Regulamin WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Postanowienia ogólne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 Katowice, dnia 1 czerwca 2014r. Regulamin WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin WARUNKI SPRZEDAŻY zwany w dalszej części Regulaminem określa zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez HS Medical Poland, zawieranych z Kupującymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 2. Terminy zawarte w niniejszym Regulaminie oznaczają: HS Medical Poland HS Medical Poland Anna Jany, ul. Kolista 25, Katowice, NIP PL , Regon , zwany także Sprzedającym; Umowa sprzedaży umowa zawierana pomiędzy HS Medical Poland a Klientem lub Dystrybutorem na podstawie realizowanego zamówienia; Zamówienie złożone na formularzu zamówienia oświadczenie Kupującego o zamiarze nabycia towarów oferowanych przez HS Medical Poland zawierające nazwę handlową przedmiotu zamówienia, kod produktu, ilość, cenę detaliczną netto właściwą dla aktualnie obowiązującego cennika, informację o dostawie, adres dostawy, uwagi, a także pieczątkę i czytelny podpis Kupującego lub osoby upoważnionej, zwanych Zamawiającym; Kupujący Klient lub Dystrybutor; Klient osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej zamierzająca nabyć, nabywająca lub która nabyła towary oferowane przez HS Medical Poland; Dystrybutor osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej nabywająca i dystrybuująca towary oferowane przez HS Medical Poland w ramach prowadzonej działalności gospodarczej; Towar produkty i akcesoria do produktów oferowane przez HS Medical Poland; Gwarancja (Karta gwarancyjna) dokument określający zasady gwarancji, zgłoszeń serwisowych, obowiązków użytkownika, a także politykę zwolnienia z odpowiedzialności cywilnoprawnej producenta (HeartSine) w zakresie urządzeń medycznych AED, których HS Medical Poland jest autoryzowanym dystrybutorem; 1/7

2 Procedura serwisowa postępowanie określone w Karcie gwarancyjnej związane z naprawą lub wymianą towaru realizowaną na podstawie przesłanego zawiadomienia na formularzu zgłoszenia serwisowego Termin płatności odroczenie terminu zapłaty w zakresie wskazanym na fakturze Sprzedającego zgodnie z oświadczeniem HS Medical Poland; Saldo zadłużenia kredyt kupiecki (limit) przyznawany Dystrybutorom zgodnie z oświadczeniem HS Medical Poland. 3. Regulamin stanowi integralną część wszystkich umów zawieranych pomiędzy Sprzedającym (HS Medical Poland) a Kupującymi. Złożenie zamówienia wiąże się z akceptacją Regulaminu. 2. Zamówienia i dostawy towaru 1. Zamówienia mogą być składane wyłącznie przez osoby upoważnione na podstawie stosownego dokumentu (upoważnienie). Zamówienia przesłane na formularzu przyjmowane są w formie mailowej na adres w dni robocze, w godzinach od 9 do Zawarcie umowy sprzedaży następuje w chwili przyjęcia zamówienia i przekazaniu go do realizacji. Ewentualna rezygnacja z zamówienia przesłana na adres zostaje przyjęta jeżeli jej termin nie przekracza 1 godziny od złożenia zamówienia w przypadku dostaw z terminem płatności lub do chwili zaksięgowania wpłaty na koncie bankowym HS Medical Poland w przypadku zamówień za przedpłatą. 3. Złożenie zamówienia może zostać poprzedzone zwróceniem się do HS Medical Poland z zapytaniem ofertowym. Przedstawiona oferta w odpowiedzi na zapytanie wiąże Sprzedającego przez okres 14 dni od daty z oferty. 4. HS Medical Poland zobowiązuje się do realizacji zamówień zgodnie z formularzem zamówienia Kupującego. W sytuacji braków asortymentowych HS Medical Poland zobowiązuje się do poinformowania Kupującego o orientacyjnym terminie dostawy. Opóźnienie w realizacji dostaw, o którym mowa powyżej jest traktowane jako usprawiedliwione i nie powoduje odpowiedzialności HS Medical Poland wobec Kupującego. 2/7

3 5. Kupujący zobowiązuje się do: Formułowania zamówień w sposób precyzyjny, Informowania Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach, uszkodzeniach czy też wadach sprzedanych towarów, Umożliwienia wstępu dla HS Medical Poland na teren, gdzie znajduje się towar w celu dokonania oględzin, Postępowania zgodnie z informacjami zawartymi w karcie gwarancyjnej w szczególności w części zobowiązania użytkownika. 6. Dystrybutor zobowiązuje się także do: Informowania o wszystkich zmianach istotnych dla prawidłowego wykonania umowy, w szczególności o zmianie danych, adresach dostaw, jak również innych okolicznościach, które mogą utrudnić bądź uniemożliwić wykonanie umowy, Prowadzenia dystrybucji towarów sprzedawanych przez HS Medical Poland w takim stanie, w jakim zostały otrzymane, bez zmian opakowań, zmiany lub usuwania oznaczeń, instrukcji, znaków handlowych, a także znaków identyfikujących zastosowanych w towarze, Prowadzenie dystrybucji towarów zakupionych od HS Medical Poland w sposób pogłębiający zaufanie odbiorców końcowych (użytkowników) do firmy HS Medical Poland będącej autoryzowanym dystrybutorem HeartSine Technologies Inc. w Polsce. 7. HS Medical Poland zobowiązuje się do: Wykonywania umów sprzedaży z należytą starannością i sumiennością, Dostarczenia zamówionego towaru (w przypadku jego dostępności) w możliwie najkrótszym terminie, Wydawania dokumentu gwarancji w stosunku do produktów HeartSine Technologies Inc., których HS Medical Poland jest autoryzowanym dystrybutorem, Pomocy w razie zgłoszenia roszczeń w stosunku do towaru oferowanego przez HS Medical Poland, Stosowania takich samych reguł odnośnie Kupujących w zakresie polityki dystrybucji, przyznawania kredytu kupieckiego i w określaniu terminów płatności. 3/7

4 8. Dostawa zamówionego towaru odbywa się za pośrednictwem zewnętrznych firm przewozowych (kurierskich). HS Medical Poland zobowiązuje się do przygotowania towaru w sposób chroniący go przez uszkodzeniem oraz do jego ubezpieczenia. Koszty dostawy towarów pokrywa Sprzedający, o ile wartość złożonego zamówienia przekracza 1.000,00 zł netto. Zamówienia o wartości poniżej minimum logistycznego dostarczane są na koszt Kupującego. HS Medical Poland doliczy w takim przypadku do wartości towaru na fakturze sprzedaży kwotę 20zł netto za każdą paczkę do 30kg, odpowiadającą poniesionym kosztom. 9. Możliwy jest także po wcześniejszym uzgodnieniu i dokonaniu przedpłaty przez Kupującego na konto HS Medical Poland odbiór osobisty lub własnym transportem. W takim przypadku HS Medical Poland nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenia towaru będące następstwem, np. nieprawidłowej dostawy lub wypadku. 10. Termin realizacji zamówienia (w przypadku jego dostępności) wynosi zwyczajowo do 4 dni w przypadku zamówień z dostawą lub 2 dni w przypadku odbioru osobistego lub własnym transportem Kupującego. Termin ten jednak może ulec wydłużeniu na skutek nieprzewidzianych okoliczności, o czym Sprzedający zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Kupującego. Opóźnienie to jest traktowane jako niezawinione i nie powoduje odpowiedzialności Sprzedającego wobec Kupującego z tytułu nienależytego wykonania umowy sprzedaży. 11. Kupujący jest zobowiązany do każdorazowego potwierdzenia odbioru towaru od przewoźnika lub kuriera poprzez pokwitowanie dokumentów przedłożonych przy dostawie, a także dokumentów magazynowych i faktury sprzedaży czytelnym podpisem osoby upoważnionej do odbioru oraz pieczątką firmową zgodną z danymi zawartymi na fakturze. W dniu dostawy Kupujący zobowiązany jest do weryfikacji dostarczonego towaru pod względem ilościowym, a także poprawności numerów seryjnych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Kupujący powiadomi Sprzedającego w formie mailowej na adres 3. Cennik. Płatności. Polityka dystrybucji 1. Zapłata za zamówiony towar będzie następowała w oparciu o wystawioną przez HS Medical Poland fakturę sprzedaży, przed wydaniem lub po dostawie towarów. 4/7

5 2. Cena towaru określona zostaje w aktualnie obowiązującym cenniku HS Medical Poland. HS Medical Poland zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do cennika, w tym zawężania lub poszerzania asortymentu bez wcześniejszego powiadamiania. Cennik, o którym mowa powyżej nie stanowi oferty handlowej wg. Art. 66 Kodeksu Cywilnego. 3. Należność za wystawioną fakturę sprzedaży płatna jest przelewem na konto Sprzedającego (wskazane na fakturze) w terminie płatności określonym na fakturze lub za przedpłatą. Za termin dokonania płatności uważa się datę wpływu środków na rachunek bankowy Sprzedającego. 4. Kupujący oświadcza, że jest uprawiony do otrzymywania faktur oraz upoważnia HS Medical Poland do wystawiania faktur bez podpisu Kupującego. 5. Kupujący wyraża zgodę na zaliczenie wpłat w pierwszej kolejności na poczet ewentualnych odsetek od nieterminowych płatności. 6. Klienci dokonują zamówień towarów wyłącznie w formie za przedpłatą w cenach wynikających z aktualnie obowiązującego cennika HS Medical Poland. 7. Dystrybutorzy, którzy nie nabywali towarów w HS Medical Poland dokonują trzech pierwszych zamówień towaru wyłącznie w formie za przedpłatą. Określenie terminu płatności oraz salda zadłużenia odbywa się poprzez oświadczenie HS Medical Poland. W przypadku przekroczenia przez Dystrybutora terminu płatności za dostarczony towar przynajmniej z jednej faktury powoduje wstrzymanie przez HS Medical Poland realizacji zamówień Kupującego i rozpoczęcie procedury windykacyjnej. W przypadku złożenia zamówień, których wartość przekracza przyznany Dystrybutorowi kredyt kupiecki powoduje wstrzymanie ich realizacji i konieczność uregulowania poprzednich należności z faktur sprzedaży lub realizację zamówień w formie za przedpłatą. 8. Dystrybutorzy prowadzący w ramach działalności gospodarczej sprzedaż produktów oferowanych przez HS Medical Poland otrzymują rabat od cen podanych w aktualnie obowiązującym cenniku zgodnie z przyjęta polityką dystrybucji. 9. Dystrybutorzy, którzy zrealizowali zamówienia, o których mowa w pkt.5 otrzymują od Sprzedającego oświadczenie o przyznaniu terminu płatności 14 dni oraz salda zadłużenia (kredytu kupieckiego) w wysokości ,00zł netto. Zwiększenie Dystrybutorowi terminu płatności lub salda zadłużenia możliwe jest poprzez zawarcie z HS Medical Poland umowy dystrybucji. 5/7

6 10. Termin płatności oraz saldo zadłużenia może ulec zmniejszeniu lub być całkowicie zniesione w przypadku, gdy Dystrybutor posiada w stosunku do HS Medical Poland przeterminowane płatności za wystawione faktury sprzedaży powyżej terminu wymagalności. 4. Własność sprzedanego towaru 1. Kupujący nabywa własność sprzedanego towaru dopiero w momencie całkowitej zapłaty za towar. Jeżeli Kupujący nie dokona zapłaty we wskazanym na fakturze terminie HS Medical Poland ma prawo zażądać zwrotu niezapłaconego towaru. HS Medical Poland ma prawo zażądać odszkodowania, jeżeli towar został zużyty lub uszkodzony, także w przypadku gdy wartość zwróconego towaru jest niższa od kwoty, jaką Kupujący winien uiścić za zakupiony towar. 5. Gwarancje. Zgłoszenia serwisowe 1. Wraz z towarem producenta HeartSine Technologies Inc. Sprzedający wydaje Kupującemu dokument Gwarancji określający zakres uprawnień Kupującego oraz tryb postępowania w przypadku rozpoczęcia procedury serwisowej. 2. W przypadku pozostałego asortymentu dokument Gwarancji wydawany jest przez producenta, dystrybutora lub importera tego towaru. 3. Kupującemu przysługuje prawo do procedury serwisowej poprzez przesłanie w formie mailowej na adres formularza zgłoszenia serwisowego. 4. HS Medical Poland zobowiązane jest do niezwłocznego poinformowania zgłaszającego o orientacyjnym terminie rozpatrzenia zgłoszenia, które jest każdorazowo indywidualnie określane. 5. Warunki zgłoszenia serwisowego zostały określone w dokumentach: karta gwarancyjna, formularz zgłoszenia serwisowego. Druk zgłoszenia dostępy jest w formie elektronicznej (do wydruku) na stronie internetowej znajdującej się pod domeną lub w siedzibie firmy. 6/7

7 6. Rozpoczęcie procedury serwisowej nie zwalnia Kupującego z obowiązku terminowego uregulowania należności wynikających z wystawionych przez Sprzedającego faktur sprzedaży. 6. Elektroniczna informacja handlowa 1.Akceptując niniejszy Regulamin Kupujący wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez siebie danych firmowych, a także osobowych przez HS Medical Poland w związku z realizacją umów sprzedaży oraz w celach marketingowych związanych z prowadzoną przez Sprzedającego działalnością gospodarczą. 7. Postanowienia końcowe 1. W przypadku spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego. 2. Sprzedający i Kupujący wspólnie oświadczają, że w przypadku wystąpienia sporów związanych z realizacją umów objętych niniejszym Regulaminem dążyć będą do ich polubownego załatwienia. Brak możliwości podjęcia polubownego rozstrzygnięcia skierowane będzie na drogę postępowania sądowego. W tym przypadku organem rozstrzygającym będzie sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego. 3. Regulamin dostępny jest w siedzibie HS Medical Poland Anna Jany, ul. Kolista 25, Katowice, a także w wersji elektronicznej na stronie internetowej pod domeną 4. HS Medical Poland zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian niniejszym Regulaminie, a także dokumentach przywołanych w jego treści. W takim przypadku nowy dokument zastępuje poprzedni i zaczyna obowiązywać w chwili jego podpisania przez HS Medical Poland. 7/7

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć

SYNERGIO Sp. z o.o. SKA Ogólne Warunki Sprzedaży OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY. 1. Słowniczek pojęć OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1. Słowniczek pojęć 1. Poniższe pojęcia ilekroć zostały użyte oznaczają: 1) Synergio Synergio SP. Z O.O. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Kryniczna 1, 03-934 Warszawa, wpisana

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Obowiązujące od dnia 01.03.2015 r. Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY JTB GROUP SP. Z O.O. SP.K. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY JTB GROUP SP. Z O.O. SP.K. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY JTB GROUP SP. Z O.O. SP.K. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU 1 Definicje umowne Użyte w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży pojęcia oznaczają: OWS niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży wraz

Bardziej szczegółowo

welcome@exeller.be www.exeller.be Ogó lne warunki sprzedaz y firmy Exeller Pólska Sp. z ó.ó.

welcome@exeller.be www.exeller.be Ogó lne warunki sprzedaz y firmy Exeller Pólska Sp. z ó.ó. Belgium Koning Boudewijnlaan 8 B-9160 Lokeren Tel.: +32 9 348 38 00 Fax.: +32 9 348 69 69 Polska Ul. Śląska 2 05-501 Piaseczno Tel. kom. +48 601 971 818 Tel./Fax.: +48 22 756 93 42 welcome@exeller.be www.exeller.be

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO sklep.geod.pl 1. DEFINICJE 1. GEOD Michał Wójcik, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą GEOD Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Michał Wójcik z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

postanowień REGULAMINU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ

postanowień REGULAMINU SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ REGULAMIN SPRZEDAŻY INTERNETOWEJ FIRMY WAGI-KASY JAN WASILEWICZ SIEDZIBA FIRMY: NAZWA FIRMY: WAGI-KASY JAN WASILEWICZ ORGAN REJESTRUJĄCY FIRMĘ: PREZYDENT MIASTA ŻYRARDOWA WPIS DO EWIDENCJI GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KNAUF Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KNAUF Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KNAUF Sp. z o.o. 1. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych wyłącznie na rzecz podmiotów gospodarczych (przedsiębiorców)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TERMIKA SP. Z O.O. ( OWS )

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TERMIKA SP. Z O.O. ( OWS ) OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY 1 Postanowienia Ogólne 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron umów sprzedaży towarów, w których stroną Sprzedającą jest Termika Spółka

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY KATOLIK SP. Z O.O. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (OWS) stosuje się do umów sprzedaży towarów zawieranych przez Kupującego (będącego przedsiębiorcą)

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. Reda dnia 23.03.2009r. Obowiązuje od dnia 23.03.2009r. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży i Dostaw Logistal sp. z o.o. 1. Definicje 1. Sprzedający Logistal spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ OBOWIĄZUJĄCY OD DN. 25.12.2014 Indeks: 1. Pojęcia i definicje zawarte w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży części w Eltrans Sp. z o.o.

Regulamin Sprzedaży części w Eltrans Sp. z o.o. Regulamin Sprzedaży części w Eltrans Sp. z o.o. 1. Zastosowanie 1. Niniejszy Regulamin Sprzedaży części i akcesoriów (dalej jako Regulamin ) stosuje się do umów sprzedaży zawieranych między Eltrans Spółka

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy EURO LOCKS Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy (dalej OWSiD) określają szczegółowe zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży Ogólne Warunki Sprzedaży w tym wymagania dla dostawców firmy Stomilex Sp. z o.o. z siedzibą w Opolu 45-124, ul. Budowlanych 54 I. Postanowienia ogólne 1) Ogólne Warunki Sprzedaży

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o.

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. Sklep Internetowy INDOOR Group Ltd Sp. z o.o. prpwadzony jest przez spółkę INDOOR Group Ltd Spółka z o.o. z siedzibą w miejscowości Kamień Duży

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A.

Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. Ogólne warunki umów sprzedaży i dostawy Betomax Polska S.A. I. Zakres i przesłanki stosowania ogólnych warunków umów 1. Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej w skrócie OWS) określają prawa i obowiązki stron

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO TAJGUN.pl Regulamin określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym tajgun.pl. Sklep internetowy tajgun.pl działający pod adresem http://www.tajgun.pl (dalej: Sklep

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN 1 DEFINICJE

REGULAMIN 1 DEFINICJE REGULAMIN Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresami http://www.spongedesign.pl/ oraz http://www.mebelkizgabki.pl oraz w wersji papierowej w siedzibie Sprzedającego, tj. Badum Tomasz Łabno z siedzibą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY INFOMEX SP. Z O.O. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży (zwane dalej: OWS) stanowią zbiór zasad regulujących stosunki prawne pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5

Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 Ogólne warunki handlowe dla konsumenta TON POLSKA Wersja 1 1/5 I. Postanowienia ogólne 1. Ogólne Warunki Handlowe dla umów zawieranych z Konsumentami (zwane dalej Warunkami ) określają zasady zawierania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Przedsiębiorstwa Produkcyjno Usługowo Handlowego PAECH Sp. z o.o. z siedzibą w Międzychodzie I. DEFINICJE a) Sprzedający - Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe PAECH

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

ALU TRANS SYSTEM Sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce ul. Logistyczna 1 Bielany Wrocławskie tel. 071/734-55-25 fax.: 071/734-55-29

ALU TRANS SYSTEM Sp. z o.o. 55-040 Kobierzyce ul. Logistyczna 1 Bielany Wrocławskie tel. 071/734-55-25 fax.: 071/734-55-29 OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAW ALU TRANS SYSTEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I. Zakres Zastosowania Warunków 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw znajdują zastosowanie do sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Fabryka Kabli ELPAR sp. z o.o. w Parczewie OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY

Fabryka Kabli ELPAR sp. z o.o. w Parczewie OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Fabryka Kabli ELPAR sp. z o.o. w Parczewie OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Zatwierdził : Prezes Zarządu 1. Postanowienia ogólne 1.Ogólne warunki sprzedaży (OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży wyrobów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO BIURWA.PL BIURWAR.PL I. Dane firmy i postanowienia ogólne 1. Właścicielem marek Biurwa i Biurwar oraz sklepu internetowego Biurwa.pl Biurwar.pl jest firma BIURONET Michał

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY Boryszew S.A. Oddział Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina I. Zakres obowiązywania 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do Umów sprzedaży i dostawy towarów

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW URSA POLSKA SP. Z O.O. W ZAKRESIE KOMPONENTÓW ORAZ AKCESORIÓW IZOLACYJNYCH NA TERYTORIUM POLSKI.

OGÓLNE WARUNKI DOSTAW URSA POLSKA SP. Z O.O. W ZAKRESIE KOMPONENTÓW ORAZ AKCESORIÓW IZOLACYJNYCH NA TERYTORIUM POLSKI. OGÓLNE WARUNKI DOSTAW URSA POLSKA SP. Z O.O. W ZAKRESIE SPRZEDAŻY MATERIAŁÓW, KOMPONENTÓW ORAZ AKCESORIÓW IZOLACYJNYCH NA TERYTORIUM POLSKI. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsze Ogólne Warunki Dostaw

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży Towarów i Usług zawieranych przez Smay

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o.

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY LOTOS Oil Sp. z o.o. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Ogólne Warunki Sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez LOTOS Oil Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo