (2)

19 Publishing requirements (articles for the scholarly journal) The material must be prepared in WORD program for WINDOWS and saved in a file with.doc or.docx extension (e.g. Reform.doc) THE MAXIMUM VOLUME OF THE ESSAY MUST NOT EXCEED CHARACTERS WITH SPACES Name and surname (Times New Roman, 11 pt) (e.g. John Smith) Name of the unit (Times New Roman, 9 pt) (e.g. Jan D ugosz University in Cz stochowa) Title 16 pt + bold First degree subtitles Times New Roman 14 pt bold (format of numbers 1, 2, 3...) Second degree subtitles Times New Roman 12 pt bold Basic text Times New Roman 11 pt Literature Times New Roman 14 pt bold content Times New Roman 11 pt 1. author, authors 2. article title (italics) in case of collective work [in:] volume title (italics), its possible number, surname of its editor (preceded by the ed. abbreviation) in case of a magazine its title (in inverted commas), year and number 3. publishing name 4. place and year of publishing 5. pages

20 424 Example: Literature [1] Adamczyk J., Social responsibility of enterprises. Theory and practice, PWE, Warsaw [2] Adamowicz M., The idea of permanent and balanced development in the case of the country and agriculture, [in:] Balanced and permanent development of the country and agriculture, ed. M. Adamowicz, SGGW Publishing, Warsaw 2006, pp [3] Graba owski W., Bank as an institution of public confidence, Pragmata Tes Oikonomias. Scholarly Journals of the Management and Marketing Institute at Jan D ugosz University in Cz stochowa, j. 1, eds. W. Ostasiewicz, M. Kulesza, Jan D ugosz University Publishing in Cz stochowa, Cz stochowa 2006, pp [4] Sztandyrger J., Confidence and social capital vs. economic growth. Econometric research results., Praxeology 2003, no. 143, pp Footnotes (referring to the literature) in the main text should be square bracketed, e.g.: Psychosocial mechanism of creating destructive speculation bulbs, crisis situations, excessive level of confidence in the market and rationality of other people's behaviour, are presented in the latest book by George A. Akerlof, the Nobel Prize winner and Robert J. Shiller (cmp. [8], p. 16). Summary (Polish summary in case of articles in English) (content Times New Roman 9 pt, title Times New Roman 14 pt bold) Tables table number, table title (above the table), Times New Roman 9 pt font inside the table Times New Roman 9 pt source (below the table) Times New Roman 9 pt Note that tables cannot exceed the width of 125 mm and the height of 180 mm! Each verse of the table should make a new section. If the lines are not necessary they must be deleted. Do not write the tables by paragraphs. The table must not contain any empty sections: pause ( ) phenomenon does not exist; zero (0) phenomenon exists, but it is too small in size to be demonstrated in the table by number characters; full stop (.) total lack of information or lack of reliable information;

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży 42 Anna Salata 0 1. Zaproponowanie strategii zarządzania środkami pieniężnymi. Celem zarządzania środkami pieniężnymi jest wyznaczenie

Bardziej szczegółowo

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów

Ewidencjonowanie nieruchomości. W Sejmie oceniają działania starostów i prezydentów Posłowie sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej wysłuchali NIK-owców, którzy kontrolowali proces aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości skarbu państwa. Podstawą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 03.12.2015r 1. ZAMAWIAJĄCY HYDROPRESS Wojciech Górzny ul. Rawska 19B, 82-300 Elbląg 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem Zamówienia jest przeprowadzenie usługi indywidualnego audytu

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r.

Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Informacja dotycząca adekwatności kapitałowej HSBC Bank Polska S.A. na 31 grudnia 2010 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Fundusze własne... 4 2.1 Informacje podstawowe... 4 2.2 Struktura funduszy własnych....5

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy

PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Warszawa, dnia 03 marca 2016 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER FINANSÓW PK1.8201.1.2016 Panie i Panowie Dyrektorzy Izb Skarbowych Dyrektorzy Urzędów Kontroli Skarbowej wszyscy Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Umowa na przeprowadzenie badań ilościowych

Umowa na przeprowadzenie badań ilościowych Załącznik nr 4: Wzór umowy na przeprowadzenie badań ilościowych Umowa na przeprowadzenie badań ilościowych zawarta w dniu... roku, pomiędzy: Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw, z siedzibą w Lublinie

Bardziej szczegółowo

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki

1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ. Nazwisko panieńskie matki 1/6 ZAŁ 1 (WNIOSEK DLA OSÓB FIZYCZNYCH PROWADZĄCYCH INDYWIDUALNĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ) WNIOSEK O RESTRUKTURYZACJĘ DANE OSOBOWE Os. fiz. prowadząca działalność gosp. Wypełniający Poręczyciel Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

Regulamin Plebiscytu "Złoty Płatnik" w roku 2015

Regulamin Plebiscytu Złoty Płatnik w roku 2015 Regulamin Plebiscytu "Złoty Płatnik" w roku 2015 Obowiązujący od dnia 25 kwietnia 2016 r. 1 Terminy użyte w niniejszym Regulaminie otrzymują następujące znaczenie: 1. Plebiscyt "Złoty Płatnik" kampania

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH

ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Załącznik do uchwały KNF z dnia 2 października 2008 r. ZASADY REKLAMOWANIA USŁUG BANKOWYCH Reklama i informacja reklamowa jest istotnym instrumentem komunikowania się z obecnymi jak i potencjalnymi klientami

Bardziej szczegółowo

Efektywna strategia sprzedaży

Efektywna strategia sprzedaży Efektywna strategia sprzedaży F irmy wciąż poszukują metod budowania przewagi rynkowej. Jednym z kluczowych obszarów takiej przewagi jest efektywne zarządzanie siłami sprzedaży. Jak pokazują wyniki badania

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI

Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA. WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ i INFORMATYKI WEWNĘTRZNY SYSTEM ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA Raport z przeprowadzenia ankiety dotyczącej oceny pracy dziekanatu CZĘSTOCHOWA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG

Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG 2009 Problemy w realizacji umów o dofinansowanie SPO WKP 2.3, 2.2.1, Dzia anie 4.4 PO IG Jakub Moskal Warszawa, 30 czerwca 2009 r. Kontrola realizacji wska ników produktu Wska niki produktu musz zosta

Bardziej szczegółowo

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości?

Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Jakie są te obowiązki wg MSR 41 i MSR 1, a jakie są w tym względzie wymagania ustawy o rachunkowości? Obowiązki sprawozdawcze według ustawy o rachunkowości i MSR 41 Przepisy ustawy o rachunkowości w zakresie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE

SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE SYSTEM FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI MIESZKANIOWYCH W POLSCE Wstęp Rozdział 1 przedstawia istotę mieszkania jako dobra ekonomicznego oraz jego rolę i funkcje na obecnym etapie rozwoju społecznego i ekonomicznego.

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 18 czerwca 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I kwartale 2014 r. 1 W końcu marca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11

Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Uchwała z dnia 20 października 2011 r., III CZP 53/11 Sędzia SN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) Sędzia SN Anna Kozłowska (sprawozdawca) Sędzia SN Grzegorz Misiurek Sąd Najwyższy w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których:

II. WNIOSKI I UZASADNIENIA: 1. Proponujemy wprowadzić w Rekomendacji nr 6 także rozwiązania dotyczące sytuacji, w których: Warszawa, dnia 25 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Wojciech Kwaśniak Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-950 Warszawa Wasz znak: DRB/DRB_I/078/247/11/12/MM W

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki

ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki ZARZĄDZENIE NR 11/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie wdrożenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Rychliki Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 68

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w I półroczu 2014 r. 1 W końcu czerwca 2014 r. działalność

Bardziej szczegółowo

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku

Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku Badanie satysfakcji Klienta Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu w 2016 roku 1 Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Oznaczenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: Kod: 79.31.50.00 Nazwa: usługi badań

Bardziej szczegółowo

UMOWA Dostawa i wdrożenie programu egzekucyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola

UMOWA Dostawa i wdrożenie programu egzekucyjnego na potrzeby Urzędu Miasta Stalowa Wola UMOWA zawarta dnia.2013 r. w Stalowej Woli pomiędzy: Gminą Stalowa Wola (37-450 Stalowa Wola, ul. Wolności 7), NIP: 865 239 87 25, REGON: 830409086 reprezentowaną przez: Pana Andrzeja Szlęzaka - Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych

Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Jesteś tu: Bossa.pl Kurs giełdowy - Część 10 Ogólna charakterystyka kontraktów terminowych Kontrakt terminowy jest umową pomiędzy dwiema stronami, z których jedna zobowiązuje się do nabycia a druga do

Bardziej szczegółowo

Satysfakcja pracowników 2006

Satysfakcja pracowników 2006 Satysfakcja pracowników 2006 Raport z badania ilościowego Listopad 2006r. www.iibr.pl 1 Spis treści Cel i sposób realizacji badania...... 3 Podsumowanie wyników... 4 Wyniki badania... 7 1. Ogólny poziom

Bardziej szczegółowo

Główne wyniki badania

Główne wyniki badania 1 Nota metodologiczna Badanie Opinia publiczna na temat ubezpieczeń przeprowadzono w Centrum badania Opinii Społecznej na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniach od 13 do 17 maja 2004

Bardziej szczegółowo

Eksperyment,,efekt przełomu roku

Eksperyment,,efekt przełomu roku Eksperyment,,efekt przełomu roku Zapowiedź Kluczowe pytanie: czy średnia procentowa zmiana kursów akcji wybranych 11 spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (i umieszczonych już

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Przewodniczący Andrzej Jakubiak L. dz. DOKJWPR,07311/ :J/l/12/BK (przy udzielaniu odpowiedzi prosimy powołać się na w/w sygn.) Warszawa. dnia ~ kwietnia 2012 L Szanowny Pan

Bardziej szczegółowo

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Opinie na temat płatności kartą wśród przedsiębiorców Raport z badania dla Związku Przedsiębiorców i Pracodawców dla Warszawa 6 marca 2014 r. Metodologia badania Metodologia badania Badanie mikroprzedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy. Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 12 października 2015 r. Analiza wskaźnikowa Każda

Bardziej szczegółowo

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Komentarz do prac egzaminacyjnych w zawodzie technik administracji 343[01] ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE OKE Kraków 2012 Zadanie egzaminacyjne zostało opracowane

Bardziej szczegółowo

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni.

Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu w ramach dotacji unijnych. Teraz się to zmieni. Wytyczne ministerialne przewidywały niekorzystny sposób rozliczania leasingu

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W KRAKOWIE ul. Kraszewskiego 36 tel/fax (0-12) 427-32-61 30-110 Kraków (0-12) 427-38-19 e-mail: krakow@rio.gov.pl (0-12) 422-59-73 WK-613-102/13 Kraków, 2014-01-29 Pan Karol

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw. Grupy przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 28 stycznia 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Przedsiębiorstw w Polsce w 2008 r. Wprowadzenie * Badanie grup przedsiębiorstw prowadzących działalność

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31. INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW. z dnia 1 kwietnia 2016 r. Warszawa, dnia 5 kwietnia 2016 r. Poz. 31 INTERPRETACJA OGÓLNA Nr PT3.8101.41.2015.AEW.2016.AMT.141 MINISTRA FINANSÓW z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku

Bardziej szczegółowo

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.),

art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), Istota umów wzajemnych Podstawa prawna: Księga trzecia. Zobowiązania. Dział III Wykonanie i skutki niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. art. 488 i n. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZP.. /2014 zawarta w dniu... w Kamiennej Górze, pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej z siedzibą w Kamiennej Górze Al. Wojska Polskiego 10 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Załącznik nr 10 WZÓR UMOWA O UDZIELENIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO OBEJMUJĄCEGO POMOC KAPITAŁOWĄ W TRAKCIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA. Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG W PUNKCIE PRZEDSZKOLNYM TĘCZOWA KRAINA Zawarta dnia..w Cieszynie pomiędzy.właścicielką Punktu Przedszkolnego Tęczowa Kraina w Cieszynie przy ulicy Hallera 145 A, a Panem/Panią......

Bardziej szczegółowo

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013

UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 UMOWA korzystania z usług Niepublicznego Żłobka Pisklęta w Warszawie nr../2013 zawarta w dniu...r. pomiędzy: Niepublicznym Żłobkiem Pisklęta w Warszawie reprezentowanym przez właściciela Roksanę Czyszanowską,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy

UMOWA PARTNERSKA. z siedzibą w ( - ) przy, wpisanym do prowadzonego przez pod numerem, reprezentowanym przez: - i - Przedmiot umowy UMOWA PARTNERSKA zawarta w Warszawie w dniu r. pomiędzy: Izbą Gospodarki Elektronicznej z siedzibą w Warszawie (00-640) przy ul. Mokotowskiej 1, wpisanej do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020

Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Temat badania: Badanie systemu monitorowania realizacji P FIO 2014-2020 Charakterystyka przedmiotu badania W dniu 27 listopada 2013 r. Rada Ministrów przyjęła Program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na

Bardziej szczegółowo

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15

DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 DE-WZP.261.11.2015.JJ.3 Warszawa, 2015-06-15 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę druku książek, nr postępowania

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych

z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych U C H WA Ł A S E N A T U R Z E C Z Y P O S P O L I T E J P O L S K I E J z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie ustawy o podatku od niektórych instytucji finansowych Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez

Bardziej szczegółowo

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa

Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa Polish Co zrobić, jeśli uważasz, że decyzja w sprawie zasiłku mieszkaniowego lub zasiłku na podatek lokalny jest niewłaściwa (What to do if you think the decision about your Housing Benefit or Council

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji.

Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji. Banki, przynajmniej na zewnątrz, dość słabo i cicho protestują przeciwko zapisom tej rekomendacji. Na rynku odmienia się słowo kryzys przez wszystkie przypadki. Zapewne z tego względu banki, przynajmniej

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projektowana nowelizacja Kodeksu pracy ma dwa cele. Po pierwsze, zmianę w przepisach Kodeksu pracy, zmierzającą do zapewnienia pracownikom ojcom adopcyjnym dziecka możliwości skorzystania

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek

UCHWAŁA. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek Sygn. akt III CZP 53/11 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 20 października 2011 r. SSN Zbigniew Kwaśniewski (przewodniczący) SSN Anna Kozłowska (sprawozdawca) SSN Grzegorz Misiurek w sprawie ze skargi

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI Kierunek:...... Specjalność:... PRACA DYPLOMOWA MAGISTERSKA TYTUŁ PRACY Wykonał: Promotor:...

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r.

Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. Analiza sytuacji TIM SA w oparciu o wybrane wskaźniki finansowe wg stanu na 30.09.2012 r. HLB M2 Audyt Sp. z o.o., ul. Rakowiecka 41/27, 02-521 Warszawa, www.hlbm2.pl Kapitał zakładowy: 75 000 PLN, Sąd

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001,

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, reprezentowaną przez Wójta Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskiego zwaną w

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000

INSTYTUCJE WYMIARU SPRAWIEDLIWOŚCI WARSZAWA, LIPIEC 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TOLKMICKU. Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenie Nr4/2011 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tolkmicku z dnia 20 maja 2011r. REGULAMIN KONTROLI ZARZĄDCZEJ W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

Egzamin na tłumacza przysięgłego: kryteria oceny

Egzamin na tłumacza przysięgłego: kryteria oceny Egzamin na tłumacza przysięgłego: kryteria oceny Każdy z czterech tekstów na egzaminie oceniany jest w oparciu o następujące kryteria: 1) wierność tłumaczenia (10 punktów) 2) terminologia i frazeologia

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT

ZAPRASZA DO SKŁADNIA OFERT Tytuł projektu: Przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu przez Godzikowice, dnia 18.11.2015 r. Zapytanie ofertowe z siedzibą przy ul. Stalowej 7-9 w Godzikowicach (kod pocztowy ), Tel. 71 313 95 18, NIP: 9121654900,

Bardziej szczegółowo

European Payment Index 2013. Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia

European Payment Index 2013. Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia European Payment Index 2013 Sytuacja gospodarcza w Europie na podstawie raportu Intrum Justitia Ogólnie informacje o grupie Intrum Justitia Największa w Europie grupa specjalizująca się w windykacji oraz

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie społeczne pracownika

Zabezpieczenie społeczne pracownika Zabezpieczenie społeczne pracownika Swoboda przemieszczania się osób w obrębie Unii Europejskiej oraz możliwość podejmowania pracy w różnych państwach Wspólnoty wpłynęły na potrzebę skoordynowania systemów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE

III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE III. GOSPODARSTWA DOMOWE, RODZINY I GOSPODARSTWA ZBIOROWE 1. GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY W województwie łódzkim w maju 2002 r. w skład gospodarstw domowych wchodziło 2587,9 tys. osób. Stanowiły one 99,0%

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8

3 4 5 Zasady udzielania urlopów 6 7 8 Zarządzenie nr 143 z dnia 27 listopada 2012 Dyrektora Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w sprawie zasad wykorzystania urlopów wypoczynkowych przez nauczycieli akademickich Na podstawie 27 ust

Bardziej szczegółowo

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014

FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 FZ KPT Sp. z o.o. Prognoza finansowa na lata 2010-2014 Wst p Niniejsze opracowanie prezentuje prognoz Rachunku zysków i strat oraz bilansu maj tkowego Spó ki Fundusz Zal kowy KPT na lata 2009-2014. Spó

Bardziej szczegółowo

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim

Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie konsumenckim Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Warszawa, 16 maja 2016 r. Stanowisko Rzecznika Finansowego i Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie interpretacji art. 49 ustawy o kredycie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy (biegłego rewidenta) usługi polegającej na przeprowadzeniu kompleksowego badania sprawozdań finansowych Data publikacji 2016-04-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam

WYJAŚNIENIA. Wyjaśniam WYJAŚNIENIA Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) w związku z zapytaniami Wykonawcy z dnia 19.10.2015 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawska Giełda Towarowa S.A.

Warszawska Giełda Towarowa S.A. KONTRAKT FUTURES Poprzez kontrakt futures rozumiemy umowę zawartą pomiędzy dwoma stronami transakcji. Jedna z nich zobowiązuje się do kupna, a przeciwna do sprzedaży, w ściśle określonym terminie w przyszłości

Bardziej szczegółowo

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem

Opłaty wstępne w leasingu jako koszty bezpośrednio związane z uzyskanym przychodem Opłatę wstępną należy ściśle powiązać z przychodami roku, w którym zaczęto użytkować przedmiot leasingu, nie zaś rozdzielać proporcjonalnie w stosunku do czasu obowiązywania umowy zawartej na okres przekraczający

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW

URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Wyniki monitorowania pomocy publicznej udzielonej spółkom motoryzacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą na terenie specjalnych stref ekonomicznych (stan na

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU

PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W KOŁOBRZEGU PROCEDURA PRZEGLĄDU I MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRACOWNIKÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZI W KOŁOBRZEGU PROCEDURA COROCZNEGO PRZEGLĄDU WEWNĘTRZNEGO I STAŁEGO MONITORINGU KODEKSU ETYCZNEGO PRZEZ PRACOWNIKÓW

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Radomia

Prezydent Miasta Radomia Prezydent Miasta Radomia Ogłasza Konkurs ofert na najem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, z przeznaczeniem na punkt usług kserograficznych. Regulamin

Bardziej szczegółowo

2.Prawo zachowania masy

2.Prawo zachowania masy 2.Prawo zachowania masy Zdefiniujmy najpierw pewne podstawowe pojęcia: Układ - obszar przestrzeni o określonych granicach Ośrodek ciągły - obszar przestrzeni którego rozmiary charakterystyczne są wystarczająco

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I

Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Dr. Michał Gradzewicz Zadania ćwiczeniowe do przedmiotu Makroekonomia I Ćwiczenia 3 i 4 Wzrost gospodarczy w długim okresie. Oszczędności, inwestycje i wybrane zagadnienia finansów. Wzrost gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym sporządzony na podstawie reprezentatywnego przykładu Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

Plan prezentacji. I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW. II. Realizacja celów Emisji. III.Wyniki finansowe. IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Plan prezentacji I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW II. Realizacja celów Emisji III.Wyniki finansowe IV. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy V. Cele długookresowe I. Pierwszy rok RADPOL S.A. na GPW Kurs akcji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu...

WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu... WZÓR UMOWA Nr... zawarta w dniu... w Długołęce, pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Długołęce ul. Szkolna 40 a, 55-095 Mirków, działającym na podstawie Uchwały Nr 20/IV/90 Rady Gminy Długołęka

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego

Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Uchwała nr O- 14 - III- 2012 Krajowej Rady Izby Architektów RP z dnia 20 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia wzoru kontraktu menedżerskiego Na podstawie art. 33 pkt 14 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1

USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa Dz. U. z 2015 r. poz. 613 1 (wybrane artykuły regulujące przepisy o cenach transferowych) Dział IIa Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr V/33/11 Rady Gminy Wilczyn z dnia 21 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017 Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I

REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława ROZDZIAŁ I Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr169/2011 Burmistrza Miasta Mława z dnia 2 listopada 2011 r. REGULAMIN przeprowadzania okresowych ocen pracowniczych w Urzędzie Miasta Mława Ilekroć w niniejszym regulaminie

Bardziej szczegółowo

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 6) - Rachunek bankowy dla firmy

Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 6) - Rachunek bankowy dla firmy Rozpoczęcie działalności gospodarczej (cz. 6) - Rachunek bankowy dla firmy Rachunek bankowy wymagany jest przez służby skarbowe do rozliczania podatku. Współczesny przedsiębiorca - niezależnie od tego,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. ul. Komunalna 5, 75-724 Koszalin ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (DZ. U. Z 2010 R. NR 113, POZ. 759, NR 161, POZ. 1078 I NR 182, POZ. 1228 ORAZ Z 2011 R. NR 5,

Bardziej szczegółowo