Przewodnik po Funduszu FAQ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przewodnik po Funduszu FAQ"

Transkrypt

1 Przewodnik po Funduszu FAQ Fundusz Mieszkań na Wynajem to inicjatywa podjęta przez Bank Gospodarstwa Krajowego, dzięki której poszerzy się oferta atrakcyjnych jakościowo i cenowo mieszkań do wynajęcia w największych polskich aglomeracjach. Pozwoli to na zwiększenie mobilności zawodowej Polaków i stworzy realną alternatywę dla kredytu hipotecznego. Wynajmując mieszkanie od właściciela instytucjonalnego, jakim jest Fundusz, najemca zyska pewność stabilności i przewidywalności decyzji właściciela mieszkania. Tworząc Fundusz Mieszkań na Wynajem chcemy stworzyć nowe standardy na rynku najmu i spopularyzować najem mieszkań realizowany przez instytucjonalnych wynajmujących. Fundusz Mieszkań na Wynajem działa na zasadach komercyjnych w oparciu o ustawę o funduszach inwestycyjnych. Aktualnie oferuje możliwość wynajmu mieszkań w Poznaniu, w budynku przy ulicy Saperskiej, do którego pierwsi Najemcy będą mogli się wprowadzić po 1 marca 2015 roku. O kolejnych nieruchomościach oddawanych pod wynajem będziemy informować na bieżąco za pośrednictwem strony Fundusz Mieszkań na Wynajem jest w trakcie analizy kilkudziesięciu projektów zlokalizowanych w największych aglomeracjach: warszawskiej, trójmiejskiej, krakowskiej, wrocławskiej, łódzkiej, poznańskiej i śląskiej. Łącznie jest to ponad mieszkań na różnych etapach budowy. Lokale te będą udostępniane najemcom w latach Lista najważniejszych pytań i odpowiedzi związanych z Funduszem Mieszkań na Wynajem oraz ofertą mieszkań do wynajęcia: 1. Kto może wynająć mieszkanie od Funduszu Mieszkań na Wynajem? Najemcą może zostać każda osoba indywidualna (osoba fizyczna) spełniająca kryteria finansowe określone przez Fundusz, niezależnie od tego czy jest osobą aktywną zawodowo (pracownikiem, pracodawcą), osobą uczącą się (studentem), czy emerytem lub rencistą. Do Umowy najmu może przystąpić, jako Najemca jedna lub więcej osób. W przypadku, gdy stroną umowy jest więcej niż jeden osoba, zdolność finansowa będzie analizowana zbiorczo możliwości finansowe poszczególnych osób mających być stroną umowy (umowa wspólna) będą składowymi całej wiarygodności finansowej umożliwiającej wynajem. Obecnie Fundusz Mieszkań na Wynajem nie oferuje możliwości najmu mieszkań klientom instytucjonalnym (osobom prawnym). Jeśli okaże się, że istnieje zainteresowanie najmem mieszkań ze strony klientów instytucjonalnych, Fundusz rozważy możliwość wprowadzenia takiej usługi do oferty (najem standardowy). 2. Czy mogę wynająć od Funduszu mieszkanie na cele inne niż mieszkaniowe? Nie, z wynajmowanego lokalu mieszkalnego można korzystać wyłącznie w celach mieszkaniowych. Nie można w nim prowadzić (w celach zarobkowych lub nieodpłatnie) jakiejkolwiek działalności usługowej, handlowej, produkcyjnej, politycznej, religijnej, dobroczynnej, reklamowej oraz jakichkolwiek działań naruszających porządek domowy, dobre obyczaje lub dobra osobiste innych osób. Mieszkania nie można także podnajmować innym osobom.

2 3. Kto może mieszkać ze mną w wynajmowanym mieszkaniu? Współużytkownikami mieszkania mogą być osoby zadeklarowane przez Najemcę, które mieszkają z nim na stałe lub korzystają z wynajmowanego mieszkania okresowo. Najemca zobowiązany jest podać Wynajmującemu liczbę takich osób oraz ich dane osobowe. 4. Na jaki okres mogę wynająć mieszkanie? Czy jest możliwość przedłużenia umowy na kolejny okres? Umowa najmu może zostać zawarta na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 120 miesięcy (10 lat - maksymalny okres określony w ustawie z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów) licząc od daty przekazania mieszkania Najemcy. Po tym okresie będzie możliwość przedłużenia umowy z Funduszem, o ile Najemca wystąpi z takim wnioskiem na 3 miesiące przed upływem ustalonego okresu najmu. Warunkiem przedłużenia umowy będzie porozumienie stron, co do rynkowych warunków kolejnego okresu najmu. 5. Czy jest możliwość skrócenia okresu najmu? Umowa jest zawarta na czas określony, zgodnie z wyborem Najemcy, bez możliwości jej wcześniejszego rozwiązania lub wypowiedzenia (za wyjątkiem przypadków wskazanych w umowie najmu). Najemca może w każdym czasie wystąpić z pisemnym wnioskiem o skrócenia okresu najmu, o ile wskaże innego najemcę, który zawrze z Najemcą i Wynajmującym umowę cesji, lub zawrze z Wynajmującym nową umowę najmu na tych samych warunkach, w szczególności, co do wysokości czynszu oraz okresu. Wynajmujący wyrazi zgodę na skrócenie okresu najmu po uregulowaniu przez Najemcę wszelkich płatności z tytułu Umowy oraz po otrzymaniu od nowego Najemcy wszelkich zabezpieczeń wymaganych na podstawie Umowy. 6. Jak kształtują się oferowane przez Fundusz ceny najmu w porównaniu do rynku? Ceny oferowane przez Fundusz są atrakcyjne w porównaniu do cen rynkowych. Potwierdzają to zarówno analizy przeprowadzone na nasze zlecenie przez zewnętrznych ekspertów rynku nieruchomości, jak i nasze własne badania rynku prowadzone na bieżąco w oparciu o ogólnodostępne oferty najmu w bezpośrednim otoczeniu naszej inwestycji. Badania te obejmują zarówno ceny, jak i standard oferowanych na wynajem mieszkań. Dodatkowe atuty najmu w ramach Funduszu Mieszkań na Wynajem to: wspomniany już standard oferowanych mieszkań, gwarancja stabilności warunków umowy, przewidywalność decyzji właściciela oraz poziom usług wsparcia dla najemców. 7. Ile kosztuje wynajęcie mieszkania? Wysokość czynszu zależy od okresu najmu według następujących przedziałów: 1. od 6 do 23 miesięcy

3 2. od 24 do 47 miesięcy 3. powyżej 48 miesięcy Im dłuższy okres najmu, tym niższa cena. Na stronie https://oferty.jakusiebie.pl cena podana przy ofercie danego mieszkania dotyczy okresu najmu od 24 do 47 miesięcy. W treści każdej oferty znajduje się szczegółowy cennik dotyczący pozostałych okresów najmu. Podstawowymi składnikami ceny najmu są: a. Czynsz należny z tytułu oddania Najemcy do używania mieszkania. Wysokość czynszu wynika z metrażu danego mieszkania oraz innych parametrów stanowiących o jego atrakcyjności takich jak np. rozkład mieszkania, standard wykończenia i wyposażenia, piętro, na którym mieszkanie się znajduje, widok z okna, usytuowanie względem stron świata, balkon, taras, ogródek, itp. Wysokość czynszu zależy także od okresu, na jaki zostanie zawarta umowa najmu; b. Opłaty eksploatacyjne rozumiane są, jako udział Najemcy (w części przypadającej na jego mieszkanie) w kosztach i opłatach ponoszonych przez Wynajmującego, które dotyczą nieruchomości, jako całości, w szczególności tych związanych z bieżącym utrzymaniem i funkcjonowaniem nieruchomości wspólnej, jej urządzeń i instalacji, a także napraw, prac konserwacyjnych oraz sprzątania nieruchomości; c. Opłaty licznikowe związane z indywidualnym zużyciem energii cieplnej, ciepłej i zimnej wody w wynajmowanym przez Najemcę mieszkaniu, a także koszty odprowadzenia ścieków, wywozu odpadów i utylizacji śmieci. Czynsz, opłaty eksploatacyjne i opłaty licznikowe są płatne przez Najemcę miesięcznie z góry, nie później niż do 10-go dnia każdego miesiąca. Opłaty eksploatacyjne i licznikowe są płatne w formie miesięcznych zaliczek i rozliczane raz w roku nie później niż do 31 marca każdego roku, na podstawie faktycznych kosztów poniesionych przez Wynajmującego na świadczenia eksploatacyjne. Najemca zapłaci ewentualną różnicę pomiędzy wpłaconymi zaliczkami, a jego faktycznym udziałem. W przypadku nadwyżki, nadpłata będzie zaliczona na poczet przyszłych zaliczek na opłaty eksploatacyjne i opłaty licznikowe. Czynsz podlega corocznej waloryzacji i jest automatycznie podwyższany ze skutkiem od 1 stycznia każdego roku, zgodnie z nominalnym wzrostem przeciętnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej na podstawie wskaźników i danych publikowanych przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 8. Co oznaczają i co zawierają opłaty indywidualne? Są to opłaty ponoszone przez Najemcę na podstawie umów zawartych bezpośrednio z dostawcami mediów i usług, a dotyczące kosztów związanych z: a. korzystaniem z usług telekomunikacyjnych (telefonu, Internetu), TV kablowej i innych urządzeń, które mogą być zamontowane w mieszkaniu; b. wymianą źródeł światła w mieszkaniu; c. bieżącymi naprawami wyposażenia (za wyjątkiem wyposażenia AGD), naprawami instalacji poza pionami (baterie umywalkowe, deski sedesowe itd.);

4 d. wykupieniem ubezpieczenia OC i ubezpieczenie mienia ruchomego stanowiącego własność Najemcy, a znajdującego się w mieszkaniu. 9. Na jakiej podstawie będę dokonywał płatności za wynajem mieszkania? Faktura będzie wystawiana do pierwszego dnia miesiąca, za który płatność jest należna i dostarczana Najemcy na wskazany przez niego adres Jakie są zobowiązania Wynajmującego? Wynajmujący jest zobowiązany do: a. przeprowadzania przeglądów okresowych rocznych lokalu oraz remontów i napraw, b. zapewnienia sprawnego działania istniejących instalacji i urządzeń związanych z budynkiem i umożliwiających Najemcy korzystanie z wody, ciepła, energii elektrycznej, dźwigów osobowych oraz innych instalacji i urządzeń stanowiących wyposażenie mieszkania. 11. Jaki jest standard mieszkań do wynajęcia oferowanych przez Fundusz Mieszkań na Wynajem? Mieszkania oferowane przez Fundusz Mieszkań na Wynajem będą wykonane w standardzie pod klucz. Oznacza to, iż wykończone będą wszystkie elementy mieszkania: podłogi, sufity, ściany, zamontowane drzwi wewnętrzne oraz oświetlenie. Oferowane mieszkania będą także miały kompleksowo wyposażone kuchnie i łazienki. Opis tego wyposażenia znajduje się w ofercie poszczególnych mieszkań. 11. Czy Najemca będzie mógł dokonywać zmian w standardzie wykończenia i wyposażenia mieszkania, które użytkuje? Najemca nie może dokonywać w mieszkaniu żadnych prac adaptacyjnych, budowalnych, czy zmian ingerujących w konstrukcję budynku oraz standard wykończenia i wyposażenia wnętrza. Przeprowadzenie takich prac będzie uprawniało Wynajmującego do żądania przywrócenia mieszkania do stanu pierwotnego na koszt Najemcy. Najemca może dokonywać drobnych bieżących napraw wyposażenia lub instalacji mieszkania, zgodnie z zakresem określonym w Instrukcji Technicznej stanowiącej załącznik do Umowy Najmu. 12. Czy poza mieszkaniem mogę wynająć także miejsce parkingowe lub komórkę lokatorską? Najemca może wynająć komórkę lokatorską, miejsce parkingowe położone na parkingu podziemnym lub naziemnym, o ile te są dostępne w danej lokalizacji. Ceny komórek lokatorskich i miejsc parkingowych są podane w cenniku znajdującym się na stronie https://oferty.jakusiebie.pl

5 13. Czy mogę zarezerwować mieszkanie przed jego obejrzeniem? Fundusz Mieszkań na Wynajem oferuje możliwość rezerwacji mieszkań znajdujących się aktualnie w ofercie na stronie Rezerwacje dokonywane są na etapie wstępnej komercjalizacji, czyli w czasie, gdy mieszkanie jest wykańczane i wyposażane zgodnie z opisem znajdującym się w ofercie. Rezerwacji można dokonać za pośrednictwem strony internetowej lub telefonicznie, kontaktując się z Centrum Obsługi Klienta Funduszu Mieszkań na Wynajem. Termin dostępności mieszkań określony jest w ofercie. Po tym terminie umówimy się na obejrzenie mieszkania. Po obejrzeniu mieszkania pozostanie jedynie dopełnienie formalności związanych z podpisaniem umowy najmu. Rezerwacje będą dokonywane zgodnie z kolejnością zgłoszeń. 14. Co to jest najem okazjonalny? Zgodnie z ustawą z dnia 21 czerwca 2001r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 150 ze zm.) istnieją dwie możliwości udostępnienia mieszkania przez właściciela (Wynajmujący) dla Najemcy. Umowa odpłatnego używania lokalu Umowa najmu okazjonalnego Mieszkania należące do Funduszu Mieszkań na Wynajem będą wynajmowane zgodnie z zasadami najmu okazjonalnego. Forma ta dotyczy jedynie lokali służących do zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych lokatorów Umowa najmu okazjonalnego określa wysokość czynszu oraz sposób rozliczeń opłat dodatkowych, np. za media lub sprzątanie budynku. Zawierana jest na z góry określony okres, który może ulec przedłużeniu. Zgodnie z Ustawą o ochronie praw lokatorów - niezbędną częścią umowy najmu okazjonalnego jest wskazanie alternatywnego miejsca zamieszkania, w przypadku rozwiązania umowy lub jej wygaśnięcia. W związku z tym Najemca jest zobowiązany do: złożenia oświadczenia w formie aktu notarialnego, w którym poddaje się on egzekucji i zobowiązuje się do opuszczenia lokalu w przypadku rozwiązania umowy najmu; wskazania innego lokalu, w którym będzie mógł zamieszkać w przypadku obowiązku opuszczenia mieszkania. Fundusz Mieszkań na Wynajem będzie korzystał z możliwości wypowiedzenia umowy najmu w wyjątkowych sytuacjach, takich jak np.: brak płatności za wynajem mieszkania oraz rażące naruszanie zasad użytkowania lokalu. 15. Jakich zabezpieczeń wymaga Fundusz Mieszkań na Wynajem od Najemcy? W ramach umowy najmu proponowanej przez Fundusz Mieszkań na Wynajem wymagane są następujące zabezpieczenia: 1. Kaucja (równowartość czynszu za 1 miesiąc i opłaty eksploatacyjnej). 2. Akt dobrowolnego poddania się egzekucji, co do obowiązku dokonania wszelkich płatności wymaganych zgodnie z umową. 3. Spełnienie wymagań związanych z najmem okazjonalnym: a. Akt dobrowolnego poddania się egzekucji, co do opróżnienia i wydania wynajmowanego mieszkania;

6 b. Oświadczenie o wskazaniu innego lokalu, w którym Najemca będzie mógł on zamieszkać w przypadku egzekucji obowiązku opróżnienia i wydania wynajmowanego mieszkania; c. Oświadczenie osoby, której przysługuje tytuł prawny do lokalu zamiennego. Zabezpieczenia opisane w punktach 2,3, sporządzane są w formie aktu notarialnego. Koszty notarialne związane ze sporządzaniem takich dokumentów ponosi Wynajmujący, o ile Najemca wyrazi zgodę na zawarcie aktu notarialnego przed wskazanym notariuszem. Zabezpieczenia te powinny zostać przekazane przez Najemcę w ciągu 7 dni od daty zawarcia umowy najmu, ale nie później niż w dacie przekazania mieszkania Najemcy. 16. W jaki sposób będzie weryfikowana moja zdolność do płacenia czynszu? Weryfikacja zdolności do regulowania zobowiązań wynikających z umowy (czynsz, opłaty za indywidualne zużycie mediów, inne) będzie realizowana w oparciu o dokumenty udostępnione przez potencjalnego najemcę. Będziemy prosili o dostarczenie następujących dokumentów: w przypadku osób pracujących: umowa o pracę (zlecenie, dzieło ) lub zaświadczenie o zarobkach, wyciąg z konta z ostatnich 3 miesięcy oświadczenie o posiadaniu / nieposiadaniu innych zobowiązań finansowych znacząco obniżających deklarowane dochody (np. kredyt, leasing, alimenty ). w przypadku studentów: zaświadczenie o przyznanym stypendium (socjalnym, naukowym), wyciąg z konta z ostatnich 3 miesięcy, oświadczenie o posiadaniu / nieposiadaniu innych zobowiązań finansowych znacząco obniżających deklarowane dochody. w przypadku emerytów i rencistów: ostatni odcinek emerytury / decyzja ZUS o przyznaniu renty, oświadczenie o posiadaniu / nieposiadaniu innych zobowiązań finansowych znacząco obniżających deklarowane dochody. Na stronie znajduje się kalkulator, dzięki któremu można samodzielnie zweryfikować swoje możliwości finansowe. Wynik tej weryfikacji ma jednak znaczenie jedynie poglądowe i nie jest równoznaczny z wynikiem prowadzonej przez nas weryfikacji finansowej. Samodzielne zweryfikowanie możliwości finansowych za pomocą kalkulatora na stronie ma charakter tylko i wyłącznie informacyjny. 17. Kiedy będę mógł się wprowadzić do mieszkania? Przekazanie mieszkania odbywa się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego po przekazaniu przez Najemcę wymaganych zabezpieczeń do Umowy najmu.

7 18. Czy będę mógł zameldować się w wynajmowanym mieszkaniu? Tak, Fundusz Mieszkań na Wynajem oferuje Najemcom możliwość zameldowania się w wynajmowanym mieszkaniu. Dotyczy to osób wskazanych, jako współużytkownicy w Umowie najmu. 19. Gdzie mogę uzyskać więcej informacji o mieszkaniach do wynajęcia? Wszystkim zainteresowanym ofertą mieszkań na wynajem zapraszamy do kontaktu z Centrum Obsługi Klienta Funduszu Mieszkań na Wynajem, czynnym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-18:00. Jesteśmy do Państwa dyspozycji: pod numerem telefonu: lub dla użytkowników wykonujących połączenie z telefonu komórkowego lub z zagranicy (koszt połączenia zgodny z taryfą operatora); pod adresem Centrum Obsługi Klienta Funduszu Mieszkań na Wynajem: udziela informacji i zapewnia wsparcie wszystkim osobom zainteresowanym najmem mieszkań od Funduszu Mieszkań na Wynajem, zapewnia pomoc w załatwieniu wszelkich spraw i formalności w zakresie wynikającym z umowy najmu.

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego

Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733. USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Kancelaria Sejmu s. 1/26 Dz.U. 2001 Nr 71 poz. 733 USTAWA z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.

Bardziej szczegółowo

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań

Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań Informator dla użytkowników i właścicieli mieszkań 2 Niniejsza publikacja została opracowana w ramach projektu Z prawem pod jednym dachem współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych

Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych Projekt z 20 czerwca 2011 Projekt założeń projektu ustawy o społecznych grupach mieszkaniowych I. OCENA CELOWOŚCI OPRACOWANIA PROJEKTU W dniu 4 marca 2011 r. Sejm RP przyjął uchwalony przez Radę Ministrów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA

ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W DWUETAPOWYM POSTĘPOWANIU OFERTOWYM NA NAJEM LOKALI PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWEJ I/LUB USŁUGOWEJ W TERMINALU PASAŻERSKIM NA LOTNISKU WARSZAWA/MODLIN

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ STAN PC Wrocław, dnia 01.04.2015 Rozdział I [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1 [ZAKRES REGULAMINU] 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r.

ZARZĄDZENIE. z dnia 24.04.2013 r. ZARZĄDZENIE z dnia 24.04.2013 r. Operatora - Stanisława Zakrzewskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą ELART z adresem: 00-710 Warszawa ul. Idzikowskiego 4 w przedmiocie: wprowadzenia nowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI INTERNET ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ EMULTINET SP. Z O.O. Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez EMULTINET Sp.

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN) 1. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ NETFAST SPÓŁKĘ CYWILNĄ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( REGULAMIN") 1. Definicje Niniejszy Regulamin został wydany na podstawie przepisów art. 384

Bardziej szczegółowo

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług;

2. Awaria nieprawidłowość funkcjonowania Sieci lub Urządzeń, skutkująca zaprzestaniem lub istotnym pogorszeniem jakości Usług; 1 Regulamin Operatora- Zakładu Elektroniki ISKO Spółka Cywilna z adresem: 96-300 Żyrardów ul. Izy Zielińskiej 36 A- świadczenia usług telekomunikacyjnych stosowany do umów o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne. 2. Definicje REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ SKAYNET SP. Z O.O. 1. Wstęp, postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez Skaynet Sp. z o.o., zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek

Regulamin udzielania pożyczek Projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 Załącznik do Uchwały Zarządu WMARR S.A. w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy

Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy Postępowanie przygotowawcze do założenia firmy Proces założycielski, czyli proces uruchamiania działalności gospodarczej, oznacza zorganizowanie nowego przedsiębiorstwa przez osobę nie będąca do tej pory

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XVIII/507/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali oraz pomieszczeń tymczasowych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasto Szczecin

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy

zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM, a Przedmiot umowy 1 U M O W A Nr najmu lokalu użytkowego na czas oznaczony WZÓR umowa na 3 lata zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: 1. Miastem Stołecznym Warszawa, w imieniu którego działa:... zwanym dalej WYNAJMUJĄCYM,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW I POŻYCZEK KONSUMENCKICH SPÓŁDZIELCZEJ KASY OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWEJ I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa, z zastrzeżeniem ust.3, zasady udzielania przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego

Regulamin działalności pożyczkowej. Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/2013 Rady Nadzorczej Funduszu Pożyczkowego Województwa Świętokrzyskiego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z dnia 8 lipca 2013 roku Regulamin działalności pożyczkowej

Bardziej szczegółowo

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej.

PALIW GAZOWYCH. Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. PALIW GAZOWYCH Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej. Dokument dotyczy praw konsumentów pobierających paliwa gazowe

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu

Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów. 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych dostępu do Internetu przez wel.com mobile dla Abonentów 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin określa zasady świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK

Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Załącznik nr 1 do Umowy o świadczenie Usługi Dostęp do Internetu przez INTERKAR KOMPUTER-SERWIS w PROMOCJI E-FAKTURA - NADAJNIK Regulamin Promocji E-FAKTURA NADAJNIK na świadczenia Usługi Dostęp do Internetu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r.

Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. GP-OR.0050.5923.2014 Zarządzenie nr 5923/2014 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 7 maja 2014 r. w sprawie zasad najmu lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych na okres do lat 3 oraz szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE

Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE Regulamin Świadczenia Usługi Internet Biznes DSL przez GTS Poland Sp. z o.o. zwaną dalej Operatorem 1. DEFINICJE 1. Pojęcia niezdefiniowane w 1, a zdefiniowane w Ustawie, użyte zostały w Regulaminie Świadczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. -

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN. Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin Konta dla osób fizycznych w Euro Banku S.A., zwany dalej Regulaminem, określa warunki otwierania,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w.

Regulamin Ś wiadczenia Usług Telekomunikacyjnych przez P.H.U. DatexNet Waldemar Śtawski dla odbiorco w. 1. Przedmiot regulaminu i postanowienia wstępne. 1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie określają : - tryb i warunki zawierania, rozwiązywania oraz wygaśnięcia umów, - zasady wnoszenia płatności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen.

Abonent Użytkownik lub inny podmiot będący stroną umowy o Rejestrację i Utrzymanie Nazwy Domeny internetowej z właściwym Rejestrem Nazw Domen. Regulamin Serwisu premium.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: premium.pl lub Operator lub Usługodawca premium.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie,

Bardziej szczegółowo