ZAKRES TEMATYCZNY THEMATIC SCOPE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAKRES TEMATYCZNY THEMATIC SCOPE"

Transkrypt

1 MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, Poznań, Poland tel +48/ ; fax +48/ Konto / Bank account: Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. w Warszawie o/poznań Nr konta PLN: Nr konta EUR (IBAN): PL , SWIFT: BPKOPLPW Podatnik VAT czynny / Active VAT Payer, NIP / Tax ID: Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu / Poznan District Court VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego / 8th Division of National Court Register KRS / Registered number: Kapitał zakładowy / Share capital: ,00 PL Międzynarodowe Targi Technologii i Produktów dla Zrównoważonego Rozwoju i Usług Komunalnych International Trade Fair of Technologies and Products Sustainable Development and Municipal Services r. 1. AQUA- TECH gospodarka wodnościekowa, ochrona przeciwpowodziowa ZAKRES TEMATYCZNY THEMATIC SCOPE 1. AQUA - TECH - Water management, waste water treatment and anti-flood protection 1.1. Zaopatrzenie w wodę: systemy, urządzenia 1.1. Water supply: systems and equipment Systemy oczyszczania, dystrybucji i ochrony wody pitnej Systemy uzdatniania i kontroli jakości wody pitnej 1.2. Fizyko-chemiczna analiza, kontrola i pomiary wody Monitoring Monitoring Systems for drinking water treatment distribution and protection Systems for drinking water treatment and quality control 1.2. Drinking water physico-chemical analysis, control and measurement 1.3. Nadawanie wodzie pożądanych właściwości 1.3. Modeling water for required qualities Systemy grzania i chłodzenia wody Water heating and cooling systems 1.4. Zapobieganie skutkom nieoczekiwanego zanieczyszczenia wody 1.4. Prevention of accidental water pollution Sprzęt do ochrony przed zanieczyszczeniem Pollution preventing equipment Oczyszczanie wody w sytuacjach awaryjnych Emergency water treatment 1.5. Oczyszczanie ścieków i odcieków 1.5. Waste and effluent treatment Fizyczne oczyszczanie ścieków i odcieków Physical treatment of wastewater and effluent Biologiczno-chemiczne oczyszczanie ścieków i odcieków Biological and chemical wastewater and effluent treatment Oczyszczanie ścieków i odcieków przemysłowych Industrial wastewater and effluent treatment Oczyszczanie ścieków komunalnych Communal sewage treatment Przydomowe oczyszczalnie ścieków Adjacent sewage treatment plants 1.6. Inżynieria wodna 1.6. Water engineering 1.7. Technologie ulepszania środowiska wodnego 1.7. Improvement of aquatic environment 1.8. Kanalizacja 1.8. Sewerage Systemy kanalizacyjne i sprzęt Sewerage systems and equipment Sieci kanalizacyjne i przepompownie Wastewater networks and pumping stations 1.9. Pompy 1.9. Pumps Bezodkrywkowa renowacja rurociągów, Renovation of pipelines and oil and gas ropociągów, gazociągów, zbiorników pipelines in trenchless technology Melioracja Land drainage and irrigation

2 1.12. Ochrona przed powodzią Flood defences Monitoring Monitoring Środki ochrony Protection measures Środki ochrony- techniczne Protection measures - technical Środki ochrony - administracyjne Protection measures - administrative Środki ochrony - ekonomiczne Protection measures - economic Metody ograniczania skutków powodzi Flood damage reduction methods Instytuty, izby i stowarzyszenia branżowe Industry branch institutes, chambers Instytuty doradcze i finansujące Consulting and financing institutions Wydawnictwa i portale branżowe Publishers and industry branch 2. GREENPOWER - Salon Czystej Energii 2. GREENPOWER - Renewable Energy Exhibition 2.1. WYTWARZANIE ENERGII 2.1. Energy generation Wytwarzanie energii i ciepła Energy and heat generation Magazynowanie i oszczędność energii Energy saving and storage Kontrola i zarządzanie energią Energy control and management Kotłownie Boiler-Houses Materiały, urządzenia, armatura, sprzęt Materials, installations, fittings, equipment Palniki Burners Kotły Boilers Regulatory Controllers Termoregulatory Thermoregulators Turbiny gazowe Gas turbines Rury Pipes Bloki energetyczne Power units Ciepłomierze Calorimeters Systemy i techniki pomiarowe Measurement systems and techniques Sieci cieplne Heat networks Węzły cieplne Heat distribution centres Instytuty, izby i stowarzyszenia branżowe Industry branch institutes, chambers Instytuty doradcze i finansujące Consulting and financing institutions Wydawnictwa i portale branżowe Publishers and industry branch 2.2. ENERGIA ODNAWIALNA 2.2. Renewable energy Energia odnawialna Renewable energy Energia wiatrowa Wind energy Energia wodna Water energy Energia słoneczna Solar energy Energia geotermalna Geothermal energy Wody geotermalne Geothermal waters Pompy cieplne Heat pumps Biopaliwa Biofuel Biopaliwa stałe (biomasa) Biofuel solid Urządzenia do spalania biomasy Devices for biomass thermal convertion Pelety Pellet

3 Biopaliwa płynne Biofuel fluid Biogaz Biogas Technologie energooszczędne Energy-saving technology Instytuty, izby i stowarzyszenia branżowe Industry branch institutes, chambers Instytuty doradcze i finansujące Consulting and financing institutions Wydawnictwa i portale branżowe Publishers and industry branch 3. ECO-PROTECT Technologie Ochrony 3. ECO-PROTECT - Environmental Środowiska 3.1. POWIETRZE 3.1. AIR Protection Technologies Fizyko-chemiczna analiza, kontrola i pomiary Physico-chemical analysis, control and measurement Kontrola powietrza i gazu Air and gas control Monitorowanie zanieczyszczeń atmosferycznych Atmospheric pollution monitoring Pomiary i kontrola radioaktywności Radioactivity measurement and control Nadawanie powietrzu pożądanych właściwości Modelling air for required qualities Fizyczna i elektrostatyczna obróbka Physical and electrostatic treatment Chemiczna obróbka Chemical treatment Termiczna obróbka zanieczyszczeń gazowych Heat treatment of gaseous pollutants Spalanie zanieczyszczeń gazowych Incineration of gaseous pollutants Schładzanie powietrza i gazu Air and gas cooling Dezodoryzacja Odour neutralisation Przemysłowe filtry powietrzne Industrial air filters Urządzenia przemysłowe Industrial equipment Instytuty, izby i stowarzyszenia branżowe Industry branch institutes, chambers Instytuty doradcze i finansujące Consulting and financing institutions Wydawnictwa i portale branżowe Publishers and industry branch 3.2. KLIMAT 3.2. CLIMATE Technologie przyjazne dla klimatu (czyste technologie) Instrumenty wspomagające redukcję emisji gazów cieplarnianych Climate friendly technologies (clean technologies) Instruments supporting reduction of greenhouse gas emissions Handel uprawnieniami do emisji Emissions trading Międzynarodowe projekty redukujące emisję gazów cieplarnianych Meteorologia Meteorology International projects for the reduction of greenhouse gas emissions Usługi i doradztwo Service and Consulting Instytuty, izby i stowarzyszenia branżowe Industry branch institutes, chambers Instytuty doradcze i finansujące Consulting and financing institutions Wydawnictwa i portale branżowe Publishers and industry branch 3.3. HAŁAS I WIBRACJE 3.3. NOISE AND VIBRATION Techniki pomiarowe Measurement techniques Tłumienie, kontrola i ochrona Abatement, control and protection

4 Systemy ograniczania hałasu Noise nuisance abatement systems Osobista ochrona przed hałasem Personal protection from noise Zwalczanie hałasów i wibracji w środowisku Traffic noise and vibration control Materiały dźwiękochłonne Sound insulation materials Ekrany akustyczne Acoustic shields Instytuty, izby i stowarzyszenia branżowe Industry branch institutes, chambers Instytuty doradcze i finansujące Consulting and financing institutions Wydawnictwa i portale branżowe Publishers and industry branch 3.4. REKULTYWACJA 3.4. LAND RECULTIVATION Technologie rekultywacji Rehabilitation technologies Technologie oczyszczania Treatment technologies Metody techniczne Technical methods Metody biologiczne Biological methods Badania, projektowanie i sieci tematyczne Research, design and thematic networks System finansowania procesów rekultywacji Financing system for rehabilitation processes Instytuty, izby i stowarzyszenia branżowe Industry branch institutes, chambers Instytuty doradcze i finansujące Consulting and financing institutions Wydawnictwa i portale branżowe Publishers and industry branch 3.5. REWITALIZACJA 3.5. REVITALIZATION Rewitalizacja obszarów miejskich (Lokalne Programy Rewitalizacji) Ponowne zagospodarowanie terenów poprzemysłowych i powojskowych Zagospodarowanie obiektów poprzemysłowych do nowych funkcji projekty i realizacje Instytucje naukowo-badawcze, firmy projektowe, wykonawcy Instrumenty i instytucje finansowania działań rewitalizacyjnych Wykrywanie zagrożeń oraz systemy zabezpieczeń w warunkach zagrożenia. Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym Revitalization of urban areas (Local Revitalization Programs) Renewal of post-industrial and postmilitary areas Conversion of post-industrial buildings into new functions- projects and accomplishments Revitalization market science and research institutions, designers and contractors Financing of revitalization activities- Instruments and institutions Hazard detection and protection equipment. Industrial accident prevention Instytuty, izby i stowarzyszenia branżowe Industry branch institutes, chambers Instytuty doradcze i finansujące Consulting and financing institutions Wydawnictwa i portale branżowe Publishers and industry branch 4. RECYKLING Salon Gospodarki 4. RECYKLING - Waste and Recycling Odpadami i Recyklingu 4.1. GOSPODARKA ODPADAMI Fizyko-chemiczna analiza, kontrola gleby i odpadów Management Exhibition Physico-chemical analysis and control of soil and waste Analiza i klasyfikacja odpadów Waste analysis and classification

5 Analiza gleby i wód gruntowych Soil and ground water analysis Analiza biogazu Biogas analysis Gromadzenie i transport odpadów Waste collection and transport Pojemniki i sprzęt do zbiórki odpadów Containers and equipment for waste collection Gromadzenie i transport szlamu Sludge collection and transport Zagospodarowanie osadów ściekowych Sludge treatment and utilisation Sortowanie odpadów Waste segregation Obróbka odpadów Wastes treatment Obróbka cieplna Heat treatment Obróbka fizyko-chemiczna Physico-chemical treatment Obróbka biologiczna Biological treatment Urządzenia i produkty do drenażu i ochrony przed przeciekaniem Equipment and products for drainage and leakproofing Usuwanie zanieczyszczeń z miejsc skażonych Decontamination of polluted sites Składowanie odpadów Storage of waste Instytuty, izby i stowarzyszenia branżowe Industry branch institutes, chambers Instytuty doradcze i finansujące Consulting and financing institutions Wydawnictwa i portale branżowe Publishers and industry branch 4.2. RECYKLING 4.2. RECYCLING Odzyskiwanie, recykling i utylizacja Recovery, recycling and utilisation Odzyskiwanie, recykling i utylizacja -papieru i kartonu Odzyskiwanie, recykling i utylizacja -plastiku i gumy Recovery, recycling and utilisation -Paper and cardboard Recovery, recycling and utilisation - Plastic and rubber Odzyskiwanie, recykling i utylizacja - szkła Recovery, recycling and utilisation - Glass Odzyskiwanie, recykling i utylizacja - drewna Recovery, recycling and utilisation - Timber Odzyskiwanie, recykling i utylizacja - metali żelaznych i nieżelaznych Odzyskiwanie, recykling i utylizacja - materiałów budowlanych z rozbiórki Odzyskiwanie, recykling i utylizacja - złomu samochodowego Odzyskiwanie, recykling i utylizacja - odpadów elektrycznych i elektronicznych Recovery, recycling and utilisation - Ferrous and non-ferrous metals Recovery, recycling and utilisation - Demolition waste Recovery, recycling and utilisation - Vehicles scrap Recovery, recycling and utilisation - Electronic and electric waste Rolnicza utylizacja szlamów Agricultural utilisation of sludges Redukcja odpadów Reduction of waste Redukcja toksyczności odpadów Reduction of waste toxicity Gromadzenie, sortowanie i recykling niebezpiecznych odpadów przemysłowych Gromadzenie, sortowanie i recykling pozostałych odpadów przemysłowych Collection, sorting and recycling of hazardous industrial waste Collection, sorting and recycling of nonhazardous industrial waste Organizacje odzysku Recovery organisations Instytuty, izby i stowarzyszenia branżowe Industry branch institutes, chambers Instytuty doradcze i finansujące Consulting and financing institutions Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe Science, research and development

6 Systemy sterowania i rozwiązania informatyczne dla potrzeb ochrony środowiska i gospodarki odpadami units Control systems and IT solutions for environmental protection and waste management Wydawnictwa i portale branżowe Publishers and industry branch 5. KOMTECHNIKA Salon Techniki 5. KOMTECHNIKA - Municipal Komunalnej Technologies Exhibition 5.1. UTRZYMANIE CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 5.1. Waste collection vehicles Pojazdy do zbiórki odpadów Sewerage cleaning vehicles Pojazdy do czyszczenia kanalizacji Wastewater transport vehicles Pojazdy do wywozu nieczystości płynnych Summer and Winter maintaince of streets, squares, pavements and parking places Letnie i zimowe utrzymanie ulic, placów, Sweepers chodników i parkingów Zamiatarki Sand and salt spreadres Posypywarki Tractors Ciągniki Snow sleeping devices Odśnieżarki Versatile vehicles Pojazdy wielofunkcyjne Other vehicles Inne pojazdy specjalne Devices and equipment Urządzenia i wyposażenie Trailers Przyczepy Snowplough Pługi śnieżne Watering devices Polewaczki Brooms Szczotki Wheel sets Zestawy kołowe Loading systems Systemy załadowcze Containers Pojemniki Road salt Sól drogowa Refuje containers washing equipment Urządzenia do mycia pojemników Sanitary cabins, toilets Kontenery sanitarne, toalety Cleaning machines for buildings and Maszyny czyszcząco-myjące do budynków i pomieszczeń Środki pomocnicze, chemia, środki utrzymania czystości Cleaning devices, chemistry, detergents Dogs sanitary facilities Toalety dla psów Uniforms for municipal staff services Odzież ochronna dla służb komunalnych Protective clothing for municipal services Instytuty, izby i stowarzyszenia branżowe Industry branch institutes, chambers Instytuty doradcze i finansujące Consulting and financing institutions Wydawnictwa i portale branżowe UTRZYMANIE I KONSERWACJA TERENÓW ZIELONYCH Kosiarki Mowers Ciągniki Tractors Publishers and industry branch 5.2. GREEN AREAS UPKEEP AND CONSERVATION Sprzątanie liści i trawy (dmuchawy, ssawy) Cleaning of greek areas and leaves (blowers, suction nozzles)

7 Rębarki, rozdrabniacze, przesadzarki drzew Choppers, grinders and trees transplanters Środki ochrony roślin Plant protection measures Systemy nawadniania, fontanny Watering systems, fountains Usługi w zakresie projektowania, budowy i pielęgnacji terenów zielonych Utrzymanie pozostałych obiektów komunalnych Systemy sterowania i rozwiązania informatyczne dla potrzeb ochrony środowiska i gospodarki odpadami Designing, building and maintaince of greek areas Maintenance of other municipal buildings Control systems and IT solutions for environmental protection and waste management Instytuty, izby i stowarzyszenia branżowe Industry branch institutes, chambers Instytuty doradcze i finansujące Consulting and financing institutions Jednostki naukowe i badawczo-rozwojowe Science, research and development units Wydawnictwa i portale branżowe Publishers and industry branch CITY TRANS PROJEKT - Transport CITY TRANS PROJECT - Sustainable Zrównoważony Transport 6.1. Lokalny transport zbiorowy / publiczny 6.1. Local mass transit / public transport Pojazdy komunikacji miejskiej Public transport vehicles Infrastruktura sieci komunikacyjnych Transport network infrastructure Dworce Train/bus stations Przystanki, wiaty Train/bus stops and shelters Park & ride Park & ride Rowery miejskie City bikes Niskoemisyjny transport miejski Low-emission public transport 6.2. Organizacja i zarządzanie ruchem w miastach i aglomeracjach Urządzenia i systemy nawigacyjne, sygnalizacji Urządzenia i systemy bezpieczeństwa i ochrony 6.2. City and agglomeration traffic - organization and management Navigation and signaling systems and equipment Safety and protection systems and equipment Urządzenia i systemy sterowania ruchem Traffic control systems and equipment Urządzenia łączności przewodowej i radiowej Fixed line communication and radio communication equipment Urządzenia i systemy informacji pasażerskiej i sprzedaży biletów Passenger information and ticket sales systems and equipment 6.3. Organizatorzy transportu zbiorowego / publicznego 6.4. Zarządcy infrastruktury transportu publicznego 6.5. Przewoźnicy 6.5. Carriers 6.3. Mass transit / public transport organizers 6.4. Public transport infrastructure administrators Koleje regionalne Regional railway carriers Koleje aglomeracyjne Agglomeration railway carriers 6.6. Biura projektów komunikacyjnych 6.6. Transport project offices 6.7. Instytuty, izby i stowarzyszenia branżowe 6.7. Industry branch institutes, chambers 6.8. Instytuty doradcze i finansujące 6.8. Consulting and financing institutions

8 6.9. Wydawnictwa i portale branżowe 6.9. Publishers and industry branch 7. SMART REGION Salon Produktów i 7. SMART REGION - Exhibition of Usług dla Samorządów 7.1. Aranżacja i rozwiązania dla przestrzeni miejskiej Products and Services for Local Governments 7.1. Shaping public space Place zabaw Playgrounds Siłownie zewnętrzne Outside gyms Meble miejskie City furniture Mała architektura landscaping elements Oświetlenie uliczne Lighting Ścieżki spacerowe i rowerowe Walking and cycling paths Rozwiązania dla osób niepełnosprawnych Solutions for disabled Zielona infrastruktura w planowaniu przestrzennym Green infrastructure in area planning 7.2. Informatyzacja i cyfryzacja (e-usługi) 7.2. Computerization and digitization 7.3. Zarządzanie usługami publicznymi 7.3. Public services management Gospodarka odpadowa Waste management Gospodarka wodno-ściekowa Water and sewage management Gospodarka energią elektryczną Electricity management Infrastruktura sanitarna (toalety przenośne) Sanitary infrastructure (mobile toilets) Inteligentne systemy dystrybucji Intelligent distribution systems 7.4. Budownictwo komunalne i energetyczne 7.4. Public construction and power plant construction 7.5. Budownictwo energooszczędne i pasywne 7.5. Energy-saving and passive construction 7.6. Obiekty użyteczności publicznej (biblioteki, świetlice) 7.6. Public utility buildings (libraries, care centers) 7.7. Doradztwo finansowe 7.7. Financial counselling 7.8. Informacja i promocja gospodarcza 7.8. Information and economic promotion 7.9. Organizacje pozarządowe (NGO) 7.9. Non-governmental organizations Oferty inwestycyjne Investment offers Samorządy lokalne, Centra Obsługi Inwestora Strefy ekonomiczne, parki technologiczne, euroregiony Local authorities, Investor Service Centers Economic zones and technological parks, euroregions Agencja mienia wojskowego The Military Property Agency Agencja nieruchomości rolnych Agricultural Property Agency Finansowanie nieruchomości. Fundusze Real estate investment. Investment trusts inwestycyjne Kancelarie prawne Law firms Biura doradztwa gospodarczego i firmy consultingowe Business consultancy centers Instytuty, izby i stowarzyszenia branżowe Industry branch institutes, chambers

9 7.19. Instytuty doradcze i finansujące Consulting and financing institutions Wydawnictwa i portale branżowe Publishers and industry branch

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA GLIWICE NA LATA 2012-2015 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY DO ROKU 2019 - aktualizacja Programu ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju dla miasta Gliwice do roku

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020

Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Miasto i Gmina Końskie Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Końskie na lata 2013-2016 z perspektywą do roku 2020 Końskie, 2013 r. Wykonawca: EKOSTANDARD Pracownia Analiz Środowiskowych ul. Wiązowa

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt)

PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt) ZAŁ. 1 PROGRAM STRATEGICZNY BŁĘKITNY SAN (projekt) PAWEŁ CHURSKI Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Zakład Analizy Regionalnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU ORAZ PERSPEKTYWĄ NA LATA 2017-2020 Załącznik do uchwały Nr LXIII/1158/2013 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 14 listopada 2013 r. PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA RZESZOWA NA LATA 2013-2016, Z UWZGLĘDNIENIEM ZADAŃ ZREALIZOWANYCH W 2013 ROKU

Bardziej szczegółowo

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych

Możliwość zastosowania techniki LCA do oceny wpływu na środowisko odpadów przemysłowych i energetycznych Inżynieria i Ochrona Środowiska 2014, t. 17, nr 4, s. 597-617 Maciej KURZYDŁO Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Środowiska i Biotechnologii Instytut Zaawansowanych Technologii Energetycznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020

PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 PROGRAM OPERACYJNY INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014 2020 16 GRUDNIA 2014 R. 1 SPIS TREŚCI 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej

Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Broszura informacyjna Program Operacyjny Ministerstwo Rozwoju Regionalnego PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ POLSKI WSCHODNIEJ Program Operacyjny (PO RPW) jest jednym z instrumentów

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP011 Dokument przyjęty uchwałą nr 196/20/15 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 3 marca 2015 r. w związku z decyzją

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ZAKOPANE AKTUALIZACJA ZAKOPANE, MAJ 2010 R. Miasto Zakopane Urząd Miasta Zakopane ul. Tadeusza Kościuszki 13, 34-500 Zakopane tel. 018 20 20 400, fax. 018 20 20 455

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UCZESTNICTWA

WARUNKI UCZESTNICTWA MIĘDZYNARODOWE TARGI POZNAŃSKIE sp. z o. o. POZNAŃ INTERNATIONAL FAIR Ltd. ul. Głogowska 14, 60-734 Poznań, Poland tel. +48/61 869 25 46, 25 04; fax +48/61 869 29 51 e-mail: arenadesign@mtp.pl ; www.arenadesign.pl

Bardziej szczegółowo

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU

CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE ZMIAN KLIMATU Czwarty raport rządowy dla Konferencji Stron Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu CZWARTY RAPORT RZĄDOWY DLA KONFERENCJI STRON RAMOWEJ KONWENCJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH W SPRAWIE

Bardziej szczegółowo

RÓŻNE SKALE - RÓŻNE METODY. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH POLSKIEJ ARCHITEKTURY

RÓŻNE SKALE - RÓŻNE METODY. ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH POLSKIEJ ARCHITEKTURY ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ Nr 283 Budownictwo i Inżynieria Środowiska z. 59 (2/2012/II) 2012 Adam RYBKA, dr hab. inż. arch., prof. PRz. Magdalena SZPYTMA, mgr inż. arch. Politechnika Rzeszowska

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016.

Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński na lata 2010-2012, z perspektywą na lata 2013-2016. Załącznik nr 1 do uchwały Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 stycznia 2011 r. Prezydent Miasta Stargard Szczeciński Program Ochrony Środowiska dla miasta Stargard Szczeciński

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega

Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Załącznik do Uchwały nr Rady Miasta Tarnobrzega z dnia Strategia Rozwoju Miasta Tarnobrzega Tarnobrzeg - 2013 1 Spis treści 1. INFORMACJE PODSTAWOWE... 6 1.1 INFORMACJE WPROWADZAJĄCE... 6 1.2 PRZESŁANKI

Bardziej szczegółowo

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną

Działalność usługowa wspomagająca produkcję roślinną ZAŁĄCZNIK NR 1 WYKAZ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH, W KTÓRYCH ZAKRESIE MOŻE BYĆ PRZYZNANA POMOC W RAMACH DZIAŁANIA TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PROW 2007-2013: 01.61.Z 01.62.Z 01.63.Z 01.64.Z 01.70.Z

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NOWYM WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NOWYM WYZWANIEM DLA WSPÓŁCZESNYCH OPERATORÓW LOGISTYCZNYCH PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 84 Transport 2012 Ewa Płaczek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Wydział Zarządzania / Katedra Logistyki Ekonomicznej ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ NOWYM WYZWANIEM DLA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1)

Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA. z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Kancelaria Sejmu s. 1/277 Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627 USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, 1238, z 2014 r. poz. 40, 47,

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych

Dyrektor Departamentu Badań Demograficznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department kierujący supervisor Agnieszka Zgierska

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 20142020 Wersja 4.0 marzec 2014 r. 2 Słownik... 6 SEKCJA 1 STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY

RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY RAPORT PŁACOWY 2015 TRENDY NA RYNKU PRACY hays.pl/raporty 2 Hays Polska Raport Placowy Trendy 2015 Szanowni Państwo, mam przyjemność przedstawić najnowszy raport Hays Poland dotyczący wynagrodzeń i trendów

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

System zarządzania magazynem LFS

System zarządzania magazynem LFS System zarządzania magazynem LFS Zintegrowane całościowe rozwiązanie Warehouse Management System LFS The integrated total solution Warehouse Management by E+P Wiodący międzynarodowy ekspert w logistyce

Bardziej szczegółowo

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue

Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue Lokalne działania w dziedzinie energetyki w ue DOBRE PRAKTYKI 2008 W grudniu 2008 r. Parlament Europejski i Rada uzgodniły serię szeroko zakrojonych propozycji wspierających walkę ze zmianami klimatu i

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 33/629/15 Zarządu Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 3 marca 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Dokument przyjęty

Bardziej szczegółowo

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG

Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU Strategiczny program badań naukowych i prac rozwojowych Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo BIOSTRATEG Listopad 2013 Strategiczny program badań naukowych i prac

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira

zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira 5 zrównoważony rozwój zastosowania woda w mieście 2014 Fundacja Sendzimira woda w mieście 5 zrównoważony rozwój zastosowania Woda w mieście Seria wydawnicza: Zrównoważony Rozwój Zastosowania Redakcja naukowa

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Elżbieta STRZELECKA Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka, al. Politechniki 6, Łódź Streszczenie: Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo