Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJIStr.2 PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Nr 1 (31) r. HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji zrealizowanych na terenie gminy Po³czyn-Zdrój w ci¹gu ostatnich dziesiêcioleci. Budowa hali widowiskowo sportowej zakoñczy siê w ci¹gu najbli szych tygodni. Czytaj na str. 3 Odk¹d gospodarzem po³czyñskiego browaru jest czeski inwestor firma jakby na przekór kryzysowi gospodarczemu ma siê coraz lepiej. Na rynek regularnie trafiaj¹ nowe produkty, wzrasta produkcja i zatrudnienie a jedna inwestycja goni kolejn¹. Str. 7 KONFERENCJA NA TEMAT ARCHITEKTURY W dniach kwietnia 2009 roku w Hotelu Polanin Po³czynie- Zdroju odbêdzie siê Ogólnopolska Konferencja pn. ARCHITEKTURA KURORTOWA. Str. 20 CMYK

2 wydarzenia ZMIANA NA STANOWISKU KOMENDANTA POLICJI Od pocz¹tku bie ¹cego roku Komisariat Policji w Po³czynie-Zdroju ma nowego szefa. Po egnanie dotychczasowego komendanta i powitanie nowego odby³o siê podczas sesji Rady Miejskiej. Dotychczasowy komendant, nadkomisarz Robert Gaj sprawowa³ swoj¹ funkcjê od stycznia 2007 zastêpuj¹c na tym stanowisku wieloletniego szefa po³czyñskiej policji, Tadeusza Formê. Obecnie w zwi¹zku z awansem na zastêpcê komendanta Powiatowej Komendy Policji w obzie Robert Gaj zakoñczy³ pracê w Po- ³czynie-Zdroju. Nowym komendantem NOWE STOWARZYSZENIE I ROZWÓJ TURYSTYKI W dniu 29 stycznia w Urzêdzie Miasta i Gminy w Po³czynie-Zdroju odby³o siê spotkanie poœwiêcone rozwojowi produktu turystycznego pod robocz¹ nazw¹ Polodowcowa Kraina Drawy i Dêbnicy. Idea stworzenia produktu turystycznego dotyczy obszaru, którego granice mieszcz¹ siê w trójk¹cie Po³czyn-Zdrój, Czaplinek, Barwice. Teren ten ze wzglêdu na walory przyrodnicze i krajobrazowe posiada wszelkie predyspozycje do rozwoju wielu form uprawiania turystyki. Dwa rezerwaty przyrody (Dolina Piêciu Jezior, Dolina Dêbnicy), pofa³dowana rzeÿba terenu, wododzia³ rzek Drawy i Dêbnicy, piêkne bukowe lasy to niemal gotowe atrakcje, które ju obecnie przyci¹gaj¹ uwagê turystów. Jednak, aby spe³niæ oczekiwania mi³oœników wypoczynku na ³onie natury konieczne jest stworzenie infrastruktury, która sprawi, e obszar ten bêdzie bardziej dla nich dostêpny. Wprawdzie w Polodowcowej Krainie Drawy i Dêbnicy dzia³a kilkanaœcie gospodarstw agroturystycznych, pensjonatów i oœrodków, ale brakuje nowoczesnej otoczki zapewniaj¹cej atrakcyjne spêdzanie czasu równie poza miejscem noclegu. Konieczne jest wyznaczenie i w³aœciwe oznakowanie nowych szlaków pieszo-rowerowych, œcie ek edukacyjno-przyrodniczych, okreœlenie punktów widokowych, ustawienie tablic informacyjnych w ciekawych miejscach itp. Powodzenie ca³ej akcji zale y jednak równie od dzia³añ typowo marketingowych. W celu wypromowania produktu konieczne bêdzie powstanie szeregu wydawnictw: folderów, albumów, map, ksi¹- ek poœwiêconych walorom i historii Polodowcowej Krainy Drawy i Dêbnicy, a tak e po³czyñskie WIADOMOŒCI 2 Komisariatu Policji w naszym mieœcie zosta³ dotychczasowy zastêpca, nadkomisarz Leszek Tokarski. Podczas sesji odchodz¹cy komendant przeprowadzi³ prezentacjê na temat stanu opracowania koncepcji identyfikacji wizualnej zaprojektowanie logo, gad etów i pami¹tek, ustawienie witaczy przy drogach o du ym natê eniu ruchu samochodowego, promocji w mediach itp. Wszystkie te dzia³ania s¹ oczywiœcie uzale nione od œrodków finansowych. Niestety, w obecnej sytuacji zawartoœæ kas gminnych Po³czyna-Zdroju, Czaplinka i Barwic nie pozwala na realizacjê przedstawionych zamierzeñ ze œrodków w³asnych. Konieczne jest zatem pozyskanie zewnêtrznych Ÿróde³ finansowania. mudny proces ubiegania siê o œrodki z programów pomocowych Unii Europejskiej musi byæ poprzedzony wieloma przygotowaniami i m.in. temu celowi poœwiêcone by³o styczniowe spotkanie w Po³czynie- Zdroju. W spotkaniu uczestniczy³o oko³o 30 osób przedstawiciele podmiotów gospodarczych z bran y turystycznej dzia³aj¹cy na terenie Polodowcowej Krainy Drawy i Dêbnicy oraz w³adze samorz¹dowe Po³czyna-Zdroju, Czaplinka i Barwic. Zebrani przyjêli (przedstawion¹ ju w zaproszeniach) propozycjê powo³ania do ycia stowarzyszenia, którego g³ównym celem bêdzie wdra anie nowego produktu turystycznego. Tym samym spotkanie przekszta³ci³o siê w zebranie za³o ycielskie stowarzyszenia, na którym zosta³ uchwalony statut, wybrane zosta³y w³adze, oraz podjêto wszystkie uchwa³y niezbêdne do rejestracji w Krajowym Rejestrze S¹dowym. Nowa organizacja przyjê³a nazwê Stowarzyszenie Polodowcowa Kraina Drawy i Dêbnicy. Sk³ad osobowy w³adz organizacji przedstawia siê nastêpuj¹co, Zarz¹d: 1. Barbara Nowak prezes Zarz¹du, bezpieczeñstwa w Po³czynie-Zdroju, z której wynika³o, e nasza gmina ma jedn¹ z najni szych w województwie liczbê przestêpstw i jeden z najwy szych wskaÿników wykrywalnoœci. (tao) 2. Robert Zborowski wiceprezes Zarz¹du, 3. Tomasz Chmielewski skarbnik, 4. Margot Niedziela-Suszek cz³onek Zarz¹du, 5. Jan Koman cz³onek Zarz¹du, Komisja Rewizyjna: 1. Jerzy Chodubski 2. Barbara Drzewiecka 3. Agnieszka Fiuk 4. Antoni Harasimiuk 5. Zygmunt Kula 6. Joanna Lorenc 7. Grzegorz Szymañski Jednym z podstawowych warunków odniesienia sukcesu w realizacji ca³ego przedsiêwziêcia (w tym pozyskania funduszy) jest przejœcie od pomys³u do opracowania szczegó³owego planu dzia³añ. To zadanie decyzj¹ trzech samorz¹dów zosta³o powierzone Konsorcjum Doradczemu ProLandia z Poznania, firmie specjalizuj¹cej siê kszta³towaniu wizerunku regionów, opracowywaniu strategii i dzia³aniach promocyjnych. W drugiej czêœci styczniowego spotkania przedstawiciele firmy zaprezentowali swój dotychczasowy dorobek, modelow¹ metodologiê budowania produktów turystycznych, oraz przeprowadzili otwart¹ dyskusjê w celu rozpoznania oczekiwañ i problemów podmiotów gospodaruj¹cych w turystyce na obszarze Polodowcowej Krainy Drawy i Dêbnicy. By³o to pierwsze z (zaplanowanej na najbli sze tygodnie) serii spotkañ cz³onków nowego Stowarzyszenia z przedstawicielami ProLandii, których owocem bêdzie opracowanie dokumentacji szczegó³owo opisuj¹cej dzia³ania niezbêdne do wdro enia nowego produktu.

3 wydarzenia HALA SPORTOWA PRAWIE GOTOWA Dobiega koñca jedna z najwiêkszych inwestycji zrealizowanych na terenie gminy Po³czyn-Zdrój w ci¹gu ostatnich dziesiêcioleci. Budowa hali widowiskowo sportowej zakoñczy siê w ci¹gu najbli szych tygodni. Obiekt sportowy przeznaczony bêdzie do prowadzenia szkolnych zajêæ sportowych, jednoczeœnie przystosowany do pe³nienia funkcji oœrodka rekreacyjno-sportowego, organizowania imprez œrodowiskowych, uprawiania sportu przez okolicznych mieszkañców. Za- projektowany jako budynek parterowy w technologii tradycyjnej niepodpiwniczony, jednoprzestrzenny z antresol¹ dla 295 widzów oraz trybuny sk³adane na poziomie boisk dla ok.70 widzów oraz osób niepe³nosprawnych. Budynek hali sportowej z zapleczem po³¹czony bêdzie z budynkiem Gimnazjum Publicznego poprzez przejœcie. Podstawowe parametry budynku: szerokoœæ 28,94-39,44 m, d³ugoœæ 60,10 m, wysokoœæ od terenu 5,10 m do 10,10 m. Powierzchnia zabudowy 2108,0 m2, powierzchnia u ytkowa 2124,6 m2, kubatura ,0 m3, wysokoœæ sali sportowej nad boiskami 7,0 m do 7,2 m, nate enie oœwietlenia sali= lx. Boisko g³ówne sali - 24x44m z obrze ami dla boisk o wym. do pi³ki rêcznej 20x40m, koszykówki- 15x28m i siatkówki 9x18m oraz tenisa- 10,97x23,77m. Podzia³ areny 2 kotarami zwijanymi na 3 pola treningowe z boiskami poprzecznymi treningowymi. W obiekcie zaprojektowano 2 zespo³y sanitarne przy sali g³ównej, pokoje dla trenerów, nauczycieli wf z wêz³em sanitarnym, dwie sale pomocnicze: fitness/gimnastyka i si³ownia z zespo³ami sanitarnymi, zespó³ wc ogólnodostêpny dla zawodników. Ponadto zaprojektowano pomieszczenia magazynowe i techniczne. Pod³ogi w sali sportowej i fitness z litego drewna dêbowego lub bukowego na ruszcie drewnianym z systemem wentylacji mechanicznej. W pomieszczeniach pomocniczych wyk³adziny takie jak dla obiektów u ytecznoœci publicznej i sportowej, antystatyczne, homogeniczne, twarde, trudno œcieralne, bez poœlizgu. Budynek dostosowany bêdzie do korzystania przez osoby niepe³nosprawne. ZMIANA NAZW ULIC Do Przewodnicz¹cego Rady Miejskiej w Po³czynie-Zdroju wp³yn¹³ wniosek Instytutu Pamiêci Narodowej dotycz¹cy zmiany nazwy ulic w Po³czynie- Zdroju. IPN zwróci³ uwagê, e nazwy piêciu ulic w naszym mieœcie upamiêtniaj¹ ludzi i wydarzenia zwi¹zane PRL-em. Po analizie wniosku przez odpowiednie Komisje Rady Miejskiej na posiedzeniu w dniu 25 lutego 2009 roku Rada Miejska podjê³a uchwa³ê w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkañcami miasta Po³czyna-Zdroju w przedmiocie zmian nazw ulic w Po³czynie-Zdroju. Zmiana nazwy dotyczy piêciu ulic: 15- go Grudnia, 22-go Lipca, Gwardii Ludowej, Œwierczewskiego i 5-go Marca. Wykonuj¹c uchwa³ê Burmistrz Po- ³czyna-Zdroju zarz¹dzeniem z dnia 13 marca 2009 roku powo³a³ komisjê, która przeprowadzi³a konsultacje z mieszkañcami w zakresie dotycz¹cym zmiany nazw ulic. Konsultacje odby³y siê w dniach od 23 marca 2009 roku do 6 kwietnia 2009 roku i obejmowa³y mieszkañców Po³czyna-Zdroju mieszkaj¹cych lub prowadz¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ przy tych ulicach. Konsultacje przeprowadzono poprzez rozes³anie ankiet do osób, o których mowa wy ej, posiadaj¹cych prawo wyborcze. W najbli szych dniach komisja dokona analizy zebranych ankiet i opracuje wyniki konsultacji. Informacje na ten temat ukarz¹ siê w kolejnym numerze Wiadomoœci Po³czyñskich. SZKOLENIE PSZCZELARZY W dniach 3-5 kwietnia 2009 w Domu Wczasów Dzieciêcych w Po³czynie- Zdroju odbywa³o siê szkolenie w zakresie pszczelarstwa. Kurs zosta³ przeprowadzony w ramach projektu realizowanego przez Regionalny Zwi¹zek Pszczelarzy w Koszalinie. Projekt pod nazw¹: Nowoczesne metody gospodarki pasiecznej podstaw¹ odbudowy pog³owia pszczó³ i poprawy warunków produkcji pszczelarskiej. Choroby pszczó³ jest realizowany w ramach mechanizmu Wsparcie rynku produktów pszczelarskich w sezonie 2007/2008 ze œrodków bud etu pañstwa i Komisji Europejskiej. W szkoleniu wziê³o udzia³ oko³o 50 pszczelarzy za ca³ego regionu koszaliñskiego. Tematy wyk³adów podczas szkolenia obejmowa³y zagadnienia takie jak: przyœpiesza- nie rozwoju rodzin pszczelich, poszarzanie gniazd rodzin pszczelich, proekologiczna gospodarka pasieczna, wykorzystanie pszczó³ do zapylania upraw, choroby pszczó³ i wiele innych. Szkolenie oprócz wyk³adów obejmowa³o równie zajêcia praktyczne. po³czyñskie WIADOMOŒCI 3

4 wydarzenia Podczas marcowej sesji Rada Miejska podjê³a uchwa³ê w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków. Na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków Spó³ka RWiK ma obowi¹zek opracowania cen i stawek op³at zró nicowanych dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców us³ug na podstawie udokumentowanych ró nic kosztów. Przed³o one przez Spó³kê RWiK taryfy okreœlone na podstawie niezbêdnych przychodów stanowi¹ podstawê do okreœlenia cen na dostawê wody i odbiór œcieków dla odbiorców na terenie gminy Po³czyn-Zdrój. Spó³ka RWIK przed³o y³a wzrost taryf za wodê na terenie miasta Po³czyna-Zdroju na poziomie12,37%, wzrost taryfy wody na terenie wiejskim gminy w wysokoœci 7,21 % i œcieków dla wszystkich odbiorców na poziomie 1,36%. Przygotowuj¹c projekt uchwa³y Burmistrz Po³czyna-Zdroju przyjê³a za³o enie, aby zastosowaæ dop³aty dla poszczególnych taryfowych grup odbiorców w wysokoœci zbli onej do wysokoœci podatku od nieruchomoœci p³aconego przez Spó³kê RWiK dla gminy Po³czyn Zdrój. Wysokoœæ tego podatku wg deklaracji RWiK wynosi z³., z pocz¹tkiem kwietnia podatek wzroœnie o ok z³ na skutek przekazania w u yczenie Spó³ce maj¹tku wybudowanego na odcinku Po³czyn-Zdrój Ludzicko Nowe. Burmistrz Po³czyna-Zdroju zaproponowa³a, aby utrzymaæ zasadê stosowania jednakowej ceny za wodê dla wszystkich mieszkañców, ustalaj¹c dop³aty do wody dla odbiorców taryfowych usytuowanych na terenie wiejskim gminy w wysokoœci 2,32 z³ do 1m3./netto/ Obliczenie wysokoœci dop³at do tych odbiorców to: 2,32 z³ x m3 = z³./netto/ -brutto z³. Dok³adne rozliczenie nast¹pi na koniec okresu rozliczeniowego tj. na , zaliczkowo rozliczenie nastêpowaæ bêdzie w okresach miesiêcznych. Ponadto aby ograniczyæ poziom podnoszenia cen za odprowadzanie œcieków do 15% Burmistrz Po³czyna-Zdroju zaproponowa³a ustaliæ dop³atê do œcieków dla odbiorców domowych w wysokoœci 0,43z³ /by³o 0,81z³. /. Obliczenie dop³aty: 0,43z³ x m3 = z³ /netto/ - brutto z³. Ca³oœæ dop³aty wynosi³aby oko³o z³.netto/- brutt z³. Zwiêkszona dop³ata dotyczy roku bud etowego 2009i 2010, gdy taryfy obowi¹zuj¹ od do r. Kwota podatku nale nego gminie od Spó³ki RWiK w roku 4 po³czyñskie WIADOMOŒCI 2009 powinna pokryæ dop³aty do wody i œcieków dla gospodarstw domowych w 2009r. Natomiast odbiory robót inwestycyjnych z 2008 roku i 2009 roku równie podnios¹ od 1 stycznia 2010 roku podatek od nieruchomoœci wzroœnie o oko³o z³. Dop³ata skierowana by³aby tylko dla odbiorców indywidualnych, natomiast odbiorcy zbiorowi ponios¹ pe³ne koszty dostaw wody i odprowadzania œcieków. Projekt uchwa³y przed³o ony przez Burmistrz Po³czyna-Zdroju pod obrady Rady Miejskiej zosta³ przyjêty jednog³oœnie i przedstawia siê nastêpuj¹co: Uchwa³a Nr XXXIV/284/ 2009 Rady Miejskiej w Po³czynie Zdroju z dnia 25 marca 2009 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków 1. Zatwierdza siê taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodê i zbiorowe odprowadzanie œcieków okreœlone w za³¹czniku nr 1 do niniejszej uchwa³y. 2. Taryfy okreœlone w 1 maj¹ zastosowanie do dostaw wody i odbioru œcieków dokonanych w okresie od dnia 1 kwietnia 2009 roku do dnia 31 marca 2010 roku Ustala siê dop³aty do odbiorców OP ATY ZA WODÊ I ŒCIEKI Wysokoœæ cen i stawek op³at za dostarczona wodê Wysokoœæ cen i stawek op³at za odprowadzone œcieki taryfowych usytuowanych na terenie wiejskim gminy w wysokoœci 2,32 z³ do m 3 wody. 2. Rozliczenie dop³aty nastêpowaæ bêdzie w miesiêcznych okresach rozliczeniowych Ustala siê dop³aty dla gospodarstw domowych usytuowanych na terenie miejskim i wiejskim gminy do odprowadzonych œcieków w wysokoœci 0,43z³ do 1m3 œcieków. 2. Rozliczenie dop³aty nastêpowaæ bêdzie w miesiêcznych okresach rozliczeniowych. 5. Zatwierdza siê cenê 1 m 3 wody i odprowadzanych œcieków do kanalizacji: 1. dla gospodarstw domowych (w budynkach komunalnych, spó³dzielczych, zak³adowych, prywatnych) - za 1 m 3 wody 3,18z³ - za 1 m 3 œcieków 3,30 z³ 2. dla pozosta³ych odbiorców - za 1 m 3 wody 3,18z³ - za 1 m 3 œcieków 3,73 z³ Do wy ej wymienionych stawek dolicza siê podatek VAT w wysokoœci 7%. 6. Wykonanie Uchwa³y powierza siê Burmistrzowi Po³czyna-Zdroju i Spó³ce z o.o. RWIK z siedzib¹ w Bia³ogardzie. 8. Uchwa³a wchodzi w ycie z dniem 1 kwietnia 2009 roku.

5 BUD ET GMINY PO CZYN-ZDRÓJ 2009 Podczas grudniowej sesji Rady Miejskiej uchwalony zosta³ bud et gminy na 2008 rok. Dochody bud etu wynios¹ z³, natomiast wydatki ,00 z³. Na dochody bud etowe sk³adaj¹ siê wp³ywy z subwencji oraz z podatków i op³at lokalnych. Do okreœlenia poziomu wzrostu dochodów na rok 2008 przyjête zosta³y zasady, jak do Bud etu Pañstwa. Bez zmian pozostawiono na rok 2009 stawkê op³aty uzdrowiskowej (3,10 z³ za osobodzieñ). Radni uznali, e obecnie obowi¹zuj¹ca w gminie stawka jest wysoka i zasadnym bêdzie pozostawiæ jej wysokoœæ na rok 2009 bez zmian. Do wymiaru podatku rolnego zdecydowano o obni eniu ceny 1 dt yta z 55,80 z³ do 50,00 z³, czyli do takiej, jaka obowi¹zywa³a w gminie w roku 2008, maj¹c na wzglêdzie trudn¹ sytuacjê w rolnictwie, spowodowan¹ niesprzyjaj¹cymi warunkami pogodowymi (trzeci rok z rzêdu susza w czasie wegetacji zbó, a potem ci¹g³e opady deszczu w okresie zbioru, co niekorzystnie odbija siê na poziomie zbiorów). Kwota zaprojektowanej na 2009 rok przez Ministerstwo Finansów subwencji ogólnej jest o 6,72% wy sza od tej z roku We wzroœcie nominalnym stanowi kwotê z³, natomiast udzia³y gminy w PIT s¹ wiêksze w planie o 3,56% (o z³). Do czasu zatwierdzenia Bud etu przez Sejm przyznane kwoty dla gminy s¹ projekcj¹ i mog¹ ulec zmianie. Wyszacowane wp³ywy podatkowe na rok 2009 oraz te przyjête zgodnie z dyspozycj¹ Ministerstwa Finansów i Wojewody pozwoli³y na okreœlenie dochodów w planie na kwotê z³, tj. wiêkszych o z³ od tych, jakie uda³o siê wyszacowaæ w analogicznym okresie na rok Projekt wydatków na 2009 rok w podziale na poszczególne podzia³ki bud etu jest przedstawiony poni ej, niestety nie s¹ w nim ujête wszystkie zg³oszone wnioski, odnosz¹ce siê do strony wydatkowej. I choæ s¹ niekwestionowane to bud et gminy po stronie dochodowej nie daje mo liwoœci ich realizacji. Zg³oszony do bud etu poziom potrzeb musia³by zwiêkszyæ ten bud et przynajmniej podwójnie. W pierwszej kolejnoœci znalaz³y siê w bud ecie wszystkie niezbêdne wydatki bie ¹ce zabezpieczaj¹ce potrzeby na w³aœciwym poziomie. Rozbudowana infrastruktura komunalna s³u ¹ca mieszkañcom gminy wymaga znacznych nak³adów finansowych, utrzymuj¹cych j¹ na w³aœciwym poziomie (œwietlice, boiska, rozbudowane oœwietlenie uliczne, nowopowsta³e chodniki na wsiach, itp.). Przy tak napiêtym wydarzenia bud ecie wygospodarowanie œrodków w wysokoœci ,00 z³ na inwestycje by³o bardzo trudne, jednak e gmina aplikuje po œrodki z Unii Europejskiej na ró ne projekty inwestycyjne i musi mieæ zabezpieczony udzia³ w³asny w tych projektach. W za³¹czniku Nr 4 i Nr 5 s¹ wyszczególnione wszystkie zadania inwestycyjne, do których gmina jest przygotowana, natomiast, które zadanie bêdzie rozpoczête w pierwszej kolejnoœci, zale eæ bêdzie od uzyskania dofinansowania. Do priorytetów inwestycyjnych w 2009 roku bêd¹ nale eæ: - c.d. budowy hali widowiskowosportowej. - finansowanie w³asnego udzia³u gminy w budowie kolektorów i sieci wodoci¹gowych w ramach projektu realizowanego wspólnie ze Zwi¹zkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsêty z Funduszu Spójnoœci, - realizacja nadbudowy kondygnacji w budynku socjalnym na ulicy Polnej, - modernizacja i remonty w budynkach wpisanych do rejestru zabytków (po uzyskaniu œrodków z Ministerstwa Kultury lub programów europejskich), - kolejny etap rewitalizacji starówki, - termomodernizacja Szko³y Podstawowej Nr 1 w Po³czynie-Zdroju, - odnowa wsi zgodnie z przyjêtym przez Radê Miejsk¹ programem odnowy. Za³o enia inwestycyjne na rok 2009 s¹ ambitne i stanowi¹ znaczne obci¹ enie bud etu. Jednak e Wieloletni Plan Inwestycyjny przyjêty w naszej gminie wytycza kierunki inwestycyjnego rozwoju i nale y konsekwentnie go realizowaæ, aby osi¹gn¹æ zamierzony efekt. Najwiêksze wydatki z bud etu gminy dotycz¹ dzia³u Oœwiata i wychowanie oraz Pomoc spo³eczna. W dziale Oœwiata i wychowanie ujête s¹ wydatki zwi¹zane z funkcjonowaniem oœwiaty, dla której samorz¹d gminny jest organem prowadz¹cym. Do placówek tych nale ¹: szko³y podstawowe, gimnazja, klasy 0 przy szko³ach, przedszkola, oraz inne zadania towarzysz¹ce, jako zadania w³asne gminy, niezbêdne do prawid³owego funkcjonowania tego dzia³u; np. dowo enie, dokszta³canie nauczycieli, do ywianie, stypendia itd. Ogó³em wydatki dzia³u wynosz¹ ,00 z³. Wydatki przeznaczone na funkcjonowanie oœwiaty w gminie stanowi¹ 37,66% planowanego bud etu na 2009 rok i s¹ o 14,5% wy sze od planu wydatków na rok 2008 z analogicznego okresu. Subwencja oœwiatowa, któr¹ gmina otrzymuje z Bud etu Pañstwa na zadania oœwiatowe, przypisane gminie jako obowi¹zkowe, nie pokrywa w ca³oœci niezbêdnych potrzeb. Nie pokrywa nawet p³ac i obowi¹zkowych sk³adek ZUS w szko³ach podstawowych i gimnazjach. Bud et gminy dok³ada znaczne kwoty do prawid³owego funkcjonowania zadañ oœwiatowych, które powinna pokrywaæ subwencja. Nie doœæ bowiem, e subwencja nie wystarcza na p³ace, to nie zabezpiecza w ogóle adnych wydatków pozosta³ych, jak remontowe czy inwestycyjne. Pomimo tak znacz¹cych nak³adów na ten dzia³, nie wszystkie potrzeby s¹ zabezpieczone w finansowaniu. Co roku w bud ecie s¹ zagwarantowane œrodki na remonty, które s¹ corocznie wykonywane we wszystkich placówkach. Z uwagi na ogrom potrzeb w tym wzglêdzie nie sposób z jednego bud etu zabezpieczyæ wszystkie potrzeby. Kolejny pod wzglêdem wielkoœci dzia³ wydatków w bud ecie to Pomoc Spo- ³eczna. Wydatki w tym dziale zabezpieczaj¹ potrzeby mieszkañców gminy objêtych pomoc¹ socjaln¹ œwiadczon¹ przez Miejsko-Gminny Oœrodek Pomocy Spo- ³ecznej, który wykonuje zadania zlecone przez administracjê pañstwow¹ oraz zadania w³asne gminy. Do zadañ zleconych nale ¹: finansowanie oœrodka wsparcia, wyp³aty œwiadczeñ rodzinnych zaliczek alimentacyjnych oraz op³ata sk³adek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobieraj¹ce œwiadczenie spo³eczne, op³acanie sk³adek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobieraj¹ce niektóre œwiadczenia, wyp³aty zasi³ków i pomoc w naturze, do ywianie posi³ek dla potrzebuj¹cych. Do zadañ w³asnych gminy nale ¹: dodatki mieszkaniowe, us³ugi opiekuñcze, zasi³ki i pomoc w naturze,, koszty utrzymania MGOPS-u i Stacji Joannitów, dzienny dom pobytu. Razem wydatki dzia³u z³. Zgodnie z przyjêtym na 2009 rok bud etem wydatki ogó³em zamkn¹ siê w kwocie ,00 z³. Na zakoñczenie warto podkreœliæ, e mo liwoœci wydatkowania œrodków z bud etu gminy na realizacjê ca³ego szeregu potrzeb zg³aszanych przez mieszkañców za poœrednictwem radnych s¹ uzale nione od wysokoœci dochodów bud etowych, Natomiast dochody bud etowe w znacznej czêœci pochodz¹ od mieszkañców i przedsiêbiorców naszej gminy w postaci podatków i op³at. St¹d mieszkañcy naszej gminy musz¹ mieæ œwiadomoœæ, e tylko solidarne kszta³towanie wysokoœci dochodów bud etowych daje gwarancje konsekwentnego spe³niania oczekiwañ inwestycyjnego rozwoju gminy. po³czyñskie WIADOMOŒCI 5

6 wydarzenia WSPÓLNE GRANIE PO LATACH Pod koniec marca w Centrum Kultury w Po³czynie-Zdroju mia³o miejsce wyj¹tkowe wydarzenie. Po 25 latach od za³o enia na jeden koncert zeszli siê cz³onkowie najbardziej znanej po³czyñskiej formacji rockowej Virgin Mary. Zespó³ powsta³ w latach 80-tych, ale nie sposób okreœliæ dok³adnej daty, poniewa wczeœniej funkcjonowa³ jako Magma. Dopiero po kilku latach nazwa zosta³a zmieniona na Virgin Mary i pod tym szyldem grupa odnios³a najwiêksze sukcesy. Do osi¹gniêæ na pewno zaliczyæ mo na koniec lat 80-tych i pocz¹tek 90-tych, kiedy Virgin Mary wystêpowa³o na najwiêkszych polskich festiwalach rockowych, np. w Jarocinie, Wêgorzewie i wielu innych. Wprawdzie zespó³ nigdy nie wyda³ p³yty, ale zachowa³o siê sporo nagrañ amatorskich z wystêpów na ywo. Za³o ycielami formacji byli Cezary Makowski wokal, Tomasz Friszka gitara, Piotr Lorenc bas, Wojciech Nowakowski perkusja. Wieloletnim menad erem i dobrym duchem zespo³u by³ Piotr Michalski, który sporadycznie wystêpowa³ równie jako wirtuoz tamburyna. W miarê up³ywu lat sk³ad ulega³ zmianom i cz³onkami Virgin Mary byli równie Andrzej Nurzyñski gitara, Marek Karoñ perkusja, Grzegorz Markiewicz wokal. Na pocz¹tku obecnej dekady zespó³ przeniós³ próby do Miejskiego Oœrodka Kultury w Koszalinie i nied³ugo póÿniej zawiesi³ dzia³alnoœæ. Na koncercie w Po³czynie-Zdroju zaprezentowa³ siê pierwszy sk³ad grupy z wy- Tradycyjnie, jak co roku w karnawale, w kinie Goplana odby³ siê Koncert Noworoczny Burmistrza. Tym razem w roli gwiazdy wyst¹pi³a wokalistka jazzowa Izabela Zaj¹c. Artystka edukacjê muzyczn¹ rozpoczê- ³a od nauki gry na fortepianie marz¹c o karierze pianistki. W szkole œredniej zainteresowa³a siê jednak wokalistyk¹ jazzow¹ i rozpoczê³a studia w w Katowicach. Wystêpuje na koncertach i festiwalach: Jazz Festival Bratys³awa, Jazz Jamboree, Sopot Jazz Festiwal oraz wspomniany powy ej Old Jazz Meeting, jak równie w klubach jazzowych. Nagrywa dla Polskiego Radia i Telewizji. W 1999 roku z okazji jubileuszu stulecia urodzin Duke a Ellingtona nagra³a wspólnie z zespo- ³em instrumentalistów autorsk¹ p³ytê zatytu³owan¹ Iza Sings Duke, do której aran acjê wykona³ pianista 6 po³czyñskie WIADOMOŒCI j¹tkiem Cezarego Makowskiego, którego z powodu choroby zast¹pi³ Daniel Koz³owski. Zespó³ nie podj¹³ jeszcze decyzji o kolejnych wystêpach, ale zdaniem cz³onków taki scenariusz nie jest wykluczony: -Na razie zeszliœmy siê z okazji jubileuszu, ale gra³o nam siê razem bardzo dobrze, wiêc byæ mo e dojdzie do rzeczywistej reaktywacji i wznowienia dzia³alnoœci powiedzia³ po koncercie Tomasz Friszke. Oprócz Virgin Mary w na deskach Centrum Kultury zagra³y równie zespo³y Dobra Gramy z Po³czyna-Zdroju oraz Kaboom z Koszalina. KARNAWA NA JAZZOWO jazzowy Jaros³aw Ma³ys. W 2001 roku p³yta Piosenki dla Armstronga by³a nominowana do Fryderyka w kategorii Jazzowy Album Roku, zaœ sama artystka w kategorii Jazzowy Muzyk Roku. Wystêpuje równie na deskach Teatru Muzycznego Roma w Warszawie, gdzie gra g³ówn¹ rolê Grizabelli w musicalu Koty. W swoim repertuarze ma równie obszerny program z piosenkami z Kabaretu Starszych Panów w opracowaniu jazzowym. W³aœnie te ostatnie utwory szczególnie przypad³y do gustu po³czyñskiej publicznoœci. JAK TWÓRCZO WYKORZYSTAÆ ZIMÊ? ULEPIÆ ZE ŒNIEGU COŒ ADNEGO! Zima wprawdzie minê³a i wiêkszoœæ mieszkañców naszej gminy po egna³a j¹ bez alu, ale jeden mieszkaniec zapewne nie mo e doczekaæ siê kolejnych obfitych opadów œniegu. Jest nim Edmund Gradzik, so³tys Bolkowa, który upodoba³ sobie rzeÿbienie piêknych figur ze œniegu. Na prze³omie stycznia i lutego so³tys ulepi³ przed swoim domem dwa ogromne lwy, kangura i nag¹ niewiastê. Szkoda, e te piêkne figury przeminê³y wraz z roztopami, na szczêœcie zosta³y utrwalone na fotografiach. OG OSZENIE DROBNE Emerytowana nauczycielka przedszkola zajmie siê dzieckiem w wieku od 1 do 4 lat. Tel Zamieniê mieszkanie 34,2m2, CO, niski parter, w bloku 2 pokuje + kuchnia + ³azienka + przedpokój (kwaterunek) na 3-4 pokoje o podobnym standardzie, tel Sprzedam Mercedes C-200 Diesel, rok prod. 1996, granatowy-metalik, zadbany z³, Po³czyn-Zdrój, ; kom Sprzedam mieszkanie, Bia³ow¹s gm. Barwice, bezczynszowe, pierwsze piêtro, pow. 55,20 m 2, dwa pokoje, kuchnia, ³azienka z WC, spi arka, przedpokój, du a piwnica. Cena: PLN. Tel Najtañsze ubezpieczenia OC na poczcie. Zni ki z OC przechodz¹ na AC. SprawdŸ! Tel Jak kupiæ PODRÊCZNIKI TANIEJ O 100 z³? Pytaj w KSIÊGARNI DMK Edukacja D.M. Kowalscy (ul.5 Marca 18, tel lub , ). W DMK Edukacja zamówisz tak e BEZ KOSZTÓW PRZE- SY KI ofertê z katalogów QUELLE i NECKER- MANN (przyjdÿ i weÿ katalog!), a w mieszcz¹cej siê tam AGENCJI POCZTOWEJ tanio dokonasz op³at i nadasz list. SPRZEDAM, BMW 524, ROCZNIK 1990, Automatyczna skrzynia biegów, elektryczne lusterka, szyber dach, ABS, centralny zamek, immobilizer, wspomaganie kierownicy + regulacja, radio CD, tapicerka welurowa, lampy soczewkowe, CENA 4.600, (do negocjacji), Tel.: lub Z powodu awarii komputera w redakcji Wiadomoœci Po³czyñskich nast¹pi³a utrata niektórych danych. W zwi¹zku z tym nie wszystkie og³oszenia drobne przekazane do redakcji mog³y zostaæ opublikowane. Przepraszamy.

7 o tym siê mówi Odk¹d gospodarzem po³czyñskiego browaru jest czeski inwestor firma jakby na przekór kryzysowi gospodarczemu ma siê coraz lepiej. Na rynek regularnie trafiaj¹ nowe produkty, wzrasta produkcja i zatrudnienie a jedna inwestycja goni kolejn¹. PO CZYÑSKI BROWAR WRACA DO KORZENI Historia po³czyñskiego piwowarstwa siêga 1825 roku, kiedy niemiecka rodzina Fhurmann zbudowa³a browar i piwo pod t¹ sam¹ nazw¹ sta³o siê znane i lubiane w sporej czêœci Europy. Po przejêciu zak³adu przez Polaków po II wojnie œwiatowej produkcja by³a kontynuowana, ale transformacja ustrojowa lat 90. nie by³a ³askawa dla zak³adu bêd¹cego przez dziesiêciolecia chlub¹ uzdrowiskowego miasta. Zmieniali siê w³aœciciele, browar podupada³ a w koñcu na pocz¹tku obecnej dekady produkcja piwa usta³a ca³kowicie. Do 2006 roku na bazie istniej¹cej infrastruktury prowadzona by³a wy³¹cznie produkcja wody Ÿródlanej Po³czyn Zdrój. Wówczas sytuacja uleg³a diametralnej odmianie a to za spraw¹ pojawienia siê inwestora zza naszej po³udniowej granicy. Czesi znani z mi³oœci do z³ocistego napoju fachowo zabrali siê do rzeczy i szybko pojawi³y siê efekty. Pod szyldem Brewer w 2006 roku rozpoczêta zosta³a produkcja piwa w wersjach Pils, Export, Strong, Super Strong najlepiej szukaæ go w sklepach sieci Sano i Torg. Brewer jest nasz¹ flagow¹ mark¹, z któr¹ weszliœmy na rynek ogólnopolski i produkt ten rozwija siê najszybciej mówi Jaromir Kaczanowski, dyrektor handlowy. Równoczeœnie zak³ad rozpocz¹³ produkcjê ca³ej gamy produktów (nie tylko piwa, ale tak e napojów energetycznych), które trafiaj¹ do dyskontowych sieci handlowych. Znaczna czêœæ tej produkcji wyje d a na eksport do Wêgier, Rumunii, W³och i Hiszpanii. Jednak z lokalnego punktu widzenia prawdziwym wydarzeniem sta³o siê pojawienie marki Po³czyn Full. Jest to piwo typowo regionalne dostêpne w promieniu oko- ³o 100 kilometrów od siedziby browaru. Ta czêœæ naszej dzia³alnoœci nie jest tak dochodowa, jak marki ogólnopolskie i eksportowe przyznaje Jaromir Kaczanowski ale jest to najlepszy dowód, e warzenie piwa jest dla nas prawdziw¹ pasj¹. Inwestuj¹c w po³czyñski browar nie nastawiamy siê na szybki zysk, a raczej pragniemy odbudowaæ piêkne lokalne tradycje piwowarskie. S³owa dyrektora handlowego znalaz³y potwierdzenie w kolejnym produkcie, który ujrza³ œwiat³o dzienne z koñcem 2008 roku. Jest nim marka ABBE, czyli jedno z nielicznych produkowanych w Polsce piw pszenicznych. Ten gatunek z³ocistego napoju znajduje szczególne uznanie wœród niemieckich piwoszy, st¹d nie dziwi fakt, e wiêkszoœæ produkcji trafia na tamtejszy rynek. Na szczêcie produkt jest równie dostêpny w po³czyñskich sklepach i ka dy kto jeszcze go nie próbowa³ powinien szybko nadrobiæ zaleg³oœci. Zapewne nie wszyscy mieszkañcy miasta i gminy zd¹ yli zapoznaæ siê z wymienionymi produktami a browar ju zapowiada kolejn¹ niespodziankê. Bêdzie to wskrzeszenie marki Fhurmann, z której Po³czyn s³yn¹³ przez blisko pó³tora wieku. Co ciekawe oprócz wersji pasteryzowanej piwo to bêdzie dostêpne równie w postaci niepasteryzowanej. Taka odmiana zyskuje w ostatnim czasie coraz wiêcej zwolenników, a to ze wzglêdu na zawarte podobno sk³adniki biologiczne korzystne dla zdrowia. Zarówno ABBE jak i Fhurmann s¹ kolejnym potwierdzeniem przyjêtego kierunku rozwoju mówi Jaromir Kaczanowski czyli powrotu do korzeni i tworzenia oprócz produkcji masowej piw wyj¹tkowych, niszowych, dla klientów o specjalnych upodobaniach. Oprócz pojawiania siê nowych produktów rozwija siê równie sam zak³ad. Z koñcem 2008 roku czeski inwestor sta³ siê w³aœcicielem wiêkszoœciowego pakietu udzia³ów (wczeœniej by³a to dzier awa) a w œlad za tym posz³y inwestycje. Do u ytku oddana zosta³a linia butelkowa i od tego momentu 100 procent produkcji odbywa siê na miejscu. Dotychczas w Po³czynie-Zdroju istnia³a warzelnia oraz linia do produkcji puszek i piwo wytwarzane w browarze by³o butelkowane w macierzystym zak³adzie w Czachach. Kolejne inwestycje zaplanowane na bie ¹cy rok to stworzenie linii butelek plastikowych oraz rozbudowa powierzchni magazynowych. Dziêki tym inwestycjom nasze moce produkcyjne zostan¹ podwojone a i tak 90 procent wszystkiego co wyprodukujemy w 2009 roku mamy w³aœciwie sprzedane. W zwi¹zku z tym wzroœnie zatrudnienie informuje dyrektor handlowy. Ju obecnie zak³ad zatrudnia oko³o 100 osób, a kolejnych przyjêæ do pracy mo na siê spodziewaæ na pocz¹tku sezonu letniego. po³czyñskie WIADOMOŒCI 7

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy

Nowy zak³ad nowe miejsca pracy nr 05 (43) Maj 2013 miesiêcznik bezp³atny nak³ad 25 tys. egzemplarzy ISSN 2081-2280 Nowy zak³ad nowe miejsca pracy Firma Van Heyghen Stal Polska rozpoczê³a realizacjê inwestycji w Stargardzkim Parku Przemys³owym.

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa.

pracownicy firmy wykonuj¹cej prace komentuje J. Jokœ. Burmistrz apeluje do mieszkañców, i nie przekraczali wyznaczonych barier bezpieczeñstwa. Kontrakt na halê Burmistrz Krotoszyna podpisa³ umowê z firm¹, która zmodernizuje Zespó³ Szkó³ nr 3 i wybuduje halê sportow¹. Spó³ka Pre-Fabrykat spod Karpacza wykona inwestycjê za 16 mln 509 tys. z³. s.2

Bardziej szczegółowo

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI

LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI LUDZIE NIE ZOSTAWILI JEJ W NIEDOLI My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 51/52 (1026/1027) 23 grudnia 2014 Od 1990 roku ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl Wygraj bi uteriê!

Bardziej szczegółowo

Kryszta³owa Nuta do Reszla

Kryszta³owa Nuta do Reszla Numer 2 (76) 2007 r. 2,50 z³ ICH SZANSA NA SUKCES Kryszta³owa Nuta do Reszla W Lidzbarku Warmiñskim odby³ siê III Ogólnopolski Przegl¹d Piosenki Dzieciêcej i M³odzie owej,,kryszta³owa Nuta. Wokaliœci prezentowali

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane

Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Dzieje Sędziszowa Małopolskiego na nowo opisane Drodzy Czytelnicy 4 czerwca br. mieliœmy przyjemnoœæ uczestniczyæ w spotkaniu promuj¹cym ksi¹ kê naszego autorstwa pt. Dzieje Sêdziszowa Ma³opolskiego. Ksi¹

Bardziej szczegółowo

Nr 8 (88) Sierpień 2006

Nr 8 (88) Sierpień 2006 M i e s i ę c z n i k S p o ł e c z n o - K u l t u r a l n y Cena 1 zł (w tym 7% VAT) Nr 8 (88) Sierpień 2006 ISSN 1507-8353 Miesięcznik Samorządowy. Wydawca: Urząd Miejski w Bełżycach Redaktor prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski

Bo e. W ó l k a. M l ¹ d z k a. fot. A.Sêdek, J. Œlubowski Bo e Cia³o o³tarze 15 czerwca w Uroczystoœæ Najœwietszego Cia³a i Krwii Chrystusa popularnie nazywanej œwiêtem Bo ego Cia³a na ulice naszych miast wysz³y procesje Eucharystyczne do czterech o³tarzy. W

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców

LEDWO USZED Z YCIEM. Solidarni. Wygraj zegarek! Samochód. Krotoszynianka wusa. Melina w ogniu. s. 21. Nr 8 (983) 2.50 z³ (5% VAT) Protest mieszkañców Melina w ogniu Dwaj bezdomni, w wieku 29 i 61 lat, trafili do szpitala po po arze rudery przy ul. Fabrycznej w Krotoszynie. Z pomocy medycznej nie chcieli jednak skorzystaæ. s. 2 Krotoszynianka wusa Zdjêcia

Bardziej szczegółowo

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II

1 kwietnia 2006. Msza œw. w Parku Miejskim w przeddzieñ I rocznicy œmierci Ojca Œwietego Jana Paw³a II W NUMERZE: Dudek zwyciêzc¹ Mazowieckiego A. Kubajek... 4 Skrzy owanie powiatu z miastem E. Banaszkiewicz... 6 Poselskie spotkanie A. Kubajek... 6 Œwiêto Sosny 2006 E. Banaszkiewicz... 7 Rozmowy o przysz³oœci

Bardziej szczegółowo

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje

WIADOMOŒCI. skie wojska, a samozwañcza republika funkcjonuje Wiadomoœci z kraju Górnicy KWK Bobrek Centrum, ich rodziny oraz mieszkañcy Bytomia protestowali przeciwko likwidacji kopalni. Przeciwko rz¹dowemu planowi naprawy dla Kompanii Wêglowej (KW) protestuj¹ ju

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x

ZIMA 2010. poznania NR 2 (179) CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x CHARTOWO RATAJE EGRZE MALTA warta LUTY 2010 R. NR 2 (179) poznania www.gazetaratajska.pl NR INDEKSU: 320773 ISSN 1234-849x ZIMA 2010 Tegoroczna zima zaskoczy³a nawet samych meteorologów. W ³eb wziê³y ich

Bardziej szczegółowo

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu

dobrych praktyk Prezentacja Prosto z Ministerstwa Sportu Prosto z Ministerstwa Sportu Szkolny Klub Sportowy Jantar Racot (woj. wielkopolskie; pow. koœciañski) Prezentacja dobrych praktyk cz.3 W 2005 r. ju po raz 10 odby³ siê w Racocie tradycyjny Bieg Olimpijski;

Bardziej szczegółowo

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB

Andrzej B. Nowakowski Przewodnicz¹cy Rady OIIB Szanowne Kole anki, Szanowni Koledzy, Nie zamierzam ukrywaæ mojej radoœci z faktu, i tym razem mam do przekazania wy³¹cznie dobre wiadomoœci. Na wstêpie pragnê przede wszystkim serdecznie podziêkowaæ Kole

Bardziej szczegółowo

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str.

2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6. Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str. 10-11. Bank Spó³dzielczy w regionie - PA - CO - BANK str. Poznan, styczen - luty 2012 nr 1/162 ISSN 1429-902X www.sgb.pl Pawe³ Paw³owski - Prezes Zarz¹du -Banku S.A. str. 3 i 25 2012 - Rokiem Spó³dzielczoœci str. 4-6 Lokalnie - czyli dla swojego œrodowiska str.

Bardziej szczegółowo

Restauracja. CAMELOT zaprasza:

Restauracja. CAMELOT zaprasza: Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 12 (549) 24 czerwca 2015 roku Nak³ad 25 000 egz. bezp³atnie www.ngp.pl Atrakcyjne rabaty! Budowa II linii metra etap koncepcyjny Zbli aj¹ca

Bardziej szczegółowo

Dokoñczenie na stronie 18

Dokoñczenie na stronie 18 kwiecieñ 2000 1 2 nr 129 II. kwiecieñ 2000 3 Teaching by research Czym ró ni siê szko³a wy sza o charakterze akademickim od innych: wy szych szkó³ zawodowych, college ów czy uczelni licencjackich? Standardowa

Bardziej szczegółowo

Trzy, dwa, jeden, zero, start!

Trzy, dwa, jeden, zero, start! NR 9 (154) WRZESIEÑ 2011 Trzy, dwa, jeden, zero, start! Fot. Tomasz Chmielowiec I-klasowa dru yna pi³karska rozpoczyna pierwsz¹ tercjê edukacyjn¹ w sk³adzie, który powinien gwarantowaæ koñcowy sukces za

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki

edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki edukacyjny kameleon 02 (11) 2004 informator o edukacji ekologicznej dla szkól podstawowych i gimnazjów woj. lódzkiego Aktualnoœci i ciekawostki Bangladesz: Tygrysy zostan¹ policzone W najbli szy czwartek

Bardziej szczegółowo

Staœ o³nierz i panna Zosia

Staœ o³nierz i panna Zosia Nr ISSN 1898-0201 Cena 2,00 z³ w tym 7% VAT Co udÿwignie Rozum? s. 30 Wichura zniszczy³a cmentarz Oko³o 20 zniszczonych pomników, rozwalone przês³o starego ceglanego muru, wyrwa w dachu cmentarnej ch³odni,

Bardziej szczegółowo

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE:

RABAT do 37%* * przy 100% wp³acie DENTAMEDICA. Warszawa widziana z kuchni Zmieniaj¹ siê obyczaje... Jeszcze W NUMERZE: OKRĘGOWA STACJA KONTROLI POJAZDÓW pon.-pt.7 30-21 00 ; sob. 8 00-15 00 www.stacjakontrolipojazdow.pl PE NY ZAKRES PRZEGL DÓW REJESTRACYJNYCH DENTAMEDICA GOCŁAW ul. Abrahama 2 022 671 31 32; 022 673 89

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881

AKADEMIA. pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej. numer dziewiêtnasty, maj 2008. nr ISSN 1644-2881 AKADEMIA numer dziewiêtnasty, maj 2008 pismo Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Bia³ej nr ISSN 1644-2881 akademia maj 2008.p65 1 Witamy w Akademii 2 akademia maj 2008.p65 2 Witamy w Akademii

Bardziej szczegółowo