PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA"

Transkrypt

1 PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł PłODNA

2 S tani sław Grochowiak

3 Klemens Krzyżagórski FATALNE SKUTKI BUDO W ANIA SZUBIENIC XX ROCZNICA p t 1 n a ins!rupremiera sztuk Stanisława Grochowiaka: ar J y I 'W "i pło d nej ma w odczucm zespo u meni drewnia ny i popw ' artystycznego Teatru Polskiego charakter spec1alny Dedykujemy ją wielkiej tegorocznej Jubilatce Pol~ka Lu t ok swego tworczego, dowa rozpocznie wkrótce dwud zies y r pracowitego życia ślad za nią wszystkie śropartia na swoim Z1eidZie, a w ść r t czną zbiorowo dowiska i jednostki związane w soc)a is y ' ł kok ąc źródeł swo1e1 s1 Y 1 sięgają myślą w przeszłość, szu a) szłość by odnaleźć h nięć - oraz w przy, rzeni w1elk1c osiąg 1 szczęśliwego domu wskazania dla dalszej budowy wspo nego d 1 bilansu mdyw1w chwili gdy radujemy się z do a mego ' łk w wracamy Par!Jt q na ins lru dualnych i zbiorowych wys1 o okrucieństwa kiedy d tych dni grozy I ' 0 m e ni drewnwny krwi Nie wolno nikomu wielka idea przechodziła probę d il<l \Vracamy równiez do lal, g y ł k o tych dniach zapommec orz ć się zaczął nowy cz owie ziemi dolnośląsk1e1 tw y dziedzic i gospodarz ziemi twórca nowego ładu, rzeczywisty w popi' ół płodnej" przekazywasrodowisko teatralne, pojmując swo)ą 1~11s1~ bumanił lwu wspanialego duedz1clwa nia nowemu spo czens tworzenia nowych wartości, stycznego wszystkich cza~ow I I gorących treści naszenie pozostanie nigdy obo)ętne wo Jec Drugie j wojnie świ atowej zawd zięcza my p owstanie nowoczesne go przemys łu zabijania To mo że być zdan ie z w y pracowania u cznia Na pr zykł ad te go u czn ia zachodni oniemieckiej s zkoły, który - don i os ła o ty m p ra sa - na p is ał, że A dolf Hitler był budowniczym m o ~ tów i a u tos trad Albo z rozprawy his tor y ka Na przykład te go zachodnioniemieckiego history ka, który n a p isa ł, że Polsk a zawd zięcza dru giej w ojnie św i atowej rozwój gospodarczy Gene ralne j Gubernii A le, bąd żmy sprawiedliwi! to zdanie m oż e się także wy mknąć: spod pióra polskiego uczn ia: te go mian owicie, k tóry se rdecznie bawi się na fil mie o te matyce wojennej, bo tra ktuj e go jak od m ia n ę wes ternu: jak a n de r sonowską ba jk ę o dzielnym żołnier zyk u, któr y zabił sta r ą ko bi e tę, to był a cza row ni cą Pozos ta ńm y w iern i p oetyce lego zda ni a Wię c Niemcy stworzy li w la tach czte rdziestych nowoczes n y pr zemys ł śmierc i Techn ologia zabijan ia s k or zy st ała z naukowego dorobku biologii, m edycyny i chemii Przemysł śmi erc i m i ał - jak k ażdy inny - budy n ki, agregaty p rodukcyjne, urząd z enia energetyczne, n a rz ędzia i surow iec N arzędzi em b ył cyklon wy twarzan y przez IG Farbe n", surowiec dowożono w opieczętowa nych w a gonach, sam s o bą już na p oły udu szony, co zm niejsza ł o k oszty zu ż yc ia cy klonu Miał te n pr zem ysł swoją ekono mikę i swoją staty s ty k ę Ekonomika o dp owiadała na pytani e : ja k za bij ać: ta nie j? sta tystyka nie zawie r a ł a tabeli: kos zty moralne za bija nia" Al e o to osobliwo ś ć:: Niemcy zabijali t a kże metodam i c ha łup ni czymi Nieekonomicznie Wieszali Dlaczego? Pr z em y>łowe zabija nie je st zabijaniem a no nimowym Jes t za bijaniem ludzi A lbo bard ziej socjologicznie za bijn niem go dnia dzisiejszego 2 3

4 o kreś lonyc h grup spo łecz ny ch Ludzie m ają nu mery, nume r y z e widen c ji Statystyka skre ślon ych nu merów je st p roduk cj ą komory gazowej Po jedyne k l udzki ch orga n izmów z gazem zabijaj ą cy m trwa kr ót ko J est niewidoczny, skryty w komorze, jest ni eefek towny Jest n ieteatra lny mysłowi za bi jania 1 ak g' b n o Nie c uy Y za Cli!< no -przestrzen nym bo z t b - w sensie fizyc z ' ym Y teat r sobie k właś nie w sensi e filo zor1c Ja os poradził, a!e zno -m oralnym J e sji p ominąć eksperyment f w p owojennej dramatur ii y o1 malne GrotO\l' Skiego, to sztuka, której zawartość g int~~l~~ieil m e powstała ani jed na się zestawić z tym co, e ua ną i silę ekspresji da ł oby ' v mnych rodz h ai ac artystycznej wyp ow iedzi osiągnęl i Borowsk R 1 1 ozew1cz Nawet J mo d er n - zręcznyc h w aselkach I na swo3 snos ' b obóz zagłady is tn ieje za scen ' _o prze3mu3ących widua lny, a zabija n ie pra kt :~1 :a s~eme panu1e terror indystrzalem z pistoletu y 1 ~i" techmką staroś wiecką: skreśl a s i ę Ludz i dobrze jest zabija ć w k omorze gazowej, człowieka dobrze jes t p owie ić na sz u bienicy \Vie z2 ni e re dukuje śrnierc: ludzi do śm ier ci człowieka A le ta reduk cja je st spotęgowa nie m grozy Technol og ia ś m ie r ci n a szu b ienicy jest bogata i barwna : czł owiek staje n a praktykablu, człowiekow i zakła da się sznur n a szyję, człowiekow i wy tr ąca się pra k tykabel spod nóg Człowiek się m iota, dławi i n ieruchomie je Narz~ dgia za bijania : szubienica i sznur - ~ ą dobrze zadomowione w ś1 iadomo ś ci widzów \Vidzowif> o dcz u waj ą u c isk na gardle, dław i ą ię grozą Zab ijanie w komorze gazowej jest p rzemysłem śm ierc i, wieszanie j est teat1cm :mierci Przemysł śmi'olrci dzieje się przeciwko zabijanym, teat r "mierci dzieje s i ę przeciwko zabijanym i przeciwko pat rzący m na to widzom Teatr śmierci jest egzemp l ifikacją przemysłu śmierci Jes t s prowad zeniem statystyki do psychologii Ma oddziałać na emocje w idzów, p orazić ich grozą, sp araliżować i ch opór przeciwko powszech nemu zabijaniu Dlatego Niemcy wynależl i komory gazowe, ale spożytk owali r ó wnie ż szubienice Uprawiali przemy! zabijan ia, ale ni e s tronili od teatru zab ijania Sztuka powoje n na podjęła oba tematy : masową zagładę i terror indvwid ua lny Ma sowa zagła d a była zbyt nowym i zbyt przerażl iwym dośw i adcze ni em lu dzkim, by nie skorzystała z preferencji W poezj i po djął j ą wyliczam o zywiście t ylko przykła d owo - Tadeu sz R óżewicz ; w prozie: Borow ki, Rudnick i i Sa nd au er; w film ie : J a ku bowska i M u nk ; w dramaturgii: Gro chowiak, H' ołuj i Iredy11ski; w teatrze grę o masow ej zag ł adzie upraw ia n a pa rty turze k la syk i Jer zy Grotowski Ale - m oże mi się tylko tak wyda je? - na scenie jest prze4 ~oraln y osąd za bi1ania d k a1 e się sprowadzić d t h t an: to 1 dlaczego w"d 1 k o rzec p y, a roz az kto dl kto i dlaczego zbudował sz b' ' o l aczego go wykonał, d u 1en1cę< Są to t 1 eologa, polityka i or PY an1a o winę ga n1zatora 0 wi nę 1 W masowej zagłady w ina cieśli ' cies l temacie tego, że w Jest trudna do us l alęnia Nie dla m1e1sce siekiery _ dz i erż, Y on probowkę w firmie farmaceutycznei B lub dozor d u kcyjny w kombinacie IG" ayer F b " UJe agregat pro " ar en Dwuznac tuac]1 mo ralnej wynika stąd d znosc Jego sy ze WOJak ie mo b wame Jego produktu S f'k ze yc Za5to oleczeniu i może byc pecy dl fa rmace:ityczny może posłużyć narzę ziem w pr 1 może być użyty na fro zemys e smierci, gaz n cie - co z kl kiego producenta dał b pun u widzenia niemiec c o Y się uspn dl zyc do wypełniania k 'wie 1w1c - I m oze sluc omor w obozie z I d uchyl ić się od odpowiedzial n ag a Y Producent może w prawidłowe fu nkc1 o os ci moral n e1 wygodną ufnością nowa111e działu zb t Alb \\iarą w czystość inst Y u o n uiwną anc1i swego zwierzchnictwa S t ąd wi ęc potrzeba przywołan i nie o win ę cieśli 11a11e a sytuac11 k la ycznej Pytap1 e1 p ostawie bi szu bienicy Przeznaczen ie sz b w o i cz u prawdziwej to budu je się szubien ice \ ienicy Jest tylko jedno Nie po ' y zawiesie n a nich dzieciqce 5

5 huśtawki Re dukcja do sytuacji klasycznej nie jest jednak od tematu masowej zagłady Jest znowu tylko egzemplifikacją Jest próbą pyt ania o winę cieśli, jest próbą odpowiedzi, że cieśla - każdy cieśl a, ten od siekiery i ten od próbówki - jest ta kże winien odejś c iem W scenariuszu Sta nisława Gro chowiaka Partita n a in strnz taką właśnie konie cz n ą r edukcją Narzęd zie śmierci jest tu przezn acze niowo ni e sporne, sprowadz one do j a kości elementarnej Jest nim szubi e ni c'\ Drew niany ins trument, na którym zosta nie ode grana s uita o odpowi ed z i al ności cieśl i CiPśl a jest Po lakiem, bę d z ie b ud o wa ł szubi en icę w m a ł y m mia steczku Genera lnej Gu bernii ment drew niany spotykamy Wi ęc to chyba s ię przes ądza k westię jego odp o w i e d z i a l n o ś ci? N ie prze sąd z a Grochow ia k je st sprawn y m dramat urgiem, p yta o o dpowi e d z i a ln ość c ieśli w s komplik owanej sy tuacj i ży ciowej boha te ra P y ta, czy w o lno w y bu d owa ć s zu b i enicę za cen ę ura tow ania ży cia w ł asn e j córki? Czy w olno wy budowa ć s z ub ieni cę za cenę przetrw ani a wojny? Czy wolno w ybudow a ć sz ubien ic ę, bo i ta k kto ś to pr zecież zrobi? Czy wolno wybudo wać szubi e ni c ę, bo nie przeznaczenie rzeczy je s t ważne, ale jej d os konał o ś ć? Czy wolno w ybu dow a ć s zubienicę, gd y nie id e ntyfikuj emy s i ę z lud źm i, kt órzy ma j ą b yć n a niej powieszeni? M amy wię c w cale bogaty kata log problemów filozo fi cznych i moralnych S y tu a cj ę tragi cznego w y boru, d w óc h w:irt ości konkurencyjnych, z który ch boha ter mo że w y br ać ty lko jedną: albo budowa nie szu oienicy, albo śm i e r ć c órk i Ta a lterna tywa wprowad za nas w ś w iat traged ii ZOi ie ntow a nej na współc zesną filozofię c z łowiek a Ma my pyta nie o moraln ą w a rtość postawy p ra gma tycznej Umr z eć z gł o du, czy żyć jako budowniczy szubieni cy? Ty lko w sferze teorii w ypre parowanej z psy chologi czn ych i społecz nyc h konkre tów jes t to py ta nie łatwe do ro z strzy gnięcia Bo prz e cież w ty m sa- mym czasie, gdy W ey ch - boha ter Parlitv między głodem a budowa ni em szub -:-- ma wyb rać ks biskup S tanisław Ad k iemcy, sl ąsk 1 polity k, ams 1, w z ywa podle 1 wienstwo i ludnoś k g e m u ducho c swiec ą, by z gło s iła akces do niemieckiego pozos tała narodu d ' na miejscu, zaj ęła posad y w urzę a ch i instytucjach niemieckich Cz J ła status cieśli budującego szu~ie~i~ I nolens v olen s przyję n y k atolicki monografista te o rob~ Ty m czasem powojend za bisk g P mu nazwie ape l ks 1ęu pa samod z ielną kon ce c l eży traktować ako p ~ą przetrwa nia, k tórą nate m" A J pe wnego rodzaj u formę walk i z okupan sam tworca tej k oncepcji o łos i w broszurz e Pogląd g Ją po Woj nie na r ozwo 1 spra wy 1 w woi ewództw ie k I na r oc owosciowej a ow1ck 1m w czasi e ok (Katowice 1946) _ d d upa c11 n1em1eck iej owo em swe g o p a t t nik!iwości politycznej M n o yzmu I swej p r zefl a my w re szcie w Part tu acji, w k tórej w y two 1cie re eks sv r pra cy zwra ca si ę k towi pra cy Narzęd z p rzeci w o p odmio1e sm1erc1 budow ane b 1 nych przyn iesie ś mi gwo l z a 1c1a inh erc swemu twor cy w b d e ye zostanie zabity, wp rawd zie nie n a z u owa nej p rzez b cy, to by ło by z by t si e ie szu bieni proste I s k ąds JUZ z n I ' jej pobl iżu W h a ne, a e w bezp osrednim eye pobiegnie k u zab k iem: To warzy sze!" T lja ny m z okrzynieużyte czny j es t k en gest, pra ktycznie zabija n vm już ' o onaruem wy bor u m 1 z brodni poli ty cznej W te t ora neg o w sytua cji m b ow iem po stron ie b a rze sm1erc1 Iejs ce widzów jest za Jjany ch Niemal d ł s ie zgoła fizyczn ym wd os ownie - w sen l Z staje SJe f' się w w y bór w a lki T t : o ia rą, groz a p rzem ie nia ea r sn11erc1 je t metaforę Groto wsk iego 1 s - spozytku jmy tu iskrą, która biegnie d bamp ą łukową, w y bór w al ki jest o za JJany ch ku w 1d N leatr smierci wła śnie d!at b zom 1em1e ck i e go yl rnesk ute cz w mm dwóch ansambl n y, ze me b yło Był jeden ansambi Iz: bansamblu ofiar i ansa mblu wid zów a IJa n ych d m i id enty fikowa li zd l l WJ zow, k torzy się z n i' awiwszy groz ę - przeimo waji ich ro l ę d

6 Ten po tulat maksymalizm u moralnego nad aje szlache tny ton particie Grochow iaka Na nieproste py tania otrzymujemy odpowiedzi dalek ie od kategorii ep a tu j ą cyc h intel ek tu alną pr zew rotno ś cią Tak wz ruszaj ąco proste, ż e chci a łoby s ię rze c - wyj ęte z ludowego moralitetu Budowanie szubienic jest niezdrowe J eden z budu j ącyc h nabawi si ę przy tym znpalenia p łu c, drugi porani r ę ce Budowanie szubienic jest n ieopłaca ln e Córka c i e śli umrze, on sam - zważyws zy swój w y bór - dojdzie do wniosku, że zo s t a ł oszukany Budowanie szubien ic jest karalne Ci e śl a zostanie zabity obok swej zubienicy Zabity z włas n ego wyboru, p łacący śmier c ią cenę kompromisu moralnego Uniwersalny mor ał Partity o fatalnyrh skutkach budowclnia szubienic zdaje się m ieć użyteczn o ść nie tylko wojen n ą Na l eży do tych odwiecznych prawd ludowych, którym historia zbyt częs to przydaje aktual n ości -- ;; li,) CIS -li,) N "" "' N - o li,) = - o ~ ai "' 3 a ""' li,) -,Q 'O "' ~ _, li,) N = "O < \:) Władysław Broniewski PIĘCDZ IESIĘCIU ll1 gmonl) PA2DZIER IKOWY MROK, JAK K T, NAD SPIĄCYM MIASTEM GR02NIE STANĄŁ, WSRóD PUSTYCJJ ULlC SW! ZCZE WIATR, ST UKA J Ą BUTY SS-MA ÓW I J K BREDZE IE CI Ę ŻKO CHORYCH PRZELATA ULICAMI!lASTA P AŻ D Z I ER IKOWA NOC SZESNASTA Z RYK IEM MOTORÓW CZY UPIORÓW? WARSZ WA IE $Pl, OKIEM OKIE''1 RACIIUJ E AUTA : IEDEM OSIE~! WARSZAWA NIE SP! I - DRAPIEZ, A PRZYCZAJ A SIĘ W UDANYM $NIE, BO SEN WARSZAWY - TO J EJ G'llEW, A WTEDY CZUWA I SNU N IE Z A!Cli W SZYSTK!CII BYŁO PI ĘCDZIESIĘCIU WIĄZANO GRUPY PO DZIESIĘCIU I PCJ!A O SIŁĄ W PASZCZE AUT, A POTEM - WOJA, WŁOC I! Y, DWORZEC AD WSZYSTKIM BUJ6-Ł, JAK PROPORZEC, DOPEŁNIA J ĄCY 1Ę J Z GWAŁT PATRZ, WARSZAWO, TO SĄ Cl, ZA KTÓRYCH SIĘ H ISTORIA MSC!, TO ONI WOLĄ NIEUGIĘTĄ UCZYLI 1AS, J AK ZYC, J AK BIC SIĘ, JAK GARDZIC ŻYC I EM, KOCHAC ZYCIE, ŻEBY SYN I WN K PAMIĘTAŁ O, PAT RZ, WARSZAWO, TOZ TO TAMCI, KTóRZY NAS MIELI ZMIAZDZYC, TŁAMSI C, PRZED NASZ SĄ POW O ŁAN I SĄD, BY IM WYRO KIEM WSKAZAC KRWAWYM ZE SI ŁA PODŁYCH NIE J EST PRAWEM ' ZE TO BLU2NJERSTWO, ZE TO BŁAD '

7 ICH BYŁO T LKO PIĘCD ZIESI ĘCIU, Z POWISLA, Z WOLI BYLI WZIĘC I, 7 WARSZTATÓW PRACY, FABRYK, HUT TO ONI KAŻDĄ Z BRUKU CEGŁĄ O WOLNOSC BILI SIĘ, O LUD, O CHLEB NASZ I - O NIEPODL EGŁĄ! ICH BYŁO TYLKO PIĘCDZ!ES!Ę C IU, LECZ PO NICH l'oszły NAS MlLIO Y W WOJ ENNYM SZCZĘSCIU I NIESZCZĘSCIU KU DNIOM TAK WTEDY ODDALO NYM ICH BYŁO TYLKO PIĘCD ZI E SIĘCIU, A MYSMY ZACISKALI P!Ę S CIE OBYWATELE, TOWARZYSZE, NIC WIĘCEJ O NICH NIE NAPISZĘ Klemens Rrzgżagórski O CHŁOPIE I DIABLE Partita na instru ment drewniany traktu je o stadium zapalnym polsko-niem ieck iego sąsied ztwa Stadium zapalne, formalnie rzecz b iorą c, skońc zył o s ię w roku 1945 Spraw com przemy s łu śmi er ci i teatru śmie rci przedstawiono rachunek Nie w olny jeszcze, przynajmniej w swej stylistyce od w ojennych emocji Wy ob r ażam sob ie - powiedz i ał brytyjski p olityk w Izbie Gmin - tylko jeden sp osób s poglą d a nia Niemcom w oczy przez st r zeli nkę ce lownic zą karabinu m aszynowego" Ale głównym i pozycjami tego rachunku rządz i polityczna r ozwaga W czasie konferencji krymsk iej i poczdamskiej polsko-n iemieckie sąsied ztwo u zyskuje now ą gran icę T ruman p ow ie o niej w Poczdamie, kom e ntu j ą c ukł ad dopiero co zawarty: jest to gran ica krótka i łat wa do obrony" J est to granica na Odrze i Nysie zachodniej Ch łop ze scenariusza Sta nisł awa Grochow iaka W pop iół p łodna - i w ogóle polski chłop zn ad Peltwii, Wilii i Dniestru - wyb i er a ł jednak dorzecza Odry i Nysy nie z por ęki historii: ani tej najdawniejszej, an i t ej wojennej Najpew n iej jej nie znal Decydował s i ę n a bezpo śre dn i e, fizyczne uczestnictw o w polsko-niemieckim sąs ie d z tw ie wiedziony tutaj arg ument a cją znacznie lep iej przemawia jącą do jego wyobraź ni: Tereny te są praw ie całkowic ie w yludnione M aj ątek, który prz esz e dł na wła sność P olski - naszego narodu - jest niezabezpieczony Bydł o bez opieki gospoda rza marnieje, zapa sy żywnoś c i niszc zeją W ciąg u 1 oku bieżącego musimy osiedlić tam :!,5 miliona Polaków, w tej liczbie 2,5 miliona w okresie do żniw, aby n ie dopu ści ć do zma rnowania si ę plonów" (z dokumentów KC PZPR kwieciei1-maj 1954) Ale ten ch łop sw oją d ecyz ją 11

8 wybiera ł równ ież w ł asną funkcję w h ist orii : z jej przedmi opod m iotem W y tycza ł granice, k sctaltowai ma pę Europy Nie m a w tym a ni odrobi ny p r zesa d y W roku 1947 p i sał o wrocta wi u Ili a Ere nburg: \Nroclaw iest d la mnie miast e m polskim nie dlate go, i ż zachowa ly s i ę w nim c eg ły z czasów B oles ł awa Krzywou st e go, a le dlatego, że t r zysta tys ię cy polski ch p ionier Ó\\- um i a ło przepoić ży c i em w ypalone i poł a m a n e mu ry '" T o samo m ożna i::ow i edz i eć o k ażd ej n a dod r za ń ski ej w iosce : jej polsk o śc spe łn i ał a s i ę n ie w pla ni e his tor ii a le \\' pla nie ws półc ze s n ośc i : s pe łn i a ła s ię obe cno ś ci<) Polaków Gospodarska obecno ść polsk ich osa d ników nad Od rą u r zeczyw i s tn i ła taką ma pę Eur opy, iaką zapro jektowano w J ałcie i Poczdamie An onim0wy twórca t ej dobre j m apy ro zglą d a ł się jednak po nado d rzańskie] s u k cesji n ieco skon fundowany Obiecano m u tut a j dom, dom by ł rzeczyw i ś c ie, ale m u rowany Cegła r zecz zi mna chc ą go zamrozić W Legnickiem osadnicy n ie ch cieli w prowa d zać się do m u rowanych domów Ch łopi za czyna ją k szta łt ować zasta n e boga ctwo na obraz i p o dobień s tw o sw ojej ojcowizny E t nogra fowie o d n aj d ują przy bysza, który w ku ch ni wyb u dowa ł sobie w ielki rosyjski p iec T e n zas t any z b lac h ą, n a które j n ie m o żn a się położy ć, wy d ał m u si ę uło mny może nawet \V sw ej ogran iczonej fu nkcjo n a l nośc i grotesk owy W jedn ej z dolnoś l ą sk ich w iosek przy bysze z Polesia zagradza ją rzekę, k opi ą ka n a ł y, za l ewa i <ł p ola Umieją go po d arować na bagn a ch polubil i gos p o darować n a b agn a ch, chcą podp orząd k ować ziemię swoim prod ukcyj n ym nawykom W i nnych w ioskach pr zera bi ają ci ęż kie w ozy o szerokim rozst awie k ół - na lekkie wąs k ie w ózki T a kim i j eźd zi li n a W oł y ni u n ie w i edzą jeszcze, że n a tutejszych drcgach prakty czniej szy jest t u te jszy w óz Gd~' prószy p ier wszy ~ ni eg sposobi ą sa nie Ale śn i eg zalega c i e nk ą warstwą tu s t awał się 12 i szybko topnieje - płozy sa 11 s z oruj ą p o p iask u Porają s ię z odm ienn ą zi-=mi ą i odmienny m klimatem ; dostosowują zastane r zeczy do przywie zionych na wyków; m itrężą czas, do znają niep owod ze11 ; będ ą przysposab iali się do n owych wa runków, nab ierali now y ch nawyków ; potrwa to troch ę, ale w ostatecznym efekcie odni osą su kces T en proces n a zyw a s ocjolog - ad aptacją społeczn ą Stanisław Grochow iak poskąpił swojemu bc h aterowi cech t ego d r a m atycznego n iepr zystosowania się Chł op ze scen arius za W popió ł p łodn a pr zy jeż dża do nadodrzań ~kiej w iosk i je sien ią, rozp akowu je się i j u ż n astępnego dnia - naprawia dach w stcdole Pochodzi z bied n ej za buża ń ski ej w ioszczyn y, gd zie jedynym przyzwo itym domem była ple b a nia, ale wł a śnie p ostanawia w s tawić szyby w insp ekta ch B odaj by w t ych inspek tach posiał p roso, a le on t a m chyba będ zie uprawia ł k a lafiory pionier" (odmia na śre dn i owc zes n a) J eszcze przed zim ą op orzą d zi staj ni ę, oborę i kurnik W tr zy kw a rtały późn iej zbierze j uż p ierwszy plon, zasyp ie n im ko mórkę : obrodziło B ędzie si ę w y bi era ł bryk ą do ko śc i oła J eszcze kil ka lat i syn mu wyr ośnie, żona wyła dn i eje, będ z ie majętny, spoko jny, p e w n y s ie bie Ład ny m gest em odrzu ci oferowan e mu złoto J est to ba jk owy ch łop w ob u znaczeniach t ego sł cwa : t a ki bar d zo p iękn y i taki ba r d zo nierzeczywisty Osadnicy zza Buga p rzybywali n ad Odr ą gromadn ie Spotykali tuta j niewie lkie sku piska ludno 3ci rodzimej oraz p r zybys zów z inny ch st ron kra ju i św iata W zetkn i ę ciu z nimi zaczynali u św ia da miać s ob ie w ł asną o d r ębność: in n oś ci swej tr adycj i,kultury, obyczaj u, gwary S ami także r ażą i nn ośc i ą, sta ią s i ę p rzed miotem ża r tó w i złośliwości Od żywaj ą l udowe s te r eotypy: ten zza Buga zostanie ogł o szony Moskalem", a utochton znad Odry Szwabem" M inie trochę lat i r óżn ice się zn iweluj ą, mał e grupowe konflikty ustąp ią p oczuciu w spóln ego losu, wyks ztałcą s ię 13

9 różne typy więz i sp ołeczn e j Dzisiaj termin Dol no ś lązak" nie jest jedynie informa c j ą z dowodu o sob is~ego - jest znak iem, który potrafi o żyw ić wy obraźnię socj0loga, przyw ołać św i a d o moś ć procesów integracyjnych przemie ni aj ą cych grupy osadnicze w u s ta b i li zowaną społec zno ść Ale kiedy w scenariuszu Grochow iak a chłopka zza Buga już w p ierwszym r oku demop-stru je swój szacunek do r odzim ej ludno śc i ś l ąs kiej, to zn ów jest e śmy w świecie bajki Bardzo piękne j i bardzo szlachetnej, ale i tro c h ę irytu ją ce j swoją gładkoś c i ą Chłop i o trzym u ją nad Odrą gospodarstwa Oglądają j zrazu n ieufnie, później zaczynają c enić sobi? posiadanie szanować swój społeczny i prawny status gospodar czy Bohater Grochowiaka j uż po trzech kwar t ałach pobytu nad Od r ą występuje w r oli gospod arza, minie kilk a iat i będzi~ z tą rolą całk ow i cie zidentyfikowany Autor podda ł f!o obróbce przy pomocy - czasu Wier zy, że zn amy treść tego czasu, jego konflikty spo łeczne, jego skompl ikowaną amp l i tud ę zdarzeń, dramatyczne - i w ostateczn j instancji skuteczne - przezwyciężan ie zapór bl okujących chlopkie aspiracje do posiadania własnego miejsca na tej ziemi Ale to wszystko dzieje się w antraktach Antrakty są w scenariuszu Grochowiaka n ies ł ycha nie dramatyczne W antraktach sp1ewa chór, i:eby zagłuszy ć pracowite zgrzytanie społecznego mechan izmu J est jednak w scenariuszu Grochowiaka konflikt, i to w cale niebłahy Znaczący wspó ł cze3 n e stadium polskoniem ieckiego sąs iedztwa W roku 1945 Tr uman komentuje u kłri d P oczdamski: Terytorium oddane Polsce w adm inis tra cj ę pozwoli Polsce lepiej wyżywić sw ą l udność Zasiedlone przez Polaków uczyni ono z Polski naród bardziej jednolity "" Mija jednak rek i sekretarz stanu w administrncji Trumana ośw i a d czy na lotnisku w Sztuttgarcie, że należy dążyć do ponownego podjęc i a kwestii m - 14

10 gr a nic zachodnich p a ńs tw a p olskiego" W dw a dni po tym ośw i a dczeniu niemiecki publicyst a na pisze na ł a ma c h,telegrafu '": Ter az, gdy te od ważn e słow a padły, r ównież n a m w clno w imieniu u c i ś nion yc h znów podni eś ć swój gł os" To jest w ła ś ni e pow ojenne stadiu m polsko-niem ieckiego s ąs i ed ztw a : podnoszcn!c głos u za Ł a bą W tym czasie - t a k by s i ę to c h cia ło j akoś pol ą c zyć! w d omu polskiego chłopa na d Od rą poja wia s i ę P r zybysz By l \\ ła ś ci ciel em t ego gosp oda r st w a, t e raz m ieszk a za rzeką Przychodzi noc ą że by obej rzeć swoje gospoda r st w o, w ięc może przyszedł tu z Odwie dzin Leona K r u czkow ski ego: r efl ek syjny, sentymentalny i p ogodzony z losem? Nie m a b ard zo k onkret n y inte r es w ty ch odw ied zin ach Pr zys zed łe m jak b r a t " - m ów i i w t C' j a utod efi nicj i jest oc zywiście gr oź ba P isze gd zieś Becke tt : Wszy scy ludzie są braćmi dlatego n ie wolno n a m m ie ć ża d ne j n a d ziei" Przybysz chce u świad omić chł opa, że n ie pow inie n m ieś ża dnej nadzie i Ale ofer u je mu po s a d ę p a robka Jeśli hę dzie db a ł o gospod a rk ę, odbuduje zniszczen ia, za troszczy si ę o b u d ynki i zi emię, t o w owym dn iu, gdy w szystk o si ę odw r óci p am ięta n e mu bę d ą zasł ugi T ym czas em jest n a w e t dob r ot liw y, mówi gd zie sch owa ł m ąk ę i cu k ie r n iechaj ko rzy stają z tej pomyłki los u, k t óry gos podarza" uczynił nocnym duszkie m W pie r wszej sce nie Chłop mów i do Przybysza : P an gosp odarz?'' P rzybysz p otw ie rdza : Ta k Dlat ego t u p rzy s zed łe m " Słow o gospoda rz" jest tu w ielozna czn e, zawie ra tr e śc i n a r odowe, k lasow e i praw n e Gospoda r z zn g,czy Nie m iec", zn a czy boga t y" i zn aczy właś c i ci el " J est w nim d yst a n s pom ięd zy przybyszem zza Buga a p r zybyszem zza Odry : c iągl e jeszcze żywy dystans pozycji s pł e c z n e j 16 W _ trzy k warta ły p ozm e) P rzy by sz przynosi chłcpu pieni ąd ze Są s ied zi Chł opa chcą sprzedać kawałek zie mi P rzy bysz proponuje, by zi emię tę kup ić Właśnie w tym celu przyn i ós ł pien iąd ze: żeby umoc ować ch łopa cio za - ~ I wa ~CJa w jego imieniu t ej umowy T u znowu jestesm y w swiecie imagin a cji niekontrolowan ej wie d zą o sytuacji pr awn e,j osadni k ow J e li ci ąsie dzi są osadn ikam i, t o - p r a k ty czn ie r zecz biorą c - ziemi sprzed ać nie mogą, a J z pu~1ktu w idzen ia interesów P r zybysza transakcja ta me m a zad n ego sen s u Jeśl i zaś są nawet autoch tonami to ~ :Vówczas transakcja ta i est nieprawdop odcbna : zbyci~ częs c i ~ospodarstwa n atrafi ało wówczes n a tyle przeszkód, ze pewien wybitny cyw ilista wrocławski, k tórem u streśc i łem t en fr agm ent sce n ariusza, wyraził swą opinię w nastę pującej for mu le : Jest t o sytuacja do p om ~lenia, ale w y maga n iezwykle oryginalnego umysł u " Ale w tej scen ie spcty k a m y znow u jedno dobre słówko Chłop powie do P r zybysza : P~n - sąs ia d?" Minęły bowiem żniwa, m inęło troch ę czasu history cznego który był równ ież czasem ludzk im: czyn ił zm iany w psy chice osadnik ów Dystans pozycji społeczi' ej został więc wymieniony n a d ystans nieja ko geog r aficzny, od ległość p ion ow a na - poziomą Już padło to!ow o, przywala ny zostal t em a t - sąsied ztwa Współ c:esn e sta diu m są si ed ztwa polsko - nie m ieck iego zawier a row m ez _psychologiczny r efleks tej szczególnej sytuacj i s poleczn ej, gdy tra nsfe r i m igrac ja są równo c ześnie r u che m p oziom ym i p ion owy m : p r zebycie m ilu ś t a m k ilometrów w płaszczyźni e p ozi omej i il u ś t a m met rów w płaszczyźn i e ~ion o w~l Dl ~ polsk iego osadni ka zza Bu ga mic:rra cjd iest_ os 1ąg111ęc1em wyższego pi ętra cyw ilizacji loka l i zacją w mnej P_łaszczyźni e p ionowego ukła du społecznego Ma ~o z~a czeme dl a sam opoczu cia osadnik a, a le - zwłaszcza ze :nig r acj i towa rzy szą p r zem ia ny u stro jow e : w szystk ie ich p olityczn e i gospoda rcze s ku t ki - ma równ ież d e cy d uj ą ce 17

11 znaczenie dla sytuacji narodu uw ikł anego w niewybrane pr zez siebie s ą siedz t,o P o raz pierwszy w dzieja ch wsp ó ł cz es n y ch - n ap isał w roku 1964 Artur Miller - Niemcy nie gra nic zą z szeregiem zacofanych k rajów ch łcp skich których bez bronność była zbyt ku sząca w p r zeszł osc i To wyrównanie czyni ek spa n sję pr zy pomocy siły znacznie mniej m o ż l iwą ni ż przed tym' Gdy to wyrównan ie - znowu c hci a ł oby s i ę scenariuszowi Grochow iaka dopisać komentar z historyczny - speł ni a się, d om polskiego chłopa nad Od rą odwiedza Przybysz II Nie ten, który tu kied yś gosp o darował - jego wys ł annik J u ż nie będ z ie planów p owrotu, będzie propozycja tranrnkcji, która znaczy rezygna c ję z powrotu Przybysz przywozi plan gospodarstwa jest tam m iejsce, gdzie schowano zł oto Chłop ma je wyk cpa ć i pod zielić s ię po połowie : oto sp e łn i a się równo ć obu partnerów transakcji Jut: nie brat - bratu sąsiad - sąs iadowi! Będziemy św i ad k a mi rozczulającej sceny Chłop odrzuci ofertę : Zł ot o zostanie w ziemi Są w niej ko ści n iech bę d zie i złot o" Boryna wzgard ził majątkiem w imi ę wyższy c h racji Tego obrazu nie u d źwign ęła by poetyka reportażu scenicznego P rzyfr un ął on do nas na skr zy dł a ch ludowej pr zypow ieści Be p r z ec ież grzeszyłem tu c ały czas m a rzącą pe da nt erią M arzy ło mi s ię, że to jest scenariusz o w spółczesnym sta dium polsko-niemieckiego sąsie dztwa, a to jest wsp ółczesna w ersja ludow ego mit u o ch łopie i diable Mit o chłopie i diable może być geograficznie zlokalizowany - to go uwierzytelnia, a któryż z opcwiadaczy zrezygnuje z przywołani a tej dobrej wiary" sł u c hac zy? - ale w ł aściw i e w ymaga on tylko odpowiedniej scenerii Moż e się ob jawić nad rzek ą lub nad jeziorem - w tedy di a b eł zwie s ię utopcem " lub wesermónem", może pod lasem \Vszę d zie St a n isław Groc h omiak PARTITA NA INSTRUMENT D REWN I ANY w P OP I O Ł O PRACOWANIE MUZYCZNE: SCENOGRAFIA: ASYSTENT REŻYSERA : REŻYSERIA: PREMIERA W TEATRZE KAMERALNY 1 KIEROWl'>Il{ LITEHACKI: KIEPOWNI K DYREKTOR TEATRU: PANSTWOWE ARTYSTYCZNY: 1EATRY PŁODNA JANUSZ KOZIOROWSKI MARCIN WENZEL JERZY SMYK MAREK OKOPINSKI DNIA 11 CZERWCA 1964 POMAN WOl OS ZYN SKl MARIA STRASZEWSKA WLADYS LA\\' ZIEMIAN SKI DRAMATYCZNE WE W ROCLAWI U, ODZNACZO;-/E ORDEREM S ZTA DAR FRACY'" n KLA S Y 18

12 PARTITA NA INSTRUMEN T DREWNI ANY OSOBY : WEYCH, MAJSTER CIESIELSKI tac1ak WŁASCICIEL TARTAKU 3KUP1K UCZE CIESIELSKI ~TUL P ROBOT'IICY PIELECK1 FURMAN FI CER RESTAURATOR ::::ORE KA KOBIETA I Z ESKORTY Il Z E KORTY PJOT R KUROWS KI JÓZEF PJERACKT EDWARD LUBASZENKO TADEUSZ SKORULSKI JERZY SMYK BORYS BORK WSKI ANDRZEJ IVYKRĘ TO WJCZ MI ECZYSŁAW ŁO ZA JADWIG SKUPNIK ADELA Z GR ZYB ŁOWSKA MARIAN W J ŚN T OW KI --~ W POP IÓŁ OSOBY: 2H ŁOP KOBIETA ::>RZYBYSZ I MUNDUROWY I MUNDUROWY II MUNDUROWY Ili ::::H topiec PRZYBYSZ li PŁO DNA JERZY SMYK ADELA ZGRZYB ŁOWS KA PIOTR KU ROWSKI TA DEUSZ SKORlJLS KI MARIAN WlŚN JO W SKI EDWA RD LUBASZENKO ANDRZEJ W YKRĘTOWI CZ l ł

13 PRZEDSTAWIENIE PROWADZI KAZIMIERZ HERBA KIEROWNIK TECHNICZNY :VII RO SŁA W DZIKI BRYGADIER SCENY TADEUSZ KACZMAREK SUFLER WANDA J ASIUKIEWICZ GŁ ÓW N Y ELEKTRYK KAZIMIERZ PIĄTEK KIEROWNICY PRACOW 1 : KRA WIECKJ;;:J MĘSKIEJ J OZEF PRECKAŁO SZEWSKIEJ MIKOŁA J BRATASZ TAPICERSKJFJ RYSZARD TKACZYK STOLARSKIEJ MICHAŁ PRAISNER SLUSARSKIEJ STANISŁAW TAPEK KRA WIECKIEJ DA~SKIEJ WANDA PRECKAŁO MALARSKIEJ TADEUSZ CHĄDZY!\:SKI PERUKARSKIE! M IECZYSŁAW WOJCZYNSKI MODELARSKIEJ TADEUSZ ZAKJEWICZ tam, gdzie l a t ają trzygi i spod zafy v; yła ż ą garbate sk r zaty, gdzie - jak p ow iada M ro żek - jest inna specyfika Więc był sobie chłop, który - jak to u c hłopów bywałe - m i ał dwie dusze: d us zę pracownika 1 dus zę w ł a ści c iela I był sobie diab eł, który - jak to u dia błów bywa łe - przy chod ził nocą a śpi ewan ie było przed jego p rzy jśc iem, co też być powinn o I ch ciał d i abeł k upi ć od chłcpa tę jego d rugą du szę p ł acił cuk rem pien ięd zmi i zlotem Ale chłop nie wz iął zł ot a cca l i ł swą dus zę wł aścic i e la Więc czmy chnął di ab eł za dru gą rzekę i spokój ju ż jest o d n iego Amen Na sztukę o sprawach nadodrzańskich ciąg l e jeszcze ~zeka my

14 DWADZIESCIA LAT TEMU Władysław Pilak ( JVROCŁAW 1954) // Nigdy jednak n ic p rzypu zeza/am nawet, że miasto, tak p1i:kne kiedyś i bogate, może tak wvg l qdo ć Ujr zała m po rcu pierwszy morze ru i n Bu dynk i, które ocrlial y, miały rowniei wygląd ruiny, przysypane gruzami po porter, a niekiedy po pierwsze czy nawet drugie piętro Czarne czelu~ c i ol{icn wypalonych budynków stra s zy ł y wnim widokiem Las białych kominów stercza ł spod gruzów Drzewo, które kiccly5 s łu ży ły za ozdobę parków, s iały clzisiaj jok szkielet y opalone i połamane Powietrze by ło przesycone kurzem i cjvmen1 Przypuszczalnie z piwnic un ns1 ł a się n iem iła woń roklodajc1- eych si ę t rupów M iasto b y ło ciche i spokojne Z nikqd nie d o c ho dził gwar O d cza u do czasu cisz l ylko prze ry w a ł a solw a wystrzałó w niewi(l(/omego p ochodzenia To by ł j edyny znok, że Judzie tu ą, ie l y j q Ze m iasto nic j est zupe łn ie w ymar łe // Wz ię łam dzieci za r ęce i po dąży/am w Ju clźmi (którzy przy j ec łw l i wrnz ze mnq), którzy szli tylko w jcdn)' m k iernnku, kurczowo lrzymojqc się gromad )' N ikt s ię nie o c i a g a ł z p ozn-, 5/aniem w tyle // 20 Anka" (REPAHTIAJ\'CI ZZA BUGA) Ciu ra ju ż f okn loko urzqduj11e, o tutaj ju ż n n r/i eżdfo jq pier wsze lrnnsporly rcpolriontuw Przc:wci!n ie some maiki z d z iećm i i slorcy 1 ążo wie i synowie w a/c zą no froncie naci Odrą P rz emęczone Io w szy~tko, brudne, gł odne i obdor l e J\ obicl y w 50% anol fobelki I tutaj zaczyna się noprawdę LUDZIE, LUDZIE, GDZIE IDZIECIEl TAM GDZIE ZIE JA LEŻY O SC HŁA, W POPIÓŁ PŁODNA, W DYM POROSŁA, TAM NAS J UTRO O DNAJDZIECIE k ł o p o t Przewoi a lud n ość z pow Sarny J<ii kadzicsiqt r odzin, sami Grabowscy i Rudniccy Imiona że ńskie : Tekle, F ilomeny Męsk ie - I-filary, Gerwazy W dodo/ku k obiety przewa ż nie nie umiejq się p odp is a ć, nie znają dok ł a dnych ciot urodzenia swoich i dz ieci Zap ytane o da t ę urodzenin, odpowiada j ą: Ano panienko, było Io jakoś, jak my żę li żyto ", n/bo córka urodzila si ę, jak my kartofle k opali" N ajgor zej jest wtedy, gdy przy c/10dzą zasi ł k i rodzinne dla rodzin woj skowych Prawie w szystkie Tekle, Filomenv - Grabow skie i Rudnickie, podpisu;q s ię krzyżykami i bc1rc/zo częs t o z abieraj ą n iewła ściwe za siłk i, a polem pła c z, la ment Powoli j ednak uczymy si ę p oz nawać poszczególne osoby N osza gmino zape łnia!a się coraz bardziej Nadjeżdża jq repatrianci z okolic Lwowa, Tarnopolo Coraz c zęś ciej słyszy się : całuję r qczki, upadam do nóżek " Jest też sporo osadników z Zagł ę bia Dą bro wskiego Roboty pe łne ręce O d rana clo wieczora [ / 21

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00

Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Nr 2, SEZON 2002/2003, sobota 1 lutego, godz. 19.00 Autor i sztuka William Shakespeare Ur. 2j. IV. 1564 r. w m i e ści e SLratfo rcl on Avo n w Anglii Poeta i dramalopisarz angielski, tak że aktor i w

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ

PRAWDZIWY FACET POWINI EN SIĘ LECZYĆ W naszym cyklu o kulinarnej Warszawie, która odchodzi, zapraszamy do Fregaty knajpy, która zachowała klimat PRL, ale karmi znakomicie MetroMsn.pl R E K L A M A Ogólnopolski dziennik bezpłatny, nakład 325

Bardziej szczegółowo

Gorąco witamy w Lubomierzu!

Gorąco witamy w Lubomierzu! Gorąco witamy w Lubomierzu! To ju XV Ogólnopolski Festiwal Filmów Komediowych w Lubomierzu! Trudno uwierzyæ, szczególnie jeœli jest siê z nim od samego pocz¹tku i czuje ka dy oddech tego wydarzenia...

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA

JAK TANIO KUPIĆ PODATNIKA Piekarnik, mikrofalówkę i psa yorka wystawił na licytację komornik z Wejherowa. Jego zdaniem to najlepszy sposób, by zmusić dłużnika do zwrotu pieniędzy * 2 dziś o zwierzętach Patryk Ogorzałek/AG Ogólnopolski

Bardziej szczegółowo

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii

TEMAT MIESICA. wiêzie, biur wojskowych i cywilnych przedstawicieli mocarstw zachodnich. Tworzenie polskich Kompanii TEMAT MIESICA KOMPANIE WARTOWNICZE 1946--1967 W 1945 r. w oku po wa nych przez woj ska alianc kie Niem czech znaj do wa ³a siê p ³ to ra mi lio no wa gru pa Po la k w: ro bot - ni k w przy mu so wych,

Bardziej szczegółowo

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs

V0YAGER ŻYCZENIA OD LECHA. Biuro Podróży Voyager, które szczegółowo przedstawia się na ostatniej kolumnie,,abc \ ogłasza konkurs ŻYCZENIA OD LECHA A lo jzy P ietrzyk, otw ierając Z ja zd Śląsko-D ąbrow skiej,,s olidarności", o dczytał list Lecha W ałęsy skierow any do delegatów. O to jeg o obszerne f ra g m en ty:,, Drodzy Przyjaciele

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825

ŻYCIE. Śpiewający począteks. 2. UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 ŻYCIE UNIWERSYTECKIE www.zycie.amu.edu.pl nr 1 (256) styczeń 2015 ISSN 1231-8825 Śpiewający począteks. 2 NASZ UNIWERSYTET WYDARZENIA Śpiewający początek Jest już tra dy cją, że UAM świę tu je No wy Rok

Bardziej szczegółowo

Linux podrêcznik administratora sieci

Linux podrêcznik administratora sieci Linux podrêcznik administratora sieci Olaf Kirch, Terry Dawson Tytu³ orygina³u: Linux Network Administrator s Guide, Second Edition T³umaczenie: Krzysztof abanowski Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Authorized

Bardziej szczegółowo

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ

Hi@ d sm y zie m ls sk ą d n a s z réds. Adres redakcji i administracji: Bytom, Brüningstrasse. Æ Nr. 14«Wtorek, dnîa 18 stycznia 1921, ťp p PRZEDPŁATA: 11.50 mk. na ćwierć roku bez odnoszenia 12.00. z odnoszeniem do doma 3.80. na miesiąc bez odnoszenia 4.00 na miesiąc z odnoszeniem Fjasfco djploiaatyczne

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y

PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R 4 ISSN 1233-0086 1 0 2 Ń IE Z D U R G K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y PISMO BEZPŁATNE - nr 250 - rok wydania XXI - WWW.COJESTGRANE.PL R ISSN 1233-0086 GRUDZIEŃ 2014 K O N C E N T R A T O R K U L T U R Y MIÊDZYNARODOWA GALA SYLWESTROWA w Auli Leopoldina Wœród wykonawców

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący

CUD DLA DZIECIĄTKA. Kultura Rok teatru na Śląsku. Nowe realizacje, czasami ocierające się o skandal, młodzi i obiecujący W PONIEDZIAŁEK 24 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Adam, Ewa WE WTOREK 25 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Anastazja, Eugenia W ŚRODĘ 26 GRUDNIA 2012 IMIENINY OBCHODZĄ Szczepan, Dionizy REDAKTOR PROWADZĄCY

Bardziej szczegółowo

J?AÄ"SSLTSaBtSÖ! W 5owff$

J?AÄSSLTSaBtSÖ! W 5owff$ CM* num eru 2# g r e n y Nr 81 Częstochowa niedziela, 5 kwietnia poniedziałek, 6 kwietnia 1942 r. R o k I V Dziwna 5esl Erzecia w iosna wojenna, W dalekich m ajakach płonących horyzontów toczy się ku dniom

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA

isawa gazeta edeopt Hi mii rat tra W numerze: GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA GAZETA MIESZKAŃCÓW PUSZCZYKOWA isawa gazeta ^ ^ p u s z c z y k o w s k a 22 W RZESIEŃ 1991 CEN A 2000 ZL edeopt Hi mii rat tra W numerze: + Dokąd zmierzamy + 4 0 lat w służbie pacjentów + ślubuję Ci..."

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA

WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Marek Kosewski WARTOŚCI, GODNOŚĆ i WŁADZA Dlaczego porządni ludzie czasem kradną, a złodzieje ujmują się honorem Warszawa 2008 Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce,

Prywatyzacja w JAFO. Konkurs o m ilion ^ f f u ł y K o n k u r s u są n astę pu ją ce, Umowa Żerków - Gasselte * Burm istrz Ż erkow a Janusz pajczyk i zastęp ca burm istrza»jsselte E gbert Seggers podpic i w u b iegły p iątek w.u rzędzie ^ a sta i G m iny w Ż erkow ie Jftiowę o w sp ółpracy

Bardziej szczegółowo

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly

Sam ba. Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Sam ba Ro bert Eckstein, David Col lier-brown i Pe ter Kel ly Samba Ro bert Ecks te in, David Col lier-brown, Pe ter Kel ly Tytu³ ory gi na³u ame ry ka ñskie go: Using Sam ba T³umaczenie: Grze gorz Wer

Bardziej szczegółowo

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj

ISSN 0848-1946. Jolanta Cabaj POLISH-CANADIAN INDEPENDENT COURIER ï ESTABLISHED 1972 www.nowykurier.com ISSN 0848-1946 15-31 Grudnia (December) 2009 No 24 (990) Og oszeniodawcom i wiernym Czytelnikom ënowego Kurieraí øyczymy radosnych,

Bardziej szczegółowo