Instrukcja dla wykonawców składających wniosek o dopuszczenie do udziału w procedurze ograniczonej na:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja dla wykonawców składających wniosek o dopuszczenie do udziału w procedurze ograniczonej na:"

Transkrypt

1 Instrukcja dla wykonawców składających wniosek o dopuszczenie do udziału w procedurze ograniczonej na: USŁUGI PRZEWOZÓW KOLEJOWYCH, OBSŁUGI BOCZNICY KOLEJOWEJ I NAWĘGLANIA (ZAMÓWIENIE SEKTOROWE) Skawina, listopad 2013 Elektrownia Skawina S.A. Strona 1 z 29

2 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejsza instrukcja dla wykonawców składających wniosek o dopuszczenie do udziału w procedurze ograniczonej, której mowa w art. 1 ust. 9 b) Dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 roku koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U.UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r., oprócz warunków do spełnienia przez Wykonawcę, zawiera wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w procedurze ograniczonej (wzór nr 0) oraz wzory wymaganych oświadczeń i dokumentów, które Wykonawca powinien złożyć razem z wypełnionym wnioskiem i opisuje sposób ich wypełnienia Wykonawca, którym mogą być również podmioty zgrupowane w Konsorcjum, składając wniosek o dopuszczenie do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia w procedurze ograniczonej opublikowanego przez Elektrownię Skawina S.A. w Skawinie na podstawie Ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym UE nr 2013/S z dnia 3 grudnia 2013 roku na: Usługi przewozów kolejowych, obsługi bocznicy kolejowej i nawęglania jest zobowiązany spełnić warunki niniejszej Instrukcji oraz jako załączniki do wniosku przedłożyć stosowne oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu prowadzonym zgodnie z zgodnie z art. 1 ust. 9 lit. b) Dyrektywy 2004/17/WE z dnia 31 marca 2004 r. koordynacja procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.) Postępowanie prowadzone jest w trybie określonym Procedurą Udzielania Zamówień przez Spółki z Grupie CEZ w Polsce przy zastosowaniu zasad Dyrektywy 2004/17/WE. Procedura, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest wewnętrzną procedurą udzielania zamówień, podlega przepisom ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny i jest interpretowana zgodnie z prawem polskim. Definicje zawarte w art. 1 Dyrektywy 2004/17/WE mają odpowiednie zastosowanie dla potrzeb powołanej wyżej Procedury, o ile z treści Procedury nie wynika inaczej. Odwołania do Dyrektywy 2004/17/WE oraz Dyrektywy 2004/18/WE służą celom referencyjnym Udzielanie zamówienia nie podlega reżimowi ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. z 2010 Dz.U. Nr 113 poz.759) i nie jest prowadzone w trybie tej ustawy Elektrownia Skawina S.A. ma moc elektryczną zainstalowaną 490 MWe i maksymalną moc cieplną w parze i w wodzie 660 MWt. Posiada 8 kotłów parowych i 5 turbozespołów pracujących w układzie kolektorowym Elektrownia Skawina S.A. należy do Grupy spółki ČEZ a.s., z siedzibą w Pradze - jednego z największych w Europie koncernów energetycznych. Elektrownia Skawina S.A. Strona 2 z 29

3 Definicje: Zamawiający - oznacza Elektrownię Skawina S.A. w Skawinie przy ul. Piłsudskiego 10, Skawina, POLSKA; Wykonawca - rozumie się Wykonawcę w myśl zapisów art. 11 ust. 1 oraz ust. 2 Dyrektywy 2004/17/WE z dnia 31 marca 2004 r. koordynacja procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych; Podstawowy Wykonawca - Dyrektywa - SIWZ - oznacza podmiot, który był Stroną Umowy na świadczenie usług w zakresie przeprowadzenia prac: Usługi przewozów kolejowych, obsługi bocznicy kolejowej i nawęglania; Dyrektywa 2004/17/WE z dnia 31 marca 2004 r. koordynacja procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz. U. UE L z dnia 30 kwietnia 2004 r.); oznacza Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, która zostanie przekazana Wykonawcom dopuszczonym do składania ofert; Elektrownia Skawina S.A. Strona 3 z 29

4 2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA I TERMIN REALIZACJI 2.1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług pod nazwą: Usługi przewozów kolejowych, obsługi bocznicy kolejowej i nawęglania, obejmujących: Usługi przewozów kolejowych oraz obsługę bocznicy kolejowej: Realizacja przewozów towarowych węgla dostarczanego do ELSKA taborem kolejowym (należącym do Wykonawcy lub wynajętym przez Wykonawcę) Wykonywanie prac manewrowych wagonami próżnymi i ładownymi węglem i innymi materiałami (ciężki olej opałowy - mazut, kwas solny, ług sodowy i inne) na terenie bocznicy kolejowej Zamawiającego Obsługa, bieżące utrzymanie, konserwacja i remonty urządzeń sterowania ruchem kolejowym Kontrola stanu technicznego torów i rozjazdów; bieżąca konserwacja i remonty, utrzymanie, odchwaszczanie oraz czyszczenie torów, międzytorzy, rozjazdów, mostów i przepustów gwarantujących bezpieczne prowadzenie ruchu kolejowego Bieżące aktualizowanie regulaminu pracy bocznicy kolejowej łącznie z książkami obiektów budowlanych, prowadzenie niezbędnej dokumentacji wymaganej odpowiednimi przepisami Obsługę instalacji nawęglania wraz z instalacją podawania biomasy oraz pobór próbek: Odbiory i rozładunek dostaw, podawanie węgla i innych paliw węglowych (muły) na składowisko i produkcję Odbiory i rozładunek dostaw, podawanie biomasy na składowisko i produkcję Pobieranie próbek handlowych i produkcyjnych węgla Pobieranie próbek handlowych i produkcyjnych biomasy Usługi doradcze w zakresie przewozu drogowego i kolejowego materiałów niebezpiecznych określonych przepisami ADR/RID. Szczegółowy i ostateczny opis zakresu usług zostanie ujęty w SIWZ. Planowany zakres usług został ujęty w Załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji Wymagania w stosunku do oferentów odnośnie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Wykonawca zobowiązuje się do zawarcia i utrzymania w mocy przez cały okres realizacji przyszłej umowy polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy oraz wszystkich Podwykonawców (Ubezpieczeni) z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej i posiadanego mienia w zakresie szkód i ich następstw wyrządzonych osobom trzecim, z uwzględnieniem warunków określonych poniżej. Elektrownia Skawina S.A. Strona 4 z 29

5 Ubezpieczenie zostanie zawarte z zakładem ubezpieczeń posiadającym prawo działania na terenie Polski Ubezpieczenie ważne będzie od daty rozpoczęcia prac do ustalonej daty zakończenia realizacji przyszłej umowy. W przypadku zawarcia polisy na okres krótszy od okresu obowiązywania przyszłej umowy, Wykonawca zobowiązuje się do odnowienia polisy w terminie i na warunkach zapewniających ciągłość ubezpieczenia oraz jego zakres zgodny z warunkami określonymi w pkt niniejszej Instrukcji Wykonawca zobowiązuje się wykupić i utrzymać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rozszerzonej o następujące klauzule dodatkowe: a) ubezpieczone będą szkody rzeczowe i osobowe wyrządzone osobom trzecim oraz następstwa tych szkód wynikłe ze zdarzeń powstałych w czasie lub w związku z wykonywaniem przyszłej umowy, b) ubezpieczenie będzie rozszerzone o odpowiedzialność cywilną wzajemną, tak jakby z każdym z ubezpieczonych zawarto odrębną umowę, c) ubezpieczone będą szkody wyrządzone w skutek rażącego niedbalstwa, d) ubezpieczone będą szkody wyrządzone z winy umyślnej przez pracowników Wykonawcy oraz Podwykonawcy i dalszych Podwykonawców, z wyłączeniem Członków Zarządu. e) ubezpieczone będą czyste straty finansowe nie będące następstwem szkód osobowych ani szkód rzeczowych, w tym czyste straty wynikające ze świadczonej usługi oraz z uwzględnieniem szkód będących wynikiem przerwania dostawy energii elektrycznej (dopuszczalny jest sublimit w wysokości nie niższej niż ,00 PLN (słownie: jeden miliony złotych), w ramach umowy, f) ubezpieczone będą szkody powstałe po wykonaniu pracy lub usługi, g) ubezpieczone będą szkody wyrządzone przez pojazdy mechaniczne używane do realizacji Umowy, w zakresie nie podlegającym obowiązkowemu ubezpieczeniu OC, h) ubezpieczone będą szkody we wszelkiego rodzaju instalacjach i urządzeniach, w tym podziemnych, i) wyłączony zostanie regres ubezpieczeniowy w odniesieniu do podmiotów ubezpieczonych, j) ubezpieczone będą szkody wynikłe bezpośrednio lub pośrednio z emisji, wycieku lub innej formy przedostania się do powietrza, wody, gruntu jakichkolwiek substancji niebezpiecznych, k) odpowiedzialnością ponad sumę gwarancyjną objęte są koszty wynagrodzenia rzeczoznawców oraz niezbędne koszty obrony, l) ubezpieczone będą szkody powstałe w mieniu będącym w pieczy, pod dozorem lub kontrolą Wykonawcy m) ubezpieczone będą szkody w rzeczach stanowiących przedmiot obróbki, czyszczenia, naprawy, serwisu, pakowania lub innych czynności wykonywanych w ramach usług prowadzonych przez Wykonawcę n) triggerem polisy może być błędne działanie lub zaniechanie, zdarzenie bezpośrednio powodujące szkodę bądź szkoda, a roszczenia poszkodowanych będą mogły zostać zgłoszone przed upływem ustawowego terminu przedawnienia roszczeń. Elektrownia Skawina S.A. Strona 5 z 29

6 Sumy ubezpieczenia dla ubezpieczenia przedstawiają się następująco: a. Odpowiedzialność Cywilna minimum PLN, b. Franszyzy redukcyjne maksymalnie PLN tylko w odniesieniu do szkód rzeczowych, dla szkód osobowych brak franszyzy Koszty ubezpieczenia Wykonawca wliczy w cenę przedmiotu przyszłej umowy Kwoty franszyz redukcyjnych oraz wszelkie straty niepokryte ubezpieczeniem lub należne, a nieodzyskane od zakładu ubezpieczeń obciążają Wykonawcę Umowa ubezpieczenia określona powyżej, nie może być zmieniona lub rozwiązana bez pisemnego zawiadomienia Zamawiającego, z co najmniej 30- dniowym wyprzedzeniem Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej polisy OC w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy W przypadku zmiany warunków umów ubezpieczenia lub konieczności zawarcia nowych umów ubezpieczenia pkt stosuje się odpowiednio Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu na przed rozpoczęciem wykonania umowy, kopie umów ubezpieczeniowych (polis, certyfikatów) wymaganych przyszłą umową, a będących dowodem istnienia odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej od dnia rozpoczęcia wykonywania przyszłej umowy Jeżeli składka z umowy ubezpieczenia opłacana jest w ratach Wykonawca zobowiązany jest przedstawiać Zamawiającemu dowód opłaty kolejnych rat składki w terminie 7 dni od daty wymagalności każdej raty składki W razie niewykonania określonych powyżej zobowiązań dotyczących ubezpieczenia w określonych terminach, Zamawiający, po uprzednim 7 dniowym, pisemnym wezwaniu do wykonania powyższych zobowiązań, jest uprawniony do zawarcia stosownych umów ubezpieczenia samodzielnie i potrącenia związanych z tym kosztów (w tym składki) z wynagrodzenia należnego Wykonawcy Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia został zrealizowany w niżej określonych terminach: Od dnia 1 kwietnia 2014 roku do 31 marca 2017 roku w zakresie realizacji usługi transportu kolejowego, obsługi bocznicy kolejowej oraz usług doradczych w zakresie przewozu drogowego i kolejowego materiałów niebezpiecznych określonych przepisami ADR/RID. Elektrownia Skawina S.A. Strona 6 z 29

7 Od dnia 1 czerwca 2014 roku do dnia 31 marca 2017 roku w zakresie realizacji obsługi nawęglania wraz z instalacją podawania biomasy oraz poboru próbek. 3. WYMAGANIA WZGLĘDEM WYKONAWCÓW 3.1. Instrukcja przygotowania wniosku Forma przygotowania wniosku Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu przetargowym powinien być sporządzony zgodnie ze wzorem wniosku (Wzór nr 0). Do wniosku powinny zostać dołączone oświadczenia opracowane zgodnie ze wzorami oświadczeń (wzór nr 1 i nr 2) oraz dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu zawartych w pkt Forma złożenia wniosku Wniosek powinien być umieszczony w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej dostęp do niego osobom postronnym, oznaczonej pieczęcią Wykonawcy oraz opisanej w następujący sposób: Wniosek o dopuszczenie do udziału w procedurze ograniczonej na: Usługi przewozów kolejowych, obsługi bocznicy kolejowej i nawęglania Termin i miejsce złożenia wniosków Wniosek należy złożyć Zamawiającemu na adres: Elektrownia Skawina S.A. ul. Piłsudskiego 10, Skawina Dziennik Podawczy, pokój nr 13, w nieprzekraczalnym terminie do dnia r., do godz. 10:00. Jeśli wniosek wpłynie do Zamawiającego pocztą lub inną drogą (np. pocztą kurierską), to o zachowaniu terminu do złożenia wniosku decyduje data i godzina doręczenia wniosku Zamawiającemu, a nie data i godzina wysłania wniosku listem lub złożenia zlecenia jego dostarczenia pocztą kurierską Język wniosku Wniosek oraz wszystkie dokumenty i oświadczenia składane wraz z wnioskiem muszą być sporządzone w języku polskim. Dokumenty stanowiące załączniki do wniosku pochodzące od zagranicznych organów rejestrowych lub urzędów składane są w oryginale lub poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, wraz z tłumaczeniem na język polski Ilość wniosków Każdy z Wykonawców może złożyć tylko jeden wniosek Wnioski spóźnione Wnioski otrzymane przez Zamawiającego po terminie składania określonym w pkt zostaną zwrócone (nie otwarte) Wykonawcom Modyfikacje i wycofanie wniosków Elektrownia Skawina S.A. Strona 7 z 29

8 Wykonawca może dokonać zmiany lub wycofać złożony wniosek, jeśli pisemne powiadomienie o tej zmianie lub wycofaniu zostanie złożone Zamawiającemu przed upływem terminu składania wniosków. Powiadomienie o zmianach we wniosku przez Wykonawcę winno być sporządzone zgodnie z formą złożenia wniosku (pkt i następne), przy czym na kopertach winno znaleźć się dodatkowo oznaczenie: Zmiana Forma dokumentów dostarczanych wraz z wnioskiem Dokumenty wymagane wraz z wnioskiem mogą być składane w formie oryginału bądź fotokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Potwierdzenie za zgodność z oryginałem powinno być podpisane przez osoby uprawione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z reprezentacją, zapisaną w odpowiednim rejestrze lub osobę upoważnioną, dla której załączono stosowne pełnomocnictwo udzielone przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy. Jeżeli we wniosku i dokumentach do niego dołączonych znajdują się informacje uznane przez Wykonawcę za stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.jedn. Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz ze zm.), wtedy w stosownym oświadczeniu, Wykonawca powinien zastrzec w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one ogólnie udostępniane. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie informacji nie zastrzeżonych przez Wykonawcę. Wykonawca poda z ilu stron składa się jego wniosek łącznie z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami, a wszystkie strony wniosku powinny być ponumerowane. Wniosek z załącznikami musi być przygotowany w dwóch egzemplarzach oryginał i kopia (fotokopia oryginału) sporządzona z oryginału wniosku. Powyższe wymagania dotyczą wszystkich dokumentów składanych wraz z wnioskiem przez Wykonawcę Warunki udziału w postępowaniu przetargowym oraz dokumenty potwierdzające ich spełnienie. Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia powinien złożyć wniosek o dopuszczenie do udziału w procedurze ograniczonej Usługi przewozów kolejowych, obsługi bocznicy kolejowej oraz nawęglania (Wzór nr 0) oraz oświadczenia (Wzór nr 1 oraz nr 2), jak również podpisane oświadczenie o poufności stanowiące (Wzór nr 4). Wykonawca na potwierdzenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu opisane poniżej, powinien dołączyć do wniosku wymagane dokumenty: Warunek 1: Wykonawca powinien posiadać uprawnienia do a. wykonywania działalności lub czynności wynikających z Ustawy o transporcie kolejowym z dnia (Dz. U z późn. zmianami), tj. wydane przez Prezesa Urzędu Transportu Kolejowego świadectwo bezpieczeństwa dla przewoźnika kolejowego, b. wykonywania działalności związanej z przedmiotem zamówienia Elektrownia Skawina S.A. Strona 8 z 29

9 W przypadku Konsorcjum, uczestnicy konsorcjum powinni łącznie posiadać uprawnienia do prowadzenia działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunku 1: Odpis aktualny z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku 1. Jeżeli Wykonawca korzysta z zasobów innego podmiotu, to wówczas poza dokumentami innego podmiotu wskazanymi w tiret pierwsze, Wykonawca składa oświadczenie o bezwarunkowym zobowiązaniu innego podmiotu do spełnienia na rzecz Zamawiającego świadczeń pieniężnych łącznie z Wykonawcą, bądź zamiast Wykonawcy, z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawcy pozostających w związku z całością przedmiotu zamówienia na wypadek ich nie spełnienia przez Wykonawcę, również wówczas, gdy inny podmiot wykonywał na zlecenie Wykonawcy wyłącznie część przedmiotu zamówienia. Warunek 2: Wykonawcy będą podlegać wykluczeniu z postępowania w przypadku, gdy: 1/ osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, wspólnicy spółek jawnych, partnerzy spółek partnerskich, komplementariusze spółek komandytowych oraz spółek komandytowoakcyjnych oraz urzędujący członkowie organu zarządzającego osoby prawnej, zostali prawomocnie skazani za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych. 2/ Podmioty zbiorowe w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r. - o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 768 ze zm.) będą podlegały wykluczeniu w przypadku których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne, na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. - o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 768 ze zm.). Ponadto wykluczeniu z postępowania podlegać będą Wykonawcy: 1 W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej zamiast tych dokumentów, Wykonawca składa odpowiedni dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. - w przypadku, gdy Wykonawca zamierza prowadzić działalność w Polsce w formie oddziału zaznaczenie tej okoliczności. Elektrownia Skawina S.A. Strona 9 z 29

10 którzy wyrządzili szkodę nie wykonując zamówienia lub wykonując je nienależycie, lub zostali zobowiązani do zapłaty kary umownej, jeżeli szkoda ta lub obowiązek zapłaty kary umownej wynosiły nie mniej niż 5% wartości realizowanego zamówienia i zostały stwierdzone orzeczeniem sądu, które uprawomocniło się w okresie ostatnich trzech lat (tzn. w latach 2010, 2011, 2012) przed wszczęciem postępowania, w stosunku do których otwarto likwidację lub których upadłość ogłoszono, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków, gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, którzy wykonywali czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności, którzy należą do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. - o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz.U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.), a złożyli odrębne wnioski o dopuszczenie do udziału w tym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiazania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w tym postępowaniu. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunku 2: wypełnione oświadczenie według Wzoru nr 2, aktualne zaświadczenia z właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału zakładu ubezpieczeń społecznych potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosku 2, aktualna informacja z krajowego rejestru karnego albo równoważne zaświadczenie z właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia Wykonawcy, dotycząca osób wchodzących w skład organu zarządzającego, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków, 3. aktualna informacja z krajowego rejestru karnego dotycząca podmiotu zbiorowego w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 28 października 2002 r. - o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.jedn. Dz.U. z 2012 r., poz. 768 ze zm.), wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania wniosków 1, lista podmiotów należących do tej samej grypy kapitałowej, w rozumieniu art. 4 pkt 14 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. - o ochronie konkurencji i konsumentów 2 nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. 3 Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w przypisie 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Elektrownia Skawina S.A. Strona 10 z 29

11 (Dz.U. z 2007 r., Nr 50, poz. 331 ze zm.) lub informacja, że nie należą do grupy kapitałowej. Warunek 3: Wykonawca powinien znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie przedmiotu zamówienia: a. obroty z działalności podstawowej w każdym roku tzn. w latach 2010, 2011, 2012, nie mniejsze niż ,00 PLN.W przypadku, gdy Wykonawca wchodzi w skład grupy kapitałowej powyższe przychody muszą wynikać z nieskonsolidowanego sprawozdania finansowego Wykonawcy. W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Wykonawca powinien wykazać ww. przychody za 3 ostatnie zaudytowane lata obrotowe, b. zdolność kredytową na kwotę minimum ,00 PLN 3. Zdolność kredytowa może być wykazana poprzez posiadane środki, w tym także środki posiadane w ramach kredytu odnawialnego lub poprzez inne instrumenty finansowe charakteryzujące zdolność kredytową. c. W sytuacji korzystania przez Wykonawcę ze zdolności finansowej innego podmiotu, bądź podmiotów, ów inny podmiot, bądź podmioty, odpowiadają łącznie z Wykonawcą wobec Zamawiającego za posiadanie zdolności kredytowej wskazanej w lit. b. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunku 3: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów pieniężnych za lata 2010, 2011, 2012 a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu. W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, Wykonawca powinien przedłożyć w/w dokumenty za 3 ostatnie zaudytowane lata obrotowe. Jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, informacja z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, bądź innego podmiotu udostępniającego zdolność kredytową na rzecz Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 (trzy) miesiące przed upływem terminu składania wniosków. Warunek 4: Wykonawca powinien posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania poszczególnych części zamówienia tzn.: 4.1. wykazać się, iż wykonał lub wykonuje usługi z wynikiem pozytywnym w zakresie towarowego transportu kolejowego węgla lub innych paliw stałych wytwarzanych z węgla, obsługi bocznicy kolejowej oraz utrzymania i remontów infrastruktury bocznicy kolejowej o wartości zrealizowanych prac co najmniej PLN, w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania tj. w okresie od do , oraz 4.2. wykazać się, iż wykonywał lub wykonuje usługi z wynikiem pozytywnym polegających na obsłudze eksploatacyjnej stanowiącego technologiczną całość zespołu urządzeń nawęglania w elektrowni o mocy co najmniej 50 MWe lub elektrociepłowni o mocy co najmniej 50 MWt o wartości zrealizowanych prac Elektrownia Skawina S.A. Strona 11 z 29

12 lub co najmniej PLN, w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania tj. w okresie od do wykazać się, iż wykonywał lub wykonuje usługi z wynikiem pozytywnym polegających na obsłudze eksploatacyjnej urządzeń transportu energetycznego paliwa stałego i innych komponentów do produkcji w zakładach produkcyjnych: połączona z obsługą urządzeń odprowadzania odpadów poprodukcyjnych; połączona z obsługą (załadunkiem/wyładunkiem) i zarządzaniem składowiskami paliw stałych, przy czym wartość wymienionych powyżej prac wykonanych przez wykonawcę nie może być niższa niż PLN, w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania tj. w okresie od do wykazać, iż w okresie od do nie zaistniała żadna sytuacja polegająca na niewykonaniu lub wykonaniu nienależytym prac opisanych w pkt: 4.1.; 4.2. i W sytuacji polegania na wiedzy i doświadczeniu oraz potencjale technicznym, a także dysponowaniu osobami zdolnymi do wykonania poszczególnych części zamówienia poprzez udostępnienie zasobów innego podmiotu, ów inny podmiot winien spełniać wymogi wskazane w pkt 4.1., 4.2., 4.3. i 4.4. podmiot ten udostępnia zasoby Wykonawcy oraz zobowiązany jest do faktycznego uczestnictwa w wykonywaniu przedmiotu zamówienia przy wykorzystaniu zasobów, które zostały udostępnione na rzecz Wykonawcy w celu wykonania przedmiotu zamówienia. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie Warunku 4: wykaz wszystkich niewykonanych lub wykonanych nienależycie w/w prac wg wzoru nr 3, wykaz wykonanych z wynikiem pozytywnym w/w prac ( tj. dla warunku 4.1., warunku 4.2. lub warunku 4.3.) wg wzoru nr 3, referencje dotyczące realizacji wykonanych z wynikiem pozytywnym wymienionych w pkt poprzednim prac, w przypadku polegania na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia udostępnionych przez inne podmioty, niezależnie od charakteru prawnego stosunków łączących Wykonawcę z innymi podmiotami, Wykonawca przedstawi pisemne oświadczenia innych podmiotów, w których zobowiązują się one do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów oraz do faktycznego uczestnictwa w wykonywaniu przedmiotu zamówienia przy wykorzystaniu zasobów, które zostały udostępnione na rzecz Wykonawcy w celu wykonania przedmiotu zamówienia. W przypadku Konsorcjum: a. jeżeli Konsorcjum złoży referencje swoich członków, przy czym referencje te będą odnosiły się do tego samego przedmiotu zamówienia i wystawione będą przez tego samego zamawiającego, a Konsorcjum to przystępuje do niniejszego przetargu w tym samym składzie podmiotowym, co u innego zamawiającego, o którym mowa wyżej, to w tym przypadku referencje te nie będą podlegały sumowaniu, Elektrownia Skawina S.A. Strona 12 z 29

13 b. jeśli referencje składa Konsorcjum w różnym składzie podmiotowym, wówczas referencje przedłożone przez poszczególnych członków Konsorcjum będą zaliczone jako suma referencji wszystkich członków Konsorcjum pod warunkiem, że nie dotyczą tego samego przedmiotu prac. Referencje powinny być potwierdzone przez podmiot udzielający zamówienia na realizację prac oraz zawierać następujące informacje: przedmiot zamówienia zakres prac, termin realizacji, oceny jakości wykonanych prac. Warunek 5: W przypadku, gdy Wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia (Konsorcjum), powinni we wniosku poinformować o tym fakcie. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunku 5: Oświadczenie członków Konsorcjum, które winno zawierać między innymi następujące informacje: wskazanie podmiotów tworzących Konsorcjum, określenie celu wspólnych działań jak złożenie wspólnej oferty oraz realizacja przedmiotu zamówienia, określenie sposobu prowadzenia spraw konsorcjum poprzez wskazanie podmiotu uprawnionego do dokonywania czynności oraz składania oświadczeń woli dotyczących niniejszego postępowania względem Zamawiającego jako pełnomocnik wszystkich uczestników konsorcjum (tzw. lider Konsorcjum ). podział obowiązków członków Konsorcjum przy realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązanie wszystkich członków Konsorcjum, że w przypadku wyboru oferty Konsorcjum ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Warunek 6: W przypadku, gdy ze strony Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia będą występować osoby, które nie są uprawnione do jego reprezentacji w sposób bezpośredni, Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dołączyć do wniosku stosowne pełnomocnictwa. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunku 6: pełnomocnictwa szczególne udzielone osobom fizycznym jeżeli nie są upoważnione do reprezentowania Wykonawcy na podstawie danych z właściwego rejestru (w przypadku Konsorcjum). Warunek 7 Przy pierwszej czynności w ramach postępowania o udzielenie zamówienia, czyli przy złożeniu wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu wykonawca zobowiązany jest (i) złożyć oświadczenie o akceptacji treści Procedury udzielania zamówień przez spółki Grupy CEZ w Polsce przy zastosowaniu zasad Dyrektywy 2004/17/WE ; (ii) podpisać zobowiązanie o zachowaniu w poufności wszelkich informacji uzyskanych od Elektrownia Skawina S.A. Strona 13 z 29

14 Zamawiającego w toku postępowania; oraz (iii) podpisać klauzulę arbitrażową zgodnie z którą strony oświadczyłyby, że spory wynikające z prowadzonego postępowania lub związane z tym postępowaniem będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd Arbitrażowy stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu. Wzór oświadczenie zawiera Wniosek o dopuszczenie do udziału w procedurze ograniczonej - Wzór nr O. 4. INFORMACJE DLA KONSORCJÓW a) Warunek 1 - muszą spełniać łącznie członkowie Konsorcjum. b) Warunek 2 - musi spełniać każdy z członków Konsorcjum. c) Warunek 3 - muszą spełniać łącznie członkowie Konsorcjum. d) Warunek 4 - muszą spełniać łącznie członkowie Konsorcjum. e) Warunek 5 - oświadczenie składa lider wraz z pozostałymi członkami Konsorcjum. f) Warunek 6 - muszą zostać złożone dodatkowo odpowiednie pełnomocnictwa dla lidera wydane mu przez pozostałych członków Konsorcjum. g) Wniosek o dopuszczenie do udziału w procedurze ograniczonej (Wzór nr 0) składa tylko lider Konsorcjum w imieniu wszystkich jego członków. h) Oświadczenie (Wzór nr 2) składa każdy z członków Konsorcjum oddzielnie. i) Oświadczenie (Wzór nr 1) składa lider w imieniu wszystkich członków Konsorcjum. 5. KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I SPOSÓB OCENY Jeżeli liczba Wykonawców, spełniających warunki udziału w postępowaniu jest większa niż 5, to do składania wstępnych ofert zostaną zaproszeni Wykonawcy, którzy otrzymali najwyższą ocenę według kryteriów kwalifikacyjnych opisanych poniżej Kryteria oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu Oznaczenie kryterium K 1 Kryterium oceny Maks. ilość punktów w kryterium Waga [%] A B C D Referencje dotyczące zrealizowania w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania tj. w okresie od do z należytą starannością zamówień polegających na 100, wykonaniu prac w zakresie określonym w postanowieniach Warunku 4 w punkcie 3.2 Instrukcji Sposób oceny Wszyscy Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu, którzy złożą wniosek o dopuszczenie do udziału w procedurze ograniczonej, podlegać będą ocenie podmiotowej. Warunkiem przeprowadzenia oceny podmiotowej Wykonawcy jest złożenie przez niego prawidłowo wypełnionego wniosku, oświadczeń i kompletu dokumentów wymaganych wg pkt 3.2, potwierdzających treść złożonego oświadczenia. W przypadku, gdy Wykonawca złoży niekompletną dokumentację przetargową lub dokumentacja nie będzie potwierdzać w sposób jednoznaczny spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca będzie podlegał wykluczeniu z postępowania. Elektrownia Skawina S.A. Strona 14 z 29

15 Wykonawcy spełniający warunki udziału w postępowaniu oceniani będą w następujący sposób: gdzie: K s K 1 K s = K 1 1,00 - ocena łączna dla przedmiotu zamówienia, - liczba punktów uzyskanych w kryterium referencje dla przedmiotu zamówienia. Kryterium to będzie oceniane na podstawie załączonych do wniosku referencji. Zamawiający dokona weryfikacji ww. referencji pod kątem zgodności ich treści z wymaganiami Zamawiającego (wymagane dokumenty potwierdzające spełnienie warunku 4 w punkcie 3.2 Instrukcji). W przypadku, gdy dwóch lub więcej Wykonawców uzyska taką samą ocenę łączną dla przedmiotu zamówienia, to o kolejności zajmowanych przez nich pozycji na liście ocen spełniania warunków udziału w postępowaniu decydować będzie wielkość przychodów w roku Kryterium kwalifikacyjne nr 1 - Referencje Ocena ilości zrealizowanych przez Wykonawcę w charakterze Podstawowego Wykonawcy (w przypadku Konsorcjum, przynajmniej przez jednego z członków Konsorcjum) lub Podwykonawcy prac (wymienionych w warunku 4 w punkcie 3.2 Instrukcji) w okresie ostatnich trzech lat przed wszczęciem postępowania tj. w okresie od do (ocena na podstawie dokumentów złożonych we Wniosku). lre fb (1) K 1 = 100 l Re fmax(10) gdzie: K 1 l RefB l RefMax(10) - ilość punktów przyznana Wykonawcy dla kryterium referencje dla przedmiotu zamówienia, -ilość referencji w badanym wniosku spełniających warunki określone przez Zamawiającego, -największa ilość referencji zawartych we wniosku spełniających warunki określone przez Zamawiającego spośród wszystkich Wykonawców. Uwaga: W przypadku Konsorcjum uwzględniona będzie suma ilości referencji poszczególnych członków Konsorcjum. 6. DOPUSZCZENIE WYKONAWCY 6.1. Dopuszczenie Wykonawców do składania ofert Do składania ofert zostaną zaproszeni ci Wykonawcy, którzy spełnili warunki udziału w postępowaniu i dołączyli do wniosku wymagane i opisane w punkcie nr 3.2. dokumenty. Ze względu na fakt, iż Zamawiający ograniczył do 5 (pięciu) liczbę Wykonawców zapraszanych do składania ofert, w przypadku, gdy liczba Wykonawców spełniających warunki jest wyższa od 5 (pięciu), do składnia ofert zostaną zaproszeni tylko ci Wykonawcy, którzy otrzymali najwyższą ocenę podmiotową spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wniosek będzie podlegał ocenie podmiotowej, jeśli spełni wymagania zawarte w punkcie 3. Elektrownia Skawina S.A. Strona 15 z 29

16 6.2. Niedopuszczenie Wykonawcy Zamawiający nie dopuści Wykonawcy do postępowania, jeżeli: - nie spełni warunków udziału w postępowaniu opisanych w punkcie nr 3.2, - stwierdzi, że dostarczone przez niego ww. informacje, istotne dla prowadzanego postępowania są nieprawdziwe, nieaktualne lub obarczone wadą prawną, - stwierdzi brak jakiegokolwiek z wymienionych w punktach nr 3 i 4 dokumentów i upłynie bezskutecznie termin wyznaczony Wykonawcy na uzupełnienie brakujących dokumentów. 7. OSOBY UPOWAŻNIONE ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCĄ Ze strony technicznej Marek Bogdanowicz tel Ze strony formalno-prawnej: Marcin Rejdych tel , faks Godziny kontaktu z Zamawiającym: od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14: INFORMACJA O ZASADACH POSTĘPOWANIA Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w procedurze ograniczonej której mowa w art. 1 ust. 9 b) Dyrektywy Udzielanie zamówienia nie podlega reżimowi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych ( tj. z 2010 Dz.U.113 poz. 759 ze zm.) 8.3. Postępowanie prowadzonej jest w trybie określonym Procedurą Udzielania Zamówień przez Spółki z Grupie CEZ w Polsce przy zastosowaniu zasad Dyrektywy 2004/17/WE Wykonawcy w postępowaniu traktowani są jednakowo i w sposób niedyskryminacyjny W postępowaniu może zostać dopuszczone przez zamawiającego uzupełnianie i modyfikacja ofert na zasadach określonych w Informacji Zamawiającego w sprawie planowanej treści wybranych postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Przewiduje się następujące środki odwoławcze: Na decyzje dotyczące rozstrzygnięć Zamawiającego dotyczących (i) wykluczenia wykonawcy, (ii) oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu, (iii) odrzucenia oferty, (iv)wyboru najkorzystniejszej oferty, (v) unieważnienia postępowania (vi) odmowa zwrotu wadium podjęte przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu wykonawcom którzy mają interes prawny w uzyskaniu zamówienia służy prawa zaskarżenia do Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie ( Sąd Arbitrażowy ) Poddanie sporów powstałych na tle postępowania pod rozstrzygnięcie Sądu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie następuje przez podpisanie przez strony klauzuli arbitrażowej przy pierwszej czynności dokonywanej w ramach postępowania. Elektrownia Skawina S.A. Strona 16 z 29

17 Postępowania przez Sądem Arbitrażowym prowadzone jest zgodnie z Regulaminem tego sądu obowiązującym w dniu składania pozwu. Językiem postępowania jest język polski Pozew obejmujący zaskarżenie czynności Zamawiającego wnosi się przed upływem 10 dnia kalendarzowego liczonego od dnia następującego po dniu, w którym decyzja Zamawiającego została przesłana wykonawcy za pośrednictwem z faksu O dochowaniu terminu do wniesienia środka zaskarżenia decyduje data wpływu pozwu do Sądu Arbitrażowego Zamawiający nie może zawrzeć umowy o realizację zamówienia przed wydaniem przez Sąd Arbitrażowy rozstrzygnięcia co do istoty sporu. 9. Załącznik do niniejszej Instrukcji stanowią: Wzór nr 0 Formularz Wniosek o dopuszczenie do składania oferty Wzór nr 1 Oświadczenia Wykonawcy o możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego; Wzór nr 2 Oświadczenia Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu Wzór nr 3 Wykaz wykonanych w ciągu ostatnich trzech lat modernizacji wraz z referencjami Informacja Zamawiającego w sprawie planowanej treści wybranych postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Elektrownia Skawina S.A. Strona 17 z 29

18 Wzór nr 0 Formularz Wniosek o dopuszczenie do składania oferty Zamawiający: Elektrowni Skawina S.A., ul. Piłsudskiego 10, Skawina Składając wniosek o dopuszczenie do udziału w procedurze ograniczonej o udzielenie zamówienia na Usługi przewozów kolejowych, obsługi bocznicy kolejowej i nawęglania MY NIŻEJ PODPISANI działając w imieniu i na rzecz (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum) 1. SKŁADAMY niniejszy wniosek o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu na: Usługi przewozów kolejowych, obsługi bocznicy kolejowej i nawęglania; 2. OŚWIADCZAMY, iż zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia przedmiotowym zamówieniu. 3. OŚWIADCZAMY, iż niniejszy wniosek oraz wszelkie załączniki są jawne i nie zawierają informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. 4. Akceptujemy warunki uczestnictwa w przetargu opisane w ogłoszeniu o zamówieniu oraz udostępnionej przez Zamawiającego instrukcji dla wykonawców składających wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5. OŚWIADCZAMY, iż (i) akceptujemy treść Procedury Udzielania Zamówień przez Spółki z Grupie CEZ w Polsce przy zastosowaniu zasad Dyrektywy 2004/17/WE na podstawie której prowadzone jest postępowanie (ii) składamy zobowiązanie o zachowaniu w poufności wszelkich informacji uzyskanych od Zamawiającego w toku postępowania (iii) wszelkie spory wynikające z prowadzonego przez Elektrownię Skawina S.A. w Skawinie postępowania na Usługi przewozów kolejowych, obsługi bocznicy kolejowej i nawęglania lub związane z tym postępowaniem będą ostatecznie rozstrzygane przez Sąd Elektrownia Skawina S.A. Strona 18 z 29

19 Arbitrażowy przy Krajowej Izbie Gospodarczej w Warszawie, stosownie do Regulaminu tego Sądu obowiązującego w dacie wniesienia pozwu ( Klauzula arbitrażowa ). 6. W ZAŁĄCZENIU do wniosku przekładamy, komplet nw. dokumentów: 1. Oświadczenie o treści zgodnej ze Wzorem nr Odpis aktualny z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosku. 3. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące osób wchodzących w skład organu zarządzającego, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 4. Aktualne informacje z Krajowego Rejestru Karnego dotyczące przedsiębiorstwa (podmiot zbiorowy), wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 5. Lista podmiotów należących do tej samej grypy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (DZ. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.) lub informację, że nie należy do grupy kapitałowej, sporządzonej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków. 6. Aktualne zaświadczenia właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Powyższe zaświadczenia muszą być wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 7. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 2, 4 i 5 - składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: 7.1. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 7.2. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie6c) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości decyzji właściwego organu. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 3 - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w punkcie 7, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub Elektrownia Skawina S.A. Strona 19 z 29

20 gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty i oświadczenia wymienione w punkcie 7 winny być wystawione w terminach analogicznych do odpowiadających im dokumentów wymienionych w pkt 2 5.W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w celu potwierdzenia spełnienia powyższych warunków, dokumenty wymienione w pkt 1-7 winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę. 8. Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. 9. Pełnomocnictwo do podpisania wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, o ile prawo do jego podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z wnioskiem. 10. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków. 11. Informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek (rachunki), potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków. 12. Sprawozdanie finansowe (bilans, rachunek zysków i strat), a jeżeli podlega ono badaniu przez biegłego rewidenta zgodnie z przepisami o rachunkowości również z opinią odpowiednio o badanym sprawozdaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres. 13. Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów (jeżeli dotyczy): W celu potwierdzenia, że Wykonawcy posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, przedstawią wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia odpowiadających swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia z podaniem ich wartości, ilości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców wraz z dokumentami potwierdzającymi, że te usługi zostały wykonane należycie. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy posiadają minimum 3-letnie doświadczenie. dnia roku ** niepotrzebne skreślić (podpis Wykonawcy/Wykonawców) Elektrownia Skawina S.A. Strona 20 z 29

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia:

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA. Dla przedsięwzięcia: Ogłoszenie o zamówieniu wraz z istotnymi warunkami zamówienia Dla przedsięwzięcia Budowa instalacji do wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej o mocy elektrycznej 1,56 MW z biogazu w Skarżynie ISTOTNE

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego

Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury IT oraz komputerów do realizacji programu badawczego Znak sprawy 74 /EZP/15 Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu ul. Marii Curie-Skłodowskiej 9 41-800 Zabrze SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony na Dostawę oprogramowania, infrastruktury

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe.

Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434. Ogłoszenie o zamówieniu zamówienia sektorowe. 1/14 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281434-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Wynajem autobusów i autokarów wraz z kierowcą 2015/S 152-281434 Ogłoszenie o

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia:

ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie: Część I Zamówienia: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKRACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 207.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I

Bardziej szczegółowo

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu: Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu Projekt Nr POIS.01.01.00-00-108/09 Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej - FUNDUSZU SPÓJNOŚCI w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Oświęcim, dn. 16 stycznia 2014r. Nr postępowania: 1/18810-201418810/Kom/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PAŃSTWOWE MUZEUM AUSCHWITZ BIRKENAU W OŚWIĘCIMIU zaprasza do składania ofert w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Przewozy Regionalne Spółka z o.o. Warmińsko Mazurski Zakład Przewozów Regionalnych w Olsztynie Plac Konstytucji 3 go Maja 2 A 10 589 Olsztyn tel. (089 ) 677-53- 09 fax 677 55 52 Przetarg znak:

Bardziej szczegółowo

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej zwanej SIWZ ) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest wykonanie i dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-23, fax (0-61) 850-61-31 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE Zamawiający: Warszawa, dnia marca 2013 roku Prokuratura Apelacyjna w Warszawie adres: 00-951 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 25 tel.: (22) 46-49-112, fax: (22)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl

ZARZĄD GŁÓWNY. ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl e-mail: zarzad@gopr.pl GÓRSKIE OCHOTNICZE POGOTOWIE RATUNKOWE Członek Międzynarodowej Komisji Ratownictwa Górskiego IKAR-CISA ZARZĄD GŁÓWNY ul. Piłsudskiego 65 tel/fax 18 20-61-550, tel. 18 20-14-152 34-500 Zakopane www.gopr.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA istotnych warunków udzielania zamówienia dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty wartości zamówień i konkursów, od której jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA OCHRONĘ UBEZPIECZENIOWĄ W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zamawiający: Gmina Przedbórz Ul. Mostowa 29 97-570 Przedbórz ZAMÓWIENIE OBEJMUJE: ubezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

Zakład Wodociągów i Kanalizacji tel.: 22 751 35 04; 22 751 70 36 w Łomiankach Sp. z o.o. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Łomianki. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zakład Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie

Zamawiający: Powiat Łowicki ul. Stanisławskiego 30 99-400 Łowicz woj. łódzkie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI NIE PRZEKACZAJĄCEJ WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 193.000 EURO NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ "ZDROJE''

Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ III PIĘTRA PAWILONU 2F NA POTRZEBY ODDZIAŁU I PORADNI HEMATOLOGII NA TERENIE SPS ZOZ ZDROJE'' ZAPRASZA DO ZŁOśENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIśEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Nr sprawy: 20/2013 PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA ZACIĄGNIĘCIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO W WYSOKOŚCI 1.500.000 ZŁOTYCH NA POKRYCIE PLANOWANEGO DEFICYTU BUDŻETOWEGO GMINY KOWALEWO POMORSKIE NR Fn - 341-2 / 2010

Bardziej szczegółowo