Publikacja w Newsweeku, a wczeœniej w licznych gazetach lokalnych, pytania zg³aszane podczas regionalnych zbiórek

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publikacja w Newsweeku, a wczeœniej w licznych gazetach lokalnych, pytania zg³aszane podczas regionalnych zbiórek"

Transkrypt

1 Publikacja w Newsweeku, a wczeœniej w licznych gazetach lokalnych, pytania zg³aszane podczas regionalnych zbiórek komendantów hufców sprawi³y, e d³ugi ZHP sta³y siê jednym z czêœciej poruszanych tematów wœród instruktorów. Stwierdziliœmy wiêc, e najwy szy ju czas, aby zaj¹æ siê nimi w Czuwaj. Jesteœmy przekonani, e w tak trudnej i z³o onej sytuacji ZHP, jego kadrze nale y siê rzetelna, pe³na informacja z pierwszej rêki o stanie finansów Zwi¹zku. Nie ma bowiem nic gorszego, jak dowiadywaæ siê o zad³u eniu swojej organizacji z gazet. To rodzi niepotrzebne plotki, podejrzenia, a nawet rozmaite teorie spiskowe. Liczymy, e ten temat z ok³adki, którego osi¹ jest d³uga rozmowa ze Skarbnikiem ZHP, przybli y wszystkim czytaj¹cym rzeczywisty stan naszych finansów. Mamy œwiadomoœæ, e nie znalaz³y siê w tym tekœcie odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeœli po jego przeczytaniu bêdziecie oczekiwaæ jeszcze jakichœ wyjaœnieñ napiszcie do nas, a obiecujemy, e bêdziemy dr¹ yæ temat a do skutku! redakcja MÓWI SKARBNIK ZHP: ZHP Czy ZHP jest bankrutem? Absolutnie nie mo na tak powiedzieæ! ZHP nie jest bankrutem! Nie ma realnie adnych zagro eñ polegaj¹cych na tym, e komornik mo e cokolwiek zlicytowaæ, albo e w ogóle komornik w organizacji chodzi i œci¹ga jakiœ maj¹tek. Ale ludzie siê boj¹ i myœl¹ tak: skoro jesteœmy jako Zwi¹zek jedn¹ osob¹ prawn¹, to jeœli gdzieœ s¹ d³ugi, komornik bêdzie szed³ tam, gdzie naj³atwiej coœ wyegzekwowaæ. Myœlê, e ten strach jest uzasadniony, dlatego chcia³em siê upewniæ na pewno nigdzie w Zwi¹zku nie ma komornika? Nie, nie ma w Zwi¹zku komornika. A sprawa tzw. barki, czyli bazy harcerskiej dru yny wodnej w Opolu, o której pisa³ Newsweek? Z artyku³u wynika³o wyraÿnie, e komornik zamierza zaj¹æ barkê, albo e zostanie ona po prostu sprzedana. Jest to nieporozumienie. Nikt nie ma takiej intencji, aby sprzedaæ barkê. Nikt z komendy Chor¹gwi Opolskiej nawet o tym nie pomyœla³. To sk¹d siê takie informacje wziê- ³y w gazecie? Przekaza³a je druhna ze œrodowiska zwi¹zanego z bark¹, byæ mo e na podstawie niesprawdzonych informacji. A wystarczy³o zadzwoniæ do komendanta czy skarbnika chor¹gwi i sprawa by siê wyjaœni³a. Rozumiem, e w trudnej sytuacji, w jakiej znajduje siê chor¹giew, druhna ta mia³a pewne obawy. Mo e ba³a siê o ten maj¹tek, ale zapewniam, e nikt nie mia³ i nie ma takiego pomys³u. Czy mam rozumieæ, e problem barki realnie nie istnieje? Absolutnie nie istnieje. Wróæmy do spraw zasadniczych dotycz¹cych d³ugu ZHP. Co siê na niego sk³ada? S¹ w tej chwili trzy grupy zobowi¹zañ, o których mo na mówiæ jako o istotnych zobowi¹zaniach naszej organizacji. Trudno mi natomiast wypowiadaæ siê na temat drobnych zobowi¹zañ, np. hufców, które wynikaj¹ byæ mo e z bie ¹cych rozliczeñ. ZAWISZA CZARNY Skoncentrujmy siê wiêc kolejno na tych trzech zasadniczych grupach zobowi¹zañ... NIE JEST BANKRUTEM! 6 CZUWAJ

2 Po pierwsze jest to Zawisza Czarny i wszystko, co jest zwi¹zane z naszym jachtem flagowym. Za remont klasowy, który by³ przeprowadzony w 2000 roku, zosta³a wystawiona faktura na kwotê z³otych. My tê fakturê kwestionujemy i obecnie toczy siê postêpowanie przed s¹dem polubownym pomiêdzy ZHP a Gdañsk¹ Stoczni¹ Remontow¹. Uwa amy bowiem, e umowa nie zosta³a zrealizowana w sposób prawid³owy. A na czym polega ta nieprawid³owoœæ? Umowa by³a zawarta na kwotê oko- ³o 800 tysiêcy z³otych... To w jaki sposób zrobi³a siê z tego kwota trzy razy wiêksza??? Ju wyjaœniam. W trakcie wykonywania zaplanowanych prac remontowych okaza³o siê, e niezbêdny jest remont kolejnych czêœci jachtu. Na przyk³ad: gdy rozpruto poszycie, okaza³o siê, e w œrodku s¹ elementy, bez naprawienia których nie mo na kontynuowaæ remontu. Jednak nie podpisano na wykonanie tych prac adnych aneksów do umowy, nie przedstawiono dodatkowych kosztorysów. Wystawiona zosta³a tylko faktura, któr¹ to fakt podpisa³ komendant Centrum Wychowania Morskiego. To dlaczego j¹ podpisa³? Gdyby faktura nie zosta³a podpisana, Zawisza Czarny nie zosta³by wypuszczony ze stoczni i nie móg³by wyp³yn¹æ w rejs na Jamboree w Chile. A rejs by³ ju przygotowany, wiele spraw by³o ju ustalonych. I tak jacht wyp³yn¹³ w rejs du o póÿniej ni planowano. Jest to rzecz niewiarygodna, e bez aneksu do umowy, firma przestrzela trzykrotnie wartoœæ zawartej umowy! Czy w umowie by³a klauzula dotycz¹ca mo liwoœci rozszerzenia zakresu prac? Przewa nie w umowie jest taki punkt. Czyli stocznia nie zastosowa³a siê do procedury przewidzianej w umowie? Tak. Procedura wyraÿnie okreœla- ³a, co trzeba zrobiæ. I to nie zosta³o wykonane. Tego w³aœnie dotyczy postêpowanie przed s¹dem polubownym i dopóki ono siê toczy, nie ma mo liwoœci, aby zosta³o wszczête postêpowanie przed innymi s¹dami. Jak realnie kszta³tuj¹ siê szanse wygrania tej sprawy? Na pewno trzeba bêdzie zap³aciæ kwotê wynikaj¹c¹ z umowy. Trudno nam to kwestionowaæ, natomiast co do pozosta³ych kwestii, to sprawy mog¹ siê potoczyæ bardzo ró nie. Na zbiórce hufcowych w Funce, a potem na forum internetowym, ci¹gle jest mowa o tym, e przez Zawiszê przybywa nam 1000 z³otych d³ugu dziennie z samych odsetek... Nawet trochê wiêcej. To dlatego, e tak jest ustawione nasze prawo jeœli jest faktura i jeœli zosta³a odpowiednio zaksiêgowana ze wszystkimi konsekwencjami podatkowymi, wówczas liczone s¹ odsetki od kwoty faktury. Ale jednoczeœnie toczy siê postêpowanie przed s¹dem polubownym i my tê fakturê kwestionujemy. W zwi¹zku z tym nie ma w tym momencie mo liwoœci egzekucji. Ale z punktu widzenia prawa odsetki ci¹gle bij¹. Jakie s¹ perspektywy rozstrzygniêcia sprawy przed s¹dem polubownym? Postêpowanie ju trwa pó³tora roku i trudno okreœliæ, ile jeszcze potrwa. Co powiedzia³byœ ludziom, którzy pytaj¹, czy nas w ogóle staæ na to, aby przybywa³o nam codziennie 1000 z³otych odsetek? My prowadzimy postêpowanie przed s¹dem polubownym w dobrej wierze, maj¹c przes³anki, aby twierdziæ, e jest mo liwe zakwestionowanie tej faktury. Tak wiêc te odsetki, które rosn¹, s¹ wirtualne. I ostatnia sprawa zwi¹zana z Zawisz¹ Czarnym. Wiele osób pyta, czy nas po prostu na niego staæ? To dobre pytanie... dane techniczne rok budowy 1952 powierzchnia agli 625 m 2 typ szkuner sztakslowy tona 164 BRT d³ugoœæ maksymalna 42,7 m d³ugoœæ kad³uba 36,1 m szerokoœæ 6,7 m zanurzenie 4,5 m materia³ konstrukcyjny stal budowniczy Stocznia Gdañska silnik 390 KM, diesel za³oga 46 osób armator Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego ZAWISZA CZARNY Zród³o: CZUWAJ ` archiwum

3 NADZÓR I KONTROLA W STATUCIE ZHP 51 (...) 3. Zjazd zwyk³y chor¹gwi: (...) 4) na wniosek komisji rewizyjnej chor¹gwi podejmuje uchwa³ê w sprawie absolutorium dla komendanta i komendy chor¹gwi za okres pomiêdzy zjazdami chor¹gwi, 55 (...) 2. Komenda chor¹gwi: (...) 5) wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracê komendantów hufców, jednostek organizacyjnych i gospodarczych chor¹gwi oraz ocenia ich dzia³alnoœæ, 56 (...) 2. Komisja rewizyjna chor¹gwi: 1) czuwa nad zgodnoœci¹ dzia³ania komendanta i komendy chor¹gwi oraz jednostek organizacyjnych chor¹gwi ze Statutem ZHP i przepisami prawa, 2) sprawuje kontrolê nad dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ i finansow¹ jednostek organizacyjnych i w³adz chor¹gwi pod wzglêdem legalnoœci, rzetelnoœci, gospodarnoœci i celowoœci, (...) 5) przedstawia zjazdowi chor¹gwi ocenê dzia³alnoœci wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla komendanta i komendy chor¹gwi. 58 (...) 3. Zjazd zwyk³y ZHP: (...) 5) na wniosek Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP podejmuje uchwa³y w sprawie absolutorium dla Przewodnicz¹cego ZHP i Rady Naczelnej ZHP oraz Naczelnika ZHP i G³ównej Kwatery ZHP za okres pomiêdzy zjazdami zwyk³ymi ZHP. 61 (...) 2. Rada Naczelna ZHP: (...) 6) rozpatruje sprawozdania Naczelnika ZHP i G³ównej Kwatery ZHP, sprawozdania z wykonania bud etu Zwi¹zku, w tym bud etu G³ównej Kwatery, ocenia jej dzia³alnoœæ i, na wniosek Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, podejmuje co roku uchwa³ê w sprawie absolutorium dla Naczelnika ZHP i G³ównej Kwatery ZHP, 64 (...) 3. G³ówna Kwatera ZHP kieruje dzia³alnoœci¹ ZHP, a w szczególnoœci: (...) 11) wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracê komendantów i komend chor¹gwi, centralnych jednostek organizacyjnych i gospodarczych ZHP oraz ocenia ich dzia³alnoœæ, 4. Naczelnik ZHP: (...) 6) zarz¹dza maj¹tkiem i prowadzi gospodarkê finansow¹ przy pomocy Skarbnika ZHP. 65 (...) 2. Centralna Komisja Rewizyjna czuwa nad zgodnoœci¹ dzia³ania w³adz ZHP ze Statutem ZHP i przepisami prawa, sprawuje kontrolê nad dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ i finansow¹ ZHP pod wzglêdem legalnoœci, rzetelnoœci, gospodarnoœci i celowoœci. W tym zakresie przedstawia w³aœciwym w³adzom ZHP informacje, zalecenia i wnioski, a Zjazdowi ZHP sprawozdanie oraz ocenê dzia³alnoœci wraz z wnioskami w sprawie absolutorium dla Przewodnicz¹cego ZHP i Rady Naczelnej ZHP oraz Naczelnika ZHP i G³ównej Kwatery ZHP. Dopowiem: zak³adaj¹c, e sprawa remontu zakoñczy siê pomyœlnie, czy bêdzie nas staæ na bie ¹c¹ eksploatacjê, na op³aty chyba doœæ du e. Najdro sz¹ pozycj¹ s¹ remonty klasowe, które wynikaj¹ z przepisów poruszania siê po wodach takich jednostek. Ale trzeba tak e utrzymaæ podstawow¹ za³ogê, trzeba gdzieœ dokowaæ, trzeba mieæ paliwo i tak dalej... Czyli koszty s¹ faktycznie du e. Czy Zwi¹zek jest w stanie je ponieœæ? Powiem, co w tym kierunku siê obecnie dzieje. Zosta³ powo³any pe³nomocnik Naczelnika ZHP wy³¹cznie do kwestii Zawiszy Czarnego, d¹ ymy do tego, aby wyodrêbniæ tak¹ jednostkê, eby mia³a swój bud et, eby sama pozyskiwa³a œrodki i bilansowa³a siê. Dotychczas uda³o siê pozyskaæ kwotê z³otych na remont, który siê niedawno zakoñczy³, a PKN Orlen zapewni³ bony paliwowe na olej napêdowy na ca³y rok. Istotna jest te kwestia umowy ubezpieczenia jachtu, któr¹ zawarliœmy po bardzo atrakcyjnych stawkach. ZOBOWI ZANIA WOBEC ZUS I US Przecie komisje rewizyjne w ka dym przypadku wnioskowa³y o absolutorium, a wiêc znaj¹c sytuacjê chor¹gwi uzna³y, e komendanci dzia³ali prawid³owo. Zawisza to pierwszy z trzech g³ównych sk³adników zad³u enia Zwi¹zku. A drugi element? Wczeœniej jeszcze warto zasygnalizowaæ, e oprócz tych trzech du ych sk³adników zad³u enia, w bilansach ZHP od 5 lat jest jeszcze jedna sporna kwota, która dotyczy dzia³alnoœci radiowej. Ten spór z firm¹ IP o kwotê ponad 400 tysiêcy z³otych toczy siê te przed s¹dem polubownym. A wracaj¹c do pytania druga du a sprawa to zobowi¹zania publicznoprawne. Piêæ chor¹gwi, tj. zachodniopomorska, podkarpacka, kielecka, krakowska i opolska oraz G³ówna Kwatera i Centrum Wychowania Morskiego maj¹ zobowi¹zania wobec Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Urzêdu Skarbowego. Na jak¹ kwotê? Jest to dok³adnie ,68 z³. Co robione jest w tej sprawie? Zgodnie z ustaw¹ o restrukturyzacji niektórych zad³u eñ publiczno-prawnych i w zwi¹zku z tym, e jesteœmy, jako ZHP, wpisani do rejestrów przedsiêbiorców, mogliœmy wyst¹piæ z wnioskami o restrukturyzacjê naszych zad³u eñ. G³ówna Kwatera przygotowa³a zad³u one jednostki do z³o enia takich wniosków, wszystkie te jednostki wyst¹pi³y z wnioskami i wszystkie otrzyma³y decyzjê pozytywn¹ z ZUS i urzêdów skarbowych. Ile dziêki temu ubêdzie nam d³ugów? Jeœli chodzi o urzêdy skarbowe, to praktycznie p³aci siê tylko 15% op³aty restrukturyzacyjnej, a pozosta³e zobowi¹zania wraz z odsetkami s¹ umarzane. Natomiast w przypadku ZUS jest trochê gorzej, poniewa nie jest umarzana sk³adka na ubezpieczenie emerytalne oraz czêœæ pracownicza pozosta³ych sk³adek. Wprawdzie tam te znaczne sumy s¹ umorzone, ale nie jest to tak du a procentowo kwota, jak w przypadku urzêdów skarbowych. A konkretnie na umorzenie jakiej kwoty z tych ponad 5 mln z³ mo emy liczyæ? Jest to ,41 z³ (bez odsetek). Wygl¹da to doskonale, czy jednak znajd¹ siê pieni¹dze na op³aty restrukturyzacyjne i dla ZUS? Czy s¹ na to zapewnione jakieœ œrodki? Op³aty restrukturyzacyjne ju zosta³y wniesione ze œrodków w³asnych tych jednostek, a w przypadku zobowi¹zañ Krakowa i G³ównej Kwatery (pozosta³ych po CORT w osicach) dodatkowo zosta³y sprzedane dwie nieruchomoœci, które by³y zbêdne do dzia³alnoœci statutowej ZHP. A czy zad³u one chor¹gwie s¹ przygotowane na sp³atê podlegaj¹cych restrukturyzacji zobowi¹zañ publicznoprawnych? W³aœnie w tym momencie nad tym pracujemy, dlatego, e termin zap³aty wiêkszoœci z tych kwot to 30 listopada tego roku. Rozumiem, e te d³ugi wziê³y siê z niep³acenia podatków oraz sk³adek na ZUS od p³ac osób zatrudnionych w ZHP na umowê o pracê oraz umowy zlecenia i o dzie³o? Tak. Z jakiego roku pochodz¹ te zobowi¹zania? Najwiêksza kwota pochodzi z okresu CZUWAJ

4 NADZÓR I ODPOWIEDZIALNOŒÆ Nasuwa siê wiêc pytanie: co robi³y komisje rewizyjne, no a przede wszystkim, co robi³a G³ówna Kwatera ZHP, która zgodnie ze Statutem sprawuje nadzór nad jednostkami ni szego szczebla? Dlaczego G³ówna Kwatera dopuœci³a do powstania tak olbrzymich zad³u eñ? Przecie komisje rewizyjne w ka dym przypadku wnioskowa³y o absolutorium, a wiêc znaj¹c sytuacjê chor¹gwi uzna³y, e komendanci dzia³ali prawid³owo. A G³ówna Kwatera? G³ówna Kwatera mia³a zbyt s³abe instrumenty nadzoru. St¹d miêdzy innymi tak wiele zmian w tym zakresie po XXXII ZjeŸdzie ZHP: funkcje skarbników, zjazdy sprawozdawcze, system komputerowy do obs³ugi finansowo-ksiêgowej, audyt, nowe zapisy w instrukcjach i ogólnie regulacjach wewnêtrznych. Czy to zad³u enie to efekt niegospodarnoœci, niefrasobliwoœci, nieodpowiedzialnoœci czy po prostu g³upoty? Przecie ta sytuacja wziê³a siê z decyzji konkretnych ludzi! Ale to by³y trudne decyzje, bo likwidacja etatów wi¹za³aby siê w praktyce z likwidacj¹ tych chor¹gwi czy G³ównej Kwatery ZHP. A nie by³o ju œrodków, aby po zap³aceniu pensji p³aciæ jeszcze ZUS i podatki. Ale jeœli w jakiejœ normalnej, dobrze zarz¹dzanej firmie nie domyka siê bud et, to nie brnie ona w d³ugi, tylko tnie koszty, miêdzy innymi przez redukcjê etatów. A tego tu nie by³o. My nie mieliœmy normalnej sytuacji. Szczególnie w latach obiecywano dotacje na przedsiêwziêcia, które odby³y siê, a wiêc ponieœliœmy koszty, a obiecane dotacje w koñcu do Zwi¹zku nie dotar³y. Nie odwo³ywaliœmy kursów i imprez programowych, bo mia³y byæ pieni¹dze. Daliœmy siê zaskoczyæ, mo e byliœmy zbyt ³atwowierni. Problem etatów jest znacznie szerszy. Przecie wiêkszoœæ zad³u eñ do ZUS to sk³adki za pobory w komendach hufców. Tam wyp³acano kwoty netto i nie odprowadzano kwoty sk³adek do chor¹gwi, które rozliczaj¹ siê z ZUS. Problem w tym, e komendanci chor¹gwi czêsto s¹ zak³adnikami hufcowych, bo w³aœnie od hufcowych zale y ich wybór na funkcjê. Jeœli chodzi o zwolnienia, to akurat w przypadku Opola one by³y. Problem polega na tym, e to by³o rok czy pó³tora za póÿno. I zebra³a siê kwota ogromna, zw³aszcza e odsetki od zobowi¹zañ publiczno-prawnych jeszcze kilka lat temu by³y kosmiczne! Wiêkszoœæ tego d³ugu to w³aœnie naros³e przez lata odsetki. Czy ja dobrze zrozumia³em twierdzisz, e ci komendanci dobrze zrobili? Nie, ja nic takiego nie powiedzia- ³em, natomiast mówiê tutaj o skali trudnoœci podejmowanych decyzji. Byæ mo e komendanci nie byli przygotowani, aby podejmowaæ takie decyzje w praktyce o samolikwidacji, o likwidacji obs³ugi jednostek harcerskich. Ale zgodzisz siê z tym, e s¹ ludzie odpowiedzialni za te decyzje albo za ich brak? Nie jest to jakaœ szara masa, ale konkretni ludzie znani z imienia i nazwiska. Niezale nie od tych trudnych warunków to oni s¹ winni zaistnia³ej sytuacji? S¹ winni niepodejmowania decyzji tak bym powiedzia³. Kolejn¹ spraw¹, która siê pojawia w Internecie, jest kwestia odpowiedzialnoœci e mo na wpêdziæ w d³ugi nasz Zwi¹zek, a jednak unikn¹æ odpowiedzialnoœci! St¹d moje pytanie: co trzeba zrobiæ, jak trzeba zadzia³aæ na szkodê Zwi¹zku, aby ponieœæ za to odpowiedzialnoœæ? Jeœli mówimy o przesz³oœci, to jak widaæ mo na by³o wiele. Ale to ju historia. I nie radzê nikomu sprawdzaæ, czy mo na przekroczyæ zakres udzielonych pe³nomocnictw maj¹tkowych i podejmowaæ zobowi¹zania bez pokrycia. Czyli nale y oczekiwaæ zdecydowanych reakcji w³adz Zwi¹zku w podobnych sytuacjach? Tak! Jednak problem w Zwi¹zku polega na tym, e jak siê podejmuje decyzje dyscyplinuj¹ce, egzekwuj¹ce odpowiedzialnoœæ, np. cofaj¹ce pe³nomocnictwa, to okazuje siê, e z³y jest ten, kto tak¹ decyzjê podj¹³, a nie ten, kto zawini³. Musimy zmie- DOTACJE DLA ZHP Z URZÊDÓW CENTRALNYCH W LATACH rok Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu > z³ Ministerstwo Obrony Narodowej > z³ Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej > z³ (na dzia³ania podejmowane przez chor¹gwie) Biuro Pe³nomocnika Rz¹du ds. rodziny > z³ Urz¹d Kultury Fizycznej i Sportu > z³ 2001 rok Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu > z³ Ministerstwo Obrony Narodowej > z³ Biuro Pe³nomocnika Rz¹du ds. rodziny > z³ (na wymianê zagraniczn¹) Urz¹d Kultury Fizycznej i Sportu > z³ Agencja W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa > z³ 2002 rok Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu > z³ Ministerstwo Obrony Narodowej > z³ Agencja W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa > (na wypoczynek dzieci z terenów popegeerowskich) Narodowy Bank Polski > (na Barwy przysz³oœci kierunek ekonomiczny) Szczególnie w latach obiecywano dotacje na przedsiêwziêcia, które odby³y siê, a wiêc ponieœliœmy koszty, a obiecane dotacje w koñcu do ZHP nie dotar³y. CZUWAJ

5 STAN P ATNOŒCI SK ADEK DO ORGANIZACJI MIÊDZYNARODOWYCH STAN NA 12 KWIETNIA 2003 R. WP ATY DO ICCG ,00 USD za rok 2001 WP ATY DO ICCS ,00 USD za rok ,00 USD za rok ,00 USD za rok 2000 WP ATY DO ISGF ,00 EUR za rok ,00 EUR za ,00 EUR za 2002 WP ATY DO WAGGGS ,00 GBP œwiatowa 1999/2000 (I rata) ,00 GBP œwiatowa 1999/2000 (II rata) ,00 GBP œwiatowa 1999/2000 (III rata) ,00 GBP œwiat. 1999/2000 (IV ostatnia rata) ,00 GBP europejska 1999/2000(I rata) ,00 GBP europ. 1999/2000 (II ostatnia rata) ,00 GBP œwiatowa 2000/2001 (I rata) ,00 GBP œwiatowa 2000/2001 (II rata) ,00 GBP œwiatowa 2000/2001 (III rata) WP ATY DO WOSM ,00 CHF œwiatowa 2000/2001 (I rata) ,00 CHF œwiatowa 2000/2001 (II rata) ,00 CHF œwiatowa 2000/2001 (III ostatnia) ,00 CHF europejska 1999/2000 ` Zród³o: niæ zbiorow¹ mentalnoœæ! Myœlê, e z tego tak e wynika potrzeba wy³onienia profesjonalnych skarbników, liderów dzia³alnoœci gospodarczej, kierowników baz i oœrodków. SK ADKI DO WOSM I WAGGGS Pozosta³ nam trzeci element naszego zad³u enia, czyli... Zobowi¹zania miêdzynarodowe z tytu³u niep³acenia sk³adek do organizacji skautowych. Jaka to kwota? Po ZjeŸdzie ta kwota wynosi³a oko- ³o pó³tora miliona z³otych. W tym momencie jest to oko³o 940 tysiêcy z³otych. Redukcja tego zad³u enia nast¹pi³a przede wszystkim w wyniku przekazywania œrodków zebranych ze sk³adek cz³onkowskich. Kiedy bêdziemy na czysto wobec organizacji skautowych? Podpisaliœmy porozumienie z WOSM i WAGGGS, zmierzaj¹ce do tego, e do koñca 2004 r. zobowi¹zania zostan¹ wyzerowane i zaczniemy p³aciæ bie ¹ce sk³adki. Trzeba jednak przyznaæ, e ten plan jest nieco zagro ony. SK ADKI I BONUSY Podpisaliœmy porozumienie z WOSM i WAGGGS do koñca 2004 r. zobowi¹zania zostan¹ wyzerowane i zaczniemy p³aciæ bie ¹ce sk³adki. Dlaczego? Poniewa nie wp³ywaj¹ sk³adki cz³onkowskie za ubieg³y rok. Ogólnie w 2002 r. sk³adki by³y p³acone na poziomie 55%. Jednak s¹ chor¹gwie, które op³aci³y zaledwie po kilka procent swoich sk³adek i to rodzi powa ne k³opoty. A czwarty kwarta³ zosta³ op³acony praktycznie tylko przez Chor¹giew Ziemi Lubuskiej. Na regionalnej zbiórce hufcowych w Funce ktoœ z Chor¹gwi Wielkopolskiej pyta³, co G³ówna Kwatera z tym zrobi. Dziœ ktoœ z Chor¹gwi Œl¹skiej powiedzia³: my p³acimy uczciwie sk³adki i jeszcze trochê, nasza cierpliwoœæ siê skoñczy. No w³aœnie co G³ówna Kwatera z tym zrobi? Jeszcze w ubieg³ym roku by³a wydana decyzja Naczelnika i Skarbnika w sprawie restrykcji wobec tych jednostek, które nie op³acaj¹ sk³adek, np. w postaci nieudzielenia zgody na rejestracjê obozów. Z drugiej strony pracujemy nad pewnymi bonusami, eby op³acanie sk³adki wi¹za³o siê z konkretnymi korzyœciami dla instruktorów czy w ogóle cz³onków ZHP. Ale g³ówny problem polega na tym, e ze sk³adk¹ siê nie pracuje i e nie pracowa³o siê przez ca³e lata. Bodaj e dwa lata temu Naczelnik wyzerowa³ wzajemne zobowi¹zania pomiêdzy G³ówn¹ Kwater¹ a chor¹gwiami, co sprowadza³o siê tak e do umorzenia nieop³aconych sk³adek cz³onkowskich. Z perspektywy czasu wydaje siê, e nie by³o to dobre posuniêcie, poniewa wiele osób pewnie myœli, e skoro raz siê uda³o, to mo e drugi raz te umorz¹ sk³adki? Nie umorz¹! Bêdziemy podtrzymywaæ decyzje dotycz¹ce restrykcji zwi¹zanych z akcj¹ letni¹ czy rozdzia- ³em œrodków otrzymywanych przez G³ówn¹ Kwaterê proporcjonalnie do op³aconych sk³adek, a nie liczebnoœci chor¹gwi, wynikaj¹cej ze spisu harcerskiego. Chodzi o to, aby daæ sygna³, e ci cz³onkowie organizacji, którzy wype³niaj¹ wobec niej swoje zobowi¹zania, s¹ przez ni¹ proporcjonalnie wspierani. Absolutnie nie bêdzie umorzenia, a tamto umorzenie, które by³o, wynika³o z mnóstwa prowadzonych przez kilka poprzednich lat kompensat i wzajemnych rozliczeñ. Tylko takie radykalne ciêcie mog³o spowodowaæ wyzerowanie tego i rozpoczêcie wszystkiego od nowa. Rozumiem, e ktoœ, kto bêdzie to czyta³, a nie jest w porz¹dku wobec naszej organizacji, ma porzuciæ nadziejê, e mu siê upiecze? Im szybciej porzuci tê myœl, tym lepiej dla niego! Porozmawiajmy jeszcze o tych bonusach wynikaj¹cych z p³acenia sk³adek... Pracujemy teraz bardzo intensywnie nad kart¹ rabatow¹, która z jednej strony bêdzie potwierdza³a op³acanie sk³adki cz³onkowskiej, a z drugiej strony bêdzie kart¹ rabatow¹ na pewne zakupy czy us³ugi dla osób bêd¹cych cz³onkami ZHP. Najwiêcej bonusów kierujemy do instruktora ZHP, poniewa uwa amy, e nale y doceniæ kadrê, która wy- 10 CZUWAJ

6 konuje tê ogromn¹ pracê spo³eczn¹, wychowawcz¹. Jakie us³ugi czy zakupy bêd¹ objête rabatami? Karta wesz³aby od wrzeœnia, czyli od pocz¹tku nowego roku harcerskiego i mogê powiedzieæ o tym, nad czym prace s¹ ju zaawansowane. Po pierwsze: kwestia ubezpieczeñ. W tym momencie renegocjujemy porozumienie z Poloni¹ chodzi o ubezpieczenia z tytu³u OC, ubezpieczenia samochodu czy nieruchomoœci. Pracujemy tak e nad mo liwoœciami upustów z tytu³u zakupu sprzêtu komputerowego, oprogramowania firmy Microsoft czy samochodów. S¹ to wszystko zni ki zwi¹zane z du- ymi zakupami... Karta to tak e zni ki w naszych oœrodkach harcerskich, np. podczas prywatnego wyjazdu instruktora z rodzin¹, w Komisji Dostaw Harcerskich czy Harcerskim Biurze Wydawniczym. Ta karta to generalnie przedsiêwziêcie rozwojowe, zak³adam, e ci¹gle bêdzie przybywaæ us³ug i produktów objêtych jej programem. PERSPEKTYWY Wróæmy do trzech zasadniczych elementów sk³adaj¹cych siê na nasze d³ugi. Nawet po restrukturyzacji, nawet po wygraniu sprawy Zawiszy przed s¹dem polubownym, pozostan¹ olbrzymie kwoty, od których nie uciekniemy. Jaki jest pomys³ na ich zdobycie? Zak³adamy, e jedynym Ÿród³em pokrycia naszych zobowi¹zañ wobec WOSM i WAGGGS bêd¹ sk³adki cz³onkowskie. W przypadku dwóch pozosta³ych pozycji, pracujemy w tej chwili nad niepubliczn¹ emisj¹ obligacji, zmierzaj¹c¹ do tego, by z ich sprzeda y pokryæ te zobowi¹zania. Zak³adamy, e emisja by³aby jedna i dotyczy³a równie zobowi¹zañ w chor¹gwiach, gdzie poszczególne jednostki odpowiada³yby za zabezpieczenie tej emisji i za sp³atê bie ¹cej obs³ugi. A iluletnie by³yby to obligacje? Myœlimy o co najmniej piêciu latach. Minie piêæ lat i trzeba bêdzie te obligacje wykupiæ... Komendanci chor¹gwi twierdz¹, e s¹ w stanie, przy tym maj¹tku, jaki posiadaj¹, odk³adaæ co roku stosowne kwoty, które pozwol¹ te zobowi¹zania sp³aciæ. To przedsiêwziêcie to nic innego, jak zarz¹dzanie d³ugiem. Chodzi o to, aby wybraæ najsensowniejsz¹ i najbezpieczniejsz¹ formu³ê kredytu i doprowadziæ do tego, eby sukcesywnie, przez kilka lat, sp³aciæ wszelkie zaleg³oœci. Czy na ZjeŸdzie za dwa i pó³ roku bêdziemy mogli us³yszeæ, e Zwi¹zek nie ma d³ugów, no z wyj¹tkiem zobowi¹zañ w obligacjach? Oczywiœcie, do tego d¹ ymy! Nie pozostaje wiêc nic innego, jak tylko yczyæ tego nam wszystkim. Dziêkujê za rozmowê. ROZMAWIA : HM. GRZEGORZ CA EK chor¹giew I kwarta³ II kwarta³ III kwarta³ IV kwarta³ Bia³ostocka 100,00 7,68 0,00 0,00 Dolnoœl¹ska 100,00 100,00 100,00 37,31 Gdañska 100,00 100,00 27,57 0,00 Kielecka 100,00 29,35 0,00 0,00 Krakowska 85,81 0,00 0,00 0,00 Kujawsko-Pomorska 100,00 82,29 0,00 0,00 Lubelska 90,35 0,00 0,00 0,00 ódzka 100,00 100,00 100,00 10,40 Mazowiecka 100,00 37,02 0,00 0,00 Opolska 17,07 0,00 0,00 0,00 Podkarpacka 100,00 25,89 0,00 0,00 Sto³eczna 100,00 100,00 100,00 0,00 Œl¹ska 100,00 100,01 100,00 72,02 Warmiñsko-Mazurska 100,00 100,00 100,00 0,06 Wielkopolska 100,00 100,00 100,00 0,00 Zachodnio-Pomorska 100,00 100,00 70,27 0,00 Ziemi Lubuskiej 100,00 100,00 100,00 100,00 G³ówna Kwatera 100,00 100,00 100,00 100,00 razem 94,57 66,35 49,44 12,28 S¹ chor¹gwie, które op³aci³y zaledwie po kilka procent swoich sk³adek cz³onkowskich i to rodzi powa ne k³opoty. STAN P ATNOŒCI SK ADEK CZ ONKOWSKICH ZA 2002 ROK STAN NA 12 KWIETNIA 2003 R. (dane w procentach) ` Zród³o: CZUWAJ

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK

Reforma emerytalna. Co zrobimy? SŁOWNICZEK SŁOWNICZEK Konto w (I filar) Każdy ubezpieczony w posiada swoje indywidualne konto, na którym znajdują się wszystkie informacje dotyczące ubezpieczonego (m. in. okres ubezpieczenia, suma wpłaconych składek).

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław

FUNDACJA Kocie Życie. Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław FUNDACJA Kocie Życie Ul. Mochnackiego 17/6 51-122 Wrocław Sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2012 do 31.12.2012 1 SPIS TREŚCI: WSTĘP OŚWIADCZENIE I. BILANS I. RACHUNEK WYNIKÓW II. INFORMACJA DODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO KOMISJA REWIZYJNA Hufca ZHP Łódź Widzew ----------------------------------------------------------------------

ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO KOMISJA REWIZYJNA Hufca ZHP Łódź Widzew ---------------------------------------------------------------------- NA ZJAZD SPRAWOZDAWCZY HUFCA W DNIU 24.10.2015r. ---------------------------------------------------------------------- Działając na podstawie Statutu ZHP 54 pkt. 1i 2 oraz 1pkt. 4 Regulaminu Pracy Komisji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość

Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Statut Stowarzyszenia MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę MAXIMUS Stowarzyszenie Osób Chorych na Otyłość, w dalszych postanowieniach

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Fed musi zwiększać dług

Fed musi zwiększać dług Fed musi zwiększać dług Autor: Chris Martenson Źródło: mises.org Tłumaczenie: Paweł Misztal Fed robi, co tylko może w celu doprowadzenia do wzrostu kredytu (to znaczy długu), abyśmy mogli powrócić do tego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r.

UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ. z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. UCHWAŁA NR IV.16.2014 RADY MIEJSKIEJ W BIAŁEJ z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Biała na 2014 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku

Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku Uchwała Nr 182/2008 Zarządu Powiatu Lubańskiego z dnia 11 marca 2008 roku w sprawie przekazania Radzie Powiatu Lubańskiego sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1.

U S T A W A. z dnia. o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. P r o j e k t z dnia U S T A W A o zmianie ustawy o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół. Art. 1. W ustawie z dnia 18 września 2001 r. o ułatwieniu zatrudnienia absolwentom szkół (Dz.U. Nr 122, poz.

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE. Rozdział I STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA DYREKTORÓW SZPITALI W KRAKOWIE Rozdział I Postanowienia Ogólne. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Dyrektorów Szpitali w Krakowie w dalszej części określone

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r.

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Sprawozdanie z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07

Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowowytwórczej) 2015-12-17 16:02:07 2 Podatek przemysłowy (lokalny podatek od działalności usługowo-wytwórczej) Podatek przemysłowy (lokalny podatek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R.

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2010 R. Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Jogi IYENGARA Siedziba: Kraków, ul. Gertrudy 4 Forma prawna: Stowarzyszenie Numer w KRS: 00000158296 Rodzaj działalności:

Bardziej szczegółowo

STATUT CHODZIESKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO HALS. I. Nazwa stowarzyszenia i godło. I. Teren działania i siedziba

STATUT CHODZIESKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO HALS. I. Nazwa stowarzyszenia i godło. I. Teren działania i siedziba STATUT CHODZIESKIEGO STOWARZYSZENIA SPORTOWEGO HALS I. Nazwa stowarzyszenia i godło 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Chodzieskie Stowarzyszenie Sportowe HALS, w skrócie Ch.S.S. HALS zwane w dalszym ciągu statutu

Bardziej szczegółowo

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH. Wniosek DECYZJA RADY KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH Bruksela, dnia 13.12.2006 KOM(2006) 796 wersja ostateczna Wniosek DECYZJA RADY w sprawie przedłużenia okresu stosowania decyzji 2000/91/WE upoważniającej Królestwo Danii i

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia: 13.04.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.prgok.pl Piła: Prowadzenie obsługi bankowej Związku Numer ogłoszenia: 145986-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe ubezpieczenie Miasta. Koszt poboru podatków i innych opłat

Kompleksowe ubezpieczenie Miasta. Koszt poboru podatków i innych opłat 3.4.1.4. FINANSE I RÓśNE ROZLICZENIA Kompleksowe ubezpieczenie Miasta 2 370 000 zł - Biuro Prezydenta Miasta Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy z tytułu wykonywania władzy publicznej,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Za okres: od 01 stycznia 2013r. do 31 grudnia 2013r. Nazwa podmiotu: Stowarzyszenie Przyjaciół Lubomierza Siedziba: 59-623 Lubomierz, Plac Wolności 1 Nazwa i numer w rejestrze: Krajowy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia SPIN

Statut Stowarzyszenia SPIN Statut Stowarzyszenia SPIN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę SPIN w dalszej części Statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM

STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM Jednolity tekst Statutu Fundacji ING Dzieciom na dzień 3.06.2014 STATUT FUNDACJI ING DZIECIOM 1 Fundację Banku Śląskiego ustanowiono aktem notarialnym w dniu 18 kwietnia 1991r. (Repertorium A Państwowe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna

Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna Sprawozdanie Rady Nadzorczej KERDOS GROUP Spółka Akcyjna z oceny sprawozdania Zarządu z działalności KERDOS GROUP S.A. w roku obrotowym obejmującym okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. oraz sprawozdania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica

STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica STATUT Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Wierzbica w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem, po jego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu

REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Uchwała nr 4/10/2010 z dnia 06.10.2010 r. REGULAMIN RADY RODZICÓW Liceum Ogólnokształcącego Nr XVII im. A. Osieckiej we Wrocławiu Podstawa prawna: - art. 53.1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/15 Rady Gminy Dmosin z dnia 30 grudnia 2015 r. Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF) Gminy Dmosin na lata 2016 2027 ujętej w załączniku Nr 1 I. Objaśnienia

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010 rok 1. Nazwa, siedziba i adres organizacji Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Dzieciom i Młodzieży POMOCNI 41-700 Ruda Śląska, ul. Bujoczka 12 2. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 27/VIII/2010

Uchwała Nr 27/VIII/2010 Uchwała Zarządu MZK Nr 27/VIII/2010 z dnia 11.08.2010 w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Związku za I półrocze 2010 roku Uchwała Nr 27/VIII/2010 Zarządu Międzygminnego Związku

Bardziej szczegółowo

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne.

Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. Wypełniają je wszystkie jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiaty, województwa, miasta na prawach powiatu oraz związki komunalne. 1. Komentarz Sprawozdanie przedstawia pełną szczegółowość

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Prospołeczne zamówienia publiczne

Prospołeczne zamówienia publiczne Prospołeczne zamówienia publiczne Przemysław Szelerski Zastępca Dyrektora Biura Administracyjnego Plan prezentacji Zamówienia publiczne narzędzie Zamówienia prospołeczne w teorii Zamówienia prospołeczne

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT)

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) REGULAMIN PRACY ZARZĄDU GDAŃSKIEJ ORGANIZACJI TURYSTYCZNEJ (GOT) I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oraz tryb działania Zarządu Gdańskiej Organizacji Turystycznej. 2. Podstawę

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci

SPRAWOZDANIE FINANSOWE. Fundacja Uniwersytet Dzieci SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacja Uniwersytet Dzieci Sprawozdanie dotyczy okresu sprawozdawczego 01.01.2014 31.12.2014 1/11 Spis treści Bilans za rok 2014... 3 Rachunek Zysków i Strat za rok 2014... 5 Dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zaliczka jako forma finansowania Projektów. Projekt wspó finansowany przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Zaliczka jako forma finansowania Projektów 1 Ogólna zasady zaliczkowania Dzia anie 8.2 Zaliczka przekazywana jest jednokrotnie na podstawie wniosku o p atno zaliczkow. Wysoko zaliczki nie mo e by wy sza

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism

Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Formy zatrudnienia zarządu spółki kapitałowej. Aspekty prawne, podatkowe i ubezpieczeniowe. Zawiera wzory pism Agnieszka Kowalska,,, Artur Kowalski Publikacja stanowi kompendium wiedzy na 2010 rok dotyczące

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA. Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007

INFORMACJA DODATKOWA. Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007 INFORMACJA DODATKOWA Do sprawozdania finansowego STOWARZYSZENIA KLON/JAWOR za okres 01.01.2007 31.12.2007 Stowarzyszenie Klon/Jawor powstało w 02-08-2000 r. Do rejestru Stowarzyszeń i innych Organizacji

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Art New media S.A. uchwala, co następuje: y uchwał Spółki Art New media S.A. zwołanego w Warszawie, przy ulicy Wilczej 28 lok. 6 na dzień 22 grudnia 2011 roku o godzinie 11.00 w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT RAWSKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GIER FABULARNYCH I FANTASTYKI TOPORY. Rozdział I Postanowienia Ogólne

STATUT RAWSKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GIER FABULARNYCH I FANTASTYKI TOPORY. Rozdział I Postanowienia Ogólne STATUT RAWSKIEGO STOWARZYSZENIA MIŁOŚNIKÓW GIER FABULARNYCH I FANTASTYKI TOPORY Rozdział I Postanowienia Ogólne Art. 1. Stowarzyszenie działające na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę Rawskie Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: RUCHOWA AKADEMIA ZDROWIA (w skrócie RAZ - Szczecin ) w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu.

Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Uchwała nr 21 /2015 Walnego Zebrania Członków z dnia 11.12.2015 w sprawie przyjęcia Regulaminu Pracy Zarządu. Na podstawie 18 ust. 4.15 Statutu Stowarzyszenia, uchwala się co następuje. Przyjmuje się Regulamin

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie sprawozdania partii politycznej Prawo i Sprawiedliwość o źródłach pozyskania środków finansowych w 2010 r. Państwowa Komisja Wyborcza

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości.

2. Ogólny opis wyników badania poszczególnych grup - pozycji pasywów bilansu przedstawiono wg systematyki objętej ustawą o rachunkowości. B.III. Inwestycje krótkoterminowe 1 303,53 zł. 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 1 303,53 zł. - w jednostkach powiązanych 0,00 zł. - w pozostałych jednostek 0,00 zł. - środki pieniężne i inne aktywa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. BP.I.3012-2/60/10 arządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2010 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

4) Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby/osób reprezentujących producenta rolnego:

4) Imię, nazwisko i dane kontaktowe osoby/osób reprezentujących producenta rolnego: Wniosek o potwierdzenie, że pomoc w formie dopłat do składek ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich udzielana w ramach notyfikowanego programu pomocy nr SA.39562 (2014/N), zawierający scenariusz

Bardziej szczegółowo

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF

Pozostałe informacje do raportu za I kwartał 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF Pozostałe informacje do raportu za 2010 r. - zgodnie z 87 ust. 7 Rozp. MF 1. Wybrane dane finansowe Wybrane dane finansowe (rok bieŝący) 01.01.10 r do 31.03.10r w tys. zł 01.01.09 r do 31.03.09 r 01.01.10

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r.

SPRAWOZDANIE. Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. 1 SPRAWOZDANIE Z wykonania zadań zleconych za okres 01.01.2013 r. 31.12.2013 r. Plan dotacji na 2013 r. ustalono w kwocie 2.684.007,70 zł., wykonanie za 2013r wyniosło 2.662.276,84 zł tj. 99,19% zgodnie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego na lata 2015-2030 I. Objaśnienia wartości dochodów przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Gryfickiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej SERENCZA i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

STATUT. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej SERENCZA i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej SERENCZA STATUT I. Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Promocji Twórczości Łemkowskiej SERENCZA i zwane jest w dalszej części

Bardziej szczegółowo

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY

GDZIE DZIEDZICZYMY, CO DZIEDZICZYMY, JAK DZIEDZICZYMY 08 kwietnia 2014 r. Od dziś, 1 kwietnia 2014 r., przez najbliższe cztery miesiące, ubezpieczeni płacący składki emerytalne będą mogli zdecydować gdzie chcą gromadzić kapitał na przyszłe emerytury: czy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców

Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców Uchwała nr 1/2013 Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 59 w Poznaniu z dnia 30 września 2013 roku w sprawie Regulaminu Rady Rodziców 1. Na podstawie art.53 ust.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPÓŁ SZKÓŁ im. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W GOSTYNINIE REGULAMIN RADY RODZICÓW Do uŝytku wewnętrznego Regulamin Rady Rodziców przy Zespole Szkół im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gostyninie Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Załącznik Nr 3 do Uchwały nr 106/XIII/15 Rady Gminy Nowa Ruda z dnia 29 grudnia 2015 roku Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny)

BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) BILANS STOWARZYSZENIE PRACOWNIA FILMOWA COTOPAXI REGON: 141368601 (nazwa jednostki) na dzień 31.12.2014 (numer statystyczny) Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 czerwca 2016 r. Poz. 789 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rocznych i półrocznych sprawozdań ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO OŚWIATOWGO TvO CHEŁMSAT

STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO OŚWIATOWGO TvO CHEŁMSAT STATUT STOWARZYSZENIA SPOŁECZNO OŚWIATOWGO TvO CHEŁMSAT ROZDZIAŁ I: Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie przyjmuje nazwę: Stowarzyszenie Społeczno Oświatowe TvO CHEŁMSAT, nazwa skrócona TvO CHEŁMSAT

Bardziej szczegółowo

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.

HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs. HAŚKO I SOLIŃSKA SPÓŁKA PARTNERSKA ADWOKATÓW ul. Nowa 2a lok. 15, 50-082 Wrocław tel. (71) 330 55 55 fax (71) 345 51 11 e-mail: kancelaria@mhbs.pl Wrocław, dnia 22.06.2015 r. OPINIA przedmiot data Praktyczne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem

Uzasadnienie. wykonywania pracy, wynagrodzenie za pracę odpowiadające rodzajowi pracy, ze wskazaniem Uzasadnienie Projekt ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy ma na celu wprowadzenie nakazu potwierdzania pracownikowi przez pracodawcę podstawowych ustaleń związanych z zawarciem umowy o pracę w formie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU

GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU GRUPA KAPITAŁOWA POLIMEX-MOSTOSTAL SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES 12 MIESIĘCY ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2006 ROKU Warszawa 27 lutego 2007 SKONSOLIDOWANE RACHUNKI ZYSKÓW I STRAT

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług.

1. Brak wystawiania faktur wewnętrznych dokumentujących WNT lub import usług. Jakie problemy podatkowe występują w przypadku przepisów ustawy o VAT? W trakcie audytów podatkowych audytorzy szczególną uwagę zwracają na rozliczenie przez podatników faktur wystawionych przez zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 29.02.2016r. roku dysponuje kwotą środków w wysokości: 13 955 339 zł

Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie na dzień 29.02.2016r. roku dysponuje kwotą środków w wysokości: 13 955 339 zł Powiatowy Urząd Pracy w Czarnkowie realizuje zadania na podstawie ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r.o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity Dz.U.2015, poz.149 z późn.zm.) stosując

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356

OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 OSZACOWANIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA z dnia... 2004 roku Dz. U. z dnia 12 marca 2004 r. Nr 40 poz.356 w celu wszczęcia postępowania i zawarcia umowy opłacanej ze środków publicznych 1. Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych za 2011 roku. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 2/2012 Kierownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Czernicach Borowych z dnia 27 lutego 2012 roku Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10 Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i oprogramowanie ABBYY Fine Reader 7.0) wraz z serwisem i gwarancją Termin

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R.

BUDŻETY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE 35-959 Rzeszów, ul. Jana III Sobieskiego 10 tel.: 17 85 35 210, 17 85 35 219; fax: 17 85 35 157 http://rzeszow.stat.gov.pl/; e-mail: SekretariatUSRze@stat.gov.pl BUDŻETY

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT

ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT ZAGADNIENIA PODATKOWE W BRANŻY ENERGETYCZNEJ - VAT Szanowni Państwo! Prowadzenie działalności w branży energetycznej wiąże się ze specyficznymi problemami podatkowymi, występującymi w tym sektorze gospodarki.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo