MONITOR księgowego nr 10(278) dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITOR księgowego nr 10(278) 20.05.2015. dodatek nr 8. Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania"

Transkrypt

1 MONITOR księgowego nr 10(278) dodatek nr 8 Temat na czasie Paweł Muż ekonomista, redaktor MONITORA księgowego, specjalista ds. rachunkowości Amortyzacja czy koszt bezpośredni 36 odpowiedzi na pytania Ustalanie wartości początkowej środka trwałego zasady ogólne 3 Ulepszenie środka trwałego jako element powiększający wartość początkową 5 Remont środka trwałego jako koszt bezpośredni 5 Odpowiedzi na pytania 6 1. Czy zakup opon zimowych/letnich jest ulepszeniem samochodu Jak rozliczyć zakup samochodu z dodatkowym kompletem opon Czy przeprowadzony remont samochodu przed przyjęciem go do użytkowania zwiększa jego wartość początkową Czy wydatki na ubezpieczenie OC, AC, NNW poniesione przed przyjęciem samochodu do używania zwiększają jego wartość początkową Czy koszty delegacji pracownika powiększają wartość początkową środka trwałego Czy koszty pobytu delegacji pracowników sprzedawcy podwyższają wartość początkową środka trwałego Czy zakup samochodu o wartości nieprzekraczającej 3500 zł można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Czy podatek od czynności cywilnoprawnych powiększa wartość początkową zakupionego samochodu Czy montaż instalacji gazowej w samochodzie zwiększa jego wartość początkową października maja 2015 r r. dodatek do MONITORA Dodatek księgowego do Mk nr 20(240) ISSN (278)

2 2 Amortyzacja czy koszt bezpośredni 10. Czy montaż instalacji gazowej w samochodzie prywatnym może być zaliczony bezpośrednio w koszty działalności Czy opłaty rejestracyjne zwiększają wartość początkową samochodu Czy koszty obsługi kredytu zwiększają wartość początkową zakupionego samochodu Czy umieszczenie reklamy na samochodzie można ująć bezpośrednio w kosztach podatkowych Czy koszty transportu środka trwałego wraz z towarem powinny proporcjonalnie zwiększyć wartość początkową Czy instalacja sieci komputerowej zwiększa wartość początkową serwera czy budynku Czy wykupienie rozszerzonej gwarancji na środek trwały zwiększa jego wartość początkową Czy oprogramowanie OEM zwiększa wartość początkową komputera Czy zakup oprogramowania w wersji BOX lub wersji cyfrowej zwiększa wartość początkową komputera Czy oprogramowanie w chmurze zwiększa wartość początkową komputera Czy zakup programu antywirusowego zwiększa wartość początkową komputera Czy wymiana monitora na nowy zwiększa wartość początkową komputera Czy monitor może być oddzielnym składnikiem majątku Czy drukarka stanowi element wartości początkowej środka trwałego Czy podatek od gruntu zwiększa wartość początkową budowanej na nim nieruchomości Czy zwrot kosztów za podróż pracownika prywatnym samochodem zwiększa wartość początkową środka trwałego Czy wydatek na opracowanie wniosku o dotację zwiększa wartość początkową zakupionego z niej środka trwałego Czy wydatki na zieleń zwiększają wartość początkową budynku Czy położenie kostki brukowej przed budynkiem należącym do firmy zwiększa wartość budynku Czy koszt monitoringu można zaliczyć bezpośrednio do kosztów Czy wybudowanie podjazdu dla niepełnosprawnych podwyższa wartość początkową budynku Czy koszty ubezpieczenia na życie zwiększają wartość początkową środka trwałego Czy koszty zabezpieczenia hipotecznego zwiększają wartość początkową środka trwałego Czy koszty kredytu dotyczące kilku środków trwałych mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów bezpośrednio Czy premia za wcześniejsze wykonanie budowy stanowi element wartości początkowej Czy koszty promocji projektu zwiększają wartość początkową Czy zestaw mebli o wartości łącznej powyżej 3500 zł można zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów...31

3 Amortyzacja czy koszt bezpośredni 3 Amortyzacja czy koszt bezpośredni odpowiedzi na pytania Środki trwałe są w wielu (jeśli nie w większości) przedsiębiorstwach kluczowym zasobem prowadzonej działalności gospodarczej. Im większy jest ich udział w ogólnej wartości aktywów, tym większego znaczenia nabiera atyka prawidłowej ich wyceny nie tylko według prawa bilansowego, ale w szczególności według uregulowań ustaw o podatku dochodowym. Podstawowa trudność związana jest z wyborem, czy dany wydatek musi stanowić element wartości początkowej środka trwałego, czy też możliwe jest ujęcie go bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodu. Ze względu na fakt, że praktyka gospodarcza jest znacznie bogatsza niż regulujące ją przepisy, zagadnienia dotyczące tego wyboru przedstawiamy w formie odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania. Podatnicy inwestujący we własne środki trwałe powinni przede wszystkim prawidłowo zakwalifikować wydatki na ten cel. Jest to o tyle istotne, że prawidłowe zakwalifikowanie wydatku wpływa na podstawę opodatkowania, a w konsekwencji na wysokość podatku dochodowego. To zaś jest niemożliwe bez znajomości sposobu ustalania wartości początkowej środków trwałych. Ustalanie wartości początkowej środka trwałego zasady ogólne Na sposób ustalania wartości początkowej wpływa sposób pozyskania środków trwałych. W przypadku: zakupu środka trwałego wartość początkowa to cena nabycia. Za cenę nabycia (art. 22g ust. 3 updof oraz art. 16g ust. 3 updop) uważa się kwotę należną zbywcy, powiększoną o koszty związane z zakupem naliczone do dnia przekazania środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej do używania, a w szczególności o koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze, montażu, instalacji i uruchomienia programów oraz systemów komputerowych, opłat notarialnych, skarbowych i innych, odsetek, prowizji, oraz pomniejszoną o podatek od towarów i usług, z wyjątkiem przypadków gdy zgodnie z odrębnymi przepisami podatek od towarów i usług nie stanowi podatku naliczonego albo podatnikowi nie przysługuje obniżenie kwoty należnego podatku o podatek naliczony albo zwrot różnicy podatku w rozumieniu ustawy o VAT. W przypadku importu cena nabycia obejmuje cło i podatek akcyzowy od importu składników majątku. Cenę nabycia koryguje się o różnice kursowe, naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego. Wartość początkową składników majątku wymagających montażu powiększa się o wydatki poniesione na ich montaż, zakupu środka trwałego nabytego częściowo odpłatnie wartość początkowa to cena nabycia, powiększona o wartość przychodu z tytułu częściowo odpłatnego świadczenia. Ustawy podatkowe wskazują bowiem, że (art. 22g ust. 1 pkt 1a updof i art. 16g ust. 1 pkt 1a updop) wartość początkową 20 maja 2015 r. Dodatek do Mk nr 10(278)

4 4 Amortyzacja czy koszt bezpośredni środków trwałych w razie ich częściowo odpłatnego nabycia stanowi cena nabycia powiększona o wartość przychodu stanowiącego różnicę między ceną rynkową stosowaną w obrocie rzeczami lub prawami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególności ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca ich uzyskania, a odpłatnością ponoszoną przez podatnika, czyli ceną nabycia, wytworzenia środka trwałego we własnym zakresie wartość początkowa to koszt wytworzenia. Za koszt wytworzenia, stosownie do art. 22g ust. 4 updof i art. 16g ust. 4 updop, uważa się wartość, w cenie nabycia, zużytych do wytworzenia środków trwałych: rzeczowych składników majątku i wykorzystanych usług obcych, koszty wynagrodzeń za pracę wraz z pochodnymi i inne koszty, które dają się zaliczyć do wartości wytworzonych środków trwałych. Natomiast do kosztu wytworzenia nie zalicza się: kosztów ogólnych zarządu, kosztów sprzedaży, pozostałych kosztów operacyjnych i kosztów operacji finansowych, w szczególności odsetek od pożyczek (kredytów) i prowizji, z wyłączeniem odsetek i prowizji naliczonych do dnia przekazania środka trwałego do używania. Ponadto podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych do kosztu wytworzenia nie mogą zaliczyć wartości pracy własnej, małżonka i małoletnich dzieci. Cenę nabycia koryguje się o różnice kursowe naliczone do dnia przekazania do używania środka trwałego. Wartość początkową składników majątku wymagających montażu powiększa się o wydatki poniesione na ich montaż, inwestycji w obcym środku trwałym wartość początkowa to odpowiednio cena nabycia lub koszt wytworzenia, w zależności od rodzaju inwestycji (art. 22g ust. 7 updof i art. 16g ust. 7 updop), nabycia w drodze spadku, darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wartość początkowa to wartość rynkowa z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości (art. 22g ust. 1 pkt 3 updof i art. 16g ust. 1 pkt 3 updop), nabycia w postaci wkładu niepieniężnego (aportu) wniesionego do spółki niebędącej osobą prawną wartość początkowa (art. 22g ust. 1 pkt 4 updof i art. 16g ust. 1 pkt 4 updop) to: wartość początkowa, od której dokonywane były odpisy amortyzacyjne jeżeli przedmiot wkładu był amortyzowany, wartość wydatków poniesionych na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie jeżeli przedmiot wkładu nie był amortyzowany, cena określona w umowie lub wartość rynkowa jeżeli ustalenie wydatków na nabycie lub wytworzenie przedmiotu wkładu przez wspólnika wnoszącego wkład, będącego osobą fizyczną, jest niemożliwe i przedmiot wkładu nie był wykorzystywany przez wnoszącego wkład w prowadzonej działalności gospodarczej, z wyłączeniem wartości niematerialnych i prawnych wytworzonych przez wspólnika we własnym zakresie, przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną w jednoosobową spółkę kapitałową wartość początkowa to: wartość początkowa, od której były dokonywane odpisy amortyzacyjne, wartość poniesionych wydatków na nabycie lub wytworzenie składników majątku, niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów w jakiejkolwiek formie jeżeli rzeczy te nie były amortyzowane, otrzymania środków trwałych w związku z likwidacją spółki lub osoby prawnej wartość początkowa to wartość ustalona przez podatnika, nie wyższa jednak od ich wartości rynkowej. Wydatki na środki trwałe zasadniczo nie podlegają zaliczeniu bezpośrednio w koszty. Wyjątkiem są składniki majątku o wartości początkowej nieprzekraczającej 3500 zł oraz takie, których przewidywany okres użytkowania u podatnika będzie krótszy niż jeden rok. Te mogą być zaliczone do kosztów uzyskania przychodu bezpośrednio, a nie przez odpisy amortyzacyjne.

5 Amortyzacja czy koszt bezpośredni 5 Ulepszenie środka trwałego jako element powiększający wartość początkową Prowadząc działalność gospodarczą, należy zwrócić uwagę na konieczność powiększania wartości początkowej środka trwałego w przypadku jego ulepszenia. Przypomnijmy, że ustawy o podatku dochodowym (art. 22g ust. 17 updof i art. 16g ust. 13 updop) wskazują, że jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. Zatem jeżeli środek trwały zostaje ulepszony, powoduje to konieczność powiększenia jego wartości początkowej o sumę wydatków poniesionych w związku z tym ulepszeniem. W efekcie poniesione wydatki nie będą stanowiły bezpośrednio kosztów uzyskania przychodów. Przez ulepszenie środków trwałych należy rozumieć: 1) przebudowę, czyli zmianę (poprawienie) istniejącego stanu środków trwałych na inny, 2) rozbudowę, tj. powiększenie (rozszerzenie) składników majątkowych, w szczególności budynków i budowli, linii technologicznych itp., 3) rekonstrukcję, tj. odtworzenie zużytych całkowicie lub częściowo składników majątku, 4) adaptację, tj. przystosowanie (przerobienie) składnika majątkowego do wykorzystania go w innym celu niż ten, do którego był pierwotnie przeznaczony, albo nadania mu nowych cech użytkowych, 5) modernizację, tj. unowocześnienie środka trwałego. Remont środka trwałego jako koszt bezpośredni Nie wszystkie wydatki na posiadane przez jednostkę środki trwałe są ulepszeniem. Część z nich ma charakter remontu, którego wartość nie zwiększa wartości początkowej posiadanego środka trwałego, lecz jest odnoszona bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu. Należy zauważyć, że ustawy podatkowe nie definiują pojęcia remontu. Określa je natomiast art. 3 pkt 8 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz ze zm.). Zgodnie z tym przepisem przez remont należy rozumieć wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych, niż użyto w stanie pierwotnym. Istotą remontu jest więc przywrócenie pierwotnego stanu technicznego i użytkowego środka trwałego wraz z wymianą zużytych składników technicznych, niezmieniające jego charakteru i funkcji, a następujące w trakcie eksploatacji środka trwałego i wynikające z tej eksploatacji. Będą to więc wszystkie zmiany trwale przywracające pierwotny poziom techniczny danego środka trwałego, pierwotną zdolność użytkową utraconą na skutek upływu czasu i eksploatacji. 20 maja 2015 r. Dodatek do Mk nr 10(278)

6 6 samochody Różnica między nakładami na remont a nakładami na ulepszenie środków trwałych polega głównie na tym, że pierwsze z nich zmierzają do podtrzymania, odtworzenia wartości użytkowej środków trwałych, a drugie do podwyższenia bądź istotnej zmiany cech użytkowych tego składnika majątkowego. Odpowiedzi na pytania 1. Czy zakup opon zimowych/letnich jest ulepszeniem samochodu Czy koszt zakupu opon zimowych/letnich do firmowego samochodu i ich wymianę należy traktować jako ulepszenie środka trwałego? Nie. Dokupienie do samochodu (środka trwałego) kompletu opon zimowych/letnich jest zwykłym kosztem eksploatacyjnym, jak wymiana oleju czy wycieraczek. UZASADNIENIE Wydatków na zakup opon zimowych/letnich oraz wymianę opon z letnich na zimowe lub z zimowych na letnie nie należy traktować jako ulepszenia środka trwałego. Wydatek ten bowiem nie powoduje, że wartość użytkowa środka trwałego po zakończeniu ulepszenia przewyższa wartość użytkową w momencie przyjęcia samochodu do używania. Wydatek ten wpływa na bezpieczeństwo na drodze wszystkich uczestników ruchu drogowego. Dlatego może on (zarówno koszty opon, jak i usługi ich wymiany) zostać na podstawie zasad ogólnych (art. 22 ust. 1 updof i art. 15 ust. 1 updop) uznany za koszt uzyskania przychodu z działalności gospodarczej. Potwierdza to np. interpretacja indywidualna z 1 października 2011 r. Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (sygn. IBPBI/1/ /11/ESZ). QQart. 22 ust. 1, art. 22g ust. 17, art. 23 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych j.t. Dz.U. z 2012 r., poz. 361; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 251 (dalej: updof) QQart. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1, art. 16g ust. 13 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych j.t. Dz.U. z 2014 r., poz. 851; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 211 (dalej: updop) 2. Jak rozliczyć zakup samochodu z dodatkowym kompletem opon Czy zakup samochodu wraz z dodatkowym kompletem opon zwiększa jego wartość początkową? Tak. Wartość dodatkowego kompletu opon zwiększa wartość początkową samochodu. UZASADNIENIE Dodatkowy komplet opon zakupiony w komplecie z samochodem zwiększy wartość początkową samochodu jako środka trwałego. Stanowi bowiem (zgodnie z art. 22g ust. 1 i 3 updof i art. 16g ust. 1 i 3 updop) cenę nabycia. Oznacza to, że wartość dodatkowych opon wchodząca w skład ceny nabycia będzie rozliczana nie jako jednorazowy koszt, ale w postaci odpisów amortyzacyjnych. QQart. 22g ust. 1 i 3 updof QQart. 16g ust. 1 i 3 updop

7 samochody 7 3. Czy przeprowadzony remont samochodu przed przyjęciem go do użytkowania zwiększa jego wartość początkową Jednostka kupiła samochód osobowy, który jest uszkodzony. Czy wydatki poniesione na naprawę samochodu zwiększają jego wartość początkową, czy też można je zaliczyć do kosztów jednorazowo? Jak ująć w księgach rachunkowych koszty remontu poniesione przed wprowadzeniem środka trwałego do ewidencji? Jeżeli warunkiem uznania samochodu za zdatny do użytku (sprawny technicznie) jest dokonanie jego naprawy, to koszty poniesione na jego remont zwiększają wartość początkową samochodu. W ewidencji księgowej wszelkie nakłady poniesione przed uznaniem składnika majątku za środek trwały (w tym i na remont) są ujmowane na koncie Środki trwałe w budowie. UZASADNIENIE Ustawy o podatku dochodowym (podobnie jak ustawa o rachunkowości) wskazują, że środkiem trwałym może być jedynie składnik majątku, który jest kompletny i zdatny do użytku w dniu przyjęcia go do użytkowania (art. 22a ust. 1 updof i art. 16a ust. 1 updop oraz art. 3 ust. 1 pkt 15 uor). W definicji ceny nabycia (wyznaczającej wartość początkową) wymienione są tylko przykładowe koszty związane z zakupem (m.in. koszty transportu, załadunku i wyładunku, ubezpieczenia w drodze czy montażu), bowiem zawiera ona zwrot w szczególności. Oznacza to, że ustawodawca nie zamyka katalogu wydatków zwiększających cenę nabycia. Zatem wszelkie wydatki, jakie poniósł podatnik od chwili nabycia środków trwałych do momentu stwierdzenia, że są kompletne i zdatne do użytku w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej, powinny stanowić element ceny nabycia. W związku z tym wydatek na remont samochodu przed wprowadzeniem do ewidencji, rozumiany jako wydatek związany z doprowadzeniem tego środka trwałego do użytku w działalności gospodarczej jednostki, stanowi koszt związany z zakupem środka trwałego. Uzasadnia to zaliczenie takich wydatków do wartości początkowej środka trwałego, a zatem do sukcesywnego ich zaliczania do kosztów poprzez odpisy amortyzacyjne (wyrok NSA z 31 maja 2011 r., sygn. akt II FSK 25/10). W ewidencji księgowej wszelkie nakłady poniesione przed uznaniem składnika majątku za środek trwały (w tym i na remont) są ujmowane na koncie Środki trwałe w budowie : Wn konto 300 Rozliczenie zakupu, Ma konto 080 Środki trwałe w budowie. Po zakończeniu remontu i ustaleniu wszystkich innych elementów składowych ceny nabycia przenosi się wydatki (stanowiące wartość początkową) na konto Środki trwałe : Wn konto 010 Środki trwałe, Ma konto 080 Środki trwałe w budowie. QQart. 22a ust. 1 updof QQart. 16a ust. 1 updop QQart. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 330; ost.zm. Dz.U. z 2015 r., poz. 4 (dalej: uor) 20 maja 2015 r. Dodatek do Mk nr 10(278)

8 8 samochody 4. Czy wydatki na ubezpieczenie OC, AC, NNW poniesione przed przyjęciem samochodu do używania zwiększają jego wartość początkową Czy obowiązkowe wydatki na ubezpieczenie OC oraz dobrowolnie wykupione AC, NNW poniesione przed przyjęciem samochodu do używania zwiększają jego wartość początkową? Wydatki te nie zwiększają wartości początkowej samochodu. UZASADNIENIE Kupując samochód, oprócz ubezpieczenia obowiązkowego (OC ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej) jednostka może wykupić różnorodne ubezpieczenia dobrowolne. Do najpowszechniejszych należy zaliczyć: ubezpieczenie Autocasco (AC) zapewnia ubezpieczonemu finansową rekompensatę w przypadku uszkodzenia lub utraty samochodu, ubezpieczenie NNW kierowców i pasażerów zapewnia finansową rekompensatę szkód powstałych w razie wypadku związanego z używaniem samochodu, Assistance ubezpieczenie kosztów natychmiastowej pomocy drogowej, Zieloną Kartę ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej właścicieli pojazdów w ruchu zagranicznym. Żadne z tych ubezpieczeń nie wpływa na zmianę funkcji użytkowych samochodu. W związku z tym wydatki na ubezpieczenie (OC, AC, NNW i inne), nawet jeżeli zostały poniesione przed przyjęciem samochodu do używania (przed wprowadzeniem do ewidencji środków trwałych), nie wpływają na wartość początkową. Nie ma przy tym także znaczenia, czy jest to ubezpieczenie dobrowolne, czy też obowiązkowe. QQart. 22g ust. 1 i 3 updof QQart. 16g ust. 1 i 3 updop 5. Czy koszty delegacji pracownika powiększają wartość początkową środka trwałego Jednostka kupiła w Niemczech samochód. Po odbiór wysłała w ramach delegacji służbowej pracownika, który przyprowadził samochód do siedziby firmy. Czy koszty delegacji i zakupionego po drodze paliwa należy bezpośrednio zaliczyć do kosztów, czy też powinny one zwiększyć wartość początkową samochodu? Poniesione przez pracownika wydatki na zakup paliwa do samochodu oraz koszty delegacji zwiększają wartość początkową samochodu. UZASADNIENIE Wartość samochodu nabytego w drodze kupna podwyższana jest, zasadniczo, o koszty związane z jego transportem od sprzedawcy do nabywcy, czyli koszty transportu, załadunku, wyładunku i ubezpieczenia w drodze. W odniesieniu do zakupu samochodów takimi kosztami będą także koszty delegacji pracownika poniesione w związku z przywiezieniem samochodu. Kosztami takimi są także ewentualne koszty usługi związane z przewiezieniem samochodu, np. koszty usługi przewiezienia samochodu na lawecie, bądź jeżeli samochód nie jest w ten sposób transportowany, np. zakup paliwa do ww. samochodu w celu dojazdu do siedziby nabywającego przedsiębiorstwa.

9 samochody 9 A zatem wskazane w pytaniu wydatki na zakup paliwa i pokrycie kosztów podróży służbowej pracownika należy uznać za koszty zakupu związane z transportem. W związku z tym, że zostały poniesione przed oddaniem pojazdu do używania, podwyższają jego wartość początkową. QQart. 22g ust. 1 i 3 updof QQart. 16g ust. 1 i 3 updop 6. Czy koszty pobytu pracowników sprzedawcy podwyższają wartość początkową środka trwałego Podatnik zakupił od kontrahenta zagranicznego środek trwały wymagający montażu. W związku z tym ponosi m.in. koszty pobytu (hotel, wyżywienie) delegacji pracowników sprzedawcy, której pobyt związany jest z uruchomieniem maszyny, która będzie środkiem trwałym. W późniejszym terminie sfinansuje również koszty pobytu specjalistów z firmy, od której podatnik zakupił środek trwały, mające na celu przeszkolenie pracowników obsługujących tę maszynę. Koszty pobytu delegacji pracowników sprzedawcy związane z uruchomieniem maszyny, jeżeli zostały poniesione przed oddaniem jej do używania, zwiększają wartość początkową tej maszyny. Koszty delegacji pracowników związane ze szkoleniem pracowników z obsługi maszyny nie są elementem wartości początkowej. UZASADNIENIE Poniesione przez jednostkę koszty pobytu delegacji kontrahentów (z wyjątkiem wydatków na szkolenie pracowników) związane z uruchomieniem maszyny, jeżeli zostały poniesione przed oddaniem jej do używania, zwiększają wartość początkową tej maszyny stosownie do art. 16g ust. 1 pkt 1 w związku z art. 16g ust. 3 updop (i analogicznie art. 22g ust. 1 pkt 1 i ust. 3 updof). Natomiast wydatki związane z pobytem specjalistów w części dotyczącej szkolenia pracowników nie mają związku z samym uruchomieniem i funkcjonowaniem maszyny, a więc nie będą zwiększać wartości początkowej środka trwałego. Wydatki na szkolenia mają na celu podnoszenie kwalifikacji pracowników użytkujących maszynę. Zatem powinny być oceniane i kwalifikowane na zasadach ogólnych, tj. po spełnieniu przesłanek określonych w art. 15 ust. 1 updop. Po wykazaniu związku poniesionych wydatków z uzyskanymi przychodami mogą zostać zaliczone bezpośrednio w koszty uzyskania przychodów w dniu ich poniesienia. Stanowisko takie potwierdza interpretacja Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 9 marca 2010 r. (sygn. ILPB3/ /09-4/MC). QQart. 22g ust. 1 i 3 updof QQart. 16g ust. 1 i 3 updop 7. Czy zakup samochodu o wartości nieprzekraczającej 3500 zł można bezpośrednio zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów Jednostka nabyła samochód osobowy o wartości poniżej 3500 zł. Czy powinna go amortyzować, czy też jednorazowo uznać za koszt uzyskania przychodu? 20 maja 2015 r. Dodatek do Mk nr 10(278)

10 10 samochody Przepisy podatkowe pozostawiają wybór podatnikowi w tej kwestii. Stosownie do swojej decyzji podatnik może zaliczyć wydatek bezpośrednio do kosztów albo rozliczyć go w kosztach podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne. UZASADNIENIE Gdy wartość początkowa nabytego składnika majątku, spełniającego definicję środka trwałego, nie przekracza 3500 zł, podatnicy mogą: nie wprowadzać składnika majątku do ewidencji środków trwałych, a wydatki poniesione na jego nabycie zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów w miesiącu oddania go do używania (art. 16d ust. 1 updop i art. 22d ust. 1 updof), wprowadzić składnik majątku do ewidencji środków trwałych i dokonywać odpisów amortyzacyjnych na zasadach ogólnych (określonych w art. 16h 16m updop i art. 22h 22m updof), wprowadzić składnik majątku do ewidencji środków trwałych i dokonać jednorazowego odpisu amortyzacyjnego w miesiącu oddania go do używania lub w miesiącu następnym (art. 16f ust. 3 updop i art. 22f ust. 3 updof). Należy też przypomnieć, że ustawa o rachunkowości nie zawiera żadnego ograniczenia kwotowego w odniesieniu do środków trwałych. Oznacza to, że każdy składnik majątku spełniający warunki zawarte w definicji środka trwałego określonej w art. 3 ust. 1 pkt 15 uor może stanowić dla celów bilansowych środek trwały. QQart. 22d ust. 1, art. 22f ust. 3, art. 22h 22m updof QQart. 16d ust. 1, art. 16f ust. 3, art. 16h 16m updop QQart. 3 ust. 1 pkt 15 uor 8. Czy podatek od czynności cywilnoprawnych powiększa wartość początkową zakupionego samochodu Podatnik (osoba prawna) kupił od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności samochód osobowy. Czy zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększa wartość początkową zakupionego środka trwałego? Tak. Zapłacony podatek od czynności cywilnoprawnych zwiększa wartość początkową zakupionego środka trwałego (i to niezależnie, czy został uiszczony przed czy po przekazaniu środka trwałego do używania). UZASADNIENIE Umowy zakupu towaru handlowego (samochodu) o wartości powyżej 1000 zł od osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej podlegają opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych w wysokości 2% wartości rynkowej nabytej rzeczy. Kupujący jest zobowiązany w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego (w tym przypadku 14 dni od dnia zakupu) złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć go i wpłacić. Nie jest to konieczne, w przypadku gdy umowa sprzedaży jest sporządzana u notariusza. Wtedy to notariusz jako płatnik odpowiada za pobranie podatku. Należy zauważyć, że art. 16g ust. 3 updop (i analogicznie art. 22g ust. 3 updof) wyraźnie wskazuje, że wartość początkową środka trwałego powiększa się o koszty naliczone do dnia przekazania go do

11 samochody 11 używania. Koszty te muszą być jeszcze przed przekazaniem środka trwałego do używania znane co do rodzaju i kwoty. Nie ma wątpliwości, że obowiązek zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych jest określony już w momencie zawierania umowy sprzedaży i jest znana również jego wysokość. Tak więc podatek ten zwiększy wartość początkową środka trwałego niezależnie od tego, czy został on uiszczony przed czy po przekazaniu środka trwałego do używania. QQart. 22g ust. 1 i 3 updof QQart. 16g ust. 1 i 3 updop 9. Czy montaż instalacji gazowej w samochodzie zwiększa jego wartość początkową Czy montaż instalacji gazowej zwiększa wartość początkową samochodu stanowiącego środek trwały, czy też można jednorazowo zaliczyć go do kosztów uzyskania przychodu? W przypadku gdy samochód jest już wpisany do ewidencji środków trwałych, a koszt instalacji nie przekracza 3500 zł, to podatnik może poniesiony wydatek zaliczyć bezposrednio do kosztów. Jeżeli koszt instalacji przekracza 3500 zł, podatnik powinien o ten wydatek zwiększyć wartość początkową samochodu. UZASADNIENIE Klasyfikacja wydatku dokonanego w związku z montażem instalacji gazowej w samochodzie jest uzależniona od tego, kiedy montaż nastąpił. Jeśli wydatek ten był poniesiony przed oddaniem samochodu do używania, to niezależnie od jego wysokości powinien powiększać wartość początkową samochodu jako koszt naliczony do dnia przekazania środka trwałego do używania wskazany w ustawach podatkowych (art. 22g ust. 3 updof i art. 16g ust. 3 updop). Natomiast gdy montaż instalacji gazowej nastąpił po oddaniu samochodu do używania, to klasyfikacja tego wydatku zależy od wartości dokonanych prac. Zgodnie bowiem z art. 22g ust. 17 updof i art. 16g ust. 13 updop: Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu w wyniku przebudowy, rozbudowy, rekonstrukcji, adaptacji lub modernizacji, wartość początkową tych środków powiększa się o sumę wydat- ków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3500 zł. Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. Montaż instalacji gazowej stanowi ulepszenie środka trwałego poprzez wyposażenie samochodu w część peryferyjną, tj. odrębną od rzeczy głównej, ale pozostającą z nią w stosunku gospodarczego podporządkowania (mającą charakter pomocniczy). Co więcej, jej zamontowanie wpływa na wzrost wartości użytkowej tego samochodu przyczynia się do obniżenia kosztów jego eksploatacji. Tym samym nakłady poniesione na ten cel stanowią ulepszenie. Jeśli wartość tego ulepszenia: nie przekracza kwoty 3500 zł wówczas może zostać bezpośrednio odniesiona do kosztów uzyskania przychodu, 20 maja 2015 r. Dodatek do Mk nr 10(278)

12 12 samochody przekracza kwotę 3500 zł wówczas zwiększa się o nią wartość początkową środka trwałego (samochodu). QQart. 22g ust. 3 i 17 updof QQart. 16g ust. 3, art. 22g ust. 13 updop 10. Czy montaż instalacji gazowej w samochodzie prywatnym może być zaliczony bezpośrednio w koszty działalności Podatnik (osoba fizyczna) wykorzystujący w działalności gospodarczej samochód osobowy niebędący środkiem trwałym firmy dokonał montażu instalacji gazowej. Czy poniesiony wydatek może być zaliczony bezpośrednio w koszty działalności, czy też powinien być rozliczony w kosztach w ramach limitu tzw. kilometrówki? Wydatek na montaż instalacji gazowej w prywatnym samochodzie osobowym używanym do celów prowadzonej działalności gospodarczej nie stanowi w ogóle kosztu uzyskania przychodów. UZASADNIENIE Do kosztów uzyskania przychodów nie należy zaliczać (art. 23 ust. 1 pkt 46 updof) wydatków z tytułu używania niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych samochodu osobowego, w tym także stanowiącego własność osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na potrzeby działalności gospodarczej podatnika w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu oraz stawki za 1 km przebiegu, określonej w odrębnych przepisach wydanych przez właściwego ministra. W celu ustalenia faktycznego przebiegu samochodu podatnik jest obowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Z uregulowania tego wynika, że w przypadku samochodu osobowego niewprowadzonego do ewidencji środków trwałych, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć tylko wydatki związane z używaniem samochodu na potrzeby działalności, do wysokości określonego limitu (art. 23 ust. 1 pkt 46 updof). W pojęciu używanie mieszczą się wydatki związane z bieżącą eksploatacją samochodu, których poniesienie jest niezbędne, aby samochód mógł funkcjonować. Do wydatków tych można zaliczyć wydatki na bieżącą eksploatację, np. paliwo, oleje, części zamienne, koszty konserwacji i inne drobne naprawy. Zamontowanie zaś instalacji gazowej w prywatnym samochodzie nie mieści się w pojęciu używanie, którym posłużył się ustawodawca w tym przepisie. Montaż instalacji gazowej nie jest ani drobną naprawą, ani też bieżącym remontem. Jest modernizacją układu zasilania silnika prywatnego samochodu, do której przeprowadzenia podatnik nie był zobowiązany w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą, gdyż samochód bez konieczności dokonywania w nim zmian spełniał swoją funkcję. Reasumując, wydatek na montaż instalacji gazowej w prywatnym samochodzie osobowym używanym do celów prowadzonej działalności nie stanowi kosztu uzyskania przychodów. Potwierdza to np. interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 16 lutego 2010 r. (sygn. ILPB1/ /09-4/IM). QQart. 23 ust. 1 pkt 46 updof

13 samochody Czy opłaty rejestracyjne zwiększają wartość początkową samochodu Podatnik kupił samochód ciężarowy. Czy opłaty rejestracyjne zwiększają wartość początkową samochodu, czy też można je zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych? Jeśli podatnik dokona rejestracji przed wprowadzeniem samochodu do ewidencji środków trwałych, to opłaty zawsze zwiększają wartość początkową zakupionego samochodu. Nie można jednak wykluczyć sytuacji, w której podatnik wprowadzi samochód do ewidencji środków trwałych, a dopiero później dokona jego rejestracji (a w zasadzie przerejestrowania). Wówczas opłaty rejestracyjne będą stanowiły koszt podatkowy w dacie zapłaty. UZASADNIENIE Opłaty rejestracyjne to wydatki, jakie osoba posiadająca samochód musi ponieść w celu jego użytkowania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Składają się na nie: opłata za wydanie dowodu rejestracyjnego, znaki legalizacyjne, nalepka kontrolna, pozwolenie czasowe, opłata ewidencyjna, koszt zakupu tablic rejestracyjnych, opłata recyklingowa (w przypadku samochodów sprowadzanych z zagranicy). Zazwyczaj opłaty te są warunkiem dopuszczenia pojazdu do ruchu drogowego, tj. jego rejestracji. Dopiero po ich poniesieniu pojazd może zostać przyjęty do użytkowania jako kompletny i zdatny do użytku środek trwały. Zatem poniesione przez podatnika opłaty związane z rejestracją pojazdu są ponoszone często przed wprowadzeniem samochodu do ewidencji środków trwałych. W takim przypadku zwiększają jego wartość początkową i są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne. Należy jednak zauważyć, że przepisy prawa o ruchu drogowym dają możliwość korzystania z pojazdu przez nowego właściciela, pomimo że jest on zarejestrowany jeszcze na poprzedniego. Dlatego uznaje się, że podatnik ma prawo taki pojazd wprowadzić do ewidencji środków trwałych, nawet jeśli jeszcze go nie przerejestrował. Podstawowym warunkiem takiego postępowania jest sprawność samochodu. W takiej sytuacji, tj. gdy podatnik zdecyduje się na wprowadzenie zakupionego pojazdu do ewidencji środków trwałych, mimo że jeszcze nie zarejestrował go na siebie, opłaty za przerejestrowanie powinien ująć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów. Nie może zwiększyć o nie wartości początkowej środka trwałego. Wartość początkowa nabywanych środków trwałych to cena nabycia, czyli cena, jaką należy zapłacić zbywcy powiększona o koszty związane z zakupem, jakie podatnik poniósł do czasu przekazania środka trwałego do używania. Dlatego też jeśli podatnik zdecyduje się na użytkowanie zakupionego pojazdu w działalności gospodarczej przed jego przerejestrowaniem, to opłaty rejestracyjne poniesione po dacie przyjęcia samochodu do użytkowania będą stanowiły koszt podatkowy w dacie zapłaty. QQart. 22g ust. 1 i 3 updof QQart. 16g ust. 1 i 3 updop 20 maja 2015 r. Dodatek do Mk nr 10(278)

14 14 samochody 12. Czy koszty obsługi kredytu zwiększają wartość początkową zakupionego samochodu Bank udzielił jednostce kredytu na zakup samochodu. W kwocie kredytu zawarta jest wartość brutto samochodu oraz prowizja od kredytu. Samochód przyjęliśmy do używania dwa miesiące od daty fizycznego odebrania go od sprzedawcy. Czy koszty prowizji zwiększą wartość początkową samochodu? Tak. Koszty prowizji zwiększą wartość początkową samochodu. W rozpatrywanym przypadku elementem wartości początkowej będą również odsetki naliczone za okres do dnia przekazania samochodu do używania. UZASADNIENIE Jeśli podatnik prowadzący działalność gospodarczą zaciągnął kredyt na zakup samochodu, to odsetki od kredytu i prowizje bankowe, jeżeli zostały naliczone za okres do dnia przekazania samochodu do używania, powiększają wartość początkową samochodu. Natomiast odsetki naliczone za okres po oddaniu samochodu do używania należy zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów podatnika. Przykład 1 marca 2015 r. jednostka zakupiła samochód osobowy o wartości brutto zł, zaciągając w tym celu kredyt bankowy w wysokości zł na 36 miesięcy z ratami malejącymi. Od udzielonego kredytu bank pobrał prowizję w wysokości 1200 zł i opłatę za ubezpieczenie kredytu w kwocie 400 zł. Miesięczna rata wynosi 2777 zł, natomiast odsetki wynosiły w: marcu 2015 r.: 666,00 zł, kwietniu 2015 r.: 648,00 zł, maju 2015 r.: 629,00 zł. Rata i odsetki płatne są każdego ostatniego dnia miesiąca. W dniu wpływu pieniędzy na rachunek bankowy sprzedawcy wystawił on fakturę sprzedaży ( zł + 23% VAT). Samochód został odebrany od sprzedawcy 11 marca 2015 r., zaś oddany do użytkowania i wprowadzony do ewidencji księgowej 30 kwietnia 2015 r. Wartość początkową samochodu będzie zwiększała kwota prowizji (1200 zł), opłaty za ubezpieczenie kredytu (400 zł), odsetek za marzec (666 zł) i kwiecień (648 zł). Zwiększając wartość początkową środka trwałego o odsetki i prowizje bankowe naliczone za okres do dnia przekazania samochodu do używania, należy zwrócić uwagę, by przypisać do wartości początkowej tylko taką część odsetek i prowizji bankowej od przyznanego kredytu, która została przeznaczona na zakup środka trwałego. Przykład 1 marca 2015 r. jednostka zakupiła samochód ciężarowy o wartości netto zł, zaciągając w tym celu kredyt bankowy w wysokości zł na 36 miesięcy z ratami malejącymi. Od udzielonego kredytu bank pobrał prowizję w wysokości 1600 zł oraz opłatę za ubezpieczenie kredytu w kwocie 400 zł. Za pozostałą kwotę zł ( zł zł 1600 zł 400 zł)

15 samochody 15 jednostka kupiła towary handlowe. Przed przyjęciem środka trwałego do używania jednostka uiściła 2 raty kredytu, od których zapłacone odsetki wyniosły 1200 zł. Poniesione koszty obsługi kredytu powinny zostać proporcjonalnie doliczone do wartości środka trwałego. W rozpatrywanym przypadku proporcja wyniesie 80% [ zł/( zł 400 zł)]. Wartość początkową samochodu będzie zatem zwiększała kwota: prowizji w wysokości 1280 zł (1600 zł x 80%), ubezpieczenia kredytu w wysokości 320 zł (400 zł x 80%), odsetek w wysokości 960 zł (1200 zł x 80%). Q Qart. 22g ust. 1 i 3 updof Q Qart. 16g ust. 1 i 3 updop 13. Czy umieszczenie reklamy na samochodzie można ująć bezpośrednio w kosztach podatkowych Jednostka umieściła własną reklamę na samochodzie firmowym (oklejenie samochodu folią magnetyczną, na której znajduje się reklama firmy). Czy wydatek poniesiony na ten cel można zaliczyć bezpośrednio do kosztów podatkowych, czy też powinien zwiększyć wartość początkową środka trwałego? Nakłady poniesione na reklamę firmy w postaci oklejenia samochodu folią magnetyczną nie zwiększają wartości początkowej samochodu. Mogą być one bezpośrednio zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. UZASADNIENIE Folia magnetyczna jest atrakcyjnym nośnikiem reklamy i informacji wizualnej, szczególnie dla firm posiadających własny transport. Naniesiona przy jej pomocy grafika jest w pełni usuwalna i nie niszczy lakieru. Dlatego nie ma podstaw, by uznać, że reklama na folii magnetycznej umieszczonej na samochodzie nosiła cechy ulepszenia (pomijając nawet rozważania dotyczące tego, czy koszt jej wykonania przekracza 3500 zł, czy też nie). Jej umieszczenie nie powoduje bowiem żadnych zmian funkcjonalności samochodu ani też jego parametrów technicznych. W związku z tym na pewno nie zwiększy jako ulepszenie wartości początkowej samochodu stanowiącego środek trwały podatnika. Jak zostało wskazane, umieszczanie reklam na samochodach firmowych przez podatnika jest dobrym sposobem na zwiększenie rozpoznawalności prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Podatnik może reklamować swoją firmę, a tym samym wydatki poniesione na ten cel zaliczyć bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki ponoszone na reklamę nie znajdują się bowiem w katalogu kosztów nieuznawanych przez przepisy podatkowe za koszty uzyskania przychodów (art. 23 ust. 1 updof i art. 16 ust. 1 updop). Warunkiem jest jednak, by były to wydatki związane z prowadzoną działalnością, służyły uzyskiwaniu przychodów i były odpowiednio udokumentowane. Q Qart. 22 ust. 1, art. 22g ust. 1, 3 i 17, art. 23 ust. 1 updof Q Qart. 15 ust. 1, art. 16 ust. 1, art. 16g ust. 1, 3 i 13 updop 20 maja 2015 r. Dodatek do Mk nr 10(278)

16 16 samochody 14. Czy koszty transportu środka trwałego wraz z towarem powinny proporcjonalnie zwiększyć wartość początkową Jednostka dokonała u kontrahenta zakupu środka trwałego przy okazji zakupu towarów handlowych. Środek trwały i towary handlowe zostały przywiezione do kraju w ramach jednej usługi transportowej wykonanej przez spedytora. Wystawił on jedną fakturę dokumentującą wykonaną usługę (bez wyszczególnienia, ile wynosiły koszty transportu środka trwałego, a ile towarów handlowych). Czy koszty transportu powinny zostać podzielone proporcjonalnie do wartości nabytych rzeczy, czy też powinny być odniesione bezpośrednio w koszty? Jeśli zakup środka trwałego był dokonywany niejako przy okazji sprowadzania przez podatnika towarów handlowych, a dodatkowo z faktury nie wynika wprost wartość kosztu transportu samego środka trwałego, to należy sądzić, że nie ma podstaw do podwyższania wartości początkowej środka trwałego o koszt transportu. UZASADNIENIE Choć cena nabycia środka trwałego jest co do zasady podwyższana o koszty związane z jego transportem od sprzedawcy do nabywcy, czyli koszty transportu, to czasami reguła ta nie znajduje potwierdzenia. Przykładem może być wskazany w pytaniu, gdy podatnik dokonał zakupu środka trwałego niejako przy okazji zakupu towarów handlowych. W takim przypadku należy sądzić, że wartość początkowa środka trwałego nie musi być powiększana o koszty transportu. Potwierdzenie takiego stanowiska można znaleźć w interpretacji Drugiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku z 19 stycznia 2006 r. (sygn. PF/ KN/II/06). Stwierdza się w niej, że: MF Cena nabycia to kwota należna zbywcy, która wynika z dokumentu dotyczącego transakcji nabycia. Obowiązkiem podatnika jest wykazanie wysokości kosztów związanych z zakupem na podstawie dokumentów stwierdzających ich poniesienie. W celu prawidłowego ustalenia wysokości kosztów transportu związanego z zakupem danego środka trwałego faktura z tym związana winna to uwzględniać poprzez wyszczególnione osobno koszty transportu towaru handlowego i osobno koszty związane z zakupem środka trwałego. Nie ma przeszkód prawnych, aby jedna faktura dokumentowała wydatki zaliczane w księdze podatkowej przychodów i rozchodów do dwóch kategorii kosztów. Udokumentowanie wydatków jedną fakturą, kwalifikowanych dla celów podatkowych do różnych kategorii kosztów, nie stoi na przeszkodzie w prawidłowym ich zaewidencjonowaniu. Poszczególne wydatki ujmowane są bowiem w odrębnych pozycjach faktury, co pozwala na prawidłową ich identyfikację. Skoro jednak z posiadanego przez podatnika dowodu księgowego nie wynika wprost wartość kosztu transportu samego środka trwałego, a ponadto zakup ten dokonany był przy okazji sprowadzania towarów handlowych, to zdaniem tut. urzędu nie ma podstaw do podwyższania wartości początkowej środka trwałego o koszt transportu. Jednocześnie żaden przepis ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie wskazuje innego, np. proporcjonalnego, ustalania kosztów towarzyszących nabyciu środków trwałych. Zatem koszty transportu mogą być zaliczone bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu. Jednak ze względu na dość odległą datę wydanej interpretacji (2006 r.) wskazane jest w indywidualnych przypadkach, aby zwrócić się do urzędu skarbowego o potwierdzenie takiego sposobu rozliczenia kosztów transportu. Q Qart. 22g ust. 1 i 3 updof Q Qart. 16g ust. 1 i 3 updop

17 komputery Czy instalacja sieci komputerowej zwiększa wartość początkową serwera czy budynku Jednostka modernizuje należący do niej budynek biurowy. Jednym z elementów prowadzonych prac jest zakup serwera oraz instalacja sieci komputerowej. Czy wydatki poniesione na instalację sieci będą stanowić odrębny środek trwały, czy też zwiększą wartość początkową serwera, a może zaliczyć je bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów? Sieć komputerowa bez serwera nie jest kompletna i zdatna do samodzielnego użytku. Nie może więc stanowić odrębnego środka trwałego. Poniesione wydatki, w zależności od sposobu ich instalacji, zwiększą wartość początkową serwera bądź budynku (w zależności od tego, czy sieć jest instalacją wbudowaną w konstrukcję budynku, czy też nie). UZASADNIENIE Z całą pewnością można stwierdzić, że sieć komputerowa bez serwera nie może stanowić środka trwałego, ponieważ nie jest kompletna i zdatna do użytku, a więc nie spełnia podstawowego kryterium wymaganego dla środków trwałych. Pozostaje więc do rozstrzygnięcia kwestia, czy poniesione wydatki zwiększają wartość początkową serwera, czy też budynku, w którym są instalowane. Prawidłowa kwalifikacja poniesionych wydatków ma znaczenie dla ustalenia odpowiedniej dla nich stawki amortyzacyjnej. Jeżeli sieć komputerowa nie jest wbudowana w konstrukcję budynku, koszty poniesione na jej instalację zwiększają wartość początkową serwera. Jeśli natomiast sieć komputerowa jest instalacją wbudowaną w konstrukcję budynku, to koszt jej instalacji zwiększa wartość początkową budynku. Potwierdził to Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi w decyzji z 7 stycznia 2008 r. (sygn. I-2/4150/IN- -94/USŁ-W/07/PA), dokonując z urzędu zmiany interpretacji Naczelnika Urzędu Skarbowego Łódź- -Widzew. W decyzji tej czytamy m.in.: MF (...) Sygnał internetowy może być przekazywany za pomocą sieci komputerowej. Sieć tę tworzą rury, kable informatyczne, switche oraz serwer. Poszczególne ww. elementy sieci nie mogą więc spowodować odbioru Internetu. Skutek taki może natomiast zapewnić prawidłowo zainstalowana sieć komputerowa. Amortyzacji nie podlegają więc poszczególne elementy sieci komputerowej. Poszczególne elementy sieci nie spełniają wszystkich wymogów zaliczenia ich do środków trwałych, ponieważ nie są kompletne i zdatne do użytku. W związku z powyższym należy stwierdzić, że wszelkie koszty poniesione na instalację sieci komputerowej zwiększają wartość początkową serwera i podlegają amortyzacji na zasadach ogólnych. Dodatkowo, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych, do grupy I środków trwałych, obejmującej budynki i lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu niemieszkalnego, do wyposażenia budynku zalicza się wszystkie instalacje wbudowane w konstrukcje budynku na stałe, np. instalacje sanitarne, elektryczne, sygnalizacyjne, komputerowe, telekomunikacyjne, przeciwpożarowe oraz normalne wyposażenie budynku, np. wbudowane meble. (...) Tak więc, jeżeli przewody sieci są umieszczone w ścianach budynku, to w takiej sytuacji koszt ich instalacji powinien zwiększać wartość początkową budynku. (...) Q Qart. 22 ust. 1, art. 22g ust. 1 i 3 updof Q Qart. 15 ust. 1, art. 16g ust. 1 i 3 updop 20 maja 2015 r. Dodatek do Mk nr 10(278)

18 18 komputery 16. Czy wykupienie rozszerzonej gwarancji na środek trwały zwiększa jego wartość początkową Jednostka kupiła laptop, którego wartość przekracza 3500 zł. Dokupiona została ponadto dodatkowa ochrona (gwarancja) od przypadkowych uszkodzeń na trzy lata. Czy wydatki na wykupienie dodatkowej gwarancji powinny zwiększać wartość początkową środka trwałego (laptopa), czy też można zaliczyć ją bezpośrednio w ciężar kosztów podatkowych? Wydatki związane z przedłużeniem gwarancji nie mieszczą się w zakresie kosztów związanych z zakupem środka trwałego, o których mowa w definicji nabycia. Należy zatem przyjąć, że taki wydatek, niezależnie czy został poniesiony przed czy po przyjęciu rzeczy do używania, powinien być jednorazowo zaliczony do kosztów uzyskania przychodów. UZASADNIENIE Niemalże każdy sklep sprzedający sprzęt RTV lub AGD oferuje przedłużenie gwarancji, która w swoim założeniu ma zapewnić naprawę, gdy sprzęt uszkodzimy przypadkiem: zalejemy go kawą, upadnie nam na beton lub zdarzy się inny wypadek. Wydatki te nie mieszczą się jednak w zakresie kosztów związanych z zakupem środka trwałego, o których mowa w definicji nabycia (art. 22g ust. 3 updof i art. 16g ust. 3 updop). Co prawda, użyty przez ustawodawcę zwrot w szczególności oznacza, że podany katalog jest przykładowy, jednak wydatków na przedłużenie okresu gwarancyjnego nie można uznać za koszty związane z jego zakupem. Wydatki te mają bowiem charakter eksploatacyjny, niewpływający na funkcjonalność środka trwałego. Wydatek poniesiony przez podatnika na przedłużenie gwarancji po przyjęciu laptopa do używania także nie zwiększa jego wartości początkowej. Nie mieści się bowiem w zakresie pojęć: przebudowa, rozbudowa, adaptacja, rekonstrukcja czy modernizacja, które są traktowane jako ulepszenie środka trwałego. Poniesione przez podatnika wydatki na gwarancję pozostają w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą i mają charakter, który pozwala zachować lub zabezpieczyć źródło przychodów. Tym samym mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów. Ponieważ nie jest możliwe bezpośrednie przypisanie przychodów uzyskanych w wyniku poniesionego wydatku, koszty gwarancji należy uznać za koszty pośrednie potrącane w dacie ich poniesienia. Q Qart. 22 ust. 1, art. 22g ust. 1 i 3 updof Q Qart. 15 ust. 1, art. 16g ust. 1 i 3 updop 17. Czy oprogramowanie OEM zwiększa wartość początkową komputera Jednostka kupiła wraz z komputerem oprogramowanie w wersji OEM. Czy oprogramowanie to zwiększa wartość początkową środka trwałego? Koszty zakupu oprogramowania OEM zwiększają wartość początkową komputera. UZASADNIENIE Sprzedawcy sprzętu komputerowego często sprzedają system operacyjny oraz inne oprogramowanie od razu zainstalowane w nowym komputerze. W takim przypadku mamy do czynienia z tzw. dystrybucją OEM. Licencja OEM obejmuje tylko to urządzenie, na którym program został

19 komputery 19 pierwotnie zainstalowany. Oznacza to, że w przeciwieństwie do wersji BOX, programu nie można przenosić pomiędzy komputerami i instalować na innych maszynach. Nie można też tego programu odsprzedawać, gdyż jest zasadniczo przypisany do konkretnego komputera. Komputer kupiony z zainstalowanym oprogramowaniem rozlicza się w kosztach bez dzielenia wydatku na sprzęt i program. Zatem koszty zakupu oprogramowania OEM powinny zwiększać wartość tego komputera. Q Qart. 22g ust. 1 i 3 updof Q Qart. 16g ust. 1 i 3 updop 18. Czy zakup oprogramowania w wersji BOX lub wersji cyfrowej zwiększa wartość początkową komputera Jednostka kupiła wraz z komputerem oprogramowanie w wersji pudełkowej oraz oprogramowanie w formie plików instalacyjnych pobranych z Internetu. Czy oprogramowanie to zwiększa wartość początkową środka trwałego? Tego rodzaju oprogramowanie nie zwiększa wartości początkowej środka trwałego (komputera). Może za to stanowić osobną wartość niematerialną i prawną podlegającą amortyzacji. UZASADNIENIE Firmy często wraz z komputerem kupują programy w wersji pudełkowej (wersji BOX) dostarczane na fizycznym nośniku (CD, DVD) lub też dokonują zakupu programów z Internetu w formie plików instalacyjnych. Programy te mogą być instalowane na dowolnym komputerze posiadanym przez użytkownika oprogramowania. W odróżnieniu od oprogramowania OEM, które jest przypisane do urządzenia, na którym jest zainstalowane, oprogramowanie BOX można wielokrotnie przenosić pomiędzy komputerami jest przypisane do użytkownika. Tym samym oprogramowanie typu BOX lub w formie plików instalacyjnych z Internetu nie zwiększa wartości początkowej komputera. Użytkowy program komputerowy w wersji BOX może za to stanowić wartość niematerialną i prawną i może być przez przedsiębiorcę amortyzowany, gdy: został przez niego nabyty, jego nabycie związane jest z udzieleniem licencji na korzystanie z tego programu lub przeniesieniem autorskich praw majątkowych do niego, nadaje się do gospodarczego wykorzystania w dniu przyjęcia do używania, przewidywany okres jego używania jest dłuższy niż rok, jest on wykorzystywany na potrzeby związane z działalnością gospodarczą albo oddany do używania na podstawie umowy licencyjnej (sublicencji), umowy najmu, dzierżawy lub leasingu (art. 22b ust. 1 pkt 4 5 updof oraz art. 16b ust. 1 pkt 4 5 updop). W przypadku tańszego oprogramowania (kwoty 3500 zł) przedsiębiorca nie musi zaliczać licencji do ewidencji wartości niematerialnych i prawnych. Wydatek rozlicza się jednorazowo, w okresie przypadającym na datę poniesienia kosztu (zakupu). Analogicznie dzieje się wtedy, gdy program ma być używany krócej niż rok. Chodzi o sytuacje, w których dane narzędzie (program) ma posłużyć jednorazowo lub przez krótki okres, np. do wykonania konkretnego zlecenia. Wówczas amortyzacja także nie jest konieczna. QQart. 22 ust. 1, art. 22b ust. 1 pkt 4 5, art. 22g ust. 1 i 3 updof Q Qart. 15 ust. 1, art. 16b ust. 1 pkt 4 5, art. 16g ust. 1 i 3 updop 20 maja 2015 r. Dodatek do Mk nr 10(278)

20 20 komputery 19. Czy oprogramowanie w chmurze zwiększa wartość początkową komputera Jednostka wraz z komputerem wykupiła dostęp do aplikacji internetowej, z której można korzystać po zalogowaniu. Czy płacąc za to oprogramowanie, należy zwiększyć wartość początkową komputera? Kupno dostępu do oprogramowania w chmurze to usługa elektroniczna. Nie zwiększy zatem wartości środka trwałego (komputera) ani też nie będzie rozpoznawana jako wartość niematerialna i prawna. UZASADNIENIE Oprogramowanie świadczone on-line jest oprogramowaniem, którego używa się przez Internet za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Z tego powodu nie jest konieczne instalowanie oprogramowania na komputerze ani jego uaktualnianie. Przykładem oprogramowania on-line może być np. Office 365, czy też działające on-line programy księgowe, programy do fakturowania itp. Kupno dostępu do oprogramowania w chmurze to usługa elektroniczna. Nie powiększy zatem wartości początkowej komputera. Nie jest to także nabycie licencji. W związku z tym nie wchodzi w grę amortyzowanie takiego zakupu jako wartości niematerialnej i prawnej. Q Qart. 22g ust. 1 i 3 updof Q Qart. 16g ust. 1 i 3 updop 20. Czy zakup programu antywirusowego zwiększa wartość początkową komputera Jednostka kupiła wraz z komputerem program antywirusowy (jako oddzielny produkt). Czy oprogramowanie to zwiększa wartość początkową środka trwałego? Program antywirusowy nie zwiększa wartości początkowej komputera. UZASADNIENIE W przypadku zakupu programów komputerowych (w tym i programu antywirusowego) w rzeczywistości kupujemy nie sam program jako taki, ale licencję na jego użytkowanie na określonych przez producenta warunkach. Taka licencja zaliczana jest z punktu widzenia przepisów podatkowych do wartości niematerialnych i prawnych. Są one odrębnym od środków trwałych przedmiotem amortyzacji, gdy przewidywany okres ich użytkowania przekracza rok. Zatem zakupiony wraz z komputerem program antywirusowy nie powiększy wartości początkowej komputera. Jeżeli wartość takiego programu nie przekracza 3500 zł, może być on zaliczony jednorazowo w koszty uzyskania przychodów. Q Qart. 22 ust. 1, art. 22g ust. 1 i 3 updof Q Qart. 15 ust. 1, art. 16g ust. 1 i 3 updop 21. Czy wymiana monitora na nowy zwiększa wartość początkową komputera W związku z tym, że pracujący w zamortyzowanym zestawie komputerowym monitor uległ awarii, kupiono nowy o wartości netto 1500 zł. Czy

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

Które wydatki można zaliczyć do kosztów PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Które wydatki można zaliczyć do kosztów PODATKI UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 21 (787) 4 10 czerwca 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) pgp@infor.pl,

Bardziej szczegółowo

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

Aktywa trwałe. Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych. Klasyfikacja bilansowa aktywów trwałych. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Aktywa trwałe Studia podyplomowe Rachunkowość gospodarstw rolnych dr Tomasz Gabrusewicz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu www.gabrusewicz.pl tomasz.gabrusewicz@ue.poznan.pl Klasyfikacja bilansowa aktywów

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie

Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie Inwestycja w obcym środku trwałym a budowa na cudzym gruncie źródło: http://www.podatki.biz/artykuly/inwestycja-w-obcym-srodku-trwalym-a-budowa-nacudzym-gruncie_4_20763.htm?iddzialu=4&idartykulu=20763

Bardziej szczegółowo

Samochody w działalności

Samochody w działalności Samochody w działalności 2011 DLA TAX CARE S.A. Samochody w działalności Konsekwencje podatkowe M. Flis 2011-02-10 1 S t r o n a Spis treści Samochody w działalności gospodarczej... 2 Definicja samochodu

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 39 (805) 15 21 października 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak zaksięgować wypłacony zasiłek chorobowy ZA TYDZIEŃ: Jakie są zasady ewidencjonowania na kasie rejestrującej UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 39

Bardziej szczegółowo

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne

Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Środki trwałe w podatku dochodowym - wybrane aspekty praktyczne Mariusz Cieśla Bieniasze k/bartoszyc 21-22 październik 2011 1/128 Wstęp Problematyka środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE. Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA KSIĘGOWOŚĆ W FIRMIE Materiały szkoleniowe są współfinansowane Ze środków Unii Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt Pełnosprawna firma Realizowany w ramach Działania

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć PKPiR lekcja 2

Zrozumieć PKPiR lekcja 2 Spis treści Przychody i moment ich powstania... 3 Koszty uzyskania przychodów (KUP)... 4 Przychody ze sprzedaży towarów i usług... 5 Przychody w walutach obcych, różnice kursowe... 6 Zwrot towarów... 6

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r.

Szanowni Państwo, Niniejsze opracowanie odnosi się do stanu prawnego na dzień 30 czerwca 2014 r. Podatek dochodowy od osób prawnych, podatek od towarów i usług oraz Międzynarodowe Standardy Rachunkowości w wynajmie długoterminowym pojazdów samochodowych Warszawa, 2014 r. Szanowni Państwo, Oddajemy

Bardziej szczegółowo

50 nietypowych problemów podatkowych

50 nietypowych problemów podatkowych Biblioteka Inforlex Praca zbiorowa 50 nietypowych problemów podatkowych 50 nietypowych problemów podatkowych wyślij pytanie pgp@infor.pl Stan prawny na 2 lipca 2012 r. Praca zbiorowa Opracował Tomasz Kowalski

Bardziej szczegółowo

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej

BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI. Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej Nr 3/ 2011 BIULETYN RACHUNKOWOŚCI I PODATKÓW SPIS TREŚCI 2 Przekwalifikowanie nieruchomości inwestycyjnej 3 Remont a ulepszenie środków trwałych w świetle Ustawy o Rachunkowości 5 Prezentacja segmentów

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i księgowania prac Badawczo Rozwojowych (R&D) w innowacyjnych spółkach technologicznych

Zasady rozliczania i księgowania prac Badawczo Rozwojowych (R&D) w innowacyjnych spółkach technologicznych Zasady rozliczania i księgowania prac Badawczo Rozwojowych (R&D) w innowacyjnych spółkach technologicznych Na podstawie MSR 38, Ustawy o Rachunkowości oraz Ustawy o Podatku Dochodowym 1 Cel prezentacji

Bardziej szczegółowo

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku.

Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Zmiany w ustawie o podatku od towarów i usług obowiązujące od dnia 1 stycznia 2014 roku. Opracowanie sporządzone przez zespół doradztwa podatkowego Kancelarii Ostrowski i Wspólnicy sp.k. Toruń 2014 TORUŃ

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013

WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2007-2013 Załącznik Uchwały Nr 83/1343/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 20 października 2010 r. REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO NA LATA 2007-2013 WYTYCZNE W ZAKRESIE

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODATKOWE

INFORMACJE PODATKOWE INFORMACJE PODATKOWE MARZEC 2015 I. PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT)... 3 1. PARKOWANIE SAMOCHODU W MIEJSCU ZAMIESZKANIA INTERPRETACJA DIS W POZNANIU Z DNIA 21 PAŹDZIERNIKA 2014 R. (SYGN. ILPP2/443-734/14-4/MR)...

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego

Marian Jankowski. Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 8 Marian Jankowski Odpłatna i nieodpłatna działalność pożytku publicznego 7/2008 Spis treści 1. WSTĘP 4 2. Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń 6 Dualny

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH

AKTUALNE PROBLEMY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH Uwaga: W każdy poniedziałek ukazuje się Serwis Doradztwa Podatkowego, będący elektronicznym dodatkiem do miesięcznika Biuletyn ISP-Doradztwo Podatkowe wydawanego od ponad 15 lat przez Instytut. Serwis

Bardziej szczegółowo

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski

Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Bogdan Nogalski, Henryk Zalewski Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Gdynia 1998 POSZCZEGÓLNE ROZDZIAŁY I PODROZDZIAŁY OPRACOWALI: Bogdan Nogalski Bogdan Nogalski, Adam Bańczyk Bogdan Nogalski,

Bardziej szczegółowo

Witamy w naszym Newsletterze

Witamy w naszym Newsletterze tel.: +48 42 200 70 00 fax: +48 42 200 74 32 e-mail: bss@bssce.com Business Support Solution S.A. 91-341 Łódź ul. Pojezierska 90 A Strona główna Firma Usługi Aktualności Klienci Praca i Praktyki Zarząd

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 35 (801) 17 23 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Rozliczanie VAT w różnych rodzajach działalności

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 35 (801) 17 23 września 2013 r. cena 16,90 zł (w tym 5% VAT) Rozliczanie VAT w różnych rodzajach działalności DZIŚ: Kiedy przedawnia się prawo do zwrotu VAT ZA TYDZIEŃ: Jak rozliczyć odszkodowanie za samochód UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 35 (801) 17 23 września

Bardziej szczegółowo

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania

Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania dodatek do Biuletynu VAT nr 21/2014 Podstawa opodatkowania VAT 2014 zasady ustalania n korekta podstawy opodatkowania n ustalanie marży n dotacje wliczane do podstawy opodatkowania n szczególne przypadki:

Bardziej szczegółowo

Leasing w praktyce ABC Leasingu

Leasing w praktyce ABC Leasingu Leasing w praktyce ABC Leasingu Poradnik leasingowy - Leasing w praktyce Szanowni Państwo, Finansowanie inwestycji za pomocą leasingu jest, zaraz obok kredytów, głównym narzędziem rozwoju biznesu. W dniu

Bardziej szczegółowo

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

II. ROZLICZANIE SIĘ Z PODATKU DOCHODOWEGO NA OGÓLNYCH ZASADACH PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW zakresie, rodzaju prowadzonej działalności, przewidywanej liczbie pracowników oraz złożenia informacji o środkach i procedurach, jakie zostały przezeń przedsięwzięte w celu spełnienia wymagań wynikających

Bardziej szczegółowo

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe

Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe A-Tax /// 21.12.2013 Consulting Nabycie, w tym objęcie, udziałów spółki z o.o. poniesione przez spółkę kapitałową te udziały nabywającą Skutki podatkowe Aspekt kosztów uzyskania przychodów (KUZ ) po stronie

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r.

ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. ZMIANY W ZAKRESIE KAS REJESTRUJĄCYCH obowiązek ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy rejestrującej od 1 marca 2013 r. Obowiązek ewidencjonowania z pomocą kas rejestrujących usług prawniczych po raz

Bardziej szczegółowo

VAT. w pytaniach i odpowiedziach

VAT. w pytaniach i odpowiedziach VAT 2 0 1 5 w p y t a n i a c h i o d p o w i e d z i a c h czy wysyłka towaru to już dostawa kiedy trzeba opodatkować zaliczkową usługę turystyczną jak udokumentować rabat pośredni czy sprzedaż towaru

Bardziej szczegółowo

1 stycznia 2014 nr 1(199)

1 stycznia 2014 nr 1(199) 1 stycznia 2014 nr 1(199) dwutygodnik BIULETYN VAT www.bv.infor.pl VAT I AKCYZA: PORADY DOKUMENTACJA ORZECZNICTWO INTERPRETACJE dodatki: Przewodnik po zmianach w VAT i akcyzie 2013/2014 VAT 2014 ujednolicony

Bardziej szczegółowo

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu.

Koszt uczestnictwa 110 zł. Serdecznie zapraszamy w imieniu Zarządu Cechu wszystkich członków Cechu. Warszawa, grudzień 2012 r. Gdy nadejdą Święta niech nadzieja i radość zastukają do Waszych drzwi, a Nowy Rok przyniesie pomyślność i szczęście każdego dnia. Radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz pomyślności

Bardziej szczegółowo

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia

Spis treści. O PAIiIZ O MDDP. Zarys systemu podatkowego. Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia 2 Spis treści O PAIiIZ O MDDP Zarys systemu podatkowego Podatek dochodowy od osób prawnych (CIT) Podatki z tytułu zatrudnienia Podatek od towarów i usług (VAT) Ceny transferowe Akcyza i cła Prawo dewizowe

Bardziej szczegółowo