Publikacja w Newsweeku, a wczeœniej w licznych gazetach lokalnych, pytania zg³aszane podczas regionalnych zbiórek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Publikacja w Newsweeku, a wczeœniej w licznych gazetach lokalnych, pytania zg³aszane podczas regionalnych zbiórek"

Transkrypt

1 Publikacja w Newsweeku, a wczeœniej w licznych gazetach lokalnych, pytania zg³aszane podczas regionalnych zbiórek komendantów hufców sprawi³y, e d³ugi ZHP sta³y siê jednym z czêœciej poruszanych tematów wœród instruktorów. Stwierdziliœmy wiêc, e najwy szy ju czas, aby zaj¹æ siê nimi w Czuwaj. Jesteœmy przekonani, e w tak trudnej i z³o onej sytuacji ZHP, jego kadrze nale y siê rzetelna, pe³na informacja z pierwszej rêki o stanie finansów Zwi¹zku. Nie ma bowiem nic gorszego, jak dowiadywaæ siê o zad³u eniu swojej organizacji z gazet. To rodzi niepotrzebne plotki, podejrzenia, a nawet rozmaite teorie spiskowe. Liczymy, e ten temat z ok³adki, którego osi¹ jest d³uga rozmowa ze Skarbnikiem ZHP, przybli y wszystkim czytaj¹cym rzeczywisty stan naszych finansów. Mamy œwiadomoœæ, e nie znalaz³y siê w tym tekœcie odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeœli po jego przeczytaniu bêdziecie oczekiwaæ jeszcze jakichœ wyjaœnieñ napiszcie do nas, a obiecujemy, e bêdziemy dr¹ yæ temat a do skutku! redakcja MÓWI SKARBNIK ZHP: ZHP Czy ZHP jest bankrutem? Absolutnie nie mo na tak powiedzieæ! ZHP nie jest bankrutem! Nie ma realnie adnych zagro eñ polegaj¹cych na tym, e komornik mo e cokolwiek zlicytowaæ, albo e w ogóle komornik w organizacji chodzi i œci¹ga jakiœ maj¹tek. Ale ludzie siê boj¹ i myœl¹ tak: skoro jesteœmy jako Zwi¹zek jedn¹ osob¹ prawn¹, to jeœli gdzieœ s¹ d³ugi, komornik bêdzie szed³ tam, gdzie naj³atwiej coœ wyegzekwowaæ. Myœlê, e ten strach jest uzasadniony, dlatego chcia³em siê upewniæ na pewno nigdzie w Zwi¹zku nie ma komornika? Nie, nie ma w Zwi¹zku komornika. A sprawa tzw. barki, czyli bazy harcerskiej dru yny wodnej w Opolu, o której pisa³ Newsweek? Z artyku³u wynika³o wyraÿnie, e komornik zamierza zaj¹æ barkê, albo e zostanie ona po prostu sprzedana. Jest to nieporozumienie. Nikt nie ma takiej intencji, aby sprzedaæ barkê. Nikt z komendy Chor¹gwi Opolskiej nawet o tym nie pomyœla³. To sk¹d siê takie informacje wziê- ³y w gazecie? Przekaza³a je druhna ze œrodowiska zwi¹zanego z bark¹, byæ mo e na podstawie niesprawdzonych informacji. A wystarczy³o zadzwoniæ do komendanta czy skarbnika chor¹gwi i sprawa by siê wyjaœni³a. Rozumiem, e w trudnej sytuacji, w jakiej znajduje siê chor¹giew, druhna ta mia³a pewne obawy. Mo e ba³a siê o ten maj¹tek, ale zapewniam, e nikt nie mia³ i nie ma takiego pomys³u. Czy mam rozumieæ, e problem barki realnie nie istnieje? Absolutnie nie istnieje. Wróæmy do spraw zasadniczych dotycz¹cych d³ugu ZHP. Co siê na niego sk³ada? S¹ w tej chwili trzy grupy zobowi¹zañ, o których mo na mówiæ jako o istotnych zobowi¹zaniach naszej organizacji. Trudno mi natomiast wypowiadaæ siê na temat drobnych zobowi¹zañ, np. hufców, które wynikaj¹ byæ mo e z bie ¹cych rozliczeñ. ZAWISZA CZARNY Skoncentrujmy siê wiêc kolejno na tych trzech zasadniczych grupach zobowi¹zañ... NIE JEST BANKRUTEM! 6 CZUWAJ

2 Po pierwsze jest to Zawisza Czarny i wszystko, co jest zwi¹zane z naszym jachtem flagowym. Za remont klasowy, który by³ przeprowadzony w 2000 roku, zosta³a wystawiona faktura na kwotê z³otych. My tê fakturê kwestionujemy i obecnie toczy siê postêpowanie przed s¹dem polubownym pomiêdzy ZHP a Gdañsk¹ Stoczni¹ Remontow¹. Uwa amy bowiem, e umowa nie zosta³a zrealizowana w sposób prawid³owy. A na czym polega ta nieprawid³owoœæ? Umowa by³a zawarta na kwotê oko- ³o 800 tysiêcy z³otych... To w jaki sposób zrobi³a siê z tego kwota trzy razy wiêksza??? Ju wyjaœniam. W trakcie wykonywania zaplanowanych prac remontowych okaza³o siê, e niezbêdny jest remont kolejnych czêœci jachtu. Na przyk³ad: gdy rozpruto poszycie, okaza³o siê, e w œrodku s¹ elementy, bez naprawienia których nie mo na kontynuowaæ remontu. Jednak nie podpisano na wykonanie tych prac adnych aneksów do umowy, nie przedstawiono dodatkowych kosztorysów. Wystawiona zosta³a tylko faktura, któr¹ to fakt podpisa³ komendant Centrum Wychowania Morskiego. To dlaczego j¹ podpisa³? Gdyby faktura nie zosta³a podpisana, Zawisza Czarny nie zosta³by wypuszczony ze stoczni i nie móg³by wyp³yn¹æ w rejs na Jamboree w Chile. A rejs by³ ju przygotowany, wiele spraw by³o ju ustalonych. I tak jacht wyp³yn¹³ w rejs du o póÿniej ni planowano. Jest to rzecz niewiarygodna, e bez aneksu do umowy, firma przestrzela trzykrotnie wartoœæ zawartej umowy! Czy w umowie by³a klauzula dotycz¹ca mo liwoœci rozszerzenia zakresu prac? Przewa nie w umowie jest taki punkt. Czyli stocznia nie zastosowa³a siê do procedury przewidzianej w umowie? Tak. Procedura wyraÿnie okreœla- ³a, co trzeba zrobiæ. I to nie zosta³o wykonane. Tego w³aœnie dotyczy postêpowanie przed s¹dem polubownym i dopóki ono siê toczy, nie ma mo liwoœci, aby zosta³o wszczête postêpowanie przed innymi s¹dami. Jak realnie kszta³tuj¹ siê szanse wygrania tej sprawy? Na pewno trzeba bêdzie zap³aciæ kwotê wynikaj¹c¹ z umowy. Trudno nam to kwestionowaæ, natomiast co do pozosta³ych kwestii, to sprawy mog¹ siê potoczyæ bardzo ró nie. Na zbiórce hufcowych w Funce, a potem na forum internetowym, ci¹gle jest mowa o tym, e przez Zawiszê przybywa nam 1000 z³otych d³ugu dziennie z samych odsetek... Nawet trochê wiêcej. To dlatego, e tak jest ustawione nasze prawo jeœli jest faktura i jeœli zosta³a odpowiednio zaksiêgowana ze wszystkimi konsekwencjami podatkowymi, wówczas liczone s¹ odsetki od kwoty faktury. Ale jednoczeœnie toczy siê postêpowanie przed s¹dem polubownym i my tê fakturê kwestionujemy. W zwi¹zku z tym nie ma w tym momencie mo liwoœci egzekucji. Ale z punktu widzenia prawa odsetki ci¹gle bij¹. Jakie s¹ perspektywy rozstrzygniêcia sprawy przed s¹dem polubownym? Postêpowanie ju trwa pó³tora roku i trudno okreœliæ, ile jeszcze potrwa. Co powiedzia³byœ ludziom, którzy pytaj¹, czy nas w ogóle staæ na to, aby przybywa³o nam codziennie 1000 z³otych odsetek? My prowadzimy postêpowanie przed s¹dem polubownym w dobrej wierze, maj¹c przes³anki, aby twierdziæ, e jest mo liwe zakwestionowanie tej faktury. Tak wiêc te odsetki, które rosn¹, s¹ wirtualne. I ostatnia sprawa zwi¹zana z Zawisz¹ Czarnym. Wiele osób pyta, czy nas po prostu na niego staæ? To dobre pytanie... dane techniczne rok budowy 1952 powierzchnia agli 625 m 2 typ szkuner sztakslowy tona 164 BRT d³ugoœæ maksymalna 42,7 m d³ugoœæ kad³uba 36,1 m szerokoœæ 6,7 m zanurzenie 4,5 m materia³ konstrukcyjny stal budowniczy Stocznia Gdañska silnik 390 KM, diesel za³oga 46 osób armator Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego ZAWISZA CZARNY Zród³o: CZUWAJ ` archiwum

3 NADZÓR I KONTROLA W STATUCIE ZHP 51 (...) 3. Zjazd zwyk³y chor¹gwi: (...) 4) na wniosek komisji rewizyjnej chor¹gwi podejmuje uchwa³ê w sprawie absolutorium dla komendanta i komendy chor¹gwi za okres pomiêdzy zjazdami chor¹gwi, 55 (...) 2. Komenda chor¹gwi: (...) 5) wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracê komendantów hufców, jednostek organizacyjnych i gospodarczych chor¹gwi oraz ocenia ich dzia³alnoœæ, 56 (...) 2. Komisja rewizyjna chor¹gwi: 1) czuwa nad zgodnoœci¹ dzia³ania komendanta i komendy chor¹gwi oraz jednostek organizacyjnych chor¹gwi ze Statutem ZHP i przepisami prawa, 2) sprawuje kontrolê nad dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ i finansow¹ jednostek organizacyjnych i w³adz chor¹gwi pod wzglêdem legalnoœci, rzetelnoœci, gospodarnoœci i celowoœci, (...) 5) przedstawia zjazdowi chor¹gwi ocenê dzia³alnoœci wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla komendanta i komendy chor¹gwi. 58 (...) 3. Zjazd zwyk³y ZHP: (...) 5) na wniosek Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP podejmuje uchwa³y w sprawie absolutorium dla Przewodnicz¹cego ZHP i Rady Naczelnej ZHP oraz Naczelnika ZHP i G³ównej Kwatery ZHP za okres pomiêdzy zjazdami zwyk³ymi ZHP. 61 (...) 2. Rada Naczelna ZHP: (...) 6) rozpatruje sprawozdania Naczelnika ZHP i G³ównej Kwatery ZHP, sprawozdania z wykonania bud etu Zwi¹zku, w tym bud etu G³ównej Kwatery, ocenia jej dzia³alnoœæ i, na wniosek Centralnej Komisji Rewizyjnej ZHP, podejmuje co roku uchwa³ê w sprawie absolutorium dla Naczelnika ZHP i G³ównej Kwatery ZHP, 64 (...) 3. G³ówna Kwatera ZHP kieruje dzia³alnoœci¹ ZHP, a w szczególnoœci: (...) 11) wspomaga, koordynuje i nadzoruje pracê komendantów i komend chor¹gwi, centralnych jednostek organizacyjnych i gospodarczych ZHP oraz ocenia ich dzia³alnoœæ, 4. Naczelnik ZHP: (...) 6) zarz¹dza maj¹tkiem i prowadzi gospodarkê finansow¹ przy pomocy Skarbnika ZHP. 65 (...) 2. Centralna Komisja Rewizyjna czuwa nad zgodnoœci¹ dzia³ania w³adz ZHP ze Statutem ZHP i przepisami prawa, sprawuje kontrolê nad dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹ i finansow¹ ZHP pod wzglêdem legalnoœci, rzetelnoœci, gospodarnoœci i celowoœci. W tym zakresie przedstawia w³aœciwym w³adzom ZHP informacje, zalecenia i wnioski, a Zjazdowi ZHP sprawozdanie oraz ocenê dzia³alnoœci wraz z wnioskami w sprawie absolutorium dla Przewodnicz¹cego ZHP i Rady Naczelnej ZHP oraz Naczelnika ZHP i G³ównej Kwatery ZHP. Dopowiem: zak³adaj¹c, e sprawa remontu zakoñczy siê pomyœlnie, czy bêdzie nas staæ na bie ¹c¹ eksploatacjê, na op³aty chyba doœæ du e. Najdro sz¹ pozycj¹ s¹ remonty klasowe, które wynikaj¹ z przepisów poruszania siê po wodach takich jednostek. Ale trzeba tak e utrzymaæ podstawow¹ za³ogê, trzeba gdzieœ dokowaæ, trzeba mieæ paliwo i tak dalej... Czyli koszty s¹ faktycznie du e. Czy Zwi¹zek jest w stanie je ponieœæ? Powiem, co w tym kierunku siê obecnie dzieje. Zosta³ powo³any pe³nomocnik Naczelnika ZHP wy³¹cznie do kwestii Zawiszy Czarnego, d¹ ymy do tego, aby wyodrêbniæ tak¹ jednostkê, eby mia³a swój bud et, eby sama pozyskiwa³a œrodki i bilansowa³a siê. Dotychczas uda³o siê pozyskaæ kwotê z³otych na remont, który siê niedawno zakoñczy³, a PKN Orlen zapewni³ bony paliwowe na olej napêdowy na ca³y rok. Istotna jest te kwestia umowy ubezpieczenia jachtu, któr¹ zawarliœmy po bardzo atrakcyjnych stawkach. ZOBOWI ZANIA WOBEC ZUS I US Przecie komisje rewizyjne w ka dym przypadku wnioskowa³y o absolutorium, a wiêc znaj¹c sytuacjê chor¹gwi uzna³y, e komendanci dzia³ali prawid³owo. Zawisza to pierwszy z trzech g³ównych sk³adników zad³u enia Zwi¹zku. A drugi element? Wczeœniej jeszcze warto zasygnalizowaæ, e oprócz tych trzech du ych sk³adników zad³u enia, w bilansach ZHP od 5 lat jest jeszcze jedna sporna kwota, która dotyczy dzia³alnoœci radiowej. Ten spór z firm¹ IP o kwotê ponad 400 tysiêcy z³otych toczy siê te przed s¹dem polubownym. A wracaj¹c do pytania druga du a sprawa to zobowi¹zania publicznoprawne. Piêæ chor¹gwi, tj. zachodniopomorska, podkarpacka, kielecka, krakowska i opolska oraz G³ówna Kwatera i Centrum Wychowania Morskiego maj¹ zobowi¹zania wobec Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych i Urzêdu Skarbowego. Na jak¹ kwotê? Jest to dok³adnie ,68 z³. Co robione jest w tej sprawie? Zgodnie z ustaw¹ o restrukturyzacji niektórych zad³u eñ publiczno-prawnych i w zwi¹zku z tym, e jesteœmy, jako ZHP, wpisani do rejestrów przedsiêbiorców, mogliœmy wyst¹piæ z wnioskami o restrukturyzacjê naszych zad³u eñ. G³ówna Kwatera przygotowa³a zad³u one jednostki do z³o enia takich wniosków, wszystkie te jednostki wyst¹pi³y z wnioskami i wszystkie otrzyma³y decyzjê pozytywn¹ z ZUS i urzêdów skarbowych. Ile dziêki temu ubêdzie nam d³ugów? Jeœli chodzi o urzêdy skarbowe, to praktycznie p³aci siê tylko 15% op³aty restrukturyzacyjnej, a pozosta³e zobowi¹zania wraz z odsetkami s¹ umarzane. Natomiast w przypadku ZUS jest trochê gorzej, poniewa nie jest umarzana sk³adka na ubezpieczenie emerytalne oraz czêœæ pracownicza pozosta³ych sk³adek. Wprawdzie tam te znaczne sumy s¹ umorzone, ale nie jest to tak du a procentowo kwota, jak w przypadku urzêdów skarbowych. A konkretnie na umorzenie jakiej kwoty z tych ponad 5 mln z³ mo emy liczyæ? Jest to ,41 z³ (bez odsetek). Wygl¹da to doskonale, czy jednak znajd¹ siê pieni¹dze na op³aty restrukturyzacyjne i dla ZUS? Czy s¹ na to zapewnione jakieœ œrodki? Op³aty restrukturyzacyjne ju zosta³y wniesione ze œrodków w³asnych tych jednostek, a w przypadku zobowi¹zañ Krakowa i G³ównej Kwatery (pozosta³ych po CORT w osicach) dodatkowo zosta³y sprzedane dwie nieruchomoœci, które by³y zbêdne do dzia³alnoœci statutowej ZHP. A czy zad³u one chor¹gwie s¹ przygotowane na sp³atê podlegaj¹cych restrukturyzacji zobowi¹zañ publicznoprawnych? W³aœnie w tym momencie nad tym pracujemy, dlatego, e termin zap³aty wiêkszoœci z tych kwot to 30 listopada tego roku. Rozumiem, e te d³ugi wziê³y siê z niep³acenia podatków oraz sk³adek na ZUS od p³ac osób zatrudnionych w ZHP na umowê o pracê oraz umowy zlecenia i o dzie³o? Tak. Z jakiego roku pochodz¹ te zobowi¹zania? Najwiêksza kwota pochodzi z okresu CZUWAJ

4 NADZÓR I ODPOWIEDZIALNOŒÆ Nasuwa siê wiêc pytanie: co robi³y komisje rewizyjne, no a przede wszystkim, co robi³a G³ówna Kwatera ZHP, która zgodnie ze Statutem sprawuje nadzór nad jednostkami ni szego szczebla? Dlaczego G³ówna Kwatera dopuœci³a do powstania tak olbrzymich zad³u eñ? Przecie komisje rewizyjne w ka dym przypadku wnioskowa³y o absolutorium, a wiêc znaj¹c sytuacjê chor¹gwi uzna³y, e komendanci dzia³ali prawid³owo. A G³ówna Kwatera? G³ówna Kwatera mia³a zbyt s³abe instrumenty nadzoru. St¹d miêdzy innymi tak wiele zmian w tym zakresie po XXXII ZjeŸdzie ZHP: funkcje skarbników, zjazdy sprawozdawcze, system komputerowy do obs³ugi finansowo-ksiêgowej, audyt, nowe zapisy w instrukcjach i ogólnie regulacjach wewnêtrznych. Czy to zad³u enie to efekt niegospodarnoœci, niefrasobliwoœci, nieodpowiedzialnoœci czy po prostu g³upoty? Przecie ta sytuacja wziê³a siê z decyzji konkretnych ludzi! Ale to by³y trudne decyzje, bo likwidacja etatów wi¹za³aby siê w praktyce z likwidacj¹ tych chor¹gwi czy G³ównej Kwatery ZHP. A nie by³o ju œrodków, aby po zap³aceniu pensji p³aciæ jeszcze ZUS i podatki. Ale jeœli w jakiejœ normalnej, dobrze zarz¹dzanej firmie nie domyka siê bud et, to nie brnie ona w d³ugi, tylko tnie koszty, miêdzy innymi przez redukcjê etatów. A tego tu nie by³o. My nie mieliœmy normalnej sytuacji. Szczególnie w latach obiecywano dotacje na przedsiêwziêcia, które odby³y siê, a wiêc ponieœliœmy koszty, a obiecane dotacje w koñcu do Zwi¹zku nie dotar³y. Nie odwo³ywaliœmy kursów i imprez programowych, bo mia³y byæ pieni¹dze. Daliœmy siê zaskoczyæ, mo e byliœmy zbyt ³atwowierni. Problem etatów jest znacznie szerszy. Przecie wiêkszoœæ zad³u eñ do ZUS to sk³adki za pobory w komendach hufców. Tam wyp³acano kwoty netto i nie odprowadzano kwoty sk³adek do chor¹gwi, które rozliczaj¹ siê z ZUS. Problem w tym, e komendanci chor¹gwi czêsto s¹ zak³adnikami hufcowych, bo w³aœnie od hufcowych zale y ich wybór na funkcjê. Jeœli chodzi o zwolnienia, to akurat w przypadku Opola one by³y. Problem polega na tym, e to by³o rok czy pó³tora za póÿno. I zebra³a siê kwota ogromna, zw³aszcza e odsetki od zobowi¹zañ publiczno-prawnych jeszcze kilka lat temu by³y kosmiczne! Wiêkszoœæ tego d³ugu to w³aœnie naros³e przez lata odsetki. Czy ja dobrze zrozumia³em twierdzisz, e ci komendanci dobrze zrobili? Nie, ja nic takiego nie powiedzia- ³em, natomiast mówiê tutaj o skali trudnoœci podejmowanych decyzji. Byæ mo e komendanci nie byli przygotowani, aby podejmowaæ takie decyzje w praktyce o samolikwidacji, o likwidacji obs³ugi jednostek harcerskich. Ale zgodzisz siê z tym, e s¹ ludzie odpowiedzialni za te decyzje albo za ich brak? Nie jest to jakaœ szara masa, ale konkretni ludzie znani z imienia i nazwiska. Niezale nie od tych trudnych warunków to oni s¹ winni zaistnia³ej sytuacji? S¹ winni niepodejmowania decyzji tak bym powiedzia³. Kolejn¹ spraw¹, która siê pojawia w Internecie, jest kwestia odpowiedzialnoœci e mo na wpêdziæ w d³ugi nasz Zwi¹zek, a jednak unikn¹æ odpowiedzialnoœci! St¹d moje pytanie: co trzeba zrobiæ, jak trzeba zadzia³aæ na szkodê Zwi¹zku, aby ponieœæ za to odpowiedzialnoœæ? Jeœli mówimy o przesz³oœci, to jak widaæ mo na by³o wiele. Ale to ju historia. I nie radzê nikomu sprawdzaæ, czy mo na przekroczyæ zakres udzielonych pe³nomocnictw maj¹tkowych i podejmowaæ zobowi¹zania bez pokrycia. Czyli nale y oczekiwaæ zdecydowanych reakcji w³adz Zwi¹zku w podobnych sytuacjach? Tak! Jednak problem w Zwi¹zku polega na tym, e jak siê podejmuje decyzje dyscyplinuj¹ce, egzekwuj¹ce odpowiedzialnoœæ, np. cofaj¹ce pe³nomocnictwa, to okazuje siê, e z³y jest ten, kto tak¹ decyzjê podj¹³, a nie ten, kto zawini³. Musimy zmie- DOTACJE DLA ZHP Z URZÊDÓW CENTRALNYCH W LATACH rok Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu > z³ Ministerstwo Obrony Narodowej > z³ Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej > z³ (na dzia³ania podejmowane przez chor¹gwie) Biuro Pe³nomocnika Rz¹du ds. rodziny > z³ Urz¹d Kultury Fizycznej i Sportu > z³ 2001 rok Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu > z³ Ministerstwo Obrony Narodowej > z³ Biuro Pe³nomocnika Rz¹du ds. rodziny > z³ (na wymianê zagraniczn¹) Urz¹d Kultury Fizycznej i Sportu > z³ Agencja W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa > z³ 2002 rok Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu > z³ Ministerstwo Obrony Narodowej > z³ Agencja W³asnoœci Rolnej Skarbu Pañstwa > (na wypoczynek dzieci z terenów popegeerowskich) Narodowy Bank Polski > (na Barwy przysz³oœci kierunek ekonomiczny) Szczególnie w latach obiecywano dotacje na przedsiêwziêcia, które odby³y siê, a wiêc ponieœliœmy koszty, a obiecane dotacje w koñcu do ZHP nie dotar³y. CZUWAJ

5 STAN P ATNOŒCI SK ADEK DO ORGANIZACJI MIÊDZYNARODOWYCH STAN NA 12 KWIETNIA 2003 R. WP ATY DO ICCG ,00 USD za rok 2001 WP ATY DO ICCS ,00 USD za rok ,00 USD za rok ,00 USD za rok 2000 WP ATY DO ISGF ,00 EUR za rok ,00 EUR za ,00 EUR za 2002 WP ATY DO WAGGGS ,00 GBP œwiatowa 1999/2000 (I rata) ,00 GBP œwiatowa 1999/2000 (II rata) ,00 GBP œwiatowa 1999/2000 (III rata) ,00 GBP œwiat. 1999/2000 (IV ostatnia rata) ,00 GBP europejska 1999/2000(I rata) ,00 GBP europ. 1999/2000 (II ostatnia rata) ,00 GBP œwiatowa 2000/2001 (I rata) ,00 GBP œwiatowa 2000/2001 (II rata) ,00 GBP œwiatowa 2000/2001 (III rata) WP ATY DO WOSM ,00 CHF œwiatowa 2000/2001 (I rata) ,00 CHF œwiatowa 2000/2001 (II rata) ,00 CHF œwiatowa 2000/2001 (III ostatnia) ,00 CHF europejska 1999/2000 ` Zród³o: niæ zbiorow¹ mentalnoœæ! Myœlê, e z tego tak e wynika potrzeba wy³onienia profesjonalnych skarbników, liderów dzia³alnoœci gospodarczej, kierowników baz i oœrodków. SK ADKI DO WOSM I WAGGGS Pozosta³ nam trzeci element naszego zad³u enia, czyli... Zobowi¹zania miêdzynarodowe z tytu³u niep³acenia sk³adek do organizacji skautowych. Jaka to kwota? Po ZjeŸdzie ta kwota wynosi³a oko- ³o pó³tora miliona z³otych. W tym momencie jest to oko³o 940 tysiêcy z³otych. Redukcja tego zad³u enia nast¹pi³a przede wszystkim w wyniku przekazywania œrodków zebranych ze sk³adek cz³onkowskich. Kiedy bêdziemy na czysto wobec organizacji skautowych? Podpisaliœmy porozumienie z WOSM i WAGGGS, zmierzaj¹ce do tego, e do koñca 2004 r. zobowi¹zania zostan¹ wyzerowane i zaczniemy p³aciæ bie ¹ce sk³adki. Trzeba jednak przyznaæ, e ten plan jest nieco zagro ony. SK ADKI I BONUSY Podpisaliœmy porozumienie z WOSM i WAGGGS do koñca 2004 r. zobowi¹zania zostan¹ wyzerowane i zaczniemy p³aciæ bie ¹ce sk³adki. Dlaczego? Poniewa nie wp³ywaj¹ sk³adki cz³onkowskie za ubieg³y rok. Ogólnie w 2002 r. sk³adki by³y p³acone na poziomie 55%. Jednak s¹ chor¹gwie, które op³aci³y zaledwie po kilka procent swoich sk³adek i to rodzi powa ne k³opoty. A czwarty kwarta³ zosta³ op³acony praktycznie tylko przez Chor¹giew Ziemi Lubuskiej. Na regionalnej zbiórce hufcowych w Funce ktoœ z Chor¹gwi Wielkopolskiej pyta³, co G³ówna Kwatera z tym zrobi. Dziœ ktoœ z Chor¹gwi Œl¹skiej powiedzia³: my p³acimy uczciwie sk³adki i jeszcze trochê, nasza cierpliwoœæ siê skoñczy. No w³aœnie co G³ówna Kwatera z tym zrobi? Jeszcze w ubieg³ym roku by³a wydana decyzja Naczelnika i Skarbnika w sprawie restrykcji wobec tych jednostek, które nie op³acaj¹ sk³adek, np. w postaci nieudzielenia zgody na rejestracjê obozów. Z drugiej strony pracujemy nad pewnymi bonusami, eby op³acanie sk³adki wi¹za³o siê z konkretnymi korzyœciami dla instruktorów czy w ogóle cz³onków ZHP. Ale g³ówny problem polega na tym, e ze sk³adk¹ siê nie pracuje i e nie pracowa³o siê przez ca³e lata. Bodaj e dwa lata temu Naczelnik wyzerowa³ wzajemne zobowi¹zania pomiêdzy G³ówn¹ Kwater¹ a chor¹gwiami, co sprowadza³o siê tak e do umorzenia nieop³aconych sk³adek cz³onkowskich. Z perspektywy czasu wydaje siê, e nie by³o to dobre posuniêcie, poniewa wiele osób pewnie myœli, e skoro raz siê uda³o, to mo e drugi raz te umorz¹ sk³adki? Nie umorz¹! Bêdziemy podtrzymywaæ decyzje dotycz¹ce restrykcji zwi¹zanych z akcj¹ letni¹ czy rozdzia- ³em œrodków otrzymywanych przez G³ówn¹ Kwaterê proporcjonalnie do op³aconych sk³adek, a nie liczebnoœci chor¹gwi, wynikaj¹cej ze spisu harcerskiego. Chodzi o to, aby daæ sygna³, e ci cz³onkowie organizacji, którzy wype³niaj¹ wobec niej swoje zobowi¹zania, s¹ przez ni¹ proporcjonalnie wspierani. Absolutnie nie bêdzie umorzenia, a tamto umorzenie, które by³o, wynika³o z mnóstwa prowadzonych przez kilka poprzednich lat kompensat i wzajemnych rozliczeñ. Tylko takie radykalne ciêcie mog³o spowodowaæ wyzerowanie tego i rozpoczêcie wszystkiego od nowa. Rozumiem, e ktoœ, kto bêdzie to czyta³, a nie jest w porz¹dku wobec naszej organizacji, ma porzuciæ nadziejê, e mu siê upiecze? Im szybciej porzuci tê myœl, tym lepiej dla niego! Porozmawiajmy jeszcze o tych bonusach wynikaj¹cych z p³acenia sk³adek... Pracujemy teraz bardzo intensywnie nad kart¹ rabatow¹, która z jednej strony bêdzie potwierdza³a op³acanie sk³adki cz³onkowskiej, a z drugiej strony bêdzie kart¹ rabatow¹ na pewne zakupy czy us³ugi dla osób bêd¹cych cz³onkami ZHP. Najwiêcej bonusów kierujemy do instruktora ZHP, poniewa uwa amy, e nale y doceniæ kadrê, która wy- 10 CZUWAJ

6 konuje tê ogromn¹ pracê spo³eczn¹, wychowawcz¹. Jakie us³ugi czy zakupy bêd¹ objête rabatami? Karta wesz³aby od wrzeœnia, czyli od pocz¹tku nowego roku harcerskiego i mogê powiedzieæ o tym, nad czym prace s¹ ju zaawansowane. Po pierwsze: kwestia ubezpieczeñ. W tym momencie renegocjujemy porozumienie z Poloni¹ chodzi o ubezpieczenia z tytu³u OC, ubezpieczenia samochodu czy nieruchomoœci. Pracujemy tak e nad mo liwoœciami upustów z tytu³u zakupu sprzêtu komputerowego, oprogramowania firmy Microsoft czy samochodów. S¹ to wszystko zni ki zwi¹zane z du- ymi zakupami... Karta to tak e zni ki w naszych oœrodkach harcerskich, np. podczas prywatnego wyjazdu instruktora z rodzin¹, w Komisji Dostaw Harcerskich czy Harcerskim Biurze Wydawniczym. Ta karta to generalnie przedsiêwziêcie rozwojowe, zak³adam, e ci¹gle bêdzie przybywaæ us³ug i produktów objêtych jej programem. PERSPEKTYWY Wróæmy do trzech zasadniczych elementów sk³adaj¹cych siê na nasze d³ugi. Nawet po restrukturyzacji, nawet po wygraniu sprawy Zawiszy przed s¹dem polubownym, pozostan¹ olbrzymie kwoty, od których nie uciekniemy. Jaki jest pomys³ na ich zdobycie? Zak³adamy, e jedynym Ÿród³em pokrycia naszych zobowi¹zañ wobec WOSM i WAGGGS bêd¹ sk³adki cz³onkowskie. W przypadku dwóch pozosta³ych pozycji, pracujemy w tej chwili nad niepubliczn¹ emisj¹ obligacji, zmierzaj¹c¹ do tego, by z ich sprzeda y pokryæ te zobowi¹zania. Zak³adamy, e emisja by³aby jedna i dotyczy³a równie zobowi¹zañ w chor¹gwiach, gdzie poszczególne jednostki odpowiada³yby za zabezpieczenie tej emisji i za sp³atê bie ¹cej obs³ugi. A iluletnie by³yby to obligacje? Myœlimy o co najmniej piêciu latach. Minie piêæ lat i trzeba bêdzie te obligacje wykupiæ... Komendanci chor¹gwi twierdz¹, e s¹ w stanie, przy tym maj¹tku, jaki posiadaj¹, odk³adaæ co roku stosowne kwoty, które pozwol¹ te zobowi¹zania sp³aciæ. To przedsiêwziêcie to nic innego, jak zarz¹dzanie d³ugiem. Chodzi o to, aby wybraæ najsensowniejsz¹ i najbezpieczniejsz¹ formu³ê kredytu i doprowadziæ do tego, eby sukcesywnie, przez kilka lat, sp³aciæ wszelkie zaleg³oœci. Czy na ZjeŸdzie za dwa i pó³ roku bêdziemy mogli us³yszeæ, e Zwi¹zek nie ma d³ugów, no z wyj¹tkiem zobowi¹zañ w obligacjach? Oczywiœcie, do tego d¹ ymy! Nie pozostaje wiêc nic innego, jak tylko yczyæ tego nam wszystkim. Dziêkujê za rozmowê. ROZMAWIA : HM. GRZEGORZ CA EK chor¹giew I kwarta³ II kwarta³ III kwarta³ IV kwarta³ Bia³ostocka 100,00 7,68 0,00 0,00 Dolnoœl¹ska 100,00 100,00 100,00 37,31 Gdañska 100,00 100,00 27,57 0,00 Kielecka 100,00 29,35 0,00 0,00 Krakowska 85,81 0,00 0,00 0,00 Kujawsko-Pomorska 100,00 82,29 0,00 0,00 Lubelska 90,35 0,00 0,00 0,00 ódzka 100,00 100,00 100,00 10,40 Mazowiecka 100,00 37,02 0,00 0,00 Opolska 17,07 0,00 0,00 0,00 Podkarpacka 100,00 25,89 0,00 0,00 Sto³eczna 100,00 100,00 100,00 0,00 Œl¹ska 100,00 100,01 100,00 72,02 Warmiñsko-Mazurska 100,00 100,00 100,00 0,06 Wielkopolska 100,00 100,00 100,00 0,00 Zachodnio-Pomorska 100,00 100,00 70,27 0,00 Ziemi Lubuskiej 100,00 100,00 100,00 100,00 G³ówna Kwatera 100,00 100,00 100,00 100,00 razem 94,57 66,35 49,44 12,28 S¹ chor¹gwie, które op³aci³y zaledwie po kilka procent swoich sk³adek cz³onkowskich i to rodzi powa ne k³opoty. STAN P ATNOŒCI SK ADEK CZ ONKOWSKICH ZA 2002 ROK STAN NA 12 KWIETNIA 2003 R. (dane w procentach) ` Zród³o: CZUWAJ

BEZ POMOCY Z ZEWN TRZ SIÊ NIE OBÊDZIE

BEZ POMOCY Z ZEWN TRZ SIÊ NIE OBÊDZIE O stanie finansów ZHP, dzia³aniach G³ównej Kwatery w celu zmiany sytuacji finansowej oraz naszych perspektywach na nape³nienie kasy Zwi¹zku z hm. Przemys³awem Marchlewiczem, skarbnikiem ZHP, rozmawia hm.

Bardziej szczegółowo

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW

ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW ANNA PORAJ GRZEGORZ CA EK RODZICE W SZKOLE PORADNIK DLA RAD RODZICÓW Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Warszawa 2009 ISBN 978-83-928562-0-7 Copyright by Instytut Inicjatyw Pozarz¹dowych Wydanie pierwsze

Bardziej szczegółowo

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl

Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta. www.zbp.pl Jak bezpiecznie korzystaæ z kredytu? Poradnik dla konsumenta Zawartoœæ: S³owniczek Wstêp Co to znaczy nadmiernie siê zad³u yæ? Kogo dotyczy ten problem? Problem nasycenia kredytami gotówkowymi w Polsce

Bardziej szczegółowo

Bank Dylematów Etycznych

Bank Dylematów Etycznych Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WARSZAWA 2011 1 2 Bank Dylematów Etycznych broszura informacyjna WYDAWCA STOWARZYSZENIE KSIÊGOWYCH W POLSCE ZARZ D G ÓWNY W WARSZAWIE 00-443 WARSZAWA, UL.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej V kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 17, 18 i 19grudnia 2002 r. Warszawa 2003 Porz¹dek obrad 31. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 72. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 16 i 17 marca 2011 r. Warszawa 2011 r. Porz¹dek obrad 72. posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VII kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 59. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 7i8lipca 2010 r. Warszawa 2010 r. Porz¹dek obrad 59.

Bardziej szczegółowo

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji

Piotr Szulec. Poradnik inwestora. W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Piotr Szulec Poradnik inwestora W co inwestowaæ czyli abc inwestycji Warszawa 2004 1 Broszura zosta³a wydana w celach edukacyjnych. Informacje w niej zawarte maj¹ charakter ogólny. Publikacja zosta³a wydana

Bardziej szczegółowo

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001

BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 BEZP ATNY INFORMATOR SAMORZ DOWY GMINY POLICE NR 1/01 STYCZEÑ 2001 W numerze: Co to jest Master Plan? s. 2 Gmina ma w³asny plan gospodarki wodno-œciekowej. Na takiwej podstawie mo na myœleæ powa nie o

Bardziej szczegółowo

Ile zarabia twój szef?

Ile zarabia twój szef? Biuletyn œrodowisk pracowniczych #11 /luty 2007/ W numerze Ile zarabia twój szef? Kostrzyn: Ci¹g dalszy sprawy Impel-Tom Gorzów: Pracowaæ w (by³ym) Volkswagenie Zielona Góra: Wyzysk pod francusk¹ i polsk¹

Bardziej szczegółowo

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski

Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Strategia Lizboñska nowe wyzwania dla Polski Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Spraw Europejskich pod patronatem Marsza³ka Senatu prof. Longina Pastusiaka

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 31. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 12 i 13 kwietnia 2007 r. Warszawa 2007 r. Porz¹dek obrad

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat Rzeczypospolitej Polskiej VI kadencja Sprawozdanie Stenograficzne z 28. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 21 i 22 lutego 2007 r. Warszawa 2007 r. Porz¹dek obrad

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne Senat R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j V I I k a d e n c j a Sprawozdanie Stenograficzne z 19. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 15 i 16 paÿdziernika 2008 r. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH Praca zbiorowa pod kierownictwem naukowym Andrzeja Wernika Instytut Finansów przy Wy szej Szkole Ubezpieczeñ i Bankowoœci

Bardziej szczegółowo

Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben

Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben 1 PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 25 października 2013 Nr 15 (53) Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben Rozmowa z Dorotą Raben, prezesem Zarządu Morskiego

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego GOSPODARKA SUROWCAMI MINERALNYMI Tom 23 2007 Zeszyt 1 PATRYCJA B K* Charakterystyka Ÿróde³ pozyskiwania kapita³u i finansowania dzia³alnoœci przedsiêbiorstw górniczych. Czêœæ 1: ród³a kapita³u w³asnego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Stenograficzne

Sprawozdanie Stenograficzne ISSN 0867-261X Senat R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j V I I k a d e n c j a Sprawozdanie Stenograficzne z 6. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 5 i 6 marca 2008 r. Warszawa

Bardziej szczegółowo

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu

FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da. Oferuj¹cy oraz Zarz¹dzaj¹cy budow¹ Ksiêgi Popytu FOTA S.A. Oferta akcji zwyk³ych na okaziciela o wartoœci nominalnej 8 z³otych ka da Na podstawie niniejszego Prospektu oferuje siê 2.916.000 Akcji Serii D ( Akcje Oferowane ) z wy³¹czeniem prawa poboru

Bardziej szczegółowo

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich

Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci. Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw. Jacek Gnich Komentarz do znowelizowanej ustawy o rachunkowoœci Poradnik dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw Jacek Gnich Warszawa 2002 1 Autorzy Jacek Gnich Redakcja i korekta Aleksander o³nierski Copyright by Polska

Bardziej szczegółowo

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A.

Enter Air S.A. Oferujący, Prowadzący Księgę Popytu IPOPEMA Securities S.A. Menedżer Oferty Bank Zachodni WBK S.A. (spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres al. Krakowska 106, 02-256 Warszawa, Polska, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich

Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Polski system probacji, stan i kierunki rozwoju w kontekœcie standardów europejskich Materia³y z konferencji zorganizowanej przez Komisjê Praw Cz³owieka i Praworz¹dnoœci

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH

PROSPEKT EMISYJNY CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych CA IB Funduszu Inwestycyjnego Mieszanego Pro Lokata publikowana jest jedynie w celach informacyjnych. Niniejszy Prospekt udostêpniany

Bardziej szczegółowo