Uchwała Zarządu. United Nations Association Poland. z dnia 9 maja 2013 roku. ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Zarządu. United Nations Association Poland. z dnia 9 maja 2013 roku. ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu"

Transkrypt

1 Uchwała Zarządu United Nations Association Poland z dnia 9 maja 2013 roku ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu 1 W Stowarzyszeniu realizuje się program wolontariatu na zasadach określonych w załączniku nr 1 do uchwały Zatwierdza się wzór porozumienia o współpracy o którym mowa w 6 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia w brzmieniu zawartym w załączniku nr 2 do uchwały. 2. Zatwierdza się wzór aneksu do porozumienia o współpracy w brzmieniu zawartym w załączniku nr 3 do uchwały. 3. Zatwierdza się wzór karty wypadku stosowanej w przypadku wystąpienia zdarzenia z udziałem wolontariusza skutkującego urazem lub śmiercią w brzmieniu zawartym w załączniku nr 4 do uchwały. 3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu United Nations Association Poland z dnia 9 maja 2013 roku ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu PROGRAM WOLONTARIATU W UNITED NATIONS ASSOCIATION POLAND Zasady realizacji I. Definicje Ilekroć mowa jest o: Wolontariuszu należy przez to rozumieć osobę wykonującą na rzecz Stowarzyszenia świadczenia o charakterze wolontarystycznym, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z zm.); Komórce organizacyjnej należy przez to rozumieć organ, o którym mowa w 27a ust. 1 Statutu albo Biuro Zarządu, o którym mowa w 22 ust. 11; Szefie komórki organizacyjnej należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w 27a ust. 2 Statutu; Koordynatorze należy przez to rozumieć osobę, której powierzone zostały zadania z zakresu opieki, nadzoru, koordynacji pracy i komunikacji w stosunku do wolontariuszy wykonujących świadczenia na rzecz Stowarzyszenia; Projekcie należy przez to rozumieć zespół skoordynowanych działań na rzecz osiągnięcia jednostkowego celu; Porozumieniu należy przez to rozumieć umowę pomiędzy Stowarzyszeniem a Wolontariuszem o której mowa w art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. II. Podstawy realizacji programu 1. Program wolontariatu realizuje się na rzecz celów statutowych Stowarzyszenia. 2. Korzystanie przez Stowarzyszenie ze świadczeń wolontariuszy następuje na podstawie oraz na zasadach określonych w niniejszej uchwale, Statucie Stowarzyszenia oraz innych przepisach prawa. 3. Świadczenia realizowane przez wolontariuszy nie stanowią formy stosunku pracy, praktyk studenckich ani stażu, z zastrzeżeniem sytuacji szczególnych o których mowa w niniejszym regulaminie.

3 III. Zasady ogólne 1. Stowarzyszenie korzysta ze świadczeń wolontariuszy w ramach prowadzonych projektów lub jako element wspierania bieżącej działalności statutowej. 2. Szef komórki organizacyjnej uwzględnia potrzebę skorzystania ze świadczeń wolontariuszy przed przystąpieniem do realizacji projektu lub w ramach okresowego planowania bieżącej działalności podległych im komórek organizacyjnych. 3. Szef komórki organizacyjnej określa szacunkową liczbę wolontariuszy niezbędnych do realizacji projektu w zgłoszeniu przedstawianym Zarządowi do akceptacji przed rozpoczęciem danego projektu. 4. Potrzebę rekrutacji wolontariuszy do wsparcia działalności bieżącej podległych struktur szefowie komórek zgłaszają nadzorującemu członkowi Zarządu z odpowiednim wyprzedzeniem, w miarę potrzeb. 5. Maksymalną liczbę rekrutowanych wolontariuszy ustala: a) Zarząd w przypadkach opisanych w pkt. 3; b) Nadzorujący członek Zarządu w przypadkach opisanych w pkt. 4. IV. Opieka nad wolontariuszami 1. Bezpośredni nadzór nad realizacją świadczeń przez Wolontariusza wykonuje Koordynator. 2. Koordynator w szczególności monitoruje i rejestruje postęp Wolontariusza w realizacji ustalonych zadań, sprawuje nad nim opiekę merytoryczną oraz zapewnia wsparcie techniczne, a także jest osobą kontaktową we wszelkich sprawach związanych z wolontariatem. 3. Koordynator określa w porozumieniu z Wolontariuszem zakres realizowanych świadczeń, terminy oraz sposoby ich realizacji, a także wzajemnego informowania o postępach. Po dokonaniu powyższych ustaleń, Koordynator sporządza pisemną notatką, której kopię przekazuje Wolontariuszowi 4. Zadania Koordynatora w stosunku do wolontariuszy wspierających działalność bieżącą Stowarzyszenia wykonuje Dyrektor Biura Zarządu lub inny upoważniony przez Zarząd członek lub pracownik Stowarzyszenia. 5. Zadania koordynatora w stosunku do wolontariuszy realizujących działania w ramach projektu wykonuje szef komórki realizującej dany projekt lub wskazany przez niego członek danej komórki organizacyjnej. 6. Szef komórki organizacyjnej może wskazać koordynatora wolontariatu w danej komórce, realizującego swoje obowiązki w stosunku do wszystkich lub części prowadzonych przez daną komórkę projektów. Każdy realizowany przez komórkę organizacyjną projekt powinien posiadać określonego koordynatora wolontariatu. Osoba nadzorująca realizację całego projektu może jednocześnie pełnić funkcję koordynatora wolontariatu dla danego projektu.

4 V. Rekrutacja wolontariuszy 1. Rekrutacji wolontariuszy dokonuje się spośród osób, które zarejestrują swoje zainteresowanie realizowaniem świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. 2. Do procesu rekrutacji dopuszcza się wyłącznie osoby pełnoletnie, identyfikujące się z celami statutowymi Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust W rekrutacji mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie powyżej 16 roku życia, pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 4. Rekrutację przeprowadza Koordynator, po uzyskaniu właściwej zgody. 5. Informację o przeprowadzanej rekrutacji podaje się do wiadomości publicznej za pomocą dostępnych środków komunikacji, w tym w formie ogłoszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia. Informacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie zakresu działań oraz wymagania stawiane wolontariuszom. 6. Na stronie internetowej Stowarzyszenia publikuje się i na bieżąco uzupełnia informacje o ilości wolnych miejsc w ramach poszczególnych rekrutacji, zgodną z maksymalną liczbą rekrutowanych wolontariuszy. 7. Kandydaci na wolontariuszy rejestrują swoje zainteresowanie realizowaniem świadczeń na rzecz Stowarzyszenia za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Stowarzyszenia. Formularz zawiera prośbę o podanie danych kontaktowych oraz informację, iż wypełnienie formularza oznacza akceptację postanowień niniejszej uchwały. Za obsługę formularza odpowiada Biuro Zarządu. 8. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą szefa komórki, rekrutację można przeprowadzić w inny sposób niż określony w ust Proces rekrutacji może obejmować rozmowę kwalifikacyjną lub wezwanie do doręczenia dodatkowych informacji na temat kandydata na Wolontariusza. 10. Koordynator w porozumieniu z szefem komórki organizacyjnej dokonuje ocen rekrutacyjnych i selekcji kandydatów na wolontariuszy, z uwzględnieniem maksymalnej liczby rekrutowanych osób w ramach danego projektu. 11. W przypadku uzyskania większej ilości zgłoszeń w ramach jednego naboru wolontariuszy, szef danej komórki może, po uzgodnieniu z szefami innych komórek, zaproponować kandydatom na wolontariuszy realizowanie świadczeń w ramach innych projektów. 12. Informacje uzyskane od kandydatów w toku rekrutacji są przechowywane przez Biuro Zarządu i mogą być wykorzystywane w celu nawiązania kontaktu w przypadku kolejnych naborów wolontariuszy przeprowadzanych przez Stowarzyszenie. 13. O wynikach rekrutacji informuje się kandydatów indywidualnie, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Na stronie internetowej Stowarzyszenia podaje się informację o zakończeniu naboru i liczbie wybranych kandydatów.

5 VI. Porozumienie o współpracy 1. Stowarzyszenie korzysta ze świadczeń o charakterze wolontarystycznym wyłącznie po zawarciu pisemnego porozumienia o współpracy w tym zakresie z Wolontariuszem wyłonionymi w procesie rekrutacji. 2. Zakres realizowanych świadczeń objętych porozumieniem oraz termin ich wykonywania ustala koordynator w porozumieniu z Wolontariuszem oraz w zgodzie z wymogami danego projektu i zasadami ogólnymi. Wolontariusz i koordynator dokonują tych ustaleń przed podpisaniem porozumienia. 3. Wzór porozumienia jest określany przez Zarząd. Nie można dokonywać zmian w treści porozumienia bez zgody Zarządu. 4. Porozumienie z Wolontariuszem, niezależnie od specyfiki projektu lub czynności których dotyczy, zawiera się na czas określony, wynoszący powyżej 30 dni. 5. Dopuszcza się możliwość przedłużenia czasu obowiązywania porozumienia na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie i porozumieniu. 6. Przed przekazaniem porozumienia do Biura Zarządu, o którym mowa w pkt. 7, Koordynator zobowiązany jest sprawdzić, czy Wolontariusz spełnia wszystkie wymogi i kryteria określone w niniejszych zasadach. 7. Koordynator informuje Wolontariusza przed podpisaniem porozumienia o zasadach odbywania wolontariatu wynikających z niniejszego dokumentu, w tym o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz o ewentualnym ryzyku i zagrożeniu dla jego zdrowia w trakcie wykonywania świadczeń. Koordynator instruuje także Wolontariusza w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także innych istotnych szczegółach i wymaganiach na danym stanowisku. 8. Koordynator uzupełnia wzór porozumienia i przekazuje go Wolontariuszowi do podpisu. Wolontariusz jest zobowiązany podpisać porozumienie najpóźniej na 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji świadczeń. 9. Wolontariusz przekazuje podpisane porozumienie Koordynatorowi, który niezwłocznie po jego otrzymaniu składa je w Biurze Zarządu celem podpisu przez osoby upoważnione do reprezentowania Stowarzyszenia. 10. Koordynator odpowiedzialny jest za przekazanie Wolontariuszowi egzemplarza porozumienia podpisanego przez osoby upoważnione, nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. 11. Jeśli Koordynator uzna to za celowe, może on wystąpić z wnioskiem do Zarządu o przedłużenie obowiązywania porozumienia. Po uzyskaniu zgody Zarządu, Wolontariusz podpisuje aneks do porozumienia (zgodnie ze wzorem określonym przez Zarząd). Wymagania określone w pkt stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem iż przez pojęcie terminu planowanego rozpoczęcia realizowania świadczeń należy w tym przypadku rozumieć dzień następujący po dniu, w którym kończy się okres wskazany w 2 ust. 3 porozumienia.

6 1. Wolontariusz ma prawo do: VII. Prawa i obowiązki wolontariuszy a. pomocy i wsparcia ze strony Stowarzyszenia przy wykonywaniu swoich zadań; b. Uzyskiwania rzetelnych informacji o działalności Stowarzyszenia, w tym w zakresie zasad odbywania wolontariatu; c. Priorytetowego wstępu na wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie (jeśli wydarzenie jest publiczne); d. Szacunku i życzliwości w miejscu wykonywania świadczeń i poza nim. 2. Wolontariusz jest zobowiązany w szczególności do: a. Korzystania z poczty elektronicznej w domenie Stowarzyszenia wyłącznie do celów związanych z realizacją świadczeń; b. Nieprzekazywania osobom trzecim dostępu do swojej poczty elektronicznej oraz dokumentów Stowarzyszenia, jeśli nie zostały one podane do publicznej wiadomości; c. Nie wypowiadania się w imieniu Stowarzyszenia bez właściwego upoważnienia oraz niepodejmowania działań nieuzgodnionych z koordynatorem; d. Respektowania hierarchii obowiązującej w Stowarzyszeniu oraz stosowania się do zasad i przepisów, a także poleceń koordynatora i innych osób nadzorujących realizację zadań. VIII. Zobowiązania Stowarzyszenia wobec wolontariuszy 1. Stowarzyszenie w miarę swoich możliwości logistycznych ustala i odpowiednio przygotowuje stanowisko pracy dla wolontariusza. Wolontariusz może wykonywać świadczenia na rzecz Stowarzyszenia poza wyznaczonym miejscem pracy, na własną odpowiedzialność i po uzyskaniu zgody Koordynatora. 2. Stowarzyszenie zapewnia Wolontariuszowi wszelką pomoc oraz materiały niezbędne do realizowania przez niego uzgodnionych świadczeń. 3. Wolontariuszowi, który realizował świadczenia na rzecz Stowarzyszenia przez okres przynajmniej 45 dni można przydzielić, za zgodą Dyrektora Biura Zarządu, adres poczty elektronicznej w domenie Stowarzyszenia oraz dostęp do kanałów komunikacji elektronicznej lub innych systemów teleinformatycznych Stowarzyszenia, jeśli wykorzystanie takich środków jest celowe w świadczeniach realizowanych przez Wolontaeiusza. Z wnioskiem w tej sprawie każdorazowo występuje Koordynator. a) Wolontariuszom nie wolno udzielać dostępu do systemów obsługujących rachunkowość lub konta bankowe Stowarzyszenia. Dostęp wolontariuszy do danych osobowych przechowywanych przez Stowarzyszenie następuje za zgodą Zarządu i w zgodzie z innymi przepisami.

7 b) Po zakończeniu przez wolontariusza współpracy ze Stowarzyszeniem należy zamknąć możliwość dostępu do kanałów komunikacji elektronicznej i systemów teleinformatycznych za pośrednictwem jego danych. c) W przypadku poczty elektronicznej należy przed zamknięciem konta wolontariusza dokonać archiwizacji wszystkich wiadomości. 4. Wolontariusza zapoznaje się z zasadami wolontariatu, miejscami w których będzie realizował świadczenia oraz z innymi osobami działającymi na rzecz Stowarzyszenia. IX. Zaświadczenia i opinie 1. Stowarzyszenie wydaje na wniosek Wolontariusza zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń, w tym o zakresie wykonywanych zadań, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia żądania. 2. Stowarzyszenie wydaje zaświadczenie o którym mowa w pkt. 1 w trakcie wykonywania przez Wolontariusza świadczeń lub po ich zakończeniu. 3. Stowarzyszenie wydaje Wolontariuszowi, na jego wniosek, opinię o wykonywaniu przez niego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. 4. Wolontariusz zgłasza wniosek o którym mowa w pkt. 1 i 3 Dyrektorowi Biura Zarządu, za pośrednictwem Koordynatora. Koordynator przygotowuje i przekazuje Dyrektorowi Biura Zarządu projekt opinii, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku. 5. Koordynator każdorazowo po zakończeniu świadczeń (lub jeśli realizacja świadczeń trwa dłużej niż 6 miesięcy to w odstępach 3-miesięcznych) przygotowuje podsumowanie i ewaluację realizacji przez każdego wolontariusza uzgodnionych świadczeń. 6. Zaświadczenia i opinie wystawiane na rzecz Wolontariuszy są zatwierdzane i podpisywane przez właściwych Członków Zarządu. X. Członkowie i pracownicy jako wolontariusze 1. Pracownik zatrudniony przez Stowarzyszenie może realizować na jego rzecz działania w ramach wolontariatu tylko w przypadkach, gdy świadczenia o charakterze wolontarystycznym nie pokrywają się z działaniami wykonywanymi na podstawie zawartej umowy o pracę. Tę samą zasadę stosuje się w odniesieniu do innych umów cywilnoprawnych. 2. Członek Stowarzyszenia moze realizować świadczenia na jego rzecz jako Wolontariusz. W szczególności, porozumienie z członkiem Stowarzyszenia zawiera się jeśli wykonuje regularną działalność na rzecz Stowarzyszenia albo został powołany w skład osobowy komórki organizacyjnej. 3. Z szefem komórki organizacyjnej jest podpisywane porozumienie jeżeli nie jest pracownikiem Stowarzyszenia. XI. Finanse 1. Na realizację przez Wolontariusza zadań związanych ze środkami majątkowymi Stowarzyszenia wyraża zgodę Skarbnik. 2. W przypadku wystąpienia wątpliwości związanych ze sprawami finansowymi w trakcie realizacji świadczenia przez Wolontariusza, Koordynator zwraca się z prośbą o opinię do Skarbnika.

8 3. W przypadku gdy Wolontariusz zwolnił uprzednio Stowarzyszenie z obowiązków określonych w art. 45 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, Zarząd może zdecydować w uzasadnionych przypadkach o pokryciu, w uzgodnieniu z Wolontariuszem, kosztów podróży służbowych i diet, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Szczegółowe procedury dotyczące refundacji kosztów określa się w aneksie do porozumienia z wolontariuszem, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Stowarzyszeniu oraz wytycznymi Skarbnika. XII. Sposoby postępowania w razie wypadku z udziałem wolontariusza 1. Wolontariusz, będący stroną porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem jest objęty ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków na mocy przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Świadczenia z tytułu tego ubezpieczenia finansowane są z budżetu państwa. 2. Wolontariuszowi, który ulegnie wypadkowi przy wykonywaniu świadczeń wolontariackich w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną skutkującego urazem lub śmiercią przysługuje: a. renta z tytułu niezdolności do pracy, b. jednorazowe odszkodowanie, c. świadczenie zdrowotne w zakresie leczenia następstw wypadku lub choroby zawodowej. W razie nieszczęśliwego wypadku, który zakończy się śmiercią wolontariusza, członkom rodziny przysługuje zwrot kosztów pogrzebu oraz renta rodzinna i jednorazowe odszkodowanie. 3. Każdy członek, pracownik lub wolontariusz Stowarzyszenia, będący bezpośrednim świadkiem nieszczęśliwego wypadku z udziałem wolontariusza realizującego świadczenia na rzecz Stowarzyszenia zobowiązany jest natychmiast poinformować o zdarzeniu Koordynatora lub gdy jest to niemożliwe Biuro Zarządu, a także zanotować dane osobowe świadków i uczestników zdarzenia i przekazać je Dyrektorowi Biura Zarządu. 4. Koordynator każdorazowo wypełnia kartę wypadku (zgodnie ze wzorem, w 3 egzemplarzach). Wolontariusz obowiązany jest do przedstawienia koordynatorowi zaświadczenia lekarskiego dotyczącego wypadku. Koordynator uzyskuje również kopie porozumienia o współpracy i ewentualnych dokumentów zmieniających treść porozumienia przechowywanych przez Biuro Zarządu. 5. Kartę wypadku, zaświadczenie lekarskie oraz kopie porozumienia i dokumentów zmieniających jego treść Koordynator przesyła do właściwego oddziału ZUS. Po jednym egzemplarzu karty wypadku otrzymują: poszkodowany wolontariusz oraz Biuro Zarządu. 6. W przypadku pojawienia się wątpliwości dotyczących spraw opisanych w niniejszym rozdziale Koordynator zobowiązany jest niezwłocznie zasięgnąć opinii Dyrektora Biura Zarządu. XIII. Inne zasady 1. Wolontariuszom nie przekazuje się dokumentów Stowarzyszenia nieprzeznaczonych do wiadomości publicznej bez zgody Zarządu, chyba że Zarząd wydał taką zgodę zatwierdzając do realizacji projekt.

9 2. Wolontariuszowi nie umożliwia się dostępu do baz danych, w tym w szczególności do tych zawierających dane osobowe, bez zgody Zarządu, chyba że Zarząd wydał taką zgodę zatwierdzając do realizacji projekt. 3. W przypadkach, gdy wolontariusz nie realizuje świadczeń określonych umową, realizuje je w sposób niewłaściwy, nie stosuje się do uzgodnień poczynionych z koordynatorem lub nie wykazuje woli współpracy koordynator ma prawo zakończyć współpracę z wolontariuszem w trybie natychmiastowym i zwrócić się do Zarządu z wnioskiem o rozwiązanie porozumienia. 4. W przypadkach, gdy wolontariusz w rażący sposób naruszy zasady odbywania wolontariatu, postanowienia porozumienia o współpracy lub jego działania narażają interes Stowarzyszenia albo jego dobre imię, koordynator niezwłocznie wnosi do Zarządu o rozwiązanie porozumienia. Wnioski takie traktowane są priorytetowo. Zarząd może rozważyć podjęcie innych kroków prawnych w stosunku do wolontariusza. 5. Przed zgłoszeniem realizacji projektu Zarządowi lub przed przystąpieniem do realizacji zadań w ramach działalności bieżącej, szefowie komórek dokonują oceny, czy realizacja świadczeń w ramach projektu lub działalności bieżącej przez wolontariuszy może w sposób uprawdopodobniony narazić Stowarzyszenie na odpowiedzialność cywilną, w szczególności z tytułu szkód wywołanych przez wolontariusza. Jeśli ocena wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo, szefowie komórek zobowiązani są przedstawić Zarządowi rekomendację co do wykupienia ubezpieczenia OC. 6. W przypadkach, w których kandydat wolontariusza wyraża życzenie, by realizowanie przez niego świadczeń na rzecz Stowarzyszenia zaliczyć na poczet jego praktyk studenckich, zamieszcza o tym informację w formularzu o którym mowa w pkt. V.7. Przed podpisaniem porozumienia, Stowarzyszenie musi zawrzeć odpowiednią umowę w tym zakresie z uczelnią studenta. Wzór umowy stosowany przez uczelnię oraz szczegółowe wymagania dostarcza do Zarządu kandydat na wolontariusza. O podpisaniu umowy z uczelnią decyduje Zarząd. W przypadku, gdy taka umowa została zawarta, wobec studenta stosuje się w pierwszej kolejności postanowienia tej umowy, a następnie niniejsze zasady odbywania wolontariatu.

10 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu United Nations Association Poland z dnia 9 maja 2013 roku ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY zwane dalej Porozumieniem, zawarte w dniu... w... pomiędzy: stowarzyszeniem pod nazwą United Nations Association Poland z siedzibą w Warszawie przy.., wpisanym do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy (XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS , zwanym dalej Stowarzyszeniem i reprezentowanym przez:..;..; a., legitymującym/ą się dowodem osobistym/paszportem nr., wpisanym/ą do ewidencji ludności pod numerem PESEL., zamieszkałym/ą.., zwanym/ą dalej Wolontariuszem, zwanymi dalej łącznie Stronami, zaś indywidualnie Stroną, o następującej treści: 1 1. Strony zgodnie oświadczają, że zawierają Porozumienie, którego celem jest współdziałanie w zakresie wsparcia realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 2. Strony ustalają, że Porozumienie dotyczy nieodpłatnego wykonywania czynności o charakterze wolontarystycznym, o którym mowa w art. 42 i 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz ze zm.) Wolontariusz dobrowolnie zobowiązuje się wykonać w ramach Porozumienia następujące świadczenia: Świadczenie wykonywane przez Wolontariusza mają charakter nieodpłatny. 3. Strony uzgadniają, że czynności określone w ust. 1 będą wykonywane w okresie od... do Wolontariusz nie może powierzyć wykonywania świadczeń innej osobie bez uprzedniej zgody Stowarzyszenia.

11 5. Świadczenia będą wykonywane przez Wolontariusza w sposób uzgodniony z koordynatorem wskazanym przez Stowarzyszenie i zgodnie z obowiązującymi zasadami. Koordynator uzgodni także z Wolontariuszem terminy i miejsca wykonywania świadczeń, ich szczegółowy wykaz oraz sposoby wzajemnego informowania o realizacji świadczeń. Po dokonaniu powyższych ustaleń, Koordynator sporządza pisemną notatką, której kopię przekazuje Wolontariuszowi. 6. Wolontariusz zwalnia Stowarzyszenie z obowiązku pokrywania kosztów podróży służbowych, noclegów i diet. 7. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie wykonywanego Porozumienia, także po zakończeniu realizowania świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, zwłaszcza w zakresie danych osobowych, danych finansowych oraz informacji na temat działań Stowarzyszenia, które nie zostały podane do publicznej wiadomości. 8. W trakcie wykonywanych świadczeń Wolontariusz zobowiązuje się do przestrzegania zasad odbywania wolontariatu określonych aktami prawnymi obowiązującymi w Stowarzyszeniu. 3 Stowarzyszenie zobowiązuje się zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki do wykonywania przez Wolontariusza świadczeń, o których mowa w 2 Porozumienia. 4 W przypadku wyrządzenia przez Wolontariusza szkody podczas wykonywania świadczeń ponosi on pełną odpowiedzialność za jej spowodowanie na zasadach ogólnych Porozumienie może zostać rozwiązane w każdym czasie za porozumieniem obu Stron. 2. Stowarzyszenie może rozwiązać Porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach: a) nieprawidłowego wykonywania przez Wolontariusza świadczeń lub podejmowania działań w sposób nieuzgodniony z koordynatorem, b) wyrządzenia przez Wolontariusza szkody w stosunku do Stowarzyszenia, c) nieusprawiedliwionego niestawienia się Wolontariusza do wykonywania świadczeń w uzgodnionych dniach lub godzinach lub niewykonania świadczeń w ustalonym terminie, d) narażenia na szwank dobrego imienia Stowarzyszenia, e) podejmowania działań lub zachowania niezgodnego z celami Stowarzyszenia. 3. Wolontariusz może rozwiązać Porozumienie przed zakończeniem wykonywania świadczeń z ważnych powodów, w szczególności jeżeli względy zdrowotne nie pozwalają mu wykonywać świadczeń, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia Wolontariusz przekazuje Stowarzyszeniu autorskie prawa majątkowe do fotografii, nagrań, publikacji, tekstów, projektów graficznych, tłumaczeń i innych materiałów wykonanych i przekazanych Stowarzyszeniu w ramach wykonywania świadczeń objętych niniejszym Porozumieniem. 2. Stowarzyszenie otrzymuje wyłączne prawo wykorzystywania oraz rozpowszechniania materiałów o których mowa w ust. 1.

12 3. Wolontariusz zobowiązuje się do nieudostępniania i nierozpowszechniania materiałów o których mowa w ust. 1 bez pisemnej zgody Stowarzyszenia Stowarzyszenie jest zobowiązane do wydania na żądanie Wolontariusza zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń, w tym o zakresie wykonywanych zadań, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia żądania. 2. Stowarzyszenie wydaje zaświadczenie o którym mowa w ust. 1 w trakcie wykonywania przez Wolontariusza świadczeń lub po ich zakończeniu. 3. Stowarzyszenie zobowiązuje się do wydania Wolontariuszowi na jego żądanie pisemnej opinii o wykonywaniu przez niego świadczeń. Strony ustalają, że opinia może zostać wydana po zakończeniu wykonywania przez Wolontariusza świadczeń przewidzianych niniejszym Porozumieniem, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia prośby Dane osobowe Wolontariusza będą przetwarzane przez administratora danych, którym jest Stowarzyszenie, w celu realizacji Porozumienia, zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 2. Wolontariuszowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. 3. Stowarzyszenie zobowiązuje się zachować poufność otrzymanych danych osobowych i nie przekazywać ich innym podmiotom, chyba że taki obowiązek wynika z przepisów prawa. 9 Wolontariusz oświadcza, że został poinformowany przez Stowarzyszenie o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz o ewentualnym ryzyku i zagrożeniu dla jego zdrowia w trakcie wykonywania świadczeń. 10 W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz ze zm.) Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W przypadku zgodnej intencji obu Stron, Porozumienie może zostać przedłużone na okres wykraczający poza określony w 2 ust. 3, z zachowaniem rygoru formy pisemnej. 12 Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZ

13 Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu United Nations Association Poland z dnia 9 maja 2013 roku ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu ANEKS DO POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY ws. przedłużenia realizacji świadczeń określonych porozumieniem o współpracy pomiędzy: stowarzyszeniem pod nazwą United Nations Association Poland z siedzibą w Warszawie (KRS: ) a Wolontariuszem Strony porozumienia o współpracy zawartego w dniu. w. zgodnie oświadczają, iż przedłużają okres realizacji świadczeń wskazany w 2 ust. 3 wspomnianego porozumienia do dnia. Strony uzgadniają, iż zakres świadczeń określony 2 ust. 1 porozumienia zostaje rozszerzony o następujące zobowiązania wolontariusza: a).; b).; c).. Strony zgodnie oświadczają, iż wszystkie inne postanowienia tego porozumienia pozostają w mocy. Aneks sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Sporządzono dnia.. w.. STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZ

14 Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu United Nations Association Poland z dnia 9 maja 2013 roku ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu KARTA WYPADKU dot. wolontariusza realizującego świadczenia na rzecz stowarzyszenia pod nazwą United Nations Association Poland z siedzibą w Warszawie (KRS: )

15

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU

ROZDZIAŁ I. PRZEDMIOT KONKURSU Szczegółowe warunki konkursu na udzielanie odpłatnych (komercyjnych) świadczeń zdrowotnych w dziedzinie w Szpitalu Specjalistycznym im. Ludwika Rydygiera w Krakowie spółka z o.o. Nr KRS: 0000352784 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I

Wersja z dnia 7 marca 2014 r. WZÓR. Umowa o udzielenie wsparcia Nr../2014 Etap I Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 Do Zarządzenia nr 29/2013/2014 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Poddębicach z dnia 16 czerwca 2014 roku REGULAMIN STAŻY w projekcie ZAWÓD PRZEPUSTKĄ DO LEPSZEGO JUTRA współfinansowanym

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich

Regulamin świadczenia usług maklerskich Regulamin świadczenia usług maklerskich I. Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem określa prawa i obowiązki Millennium Domu Maklerskiego S.A. oraz jego klientów wynikające

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o.

świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Creamfinance Poland Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.retino.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy:

UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Załącznik nr 7 do SIWZ UMOWA NR NA DOSTAWĘ I WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU KADROWO-PŁACOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ (WZÓR) zawarta w, w dniu 20 roku, pomiędzy: Uniwersytetem Wrocławskim - reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 lipca 2011 r. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/22 USTAWA z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092. Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r.

Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Regulamin Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (wprowadzony uchwałą Rady Giełdy Nr 6/1024/2004 z dnia 24 lutego 2004 roku) Tekst ujednolicony, stan na dzień 8 maja 2004 r. Uwzględnia zmiany wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej)

Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) Regulamin świadczenia usług doradztwa inwestycyjnego przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (dla klientów bankowości osobistej) SPIS TREŚCI Rozdział 1. Postanowienia ogólne Rozdział 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy:

Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej. Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej Dokument Orange Polska S.A. Domena Hurt Numer umowy: POS/K -... Umowa o dostęp do kanalizacji kablowej, zwana dalej Umową Ramową, pomiędzy: Orange Polska Spółka Akcyjna,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY ul. Chałubińskiego 4/6 00-928 Warszawa SPECYFIK ACJ A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD

UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD UMOWA ZINTEGROWANA KONTA PLUS (tryb zawierania niniejszej Umowy przez środki porozumiewania się na odległość 1 ) BRCD (pieczątka /Partnera) NR UMOWY Nr Kartoteki Posiadacza Zawarta w dniu - - pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Rozdział I. Postanowienia Ogólne 1 Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług przez Rainet sp. z o.o. z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG MAKLERSKICH ORAZ PROWADZENIA RACHUNKÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH Wersja obowiązująca od dnia 14 maja 2012 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK

Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK Umowa o warunki wydawania Kart ŚKUP, zasilania PE, obsługę Kart ŚKUP oraz utrzymanie POK zawarta w dniu.. 2015 roku w Warszawie pomiędzy: mbankiem Spółką Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. na podstawie punktu 23.8 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r.

regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. regulamin udzielania Kredytu Gotówkowego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 22 lipca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu

Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Szczegółowe Warunki Konkursu Centrum Medyczne w Łańcucie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Certyfikat Akredytacyjny 9122.ZESP ISO 9001:2008 Szczegółowe Warunki Konkursu na świadczenia zdrowotne w zakresie badań tomografii komputerowej

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA OBRA - WARTA 2011-2015 Kwiecień 2012 Rozdział I Postanowienia ogólne Str. 2 1 1. Regulamin określa zasady ady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN E-migrant.pl

REGULAMIN E-migrant.pl REGULAMIN E-migrant.pl 1 Zasady Ogólne 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez Euro-Tax.pl sp. z o.o. (dalej zwana Euro-Tax.pl) w ramach marki działającej pod nazwą E-migrant.pl i przy

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662. Przepisy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3

Spis treści. Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2. Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu... 3 regulamin udzielania Kredytu Odnawialnego dla osób fizycznych w ramach Orange Finanse obowiązuje od 31 marca 2015 r. Spis treści Rozdział I Postanowienia Ogólne... 2 Rozdział II Warunki udzielenia Kredytu...

Bardziej szczegółowo