Ubezpieczenia w działalności międzynarodowego przewoźnika drogowego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ubezpieczenia w działalności międzynarodowego przewoźnika drogowego"

Transkrypt

1 Ubezpieczenia w działalności międzynarodowego przewoźnika drogowego Materiały szkoleniowe dla członków ZMPD 2013 r.

2 Ubezpieczenia w działalności międzynarodowego przewoźnika drogowego I. Ubezpieczenia obowiązkowe

3 Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdów mechanicznych Zakres ubezpieczenia jest określony przez Ustawę. Zakres terytorialny ubezpieczenia: zdarzenia na terenie Polski oraz na zasadzie wzajemności, również zdarzenia powstałe na terytorium Państw, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego.

4 Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdów mechanicznych Zielona Karta : Blankiet ZK trzeba posiadać przy wyjazdach do: Albanii, Andory, Bośni i Hercegowiny, Białorusi, Izraela, Iranu, Macedonii, Mołdawii, Maroka, Czarnogóry, Rosji, Serbii, Tunezji, Turcji i Ukrainy.

5 Odpowiedzialność OC posiadacza pojazdów mechanicznych Ubezpieczone są szkody osobowe i rzeczowe powstałe w związku z ruchem pojazdu mechanicznego oraz w związku z: 1) wsiadaniem do pojazdu mechanicznego lub wysiadaniem z niego; 2) bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu mechanicznego; 3) zatrzymaniem lub postojem pojazdu mechanicznego.

6 Odpowiedzialność ubezpieczenia c.d. Ubezpieczeniem OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest objęta odpowiedzialność cywilna każdej osoby, która kierując pojazdem mechanicznym w okresie trwania odpowiedzialności ubezpieczeniowej, wyrządziła szkodę w związku z ruchem tego pojazdu.

7 Za co nie odpowiada ubezpieczyciel Nie ubezpieczone są szkody: 1) polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzone przez kierującego posiadaczowi pojazdu mechanicznego; 2) wynikłe w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu, chyba że odpowiedzialność za powstałą szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu mechanicznego niż pojazd przewożący te przedmioty; 3) polegające na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, wszelkiego rodzaju dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych; 4) polegające na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

8 Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdów mechanicznych Do jakiej wysokości odpowiada ubezpieczyciel: 1) w przypadku szkód na osobie euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych, 2) w przypadku szkód w mieniu euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych - ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody. 3) Za szkody spowodowane w państwach, których biura narodowe są sygnatariuszami Porozumienia Wielostronnego - zakład ubezpieczeń odpowiada do wysokości sumy gwarancyjnej określonej przepisami tego państwa, nie niższej jednak niż suma określona dla Polski.

9 Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdów mechanicznych W zakresie nieubezpieczonym odpowiada posiadacz pojazdu!

10 Ubezpieczenie OC posiadacza pojazdów mechanicznych Nadwyżkę odpowiedzialności można ubezpieczyć dodatkową polisą Zwiększającą sumę gwarancyjną ubezpieczenia Rozszerzającą ochronę np. o szkody w środowisku

11 II. Powody wzrostu cen ubezpieczenia OC Lech Ochnik

12 Duża szkodowość w ostatnich latach wszystkie firmy ubezpieczeniowe zanotowały duże straty w polisach OC posiadaczy pojazdów. W ostatnich 10 latach odnotowano prawie 1 mln osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych.

13 Zmiany w przepisach prawnych Nowe przepisy w sprawie przedawnienia roszczeń. Bieg przedawnienia liczy się od momentu kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i osobie za nią odpowiedzialnej. Maksymalny okres przedawnienia wynosi obecnie 20 lat.

14 Zmiany przepisów prawnych c. d. Możliwość dochodzenia zadośćuczynienia za śmierć osoby bliskiej. Firmy ubezpieczeniowe muszą tworzyć większe i dłuższe rezerwy na wypłaty odszkodowań.

15 Zmiany przepisów prawnych c.d. Szybko rosną kwoty odszkodowań i świadczeń przyznawanych przez sądy. Maksymalne świadczenie dla osoby poszkodowanej przyznane przez polski sąd przekroczyło 2,5 mln zł plus 10 tys. renty miesięcznej.

16 Zmiany przepisów prawnych c.d. Inicjatywy Rzecznika Ubezpieczonych: - Obecnie szkoda z OC to również koszty wynajęcia samochodu zastępczego - Nie potrzeba już przedstawiać rachunków dla uzyskania pełnego odszkodowania.

17 Zmiany przepisów prawnych c.d. Zwiększenie sum gwarancyjnych Aktualne obowiązkowe sumy ubezpieczenia OC uczestników ruchu drogowego wynoszą: euro dla szkód na osobie i euro dla szkód w mieniu. Jeszcze kilka lat temu było to 600 tys. euro i 300 tys. euro

18 Auta bez OC koszty obciążają uczciwych W ciągu roku koszty spowodowane przez kierowców bez OC wzrosły o 20% wg raportu KRBRD. Wzrost składek do UFG za OC w 2012 r. o 34 mln złotych. 6 tys. wypadków spowodowanych przez kierowców bez polisy OC. Koszt wypłaty z Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego 70 ml złotych. Jedno odszkodowanie na kwotę około 200 tys. złotych co daje nam 450 składek OC / rocznie. Rekordzista ma zapłacić UFG kwotę 1,5 mln złotych tytułem strat spowodowanych wypadkiem.

19 Rozwój kancelarii odszkodowawczych Jest ich obecnie ponad 600 Niektóre zatrudniają setki akwizytorów (którzy sami poszukują klientów) Obsługują od 50 do 85 % szkód osobowych 99 % spraw, którymi się zajmują to szkody z OC posiadacza pojazdów Świadczenia wyższe średnio 2 razy

20 Szkody zagraniczne Większa liczba pojazdów operujących w Europie Zachodniej Szkody wyceniane są według tamtejszych standardów: miejscowego prawa i tamtych cen

21 Ceny stawek za granicą Przykładowe podstawowe stawki za polisę OC ciągnika siodłowego: Irlandia Euro Austria Euro Czechy 1850 Euro

22 Co dalej z cenami ubezpieczenia OC? Jeżeli prześledzić wyniki łączne ogółu ubezpieczycieli w ubiegłym roku, to stwierdzamy, że: w ubezpieczeniu AC notują zyski, natomiast w OC jeszcze nie.

23 Co dalej? Obniżka składek? Jeżeli tak, to należy spodziewać się trwalszych obniżek składki tylko w ubezpieczeniach AC.

24 Co dalej? W ubezpieczeniach OC mogą występować czasowe promocje ale nie trwała obniżka. Weryfikacja dotychczasowego ubezpieczenia każdego klienta jest obecnie łatwa przez dostęp do bazy danych Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego.

25 Co dalej? Obecnie np. ceny zaczęły maleć Ciągle jednak znaczenie mają: Stawki regionalne, Negocjacje brokerów Staż ubezpieczeniowy Szkodowość indywidualna

26 III. OC przewoźnika drogowego To ubezpieczenie powinno być traktowane jak katechizm w każdej firmie transportowej, szczególnie w transporcie międzynarodowym.

27 OC przewoźnika drogowego Źródła odpowiedzialności, dla przewozów międzynarodowych - konwencja CMR. Stosuje się ją w przypadku wszystkich umów o zarobkowy przewóz towarów pojazdami, jeśli miejsce dostarczenia ładunku i miejsce przyjęcia towaru do przewozu są w dwóch różnych państwach, a co najmniej jedno z nich przystąpiło do Konwencji. Dzieje się to niezależnie od narodowości stron umowy oraz ich siedziby, miejsca zamieszkania. Ponadto korzysta się z niej również wtedy, gdy rodzaje przewozów uwzględnionych w Konwencji wykonują państwa, organizacje bądź instytucje rządowe.

28 OC przewoźnika drogowego Dla przewozów międzynarodowych konwencja CMR Nie stosuje się jej do przewozów dokonywanych na mocy odrębnych, międzynarodowych konwencji pocztowych, do przewozów zwłok do przewozów ładunków należących do przesiedleńców.

29 Konwencja CMR ujednolica: dokumentację przewozową, przewozy wykonane przez następujących po sobie przewoźników, warunki umowy o przewóz drogowy towarów, odpowiedzialność przewoźnika, tryb skarg oraz reklamacji, roszczenia wynikające z przewozu.

30 Konwencja CMR W umowach o przewóz lub listach przewozowych nie trzeba ustalać jaki sąd ma rozstrzygać spory z umowy. Bezpieczniej jednak wpisać, że spory będą rozstrzygane przez sąd Polski i według prawa polskiego.

31 Konwencja CMR Odpowiedzialność przewoźnika jest ograniczona Wysokość odszkodowania uzależniona jest od masy przewożonej przesyłki, podstawowy limit odpowiedzialności wynosi 8,33 SDR za kg ładunku (obecnie ok. 40 zł za kg) w przypadku wielu rodzajów przesyłek może on nie pokryć poniesionej szkody.

32 Konwencja CMR Odpowiedzialność przewoźnika jest ograniczona Odpowiada się tylko za szkody w przesyłce oraz za opóźnienie w dostawie ( do wysokości przewoźnego).

33 Konwencja CMR Odpowiedzialność przewoźnika jest ograniczona Gdy szkoda wynikła z winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa przewoźnika, powyższe limity odszkodowania nie obowiązują.

34 OC przewoźnika drogowego Źródła odpowiedzialności: Dla przewozów krajowych: -Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny oraz -Ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo przewozowe

35 W przewozach krajowych OC przewoźnika drogowego Przewoźnik odpowiada za szkody w przesyłce - do jej wartości oraz za opóźnienie w dostawie do wysokości dwukrotności przewoźnego Ale gdy szkoda wynikła z winy umyślnej bądź rażącego niedbalstwa odpowiada się za szkody następcze, np. za opóźnienie dostawy, bez ograniczenia. Bez limitu wagowego!

36 OC przewoźnika drogowego W przewozach krajowych Nie odpowiada się za szkody w przewożonej gotówce, kosztownościach czy rzeczach szczególnie cennych, jeśli przewoźnik nie został wcześniej poinformowany o charakterze przesyłki.

37 OC przewoźnika drogowego Zawierając ubezpieczenie OCP trzeba znać zakres naszej odpowiedzialności oraz zakres ubezpieczenia zawarty w polisach. Np. gdy suma ubezpieczenia jest za duża wtedy przepłacamy składkę gdy jest za mała wtedy nie jesteśmy w pełni chronieni.

38 OC przewoźnika drogowego Spotyka się dwa podejścia ubezpieczycieli do ustalania składki za ubezpieczenie OCP: Najczęściej składka jest ustalana od wysokości sumy gwarancyjnej i przychodów z działalności Innym razem od sumy gwarancyjnej i ilości pojazdów

39 OC przewoźnika drogowego Zakres ubezpieczenia powinien odpowiadać rodzajowi wykonywanych przewozów. Zakres terytorialny przewozów. Rodzaj przewożonych towarów.

40 OC przewoźnika drogowego Szczególnie jeżeli dotyczy przewozu sprzętu elektronicznego, towarów łatwo psujących się, żywych zwierząt, ADR itp.

41 OC przewoźnika drogowego Bardzo ważna uwaga, polisa powinna obejmować również szkody wyrządzone przez podwykonawców.

42 Ubezpieczenia w działalności międzynarodowego przewoźnika drogowego IV. Ubezpieczenia wymagane ale nieobowiązkowe

43 Ubezpieczenia wymagane ale nieobowiązkowe Autocasco (AC): wymagane np. przez banki, firmy leasingowe itd.

44 Autocasco (AC): Ubezpieczenia wymagane ale nieobowiązkowe Jest to jedyna ochrona pojazdu gdy szkoda powstała z winy naszego kierowcy, w wyniku działania siły wyższej albo gdy sprawca szkody jest nieznany.

45 Ubezpieczenia wymagane ale Autocasco (AC) nieobowiązkowe Coraz częściej dochodzi do sytuacji gdy przy kolizji dwóch pojazdów nie można ustalić winnego (np. każdy kierowca twierdzi, że jechał przy zielonym świetle a świadków zdarzenia nie ma). Wtedy pozostaje tylko rozliczenie szkody z ubezpieczenia AC

46 Ubezpieczenia wymagane ale nieobowiązkowe Autocasco (AC) zakres musi być dostosowany do potrzeb indywidualnych firmy Odpowiedni zakres terytorialny, np. włączona kradzież pojazdu na wschodzie

47 Ubezpieczenia wymagane ale nieobowiązkowe Autocasco (AC) Brak udziału własnego w szkodzie lub udział własny w zaakceptowanej przez nas wysokości

48 Ubezpieczenia wymagane ale nieobowiązkowe Autocasco (AC) Brak potrącania amortyzacji wymienianych części, odpowiedni limit kosztów holowania itd.

49 Autocasco (AC) Ubezpieczenia wymagane ale nieobowiązkowe Podobnie jak przy innych rodzajach ubezpieczeń najlepiej korzystać z profesjonalnego specjalisty - brokera ubezpieczeniowego, który na co dzień zajmuje się wyłapywaniem luk w ochronie ubezpieczeniowej.

50 V. Polisy dodatkowe

51 Ubezpieczenia wymagane ale nieobowiązkowe Odpowiedzialność zawodowa przewoźnika drogowego. (tzw. OC do licencji). Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (zawodowej) przewoźnika drogowego związane z koniecznością spełnienia przez przewoźnika drogowego wymogu określonego w art. 7 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy (WE) 1071/2009 z dnia 21 października 2009 roku.

52 Ubezpieczenia wymagane ale nieobowiązkowe Od grudnia 2011 roku weszły w życie przepisy wymagające od przewoźników drogowych posiadania tzw. zdolności finansowej. Jedną z form zapewnienia takiej zdolności jest posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności zawodowej w wysokości: Euro na pierwszy pojazd i Euro na kolejne.

53 Ubezpieczenia wymagane ale nieobowiązkowe Firma Eurobrokers przygotowało dla Państwa taką polisę ubezpieczenia a jej WARUNKI SĄ AKCEPTOWANE PRZEZ BOTM

54 Inne przydatne ubezpieczenia NNW komunikacyjne Ubezpieczony jest kierowca i wszyscy pasażerowie w czasie ruchu pojazdu oraz przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu Standardowa suma ubezpieczenia to zł, składki od 30 do 70 zł Ubezpieczenie niewiele kosztuje i niewiele daje. Typowe odszkodowanie to tylko mały procent sumy ubezpieczenia równy procentowemu uszczerbkowi na zdrowiu.

55 Inne przydatne ubezpieczenia NNW komunikacyjne Można jednak znaleźć ubezpieczenie NNW, które pokryje niezbędne koszty leczenia i rehabilitacji poszkodowanego.

56 Inne przydatne ubezpieczenia Ubezpieczenie należności handlowych, czyli kredytu kupieckiego od klientów krajowych i zagranicznych Reguły Ubezpieczania: 1. Tylko ryzyko gospodarcze 2. Unikanie negatywnej selekcji ryzyka (ubezpiecza się cały portfel należności) 3. Nie można ubezpieczyć należności od podmiotów powiązanych i takich, które nie posiadają zdolności upadłościowej 4. Obowiązuje weryfikacja dłużników

57 Reguły i warunki Ubezpieczania: 1. Obowiązuje weryfikacja dłużników 2. Obowiązuje udział własny zwykle ok.20% 3. Ubezpieczenie obejmuje tylko bezsporne należności 4. Ubezpieczane jest ryzyko niewypłacalności dłużnika (bankructwo lub przewlekła zwłoka zwykle 180 dni) 5. Każdy dłużnik ma przyznany indywidualny limit zadłużenia Ubezpieczenia kredytu kupieckiego należą do bardzo wyrafinowanych umów ubezpieczenia. Zaleca się korzystanie z doświadczonych pośredników, najlepiej brokerów.

58 Cargo Inne przydatne ubezpieczenia Jak wiemy przewożony ładunek nie jest w pełni chroniony polisą OCP. Szkoda może być spowodowana siłą wyższą lub przez działanie osób trzecich. Dlatego właściciel towaru może go dodatkowo ubezpieczyć w zakresie cargo.

59 Cargo Inne przydatne ubezpieczenia Przewoźnicy często pomagają klientom w ubezpieczeniu cargo lub ubezpieczają towar na ich rachunek. Czy powinni? Jeżeli tak, za oddzielnym wynagrodzeniem.

60 Inne przydatne ubezpieczenia Koszty Leczenia za granicą (np. dla kierowców) Najlepiej gdy są to polisy bezimienne lub całoroczne. Ubezpieczenie obejmuje oprócz kosztów leczenia również koszty repatriacji chorego do kraju oraz koszty sprowadzenia zwłok w przypadku wypadku z takim skutkiem. Bardzo kosztowne usługi.

61 Inne przydatne ubezpieczenia Ubezpieczenia majątku przedsiębiorcy W tym budynki, warsztaty, komputery, oraz wyposażenie biur i warsztatów)

62 Inne przydatne ubezpieczenia Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej Uwaga: OCP nie chroni w pełni przedsiębiorcy, np. nie obejmuje OC za wypadki przy pracy pracowników

63 Ubezpieczenia grupowe Ubezpieczenia zdrowotne Ma charakter grupowy i najczęściej jest opłacane ze składek pracowników. Może obejmować pracowników jak i ich rodziny. Zapewnia szybki, bezpłatny dostęp do lekarzy (również specjalistów) i specjalistycznych badań. Przy obecnym stanie służby zdrowia jest dużą pomocą dla pracowników. Budowana właśnie specjalna oferta dla firm członkowskich ZMPD.

64 Ubezpieczenia grupowe Ubezpieczenia na życie Również mają charakter grupowy. Obejmują różne świadczenia, w tym na wypadek śmierci, wypadków lub zachorowania pracowników firm transportowych.

65 Jak wybrać ubezpieczenie? W trakcie poszukiwania polis ubezpieczeniowych nie sugerujcie się Państwo tylko niską ceną! W ten sposób najłatwiej kupić bezwartościową ochronę. Przed takimi praktykami ostrzega KNF ale ciągle się one zdarzają. Decyzje podejmuje kierownictwo firmy.

66 Oferta pomocy Eurobrokers Pomożemy Państwu rozpoznać wszystkie ryzyka działalności i zaproponujemy kompleksowe rozwiązania. Otrzymacie Państwo ofertę przygotowaną specjalnie dla Was na miarę. NASZE USŁUGI SĄ CAŁKOWICIE BEZPŁATNE.

67 Oferta pomocy Jeśli chcecie Państwo skorzystać z naszej pomocy przy załatwianiu swoich spraw ubezpieczeniowych prosimy o kontakt z naszym biurem. NASZE USŁUGI SĄ CAŁKOWICIE BEZPŁATNE

68 Dziękujemy za uwagę Warszawa Al. Jerozolimskie 155 lok.7 Lech Ochnik tel Marek Ziętara tel nasza oferta jest widoczna na stronie w zakładce Eurobrokers.

WYCIĄG USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych

WYCIĄG USTAWA o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne WYCIĄG USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z dnia 16 lipca 2003 r.) Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne warunki ubezpieczenia majątek Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych Aviva Witamy w Aviva Dziękujemy za wybranie Aviva. Oferujemy ubezpieczenia komunikacyjne w systemie

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/70 Dz.U. 2003 Nr 124 poz. 1152 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 392, z 2014 r. poz. 827. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE, DEFINICJE, ZAKRES I PRZEDMIOT UBEZPIECZENIA Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Część 1 - Postanowienia wspólne I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Spis treści Postanowienia ogólne... 1 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 Zawarcie i rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto

Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Ogólne Warunki Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto Część 1 - Postanowienia wspólne I. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia komunikacyjnego OC

Ogólne Warunki Ubezpieczenia komunikacyjnego OC Ogólne Warunki Ubezpieczenia komunikacyjnego OC Rozporządzenie ministra finansów z 24 marca 2000 r. w sprawie ogólnych warunków obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów

Bardziej szczegółowo

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

1/16. Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group (tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 63/2010 z dnia 24 listopada 2010 roku Zarządu Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

Bardziej szczegółowo

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych PZU ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/33/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych 1) Opracowano na podstawie:

Bardziej szczegółowo

USTAWY I AKTY PRAWNE

USTAWY I AKTY PRAWNE WYCIĄG Z USTAWY z dnia 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. Nr 124, poz. 1152) obejmujący zasady

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. USTAWA z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2003 r. Nr 124 poz.1152 z późn. zm.) wyciąg

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA SPIS TREŚCI Rozdział I 3 POSTANOWIENIA OGÓLNE 3 DEFINICJE 3 ZAWARCIE UMOWY 5 Rozdział II UBEZPIECZENIE AC 5 Przedmiot ubezpieczenia 5 Zakres ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i jego podstaw prawnych

Podstawowe informacje na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i jego podstaw prawnych Podstawowe informacje na temat obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i jego podstaw prawnych Każdy właściciel pojazdu mechanicznego (a więc samochodu, motoru, ciągnika rolniczego,

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH

PZU OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/374/2013 z dnia 24 grudnia 2013 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne...... str. 1 Definicje................. str.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE

UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE URZĄD KOMISJI NADZORU UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZY EMERYTALNYCH UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE PO PRZYSTĄPIENIU POLSKI DO UE Raport opracowany w Urzędzie Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych we współpracy

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Dz.U.03.124.1152 2004.03.09 zm. Dz.U.04.26.225 art. 1 2004.05.01 zm. Dz.U.04.96.959 art. 89 2004.09.22 zm. Dz.U.04.141.1492 art. 11 2005.01.01 zm. Dz.U.04.273.2703 art. 57 zm. Dz.U.04.281.2778 art. 1 2006.01.01

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH PZU Auto ustalone uchwałą Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń Spółki Akcyjnej nr UZ/358/2014 z dnia 5 grudnia 2014 r. SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne......... str. 1 Definicje..................

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka ubezpieczeń obowiązkowych i ubezpieczeń OC

Charakterystyka ubezpieczeń obowiązkowych i ubezpieczeń OC Wykład 3 Temat: Ubezpieczenia Obowiązkowe Tematem poniższego wykładu będą ubezpieczenia obowiązkowe w Polsce. Szczególny nacisk położony zostanie na ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ

UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Poradnik klienta usług finansowych Paweł Dudzicz Piotr Matraszek Piotr Nowak Łukasz Szymański UBEZPIECZENIA Z GŁOWĄ, CZYLI UBEZPIECZENIOWE ABC DLA MYŚLĄCYCH PRZED SZKODĄ Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

100 pytań o... ubezpieczenia

100 pytań o... ubezpieczenia 100 pytań o... ubezpieczenia 1 1. Czym jest ubezpieczenie? Ubezpieczenie jest narzędziem gospodarczym służącym zabezpieczeniu się przed skutkami wypadków losowych, poprzez przeniesienie ryzyka na instytucję

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MÓJ SAMOCHÓD obowiązują od 1 listopada 2014 roku zatwierdzone uchwałą nr 02/16/2014 Zarządu MTU Mojego Towarzystwa Ubezpieczeń SA z 29 września 2014 roku POSTANOWIENIA WSPÓLNE

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity z uwzględnieniem zmian wynikających z uchwały nr 34/2005 Zarządu T.U. Compensa S.A. z dnia 15 czerwca 2005 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII

Spis treści Część I Część II Część IV Część III Część V Część VI Część VII Spis treści Część I POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 2 Zawarcie umowy ubezpieczenia 5 Rozwiązanie umowy ubezpieczeń dobrowolnych 6 Odpowiedzialność Ubezpieczyciela 7 Składka 7 Zgłoszenie szkody do Ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r.

USTAWA. z dnia 22 maja 2003 r. Ubezpieczenia obowiązkowe, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny i Polskie Biuro Ubezpieczycieli K... Page 1 of 57 Dz.U.03.124.1152 2012.02.11 zm. Dz.U.2011.205.1210 art. 1 USTAWA z dnia 22 maja 2003 r.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO DLA KLIENTA INDYWIDUALNEGO ORAZ MAŁEGO LUB ŚREDNIEGO PRZEDSIĘBIORCY stosowane do umów ubezpieczenia zawieranych z zastosowaniem przepisów o świadczeniu usług drogą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA Informacja dotycząca umów ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych... str. 2 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Program Pomocy z Samochodem Zastępczym...

Bardziej szczegółowo

RYNEK UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W POLSCE

RYNEK UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W POLSCE RYNEK UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH W POLSCE Dr inż. Edyta ZIELIŃSKA W artykule scharakteryzowano wybrane ubezpieczenia komunikacyjne, tj. obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej OC posiadacza

Bardziej szczegółowo