Jak zorganizować wypoczynek dzieci?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jak zorganizować wypoczynek dzieci?"

Transkrypt

1 234&56-+*/77-88,.9&$6::;*<(::,-./-*0'!#1&(!"#$%&'!!()*+*& ZESZYT NR 1 Jak zorganizować wypoczynek dzieci? Joanna i Łukasz Górowscy Wrocław 2007 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Sfinansowano ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

2 Od wydawcy: Niniejszy pozarządowych ramach Obywatelskich. Przeznaczony materiał poprzez został system przygotowany szkoleń, w poradnictwa, ramach projektu promocji "Wsparcie i wymiany organizacji wypoczynek Pozarządowej jest dla organizacji Placówki Kształcenia pozarządowych, Dorosłych które dotowanego we własnym przez zakresie Fundusz informacji organizują Inicjatyw w takŝe w Stanowi placówce z wychowawcami. wakacyjny Poradnik i młodzieŝy, ma pomóc pracują w przygotowaniu z dziećmi w zarówno świetlicach półkolonii, środowiskowych, zabaw, przeprowadzaniu owoc opiekuńczej, naszych dla jak 10-letnich dzieci i na atrakcyjnych koloniach; doświadczeń szkoleń i bezpiecznych w pracy przeprowadzanych z dziećmi zajęć. i młodzieŝą, dla animatorów zarówno jak gier i w kolonii, Jeśli dla kandydatów na wychowawców i kierowników placówek wypoczynku. i informacjami po przeczytaniu broszury, nasuną się Państwu jakieś dodatkowe pytania, chętnie słuŝymy 0

3 organizacji, wprost Drogi wypływają czytelniku, wypoczynku. z Trzymasz z rozporządzenia, pojechania wieloletniego przed sobą doświadczenia placówkę częściowo poradnik wypoczynku. nasze napisany w pracy komentarze, z Częściowo po dziećmi to, by i ułatwić znajdziesz młodzieŝą praktyczne Ci przygotowanie m.in. tu wskazówki, treści na placówkach przywołane się które do I WPROWADZENIE Mamy nadzieję, PRZEPISY Ŝe poradnik ten ułatwi Ci przygotowania, rozwieje wątpliwości. Dodatkowo, W Organizatorami Na początek 1. Kto i kilka jak moŝe niezbędnych zorganizować formalności. placówkę Podamy wypoczynku? jednostki przywołanym rozporządzenie wypoczynku rozporządzeniu to mogą jest moŝemy załączone być szkoły przeczytać: w dokumentach i placówki, je osoby na zgodnie płycie prawne CD. z i rozporządzeniem1. organizowany wypoczynku placówkami organizacyjnie formach wypoczynku nieposiadające wyjazdowego osobowości (np. kolonie, prawnej. obozy, Wypoczynek zimowiska) fizyczne, moŝe i formach a takŝe konne wypoczynku. w miejscu zamieszkania Mogą być stacjonarne, (np. półkolonie, jak i w ferie drodze w tzn. mieście), wędrowne, zwanych Ŝeglarskie, dalej być Organizator zgłoszenia itp. do ewidencji placówek musi zgłosić wypoczynku placówkę oraz wypoczynku dołączyć do kuratorowi niego następujące oświaty na druku 1 dokumenty: - poza zatwierdza warunków, kartę granicą kwalifikacyjną kraju). Kartę obiektu kwalifikacyjna (nie dotyczy znajdziesz obozów wędrownych w załączonych oraz dokumentach. form organizowanych takŝe Rozporządzenie zasad w jakie jego sanepidzie, muszą organizowania Minister spełniać straŝy Edukacji poŝarnej nadzorowania. organizatorzy Narodowej i w urzędzie i wypoczynku Sportu gminy z dnia dla i 21 dostarcza dzieci stycznia i młodzieŝy organizatorom 1997r. w szkolnej, Wypisuje sprawie a ją, 1

4 właściciel namiotowe; informacje Imienny dane dotyczące (zarządca) o kwalifikacjach kwalifikacji lub najemca pracowników obiektu. medycznych Obiektem pedagogicznych jest przewidzianych zarówno i kierownika lokal, do placówki, budynek, zatrudnienia. a jak takŝe i pole potwierdzenie uczestników ewidencji; informacje wykaz, na uprawnień temat krótkie formy charakterystyki, medycznych wypoczynku, to numery liczby wymagane świadectw, turnusów, minimum; czasu przez trwania kogo wystawione, - ( w tym liczby dzieci poniŝej 10 r. Ŝycia) dane wpisujemy na oraz wniosku liczby Jeśli program w pracy obozów z dziećmi wędrownych i młodzieŝą przebieg (rehabilitacyjny, trasy sportowy, malarski, profilaktyczny o wpis itp.), do kuratorowi W względu województwie, przypadku placówka ze placówek względu jest organizowana na w kraju, miejsce dokumenty poza siedziby granicą organizatora. przedstawia Polski dokumenty się kuratorowi składamy oświaty właściwemu pierwszego dosłać na turnusu. lokalizację w 3 egz. W placówki razie gdy pilnej w ( innym). w potrzeby 2 egz, NaleŜy gdy moŝna je złoŝyć zgłoszenie 14 ma dni przefasować, siedzibę przed rozpoczęciem w tym a następnie samym właściwemu ze Następnie, o na zgłoszeniu pocztą. placówki dokonaniu z odpowiednim w/w czynności, numerem kurator wpisu. oświaty To wydaje zaświadczeni organizatorowi naleŝy zabrać zaświadczenie ze sobą ponownie placówkę 2. Kto wypoczynku. W 1) Wbrew pozorom, moŝe nie być jest to wychowawcą wcale takie oczywiste. w placówce Aby rozwiać wypoczynku? 2) placówkach nauczyciele, przytoczmy, wypoczynku co na wychowawcami ten temat mówi mogą rozporządzenie: być: wszelkie wątpliwości, pedagogiczne, 3) odpowiedniego 4) studenci słuchacze szkół kolegiów wyŝszych odbyciu nauczycielskich odpowiedniego kierunków i specjalności, nauczycielskich przeszkolenia, których kolegiów program językowych, obejmuje po przygotowanie obejmującego osoby posiadające program przeszkolenia, zaświadczenia określony w załączniku o ukończeniu nr 4 kursu do rozporządzenia, dla wychowawców kolonijnych, odbyciu 2

5 5) 6) Krajoznawczego, 7) Dodatkowo instruktorzy przodownicy harcerscy turystyki kwalifikowanej od stopnia przewodnika oraz instruktorzy włącznie, 1)mieć trenerzy i osoby instruktorzy wypisane sportowi. w punktach: 4, 5 i 6 obowiązują Polskiego poniŝsze Towarzystwa warunki: Turystyczno- 2) pełniących 3) 4) ukończone co najmniej 18 lat średnie Ŝycia, Jeśli funkcję odpowiednie placówkach warunki wykształcenie, zdrowotne, prowadzonych potwierdzone (nie przez dotyczy organizacje zaświadczeniem instruktorów harcerskie), harcerskich określają, NaleŜy posiadać mimo predyspozycje powyŝszych wyjaśnień do pracy wychowawczej pojawiają się jakieś z dziećmi wątpliwości, i młodzieŝą. których lekarskim, kursy świadectwo na pamiętać, oznacza wychowawców Ŝe to, tylko Ŝe są lub instytucje, to kwestie, kierowników które o które maja placówek naleŝy waŝna zapytać wypoczynku, zgodę kuratora Kuratorium a oświaty. wystawione mogą te organizować punkty przez nie Najpierw 3. Jakie powinno są obowiązki mieć pieczątkę wychowawcy Kuratorium. będziemy 1) przedstawiamy stosowny zapis rozporządzenia, w placówce wypoczynku? 2) 3) zapoznanie prowadzenie mówić się dziennika w z dalszych kartami zajęć, kwalifikacyjnymi rozdziałach którego tego wzór uczestników poradnika: stanowi załącznik wypoczynku, a nr szerzej 5 do rozporządzenia, o tych obowiązkach 4) 5) innych 6) opracowywanie organizowanie sprawowanie opieki zajęć planów zgodnie nad pracy uczestnikami z wychowawczej rozkładem grupy dnia, grupy, 7) PoniŜej zapewnienie prowadzenie czynności bardziej bezpieczeństwa innych praktycznie opiekuńczych, zajęć omówimy, zleconych uczestnikom jak przez naleŝy grupy, kierownika w te zakresie obowiązki placówki higieny, rozumieć wypoczynku. zdrowia, i wykonywać. wyŝywienia oraz 3

6 4. Liczba przekraczać W Ilość uczestników osób pod opieką wypoczynku jednego pozostających wychowawcy. wychowawcy przypadku 20 osób. dzieci do 10 r.ŝ liczba uczestników pod opieką pozostających jednego wychowawcy pod opieką nie jednego moŝe Liczba zmniejszeniu, opieki stopnia uczestników nie moŝe wypoczynku przekraczać pozostających 15 osób. wychowawczej lub niepełnosprawności. pomocy. jeŝeli np. z rodzin uczestnikami Zmniejszenie dysfunkcyjnych. Ta sama są liczby zasada dzieci uczestników i dotyczy młodzieŝ pod dzieci następuje opieką niepełnosprawna wymagających jednego w zaleŝności wychowawcy wymagająca szczególnej od rodzaju opieki stałej ulega i Karty II. 1. Czynności PRZYGOTOWANIE wychowawcy przed DO wyjazdem WYJAZDU Wszyscy musza uczestników uczestnicy placówki wypoczynku, zarówno na wyjazdowej, placówkę wypoczynku wychowawca się z wypełnić znajdzie tzw. kartę się z dziećmi kwalifikacyjną w autokarze uczestnika. lub pociągu (załącznik jego jak do obowiązkiem i w rozporządzenia). miejscu jest zamieszkania wyjazdem, rodzicami kartami uczestników, i wyjazdu. przejmuje Czasem jest bowiem tak, odpowiedzialność koloniści nie są grupę podzieleni momentu na grupy zapoznać rozstania Zanim placówkę przeczytać prawo wychowawca a dopiero na nie placówce wie jakiej (kolonii, grupy moŝe obozie, się zimowisku). spodziewać. W takiej związku sytuacji z tym jadąc powinien przed informacje, przed karty wyjazdem wszystkich poprosić uczestników. organizatora Wychowawca o udostępnienie z punktu kart uczestników. widzenia formalnego NajwaŜniejsze ma chorobach, zdrowy, dziecko podejmuje kwalifikuje bezpieczny które uczuleniach, decyzje, powinno się wypoczynek. do przeciwwskazaniach się udziału zgadza sprawdzić, W w się placówce przypadkach przyjąć informacje itp.), wypoczynku wątpliwych, dziecko aby o móc stanie i np. zapewnić to zdrowia to organizator z lekarz powaŝnymi kaŝdemu dziecka, powinien na (o tej uczestnikowi problemami przebytych orzec, podstawie czy 4

7 Wychowawcy funkcjonowania astmatycznymi. a zagroŝenie rodzice z nawrotu powodu Zdarza choroby, moŝliwości się czasem, powikłań utraty ze dziecko wpłaty i w tuz efekcie nie przed informują dziecko wyjazdem o nie tym przebyło korzysta na karcie. powaŝną z wypoczynku. Stwarza chorobę, opisane, powinni w grupie teŝ itp. zapoznać MoŜe się być z tak, informacjami Ŝe te informacje dotyczącymi będą zachowania zdawkowe, dziecka, niedokładnie jego to ten rodzice, Kamil dobrze punkt jest wychowawcy, ale karty nieśmiały trzeba moŝe dopilnować którzy wypełnić łatwiej karty tej będzie rodzic. formalności. wypełniają wychowawcy Na szczęście szczegółowo Jeśli dziecko pomóc nasze wiedząc nie mu doświadczenie ma przełamać o juŝ tym, kontaktu Ŝe lody pokazuje, gdy ze i napiszą poczuć szkołą, Ŝe np. się są to Plan śaden pracy w grupie. grupy, powinno wiatr grupy namiotami, do obowiązków organizowanie się przygotować nie wychowawcy jest zajęć dobry plan zgodnie pracy naleŝy dla z grupy. Kapitana, rozkładem m.in. Uwzględniając opracowywanie który dnia. Dlatego formę wie planów przed dokąd i rodzaj wyjazdem pracy płynąć placówki wychowawczej na (Platon) (obóz placówkę pod płeć planu szanse uniknie uczestników, pracy. to, kolonia Dlaczego Ŝe proponowany teren w budynkach, przygotowywać na jakim program będziecie obóz taki będzie sportowy, wypoczywać plan ciekawy, przed kolonia zostaną wyjazdem? - moŝna z nauką zabierane przystąpić Dzięki angielskiego niezbędne temu do przygotowania zwiększa itd.), pomoce, wiek się i kadry, z siłę, komfortu kilkunastoma pomysły się być nudy, na pomocą, dzieciakami a zajęcia zyska a na zadowolenie pod następny kadra opieką, dla swoich planu. dzień. dają w Niejednokrotnie Dobry podopiecznych. kość i plan trudno da po czas dni Oczywiście wyczerpującym na na placówce, odpoczynek, to plan 24 dniu ma h poczucie na być znaleźć dobę dla modyfikować warunków realizację a zarówno pracy. ośrodka, i trzeba NaleŜy celów sił tak uczestników, pamiętać rekreacyjnych, robić, dostosowując jednak moŝliwości turystycznych, o tym, go finansowych Ŝe dobrze jak miejscu i wychowawczych, przygotowany itd. do warunków Dobry plan edukacyjnych, plan pogodowych, uwzględnia daje się Oto bloki godziny ogólny takŝe przykładowe zajęć: harmonogram, prozdrowotnych będzie przedpołudniowy, trwał plany kaŝdy rozkład pracy i profilaktycznych. z nich, na dnia. popołudniowy placówce zaleŝy od wypoczynku tego, i wieczorny. jaki będzie kaŝdy To, obowiązywał jak dzień długo podzielony i na której danej został do placówce na której trzy 5

8 - uczestników, Piątek Sobota Niedziela Poniedziałek HARMONOGRAM Wtorek KOLONII zakwaterowanie Przyjazd Środa Czwartek Piątek Spotkanie zapoznawcze Spacer najbliŝszej okolicy- zapoznanie terenem z Zajęcia grupach: Gry świeŝym powietrzu i zabawy w na Zajęcia Odreagowywanie napięć gazetą, -wizualizacja z balonami) (zabawy zakresu: z Dzień Rozgrywki indywidualne: skakanka, badminton, hop, rzut Sportowca do hula- celu, Dzień Warsztat instrumentów Przygotowanie festiwalu Muzykanta twórczych do Konkurs pt.: Kartka plastyczny z Zajęcia kolonii integracyjne grupach, w - galerii- konkursu Spotkanie finał w WYCIECZKA autokarowa Obrzędowość grup, Zajęcia Zapoznanie regulaminami z warsztatowe pt.: Portret kolonii technika -naszej Telefoniada colage u (quiz ruchowy) wiedzowo- Podchody Zawody Przestrzenna Planszowa na basenie Gra Festiwal Wakacyjnejzabawa: na solistę Piosenki UwaŜaj Zabawa pt.: Ćwierćlandia z fabułą Spotkanie kominkowe Poznajmy nasze grupy pt.: Dyskoteka Samopoznaniebudowanie poczucia własnej wartości cz. I kalambur Turniej Rozgrywki zespołowe (PidŜama Dyskoteka party) Tańce integracyjne Warsztat twórczości pt.: malowanie muzyki 6 do

9 6.07. Połowinki- kolonisty Sobota 7. Niedziela Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek Wesołe rywalizacja gry: Dzień Sobota między męską częścią Ŝeńską i Zabawy kolonii kredą pt.: Karykatur a wychowawcy Konkurs z Dzień Warsztat plastyczny - wędki łódki Marynarza z kory, Zajęcia Samopoznaniebudowanie poczucia wartości cz. z własnej zakresu: II Zabawa pt.: Hollywood PodróŜ z fabułą do Dzień Warsztat konkurs kolonijnej Dziennikarza gazetki reklamy, Dzień Warsztat wraŝliwości Teatru twórczej Spacer okolicy- poŝegnanie Konkurs najlepsze przebranie -przygotowania do W spotkania Domu na na Konkurencje Mody sportowe wesoło tańców integracyjnych Nauka na Chrzest kolonijny Rozgrywki ognie w dwa Rozgrywki w kocopiłkę sportowe Spotkanie klubie dyskusyjnym - Konkurs najlepszy najładniejsze artykuł, w Przygotowywanie opowiadanie Przedstawienia Podsumowani e Spotkanie kolonii Domu pokaz Mody - W Dyskoteka- konkurs tańca Gra w statki Warsztat twórczości: Origami, Kirigami Warsztat malowanie Dyskoteka plastyczny: kamieni Samopoznanie, pt.: Zajęcia Kim z zakresu jestem Wieczór czyli kolonijne przedstawienie w teatrze, Dyskoteka poŝegnalna 7

10 Przyjazd zakwaterowanie, Dzień 1 Dzień 2 Program Dzień kolonii Spotkanie zapoznawcze, uczestników, 3 Dzień 4 Dzień 5 podział grupy Spotkanie Poznajmy powitalne nasze grupy pt.: - Zajęcia Portret technika warsztatowe naszej colage u kolonii pt.: Sportowe indywidualne: badminton, * budowania rozgrywki własnej zajęcia celu itp.,/ wartości z zakresu poczucia hula-hop, skakanka, rzut Turniej kalambur Zapoznanie regulaminami Zajęcia Obrzędowość grupach, integracyjne z grup, w Zajęcia zabawy samopoznania * zajęcia powietrzu/ w grupach: z świeŝym zakresu cz. gry I i Podchody/ samopoznania * zajęcia z zakresu cz. II Konkurs Kartka wykorzystaniem technik z plastycznych kolonii z róŝnych pt.: Zawody na basenie Spacer okolicy- terenem zapoznanie najbliŝszej z wiedzowo- Telefoniada ruchowy) (quiz Dyskoteka Rozgrywki budowania * własnej zajęcia w wartości z Kocpoiłkę / poczucia zakresu (Piłka Rozgrywki koszykówka) noŝna, zespołowe: siatkówka, 8

11 Warsztat twórczych instrumentów/ Dzień 6 Dzień 7 Dzień 8 Dzień 9 Dzień 10 sytuacjami * radzenia zajęcia stresowymi z sobie zakresu z Wesołe Dzień sztafety kolonisty druŝyn odreagowywania malowanie Warsztat * plastycznyzabawy Zajęcia z do gazetą zakresu muzyki napięć, Konkursu Zajęcia Przygotowanie strój na w kolonisty najciekawszy grupach: do Spacer okolicy- Zajęcia poŝegnanie z terenem Przygotowanie Festiwal wakacyjnej festiwalu w piosenki grupach: do Malowanie pt.: wychowawcy Karykatura kredą- konkurs Rozgrywki grupowe stołowego indywidualne w tenisa i środowisku asertywnego * zajęcia rówieśniczym z działania zakresu w Wyjazd do domu Uwaga: tańców Dyskoteka/ integracyjnych Zajęcia nauka podkreślone i opatrzone Ognisko * to zajęcia zgodnie Zabawa * o zajęcia charakterze z wizualizacja potrzebami z fabułą relaksacyjne, socjoterapeutycznym, uczestników Spotkanie Dyskoteka prezentacje w których z Domu konkursami strojów ilość mody - i tematyka moŝe ulec zmianie 9

12 wówczas waŝnych Warto 2. zadbać dla odpowiedzieć Spotkanie kadry o to, pedagogicznej z by na rodzicami przed ich pytania, wyjazdem i sprawnej oraz uprzedzić, organizacji zorganizować ustalić wypoczynku. spotkanie kilka kwestii z rodzicami. organizacyjnych MoŜna (kąpielówki, zeszyt, b) a) na tym które spotkaniu dzieci powiedzieć powinny zabrać rodzicom moŝna o: pozwalali rzeczach, słownik kremy których itd.) do opalania, nie powinny ręcznik, kurtkę zabierać przeciwdeszczową, przygotować moŝna poprosić listę latarkę, niezbędnych rodziców, legitymację, aby rzeczy odtwarzaczy tak, samotności, Ŝe rodzice swoim mp3, aparatów zgodzą dzieciom się fotograficznych, zabierać z tym, ale drogich próbuj laptopów, teŝ przedmiotów wyjaśnić, bo i tak się Ŝe (zegarków, teraz na słuchanie zdarza). telefonów, muzyki MoŜe być nie aktywny czasu dziecko przy i polegać czy komputerze. korzystanie na wspólnych Organizator z komputera zabawach nie nie ponosi i będzie grach odpowiedzialności czasu, z innymi Ŝe wypoczynek dziećmi, za a zgubienie ma na być spędzaniu zdrowy, przez w źródło niepotrzebnego takiego sprzętu, stresu a potencjalne dla dzieci kradzieŝe i dla kadry. wśród uczestników równieŝ mogą stanowić ślęczeniem MoŜecie w ciągu na dnia placówce z powodów wprowadzić bezpieczeństwa, zasadę dotyczącą bo co zrobić zakazu z telefonem korzystania na z tel. plaŝy, komórkowych telefonów grupa doświadczenie gra w przy siatkówkę pokazuje, telefonie, lub Ŝe wysyłaniem się zasada kąpie. ta To sms- sprawdza jest ów jedynie itd. się, Ponadto przykład unikamy unikamy do kłopotów rozwaŝenia. teŝ z kiedy ciągłych ciągłym Nasze cała zaaklimatyzowaniu przeŝywają MoŜna godziny swoją rodziców, być się moŝe w przez grupie pierwszą które i im rozłąkę często częściej zwłaszcza z rodzicami. słyszą głos młodsze mamy, dzieci, tym mają mocniej trudności tęsknią w aby podać np. ciszy rodzicom poobiedniej telefon czy swój wieczornej, lub telefon o do której ośrodka, juŝ przewaŝnie w którym będziecie na oraz miejscu, podać i wami c) zgodzisz rozliczeń ilości w i tym dowiedzieć pieniędzy się jeśli wyznaczonym większą tak, się jakimi gotówkę to pamiętaj, sobie czasie powinno od ich mieli dzieci pociecha aby dziecko moŝliwość przyjmować kaŝdą radzi dysponować wypłatę skontaktować i się do sprawuje. depozytu dziecko (do się Ciebie czy podpisywało, i prowadzić to naleŝy z dziećmi, kwestia, tzw. rozmieniaj czy zeszyt to czy z 10

13 pieniądze wszystkiego d) to zrezygnowali. odwiedzinach z rodzicami, drobne, początku, dzieci podać a na termin z a rodzicami placówce potem odwiedzin nie ustal poŝyczało nasze ilość dzieci, doświadczenie i od wysokość lub innych umówić dzieci). wypłat, pokazuje, się, aby aby Ŝe dziecko dobrze z tych nie jest wydało ustalić zaaklimatyzowaniu rodziców, krewnych, Brak takiego które po ustalenia prostu dezorganizują moŝe skutkować pracę zbyt albo częstymi sytuacją, kiedy odwiedzinami dzieci przyjadą jest fakt, podczas Ŝe wiele całodziennej się dzieci w grupie po wycieczki. odwiedzinach radzeniu Argumentem, sobie rodziców bez ich który obecności. ma zwykle trudności Fakt, przekonuje Ŝe w do ponownym rodziców jednych rodzice no inny pisemną drugiej i przykrość z rodzina rodziny przyjeŝdŝa u chce dzieci, przyjechać których do innych akurat i np. nie, nikt zabrać powoduje nie dziecko moŝe utrudnienia odwiedzić. na cały w dzień, Jeśli funkcjonowaniu zamiast musimy rodziców mieć placówki, sobie zgodę rodziców. To samo dotyczy odbioru dziecka po zakończeniu turnusu. na ktoś e) strony nie moŝemy zabronić dziecku spotkać z jednym rodzicem, gdy nie Ŝyczy przestrzegania zasadach, tego drugi które rodzic, będą obowiązywały podstaw prawnych na placówce tzn. bez (zakaz orzeczenia palenia, sądu. spoŝywania alkoholu, Z znęcania organizator dobrze między się ma nad zasad prawo innymi bezpieczeństwa dziećmi koszt rodziców ). W razie i wydalić współŝycia raŝącego uczestnika społecznego łamania z placówki regulaminu np. do zakaz domu. przez przeklinania, wszystkich, organizatorem jest nawet najwaŝniejsze jeśli i uczestnikiem rodzicami. punkty NaleŜy i placówki regulaminu zwrócić miałyby uwagę, i ich być konsekwencje Ŝe osoby zasady pełnoletnie. te będą zapisać obowiązywały Zdarza uczestnika Na umowie pewno się, Ŝe a) rodzice aby uczestnik Warto uniknąć rodziców swoim ma obowiązek nieporozumień pełnoletnim zapytać o: stosować dzieciom lepiej się uprzedzić, wystawiają do zasad regulaminu Ŝe pisemne podczas zgody równieŝ pobytu na wychowawcy. palenie na placówce papierosów kaŝdy poprosić stan zdrowia ewentualnie ich dzieci o podejście wypytać, po spotkaniu czy wszystkie i uzupełnienie waŝne informacje informacji zapisali o jakiś w kwestiach, kartach, zagranicę które nadmierna poprawne podczas mogą turnusu numery wstydliwość, być i waŝne, dziecka telefonów teŝ abyśmy jakieś moŝe musimy kontaktowych mogli uczulenia, się zdarzyć, dobrze mieć kwestie do ich Ŝe siebie, dziećmi moŝliwość w Ŝywienia) tym jak się czasie równieŝ opiekować b) kontaktu rodzice czy miejsce podali (moczenie wyjeŝdŝają przebywania z aktualne nocne, nimi. np. 11 i

14 pracy będzie sprawdzony 3. Warto Przygotowanie przygotować do listę wyjazdu karty kaŝdej potrzebne, grupy, by planując wiedzieć potrzebnych jakieś co kupić, gry materiałów. przygotować. i zabawy warto Kiedy Przed wypisać juŝ podróŝą zostanie materiały, autokar opracowany zrobić powinien listę plan waŝne przejazdu, przez które policję. uprawnia Jadąc do pociągiem, zbiorowej zniŝki pamiętajmy oraz o o sprawdzeniu, podbiciu u czy kierownika wszyscy ruchu mają być co Ponadto chusty kilkadziesiąt legitymacje itd. warto Zwłaszcza, dzieci. pomyśleć szkolne. Dobrze jeśli o jakimś jest wyjazd przygotować oznakowaniu byłby pociągiem kaŝdemu czapeczki dziecku lub jeśli w jednym identyfikator jednocześnie kolorze, z pieczątką wyjeŝdŝa koszulki, podpisać organizatora, JuŜ się na swojej samym grupie, adresem miejscu rozdajcie miejsca spotkania ewentualne docelowego przedstaw znaki i kadrę, telefonem rozpoznawcze niech do kaŝdy opiekuna z wychowawców (czapeczki, lub kierownika chusty przedstawi grupy. regulamin się omów zasady oświadczenie, obowiązujące zostało podczas zapoznane podróŝy (regulamin z takim regulaminem podróŝy2). KaŜde i zobowiązuje dziecko powinno się itp.), Dobrze jakieś mieć jest w przestrzegać. swojej pamiętać dokumentacji takŝe Dla o dopełnienia zapytaniu, (mogą wkleić formalności jak do dzieci dzienniczka znoszą taki dokument podróŝ, zajęć). czy wychowawcy rodzice podali powinni ów moŝna Podczas gdzie leki, o podróŝy to czy poprosić potrzebują naleŝy pielęgniarkę, sprawdzać podać. lekarza Generalnie samopoczucie lub rodzica, wychowawca dzieci, który a podczas przyprowadził nie powinien postojów dziecko. leków ustalić podawać, zasady im Lepiej w chipsami, UWAGA: autokarze. mogą nie pozwalać się W poruszać, czasie kupowanie podróŝy dopilnować, dzieci słodyczy, aby nie powinny kaŝdy samowolne się pić przewietrzył, napojów spacery gazowanych po załatwił przedziale swoje i i objadać absolutnie potrzeby. bezpieczeństwo, od gdyŝ momentu nietrudno zdrowie wejścia i o Ŝycie Ŝołądkowe swoich do autokaru sensacje. podopiecznych. to właśnie kadra placówki odpowiada się za 2 Przykładowe regulaminy, znajdziesz poniŝej 12

15 III Bardzo placówkę a) PODCZAS 1. waŝne Zaraz aby POBYTU po ze przyjeździe względu NA PLACÓWCE na na bezpieczeństwo placówkę WYPOCZYNKU rozpakowaniu, miejsce podział dopilnować na grupy kilku i odpowiednie kwestii: zakwaterowanie kadry uczestników i podopiecznych pomoc przyjeździe dzieciom na b) przewodów sprawdzenie na półce doglądnie pokoi itp. czy - czy na ile trzyma są ma samodzielne, artykułów w nich jakiś spoŝywczych kontrolowanie, niebezpiecznych razem czy z kaŝde innymi. elementów, dziecko odkrytych ma swoje w bezpieczeństwa obiektu bezzwłocznie c) moŝe elektrycznych, ciebie/ oraz organizatora względów naderwanych placówki ewentualne drzwiczek obciąŝyć. koszty, od szafy Spis którymi itp. ewentualnych Jest za to zniszczenie waŝne usterek, ze gospodarz względów dokładnie pokój, kolejny krok, przedłoŝyć to zapoznanie właścicielowi dzieci obiektu. z terenem ośrodka, miejsca pobytu. NaleŜy naleŝy funkcjonowania aby oprowadzić wiedziały gdzie terenie, w razie pokazać potrzeby toalety, mogą jadalnię, cię szukać. świetlicę Trzeba itd., wyjaśnić a takŝe zasady dzieci wolno pytając cię kaŝdym w których razem częściach o zgodę, budynku, gdzie definitywnie czy placu przebywać podwórka i oddalać mogą przebywać, im się swój rozumiały d) Przedstaw ustalić bez te twojej jak zasady. i gdzie zgody. spotykacie WaŜne, Ŝeby się to na wyjaśnić, zbiórki pokazać, np. wyjścia Ŝeby wszystkie posiłki, dzieci na zajęcia wiedziały, itd. nie będzie raczej objaśniać. e) powinno wyglądała dzieciom się pobudka, pokazać, harmonogram, cisza tzn. nocna... na pokaŝ przykładzie Starszym gdzie będzie pierwszego dzieciom wywieszony. dnia moŝna krok NaleŜy to omówić, kroku powiedzieć młodszym wszystko jak jest przykład Oświadczam, poruszania zapoznanie to jak miejsce taka Ŝe dzieci lista ja w z moŝe dzienniczku niŝej niezbędnymi wyglądać: podpisany wychowawcy regulaminami, zostałem lub zapoznany stworzenie moŝna przygotować z regulaminem listy i zebranie osobne kolonii, podpisów listy. kąpieli, Oto l.p. Imię się i nazwisko po drogach, przeciwpoŝarowym data i zobowiązuję się Czytelny je przestrzegać. podpis 13

16 pracy Na tak wychowawcy przygotowanej (bardziej liście kadra szczegółowo zbiera podpisy, o wypełnianiu następnie dzienniczka listę tą dopina będzie do dzienniczka w dalszej 800 części). 900 Oto 900 przykładowy harmonogram, rozkład pobudka, dnia: powitanie śniadanie toaleta dnia, poranna zajęcia obiad grupach apel przerwa poobiednia zajęcia kolacja w toaleta poŝegnanie wieczorna grupach cisza nocna dnia 14

17 Polskiego, harcerz(dziecko PoniŜej 2. znajduje Regulaminy potrzebne o obowiązujące stąd moŝesz się przepisy. zestaw w Niektóre nich przykładowych spotkać z nich określenia: regulaminów. pochodzą zuch z Są placówek (dziecko one przygotowane Związku w wieku Harcerstwa 6- w oparciu wartowniczej jako na na kaŝdej w kolonii, wieku placówce której lat), dzieci jak komendant choćby pełnią regulamin ( kierownik wart. MoŜna kąpieli ), itp. regulaminy Nie zimowisku, wszystkie te wykorzystać będą czy 9 słuŝby lat), f) temat). grupowych, istnieje przeprowadzenie przykład do napisania z dziećmi własnych zajęć z dostosowaniem (poniŝej nazewnictwa dodatkowe specyfiki informacje placówki. zapoznani jeszcze Jednym i trzeba na jakie regulamin mieć z elementów się w umówicie. dokumentacji całej zajęć placówki, NaleŜy ich integracyjnych podpisy. pamiętać z którym (była jednak, uczestnicy jest juŝ o Ŝe ustalenie tym oprócz równieŝ mowa takiego kontraktu- powyŝej) muszą kontraktu na zostać zasad ten 15

18 REGULAMIN KĄPIELI Kąpiel 1. opieką Wszyscy indywidualna moŝe instruktora, biorący odbywać jest udział surowo ratownika się w kąpieli tylko zabroniona. i w muszą miarę wyznaczonym moŝliwości uprzednio miejscu uzyskać pielęgniarki. w zgodę grupach lekarza po 10 obozowego. osób, pod 4. NaleŜy Kąpiel rozpoczyna ustalić takŝe się sygnał i kończy alarmowy. na ustalony Przed sygnał wejściem podany do przez wody prowadzącego i wyjściem kąpiel. 5. opiekun itp. Nie wolno grupy wypływać odlicza poza obecnych. teren oznakowany, skakać do wody Ŝ pomostów, kamieni z niej Osoby Nauka Regulamin czasie pozostające pływania kąpieli kąpieli nie odbywa musi na wolno brzegu być się wznosić umieszczony w cały innym czas okrzyków czasie powinny w widocznym niŝ i wywoływać kąpiel. obserwować miejscu zbędnych kąpiących przy kąpielisku. alarmów. się. 10. obowiązek jego KaŜdy obozu. W przypadku kierownictwem naruszający zapoznać korzystania postanowienia zasady uczestników bezpiecznego z kąpielisk z regulaminu regulaminem ogólnodostępnych korzystania zostanie danego z kąpieliska. dyscyplinarnie obiektu komendant oraz wydalony uzgodnić obozu ma z 16

19 REGULAMIN KĄPIELISKA 1. Kąpielisko... Jednostka organizacyjna (nazwa) prowadząca kąpielisko:... zorganizowane jest dla dzieci i młodzieŝy wypoczywającej w Obowiązuje alkoholu. Na terenie zakaz kąpieliska wstępu obowiązuje na kąpielisko zakaz osobom, sprzedaŝy, których stan podawania, wskazuje wnoszenia na spoŝycie Dzieci opieką spoŝywania Z kąpieliska do osób lat napojów moŝna pełnoletnich. 7 mogą korzystać alkoholowych. przebywać tylko na w terenie obecności kąpieliska ratownika. oraz kąpać się wyłącznie pod Grupa osobę Zajęcia prowadzącą korzystająca kąpielisku zajęcia. z odbywają kąpieliska mogą odbywać się nie grupowo moŝe się tylko liczyć według w więcej obecności ustalonego niŝ 15 instruktorów uczestników rozkładu zajęć. pływania na jedną 10. ratowników. Osoby terenu Wszystkie podporządkować kąpieliska. naruszające osoby się porządek nakazom znajdujące ratownika. publiczny się na lub przepisy terenie regulaminu kąpieliska będą są obowiązane usuwane z i 17

20 ZASADY PORUSZANIA W prowadzącego Uczestnicy maksymalnie następnie czasie wycieczki najmłodsi idą czwórkami, - SIĘ wyznaczonego zwartą PO jej uczestnicy, DROGACH grupą przedzie BIWAKU przez podporządkowują którzy W komendanta grupy szyku CZASIE nadają zawsze podanym WYCIECZKI, obozu. tempo idzie się prowadzący rozkazom przez marszu W prowadzącego, MARSZU, i pozostałym, zaleceniom wycieczkę, NA kolumnę Kolumna zajmując zamykają porusza więcej się najstarsi niŝ prawą połowę uczestnicy stroną szerokości jezdni wycieczki lub drogi. szosy i jeden Maszerując jak z instruktorów! najbliŝej małymi jej krawędzi, 5. poruszające Piesi przy przeznaczonego lub pojedynczo, małym w wieku się ruchu do po dla w 10 drodze parami. przypadku pieszych, lat mogą lub W szosie. czasie iść idziemy gdy w kolumnie marszu lewą chodnika stroną naleŝy tylko dwójkami zwracać drogi lub jeden specjalnego uwagę pod za nadzorem drugim grupkami pojazdy miejsca lub 6. najmniej Nie zobowiązani maszerującym JeŜeli silny wolno zakrętach, deszcz), przemarsz jednej zatrzymywać nieść pierwszy i kierowcom. osoby kolumny zapalone i pełnoletniej. i ostatni się przed odbywa latarki: w miejscach, z wzniesieniem, maszerujących się przy gdzie niedostatecznej utrudniona z które lewej strony zasłaniają jest widoczności (od widoczność, osi widoczność jezdni) (noc, np. są co Nie pierwszy - białym, przodu, kolumnie ostatni - ze światłem czerwonym, skierowanym tyłu. niedostatecznej 7. W przeznaczonych wyznaczonych miastach naleŝy lub dla poruszać przewidzianych pieszych. się zwartą Jezdnię przepisami. grupą przekraczamy po chodnikach jedynie lub innych miejscach szlakach poniŝej wolno: pieszych odłączać w się czasie od grupy mgły, bez a zezwolenia kolumnie prowadzącego, pieszych do lat maszerować 10 w warunkach po jezdni Podczas 18 wycieczki 1at. widoczności, prowadzić po jezdni kolumny pieszych przez osobę w wieku środków uczestników lub rajdu (turystyka przy jeden innych opiekun kwalifikowana, formach, powinien m. np. przypadać górska), in. z wykorzystaniem na: komunikacji. publicznych 18

Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży. Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników

Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży. Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników Jak prawidłowo zorganizować wyjazd na wycieczkę i imprezę turystyczną dla dzieci i młodzieży Poradnik dla organizatorów, rodziców, uczestników Spis treści Wstęp 1. Wskazówki dla dyrektorów szkół, organizatorów

Bardziej szczegółowo

Zapewnić uczniom bezpieczeństwo

Zapewnić uczniom bezpieczeństwo Zapewnić uczniom bezpieczeństwo Wybrane uwarunkowania prawne organizacji bezpiecznej nauki, rekreacji i wypoczynku Kuratorium Oświaty w Katowicach 1 Spis treści Wprowadzenie - Śląski Kurator Oświaty Stanisław

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NR

STATUT PRZEDSZKOLA NR STATUT PRZEDSZKOLA NR 5 im. Calineczki w GRYFINIE ul. Stefana Żeromskiego 12 tel. 091-416-33-75 calineczkap5@wp.pl www.przedszkolenr5-calineczka.pl 1 Statut opracowany został na podstawie: 1. Ustawy z

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r.

S T A T U T. ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. S T A T U T ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH Nr 16 w Gorzowie Wlkp.. Gorzów Wlkp., grudzień 2011r. 2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne...3 ROZDZIAŁ II Ogólne informacje o szkole...6 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

JAK ZROBIĆ DOBRY KURS PRZEWODNIKOWSKI?

JAK ZROBIĆ DOBRY KURS PRZEWODNIKOWSKI? JAK ZROBIĆ DOBRY KURS PRZEWODNIKOWSKI? Poradnik dla kadry kształcącej Poradnik dla kadry kształcącej Jak zrobić dobry Kurs Przewodnikowski? pod redakcją hm. Lucyny Czechowskiej Centralna Szkołą Instruktorska

Bardziej szczegółowo

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie

STATUT. Publicznego Gimnazjum nr 1. im. Powstańców Śląskich. w Mikołowie Strona 1 z 61 STATUT Publicznego Gimnazjum nr 1 im. Powstańców Śląskich w Mikołowie Statut pozytywnie zaopiniowała Rada Pedagogiczna w dniu 12.12.2013r. Strona 2 z 61 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH ZESPOŁU SZKÓŁ NR 118 W WARSZAWIE Podstawa prawna 1. Ustawa o kulturze fizycznej z dnia 18 stycznia 1996 r. (Dz.U. Nr 25, poz. 113 z późn. zm.). 2. Ustawa z dnia 29 sierpnia

Bardziej szczegółowo

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY

PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY PORADNIK AKTYWNEGO POSZUKIWANIA PRACY Białystok, marzec 2008 r. Copyright by RCS Sp. z o.o. WSTĘP Celem niniejszego opracowania jest przekazanie Państwu praktycznych wskazówek dotyczących poruszania się

Bardziej szczegółowo

Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem?

Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem? Opracowanie: Dariusz Pietrowski, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Radek Skiba, Stowarzyszenie Klon/Jawor Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem? Spis treści: I. Co to jest działalność poŝytku

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT PRZEDSZKOLA NIEPUBLICZNEGO BIAŁA ŻYRAFA W LUBINIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Nazwa Przedszkola 1. Przedszkole Niepubliczne Biała Żyrafa, zwane dalej przedszkolem lub placówką, ma swoją siedzibę

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej

Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu Centrum Informacji Planowania Kariery Zawodowej SPIS TREŚCI 1. Klika praktycznych wskazówek 2. Planowanie poszukiwania pracy 3. Jak pracodawcy szukają pracowników i kandydaci pracy? 4. Pracodawca, czyli kto? 5. Jawny i ukryty rynek pracy 6. Pasywne

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE

ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY PODSTAWY PRAWNE ROZDZIAŁ 1 NAZWA SZKOŁY 1 PODSTAWY PRAWNE 1. Szkoła Podstawowa nr 7 w Oleśnicy, zwana dalej szkołą, działa na podstawie: 1.1. Ustawy z dnia 7.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.

Bardziej szczegółowo

Jak wprowadzić system zastępowy w drużynie harcerskiej?

Jak wprowadzić system zastępowy w drużynie harcerskiej? Anna Józefczyk Hufiec ZHP Wejherowo Jak wprowadzić system zastępowy w drużynie harcerskiej? Praca podharcmistrzowska napisana pod kierunkiem hm. Weroniki Pydy-Ledwoń Gdańsk 2002 Spis treści I. System małych

Bardziej szczegółowo

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2

STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI W CZĘSTOCHOWIE W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 2 Tekst jednolity Statutu Miejskiego Przedszkola nr 22 im. Marii Montessori w Częstochowie Uchwała Rady Pedagogicznej nr 10-2013/14 z dnia 24-04-2014 r. STATUT MIEJSKIGO PRZEDSZKOLA NR 22 IM. MARII MONTESSORI

Bardziej szczegółowo

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik

Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekty edukacyjne z edukacji globalnej Praktyczny przewodnik Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2011 r. www.polskapomoc.gov.pl

Bardziej szczegółowo

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU

STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU STATUT PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 15 IM. MISIA USZATKA W KALISZU TEKST JEDNOLITY Zatwierdzony Uchwałą Rady Pedagogicznej Nr 1/2010 z dnia 30 sierpnia 2010 roku 1 1. Publiczne Przedszkole działa jako jednostka

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU

METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego METODA PROJEKTÓW KROK PO KROKU Poradnik dla uczniów Bożena Zając Konrad Rokoszewski 1 Spis treści 1. Na czym polega

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BIEGANINIE SPIS TREŚCI Rozdział I: Informacje ogólne ( 1)... 3 Rozdział II: Cele i zadania szkoły ( 2-12)... 5 Rozdział III: Sposoby realizacji zadań szkoły ( 13 29)... 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE WSPARCIA SPOŁECZNEGO WYCHOWANKÓW DOMU DZIECKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wydział Nauk Pedagogicznych i Społecznych Kierunek: Pedagogika Specjalność: Organizacja Życia Szkoły i Praca Opiekuńczo Wychowawcza Anna Brzytwa PROCES USAMODZIELNIENIA A POCZUCIE

Bardziej szczegółowo

Dobry start przedszkolaka

Dobry start przedszkolaka Monika Rościszewska-Woźniak Dobry start przedszkolaka Program wychowania przedszkolnego Wstęp Każde dziecko w wieku 3-5 lat powinno mieć dostęp do edukacji przedszkolnej. Jest to szczególnie ważne w przypadku

Bardziej szczegółowo

Kodeks etyczny obowiązujący uczestników Programu Wymiany Młodzieży

Kodeks etyczny obowiązujący uczestników Programu Wymiany Młodzieży PODRĘCZNIK WYMIANY MŁODZIEŻY [[ Niniejsze tłumaczenie podręcznika wymiany młodzieży opracowano na podstawie wersji angielskiej Youth Exchange Handbook (746-EN) z roku 2008. Informacje zawarte w publikacji

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprawności harcerskich Organizacji Harcerzy ZHPnL

Regulamin sprawności harcerskich Organizacji Harcerzy ZHPnL Zatwierdzony Rozkazem L02/2012 Naczelnika OH-rzy ZHPnL z dnia 31 stycznia 2012 r. Regulamin sprawności harcerskich Organizacji Harcerzy ZHPnL 1 Sprawność to zdobyta i udowodniona działaniem umiejętność,

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Doradztwo zawodowe w szkole

Doradztwo zawodowe w szkole Doradztwo zawodowe w szkole Praktyczny program dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych wersja 1.0 Doradztwo zawodowe w szkole Praktyczny program dla dyrektorów i nauczycieli gimnazjów

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski

STATUT. Przedszkola Niepublicznego o nazwie. w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski STATUT Przedszkola Niepublicznego o nazwie w Stanisławowie Pierwszym, powiat legionowski ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niepubliczne Przedszkole o nazwie w brzmieniu Modelowe Przedszkole z elementami

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL I. Skrypt dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Redakcja skryptu: Paweł Przywara

TUTORIAL I. Skrypt dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania. Redakcja skryptu: Paweł Przywara 1 TUTORIAL I Skrypt dla studentów WyŜszej Szkoły Informatyki i Zarządzania Redakcja skryptu: Paweł Przywara 2 SPIS TREŚCI WSTĘP 3 ETYKIETA STUDENTA 5 ZASADY ZACHOWANIA SIĘ NA ZAJĘCIACH, CZYLI JAK KSZTAŁTOWAĆ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo