PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA"

Transkrypt

1 PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł PłODNA

2 S tani sław Grochowiak

3 Klemens Krzyżagórski FATALNE SKUTKI BUDO W ANIA SZUBIENIC XX ROCZNICA p t 1 n a ins!rupremiera sztuk Stanisława Grochowiaka: ar J y I 'W "i pło d nej ma w odczucm zespo u meni drewnia ny i popw ' artystycznego Teatru Polskiego charakter spec1alny Dedykujemy ją wielkiej tegorocznej Jubilatce Pol~ka Lu t ok swego tworczego, dowa rozpocznie wkrótce dwud zies y r pracowitego życia ślad za nią wszystkie śropartia na swoim Z1eidZie, a w ść r t czną zbiorowo dowiska i jednostki związane w soc)a is y ' ł kok ąc źródeł swo1e1 s1 Y 1 sięgają myślą w przeszłość, szu a) szłość by odnaleźć h nięć - oraz w przy, rzeni w1elk1c osiąg 1 szczęśliwego domu wskazania dla dalszej budowy wspo nego d 1 bilansu mdyw1w chwili gdy radujemy się z do a mego ' łk w wracamy Par!Jt q na ins lru dualnych i zbiorowych wys1 o okrucieństwa kiedy d tych dni grozy I ' 0 m e ni drewnwny krwi Nie wolno nikomu wielka idea przechodziła probę d il<l \Vracamy równiez do lal, g y ł k o tych dniach zapommec orz ć się zaczął nowy cz owie ziemi dolnośląsk1e1 tw y dziedzic i gospodarz ziemi twórca nowego ładu, rzeczywisty w popi' ół płodnej" przekazywasrodowisko teatralne, pojmując swo)ą 1~11s1~ bumanił lwu wspanialego duedz1clwa nia nowemu spo czens tworzenia nowych wartości, stycznego wszystkich cza~ow I I gorących treści naszenie pozostanie nigdy obo)ętne wo Jec Drugie j wojnie świ atowej zawd zięcza my p owstanie nowoczesne go przemys łu zabijania To mo że być zdan ie z w y pracowania u cznia Na pr zykł ad te go u czn ia zachodni oniemieckiej s zkoły, który - don i os ła o ty m p ra sa - na p is ał, że A dolf Hitler był budowniczym m o ~ tów i a u tos trad Albo z rozprawy his tor y ka Na przykład te go zachodnioniemieckiego history ka, który n a p isa ł, że Polsk a zawd zięcza dru giej w ojnie św i atowej rozwój gospodarczy Gene ralne j Gubernii A le, bąd żmy sprawiedliwi! to zdanie m oż e się także wy mknąć: spod pióra polskiego uczn ia: te go mian owicie, k tóry se rdecznie bawi się na fil mie o te matyce wojennej, bo tra ktuj e go jak od m ia n ę wes ternu: jak a n de r sonowską ba jk ę o dzielnym żołnier zyk u, któr y zabił sta r ą ko bi e tę, to był a cza row ni cą Pozos ta ńm y w iern i p oetyce lego zda ni a Wię c Niemcy stworzy li w la tach czte rdziestych nowoczes n y pr zemys ł śmierc i Techn ologia zabijan ia s k or zy st ała z naukowego dorobku biologii, m edycyny i chemii Przemysł śmi erc i m i ał - jak k ażdy inny - budy n ki, agregaty p rodukcyjne, urząd z enia energetyczne, n a rz ędzia i surow iec N arzędzi em b ył cyklon wy twarzan y przez IG Farbe n", surowiec dowożono w opieczętowa nych w a gonach, sam s o bą już na p oły udu szony, co zm niejsza ł o k oszty zu ż yc ia cy klonu Miał te n pr zem ysł swoją ekono mikę i swoją staty s ty k ę Ekonomika o dp owiadała na pytani e : ja k za bij ać: ta nie j? sta tystyka nie zawie r a ł a tabeli: kos zty moralne za bija nia" Al e o to osobliwo ś ć:: Niemcy zabijali t a kże metodam i c ha łup ni czymi Nieekonomicznie Wieszali Dlaczego? Pr z em y>łowe zabija nie je st zabijaniem a no nimowym Jes t za bijaniem ludzi A lbo bard ziej socjologicznie za bijn niem go dnia dzisiejszego 2 3

4 o kreś lonyc h grup spo łecz ny ch Ludzie m ają nu mery, nume r y z e widen c ji Statystyka skre ślon ych nu merów je st p roduk cj ą komory gazowej Po jedyne k l udzki ch orga n izmów z gazem zabijaj ą cy m trwa kr ót ko J est niewidoczny, skryty w komorze, jest ni eefek towny Jest n ieteatra lny mysłowi za bi jania 1 ak g' b n o Nie c uy Y za Cli!< no -przestrzen nym bo z t b - w sensie fizyc z ' ym Y teat r sobie k właś nie w sensi e filo zor1c Ja os poradził, a!e zno -m oralnym J e sji p ominąć eksperyment f w p owojennej dramatur ii y o1 malne GrotO\l' Skiego, to sztuka, której zawartość g int~~l~~ieil m e powstała ani jed na się zestawić z tym co, e ua ną i silę ekspresji da ł oby ' v mnych rodz h ai ac artystycznej wyp ow iedzi osiągnęl i Borowsk R 1 1 ozew1cz Nawet J mo d er n - zręcznyc h w aselkach I na swo3 snos ' b obóz zagłady is tn ieje za scen ' _o prze3mu3ących widua lny, a zabija n ie pra kt :~1 :a s~eme panu1e terror indystrzalem z pistoletu y 1 ~i" techmką staroś wiecką: skreśl a s i ę Ludz i dobrze jest zabija ć w k omorze gazowej, człowieka dobrze jes t p owie ić na sz u bienicy \Vie z2 ni e re dukuje śrnierc: ludzi do śm ier ci człowieka A le ta reduk cja je st spotęgowa nie m grozy Technol og ia ś m ie r ci n a szu b ienicy jest bogata i barwna : czł owiek staje n a praktykablu, człowiekow i zakła da się sznur n a szyję, człowiekow i wy tr ąca się pra k tykabel spod nóg Człowiek się m iota, dławi i n ieruchomie je Narz~ dgia za bijania : szubienica i sznur - ~ ą dobrze zadomowione w ś1 iadomo ś ci widzów \Vidzowif> o dcz u waj ą u c isk na gardle, dław i ą ię grozą Zab ijanie w komorze gazowej jest p rzemysłem śm ierc i, wieszanie j est teat1cm :mierci Przemysł śmi'olrci dzieje się przeciwko zabijanym, teat r "mierci dzieje s i ę przeciwko zabijanym i przeciwko pat rzący m na to widzom Teatr śmierci jest egzemp l ifikacją przemysłu śmierci Jes t s prowad zeniem statystyki do psychologii Ma oddziałać na emocje w idzów, p orazić ich grozą, sp araliżować i ch opór przeciwko powszech nemu zabijaniu Dlatego Niemcy wynależl i komory gazowe, ale spożytk owali r ó wnie ż szubienice Uprawiali przemy! zabijan ia, ale ni e s tronili od teatru zab ijania Sztuka powoje n na podjęła oba tematy : masową zagładę i terror indvwid ua lny Ma sowa zagła d a była zbyt nowym i zbyt przerażl iwym dośw i adcze ni em lu dzkim, by nie skorzystała z preferencji W poezj i po djął j ą wyliczam o zywiście t ylko przykła d owo - Tadeu sz R óżewicz ; w prozie: Borow ki, Rudnick i i Sa nd au er; w film ie : J a ku bowska i M u nk ; w dramaturgii: Gro chowiak, H' ołuj i Iredy11ski; w teatrze grę o masow ej zag ł adzie upraw ia n a pa rty turze k la syk i Jer zy Grotowski Ale - m oże mi się tylko tak wyda je? - na scenie jest prze4 ~oraln y osąd za bi1ania d k a1 e się sprowadzić d t h t an: to 1 dlaczego w"d 1 k o rzec p y, a roz az kto dl kto i dlaczego zbudował sz b' ' o l aczego go wykonał, d u 1en1cę< Są to t 1 eologa, polityka i or PY an1a o winę ga n1zatora 0 wi nę 1 W masowej zagłady w ina cieśli ' cies l temacie tego, że w Jest trudna do us l alęnia Nie dla m1e1sce siekiery _ dz i erż, Y on probowkę w firmie farmaceutycznei B lub dozor d u kcyjny w kombinacie IG" ayer F b " UJe agregat pro " ar en Dwuznac tuac]1 mo ralnej wynika stąd d znosc Jego sy ze WOJak ie mo b wame Jego produktu S f'k ze yc Za5to oleczeniu i może byc pecy dl fa rmace:ityczny może posłużyć narzę ziem w pr 1 może być użyty na fro zemys e smierci, gaz n cie - co z kl kiego producenta dał b pun u widzenia niemiec c o Y się uspn dl zyc do wypełniania k 'wie 1w1c - I m oze sluc omor w obozie z I d uchyl ić się od odpowiedzial n ag a Y Producent może w prawidłowe fu nkc1 o os ci moral n e1 wygodną ufnością nowa111e działu zb t Alb \\iarą w czystość inst Y u o n uiwną anc1i swego zwierzchnictwa S t ąd wi ęc potrzeba przywołan i nie o win ę cieśli 11a11e a sytuac11 k la ycznej Pytap1 e1 p ostawie bi szu bienicy Przeznaczen ie sz b w o i cz u prawdziwej to budu je się szubien ice \ ienicy Jest tylko jedno Nie po ' y zawiesie n a nich dzieciqce 5

5 huśtawki Re dukcja do sytuacji klasycznej nie jest jednak od tematu masowej zagłady Jest znowu tylko egzemplifikacją Jest próbą pyt ania o winę cieśli, jest próbą odpowiedzi, że cieśla - każdy cieśl a, ten od siekiery i ten od próbówki - jest ta kże winien odejś c iem W scenariuszu Sta nisława Gro chowiaka Partita n a in strnz taką właśnie konie cz n ą r edukcją Narzęd zie śmierci jest tu przezn acze niowo ni e sporne, sprowadz one do j a kości elementarnej Jest nim szubi e ni c'\ Drew niany ins trument, na którym zosta nie ode grana s uita o odpowi ed z i al ności cieśl i CiPśl a jest Po lakiem, bę d z ie b ud o wa ł szubi en icę w m a ł y m mia steczku Genera lnej Gu bernii ment drew niany spotykamy Wi ęc to chyba s ię przes ądza k westię jego odp o w i e d z i a l n o ś ci? N ie prze sąd z a Grochow ia k je st sprawn y m dramat urgiem, p yta o o dpowi e d z i a ln ość c ieśli w s komplik owanej sy tuacj i ży ciowej boha te ra P y ta, czy w o lno w y bu d owa ć s zu b i enicę za cen ę ura tow ania ży cia w ł asn e j córki? Czy w olno wy budowa ć s z ub ieni cę za cenę przetrw ani a wojny? Czy wolno w ybudow a ć sz ubien ic ę, bo i ta k kto ś to pr zecież zrobi? Czy wolno wybudo wać szubi e ni c ę, bo nie przeznaczenie rzeczy je s t ważne, ale jej d os konał o ś ć? Czy wolno w ybu dow a ć s zubienicę, gd y nie id e ntyfikuj emy s i ę z lud źm i, kt órzy ma j ą b yć n a niej powieszeni? M amy wię c w cale bogaty kata log problemów filozo fi cznych i moralnych S y tu a cj ę tragi cznego w y boru, d w óc h w:irt ości konkurencyjnych, z który ch boha ter mo że w y br ać ty lko jedną: albo budowa nie szu oienicy, albo śm i e r ć c órk i Ta a lterna tywa wprowad za nas w ś w iat traged ii ZOi ie ntow a nej na współc zesną filozofię c z łowiek a Ma my pyta nie o moraln ą w a rtość postawy p ra gma tycznej Umr z eć z gł o du, czy żyć jako budowniczy szubieni cy? Ty lko w sferze teorii w ypre parowanej z psy chologi czn ych i społecz nyc h konkre tów jes t to py ta nie łatwe do ro z strzy gnięcia Bo prz e cież w ty m sa- mym czasie, gdy W ey ch - boha ter Parlitv między głodem a budowa ni em szub -:-- ma wyb rać ks biskup S tanisław Ad k iemcy, sl ąsk 1 polity k, ams 1, w z ywa podle 1 wienstwo i ludnoś k g e m u ducho c swiec ą, by z gło s iła akces do niemieckiego pozos tała narodu d ' na miejscu, zaj ęła posad y w urzę a ch i instytucjach niemieckich Cz J ła status cieśli budującego szu~ie~i~ I nolens v olen s przyję n y k atolicki monografista te o rob~ Ty m czasem powojend za bisk g P mu nazwie ape l ks 1ęu pa samod z ielną kon ce c l eży traktować ako p ~ą przetrwa nia, k tórą nate m" A J pe wnego rodzaj u formę walk i z okupan sam tworca tej k oncepcji o łos i w broszurz e Pogląd g Ją po Woj nie na r ozwo 1 spra wy 1 w woi ewództw ie k I na r oc owosciowej a ow1ck 1m w czasi e ok (Katowice 1946) _ d d upa c11 n1em1eck iej owo em swe g o p a t t nik!iwości politycznej M n o yzmu I swej p r zefl a my w re szcie w Part tu acji, w k tórej w y two 1cie re eks sv r pra cy zwra ca si ę k towi pra cy Narzęd z p rzeci w o p odmio1e sm1erc1 budow ane b 1 nych przyn iesie ś mi gwo l z a 1c1a inh erc swemu twor cy w b d e ye zostanie zabity, wp rawd zie nie n a z u owa nej p rzez b cy, to by ło by z by t si e ie szu bieni proste I s k ąds JUZ z n I ' jej pobl iżu W h a ne, a e w bezp osrednim eye pobiegnie k u zab k iem: To warzy sze!" T lja ny m z okrzynieużyte czny j es t k en gest, pra ktycznie zabija n vm już ' o onaruem wy bor u m 1 z brodni poli ty cznej W te t ora neg o w sytua cji m b ow iem po stron ie b a rze sm1erc1 Iejs ce widzów jest za Jjany ch Niemal d ł s ie zgoła fizyczn ym wd os ownie - w sen l Z staje SJe f' się w w y bór w a lki T t : o ia rą, groz a p rzem ie nia ea r sn11erc1 je t metaforę Groto wsk iego 1 s - spozytku jmy tu iskrą, która biegnie d bamp ą łukową, w y bór w al ki jest o za JJany ch ku w 1d N leatr smierci wła śnie d!at b zom 1em1e ck i e go yl rnesk ute cz w mm dwóch ansambl n y, ze me b yło Był jeden ansambi Iz: bansamblu ofiar i ansa mblu wid zów a IJa n ych d m i id enty fikowa li zd l l WJ zow, k torzy się z n i' awiwszy groz ę - przeimo waji ich ro l ę d

6 Ten po tulat maksymalizm u moralnego nad aje szlache tny ton particie Grochow iaka Na nieproste py tania otrzymujemy odpowiedzi dalek ie od kategorii ep a tu j ą cyc h intel ek tu alną pr zew rotno ś cią Tak wz ruszaj ąco proste, ż e chci a łoby s ię rze c - wyj ęte z ludowego moralitetu Budowanie szubienic jest niezdrowe J eden z budu j ącyc h nabawi si ę przy tym znpalenia p łu c, drugi porani r ę ce Budowanie szubienic jest n ieopłaca ln e Córka c i e śli umrze, on sam - zważyws zy swój w y bór - dojdzie do wniosku, że zo s t a ł oszukany Budowanie szubien ic jest karalne Ci e śl a zostanie zabity obok swej zubienicy Zabity z włas n ego wyboru, p łacący śmier c ią cenę kompromisu moralnego Uniwersalny mor ał Partity o fatalnyrh skutkach budowclnia szubienic zdaje się m ieć użyteczn o ść nie tylko wojen n ą Na l eży do tych odwiecznych prawd ludowych, którym historia zbyt częs to przydaje aktual n ości -- ;; li,) CIS -li,) N "" "' N - o li,) = - o ~ ai "' 3 a ""' li,) -,Q 'O "' ~ _, li,) N = "O < \:) Władysław Broniewski PIĘCDZ IESIĘCIU ll1 gmonl) PA2DZIER IKOWY MROK, JAK K T, NAD SPIĄCYM MIASTEM GR02NIE STANĄŁ, WSRóD PUSTYCJJ ULlC SW! ZCZE WIATR, ST UKA J Ą BUTY SS-MA ÓW I J K BREDZE IE CI Ę ŻKO CHORYCH PRZELATA ULICAMI!lASTA P AŻ D Z I ER IKOWA NOC SZESNASTA Z RYK IEM MOTORÓW CZY UPIORÓW? WARSZ WA IE $Pl, OKIEM OKIE''1 RACIIUJ E AUTA : IEDEM OSIE~! WARSZAWA NIE SP! I - DRAPIEZ, A PRZYCZAJ A SIĘ W UDANYM $NIE, BO SEN WARSZAWY - TO J EJ G'llEW, A WTEDY CZUWA I SNU N IE Z A!Cli W SZYSTK!CII BYŁO PI ĘCDZIESIĘCIU WIĄZANO GRUPY PO DZIESIĘCIU I PCJ!A O SIŁĄ W PASZCZE AUT, A POTEM - WOJA, WŁOC I! Y, DWORZEC AD WSZYSTKIM BUJ6-Ł, JAK PROPORZEC, DOPEŁNIA J ĄCY 1Ę J Z GWAŁT PATRZ, WARSZAWO, TO SĄ Cl, ZA KTÓRYCH SIĘ H ISTORIA MSC!, TO ONI WOLĄ NIEUGIĘTĄ UCZYLI 1AS, J AK ZYC, J AK BIC SIĘ, JAK GARDZIC ŻYC I EM, KOCHAC ZYCIE, ŻEBY SYN I WN K PAMIĘTAŁ O, PAT RZ, WARSZAWO, TOZ TO TAMCI, KTóRZY NAS MIELI ZMIAZDZYC, TŁAMSI C, PRZED NASZ SĄ POW O ŁAN I SĄD, BY IM WYRO KIEM WSKAZAC KRWAWYM ZE SI ŁA PODŁYCH NIE J EST PRAWEM ' ZE TO BLU2NJERSTWO, ZE TO BŁAD '

7 ICH BYŁO T LKO PIĘCD ZIESI ĘCIU, Z POWISLA, Z WOLI BYLI WZIĘC I, 7 WARSZTATÓW PRACY, FABRYK, HUT TO ONI KAŻDĄ Z BRUKU CEGŁĄ O WOLNOSC BILI SIĘ, O LUD, O CHLEB NASZ I - O NIEPODL EGŁĄ! ICH BYŁO TYLKO PIĘCDZ!ES!Ę C IU, LECZ PO NICH l'oszły NAS MlLIO Y W WOJ ENNYM SZCZĘSCIU I NIESZCZĘSCIU KU DNIOM TAK WTEDY ODDALO NYM ICH BYŁO TYLKO PIĘCD ZI E SIĘCIU, A MYSMY ZACISKALI P!Ę S CIE OBYWATELE, TOWARZYSZE, NIC WIĘCEJ O NICH NIE NAPISZĘ Klemens Rrzgżagórski O CHŁOPIE I DIABLE Partita na instru ment drewniany traktu je o stadium zapalnym polsko-niem ieck iego sąsied ztwa Stadium zapalne, formalnie rzecz b iorą c, skońc zył o s ię w roku 1945 Spraw com przemy s łu śmi er ci i teatru śmie rci przedstawiono rachunek Nie w olny jeszcze, przynajmniej w swej stylistyce od w ojennych emocji Wy ob r ażam sob ie - powiedz i ał brytyjski p olityk w Izbie Gmin - tylko jeden sp osób s poglą d a nia Niemcom w oczy przez st r zeli nkę ce lownic zą karabinu m aszynowego" Ale głównym i pozycjami tego rachunku rządz i polityczna r ozwaga W czasie konferencji krymsk iej i poczdamskiej polsko-n iemieckie sąsied ztwo u zyskuje now ą gran icę T ruman p ow ie o niej w Poczdamie, kom e ntu j ą c ukł ad dopiero co zawarty: jest to gran ica krótka i łat wa do obrony" J est to granica na Odrze i Nysie zachodniej Ch łop ze scenariusza Sta nisł awa Grochow iaka W pop iół p łodna - i w ogóle polski chłop zn ad Peltwii, Wilii i Dniestru - wyb i er a ł jednak dorzecza Odry i Nysy nie z por ęki historii: ani tej najdawniejszej, an i t ej wojennej Najpew n iej jej nie znal Decydował s i ę n a bezpo śre dn i e, fizyczne uczestnictw o w polsko-niemieckim sąs ie d z tw ie wiedziony tutaj arg ument a cją znacznie lep iej przemawia jącą do jego wyobraź ni: Tereny te są praw ie całkowic ie w yludnione M aj ątek, który prz esz e dł na wła sność P olski - naszego narodu - jest niezabezpieczony Bydł o bez opieki gospoda rza marnieje, zapa sy żywnoś c i niszc zeją W ciąg u 1 oku bieżącego musimy osiedlić tam :!,5 miliona Polaków, w tej liczbie 2,5 miliona w okresie do żniw, aby n ie dopu ści ć do zma rnowania si ę plonów" (z dokumentów KC PZPR kwieciei1-maj 1954) Ale ten ch łop sw oją d ecyz ją 11

8 wybiera ł równ ież w ł asną funkcję w h ist orii : z jej przedmi opod m iotem W y tycza ł granice, k sctaltowai ma pę Europy Nie m a w tym a ni odrobi ny p r zesa d y W roku 1947 p i sał o wrocta wi u Ili a Ere nburg: \Nroclaw iest d la mnie miast e m polskim nie dlate go, i ż zachowa ly s i ę w nim c eg ły z czasów B oles ł awa Krzywou st e go, a le dlatego, że t r zysta tys ię cy polski ch p ionier Ó\\- um i a ło przepoić ży c i em w ypalone i poł a m a n e mu ry '" T o samo m ożna i::ow i edz i eć o k ażd ej n a dod r za ń ski ej w iosce : jej polsk o śc spe łn i ał a s i ę n ie w pla ni e his tor ii a le \\' pla nie ws półc ze s n ośc i : s pe łn i a ła s ię obe cno ś ci<) Polaków Gospodarska obecno ść polsk ich osa d ników nad Od rą u r zeczyw i s tn i ła taką ma pę Eur opy, iaką zapro jektowano w J ałcie i Poczdamie An onim0wy twórca t ej dobre j m apy ro zglą d a ł się jednak po nado d rzańskie] s u k cesji n ieco skon fundowany Obiecano m u tut a j dom, dom by ł rzeczyw i ś c ie, ale m u rowany Cegła r zecz zi mna chc ą go zamrozić W Legnickiem osadnicy n ie ch cieli w prowa d zać się do m u rowanych domów Ch łopi za czyna ją k szta łt ować zasta n e boga ctwo na obraz i p o dobień s tw o sw ojej ojcowizny E t nogra fowie o d n aj d ują przy bysza, który w ku ch ni wyb u dowa ł sobie w ielki rosyjski p iec T e n zas t any z b lac h ą, n a które j n ie m o żn a się położy ć, wy d ał m u si ę uło mny może nawet \V sw ej ogran iczonej fu nkcjo n a l nośc i grotesk owy W jedn ej z dolnoś l ą sk ich w iosek przy bysze z Polesia zagradza ją rzekę, k opi ą ka n a ł y, za l ewa i <ł p ola Umieją go po d arować na bagn a ch polubil i gos p o darować n a b agn a ch, chcą podp orząd k ować ziemię swoim prod ukcyj n ym nawykom W i nnych w ioskach pr zera bi ają ci ęż kie w ozy o szerokim rozst awie k ół - na lekkie wąs k ie w ózki T a kim i j eźd zi li n a W oł y ni u n ie w i edzą jeszcze, że n a tutejszych drcgach prakty czniej szy jest t u te jszy w óz Gd~' prószy p ier wszy ~ ni eg sposobi ą sa nie Ale śn i eg zalega c i e nk ą warstwą tu s t awał się 12 i szybko topnieje - płozy sa 11 s z oruj ą p o p iask u Porają s ię z odm ienn ą zi-=mi ą i odmienny m klimatem ; dostosowują zastane r zeczy do przywie zionych na wyków; m itrężą czas, do znają niep owod ze11 ; będ ą przysposab iali się do n owych wa runków, nab ierali now y ch nawyków ; potrwa to troch ę, ale w ostatecznym efekcie odni osą su kces T en proces n a zyw a s ocjolog - ad aptacją społeczn ą Stanisław Grochow iak poskąpił swojemu bc h aterowi cech t ego d r a m atycznego n iepr zystosowania się Chł op ze scen arius za W popió ł p łodn a pr zy jeż dża do nadodrzań ~kiej w iosk i je sien ią, rozp akowu je się i j u ż n astępnego dnia - naprawia dach w stcdole Pochodzi z bied n ej za buża ń ski ej w ioszczyn y, gd zie jedynym przyzwo itym domem była ple b a nia, ale wł a śnie p ostanawia w s tawić szyby w insp ekta ch B odaj by w t ych inspek tach posiał p roso, a le on t a m chyba będ zie uprawia ł k a lafiory pionier" (odmia na śre dn i owc zes n a) J eszcze przed zim ą op orzą d zi staj ni ę, oborę i kurnik W tr zy kw a rtały późn iej zbierze j uż p ierwszy plon, zasyp ie n im ko mórkę : obrodziło B ędzie si ę w y bi era ł bryk ą do ko śc i oła J eszcze kil ka lat i syn mu wyr ośnie, żona wyła dn i eje, będ z ie majętny, spoko jny, p e w n y s ie bie Ład ny m gest em odrzu ci oferowan e mu złoto J est to ba jk owy ch łop w ob u znaczeniach t ego sł cwa : t a ki bar d zo p iękn y i taki ba r d zo nierzeczywisty Osadnicy zza Buga p rzybywali n ad Odr ą gromadn ie Spotykali tuta j niewie lkie sku piska ludno 3ci rodzimej oraz p r zybys zów z inny ch st ron kra ju i św iata W zetkn i ę ciu z nimi zaczynali u św ia da miać s ob ie w ł asną o d r ębność: in n oś ci swej tr adycj i,kultury, obyczaj u, gwary S ami także r ażą i nn ośc i ą, sta ią s i ę p rzed miotem ża r tó w i złośliwości Od żywaj ą l udowe s te r eotypy: ten zza Buga zostanie ogł o szony Moskalem", a utochton znad Odry Szwabem" M inie trochę lat i r óżn ice się zn iweluj ą, mał e grupowe konflikty ustąp ią p oczuciu w spóln ego losu, wyks ztałcą s ię 13

9 różne typy więz i sp ołeczn e j Dzisiaj termin Dol no ś lązak" nie jest jedynie informa c j ą z dowodu o sob is~ego - jest znak iem, który potrafi o żyw ić wy obraźnię socj0loga, przyw ołać św i a d o moś ć procesów integracyjnych przemie ni aj ą cych grupy osadnicze w u s ta b i li zowaną społec zno ść Ale kiedy w scenariuszu Grochow iak a chłopka zza Buga już w p ierwszym r oku demop-stru je swój szacunek do r odzim ej ludno śc i ś l ąs kiej, to zn ów jest e śmy w świecie bajki Bardzo piękne j i bardzo szlachetnej, ale i tro c h ę irytu ją ce j swoją gładkoś c i ą Chłop i o trzym u ją nad Odrą gospodarstwa Oglądają j zrazu n ieufnie, później zaczynają c enić sobi? posiadanie szanować swój społeczny i prawny status gospodar czy Bohater Grochowiaka j uż po trzech kwar t ałach pobytu nad Od r ą występuje w r oli gospod arza, minie kilk a iat i będzi~ z tą rolą całk ow i cie zidentyfikowany Autor podda ł f!o obróbce przy pomocy - czasu Wier zy, że zn amy treść tego czasu, jego konflikty spo łeczne, jego skompl ikowaną amp l i tud ę zdarzeń, dramatyczne - i w ostateczn j instancji skuteczne - przezwyciężan ie zapór bl okujących chlopkie aspiracje do posiadania własnego miejsca na tej ziemi Ale to wszystko dzieje się w antraktach Antrakty są w scenariuszu Grochowiaka n ies ł ycha nie dramatyczne W antraktach sp1ewa chór, i:eby zagłuszy ć pracowite zgrzytanie społecznego mechan izmu J est jednak w scenariuszu Grochowiaka konflikt, i to w cale niebłahy Znaczący wspó ł cze3 n e stadium polskoniem ieckiego sąs iedztwa W roku 1945 Tr uman komentuje u kłri d P oczdamski: Terytorium oddane Polsce w adm inis tra cj ę pozwoli Polsce lepiej wyżywić sw ą l udność Zasiedlone przez Polaków uczyni ono z Polski naród bardziej jednolity "" Mija jednak rek i sekretarz stanu w administrncji Trumana ośw i a d czy na lotnisku w Sztuttgarcie, że należy dążyć do ponownego podjęc i a kwestii m - 14

10 gr a nic zachodnich p a ńs tw a p olskiego" W dw a dni po tym ośw i a dczeniu niemiecki publicyst a na pisze na ł a ma c h,telegrafu '": Ter az, gdy te od ważn e słow a padły, r ównież n a m w clno w imieniu u c i ś nion yc h znów podni eś ć swój gł os" To jest w ła ś ni e pow ojenne stadiu m polsko-niem ieckiego s ąs i ed ztw a : podnoszcn!c głos u za Ł a bą W tym czasie - t a k by s i ę to c h cia ło j akoś pol ą c zyć! w d omu polskiego chłopa na d Od rą poja wia s i ę P r zybysz By l \\ ła ś ci ciel em t ego gosp oda r st w a, t e raz m ieszk a za rzeką Przychodzi noc ą że by obej rzeć swoje gospoda r st w o, w ięc może przyszedł tu z Odwie dzin Leona K r u czkow ski ego: r efl ek syjny, sentymentalny i p ogodzony z losem? Nie m a b ard zo k onkret n y inte r es w ty ch odw ied zin ach Pr zys zed łe m jak b r a t " - m ów i i w t C' j a utod efi nicj i jest oc zywiście gr oź ba P isze gd zieś Becke tt : Wszy scy ludzie są braćmi dlatego n ie wolno n a m m ie ć ża d ne j n a d ziei" Przybysz chce u świad omić chł opa, że n ie pow inie n m ieś ża dnej nadzie i Ale ofer u je mu po s a d ę p a robka Jeśli hę dzie db a ł o gospod a rk ę, odbuduje zniszczen ia, za troszczy si ę o b u d ynki i zi emię, t o w owym dn iu, gdy w szystk o si ę odw r óci p am ięta n e mu bę d ą zasł ugi T ym czas em jest n a w e t dob r ot liw y, mówi gd zie sch owa ł m ąk ę i cu k ie r n iechaj ko rzy stają z tej pomyłki los u, k t óry gos podarza" uczynił nocnym duszkie m W pie r wszej sce nie Chłop mów i do Przybysza : P an gosp odarz?'' P rzybysz p otw ie rdza : Ta k Dlat ego t u p rzy s zed łe m " Słow o gospoda rz" jest tu w ielozna czn e, zawie ra tr e śc i n a r odowe, k lasow e i praw n e Gospoda r z zn g,czy Nie m iec", zn a czy boga t y" i zn aczy właś c i ci el " J est w nim d yst a n s pom ięd zy przybyszem zza Buga a p r zybyszem zza Odry : c iągl e jeszcze żywy dystans pozycji s pł e c z n e j 16 W _ trzy k warta ły p ozm e) P rzy by sz przynosi chłcpu pieni ąd ze Są s ied zi Chł opa chcą sprzedać kawałek zie mi P rzy bysz proponuje, by zi emię tę kup ić Właśnie w tym celu przyn i ós ł pien iąd ze: żeby umoc ować ch łopa cio za - ~ I wa ~CJa w jego imieniu t ej umowy T u znowu jestesm y w swiecie imagin a cji niekontrolowan ej wie d zą o sytuacji pr awn e,j osadni k ow J e li ci ąsie dzi są osadn ikam i, t o - p r a k ty czn ie r zecz biorą c - ziemi sprzed ać nie mogą, a J z pu~1ktu w idzen ia interesów P r zybysza transakcja ta me m a zad n ego sen s u Jeśl i zaś są nawet autoch tonami to ~ :Vówczas transakcja ta i est nieprawdop odcbna : zbyci~ częs c i ~ospodarstwa n atrafi ało wówczes n a tyle przeszkód, ze pewien wybitny cyw ilista wrocławski, k tórem u streśc i łem t en fr agm ent sce n ariusza, wyraził swą opinię w nastę pującej for mu le : Jest t o sytuacja do p om ~lenia, ale w y maga n iezwykle oryginalnego umysł u " Ale w tej scen ie spcty k a m y znow u jedno dobre słówko Chłop powie do P r zybysza : P~n - sąs ia d?" Minęły bowiem żniwa, m inęło troch ę czasu history cznego który był równ ież czasem ludzk im: czyn ił zm iany w psy chice osadnik ów Dystans pozycji społeczi' ej został więc wymieniony n a d ystans nieja ko geog r aficzny, od ległość p ion ow a na - poziomą Już padło to!ow o, przywala ny zostal t em a t - sąsied ztwa Współ c:esn e sta diu m są si ed ztwa polsko - nie m ieck iego zawier a row m ez _psychologiczny r efleks tej szczególnej sytuacj i s poleczn ej, gdy tra nsfe r i m igrac ja są równo c ześnie r u che m p oziom ym i p ion owy m : p r zebycie m ilu ś t a m k ilometrów w płaszczyźni e p ozi omej i il u ś t a m met rów w płaszczyźn i e ~ion o w~l Dl ~ polsk iego osadni ka zza Bu ga mic:rra cjd iest_ os 1ąg111ęc1em wyższego pi ętra cyw ilizacji loka l i zacją w mnej P_łaszczyźni e p ionowego ukła du społecznego Ma ~o z~a czeme dl a sam opoczu cia osadnik a, a le - zwłaszcza ze :nig r acj i towa rzy szą p r zem ia ny u stro jow e : w szystk ie ich p olityczn e i gospoda rcze s ku t ki - ma równ ież d e cy d uj ą ce 17

11 znaczenie dla sytuacji narodu uw ikł anego w niewybrane pr zez siebie s ą siedz t,o P o raz pierwszy w dzieja ch wsp ó ł cz es n y ch - n ap isał w roku 1964 Artur Miller - Niemcy nie gra nic zą z szeregiem zacofanych k rajów ch łcp skich których bez bronność była zbyt ku sząca w p r zeszł osc i To wyrównanie czyni ek spa n sję pr zy pomocy siły znacznie mniej m o ż l iwą ni ż przed tym' Gdy to wyrównan ie - znowu c hci a ł oby s i ę scenariuszowi Grochow iaka dopisać komentar z historyczny - speł ni a się, d om polskiego chłopa nad Od rą odwiedza Przybysz II Nie ten, który tu kied yś gosp o darował - jego wys ł annik J u ż nie będ z ie planów p owrotu, będzie propozycja tranrnkcji, która znaczy rezygna c ję z powrotu Przybysz przywozi plan gospodarstwa jest tam m iejsce, gdzie schowano zł oto Chłop ma je wyk cpa ć i pod zielić s ię po połowie : oto sp e łn i a się równo ć obu partnerów transakcji Jut: nie brat - bratu sąsiad - sąs iadowi! Będziemy św i ad k a mi rozczulającej sceny Chłop odrzuci ofertę : Zł ot o zostanie w ziemi Są w niej ko ści n iech bę d zie i złot o" Boryna wzgard ził majątkiem w imi ę wyższy c h racji Tego obrazu nie u d źwign ęła by poetyka reportażu scenicznego P rzyfr un ął on do nas na skr zy dł a ch ludowej pr zypow ieści Be p r z ec ież grzeszyłem tu c ały czas m a rzącą pe da nt erią M arzy ło mi s ię, że to jest scenariusz o w spółczesnym sta dium polsko-niemieckiego sąsie dztwa, a to jest wsp ółczesna w ersja ludow ego mit u o ch łopie i diable Mit o chłopie i diable może być geograficznie zlokalizowany - to go uwierzytelnia, a któryż z opcwiadaczy zrezygnuje z przywołani a tej dobrej wiary" sł u c hac zy? - ale w ł aściw i e w ymaga on tylko odpowiedniej scenerii Moż e się ob jawić nad rzek ą lub nad jeziorem - w tedy di a b eł zwie s ię utopcem " lub wesermónem", może pod lasem \Vszę d zie St a n isław Groc h omiak PARTITA NA INSTRUMENT D REWN I ANY w P OP I O Ł O PRACOWANIE MUZYCZNE: SCENOGRAFIA: ASYSTENT REŻYSERA : REŻYSERIA: PREMIERA W TEATRZE KAMERALNY 1 KIEROWl'>Il{ LITEHACKI: KIEPOWNI K DYREKTOR TEATRU: PANSTWOWE ARTYSTYCZNY: 1EATRY PŁODNA JANUSZ KOZIOROWSKI MARCIN WENZEL JERZY SMYK MAREK OKOPINSKI DNIA 11 CZERWCA 1964 POMAN WOl OS ZYN SKl MARIA STRASZEWSKA WLADYS LA\\' ZIEMIAN SKI DRAMATYCZNE WE W ROCLAWI U, ODZNACZO;-/E ORDEREM S ZTA DAR FRACY'" n KLA S Y 18

12 PARTITA NA INSTRUMEN T DREWNI ANY OSOBY : WEYCH, MAJSTER CIESIELSKI tac1ak WŁASCICIEL TARTAKU 3KUP1K UCZE CIESIELSKI ~TUL P ROBOT'IICY PIELECK1 FURMAN FI CER RESTAURATOR ::::ORE KA KOBIETA I Z ESKORTY Il Z E KORTY PJOT R KUROWS KI JÓZEF PJERACKT EDWARD LUBASZENKO TADEUSZ SKORULSKI JERZY SMYK BORYS BORK WSKI ANDRZEJ IVYKRĘ TO WJCZ MI ECZYSŁAW ŁO ZA JADWIG SKUPNIK ADELA Z GR ZYB ŁOWSKA MARIAN W J ŚN T OW KI --~ W POP IÓŁ OSOBY: 2H ŁOP KOBIETA ::>RZYBYSZ I MUNDUROWY I MUNDUROWY II MUNDUROWY Ili ::::H topiec PRZYBYSZ li PŁO DNA JERZY SMYK ADELA ZGRZYB ŁOWS KA PIOTR KU ROWSKI TA DEUSZ SKORlJLS KI MARIAN WlŚN JO W SKI EDWA RD LUBASZENKO ANDRZEJ W YKRĘTOWI CZ l ł

13 PRZEDSTAWIENIE PROWADZI KAZIMIERZ HERBA KIEROWNIK TECHNICZNY :VII RO SŁA W DZIKI BRYGADIER SCENY TADEUSZ KACZMAREK SUFLER WANDA J ASIUKIEWICZ GŁ ÓW N Y ELEKTRYK KAZIMIERZ PIĄTEK KIEROWNICY PRACOW 1 : KRA WIECKJ;;:J MĘSKIEJ J OZEF PRECKAŁO SZEWSKIEJ MIKOŁA J BRATASZ TAPICERSKJFJ RYSZARD TKACZYK STOLARSKIEJ MICHAŁ PRAISNER SLUSARSKIEJ STANISŁAW TAPEK KRA WIECKIEJ DA~SKIEJ WANDA PRECKAŁO MALARSKIEJ TADEUSZ CHĄDZY!\:SKI PERUKARSKIE! M IECZYSŁAW WOJCZYNSKI MODELARSKIEJ TADEUSZ ZAKJEWICZ tam, gdzie l a t ają trzygi i spod zafy v; yła ż ą garbate sk r zaty, gdzie - jak p ow iada M ro żek - jest inna specyfika Więc był sobie chłop, który - jak to u c hłopów bywałe - m i ał dwie dusze: d us zę pracownika 1 dus zę w ł a ści c iela I był sobie diab eł, który - jak to u dia błów bywa łe - przy chod ził nocą a śpi ewan ie było przed jego p rzy jśc iem, co też być powinn o I ch ciał d i abeł k upi ć od chłcpa tę jego d rugą du szę p ł acił cuk rem pien ięd zmi i zlotem Ale chłop nie wz iął zł ot a cca l i ł swą dus zę wł aścic i e la Więc czmy chnął di ab eł za dru gą rzekę i spokój ju ż jest o d n iego Amen Na sztukę o sprawach nadodrzańskich ciąg l e jeszcze ~zeka my

14 DWADZIESCIA LAT TEMU Władysław Pilak ( JVROCŁAW 1954) // Nigdy jednak n ic p rzypu zeza/am nawet, że miasto, tak p1i:kne kiedyś i bogate, może tak wvg l qdo ć Ujr zała m po rcu pierwszy morze ru i n Bu dynk i, które ocrlial y, miały rowniei wygląd ruiny, przysypane gruzami po porter, a niekiedy po pierwsze czy nawet drugie piętro Czarne czelu~ c i ol{icn wypalonych budynków stra s zy ł y wnim widokiem Las białych kominów stercza ł spod gruzów Drzewo, które kiccly5 s łu ży ły za ozdobę parków, s iały clzisiaj jok szkielet y opalone i połamane Powietrze by ło przesycone kurzem i cjvmen1 Przypuszczalnie z piwnic un ns1 ł a się n iem iła woń roklodajc1- eych si ę t rupów M iasto b y ło ciche i spokojne Z nikqd nie d o c ho dził gwar O d cza u do czasu cisz l ylko prze ry w a ł a solw a wystrzałó w niewi(l(/omego p ochodzenia To by ł j edyny znok, że Judzie tu ą, ie l y j q Ze m iasto nic j est zupe łn ie w ymar łe // Wz ię łam dzieci za r ęce i po dąży/am w Ju clźmi (którzy przy j ec łw l i wrnz ze mnq), którzy szli tylko w jcdn)' m k iernnku, kurczowo lrzymojqc się gromad )' N ikt s ię nie o c i a g a ł z p ozn-, 5/aniem w tyle // 20 Anka" (REPAHTIAJ\'CI ZZA BUGA) Ciu ra ju ż f okn loko urzqduj11e, o tutaj ju ż n n r/i eżdfo jq pier wsze lrnnsporly rcpolriontuw Przc:wci!n ie some maiki z d z iećm i i slorcy 1 ążo wie i synowie w a/c zą no froncie naci Odrą P rz emęczone Io w szy~tko, brudne, gł odne i obdor l e J\ obicl y w 50% anol fobelki I tutaj zaczyna się noprawdę LUDZIE, LUDZIE, GDZIE IDZIECIEl TAM GDZIE ZIE JA LEŻY O SC HŁA, W POPIÓŁ PŁODNA, W DYM POROSŁA, TAM NAS J UTRO O DNAJDZIECIE k ł o p o t Przewoi a lud n ość z pow Sarny J<ii kadzicsiqt r odzin, sami Grabowscy i Rudniccy Imiona że ńskie : Tekle, F ilomeny Męsk ie - I-filary, Gerwazy W dodo/ku k obiety przewa ż nie nie umiejq się p odp is a ć, nie znają dok ł a dnych ciot urodzenia swoich i dz ieci Zap ytane o da t ę urodzenin, odpowiada j ą: Ano panienko, było Io jakoś, jak my żę li żyto ", n/bo córka urodzila si ę, jak my kartofle k opali" N ajgor zej jest wtedy, gdy przy c/10dzą zasi ł k i rodzinne dla rodzin woj skowych Prawie w szystkie Tekle, Filomenv - Grabow skie i Rudnickie, podpisu;q s ię krzyżykami i bc1rc/zo częs t o z abieraj ą n iewła ściwe za siłk i, a polem pła c z, la ment Powoli j ednak uczymy si ę p oz nawać poszczególne osoby N osza gmino zape łnia!a się coraz bardziej Nadjeżdża jq repatrianci z okolic Lwowa, Tarnopolo Coraz c zęś ciej słyszy się : całuję r qczki, upadam do nóżek " Jest też sporo osadników z Zagł ę bia Dą bro wskiego Roboty pe łne ręce O d rana clo wieczora [ / 21

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci

Zawód: monter instalacji i urządzeń sanitarnych I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res w iadomoś ci i umieję tnoś ci 8 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I I U R Z Ą D Z E Ń S A N I T A R N Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

1 9 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w

Zawód: z d u n I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a k r e s w i a d o m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i w ł a ś c i w 9 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu Z D U N Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów szkoln

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

8 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M O N T E R I N S T A L A C J I G A Z O W Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

O F E R T A H o t e l Z A M E K R Y N * * * * T a m, g d z i e b łł k i t j e z i o r p r z e p l a t a s ił z s o c z y s t z i e l e n i t r a w, a r a d o s n e t r e l e p t a z m i a r o w y m s z

Bardziej szczegółowo

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group

T00o historyczne: Rozwój uk00adu okresowego pierwiastków 1 Storytelling Teaching Model: wiki.science-stories.org , Research Group 13T 00 o h i s t o r y c z n Re o: z w ó j u k 00 a d u o k r e s o w e g o p i e r w i a s t k ó w W p r o w a d z e n i e I s t n i e j e w i e l e s u b s t a n c j i i m o g o n e r e a g o w a z e

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R

SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT R Y W A N I A WNIOS K Ó W SKŁADANYCH PRZE Z OSOB Y NIEPEŁNO S P R A W N E NA LIKWIDACJĘ BARIE R Załącznik nr 3 do Zasad dofinansowania likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osób niepełno spra wny c h. w związku z indywidualnymi potrzebami SKALA PUNKT OW A DO ROZPAT

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

2 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu L A K I E R N I K S A M O C H O D O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Zanim zapytasz prawnika

Zanim zapytasz prawnika 2 Zanim zapytasz prawnika 1 Zanim zapytasz prawnika Poradnik dla Klientów Biur Porad Prawnych i Informacji Obywatelskiej Pod redakcją Grzegorza Ilnickiego Fundacja Familijny Poznań Poznań 2012 3 N i n

Bardziej szczegółowo

G d y n i a W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j- n o r e n o w a c y j n y c h n a o b i e k t a c h s p o r t o w y c h G C S o r a z d o s t a w a n a s i o n t r a w, n a w o z u i w i r u

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

9 7 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu F O T O G R A F Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

၇剗Ż ၇剗 ၇剗 ၇剗၇剗၇剗၇剗 NAZWA INWESTYCJI : "GAJÓWKA MIKOŁAJA - Budynek Główny ADRES INWESTYCJI : GORCZAŃSKI PARK NARODOWY DATA OPRACOWANIA : 10.0.008R. Ogółem wartość kosztorysowa robót : 0.00 zł Słownie: zero

Bardziej szczegółowo

M 9 1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu U R A R Z K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k u p

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy Miejscowość i data FUNDACJA INF ORMCYJNA Ul. Wyzwolenia 107 / 65 85-792 Bydgoszcz Formularz zgłoszeniowy DANE O SO BOW E OS OB Y PRO SZ ĄCEJ O P OMOC ( os ob a p eł noletnia) IMIĘ I NAZ WISKO PESEL DOWÓD

Bardziej szczegółowo

Zmiany pozycji techniki

Zmiany pozycji techniki ROZDZIAŁ 3 Zmiany pozycji techniki Jak zmieniać pozycje chorego w łóżku W celu zapewnienia choremu komfortu oraz w celu zapobieżenia odleżynom konieczne jest m.in. stosowanie zmian pozycji ciała chorego

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa)

3 KOLĘDY POLSKIE (wiązanka kolędowa) orno lto enor ss V riste 4 3 e trnqillo qè᪼ 4 3 4 3 4 3 3 KOLĘDY OLKIE (wiąznk kolędow) # e zs m l sie ńki, le ży # Kowlewski 9 # # # # n V # # ł cze z zim n, nie d # ł cze z zim n, # # nie d wśród st

Bardziej szczegółowo

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś

D z. U. Z r N r 1 1 2, p oz , z p óź n. zm. D z. U. z N r 1 3 7, p oz ) Zawód: cieśla I. Etap teor ety c zn y ( c zę ś 8 4 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu C I E Ś L A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

S z a nowni P a ń s t wo! t y m rok u p oj a wi ą s i ę p i e rws i a b s ol we nc i rz e m i e ś l ni c z e j na u k i z a wod u na wy s z k ol e ni e, k t ó ry c h m i s t rz om s z k ol ą c y m b ę

Bardziej szczegółowo

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z

W W Y D A N I E S P E C J A L N E S z a n o w n i P a ń s t w o! Spis t reści: y d arz e ni a c z e rw c ow e w 3 P oz nani u, r. Z M 50-r o c z n i c a P o z n a ń s k i e g o C z e r w c a 56 r. KAZIMIERA IŁŁAKOWICZÓWNA Ro z s t r z e l a n o m o j e s e r c e C h c i a ł a m o k u l t u r z e n a p i s a ć n a p r a w d ę i n t

Bardziej szczegółowo

Dorota Choroszewska. Wyprawa do Afryki. Wyprawa do Afryki. Prze bieg za jęć. Część głó wna MJ 0001

Dorota Choroszewska. Wyprawa do Afryki. Wyprawa do Afryki. Prze bieg za jęć. Część głó wna MJ 0001 Wyprawa do Afryki Dorota Choroszewska Przedstawiamy dzisiaj kolejny scenariusz, który może pomóc w zorganizowaniu interesującej, edukacyjnej zabawy dla małych dzieci. Zabawa ta optymalizowana jest dla

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI IN S P EKT OR A T OC H R ON Y ŚR ODOWIS KA W KR A KOWIE M 2 0 0 2 U RAPORT O STANIE ŚRODOWISK A W WOJ EWÓ DZ TWIE AŁ OPOL SK IM W ROK BIBLIOTEKA MON ITOR IN G U ŚR OD OW IS KA K r a k ó w 2003

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY

NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY NIEZIEMSKIE OSIEDLE PRZY PUSZCZY 7 NIEBO Nieziemskie osiedle No w e Os i e d l e n i e p r z y pa d kowo n o s i n a z w ę 7 NIEBO chcemy, a b y je g o p r z y s z l i m i es z- k a ń c y c z u l i się

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut)

Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut) 1 Opr. Izabela Wrzosek Sadowne, 10 czerwca 2005r. Gimnazjum w Sadownem- Konkurs Mistrz Dobrego Stylu. (czas pisania:45 minut) 1. W wierszu zamieszczonym niżej podkreśl wszystkie związki frazeologiczne

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012

SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY. Kolorowe zadanie 2012 Imię i nazwisko ucznia... Wypełnia nauczyciel Klasa.... SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Numer ucznia w dzienniku Instrukcja dla ucznia Kolorowe zadanie 2012 TEST Z JĘZYKA POLSKIEGO Czas pracy: 45

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta [l]

osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne w imieniu wójta [l] OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń

Ref. Chwyć tę dłoń chwyć Jego dłoń Bóg jest z tobą w ziemi tej Jego dłoń, Jego dłoń 1. Chwyć tę dłoń 1. Czy rozmawia z tobą dziś i czy głos twój zna Czy w ciemnościach nocy daje pewność dnia Czy odwiedza czasem cię w toku zajęć twych Czy dłoń Jego leczy czy usuwa grzech Ref. Chwyć tę

Bardziej szczegółowo

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego

Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego 1 / 5 Moc Ducha Świętego to miłość! Uzdrawiająca Moc Ducha Świętego to temat rekolekcji Rycerstwa św. Michała Archanioła, które odbyły się w dniach 13-14 grudnia 2013r. w Rycerce Górnej. Rekolekcje prowadził

Bardziej szczegółowo

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó

Zawód: wulkanizator I. E t t e o r e t y c z n y ( c z ę ś ć p i s e m n i u s t n e g z i n u o b e j m u j e Z s c j ę c c c h d j : 1. C j f c j ó 3 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu W U L K A N I Z A T O R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b

Bardziej szczegółowo

In yni e r w s p a r c i a s p r z e d a y (SE Sy s t e m s En g i n e e r ) Micha³ K r au t S e n io r S y s t e m s E n g in e e r (m k r au t @ cis co. co m ) 2 0 0 6 C i s c o S y s t e m s, I n c.

Bardziej szczegółowo

g sp e p z. z g ej zczec e ł p esz ch 吇 s p e 吇 zece 吇 cz ł e 吇 吇 吇 吇 吇 ch 吇 吇 s zczec z ł 吇 sp ej 吇ch ᖧ啧 s 70-54 吇 zczec p. j ej 1 ᐧ北 t h. J k Ry h k Sz z, m z 20 2. 2 R ᖧ啧 1. s ęp.. N z s z mó.2. P z

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN

p. a y o o L f,.! r \ ' V. ' ' l s>, ; :... BIULETYN p. a y o o L f,.! r \ ' V. '. ' ' l s>, ; :... BIULETYN KOLEGIUM REDAKCYJNE Redaktor Naczelny: Sekretarz Redakcji: Redaktorzy działowi: Członkowie: mgr Roman Sprawski mgr Zofia Bieguszewska-Kochan mgr

Bardziej szczegółowo

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu.

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu. Ludzkie gadanie Agnieszka Osiecka Soprano Soprano 4 4 q=120 mp Tu mp Tu Seeryn Kraeski arr voc. Andrze Borzym. tu tut tu tu tu. tu tut tu tu tu Alto Tenor Bass 5 4 4 mp Tu mp Pa ra ra rap pa pa tu tu tu

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ),

S T A T U T. s z k ó ł ( D z. U. N r 3 5, p o z. 2 2 2 ), S T A T U T Z e s p o ł u S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w i c z a 1 Z e s p ó ł S z k ó ł C e n t r u m E d u k a c j i i m. I g n a c e g o Ł u k a s i e w

Bardziej szczegółowo

RADA NA DZIŚ. Kompletny zapis artykułu dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/o-smierci-rada-na-dzis/

RADA NA DZIŚ. Kompletny zapis artykułu dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/o-smierci-rada-na-dzis/ Kompletny zapis artykułu dostęp ego pod adrese : http://www.strategie-rozwoju.pl/o-smierci-rada-na-dzis/ Spis treś i Mądrość ludzi łody h... 3 Rada dla żyją y h... 4 www.strategie-rozwoju.pl Piotr Michalak

Bardziej szczegółowo

OBIEKT : BIURO PROJEKTOWE OPRACOWANIE 勷. K zysztof Now k DATA OPRACOWANIA Kw c ń 勷 勷 勷 勷. 1 SPIS TREŚCI I. WYMAGANIA OGÓLNE II. ROBOTY BUDOWLANE REMONTOWE 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 勷 2 I. WYMAGANIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu.

Nadzieja Patrycja Kępka. Płacz już nie pomaga. Anioł nie wysłuchał próśb. Tonąc w beznadziei. Raz jeszcze krzyczy ku niebu. W zmaganiach konkursowych wzięli udział: Patrycja Kępka, Sebastian Wlizło i Łukasz Magier - uczniowie Zespołu Szkół nr 1 w Hrubieszowie, którzy udostępnili swoje wiersze: Nadzieja Patrycja Kępka Płacz

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki)

SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki) SCENARIUSZ LEKCJI DLA KLASY V (z elementami minikoszykówki) Zadanie główne (temat lekcji): BAWIMY SIĘ PIŁKĄ NA WSZELKIE SPOSOBY Zadania szczegółowe: Sprawność motoryczna Uczeń: - rozwinie zwinność poprzez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

4 LATKI marzec. W marcu - wiersz do nauki ( J. Suchorzewska )

4 LATKI marzec. W marcu - wiersz do nauki ( J. Suchorzewska ) 4 LATKI marzec 1. Poznajemy zawody 2. wiosno przyjdź 3. Nadeszła wiosna 4. Egzotyczne zwierząt 1. Poznanie osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola i wykonywanych przez nie zawodów ; poznanie czynności

Bardziej szczegółowo

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax.

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax. Wersja archiwalna O g ło sze n ie o r o zp o czę ciu p o st ę p o w a n ia w t r yb ie p r ze t a r g u n ie o g r a n iczo n e g o n a za d a n ie p n. : " D o w ó z u czn ió w d o G imn a zju m n r 1

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r.

w 1 9 2 8 i 1 9 3 0 r. I I O G Ó L N O P O L S K A K O N F E R E N C J A N A U K O W A D O K T O R A N C K I E S P O T K A N I A Z H I S T O R I } K o m i t e t n a u k o w y U n i w e r s y t e t W a r m i f -M s kaoz u r s

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo