Wartość rynku produktów leasin

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wartość rynku produktów leasin"

Transkrypt

1 DODATEK SPECJALNY: Przegląd leasingów Leasing i wynajem w roku kryzysu przegląd rynku Ty decydujesz, z kim zainwestujesz Wartość rynku produktów leasin gowych w 2008 roku sięgnęła 33,1 mld złotych. W porówna niu z rokiem 1995 wzrost wielkości ryn ku wyniósł aż 95,59 proc. (z 1,46 mld zł). Na przestrzeni tych 15 lat poza okre sem każdego roku rynek no tował kilkumiliardowy skok w górę, aż do roku 2008, kiedy to, w porównaniu z ro kiem 2007, różnica wyniosła zaledwie 0,5 mld zł. Najlepszym rokiem był 2007 nastąpił w nim aż 60 proc. wzrost popy tu. Czasy spektakularnych zakupów cię żarówek liczących jednorazowo jednostek to właśnie ten okres. Gdyby nie kryzys Anno Domini 2008 tendencja wzro stowa być może nie zdobyłaby kolejnego rekordu, ale mogłaby sięgnąć 38 mld zł. Tym czasem przedstawiamy produk ty największych krajowych graczy. Leasing? Proszę bardzo 14 MILLENIUM LEASING Oferta leasingowa MILLENIUM LEASING dla transportu obejmuje finansowanie po jazdów ciężarowych, ciągników siodłowych i naczep oraz autobusów, zarówno w wersji operacyjnej i finansowej. Poza pełnym ubez pieczeniem MILLENIUM LEASING pro ponuje także podatek drogowy w całym okresie trwania umowy zawarty w poszcze gólnych ratach leasingowych. Okres finan sowania zawiera się między 24 a 60 mie sięcy. Opłata wstępna zaczyna się od 0%. Waluta umowy dostosowywana jest do potrzeb klienta. Leasing dostępny jest we wszystkich 40 placówkach Banku Millen nium S.A., gdyż spółka należy do grupy kapitałowej Banku Millennium. VB LEASING/WIELTON FINANCE Największy krajowy producent naczep wspólnie z VB Leasing Polska uruchomił w Rosji usługę Wielton Finance. Partne rem finansowym w Rosji jest VR Leasing AG niemiecki udziałowiec holdingu VB Leasing International. Na rynku krajowym Wielton oferuje leasing operacyjny i finan sowy zarówno w naszej walucie narodo wej, jak i w dewizach. Okres trwania umowy to miesięcy. Wpłata własna uzależ niona jest od kondycji finansowej wnio skodawcy. Dostępne są różne systemy spłat rat leasingowych: równe, degresywne, se zonowe lub indywidualnie dobrane do

2 potrzeb klienta. Ubezpieczenia oraz pakiet Truck Assistance (w pierwszym roku trwa nia umowy gratis) to dodatkowe korzyści współpracy z Wielton Finance. Umowa może być sfinalizowana w siedzibie wnio skodawcy oraz wymaga minimum formal ności. Oferta jest dostępna zarówno w oddziałach Wielton oraz VB Leasing na terenie całego kraju. VB LEASING do zawarcia umowy wymaga jedynie doku mentów założycielskich firmy (NIP, do kument rejestracyjny), umowę spółki lub statut (dla spółki cywilnej) oraz deklara cję podatkową PIT/CIT za ostatni rok potwierdzoną przez urząd skarbowy i oświadczenie wnioskodawcy o przychodach uzyskanych w roku bieżącym. VB LEASING przygotował także ofertę leasingu używanych środków transportu. Sprzęt dostępny jest od ręki, można go nieodpłatnie ubezpieczyć (OC+AC) na czas trwania umowy. RAIFFEISEN LEASING Raiffeisen Leasing Polska S.A. poza ty powymi środkami transportu (nowymi i używanymi) finansuje także ciężki trans port drogowy oraz pojazdy specjalistycz ne. W leasingu operacyjnym do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wpłatę początkową, raty leasingowe, koszty eksploatacyjne, koszty ubezpieczenia. Można odliczyć 60 proc. kwoty podatku VAT od raty lub innych płatności wynikających z umowy, jednak łączna kwota odliczeń podatku VAT, w całym okresie użytko wania jednego pojazdu, nie może przekro czyć 6000 zł. Najkrótszy okres finanso wania wynosi 6 miesięcy w przypadku leasingu finansowego. Pozostałe umowy podpisywane są na miesięcy. Zale ty to m.in.: nieograniczona górna wartość przedmiotu, leasing zwrotny, atrakcyjne warunki ubezpieczeniowe w Uniqua lub PZU S.A. (OC, AC, NNW, dodatkowe pakiety specjalne Raiffeisen Assistance) oraz możliwość negocjowania indywidualnych warunków. Zabezpieczenie standardowo weksel własny in blanco. MASTERLEASE Masterlease proponuje finansowanie róż nych środków oferując bogatą gamę pro duktów okołoleasingowych. Jednym z nich jest opieka Centrum Technicznego w całym okresie trwania umowy. Leasing Plus to produkt rozszerzający umowę leasingu o ubezpieczenie likwidacji szkód, serwis, opony zimowe, samochód zastępczy. Rata Leasing Plus jest atrakcyjniejsza od kre dytu czy standardowego leasingu. Po za kończeniu umowy można leasingować kolejny nowy pojazd, wykupić go lub le asingować dalej na podstawie kolejnej umowy leasingu. Dla osób fizycznych i spółek cywilnych wymagane są: wpis do ewidencji działalności, umowa spółki, za świadczenie NIP i REGON, ksero dowo dów osobistych leasingobiorcy i ew. wspól ników i poręczycieli. Spółki prawa han dlowego muszą dostarczyć: wypis z KRS (ważny 3 m ce), umowę spółki w formie aktu notarialnego wraz z aneksami, zaświad czenie o numerze NIP i REGON. EFL LEASING Należący do jednej z największych grup finansowych świata, grupy Credit Agri cole. Jeden z największych krajowych le asingodawców dla stałych klientów pro ponuje zerową stawkę wpłaty własnej. Formalności są załatwiane w 24 godziny, a w przypadku pojazdów używanych ofe rowane są warunki równie dogodne jak w przypadku pojazdów nowych. EFL korzysta z 3 procedur: standardowej, uproszczo nej i dla firm transportowych. W przypadku tej ostatniej okres leasingu wynosi miesięcy. Wartość pojazdu nie ma ogra niczeń, a minimalna wpłata wynosi 5 proc. Agencja Ratingowa Moody s Investors Se rvice uznała EFL S.A. za jedyną instytu cję finansową w Polsce godną oceny Aa3. GETIN LEASING Firma przygotowała specjalny produkt fi nansowy dla branży transportowej easy TRANS. Z myślą o przewoźnikach mini malna wpłata wstępna wynosi 1 proc. w przypadku pojazdu nowego i 5 proc. przy pojeździe używanym. W przypadku uży wanych pojazdów wycena dokonywana jest przez GETIN Leasing, a nie przez rzeczo znawcę. Kolejnym produktem jest faktura VAT marża. To oferta skierowana do tych, którzy zainteresowani są zakupem pojaz dów za pośrednictwem komisów samocho dowych i od dostawców, którzy nie mogą wystawiać faktur VAT na sprzedawane samochody. Główne zalety produktu to: podatek VAT naliczany tylko od części odsetkowej harmonogramu, całkowity koszt leasingu niższy o naliczony VAT w sto sunku do klasycznego leasingu operacyj nego, koszt amortyzacji przedmiotu leży po stronie klienta oraz część odsetkowa stanowi koszt uzyskania przychodu, po mniejszając tym samym podstawę opodat kowania klienta. Razem z firmą Wielton, GETIN Leasing proponuje w trakcie 1 roku trwania umowy nieodpłatne ubezpieczenie komunikacyjne. Wymagane dokumenty ograniczają się tylko do danych rejestro wych, bez badania zdolności kredytowej leasingobiorcy. Leasing z UE i USA finan suje zakupy z tych krajów zapewniając bez pieczeństwo transakcji, ocenę rzeczoznaw ców, potwierdzenie pochodzenia, ochronę przed wadami prawnymi (np. zastawem). BRE LEASING BREL72 i BREL48 to produkty leasingo we gwarantujące podpisanie umowy leasin gowej w ciągu 72 godzin (dla MŚP) lub do starczenia pojazdu w ciągu 48 godzin. Cie kawym produktem BRE Leasing jest usłu ga BREL Flota. Stworzono ją w celu zapew nienia pełnej kontroli nad flotą samochodów służbowych, zawierającą optymalizację kosz tów zarządzania (eksploatacji) i finanso wania. Usługa przynosi korzyści w tym kontrolę celowości, zakresu i cen serwi sowania pojazdów. W BREL Flota samo chody mogą być finansowane także poprzez leasing pozabilansowy. Full Service Le asing, jakim jest BREL Flota, ma charak ter modułowy, co oznacza elastyczność oferty dodatkowych usług. Dla korpora cji BREL Flota oferuje następujące kom binacje: leasing pozabilansowy dzięki wysokiej wartości resztowej finansowana jest jedynie utrata wartości samochodu, leasing bilansowy w trakcie umowy finansowana jest cała wartość pojazdu, zarządzanie w wariancie kosztów zryczałtowanych dla samochodów nowych, zarządzanie w wariancie kosztów rzeczywistych dla samochodów nowych i używanych. 15

3 DODATEK SPECJALNY: Przegląd leasingów SG EQUIPMENT Leasing Polska Firma działa na rynku polskim od 1997 roku. Od początku działalności koncentruje się na finansowaniu maszyn i urządzeń, środków trans portu oraz IT. SG Equipment Leasing Polska jest częścią struktur SG Equipment Finance, naj większej grupy leasingowej w Europie (wg danych Leaseurope (the European Federation of Leasing Company Associations) uzyskanych w corocznie przeprowadzanym badaniu wyłaniającym czo łówkę europejskich firm leasingowych), nale żącej do międzynarodowej grupy kapitałowej Société Générale. SG EQUIPMENT Leasing Polska zwraca uwagę na ofertę finansowania środków transportu drogowego o wartości do 250 tys. EUR. Leasingowane są ciągniki sio dłowe, samochody ciężarowe, zabudowy, przy czepy, naczepy. Jest to propozycja dla nowych i dotychczasowych klientów firmy. Finansowane są nowe i używane środki transportu, a w przy padku tych drugich przy zakupie od autoryzo wanych dostawców nie jest wymagana wyce na. Wyjątkowo długi jest okres umowy plus maksymalny wiek sprzętu, które mogą wyno sić razem nawet 9 lat. Sam okres finansowania wynosi maksymalnie 5 lat. Czas prowadzenia działalności przez klienta, niezbędny do nawią zania umowy, wynosi jedynie 1 rok. Zdolno ści finansowe SG EQUIPMENT umożliwiają leasingowanie pojazdów specjalistycznych, a nawet samolotów i helikopterów. sprzedaży środków trwałych, a także poprawę wskaźników efektywności. PEKAO LEASING Leasing środków transportu w PEKAO Leasing charakteryzuje się możliwością skorzystania z rabatów na zakup pojazdu przyznanych PE KAO Leasing jako kupującemu. Nie ma też konieczności ustanawiania zabezpieczeń i zwią zanych z tym kłopotliwych formalności, gdyż do końca umowy PEKAO Leasing pozostaje właścicielem przedmiotu leasingu. Kolejnym pro duktem PEKAO Leasing jest Ubezpieczenie Spłaty Leasingu, dzięki któremu w przypad ku czasowej niezdolności do pracy, hospitali zacji, a także śmierci ubezpieczonego leasingo biorcy zapewnia wypłatę świadczenia, równe go kwocie pozostałego do spłaty zobowiąza nia. Produkt zabezpiecza całkowitą spłatę przed miotu leasingu i gwarantuje możliwość przeję cia przez spadkobierców na własność tego przed miotu lub otrzymania jego rynkowej wartości bez ponoszenia żadnych kosztów. Ta unikalna w skali rynku oferta powstała wspólnie z Amplico Life oraz Domem Brokerskim Pro gres. Składka z tytułu tego ubezpieczenia jest doliczana do raty miesięcznej. uzależnione od rodzaju finansowanego przedmiotu. Samochody ciężarowe i au tobusy mogą być leasingowane przez okres miesięcy, a ciągniki siodłowe, na czepy, przyczepy i wózki widłowe przez okres miesięcy. Procedura ekspre sowa (formalności załatwiane są nawet w jeden dzień, a maksymalnie do dwóch tygodni) wymaga jedynie złożenia doku mentów założycielskich, umowy spółki lub statutu, bankowej karty wzorów podpisów oraz dokumentów potwierdzonych przez urząd skarbowy (deklaracja PIT/CIT za ostatni miesiąc i ostatni rok). Leasing udzielany jest wyłącznie w PLN. SCANIA FINANCE Scania Finance Polska Sp. z o.o. jest pod miotem działającym w ramach koncernu Scania, zajmującym się finansowaniem sprzedaży nowych i używanych pojazdów Scania. Biura leasingowe znajdują się bez pośrednio przy punktach dealerskich. Oferta Scanii obejmuje leasing operacyjny przy zastosowaniu stopy stałej i zmiennej oraz leasing finansowy przy zastosowaniu stopy stałej na okres 24, 48 i 60 miesięcy. 16 ING Lease Polska Grupa ING finansuje transakcje powyżej 150 tys. zł (w ramach limitów leasingowych mi nimum 50 tys. zł), w tym floty transportowe. Umowy leasingu zawierane są na okres do 60 miesięcy. Zgodnie ze standardami US GAAP i IFRS umowy leasingowe mogą mieć charak ter operacyjny pozabilansowy lub operacyjny bilansowy. Zgodnie z ww. standardami leasing operacyjny oznacza uznanie rat leasingowych (wraz z opłatami początkowymi) za koszt uzy skania przychodu, poprawę wskaźnika zwrotu na aktywach (ROA), finansowanie pozabilan sowe oraz finansowanie długoterminowe. ING Lease Polska oferuje także leasing zwrotny (fi nansowy lub operacyjny) zapewniający dodat kowe korzyści dla klienta uwolnienie ka pitału zamrożonego w środku trwałym (można go wykorzystać na inne inwestycje lub dzia łalność operacyjną), możliwość zysku na BANKOWY LEASING. PKO BP przygotował Program Europejski skierowany do firm pragnących realizować projekty inwestycyjne przy współudziale fun duszy unijnych. Celem programu jest zwięk szenie konkurencyjności MŚP poprzez unowo cześnienie ich oferty produkcyjnej i technolo gicznej. Jednorazowo lub w półrocznych tran szach (tylko w leasingu) wypłacane są środki, które w przypadku kwot powyżej 125 tys. zł wymagają minimalnego finansowania 25 proc. leasingiem lub kredytem. Promowane są nowe środki trwałe maszyny i środki transportu. Nieprzewidziany jest leasing zwrotny. Umowy są zawierane po złożeniu wniosku do PARP. 24LEASING.PL Oferta 24leasing.pl dla firm transportowych obejmuje leasing operacyjny i finansowy MAN FINANCE MAN Finance zachęca do skorzystania z produktu CombiContract łączącego leasing z dodatkowymi pakietami usług np. połą czenie leasingu z kontraktem serwisowym MAN Comfort w zakresie obsługi warsz tatowej i napraw pojazdu. Inną opcją jest połączenie finansowania z usługami MAN TeleMatics czy szkoleniami ProfiDrive. Pakiety można swobodnie komponować w celu budowy optymalnego instrumentu finansowego. MERCEDES BENZ LEASNIG Produkty MERCEDES BENZ LEASNIG zawierają leasing operacyjny i finansowy. Leasing może być denominowany, czyli wy sokość rat określonych w euro jest spła

4 cana w złotówkach. Pojazdy będące przed miotem leasingu nie są obciążone zasta wem bankowym z tytułu zabezpieczenia za ciągniętych kredytów. Po zakończeniu umowy istnieje możliwość wykupu pojazdu za wartość końcową. VFS USŁUGI FINANSOWE SP. Z O.O. Firma powstała w 1994 roku w celu wspo magania sprzedaży produktów Volvo na polskim rynku. Oferta obejmuje leasing operacyjny, finansowy i zwrotny. Przy leasingu finansowym VFS zachowuje prawa do pojazdu przez cały okres trwania umowy, natomiast klient ma gwarancję przeniesienia prawa własności przedmiotu leasingu po jej zakończeniu. VFS dostarcza pakiet ubezpieczenia komunikacyjnego o rozsze rzonym zakresie. Przy leasingu operacyj nym minimalny okres finansowania wy nosi co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji, czyli dla samochodów cięża rowych jest to minimum 24 miesięcy, dla ciągników siodłowych, naczep i przyczep minimum 35 miesięcy. W leasingu opera cyjnym podatek VAT pobierany jest suk cesywnie od każdej opłaty leasingowej. Wspólne działania Volvo Trucks i Renault Trucks zaowocowały wspólną polityką finansową prowadzoną na rzecz obu ma rek przez VFS. IKB LEASING IKB Leasing oferuje usługi leasingu part nerskiego i przemysłowego. Pierwszy przy gotowany jest jako instrument wspoma gający sprzedaż poprzez raty leasingowe, a nie przez kredyt kupiecki. Ryzyko opła calności przejmuje wówczas IKB Leasing, który analizuje zdolność kredytową part nera klienta. Oferta skierowana jest do sprze dających dobra inwestycyjne o cenie sprze daży powyżej PLN. EWT/Schmitz Cargobull Finance Finansowanie naczep Schmitz Cargo bull organizuje dywizja Cargobull Finance, obecna na naszym rynku poprzez EWT Trucks & Trailers sp. z o.o. Oferowany produkt dotyczy na czep marki Schmitz i obejmuje leasing tradycyjny z minimalnymi wartościa mi końcowymi, leasing operacyjny z opcją full service, Leasing Cargobull zawierający podatek i ubezpieczenie w racie oraz leasing pozabilansowy. Dla stałych i solidnych klientów pierwsza wpłata od 0 proc. Produkty finanso we oparte są na złotówkach, euro lub frankach szwajcarskich. Przykładowa niska rata za naczepę SKO24/L wynosi 799 euro, czyli 26,63 euro dziennie. 17

5 DODATEK SPECJALNY: Przegląd leasingów Samochód do wynajęcia Globalne zjawisko jakim jest outso urcing, czyli koncentrowanie się przedsiębiorstwa na głównej jego działalności, poprzez przekazanie działań nieproduktywnych na zewnątrz firmy, dotknął także transport. W rzeczywistości podmioty parające się przewozami powinny się skupiać na poszukiwaniu zleceń, re alizacji przewozów i logistyce, a nie na ser wisowaniu, ubezpieczaniu i administrowaniu pojazdem ciężarowym. Instrumentem umoż liwiającym nowoczesne prowadzenie fir my transportowej może być wynajem zarówno krótko, jak i długoterminowy. W Polsce rynek tego typu usług rozwija się ciekawie, pomimo niedawnych głosów sceptyków. Oferta firm wynajmujących prezentuje się następująco. 18 PEMA PEMA jest największą europejską firmą rodzinną, zajmującą się kompleksowym wynajmem ciągników i naczep z obsługą. Założona w 1976 roku przez Petera Man na dysponuje ponad pojazdami. PEMA obecna jest w 5 krajach europej skich: w Niemczech, Czechach, na Słowacji, w Danii i Szwajcarii. PEMA oferuje kom pleksową obsługę, zajmując się również wszelkimi sprawami administracyjnymi i organizacyjnymi: uiszcza opłaty związane z użytkowaniem dróg, ubezpiecza pojaz dy, opłaca podatki, indywidualnie uzgad niając z klientem parametry pojazdu. PEMA Full Service Rent dostarcza pojazdy zgodne z Corporate Design klienta, wymienia opo ny, troszczy się o zachowanie wszelkich przeglądów i konserwacji pojazdu. W ra zie potrzeby organizuje pojazd zastępczy. Umowy najmu zawierane z PEMA są ela styczne i można je w trakcie ich trwania modyfikować, zgodnie z zapotrzebowaniami klienta i zmianami przepisów prawnych. Swoją działalność w Polsce PEMA Pol ska rozpoczęła w 2007 roku. Gama do stępnych pojazdów: ciągniki siodłowe:4x2/ 6x4/6x2, z układem hydraulicznym wywro tu, opcja ADR, wyposażone w kompre sor do artykułów chemicznych i spożyw czych typu Low Deck; samochody cięża rowe o masie całkowitej 7,5 24 t, z nadwoziem furgonowym, z pomostem ładunkowym, z nadwoziem typu izoterma, do nadwozi wymiennych, z dźwigiem za ładowczym w tylnej części, zabudową typu bramowiec, zabudową typu hakowiec, z zabudową specjalną np. do przewozu na pojów; naczepy przyczepy z dachem su wanym typu Edscha, typu Coil, kurtyno we (plandekowe) typu Tautliner, typu izo terma, typu Jumbo, wywrotki: 24/36/50 m sześc., typu working floor, do przewozu szkła w taflach, kontenerowe. HAMA TRUCKS HAMA TRUCKS Polska powstała z połączenia kapitałów DBK Sp. z o.o. oraz HAMA Gro up GmbH (HAMA TRUCKS). Firma oferuje usługi typu CFM (Central Fleet Management) krótko, średnio i długoterminowego wynajmu. HAMA TRUCKS jest liderem wynajmu w Niemczech, Austrii, Szwecji i Hiszpanii, gdzie posiada 15 filii trudniących się wynajmem i ser wisowaniem pojazdów. W Polsce przedsiębior stwo specjalizuje się w wynajmie pojazdów po wyżej 16 ton DMC, ale na życzenie klienta może dostarczyć każdy rodzaj pojazdu ciężarowego lub dostawczego. Preferowane marki to DAF, a w naczepach KOGEL ( kurtynowe ) i Schmitz (chłodnie). HAMA TRUCKS proponuje finan sowanie i zakup kompletnego pojazdu, pełne ubezpieczenie z likwidacją szkód, rejestrację i przygotowanie pojazdu do wydania, serwis ogu mienia (z zakupem, wymianą i przechowywa niem), poniesienie opłat drogowych, przeglą dy rejestracyjne, opłacenie podatków, planowe przeglądy, pełną opiekę techniczna, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne z częściami za miennymi oraz robocizną, pojazdy zastępcze w razie awarii. Wynajęte samochody nie figurują w bilansie, co zachowuje zdolności finansowe firmy, a koszty zagwarantowane są z wyprze dzeniem. Cenną zaletą jest brak opłaty wstęp nej przy zawieraniu umowy najmu. Flota HAMA Polska liczy ok. 200 pojazdów dostępnych w 6 krajowych filiach w Gdańsku, Toruniu, Szcze

6 cinie, Białymstoku, Jankach k/warszawy i we Wrocławiu. Pojazdy wynajmowane przez HAMA rejestrowane są w Polsce, przez co faktura VAT jest wystawiana przez polskiego podatnika i umoż liwia zwrot podatku VAT. Atutem są szybko załatwiane formalności wynajmu, nawet w pół godziny, gdy pojazd znajduje się na placu HAMA Trucks, a klient wniesie kaucję i pierwszą ratę. MASTERLEASE Masterlease (należąca do GM Poland) kieruje swoją ofertę do firm traktujących samochody jako narzędzie pracy, podle gające okresowej wymianie, nietraktujące ich jako podbudowy wartości czy też ka pitału przedsiębiorstwa. Najem długoter minowy gwarantuje szereg korzyści, takich jak zachowanie płynności finansowej i brak problemów z administrowaniem pojazdu. Oferta Masterlease eliminuje kumulację wydatków i wprowadza liniowy charak ter opłat, a co za tym idzie precyzyjną gospodarkę wydatkami firmy. Masterlease jako duży posiadacz samochodów wypra cował szereg rabatów na usługi motory zacyjne, co przekłada się na niskie kosz ty dla klientów. W zależności od sytuacji prawno finansowej klienta kontrakt może być umową dzierżawy lub leasingu ope racyjnego z elementami serwisu pojazdu. Dodatkowo oferta obejmuje dostęp do pojazdów zastępczych i kart paliwowych. Możliwe jest także odkupienie floty klienta (w całości lub w części) i ponowne jej przekazanie w ramach umowy dzierżawy lub leasingu klientowi. Oferta składa się z pełnego pakietu serwisowego, ubezpie czeniowego i opieki Centrum Technicznego. LUCAS CAR RENTAL Poznańska firma Lucas Car Rental w swojej ofercie odwołuje się do częstej bolączki wielu przedsiębiorców, jaką jest angażo wanie się pracowników w działania nie produktywne np. serwisowanie samo chodu lub opiekę nad nim. Lucas Car Rental proponuje najem długoterminowy już od 3 miesięcy. Oferta obejmuje: zakup (finan sowanie) pojazdu, rejestrację i pełne ubez pieczenie, wyposażenie dodatkowe, zabu dowy podwozi ciężarowych, naniesienie loga czy kolorów firmowych klienta, or ganizację i finansowanie napraw, samochód zastępczy na czas awarii, opiekę assistan ce na trasie, likwidację szkód, sezonową wymianę ogumienia, jedną kompleksową fakturę w miesiącu, monitoring GPS. Dodatkowe korzyści i opcje: karty pali wowe, dostęp do innych (większych) aut do wynajęcia w razie nagłych potrzeb, telematykę w niskich cenach (radio CB, nawigację, telefon GSM). Dostępne są sa mochody wielu marek i typów, w tym oso bowe, dostawcze, mikrobusy, terenowe. PTTS RENTING Pochodząca z krajów Beneluxu firma PTTS RENTING specjalizuje się w wynajmie dłu goterminowym. Produkt o nazwie opcja pełnej obsługi pokrywa koszty rejestra cji pojazdu, badań technicznych, podatku od środków transportu, konserwacji, wy miany opon i płynów technicznych. Oferta nie obejmuje kosztów parkowania, grzy wien i mandatów, napraw niewynikających z prawidłowej eksploatacji pojazdu te wydatki ponosi klient. Istnieje też opcja bez obsługi, w trakcie której ww. wy datki eksploatacyjne i ubezpieczeniowe ponosi klient. Ubezpieczenie może być zlecone PTTS RENTING lub poniesione osobiście przez klienta. Cena produktu jest uzależniona od czasu trwania umowy, wybranej opcji oraz liczby wynajętych aut. Okres trwania umowy waha się do 1 do 60 miesięcy, w zależności od wybranej opcji i wymagań klienta. ALD AUTOMOTIVE ALD AUTOMOTIVE dla firm planujących zakup lub rozbudowę swojej floty przy gotowała wynajem długoterminowy z za rządzaniem flotą. ALD AUTOMOTIVE jest jedną z największych w Europie firm świad czących usługi wynajmu długoterminowego firma działa w 39 krajach, zatrudnia 3600 osób i zarządza flotą pojazdów. Przy zawieraniu umowy istnieje możliwość ujęcia opcji zarządzania serwisem, która umożliwia zaplanowanie w czasie rzeczy wistych kosztów użytkowania samocho dów. Poza pełną ofertą serwisową (prze glądy, bieżące naprawy, gospodarka ogu mieniem, likwidacja szkód komunikacyj nych) ALD AUTOMOTIVE dostarcza pełen monitoring szkód komunikacyjnych, assistance 24h, raporty z eksploatacji po jazdów oraz samochód zastępczy w przy padku awarii lub wypadku na drodze. Ubez pieczenie uwzględnione jest w racie. Po siadacze własnej floty mogą ją odsprze dać i korzystać z niej w formie wynajmu zwrotnego z pełną obsługą serwisową. DAIMLER FLEET MANAGEMENT Daimler Fleet upraszcza procedury wynajmu redukując do minimum formalności, np. przez jednego partnera do rozmów i współ pracy oraz jedną opłatę miesięczną, skła dającą się z części finansowej i serwiso wej. Produkt jest skierowany do małych i średnich firm. Zaletą jest m.in.: ryzyko utraty wartości pojazdu przejęte przez DFM oraz ryzyko związane ze wzrostem szko dowości i samej stawki ubezpieczeniowej. ING CAR LEASE ING Car Lease dostarcza na wynajem pojazdy z jedną miesięczną fakturą. Oprócz tego po zakończeniu umowy odbiera po jazdy używane i bez żadnych przestojów zapewnia nowe. W trakcie realizacji umowy można nieodpłatnie modyfikować warun ki umowy takie jak okres trwania umowy lub ustalony przebieg pojazdu. Raty finan sowe kalkulowane są od ceny netto. Ko rzyścią jest też uwolnienie gotówki zamro żonej we własnej flocie umożliwiającej uru chomienie dodatkowej linii kredytowej dla klienta. Można także przenieść prace ad ministracyjno księgowe na ING Car Le ase Polska przy pozostawieniu sobie pra wa własności na pojazdy. VOLKSWAGEN LEASING POLSKA Jeden z największych producentów pojaz dów w Europie także w Polsce świadczy usługę wynajmu długoterminowego. Propo 19

7 DODATEK SPECJALNY: Przegląd leasingów zycja VLP opiewa na następujące procesy: nadzór nad procesem zamawiania i do staw, rejestracje pojazdów, pełny pakiet ubezpieczeniowy OC, AC, NW, opiekę serwisową w autoryzowanych stacjach obsługi, zarządzanie kartami paliwowymi. FRAIKIN Wynajem długoterminowy w firmie Fra ikin jest planowany na okresy 36, 48 i 60 miesięcy. Gama pojazdów objętych usługą jest bardzo bogata: samochody do stawcze, podwozia samochodów dostaw czych i ciężarowych z zabudowami kon tenerowymi, skrzyniowymi, izotermicz nymi i chłodniczymi, samochody specja listyczne, wywrotki, żurawie, hakowce, śmieciarki, cysterny, bankowozy i am bulanse, a także wszystkie rodzaje cią gników siodłowych i naczep o masach całkowitych od 3,5 do 44 ton DMC. KBC AUTOLEASE Full Service Leasing KBC Autolease to narzędzie dla firm prowadzących doraźne projekty biznesowe, a także często wy mieniających pojazdy. Jest to szczegól nie opłacalne rozwiązanie, gdy firma pro wadzi kilkumiesięczne projekty, zatrud niając w tym czasie kontraktowych spe cjalistów, albo gdy zatrudniani są na okres próbny lub określony np. przedstawiciele handlowi. Jednocześnie usługa stanowi znacznie ciekawszą opcję niż typowy krót koterminowy rent a car. Ze względu na krótki okres umowy, poniżej 24 miesięcy, umowa wynajmu jest kwalifikowana według przepisów podatkowych, jako najem, dzierżawa, a nie jako leasing ope racyjny. Jako członek Grupy KBC fir ma zapewnia stabilność ubezpieczenio wo finansową. Użytkownikowi udostęp niana jest karta serwisowa do identyfi kacji pojazdu oraz bezgotówkowej ob sługi serwisowej w sieci współpracują cych warsztatów. Dodatkowe atuty to usługi typu VIP i door to door (wyrę czanie użytkowników w dostarczaniu sa mochodów do serwisu). Ogumienie do bierane jest według preferencji użytkow nika (klasy budget, medium i premium). Dostępny jest też program Assistance24h oraz karty paliwowe Routex, Orlen, Shell. VOLVO FINANCE SERVICE Szwedzki koncern dla swoich klientów przygotował produkt wyręczający z pro blemów administracyjnych i finansowych związanych z posiadaniem pojazdu. Na jemca biorąc wynajem w VFS ograni cza się do opłat paliwowych, podatku dro gowego i kosztów zatrudnienia kierow cy lub operatora (w przypadku maszyn). 20

8 Koszty umowy najmu można odpisać od dochodu podlegającego opodatkowaniu. Po wygaśnięciu umowy najemca zwra ca pojazd do VFS bez dodatkowych opłat. Volvo Truck Rental to krótkotermino wy najem pojazdu ciężarowego na okres od 1 dnia do 1 roku. W ramach tej oferty dostępne są ciągniki Volvo FH, Volvo FH X LOW z naczepami typu MEGA, wywrot ki Volvo FM8x4, Volvo FL z zabudową typu izoterma i do dystrybucji napojów. SCANIA FINANCE Oferta Scania skierowana jest także do użytkowników pojazdów innych marek i stanowi świetną okazję do zapoznania się ze szwedzką marką. Wynajem umoż liwia wypróbowanie pojazdów Scania we własnej flocie w rzeczywistych warun kach, odmiennych od testowych. Scania Finance promuje wynajem w okresach wzmożonego zapotrzebowania na usługi transportowe. Pojazdy Scania można wy nająć nawet na 1 dzień, a maksymalnie na 12 miesięcy. Wszystkie posiadają pełne ubezpieczenie, opłacony podatek drogowy i winietę. Do dyspozycji klientów przy gotowano ok. 5 pojazdów, w tym naj popularniejsze ciągniki siodłowe Scania R420LA4x2HNA Euro4/Euro5. jazdu dostawczego w charakterze kaucji może być przyjęty samochód najemcy. Wy jazdy zagraniczne muszą być zgłaszane i muszą uzyskać akceptację. BANKOWY WYNAJEM Propozycja PKO BP skierowana jest za równo do firm liczących kilka, jak i kil kaset samochodów. Zakup samochodów jest w pełni finansowany przez Bankowy Fun dusz Leasingowy S.A. Wynajem udziela ny jest na okres 24 lub 36 miesięcy, z rocznym limitem kilometrów. Strona ser wisowa to pełna opieka techniczna, prze glądy techniczne, naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne, wymiana części eksploata cyjnych. Na okres trwania umowy przy znawany jest pakiet pełnego ubezpiecze nia AC, OC, NW, a w razie wypadku li kwidacja szkód komunikacyjnych. Usłu ga obejmuje wymianę sezonową lub eks ploatacyjną ogumienia. W przypadku na praw mechanicznych i blacharskich, gdy samochód jest zatrzymany w serwisie na dłużej niż 48 godzin, przyznawany jest na okres 5 dni pojazd zastępczy. Na terenie całego kraju funkcjonuje 24 godzinne Assistance i karta serwisowa. MICAR Wrocławska firma Micar Michael s Car Rental oferuje najniższe ceny w Euro pie na wynajem krótko i długoterminowy pojazdów m.in.: Fiatów Ducato o najbar dziej popularnych parametrach, przez co najbardziej poszukiwanych na rynku. Aby skorzystać z oferty konieczne jest posia danie prawa jazdy od co najmniej roku, minimalny wiek 21 lat, a maksymalny 70. Płatność ponoszona jest z góry gotówką, kartą kredytową lub przelewem. W przy padku posiadaczy kart kredytowych na koncie karty blokowana jest kaucja na czas najmu samochodu. Anulowanie autoryza cji następuje przy zwrocie nieuszkodzonego auta i braku innych należności. W przy padku zwrotu pojazdu zabrudzonego lub po zmierzchu anulowanie zastawu nastę puje następnego dnia. W przypadku po MAN Rental MAN Rental przygotowało ofertę dla wy najmujących od 1 dnia do 24 miesięcy. Cenę można skalkulować za dzień, tydzień lub miesiąc użytkowania pojazdu. Istnieje też możliwość zaliczenia opłat do kosztów po datkowych. Podobnie jak przy umowach leasingowych ofertę wynajmu można wzbo gacić o usługę CombiContract MAN Te lematics, ProfiDrive, czy MAN Comfort. Wśród propozycji MAN Rental są pojaz dy spełniające normy Euro 5. Oferta obej muje ciągniki siodłowe 4x2 ze standardowym wyposażeniem, jak również podwozia ni skie pod nadwozia wymienne oraz pojaz dy różnych klas i o różnej mocy silników, skonfigurowane według indywidualnych potrzeb. Do floty pojazdów MAN Rental obok aktualnie oferowanego typoszeregu ciężkie go TGX/TGS dołączą klasy TGM i TGL. OPR. GRZEGORZ TEPEREK 21

ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management

ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management ABC Leasingu Marta Bielecka-Gozdek, Chief Sales Officer Alphabet Polska Fleet Management Wzgórza Dylewskie / Marzec 2014 ABC leasingu Agenda 1. Co to jest Car Fleet Management? 2. Produkty leasingowe i

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja kosztów samochodów firmowych. Jacek Wasilewski Masterlease

Optymalizacja kosztów samochodów firmowych. Jacek Wasilewski Masterlease Optymalizacja kosztów samochodów firmowych Jacek Wasilewski Masterlease Agenda 1. Kilka słów o Masterlease 2. Samochód narzędzie pracy 3. Samochód formy finansowania 4. ABC Leasingu 5. Zalety Leasingu

Bardziej szczegółowo

Bywa, że leasing sprzedawany jest z

Bywa, że leasing sprzedawany jest z SPECJALNY DODATEK SPECJALNY: Leasing i wynajem Nie jest różowo, ale narzekać nie można Leasing środków transportu w 2010 roku Trudna sytuacja transportowców szybko odbiła się na ofertach leasingowych.

Bardziej szczegółowo

Leasing i zarządzanie flotą w działalności gospodarczej Masterlease 2015

Leasing i zarządzanie flotą w działalności gospodarczej Masterlease 2015 Leasing i zarządzanie flotą w działalności gospodarczej Masterlease 2015 Agenda 1. Masterlease w kilku słowach 2. Dla kogo oferta Masterlease? 3. Produkty finansowe dopasowane do potrzeb klienta detalicznego

Bardziej szczegółowo

BANKOWY Fundusz Leasingowy S.A. Grupa Kapitałowa. Leasing. Nowoczesny Instrument Finansowania

BANKOWY Fundusz Leasingowy S.A. Grupa Kapitałowa. Leasing. Nowoczesny Instrument Finansowania Leasing Nowoczesny Instrument Finansowania 2 Bankowy Fundusz Leasingowy powstał w roku 1999. Bankowy Fundusz Leasingowy jest częścią Grupy PKOBP SA W 2008 roku Bankowy Fundusz Leasingowy SA oddał w leasing

Bardziej szczegółowo

Nie musisz kupować. PKO Leasing

Nie musisz kupować. PKO Leasing Nie musisz kupować aby uŝywać. PKO Leasing PKO Leasing wchodzi w skład Grupy Kapitałowej PKO BP SA - największego banku w Europie Środkowo rodkowo-wschodniej Wschodniej. Rodowód wsparty ponad 13-letnim

Bardziej szczegółowo

RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE podsumowanie półrocza 2013

RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE podsumowanie półrocza 2013 RAPORT KERALLA RESEARCH RYNEK CAR FLEET MANAGEMENT W POLSCE podsumowanie półrocza 2013 WYNAJEM DŁUGOTERMINOWY SAMOCHODÓW SŁUŻBOWYCH (OUTSOURCING FLOT) Data publikacji październik 2013 CAR FLEET MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Wynajem średnioterminowy

Wynajem średnioterminowy Wynajem średnioterminowy www.europa-service.pl sprzedaz@europa-service.pl INFORMACJE O FIRMIE EUROPA SERVICE POLSKA Firma Europa Service Polska jest przedstawicielem niemieckiej spółki Europa Service Autovermitung,

Bardziej szczegółowo

full-service leasing

full-service leasing Temat Innowacyjne narzędzie do optymalizacji procesu zarządzania flotą samochodów służbowych: full-service leasing Tomasz Piwowarczyk Dyrektor Regionu Południowo-Wschodniego Agenda Masterlease Polska Misja

Bardziej szczegółowo

Millennium Leasing 1

Millennium Leasing 1 Millennium Leasing 1 O Firmie Millennium Leasing oferuje kompleksowe usługi leasingu Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o. Bank Millennium

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Leasing własny biznes bez angaŝowania gotówki. Tomasz Najmowicz

Leasing własny biznes bez angaŝowania gotówki. Tomasz Najmowicz Leasing własny biznes bez angaŝowania gotówki Tomasz Najmowicz Najpopularniejsze formy pozyskiwania kapitału w Polsce to: Kredyty bankowe Kapitał własny Faktoring 18 Fundusze Unijne Business Angels 20

Bardziej szczegółowo

Masz samochód masz Kredyt

Masz samochód masz Kredyt Masz samochód masz Kredyt Oferta + procedura 1 Spis treści A. Grupa docelowa Klientów oraz oferta B. Rodzaje pojazdów C. Wymagania stawiane Klientom, dokumenty D. Wniosek E. Wycena pojazdu F. Umowa i opłaty

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE PODATKI NR 9 INDEKS 36990X ISBN 9788374403559 MARZEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE Jak ustalić ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do

Bardziej szczegółowo

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm

Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Credit Agricole Bank Polska oferta produktowa dla małych i średnich firm Konferencja FRIG Zielona Góra 27.02.2012 Credit Agricole Bank Polska S.A. Bank Credit Agricole od 117 lat teraz także w Polsce.

Bardziej szczegółowo

RENT&dRAIFF. Szczęściem nie jest to co posiadasz, lecz to czym potrafisz się cieszyć

RENT&dRAIFF. Szczęściem nie jest to co posiadasz, lecz to czym potrafisz się cieszyć Szczęściem nie jest to co posiadasz, lecz to czym potrafisz się cieszyć 18 MLN 15 lat 70% 8% 5 X WIĘCEJ Zarejestrowanych pojazdów w Polsce Tyle wynosi średnia wieku pojazdów w Polsce Aut w Polsce ma ponad

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare Skuteczna optymalizacja kosztów Kamila Ciszczonik TaxCare Optymalizacja w pigułce Samochód w działalności gospodarczej Lokal w działalności gospodarczej samozatrudnienie Samochód w działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Jakie są źródła finansowania floty samochodowej w przedsiębiorstwie?

Jakie są źródła finansowania floty samochodowej w przedsiębiorstwie? Jakie są źródła finansowania floty samochodowej w przedsiębiorstwie? W dzisiejszych czasach trudno wyobrazić sobie prowadzenie działalności gospodarczej bez posiadania firmowego środka transportu. Choćby

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

LEASING Z SERWISEM SAMOCHODÓW CHEVROLET

LEASING Z SERWISEM SAMOCHODÓW CHEVROLET LEASING Z SERWISEM SAMOCHODÓW CHEVROLET GETIN Leasing SA Operator Profit Sp. z o.o. Grupa pilotażowa Marzec 2013 Informacje i procedury GETIN Leasing z pakietem serwisowym Leasing z Serwisem to nowy produkt

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt

Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt Leasing auta bardziej opłacalny niż kredyt Autor: Katarzyna Rola-Stężycka, Tax Care; Agata Szymborska-Sutton, Tax Care 13.12.2011. Prawie 15 tys. zł może zaoszczędzić przedsiębiorca, który kupując drogi

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Oferta na zakup samochodu Peugeot 308 SW przygotowana dla Pani Agnieszki

Oferta na zakup samochodu Peugeot 308 SW przygotowana dla Pani Agnieszki L'emir sp.j. ul.sobieskiego 16 41-300 Dabrowa Górnicza tel. 32 639 00 00 www.lemir.com.pl Autoryzowany Dealer Peugeot Rafał Kozak Mobile: 693660248 e-mail: r.kozak.lemir@peugeot.com.pl. Oferta na zakup

Bardziej szczegółowo

RELACJA KLIENT A DORADCA DG- INWEST FINANSE KLIENT DORADCA FINANSOWY DG-INWEST FIANASE

RELACJA KLIENT A DORADCA DG- INWEST FINANSE KLIENT DORADCA FINANSOWY DG-INWEST FIANASE RELACJA KLIENT A DORADCA DG- INWEST FINANSE KLIENT DORADCA FINANSOWY DG-INWEST FIANASE RZECZOZNAWCA FAKTORING SAMOCHÓD BIURO RACHUNKOWE INWESTYCJE DOTACJE Z UE UBEZPIECZENIA NIERUCHOMOŚCI LEASING KREDYT

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne formy finansowania i zarządzania flotą pojazdów w przedsiębiorstwie

Nowoczesne formy finansowania i zarządzania flotą pojazdów w przedsiębiorstwie Nowoczesne formy finansowania i zarządzania flotą pojazdów w przedsiębiorstwie Grzegorz Czarnecki Dyrektor Pionu SprzedaŜy Korporacyjnej Masterlease Polska Udział form finansowania, wg wielkości flot -

Bardziej szczegółowo

Wyniki branŝy leasingowej po I kwartale 2010 roku. Warszawa, kwiecień 2010

Wyniki branŝy leasingowej po I kwartale 2010 roku. Warszawa, kwiecień 2010 Wyniki branŝy leasingowej po I kwartale roku Warszawa, kwiecień Lista członków Związku Polskiego Leasingu Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. BAWAG Leasing & Fleet Sp. z o.o. BGś Leasing Sp. z o.o. BNP Paribas

Bardziej szczegółowo

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY

LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY LIMIT KREDYTOWY WIELOCELOWY Konin, 24.02.2015r. Regionalne Centrum Korporacyjne w Kaliszu Agenda Definicja i podstawowe cechy produktu Funkcjonowanie produktu Analiza przykładowego rozwiązania Korzyści

Bardziej szczegółowo

Wyniki branŝy leasingowej w 2008 roku

Wyniki branŝy leasingowej w 2008 roku Wyniki branŝy leasingowej w 2008 roku Konferencja prasowa Związku Polskiego Leasingu Hotel InterContinental Warszawa Warszawa, styczeń 2009 Lista członków Związku Polskiego Leasingu Bankowy Fundusz Leasingowy

Bardziej szczegółowo

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

0,00% 5,00% 1,59% 3,13% 2,53% 3,26% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 150,13 zł 119,24 zł 99,35 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:53) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 175 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Renault Business Plan

Renault Business Plan Business Plan www.renaultfinansowanie.pl Business Plan NAJEM Prowadzenie firmy to często presja czasu i tysiące spraw do załatwienia. Skoncentruj się na zadaniach biznesowych my zajmiemy się resztą Jedna,

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Rynek leasingu w Polsce. Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związek Polskiego Leasingu

Prezentacja Rynek leasingu w Polsce. Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związek Polskiego Leasingu Prezentacja Rynek leasingu w Polsce Andrzej Sugajski Dyrektor Generalny Związek Polskiego Leasingu Lista członków Związku Polskiego Leasingu BAWAG Leasing & Fleet Sp. z o. o. BGŻ Leasing Sp. z o.o. BNP

Bardziej szczegółowo

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms

Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms Regulamin oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady oferty promocyjnej Samochód zastępczy za 9 zł promocja sms, prowadzonej

Bardziej szczegółowo

Leasing sposobem na finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. Wrocław, 22 wrzesień 2010 r. Wioleta Hucał, Piotr Zajączkowski

Leasing sposobem na finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego. Wrocław, 22 wrzesień 2010 r. Wioleta Hucał, Piotr Zajączkowski Leasing sposobem na finansowanie inwestycji jednostek samorządu terytorialnego Wrocław, 22 wrzesień 2010 r. Wioleta Hucał, Piotr Zajączkowski Leasing jako produkt finansowy Czym jest Leasing? nabycie rzeczy

Bardziej szczegółowo

Leasing. Finansowanie inwestycji z wykorzystaniem leasingu. Mateusz Skubiszewski Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu

Leasing. Finansowanie inwestycji z wykorzystaniem leasingu. Mateusz Skubiszewski Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu Budapest 27th January 2010 10:16 PM Leasing Finansowanie inwestycji z wykorzystaniem leasingu Mateusz Skubiszewski Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu ING Lease (Polska) Sp. z o.o. Wrocław, maj 2010 Agenda

Bardziej szczegółowo

Top 5 Polscy Giganci

Top 5 Polscy Giganci lokata ze strukturą Top 5 Polscy Giganci Pomnóż swoje oszczędności w bezpieczny sposób inwestując w lokatę ze strukturą Top 5 Polscy Giganci to możliwy zysk nawet do 45%. Lokata ze strukturą Top 5 Polscy

Bardziej szczegółowo

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19 Spis Treści ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 15 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym.. 15 Umowa leasingu, zgodnie z przepisami 15 2. Strony umowy leasingu.. 16 3. Umowa leasingu w prawie

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 lutego 2014 r.) Lp. Czynność Opłata netto Uwagi Umowa 1. Zmiana terminów płatności w czasie 200 PLN trwania umowy leasingu w obrębie

Bardziej szczegółowo

O Firmie. Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o.

O Firmie. Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o. Millennium Leasing O Firmie Spółka rozpoczęła działalność w dniu 28.03.1991 r. i do maja 2006 działała pod firmą BEL Leasing Sp. z o.o. Bank Millennium S.A. posiada 100% udziałów W Spółce pracuje ok. 237

Bardziej szczegółowo

i korzyści serwisowe Ograniczenie ryzyka Przewidywalność kosztów Elastyczność umowy Wyższa wartość pojazdu Komfort Oszczędność

i korzyści serwisowe Ograniczenie ryzyka Przewidywalność kosztów Elastyczność umowy Wyższa wartość pojazdu Komfort Oszczędność Pakiety serwisowe pakiety serwisowe zalety i korzyści Pakiety serwisowe to dwa rodzaje atrakcyjnych warunków opieki serwisowej dostosowanych do potrzeb użytkowników samochodów dostawczych marki Volkswagen

Bardziej szczegółowo

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł

0,00 % 2,00 % 1,64 % 3,42 % 3,41 % 3,34 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,95 zł 171,19 zł. 0 zł 0 zł 1 259,98 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Leasing bardziej popularny?

Leasing bardziej popularny? Leasing bardziej popularny? VIII Forum Korporacyjne Finansowanie polskich przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego Mieczysław Groszek Przewodniczący Komitetu Wykonawczego Polskiego Związku

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka Spis Treści Wykaz skrótów:... 20 WSTĘP... 23 CZĘŚĆ I SAMOCHODY W VAT...

Bardziej szczegółowo

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Oferta przygotowana dnia:02.07.2015 (23:25) Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Oferta przygotowana dnia:02.07.2015 (23:25) Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02072015 (23:25) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Zamawiający informuje, iż na złożone przez Wykonawców zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, udziela następujących odpowiedzi:

Zamawiający informuje, iż na złożone przez Wykonawców zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia, udziela następujących odpowiedzi: Wrocław, dn. 08.05.2013 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu TOK/GP/2013-05-08/0000002 Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia pn.: Dostawa w formie leasingu finansowego 24 samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

Państwa mobilność jest naszą siłą napędową. MercedesServiceCard dla pojazdów użytkowych

Państwa mobilność jest naszą siłą napędową. MercedesServiceCard dla pojazdów użytkowych Państwa mobilność jest naszą siłą napędową MercedesServiceCard dla pojazdów użytkowych ... MercedesServiceCard umożliwi Państwu kontynuowanie podróży! Specjały kulinarne z Francji, ogniwa słoneczne z Niemiec,

Bardziej szczegółowo

Umowa najmu samochodu

Umowa najmu samochodu Umowa najmu samochodu Zawarta dnia... w... pomiędzy: (data) (miejscowość) (dane Wynajmującego) a zwanym dalej Wynajmującym (dane Najemcy) zwanym dalej Najemcą. 1 Przedmiot umowy najmu 1. Przedmiotem najmu

Bardziej szczegółowo

Prostota w finansowaniu. Leasing środków transportu Leasing maszyn i urządzeo. Michał Lubaszewski Manager Sprzedaży. 601 079 303 mlf@mlf.waw.

Prostota w finansowaniu. Leasing środków transportu Leasing maszyn i urządzeo. Michał Lubaszewski Manager Sprzedaży. 601 079 303 mlf@mlf.waw. Prostota w finansowaniu Leasing środków transportu Leasing maszyn i urządzeo Michał Lubaszewski Manager Sprzedaży Witamy w DnB NORD Leasing Podnoszenie konkurencyjności i rozwój biznesu wymagają inwestycji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Leasingowy SA

Europejski Fundusz Leasingowy SA Europejski Fundusz Leasingowy SA Sylwetka firmy Witaj w EFL Grupa Crédit Agricole Lider bankowości detalicznej we Francji Jeden z największych banków detalicznych uniwersalnych w Europie Lider na rynku

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 1,59 % 2,53 % 3,27 % 3,26 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,41 zł 205,80 zł 170,31 zł. 0 zł 33,20 zł 0 zł

5,00 % 0,00 % 1,59 % 2,53 % 3,27 % 3,26 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 204,41 zł 205,80 zł 170,31 zł. 0 zł 33,20 zł 0 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02072015 (23:31) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu:

WNIOSEK KREDYTOWY. Dane osoby upoważnionej do kontaktów z Bankiem: Imię i nazwisko, numer telefonu: Załącznik nr 1. do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej oraz rolniczej w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu Śl. nr wniosku.. data przyjęcia wniosku.... WNIOSEK KREDYTOWY I. PODSTAWOWE INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane

Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Alior Bank S.A. produkty zmodyfikowane Informacje wprowadzające Niniejsze zestawienie zawiera opis zmodyfikowanych produktów kredytowych dostępnych w Alior Bank S.A. w ramach projektu systemowego pt. Planowanie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Rogosz, Dyrektor Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 9 czerwca 2011 r. BGK podstawowe

Bardziej szczegółowo

PEUGEOT Boxer 330 L1H1 2.2 110 KM Pan Artur Lisakowski

PEUGEOT Boxer 330 L1H1 2.2 110 KM Pan Artur Lisakowski PIOTR MIDERA DORADCA HANDLOWY TEL. 502904910 INTERVAPO Sp. z o. o. Ul. Elbląska 98B 80-718 Gdańsk Data: 15-07-2014 Oferta na samochód PEUGEOT Boxer 330 L1H1 2.2 110 KM Pan Artur Lisakowski Opis samochodu

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą

W N I O S E K o udzielenie kredytu na działalnośc gospodarczą Załącznik nr I.3 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej Wpisano do rejestru dnia...poz... Imię i nazwisko Wnioskodawcy... Nazwa Firmy... Siedziba wykonywania dzialalnosci gospodarczej...

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

5,00 % 0,00 % 0,00 % 2,58 % 3,28 % 3,27 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 205,12 zł 152,99 zł 259,65 zł. 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 06122015 (23:03) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Wyniki branŝy leasingowej po I kwartale 2009 roku. Warszawa, kwiecień 2009

Wyniki branŝy leasingowej po I kwartale 2009 roku. Warszawa, kwiecień 2009 Wyniki branŝy leasingowej po I kwartale roku Warszawa, kwiecień Lista członków Związku Polskiego Leasingu Bankowy Fundusz Leasingowy S.A. BGś Leasing Sp. z o.o. BNP Paribas Lease Group Sp. z o.o. BRE Leasing

Bardziej szczegółowo

Zamawiający przez zamieszczony zapis rozumie wykup, czyli opłatę za przeniesienie własności w wysokości 1%.

Zamawiający przez zamieszczony zapis rozumie wykup, czyli opłatę za przeniesienie własności w wysokości 1%. Zarząd Dróg Powiatowych ul. Przemysłowa 6 89-500 Tuchola NIP: 561-13-30-172 REGON: 092361628 tel./fax: (52) 55 90 112 e-mail: zdp@tuchola.pl strona: www.bippowiat.tuchola.pl Tuchola, dn. 24.11.2010 r.

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi!

Szanowni Państwo, Życzymy szerokiej i bezpiecznej drogi! PRZEWODNIK KLIENTA Szanowni Państwo, Mamy wielką przyjemność powitać Państwa w gronie Klientów Programu FCA Fleet Services, który powstał przy współpracy FGA Leasing Polska Sp. z o.o., FCA Poland S.A.

Bardziej szczegółowo

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych:

Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Specjalna oferta Raiffeisen Bank Polska S.A. dla członków Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych: Mobilne Konto Osobiste Wygodna i nowoczesna forma zarządzania Twoimi finansami, która spełni

Bardziej szczegółowo

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta

Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta Autocasco 1 Pakiety AUTOCASCO Proama pozwalają na wybranie zakresu ochrony odpowiedniego do potrzeb klienta i jego auta 2 Casco ASO Casco Komfortowy Casco Optymalny Wiek pojazdu do 4 lat do 8 lat do 11

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

4-7 Przegląd produktów Pakiet Praktyczny Pakiet Komfortowy Pakiet Prestiżowy. 8-11 Finansowanie Leasing Kredyt

4-7 Przegląd produktów Pakiet Praktyczny Pakiet Komfortowy Pakiet Prestiżowy. 8-11 Finansowanie Leasing Kredyt 4-7 Przegląd produktów Pakiet Praktyczny Pakiet Komfortowy Pakiet Prestiżowy 8-11 Finansowanie Leasing Kredyt 12-15 Ubezpieczenia Ubezpieczenia komunikacyjne Ubezpieczenie 100% wartości fakturowej pojazdu

Bardziej szczegółowo

Kontrakt leasingowy. Finansowanie

Kontrakt leasingowy. Finansowanie Kontrakt leasingowy 1. Limity czasowe i przebiegowe. o Należy określić, na jaki czas (wyrażony w latach lub w miesiącach) i na ile kilometrów kontrakt ma być kwotowany. Finansowanie 1. Oprocentowanie.

Bardziej szczegółowo

Umowa wynajmu samochodu

Umowa wynajmu samochodu Stronami niniejszej umowy są: Umowa wynajmu samochodu 1.. ul... NIP: 848-138-84-23 zwany dalej Wypożyczający 2.. ul... PESEL:.. zwany dalej Pożyczającym 1 1. Wypożyczający wypożycza Pożyczającemu do użytkowania

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. o firmie MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT.

TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. TRANSPORT. FASTER THAN YOU EXPECT. O FIRMIE MARATHON to zespół specjalistów w logistyce zaangażowanych w każde zlecenie. Dla nas nie ma rzeczy niemożliwych jesteśmy elastyczni, solidni i rzetelni, dzięki

Bardziej szczegółowo

Full service leasing / wynajem długoterminowy - Finansowanie z ryzykiem wartości rezydualnej + co najmniej 4 usługi z listy pozostałych usług

Full service leasing / wynajem długoterminowy - Finansowanie z ryzykiem wartości rezydualnej + co najmniej 4 usługi z listy pozostałych usług Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów dane na dzień 31.12.27 r. 1 DEFINICJE Full service leasing / wynajem długoterminowy - Finansowanie z ryzykiem wartości rezydualnej + co najmniej 4 usługi z listy

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI

ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 58-500 Jelenia Góra ul. 1 Maja 27 ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O UDZIELENIE POŻYCZKI (PEŁNA KSIĘGOWOŚĆ) 1 Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o pożyczkę: Dokumenty

Bardziej szczegółowo

3 Spis treści. DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT...

3 Spis treści. DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT... 3 Spis treści DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13 SKUTKI W VAT.... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Rodzaj pojazdu

Bardziej szczegółowo

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł

2,00% 5,00% 0,00% 3,13% 2,53% 3,07% ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 141,40 zł 190,78 zł 189,62 zł. 0,00 zł 0,00 zł 30,56 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:11062015 (23:51) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: waluta: PLN, kwota: 280 000, wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

Marco Polo Marco Polo ACTIVITY. Cennik.

Marco Polo Marco Polo ACTIVITY. Cennik. Marco Polo Marco Polo ACTIVITY Cennik. Typ Długość Cena netto (PLN) Cena brutto (PLN) Rata miesięczna Lease&Drive Basic w PLN netto 1 Średnie zużycie paliwa 2 (l/100 km) Emisja spalin 2 (g/km) Marco Polo

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Leasingowy Kompleksowe narzędzia finansowania inwestycji jako element wsparcia rozwoju rynku Agro

Europejski Fundusz Leasingowy Kompleksowe narzędzia finansowania inwestycji jako element wsparcia rozwoju rynku Agro Europejski Fundusz Leasingowy Kompleksowe narzędzia finansowania inwestycji jako element wsparcia rozwoju rynku Agro Sławomir Dudziak Dyrektor Sprzedaży Agro Grupa Crédit Agricole lider bankowości detalicznej

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r.

Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. RODZAJ KARTY I. OPŁATY I PROWIZJE Tabela opłat i prowizji dla kart kredytowych Credit Agricole Bank Polska S.A. obowiązujące od dnia 12 kwietnia 2015 r. Visa Gold MasterCard Gold Visa Silver MasterCard

Bardziej szczegółowo

Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe

Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe Leasing operacyjny samochodów osobowych wybrane problemy podatkowe Autor artykułu: Ewelina Nowakowska Menedżer oraz Doradca Podatkowy w firmie HLB M2 Audyt CZĘŚĆ I - VAT Pomimo, iż leasing samochodów osobowych

Bardziej szczegółowo

Czym są Fundusze Pożyczkowe?

Czym są Fundusze Pożyczkowe? od 7,76% Czym są Fundusze Pożyczkowe? Fundusze pożyczkowe- to organizacje pozarządowe o charakterze non-profit, których podstawowym celem jest wspomaganie i rozwój przedsiębiorczości w danym regionie.

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 2 Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji. mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 czerwca 2013 r.)

Tabela Opłat i Prowizji. mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 czerwca 2013 r.) Tabela Opłat i Prowizji mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 czerwca 2013 r.) Lp. Czynność Opłata netto Uwagi Umowa 1. Zmiana terminów płatności rat w 200 PLN czasie trwania umowy leasingu w obrębie

Bardziej szczegółowo

DAF MULTISUPPORT więcej niż

DAF MULTISUPPORT więcej niż DAF MULTISUPPORT więcej niż tylko naprawy i przeglądy DAF MULTISUPPORT TRUCKS PARTS FINANCE WWW.DAF.COM Usługi wspierające najlepszą ofertę biznesową Kompleksowa obsługa klienta W branży transportowej

Bardziej szczegółowo

Wynajem długoterminowy pojazdów - na co zwrócić uwagę 07.04.2010.

Wynajem długoterminowy pojazdów - na co zwrócić uwagę 07.04.2010. Wynajem długoterminowy pojazdów - na co zwrócić uwagę 07.04.2010. Każda firma planująca skorzystanie z usług firm flotowych przed rozpoczęciem poszukiwania partnera powinna dokładnie przeanalizować swoją

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

0,00 % 1,64 % 0,00 % 3,42 % 3,34 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,19 zł 151,10 zł. 0 zł 1 259,98 zł 99,73 zł

0,00 % 1,64 % 0,00 % 3,42 % 3,34 % 3,09 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 6. 262,06 zł 171,19 zł 151,10 zł. 0 zł 1 259,98 zł 99,73 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia:02092015 (23:20) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruc homośc

Bardziej szczegółowo

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Podstawowe parametry: Produkty dodatkowe (wymagane):

Jakub Misiewicz jakub.misiewicz@homebroker.pl Parametry: PLN 300 000 333 334 90,00 Równe Wtórny Podstawowe parametry: Produkty dodatkowe (wymagane): Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 11112015 (22:16) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł

0,00 % 0,00 % 1,99 % 3,48 % 3,92 % 3,81 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 154,95 zł 269,90 zł 176,23 zł. 42,16 zł 0 zł 1 298,88 zł Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:28) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

5,00 % 0,00 % 0,00 % 3,07 % 3,45 % 3,39 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 211,97 zł 50,57 zł 154,07 zł.

5,00 % 0,00 % 0,00 % 3,07 % 3,45 % 3,39 % ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert. Strona 1 z 5. 211,97 zł 50,57 zł 154,07 zł. Jakub Misiewicz email: jakubmisiewicz@homebrokerpl telefon: Oferta przygotowana dnia: 07012016 (12:48) ZAKUP podsumowanie najlepszych ofert Parametry: Waluta: PLN, Kwota: 300 000, Wartość nieruchomości:

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K O L E A S I N G

W N I O S E K O L E A S I N G INFORMACJE PODSTAWOWE Pełna nazwa firmy, siedziba - dokładny adres W N I O S E K O L E A S I N G Adres do korespondencji jak wyżej KRS REGON NIP Osoba do kontaktu w sprawie wniosku: Osoba do kontaktu w

Bardziej szczegółowo

Maks. możliwe LTV. Prowizja za przyznanie

Maks. możliwe LTV. Prowizja za przyznanie OFERTA DLA KLIENTA: 100 tys. PLN na 10 lat (raty równe); Wartość zabezpieczenia (nieruch Bank Przedział marż (%) Stawka bazowa Prowizja za przyznanie Maks. możliwe LTV OGÓLNE PARAMETRY POŻYCZKI HIPOTECZNEJ

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

Mam wielką przyjemność powitać Państwa w gronie Klientów ALD Automotive.

Mam wielką przyjemność powitać Państwa w gronie Klientów ALD Automotive. PRZEWODNIK KLIENTA Szanowni Państwo, Mam wielką przyjemność powitać Państwa w gronie Klientów ALD Automotive. ALD Automotive, należy do grupy Société Générale, specjalizuje się w świadczeniu usług wynajmu

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S

SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S SPOTKANIE BRANŻOWE EUROTAXGLASS S Trendy na rynku motoryzacyjnym Warszawa 2 luty 29 Agenda Producenci - Importerzy Finanse - Leasingi Ubezpieczenia 2/2/9 2 Producenci - Importerzy Producenci - Importerzy

Bardziej szczegółowo

Polski rynek car fleet management na koniec II kwartału 2009

Polski rynek car fleet management na koniec II kwartału 2009 Polski rynek car fleet management na koniec II kwartału 2009 Outsourcing flot firmowych zyskuje Mimo kryzysu rynek wynajmu samochodów dla firm urósł na koniec drugiego kwartału tego roku o 5,6 proc. wobec

Bardziej szczegółowo