MONITOR księgowego nr 10(278) dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania"

Transkrypt

1 MONITOR księgowego nr 10(278) dodatek nr 8 Temat na czasie Paweł Muż ekonomista, redaktor MONITORA księgowego, specjalista ds. rachunkowości Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania Ustalanie wartości początkowej środka trwałego zasady ogólne 3 Ulepszenie środka trwałego jako element powiększający wartość początkową 5 Remont środka trwałego jako koszt bezpośredni 5 Odpowiedzi na pytania 6 1. Czy zakup opon zimowych/letnich jest ulepszeniem samochodu Jak rozliczyć zakup samochodu z dodatkowym kompletem opon Czy przeprowadzony remont samochodu przed przyjęciem go do użytkowania zwiększa jego wartość początkową Czy wydatki na ubezpieczenie OC, AC, NNW poniesione przed przyjęciem samochodu do używania zwiększają jego wartość początkową Czy koszty delegacji pracownika powiększają wartość początkową środka trwałego Czy koszty pobytu delegacji pracowników sprzedawcy podwyższają wartość początkową środka trwałego Czy zakup samochodu o wartości nieprzekraczającej 3500 zł można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Czy podatek od czynności cywilnoprawnych powiększa wartość początkową zakupionego samochodu Czy montaż instalacji gazowej w samochodzie zwiększa jego wartość początkową października maja 2015 r r. dodatek do MONITORA Dodatek księgowego do Mk nr 20(240) ISSN (278)

2 2 Amortyzacja czy koszt bezpośredni 10. Czy montaż instalacji gazowej w samochodzie prywatnym może być zaliczony bezpośrednio w koszty działalności Czy opłaty rejestracyjne zwiększają wartość początkową samochodu Czy koszty obsługi kredytu zwiększają wartość początkową zakupionego samochodu Czy umieszczenie reklamy na samochodzie można ująć bezpośrednio w kosztach podatkowych Czy koszty transportu środka trwałego wraz z towarem powinny proporcjonalnie zwiększyć wartość początkową Czy instalacja sieci komputerowej zwiększa wartość początkową serwera czy budynku Czy wykupienie rozszerzonej gwarancji na środek trwały zwiększa jego wartość początkową Czy oprogramowanie OEM zwiększa wartość początkową komputera Czy zakup oprogramowania w wersji BOX lub wersji cyfrowej zwiększa wartość początkową komputera Czy oprogramowanie w chmurze zwiększa wartość początkową komputera Czy zakup programu antywirusowego zwiększa wartość początkową komputera Czy wymiana monitora na nowy zwiększa wartość początkową komputera Czy monitor może być oddzielnym składnikiem majątku Czy drukarka stanowi element wartości początkowej środka trwałego Czy podatek od gruntu zwiększa wartość początkową budowanej na nim nieruchomości Czy zwrot kosztów za podróż pracownika prywatnym samochodem zwiększa wartość początkową środka trwałego Czy wydatek na opracowanie wniosku o dotację zwiększa wartość początkową zakupionego z niej środka trwałego Czy wydatki na zieleń zwiększają wartość początkową budynku Czy położenie kostki brukowej przed budynkiem należącym do firmy zwiększa wartość budynku Czy koszt monitoringu można zaliczyć bezpośrednio do kosztów Czy wybudowanie podjazdu dla niepełnosprawnych podwyższa wartość początkową budynku Czy koszty ubezpieczenia na życie zwiększają wartość początkową środka trwałego Czy koszty zabezpieczenia hipotecznego zwiększają wartość początkową środka trwałego Czy koszty kredytu dotyczące kilku środków trwałych mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio Czy premia za wcześniejsze wykonanie budowy stanowi element wartości początkowej Czy koszty promocji projektu zwiększają wartość początkową Czy zestaw mebli o wartości łącznej powyżej 3500 zł można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów...31

3 Amortyzacja czy koszt bezpośredni 3 Amortyzacja czy koszt bezpośredni odpowiedzi na pytania Środki trwałe są w wielu (jeśli nie w większości) przedsiębiorstwach kluczowym zasobem prowadzonej działalności gospodarczej. Im większy jest ich udział w ogólnej wartości aktywów, tym większego znaczenia nabiera atyka prawidłowej ich wyceny nie tylko według prawa bilansowego, ale w szczególności według uregulowań ustaw o podatku dochodowym. Podstawowa trudność związana jest z wyborem, czy dany wydatek musi stanowić element wartości początkowej środka trwałego, czy też możliwe jest ujęcie go bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu. Ze względu na fakt, że praktyka gospodarcza jest znacznie bogatsza niż regulujące ją przepisy, zagadnienia dotyczące tego wyboru przedstawiamy w formie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Podatnicy inwestujący we własne środki trwałe powinni przede wszystkim prawidłowo zakwalifikować wydatki na ten cel. Jest to o tyle istotne, że prawidłowe zakwalifikowanie wydatku wpływa na podstawę opodatkowania, a w konsekwencji na wysokość podatku dochodowego. To zaś jest niemożliwe bez znajomości sposobu ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego zasady ogólne Na sposób ustalania wartości początkowej wpływa sposób pozyskania środków trwałych. W przypadku: zakupu środka trwałego wartość początkowa to cena nabycia. Za cenę nabycia (art. 22g ust. 3 updof oraz art. 16g ust. 3 updop) uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku. Cenę nabycia koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego. Wartość początkową składników majątku wymagających montażu powiększa się o wydatki poniesione na ich montaż, zakupu środka trwałego nabytego częściowo odpłatnie wartość początkowa to cena nabycia, powiększona o wartość przychodu z tytułu częściowo odpłatnego świadczenia. Ustawy podatkowe wskazują bowiem, że (art. 22g ust. 1 pkt 1a updof i art. 16g ust. 1 pkt 1a updop) wartość początkową 20 maja 2015 r. Dodatek do Mk nr 10(278)

4 4 Amortyzacja czy koszt bezpośredni środków trwałych w razie ich częściowo odpłatnego nabycia stanowi cena nabycia powiększona o wartość przychodu stanowiącego różnicę między ceną rynkową stosowaną w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika, czyli ceną nabycia, wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie wartość początkowa to koszt wytworzenia. Za koszt wytworzenia, stosownie do art. 22g ust. 4 updof i art. 16g ust. 4 updop, uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, koszty wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi i inne koszty, które dają się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Natomiast do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży, pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Ponadto podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych do kosztu wytworzenia nie mogą zaliczyć wartości pracy własnej, małżonka i małoletnich dzieci. Cenę nabycia koryguje się o różnice kursowe naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego. Wartość początkową składników majątku wymagających montażu powiększa się o wydatki poniesione na ich montaż, inwestycji w obcym środku trwałym wartość początkowa to odpowiednio cena nabycia lub koszt wytworzenia, w zależności od rodzaju inwestycji (art. 22g ust. 7 updof i art. 16g ust. 7 updop), nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wartość początkowa to wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości (art. 22g ust. 1 pkt 3 updof i art. 16g ust. 1 pkt 3 updop), nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną wartość początkowa (art. 22g ust. 1 pkt 4 updof i art. 16g ust. 1 pkt 4 updop) to: wartość początkowa, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany, wartość wydatków poniesionych na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie jeżeli przedmiot wkładu nie był amortyzowany, cena określona w umowie lub wartość rynkowa jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie, przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową wartość początkowa to: wartość początkowa, od której były dokonywane odpisy amortyzacyjne, wartość poniesionych wydatków na nabycie lub wytworzenie składników majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie jeżeli rzeczy te nie były amortyzowane, otrzymania środków trwałych w związku z likwidacją spółki lub osoby prawnej wartość początkowa to wartość ustalona przez podatnika, nie wyższa jednak od ich wartości rynkowej. Wydatki na środki trwałe zasadniczo nie podlegają zaliczeniu bezpośrednio w koszty. Wyjątkiem są składniki majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł oraz takie, których przewidywany okres użytkowania u podatnika będzie krótszy niż jeden rok. Te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu bezpośrednio, a nie przez odpisy amortyzacyjne.

5 Amortyzacja czy koszt bezpośredni 5 Ulepszenie środka trwałego jako element powiększający wartość początkową Prowadząc działalność gospodarczą, należy zwrócić uwagę na konieczność powiększania wartości początkowej środka trwałego w przypadku jego ulepszenia. Przypomnijmy, że ustawy o podatku dochodowym (art. 22g ust. 17 updof i art. 16g ust. 13 updop) wskazują, że jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. Zatem jeżeli środek trwały zostaje ulepszony, powoduje to konieczność powiększenia jego wartości początkowej o sumę wydatków poniesionych w związku z tym ulepszeniem. W efekcie poniesione wydatki nie będą stanowiły bezpośrednio kosztów uzyskania przychodów. Przez ulepszenie środków trwałych należy rozumieć: 1) przebudowę, czyli zmianę (poprawienie) istniejącego stanu środków trwałych na inny, 2) rozbudowę, tj. powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych, w szczególności budynków i budowli, linii technologicznych itp., 3) rekonstrukcję, tj. odtworzenie zużytych całkowicie lub częściowo składników majątku, 4) adaptację, tj. przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż ten, do którego był pierwotnie przeznaczony, albo nadania mu nowych cech użytkowych, 5) modernizację, tj. unowocześnienie środka trwałego. Remont środka trwałego jako koszt bezpośredni Nie wszystkie wydatki na posiadane przez jednostkę środki trwałe są ulepszeniem. Część z nich ma charakter remontu, którego wartość nie zwiększa wartości początkowej posiadanego środka trwałego, lecz jest odnoszona bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu. Należy zauważyć, że ustawy podatkowe nie definiują pojęcia remontu. Określa je natomiast art. 3 pkt 8 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz ze zm.). Zgodnie z tym przepisem przez remont należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym. Istotą remontu jest więc przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środka trwałego wraz z wymianą zużytych składników technicznych, niezmieniające jego charakteru i funkcji, a następujące w trakcie eksploatacji środka trwałego i wynikające z tej eksploatacji. Będą to więc wszystkie zmiany trwale przywracające pierwotny poziom techniczny danego środka trwałego, pierwotną zdolność użytkową utraconą na skutek upływu czasu i eksploatacji. 20 maja 2015 r. Dodatek do Mk nr 10(278)

6 6 samochody Różnica między nakładami na remont a nakładami na ulepszenie środków trwałych polega głównie na tym, że pierwsze z nich zmierzają do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środków trwałych, a drugie do podwyższenia bądź istotnej zmiany cech użytkowych tego składnika majątkowego. Odpowiedzi na pytania 1. Czy zakup opon zimowych/letnich jest ulepszeniem samochodu Czy koszt zakupu opon zimowych/letnich do firmowego samochodu i ich wymianę należy traktować jako ulepszenie środka trwałego? Nie. Dokupienie do samochodu (środka trwałego) kompletu opon zimowych/letnich jest zwykłym kosztem eksploatacyjnym, jak wymiana oleju czy wycieraczek. UZASADNIENIE Wydatków na zakup opon zimowych/letnich oraz wymianę opon z letnich na zimowe lub z zimowych na letnie nie należy traktować jako ulepszenia środka trwałego. Wydatek ten bowiem nie powoduje, że wartość użytkowa środka trwałego po zakończeniu ulepszenia przewyższa wartość użytkową w momencie przyjęcia samochodu do używania. Wydatek ten wpływa na bezpieczeństwo na drodze wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dlatego może on (zarówno koszty opon, jak i usługi ich wymiany) zostać na podstawie zasad ogólnych (art. 22 ust. 1 updof i art. 15 ust. 1 updop) uznany za koszt uzyskania przychodu z działalności gospodarczej. Potwierdza to np. interpretacja indywidualna z 1 października 2011 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBI/1/ /11/ESZ). QQart. 22 ust. 1, art. 22g ust. 17, art. 23 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 251 (dalej: updof) QQart. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1, art. 16g ust. 13 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 851; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 211 (dalej: updop) 2. Jak rozliczyć zakup samochodu z dodatkowym kompletem opon Czy zakup samochodu wraz z dodatkowym kompletem opon zwiększa jego wartość początkową? Tak. Wartość dodatkowego kompletu opon zwiększa wartość początkową samochodu. UZASADNIENIE Dodatkowy komplet opon zakupiony w komplecie z samochodem zwiększy wartość początkową samochodu jako środka trwałego. Stanowi bowiem (zgodnie z art. 22g ust. 1 i 3 updof i art. 16g ust. 1 i 3 updop) cenę nabycia. Oznacza to, że wartość dodatkowych opon wchodząca w skład ceny nabycia będzie rozliczana nie jako jednorazowy koszt, ale w postaci odpisów amortyzacyjnych. QQart. 22g ust. 1 i 3 updof QQart. 16g ust. 1 i 3 updop

7 samochody 7 3. Czy przeprowadzony remont samochodu przed przyjęciem go do użytkowania zwiększa jego wartość początkową Jednostka kupiła samochód osobowy, który jest uszkodzony. Czy wydatki poniesione na naprawę samochodu zwiększają jego wartość początkową, czy też można je zaliczyć do kosztów jednorazowo? Jak ująć w księgach rachunkowych koszty remontu poniesione przed wprowadzeniem środka trwałego do ewidencji? Jeżeli warunkiem uznania samochodu za zdatny do użytku (sprawny technicznie) jest dokonanie jego naprawy, to koszty poniesione na jego remont zwiększają wartość początkową samochodu. W ewidencji księgowej wszelkie nakłady poniesione przed uznaniem składnika majątku za środek trwały (w tym i na remont) są ujmowane na koncie Środki trwałe w budowie. UZASADNIENIE Ustawy o podatku dochodowym (podobnie jak ustawa o rachunkowości) wskazują, że środkiem trwałym może być jedynie składnik majątku, który jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia go do użytkowania (art. 22a ust. 1 updof i art. 16a ust. 1 updop oraz art. 3 ust. 1 pkt 15 uor). W definicji ceny nabycia (wyznaczającej wartość początkową) wymienione są tylko przykładowe koszty związane z zakupem (m.in. koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze czy montażu), bowiem zawiera ona zwrot w szczególności. Oznacza to, że ustawodawca nie zamyka katalogu wydatków zwiększających cenę nabycia. Zatem wszelkie wydatki, jakie poniósł podatnik od chwili nabycia środków trwałych do momentu stwierdzenia, że są kompletne i zdatne do użytku w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, powinny stanowić element ceny nabycia. W związku z tym wydatek na remont samochodu przed wprowadzeniem do ewidencji, rozumiany jako wydatek związany z doprowadzeniem tego środka trwałego do użytku w działalności gospodarczej jednostki, stanowi koszt związany z zakupem środka trwałego. Uzasadnia to zaliczenie takich wydatków do wartości początkowej środka trwałego, a zatem do sukcesywnego ich zaliczania do kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne (wyrok NSA z 31 maja 2011 r., sygn. akt II FSK 25/10). W ewidencji księgowej wszelkie nakłady poniesione przed uznaniem składnika majątku za środek trwały (w tym i na remont) są ujmowane na koncie Środki trwałe w budowie : Wn konto 300 Rozliczenie zakupu, Ma konto 080 Środki trwałe w budowie. Po zakończeniu remontu i ustaleniu wszystkich innych elementów składowych ceny nabycia przenosi się wydatki (stanowiące wartość początkową) na konto Środki trwałe : Wn konto 010 Środki trwałe, Ma konto 080 Środki trwałe w budowie. QQart. 22a ust. 1 updof QQart. 16a ust. 1 updop QQart. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 4 (dalej: uor) 20 maja 2015 r. Dodatek do Mk nr 10(278)

8 8 samochody 4. Czy wydatki na ubezpieczenie OC, AC, NNW poniesione przed przyjęciem samochodu do używania zwiększają jego wartość początkową Czy obowiązkowe wydatki na ubezpieczenie OC oraz dobrowolnie wykupione AC, NNW poniesione przed przyjęciem samochodu do używania zwiększają jego wartość początkową? Wydatki te nie zwiększają wartości początkowej samochodu. UZASADNIENIE Kupując samochód, oprócz ubezpieczenia obowiązkowego (OC ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) jednostka może wykupić różnorodne ubezpieczenia dobrowolne. Do najpowszechniejszych należy zaliczyć: ubezpieczenie Autocasco (AC) zapewnia ubezpieczonemu finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu, ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów zapewnia finansową rekompensatę szkód powstałych w razie wypadku związanego z używaniem samochodu, Assistance ubezpieczenie kosztów natychmiastowej pomocy drogowej, Zieloną Kartę ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów w ruchu zagranicznym. Żadne z tych ubezpieczeń nie wpływa na zmianę funkcji użytkowych samochodu. W związku z tym wydatki na ubezpieczenie (OC, AC, NNW i inne), nawet jeżeli zostały poniesione przed przyjęciem samochodu do używania (przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych), nie wpływają na wartość początkową. Nie ma przy tym także znaczenia, czy jest to ubezpieczenie dobrowolne, czy też obowiązkowe. QQart. 22g ust. 1 i 3 updof QQart. 16g ust. 1 i 3 updop 5. Czy koszty delegacji pracownika powiększają wartość początkową środka trwałego Jednostka kupiła w Niemczech samochód. Po odbiór wysłała w ramach delegacji służbowej pracownika, który przyprowadził samochód do siedziby firmy. Czy koszty delegacji i zakupionego po drodze paliwa należy bezpośrednio zaliczyć do kosztów, czy też powinny one zwiększyć wartość początkową samochodu? Poniesione przez pracownika wydatki na zakup paliwa do samochodu oraz koszty delegacji zwiększają wartość początkową samochodu. UZASADNIENIE Wartość samochodu nabytego w drodze kupna podwyższana jest, zasadniczo, o koszty związane z jego transportem od sprzedawcy do nabywcy, czyli koszty transportu, załadunku, wyładunku i ubezpieczenia w drodze. W odniesieniu do zakupu samochodów takimi kosztami będą także koszty delegacji pracownika poniesione w związku z przywiezieniem samochodu. Kosztami takimi są także ewentualne koszty usługi związane z przewiezieniem samochodu, np. koszty usługi przewiezienia samochodu na lawecie, bądź jeżeli samochód nie jest w ten sposób transportowany, np. zakup paliwa do ww. samochodu w celu dojazdu do siedziby nabywającego przedsiębiorstwa.

9 samochody 9 A zatem wskazane w pytaniu wydatki na zakup paliwa i pokrycie kosztów podróży służbowej pracownika należy uznać za koszty zakupu związane z transportem. W związku z tym, że zostały poniesione przed oddaniem pojazdu do używania, podwyższają jego wartość początkową. QQart. 22g ust. 1 i 3 updof QQart. 16g ust. 1 i 3 updop 6. Czy koszty pobytu pracowników sprzedawcy podwyższają wartość początkową środka trwałego Podatnik zakupił od kontrahenta zagranicznego środek trwały wymagający montażu. W związku z tym ponosi m.in. koszty pobytu (hotel, wyżywienie) delegacji pracowników sprzedawcy, której pobyt związany jest z uruchomieniem maszyny, która będzie środkiem trwałym. W późniejszym terminie sfinansuje również koszty pobytu specjalistów z firmy, od której podatnik zakupił środek trwały, mające na celu przeszkolenie pracowników obsługujących tę maszynę. Koszty pobytu delegacji pracowników sprzedawcy związane z uruchomieniem maszyny, jeżeli zostały poniesione przed oddaniem jej do używania, zwiększają wartość początkową tej maszyny. Koszty delegacji pracowników związane ze szkoleniem pracowników z obsługi maszyny nie są elementem wartości początkowej. UZASADNIENIE Poniesione przez jednostkę koszty pobytu delegacji kontrahentów (z wyjątkiem wydatków na szkolenie pracowników) związane z uruchomieniem maszyny, jeżeli zostały poniesione przed oddaniem jej do używania, zwiększają wartość początkową tej maszyny stosownie do art. 16g ust. 1 pkt 1 w związku z art. 16g ust. 3 updop (i analogicznie art. 22g ust. 1 pkt 1 i ust. 3 updof). Natomiast wydatki związane z pobytem specjalistów w części dotyczącej szkolenia pracowników nie mają związku z samym uruchomieniem i funkcjonowaniem maszyny, a więc nie będą zwiększać wartości początkowej środka trwałego. Wydatki na szkolenia mają na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników użytkujących maszynę. Zatem powinny być oceniane i kwalifikowane na zasadach ogólnych, tj. po spełnieniu przesłanek określonych w art. 15 ust. 1 updop. Po wykazaniu związku poniesionych wydatków z uzyskanymi przychodami mogą zostać zaliczone bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów w dniu ich poniesienia. Stanowisko takie potwierdza interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 marca 2010 r. (sygn. ILPB3/ /09-4/MC). QQart. 22g ust. 1 i 3 updof QQart. 16g ust. 1 i 3 updop 7. Czy zakup samochodu o wartości nieprzekraczającej 3500 zł można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Jednostka nabyła samochód osobowy o wartości poniżej 3500 zł. Czy powinna go amortyzować, czy też jednorazowo uznać za koszt uzyskania przychodu? 20 maja 2015 r. Dodatek do Mk nr 10(278)

10 10 samochody Przepisy podatkowe pozostawiają wybór podatnikowi w tej kwestii. Stosownie do swojej decyzji podatnik może zaliczyć wydatek bezpośrednio do kosztów albo rozliczyć go w kosztach podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne. UZASADNIENIE Gdy wartość początkowa nabytego składnika majątku, spełniającego definicję środka trwałego, nie przekracza 3500 zł, podatnicy mogą: nie wprowadzać składnika majątku do ewidencji środków trwałych, a wydatki poniesione na jego nabycie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania go do używania (art. 16d ust. 1 updop i art. 22d ust. 1 updof), wprowadzić składnik majątku do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych (określonych w art. 16h 16m updop i art. 22h 22m updof), wprowadzić składnik majątku do ewidencji środków trwałych i dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania go do używania lub w miesiącu następnym (art. 16f ust. 3 updop i art. 22f ust. 3 updof). Należy też przypomnieć, że ustawa o rachunkowości nie zawiera żadnego ograniczenia kwotowego w odniesieniu do środków trwałych. Oznacza to, że każdy składnik majątku spełniający warunki zawarte w definicji środka trwałego określonej w art. 3 ust. 1 pkt 15 uor może stanowić dla celów bilansowych środek trwały. QQart. 22d ust. 1, art. 22f ust. 3, art. 22h 22m updof QQart. 16d ust. 1, art. 16f ust. 3, art. 16h 16m updop QQart. 3 ust. 1 pkt 15 uor 8. Czy podatek od czynności cywilnoprawnych powiększa wartość początkową zakupionego samochodu Podatnik (osoba prawna) kupił od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności samochód osobowy. Czy zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększa wartość początkową zakupionego środka trwałego? Tak. Zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększa wartość początkową zakupionego środka trwałego (i to niezależnie, czy został uiszczony przed czy po przekazaniu środka trwałego do używania). UZASADNIENIE Umowy zakupu towaru handlowego (samochodu) o wartości powyżej 1000 zł od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej nabytej rzeczy. Kupujący jest zobowiązany w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (w tym przypadku 14 dni od dnia zakupu) złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć go i wpłacić. Nie jest to konieczne, w przypadku gdy umowa sprzedaży jest sporządzana u notariusza. Wtedy to notariusz jako płatnik odpowiada za pobranie podatku. Należy zauważyć, że art. 16g ust. 3 updop (i analogicznie art. 22g ust. 3 updof) wyraźnie wskazuje, że wartość początkową środka trwałego powiększa się o koszty naliczone do dnia przekazania go do

11 samochody 11 używania. Koszty te muszą być jeszcze przed przekazaniem środka trwałego do używania znane co do rodzaju i kwoty. Nie ma wątpliwości, że obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych jest określony już w momencie zawierania umowy sprzedaży i jest znana również jego wysokość. Tak więc podatek ten zwiększy wartość początkową środka trwałego niezależnie od tego, czy został on uiszczony przed czy po przekazaniu środka trwałego do używania. QQart. 22g ust. 1 i 3 updof QQart. 16g ust. 1 i 3 updop 9. Czy montaż instalacji gazowej w samochodzie zwiększa jego wartość początkową Czy montaż instalacji gazowej zwiększa wartość początkową samochodu stanowiącego środek trwały, czy też można jednorazowo zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodu? W przypadku gdy samochód jest już wpisany do ewidencji środków trwałych, a koszt instalacji nie przekracza 3500 zł, to podatnik może poniesiony wydatek zaliczyć bezposrednio do kosztów. Jeżeli koszt instalacji przekracza 3500 zł, podatnik powinien o ten wydatek zwiększyć wartość początkową samochodu. UZASADNIENIE Klasyfikacja wydatku dokonanego w związku z montażem instalacji gazowej w samochodzie jest uzależniona od tego, kiedy montaż nastąpił. Jeśli wydatek ten był poniesiony przed oddaniem samochodu do używania, to niezależnie od jego wysokości powinien powiększać wartość początkową samochodu jako koszt naliczony do dnia przekazania środka trwałego do używania wskazany w ustawach podatkowych (art. 22g ust. 3 updof i art. 16g ust. 3 updop). Natomiast gdy montaż instalacji gazowej nastąpił po oddaniu samochodu do używania, to klasyfikacja tego wydatku zależy od wartości dokonanych prac. Zgodnie bowiem z art. 22g ust. 17 updof i art. 16g ust. 13 updop: Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydat- ków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. Montaż instalacji gazowej stanowi ulepszenie środka trwałego poprzez wyposażenie samochodu w część peryferyjną, tj. odrębną od rzeczy głównej, ale pozostającą z nią w stosunku gospodarczego podporządkowania (mającą charakter pomocniczy). Co więcej, jej zamontowanie wpływa na wzrost wartości użytkowej tego samochodu przyczynia się do obniżenia kosztów jego eksploatacji. Tym samym nakłady poniesione na ten cel stanowią ulepszenie. Jeśli wartość tego ulepszenia: nie przekracza kwoty 3500 zł wówczas może zostać bezpośrednio odniesiona do kosztów uzyskania przychodu, 20 maja 2015 r. Dodatek do Mk nr 10(278)

12 12 samochody przekracza kwotę 3500 zł wówczas zwiększa się o nią wartość początkową środka trwałego (samochodu). QQart. 22g ust. 3 i 17 updof QQart. 16g ust. 3, art. 22g ust. 13 updop 10. Czy montaż instalacji gazowej w samochodzie prywatnym może być zaliczony bezpośrednio w koszty działalności Podatnik (osoba fizyczna) wykorzystujący w działalności gospodarczej samochód osobowy niebędący środkiem trwałym firmy dokonał montażu instalacji gazowej. Czy poniesiony wydatek może być zaliczony bezpośrednio w koszty działalności, czy też powinien być rozliczony w kosztach w ramach limitu tzw. kilometrówki? Wydatek na montaż instalacji gazowej w prywatnym samochodzie osobowym używanym do celów prowadzonej działalności gospodarczej nie stanowi w ogóle kosztu uzyskania przychodów. UZASADNIENIE Do kosztów uzyskania przychodów nie należy zaliczać (art. 23 ust. 1 pkt 46 updof) wydatków z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na potrzeby działalności gospodarczej podatnika w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. W celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Z uregulowania tego wynika, że w przypadku samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko wydatki związane z używaniem samochodu na potrzeby działalności, do wysokości określonego limitu (art. 23 ust. 1 pkt 46 updof). W pojęciu używanie mieszczą się wydatki związane z bieżącą eksploatacją samochodu, których poniesienie jest niezbędne, aby samochód mógł funkcjonować. Do wydatków tych można zaliczyć wydatki na bieżącą eksploatację, np. paliwo, oleje, części zamienne, koszty konserwacji i inne drobne naprawy. Zamontowanie zaś instalacji gazowej w prywatnym samochodzie nie mieści się w pojęciu używanie, którym posłużył się ustawodawca w tym przepisie. Montaż instalacji gazowej nie jest ani drobną naprawą, ani też bieżącym remontem. Jest modernizacją układu zasilania silnika prywatnego samochodu, do której przeprowadzenia podatnik nie był zobowiązany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdyż samochód bez konieczności dokonywania w nim zmian spełniał swoją funkcję. Reasumując, wydatek na montaż instalacji gazowej w prywatnym samochodzie osobowym używanym do celów prowadzonej działalności nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Potwierdza to np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 16 lutego 2010 r. (sygn. ILPB1/ /09-4/IM). QQart. 23 ust. 1 pkt 46 updof

13 samochody Czy opłaty rejestracyjne zwiększają wartość początkową samochodu Podatnik kupił samochód ciężarowy. Czy opłaty rejestracyjne zwiększają wartość początkową samochodu, czy też można je zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych? Jeśli podatnik dokona rejestracji przed wprowadzeniem samochodu do ewidencji środków trwałych, to opłaty zawsze zwiększają wartość początkową zakupionego samochodu. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której podatnik wprowadzi samochód do ewidencji środków trwałych, a dopiero później dokona jego rejestracji (a w zasadzie przerejestrowania). Wówczas opłaty rejestracyjne będą stanowiły koszt podatkowy w dacie zapłaty. UZASADNIENIE Opłaty rejestracyjne to wydatki, jakie osoba posiadająca samochód musi ponieść w celu jego użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Składają się na nie: opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego, znaki legalizacyjne, nalepka kontrolna, pozwolenie czasowe, opłata ewidencyjna, koszt zakupu tablic rejestracyjnych, opłata recyklingowa (w przypadku samochodów sprowadzanych z zagranicy). Zazwyczaj opłaty te są warunkiem dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego, tj. jego rejestracji. Dopiero po ich poniesieniu pojazd może zostać przyjęty do użytkowania jako kompletny i zdatny do użytku środek trwały. Zatem poniesione przez podatnika opłaty związane z rejestracją pojazdu są ponoszone często przed wprowadzeniem samochodu do ewidencji środków trwałych. W takim przypadku zwiększają jego wartość początkową i są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne. Należy jednak zauważyć, że przepisy prawa o ruchu drogowym dają możliwość korzystania z pojazdu przez nowego właściciela, pomimo że jest on zarejestrowany jeszcze na poprzedniego. Dlatego uznaje się, że podatnik ma prawo taki pojazd wprowadzić do ewidencji środków trwałych, nawet jeśli jeszcze go nie przerejestrował. Podstawowym warunkiem takiego postępowania jest sprawność samochodu. W takiej sytuacji, tj. gdy podatnik zdecyduje się na wprowadzenie zakupionego pojazdu do ewidencji środków trwałych, mimo że jeszcze nie zarejestrował go na siebie, opłaty za przerejestrowanie powinien ująć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów. Nie może zwiększyć o nie wartości początkowej środka trwałego. Wartość początkowa nabywanych środków trwałych to cena nabycia, czyli cena, jaką należy zapłacić zbywcy powiększona o koszty związane z zakupem, jakie podatnik poniósł do czasu przekazania środka trwałego do używania. Dlatego też jeśli podatnik zdecyduje się na użytkowanie zakupionego pojazdu w działalności gospodarczej przed jego przerejestrowaniem, to opłaty rejestracyjne poniesione po dacie przyjęcia samochodu do użytkowania będą stanowiły koszt podatkowy w dacie zapłaty. QQart. 22g ust. 1 i 3 updof QQart. 16g ust. 1 i 3 updop 20 maja 2015 r. Dodatek do Mk nr 10(278)

14 14 samochody 12. Czy koszty obsługi kredytu zwiększają wartość początkową zakupionego samochodu Bank udzielił jednostce kredytu na zakup samochodu. W kwocie kredytu zawarta jest wartość brutto samochodu oraz prowizja od kredytu. Samochód przyjęliśmy do używania dwa miesiące od daty fizycznego odebrania go od sprzedawcy. Czy koszty prowizji zwiększą wartość początkową samochodu? Tak. Koszty prowizji zwiększą wartość początkową samochodu. W rozpatrywanym przypadku elementem wartości początkowej będą również odsetki naliczone za okres do dnia przekazania samochodu do używania. UZASADNIENIE Jeśli podatnik prowadzący działalność gospodarczą zaciągnął kredyt na zakup samochodu, to odsetki od kredytu i prowizje bankowe, jeżeli zostały naliczone za okres do dnia przekazania samochodu do używania, powiększają wartość początkową samochodu. Natomiast odsetki naliczone za okres po oddaniu samochodu do używania należy zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów podatnika. Przykład 1 marca 2015 r. jednostka zakupiła samochód osobowy o wartości brutto zł, zaciągając w tym celu kredyt bankowy w wysokości zł na 36 miesięcy z ratami malejącymi. Od udzielonego kredytu bank pobrał prowizję w wysokości 1200 zł i opłatę za ubezpieczenie kredytu w kwocie 400 zł. Miesięczna rata wynosi 2777 zł, natomiast odsetki wynosiły w: marcu 2015 r.: 666,00 zł, kwietniu 2015 r.: 648,00 zł, maju 2015 r.: 629,00 zł. Rata i odsetki płatne są każdego ostatniego dnia miesiąca. W dniu wpływu pieniędzy na rachunek bankowy sprzedawcy wystawił on fakturę sprzedaży ( zł + 23% VAT). Samochód został odebrany od sprzedawcy 11 marca 2015 r., zaś oddany do użytkowania i wprowadzony do ewidencji księgowej 30 kwietnia 2015 r. Wartość początkową samochodu będzie zwiększała kwota prowizji (1200 zł), opłaty za ubezpieczenie kredytu (400 zł), odsetek za marzec (666 zł) i kwiecień (648 zł). Zwiększając wartość początkową środka trwałego o odsetki i prowizje bankowe naliczone za okres do dnia przekazania samochodu do używania, należy zwrócić uwagę, by przypisać do wartości początkowej tylko taką część odsetek i prowizji bankowej od przyznanego kredytu, która została przeznaczona na zakup środka trwałego. Przykład 1 marca 2015 r. jednostka zakupiła samochód ciężarowy o wartości netto zł, zaciągając w tym celu kredyt bankowy w wysokości zł na 36 miesięcy z ratami malejącymi. Od udzielonego kredytu bank pobrał prowizję w wysokości 1600 zł oraz opłatę za ubezpieczenie kredytu w kwocie 400 zł. Za pozostałą kwotę zł ( zł zł 1600 zł 400 zł)

15 samochody 15 jednostka kupiła towary handlowe. Przed przyjęciem środka trwałego do używania jednostka uiściła 2 raty kredytu, od których zapłacone odsetki wyniosły 1200 zł. Poniesione koszty obsługi kredytu powinny zostać proporcjonalnie doliczone do wartości środka trwałego. W rozpatrywanym przypadku proporcja wyniesie 80% [ zł/( zł 400 zł)]. Wartość początkową samochodu będzie zatem zwiększała kwota: prowizji w wysokości 1280 zł (1600 zł x 80%), ubezpieczenia kredytu w wysokości 320 zł (400 zł x 80%), odsetek w wysokości 960 zł (1200 zł x 80%). Q Qart. 22g ust. 1 i 3 updof Q Qart. 16g ust. 1 i 3 updop 13. Czy umieszczenie reklamy na samochodzie można ująć bezpośrednio w kosztach podatkowych Jednostka umieściła własną reklamę na samochodzie firmowym (oklejenie samochodu folią magnetyczną, na której znajduje się reklama firmy). Czy wydatek poniesiony na ten cel można zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych, czy też powinien zwiększyć wartość początkową środka trwałego? Nakłady poniesione na reklamę firmy w postaci oklejenia samochodu folią magnetyczną nie zwiększają wartości początkowej samochodu. Mogą być one bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. UZASADNIENIE Folia magnetyczna jest atrakcyjnym nośnikiem reklamy i informacji wizualnej, szczególnie dla firm posiadających własny transport. Naniesiona przy jej pomocy grafika jest w pełni usuwalna i nie niszczy lakieru. Dlatego nie ma podstaw, by uznać, że reklama na folii magnetycznej umieszczonej na samochodzie nosiła cechy ulepszenia (pomijając nawet rozważania dotyczące tego, czy koszt jej wykonania przekracza 3500 zł, czy też nie). Jej umieszczenie nie powoduje bowiem żadnych zmian funkcjonalności samochodu ani też jego parametrów technicznych. W związku z tym na pewno nie zwiększy jako ulepszenie wartości początkowej samochodu stanowiącego środek trwały podatnika. Jak zostało wskazane, umieszczanie reklam na samochodach firmowych przez podatnika jest dobrym sposobem na zwiększenie rozpoznawalności prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Podatnik może reklamować swoją firmę, a tym samym wydatki poniesione na ten cel zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki ponoszone na reklamę nie znajdują się bowiem w katalogu kosztów nieuznawanych przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 updof i art. 16 ust. 1 updop). Warunkiem jest jednak, by były to wydatki związane z prowadzoną działalnością, służyły uzyskiwaniu przychodów i były odpowiednio udokumentowane. Q Qart. 22 ust. 1, art. 22g ust. 1, 3 i 17, art. 23 ust. 1 updof Q Qart. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1, art. 16g ust. 1, 3 i 13 updop 20 maja 2015 r. Dodatek do Mk nr 10(278)

16 16 samochody 14. Czy koszty transportu środka trwałego wraz z towarem powinny proporcjonalnie zwiększyć wartość początkową Jednostka dokonała u kontrahenta zakupu środka trwałego przy okazji zakupu towarów handlowych. Środek trwały i towary handlowe zostały przywiezione do kraju w ramach jednej usługi transportowej wykonanej przez spedytora. Wystawił on jedną fakturę dokumentującą wykonaną usługę (bez wyszczególnienia, ile wynosiły koszty transportu środka trwałego, a ile towarów handlowych). Czy koszty transportu powinny zostać podzielone proporcjonalnie do wartości nabytych rzeczy, czy też powinny być odniesione bezpośrednio w koszty? Jeśli zakup środka trwałego był dokonywany niejako przy okazji sprowadzania przez podatnika towarów handlowych, a dodatkowo z faktury nie wynika wprost wartość kosztu transportu samego środka trwałego, to należy sądzić, że nie ma podstaw do podwyższania wartości początkowej środka trwałego o koszt transportu. UZASADNIENIE Choć cena nabycia środka trwałego jest co do zasady podwyższana o koszty związane z jego transportem od sprzedawcy do nabywcy, czyli koszty transportu, to czasami reguła ta nie znajduje potwierdzenia. Przykładem może być wskazany w pytaniu, gdy podatnik dokonał zakupu środka trwałego niejako przy okazji zakupu towarów handlowych. W takim przypadku należy sądzić, że wartość początkowa środka trwałego nie musi być powiększana o koszty transportu. Potwierdzenie takiego stanowiska można znaleźć w interpretacji Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z 19 stycznia 2006 r. (sygn. PF/ KN/II/06). Stwierdza się w niej, że: MF Cena nabycia to kwota należna zbywcy, która wynika z dokumentu dotyczącego transakcji nabycia. Obowiązkiem podatnika jest wykazanie wysokości kosztów związanych z zakupem na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. W celu prawidłowego ustalenia wysokości kosztów transportu związanego z zakupem danego środka trwałego faktura z tym związana winna to uwzględniać poprzez wyszczególnione osobno koszty transportu towaru handlowego i osobno koszty związane z zakupem środka trwałego. Nie ma przeszkód prawnych, aby jedna faktura dokumentowała wydatki zaliczane w księdze podatkowej przychodów i rozchodów do dwóch kategorii kosztów. Udokumentowanie wydatków jedną fakturą, kwalifikowanych dla celów podatkowych do różnych kategorii kosztów, nie stoi na przeszkodzie w prawidłowym ich zaewidencjonowaniu. Poszczególne wydatki ujmowane są bowiem w odrębnych pozycjach faktury, co pozwala na prawidłową ich identyfikację. Skoro jednak z posiadanego przez podatnika dowodu księgowego nie wynika wprost wartość kosztu transportu samego środka trwałego, a ponadto zakup ten dokonany był przy okazji sprowadzania towarów handlowych, to zdaniem tut. urzędu nie ma podstaw do podwyższania wartości początkowej środka trwałego o koszt transportu. Jednocześnie żaden przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazuje innego, np. proporcjonalnego, ustalania kosztów towarzyszących nabyciu środków trwałych. Zatem koszty transportu mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu. Jednak ze względu na dość odległą datę wydanej interpretacji (2006 r.) wskazane jest w indywidualnych przypadkach, aby zwrócić się do urzędu skarbowego o potwierdzenie takiego sposobu rozliczenia kosztów transportu. Q Qart. 22g ust. 1 i 3 updof Q Qart. 16g ust. 1 i 3 updop

17 komputery Czy instalacja sieci komputerowej zwiększa wartość początkową serwera czy budynku Jednostka modernizuje należący do niej budynek biurowy. Jednym z elementów prowadzonych prac jest zakup serwera oraz instalacja sieci komputerowej. Czy wydatki poniesione na instalację sieci będą stanowić odrębny środek trwały, czy też zwiększą wartość początkową serwera, a może zaliczyć je bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów? Sieć komputerowa bez serwera nie jest kompletna i zdatna do samodzielnego użytku. Nie może więc stanowić odrębnego środka trwałego. Poniesione wydatki, w zależności od sposobu ich instalacji, zwiększą wartość początkową serwera bądź budynku (w zależności od tego, czy sieć jest instalacją wbudowaną w konstrukcję budynku, czy też nie). UZASADNIENIE Z całą pewnością można stwierdzić, że sieć komputerowa bez serwera nie może stanowić środka trwałego, ponieważ nie jest kompletna i zdatna do użytku, a więc nie spełnia podstawowego kryterium wymaganego dla środków trwałych. Pozostaje więc do rozstrzygnięcia kwestia, czy poniesione wydatki zwiększają wartość początkową serwera, czy też budynku, w którym są instalowane. Prawidłowa kwalifikacja poniesionych wydatków ma znaczenie dla ustalenia odpowiedniej dla nich stawki amortyzacyjnej. Jeżeli sieć komputerowa nie jest wbudowana w konstrukcję budynku, koszty poniesione na jej instalację zwiększają wartość początkową serwera. Jeśli natomiast sieć komputerowa jest instalacją wbudowaną w konstrukcję budynku, to koszt jej instalacji zwiększa wartość początkową budynku. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w decyzji z 7 stycznia 2008 r. (sygn. I-2/4150/IN- -94/USŁ-W/07/PA), dokonując z urzędu zmiany interpretacji Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź- -Widzew. W decyzji tej czytamy m.in.: MF (...) Sygnał internetowy może być przekazywany za pomocą sieci komputerowej. Sieć tę tworzą rury, kable informatyczne, switche oraz serwer. Poszczególne ww. elementy sieci nie mogą więc spowodować odbioru Internetu. Skutek taki może natomiast zapewnić prawidłowo zainstalowana sieć komputerowa. Amortyzacji nie podlegają więc poszczególne elementy sieci komputerowej. Poszczególne elementy sieci nie spełniają wszystkich wymogów zaliczenia ich do środków trwałych, ponieważ nie są kompletne i zdatne do użytku. W związku z powyższym należy stwierdzić, że wszelkie koszty poniesione na instalację sieci komputerowej zwiększają wartość początkową serwera i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych. Dodatkowo, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, do grupy I środków trwałych, obejmującej budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego, do wyposażenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcje budynku na stałe, np. instalacje sanitarne, elektryczne, sygnalizacyjne, komputerowe, telekomunikacyjne, przeciwpożarowe oraz normalne wyposażenie budynku, np. wbudowane meble. (...) Tak więc, jeżeli przewody sieci są umieszczone w ścianach budynku, to w takiej sytuacji koszt ich instalacji powinien zwiększać wartość początkową budynku. (...) Q Qart. 22 ust. 1, art. 22g ust. 1 i 3 updof Q Qart. 15 ust. 1, art. 16g ust. 1 i 3 updop 20 maja 2015 r. Dodatek do Mk nr 10(278)

18 18 komputery 16. Czy wykupienie rozszerzonej gwarancji na środek trwały zwiększa jego wartość początkową Jednostka kupiła laptop, którego wartość przekracza 3500 zł. Dokupiona została ponadto dodatkowa ochrona (gwarancja) od przypadkowych uszkodzeń na trzy lata. Czy wydatki na wykupienie dodatkowej gwarancji powinny zwiększać wartość początkową środka trwałego (laptopa), czy też można zaliczyć ją bezpośrednio w ciężar kosztów podatkowych? Wydatki związane z przedłużeniem gwarancji nie mieszczą się w zakresie kosztów związanych z zakupem środka trwałego, o których mowa w definicji nabycia. Należy zatem przyjąć, że taki wydatek, niezależnie czy został poniesiony przed czy po przyjęciu rzeczy do używania, powinien być jednorazowo zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. UZASADNIENIE Niemalże każdy sklep sprzedający sprzęt RTV lub AGD oferuje przedłużenie gwarancji, która w swoim założeniu ma zapewnić naprawę, gdy sprzęt uszkodzimy przypadkiem: zalejemy go kawą, upadnie nam na beton lub zdarzy się inny wypadek. Wydatki te nie mieszczą się jednak w zakresie kosztów związanych z zakupem środka trwałego, o których mowa w definicji nabycia (art. 22g ust. 3 updof i art. 16g ust. 3 updop). Co prawda, użyty przez ustawodawcę zwrot w szczególności oznacza, że podany katalog jest przykładowy, jednak wydatków na przedłużenie okresu gwarancyjnego nie można uznać za koszty związane z jego zakupem. Wydatki te mają bowiem charakter eksploatacyjny, niewpływający na funkcjonalność środka trwałego. Wydatek poniesiony przez podatnika na przedłużenie gwarancji po przyjęciu laptopa do używania także nie zwiększa jego wartości początkowej. Nie mieści się bowiem w zakresie pojęć: przebudowa, rozbudowa, adaptacja, rekonstrukcja czy modernizacja, które są traktowane jako ulepszenie środka trwałego. Poniesione przez podatnika wydatki na gwarancję pozostają w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i mają charakter, który pozwala zachować lub zabezpieczyć źródło przychodów. Tym samym mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. Ponieważ nie jest możliwe bezpośrednie przypisanie przychodów uzyskanych w wyniku poniesionego wydatku, koszty gwarancji należy uznać za koszty pośrednie potrącane w dacie ich poniesienia. Q Qart. 22 ust. 1, art. 22g ust. 1 i 3 updof Q Qart. 15 ust. 1, art. 16g ust. 1 i 3 updop 17. Czy oprogramowanie OEM zwiększa wartość początkową komputera Jednostka kupiła wraz z komputerem oprogramowanie w wersji OEM. Czy oprogramowanie to zwiększa wartość początkową środka trwałego? Koszty zakupu oprogramowania OEM zwiększają wartość początkową komputera. UZASADNIENIE Sprzedawcy sprzętu komputerowego często sprzedają system operacyjny oraz inne oprogramowanie od razu zainstalowane w nowym komputerze. W takim przypadku mamy do czynienia z tzw. dystrybucją OEM. Licencja OEM obejmuje tylko to urządzenie, na którym program został

19 komputery 19 pierwotnie zainstalowany. Oznacza to, że w przeciwieństwie do wersji BOX, programu nie można przenosić pomiędzy komputerami i instalować na innych maszynach. Nie można też tego programu odsprzedawać, gdyż jest zasadniczo przypisany do konkretnego komputera. Komputer kupiony z zainstalowanym oprogramowaniem rozlicza się w kosztach bez dzielenia wydatku na sprzęt i program. Zatem koszty zakupu oprogramowania OEM powinny zwiększać wartość tego komputera. Q Qart. 22g ust. 1 i 3 updof Q Qart. 16g ust. 1 i 3 updop 18. Czy zakup oprogramowania w wersji BOX lub wersji cyfrowej zwiększa wartość początkową komputera Jednostka kupiła wraz z komputerem oprogramowanie w wersji pudełkowej oraz oprogramowanie w formie plików instalacyjnych pobranych z Internetu. Czy oprogramowanie to zwiększa wartość początkową środka trwałego? Tego rodzaju oprogramowanie nie zwiększa wartości początkowej środka trwałego (komputera). Może za to stanowić osobną wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji. UZASADNIENIE Firmy często wraz z komputerem kupują programy w wersji pudełkowej (wersji BOX) dostarczane na fizycznym nośniku (CD, DVD) lub też dokonują zakupu programów z Internetu w formie plików instalacyjnych. Programy te mogą być instalowane na dowolnym komputerze posiadanym przez użytkownika oprogramowania. W odróżnieniu od oprogramowania OEM, które jest przypisane do urządzenia, na którym jest zainstalowane, oprogramowanie BOX można wielokrotnie przenosić pomiędzy komputerami jest przypisane do użytkownika. Tym samym oprogramowanie typu BOX lub w formie plików instalacyjnych z Internetu nie zwiększa wartości początkowej komputera. Użytkowy program komputerowy w wersji BOX może za to stanowić wartość niematerialną i prawną i może być przez przedsiębiorcę amortyzowany, gdy: został przez niego nabyty, jego nabycie związane jest z udzieleniem licencji na korzystanie z tego programu lub przeniesieniem autorskich praw majątkowych do niego, nadaje się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, przewidywany okres jego używania jest dłuższy niż rok, jest on wykorzystywany na potrzeby związane z działalnością gospodarczą albo oddany do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub leasingu (art. 22b ust. 1 pkt 4 5 updof oraz art. 16b ust. 1 pkt 4 5 updop). W przypadku tańszego oprogramowania (kwoty 3500 zł) przedsiębiorca nie musi zaliczać licencji do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych. Wydatek rozlicza się jednorazowo, w okresie przypadającym na datę poniesienia kosztu (zakupu). Analogicznie dzieje się wtedy, gdy program ma być używany krócej niż rok. Chodzi o sytuacje, w których dane narzędzie (program) ma posłużyć jednorazowo lub przez krótki okres, np. do wykonania konkretnego zlecenia. Wówczas amortyzacja także nie jest konieczna. QQart. 22 ust. 1, art. 22b ust. 1 pkt 4 5, art. 22g ust. 1 i 3 updof Q Qart. 15 ust. 1, art. 16b ust. 1 pkt 4 5, art. 16g ust. 1 i 3 updop 20 maja 2015 r. Dodatek do Mk nr 10(278)

20 20 komputery 19. Czy oprogramowanie w chmurze zwiększa wartość początkową komputera Jednostka wraz z komputerem wykupiła dostęp do aplikacji internetowej, z której można korzystać po zalogowaniu. Czy płacąc za to oprogramowanie, należy zwiększyć wartość początkową komputera? Kupno dostępu do oprogramowania w chmurze to usługa elektroniczna. Nie zwiększy zatem wartości środka trwałego (komputera) ani też nie będzie rozpoznawana jako wartość niematerialna i prawna. UZASADNIENIE Oprogramowanie świadczone on-line jest oprogramowaniem, którego używa się przez Internet za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Z tego powodu nie jest konieczne instalowanie oprogramowania na komputerze ani jego uaktualnianie. Przykładem oprogramowania on-line może być np. Office 365, czy też działające on-line programy księgowe, programy do fakturowania itp. Kupno dostępu do oprogramowania w chmurze to usługa elektroniczna. Nie powiększy zatem wartości początkowej komputera. Nie jest to także nabycie licencji. W związku z tym nie wchodzi w grę amortyzowanie takiego zakupu jako wartości niematerialnej i prawnej. Q Qart. 22g ust. 1 i 3 updof Q Qart. 16g ust. 1 i 3 updop 20. Czy zakup programu antywirusowego zwiększa wartość początkową komputera Jednostka kupiła wraz z komputerem program antywirusowy (jako oddzielny produkt). Czy oprogramowanie to zwiększa wartość początkową środka trwałego? Program antywirusowy nie zwiększa wartości początkowej komputera. UZASADNIENIE W przypadku zakupu programów komputerowych (w tym i programu antywirusowego) w rzeczywistości kupujemy nie sam program jako taki, ale licencję na jego użytkowanie na określonych przez producenta warunkach. Taka licencja zaliczana jest z punktu widzenia przepisów podatkowych do wartości niematerialnych i prawnych. Są one odrębnym od środków trwałych przedmiotem amortyzacji, gdy przewidywany okres ich użytkowania przekracza rok. Zatem zakupiony wraz z komputerem program antywirusowy nie powiększy wartości początkowej komputera. Jeżeli wartość takiego programu nie przekracza 3500 zł, może być on zaliczony jednorazowo w koszty uzyskania przychodów. Q Qart. 22 ust. 1, art. 22g ust. 1 i 3 updof Q Qart. 15 ust. 1, art. 16g ust. 1 i 3 updop 21. Czy wymiana monitora na nowy zwiększa wartość początkową komputera W związku z tym, że pracujący w zamortyzowanym zestawie komputerowym monitor uległ awarii, kupiono nowy o wartości netto 1500 zł. Czy

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego

3.3. Różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej od udziałowca na nabycie środka trwałego różnice kursowe od pożyczki zaciągniętej na bieżącą działalność spółki będą kosztem uzyskania przychodu w pełnej wysokości. Jeżeli przy obliczaniu wartości różnic kursowych nie jest możliwe uwzględnienie

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Zgierz, dnia 09 listopada 201 1 PREZYDENT MIASTA ZGIERZA PI. Jana Pawła II 16 95-100 Zgierz Fn 310-1/179/2011 INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Prezydent Miasta Zgierza działając na podstawie art. 14j 1 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne

Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych informacje ogólne Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych prowadzący działalność gospodarczą co do zasady nie mogą zaliczać

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie

Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie źródło: http://www.podatki.biz/artykuly/inwestycja-w-obcym-srodku-trwalym-a-budowa-nacudzym-gruncie_4_20763.htm?iddzialu=4&idartykulu=20763

Bardziej szczegółowo

Rzeczowe aktywa trwałe

Rzeczowe aktywa trwałe 27 grudnia 2010 r. Rzeczowe aktywa trwałe część 4 dr Katarzyna Trzpioła Zmiany wartości początkowej aktualizacja wyceny, ulepszenie polegające na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji,

Bardziej szczegółowo

Data: Autor: 2015-11-05 Angelika Borowska

Data: Autor: 2015-11-05 Angelika Borowska VAT zakupu + 50% VAT niepodlegającego odliczeniu Prawo do 100% odliczenia VAT Wartość netto z faktury zakupu Podmiot zwolniony z VAT Brakprawadoodliczenia VAT ze względu na status nabywcy Wartość brutto

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe

Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Roczna korekta VAT naliczonego - ujęcie podatkowe i bilansowe Co do zasady, podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupów, które będą służyły działalności opodatkowanej. Jeżeli

Bardziej szczegółowo

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu?

Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Kiedy umowa najmu samochodu może zostać uznana na gruncie prawa podatkowego za umowę leasingu? Do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki związane z eksploatacją samochodu osobowego nie będącego

Bardziej szczegółowo

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup?

Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Jak rozliczyć podatkowo taki zakup? Nasza spółka użytkowała samochód osobowy w leasingu operacyjnym. Zawarta umowa przewidywała opcję jego wykupu. Po zakończeniu umowy zawarliśmy umowę sprzedaży tego samochodu

Bardziej szczegółowo

Poniżej przedstawiam najczęściej pojawiające się błędy w postępowaniu podatników.

Poniżej przedstawiam najczęściej pojawiające się błędy w postępowaniu podatników. Jakie błędy popełniają najczęściej podatnicy? W trakcie audytów podatkowych dokładnej kontroli badających podlegają zasady wprowadzania do ewidencji środków trwałych oraz dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Bardziej szczegółowo

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych.

Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Odrębna, prawidłowo zorganizowana księgowość jest gwarancją rzetelnego i terminowego rozliczenia wydatków kwalifikowanych. Dotacje otrzymywane z Unii Europejskiej stanowią bezzwrotną pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare

Skuteczna optymalizacja kosztów. Kamila Ciszczonik TaxCare Skuteczna optymalizacja kosztów Kamila Ciszczonik TaxCare Optymalizacja w pigułce Samochód w działalności gospodarczej Lokal w działalności gospodarczej samozatrudnienie Samochód w działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług?

Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Czy jeśli przedmiotowe wydawnictwo jest przekazywane drogą elektroniczną, to należy uznać tę operację za import usług? Pytanie Zakupiliśmy w marcu prenumeratę wydawnictwa specjalistycznego w USA, które

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI Stan prawny na dzień 1 stycznia 2011 r. www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI*

Bardziej szczegółowo

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych Załatwianie spraw z zakresu zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych 1. Co należy zrobić Przychody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw

Bardziej szczegółowo

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy

interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/ /12/16-S/MPŁ Data Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy interpretacja indywidualna Sygnatura ITPB1/415-949/12/16-S/MPŁ Data 2016.06.23 Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Otrzymanie dotacji stanowiącej zwrot wydatków ujętych w kosztach podatkowych nie powoduje

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa 13 grudnia 2010 r. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego Definicja środków trwałych Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE

PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE PODATKI NR 9 INDEKS 36990X ISBN 9788374403559 MARZEC 2015 CENA 29,90 ZŁ (W TYM 5% VAT) UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU 100 PYTAŃ O SAMOCHÓD W FIRMIE Jak ustalić ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego do

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.mf.gov.pl 1 Lorem ipsum dolor Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia

Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia Wartości niematerialne i prawne - wybrane zagadnienia dr Katarzyna Trzpioła Część III Nowa Nakłady poniesione w związku z ulepszeniem wartości niematerialnych i prawnych powinny, w zależności od okoliczności,

Bardziej szczegółowo

Interpretacja dostarczona przez portal Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych.

Interpretacja dostarczona przez portal  Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu Data 2010.02.05 Rodzaj dokumentu

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów. PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... ZAŁĄCZNIK Nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów [Dziennik Ustaw Nr 152, Poz. 1475] OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW

Bardziej szczegółowo

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego.

Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Każdorazowo od raty płatności należy wyliczyć różnice kursowe w stosunku do wartości zarachowanego kapitału - jako zobowiązania długoterminowego. Pytanie Zawarliśmy umowę leasingu operacyjnego we frankach

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym

Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym Różnice kursowe w prawie bilansowym i podatkowym dr Marek Wierzbiński 1 Agenda Wprowadzenie Pojęcie różnic kursowych Klasyfikacja różnic kursowych Przykłady rozliczenia prostych różnic kursowych Różnice

Bardziej szczegółowo

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami.

Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. Konsekwencje te przedstawiane są na praktycznym przykładzie transakcji między dwoma spółkami. W artykule przeanalizowane zostały aspekty opodatkowania transakcji podatkiem dochodowym od osób prawnych,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 21. z dnia 15 maja 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 21. z dnia 15 maja 2014 r. REKTOR SZKOŁY GŁÓWNEJ HANDLOWEJ w Warszawie ADOIL-AZOWA-0161/ZR-21-153/14 ZARZĄDZENIE NR 21 z dnia 15 maja 2014 r. zmieniające zarządzenie Rektora nr 43 z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie wprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości

Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości Ministerstwo finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodu (dochodu) z odpłatnego zbycia nieruchomości www.fi nanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo finansów Lorem ipsum dolor Opodatkowanie

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów

Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów --> Pojęcie kosztów uzyskania przychodów Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura IPPB5/423-311/09-2/MB Data 2009.09.02 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie Temat Podatek dochodowy od osób prawnych --> Koszty uzyskania przychodów

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika

Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika Korekta kosztów oraz ulga na złe długi nowe prawa i obowiązku wierzyciela oraz dłużnika 1) Podstawa prawna przepisów Agenda 2) Kwalifikacja wydatków do kosztów w świetle przepisów obowiązujących do 31

Bardziej szczegółowo

Z definicji tej wynika, że aby możliwe było dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, konieczne jest spełnienie następujących warunków:

Z definicji tej wynika, że aby możliwe było dokonywanie odpisów amortyzacyjnych, konieczne jest spełnienie następujących warunków: Środki trwałe Co to są środki trwałe Pojęcie środków trwałych funkcjonuje zarówno w prawie podatkowym jak i bilansowym. W polskim ustawodawstwie można wyróżnić trzy akty prawne normujące istotę środków

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie dochodu z odpłatnego zbycia nieruchomości www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Lorem Opodatkowanie ipsum dolor dochodu

Bardziej szczegółowo

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych:

Operacje te powinny być ujęte następująco: Wniesienie przez wspólników wkładów pieniężnych: Jedną z pierwszych operacji gospodarczych ujmowanych w księgach rachunkowych nowo tworzonej spółki jest ujęcie wniesionego aportem przedsiębiorstwa i jego elementów. Spółka z o.o. (także w organizacji)

Bardziej szczegółowo

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-51-3. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia GS. Kraków

Wydawca: ISBN: 978-83-61807-51-3. Projekt okładki: Joanna Kołacz-Śmieja. Skład: Robert Kowal. Druk: Drukarnia GS. Kraków Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki nie może być powielana ani rozpowszechniana za pomocą urządzeń elektronicznych, kopiujących, nagrywających i innych bez pisemnej zgody wydawcy. Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Ewidencja przebiegu pojazdu

Ewidencja przebiegu pojazdu Ewidencja przebiegu pojazdu Kto powinien prowadzić ewidencję przebiegu pojazdów i na jakiej podstawie? Ewidencję przebiegu pojazdów, zwaną potocznie kilometrówką, dla celów podatku dochodowego powinni

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)...

WZÓR. Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... imię i nazwisko (firma)... Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia r. Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... imię i nazwisko (firma)...

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95

Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 Stowarzyszenie Wikimedia Polska Łódź, ul. Juliana Tuwima 95 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. Spis treści: 1.Wprowadzenie 2.Bilans 3.Rachunek zysków i strat 4.Informacja

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE TRENER KAMILA PALIWODA - ALEJUN

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE TRENER KAMILA PALIWODA - ALEJUN PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ŚRODKI TRWAŁE ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE TRENER KAMILA PALIWODA - ALEJUN ŚRODKI TRWAŁE (1) Środki trwałe to składniki majątku spółki, które przeznaczone są do długotrwałego

Bardziej szczegółowo

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014)

Wybrane zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (na podstawie projektu uchwalonego przez Sejm w dniu 26.06.2014) Dokumentacja cen transferowych Istota zmiany Objęcie obowiązkiem sporządzenia dokumentacji cen transferowych podatników zawierających umowę spółki niebędącej osobą prawną, umowę wspólnego przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka

DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE. Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka DK Wydawnictwo Sp. z o.o. SAMOCHODY W FIRMIE Zmiany od 1 kwietnia 2014 r. Dorota Kosacka Olszewska Bogdan Olszewski Agata Wysocka Spis Treści Wykaz skrótów:... 20 WSTĘP... 23 CZĘŚĆ I SAMOCHODY W VAT...

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe

CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe CZĘŚĆ 2 Różnice kursowe 1 1. Metody ustalania różnic kursowych od 01.01.2007: wprowadza się dwie opcjonalne metody: w oparciu o nowe regulacje w ustawie podatkowej, w oparciu o przepisy o rachunkowości.

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58

DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu... 13. skutki w VAT... 58 Spis treści SPIS TREŚCI DZIAŁ I. PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN W VAT I PODATKACH DOCHODOWYCH... 11 Rozdział I. Zakup samochodu.... 13 Skutki w VAT... 13 1. Zakup nowego samochodu w kraju... 13 1.1. Samochody,

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE?

W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE? W jaki sposób zaksięgować takie nakłady, ponoszone w ramach projektu finansowanego ze środków UE? Pytanie W jaki sposób zaksięgować nakłady na prace badawczo-rozwojowe, ponoszone w ramach projektu finansowanego

Bardziej szczegółowo

Podatek od towarów i usług 5. Dostawa budynków i gruntów czyli VAT w obrocie nieruchomościami. dr Rafał Mroczkowski

Podatek od towarów i usług 5. Dostawa budynków i gruntów czyli VAT w obrocie nieruchomościami. dr Rafał Mroczkowski Podatek od towarów i usług 5. Dostawa budynków i gruntów czyli VAT w obrocie nieruchomościami dr Rafał Mroczkowski Status nieruchomości w VAT Pod rządami ustawy o VAT z 2004 r. do kategorii czynności opodatkowanych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach. Prowadzenie: Piotr Rybicki. Katowice, 28 czerwca 2012

Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach. Prowadzenie: Piotr Rybicki. Katowice, 28 czerwca 2012 Nieruchomości jako środki trwałe: co nowego w rachunkowości i podatkach Prowadzenie: Piotr Rybicki Katowice, 28 czerwca 2012 Dlaczego organy skarbowe tak bardzo interesują się nieruchomościami? Dlaczego:

Bardziej szczegółowo

Kilka słów o mnie. Razem z Grzegorzem Grabowskim prowadzę biuro rachunkowe wyspecjalizowane w nieruchomościach

Kilka słów o mnie. Razem z Grzegorzem Grabowskim prowadzę biuro rachunkowe wyspecjalizowane w nieruchomościach Kilka słów o mnie Marek Golec - posiadam międzynarodowe wykształcenie oraz doświadczenie finansowe Razem z Grzegorzem Grabowskim prowadzę biuro rachunkowe wyspecjalizowane w nieruchomościach www.wynajmistrz.pl/biuro

Bardziej szczegółowo

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia

Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT - zasady rozliczenia Roczna korekta VAT musi być dokonana przez podatników, którzy w trakcie poprzedniego roku podatkowego odliczali VAT częściowo według ustalonej wstępnie na dany rok

Bardziej szczegółowo

Podatnicy robią wiele błędów dokonując odpisów amortyzacyjnych od samochodów.

Podatnicy robią wiele błędów dokonując odpisów amortyzacyjnych od samochodów. Podatnicy robią wiele błędów dokonując odpisów amortyzacyjnych od samochodów. Przepisy podatkowe wprowadzają wiele ograniczeń - w porównaniu z innymi środkami trwałymi - związanych z możliwością dokonywania

Bardziej szczegółowo

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek).

Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). OGÓLNE ZASADY USTALANIA RÓŻNIC KURSOWYCH... Te same zasady mają zastosowanie do rozliczania różnic kursowych od kapitałowych rat kredytów (pożyczek). Przykład 10 stycznia 2007 r. Spółka z o.o. otrzymała

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM

ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 13 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym... 13 2. Strony umowy leasingu... 13 3. Umowa leasingu w prawie podatkowym i prawie cywilnym... 14 4.

Bardziej szczegółowo

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA

w firmie Samochód prawidłowe zasady rozliczania BIBLIOTEKA BIBLIOTEKA Samochód w firmie prawidłowe zasady rozliczania Kiedy w całości odliczyć podatek od zakupu samochodu Przy których samochodach odliczamy VAT od paliwa Jak korzystnie amortyzować samochód Jak

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI (PRAWA MAJĄTKOWE) NABYTE LUB WYBUDOWANE W OKRESIE OD 01.01.2007 r. 31.12.2008 r.

NIERUCHOMOŚCI (PRAWA MAJĄTKOWE) NABYTE LUB WYBUDOWANE W OKRESIE OD 01.01.2007 r. 31.12.2008 r. NIERUCHOMOŚCI (PRAWA MAJĄTKOWE) NABYTE LUB WYBUDOWANE W OKRESIE OD 01.01.2007 r. 31.12.2008 r. - art. 30 e updof - art. 21 ust. 1 pkt 126 updof - art. 22 ust. 6c 6f w brzmieniu obowiązującym do 31.12.2008

Bardziej szczegółowo

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych. Charakter prawny warrantów subskrypcyjnych oraz konsekwencje podatkowe związane z ich emisją i real Analiza przychodów i kosztów podatkowych emitenta oraz podmiotu uprawnionego z warrantów subskrypcyjnych.

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa 15 grudnia 2010 r. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - amortyzacja podatkowa Adwokat Marcin Górski, Kancelaria Adwokacka Adwokata Marcina Górskiego Zgodnie z art. 16b UPDOP, wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część I

Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski. Część I Zmiany w podatku CIT 2013/2014 Adw. Marcin Górski Część I Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych od 1 stycznia 2013 r. 2 Podstawa prawna nowelizacji przepisów Ustawa z dnia 16 listopada 2012 r. o

Bardziej szczegółowo

Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym?

Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym? Jaki sposób korzystania z tego auta będzie najkorzystniejszy pod względem podatkowym? Wspólnicy spółki cywilnej i innych spółek osobowych mogą do celów związanych z działalnością spółki wykorzystywać samochody

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu

Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Rozdział 4a (295) Opodatkowanie stron umowy leasingu Art. 17a. Ilekroć w rozdziale jest mowa o: 1) umowie leasingu - rozumie się przez to umowę nazwaną w kodeksie cywilnym, a także każdą inną umowę, na

Bardziej szczegółowo

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów

Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów Strona 1 z 5 Dziennik Gazeta Prawna 34/2013 z 18.02.2013 [dodatek: Księgowość i Podatki, str. 8] CYKL: ROZLICZANIE PODATKU DOCHODOWEGO Jak dłużnik powinien dokonać korekty kosztów PROBLEM - XYZ Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografia Rozdział I. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII Rozdział I. Faza inwestycyjna... 1 1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób

Bardziej szczegółowo

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński

Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Leksykon podatkowy księgowego. Zawiera wzory pism i interpretacje organów skarbowych. Rafał Styczyński Publikacja omawia z praktycznego punktu widzenia i w sposób przystępny podatki z którymi księgowy

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014

Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014 Informacje ogólne do sprawozdania finansowego za rok 2014 1. Podstawowe dane Stowarzyszenia: Nazwa: Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Koło-Wrocław Centrum ul. Biskupia 11, 50-148 Wrocław Sąd prowadzący

Bardziej szczegółowo

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942

20-007 Lublin e-mail: kgalka@axontax.pl kom.: 601 617 942 Projekt Specjalista w zakresie rozliczeń podatkowych - kompleksowe szkolenie zawodowe dla osób o niskich kwalifikacjach realizowany przez AxonTax Sp. z o.o. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19

5. Zwłoka w wydaniu przedmiotu leasingu a możliwość odstąpienia od umowy leasingu 19 Spis Treści ROZDZIAŁ I LEASING W PRAWIE CYWILNYM... 15 1. Definicja umowy leasingu w prawie cywilnym.. 15 Umowa leasingu, zgodnie z przepisami 15 2. Strony umowy leasingu.. 16 3. Umowa leasingu w prawie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. W publikacji zastosowano aktualne w roku 2010 stawki i wskaźniki oraz wykorzystano aktualne druki i formularze podatkowe.

WSTĘP. W publikacji zastosowano aktualne w roku 2010 stawki i wskaźniki oraz wykorzystano aktualne druki i formularze podatkowe. WSTĘP Żaden środek trwały nie wywołuje takiego zainteresowania polskiego ustawodawcy podatkowego jak samochód, a szczególnie samochód osobowy. Ograniczenia dotyczące pojazdów uznanych za samochód osobowy

Bardziej szczegółowo

Omówienie zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2006 roku. Przed 1.01.2006 Po 1.01.2006

Omówienie zmian wchodzących w życie 1 stycznia 2006 roku. Przed 1.01.2006 Po 1.01.2006 Szczególne zasady ustalania dochodu Dodanie ust. 3 a do art. 11 W przypadku wydania przez właściwy organ podatkowy, na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej, decyzji o uznaniu prawidłowości wyboru i

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI 1 Podatek dochodowy od osób fizycznych (zwany dalej PIT) płacimy w przypadku uzyskania przychodu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17

CZĘŚĆ I KOMENTARZ. Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 Spis treści Wykaz skrótów str. 13 CZĘŚĆ I KOMENTARZ Rozdział 1 Wykorzystywanie służbowego samochodu na cele prywatne str. 17 1. Uwagi wstępne str. 17 2. Nieodpłatne korzystanie z samochodów służbowych

Bardziej szczegółowo

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA UZASADNIENIE Sygnatura IPPB6/4510-303/15-2/AK Data 2015.12.08 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW. nabycia, a więc w rzeczywistej cenie zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio

METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW. nabycia, a więc w rzeczywistej cenie zakupu powiększonej o koszty bezpośrednio Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 17/2010 Burmistrza Gminy Żukowo z dnia 10 marca 2010r. METODY WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW 1. Środki trwałe wycenia się następująco: a) Środki trwałe wycenia się w wysokości

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH

PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH PODATEK DOCHODOWY PRZY SPRZEDAśY NIERUCHOMOŚCI ANALIZA STANÓW PRAWNYCH Opracowała: Aleksandra Herba Wrocław, dnia 10 września 2009 roku 1. Zakup nieruchomości przed dniem 1 stycznia 2007 roku. uŝytkowania

Bardziej szczegółowo

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego

Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Środki stymulacji działalności innowacyjnej w kontekście działalności badawczo - rozwojowej w przepisach prawa podatkowego oraz prawa bilansowego Ewa Komorowska 1 Działalność badawczo - rozwojowa (B+R)

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2013 rok

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2013 rok Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2013 rok Informacja dodatkowa sporządzona zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137 poz. 1539 z późn.zm.) WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna

Spis treści Wprowadzenie Wykaz skrótów Bibliografi a 1. Faza inwestycyjna Spis treści Wprowadzenie... XI Wykaz skrótów... XIII Bibliografia... XVII 1. Faza inwestycyjna... 1 1.1. Zakup spółki posiadającej nieruchomość... 2 1.1.1. Opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych...

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż między małżonkami (firmą żony a firmą męża)

Sprzedaż między małżonkami (firmą żony a firmą męża) Sprzedaż między małżonkami (firmą żony a firmą męża) Polskie prawo dopuszcza prowadzenie oddzielnych firm przez obu małżonków - ale czy umożliwia sprzedaż między małżonkami (firmą żony a firmą męża)? Czy

Bardziej szczegółowo

Zaliczki nie mogą być kosztem. Maciej Jurczyga

Zaliczki nie mogą być kosztem. Maciej Jurczyga Zaliczki nie mogą być kosztem PIT/Przedsiębiorcy prowadzący podatkową księgę przychodów i rozchodów mają do wyboru dwie metody ujmowania kosztów - memoriałową i uproszczoną (dawniej zwaną kasową). Ta druga

Bardziej szczegółowo

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat

Dane kontaktowe. Rodzaj ewidencji księgowej. Część 0. Podstawowe dane o przedsiębiorstwie (c.d.) Część I. Dział 1. Rachunek zysków i strat GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 00391131100000 F-01/I-01 PKD: 4931Z 31-060 KRAKÓW UL. ŚW. WAWRZYŃCA 13 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych

Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych 1 z 6 2013-01-09 16:12 Zatory płatnicze - skutki w podatkach dochodowych Aktualizacja: 2012.12.20 12:02 Ministerstwo Finansów informuje, iż w Dzienniku Ustaw z 2012 r. poz. 1342 została opublikowana ustawa

Bardziej szczegółowo

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych

K A R T A I N F O R M A C Y J N A. Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych URZĄD SKARBOWY W DZIERŻONIOWIE Określenie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z odpłatnego K-023/1 Obowiązuje od 01.04.2011 r. I. Kogo dotyczy 1. Osób fizycznych, które dokonały odpłatnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... Imię i nazwisko (firma)

Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW.... Imię i nazwisko (firma) Załącznik nr 1 WZÓR Strona tytułowa podatkowej księgi przychodów i rozchodów PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW... Imię i nazwisko (firma)... adres Rodzaj działalności UWAGA: Przed rozpoczęciem zapisów

Bardziej szczegółowo

dr hab. Marcin Jędrzejczyk

dr hab. Marcin Jędrzejczyk dr hab. Marcin Jędrzejczyk Leasing operacyjny nie jest wliczany do wartości aktywów bilansowych, co wpływa na polepszenie wskaźnika ROA (return on assets - stosunek zysku do aktywów) - suma aktywów nie

Bardziej szczegółowo

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów

Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów Łukasz Cudanowski, Jarosław Ferdyn, Marcin Kolmas, Agata Kulig-Karkoszka, Dariusz Orczykowski, Jacek Sztyler Jak prowadzić podatkową księgę przychodów i rozchodów praca zbiorowa pod red. Jacka Sztylera

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych

Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych Amortyzacja środków trwałych w księgach rachunkowych dr Katarzyna Trzpioła Część IV Art. 16 1. Nie uważa się za koszty uzyskania przychodów: 4..odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, dokonywanych

Bardziej szczegółowo

Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych Metody dokonywania odpisów amortyzacyjnych Wydatki na środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, co do zasady, nie mogą być bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te mogą

Bardziej szczegółowo

Różnice kursowe. Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts

Różnice kursowe. Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts Różnice kursowe Prowadzący: dr Gyöngyvér Takáts Różnice kursowe Różnice kursowe to różnice wynikające ze zmiany (zwiększenia lub zmniejszenia) kursów walut obcych w stosunku do złotego, występujące między

Bardziej szczegółowo

Zasady opodatkowania leasingu w CIT

Zasady opodatkowania leasingu w CIT Zasady opodatkowania leasingu w CIT Zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych za umowę leasingu uważa się nie tylko umowę tego rodzaju określoną w Kodeksie cywilnym, ale również każdą inną

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2.

ROZDZIAŁ IV Opodatkowanie najmu jako odrębnego źródła przychodu 46 1. Znaczenie zakwalifikowania najmu do odrębnego źródła przychodu 46 2. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Ogólne wiadomości związane z najmem na podstawie kodeksu cywilnego 7 1. Najem rzeczy i nieruchomości 7 2. Czynsz 8 3. Sposoby rozwiązania umowy najmu 8 4. Zbycie rzeczy wynajmowanej

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych e-poradnik Podatki Podatki Podatki Podatki Amortyzacja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych Czym jest amortyzacja Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych Ujawnienie

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2])

o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Przepisy CFC - CIT USTAWA z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw[1]), [2]) Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku

Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku Źródło : http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/vat/odliczanie-i-zwrotpodatku/324631,nowe-zasady-odliczania-vat-od-samochodow-w-2014-roku.html Nowe zasady odliczania VAT od samochodów w 2014 roku Dotychczasowe

Bardziej szczegółowo

Czy kursem faktycznym przy spłacie rat takiego kredytu jest kurs sprzedaży czy kurs kupna banku obsługującego jednostkę?

Czy kursem faktycznym przy spłacie rat takiego kredytu jest kurs sprzedaży czy kurs kupna banku obsługującego jednostkę? Czy kursem faktycznym przy spłacie rat takiego kredytu jest kurs sprzedaży czy kurs kupna banku obsługującego jednostkę? Pytanie Czy kursem faktycznym przy spłacie rat kredytu walutowego jest kurs sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw

Informatyzacja przedsiębiorstw Informatyzacja przedsiębiorstw Izabela Szczęch Politechnika Poznańska ZARZĄDZANIE I PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Elementy rachunkowości Podstawowe zagadnienia kadrowo-płacowe Plan wykładów - Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI

OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI www.mf.gov.pl www.mf.gov.pl Ministerstwo Finansów OPODATKOWANIE PRZYCHODU (DOCHODU) Z ODPŁATNEGO ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI * Podatek dochodowy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 17 grudnia 2002 r. Stan prawny 2011-10-24 zmiany: 2003-09-01 Dz.U.2003.148.1449 1 2004-01-01 Dz.U.2003.224.2227 1 2005-01-01 Dz.U.2004.282.2808 1 2007-03-13 Dz.U.2007.34.211 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 grudnia

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, jak ująć w księgach remonty i ulepszenia środków trwałych

Sprawdź, jak ująć w księgach remonty i ulepszenia środków trwałych Sprawdź, jak ująć w księgach remonty i ulepszenia środków trwałych Nakłady ponoszone w trakcie użytkowania - ulepszenia i remonty środków trwałych O tym, czy powinniśmy powiększyć wartość początkową, czy

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych nabytych po 1 stycznia 2009roku

KARTA INFORMACYJNA. Odpłatne zbycie nieruchomości i praw majątkowych nabytych po 1 stycznia 2009roku Urząd Skarbowy w Grodzisku Mazowieckim, ul. Daleka 11, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. 22 77 06 161, fax. 22 77 06 160, e-mail: us1406@mz.mofnet.gov.pl KARTA INFORMACYJNA K- 034/2 Obowiązuje od 03.11.2015r.

Bardziej szczegółowo

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński

Opłata inicjalna leasingowa bezpośrednio w koszty! Wpisany przez Wojciech Serafiński Zdaniem WSA w Warszawie ta opłata jest kosztem jednorazowym, związanym z zawarciem umowy leasingu, a w konsekwencji i wydaniem samego przedmiotu leasingu. Nieprawidłowe jest stanowisko Ministra Finansów,

Bardziej szczegółowo

Podstawy ekonomii i zarządzania

Podstawy ekonomii i zarządzania Podstawy ekonomii i zarządzania Ćwiczenie 2 dr Tomasz Kruszyński 1 kategorie przychodów podatkowych z prowadzonej działalności gospodarczej: kwoty należne firmie obowiązuje tzw. zasada memoriałowa kwoty

Bardziej szczegółowo