Umowa Dystrybucyjna Fotobook. Niniejsza umowa została zawarta dnia... pomiędzy:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Umowa Dystrybucyjna Fotobook. Niniejsza umowa została zawarta dnia... pomiędzy:"

Transkrypt

1 Umowa Dystrybucyjna Fotobook Niniejsza umowa została zawarta dnia... pomiędzy: a 1. D&D Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Moniuszki 6 wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 50400, reprezentowaną przez Prezesa Spółki Bogusława Duchowicza, zwaną dalej D&D 2. reprezentowaną przez. z siedzibą w. NIP:.... Przedmiotem niniejszej umowy jest dystrybucja produktów wytworzonych przy użyciu programu FotoBook. Strony ustalają, co następuje: 1. DEFINICJE O ile z kontekstu nie wynika inaczej, w niniejszej umowie następujące zwroty mają następujące znaczenie: Dystrybutor firma, która podpisała niniejszą umowę, zajmująca się rozpowszechnianiem Programu FotoBook oraz świadczeniem usług przy użyciu programu Fotobook. Klient - osoba zlecająca firmie D&D wykonanie Produktów zdefiniowanych poniżej za pośrednictwem Dystrybutorów lub bezpośrednio przy użyciu programu FotoBook. Program Fotobook program do tworzenia produktów Fotobook, ogólnodostępny na stronie fotobook.pl, nieoznakowany. Program Fotobook Dystrybutora Kopia Programu Fotobook stworzona dla Dystrybutora, oznakowana unikalnym numerem identyfikacyjnym, pozwalającym na rozpoznanie, z programu którego Dystrybutora zostało złożone zamówienie, dzięki czemu możliwe jest obliczenie należnej mu prowizji. Produkt - dowolna rzecz, która może być wykonana przez D&D na podstawie pliku komputerowego stworzonego przy użyciu aktualnej wersji Programu FotoBook lub Programu FotoBook Dystrybutora i zlecona D&D do realizacji. Usługa - wykonanie pliku komputerowego przez Dystrybutora na zlecenie Klienta, przy użyciu aktualnej wersji Programu FotoBook Dystrybutora i zlecenie D&D wykonania na jego podstawie produktu, który dalej jest odsprzedawany przez Dystrybutora Klientowi wg ceny ustalonej pomiędzy Klientem a Dystrybutorem.

2 Kod promocyjny wygenerowany dla Dystrybutora unikalny kod wielokrotnego użytku. Niniejszy Kod Dystrybutor może przekazać swojemu Klientowi, jako kupon podarunkowy, który może być użyty w programie przy składaniu zamówienia. Użycie kuponu podarunkowego" przez Klienta obniża Cenę Klienta o 7%. Kod Promocyjny pozwala na identyfikację Dystrybutora, który rozpowszechnił dany Kod, w przypadku użycia przez Klienta Programu FotoBook (nieoznakowanego). Cena Klienta - cena brutto produktu (łącznie z podatkiem VAT) publikowana w programie FotoBook. Cena Netto Klienta Cena Klienta pomniejszona o aktualnie obowiązujący podatek VAT 2. PRZYZNANIE PRAWA 2.1. D&D niniejszym przyznaje Dystrybutorowi prawo do rozpowszechniania Programu FotoBook, marketingu i sprzedaży Usług i Produktów zgodnie z warunkami niniejszej umowy. 3. PRAWA, OBOWIĄZKI I WARUNKI WSPÓŁPRACY Prawa i Obowiązki Dystrybutora Dystrybutor ma prawo do bezpłatnego rozpowszechniania Programu FotoBook i/lub Programu FotoBook Dystrybutora za pośrednictwem Internetu lub innymi sposobami Dystrybutor otrzyma link do Programu Fotobook Dystrybutora umieszczonego na anonimowym serwerze www, administrowanym przez D&D. Dystrybutor ma prawo posługiwać się tym linkiem w celu rozpowszechniania Programu Fotobook Dystrybutora wśród swoich Klientów Dystrybutor zobowiązuje się do poznania Regulaminu Współpracy FotoBook stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszej umowy oraz stosowania się do jego postanowień w kontaktach z Klientami Dystrybutor ma prawo do świadczenia Usług wg cen ustalonych pomiędzy nim a Klientem Dystrybutor otrzyma upust w wysokości 30% od Ceny Netto Klienta na wszystkie Produkty, zamówione bezpośrednio przez Dystrybutora Dystrybutor ma prawo do prowizji w wysokości 22% od Ceny Netto Klienta na wszystkie Produkty, zamówione przez Klientów przez Program FotoBook Dystrybutora z wyłączeniem przypadku opisanego w punkcie 3.7.b Dystrybutor ma prawo do prowizji w wysokości 15% od Ceny Netto Klienta za wszystkie Produkty: a. zamówione z użyciem jego Kodu Promocyjnego przez Program FotoBook (nieoznakowany), ogólnodostępny na stronie fotobook.pl b. zamówione z użyciem jego Kodu Promocyjnego przez Program Fotobook Dystrybutora Warunkiem koniecznym naliczenia prowizji wg p. 3.6 i 3.7 jest zapłata przez Klienta do D&D należności za zamówione Produkty Dystrybutor ma prawo do wystawienia D&D faktury VAT tytułem należnych prowizji nie częściej niż raz na trzy miesiące lub w momencie jeśli aktualna wartość netto nierozliczonych prowizji przekroczy zł. Faktura w treści musi zawierać zwrot Prowizja Fotobook Dystrybutor ma prawo do korzystania z logotypu fotobook.pl jedynie dla celów reklamy, promocji i znakowania Produktów.

3 3.11. Dystrybutor ma prawo do skorzystania z kredytu kupieckiego na zasadach określonych w załączniku nr 2. Obowiązki D&D Po podpisaniu przez Dystrybutora niniejszej umowy D&D zobowiązuje się do: Udostępnienia Dystrybutorowi Programu Fotobook Dystrybutora do bezpłatnego używania i rozpowszechniania. Program Fotobook Dystrybutora z unikalnym numerem identyfikacyjnym, będzie dostępny na stronie po uprzednim zalogowaniu się Wygenerowania i udostępnienia Dystrybutorowi indywidualnego Kodu Promocyjnego, który będzie widoczny na jego koncie na stronie po uprzednim zalogowaniu się D&D zobowiązuje się do stałego udostępniania Dystrybutorowi informacji o stanie należnych mu prowizji za pośrednictwem strony Numer identyfikacyjny programu Obowiązki ogólne D&D oraz Dystrybutor zobowiązuje się do dokładania najwyższej staranności w celu zapewnienia wysokiej jakości i terminowości w realizacji Usług i Produktów Inne nieopisane wyżej zasady współpracy pomiędzy D&D a Dystrybutorem przedstawiono w regulaminie INTERNETOWEGO SYSTEMU OBSŁUGI PRINTNET, który publikowany jest na stronie 4. CENY I STRATEGIA USTALANIA CEN 4.1. Aktualne Ceny Klienta dla Produktów Fotobook znajdują się na stronie oraz w programie Fotobook D&D zastrzega sobie prawo do zmiany Cen Klienta. 5. OZNAKOWANIE PRODUKTÓW 5.1. Produkty FotoBook są domyślnie znakowane znakiem fotobook.pl Dystrybutor ma prawo zastąpić znak fotobook.pl swoim znakiem przygotowanym zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej umowy. 6. POUFNOŚĆ 6.1. O ile strony nie ustalą inaczej na piśmie, Dystrybutor będzie chronił i utrzymywał w ścisłej tajemnicy wszelkie istotne informacje o sieci FotoBook, a zwłaszcza informacje o warunkach niniejszej umowy, strategii cenowej i marketingowej sieci FotoBook zarówno podczas trwania niniejszej umowy, jak i po jej rozwiązaniu Obowiązek poufności kończy się w chwili, kiedy dane informacje zostaną podane do publicznej wiadomości lub gdy upłynie pięć lat od daty rozwiązania niniejszej umowy.

4 7. CZAS TRWANIA I ROZWIĄZANIE NINIEJSZEJ UMOWY 7.1. Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania i, o ile nie zostanie wcześniej rozwiązana zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, będzie obowiązywać przez czas nieograniczony z możliwością jej wypowiedzenia przez każdą ze stron z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia Niniejsza umowa może zostać rozwiązana w trybie natychmiastowym przez D&D Sp. z o.o. za pisemnym wypowiedzeniem złożonym drugiej stronie: W przypadku, gdy druga strona nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z niniejszej umowy W przypadku, gdy druga strona jest niewypłacalna, toczy się przeciwko niej lub z jej powództwa postępowanie w sprawie niewypłacalności łącznie z postępowaniem upadłościowym W przypadku, gdy druga ze stron przekaże, lub zamierza przekazać jakiekolwiek swoje prawa lub obowiązki wynikające z tej umowy osobom trzecim bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody D&D Używanie Znaku Towarowego sieci FotoBook niezgodnie z punktem 3.10 może stać się przyczyną wypowiedzenia niniejszej umowy ze skutkiem natychmiastowym W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy: D&D nie będzie odpowiedzialna wobec Dystrybutora za utratę jakichkolwiek zysków z przewidywanej sprzedaży Dystrybutora a Dystrybutor niniejszym zgadza się, iż nie będzie uprawniony do otrzymywania jakichkolwiek płatności od D&D tytułem rekompensaty za straty związane z rozwiązaniem niniejszej umowy D&D Spółka z o.o. wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń. Oznacza to, iż Zamawiający nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z podanego tytułu. Zapis ten nie dotyczy konsumentów, to jest osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 8.1. Niniejsza umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach Wszystkie postanowienia niniejszej umowy wchodzą w życie z dniem otrzymania przez D&D drogą pocztową podpisanego przez Dystrybutora egzemplarza umowy Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy lub w związku z tą umową, które nie mogą zostać rozwiązane na drodze polubownych negocjacji, zostaną przekazane do rozstrzygnięcia przez właściwy rzeczowo Sąd Gospodarczy w Gliwicach właściwy dla siedziby D&D. Podpisy i pieczęcie Stron: Za D&D Sp. z o.o. Za Dystrybutora

5 Załącznik nr 1 Regulamin współpracy Niniejszy regulamin serwisu fotobook.pl, zwany dalej FotoBook określa szczegółowe zasady korzystania z FotoBook, prowadzonego przez firmę D&D Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach przy ul. Moniuszki 6. 1 Warunki ogólne. 1. Poniższy dokument stanowi formę umowy pomiędzy firmą D&D Sp. z o.o., zwaną dalej Wykonawcą a Klientem korzystającym z usług FotoBook, zwanym dalej Klientem. 2. Produkty będące przedmiotem działalności FotoBook tworzone są przez Klientów przy użyciu programu FotoBook, darmowej aplikacji dostępnej na stronie fotobook.pl 3. Wykonawca nie jest zobowiązany do udzielania Klientom wsparcia technicznego dotyczącego programu FotoBook. 4. Program FotoBook może być używany, kopiowany i rozpowszechniany za darmo, nie może być jednak pobierana żadna opłata wynikająca z faktu jego rozpowszechniania, za wyjątkiem opłaty za nośnik, nagranie i konfekcjonowanie. 5. Przesłanie zamówienia jest równoznaczne ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż posiada wszelkie prawa do wykorzystywania materiałów z projektu. Tym samym Klient ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne wynikające z treści i formy dostarczonych do druku prac i wzorców, w tym za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich. 6. W chwili wysłania przez Klienta zamówienia powstaje automatycznie zobowiązanie finansowe z tytułu jego zrealizowania przez Wykonawcę, które zostanie zapłacone gotówką przy odbiorze (wysyłka za pobraniem) lub płatnością elektroniczną w chwili składania zamówienia. 2. Ceny 1. Wszystkie ceny opublikowane w cenniku FotoBook są cenami brutto, zawierają podatek VAT 23%. 2. Podstawą rozliczenia są ceny obowiązujące w momencie dokonywania zamówienia. 3. Aktualne ceny produktów FotoBook publikowane są na stronie oraz w programie FotoBook pod warunkiem, że komputer na którym zainstalowano program podłączony jest do internetu, co gwarantuje aktualizację cen przy każdorazowym uruchomieniu programu. 3. Składanie i realizacja zamówień 1. Zamówienia na produkty FotoBook mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem programu FotoBook. 2. Wszystkie zamówienia Wykonawca zobowiązuje się wykonać z należytą starannością, dokładnie i w odpowiednim, możliwie najkrótszym terminie, określonym na stronie fotobook.pl. 3. Terminy realizacji podane na stronie nie obejmują czasu doręczenia (poczta lub kurier).

6 4. Odpowiedzialność za jakość i wykonanie 1. FotoBook gwarantuje wysoką jakość wydruku, dzięki wykonywaniu prac na najnowocześniejszych maszynach cyfrowych oraz dzięki wdrożonemu systemowi ISO Jakość wydruków jest również ściśle związana z parametrami użytych plików graficznych. Wykonawca tym samym nie ponosi odpowiedzialności za niższą od oczekiwanej jakość wydruków, w przypadku użycia przy projektowaniu plików o niewłaściwych parametrach (zbyt niska rozdzielczość zdjęć, zły profil kolorów itp.). 3. Podczas realizacji FotoProduktów, ze względu na niezmienne ustawienia programu i techniczne ograniczenia urządzeń poligraficznych, Wykonawca zastrzega możliwość wystąpienia niewielkich różnic +/- 2mm. 4. Wykonawca nie gwarantuje powtarzalności kolorów. W druku cyfrowym mogą wystąpić odchylenia w interpretacji tej samej barwy, co skutkuje odchyleniami w kolorystyce. Także ze względu na różnorodność stosowanych profili kolorystycznych maszyn drukujących, Wykonawca nie może zapewnić zgodności kolorów z wydrukami zdjęć z zakładów fotograficznych, czy z wydrukami z drukarki Klienta. 5. Ze względu na różnice w wyświetlaniu kolorów na monitorach, kolorystyka wydruków może nie być zgodna z tym, co Klient widzi na ekranie/monitorze. 5. Postępowanie z wyrobem będącym własnością Klienta 1. Własność intelektualna Klienta zawarta w jego plikach przesłanych internetem do Wykonawcy jest chroniona przed dostępem osób trzecich. 6. Reklamacje 1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń przesyłek w transporcie muszą być zgłoszone w momencie odbioru towarów. Odbiorca zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny z udziałem firmy dostarczającej i niezwłocznie powiadomić o tym pisemnie Wykonawcę. Reklamacje nie spełniające podanej procedury nie będą uwzględniane. 2. Reklamacje dotyczące wad widocznych produktów FotoBook mogą być zgłaszane najpóźniej w terminie 14 dni od chwili ich odbioru. Należy przesłać do Wykonawcy reklamowany produkt wraz z pisemnym uzasadnieniem reklamacji. 3. Podstawą do reklamacji mogą być jedynie wady techniczne powstałe przy wykonywaniu produktu lub niezgodność otrzymanego produktu z zamawianym. 4. W ciągu 7 dni roboczych od otrzymania reklamowanego produktu, reklamacja zostanie rozpatrzona przez Wykonawcę, a Klient poinformowany o sposobie jej rozwiązania. 5. W przypadku uznania reklamacji, o ile usługa została opłacona, Wykonawca zobowiązuje się do powtórnego, bezpłatnego wykonania usługi. Jeżeli stwierdzona wada nie będzie mogła zostać usunięta, Klient ma wtedy prawo do odstąpienia od udzielonego wcześniej zlecenia i zwrotu pieniędzy. 6. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Wykonawca pokrywa koszt przesyłki. 7. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji Klient poniesie koszty dostarczenia oraz ponownego wysłania reklamowanego towaru.

7 7. Odpowiedzialność odszkodowawcza 1. Wykonawca wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zleceń. Oznacza to, iż Zamawiający nie będzie mógł dochodzić żadnych roszczeń odszkodowawczych z podanego tytułu. 8. Postanowienia końcowe 1. Wykonawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie w dowolnym czasie. Zmiany wchodzą w życie w momencie umieszczenia ich w serwisie. Dla zamówień złożonych przed wprowadzeniem zmian stosuje się warunki Regulaminu obowiązujące w chwili ich złożenia. 2. Wszelkie spory dotyczące wykonania niniejszej umowy rozstrzygane będą przez Sąd miejscowo właściwy dla D&D Sp. z o.o.

8 Załącznik nr 2 Kredyt Kupiecki 1. Każdy Dystrybutor, który ma przyznany kredyt kupiecki w PrintNet.pl ma prawo do wykorzystania go na usługi zamówione w oparciu o Program FotoBook. 2. Chcąc skorzystać z opcji Kredytu Kupieckiego należy: a. wybrać formę płatności Płatność elektroniczna, b. przejść do strony Płatności, c. zaznaczyć opcję Przyznany kredyt PrintNet.pl w płatnościach odroczonych (poniżej ikon z bankami). 3. Kredyt Kupiecki automatycznie zostanie zablokowany w przypadku odnotowania przez system zaległości płatniczych.

9 Załącznik nr 3 1. Każdy FotoAlbum i FotoKalendarz domyślnie będzie znakowany logo FotoBook. 2. D&D daje możliwośd zastąpienia domyślnego znakowania własnym znakowaniem Dystrybutora, według przygotowanego przez niego projektu. 3. Znakowanie Dystrybutora będzie stosowane na wszystkich FotoAlbumach i FotoKalendarzach, które zostaną przygotowane w Programie Fotobook Dystrybutora lub w Programie Fotobook z użyciem Kodu Promocyjnego Dystrybutora. 4. Dystrybutor, chcąc skorzystad z prawa własnego znakowania, musi przy użyciu specjalnego formularza, dostępnego po zalogowaniu na stronie www, przesład do D&D dwa projekty w formacie PDF: a. Projekt 1 do znakowania FotoAlbumów i FotoKalendarzy wykonywanych i zamawianych przez Dystrybutora. b. Projekt 2 do znakowania FotoAlbumów i FotoKalendarzy zamawianych przez Klientów Dystrybutora z Programu FotoBook Dystrybutora lub z Programu FotoBook przy użyciu Kodu Promocyjnego. 5. Specyfikacja pola znakowania (wspólna dla projektu 1 i projektu 2): a. wielkośd pola: 105x148mm (niezależnie od formatu albumu i kalendarza), b. nie jest wymagany spad; projekt może byd przygotowany od krawędzi do krawędzi, w ramach zdefiniowanego pola, c. minimalna zalecana czcionka - 8 punktów, d. orientacja pozioma. 6. Miejsce i schemat znakowania FotoAlbumów (wspólne dla projektu 1 i projektu 2): a. wewnętrzna strona tylnej okładki; b. rozmieszczenie pola znakowania na poszczególnych FotoAlbumach zgodnie z załączonym poniżej schematem. 7. Miejsce i schemat znakowania FotoKalendarzy (wspólne dla projektu 1 i projektu 2): a. w przypadku kalendarzy wielostronicowych na odwrocie ostatniej strony, b. w przypadku planera na odwrocie. 8. Dystrybutor sam decyduje o wielkości projektu w obrębie zdefiniowanego pola (przykładowe sposoby wypełnienia pola zostały podane poniżej) 9. Dystrybutor w zdefiniowanym polu może wpisad wszelkie informacje, zgodnie ze swoimi potrzebami i założeniami oraz dodad swoje logo, znak graficzny lub inne elementy graficzne, w tym np.: a. link do Programu Fotobook Dystrybutora, b. Kod Promocyjny (kupon podarunkowy). 10. Dystrybutor będzie miał możliwośd aktualizacji przesłanych projektów, to jest w przypadku jakichkolwiek zmian, będzie mógł przesład nowy projekt 1 i/lub projekt 2, korzystając ze stale dostępnego na stronie www formularza. System automatycznie zaktualizuje znakowanie i zastosuje je do wszystkich niewydrukowanych do momentu przesłania zmian, prac.

10

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki współpracy z serwisem Homebook.pl. 1. Definicje

Ogólne warunki współpracy z serwisem Homebook.pl. 1. Definicje Ogólne warunki współpracy z serwisem Homebook.pl 1. Definicje 1. Serwis Homebook.pl - prowadzony przez Domodi Sp. z o.o. pod adresem http://www.homebook.pl serwis internetowy służący prezentacji, promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne

Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne Załącznik nr 1 Ogólne Warunki Sprzedaży Smay Sp. z o.o. 1 Postanowienia Ogólne 1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży Towarów i Usług zawieranych przez Smay

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep

REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep REGULAMIN Usług Comarch ERP e-sklep Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zakres i warunki świadczenia Usług Comarch ERP e-sklep przez firmę Comarch Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla podmiotów nie będących konsumentami 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora.

I. Definicje. Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usługi Operatora. Regulamin świadczenia usług przez Orange Polska za pośrednictwem serwisu www.chmura.orange.pl z dnia 26.05.2015 I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator Spółka pod firmą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com

Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Regulamin Sklepu Internetowego monogram-mag.com Sklep internetowy monogram-mag.com prowadzony jest przez: Monogram Publishing Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (53-609), ul. Fabryczna 20 a, Tel.: + 48

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Umowa o Współpracy w Zakresie Obsługi i Rozliczeń Transakcji dokonanych Kartami Płatniczymi.

Umowa o Współpracy w Zakresie Obsługi i Rozliczeń Transakcji dokonanych Kartami Płatniczymi. Umowa o Współpracy w Zakresie Obsługi i Rozliczeń Transakcji dokonanych Kartami Płatniczymi. Nr zawarta dnia.. w Warszawie pomiędzy: 1. Strony umowy 1) PayTel Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (kod:

Bardziej szczegółowo

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority.

I. Definicje. Domena adres internetowy wpisany do bazy Internet Assigned Numbers Authority. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Operator firma Due Marcin Maluszczak z siedzibą ul. Bukowa 16 54-115 Wrocław zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym Centralna

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu empikfoto.pl

Regulamin serwisu empikfoto.pl Regulamin serwisu empikfoto.pl Serwis empikfoto.pl prowadzony jest przez E-COMMERCE SERVICES Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-017), ul. Marszałkowska 104/122, Tel.: (22) 551 33 99, Fax: (22) 551 32

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT

REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT REGULAMIN UMOWY O ABONAMENT PREAMBUŁA I. CANAL+ Cyfrowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie ( Operator CYFRY+ ), udostępnia swoim Abonentom kodowane programy telewizyjne w ramach

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY PRODUKTÓW LINDAB SP. Z O.O. 1. Postanowienia ogólne. Zakres zastosowania 1. Niniejsze ogólne warunki sprzedaży, zwane dalej również Ogólnymi Warunkami Sprzedaży lub OWS, określają

Bardziej szczegółowo

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych

Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych Strona 1 z 21 Umowa o przyjmowanie zapłaty przy użyciu instrumentów płatniczych zawarta w Poznaniu, w dniu.2015 r. pomiędzy: PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327

Bardziej szczegółowo

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:

2 Definicje. Użyte w Regulaminie określenia oznaczają: Regulamin Usługi Wirtualne Call Center Thulium Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usługi: Wirtualne Call Center Thulium przez Usługodawcę na rzecz Abonenta. Akceptacja niniejszego

Bardziej szczegółowo

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje

regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje regulamin neostrada tp + usługa tv Dział I Definicje 1 Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Abonent Konsument, na rzecz którego świadczona jest Usługa na podstawie Umowy. 2. Antena antena z konwerterem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ adstone Sp. z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Paczkowska 26a 60-171 Poznań NIP 7792405353, KRS 0000419145 Sąd Rejonowy Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PROGRAMU IMO 1. Definicje 1. Usługodawca Possible Sp. z o.o. (NIP: 9562209543) wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000290593, z siedzibą w Toruniu (87-100)

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET

Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET Regulamin świadczenia usług zapewnienia dostępu do sieci ITNET Definicje: 1. Abonent podmiot, który jest stroną umowy o świadczenie usługi zapewnienia dostępu do sieci ITNET. 2. Adres IP unikalny w skali

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Thessla Green Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie Obowiązujące od dnia 01.03.2015 r. Sąd Rejonowy w Krakowie XII Wydział Gospodarczy - Krajowego Rejestru Sądowego.

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele)

Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) I. Definicje Warunki korzystania z Samsung E-Sklepu (by Morele) 1. Samsung E-Sklep(by Morele) lub Samsung E-Sklep usługa świadczona drogą elektroniczną umożliwiająca Klientom przeglądanie Treści, zawieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL Regulamin sklepu internetowego dostępny jest pod adresem internetowym: http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/ http://mbazaar.pl/o-mbazaar/regulamin/regulamin.pdf REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO MBAZAAR.PL

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on-line przez Redefine Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PLUMBUM.COM.PL SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA

Bardziej szczegółowo