Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr Jelenia Góra

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra"

Transkrypt

1 Jelenia Góra 14 września 2011 r. Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr Jelenia Góra Identyfikator: OG/ZP 3/2011 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze ul. Norwida nr 9. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze jako zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), przekazuje poniżej treść zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami i odpowiedziami: Prosimy o potwierdzenie, że belki stalowe stropów budynku istniejącego mają być zabezpieczone do odporności ogniowej R60. Zamawiający potwierdza stopień zabezpieczenia belek stalowych do odporności ogniowej R60. Wszystkie elementy stalowe nowoprojektowanych stropów mają być zabezpieczone do odporności ogniowej R60 zgodnie z pkt. 6.3 opisu technicznego do projektu wykonawczego konstrukcji. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju szkła w drzwiach wewnętrznych; ornamentowe czy matowe? Zgodnie z zestawieniem stolarki wewnętrznej należy przyjąć szklenie drzwi wewnętrznych szkłem przeziernym i matowym z zastrzeżeniem uwzględnienia parametrów szkła określonych w części opisowej zestawienia. W związku z brakiem danych w dokumentacji prosimy o przekazanie parametrów istotnych dla; a/ dźwigu osobowego, b/ podokienników okiennych, c/ izolacji powłokowych poziomych i pionowych / czy pełnią one funkcję izolacji typu lekkiego czy ciężkiego/. d/ lamp wewnętrznych i zewnętrznych.

2 Ad a/ parametry istotne dla dźwigu osobowego przyjętego w opracowaniu - rodzaj napędu; hydrauliczny z aparaturą sterowniczą i zespołem napędowym w szafce sterowniczej bez wydzielonej maszynowni. - ilość przystanków 4 - wysokość podnoszenia do 17 mb - prędkość nominalna od 0,50 m/s - wymiary kabiny 140/150 cm, drzwi teleskopowe o szerokości w świetle min 90 cm - wyposażenie kabiny w lustro na pełną wysokość ściany tylnej ze stalową, chromowaną poręczą ochronną,oraz panel dyspozycji przystosowany dla osób niepełnosprawnych, - kasety wezwań w formie panelowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych Automatyka dźwigu osobowo towarowego w przypadku wykrycia dymu przez system sygnalizacji pożarowej musi zjeżdżać na poziom przyziemia budynku i po automatycznym otwarciu drzwi nastąpić powinna całkowita blokada jego funkcjonowania. W przypadku zaniku zasilania energetycznego dźwig musi zjeżdżać do najbliższej kondygnacji i po automatycznym otwarciu drzwi nastąpić powinna całkowita blokada jego funkcjonowania. W opracowaniu projektowym przyjęto dźwig typu GLMRL-MC900firmy GMF-Polska jako podstawę do wymiarowania konstrukcji szybu. W przypadku zastosowania innego typu urządzenia należy dostosować jego parametry do wymagań producenta. Ad b/ parametry istotne dla podokienników okiennych; - rodzaj materiału / ceramika szkliwiona, matowa - wymagania wytrzymałościowe, mrozoodporność - wymagania wymiarowe - parametry użytkowe i estetyczne w zakresie kolorystyki i rodzaju powierzchni. Ad c/ parametry istotne dla izolacji poziomych i pionowych; Przyjęto rozwiązania systemowe dla części istniejącej wymagającej przebudowy, oraz nowoprojektowanej. Zamawiającemu zależy na systemowym zestawie izolacji pionowych i poziomych dla poszczególnych przegród budowlanych określonych w dokumentacji projektowej. Przyjęte w opracowaniu projektowym systemy izolacji stanowią jedynie odniesienie do oczekiwań systemowych jakich oczekuje Zamawiający. Ad d/ parametry istotne dla lamp wewnętrznych i zewnętrznych; - materiał z jakiego wykonano oprawy - sposób zasilania opraw - moc projektowanych opraw w zgodzie z przyjętymi w opracowaniu. - rodzaj opraw / natynkowe, wbudowane w systemowe sufity podwieszane, ścienne, itp. - rodzaj, forma, lub kształt odbłyśnika i źródła światła - wymagania wymiarowe, gabaryty elementów wynikające z przyjętych w dokumentacji projektowej podziałów i wymiarowania z warunkiem zachowania określonej powierzchni oświetlenia przy ich zastosowaniu. - parametry użytkowe i estetyczne w zakresie kolorystyki, rodzaju powierzchni i formy przestrzennej. Prosimy o potwierdzenie, że ściana zabijana w osi 2/C-F została zaprojektowana w celu zabezpieczenia ściany żelbetowej na ławie L2 na czas wykonywania prac na poziomie -1 / droga dojazdowa/. Jeśli jest inny powód zaprojektowania ścianki prosimy o wskazanie. Zamawiający potwierdza, że ściana zabijana w osi 2/C-F została zaprojektowana w celu zabezpieczenia ściany żelbetowej na ławie L2 na czas wykonywania prac na poziomie -1. Ściana zabijana została zaprojektowana w celu zabezpieczenia drogi dojazdowej do wykopu na czas prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych.

3 Prosimy o podanie sposobu zabezpieczenia ław i ścian fundamentowych WZ3 budynku istniejącego na czas realizacji robót żelbetowych w poziomie -1 w osiach 3-7/ F-E. Wzmocnienie WZ3 (podbicie ściany fundamentowej zewnętrznej budynku istniejącego) należy wykonać na etapie wykonywania robót ziemnych po odsłonięciu podstawy fundamentu istniejącego budynku (etap 1a robót) w wykopie szerokoprzestrzennym. Do realizacji robót żelbetowych budynku nowego w osiach 3-7/F-E można przystąpić po wykonaniu w/w wzmocnienia fundamentów, wykonaniu ścianki wyrównującej ścianę istniejącą, oraz po wykonaniu zaprojektowanych izolacji. W związku z tym, że w projekcie brak zabezpieczenia przeciwwodnego budynku, prosimy o potwierdzenie, że projekt nie przewiduje docelowego zabezpieczenia przed wodami gruntowymi. Zamawiający nie potwierdza braku zabezpieczenia przeciwwodnego budynku w dokumentacji projektowej. W dokumentacji projektowej przewidziano drenaż opaskowy całego obiektu. Zwracamy uwagę na różnicę w grubości warstwy humusu między przedmiarami gdzie przyjęto gr. 20 cm, a dokumentacją geotechniczną gdzie gr. humusu jest od 30 do 50 cm. Dokumentacja geotechniczna określa grubość humusu jedynie w obrębie wykonanych 5 otworów badawczych. Grubość humusu wskazana w otworze nr 4 dotyczy jedynie części nasypowej /sztucznie utworzone wzniesienie o wysokości 2 m z mieszaniny gruntu mineralnego z blokami granitu różnej wielkości/. W obszarze zainwestowania grubość humusu według zespołu projektowego wynosi 20 cm. Prosimy o podanie istotnych parametrów technicznych dla okładziny ceramiczno-szklanej ścian zewnętrznych /płyt ceramiczno-szklanych/. Istotnymi parametrami okładziny dla Zamawiającego są; -rodzaj materiału /szkło nieprzezierne, ceramika/, -wymagania wymiarowe, gabaryty elementów wynikające z przyjętych w dokumentacji projektowej, podziałów i wymiarowania dostosowane do projektowanych podziałów elewacji i przyjętego systemu konstrukcji fasady, -parametry izolacyjności akustycznej, odporności ogniowej oraz odporności na włamanie w zgodności z zastosowanymi w dokumentacji projektowej, -parametry użytkowe i estetyczne w zakresie kolorystyki i rodzaju powierzchni. Prosimy o przekazanie niezbędnych danych odnośnie robót rozbiórkowych / projekt rozbiórek/ w zakresie zagospodarowania terenu tj. ilości i grubości istniejących nawierzchni asfaltowych, obrzeży, krawężników do rozbiórki i utylizacji itp.

4 Niezbędne dane określono w dokumentacji projektowej, oraz STWIORB-D KOD PCV oraz w przedmiarach (dołączonych jako pomocnicze) dotyczących robót ziemnych w zakresie; -rozebrania nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej gr. 3 cm o powierzchni 369,50 m2 -rozebrania podbudowy z kruszywa kamiennego gr 15 cm o powierzchni 369,50 m2 -rozebrania nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej gr. 8 cm o powierzchni 642,78 m2 -rozebrania podbudowy z kruszywa kamiennego gr 15 cm o powierzchni 642,78 m2 -rozebrania istniejących betonowych krawężników i obrzeży 142,00 mb -kosztów wywozu i utylizacji dla pozycji j/w w wielkości 99,43 ton na odległość do 15 km -kosztów wywozu nadmiaru humusu zgodnie z procedurą na odległość do 15 km Z dokumentacji dla robót ziemnych wynika, że podczas wykonywania prac będzie konieczność wejścia na działkę sąsiednią 232/1. Czy zamawiający dokonał uzgodnień w powyższej sprawie i wszystkie koszty z tym związane leżą po stronie zamawiającego?. Sygnalizowana konieczność wejścia w działki sąsiednie związana jest jedynie z koniecznością realizacji przebudowy ogrodzenia posesji, oraz muru oporowego przy granicy z działką 232/1. Projektowana realizacja tych elementów inwestycji została przedstawiona stronom postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę i nie wymaga dodatkowych uzgodnień. Zakres prac związanych z realizacją przebudowy ogrodzenia posesji, oraz muru oporowego został uwzględniony w dokumentacji projektowej i obejmuje również przywrócenie do stanu pierwotnego terenu działek sąsiednich po realizacji wspomnianych elementów zagospodarowania. Wszelkie dodatkowe uzgodnienia i koszty z nimi związane leżą po stronie Wykonawcy. ( ) zwracamy się z prośbą o: Potwierdzenie, że dopuszczalne jest przedstawienie przez Wykonawcę ogólnych polis ubezpieczeniowych spełniających wymagania podane we wzorze umowy, osobno: ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu CAR/EAR, odpowiedzialności cywilnej OC, NNW pracowników, które będą obejmować przedmiotowe zadanie. Zamawiający nie dopuszcza zapewnienia ochrony inwestycji w ramach posiadanych polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez wykonawcę dla całej prowadzonej działalności. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej określone w paragrafie 11 pkt 1. Może być zawarte w ramach ubezpieczenia CAR (ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych) o ile przedmiotowe ubezpieczenie obejmie wszystkie obszary wyszczególnione w paragrafie 11 pkt 1 wzoru umowy. ( ) zwracamy się z prośbą o: Uzupełnienie ust. 3 o zdanie Zgody zamawiającego nie wymaga podpisanie umowy z podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 4 do niniejszej umowy Zamawiający zmieni brzmienie 7 ust. 3 po zmianie 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

5 3. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zgody zamawiającego nie wymaga podpisanie umowy z podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 4 do niniejszej umowy. W przypadku wprowadzania zmian w załączniku nr 4 po dacie podpisania niniejszej umowy, zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą jest wymagana. Wyjaśnienie na czym ma polegać dokonanie stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i podwykonawcę, o którym mowa w 7 ust. 10 pkt 1. W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawcę(ców), Wykonawca w protokołach odbioru wykonanych robót, stanowiących podstawę do wystawienia faktur częściowych, winien podać wartość robót wykonanych przez podwykonawcę(ców). Dopisanie w 8 ust. 6 akapitu: W przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac zleconych przez Zamawiającego nie przewidzianych w dokumentacji projektowej (robót dodatkowych), wartość tych robót, która zostanie zapłacona Wykonawcy, zostanie obliczona przy zastosowaniu wskaźników cenotwórczych oraz cen materiałów przyjętych przez Wykonawcę w kosztorysach ofertowych, na podstawie których wyliczono cenę ofertową. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. Zapis w Rozdziale XII ust. 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi, że: ( ) Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zmówienia. Wykonawca oblicza cenę na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem wymagań s.i.w.z. obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej. Przy ustalaniu ceny oferty należy uwzględnić ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Załączone do niniejszej s.i.w.z. przedmiary robót należy traktować jako element dodatkowy, nie służący do obliczenia ceny oferty ( ) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego wyłącznie w przypadku, gdy jego wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego i którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Udzielenie zamówienia dodatkowego następuje w wyniku odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z przepisami art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Potwierdzenie, że dopuszczalne jest dostarczenie osobnych dokumentów gwarancji dobrego wykonania na okres realizacji kontraktu i gwarancji na okres gwarancyjny zamiast jednej redukowanej o 70% po wykonaniu zamówienia ( 9 ust. 2). Tak. Jest dopuszczalne.

6 Dopisanie w 10 ust. 2 zdania: Suma kar ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 15% wartości wynagrodzenia netto, oraz obniżenie kar z 0,1% na 0,01% w pkt 2) i 3). Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w 10 ust. 2. Dopisanie w 10 ust. 3 zdania: Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub dostarczeniu dokumentacji projektowej do których jest zobowiązany zgodnie z 3 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 0,01 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w 8 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w 10 ust. 3 : Dopisanie w 10 ust. 6 zdania: Odpowiedzialność kontraktowa Wykonawcy jest ograniczona do wartości Umowy z wyłączeniem strat pośrednich i utraty zysku. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w 10 ust. 6. Wykreślenie w 11 ust. 3 a) i dopisanie: W przypadku zmiany ubezpieczyciela i rozwiązania dotychczasowej umowy ubezpieczenia Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia poprzez zawarcie kolejnej umowy. Zapis w obecnej postaci nie może znaleźć się w umowie ubezpieczenia, ponieważ ogranicza on swobodę Wykonawcy w wyborze ubezpieczyciela; ponadto Wykonawca ma już zawartą umowę generalną (obejmującą również inne budowy) i wprowadzenie takiego zapisu nie jest możliwe. Zamawiający pismem z dnia 9 września 2011 r. zmienił treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 11 ust. 3 a) w ten sposób, że usunął zapis w 11 ust. 3 a). Wykonawca zgodnie z umową jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia do czasu co najmniej 3 miesiące ponad termin odbioru końcowego w związku z czym, zobowiązany jest przedłużać przedstawione polisy tak aby zachowana była ciągłość ubezpieczenia. W przypadku nie przedłużenia ubezpieczenia, zerwania umowy ubezpieczenia itp. Zamawiający zgodnie z 11 punkt 4 może wykupić ubezpieczenie na koszt Wykonawcy. Zmianę w 11 ust. 3 b) poprzez doprecyzowanie, że okres ubezpieczenia wynoszący 3 miesiące ponad termin odbioru końcowego dotyczy polisy CAR; polisy OC i NNW są zawierane na okresy roczne. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w 10 ust. 3 lit b). Wyjaśnienie 11 ust. 3 c) o jaki udział własny chodzi? Czy jest to wartość odszkodowania, wartość szkody czy też wartość kontraktu. Dodatkowo w różnych polisach występują różne franszyzy redukcyjne. Proponujemy zapis udziału własnego przyporządkować do poszczególnych polis (CAR, OC, NNW). Zamawiający pismem z dnia 9 września 2011 r. zmienił treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 11 ust. 3 c) przytaczamy poniżej treść zmiany: ( ) Zamawiający wykreśla z zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania zapis w 11 pkt 3 c) wzoru umowy oraz zapisuje :

7 11 punkt 3 litera c : udział własny Wykonawcy w szkodzie nie więcej niż 500,00 zł ( ) Wykreślenie w 11 ust. 3 d) w ubezpieczeniu OC i NNW nie stosuje się cesji praw z polisy, ponieważ odszkodowanie zawsze jest wypłacane osobie poszkodowanej i nie ma możliwości przelania cesji praw z polisy OC i NNW na Zamawiającego. W przypadku polisy CAR Zamawiający jest ubezpieczonym i nie ma potrzeby cedowania praw z polisy. Zamawiający pismem z dnia 9 września 2011 r. zmienił treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 11 ust. 3 d) przytaczamy poniżej treść zmiany: ( ) Zamawiający wykreśla zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 11 pkt 3 litera d wzoru umowy. ( ) Wykreślenia 11 ust. 5 Zamawiający zgodnie z ust 4 ma prawo zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w 11 ust. 5. Dopisanie w 11 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 zdania: W przypadku nie dokonania odbioru w powyższym terminie bez podania uzasadnienia, odbiór uznaje się za dokonany Zamawiający poprawia omyłkę wykonawcy pytanie dotyczy 12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w 12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4. Wykreślenie w 11 ust. 2 pkt 6) słów: pod warunkiem uzyskania zgody zamawiającego Zamawiający poprawia omyłkę wykonawcy pytanie dotyczy 15 ust. 2 pkt 6). Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w 15 ust. 2 pkt 6). Dopisanie w 16 ust. 1 oraz kary umownej od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 8 ust. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w 16 ust. 1. Dopisanie w art. 22 w załączniku 5 o treści: Jakiekolwiek zmiany, przeróbki czy modernizacje powodują utratę gwarancji na zmieniony element, ponieważ wprowadzenie w ciągu 25-letniego okresu gwarancyjnego modernizacji lub wręcz wymiany okablowania strukturalnego ze względu na postęp technologiczny jest bardzo prawdopodobne. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w art. 22 w załączniku nr 5. Czy zadaniem Wykonawcy w toku działań związanych z uzyskiwaniem pozwolenia na użytkowanie będą czynności pomocnicze i doradcze, czy też będzie to pełne zastępstwo Zamawiającego w tych działaniach?

8 Będzie to pełne zastępstwo Zamawiającego w tych działaniach. Czy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie mieści się w przedmiocie zamówienia, z którego realizację odpowiada Wykonawca. Tak. Czy fakt odmowy wydania pozwolenia na użytkowanie spowodowany błędem projektowym (za który Wykonawca nie odpowiada) obciąża Wykonawcę tak jak błąd realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy? Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy w pełnym zakresie, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej, oraz wiedzą techniczną, poświadczoną nabytym przez Wykonawcę doświadczeniem przy realizacji podobnych zamówień wykazanym w złożonej ofercie. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w naradach i spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego albo osoby go reprezentujące, w tym także inspektora nadzoru inwestorskiego i osoby sprawujące nadzór autorski, podczas których Wykonawca jest zobowiązany wskazać na błędy w dokumentacji projektowej. Pełna współpraca Wykonawcy, Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego winna skutkować usuwaniem ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej na etapie realizacji zamówienia. Czy zalecenia komisji wydającej zgodę na użytkowanie wynikające z potrzeby naprawienia błędów projektowych Wykonawca będzie wykonywał odpłatnie i poza terminem umownym? Nie. Czy czas na czynności administracyjne związane z wydaniem zgody na użytkowanie, w tym na czynność związane z realizacją zaleceń komisji, a wynikających z potrzeby naprawienia błędów projektowych, mieści się w czasie umownym realizacji zadania? Czas na czynności administracyjne związane z wydaniem zgody na użytkowanie mieści się w czasie umownym na realizację zadania. Ewentualne wady projektu mogące mieć negatywny wpływ na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie muszą być usuwane w trakcie realizacji robót w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego i nadzorem autorskim. Wzór umowy 2 ust. 4 i 5 Prosimy o określenie przynajmniej w przybliżeniu planu finansowania inwestycji. Zamawiający wymaga pełnego wykorzystania środków nie podając jednocześnie jaka będzie ich wysokość co uniemożliwia np. wyliczenie kosztów kredytowania inwestycji. Zwracamy również uwagę, że Zamawiający ( 14 ust. 2) uzależnił płynność płatności od harmonogramu, którego kształt nie jest Wykonawcy znany gdyż zależy on od zgody Zamawiającego. Wykonawca w ten sposób poznaje warunki finansowej realizacji umowy po złożeniu oferty i dodatkowo będzie on karany jeśli te warunki okażą się niemożliwe do spełnienia lub ich spełnienie będzie wymagało dodatkowych nakładów, pracy ludzi i sprzętu. Jeśli nie będzie możliwe określenie chociaż przybliżonego planu finansowania inwestycji wnosimy o umożliwienie udzielania zaliczek przez Zamawiającego co pozwoli na pełne wykorzystanie środków przyznanych w danym roku, których wysokość nie jest jeszcze znana.

9 Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie opracowany przez Wykonawcę oraz uzgodniony z Zamawiającym, będzie w związku z tym dostosowany do możliwości finansowych Zamawiającego oraz możliwości technicznych Wykonawcy tak, aby wykonanie inwestycji nie przekroczyło terminu 48 miesięcy. Zamawiający przewiduje równomierne finansowanie inwestycji przez cały okres jej realizacji. Wykonawca w sporządzonym przez siebie harmonogramie wskazuje jakie roboty i w jakim terminie jest w stanie wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, natomiast Zamawiający potwierdza swoim podpisem, że według posiadanej na dzień podpisania umowy wiedzy, będzie dysponował środkami finansowymi na dany zakres wykonanych robót, w danym terminie i w ustalonej wysokości. Wzór umowy 4 ust. 1 pkt 17 Prosimy o wyjaśnienie czym Zamawiający uzasadnia tak rygorystyczne zapisy dotyczące weryfikacji jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Zapis ten pozwala Zamawiającemu na zbędne żądanie opinii niezależnego eksperta w stosunku do wszystkiego na koszt Wykonawcy co może prowadzić do niepotrzebnego marnotrawienia środków. Wnosimy o modyfikację zapisów na kształt tych, które są zawarte w 12 ust. 11 tj. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty tych badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego Zamawiający zmienia zapis w 4 ust. 1 pkt 17 po zmianie 4 ust. 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie: 17) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, które powinny posiadać świadectwa jakości oraz powinny odpowiadać: a) obowiązującym normom i przepisom techniczno-budowlanym; b) wymaganiom projektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej; c) wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodność lub certyfikat zgodności z normą lub aprobatą techniczną. Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń, Wykonawca jest zobowiązany zlecić przeprowadzenie stosownych badań i ekspertyz niezależnemu ekspertowi. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację zaproponowanego eksperta. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty tych badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego. Wzór umowy 4 ust. 1 pkt 24 ppkt c) Prosimy o wyjaśnienie co oznacza zapis, mówiący że do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na pisemne żądanie inspektorów nadzoru? Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego lub autorskiego wystąpi do Wykonawcy z żądaniem zastosowania danego materiału, wyrobu lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na ich zastosowanie. Wzór umowy 7 ust. 1 Prosimy o potwierdzenie, że Załącznik nr 4 będzie aktualizowany w miarę wprowadzania kolejnych podwykonawców na budowę.

10 Tak. W wypadku wprowadzania na budowę nowych podwykonawców Załącznik nr 4 będzie aktualizowany. Wzór umowy 9 Prosimy o potwierdzenie, że zwrot całej kwoty ZNWU nastąpi po 5 latach od protokolarnego zakończenia prac. Odpowiedź. Zwrot 30% ZNWU nastąpi po 5 latach od protokolarnego zakończenia prac. W przypadku posiadania referencji potwierdzających wiedzę i doświadczenie na wykonanie robót zgodnie z wymogami SIWZ z realizacja robót została wykonana poza granicami Polski, czyli budynek nie jest zaklasyfikowany według PKOB. Jak w takim przypadku, czyli braku PKOB określić rodzaj budynku? Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r. Nr 112 poz ze zmianami) zawiera objaśnienie: ( ) Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej. Opracowana została na podstawie europejskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (CC) 1, zgodnej z zaleceniami Narodów Zjednoczonych ( ). Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych zawiera klucz powiązań KOB PKOB. Prosimy o wyjaśnienie czy w cenie oferty należy uwzględnić: b) Meble wg zapisu na str. 27 Specyfikacji ST Wymagania ogólne, gdyż zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ Wykaz elementów wyposażenia budynku i urządzeń wyłączonych z niniejszego postępowania, meble biurowe są wyłączone z postępowania. Jeśli należy wycenić meble, prosimy o przekazanie szczegółowego zestawienia mebli wraz z rysunkami wg których należy wykonać meble, gdyż Tom A2-1 nie zawiera takich rysunków, natomiast zawiera rysunki dotyczące posadzek i sufitów podwieszanych. Brak rysunków szczegółowych mebli w dokumentacji przetargowej. W cenie oferty nie należy uwzględniać mebli. Dyrektor Sądu Okręgowego mgr Danuta Kowal

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy

V. Termin wykonania zamówienia. 2 miesiące od dnia zawarcia umowy O G Ł O S Z E N I E o przetargu nieograniczonym o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 60000 euro na Przebudowa części pomieszczeń na III piętrze budynku Dolnośląskiej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO SIWZ oraz zmiana terminów składania i otwarcia ofert BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51 lub +4812-663-39-14; e-mail: bzp@uj.edu.pl www.uj.edu.pl http://przetargi.adm.uj.edu.pl/ogloszenia.php

Bardziej szczegółowo

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock

ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Zespół Szkół Ogólnokształcących ul. Gen. J. Filipowicza 9, 05-400 Otwock Otwock, dnia 04.04.2014r. LO342.1.2014 Dotyczy przetargu nr LO342.1.2014 na : Wykonanie robót budowlanych w zakresie ochrony przeciwpożarowej

Bardziej szczegółowo

TOM II PROJEKT UMOWY

TOM II PROJEKT UMOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Kompleksowa poprawa bezpieczeństwa i komunikacji w Mieście i Gminie Myślenice: przebudowa ul. Łokietka, przebudowa ul. Ujejskiego oraz przebudowa ul. Piastów w Myślenicach Nr referencyjny

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Specyfikacja istotnych warunków zamówienia I. Zamawiający: Miasto Oświęcim ul. Zaborska nr 2 32-600 Oświęcim www.um.oswiecim.pl II. Tryb udzielenia

Bardziej szczegółowo

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r.

BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. UNIWERSYTET KAZIMIERZA WIELKIEGO W BYDGOSZCZY ul. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, tel. 52 341 91 00 fax 52 360 82 06 NIP 554 264 75 68 REGON 340057695 BZP 45/2/2010 Bydgoszcz, 27.09.2010 r. Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Chrzanowie 32-500 Chrzanów ul. Ks. Skorupki 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA TERMOMODERNIZACJĘ BUDYNKU KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../...

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE CRU/../... Załącznik nr 8 do siwz UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/../... zawarta w dniu... r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Przedszkolem Publicznym nr 32 ul. Farna 2 w Szczecinie, którą reprezentują:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ROZBUDOWY ZESPOŁU SZKÓŁ O CZĘŚĆ REHABILITACYJNO REWALIDACYJNO - SPORTOWĄ BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH INFO - PROJEKT 47-440 Górki Śląskie ul. Ofiar Oświęcimskich 63 tel. ( 032 ) 418 73 24 0604 149 000 e-mail: lin_inf@poczta.onet.pl 6041490 00@eranet.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 - Wymagania Ogólne SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-450.0.00 WYMAGANIA OGÓLNE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej 1.1.1. Specyfikacja Techniczna ST-450.0.00 Wymagania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA ISTNIEJĄCEJ PRZYBUDÓWKI HALI WARSZTATOWO-USŁUGOWEJ NA POMIESZCZENIE BIUROWE KOD CPV 45100000-8 PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH:

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH: MODERNIZACJA BASENU WEWNĘTRZNEGO W ODDZIALE LECZNICZO REHABILITACYJNYM DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W JAWORZU ULICA WAPIENICKA 142 Sierpień 2011

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.12.2015 Zielona Góra, 16.03.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH dla zadania pn. Remont klatek schodowych znajdujących się w Muzeum Wojsk Lądowych przy ul. Czerkaskiej 2 w Bydgoszczy; działka nr 13/2, obręb

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21

WYKONANIE REMONTU SIECI WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ PRZY UL. KŁOBUCKIEJ 21 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej SIWZ ) W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Kod CPV 45000000-7. Roboty budowlane PRACOWNIA PROJEKTOWA REGON: 634453564 64-600 OBORNIKI ul. Kowanowska 55 tel.: 603-963-110 ; 603-963-121 www. anmarprojekt.pl ; e-mail: anmarprojekt@wp.pl SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych CZEGEKO CZEGEKO Sp. z O.O. 31-115 Kraków Pl. gen. Wł. Sikorskiego 2 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla projektów wielobranżowych, budowlano-wykonawczych; Budowa szklarni

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych ETAP / BRANŻA: PROJEKT BUDOWLANY DATA: SZCZECIN, VII. 2012 TECZKA: 1 TOM: 1 NAZWA OPRACOWANIA PROJEKT OSUSZENIA I IZOLACJI ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH W PRZEDSZKOLU PUBLICZNYM NR 48 PRZY ul. 9-go

Bardziej szczegółowo

KZP/04/2015 Wzór umowy

KZP/04/2015 Wzór umowy UMOWA zawarta w dniu.r. w Warszawie pomiędzy: Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 202 zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka, woj. łódzkie, tel. 046 8144241, faks 046 8144241. Rawa Mazowiecka: Uszczelnienie spękanych nawierzchni bitumicznych poprzez pojedyncze powierzchniowe utrwalenie grysami bazaltowymi frakcji 2/5 mm o ilości kruszywa 8 dm3/m2 i emulsją asfaltowo-kationową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo