Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr Jelenia Góra

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr 56 58-500 Jelenia Góra"

Transkrypt

1 Jelenia Góra 14 września 2011 r. Sąd Okręgowy Al. Wojska Polskiego nr Jelenia Góra Identyfikator: OG/ZP 3/2011 Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania rozbudowa i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Jeleniej Górze ul. Norwida nr 9. Sąd Okręgowy w Jeleniej Górze jako zamawiający w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami), przekazuje poniżej treść zapytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z wyjaśnieniami i odpowiedziami: Prosimy o potwierdzenie, że belki stalowe stropów budynku istniejącego mają być zabezpieczone do odporności ogniowej R60. Zamawiający potwierdza stopień zabezpieczenia belek stalowych do odporności ogniowej R60. Wszystkie elementy stalowe nowoprojektowanych stropów mają być zabezpieczone do odporności ogniowej R60 zgodnie z pkt. 6.3 opisu technicznego do projektu wykonawczego konstrukcji. Prosimy o jednoznaczne określenie rodzaju szkła w drzwiach wewnętrznych; ornamentowe czy matowe? Zgodnie z zestawieniem stolarki wewnętrznej należy przyjąć szklenie drzwi wewnętrznych szkłem przeziernym i matowym z zastrzeżeniem uwzględnienia parametrów szkła określonych w części opisowej zestawienia. W związku z brakiem danych w dokumentacji prosimy o przekazanie parametrów istotnych dla; a/ dźwigu osobowego, b/ podokienników okiennych, c/ izolacji powłokowych poziomych i pionowych / czy pełnią one funkcję izolacji typu lekkiego czy ciężkiego/. d/ lamp wewnętrznych i zewnętrznych.

2 Ad a/ parametry istotne dla dźwigu osobowego przyjętego w opracowaniu - rodzaj napędu; hydrauliczny z aparaturą sterowniczą i zespołem napędowym w szafce sterowniczej bez wydzielonej maszynowni. - ilość przystanków 4 - wysokość podnoszenia do 17 mb - prędkość nominalna od 0,50 m/s - wymiary kabiny 140/150 cm, drzwi teleskopowe o szerokości w świetle min 90 cm - wyposażenie kabiny w lustro na pełną wysokość ściany tylnej ze stalową, chromowaną poręczą ochronną,oraz panel dyspozycji przystosowany dla osób niepełnosprawnych, - kasety wezwań w formie panelowej przystosowanej dla osób niepełnosprawnych Automatyka dźwigu osobowo towarowego w przypadku wykrycia dymu przez system sygnalizacji pożarowej musi zjeżdżać na poziom przyziemia budynku i po automatycznym otwarciu drzwi nastąpić powinna całkowita blokada jego funkcjonowania. W przypadku zaniku zasilania energetycznego dźwig musi zjeżdżać do najbliższej kondygnacji i po automatycznym otwarciu drzwi nastąpić powinna całkowita blokada jego funkcjonowania. W opracowaniu projektowym przyjęto dźwig typu GLMRL-MC900firmy GMF-Polska jako podstawę do wymiarowania konstrukcji szybu. W przypadku zastosowania innego typu urządzenia należy dostosować jego parametry do wymagań producenta. Ad b/ parametry istotne dla podokienników okiennych; - rodzaj materiału / ceramika szkliwiona, matowa - wymagania wytrzymałościowe, mrozoodporność - wymagania wymiarowe - parametry użytkowe i estetyczne w zakresie kolorystyki i rodzaju powierzchni. Ad c/ parametry istotne dla izolacji poziomych i pionowych; Przyjęto rozwiązania systemowe dla części istniejącej wymagającej przebudowy, oraz nowoprojektowanej. Zamawiającemu zależy na systemowym zestawie izolacji pionowych i poziomych dla poszczególnych przegród budowlanych określonych w dokumentacji projektowej. Przyjęte w opracowaniu projektowym systemy izolacji stanowią jedynie odniesienie do oczekiwań systemowych jakich oczekuje Zamawiający. Ad d/ parametry istotne dla lamp wewnętrznych i zewnętrznych; - materiał z jakiego wykonano oprawy - sposób zasilania opraw - moc projektowanych opraw w zgodzie z przyjętymi w opracowaniu. - rodzaj opraw / natynkowe, wbudowane w systemowe sufity podwieszane, ścienne, itp. - rodzaj, forma, lub kształt odbłyśnika i źródła światła - wymagania wymiarowe, gabaryty elementów wynikające z przyjętych w dokumentacji projektowej podziałów i wymiarowania z warunkiem zachowania określonej powierzchni oświetlenia przy ich zastosowaniu. - parametry użytkowe i estetyczne w zakresie kolorystyki, rodzaju powierzchni i formy przestrzennej. Prosimy o potwierdzenie, że ściana zabijana w osi 2/C-F została zaprojektowana w celu zabezpieczenia ściany żelbetowej na ławie L2 na czas wykonywania prac na poziomie -1 / droga dojazdowa/. Jeśli jest inny powód zaprojektowania ścianki prosimy o wskazanie. Zamawiający potwierdza, że ściana zabijana w osi 2/C-F została zaprojektowana w celu zabezpieczenia ściany żelbetowej na ławie L2 na czas wykonywania prac na poziomie -1. Ściana zabijana została zaprojektowana w celu zabezpieczenia drogi dojazdowej do wykopu na czas prowadzenia robót ziemnych i fundamentowych.

3 Prosimy o podanie sposobu zabezpieczenia ław i ścian fundamentowych WZ3 budynku istniejącego na czas realizacji robót żelbetowych w poziomie -1 w osiach 3-7/ F-E. Wzmocnienie WZ3 (podbicie ściany fundamentowej zewnętrznej budynku istniejącego) należy wykonać na etapie wykonywania robót ziemnych po odsłonięciu podstawy fundamentu istniejącego budynku (etap 1a robót) w wykopie szerokoprzestrzennym. Do realizacji robót żelbetowych budynku nowego w osiach 3-7/F-E można przystąpić po wykonaniu w/w wzmocnienia fundamentów, wykonaniu ścianki wyrównującej ścianę istniejącą, oraz po wykonaniu zaprojektowanych izolacji. W związku z tym, że w projekcie brak zabezpieczenia przeciwwodnego budynku, prosimy o potwierdzenie, że projekt nie przewiduje docelowego zabezpieczenia przed wodami gruntowymi. Zamawiający nie potwierdza braku zabezpieczenia przeciwwodnego budynku w dokumentacji projektowej. W dokumentacji projektowej przewidziano drenaż opaskowy całego obiektu. Zwracamy uwagę na różnicę w grubości warstwy humusu między przedmiarami gdzie przyjęto gr. 20 cm, a dokumentacją geotechniczną gdzie gr. humusu jest od 30 do 50 cm. Dokumentacja geotechniczna określa grubość humusu jedynie w obrębie wykonanych 5 otworów badawczych. Grubość humusu wskazana w otworze nr 4 dotyczy jedynie części nasypowej /sztucznie utworzone wzniesienie o wysokości 2 m z mieszaniny gruntu mineralnego z blokami granitu różnej wielkości/. W obszarze zainwestowania grubość humusu według zespołu projektowego wynosi 20 cm. Prosimy o podanie istotnych parametrów technicznych dla okładziny ceramiczno-szklanej ścian zewnętrznych /płyt ceramiczno-szklanych/. Istotnymi parametrami okładziny dla Zamawiającego są; -rodzaj materiału /szkło nieprzezierne, ceramika/, -wymagania wymiarowe, gabaryty elementów wynikające z przyjętych w dokumentacji projektowej, podziałów i wymiarowania dostosowane do projektowanych podziałów elewacji i przyjętego systemu konstrukcji fasady, -parametry izolacyjności akustycznej, odporności ogniowej oraz odporności na włamanie w zgodności z zastosowanymi w dokumentacji projektowej, -parametry użytkowe i estetyczne w zakresie kolorystyki i rodzaju powierzchni. Prosimy o przekazanie niezbędnych danych odnośnie robót rozbiórkowych / projekt rozbiórek/ w zakresie zagospodarowania terenu tj. ilości i grubości istniejących nawierzchni asfaltowych, obrzeży, krawężników do rozbiórki i utylizacji itp.

4 Niezbędne dane określono w dokumentacji projektowej, oraz STWIORB-D KOD PCV oraz w przedmiarach (dołączonych jako pomocnicze) dotyczących robót ziemnych w zakresie; -rozebrania nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej gr. 3 cm o powierzchni 369,50 m2 -rozebrania podbudowy z kruszywa kamiennego gr 15 cm o powierzchni 369,50 m2 -rozebrania nawierzchni z mieszanki mineralno bitumicznej gr. 8 cm o powierzchni 642,78 m2 -rozebrania podbudowy z kruszywa kamiennego gr 15 cm o powierzchni 642,78 m2 -rozebrania istniejących betonowych krawężników i obrzeży 142,00 mb -kosztów wywozu i utylizacji dla pozycji j/w w wielkości 99,43 ton na odległość do 15 km -kosztów wywozu nadmiaru humusu zgodnie z procedurą na odległość do 15 km Z dokumentacji dla robót ziemnych wynika, że podczas wykonywania prac będzie konieczność wejścia na działkę sąsiednią 232/1. Czy zamawiający dokonał uzgodnień w powyższej sprawie i wszystkie koszty z tym związane leżą po stronie zamawiającego?. Sygnalizowana konieczność wejścia w działki sąsiednie związana jest jedynie z koniecznością realizacji przebudowy ogrodzenia posesji, oraz muru oporowego przy granicy z działką 232/1. Projektowana realizacja tych elementów inwestycji została przedstawiona stronom postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia na budowę i nie wymaga dodatkowych uzgodnień. Zakres prac związanych z realizacją przebudowy ogrodzenia posesji, oraz muru oporowego został uwzględniony w dokumentacji projektowej i obejmuje również przywrócenie do stanu pierwotnego terenu działek sąsiednich po realizacji wspomnianych elementów zagospodarowania. Wszelkie dodatkowe uzgodnienia i koszty z nimi związane leżą po stronie Wykonawcy. ( ) zwracamy się z prośbą o: Potwierdzenie, że dopuszczalne jest przedstawienie przez Wykonawcę ogólnych polis ubezpieczeniowych spełniających wymagania podane we wzorze umowy, osobno: ubezpieczenia ryzyk budowy i montażu CAR/EAR, odpowiedzialności cywilnej OC, NNW pracowników, które będą obejmować przedmiotowe zadanie. Zamawiający nie dopuszcza zapewnienia ochrony inwestycji w ramach posiadanych polis ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przez wykonawcę dla całej prowadzonej działalności. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej określone w paragrafie 11 pkt 1. Może być zawarte w ramach ubezpieczenia CAR (ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych) o ile przedmiotowe ubezpieczenie obejmie wszystkie obszary wyszczególnione w paragrafie 11 pkt 1 wzoru umowy. ( ) zwracamy się z prośbą o: Uzupełnienie ust. 3 o zdanie Zgody zamawiającego nie wymaga podpisanie umowy z podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 4 do niniejszej umowy Zamawiający zmieni brzmienie 7 ust. 3 po zmianie 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

5 3. Do zawarcia umowy przez Wykonawcę z podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Zgody zamawiającego nie wymaga podpisanie umowy z podwykonawcą wymienionym w załączniku nr 4 do niniejszej umowy. W przypadku wprowadzania zmian w załączniku nr 4 po dacie podpisania niniejszej umowy, zgoda Zamawiającego na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą jest wymagana. Wyjaśnienie na czym ma polegać dokonanie stosownego podziału należności pomiędzy Wykonawcę i podwykonawcę, o którym mowa w 7 ust. 10 pkt 1. W przypadku wykonania części przedmiotu umowy przez podwykonawcę(ców), Wykonawca w protokołach odbioru wykonanych robót, stanowiących podstawę do wystawienia faktur częściowych, winien podać wartość robót wykonanych przez podwykonawcę(ców). Dopisanie w 8 ust. 6 akapitu: W przypadku konieczności wykonania dodatkowych prac zleconych przez Zamawiającego nie przewidzianych w dokumentacji projektowej (robót dodatkowych), wartość tych robót, która zostanie zapłacona Wykonawcy, zostanie obliczona przy zastosowaniu wskaźników cenotwórczych oraz cen materiałów przyjętych przez Wykonawcę w kosztorysach ofertowych, na podstawie których wyliczono cenę ofertową. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. Zapis w Rozdziale XII ust. 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia stanowi, że: ( ) Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia wynikające wprost z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót, jak również w niej nie ujęte, a bez których nie można wykonać przedmiotu zmówienia. Wykonawca oblicza cenę na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót z uwzględnieniem wymagań s.i.w.z. obowiązujących przepisów oraz zasad wiedzy technicznej. Przy ustalaniu ceny oferty należy uwzględnić ryzyko wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do zmiany wynagrodzenia wykonawcy. Załączone do niniejszej s.i.w.z. przedmiary robót należy traktować jako element dodatkowy, nie służący do obliczenia ceny oferty ( ) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, dopuszcza możliwość udzielenia zamówienia dodatkowego wyłącznie w przypadku, gdy jego wykonanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego i którego wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia. Udzielenie zamówienia dodatkowego następuje w wyniku odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzonego zgodnie z przepisami art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Potwierdzenie, że dopuszczalne jest dostarczenie osobnych dokumentów gwarancji dobrego wykonania na okres realizacji kontraktu i gwarancji na okres gwarancyjny zamiast jednej redukowanej o 70% po wykonaniu zamówienia ( 9 ust. 2). Tak. Jest dopuszczalne.

6 Dopisanie w 10 ust. 2 zdania: Suma kar ze wszystkich tytułów nie może przekroczyć 15% wartości wynagrodzenia netto, oraz obniżenie kar z 0,1% na 0,01% w pkt 2) i 3). Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w 10 ust. 2. Dopisanie w 10 ust. 3 zdania: Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazaniu placu budowy lub dostarczeniu dokumentacji projektowej do których jest zobowiązany zgodnie z 3 ust. 1 niniejszej umowy w wysokości 0,01 % wynagrodzenia netto, o którym mowa w 8 ust. 1 niniejszej umowy za każdy dzień zwłoki. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w 10 ust. 3 : Dopisanie w 10 ust. 6 zdania: Odpowiedzialność kontraktowa Wykonawcy jest ograniczona do wartości Umowy z wyłączeniem strat pośrednich i utraty zysku. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w 10 ust. 6. Wykreślenie w 11 ust. 3 a) i dopisanie: W przypadku zmiany ubezpieczyciela i rozwiązania dotychczasowej umowy ubezpieczenia Wykonawca zapewni ciągłość ubezpieczenia poprzez zawarcie kolejnej umowy. Zapis w obecnej postaci nie może znaleźć się w umowie ubezpieczenia, ponieważ ogranicza on swobodę Wykonawcy w wyborze ubezpieczyciela; ponadto Wykonawca ma już zawartą umowę generalną (obejmującą również inne budowy) i wprowadzenie takiego zapisu nie jest możliwe. Zamawiający pismem z dnia 9 września 2011 r. zmienił treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 11 ust. 3 a) w ten sposób, że usunął zapis w 11 ust. 3 a). Wykonawca zgodnie z umową jest zobowiązany do zapewnienia ciągłości ubezpieczenia do czasu co najmniej 3 miesiące ponad termin odbioru końcowego w związku z czym, zobowiązany jest przedłużać przedstawione polisy tak aby zachowana była ciągłość ubezpieczenia. W przypadku nie przedłużenia ubezpieczenia, zerwania umowy ubezpieczenia itp. Zamawiający zgodnie z 11 punkt 4 może wykupić ubezpieczenie na koszt Wykonawcy. Zmianę w 11 ust. 3 b) poprzez doprecyzowanie, że okres ubezpieczenia wynoszący 3 miesiące ponad termin odbioru końcowego dotyczy polisy CAR; polisy OC i NNW są zawierane na okresy roczne. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w 10 ust. 3 lit b). Wyjaśnienie 11 ust. 3 c) o jaki udział własny chodzi? Czy jest to wartość odszkodowania, wartość szkody czy też wartość kontraktu. Dodatkowo w różnych polisach występują różne franszyzy redukcyjne. Proponujemy zapis udziału własnego przyporządkować do poszczególnych polis (CAR, OC, NNW). Zamawiający pismem z dnia 9 września 2011 r. zmienił treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 11 ust. 3 c) przytaczamy poniżej treść zmiany: ( ) Zamawiający wykreśla z zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczącej niniejszego postępowania zapis w 11 pkt 3 c) wzoru umowy oraz zapisuje :

7 11 punkt 3 litera c : udział własny Wykonawcy w szkodzie nie więcej niż 500,00 zł ( ) Wykreślenie w 11 ust. 3 d) w ubezpieczeniu OC i NNW nie stosuje się cesji praw z polisy, ponieważ odszkodowanie zawsze jest wypłacane osobie poszkodowanej i nie ma możliwości przelania cesji praw z polisy OC i NNW na Zamawiającego. W przypadku polisy CAR Zamawiający jest ubezpieczonym i nie ma potrzeby cedowania praw z polisy. Zamawiający pismem z dnia 9 września 2011 r. zmienił treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia w 11 ust. 3 d) przytaczamy poniżej treść zmiany: ( ) Zamawiający wykreśla zapis w specyfikacji istotnych warunków zamówienia 11 pkt 3 litera d wzoru umowy. ( ) Wykreślenia 11 ust. 5 Zamawiający zgodnie z ust 4 ma prawo zawrzeć odpowiednie umowy ubezpieczenia na koszt Wykonawcy. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w 11 ust. 5. Dopisanie w 11 ust. 2, ust. 3 i ust. 4 zdania: W przypadku nie dokonania odbioru w powyższym terminie bez podania uzasadnienia, odbiór uznaje się za dokonany Zamawiający poprawia omyłkę wykonawcy pytanie dotyczy 12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w 12 ust. 2, ust. 3 i ust. 4. Wykreślenie w 11 ust. 2 pkt 6) słów: pod warunkiem uzyskania zgody zamawiającego Zamawiający poprawia omyłkę wykonawcy pytanie dotyczy 15 ust. 2 pkt 6). Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w 15 ust. 2 pkt 6). Dopisanie w 16 ust. 1 oraz kary umownej od Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia określonego w 8 ust. 1. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w 16 ust. 1. Dopisanie w art. 22 w załączniku 5 o treści: Jakiekolwiek zmiany, przeróbki czy modernizacje powodują utratę gwarancji na zmieniony element, ponieważ wprowadzenie w ciągu 25-letniego okresu gwarancyjnego modernizacji lub wręcz wymiany okablowania strukturalnego ze względu na postęp technologiczny jest bardzo prawdopodobne. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian w art. 22 w załączniku nr 5. Czy zadaniem Wykonawcy w toku działań związanych z uzyskiwaniem pozwolenia na użytkowanie będą czynności pomocnicze i doradcze, czy też będzie to pełne zastępstwo Zamawiającego w tych działaniach?

8 Będzie to pełne zastępstwo Zamawiającego w tych działaniach. Czy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie mieści się w przedmiocie zamówienia, z którego realizację odpowiada Wykonawca. Tak. Czy fakt odmowy wydania pozwolenia na użytkowanie spowodowany błędem projektowym (za który Wykonawca nie odpowiada) obciąża Wykonawcę tak jak błąd realizacji przedmiotu umowy z winy Wykonawcy? Do obowiązków Wykonawcy należy wykonanie robót budowlanych stanowiących przedmiot umowy w pełnym zakresie, zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami, zasadami sztuki budowlanej, oraz wiedzą techniczną, poświadczoną nabytym przez Wykonawcę doświadczeniem przy realizacji podobnych zamówień wykazanym w złożonej ofercie. Wykonawca zobowiązany jest do udziału w naradach i spotkaniach zwoływanych przez Zamawiającego albo osoby go reprezentujące, w tym także inspektora nadzoru inwestorskiego i osoby sprawujące nadzór autorski, podczas których Wykonawca jest zobowiązany wskazać na błędy w dokumentacji projektowej. Pełna współpraca Wykonawcy, Zamawiającego, Inspektora Nadzoru i Nadzoru Autorskiego winna skutkować usuwaniem ewentualnych błędów w dokumentacji projektowej na etapie realizacji zamówienia. Czy zalecenia komisji wydającej zgodę na użytkowanie wynikające z potrzeby naprawienia błędów projektowych Wykonawca będzie wykonywał odpłatnie i poza terminem umownym? Nie. Czy czas na czynności administracyjne związane z wydaniem zgody na użytkowanie, w tym na czynność związane z realizacją zaleceń komisji, a wynikających z potrzeby naprawienia błędów projektowych, mieści się w czasie umownym realizacji zadania? Czas na czynności administracyjne związane z wydaniem zgody na użytkowanie mieści się w czasie umownym na realizację zadania. Ewentualne wady projektu mogące mieć negatywny wpływ na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie muszą być usuwane w trakcie realizacji robót w porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego i nadzorem autorskim. Wzór umowy 2 ust. 4 i 5 Prosimy o określenie przynajmniej w przybliżeniu planu finansowania inwestycji. Zamawiający wymaga pełnego wykorzystania środków nie podając jednocześnie jaka będzie ich wysokość co uniemożliwia np. wyliczenie kosztów kredytowania inwestycji. Zwracamy również uwagę, że Zamawiający ( 14 ust. 2) uzależnił płynność płatności od harmonogramu, którego kształt nie jest Wykonawcy znany gdyż zależy on od zgody Zamawiającego. Wykonawca w ten sposób poznaje warunki finansowej realizacji umowy po złożeniu oferty i dodatkowo będzie on karany jeśli te warunki okażą się niemożliwe do spełnienia lub ich spełnienie będzie wymagało dodatkowych nakładów, pracy ludzi i sprzętu. Jeśli nie będzie możliwe określenie chociaż przybliżonego planu finansowania inwestycji wnosimy o umożliwienie udzielania zaliczek przez Zamawiającego co pozwoli na pełne wykorzystanie środków przyznanych w danym roku, których wysokość nie jest jeszcze znana.

9 Harmonogram rzeczowo-finansowy będzie opracowany przez Wykonawcę oraz uzgodniony z Zamawiającym, będzie w związku z tym dostosowany do możliwości finansowych Zamawiającego oraz możliwości technicznych Wykonawcy tak, aby wykonanie inwestycji nie przekroczyło terminu 48 miesięcy. Zamawiający przewiduje równomierne finansowanie inwestycji przez cały okres jej realizacji. Wykonawca w sporządzonym przez siebie harmonogramie wskazuje jakie roboty i w jakim terminie jest w stanie wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, natomiast Zamawiający potwierdza swoim podpisem, że według posiadanej na dzień podpisania umowy wiedzy, będzie dysponował środkami finansowymi na dany zakres wykonanych robót, w danym terminie i w ustalonej wysokości. Wzór umowy 4 ust. 1 pkt 17 Prosimy o wyjaśnienie czym Zamawiający uzasadnia tak rygorystyczne zapisy dotyczące weryfikacji jakości wykonanych robót i wbudowanych materiałów. Zapis ten pozwala Zamawiającemu na zbędne żądanie opinii niezależnego eksperta w stosunku do wszystkiego na koszt Wykonawcy co może prowadzić do niepotrzebnego marnotrawienia środków. Wnosimy o modyfikację zapisów na kształt tych, które są zawarte w 12 ust. 11 tj. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty tych badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego Zamawiający zmienia zapis w 4 ust. 1 pkt 17 po zmianie 4 ust. 1 pkt 17 otrzymuje brzmienie: 17) wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych, które powinny posiadać świadectwa jakości oraz powinny odpowiadać: a) obowiązującym normom i przepisom techniczno-budowlanym; b) wymaganiom projektu budowlanego oraz dokumentacji technicznej; c) wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie. Na każde żądanie Zamawiającego (inspektora nadzoru) Wykonawca zobowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodność lub certyfikat zgodności z normą lub aprobatą techniczną. Jeżeli Zamawiający zażąda badań jakości wykonanych robót lub wbudowanych materiałów i zainstalowanych urządzeń, Wykonawca jest zobowiązany zlecić przeprowadzenie stosownych badań i ekspertyz niezależnemu ekspertowi. Wykonawca przed zleceniem wykonania ekspertyzy musi uzyskać od Zamawiającego pisemną akceptację zaproponowanego eksperta. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia tych badań okaże się że zastosowane materiały bądź wykonane roboty są niezgodne z umową, to koszty tych badań dodatkowych obciążają Wykonawcę. W przeciwnym wypadku koszty tych badań obciążają Zamawiającego. Wzór umowy 4 ust. 1 pkt 24 ppkt c) Prosimy o wyjaśnienie co oznacza zapis, mówiący że do obowiązków Wykonawcy należy uzyskanie pisemnej zgody Zamawiającego na pisemne żądanie inspektorów nadzoru? Jeżeli inspektor nadzoru inwestorskiego lub autorskiego wystąpi do Wykonawcy z żądaniem zastosowania danego materiału, wyrobu lub urządzenia, to Wykonawca zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego na ich zastosowanie. Wzór umowy 7 ust. 1 Prosimy o potwierdzenie, że Załącznik nr 4 będzie aktualizowany w miarę wprowadzania kolejnych podwykonawców na budowę.

10 Tak. W wypadku wprowadzania na budowę nowych podwykonawców Załącznik nr 4 będzie aktualizowany. Wzór umowy 9 Prosimy o potwierdzenie, że zwrot całej kwoty ZNWU nastąpi po 5 latach od protokolarnego zakończenia prac. Odpowiedź. Zwrot 30% ZNWU nastąpi po 5 latach od protokolarnego zakończenia prac. W przypadku posiadania referencji potwierdzających wiedzę i doświadczenie na wykonanie robót zgodnie z wymogami SIWZ z realizacja robót została wykonana poza granicami Polski, czyli budynek nie jest zaklasyfikowany według PKOB. Jak w takim przypadku, czyli braku PKOB określić rodzaj budynku? Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz. U. z 1999 r. Nr 112 poz ze zmianami) zawiera objaśnienie: ( ) Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych (PKOB) stanowi usystematyzowany wykaz obiektów budowlanych, rozumianych jako produkty finalne działalności budowlanej. Opracowana została na podstawie europejskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (CC) 1, zgodnej z zaleceniami Narodów Zjednoczonych ( ). Polska Klasyfikacja Obiektów Budowlanych zawiera klucz powiązań KOB PKOB. Prosimy o wyjaśnienie czy w cenie oferty należy uwzględnić: b) Meble wg zapisu na str. 27 Specyfikacji ST Wymagania ogólne, gdyż zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ Wykaz elementów wyposażenia budynku i urządzeń wyłączonych z niniejszego postępowania, meble biurowe są wyłączone z postępowania. Jeśli należy wycenić meble, prosimy o przekazanie szczegółowego zestawienia mebli wraz z rysunkami wg których należy wykonać meble, gdyż Tom A2-1 nie zawiera takich rysunków, natomiast zawiera rysunki dotyczące posadzek i sufitów podwieszanych. Brak rysunków szczegółowych mebli w dokumentacji przetargowej. W cenie oferty nie należy uwzględniać mebli. Dyrektor Sądu Okręgowego mgr Danuta Kowal

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 11. Warszawa dn. 2011-07-18 SZ-222-17/11/1/7/2011. Według rozdzielnika

Strona 1 z 11. Warszawa dn. 2011-07-18 SZ-222-17/11/1/7/2011. Według rozdzielnika Warszawa dn. 2011-07-18 SZ-222-17/11/1/7/2011 Według rozdzielnika Szanowni Państwo, Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Budowę hali diagnostycznej o konstrukcji stalowej Numer ogłoszenia: 184343-2011;

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ZESTAW NR 4 Szczeciński Park Szczecin, 22.06. 2009 r. Naukowo-Technologiczny Sp. z o.o. ul. Kolumba 86/89 70 035Szczecin KRS: Nr 0000116662 Kapitał zakładowy: 8 808 000 PLN NIP: 955-200-02-38 tel. +48 914 892 050

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. - projekt-

UMOWA Nr.. - projekt- Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. - projekt- Zawarta w dniu... w Łęcznej pomiędzy Gminą Łęczna Przedszkolem Publicznym nr 4, ul. Obrońców Pokoju 13, 21-010 Łęczna reprezentowanym przez: Panią Elżbietę

Bardziej szczegółowo

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika PCFE.272.17.2013 Nowy Sącz, 20.05.2013 r. Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Do wiadomości Wykonawców

Do wiadomości Wykonawców ZU-227/1/JR/ZP-614/03/SB2//15 Gdynia, dnia 27.03.2015 r. Do wiadomości Wykonawców Dotyczy: przetargu nieograniczonego pod nazwą Budowa placu składowego na granicy z GCT w formie zaprojektuj i wybuduj.

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I NR 12 z dnia 23.06.2015 roku

O D P O W I E D Z I NR 12 z dnia 23.06.2015 roku O D P O W I E D Z I NR 12 z dnia 23.06.2015 roku PYTANIE NR 1 Jeżeli w trakcie realizacji okaże się, że założenia przyjęte w dokumentacji są nieprawidłowe i do wykonania jest większa ilość robót, niż wynikająca

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Postępowanie nr AD/ZP/98/11 WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Centrum Dydaktyczne Wydziału

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) ... 2. ... ...

UMOWA (wzór) ... 2. ... ... Załącznik nr 5 do SIWZ Nr: MOS - 1/2011. UMOWA (wzór) na wykonanie zadania pn.: MODERNIZACJA KOTŁOWNI GAZOWEJ W SANDOMIERSKIM ZAMKU zawarta w dniu... r.w Sandomierzu pomiędzy Muzeum Okręgowym w Sandomierzu

Bardziej szczegółowo

ZRZ /14/2011 Jasionka, 09.05.2011 r.

ZRZ /14/2011 Jasionka, 09.05.2011 r. ZRZ /14/2011 Jasionka, 09.05.2011 r. Szanowni Państwo Wszyscy Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu dotyczy: przetargu nieograniczonego na: Rozbudowę zaplecza technicznego Portu Lotniczego Rzeszów Jasionka

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie.

Zamawiający: Powiat Strzyżowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Strzyżowie. IP 3422-18/10 Strzyżów, 08-12-2010 r... Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej zadania: Likwidacja

Bardziej szczegółowo

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIOR

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIOR Znak sprawy: ZP-11/10/12 Myślenice, 9 listopada 2012 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETAGU NIEOGRANICZONEGO NA: Modernizację budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../..

WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Znak sprawy: GKB.7332-7/2010 WZÓR Umowa na wykonanie remontu oświetlenia ulicznego nr.../.. Zawarta w dniu... 2010 roku w..pomiędzy.zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, NIP:... reprezentowaną przez.,

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 244 28 58 Fax. (+48 22) 201 34 08 sekretariat@ncbir.gov.pl Warszawa dnia 20 grudnia 2011 r. DAG/262/124-3/MR/2011 WYJAŚNIENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 01 ROBOTY IZOLACYJNE I. ZAŁOŻENIA. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót izolacyjnych przy wykonaniu zadania: Zakres stosowania. Specyfikacja Techniczna

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr (wzór) zawarta w dniu.. pomiędzy: Zespołem Szkół Zawodowych nr 3, Skierniewice 96-100, ul. Działkowa 10

Umowa Nr (wzór) zawarta w dniu.. pomiędzy: Zespołem Szkół Zawodowych nr 3, Skierniewice 96-100, ul. Działkowa 10 Umowa Nr (wzór) Załącznik nr 7 zawarta w dniu.. pomiędzy: Zespołem Szkół Zawodowych nr 3, Skierniewice 96-100, ul. Działkowa 10 Nr NIP 836-10-23-742 Regon.. reprezentowanym przez: Henryka Kobyłeckiego

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. Załącznik nr 8 do SIWZ

Projekt umowy. Załącznik nr 8 do SIWZ Załącznik nr 8 do SIWZ Projekt umowy W dniu 2012 r. w Białej pomiędzy Gminą Biała mającą siedzibę w Białej, ul. Rynek 10, 48-210 Biała, zwaną w dalszej części Zamawiającym reprezentowaną przez: Burmistrza

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy

UMOWA NR. /2013. Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Przedmiot umowy Projekt / wzór umowy do SIWZ UMOWA NR. /2013 zawarta w dniu.. pomiędzy spółką Słubicki Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. W Słubicach reprezentowaną przez : Zbigniewa Sawickiego Prezesa Zarządu zwanym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Tytuł projektu: Budowa elementów małej architektury w części działek przy skrzyżowaniu ulic Wojska Polskiego i Jerozolimskiej w Piotrkowie

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1

SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 SAMODZIELNY WOJEWÓDZKI PUBLICZNY ZESPÓŁ ZAKŁADÓW PSYCHIATRYCZNEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ 26-600 Radom, ul. Krychnowicka 1 TELEFONY: Centrala 332-45-00 Izba Przyjęć 332-23-06 Fax: 332-15-08 www.szpitalpsychiatryczny.radom.pl

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. MAO/JRP/138/15 Katowice, dnia 24.02.2015r. Dotyczy: przetargu nieograniczonego o numerze sprawy UE/JRP/136/2015. W związku z pytaniami wykonawców wyjaśniamy: Pytanie nr 1 Ponieważ w Prawie budowlanym nie

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI

PYTANIA I ODPOWIEDZI Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ul. Żołnierska 18 10 561 Olsztyn PYTANIA I ODPOWIEDZI Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wybór

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w.. dnia... pomiędzy : (2)... z siedzibą w... przy ul...,..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

UMOWA. zawarta w.. dnia... pomiędzy : (2)... z siedzibą w... przy ul...,..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: SR.271.6.2012 Załącznik nr 9 UMOWA zawarta w.. dnia... pomiędzy : (1) GMINĄ Besko, z siedzibą w adres.., zwaną dalej,,zamawiającym", reprezentowaną przez:.. - pełniącego funkcje przy kontrasygnacie.. -.,

Bardziej szczegółowo

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:.

-WZÓR- UMOWA Nr... została zawarta umowa następującej treści:. -WZÓR- UMOWA Nr... Załącznik nr 7 W dniu... pomiędzy Gmina Gnojno zwaną dalej Zamawiającym, reprezentowaną przez:... z kontrasygnatą skarbnika Gminy... a......... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowana

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Załącznik nr 6

Wzór umowy. Załącznik nr 6 Załącznik nr 6 Wzór umowy zawarta w dniu... roku w..., pomiędzy:....., reprezentowanym przez:... zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM a..., reprezentowanym przez:... Zwanym dalej WYKONAWCĄ W wyniku rozstrzygnięcia

Bardziej szczegółowo

Oczyszczalnia Ścieków w Łańcucie Wola Dalsza 375a, 37-100 Łańcut Certyfikat ISO 9001:2000 Nr FS 530641 w Laboratorium OŚ

Oczyszczalnia Ścieków w Łańcucie Wola Dalsza 375a, 37-100 Łańcut Certyfikat ISO 9001:2000 Nr FS 530641 w Laboratorium OŚ Wola Dalsza 2009-08-04 KTL 0344 / 5 / 2009 Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na rozbudowę i modernizację Oczyszczalni Ścieków w Łańcucie. BZP - 246638-2009

Bardziej szczegółowo

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez:

Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: Załącznik nr 1 do siwz UMOWA NR Zawarta w dniu w Pomiędzy Placówką Opiekuńczo - Wychowawczą w Winiarach, 28-136 Nowy Korczyn zwanym dalej zamawiającym reprezentowanym przez: a 1. reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR..

ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. Nr sprawy: ZP.271.3.2014 Znak: ZP.271.3.36.2014 ZAŁĄCZNIK NR 5 UMOWA NR.. WZÓR zawarta w dniu... w Kamieńsku, pomiędzy : Samorządowym Zakładem Gospodarki Komunalnej w Kamieńsku, 97-360 Kamieńsk ul. Wieluńska

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE Program Funkcjonalno - Użytkowy dobudowy windy do istniejącego budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zawidowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 należącego do WS-SPZOZ w Zgorzelcu SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku

WZÓR UMOWY. Zawarta w Kielcach, w dniu 2011 roku WZÓR UMOWY UMOWA W SPRAWIE ZAMÓWIENIE PUBLICZNEGO NA WYKONANIE, DOSTAWĘ I MONTAŻ MEBLI BIUROWYCH NA POTRZEBY OKREGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W KIELCACH, MAJACEGO SIEDZIBĘ W KIELCACH PRZY ALEI TYSIĄCLECIA

Bardziej szczegółowo

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69

SZPITAL OGÓLNY W KOLNIE 18 500 KOLNO, UL. WOJSKA POLSKIEGO 69 Sz.O./SAG/41/ /15 Kolno, dnia 09.03.2015r. WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na dostawę odczynników hematologicznych oraz pasków do badania

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy:

UMOWA NR /2015. zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: Załącznik Nr 2 UMOWA NR /2015 zawarta w dniu. 2015 roku w Gdańsku, pomiędzy: 1. Zakładem Poprawczym, ul. Polanki 122, 80 308 Gdańsk, NIP 584-27-02-751, REGON- 221075350 reprezentowanym przez mgr Janusza

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4b do SIWZ

Załącznik nr 4b do SIWZ Załącznik nr 4b do SIWZ (Wzór) UMOWA NR WSS/.../2013/ZZP/... poprzedzona postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują:

W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: Załącznik nr 6 UMOWA Nr. Projekt W dniu. w Pawłowiczkach pomiędzy Gminą Pawłowiczki zwanym Zamawiającym w imieniu którego występują: mgr inż. Jerzy Treffon - WÓJT GMINY a.. zwanym dalej Wykonawcą reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzi na zapytania

Odpowiedzi na zapytania UD-XI-ZZP. 271.76.16.2014.EPA UD-XI-ZZP.271.26.WIR.2014 Warszawa, dn. 29.10.2014 r. Odpowiedzi na zapytania Zamawiający, Miasto Stołeczne Warszawa, Dzielnica Ursus Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, działając

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOSTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOSTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Balice 19.11.2012r. MPL/BS/SZ/241/3/03/12 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku. pomiędzy:

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku. pomiędzy: Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE (projekt) zawarta w Chorzowie w dniu. roku pomiędzy: Polskim Związkiem Niewidomych Okręg Śląski Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym dla Młodzieży Niewidomej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą

WZÓR UMOWY Wielkopolskim Urzędem Wojewódzkim w Poznaniu z siedzibą al. Niepodległości 16/18, Poznań Zamawiającym Wykonawcą Załącznik nr 3 do SIWZ WZÓR UMOWY W wyniku przeprowadzenia przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta w dniu... umowa pomiędzy: Wielkopolskim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Skarżysko-Kamienna 14.05.2013 r. GKI.271.21.2013.EZ WSZYSCY ZAINTERESOWANI ============================ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno - Użytkowy

Program Funkcjonalno - Użytkowy Załącznik nr 1 do SIWZ Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa ul. 15 Lipca w Prostkach w ciągu drogi powiatowej nr 1680 N zaprojektuj i wybuduj. Program Funkcjonalno - Użytkowy CPV: 45221111-3 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy

GCOP-ZP.2711.12.2014. Gliwice, dnia 15.05.2014. Program funkcjonalno użytkowy GCOP-ZP.2711.12.2014 Gliwice, dnia 15.05.2014 Program funkcjonalno użytkowy Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zabudowy dźwigu osobowego przystosowanego do transportu

Bardziej szczegółowo

VI/KA/292-404 -3832 /2014 Poznań, 15 październik 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

VI/KA/292-404 -3832 /2014 Poznań, 15 październik 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW VI/KA/292-404 -3832 /2014 Poznań, 15 październik 2014 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP/112/14 na: Ochrona

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz

Wyjaśnienie i zmiana treści siwz . Bystra, dn. 13.02.2014 r. Nr sprawy: 4/EZP/380/NOiI/2/2014 Wszyscy zainteresowani Specjalista ds. Zamówień Publicznych tel./fax (33) 499 18 10 zp@szpitalbystra.pl Wyjaśnienie i zmiana treści siwz Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

WPR.341-20/2010 Chełmiec 02.08.2010 r.

WPR.341-20/2010 Chełmiec 02.08.2010 r. WPR.341-20/2010 Chełmiec 02.08.2010 r. WYKONAWCY STRONA INTERNETOWA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadaniu pn.: Budowa sali gimnastycznej w miejscowości Librantowa wraz z

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane

Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Załącznik nr 5 WZÓR U M O W A o roboty budowlane Nr zawarta w dniu... roku pomiędzy Podkarpacką Agencją Konsultingowo Doradczą sp. z o.o. 38-200 Jasło ul. 17 Stycznia 18, NIP reprezentowanym przez: 1)...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY

CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY CZĘŚĆ III - PROJEKT UMOWY W dniu... roku,, pomiędzy: Gminą Solec Kujawski z siedzibą, przy ul. 23 Stycznia 7, NIP 953-10-44-302, REGON 000528882 zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 2012-11-12 Uczestnicy postępowania nr OEIiZK 335/02/PN/12 TREŚĆ ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych

UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych Załącznik Nr 8 do SIWZ UMOWA o wykonanie prac geodezyjno-kartograficznych W dniu roku w Starostwie Powiatowym w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3 pomiędzy Zarządem Powiatu Mińskiego, w imieniu którego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA Załącznik nr 2. Zakres prac SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE PALI FUNDAMENTOWYCH POD POSADOWIENIE FUNDAMENTÓW HAL STALOWYCH INSTALACJI S-SBR DO PRODUKCJI KAUCZUKU ROZPUSZCZALNIKOWO-STYRENOWO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA Załącznik nr 2. Specyfikacja techniczna do zapytania ofertowego fundamentowe Pale SPECYFIKACJA TECHNICZNA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA WYKONANIE PALI FUNDAMENTOWYCH POD POSADOWIENIE FUNDAMENTÓW INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

OFERTA WYKONANIA USŁUGI

OFERTA WYKONANIA USŁUGI Załącznik nr 4 do specyfikacji BPM.ZZP.271.134.2011... Nazwa i adres firmy (wykonawcy)... (NIP, Regon) OFERTA WYKONANIA USŁUGI O KTÓREJ MOWA W SPECYFIKACJI W TYTULE: Opracowanie projektu budowlanego i

Bardziej szczegółowo

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14

MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 MHZP/779/11/2013 Warszawa, 2013-11-14 Wykonawcy, ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Remont balkonów w budynku mieszkalnym przy ul. Chałubińskiego 36 w Kielcach. Wzór umowy Wzór umowy Druk nr 5 Zawarta w dniu r. w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 zwanym dalej Zamawiającym, którego reprezentuje: Dyrektor mgr inŝ.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy:

UMOWA NR / 2015. zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Załącznik nr 5 UMOWA NR / 2015 zawarta w dniu r. w Pszczynie pomiędzy: Polskim Stowarzyszeniem Na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Pszczynie z siedzibą w Pszczynie, przy ul. Antesa 1 zwanym

Bardziej szczegółowo

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243 Załącznik nr 6 do SIWZ Projekt umowy UMOWA NR.../2015 W dniu...2015 roku w Błażowej pomiędzy Regionalnym Towarzystwem Rolno Przemysłowym Dolina Strugu, 36-030 Błażowa ul. Myśliwska 16, NIP 813-11-01-243

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 24 do zarządzenia Dyrektora IRZiBŻ PAN w Olsztynie nr 118/2012 z dnia 30.04.2012r znak: ZP-PNK/D/2013/9/87 Olsztyn, dnia 17.10.2013 r. WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

Gliwice, 26.10.2010r. Nr sprawy: 161/2010/TR L.dz. TRU/MZd/205/2010. wg rozdzielnika. dot. przetargu nieograniczonego p.n.:

Gliwice, 26.10.2010r. Nr sprawy: 161/2010/TR L.dz. TRU/MZd/205/2010. wg rozdzielnika. dot. przetargu nieograniczonego p.n.: Nr sprawy: 161/2010/TR L.dz. TRU/MZd/205/2010 Gliwice, 26.10.2010r. wg rozdzielnika Wyjaśnienie nr 3 i zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dn. 19.07.2011r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011

Wrocław, dn. 19.07.2011r. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011 INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW NR 1 do Wykonawców w postępowaniu nr ZP3/2011 Wrocław, dn. 19.07.2011r. Dotyczy postępowania: Wykonanie robót budowlanych oraz dostaw z montażem w ramach projektu pn. Modernizacja

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

UMOWA Nr. 1. 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: UMOWA Nr Druk nr 5 (wzór umowy) z dnia r. zawarta w Kielcach pomiędzy: Gminą Kielce - Miejskim Zarządem Budynków 25-004 Kielce, ul. Paderewskiego 20 NIP 9591844609 REGON 260269284 zwanym dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

UMOWA (projekt) Termin wykonania do dnia 30 marca 2009 r.

UMOWA (projekt) Termin wykonania do dnia 30 marca 2009 r. UMOWA (projekt) zawarta dnia... w Rzeszowie pomiędzy Gminą Miasto Rzeszów w imieniu, której działa..., zwaną dalej Zamawiającym" a...zwanym dalej Wykonawcą" Po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści:

UMOWA NR... zwanym w dalszej części WYKONAWCĄ, zwane łącznie w dalszej części STRONAMI. o następującej treści: UMOWA NR... zawarta w dniu roku w Warszawie, na podstawie przepisów art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) pomiędzy: Białołęckim

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-0101 WYMIANA WINDY

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE SST-0101 WYMIANA WINDY SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE DO PROJEKTU PRZEBUDOWY SZYBU WINDOWEGO Z ROZBUDOWĄ ŁĄCZNIKA KOMUNIKACYJNEGO W SZPITALU REHABILITACYJNYM W POKOJU SST-0101 WYMIANA WINDY KOD CPV 45313000-4 STT - 0101

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 1: Jakie Parametry powinny mieć kasetony użyte w I części inwestycji? kolor, wymiar, czy ogniotrwałe? Odpowiedź:

Pytanie nr 1: Jakie Parametry powinny mieć kasetony użyte w I części inwestycji? kolor, wymiar, czy ogniotrwałe? Odpowiedź: Sąd Okręgowy w Warszawie OF-382-14/14 Warszawa, dnia 6 lutego 2014 roku Wszyscy Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ZP/INW/2/14 Komisja przetargowa, powołana do przeprowadzenia postępowania nr ZP/INW/2/14

Bardziej szczegółowo

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14.

W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza odpowiedzi do przetargu ZP/26/PN/14. Śrem, dnia 25.11.2014r. Dotyczy sprawy: ZP/26/PN/14 SPROSTOWANIE DO UDZIELNYCH ODPOWIEDZI w dniu 24.11.2014 W związku z tym, iż Zamawiający pominął odpowiedź na pytanie nr 28 dlatego jeszcze raz umieszcza

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy:

UMOWA O DZIEŁO. zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: UMOWA O DZIEŁO zawarta w Warszawie w dniu 2015 r. pomiędzy: Centralnym Ośrodkiem Sportu, adres: ul. Łazienkowska 6a, 00-449 Warszawa, KRS: 0000374033, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wykonanie robót budowlanych

UMOWA o wykonanie robót budowlanych UMOWA o wykonanie robót budowlanych Projekt Zawarta w dniu... 2006 roku pomiędzy Gminą Chełmiec z siedzibą 33-395 Chełmiec ul. Papieska 2, zwaną w dalszym ciągu umowy Zamawiającym reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr MOK.WID.C/MOK/V/P1/31/I-./272- /2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej Nr 271 przy ul.

Bardziej szczegółowo

Pytanie: Dot. pkt. III ppkt. 7 zapytania ofertowego rozumiemy, że obecność na wizji lokalnej nie jest warunkiem złożenia oferty.

Pytanie: Dot. pkt. III ppkt. 7 zapytania ofertowego rozumiemy, że obecność na wizji lokalnej nie jest warunkiem złożenia oferty. Gdynia, 23.01.2014r. Pkt. III ppkt. 2.g zapytania ofertowego prosimy o informację, co Zamawiający rozumie pod pojęciem prac niezbędnych do wybudowania i wyposażenia Inkubatora. Niezbędnych w pojęciu Oferenta.

Bardziej szczegółowo

Umowa o wykonanie robót budowlanych

Umowa o wykonanie robót budowlanych Umowa o wykonanie robót budowlanych zawarta w Sieradzu w dniu.. pomiędzy Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 im. Marii Dąbrowskiej w Sieradzu reprezentowanym przez: - mgr Magdalenę Marciniak dyrektor

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR :... REGON.., NIP..,

UMOWA NR :... REGON.., NIP.., Numer sprawy: FZP.ZP.271.3.2015 Załącznik Nr 10 do SIWZ UMOWA NR :.. Zawarta w dniu.. w Kawęczynie pomiędzy: Gminą Kawęczyn Reprezentowaną przez: 1. Jana Nowaka Wójt Gminy Kawęczyn, 2. przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

1 Przedmiot umowy. 2 Terminy realizacji umowy

1 Przedmiot umowy. 2 Terminy realizacji umowy (WZÓR UMOWY) UMOWA NR. /2014 zawarta w dniu...2014 r. w Poznaniu pomiędzy: Miastem Poznań - Liceum Ogólnokształcącym św. Marii Magdaleny 61-867 Poznań ul. Garbary 24 NIP 209-00-01-440 reprezentowanym przez:

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Załącznik nr 1. wraz z załącznikami do wypełnienia przez wykonawcę

O F E R T A. Załącznik nr 1. wraz z załącznikami do wypełnienia przez wykonawcę Załącznik nr 1 O F E R T A wraz z załącznikami do wypełnienia przez wykonawcę 1.Pełna nazwa wykonawcy, (w przypadku oferty wspólnej każdego z wykonawców) dokładny adres, telefon, faks W przypadku osób

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający:

CZĘŚĆ II UMOWA. pn. Budowa chodnika w miejscowości Brożec w ciągu drogi wojewódzkiej nr 396. Gmina Strzelin. Zamawiający: Gmina Strzelin Zamawiający: tel. +48 71 39 21 971 Gmina Strzelin faks +48 71 39 21 303 ul. Ząbkowicka 11 stronainternetowa: 57-100 Strzelin http://bip.gmstrzelin.finn.pl/ Polska Nr referencyjny nadany

Bardziej szczegółowo

B-01 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5

B-01 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5 MAŁA ARCHITEKTURA Strona 1 / Stron 5 Zarówno z uwagi na lokalizację obiektów w miejskim parku jak i ze względu na charakter robót oraz niewielki ich zakres, Zamawiający, dostosowując poniższe wymagania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 1 - ROBOTY ROZBIÓRKOWE KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia 45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu SST 1 - ROBOTY

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy. U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane

Projekt umowy. U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane Projekt umowy Załącznik nr 3 U M O W A nr.../2009 o roboty budowlane pomiędzy: Gminą Grabowiec z siedzibą w Grabowcu, ul. Rynek 3, 22-425 Grabowiec NIP: 922-29-42-983 zwanym w treści umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA Gorzów Wlkp., dnia 13 grudnia 2010r. Nr sprawy: 11/ZP/10 dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl UNIWERSYTET ŚLĄSKI Katowice, dnia 13.05.2015 r. ul. Bankowa 12, 40-007 KATOWICE NIP 634-019-71-34; REGON 000001347 UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR DZP.381.33.2015.DW WYJAŚNIENIA

Bardziej szczegółowo

L. Dz. ZPUK/03/13/05 Oborniki, dnia 18.07.2013r

L. Dz. ZPUK/03/13/05 Oborniki, dnia 18.07.2013r Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Obornikach 64-600 Oborniki ul. Szpitalna 2 tel.: (0-61) 29-73-600, fax. (0-61) 29-60 079 e-mail: szpital@szpital.oborniki.info L. Dz. ZPUK/03/13/05 Oborniki,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

WYJAŚNIENIE Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia BIURO OCHRONY RZĄDU Tel. (+48 22) 606 50 00 Tel. (+48 22) 606 51 01 Tel. (+48 22) 606 51 36 Fax (+48 22) 606 51 07 ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa, www.bor.gov.pl, e-mail: kancelaria@bor.gov.pl Warszawa,

Bardziej szczegółowo

- przepustowość do abonenta min. 1024 kb/s (128 kb/s) bez limitu ściągnięcia danych

- przepustowość do abonenta min. 1024 kb/s (128 kb/s) bez limitu ściągnięcia danych Kowala d. 10.05.2011 r. Do zamawiającego wpłynęły następujące pytania: 1. SIWZ pkt III ppkt 2 - przepustowość do abonenta min. 1024 kb/s (128 kb/s) bez limitu ściągnięcia danych - przepustowość od abonenta

Bardziej szczegółowo

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia

Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Załącznik nr 2 Potencjał kadrowy (wzór) niezbędny do wykonania zamówienia Wykaz osób z uprawnieniami wymaganymi przepisami, które będą wykonywać zamówienie oraz ich kwalifikacjami, oraz pozostali pracownicy

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą,

WZÓR UMOWY...., zwanym dalej Wykonawcą, WZÓR UMOWY W dniu... 2007r. pomiędzy Miastem Opole, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Zastępcę Prezydenta Miasta Opola działającego z upowaŝnienia Prezydenta Miasta Opola, a......, zwanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy:

PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: PROJEKT UMOWY NR. zawarta w dnia roku pomiędzy: Zamojską Dyrekcja Inwestycji ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód

Bardziej szczegółowo

POIŚ/ZP/6/2011 Sierakowice, 10.08.2011 r.

POIŚ/ZP/6/2011 Sierakowice, 10.08.2011 r. POIŚ/ZP/6/2011 Sierakowice, 10.08.2011 r. Do Wykonawców w przetargu nieograniczonym ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod numerem : 2011/S 132-219302 Dotyczy: Budowa sieci kanalizacji

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOSTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

PYTANIA I ODPOWIEDZI, WYJAŚNIENIA DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOSTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Balice, dnia 22 listopada 2012r. MPL/BS/SZ/241/3/02/12 Do wszystkich wykonawców Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ.

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII ŚWIATŁOWODOWEJ. Warszawa, dnia 5.09.2012 r. Filmoteka Narodowa ul. Puławska 61 00-975 Warszawa Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na DOSTAWĘ SYMETRYCZNEGO ŁĄCZA INTERNETOWEGO W TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych, dnia 8.05.2012r.

Wałbrzych, dnia 8.05.2012r. Wałbrzych, dnia 8.05.2012r. Wyjaśnienie zapytań od Wykonawców oraz zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia p.n. Rozbiórka stacji paliw wraz z wiatą na terenie

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) nr KP/ZP/342/ /06

UMOWA (wzór) nr KP/ZP/342/ /06 UMOWA (wzór) nr KP/ZP/342/ /06 Załącznik nr 16 zawarta w dniu w Ostrowie Wielkopolskim pomiędzy: Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, reprezentowaną przez: Zastępcę Prezydenta Miasta Bolesława Kowalczyka,

Bardziej szczegółowo

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa

Dla rozwoju infrastruktury i środowiska. Część II SIWZ Umowa Projekt Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław Etap I Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku Dla rozwoju infrastruktury i środowiska Część II SIWZ Umowa Wzór zawarta w Gdańsku dnia..

Bardziej szczegółowo

II. Cena i warunki płatności

II. Cena i warunki płatności Załącznik nr 7 do SIWZ Wzór warunków umowy UMOWA nr W dniu 2015r. w Oleśnicy, pomiędzy Ochotnicza Straż Pożarna w Ligocie Małej NIP: REGON:, zwanym dalej Kupującym, reprezentowanym przez: Tadeusza Goli

Bardziej szczegółowo

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej

o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej UMOWA ZN.. o wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych według tej dokumentacji projektowej zawarta w., w dniu... pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy

Bardziej szczegółowo

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2.

Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18. w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. 1 Ogólna Specyfikacja Techniczna wykonania termomodernizacji budynku Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi r 18 w Warszawie przy ul. Angorskiej 2. Branża : ogólnobudowlana Inwestor i Zleceniodawca: Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Niniejsza umowa na: UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr CRU/10/.. załącznik nr 7 do siwz Poprawa spójności komunikacyjnej na obszarze SOM poprzez przebudowę układu torowego w ramach realizacji zadania Przebudowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w pomieszczeniach Traktu Porodowego.

Wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej oraz klimatyzacji w pomieszczeniach Traktu Porodowego. Szpital Specjalistyczny im. Henryka Klimontowicza w Gorlicach ul. Węgierska 21; 38-300 Gorlice; woj. Małopolskie telefon: +48 (18) 35-53-317 fax: +48 (18) 35-53-307 adres internetowy: www.szpital.gorlice.pl

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo