Trendy w korzystaniu z kredytu kupieckiego w Polsce i w Europie w I dekadzie XXI wieku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Trendy w korzystaniu z kredytu kupieckiego w Polsce i w Europie w I dekadzie XXI wieku"

Transkrypt

1 dr Henryk Czubek październik/listopad 2007 r. Katedra Handlu Zagranicznego Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Trendy w korzystaniu z kredytu kupieckiego w Polsce i w Europie w I dekadzie XXI wieku Kredyt kupiecki jest najważniejszym kredytem w obrocie gospodarczym. Prawie wszyscy muszą sprzedawać z odroczonym terminem płatności. Tylko w wyjątkowych sytuacjach monopolistyczna pozycja dostawcy wobec odbiorcy dostawca może pozwolić sobie na sprzedaż na przedpłaty czy za gotówkę. Wielkość kredytów kupieckich udzielonych sobie wzajemnie przez firmy w ramach obrotu gospodarczego znacznie przekracza poziom funkcjonującego w danym momencie w gospodarce kredytu bankowego dla przedsiębiorstw. Świadczą o tym zarówno wnioski z badań dotyczących gospodarki amerykańskiej i brytyjskiej, jak również polskiej 1. W związku z tym, że świadczenia stron w transakcji kredytowej nie są spełniane jednocześnie, ten podmiot, który spełnia je w pierwszej kolejności (kredytodawca), ponosi ryzyko niespełnienia świadczenia przez drugą stronę. W razie zaistnienia takiej sytuacji narażony jest on na szkodę. Z punktu widzenia dostawcy kredytującego swych odbiorców niebezpieczeństwa związane są zarówno z opóźnieniami w regulowaniu należności, jak i następującymi po nich przypadkami niewypłacalności odbiorców. Przez niewypłacalność odbiorcy rozumiemy sytuację, gdy nie jest on już w stanie regulować jakichkolwiek długów. Taki stan często kończy się ogłoszeniem upadłości przedsiębiorstwa odbiorcy. Mimo świadomości istniejącego ryzyka związanego ze stosowaniem odroczonych terminów płatności firmy decydują się na podejmowanie tego niebezpieczeństwa. Na skalę tego zjawiska w gospodarce ma wpływ wiele czynników. Na bazie prowadzonych dyskusji można wyróżnić następujące aspekty mające wpływ na wielkość popytu na kredyt kupiecki: 1 Por.: Elliehausen G E and JD (1993), The Demand for Trade Credit: An Investigation of Motives for Trade Credit Use by Small Businesses, Federal Reserve Bulletin, Paper 165; Ocena kondycji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych w 2006 roku w świetle danych F-01/I-01, Narodowy Bank Polski, Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych, maj 2007; Wilner B S (1995); Trade Credit versus Bank Credit, Working Paper, University of Michigan, Ann Arbor - 1 -

2 korzyści finansowe wynikające z przesunięcia w czasie konieczności zapłaty za otrzymany towar, gdyż środki potrzebne do zapłaty można ulokować w inny korzystniejszy sposób na okres przyznanego kredytu kupieckiego lub unika się obowiązku zapłaty za wcześniejsze wykorzystanie środków pieniężnych przyznanych z zewnętrznych źródeł finansowania. teoria redukcji kosztów transakcji określa, że wykorzystanie kredytu kupieckiego przez firmy kupujące towar z odroczonym terminem płatności pozwala im obniżyć koszty działalności handlowej dzięki zmniejszeniu zapotrzebowania na utrzymywanie wolnego salda gotówki dla pokrycia bieżących zobowiązań handlowych; optymalizowanie kosztu kapitału potrzebnego do prowadzenia działalności operacyjnej, gdzie atrakcyjność wykorzystania kredytu kupieckiego zależeć będzie od kosztów i dostępności innych źródeł finansowania, przede wszystkim bankowego kredytu obrotowego w rachunku otwartym. długość okresu cyklu operacyjnego w poszczególnych firmach, gdzie przedsiębiorstwa z wydłużonym cyklem operacyjnym, lub poddane konieczności natychmiastowego zaspokajania zwiększonego zapotrzebowania na oferowane przez nich produkty i usługi zmuszone są do trzymania wysokich stanów zapasów i stąd nie są chętne do przedwczesnego finansowania takich zakupów; dyscyplinowanie sprzedawców w celu zapewnienia, aby towary oferowane i usługi przez nich świadczone, były zgodne z oczekiwanym i obiecywanym standardem, a wstrzymywanie się z zapłatą przez kupujących działa mobilizująco na sprzedawców; konieczność zrównoważenia podobnych warunków płatności oferowanych przez konkurencję. Weryfikacja znaczenia tych wyżej wymienionych czynników mających wpływ na wielkość i parametry funkcjonującego w gospodarce kredytu kupieckiego jest prowadzona w oparciu wnioski z różnych analiz wykonywanych przez wyspecjalizowane ośrodki badawcze. Jednym z takich badań była ankieta skierowana w 2006 r. do ponad 2000 firm z 10 krajów Europy. Jej organizatorami były wspólnie firma Euler Hermes (EH) i Centrum Badawcze Zarządzania Kredytem (Credit Management Research Centre, CMRC) przy Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii. W każdym kraju było badane zawsze ponad 100 firm. W wyniku - 2 -

3 badania ustalono, że dla wszystkich spółek należności handlowe w bilansach stanowią średnio do 30-35% aktywów ogółem. Wśród zbadanych firm, 83% we wszystkich krajach dokonuje sprzedaży % swoich towarów i usług na warunkach kredytowych. Najwyższy wynik w przedziale % na tle wszystkich krajów osiągnęły Niemcy (94%), Polska (92%) i Francja (86%). Holandia posiada najwyższy odsetek firm (27%), u których sprzedaż na kredyt stanowi 0-20% sprzedaży ogółem; za nią plasuje się Portugalia z wynikiem 24%. Tabela 1 Odpowiedzi na pytanie: Jaki procent całkowitej sprzedaży w Państwa firmie dokonywany jest na warunkach kredytowych? Udział sprzedaży na kredyt w 0-20% 21-40% 41-60% 61-80% % obrotach ogółem Średnio dla wszystkich krajów Belgia Francja Niemcy Holandia Węgry Włochy Hiszpania Polska Portugalia Wielka Brytania Źródło: Jak zostało stwierdzone na początku sekwencja wydarzeń związanych z materializacją ryzyka związanego z udzieleniem kredytu kupieckiego jest taka, że najpierw mamy do czynienia z odnotowywaniem opóźnień w uzgodnionych terminach płatności i na końcu prowadzi to najczęściej do upadłości i likwidacji firmy. W takiej też kolejności zaprezentowane zostaną najnowsze dane dotyczące zarówno opóźnień w płatnościach, jak upadłości w odniesieniu do gospodarki Polski oraz innych krajów, naszych głównych partnerów gospodarczych. W okresie ostatnich dwóch lat średnie opóźnienia w realizowaniu płatności przez firmy zarejestrowane w Polsce oscylują w przedziale od 15 do 20 dni. Najwyższy poziom 18,5 dnia opóźnienia został odnotowany na wiosnę 2004 r. Najniższy poziom opóźnienia miał miejsce w na jesieni 2004 r. i było to 16,5 dnia. Po dwóch z rzędu okresach dokonywania szybkich płatności, - 3 -

4 płatności znów zaczęto regulować z opóźnieniem (por. rys 1). Zauważa się zwłaszcza rozbieżną tendencję, gdzie z jednej strony liczba wierzytelności krótszych niż 30 dni, ale z drugiej strony także liczba długoterminowych zaległych wierzytelności, stale wzrastała podczas ostatnich okresów. (por. tab 2). Rysunek 1. Opóźnienia płatności przez polskie podmioty gospodarcze d n i ,5 wiosna 2004 r. 16,5 jesień 2004 r. 17,6 wiosna 2005 r. 18,4 jesień 2005 r. 17,3 wiosna 2006 r. 16,8 jesień 2006 r. 17,1 wiosna 2004 r. Źródło: Wskaźnik utraconych płatności pozostaje w granicy około 3%, wyraźnie powyżej średniego europejskiego wskaźnika utraconych płatności (wiosna 2007 r.: 1.8%) i należy do najwyższych wskaźników wśród 27 krajów UE. Sytuacja jest zintensyfikowana przez dużą liczbę długoterminowych zaległych wierzytelności, które nie wykazują zasadniczych zmian krótkoterminowych. Tabela 2. Dni nierozliczonej sprzedaży Dni Wiosna 2004 r. Jesień 2004 r. Wiosna 2005 r. Jesień 2005 r. Wiosna 2006 r. Jesień 2006 r. Wiosna 2007 r. Powyżej 120 1,1% 3,3% 4,6% 4,6% 3,3% 5,2% 6,2% ,9% 6,7% 10,7% 9,6% 5,8% 5,6% 5,6% ,4% 14,7% 10,6% 11,4% 14,2% 12,0% 11,8% ,8% 19,1% 22,4% 20,6% 22,4% 18,7% 17,2% Poniżej 30 51,8% 56,2% 51,7% 53,8% 54,3 58,5% 59,3% Źródło:

5 Od kilku lat liczba upadłości w Polsce maleje (por. Rys. 2). W 2002 r. ogłoszono upadłość 1883 firm i był to, jak dotychczas, najwyższy odnotowany poziom w tej kategorii zjawisk gospodarczych. W kolejnych latach liczba bankrutujących firm zmalała i w 2006 r. wynosiła już 576, czyli niecałe 30% swojego maksymalnego poziomu. Rysunek 2. Liczba ogłoszonych upadłości polskich firm zatwierdzonych przez sądy gospodarcze Źródło: raporty Coface i Euler Hermes Patrząc na zestawienia liczb, można poczynić dwie obserwacje: po pierwsze nastąpił istotny skokowy spadek liczby upadłości od roku 2002, po drugie uderzająca jest tak nieduża liczba upadłych przedsiębiorstw w porównaniu w liczbą zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Te dwie konstatacje zmuszają do zastanowienia nad metodologią prezentowanych statystyk. Warto pamiętać o następujących założeniach i faktach. 1 października 2003 roku zaczęło obowiązywać nowe Prawo upadłościowe i naprawcze, które zastąpiło przedwojenne jeszcze regulacje. W ramach znowelizowanego prawa upadłościowego przestała istnieć instytucja postępowania układowego. W statystykach upadłości do 2003 r. uwzględniano również postanowienia o otwarciu postępowania układowego, z kolei od roku 2004 są to już tylko postanowienia o ogłoszeniu upadłości. Nowe prawo upadłościowe wprowadziło mechanizm - 5 -

6 postępowania naprawczego, ale otwarcie takiego postępowania nie jest uwzględniane w statystyce (poza tym są one otwierane praktycznie bardzo rzadko). Tak więc skokowy spadek liczby upadłości w roku 2004 nie wynika tylko z poprawiającej się koniunktury ale też ze zmiany prawa upadłościowego. Sąd rozpatrując wniosek o ogłoszenie upadłości przedsiębiorstwa może rozstrzygać w różnoraki sposób. Jeżeli wniosek ma wady formalne lub nie jest opłacony następuje zwrot wniosku. Jeżeli są spełnione przesłanki bankructwa sąd postanawia o ogłoszeniu upadłości dłużnika, przy czym może to być upadłość z możliwością zawarcia układu albo upadłość obejmująca likwidację majątku dłużnika. W końcu sąd może oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości. W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że oddalenie wniosku niekoniecznie oznacza, że nie było przesłanek do ogłoszenia upadłości. Przyczyną oddalenia wniosku może być (i często jest) niewielka wartość majątku dłużnika lub zbyt duże jego obciążenie prawami rzeczowymi. Nie ma sensu otwierać postępowania upadłościowego, jeżeli majątek dłużnika nie wystarczy na pokrycie kosztów tego postępowania. Podobnie w przypadku obciążenia majątku dłużnika prawami rzeczowymi, np. hipoteką lub zastawem rejestrowym odejmuje się wtedy od majątku dłużnika wartość zabezpieczeń, gdyż wierzyciele rzeczowi mogą w pierwszej kolejności zaspokoić się z rzeczy obciążonych, wyjmując je niejako z masy upadłości. Jeżeli pozostała część majątku dłużnika jest na tyle niewielka, że nie wystarczy na koszty postępowania, również następuje oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości. Oczywiście na tym wstępnym etapie ocena wartości majątku dłużnika ma charakter szacunkowy, podobnie jak ocena potencjalnych kosztów postępowania upadłościowego. Ocenia się, że minimalne koszty postępowania upadłościowego wynoszą tys. zł, a więc nieobciążony majątek dłużnika musi być wart co najmniej tyle, aby mówić o możliwości ogłoszenia upadłości. Wracając do statystyk upadłości nie uwzględnia się w nich postanowień oddalających wnioski o ogłoszenie upadłości z powodu niewystarczającego majątku dłużnika (taka decyzja jest niewątpliwie potwierdzeniem niewypłacalności przedsiębiorstwa). Oddalenia wniosków z tego powodu nie należą do rzadkości. Oczywiście nie uwzględnia się też liczby zwróconych wniosków. Tendencja spadkowa liczby ogłaszanych upadłości w Polsce niewątpliwie wskazuje na niższe ryzyko handlowe, jednak wyciąganie wniosków z konkretnych wartości jest obarczone błędem. Trudno też mówić o porównywalności danych ze statystykami innych krajów

7 Znając sytuację w Polsce można odnieść ją do terminów regulowania płatności w innych krajach europejskich, głównych partnerach gospodarczych naszego kraju w Unii. Analizując dane zawarte w tabeli 3, które są uszeregowane od kraju z najkrótszym łącznym okresem kredytowania do kraju z najdłuższym średnim okresem kredytowania można łatwo stwierdzić, że miejsce kraju w tak sporządzam rankingu zmienia się wraz ze zmianą średniej szerokości geograficznej kraju w Europie. Generalnie im ta szerokość jest wyższa tym krótszego okresu realizowania płatności można się spodziewać od kontrahentów (dłużników) z danego kraju. Zależność ta utrzymuje się już od dłuższego czasu. Tak więc generalnie krótsze okresy płatności i łącznego kredytowania się odbiorców u dostawców są odnotowywane w krajach skandynawskich, a kontrahenci z krajów południa Europy zwyczajowo stosują dłuższe terminy regulowania swoich zobowiązań. Tabela 3. Sytuacja z terminami płatności w wybranych krajach Europy na wiosnę 2007 r. Kraj średni umowny termin płatności + średnie opóźnienie = łączny okres kredytowania Szwecja = 35 Holandia = 40 Węgry = 45 Niemcy = 47 Polska = 48 Wielka Brytania = 52 Czechy = 49 Francja = 65 Włochy = 97 Źródło: Wydłużone okresy kredytowania i narastające przeterminowania mają swój ostateczny rezultat w utracie należności z tytułu sprzedaży realizowanej z odroczonym terminem płatności. W latach średni udział należności utraconych w całości należności wahał się dla wszystkich krajów europejskich w przedziale od 1,7% do 1,9%. Wśród krajów europejskich, dla których prowadzone są badania poziomu utraconych należności można odnotować podział na cztery zasadnicze grupy: w grupie ze średnim wskaźnikiem utraconych należności poniżej 1% znajduje się tylko Finlandia; - 7 -

8 w grupie ze średnim wskaźnikiem utraconych należności pomiędzy 1% -1,9% jest 9 państw: Szwecja, Norwegia, Irlandia, Dania, Wielka Brytania, Włochy, Islandia, Szwajcaria, Francja; w grupie ze średnim wskaźnikiem utraconych należności pomiędzy 2% -2,9% jest 10 państw: Niemcy, Cypr, Grecja, Węgry, Hiszpania, Holandia, Belgia, Portugalia, Łotwa, Słowacja; w grupie ze średnim wskaźnikiem utraconych należności powyżej 3% są cztery kraje: Polska, Estonia, Litwa, Czechy. Sytuację w zakresie poziomu utraconych należności na wiosnę 2007 r. dobrze obrazuje Rysunek 3, gdzie wśród 8 krajów, najważniejszych polskich partnerów gospodarczych, pięć z nich oraz dodatkowo Polska odnotowało stratę należności powyżej średniej europejskiej w wysokości 1,8%, a tylko trzy znalazły się poniżej tej średniej. Rysunek 3. Uśredniona wartość utraconych należności w gospodarkach krajów europejskich na wiosnę 2007 p r o c e n t y ,3 1,6 2 2,4 1,9 1 3,1 3,5 2,3 Włochy Francja Niemcy Holandia Wlk.Brytania Szwecja Polska Czechy średni procent utraconych należności w danym kraju średnia europejska Węgry Źródło: Jako końcowy etap procesu utraty należności traktuje się ogłoszenie bankructwa. Sytuacja w latach 2004 r. i 2006 r. w odniesieniu do krajów, z którymi Polska prowadzi najintensywniejszą wymianę gospodarczą została zobrazowana na rysunkach 4 i 6. Pokazana jest na nich zarówno bezwzględna liczba ogłoszonych upadłości w poszczególnych krajach (odmierzane na lewej osi - 8 -

9 pionowej), jak i ich względny poziom w postaci odniesienia liczby bankructw do liczby zarejestrowanych przedsiębiorstw (zaznaczone na prawej osi pionowej) Rysunek 4. Upadłości wśród najważniejszych partnerów handlowych Polski w 2004 r. 180 bezwzględna liczba upadłości Niemcy. Francja Włochy Wlk.Bryt. Holandia Szwecja liczba upadłości w stosunku do liczby zarejestrowanych firm upadłości w 2004 upadłośc na firm Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Creditreform, Euler Hermes i Coface Niemcy i Francja zajmują czołowe miejsca w obu rankingach zarówno w kategorii bezwzględnej, jak i w przypadku uwzględnienia skali gospodarki. Można natomiast zauważyć nieznaczne polepszenie sytuacji i to przy rozpatrywaniu poziomu absolutnego liczby bankructw, jak i jego odniesienia w stosunku do liczby zarejestrowanych przedsiębiorstw. W okresie rozpatrywanych dwóch lat podwyższenie liczby bankructw w ujęciu bezwzględnych, jak i względnym nastąpiło tylko w Wielkiej Brytanii, podczas gdy we wszystkich pozostałych pięciu rozpatrywanych krajach sytuacja uległa poprawie. Największą redukcję liczby bankructw odnotowano w gospodarce niemieckiej, o prawie 20% w liczbach bezwzględnych i ponad ¼ w ujęciu względnym

10 bezwzględna liczba upadłości Rysunek 5. Upadłości wśród najważniejszych partnerów handlowych Polski w 2006 r Niemcy. Francja Włochy Wlk.Bryt. Holandia Szwecja liczba upadłości w stosunku do liczby zarejestrowanych firm upadłości w 2006 upadłośc na firm Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Creditreform, Euler Hermes i Coface Jedną z metod minimalizacji ryzyka kredytu kupieckiego jest posiadanie zatwierdzonych w sposób formalny procedur zarządzania tym ryzykiem. W skład takich procedur wchodzą przede wszystkim: Ustalanie terminów płatności; Ustalanie akceptowalnego salda należności (zasady weryfikacji dłużników); Zasady stosowania skonto za płatności przed terminem; Zasady przejścia własności towarów; Odsetki od płatności przeterminowanych. Z badania przeprowadzonego przez firmę Euler Hermes i CMRC wynika, że istnienie dobrze udokumentowanej, spisanej strategii kredytowej pomaga firmom umieścić zarządzenie kredytem w kontekście ogólnej misji i celu. 75% firm dokonuje pisemnego ustalenia warunków sprzedaży przed dokonaniem transakcji. 42% firm posiada dokument strategii kredytowej. Największe prawdopodobieństwo posiadania takiego dokumentu wykazują firmy w Holandii (70%), Belgii (63%) i w Niemczech (60%). Z kolei przedsiębiorstwa w takich państwach jak Węgry (12%),

11 Polska (28%) czy Portugalia (27%) nie wykazują znacznej tendencji do sporządzania pisemnej strategii kredytowej, co wskazuje na mniej formalne podejście do kwestii zarządzania kredytem w tych gospodarkach. Firmy, które preferują ustalanie warunków płatności przed dokonaniem transakcji znajdują się głównie w Niemczech (86%), Belgii (81%), Wielkiej Brytanii (80%) i na Węgrzech (73%). Ankietowani z Hiszpanii (50%), Portugalii (34%) i Wielkiej Brytanii (30%) przyznawali się do dokonywania ustnych ustaleń przed transakcją. Spory odsetek firm francuskich (39%), hiszpańskich (33%) i węgierskich (27%) uzgadnia warunki płatności po dokonaniu transakcji (na fakturze). Większość przedsiębiorców na wszystkich rynkach wskazuje warunki kredytu na fakturach. Co ważne, mniejsza liczba umieszcza te warunki w raportach. Firmy starają się wykorzystać w swojej praktyce różne metody, aby poprawić przepływ środków pieniężnych. Spośród wszystkich metod stosowanych w celu ochrony przepływów pieniężnych i zapewnienia płynności wystarczającej dla prowadzenia działalności, większość firm opóźnia własne płatności (42%) i oferuje dostawcom rabaty za szybkie uregulowanie należności (32%). Metoda ta jest szczególnie popularna w Polsce, gdzie korzysta z niej 65% firm. Najrzadziej przedsiębiorstwa poprawiają własną płynność, używając należności handlowych jako zabezpieczenia pożyczek (14%) oraz faktoringu (12%). Mimo tych wszystkich procedur firmy muszą się jednak liczyć z tym, że część przysługujących im należności zostanie uregulowana z opóźnieniem. Główne przyczyny opóźnień płatniczych ze strony klientów wymieniane przez firmy w ramach badania Euler Hermes i CMRC to: mała skuteczność działów windykacji (najwięcej firm podało ten powód we Włoszech 22%); niewłaściwa ocena ryzyka/wiarygodności kredytowej (Polska 36% vs. Belgia 9%); niedokładne fakturowanie klientów (Holandia 30%, vs. Portugalia 2%); najmniej prawdopodobny powód to zła obsługa po wykonaniu usługi problem ten wymieniło jedynie 7% ankietowanych firm

12 Ponieważ oferowanie warunków sprzedaży z odroczonym terminem płatności jest powszechnie obowiązującym standardem warto zastanowić się w jaki sposób firmy starają się monitorować i oceniać skuteczność odzyskiwania udzielonych kredytów kupieckich. Generalnie można wyróżnić cztery podstawowe metody, które są wykorzystywane przez firmy do kontrolowania sytuacji. Są to: zarządzanie wskaźnikiem rotacji należności (days sales outstanding - DS0); stopień realizacji założonych celów windykacyjnych; utrzymywanie wskaźnika należności nieściągalnych w stosunku do sprzedaży na akceptowalnym poziomie; minimalizacja odpisów na nieściągalne należności; Tabela 4. Udział poszczególnych metod kontroli należności i skuteczności windykacji w poszczególnych krajach (procent odpowiedzi na tak wśród ankietowanych firm) Metoda kontroli Zarządzanie wskaźnikiem DSO realizacji założonych celów windykacyjnych wskaźnika należności nieściągalnych w stosunku do sprzedaży na akceptowalnym poziomie Minimalizacja odpisów na nieściągalne należności Średnio dla wszystkich krajów Belgia Francja Niemcy Holandia Węgry Włochy Hiszpania Polska Portugalia Wielka Brytania Źródło: Za najpopularniejszą miarę kontroli firmy nad udzielanymi kredytami oraz jej skuteczności windykacyjnej 69% ankietowanych firm uznało zarządzanie wskaźnikiem DSO, w szczególności we Francji i Portugalii (81%). Najmniej popularnym miernikiem we wszystkich badanych

13 państwach (20%) są zmniejszone odpisy na należności nieściągalne: tylko 9% badanych firm w Holandii i 8% w Hiszpanii postrzega ten czynnik jako bardzo istotną miarę wyników działalności działów. Firmy, które decydują się na udzielenie kredytu kupieckiego swoim klientom, starają się nie tylko monitorować ryzyko z tym związane, ale też często wykorzystują najpopularniejszą metodę transferu tego ryzyka na zewnątrz poprzez wykupienie odpowiedniej polisy ubezpieczenia należności. Oprócz głównej funkcji tego typu ubezpieczeń, którym jest zapewnienie rekompensaty z tytułu poniesionej szkody związanej z utratą należności należy wymienić cały szereg innych zalet takiej polisy. Są one w pewnym sensie katalizatorami lepszych efektów prowadzenia działalności gospodarczej i znajdują swoje odzwierciedlenie w odpowiednich wskaźnikach oceny rentowności firmy. Generalnie firmy w odpowiedzi na pytanie o swoje nastawienie do ubezpieczania należności jako zalety takiego rozwiązania wskazywały następujące aspekty: zapewnienie spokoju w podejmowaniu decyzji finansowych o przyznaniu kredytu kupieckiego 77%; konieczność ochrony przepływów finansowych 71%; potrzeba lepszego poznania bazy klientów 64%. Są jednak też powody, dla których część firm nie decyduje się na wykorzystanie tej metody do minimalizacji ryzyka kredytu kupieckiego. W odpowiedzi na pytanie, dlaczego nie korzystają z ubezpieczenia kredytu, firmy podają niżej wymienione przyczyny: zbyt wysokie koszty 74%; niewystarczająca ochrona 59%; skomplikowane procedury 54%. W celu weryfikacji argumentów za i przeciw ubezpieczeniu zbadano kluczowe różnice pomiędzy wynikami firm korzystających z ubezpieczenia kredytu i firm nieubezpieczonych. Te różnice dla firm polskich pokazane są w tabeli

14 Tabela 2. Wpływ finansowy ubezpieczenia na koszty funkcjonowania polskich firm Badana kategoria Należności nieściągalne jako % sprzedaży Koszty obsługi kredytu kupieckiego jako % sprzedaży Kwota nadużyć finansowych jako % sprzedaży oprocentowanie kredytów bankowych Wynik firm nieubezpieczonych Wynik firm ubezpieczonych 0,52 0,30 0,22 1,83 1,55 0,28 0,03 0,02 0,01% 4,35 3,45 0,90% Korzyść dla firm ubezpieczonych jako procent oszczędzonej sprzedaży Źródło: Wpływ finansowy obliczono na podstawie procentu poczynionych oszczędności dla różnorodnych badanych kategorii. Bezpośrednie oszczędności wynikające z posiadania umowy ubezpieczenia kredytu obejmują np. odpisy na należności nieściągalne jako procent sprzedaży (0,22% sprzedaży) i straty z tytułu nadużyć finansowych (0,02%). Ponadto, koszt pozyskiwania środków poprzez pożyczki może być niższy u polskich firm ubezpieczonych 3,45% w porównaniu z 4,35% dla firm nieubezpieczonych. Wpływ finansowy ubezpieczenia kredytu wynika z wyższej liczby stałych klientów, niższego poziomu reklamacji i sporów z klientami, rentowniejszej sprzedaży, lepszego wskaźnika DSO oraz terminowych płatności, niższego poziomu należności nieściągalnych i przypadków nadużyć finansowych oraz niższego poziomu ogólnych kosztów zarządzania kredytem. Firmy korzystające z ubezpieczenia kredytu mają ponadto dostęp do informacji kredytowych i raportów wywiadowni handlowych o niższych kosztach i wyższej jakości. W Polsce w okresie po 1989 r., a zwłaszcza w czasie I dekady XXI w. nastąpił wśród firm zaangażowanych w intensywną wymianę gospodarczą w kraju i zagranicą gwałtowny wzrost

15 świadomości roli i znaczenia zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego. Polskie firmy, a także pozostałe przedsiębiorstwa operujące w krajach regionu Europy Środkowo-Wschodniej rozpoczęły stosowanie najlepszych światowych praktyk i standardów w zakresie zarządzania ryzykiem kredytu kupieckiego. Równocześnie pojawił się cały sektor usług związanego z obsługą kredytu kupieckiego. Są to: usługi oceny ryzyka świadczone przez liczne wywiadownie w tym wszystkie znane globalne firmy z tej branży; usługi doradztwa prawnego ukierunkowane na konstrukcja odpowiednich zabezpieczeń prawnych w umowach zawieranych pomiędzy sprzedawcami i nabywcami; usługi windykacji należności i odzyskiwania długów, gdzie część firm specjalizująca się w tej dziedzinie rozpoczęła notowania swoich akcji na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych; usługi ubezpieczania należności, gdzie oprócz narodowych ubezpieczycieli takich jak KUKE S.A. w Polsce, EGAP w Czechach i Mehib na Węgrzech rozpoczęły swoją ekspansję trzy globalne światowe firmy z tej branży tzn. Coface, Atradius i EulerHermes. Wszystko to świadczy o tym, że została wykreowana całkowicie nowa branża usług biznesowych, której znaczenie staje się z każdym rokiem coraz większe i bez której sprawnego funkcjonowania nie jest już obecnie możliwa niezakłócona realizacji transakcji gospodarczych na szczeblu krajowym i międzynarodowym

16 Literatura: Elliehausen G E and JD (1993), The Demand for Trade Credit: An Investigation of Motives for Trade Credit Use by Small Businesses, Federal Reserve Bulletin, Paper 165; Ocena kondycji ekonomicznej sektora przedsiębiorstw niefinansowych w 2006 roku w świetle danych F-01/I-01, Narodowy Bank Polski, Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych, maj 2007 Ubezpieczenie kredytu wspiera rozwój przedsiębiorstw. Niezależne badanie 2000 spółek w 10 państwach europejskich, 30 listopada 2006,Warszawa, Euler Hermes, Wilner B S (1995); Trade Credit versus Bank Credit, Working Paper, University of Michigan, Ann Arbor Wyniki badania praktyk zarządzania kredytem kupieckim przeprowadzonego wśród 2000przedsiębiorstw w 10 państwach Europy. Raport krajowy: Polska, Euler Hermes

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki

Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Krajowe i lokalne instrumenty wsparcia ubezpieczeniowego i finansowego ekspansji na rynek turecki Katarzyna Smołka, Manager Regionu Katowice, 19.03.2013 r. Obszar ryzyka w transakcjach handlowych Towar

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Próg zgłoszenia do ubezpieczenia Saldo należności od poszczególnych kredytobiorców Zgłoszeni w celu ustalenia limitów kredytowych Klienci nazwani

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym Program Rozwoju Eksportu Agenda 1. Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych 2. Ryzyka w handlu zagranicznym 3. Ryzyko sprzedaży z odroczonym

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie kredytu wspiera rozwój przedsiębiorstw

Ubezpieczenie kredytu wspiera rozwój przedsiębiorstw Ubezpieczenie kredytu wspiera rozwój przedsiębiorstw Niezależne badanie 2000 spółek w 10 państwach europejskich 30 listopada 2006,Warszawa Wprowadzenie W pierwszym półroczu 2006 roku Euler Hermes zlecił

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY. Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie

KOMUNIKAT PRASOWY. Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie KOMUNIKAT PRASOWY Badanie EOS Praktyki płatnicze w krajach europejskich 2015 Trend rosnący: Poprawa praktyk płatniczych w całej Europie W Europie Zachodniej tylko co piąta faktura jest regulowana po terminie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej

Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Informacja na temat rozwiązań dotyczących transgranicznej działalności zakładów ubezpieczeń w Unii Europejskiej Notatka prezentuje wybrane informacje statystyczne o działalności zagranicznych zakładów

Bardziej szczegółowo

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Faktoring w branży Automotive

Faktoring w branży Automotive Zwiększenie płynności finansowej oraz zabezpieczenie transakcji z odbiorcami. Faktoring w branży Automotive IFIS Finance Sp. z o.o. Michał Szumski Regionalny Dyrektor Sprzedaży Sytuacja w branży Automotive

Bardziej szczegółowo

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH

SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH SCOREBOARD WSKAŹNIKI PROCEDURY NIERÓWNOWAG MAKROEKONOMICZNYCH Scoreboard to zestaw praktycznych, prostych i wymiernych wskaźników, istotnych z punktu widzenia sytuacji makroekonomicznej krajów Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego dla SGH

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego dla SGH Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego dla SGH Próg zgłoszenia do ubezpieczenia Saldo naleŝności od poszczególnych kredytobiorców SGH S.A. Zgłoszeni w celu ustalenia limitów kredytowych Klienci nazwani

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu.

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu. Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem Program Rozwoju Eksportu. Współpraca z ubezpieczycielem profilaktyka i niwelowanie strat tradycyjna rola ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych

Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych Opóźnienia w płatnościach w transakcjach handlowych 13/05/2008-20/06/2008 Znaleziono 408 odpowiedzi z 408 odpowiadających wybranym kryteriom 0. Uczestnictwo Kraj DE - Niemcy 48 (11,8%) PL - Polska 44 (10,8%)

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydawniczej

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydawniczej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydawniczej Karolina Piątkowska Wrocław 2013 Spis treści: Wstęp... 3 I. Opis teoretyczny

Bardziej szczegółowo

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro

Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś i jutro Adam Tochmański / Przewodniczący Koalicji na rzecz Obrotu Bezgotówkowego i Mikropłatności, Dyrektor Departamentu Systemu Płatniczego w Narodowym Banku Polskim Płatności bezgotówkowe w Polsce wczoraj, dziś

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2012. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2012 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY)

KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) KAPITAŁOWA STRATEGIA PRZEDISĘBIORSTWA JAN SOBIECH (REDAKTOR NAUKOWY) SPIS TREŚCI WSTĘP...11 CZĘŚĆ PIERWSZA. STRUKTURA ŹRÓDEŁ KAPITAŁU PRZEDSIĘBIORSTWA...13 Rozdział I. PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Polski eksport ze wsparciem KUKE Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank

Bardziej szczegółowo

Sztuka skutecznego zarządzania należnościami fundamentem długowiecznej firmy. Jolanta Dajek Ekspert ds. Zarządzania Należnościami

Sztuka skutecznego zarządzania należnościami fundamentem długowiecznej firmy. Jolanta Dajek Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Sztuka skutecznego zarządzania należnościami fundamentem długowiecznej firmy Jolanta Dajek Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Dwudziestowieczne marki były krzyczącymi markami. Było im łatwo. Marki XXI

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r.

Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA. Koszalin, dnia 11.04.2013r. Usługa faktoringu w PKO BP Faktoring SA Koszalin, dnia 11.04.2013r. Co to jest faktoring? Z pojęciem faktoringu wiążą się trzy podmioty. Każdy z nich w różnych opracowaniach dotyczących usługi faktoringu

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej?

Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? TAI Press 0812160195102 Gazeta Prawna - Dodatek C z dnia 2008-12-30 Dlaczego faktoring jest jednym D z korzystniejszych sposobów na zwiększenie płynności finansowej? Faktoring przez długi czas nie był

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2013. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2013 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi.

Bardziej szczegółowo

Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają?

Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają? Narzędzia wspomagające zarządzanie wierzytelnościami - czym się charakteryzują? Co zapewniają? Gdy mówimy o efektywnym zarządzaniu wierzytelnościami, należy rozpocząć analizę już na etapie ich powstawania.

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 29 marca 2011 r. Główne grupy wskaźników Płynności

Bardziej szczegółowo

Regionalne ujęcie terminów wzajemnych rozliczeń przedsiębiorstw w Europie analiza porównawcza

Regionalne ujęcie terminów wzajemnych rozliczeń przedsiębiorstw w Europie analiza porównawcza Danuta Zawadzka Instytut Ekonomii i Zarządzania Politechnika Koszalińska Regionalne ujęcie terminów wzajemnych rozliczeń przedsiębiorstw w Europie analiza porównawcza Wstęp Ryzyko wzajemnych rozliczeń

Bardziej szczegółowo

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków

W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie źródła i pełnej nazwy firmy: TNS OBOP. Obawy Europejczyków Informacja prasowa Kontakt: Urszula Krassowska t +48 22 598 98 98 f +48 22 598 99 99 e urszula.krassowska@tns-global.pl www.tns-global.pl 11 marca 2008 W przypadku wykorzystywania danych prosimy o podanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa

ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM BUDOWLANYM Zarządzanie majątkiem, zarządzanie finansowe, analiza wskaźnikowa Majątek przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A.

Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. Jak wykorzystać BIG w działalności sklepu internetowego? Marcin Ledworowski, Wiceprezes Zarządu BIG InfoMonitor S.A. O czym będę mówił? Diagnoza kryzysu finansowego wzrost liczby zadłużonych firm i konsumentów

Bardziej szczegółowo

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia

Raport BIG - specjalny dodatek. Kobiecy punkt widzenia Raport BIG - specjalny dodatek Kobiecy punkt widzenia Wstęp Szanowni Państwo, Przedstawiamy specjalny dodatek do. edycji Raportu BIG o nastrojach wśród polskich przedsiębiorców, jest on poświęcony opiniom

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

ARVATO Polska Financial Solutions

ARVATO Polska Financial Solutions PLEASE USE YOUR INDIVIDUAL PICTURE ARVATO Polska Financial Solutions 1 arvato Polska 19 listopada 2014r. ARVATO jest częścią światowego koncernu Bertelsmann SE & Co. KGaA FAKTY 2013 Obrót arvato: 4.4 mld

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę

Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę Analiza wpływu dodatkowego strumienia wydatków zdrowotnych na gospodarkę 8 maja 2014 Łukasz Zalicki 85+ 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4

Bardziej szczegółowo

Polski Sektor Bankowy Współpraca z sektorem MSP Współpraca z funduszami poręczeniowymi i poŝyczkowymi

Polski Sektor Bankowy Współpraca z sektorem MSP Współpraca z funduszami poręczeniowymi i poŝyczkowymi Polski Sektor Bankowy Współpraca z sektorem MSP Współpraca z funduszami poręczeniowymi i poŝyczkowymi Norbert Jeziolowicz Związek Banków Polskich Gdańsk, 4.9.28 Liczba banków i placówek bankowych w Polsce

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Kredyt kupiecki w działalności eksportowej. Warszawa, 15 września 2009 r.

Kredyt kupiecki w działalności eksportowej. Warszawa, 15 września 2009 r. Kredyt kupiecki w działalności eksportowej Warszawa, 15 września 2009 r. Ryzyko sprzedaŝy z odroczonym terminem płatności SprzedaŜ towarów lub świadczenie usług z odroczonym terminem płatności (kredyt

Bardziej szczegółowo

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach Wprowadzenie dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa w Polsce i UE

Polityka kredytowa w Polsce i UE Polityka kredytowa Raport Polityka Kredytowa powstał w oparciu o dane zgromadzone przez Urząd Nadzoru Bankowego (EBA) oraz (ECB) Europejski Bank Centralny. Jest to pierwszy w Polsce tego typu raport odnoszący

Bardziej szczegółowo

Co mówią liczby. Sygnały poprawy

Co mówią liczby. Sygnały poprawy EU27 Produkcja (9m2007): Tekstylia +1 % OdzieŜ +2 % Co mówią liczby. Raport. Tekstylia i odzieŝ w Unii Europejskiej.Trzy kwartały 2007 Produkcja Sygnały poprawy Po raz pierwszy od roku 2000 Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym

ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym ANKIETA do Przewodniczących Komitetów Kredytowych na temat sytuacji na rynku kredytowym Część 1 - Przedsiębiorstwa Pytania 1-7 dotyczą polityki kredytowej Banku w zakresie kredytów dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

NAZWA. Autor: Marzena Wiśniewska

NAZWA. Autor: Marzena Wiśniewska JAK UBEZPIECZYĆ KREDYT Nazwa NAZWA Programu PROGRAMU KUPIECKI? Główne segmenty ryzyka, np.: Ubezpieczenie mienia odpowiedzialności. Główne segmenty ryzyka, np.: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności.

Bardziej szczegółowo

TERMINY PŁATNOŚCI FAKTUR W OBROCIE GOSPODARCZYM W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ

TERMINY PŁATNOŚCI FAKTUR W OBROCIE GOSPODARCZYM W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Maria Sierpińska Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie TERMINY PŁATNOŚCI FAKTUR W OBROCIE GOSPODARCZYM W POLSCE NA TLE INNYCH KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ Wprowadzenie Kredyt handlowy, zwany też

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa Warszawa, 4 maja 2005. Sytuacja ekonomiczna średnich i dużych firm na rynku polskim

Informacja prasowa Warszawa, 4 maja 2005. Sytuacja ekonomiczna średnich i dużych firm na rynku polskim Informacja prasowa Warszawa, 4 maja 2005 Sytuacja ekonomiczna średnich i dużych firm na rynku polskim Euler Hermes Zarządzanie Ryzykiem Sp. z o.o. zleciło START POINT Studio Badawczo Realizacyjne przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków

Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Wykorzystanie Internetu przez młodych Europejczyków Marlena Piekut Oleksandra Kurashkevych Płock, 2014 Pracowanie Zarabianie pieniędzy Bawienie się INTERNET Dokonywanie zakupów Nawiązywanie kontaktów Tadao

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Wspólna waluta euro Po co komu Unia Europejska i euro? dr Urszula Kurczewska Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 23 października 2012 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Bardziej szczegółowo

DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW

DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW DEREGULACJA DOSTĘPU DO ZAWODÓW Polska Czechy Wlk. Brytania Austria Islandia Hiszpania Portugalia Lichtenstein Grecja Szwajcaria Niemcy Dania Francja Włochy Norwegia Belgia Malta Holandia Irlandia Finlandia

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur

RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur RAPORT: MMP a kontrahenci opóźniający zapłatę faktur Wyniki badania dotyczącego sposobów postępowania polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w stosunku do kontrahentów nieprzestrzegających terminów płatności

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach - 1 dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami

Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu. Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Weryfikacja informacji o klientach podstawą prowadzenia bezpiecznego biznesu Jolanta Dajek Trener Biznesu Ekspert ds. Zarządzania Należnościami Wizja mojej firmy transportowej Co wpływa na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE

FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE FORMY PŁATNOŚCI STOSOWANE OBECNIE ORAZ PREFEROWANE 2/09/2008-22/10/2008 Znaleziono 329 odpowiedzi z 329 odpowiadających wybranym kryteriom UDZIAŁ Kraj DE - Niemcy 55 (16.7%) PL - Polska 41 (12.5%) DK -

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław

Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław Firma: Siedziba: Adres: Planet Soft S.A. Wrocław ul. Racławicka 15/19, 53-149 Wrocław Telefon: + 48 (71) 700 05 34 Faks: + 48 (71) 700 03 93 Adres poczty elektronicznej: Adres strony internetowej: Kapitał

Bardziej szczegółowo

przedsiębiorcy Lp. Pełna nazwa (firma) Adres lub siedziba % wartości udziałów 0 1 2 3

przedsiębiorcy Lp. Pełna nazwa (firma) Adres lub siedziba % wartości udziałów 0 1 2 3 FORMULARZ SPRAWOZDAWCZY PRZEDSIĘBIORCY KORZYSTAJĄCEGO Z POMOCY PUBLICZNEJ W SEKTORZE WŁÓKIEN SYNTETYCZNYCH W ROKU.... Pełna nazwa (firma) przedsiębiorcy. Adres lub siedziba przedsiębiorcy województwo gmina

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTU PLAN FINANSOWANIA BIZNESU DLA FIRM W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ mbanku S.A. ŁÓDŹ, marzec 2015r. Spis treści I. Postanowienia ogólne..2 II. Podstawowe zasady Kredytu Plan

Bardziej szczegółowo

ROLA AGENCJI UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH (ECA) W KSZTAŁTOWANIU RELACJI HANDLOWYCH POMIĘDZY KRAJAMI UPRZEMYSŁOWIONYMI I SŁABIEJ ROZWINIĘTYMI

ROLA AGENCJI UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH (ECA) W KSZTAŁTOWANIU RELACJI HANDLOWYCH POMIĘDZY KRAJAMI UPRZEMYSŁOWIONYMI I SŁABIEJ ROZWINIĘTYMI ROLA AGENCJI UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH (ECA) W KSZTAŁTOWANIU RELACJI HANDLOWYCH POMIĘDZY KRAJAMI UPRZEMYSŁOWIONYMI I SŁABIEJ ROZWINIĘTYMI dr Henryk Czubek Katedra Handlu Zagranicznego Akademia

Bardziej szczegółowo

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej

Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ. Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej Spis treści Wstęp Część I. WPROWADZENIE DO BANKOWOŚCI KORPORACYJNEJ Rozdział 1. Wprowadzenie do bankowości korporacyjnej 1.1. Bank jako pośrednik finansowy i dostawca płynności 1.2. Segmentacja działalności

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą OŚWIADCZENIE o sytuacji finansowej i osobistej Podatnika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą (pieczątka firmowa) Dębica, dn. 20..- - 1. Dane identyfikacyjne Imię i nazwisko podatnika

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 2 Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczń Euler Hermes S.A. ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa tel.: (22) 385 46 55 fax: (22) 385 46 62

Towarzystwo Ubezpieczń Euler Hermes S.A. ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa tel.: (22) 385 46 55 fax: (22) 385 46 62 DEKLARACJA WSTĘPNA Prosimy o czytelne wypełnienie deklaracji Towarzystwo Ubezpieczń Euler Hermes S.A. ul. Domaniewska 50 B 02-672 Warszawa tel.: (22) 385 46 55 fax: (22) 385 46 62 1. INFORMACJE OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska

Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych. dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Zakupy on-line w europejskich gospodarstwach domowych dr inż. Marlena Piekut Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych Politechnika Warszawska Cel badania Identyfikacja zakresu wykorzystania handlu elektronicznego

Bardziej szczegółowo

Finansowy Barometr ING

Finansowy Barometr ING Finansowy Barometr ING Międzynarodowe badanie ING na temat postaw i zachowań konsumentów wobec oszczędzania w Polsce i na świecie. Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez IPSOS Marzec

Bardziej szczegółowo

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012

Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY DEPARTAMENT BADAŃ DEMOGRAFICZNYCH I RYNKU PRACY Warszawa, październik 2013 roku Informacja o rozmiarach i kierunkach emigracji z Polski w latach 2004 2012 Wprowadzenie Główny

Bardziej szczegółowo

Analiza baz danych dot. rynku nieruchomości w Polsce. najważniejsze wnioski i rekomendacje

Analiza baz danych dot. rynku nieruchomości w Polsce. najważniejsze wnioski i rekomendacje Analiza baz danych dot. rynku nieruchomości w Polsce najważniejsze wnioski i rekomendacje Rynek kredytów hipotecznych będzie odgrywał coraz większą rolę w polskiej gospodarce i działalności krajowych banków

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe i ich struktura

Wyniki finansowe i ich struktura Wyniki finansowe i ich struktura Rok 2004 był okresem, kiedy Spółka dyskontowała efekty przedsięwzięć inwestycyjnych z lat poprzednich, efektywnie wykorzystywała zarówno szanse, jakie pojawiły się w otoczeniu,

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej

Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Polityka Informacyjna Domu Inwestycyjnego Investors S.A. w zakresie adekwatności kapitałowej Warszawa, dnia 21 grudnia 2011 roku 1 Data powstania: Data zatwierdzenia: Data wejścia w życie: Właściciel:

Bardziej szczegółowo

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU

FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU FORUM NOWOCZESNEGO SAMORZĄDU Krzysztof Pietraszkiewicz Prezes Związku Banków Polskich Warszawa 02.12.2015 Transformacja polskiej gospodarki w liczbach PKB w Polsce w latach 1993,2003 i 2013 w mld PLN Źródło:

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce

Ubezpieczenia w liczbach 2014. Rynek ubezpieczeń w Polsce Ubezpieczenia w liczbach 2014 Rynek ubezpieczeń w Polsce Autorem niniejszej broszury jest Polska Izba Ubezpieczeń. Jest ona chroniona prawami autorskimi. W przypadku cytowania jej fragmentów należy wskazać

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2360 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzania rachunku zabezpieczenia listów

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego

Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego Shadow banking. Z. Pozsar i in.: pośrednictwo finansowe, które jest związane z dokonywaniem transformacji terminów zapadalności oraz płynności bez jednoczesnego dostępu do środków banku centralnego lub

Bardziej szczegółowo

Włączenie finansowe w Polsce

Włączenie finansowe w Polsce Włączenie finansowe w Polsce Stan na dziś Justyna Pytkowska 31 marca 2015 Badanie stopnia włączenia w system finansowy Pierwsze badanie, w którym kompleksowo ocenione zostały warunki dostępu i wynikające

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014

Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KATOWICACH Zmiany na polskim i wojewódzkim rynku pracy w latach 2004-2014 KATOWICE październik 2014 r. Wprowadzenie Minęło dziesięć lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R

Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Uczestnictwo europejskich MŚP w programach B+R Oczekiwania i bariery Paweł Kaczmarek Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM w Poznaniu Projekt MAPEER SME MŚP a Programy wsparcia B+R Analiza

Bardziej szczegółowo

Lp. Pełna nazwa (firma) Adres lub siedziba % wartości udziałów 0 1 2 3

Lp. Pełna nazwa (firma) Adres lub siedziba % wartości udziałów 0 1 2 3 FORMULARZ SPRAWOZDAWCZY PRZEDSIĘBIORCY KORZYSTAJĄCEGO Z POMOCY PUBLICZNEJ W SEKTORZE ŻEGLUGI MORSKIEJ W...ROKU. Pełna nazwa (firma) przedsiębiorcy. Adres lub siedziba przedsiębiorcy województwo gmina ulica

Bardziej szczegółowo

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland

ZA6284. Flash Eurobarometer 413 (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland ZA8 Flash Eurobarometer (Companies Engaged in Online Activities) Country Questionnaire Poland FL - Companies engaged in online activities PL A Czy Pana/i przedsiębiorstwo prowadzi sprzedaż internetową

Bardziej szczegółowo