Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji zrealizowanych na terenie gminy Po³czyn-Zdrój w ci¹gu ostatnich dziesiêcioleci. Budowa hali widowiskowo sportowej zakoñczy siê w ci¹gu najbli szych tygodni. Czytaj na str. 3 Odk¹d gospodarzem po³czyñskiego browaru jest czeski inwestor firma jakby na przekór kryzysowi gospodarczemu ma siê coraz lepiej. Na rynek regularnie trafiaj¹ nowe produkty, wzrasta produkcja i zatrudnienie a jedna inwestycja goni kolejn¹. Str. 7 KONFERENCJA NA TEMAT ARCHITEKTURY W dniach kwietnia 2009 roku w Hotelu Polanin Po³czynie- Zdroju odbêdzie siê Ogólnopolska Konferencja pn. ARCHITEKTURA KURORTOWA. Str. 20 CMYK

2 wydarzenia ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJI Od pocz¹tku bie ¹cego roku Komisariat Policji w Po³czynie-Zdroju ma nowego szefa. Po egnanie dotychczasowego komendanta i powitanie nowego odby³o siê podczas sesji Rady Miejskiej. Dotychczasowy komendant, nadkomisarz Robert Gaj sprawowa³ swoj¹ funkcjê od stycznia 2007 zastêpuj¹c na tym stanowisku wieloletniego szefa po³czyñskiej policji, Tadeusza Formê. Obecnie w zwi¹zku z awansem na zastêpcê komendanta Powiatowej Komendy Policji w obzie Robert Gaj zakoñczy³ pracê w Po- ³czynie-Zdroju. Nowym komendantem NOWE STOWARZYSZENIE I ROZWÓJ TURYSTYKI W dniu 29 stycznia w Urzêdzie Miasta i Gminy w Po³czynie-Zdroju odby³o siê spotkanie poœwiêcone rozwojowi produktu turystycznego pod robocz¹ nazw¹ Polodowcowa Kraina Drawy i Dêbnicy. Idea stworzenia produktu turystycznego dotyczy obszaru, którego granice mieszcz¹ siê w trójk¹cie Po³czyn-Zdrój, Czaplinek, Barwice. Teren ten ze wzglêdu na walory przyrodnicze i krajobrazowe posiada wszelkie predyspozycje do rozwoju wielu form uprawiania turystyki. Dwa rezerwaty przyrody (Dolina Piêciu Jezior, Dolina Dêbnicy), pofa³dowana rzeÿba terenu, wododzia³ rzek Drawy i Dêbnicy, piêkne bukowe lasy to niemal gotowe atrakcje, które ju obecnie przyci¹gaj¹ uwagê turystów. Jednak, aby spe³niæ oczekiwania mi³oœników wypoczynku na ³onie natury konieczne jest stworzenie infrastruktury, która sprawi, e obszar ten bêdzie bardziej dla nich dostêpny. Wprawdzie w Polodowcowej Krainie Drawy i Dêbnicy dzia³a kilkanaœcie gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów i oœrodków, ale brakuje nowoczesnej otoczki zapewniaj¹cej atrakcyjne spêdzanie czasu równie poza miejscem noclegu. Konieczne jest wyznaczenie i w³aœciwe oznakowanie nowych szlaków pieszo-rowerowych, œcie ek edukacyjno-przyrodniczych, okreœlenie punktów widokowych, ustawienie tablic informacyjnych w ciekawych miejscach itp. Powodzenie ca³ej akcji zale y jednak równie od dzia³añ typowo marketingowych. W celu wypromowania produktu konieczne bêdzie powstanie szeregu wydawnictw: folderów, albumów, map, ksi¹- ek poœwiêconych walorom i historii Polodowcowej Krainy Drawy i Dêbnicy, a tak e po³czyñskie WIADOMOŒCI 2 Komisariatu Policji w naszym mieœcie zosta³ dotychczasowy zastêpca, nadkomisarz Leszek Tokarski. Podczas sesji odchodz¹cy komendant przeprowadzi³ prezentacjê na temat stanu opracowania koncepcji identyfikacji wizualnej zaprojektowanie logo, gad etów i pami¹tek, ustawienie witaczy przy drogach o du ym natê eniu ruchu samochodowego, promocji w mediach itp. Wszystkie te dzia³ania s¹ oczywiœcie uzale nione od œrodków finansowych. Niestety, w obecnej sytuacji zawartoœæ kas gminnych Po³czyna-Zdroju, Czaplinka i Barwic nie pozwala na realizacjê przedstawionych zamierzeñ ze œrodków w³asnych. Konieczne jest zatem pozyskanie zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania. mudny proces ubiegania siê o œrodki z programów pomocowych Unii Europejskiej musi byæ poprzedzony wieloma przygotowaniami i m.in. temu celowi poœwiêcone by³o styczniowe spotkanie w Po³czynie- Zdroju. W spotkaniu uczestniczy³o oko³o 30 osób przedstawiciele podmiotów gospodarczych z bran y turystycznej dzia³aj¹cy na terenie Polodowcowej Krainy Drawy i Dêbnicy oraz w³adze samorz¹dowe Po³czyna-Zdroju, Czaplinka i Barwic. Zebrani przyjêli (przedstawion¹ ju w zaproszeniach) propozycjê powo³ania do ycia stowarzyszenia, którego g³ównym celem bêdzie wdra anie nowego produktu turystycznego. Tym samym spotkanie przekszta³ci³o siê w zebranie za³o ycielskie stowarzyszenia, na którym zosta³ uchwalony statut, wybrane zosta³y w³adze, oraz podjêto wszystkie uchwa³y niezbêdne do rejestracji w Krajowym Rejestrze S¹dowym. Nowa organizacja przyjê³a nazwê Stowarzyszenie Polodowcowa Kraina Drawy i Dêbnicy. Sk³ad osobowy w³adz organizacji przedstawia siê nastêpuj¹co, Zarz¹d: 1. Barbara Nowak prezes Zarz¹du, bezpieczeñstwa w Po³czynie-Zdroju, z której wynika³o, e nasza gmina ma jedn¹ z najni szych w województwie liczbê przestêpstw i jeden z najwy szych wskaÿników wykrywalnoœci. (tao) 2. Robert Zborowski wiceprezes Zarz¹du, 3. Tomasz Chmielewski skarbnik, 4. Margot Niedziela-Suszek cz³onek Zarz¹du, 5. Jan Koman cz³onek Zarz¹du, Komisja Rewizyjna: 1. Jerzy Chodubski 2. Barbara Drzewiecka 3. Agnieszka Fiuk 4. Antoni Harasimiuk 5. Zygmunt Kula 6. Joanna Lorenc 7. Grzegorz Szymañski Jednym z podstawowych warunków odniesienia sukcesu w realizacji ca³ego przedsiêwziêcia (w tym pozyskania funduszy) jest przejœcie od pomys³u do opracowania szczegó³owego planu dzia³añ. To zadanie decyzj¹ trzech samorz¹dów zosta³o powierzone Konsorcjum Doradczemu ProLandia z Poznania, firmie specjalizuj¹cej siê kszta³towaniu wizerunku regionów, opracowywaniu strategii i dzia³aniach promocyjnych. W drugiej czêœci styczniowego spotkania przedstawiciele firmy zaprezentowali swój dotychczasowy dorobek, modelow¹ metodologiê budowania produktów turystycznych, oraz przeprowadzili otwart¹ dyskusjê w celu rozpoznania oczekiwañ i problemów podmiotów gospodaruj¹cych w turystyce na obszarze Polodowcowej Krainy Drawy i Dêbnicy. By³o to pierwsze z (zaplanowanej na najbli sze tygodnie) serii spotkañ cz³onków nowego Stowarzyszenia z przedstawicielami ProLandii, których owocem bêdzie opracowanie dokumentacji szczegó³owo opisuj¹cej dzia³ania niezbêdne do wdro enia nowego produktu.

3 wydarzenia HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji zrealizowanych na terenie gminy Po³czyn-Zdrój w ci¹gu ostatnich dziesiêcioleci. Budowa hali widowiskowo sportowej zakoñczy siê w ci¹gu najbli szych tygodni. Obiekt sportowy przeznaczony bêdzie do prowadzenia szkolnych zajêæ sportowych, jednoczeœnie przystosowany do pe³nienia funkcji oœrodka rekreacyjno-sportowego, organizowania imprez œrodowiskowych, uprawiania sportu przez okolicznych mieszkañców. Za- projektowany jako budynek parterowy w technologii tradycyjnej niepodpiwniczony, jednoprzestrzenny z antresol¹ dla 295 widzów oraz trybuny sk³adane na poziomie boisk dla ok.70 widzów oraz osób niepe³nosprawnych. Budynek hali sportowej z zapleczem po³¹czony bêdzie z budynkiem Gimnazjum Publicznego poprzez przejœcie. Podstawowe parametry budynku: szerokoœæ 28,94-39,44 m, d³ugoœæ 60,10 m, wysokoœæ od terenu 5,10 m do 10,10 m. Powierzchnia zabudowy 2108,0 m2, powierzchnia u ytkowa 2124,6 m2, kubatura ,0 m3, wysokoœæ sali sportowej nad boiskami 7,0 m do 7,2 m, nate enie oœwietlenia sali= lx. Boisko g³ówne sali - 24x44m z obrze ami dla boisk o wym. do pi³ki rêcznej 20x40m, koszykówki- 15x28m i siatkówki 9x18m oraz tenisa- 10,97x23,77m. Podzia³ areny 2 kotarami zwijanymi na 3 pola treningowe z boiskami poprzecznymi treningowymi. W obiekcie zaprojektowano 2 zespo³y sanitarne przy sali g³ównej, pokoje dla trenerów, nauczycieli wf z wêz³em sanitarnym, dwie sale pomocnicze: fitness/gimnastyka i si³ownia z zespo³ami sanitarnymi, zespó³ wc ogólnodostêpny dla zawodników. Ponadto zaprojektowano pomieszczenia magazynowe i techniczne. Pod³ogi w sali sportowej i fitness z litego drewna dêbowego lub bukowego na ruszcie drewnianym z systemem wentylacji mechanicznej. W pomieszczeniach pomocniczych wyk³adziny takie jak dla obiektów u ytecznoœci publicznej i sportowej, antystatyczne, homogeniczne, twarde, trudno œcieralne, bez poœlizgu. Budynek dostosowany bêdzie do korzystania przez osoby niepe³nosprawne. ZMIANA NAZW ULIC Do Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Po³czynie-Zdroju wp³yn¹³ wniosek Instytutu Pamiêci Narodowej dotycz¹cy zmiany nazwy ulic w Po³czynie- Zdroju. IPN zwróci³ uwagê, e nazwy piêciu ulic w naszym mieœcie upamiêtniaj¹ ludzi i wydarzenia zwi¹zane PRL-em. Po analizie wniosku przez odpowiednie Komisje Rady Miejskiej na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2009 roku Rada Miejska podjê³a uchwa³ê w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami miasta Po³czyna-Zdroju w przedmiocie zmian nazw ulic w Po³czynie-Zdroju. Zmiana nazwy dotyczy piêciu ulic: 15- go Grudnia, 22-go Lipca, Gwardii Ludowej, Œwierczewskiego i 5-go Marca. Wykonuj¹c uchwa³ê Burmistrz Po- ³czyna-Zdroju zarz¹dzeniem z dnia 13 marca 2009 roku powo³a³ komisjê, która przeprowadzi³a konsultacje z mieszkañcami w zakresie dotycz¹cym zmiany nazw ulic. Konsultacje odby³y siê w dniach od 23 marca 2009 roku do 6 kwietnia 2009 roku i obejmowa³y mieszkañców Po³czyna-Zdroju mieszkaj¹cych lub prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ przy tych ulicach. Konsultacje przeprowadzono poprzez rozes³anie ankiet do osób, o których mowa wy ej, posiadaj¹cych prawo wyborcze. W najbli szych dniach komisja dokona analizy zebranych ankiet i opracuje wyniki konsultacji. Informacje na ten temat ukarz¹ siê w kolejnym numerze Wiadomoœci Po³czyñskich. SZKOLENIE PSZCZELARZY W dniach 3-5 kwietnia 2009 w Domu Wczasów Dzieciêcych w Po³czynie- Zdroju odbywa³o siê szkolenie w zakresie pszczelarstwa. Kurs zosta³ przeprowadzony w ramach projektu realizowanego przez Regionalny Zwi¹zek Pszczelarzy w Koszalinie. Projekt pod nazw¹: Nowoczesne metody gospodarki pasiecznej podstaw¹ odbudowy pog³owia pszczó³ i poprawy warunków produkcji pszczelarskiej. Choroby pszczó³ jest realizowany w ramach mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelarskich w sezonie 2007/2008 ze œrodków bud etu pañstwa i Komisji Europejskiej. W szkoleniu wziê³o udzia³ oko³o 50 pszczelarzy za ca³ego regionu koszaliñskiego. Tematy wyk³adów podczas szkolenia obejmowa³y zagadnienia takie jak: przyœpiesza- nie rozwoju rodzin pszczelich, poszarzanie gniazd rodzin pszczelich, proekologiczna gospodarka pasieczna, wykorzystanie pszczó³ do zapylania upraw, choroby pszczó³ i wiele innych. Szkolenie oprócz wyk³adów obejmowa³o równie zajêcia praktyczne. po³czyñskie WIADOMOŒCI 3

4 wydarzenia Podczas marcowej sesji Rada Miejska podjê³a uchwa³ê w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków. Na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków Spó³ka RWiK ma obowi¹zek opracowania cen i stawek op³at zró nicowanych dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców us³ug na podstawie udokumentowanych ró nic kosztów. Przed³o one przez Spó³kê RWiK taryfy okreœlone na podstawie niezbêdnych przychodów stanowi¹ podstawê do okreœlenia cen na dostawê wody i odbiór œcieków dla odbiorców na terenie gminy Po³czyn-Zdrój. Spó³ka RWIK przed³o y³a wzrost taryf za wodê na terenie miasta Po³czyna-Zdroju na poziomie12,37%, wzrost taryfy wody na terenie wiejskim gminy w wysokoœci 7,21 % i œcieków dla wszystkich odbiorców na poziomie 1,36%. Przygotowuj¹c projekt uchwa³y Burmistrz Po³czyna-Zdroju przyjê³a za³o enie, aby zastosowaæ dop³aty dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców w wysokoœci zbli onej do wysokoœci podatku od nieruchomoœci p³aconego przez Spó³kê RWiK dla gminy Po³czyn Zdrój. Wysokoœæ tego podatku wg deklaracji RWiK wynosi z³., z pocz¹tkiem kwietnia podatek wzroœnie o ok z³ na skutek przekazania w u yczenie Spó³ce maj¹tku wybudowanego na odcinku Po³czyn-Zdrój Ludzicko Nowe. Burmistrz Po³czyna-Zdroju zaproponowa³a, aby utrzymaæ zasadê stosowania jednakowej ceny za wodê dla wszystkich mieszkañców, ustalaj¹c dop³aty do wody dla odbiorców taryfowych usytuowanych na terenie wiejskim gminy w wysokoœci 2,32 z³ do 1m3./netto/ Obliczenie wysokoœci dop³at do tych odbiorców to: 2,32 z³ x m3 = z³./netto/ -brutto z³. Dok³adne rozliczenie nast¹pi na koniec okresu rozliczeniowego tj. na , zaliczkowo rozliczenie nastêpowaæ bêdzie w okresach miesiêcznych. Ponadto aby ograniczyæ poziom podnoszenia cen za odprowadzanie œcieków do 15% Burmistrz Po³czyna-Zdroju zaproponowa³a ustaliæ dop³atê do œcieków dla odbiorców domowych w wysokoœci 0,43z³ /by³o 0,81z³. /. Obliczenie dop³aty: 0,43z³ x m3 = z³ /netto/ - brutto z³. Ca³oœæ dop³aty wynosi³aby oko³o z³.netto/- brutt z³. Zwiêkszona dop³ata dotyczy roku bud etowego 2009i 2010, gdy taryfy obowi¹zuj¹ od do r. Kwota podatku nale nego gminie od Spó³ki RWiK w roku 4 po³czyñskie WIADOMOŒCI 2009 powinna pokryæ dop³aty do wody i œcieków dla gospodarstw domowych w 2009r. Natomiast odbiory robót inwestycyjnych z 2008 roku i 2009 roku równie podnios¹ od 1 stycznia 2010 roku podatek od nieruchomoœci wzroœnie o oko³o z³. Dop³ata skierowana by³aby tylko dla odbiorców indywidualnych, natomiast odbiorcy zbiorowi ponios¹ pe³ne koszty dostaw wody i odprowadzania œcieków. Projekt uchwa³y przed³o ony przez Burmistrz Po³czyna-Zdroju pod obrady Rady Miejskiej zosta³ przyjêty jednog³oœnie i przedstawia siê nastêpuj¹co: Uchwa³a Nr XXXIV/284/ 2009 Rady Miejskiej w Po³czynie Zdroju z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków 1. Zatwierdza siê taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków okreœlone w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y. 2. Taryfy okreœlone w 1 maj¹ zastosowanie do dostaw wody i odbioru œcieków dokonanych w okresie od dnia 1 kwietnia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku Ustala siê dop³aty do odbiorców OP ATY ZA WODÊ I ŒCIEKI Wysokoœæ cen i stawek op³at za dostarczona wodê Wysokoœæ cen i stawek op³at za odprowadzone œcieki taryfowych usytuowanych na terenie wiejskim gminy w wysokoœci 2,32 z³ do m 3 wody. 2. Rozliczenie dop³aty nastêpowaæ bêdzie w miesiêcznych okresach rozliczeniowych Ustala siê dop³aty dla gospodarstw domowych usytuowanych na terenie miejskim i wiejskim gminy do odprowadzonych œcieków w wysokoœci 0,43z³ do 1m3 œcieków. 2. Rozliczenie dop³aty nastêpowaæ bêdzie w miesiêcznych okresach rozliczeniowych. 5. Zatwierdza siê cenê 1 m 3 wody i odprowadzanych œcieków do kanalizacji: 1. dla gospodarstw domowych (w budynkach komunalnych, spó³dzielczych, zak³adowych, prywatnych) - za 1 m 3 wody 3,18z³ - za 1 m 3 œcieków 3,30 z³ 2. dla pozosta³ych odbiorców - za 1 m 3 wody 3,18z³ - za 1 m 3 œcieków 3,73 z³ Do wy ej wymienionych stawek dolicza siê podatek VAT w wysokoœci 7%. 6. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Po³czyna-Zdroju i Spó³ce z o.o. RWIK z siedzib¹ w Bia³ogardzie. 8. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem 1 kwietnia 2009 roku.

5 BUD ET GMINY PO CZYN-ZDRÓJ 2009 Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej uchwalony zosta³ bud et gminy na 2008 rok. Dochody bud etu wynios¹ z³, natomiast wydatki ,00 z³. Na dochody bud etowe sk³adaj¹ siê wp³ywy z subwencji oraz z podatków i op³at lokalnych. Do okreœlenia poziomu wzrostu dochodów na rok 2008 przyjête zosta³y zasady, jak do Bud etu Pañstwa. Bez zmian pozostawiono na rok 2009 stawkê op³aty uzdrowiskowej (3,10 z³ za osobodzieñ). Radni uznali, e obecnie obowi¹zuj¹ca w gminie stawka jest wysoka i zasadnym bêdzie pozostawiæ jej wysokoœæ na rok 2009 bez zmian. Do wymiaru podatku rolnego zdecydowano o obni eniu ceny 1 dt yta z 55,80 z³ do 50,00 z³, czyli do takiej, jaka obowi¹zywa³a w gminie w roku 2008, maj¹c na wzglêdzie trudn¹ sytuacjê w rolnictwie, spowodowan¹ niesprzyjaj¹cymi warunkami pogodowymi (trzeci rok z rzêdu susza w czasie wegetacji zbó, a potem ci¹g³e opady deszczu w okresie zbioru, co niekorzystnie odbija siê na poziomie zbiorów). Kwota zaprojektowanej na 2009 rok przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej jest o 6,72% wy sza od tej z roku We wzroœcie nominalnym stanowi kwotê z³, natomiast udzia³y gminy w PIT s¹ wiêksze w planie o 3,56% (o z³). Do czasu zatwierdzenia Bud etu przez Sejm przyznane kwoty dla gminy s¹ projekcj¹ i mog¹ ulec zmianie. Wyszacowane wp³ywy podatkowe na rok 2009 oraz te przyjête zgodnie z dyspozycj¹ Ministerstwa Finansów i Wojewody pozwoli³y na okreœlenie dochodów w planie na kwotê z³, tj. wiêkszych o z³ od tych, jakie uda³o siê wyszacowaæ w analogicznym okresie na rok Projekt wydatków na 2009 rok w podziale na poszczególne podzia³ki bud etu jest przedstawiony poni ej, niestety nie s¹ w nim ujête wszystkie zg³oszone wnioski, odnosz¹ce siê do strony wydatkowej. I choæ s¹ niekwestionowane to bud et gminy po stronie dochodowej nie daje mo liwoœci ich realizacji. Zg³oszony do bud etu poziom potrzeb musia³by zwiêkszyæ ten bud et przynajmniej podwójnie. W pierwszej kolejnoœci znalaz³y siê w bud ecie wszystkie niezbêdne wydatki bie ¹ce zabezpieczaj¹ce potrzeby na w³aœciwym poziomie. Rozbudowana infrastruktura komunalna s³u ¹ca mieszkañcom gminy wymaga znacznych nak³adów finansowych, utrzymuj¹cych j¹ na w³aœciwym poziomie (œwietlice, boiska, rozbudowane oœwietlenie uliczne, nowopowsta³e chodniki na wsiach, itp.). Przy tak napiêtym wydarzenia bud ecie wygospodarowanie œrodków w wysokoœci ,00 z³ na inwestycje by³o bardzo trudne, jednak e gmina aplikuje po œrodki z Unii Europejskiej na ró ne projekty inwestycyjne i musi mieæ zabezpieczony udzia³ w³asny w tych projektach. W za³¹czniku Nr 4 i Nr 5 s¹ wyszczególnione wszystkie zadania inwestycyjne, do których gmina jest przygotowana, natomiast, które zadanie bêdzie rozpoczête w pierwszej kolejnoœci, zale eæ bêdzie od uzyskania dofinansowania. Do priorytetów inwestycyjnych w 2009 roku bêd¹ nale eæ: - c.d. budowy hali widowiskowosportowej. - finansowanie w³asnego udzia³u gminy w budowie kolektorów i sieci wodoci¹gowych w ramach projektu realizowanego wspólnie ze Zwi¹zkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsêty z Funduszu Spójnoœci, - realizacja nadbudowy kondygnacji w budynku socjalnym na ulicy Polnej, - modernizacja i remonty w budynkach wpisanych do rejestru zabytków (po uzyskaniu œrodków z Ministerstwa Kultury lub programów europejskich), - kolejny etap rewitalizacji starówki, - termomodernizacja Szko³y Podstawowej Nr 1 w Po³czynie-Zdroju, - odnowa wsi zgodnie z przyjêtym przez Radê Miejsk¹ programem odnowy. Za³o enia inwestycyjne na rok 2009 s¹ ambitne i stanowi¹ znaczne obci¹ enie bud etu. Jednak e Wieloletni Plan Inwestycyjny przyjêty w naszej gminie wytycza kierunki inwestycyjnego rozwoju i nale y konsekwentnie go realizowaæ, aby osi¹gn¹æ zamierzony efekt. Najwiêksze wydatki z bud etu gminy dotycz¹ dzia³u Oœwiata i wychowanie oraz Pomoc spo³eczna. W dziale Oœwiata i wychowanie ujête s¹ wydatki zwi¹zane z funkcjonowaniem oœwiaty, dla której samorz¹d gminny jest organem prowadz¹cym. Do placówek tych nale ¹: szko³y podstawowe, gimnazja, klasy 0 przy szko³ach, przedszkola, oraz inne zadania towarzysz¹ce, jako zadania w³asne gminy, niezbêdne do prawid³owego funkcjonowania tego dzia³u; np. dowo enie, dokszta³canie nauczycieli, do ywianie, stypendia itd. Ogó³em wydatki dzia³u wynosz¹ ,00 z³. Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie oœwiaty w gminie stanowi¹ 37,66% planowanego bud etu na 2009 rok i s¹ o 14,5% wy sze od planu wydatków na rok 2008 z analogicznego okresu. Subwencja oœwiatowa, któr¹ gmina otrzymuje z Bud etu Pañstwa na zadania oœwiatowe, przypisane gminie jako obowi¹zkowe, nie pokrywa w ca³oœci niezbêdnych potrzeb. Nie pokrywa nawet p³ac i obowi¹zkowych sk³adek ZUS w szko³ach podstawowych i gimnazjach. Bud et gminy dok³ada znaczne kwoty do prawid³owego funkcjonowania zadañ oœwiatowych, które powinna pokrywaæ subwencja. Nie doœæ bowiem, e subwencja nie wystarcza na p³ace, to nie zabezpiecza w ogóle adnych wydatków pozosta³ych, jak remontowe czy inwestycyjne. Pomimo tak znacz¹cych nak³adów na ten dzia³, nie wszystkie potrzeby s¹ zabezpieczone w finansowaniu. Co roku w bud ecie s¹ zagwarantowane œrodki na remonty, które s¹ corocznie wykonywane we wszystkich placówkach. Z uwagi na ogrom potrzeb w tym wzglêdzie nie sposób z jednego bud etu zabezpieczyæ wszystkie potrzeby. Kolejny pod wzglêdem wielkoœci dzia³ wydatków w bud ecie to Pomoc Spo- ³eczna. Wydatki w tym dziale zabezpieczaj¹ potrzeby mieszkañców gminy objêtych pomoc¹ socjaln¹ œwiadczon¹ przez Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo- ³ecznej, który wykonuje zadania zlecone przez administracjê pañstwow¹ oraz zadania w³asne gminy. Do zadañ zleconych nale ¹: finansowanie oœrodka wsparcia, wyp³aty œwiadczeñ rodzinnych zaliczek alimentacyjnych oraz op³ata sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobieraj¹ce œwiadczenie spo³eczne, op³acanie sk³adek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia, wyp³aty zasi³ków i pomoc w naturze, do ywianie posi³ek dla potrzebuj¹cych. Do zadañ w³asnych gminy nale ¹: dodatki mieszkaniowe, us³ugi opiekuñcze, zasi³ki i pomoc w naturze,, koszty utrzymania MGOPS-u i Stacji Joannitów, dzienny dom pobytu. Razem wydatki dzia³u z³. Zgodnie z przyjêtym na 2009 rok bud etem wydatki ogó³em zamkn¹ siê w kwocie ,00 z³. Na zakoñczenie warto podkreœliæ, e mo liwoœci wydatkowania œrodków z bud etu gminy na realizacjê ca³ego szeregu potrzeb zg³aszanych przez mieszkañców za poœrednictwem radnych s¹ uzale nione od wysokoœci dochodów bud etowych, Natomiast dochody bud etowe w znacznej czêœci pochodz¹ od mieszkañców i przedsiêbiorców naszej gminy w postaci podatków i op³at. St¹d mieszkañcy naszej gminy musz¹ mieæ œwiadomoœæ, e tylko solidarne kszta³towanie wysokoœci dochodów bud etowych daje gwarancje konsekwentnego spe³niania oczekiwañ inwestycyjnego rozwoju gminy. po³czyñskie WIADOMOŒCI 5

6 wydarzenia WSPÓLNE GRANIE PO LATACH Pod koniec marca w Centrum Kultury w Po³czynie-Zdroju mia³o miejsce wyj¹tkowe wydarzenie. Po 25 latach od za³o enia na jeden koncert zeszli siê cz³onkowie najbardziej znanej po³czyñskiej formacji rockowej Virgin Mary. Zespó³ powsta³ w latach 80-tych, ale nie sposób okreœliæ dok³adnej daty, poniewa wczeœniej funkcjonowa³ jako Magma. Dopiero po kilku latach nazwa zosta³a zmieniona na Virgin Mary i pod tym szyldem grupa odnios³a najwiêksze sukcesy. Do osi¹gniêæ na pewno zaliczyæ mo na koniec lat 80-tych i pocz¹tek 90-tych, kiedy Virgin Mary wystêpowa³o na najwiêkszych polskich festiwalach rockowych, np. w Jarocinie, Wêgorzewie i wielu innych. Wprawdzie zespó³ nigdy nie wyda³ p³yty, ale zachowa³o siê sporo nagrañ amatorskich z wystêpów na ywo. Za³o ycielami formacji byli Cezary Makowski wokal, Tomasz Friszka gitara, Piotr Lorenc bas, Wojciech Nowakowski perkusja. Wieloletnim menad erem i dobrym duchem zespo³u by³ Piotr Michalski, który sporadycznie wystêpowa³ równie jako wirtuoz tamburyna. W miarê up³ywu lat sk³ad ulega³ zmianom i cz³onkami Virgin Mary byli równie Andrzej Nurzyñski gitara, Marek Karoñ perkusja, Grzegorz Markiewicz wokal. Na pocz¹tku obecnej dekady zespó³ przeniós³ próby do Miejskiego Oœrodka Kultury w Koszalinie i nied³ugo póÿniej zawiesi³ dzia³alnoœæ. Na koncercie w Po³czynie-Zdroju zaprezentowa³ siê pierwszy sk³ad grupy z wy- Tradycyjnie, jak co roku w karnawale, w kinie Goplana odby³ siê Koncert Noworoczny Burmistrza. Tym razem w roli gwiazdy wyst¹pi³a wokalistka jazzowa Izabela Zaj¹c. Artystka edukacjê muzyczn¹ rozpoczê- ³a od nauki gry na fortepianie marz¹c o karierze pianistki. W szkole œredniej zainteresowa³a siê jednak wokalistyk¹ jazzow¹ i rozpoczê³a studia w w Katowicach. Wystêpuje na koncertach i festiwalach: Jazz Festival Bratys³awa, Jazz Jamboree, Sopot Jazz Festiwal oraz wspomniany powy ej Old Jazz Meeting, jak równie w klubach jazzowych. Nagrywa dla Polskiego Radia i Telewizji. W 1999 roku z okazji jubileuszu stulecia urodzin Duke a Ellingtona nagra³a wspólnie z zespo- ³em instrumentalistów autorsk¹ p³ytê zatytu³owan¹ Iza Sings Duke, do której aran acjê wykona³ pianista 6 po³czyñskie WIADOMOŒCI j¹tkiem Cezarego Makowskiego, którego z powodu choroby zast¹pi³ Daniel Koz³owski. Zespó³ nie podj¹³ jeszcze decyzji o kolejnych wystêpach, ale zdaniem cz³onków taki scenariusz nie jest wykluczony: -Na razie zeszliœmy siê z okazji jubileuszu, ale gra³o nam siê razem bardzo dobrze, wiêc byæ mo e dojdzie do rzeczywistej reaktywacji i wznowienia dzia³alnoœci powiedzia³ po koncercie Tomasz Friszke. Oprócz Virgin Mary w na deskach Centrum Kultury zagra³y równie zespo³y Dobra Gramy z Po³czyna-Zdroju oraz Kaboom z Koszalina. KARNAWA NA JAZZOWO jazzowy Jaros³aw Ma³ys. W 2001 roku p³yta Piosenki dla Armstronga by³a nominowana do Fryderyka w kategorii Jazzowy Album Roku, zaœ sama artystka w kategorii Jazzowy Muzyk Roku. Wystêpuje równie na deskach Teatru Muzycznego Roma w Warszawie, gdzie gra g³ówn¹ rolê Grizabelli w musicalu Koty. W swoim repertuarze ma równie obszerny program z piosenkami z Kabaretu Starszych Panów w opracowaniu jazzowym. W³aœnie te ostatnie utwory szczególnie przypad³y do gustu po³czyñskiej publicznoœci. JAK TWÓRCZO WYKORZYSTAÆ ZIMÊ? ULEPIÆ ZE ŒNIEGU COŒ ADNEGO! Zima wprawdzie minê³a i wiêkszoœæ mieszkañców naszej gminy po egna³a j¹ bez alu, ale jeden mieszkaniec zapewne nie mo e doczekaæ siê kolejnych obfitych opadów œniegu. Jest nim Edmund Gradzik, so³tys Bolkowa, który upodoba³ sobie rzeÿbienie piêknych figur ze œniegu. Na prze³omie stycznia i lutego so³tys ulepi³ przed swoim domem dwa ogromne lwy, kangura i nag¹ niewiastê. Szkoda, e te piêkne figury przeminê³y wraz z roztopami, na szczêœcie zosta³y utrwalone na fotografiach. OG OSZENIE DROBNE Emerytowana nauczycielka przedszkola zajmie siê dzieckiem w wieku od 1 do 4 lat. Tel Zamieniê mieszkanie 34,2m2, CO, niski parter, w bloku 2 pokuje + kuchnia + ³azienka + przedpokój (kwaterunek) na 3-4 pokoje o podobnym standardzie, tel Sprzedam Mercedes C-200 Diesel, rok prod. 1996, granatowy-metalik, zadbany z³, Po³czyn-Zdrój, ; kom Sprzedam mieszkanie, Bia³ow¹s gm. Barwice, bezczynszowe, pierwsze piêtro, pow. 55,20 m 2, dwa pokoje, kuchnia, ³azienka z WC, spi arka, przedpokój, du a piwnica. Cena: PLN. Tel Najtañsze ubezpieczenia OC na poczcie. Zni ki z OC przechodz¹ na AC. SprawdŸ! Tel Jak kupiæ PODRÊCZNIKI TANIEJ O 100 z³? Pytaj w KSIÊGARNI DMK Edukacja D.M. Kowalscy (ul.5 Marca 18, tel lub , ). W DMK Edukacja zamówisz tak e BEZ KOSZTÓW PRZE- SY KI ofertê z katalogów QUELLE i NECKER- MANN (przyjdÿ i weÿ katalog!), a w mieszcz¹cej siê tam AGENCJI POCZTOWEJ tanio dokonasz op³at i nadasz list. SPRZEDAM, BMW 524, ROCZNIK 1990, Automatyczna skrzynia biegów, elektryczne lusterka, szyber dach, ABS, centralny zamek, immobilizer, wspomaganie kierownicy + regulacja, radio CD, tapicerka welurowa, lampy soczewkowe, CENA 4.600, (do negocjacji), Tel.: lub Z powodu awarii komputera w redakcji Wiadomoœci Po³czyñskich nast¹pi³a utrata niektórych danych. W zwi¹zku z tym nie wszystkie og³oszenia drobne przekazane do redakcji mog³y zostaæ opublikowane. Przepraszamy.

7 o tym siê mówi Odk¹d gospodarzem po³czyñskiego browaru jest czeski inwestor firma jakby na przekór kryzysowi gospodarczemu ma siê coraz lepiej. Na rynek regularnie trafiaj¹ nowe produkty, wzrasta produkcja i zatrudnienie a jedna inwestycja goni kolejn¹. PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI Historia po³czyñskiego piwowarstwa siêga 1825 roku, kiedy niemiecka rodzina Fhurmann zbudowa³a browar i piwo pod t¹ sam¹ nazw¹ sta³o siê znane i lubiane w sporej czêœci Europy. Po przejêciu zak³adu przez Polaków po II wojnie œwiatowej produkcja by³a kontynuowana, ale transformacja ustrojowa lat 90. nie by³a ³askawa dla zak³adu bêd¹cego przez dziesiêciolecia chlub¹ uzdrowiskowego miasta. Zmieniali siê w³aœciciele, browar podupada³ a w koñcu na pocz¹tku obecnej dekady produkcja piwa usta³a ca³kowicie. Do 2006 roku na bazie istniej¹cej infrastruktury prowadzona by³a wy³¹cznie produkcja wody Ÿródlanej Po³czyn Zdrój. Wówczas sytuacja uleg³a diametralnej odmianie a to za spraw¹ pojawienia siê inwestora zza naszej po³udniowej granicy. Czesi znani z mi³oœci do z³ocistego napoju fachowo zabrali siê do rzeczy i szybko pojawi³y siê efekty. Pod szyldem Brewer w 2006 roku rozpoczêta zosta³a produkcja piwa w wersjach Pils, Export, Strong, Super Strong najlepiej szukaæ go w sklepach sieci Sano i Torg. Brewer jest nasz¹ flagow¹ mark¹, z któr¹ weszliœmy na rynek ogólnopolski i produkt ten rozwija siê najszybciej mówi Jaromir Kaczanowski, dyrektor handlowy. Równoczeœnie zak³ad rozpocz¹³ produkcjê ca³ej gamy produktów (nie tylko piwa, ale tak e napojów energetycznych), które trafiaj¹ do dyskontowych sieci handlowych. Znaczna czêœæ tej produkcji wyje d a na eksport do Wêgier, Rumunii, W³och i Hiszpanii. Jednak z lokalnego punktu widzenia prawdziwym wydarzeniem sta³o siê pojawienie marki Po³czyn Full. Jest to piwo typowo regionalne dostêpne w promieniu oko- ³o 100 kilometrów od siedziby browaru. Ta czêœæ naszej dzia³alnoœci nie jest tak dochodowa, jak marki ogólnopolskie i eksportowe przyznaje Jaromir Kaczanowski ale jest to najlepszy dowód, e warzenie piwa jest dla nas prawdziw¹ pasj¹. Inwestuj¹c w po³czyñski browar nie nastawiamy siê na szybki zysk, a raczej pragniemy odbudowaæ piêkne lokalne tradycje piwowarskie. S³owa dyrektora handlowego znalaz³y potwierdzenie w kolejnym produkcie, który ujrza³ œwiat³o dzienne z koñcem 2008 roku. Jest nim marka ABBE, czyli jedno z nielicznych produkowanych w Polsce piw pszenicznych. Ten gatunek z³ocistego napoju znajduje szczególne uznanie wœród niemieckich piwoszy, st¹d nie dziwi fakt, e wiêkszoœæ produkcji trafia na tamtejszy rynek. Na szczêcie produkt jest równie dostêpny w po³czyñskich sklepach i ka dy kto jeszcze go nie próbowa³ powinien szybko nadrobiæ zaleg³oœci. Zapewne nie wszyscy mieszkañcy miasta i gminy zd¹ yli zapoznaæ siê z wymienionymi produktami a browar ju zapowiada kolejn¹ niespodziankê. Bêdzie to wskrzeszenie marki Fhurmann, z której Po³czyn s³yn¹³ przez blisko pó³tora wieku. Co ciekawe oprócz wersji pasteryzowanej piwo to bêdzie dostêpne równie w postaci niepasteryzowanej. Taka odmiana zyskuje w ostatnim czasie coraz wiêcej zwolenników, a to ze wzglêdu na zawarte podobno sk³adniki biologiczne korzystne dla zdrowia. Zarówno ABBE jak i Fhurmann s¹ kolejnym potwierdzeniem przyjêtego kierunku rozwoju mówi Jaromir Kaczanowski czyli powrotu do korzeni i tworzenia oprócz produkcji masowej piw wyj¹tkowych, niszowych, dla klientów o specjalnych upodobaniach. Oprócz pojawiania siê nowych produktów rozwija siê równie sam zak³ad. Z koñcem 2008 roku czeski inwestor sta³ siê w³aœcicielem wiêkszoœciowego pakietu udzia³ów (wczeœniej by³a to dzier awa) a w œlad za tym posz³y inwestycje. Do u ytku oddana zosta³a linia butelkowa i od tego momentu 100 procent produkcji odbywa siê na miejscu. Dotychczas w Po³czynie-Zdroju istnia³a warzelnia oraz linia do produkcji puszek i piwo wytwarzane w browarze by³o butelkowane w macierzystym zak³adzie w Czachach. Kolejne inwestycje zaplanowane na bie ¹cy rok to stworzenie linii butelek plastikowych oraz rozbudowa powierzchni magazynowych. Dziêki tym inwestycjom nasze moce produkcyjne zostan¹ podwojone a i tak 90 procent wszystkiego co wyprodukujemy w 2009 roku mamy w³aœciwie sprzedane. W zwi¹zku z tym wzroœnie zatrudnienie informuje dyrektor handlowy. Ju obecnie zak³ad zatrudnia oko³o 100 osób, a kolejnych przyjêæ do pracy mo na siê spodziewaæ na pocz¹tku sezonu letniego. po³czyñskie WIADOMOŒCI 7

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

URZ D MIEJSKI W BRUSACH

URZ D MIEJSKI W BRUSACH URZ D MIEJSKI W BRUSACH Brusy 2004 Mieszkañcy Miasta i Gminy Brusy, oddajê w Pañstwa rêce broszurê informacyjn¹ poœwiêcon¹ dochodom i wydatkom naszej gminy w 2004 roku. Broszura ma za zadanie informowaæ

Bardziej szczegółowo

. Wiceprzewodniczący

. Wiceprzewodniczący Uchwała Nr 542/LVI/2014 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Osłonowego w zakresie pomocy społecznej Pomoc w zakresie dożywiania w mieście Ostrołęka

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie:

REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: REALIZACJA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU Dochody budżetu miasta według działów prezentuje poniższe zestawienie: Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie Wskaźnik (3:2) Struktura zł

Bardziej szczegółowo

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany:

1 W Uchwale Nr XVII/140/2004Rady Gminy w Mieścisku z dnia 28 grudnia 2004 roku w sprawie: Budżetu Gminy na 2005 r. wprowadza się następujące zmiany: U C H W A Ł A Nr XIX/164/2005 Rady Gminy w Mieścisku z dnia 12 kwietnia 2005 roku w sprawie: zmian w budżecie Gminy Mieścisko na 2005 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XXXIV/302/2014 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Powiatu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/90/2015 Rady Gminy Lipusz z dn. 28 grudnia 2015 r. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 Wstęp I. Podstawy prawne II. Diagnoza problemu III. Cel i zadania

Bardziej szczegółowo

DOCHODY - zadania własne

DOCHODY - zadania własne DOCHODY - zadania własne Dział Rozdział Nazwa Plan Zwiększenie Zmniejszenie 6 Transport i łączność 13 318 45 38 342 524 9 12 831 892 64 Lokalny transport zbiorowy 3 73 3 73 92 Pozostałe odsetki 73 73 615

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r.

Sprawozdanie. z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Sprawozdanie z realizacji budŝetu Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie za 2005r. Związek Międzygminny Wodociągów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Legnica, dnia 22.05.2015r. ZAPYTANIE OFERTOWE na przeprowadzenie audytu zewnętrznego projektu wraz z opracowaniem raportu końcowego audytu w ramach projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok

Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok Uchwała nr XLIX/324/05 w sprawie dokonania zmiany Budżetu Miasta na 2005 rok UCHWAŁA Nr XLIX/324/05 RADY MIEJSKIEJ DZIERŻONIOWA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r.

Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. Uchwała Nr XXXVI/387/09 Rady Miejskiej w Stargardzie Szczecińskim z dnia 24 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek niepublicznych oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE

WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE WOJEWÓDZTWO DOLNO L SKIE Zacznik INFORMACJA ZARZ DU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO O PRZEBIEGU WYKONANIA BUD ETU WOJEWÓDZTWA DOLNO L SKIEGO ZA I PÓ ROCZE 200 r. r. str. 1. 4 16 2.1. 39 2.2. 40 2.3. Dotacje

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1)

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK

UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ POWIATU ZWOLEŃSKIEGO NA 2015 ROK Projekt budżetu Powiatu Zwoleńskiego na 2015 r. został opracowany na podstawie : - informacji o wysokości poszczególnych części

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 8 października 2012 r. Poz. 3064 UCHWAŁA NR XXVI/242/12 RADY MIASTA ZGIERZA z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku

Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku Uchwała Nr X/71/11 Rady Miejskiej w Byczynie z dnia 25 maja 2011 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2011 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku

UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku UCHWAŁA nr XLVI/262/14 RADY MIEJSKIEJ GMINY LUBOMIERZ z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ulg w podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Lubomierz Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje:

Dziennik Urzêdowy. przestrzennego wsi Damas³awek. 1) lokalizacjê tylko przedsiêwziêæ okreœlonych w niniejszej. nastêpuje: 16875 3406 UCHWA A Nr IX/49/07 RADY GMINY DAMAS AWEK w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Damas³awek Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz¹dzie

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii

Gminny Program Profilaktyki. Alkoholowych oraz. Przeciwdziałania Narkomanii Załącznik do Uchwały Nr 17/III/10 Rady Gminy w Przyłęku z dnia 30 grudnia 2010 r. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Przyłęk na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XIV/ /16 RADY GMINY STARE BABICE Projekt z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie przyjęcia na 2016 rok planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli Na podstawie art. 18 ust. 2

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 1112/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 14 września 2015 r. Uchwała Nr / / 2015 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 2015 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA Nr XIV.90.2015 RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 3 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej

UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE. z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej UCHWAŁA NR XVI/125/2016 RADY MIEJSKIEJ W RZEPINIE z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie: zmiany uchwały budżetowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/75/2011 Rady Miejskiej w Golinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Objaśnienia wartości, przyjętych do Projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Golina na lata 2012-2015

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji z budżetu gminy w 2015 roku (w złotych)

Plan dotacji z budżetu gminy w 2015 roku (w złotych) Plan z budżetu gminy w 2015 roku (w złotych) I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Załącznik nr 5 do Uchwały Nr III/18/14 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 29 grudnia 2014r. lp. nazwa

Bardziej szczegółowo

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH

RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH RACHUNKI DOCHODÓW WŁASNYCH Zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) jednostki budżetowe uzyskujące dochody z: - opłat za udostępnianie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 54/11 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno-gospodarczej na 2012 rok Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.)

PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) PLAN FINANSOWY NA 2016 ROK (zatwierdzony uchwałą Nr XVI/151/15 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 28 grudnia 2015 r.) DOCHODY Dochody własne gminy 852 85202 0970 Wpływy z różnych dochodów 8.500,00 (zwrot

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY. z dnia 21 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 18 lipca 2014 r. Poz. 6969 UCHWAŁA NR LII/1522/2013 RADY MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 21 marca 2013 r. w sprawie zmian w budżecie miasta

Bardziej szczegółowo

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa:

Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Planowane dochody na 2007 rok - część opisowa: Przystępując do opracowania niniejszego projektu budżetu po stronie dochodów kierowano się następującymi założeniami: Dochody z: podatku rolnego - zgodnie

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE

REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE REGULAMIN STOŁÓWKI SZKOLNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 5 W RZESZOWIE Na podstawie : -art. 67a. ust 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (dz.u. z 2004r. Nr 256, poz 2572; ze zm.), w celu zapewnienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.93.2015 Kraków, 13.01.2016 r. Pan Bogdan Gołyźniak Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Nowosądeckiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r.

UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU. z dnia 29 października 2014 r. UCHWAŁA NR LXI/797/14 RADY MIEJSKIEJ W SŁUPSKU z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym dla uczniów będących stałymi

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r.

UCHWAŁA NR V/ /07. RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. Projekt Druk Nr 33 UCHWAŁA NR V/ /07 RADY MIEJSKIEJ WE WSCHOWIE z dnia 31 stycznia 2007r. w sprawie: zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej we Wschowie na 2007 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice

Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10. Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Poznań, dnia 27 kwietnia 2010 r. PS.I-11.0932-07/10 Pan Józef Jerzy Sieradzan Burmistrz Miasta i Gminy Rakoniewice Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku

UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku UCHWA A Nr V/45/07 RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY z dnia 20 marca 20007 roku W sprawie przyj cia Statutu Zespo u Administracyjnego Placówek O wiatowych w Trzebnicy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 w zwi

Bardziej szczegółowo

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek

terapeutycznych w ramach projektu systemowego Szansa na rozwój realizowanego przez Miejski Ośrodek 1 z 5 2012-08-01 14:24 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 163056-2010 z dnia 2010-06-10 r. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Darłowo Zadanie I- terapia społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych z

Bardziej szczegółowo

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. 1b. Analiza wykonania dochodów wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Prace geodezyjno-urządzeniowe na potrzeby rolnictwa Dochody zaplanowane w kwocie 7.000 zł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW

REGULAMIN RADY RODZICÓW REGULAMIN RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 7 W GDYNI Art.1 Postanowienia ogólne Rada Rodziców, zwana dalej Radą, działa na podstawie ustawy o systemie oświaty, statutu szkoły i niniejszego regulaminu.

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA

Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA ORGANIZACJA SPOŁECZNA LUB ZAWODOWA KRS-W20 Sygnatura akt (wypełnia sąd) CORS Centrum Ogólnopolskich Rejestrów Sądowych Krajowy Rejestr Sądowy Wniosek o rejestrację podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym 1) FUNDACJA, STOWARZYSZENIE, INNA

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r.

Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE. z dnia 31 maja 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 8 czerwca 2016 r. Poz. 1798 UCHWAŁA NR XXVIII/167/16 RADY MIEJSKIEJ W KUNOWIE z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA Nr IV/22/2015 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Na podstawie art. 18

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku

UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU. z dnia 27.06.2005roku i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 30.06.2005 Uchwała nr 660 Druk Nr 687 UCHWAŁA NR 660/2005 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27.06.2005roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu przyznawania

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2012 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00

WYDATKI. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00 01030 Izby rolnicze 8 238,00. 020 LEŚNICTWO 146 820,00 02001 Gospodarka leśna 146 820,00 11 Ustala się planowane wydatki budżetu Gminy w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej WYDATKI Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zlecone Kwota 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 8 238,00

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r.

Zarządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. BP.I.3012-2/60/10 arządzenie Nr 89/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budŝecie Miasta Radomia na 2010 rok. Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013

Strona 1 z 5. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo. Dochody budżetu gminy na 2014 rok. Klasyfikacja Treść Przewidywane wykonanie 2013 Dochody budżetu gminy na 2014 rok Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miasta Działdowo z dnia Dochody bieżące Dochody majątkowe Razem zestawienie 59 197 547,90 69 035 598,00 116,62% 51 024 830,00 18 010

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje?

PIASECZNO. Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? PIASECZNO Skąd gmina Piaseczno ma pieniądze i na co je wydaje? Sk¹d gmina Piaseczno ma pieni¹dze i na co je wydaje? Dzia³alnoœæ gminy i jej finanse s¹ jawne. Ka dy mieszkaniec ma prawo wgl¹du w finanse

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie

Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. Rady Miejskiej w Brwinowie Uchwała Nr L.533.2014 z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli i punktów przedszkolnych zakładanych i prowadzonych przez podmioty nienaleŝące

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r.

UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA. z dnia 22 czerwca 2010 r. UCHWAŁA NR LXVII/678/2010 RADY MIASTA NOWEGO SĄCZA z dnia 22 czerwca 2010 r. w sprawie: zmiany Uchwały Nr LXVII/648/2002 Rady Miasta Nowego Sącza z dnia 8 października 2002 r., w sprawie utworzenia jednostki

Bardziej szczegółowo

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r.

Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. i Strona znajduje się w archiwum. Data publikacji : 16.05.2007 Nr 290/2007 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Miasta Radomia na 2007 r. BP.I-3012-2-12/07 Zarządzenie Nr 290/2007 Prezydenta Miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia...

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia... w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Grodzisk Wlkp. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W KOSZALINIE Regulamin naboru na rok szkolny 2015/2016 Nabór do szkoły odbywać się będzie metodą elektroniczną według wspólnych zasad dla wszystkich szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok.

A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu budżetu na 2006 rok. Załącznik nr 7 do zarządzenia Nr 0151/53/2005 Wójta Gminy Łaziska z dnia 10 listopada 2005 r. OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK A. Założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach

REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach REGULAMIN RADY RODZICÓW Szkoły Podstawowej w Wawrzeńczycach Rozdział I Cele, kompetencje i zadania rady rodziców. 1. Rada rodziców jest kolegialnym organem szkoły. 2. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE. z dnia... 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KIELCE z dnia... 2016 r. w sprawie określenia zasad przyznawania, wysokości i otrzymywania diet oraz zwrotu kosztów podróży przysługujących Radnym Rady Miasta Kielce Na

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi o realizacji PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/68/2011 Rady Gminy Gaworzyce z dnia 29 grudnia 2011r. Lp. Terminy Tematyka posiedzeń Uczestniczą Uwagi 1 Styczeń 1. Informacja

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku

U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku U C H W A Ł A Nr IX/27/2015 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 12 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Zapytanie ofertowe nr 4/2012 z dnia 18.09.2012r. Szkoła Podstawowa nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku składa zapytanie ofertowe na wykonanie usługi: Pełnienie funkcji asystenta finasowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne

FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ZACHODNIOPOMORSKI FB.6.ZT.0932-25/2010 Szczecin, dnia lipca 2010 r. Pan Jan Owsiak Burmistrz Świdwina Wystąpienie pokontrolne Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku,

PROTOKÓŁ. Kontrolę przeprowadzono w dniach : 24, 25, 31.05. 2005 roku oraz 10. 06. 2005 roku, PROTOKÓŁ z kontroli w Warsztatach Terapii Zajęciowej Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Słupsku przeprowadzonej przez Głównego Specjalistę Wydziału Audytu i Kontroli

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów

Dziennik Urzêdowy. i prowadzonych na terenie Gminy Krobia przez inne podmioty ni jednostki samorz¹du terytorialnego i ministrów 19405 Poz. 3189, 3190 Za³¹cznik Nr 3 WSKAZANIE OBSZARÓW I MIEJSC UDOSTÊPNIANYCH DLA CELÓW NAUKOWYCH, EDUKACYJNYCH I TURYSTYCZNYCH ORAZ OKREŒLENIE SPOSOBÓW ICH UDOSTÊPNIANIA / & Ã 2 Ã Ã Ã 6 Ã % Ã Ã & Ã

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r.

Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO. z dnia 26 września 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 4 października 2012 r. Poz. 2766 UCHWAŁA NR XXVIII/170/12 RADY MIASTA GRAJEWO z dnia 26 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00.

Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Ełk, 17 kwietnia 2014 r. Protokół Nr 15.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 17 kwietnia 2014 r. (czwartek), o godz. 8 00. Obecni na posiedzeniu członkowie Zarządu Powiatu według

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK MASAŻYSTA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III. Wysoka

Bardziej szczegółowo