Uchwała Zarządu. United Nations Association Poland. z dnia 9 maja 2013 roku. ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uchwała Zarządu. United Nations Association Poland. z dnia 9 maja 2013 roku. ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu"

Transkrypt

1 Uchwała Zarządu United Nations Association Poland z dnia 9 maja 2013 roku ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu 1 W Stowarzyszeniu realizuje się program wolontariatu na zasadach określonych w załączniku nr 1 do uchwały Zatwierdza się wzór porozumienia o współpracy o którym mowa w 6 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia w brzmieniu zawartym w załączniku nr 2 do uchwały. 2. Zatwierdza się wzór aneksu do porozumienia o współpracy w brzmieniu zawartym w załączniku nr 3 do uchwały. 3. Zatwierdza się wzór karty wypadku stosowanej w przypadku wystąpienia zdarzenia z udziałem wolontariusza skutkującego urazem lub śmiercią w brzmieniu zawartym w załączniku nr 4 do uchwały. 3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2 Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu United Nations Association Poland z dnia 9 maja 2013 roku ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu PROGRAM WOLONTARIATU W UNITED NATIONS ASSOCIATION POLAND Zasady realizacji I. Definicje Ilekroć mowa jest o: Wolontariuszu należy przez to rozumieć osobę wykonującą na rzecz Stowarzyszenia świadczenia o charakterze wolontarystycznym, w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873 z zm.); Komórce organizacyjnej należy przez to rozumieć organ, o którym mowa w 27a ust. 1 Statutu albo Biuro Zarządu, o którym mowa w 22 ust. 11; Szefie komórki organizacyjnej należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w 27a ust. 2 Statutu; Koordynatorze należy przez to rozumieć osobę, której powierzone zostały zadania z zakresu opieki, nadzoru, koordynacji pracy i komunikacji w stosunku do wolontariuszy wykonujących świadczenia na rzecz Stowarzyszenia; Projekcie należy przez to rozumieć zespół skoordynowanych działań na rzecz osiągnięcia jednostkowego celu; Porozumieniu należy przez to rozumieć umowę pomiędzy Stowarzyszeniem a Wolontariuszem o której mowa w art. 44 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. II. Podstawy realizacji programu 1. Program wolontariatu realizuje się na rzecz celów statutowych Stowarzyszenia. 2. Korzystanie przez Stowarzyszenie ze świadczeń wolontariuszy następuje na podstawie oraz na zasadach określonych w niniejszej uchwale, Statucie Stowarzyszenia oraz innych przepisach prawa. 3. Świadczenia realizowane przez wolontariuszy nie stanowią formy stosunku pracy, praktyk studenckich ani stażu, z zastrzeżeniem sytuacji szczególnych o których mowa w niniejszym regulaminie.

3 III. Zasady ogólne 1. Stowarzyszenie korzysta ze świadczeń wolontariuszy w ramach prowadzonych projektów lub jako element wspierania bieżącej działalności statutowej. 2. Szef komórki organizacyjnej uwzględnia potrzebę skorzystania ze świadczeń wolontariuszy przed przystąpieniem do realizacji projektu lub w ramach okresowego planowania bieżącej działalności podległych im komórek organizacyjnych. 3. Szef komórki organizacyjnej określa szacunkową liczbę wolontariuszy niezbędnych do realizacji projektu w zgłoszeniu przedstawianym Zarządowi do akceptacji przed rozpoczęciem danego projektu. 4. Potrzebę rekrutacji wolontariuszy do wsparcia działalności bieżącej podległych struktur szefowie komórek zgłaszają nadzorującemu członkowi Zarządu z odpowiednim wyprzedzeniem, w miarę potrzeb. 5. Maksymalną liczbę rekrutowanych wolontariuszy ustala: a) Zarząd w przypadkach opisanych w pkt. 3; b) Nadzorujący członek Zarządu w przypadkach opisanych w pkt. 4. IV. Opieka nad wolontariuszami 1. Bezpośredni nadzór nad realizacją świadczeń przez Wolontariusza wykonuje Koordynator. 2. Koordynator w szczególności monitoruje i rejestruje postęp Wolontariusza w realizacji ustalonych zadań, sprawuje nad nim opiekę merytoryczną oraz zapewnia wsparcie techniczne, a także jest osobą kontaktową we wszelkich sprawach związanych z wolontariatem. 3. Koordynator określa w porozumieniu z Wolontariuszem zakres realizowanych świadczeń, terminy oraz sposoby ich realizacji, a także wzajemnego informowania o postępach. Po dokonaniu powyższych ustaleń, Koordynator sporządza pisemną notatką, której kopię przekazuje Wolontariuszowi 4. Zadania Koordynatora w stosunku do wolontariuszy wspierających działalność bieżącą Stowarzyszenia wykonuje Dyrektor Biura Zarządu lub inny upoważniony przez Zarząd członek lub pracownik Stowarzyszenia. 5. Zadania koordynatora w stosunku do wolontariuszy realizujących działania w ramach projektu wykonuje szef komórki realizującej dany projekt lub wskazany przez niego członek danej komórki organizacyjnej. 6. Szef komórki organizacyjnej może wskazać koordynatora wolontariatu w danej komórce, realizującego swoje obowiązki w stosunku do wszystkich lub części prowadzonych przez daną komórkę projektów. Każdy realizowany przez komórkę organizacyjną projekt powinien posiadać określonego koordynatora wolontariatu. Osoba nadzorująca realizację całego projektu może jednocześnie pełnić funkcję koordynatora wolontariatu dla danego projektu.

4 V. Rekrutacja wolontariuszy 1. Rekrutacji wolontariuszy dokonuje się spośród osób, które zarejestrują swoje zainteresowanie realizowaniem świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. 2. Do procesu rekrutacji dopuszcza się wyłącznie osoby pełnoletnie, identyfikujące się z celami statutowymi Stowarzyszenia, z zastrzeżeniem ust W rekrutacji mogą uczestniczyć osoby niepełnoletnie powyżej 16 roku życia, pod warunkiem przedstawienia pisemnej zgody rodziców lub opiekunów prawnych. 4. Rekrutację przeprowadza Koordynator, po uzyskaniu właściwej zgody. 5. Informację o przeprowadzanej rekrutacji podaje się do wiadomości publicznej za pomocą dostępnych środków komunikacji, w tym w formie ogłoszenia na stronie internetowej Stowarzyszenia. Informacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie zakresu działań oraz wymagania stawiane wolontariuszom. 6. Na stronie internetowej Stowarzyszenia publikuje się i na bieżąco uzupełnia informacje o ilości wolnych miejsc w ramach poszczególnych rekrutacji, zgodną z maksymalną liczbą rekrutowanych wolontariuszy. 7. Kandydaci na wolontariuszy rejestrują swoje zainteresowanie realizowaniem świadczeń na rzecz Stowarzyszenia za pomocą elektronicznego formularza zgłoszeniowego zamieszczonego na stronie internetowej Stowarzyszenia. Formularz zawiera prośbę o podanie danych kontaktowych oraz informację, iż wypełnienie formularza oznacza akceptację postanowień niniejszej uchwały. Za obsługę formularza odpowiada Biuro Zarządu. 8. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą szefa komórki, rekrutację można przeprowadzić w inny sposób niż określony w ust Proces rekrutacji może obejmować rozmowę kwalifikacyjną lub wezwanie do doręczenia dodatkowych informacji na temat kandydata na Wolontariusza. 10. Koordynator w porozumieniu z szefem komórki organizacyjnej dokonuje ocen rekrutacyjnych i selekcji kandydatów na wolontariuszy, z uwzględnieniem maksymalnej liczby rekrutowanych osób w ramach danego projektu. 11. W przypadku uzyskania większej ilości zgłoszeń w ramach jednego naboru wolontariuszy, szef danej komórki może, po uzgodnieniu z szefami innych komórek, zaproponować kandydatom na wolontariuszy realizowanie świadczeń w ramach innych projektów. 12. Informacje uzyskane od kandydatów w toku rekrutacji są przechowywane przez Biuro Zarządu i mogą być wykorzystywane w celu nawiązania kontaktu w przypadku kolejnych naborów wolontariuszy przeprowadzanych przez Stowarzyszenie. 13. O wynikach rekrutacji informuje się kandydatów indywidualnie, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Na stronie internetowej Stowarzyszenia podaje się informację o zakończeniu naboru i liczbie wybranych kandydatów.

5 VI. Porozumienie o współpracy 1. Stowarzyszenie korzysta ze świadczeń o charakterze wolontarystycznym wyłącznie po zawarciu pisemnego porozumienia o współpracy w tym zakresie z Wolontariuszem wyłonionymi w procesie rekrutacji. 2. Zakres realizowanych świadczeń objętych porozumieniem oraz termin ich wykonywania ustala koordynator w porozumieniu z Wolontariuszem oraz w zgodzie z wymogami danego projektu i zasadami ogólnymi. Wolontariusz i koordynator dokonują tych ustaleń przed podpisaniem porozumienia. 3. Wzór porozumienia jest określany przez Zarząd. Nie można dokonywać zmian w treści porozumienia bez zgody Zarządu. 4. Porozumienie z Wolontariuszem, niezależnie od specyfiki projektu lub czynności których dotyczy, zawiera się na czas określony, wynoszący powyżej 30 dni. 5. Dopuszcza się możliwość przedłużenia czasu obowiązywania porozumienia na zasadach przewidzianych w niniejszym regulaminie i porozumieniu. 6. Przed przekazaniem porozumienia do Biura Zarządu, o którym mowa w pkt. 7, Koordynator zobowiązany jest sprawdzić, czy Wolontariusz spełnia wszystkie wymogi i kryteria określone w niniejszych zasadach. 7. Koordynator informuje Wolontariusza przed podpisaniem porozumienia o zasadach odbywania wolontariatu wynikających z niniejszego dokumentu, w tym o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz o ewentualnym ryzyku i zagrożeniu dla jego zdrowia w trakcie wykonywania świadczeń. Koordynator instruuje także Wolontariusza w zakresie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także innych istotnych szczegółach i wymaganiach na danym stanowisku. 8. Koordynator uzupełnia wzór porozumienia i przekazuje go Wolontariuszowi do podpisu. Wolontariusz jest zobowiązany podpisać porozumienie najpóźniej na 10 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia realizacji świadczeń. 9. Wolontariusz przekazuje podpisane porozumienie Koordynatorowi, który niezwłocznie po jego otrzymaniu składa je w Biurze Zarządu celem podpisu przez osoby upoważnione do reprezentowania Stowarzyszenia. 10. Koordynator odpowiedzialny jest za przekazanie Wolontariuszowi egzemplarza porozumienia podpisanego przez osoby upoważnione, nie później niż w dniu rozpoczęcia realizacji świadczeń na rzecz Stowarzyszenia. 11. Jeśli Koordynator uzna to za celowe, może on wystąpić z wnioskiem do Zarządu o przedłużenie obowiązywania porozumienia. Po uzyskaniu zgody Zarządu, Wolontariusz podpisuje aneks do porozumienia (zgodnie ze wzorem określonym przez Zarząd). Wymagania określone w pkt stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem iż przez pojęcie terminu planowanego rozpoczęcia realizowania świadczeń należy w tym przypadku rozumieć dzień następujący po dniu, w którym kończy się okres wskazany w 2 ust. 3 porozumienia.

6 1. Wolontariusz ma prawo do: VII. Prawa i obowiązki wolontariuszy a. pomocy i wsparcia ze strony Stowarzyszenia przy wykonywaniu swoich zadań; b. Uzyskiwania rzetelnych informacji o działalności Stowarzyszenia, w tym w zakresie zasad odbywania wolontariatu; c. Priorytetowego wstępu na wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie (jeśli wydarzenie jest publiczne); d. Szacunku i życzliwości w miejscu wykonywania świadczeń i poza nim. 2. Wolontariusz jest zobowiązany w szczególności do: a. Korzystania z poczty elektronicznej w domenie Stowarzyszenia wyłącznie do celów związanych z realizacją świadczeń; b. Nieprzekazywania osobom trzecim dostępu do swojej poczty elektronicznej oraz dokumentów Stowarzyszenia, jeśli nie zostały one podane do publicznej wiadomości; c. Nie wypowiadania się w imieniu Stowarzyszenia bez właściwego upoważnienia oraz niepodejmowania działań nieuzgodnionych z koordynatorem; d. Respektowania hierarchii obowiązującej w Stowarzyszeniu oraz stosowania się do zasad i przepisów, a także poleceń koordynatora i innych osób nadzorujących realizację zadań. VIII. Zobowiązania Stowarzyszenia wobec wolontariuszy 1. Stowarzyszenie w miarę swoich możliwości logistycznych ustala i odpowiednio przygotowuje stanowisko pracy dla wolontariusza. Wolontariusz może wykonywać świadczenia na rzecz Stowarzyszenia poza wyznaczonym miejscem pracy, na własną odpowiedzialność i po uzyskaniu zgody Koordynatora. 2. Stowarzyszenie zapewnia Wolontariuszowi wszelką pomoc oraz materiały niezbędne do realizowania przez niego uzgodnionych świadczeń. 3. Wolontariuszowi, który realizował świadczenia na rzecz Stowarzyszenia przez okres przynajmniej 45 dni można przydzielić, za zgodą Dyrektora Biura Zarządu, adres poczty elektronicznej w domenie Stowarzyszenia oraz dostęp do kanałów komunikacji elektronicznej lub innych systemów teleinformatycznych Stowarzyszenia, jeśli wykorzystanie takich środków jest celowe w świadczeniach realizowanych przez Wolontaeiusza. Z wnioskiem w tej sprawie każdorazowo występuje Koordynator. a) Wolontariuszom nie wolno udzielać dostępu do systemów obsługujących rachunkowość lub konta bankowe Stowarzyszenia. Dostęp wolontariuszy do danych osobowych przechowywanych przez Stowarzyszenie następuje za zgodą Zarządu i w zgodzie z innymi przepisami.

7 b) Po zakończeniu przez wolontariusza współpracy ze Stowarzyszeniem należy zamknąć możliwość dostępu do kanałów komunikacji elektronicznej i systemów teleinformatycznych za pośrednictwem jego danych. c) W przypadku poczty elektronicznej należy przed zamknięciem konta wolontariusza dokonać archiwizacji wszystkich wiadomości. 4. Wolontariusza zapoznaje się z zasadami wolontariatu, miejscami w których będzie realizował świadczenia oraz z innymi osobami działającymi na rzecz Stowarzyszenia. IX. Zaświadczenia i opinie 1. Stowarzyszenie wydaje na wniosek Wolontariusza zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń, w tym o zakresie wykonywanych zadań, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia żądania. 2. Stowarzyszenie wydaje zaświadczenie o którym mowa w pkt. 1 w trakcie wykonywania przez Wolontariusza świadczeń lub po ich zakończeniu. 3. Stowarzyszenie wydaje Wolontariuszowi, na jego wniosek, opinię o wykonywaniu przez niego świadczenia, w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. 4. Wolontariusz zgłasza wniosek o którym mowa w pkt. 1 i 3 Dyrektorowi Biura Zarządu, za pośrednictwem Koordynatora. Koordynator przygotowuje i przekazuje Dyrektorowi Biura Zarządu projekt opinii, w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia wniosku. 5. Koordynator każdorazowo po zakończeniu świadczeń (lub jeśli realizacja świadczeń trwa dłużej niż 6 miesięcy to w odstępach 3-miesięcznych) przygotowuje podsumowanie i ewaluację realizacji przez każdego wolontariusza uzgodnionych świadczeń. 6. Zaświadczenia i opinie wystawiane na rzecz Wolontariuszy są zatwierdzane i podpisywane przez właściwych Członków Zarządu. X. Członkowie i pracownicy jako wolontariusze 1. Pracownik zatrudniony przez Stowarzyszenie może realizować na jego rzecz działania w ramach wolontariatu tylko w przypadkach, gdy świadczenia o charakterze wolontarystycznym nie pokrywają się z działaniami wykonywanymi na podstawie zawartej umowy o pracę. Tę samą zasadę stosuje się w odniesieniu do innych umów cywilnoprawnych. 2. Członek Stowarzyszenia moze realizować świadczenia na jego rzecz jako Wolontariusz. W szczególności, porozumienie z członkiem Stowarzyszenia zawiera się jeśli wykonuje regularną działalność na rzecz Stowarzyszenia albo został powołany w skład osobowy komórki organizacyjnej. 3. Z szefem komórki organizacyjnej jest podpisywane porozumienie jeżeli nie jest pracownikiem Stowarzyszenia. XI. Finanse 1. Na realizację przez Wolontariusza zadań związanych ze środkami majątkowymi Stowarzyszenia wyraża zgodę Skarbnik. 2. W przypadku wystąpienia wątpliwości związanych ze sprawami finansowymi w trakcie realizacji świadczenia przez Wolontariusza, Koordynator zwraca się z prośbą o opinię do Skarbnika.

8 3. W przypadku gdy Wolontariusz zwolnił uprzednio Stowarzyszenie z obowiązków określonych w art. 45 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, Zarząd może zdecydować w uzasadnionych przypadkach o pokryciu, w uzgodnieniu z Wolontariuszem, kosztów podróży służbowych i diet, na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Szczegółowe procedury dotyczące refundacji kosztów określa się w aneksie do porozumienia z wolontariuszem, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Stowarzyszeniu oraz wytycznymi Skarbnika. XII. Sposoby postępowania w razie wypadku z udziałem wolontariusza 1. Wolontariusz, będący stroną porozumienia zawartego ze Stowarzyszeniem jest objęty ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków na mocy przepisów ustawy z dnia 30 października 2002 r. o zaopatrzeniu z tytułu wypadków lub chorób zawodowych powstałych w szczególnych okolicznościach. Świadczenia z tytułu tego ubezpieczenia finansowane są z budżetu państwa. 2. Wolontariuszowi, który ulegnie wypadkowi przy wykonywaniu świadczeń wolontariackich w przypadku wystąpienia nagłego zdarzenia wywołanego przyczyną zewnętrzną skutkującego urazem lub śmiercią przysługuje: a. renta z tytułu niezdolności do pracy, b. jednorazowe odszkodowanie, c. świadczenie zdrowotne w zakresie leczenia następstw wypadku lub choroby zawodowej. W razie nieszczęśliwego wypadku, który zakończy się śmiercią wolontariusza, członkom rodziny przysługuje zwrot kosztów pogrzebu oraz renta rodzinna i jednorazowe odszkodowanie. 3. Każdy członek, pracownik lub wolontariusz Stowarzyszenia, będący bezpośrednim świadkiem nieszczęśliwego wypadku z udziałem wolontariusza realizującego świadczenia na rzecz Stowarzyszenia zobowiązany jest natychmiast poinformować o zdarzeniu Koordynatora lub gdy jest to niemożliwe Biuro Zarządu, a także zanotować dane osobowe świadków i uczestników zdarzenia i przekazać je Dyrektorowi Biura Zarządu. 4. Koordynator każdorazowo wypełnia kartę wypadku (zgodnie ze wzorem, w 3 egzemplarzach). Wolontariusz obowiązany jest do przedstawienia koordynatorowi zaświadczenia lekarskiego dotyczącego wypadku. Koordynator uzyskuje również kopie porozumienia o współpracy i ewentualnych dokumentów zmieniających treść porozumienia przechowywanych przez Biuro Zarządu. 5. Kartę wypadku, zaświadczenie lekarskie oraz kopie porozumienia i dokumentów zmieniających jego treść Koordynator przesyła do właściwego oddziału ZUS. Po jednym egzemplarzu karty wypadku otrzymują: poszkodowany wolontariusz oraz Biuro Zarządu. 6. W przypadku pojawienia się wątpliwości dotyczących spraw opisanych w niniejszym rozdziale Koordynator zobowiązany jest niezwłocznie zasięgnąć opinii Dyrektora Biura Zarządu. XIII. Inne zasady 1. Wolontariuszom nie przekazuje się dokumentów Stowarzyszenia nieprzeznaczonych do wiadomości publicznej bez zgody Zarządu, chyba że Zarząd wydał taką zgodę zatwierdzając do realizacji projekt.

9 2. Wolontariuszowi nie umożliwia się dostępu do baz danych, w tym w szczególności do tych zawierających dane osobowe, bez zgody Zarządu, chyba że Zarząd wydał taką zgodę zatwierdzając do realizacji projekt. 3. W przypadkach, gdy wolontariusz nie realizuje świadczeń określonych umową, realizuje je w sposób niewłaściwy, nie stosuje się do uzgodnień poczynionych z koordynatorem lub nie wykazuje woli współpracy koordynator ma prawo zakończyć współpracę z wolontariuszem w trybie natychmiastowym i zwrócić się do Zarządu z wnioskiem o rozwiązanie porozumienia. 4. W przypadkach, gdy wolontariusz w rażący sposób naruszy zasady odbywania wolontariatu, postanowienia porozumienia o współpracy lub jego działania narażają interes Stowarzyszenia albo jego dobre imię, koordynator niezwłocznie wnosi do Zarządu o rozwiązanie porozumienia. Wnioski takie traktowane są priorytetowo. Zarząd może rozważyć podjęcie innych kroków prawnych w stosunku do wolontariusza. 5. Przed zgłoszeniem realizacji projektu Zarządowi lub przed przystąpieniem do realizacji zadań w ramach działalności bieżącej, szefowie komórek dokonują oceny, czy realizacja świadczeń w ramach projektu lub działalności bieżącej przez wolontariuszy może w sposób uprawdopodobniony narazić Stowarzyszenie na odpowiedzialność cywilną, w szczególności z tytułu szkód wywołanych przez wolontariusza. Jeśli ocena wskazuje na wysokie prawdopodobieństwo, szefowie komórek zobowiązani są przedstawić Zarządowi rekomendację co do wykupienia ubezpieczenia OC. 6. W przypadkach, w których kandydat wolontariusza wyraża życzenie, by realizowanie przez niego świadczeń na rzecz Stowarzyszenia zaliczyć na poczet jego praktyk studenckich, zamieszcza o tym informację w formularzu o którym mowa w pkt. V.7. Przed podpisaniem porozumienia, Stowarzyszenie musi zawrzeć odpowiednią umowę w tym zakresie z uczelnią studenta. Wzór umowy stosowany przez uczelnię oraz szczegółowe wymagania dostarcza do Zarządu kandydat na wolontariusza. O podpisaniu umowy z uczelnią decyduje Zarząd. W przypadku, gdy taka umowa została zawarta, wobec studenta stosuje się w pierwszej kolejności postanowienia tej umowy, a następnie niniejsze zasady odbywania wolontariatu.

10 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu United Nations Association Poland z dnia 9 maja 2013 roku ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu POROZUMIENIE O WSPÓŁPRACY zwane dalej Porozumieniem, zawarte w dniu... w... pomiędzy: stowarzyszeniem pod nazwą United Nations Association Poland z siedzibą w Warszawie przy.., wpisanym do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy (XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego) pod numerem KRS , zwanym dalej Stowarzyszeniem i reprezentowanym przez:..;..; a., legitymującym/ą się dowodem osobistym/paszportem nr., wpisanym/ą do ewidencji ludności pod numerem PESEL., zamieszkałym/ą.., zwanym/ą dalej Wolontariuszem, zwanymi dalej łącznie Stronami, zaś indywidualnie Stroną, o następującej treści: 1 1. Strony zgodnie oświadczają, że zawierają Porozumienie, którego celem jest współdziałanie w zakresie wsparcia realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. 2. Strony ustalają, że Porozumienie dotyczy nieodpłatnego wykonywania czynności o charakterze wolontarystycznym, o którym mowa w art. 42 i 44 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz ze zm.) Wolontariusz dobrowolnie zobowiązuje się wykonać w ramach Porozumienia następujące świadczenia: Świadczenie wykonywane przez Wolontariusza mają charakter nieodpłatny. 3. Strony uzgadniają, że czynności określone w ust. 1 będą wykonywane w okresie od... do Wolontariusz nie może powierzyć wykonywania świadczeń innej osobie bez uprzedniej zgody Stowarzyszenia.

11 5. Świadczenia będą wykonywane przez Wolontariusza w sposób uzgodniony z koordynatorem wskazanym przez Stowarzyszenie i zgodnie z obowiązującymi zasadami. Koordynator uzgodni także z Wolontariuszem terminy i miejsca wykonywania świadczeń, ich szczegółowy wykaz oraz sposoby wzajemnego informowania o realizacji świadczeń. Po dokonaniu powyższych ustaleń, Koordynator sporządza pisemną notatką, której kopię przekazuje Wolontariuszowi. 6. Wolontariusz zwalnia Stowarzyszenie z obowiązku pokrywania kosztów podróży służbowych, noclegów i diet. 7. Wolontariusz zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji w zakresie wykonywanego Porozumienia, także po zakończeniu realizowania świadczeń na rzecz Stowarzyszenia, zwłaszcza w zakresie danych osobowych, danych finansowych oraz informacji na temat działań Stowarzyszenia, które nie zostały podane do publicznej wiadomości. 8. W trakcie wykonywanych świadczeń Wolontariusz zobowiązuje się do przestrzegania zasad odbywania wolontariatu określonych aktami prawnymi obowiązującymi w Stowarzyszeniu. 3 Stowarzyszenie zobowiązuje się zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki do wykonywania przez Wolontariusza świadczeń, o których mowa w 2 Porozumienia. 4 W przypadku wyrządzenia przez Wolontariusza szkody podczas wykonywania świadczeń ponosi on pełną odpowiedzialność za jej spowodowanie na zasadach ogólnych Porozumienie może zostać rozwiązane w każdym czasie za porozumieniem obu Stron. 2. Stowarzyszenie może rozwiązać Porozumienie ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach: a) nieprawidłowego wykonywania przez Wolontariusza świadczeń lub podejmowania działań w sposób nieuzgodniony z koordynatorem, b) wyrządzenia przez Wolontariusza szkody w stosunku do Stowarzyszenia, c) nieusprawiedliwionego niestawienia się Wolontariusza do wykonywania świadczeń w uzgodnionych dniach lub godzinach lub niewykonania świadczeń w ustalonym terminie, d) narażenia na szwank dobrego imienia Stowarzyszenia, e) podejmowania działań lub zachowania niezgodnego z celami Stowarzyszenia. 3. Wolontariusz może rozwiązać Porozumienie przed zakończeniem wykonywania świadczeń z ważnych powodów, w szczególności jeżeli względy zdrowotne nie pozwalają mu wykonywać świadczeń, z zachowaniem 7-dniowego terminu wypowiedzenia Wolontariusz przekazuje Stowarzyszeniu autorskie prawa majątkowe do fotografii, nagrań, publikacji, tekstów, projektów graficznych, tłumaczeń i innych materiałów wykonanych i przekazanych Stowarzyszeniu w ramach wykonywania świadczeń objętych niniejszym Porozumieniem. 2. Stowarzyszenie otrzymuje wyłączne prawo wykorzystywania oraz rozpowszechniania materiałów o których mowa w ust. 1.

12 3. Wolontariusz zobowiązuje się do nieudostępniania i nierozpowszechniania materiałów o których mowa w ust. 1 bez pisemnej zgody Stowarzyszenia Stowarzyszenie jest zobowiązane do wydania na żądanie Wolontariusza zaświadczenia o wykonywaniu świadczeń, w tym o zakresie wykonywanych zadań, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia żądania. 2. Stowarzyszenie wydaje zaświadczenie o którym mowa w ust. 1 w trakcie wykonywania przez Wolontariusza świadczeń lub po ich zakończeniu. 3. Stowarzyszenie zobowiązuje się do wydania Wolontariuszowi na jego żądanie pisemnej opinii o wykonywaniu przez niego świadczeń. Strony ustalają, że opinia może zostać wydana po zakończeniu wykonywania przez Wolontariusza świadczeń przewidzianych niniejszym Porozumieniem, w terminie 30 dni od dnia zgłoszenia prośby Dane osobowe Wolontariusza będą przetwarzane przez administratora danych, którym jest Stowarzyszenie, w celu realizacji Porozumienia, zgodnie z właściwymi przepisami prawa. 2. Wolontariuszowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania. 3. Stowarzyszenie zobowiązuje się zachować poufność otrzymanych danych osobowych i nie przekazywać ich innym podmiotom, chyba że taki obowiązek wynika z przepisów prawa. 9 Wolontariusz oświadcza, że został poinformowany przez Stowarzyszenie o przysługujących mu prawach i ciążących obowiązkach oraz o ewentualnym ryzyku i zagrożeniu dla jego zdrowia w trakcie wykonywania świadczeń. 10 W sprawach nieuregulowanych Porozumieniem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.) oraz ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz ze zm.) Wszelkie zmiany Porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W przypadku zgodnej intencji obu Stron, Porozumienie może zostać przedłużone na okres wykraczający poza określony w 2 ust. 3, z zachowaniem rygoru formy pisemnej. 12 Porozumienie zostało sporządzone w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZ

13 Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu United Nations Association Poland z dnia 9 maja 2013 roku ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu ANEKS DO POROZUMIENIA O WSPÓŁPRACY ws. przedłużenia realizacji świadczeń określonych porozumieniem o współpracy pomiędzy: stowarzyszeniem pod nazwą United Nations Association Poland z siedzibą w Warszawie (KRS: ) a Wolontariuszem Strony porozumienia o współpracy zawartego w dniu. w. zgodnie oświadczają, iż przedłużają okres realizacji świadczeń wskazany w 2 ust. 3 wspomnianego porozumienia do dnia. Strony uzgadniają, iż zakres świadczeń określony 2 ust. 1 porozumienia zostaje rozszerzony o następujące zobowiązania wolontariusza: a).; b).; c).. Strony zgodnie oświadczają, iż wszystkie inne postanowienia tego porozumienia pozostają w mocy. Aneks sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. Sporządzono dnia.. w.. STOWARZYSZENIE WOLONTARIUSZ

14 Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu United Nations Association Poland z dnia 9 maja 2013 roku ws. określenia zasad realizacji programu wolontariatu KARTA WYPADKU dot. wolontariusza realizującego świadczenia na rzecz stowarzyszenia pod nazwą United Nations Association Poland z siedzibą w Warszawie (KRS: )

15

Regulamin wolontariatu w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin wolontariatu w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin wolontariatu w Muzeum Okręgowym w Sandomierzu Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy regulamin wolontariatu zwany dalej Regulaminem określa: a) zasady wewnętrznej organizacji wolontariatu

Bardziej szczegółowo

WZÓR I. Porozumienie z wolontariuszem (wzór wg MPS)

WZÓR I. Porozumienie z wolontariuszem (wzór wg MPS) WZÓR I. Porozumienie z wolontariuszem (wzór wg MPS) POROZUMIENIE O WYKONYWANIU ŚWIADCZEŃ WOLONTARYSTYCZNYCH zawarte w dniu... w... pomiędzy :... z siedzibą w..., KRS nr..., reprezentowanym przez... zwanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY WOLONTARIUSZA

REGULAMIN PRACY WOLONTARIUSZA REGULAMIN PRACY WOLONTARIUSZA Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa zasady przyjmowania nowego wolontariusza, wykonywania świadczeń, zakończenia pracy wolontarystycznej, zadania wolontariusza, prawa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR A 022-14 /2013. Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce

ZARZĄDZENIE NR A 022-14 /2013. Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce ZARZĄDZENIE NR A 022-14 /2013 Prezesa Sądu Rejonowego w Sokółce z dnia 29 listopada 2013 roku w sprawie warunków oraz zasad odbywania praktyk studenckich, praktyk absolwenckich i wolontariatu w Sądzie

Bardziej szczegółowo

PREZES SĄDU REJONOWEGO w Radzyniu Podlaskim

PREZES SĄDU REJONOWEGO w Radzyniu Podlaskim PREZES SĄDU REJONOWEGO w Radzyniu Podlaskim Z A R Z Ą D Z E N I E NR 021-21/14 PREZESA SĄDU REJONOWEGO W RADZYNIU PODLASKIM z dnia 31 lipca 2014 roku w sprawie warunków oraz zasad odbywania praktyk studenckich,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY udziału w programie Mentoring Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

WZÓR UMOWY udziału w programie Mentoring Fundacji na rzecz Nauki Polskiej WZÓR UMOWY udziału w programie Mentoring Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Nr umowy: Data podpisania umowy: Miejsce podpisania umowy: Warszawa Strony: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin wolontariatu w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Kluzeka 6.

Regulamin wolontariatu w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Kluzeka 6. Regulamin wolontariatu w Domu Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Kluzeka 6. 1 Postanowienia ogólne: 1. Wolontariuszem może zostać pełnoletnia osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych lub

Bardziej szczegółowo

...... seria i numer dowodu osobistego/pesel......

...... seria i numer dowodu osobistego/pesel...... Umowa o wykonywanie świadczeń wolontariackich zawarta w dniu:... w... pomiędzy FUNDACJĄ SKRZYDLATY PIES z siedzibą w Bukownie: 32 332 Bukowno; ul. Kolejowa 4. KRS: 0000406555 NIP: 6372190744 REGON: 122491319

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Praktyka studencka

Informacje ogólne. 2. Praktyka studencka Załącznik do Zarządzenia nr 14/2016 Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 03 czerwca 2016 r. Zasady organizacji praktyk studenckich, praktyk absolwenckich, wolontariatów i staży dla osób

Bardziej szczegółowo

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania

U M O W A Z L E C E N I E nr /2015. o udzielenie zamówienia na realizację zadania zawarta w dniu... 2015 roku pomiędzy: U M O W A Z L E C E N I E nr /2015 o udzielenie zamówienia na realizację zadania Wrocławskim Centrum Zdrowia SP ZOZ Wrocław, z siedzibą 53-208 Wrocław, ul. Podróżnicza

Bardziej szczegółowo

Regulamin wolontariatu w Muzeum Pałacu w Wilanowie

Regulamin wolontariatu w Muzeum Pałacu w Wilanowie Regulamin wolontariatu w Muzeum Pałacu w Wilanowie Muzeum Pałac w Wilanowie, będąc instytucją kultury i natury, roztacza opiekę nad wieloma zabytkami stanowiącymi dziedzictwo narodowe. Do podstawowych

Bardziej szczegółowo

Umowa nr / o realizację stażu zawodowego

Umowa nr / o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych Umowa nr / o realizację stażu zawodowego zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową )

WZÓR UMOWY POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH (zwana dalej Umową ) Załącznik nr 6 do Umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na o świadczenie kompleksowej usługi na wydruk, konfekcjonowanie oraz wysyłkę imiennych zaproszeń na badania mammograficzne po zmianach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce z dnia 30.03.2015 r

Zarządzenie Nr 6/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce z dnia 30.03.2015 r Zarządzenie Nr 6/2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ustce z dnia 30.03.2015 r w sprawie wprowadzenia Regulaminu Klubu Wolontariusza działającego przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Prawo dot. wolontariatu przed wejściem w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prawo dot. wolontariatu przed wejściem w życie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie WOLONTARIAT Unormowania kwestii wolontariatu w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873), Nowelizacja ustawy z dnia 25 luty 2010

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY

UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY UMOWA O PRACĘ NA CZAS OKREŚLONY 1. "Pracodawcą": zawarta 2003 r. pomiędzy JP-Avax (Poland) Sp. z o.o. z siedzibą: ul., 00-0. Warszawa, zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym dla m.st. Warszawy pod nr KRS

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Regulamin stażu studenckiego organizowanego w ramach projektu Opracowanie i wdrożenie programu studiów inżynierskich geodezja i kartografia w Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Regulamin wolontariatu w Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu

Regulamin wolontariatu w Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu Regulamin wolontariatu w Przedszkolu Publicznym w Ślemieniu I. Postanowienia ogólne 1. Wolontariat jest inicjatywą nieodpłatną. 2. Celem wolontariatu jest niesienie bezinteresownej pomocy placówce przedszkolnej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Wolontariat. Unormowania kwestii wolontariatu w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o. wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873)

Wolontariat. Unormowania kwestii wolontariatu w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o. wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) Wolontariat Unormowania kwestii wolontariatu w myśl ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalno alności poŝytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) Prawo dot. wolontariatu przed wejściem

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/110/15 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 18 listopada 2015 r.

Uchwała nr 28/110/15 Zarządu Powiatu Kolneńskiego z dnia 18 listopada 2015 r. Uchwała nr 28/110/15 z dnia 18 listopada 2015 r. w sprawie ogłoszenia naboru na członków Komisji Konkursowej do reprezentowania organizacji pozarządowych w otwartym konkursie ofert na realizację w 2016

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO. nr..

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO. nr.. potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby Podziałanie: 4.1.2. Zwiększenie liczby Załącznik nr 1 do Regulaminu staży zawodowych UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO nr.. Zawarta w Białej

Bardziej szczegółowo

Regulamin VIII edycji Programu Wakacyjnych Staży Studenckich w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego

Regulamin VIII edycji Programu Wakacyjnych Staży Studenckich w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego Regulamin VIII edycji Programu Wakacyjnych Staży Studenckich w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego 1 Organizator programu VIII edycja Programu Wakacyjnych Staży Studenckich w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy :

UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : UMOWA NR... o udzielanie świadczeń w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami zawarta w dniu... w Gdańsku, pomiędzy : Załącznik Nr 1 do SWKO Szpitalem Dziecięcym Polanki im. Macieja

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Strona1 Załącznik do zarządzenia nr 58 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 15 kwietnia 2015 r. Regulamin organizacji staży zagranicznych w ramach projektu pt.: PWP Projektowanie gier i przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych

Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 17 /2011 Regulamin organizacji i finansowania obowiązkowych praktyk studenckich objętych programem studiów I i II stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy.

Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy. Regulamin studenckich praktyk zawodowych na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej w Bydgoszczy 1 Przepisy ogólne 1. Praktyka na Wydziale Technicznym w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA. z dnia 9 maja 2011 roku Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 93 /2011 PREZYDENTA MIASTA SKARŻYSKO KAMIENNA z dnia 9 maja 2011 roku w sprawie : określenia zasad, sposobu i trybu przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych przy

Bardziej szczegółowo

$ # g u i d { 3 0 F W OLON T A R I A T W OLON T A R I A T 3 5 1 3 W W 0-3 S ZK OLE S ZK OLE C A 2-4 A 5 A - B C F 2-9 8 E 6 C F D 6 6 3 9 A } # $

$ # g u i d { 3 0 F W OLON T A R I A T W OLON T A R I A T 3 5 1 3 W W 0-3 S ZK OLE S ZK OLE C A 2-4 A 5 A - B C F 2-9 8 E 6 C F D 6 6 3 9 A } # $ WOLONTARIAT W SZKOLE WOLONTARIAT = VOLONTARIUS w języku j łacińskim oznacza słowa s "dobrowolny lub "chętny" WOLONTARIAT dobrowolna, bezpłatna, świadoma działalność na rzecz innych, wykraczająca poza związki

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji i wykonywania wolontariatu w Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych w Lesznie

Regulamin organizacji i wykonywania wolontariatu w Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych w Lesznie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Miejskiego Biura Wystaw Artystycznych z dnia 28.08.2015 r. Regulamin organizacji w Miejskim Biurze Wystaw Artystycznych 1 1. Regulamin świadczenia pracy

Bardziej szczegółowo

Zawarta w, w dniu.. pomiędzy:

Zawarta w, w dniu.. pomiędzy: Załącznik nr 4 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA UMOWA nr /ŚAH/2015 dotycząca udziału w Projekcie ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA (zwanego dalej Projektem ), realizowanego

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO

UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO UMOWA NA REALIZACJĘ STAŻU ZAWODOWEGO Załącznik nr 3 do Regulaminu stażu zawodowego Zawarta w Krakowie w dniu pomiędzy: I. Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie z siedzibą al. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... w sprawie organizacji stażu

UMOWA TRÓJSTRONNA NR... w sprawie organizacji stażu Słupsk, dnia UMOWA TRÓJSTRONNA NR.... w sprawie organizacji stażu zawarta dnia.. w Słupsku pomiędzy: 1. Akademią Pomorską w Słupsku Adres: ul. Arciszewskiego 22a 76-200 Słupsk zwaną dalej,,kierujący na

Bardziej szczegółowo

Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014. zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy:

Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014. zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy: Umowa trójstronna o staż nr /S/KZII/2014 zawarta w Szczecinie w dniu.. r. pomiędzy: 1. Akademią Morską z siedzibą w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 1-2, NIP: 851-000-63-88, REGON: 000145129 zwaną w dalszej

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Załącznik do zarządzenia nr 126 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 25 sierpnia 2015 r. REGULAMIN ORGANIZACJI I ODBYWANIA 1-MIESIĘCZNYCH STAŻY STUDENCKICH w ramach Projektu pt.: UStuŚ Uniwersyteckie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 49 /2013 ZARZĄDU SPÓŁKI MEGREZ SP. Z O.O. W TYCHACH

ZARZĄDZENIE NR 49 /2013 ZARZĄDU SPÓŁKI MEGREZ SP. Z O.O. W TYCHACH ZARZĄDZENIE NR 49 /2013 ZARZĄDU SPÓŁKI MEGREZ SP. Z O.O. W TYCHACH W SPRAWIE ODBYWANIA STAŻY KIERUNKOWYCH (CZĄSTKOWYCH) W MEGREZ SP. Z O.O. W TYCHACH PRZEZ LEKARZY ZATRUDNIONYCH W INNYM PODMIOCIE LECZNICZYM

Bardziej szczegółowo

1 Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje:

1 Na potrzeby niniejszego regulaminu przyjmuje się następujące definicje: Regulamin organizacji staży w ramach projektu Partnerstwo- Aktywizacja- Staże- PAS - zadanie nr 1 Krajowe staże 3- miesięczne oraz zadanie nr 2 Zagraniczne staże 1- miesięczne 1 Na potrzeby niniejszego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY W ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe

UMOWA O WSPÓŁPRACY W ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe UMOWA O WSPÓŁPRACY W ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Umowa o współpracy na rzecz realizacji Projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego

Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Umowa nr../ o realizację stażu zawodowego Załącznik nr 5 do Regulaminu płatnych staży zawodowych zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ ( Umowa ) Załącznik nr 2 do Regulaminu Staży

UMOWA O STAŻ ( Umowa ) Załącznik nr 2 do Regulaminu Staży Pewniak na rynku pracy poszukiwane na rynku pracy specjalności na studiach II stopnia na kierunku Informatyka, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr Or/35/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 4 października 2005 roku

ZARZĄDZENIE Nr Or/35/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 4 października 2005 roku ZARZĄDZENIE Nr Or/35/Z/2005 Burmistrza Gminy i Miasta Lwówek Śląski z dnia 4 października 2005 roku w sprawie: Instrukcji szczegółowych zasad i trybu wykonywania przez wolontariuszy świadczeń na rzecz

Bardziej szczegółowo

Zasady dotyczące wykonywania świadczeń wolontarystycznych w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju

Zasady dotyczące wykonywania świadczeń wolontarystycznych w Sądzie Rejonowym w Jastrzębiu Zdroju Załączniki do zarządzenia Nr Adm 0181-18/11 Prezesa Sądu Rejonowego w Jastrzębiu Zdroju z dnia 8.07. 2011 r. Załącznik Nr 3 Zasady dotyczące wykonywania świadczeń wolontarystycznych w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOLONTARIATU FUNDACJI NA POMOC ZWIERZĘTOM

REGULAMIN WOLONTARIATU FUNDACJI NA POMOC ZWIERZĘTOM REGULAMIN WOLONTARIATU FUNDACJI NA POMOC ZWIERZĘTOM Organizacja wolontariatu odbywa się na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariatu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 13/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lutego 2015 r. Uchwała Nr 13/2015 Rady Wydziału Nauk Biologicznych Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sprawie organizacji praktyk nie objętych programem

Bardziej szczegółowo

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akcja Aktywizacja

UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akcja Aktywizacja UMOWA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akcja Aktywizacja Zawarta w dniu w Lublinie pomiędzy: Polską Giełdą Pracy Sp. z o.o., ul. Poznańska 29, 20-731 Lublin, reprezentowaną przez...., zwaną dalej Realizatorem

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. UMOWA udziału w Programie SKILLS - staże Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

WZÓR UMOWY. UMOWA udziału w Programie SKILLS - staże Fundacji na rzecz Nauki Polskiej UMOWA udziału w Programie SKILLS - staże Fundacji na rzecz Nauki Polskiej Nr umowy: Data podpisania umowy: Miejsce podpisania umowy: Warszawa Strony: Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP:521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie

REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie Załącznik do Uchwały nr 1/2014 Senatu WSBiO z dnia 26 lutego 2014 r. REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH W WYŻSZEJ SZKOLE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY im. Marszałka Józefa Piłsudskiego z siedzibą w Warszawie Na postawie

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W POLSCE- Krotoszyn 20 maja 2011 r. I. PODSTAWY PRAWNE WOLONTARIATU. Regulacja kwestii wolontariatu zawarta jest w :

WOLONTARIAT W POLSCE- Krotoszyn 20 maja 2011 r. I. PODSTAWY PRAWNE WOLONTARIATU. Regulacja kwestii wolontariatu zawarta jest w : Prezentacja autorstwa pani Angeliki Pasek Gilarskiej - prawniczki współpracującej z licznymi warszawskimi organizacjami pozarządowymi, przedstawiona podczas II Forum Organizacji Pozarządowych Powiatu Krotoszyńskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY W FUNDACJI KWIAT PAPROCI

REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY W FUNDACJI KWIAT PAPROCI REGULAMIN UDZIELANIA POMOCY W FUNDACJI KWIAT PAPROCI 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin udzielania pomocy w Fundacji KWIAT PAPROCI określa zasady gromadzenia i wypłacania środków dla podopiecznych Fundacji

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: UDZIELAJĄCYM ZAMÓWIENIE: WZÓR UMOWY Umowa Nr / /2015 zawarta w dniu..2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym INFLANCKA im. Krysi Niżyńskiej Zakurzonej Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej;

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Gdynia, dnia. ANKIETA

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Gdynia, dnia. ANKIETA Załącznik nr 1 do Regulaminu ANKIETA Imię i Nazwisko:..... Data i miejsce urodzenia:.. Adres zamieszkania:...... Numer PESEL:....... Tel. stacjonarny, tel. komórkowy, email:........ Wykształcenie:... Nazwa

Bardziej szczegółowo

Umowa o staż Przyjmującym na staż/przedsiębiorcą: ATOS sp, z o.o

Umowa o staż Przyjmującym na staż/przedsiębiorcą: ATOS sp, z o.o Umowa o staż zawarta w dniu...w..., pomiędzy: Przyjmującym na staż/przedsiębiorcą: ATOS sp, z o.o z siedzibą w Łodzi, ul. Widzewska 14, 92-229 Łódź, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ"

UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK POŻYCZKOPOSIADACZ UMOWA DOSTEPU DO SYSTEMU SPRZEDAŻY POŻYCZEK "POŻYCZKOPOSIADACZ" zawarta w dniu 2013-05-31 w.................... pomiędzy: Adamem Zawisza prowadzącym działalność gospodarcza na podstawie wpisu do ewidencji

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. UMOWA NR.. część..

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl. UMOWA NR.. część.. Załącznik nr 3 UMOWA NR.. część.. (zawarta zgodnie z postanowieniami art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych) W ramach Projektu pt.: GEOFUTURE Geofizyka w gospodarce przyszłości

Bardziej szczegółowo

Wolontariat. O czym należy wiedzieć angażując wolontariusza.

Wolontariat. O czym należy wiedzieć angażując wolontariusza. Wolontariat O czym należy wiedzieć angażując wolontariusza. Dla wielu organizacji pozarządowych zaangażowanie wolontariuszy w pracę organizacji jest często niezbędnym elementem ich funkcjonowania, a wysiłek

Bardziej szczegółowo

Uwaga! Instytucje angażujące małoletnich wolontariuszy mogą żądać od nich pisemnej zgody rodziców lub opiekunów.

Uwaga! Instytucje angażujące małoletnich wolontariuszy mogą żądać od nich pisemnej zgody rodziców lub opiekunów. O czym każdy wolontariusz powinien wiedzieć Zasady współpracy z wolontariuszami przedstawione zostały w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873) uchwalonej

Bardziej szczegółowo

o realizację stażu zawodowego

o realizację stażu zawodowego Umowa nr /ST-2015/192-U/EFS/4.1.2/2012 o realizację stażu zawodowego zawarta w Radomiu w dniu.. pomiędzy: a) Uniwersytetem Technologiczno-Humanistycznym im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z siedzibą przy

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE.../13

UMOWA ZLECENIE.../13 UMOWA ZLECENIE.../13 zawarta w dniu... pomiędzy Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym dla Krakowa

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w. nr KRS:.. NIP., REGON.. zwanym dalej Pracodawcą" reprezentowanym przez:

z siedzibą w. nr KRS:.. NIP., REGON.. zwanym dalej Pracodawcą reprezentowanym przez: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA Wzór Załącznik nr 3 do Regulaminu organizacji praktyk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 134/2015 ZARZĄDU POWIATU SIERADZKIEGO z dnia 12 listopada 2015 roku

UCHWAŁA NR 134/2015 ZARZĄDU POWIATU SIERADZKIEGO z dnia 12 listopada 2015 roku UCHWAŁA NR 134/2015 ZARZĄDU POWIATU SIERADZKIEGO z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie: zlecenia zadania publicznego na powierzenie realizacji zadania z zakresu pomocy społecznej pod nazwą: Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku)

REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader. (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) REGULAMIN PROMOCJI Aktywny Trader (do Promocji można przystąpić najpóźniej w dniu 31 grudnia 2015 roku) 1 DEFINICJE 1. Niniejsza Promocja o nazwie Aktywny Trader (dalej Promocja ) nie jest grą losową ani

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PRACĘ. zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą,... zwanym(ą) dalej Pracownikiem.

UMOWA O PRACĘ. zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą,... zwanym(ą) dalej Pracownikiem. UMOWA O PRACĘ zawarta w..., dnia..., pomiędzy:..., reprezentowaną przez:... zwanym dalej Pracodawcą, a zwanym(ą) dalej Pracownikiem. 1. ZATRUDNIENIE I RODZAJ PRACY. 1. Pracodawca zatrudnia Pracownika na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 6/2013 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS z dnia 1 października 2013 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich

Zarządzenie nr 6/2013 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS z dnia 1 października 2013 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich Zarządzenie nr 6/2013 Dziekana Wydziału Prawa i Administracji UMCS z dnia 1 października 2013 r. w sprawie regulaminu praktyk studenckich Na podstawie 17 ust. 6 regulaminu studiów w Uniwersytecie Marii

Bardziej szczegółowo

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:

Umowa nr..- /15. o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy: Umowa nr..- /15 o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawarta w dniu... 2015 r. w Poznaniu pomiędzy:., wpisanym do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy.. w Poznaniu, VIII Wydział

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, reprezentowana przez: Dyrektora Instytutu p,zwana dalej Uczelnią, oraz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, reprezentowana przez: Dyrektora Instytutu p,zwana dalej Uczelnią, oraz Załącznik 1 do Uchwały Nr 39/2014 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku UMOWA NR o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Program stypendiów fundowanych Inwestycja w przyszłość organizowany przez PBP ENAMOR Sp. z o.o.

REGULAMIN. Program stypendiów fundowanych Inwestycja w przyszłość organizowany przez PBP ENAMOR Sp. z o.o. REGULAMIN Program stypendiów fundowanych organizowany przez PBP ENAMOR Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Realizatorem Programu Stypendiów Fundowanych jest Przedsiębiorstwo Badawczo-Produkcyjne ENAMOR

Bardziej szczegółowo

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie

wpisany do...zwany dalej Przyjmującym Zamówienie Wzór załącznik nr 4 Umowa na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez psychologa klinicznego zawarta w dniu r. w Przeworsku pomiędzy: Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Przeworsku A ul.

Bardziej szczegółowo

Regulaminu Organizacji Praktyk Studentów Wydziału Finansów i Technologii Informatycznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej

Regulaminu Organizacji Praktyk Studentów Wydziału Finansów i Technologii Informatycznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Regulaminu Organizacji Praktyk Studentów Wydziału Finansów i Technologii Informatycznych Wyższej Szkoły Finansów i Prawa w Bielsku-Białej Bielsko-Biała 17 maja 2013 ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I ZADANIA

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zwana dalej Umową, zawartą w dniu. r. w Tarnowie pomiędzy:

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH. zwana dalej Umową, zawartą w dniu. r. w Tarnowie pomiędzy: Załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na kontrolę szczelności instalacji gazowych UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH zwana dalej Umową, zawartą w dniu. r. w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór)

UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) UMOWA Nr MWL/UCP/ /2015 (wzór) Załącznik nr 6 Zawarta w dniu.2015r. w Bydgoszczy pomiędzy: Muzeum Wojsk Lądowych, NIP: 554-272-84-85, REGON: 340274642, ul. Czerkaska 2, 85-641 Bydgoszcz, wpisanym do Rejestru

Bardziej szczegółowo

UMOWA O STAŻ Nr /FSS/PP/201. Zawarta w dniu.

UMOWA O STAŻ Nr /FSS/PP/201. Zawarta w dniu. Załącznik nr 10 do Regulaminu UMOWA O STAŻ Nr /FSS/PP/201. Zawarta w dniu. pomiędzy: 1. TECHNOPARK GLIWICE Sp. z o. o.,, ul. Konarskiego 18C, reprezentowaną przez Prezesa Technoparku prof. Jana Kosmola,

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA nr INES 2011/.../.. ustalająca warunku świadczenia wsparcia

(wzór) UMOWA nr INES 2011/.../.. ustalająca warunku świadczenia wsparcia (wzór) UMOWA nr INES 2011/.../.. ustalająca warunku świadczenia wsparcia na rzecz podmiotu ekonomi społecznej zawarta w ramach realizacji umowy z dnia 2 czerwca 2010 roku nr UDA-POKL.07.02.02-12-018/09-00

Bardziej szczegółowo

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia Załącznik nr 5A do SIWZ UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH nr.. zawarta w dniu. zwana dalej Umową powierzenia pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim Nr 2 im. Dr Jana Biziela w Bydgoszczy ul.

Bardziej szczegółowo

a Panem/Panią zamieszkałym/ą w.., PESEL. Zwanym/ą dalej Uczestnikiem projektu".

a Panem/Panią zamieszkałym/ą w.., PESEL. Zwanym/ą dalej Uczestnikiem projektu. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Integracja + Kwalifikacje + Doświadczenie = AKTYWIZACJA Wzór Załącznik nr 5 do Regulaminu organizacji praktyk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PIOTRKOWSKIEGO CENTRUM WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO PRZY STOWARZYSZENIU PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY HARC

REGULAMIN PIOTRKOWSKIEGO CENTRUM WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO PRZY STOWARZYSZENIU PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY HARC REGULAMIN PIOTRKOWSKIEGO CENTRUM WOLONTARIATU DZIAŁAJĄCEGO PRZY STOWARZYSZENIU PRZYJACIÓŁ DZIECI I MŁODZIEŻY HARC I. Postanowienia ogólne 1 1. Piotrkowskie Centrum Wolontariatu powstało na podstawie Uchwały

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA REKRUTACJI W CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA

PROCEDURA REKRUTACJI W CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA Załącznik do zarządzenia nr 59/2015/BKiS Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 września 2015 r. PROCEDURA REKRUTACJI W CENTRALI NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA 1. 1. Nabór kandydatów do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG Z ZAKRESU MEDYCYNY PRACY zawarta w dniu.. roku w Warszawie pomiędzy: Miastem stołecznym Warszawa Białołęckim Ośrodkiem Sportu z siedzibą ul. Światowida 56, 03-144 Warszawa, NIP

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 Zasady dotyczące wykonywania świadczeń wolontarystycznych w Sądzie Rejonowym w Żorach 1. 2. 3. 4.

Załącznik Nr 3 Zasady dotyczące wykonywania świadczeń wolontarystycznych w Sądzie Rejonowym w Żorach 1. 2. 3. 4. Załącznik Nr 3 Zasady dotyczące wykonywania świadczeń wolontarystycznych w Sądzie Rejonowym w Żorach 1. Wykonywanie świadczeń wolontarystycznych polega na dobrowolnym i nieodpłatnym wykonywaniu czynności

Bardziej szczegółowo

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK DYPLOMOWYCH NA STUDIACH II STOPNIA

ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK DYPLOMOWYCH NA STUDIACH II STOPNIA ZASADY ODBYWANIA PRAKTYK DYPLOMOWYCH NA STUDIACH II STOPNIA w Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych UW (EUROREG) na kierunku: gospodarka przestrzenna Postanowienia ogólne 1. Centrum Europejskich

Bardziej szczegółowo

Wolontariat i wolontariusze w poradni

Wolontariat i wolontariusze w poradni OPUBLIKOWANO: 1 GRUDNIA 2015 Wolontariat i wolontariusze w poradni Opracował: Marcin Majchrzak, radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH

UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG BROKERSKICH Załącznik nr 2 do regulaminu zawarta w dniu.. pomiędzy: Zakładem Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie przy ul. Szamockiej 3, 5, 01-748 Warszawa, NIP: 521-30-17-228,

Bardziej szczegółowo

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy a Panią/Panem, zamieszkałą/-ym w, legitymującą/-ym się dowodem osobistym nr

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy a Panią/Panem, zamieszkałą/-ym w, legitymującą/-ym się dowodem osobistym nr Umowa nr o wykonanie inicjatywy lokalnej polegającej zawarta w dniu. w. między: Gminą 1, z siedzibą w, reprezentowaną przez: Wójta, przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy 2, a Panią/Panem, zamieszkałą/-ym

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych,

Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych, Regulamin szkoleń i warsztatów w ramach projektu pt. Energetyka rozproszona gwarantem bezpieczeństwa energetycznego na terenach nisko zurbanizowanych, 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Projekt Postaw na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 niepotrzebne skreślić

Projekt Postaw na aktywność współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 1 niepotrzebne skreślić Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 1 Dyrektora PUP w Łukowie z dnia 08.01.2014 r. ze zmianami z dnia 26.09.2014 r. UMOWA NR.. UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Postaw na aktywność zawarta w dniu..2014 r. w Łukowie

Bardziej szczegółowo

UMOWA UŻYCZENIA. 1 Dyrektor Zespołu Szkół w Radzanowie udostępnia nieodpłatnie... w następujące dni tygodnia

UMOWA UŻYCZENIA. 1 Dyrektor Zespołu Szkół w Radzanowie udostępnia nieodpłatnie... w następujące dni tygodnia UMOWA UŻYCZENIA Zawarta w Zespole Szkół w Radzanowie, ul. Szkolna 16, 09-451 Radzanowo, dn. miedzy dyrektorem szkoły mgr Bolesławem Urbaniakiem zwanym Użyczającym, a - zwanym Wynajmującym, zam., tel. kontaktowy.,

Bardziej szczegółowo

Umowa stażu nr IRP/./staż-PR/DDP/2014

Umowa stażu nr IRP/./staż-PR/DDP/2014 Umowa stażu nr IRP/./staż-PR/DDP/2014 organizowanego w ramach projektu Droga do pracy współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr 68/2013 Rektora UKSW z dnia 27 września 2013r. REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W UKSW I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Załącznik do zarządzenia nr 68/2013 Rektora UKSW z dnia 27 września 2013r. REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W UKSW I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do zarządzenia nr 68/2013 Rektora UKSW z dnia 27 września 2013r. REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W UKSW I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studenckie praktyki zawodowe, zwane dalej praktykami na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce

Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce Załącznik do uchwały nr 2/VIII/13 Zarządu Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce z dnia 15.07.2013 r. Regulamin Biura Rady Ogrodów Botanicznych i Arboretów w Polsce I. Postanowienia ogólne 1 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE

REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE REGULAMIN STUDENCKICH PRAKTYK ZAWODOWYCH NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA KULTURĄ WIZUALNĄ AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w WARSZAWIE 1 Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie realizując

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZGARNIJ STAŻ!

REGULAMIN KONKURSU ZGARNIJ STAŻ! REGULAMIN KONKURSU ZGARNIJ STAŻ! I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ORGANIZATOR Organizatorami Konkursu "Zgarnij staż", zwanego dalej "Konkursem" jest firma Niczuk Metall PL Spółka Jawna z siedzibą w Wilimowie,11-041

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WOLONTARIATU W ZAKRESIE OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE GMINY MIASTO PUŁAWY

REGULAMIN WOLONTARIATU W ZAKRESIE OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE GMINY MIASTO PUŁAWY REGULAMIN WOLONTARIATU W ZAKRESIE OPIEKI NAD BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI NA TERENIE GMINY MIASTO PUŁAWY Organizacja wolontariatu odbywa się na warunkach i zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, reprezentowana przez: Dyrektora Instytutu p, zwana dalej Uczelnią, oraz

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Pl. Dąbrowskiego 2, 09-402 Płock, reprezentowana przez: Dyrektora Instytutu p, zwana dalej Uczelnią, oraz Załącznik 2 do Uchwały Nr 39/2014 Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku UMOWA NR o warunkach pobierania opłat związanych z odbywaniem studiów oraz opłat za usługi edukacyjne na studiach niestacjonarnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacji praktyk absolwenckich w Mo-BRUK S.A.

Regulamin organizacji praktyk absolwenckich w Mo-BRUK S.A. Regulamin organizacji praktyk absolwenckich w Mo-BRUK S.A. 1. Postanowienia ogólne 1. W celu zapewnienia sprawnej organizacji praktyk absolwenckich w Mo-BRUK S.A. określa się zasady organizacji praktyk

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO AGENCJA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO B I U R O K A D R REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH W AGENCJI BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO Program praktyk studenckich w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin wolontariatu Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Regulamin wolontariatu Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Regulamin wolontariatu Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Postanowienia ogólne Na mocy porozumienia zawartego pomiędzy Polskim Towarzystwem

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Załącznik nr 4 do wzoru umowy POROZUMIENIE W SPRAWIE POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH Pomiędzy: Wyższą Szkołą Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa działającą na podstawie wpisu do rejestru uczelni

Bardziej szczegółowo

Umowa nr... o realizację stażu

Umowa nr... o realizację stażu Załącznik do Regulaminu staży oraz przyznawania i wypłacania wynagrodzeń za staże w ramach projektu WSISiZ dla Gospodarki Opartej na Wiedzy (GOW Z nami ułożysz swoją przyszłość Umowa nr... o realizację

Bardziej szczegółowo