Wykonywanie zawodu logopedy w Polsce

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykonywanie zawodu logopedy w Polsce"

Transkrypt

1 Wykonywanie zawodu logopedy w Polsce Mgr Maciej Gibiński Centrum Doradcze Prawa Medycznego e-amil: tel.: Adres: Kasprowicza 14, Kraków Wstęp W opracowaniu została podjęta próba scharakteryzowania podstaw prawnych wykonywania zawodu logopedy, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawnych. Aby móc rzetelnie przeprowadzić wskazany we wstępie cel pracy, konieczne jest dokonanie analizy pojęcia: logopedy, zawodu medycznego, działalności leczniczej. Zawód logopedy Wykonywanie zawodu logopedy podlega częściowej reglamentacji ze strony Państwa. Profesja ta nie posiada, jak w przypadku zawodów medycznych, ustawy poświęconej zasadom jej wykonywania, o tyle udzielanie świadczeń logopedycznych zostało uregulowane w ustawie o działalności leczniczej (dalej udzl) 1. Przepisy powszechnie obowiązujące, nie wskazują wprost, komu przysługuje prawo do udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu logopedii. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej 2 wskazuje kto jest uprawniony do udzielania świadczeń refundowanych z zakresu logopedii w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej. Z treści wspomnianego powyżej aktu prawnego wynika, że za logopedę należy uznać osobę, która: a) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności logopedia obejmujące w programie nauczania co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, b) ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia 1 Ustawa o działalności lezniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U j.t.) 2 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej z dnia 6 listopada 2013 r. Dz.U

2 podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, c) ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła przed dniem wejścia w życie rozporządzenia studia podyplomowe z logopedii, d) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. i ukończyła studia wyższe w zakresie logopedii, obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł magistra. Ze względu na brak odpowiedniej regulacji prawnej dotyczącej wymogów jakie powinny posiadać osoby udzielające prywatnych świadczeń zdrowotnych w dziedzinie logopedii należy przyjąć powyższe wymogi Rozporządzenia za tożsame do wykonywania tego zawodu w formie pełnej odpłatności pacjenta za udzielone świadczenia. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej W sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania 3 kwalifikuje zawód logopedy jako: specjalistów w ochronie zdrowia. Oznacza to, że należy on do szerokiej grupy zawodów medycznych. W ustawie o działalności leczniczej określono definicję legalną zawodu medycznego. Zgodnie z treścią art. 2 ust. 1 punkt 2. za osobę wykonującą zawód medyczny należy uznać: - osobę uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do udzielania świadczeń zdrowotnych, - osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych w określonym zakresie lub w określonej dziedzinie medycyny. Powyższy podział pozwala na wykazanie, że zawód medyczny, na podstawie definicji zawartej w udzl, można podzielić na dwie grupy. Sensu stricto gdzie prawo do wykonywania określonego zawodu określa ustawa ( do tej grupy należeć będą: lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, diagności laboratoryjni, psycholodzy) oraz sensu largo osoby, których wykonywanie zawodu polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych, ale ze względu na brak szczególnych regulacji prawnych ich legitymacja wynika z uzyskanego wykształcenia. Mając powyższe na uwadze, zawód logopedy należy zakwalifikować jako zawód medyczny sensu largo. Pojęcie to odnosi się do osób, które ze względu na brak wykształcenia medycznego nie posiadają ustawowych uprawnień do udzielania świadczeń zdrowotnych. 3 Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia 27 kwietnia 2010 r. Dz.U j.t. 2

3 Dysponują one natomiast odpowiednimi kwalifikacjami do udzielania świadczeń zdrowotnych ze względu na zdobyte wykształcenie. Za takie kwalifikacje można uznać uzyskanie uprawnień (ukończenie studiów wyższych) w dziedzinie logopedii. W piśmiennictwie można spotkać wielość definicji pojęcia zawodu medycznego. A. Nawrocka stwierdza, że: Wszystkie zawody medyczne wywodzą się z poszczególnych nauk medycznych", a łączy je wspólne przesłanie i działanie zmierzające do ochrony życia i zdrowia cierpiącego, chorego człowieka, co wiąże się z humanistycznym widzeniem świata i człowieka" 4. Najszersze pojęcie zawodu medycznego przedstawił Z. Leoński 5, który podkreśla że zawód medyczny zakłada różne formy aktywności i obejmuje osoby, które zajmują się zdrowiem w szerokim znaczeniu tego słowa, w tym także leczeniem zwierząt i farmacją. Według tego Autora Nie sposób ustalić za pomocą wymiernych kryteriów, które z zawodów zaliczyć do tej grupy" 6. W odniesieniu do ustawy o działalności leczniczej, zawód medyczny najlepiej definiuje A. Kolosa. Zdaniem tego autora: wykonywanie zawodu medycznego" odnosi się do osób, które fachowo, stale i w celach zarobkowych zajmują się wykonywaniem zajęcia mającego związek z medycyną i które mają odpowiednie kwalifikacje" 7. Działalność lecznicza Przyjęta przez Sejm w dniu 15 kwietnia 2011 r. Ustawa o działalności leczniczej reguluje zasady i podstawy prawne udzielania świadczeń zdrowotnych w Polsce. Zgodnie z definicją legalną zawartą w omawianym akcie prawnym, działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń zdrowotnych (art. 3 ust.1). Ponadto, w dalszej części omawianego przepisu Ustawodawca poszerza zakres przedmiotowy działalności leczniczej. Pod pojęciem działalności leczniczej uznaje on również: - promocję zdrowia lub - realizację zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i promocją zdrowia, w tym wdrażaniem nowych technologii medycznych oraz metod leczenia 8. 4 A. Nawrocka: Etos w zawodach str Rozważania autora dotyczyły obowiązującej uprzednio ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. 6 Z. Leoński: Materialne Prawo Administracyjne; Warszawa 1997, str A. Kolasa: Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy; PiZS 200, nr 7-8 str M. Dercz w: Komentarzu do Ustawy o działalności leczniczej (Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2011), wskazuje promocję zdrowia oraz realizację zadań dydaktycznych jako zadanie fakultatywne prowadzenia działalności leczniczej. 3

4 Przez świadczenie zdrowotne należy - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy przyjąć działania służące: - zachowaniu, - ratowaniu, - przywracaniu lub - poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia lub przepisów odrębnych. Czynności logopedyczne mają bezpośredni wpływ na stan zdrowia pacjenta dlatego też należy je uznać jako świadczenia zdrowotne. Z kolei przez pojęcie promocji zdrowia należy rozumieć: działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę. Jak również promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych indywidualnych czynników sprzyjających zdrowiu 9. F. Grzegorczyk pod pojęciem: realizacji zadań dydaktycznych przyjmuje, że mają one na celu przygotowywanie osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób wykonujących zawód medyczny na zasadach określonych w odrębnych przepisach regulujących kształcenie tych osób 10. Stosując wykładnię literalną art. 3 udzl, można dojść do wniosku, że podmiot wykonujący działalność leczniczą w rodzaju udzielania świadczeń logopedycznych udziela świadczeń zdrowotnych, natomiast promocja zdrowia lub realizacja zadań dydaktycznych, jest czynnością dodatkową, którą może ale nie musi wykonywać w ramach prowadzonej działalności. Świadczenia logopedyczne, na podstawie udzl, zakwalifikowane są jako ambulatoryjne świadczenia zdrowotne. Dodatkowo Placówka medyczna może udzielać świadczeń stacjonarnych i całodobowych świadczenia zdrowotne (szpitalnych i innych niż szpitalne), jednak nie mają one zastosowania w niniejszym opracowaniu. Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne mogą obejmują świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej (art. 10 udzl). Świadczenia ambulatoryjne mogą być udzielane zarówno przez podmioty lecznicze jak również praktyki zawodowe. 9 Por. F Grzegorczyk (red.) Ustawa o działalności leczniczej Komentarz; Lexis NExis, Warszawa 2013; 10 Ibidem, str

5 Formy wykonywania działalności leczniczej (praktyka zawodowa, podmiot leczniczy). Udzielanie świadczeń zdrowotnych podlega ścisłej reglamentacji po stronie Państwa. Dlatego też, odpowiednie organy administracji publicznej mają obowiązek sprawowania kontroli nad jej wykonywaniem. Jednym z rodzajów takiego nadzoru jest prowadzenie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą. Przepisy udzl umożliwiają wykonywanie działalności leczniczej w dwóch określonych przepisami formach, poprzez prowadzenie: - praktyki zawodowej, - podmiotu leczniczego. Wykonywanie działalności leczniczej w formie praktyki zawodowej zostało przez Ustawodawcę zastrzeżone tylko dla lekarzy (lekarzy dentystów) lub pielęgniarek czy położnych 11. W celu wyjaśnienia ewentualnych problemów przy terminologii należy odpowiednich podmiotów, należy wskazać, że w ustawie występuje jeszcze pojęcie charakteryzujące wszystkie placówki medyczne udzielające świadczeń zdrowotnych: podmiot wykonujący 11 Działalność lecznicza wykonywana w formie praktyki zawodowej może być wykonywana w ramach: (w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej) jako: - indywidualna praktyka lekarska, - indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska, - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w miejscu wezwania, - indywidualna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, - indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem. Dopuszczalne jest również prowadzenie praktyki zawodowej w ramach spółki: cywilnej, jawnej, partnerskiej, jako grupowa praktyka lekarska. Działalność lecznicza pielęgniarki (w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej) może być wykonywana jako: - indywidualna praktyka pielęgniarki, - indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, - indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki, - indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w miejscu wezwania, - indywidualna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, - indywidualna specjalistyczna praktyka pielęgniarki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, lub w ramach spółki: cywilnej, jawnej, partnerskiej, pielęgniarka może wykonywać działalność leczniczą jako grupowa praktyka pielęgniarek. 5

6 działalność leczniczą. Pod tym sformułowaniem należy rozumieć zarówno podmiot leczniczy jak i praktykę zawodową. Logopeda chcąc wykonywać swój zawód ma tylko jedną dopuszczalną przepisami formę po przez prowadzenie podmiotu leczniczego. Prowadzenie podmiotu leczniczego warunkuje spełnienie wymagań określonych w art. 17 udzl. Wykonywanie działalności leczniczej przez osoby nieposiadające kwalifikacji medycznych. Pierwszą czynnością jaką powinien zrobić logopeda chcąc wykonywać działalność leczniczą jest wybór odpowiedniej formy prawnej wykonywania działalności gospodarczej stanowiącej podstawę wykonywania działalności leczniczej. Podmiotem leczniczym zgodnie z przepisami udzl mogą być: przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) (dalej usdg) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej, jednostka budżetowa, w tym państwowa jednostka budżetowa tworzona i nadzorowana przez Ministra Obrony Narodowej, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium, ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, instytut badawczy, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 185, poz. 1092), fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej, posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa w pkt 5, osoby prawne i jednostki organizacyjne działającym na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku 6

7 Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą. W związku z dokonywaną analizą, tylko pierwsza forma prawna prowadzenia podmiotu leczniczego, zostanie omówiona szczerzej. W art. 4 usdg Ustawodawca przyjął, że przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osoba prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się również wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. Jak podaje F. Grzegorczyk: każdy podmiot posiadający zdolność prawną może zostać przedsiębiorcą, o ile spełni przesłankę wykonywania działalności gospodarczej we własnym imieniu 12. Za działalność gospodarczą, zgodnie z art. 2 usdg, Ustawodawca przyjmuje zarobkową działalność: wytwórczą, budowlaną, handlową, usługową oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodową, wykonywaną w sposób zorganizowany i ciągły. Tym samym w pojęciu podmiotu leczniczego mogą się mieścić przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, przedsiębiorcy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą związani umową spółki cywilnej, osobowe spółki handlowe, kapitałowe spółki handlowe i inne osoby prawne, o ile prowadzą działalność gospodarczą 13. W odniesieniu do osób fizycznych należy podzielić pogląd P. Bały i M. Załuckiego, że osoby te mogą być przedsiębiorcami, pod warunkiem że mają pełną zdolność do czynności prawnych, czyli są pełnoletnie i nieubezwłasnowolnione 14. Dodatkowo należy zauważyć, iż działalność leczniczą wykonywać mogą również obywatele innych państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz obywatele Konfederacji Szwajcarskiej, świadczący usługi transgraniczne, zgodnie z dyrektywą 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych oraz przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Samo zarejestrowanie działalności gospodarczej w dozwolonej formie nie wypełnia wymagań ustawowych nałożonych przez Ustawodawcę na gruncie udzl. Koniecznym warunkiem legalnego wykonywania działalności leczniczej jest uzyskanie wpisu do rejestru 12 Por. F. Grzegorczyk (red.) Ustawa o działalności leczniczej Komentarz (str. 40), Lexis Nexis, Warszawa 2012; 13 Za: Ibidem. 14 Za: P. Bała, M. Załucki: Prowadzenie działalności leczniczej Aspekty prawne, Difin, Warszawa 2013; 7

8 podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Osoba, która zamierza wykonywać zawód medyczny sensu largo musi złożyć we właściwym, ze względu na miejsce wykonywania zawodu, Urzędzie Wojewódzkim wniosek o wpis podmiotu leczniczego do rejestru. Wnioskodawca jest zobowiązany do wskazania we wniosku wykonywanego zakresu działalności leczniczej. Zostały one określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowego sposobu ich nadawania (Dz.U ). Struktura organizacyjna podmiotu leczniczego składa się z: - przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, - jednostki organizacyjnej, - komórek organizacyjnych 15. Kolejne wymogi jakie udzl nakłada na logopedę chcącego prowadzić działalność leczniczą jest spełnienie określonych w ustawie wymagań. Są nimi: - posiadanie pomieszczenia spełniającego wymogi Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U ), potwierdzonego przez postanowienie właściwej ze względu na miejsce wykonywania świadczeń Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, - stosowanie wyrobów odpowiadające wymaganiom ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657); - posiadanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartego na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U ), - udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje do udzielania odpowiednich świadczeń. 15 Osoba składająca wniosek o wpis podmiotu leczniczego do rejestru jest zobowiązana określić kody specjalności komórek organizacyjnych posiadanych w swojej organizacji. Stanowią one część VIII kodu resortowego zawartego w załączniku nr 2 do powyższego rozporządzenia. We wspomnianych kodach dostępne są kody poradni, które wskazują na wykonywanie działalności leczniczej przez logopedów Poradnia logopedyczna. 8

9 Posiadanie odpowiednego pomieszczenia (gdzie będą udzielane świadczenia zdrowotne) ma zagwarantować odpowiedni poziom sanitarny i techniczny pomieszczeń podmiotu leczniczego. Szczegółowy opis pomieszczeń podmiotu wykonującego działalność leczniczą został zawarty w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą 16. Treść art. 22 ust 3 udzl stanowi, że pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadają wymaganiom odpowiednim do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych. Minister Zdrowia w ww. rozporządzeniu w 1. wskazał, że: pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą odpowiadają, odpowiednio do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych wymaganiom określonym w rozdziałach 2-6 rozporządzenia. W tym samym rozporządzeniu wskazane jest, że pomieszczenia i urządzenia ambulatorium (wykonywanie działalności leczniczej w rodzaju udzielania świadczeń logopedycznych, należy do ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych) muszą spełniać, w zależności od zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych, wymogi załącznika numer 2 do rozporządzenia ( 4). W przypadku przepisów, mieszczących się w zakresie rozdziałów 2-6, których nie przyporządkowano ani do wymogów dla podmiotów leczniczych ani praktyk zawodowych należy przyjąć, że obowiązują one zarówno jednych jak i drugich. Ważnym rozgraniczeniem jest rodzaj wykonywanej działalności leczniczej. Ponieważ rozdziały 2-6 obowiązuje zarówno w odniesieniu do stacjonarnych, całodobowych, jak i ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych, należy dokonywać rozdziału pomiędzy pomieszczeniami ambulatorium od pomieszczeń podmiotu stacjonarnego 17. W opisywanym rozporządzeniu znalazły się również przepisy dotyczące tylko pomieszczeń ambulatorium (np. 14 ust. 3, 25 ust. 4.). Pozostają jednak przepisy, które mogą budzić wątpliwości interpretacyjne. Rozporządzenie zawiera bowiem błędy logiczne, które wprowadzają różne wymogi dla podmiotów chcących wykonywać działalność leczniczą 18. Dodatkowo należy w tym miejscu wskazać na obowiązek 16 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U ). 17 Pokoje łóżkowe, odstępy pomiędzy łóżkami jak również pomieszczenia izolatki powinny zostać przypisane pomieszczeniom podmiotów leczniczych, które wykonują działalność leczniczą w formie stacjonarnej. Zapisy te, nie będą miały i nie mogą mieć zastosowania do pomieszczeń ambulatorium. 18 Problematycznym zapisem może okazać się między innymi 26. W swojej treści stanowi on, że śluza szatniowa składa się z: 1) szatni brudnej przeznaczonej do rozebrania się z ubrania prywatnego lub szpitalnego, wyposażonej w szafkę ubraniową z wydzieloną częścią na obuwie; 9

10 przygotowania programu dostosowawczego przez funkcjonujące już podmioty wykonujące działalność leczniczą, którego termin złożenia minął 31 grudnia 2012 r. 19. Wymagania te mogą podlegać kontroli zarówno ze strony Państwowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej jak również, na podstawie art. 111 udzl, organu rejestrującego oraz Ministra Zdrowia. Obecnie zdarzają się sytuacje kiedy osoby wykonują zawód medyczny jedynie na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji Działałności Gospodarczej jednocześnie łącząc pomieszczenia do wykonywania działalności leczniczej z pomieszczeniami mieszkalnymi. Takie rozwiązanie należy ocenić negatywnie. Ustawa udzl nie przewiduje bowiem takiej możliwości 20. Dopuszczalne jest natomiast prowadzenie kilku działalności gospodarczych w lokalizacji podmiotu leczniczego z zastrzeżeniem, że działalności te nie mogą mieć negatywnego wpływu na udzielane świadczenia zdrowotne (art. 13. udzl). W tym miejscu należy jednocześnie zaznaczyć, że udzl uniemożliwia logopedom na udzielanie świadczeń zdrowotnych poza lokalem podmiotu leczniczego. Ustawodawca w art. 10 udzl nakłada obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu, lub w pomieszczeniach przedsiębiorstwa (rozumianego jako pomieszczenia 2) szatni czystej (ubieralni) przeznaczonej do ubierania w czyste ubranie oraz obuwie służące do poruszania się w strefie, do której będzie wchodził personel, wyposażonej w: a) obuwie nadające się do mycia i dezynfekcji, b) regał na czyste obuwie, c) regał na czyste ubrania; 3) pomieszczenia higieniczno-sanitarnego znajdującego się pomiędzy szatnią czystą i brudną, wyposażonego dodatkowo w natrysk. Oznacza to, że każdy podmiot wykonujący działalność leczniczą powinien w swojej powierzchni zapewnić takie pomieszczenie, zgodnie z opisanym jego wyglądem i składem. Kolejnym problematycznym zapisem może być 26, który w swojej treści nakazuje posiadać odpowiednią przestrzeń ładunkową środków transportu żywności, bielizny, odpadów, brudnych narzędzi i sprzętu do dekontaminacji, z wyłączeniem opakowań jednorazowych, która powinna być przestrzenią zamkniętą, odpowiednio do rodzaju ładunku. Przestrzeń ładunkowa środków transportu zwłok jest przestrzenią zamkniętą. 3. Środki transportu, o których mowa w ust. 1 i 2, są wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję. W praktyce zawodowej czy podmiocie leczniczym mamy do czynienia chociażby z brudnymi narzędziami, odpadami medycznymi, co utwierdzać może w przekonaniu, że przepis ten może również dotyczyć ambulatorium. Zarówno rozporządzenia jak i ustawa posługują się również pojęciem zakres udzielanych świadczeń. W moim przekonaniu słowo to należy rozumować jako określony zakres udzielanych świadczeń w rodzaju leczenia ambulatoryjnego czy stacjonarnego. Nie każdy zakres udzielanych świadczeń będzie musiał korzystać chociażby ze sterylizacji narzędzi (o których mowa w załączeniu numer 2). A tym samym, jeśli dany zakres nie wymaga używania czy korzystania z opisanego w rozporządzeniu pomieszczenia, urządzenia może ono zostać pominięte. 19 W przypadku, gdy już istniejące podmioty nie spełniały wymogów rozporządzenia musiały złożyć odpowiedni program dostosowawczy, celem uzyskania zgody na przesunięcie terminu obowiązywania przepisów do 31 grudnia 2012 roku. Brak wspomnianego dokumentu, zgłoszonego do właściwego organu rejestrowego po akceptacji odpowiedniego Inspektoratu Sanitarnego, został uznany, za spełnianie wymogów nowego Rozporządzenia. 20 Inaczej jest jeżeli chodzi o poraktykę zawodową. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U ), zezwala na łączenie ze sobą funkcji mieszkalnych oraz praktyki zawodowej. 10

11 przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego) 21. Omawiany przepis wskazuje dodatkowo możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych w miejscu pobytu pacjenta. Błędnę jest jednak przyjęcie jako miejsce pobytu pacjenta dowolnej lokalizacji (w tym poza podmiotem leczniczym). Za prawidłowe rozumienie wskazanego przepisu należy uznać udzielenie świadczenia zdrowotnego w innym pomieszczeniu podmiotu leczniczego poza daną komórką organizacyjną (np. ze względu na stan zdrowia pacjenta uniemożliwiający jego przeniesienie do właściwej komórki) 22. Należy zwrócić uwagę, że Ustawodawca przewidział możliwość udzielania świadczeń zdrowotnych w dowolnym miejscu (poza siedziba podmiotu wykonującego działalność leczniczą) jedynie w odniesieniu do praktyki zawodowej prowadzonej przez lekarza lub pielęgniarkę w formie praktyki zawodowej w miejscu wezwania. Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez logopedę może być wykonywane jedynie z pomocą wyrobów medycznych spełniających określone wymagania zawarte w ustawie o wyrobach medycznych. Zgodnie z wspomnianą ustawą za wyrób medyczny uznaje się: narzędzie, przyrząd, urządzenie, oprogramowanie, materiał lub inny artykuł, stosowany samodzielnie lub w połączeniu, w tym z oprogramowaniem przeznaczonym przez jego wytwórcę do używania specjalnie w celach diagnostycznych lub terapeutycznych i niezbędnym do jego właściwego stosowania, przeznaczony przez wytwórcę do stosowania u ludzi w celu: a) diagnozowania, zapobiegania, monitorowania, leczenia lub łagodzenia przebiegu choroby, b) diagnozowania, monitorowania, leczenia, łagodzenia lub kompensowania skutków urazu lub upośledzenia, c) badania, zastępowania lub modyfikowania budowy anatomicznej lub procesu fizjologicznego, d) regulacji poczęć - których zasadnicze zamierzone działanie w ciele lub na ciele ludzkim nie jest osiągane w wyniku zastosowania środków farmakologicznych, immunologicznych lub metabolicznych, lecz których działanie może być wspomagane takimi środkami; Wszystkie wyroby medyczne powinny posiadać odpowiednie Certyfikaty na ich użycie w odniesieniu do działalności leczniczej jak również powinny zostać dopuszczone do użycia na 21 Świadczenia zdrowotne mogą być udzielane również w pojeździe przeznaczonym do udzielania tych świadczeń. 22 Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku gdy stan zdrowia pacjenta uniemożliwia jego przyjęcie we właściwej poradni. 11

12 terenie Unii Europejskiej. Nie jest zatem możliwe wykorzystywanie wyrobów wykonanych własnoręcznie bez odpowiedniego dopuszczenia ich do użytku na terenie Unii Europejskiej. Ustawa o działalności leczniczej wprowadza obowiązek posiadania obowiązkowego ubezpieczenia. Zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest warunkiem podjęcia i prowadzenia działalności leczniczej. Przedmiotem ubezpieczenia jest odpowiedzialność cywilna, która może powstać wobec osób trzecich na skutek szkód wyrządzonych przez ubezpieczającego lub ubezpieczonego (art. 822 k.c.). Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego dotyczy zobowiązań, które mogą powstać na skutek wyrządzenia szkody pacjentom w następstwie udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych (art. 25 ust. 1 pkt 1 udzl). Wymóg udzielania świadczeń zdrowotnych przez osoby posiadające odpowiednie wykształcenie został zawarty w art. 17 udzl. W odniesieniu do logopedy należy przyjąć, że podmiot leczniczy spełnia ustawowy wymóg zapewnienie odpowiedniego personelu, jeżeli leczenie logopedyczne prowadzi osoba, która: a) ukończyła studia wyższe na kierunku lub w specjalności logopedia obejmujące w programie nauczania co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii, b) ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła studia podyplomowe z logopedii obejmujące co najmniej 600 godzin kształcenia w zakresie logopedii, c) ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra oraz ukończyła przed dniem wejścia w życie rozporządzenia studia podyplomowe z logopedii, d) rozpoczęła po dniu 30 września 2012 r. i ukończyła studia wyższe w zakresie logopedii, obejmujące co najmniej 800 godzin kształcenia w zakresie logopedii i uzyskała tytuł magistra. Zakończenie 1. Osoby wykonujące zawód logopedy należą do grupy zawodów medycznych i są uprawnione do udzielania określonego rodzaju świadczeń zdrowotnych. 2. Logopeda chcąc wykonywać zawód w ramach własnej działalności gospodarczej ma obowiązek jednoczesnej rejestracji podmiotu leczniczego. 3. Udzielanie świadczeń zdrowotnych bez odpowiedniego wpisu do Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą powoduje, naruszenie art.: 4, 10, 17, 22, 25, ustawy o działalności leczniczej. 12

13 4. Wykonywanie działalności leczniczej bez wymaganego wpisu jest naruszeniem art. 147a Kodeksu Wykroczeń 23, który przewiduje za wskazane wykroczenie sankcję w postaci: kary aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny. 5. Wykonywanie działalności leczniczej nakłada na podmioty ją wykonujące liczne obostrzenia prawne oraz koszty związane z prowadzeniem działalności według ściśle określonych przepisów. Jako przykład można wskazać: - obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta z dnia 6 listopada 2008 r. (Dz.U j.t.) jak również wydanego na jej podstawie Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U j.t.). - posiadania odpowiedniego pomieszczenia zgodnie z art. 17 udzl., - spełnienie wymogów ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U j.t.) - wykupienie ubezpieczenia OC na podstawie art. 17 udzl., - wykonywanie obowiązkowych sprawozdań za pomocą Systemu Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia, - spełnienie wymagań nakładanych przez odpowiednie Stacje Sanitarno- Epidemiologiczne. 6. Na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych można wskazać, że dotychczasowi świadczeniodawcy (wykonujący zawód medyczny sensu largo) udzielający świadczeń w ramach zawartych umów z NFZ (którzy, nie uzyskali wpisu do rejestru podmiotów leczniczych) wykonują je z naruszeniem Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wykonywanych ze środków publicznych. Daje to prawo oddziałom wojewódzkim NFZ do: - żądania zwrotu wypłaconych świadczeń, - rozwiązania umowy oraz odpowiedzialności karnej w związku z naruszeniem treści art. 193 pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2008 r., nr 164, poz z późn. zm). 23 Ustawa Kodeks Wykroczeń, z dnia r. (Dz.U j.t.). 13

Centrum Doradcze Prawa Medycznego

Centrum Doradcze Prawa Medycznego Centrum Doradcze Prawa Medycznego Mgr Maciej Gibiński Centrum Doradcze Prawa Medycznego e-mail: mgibinski@cdpm.pl tel.: 883-925-879 Wykonywanie zawodu fizjoterapeuty w Polsce Wstęp W opracowaniu została

Bardziej szczegółowo

Prawo medyczne w codziennej praktyce logopedy

Prawo medyczne w codziennej praktyce logopedy Prawo medyczne w codziennej praktyce logopedy Mgr Maciej Gibiński Centrum Doradcze Prawa Medycznego Tel.: 883-925-879, e-mail: biuro@cdpm.pl, info@cdpm.pl, www.cdpm.pl Prawo medyczne zespół norm prawnych

Bardziej szczegółowo

Zasady rejestracji podmiotów leczniczych. Dostosowanie zoz do wymogów ustawy o działalności leczniczej

Zasady rejestracji podmiotów leczniczych. Dostosowanie zoz do wymogów ustawy o działalności leczniczej Zasady rejestracji podmiotów leczniczych. Dostosowanie zoz do wymogów ustawy o działalności leczniczej Śląski Urząd Wojewódzki Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej Podstawy prawne - Ustawa z

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012

UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012 Tytuł prezentacji UBEZPIECZENIA MEDYCZNE 2012 Oferta INTER Polska dla środowiska medycznego Małgorzata Ziółkowska - Oddział w Katowicach Śląska Izba Lekarska, 23 stycznia 2012r. Dla ułatwienia przyswojenia

Bardziej szczegółowo

S T A N O W I S K O U Z A S A D N I E N I E

S T A N O W I S K O U Z A S A D N I E N I E Warszawa, 29 maja 2013 r. S T A N O W I S K O Osoba pracująca w weterynaryjnym laboratorium diagnostycznym nie może używać tytułu zawodowego diagnosty laboratoryjnego, w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

1. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

1. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 12 1. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w Polsce 1. Zasady sprawowania opieki zdrowotnej w świetle Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Konstytucyjna ochrona zdrowia Prawo do ochrony zdrowia gwarantuje

Bardziej szczegółowo

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą Instrukcja postępowania w przypadku składania wniosku o wpis zmian do księgi rejestrowej lub złożenie wniosku o wykreślenie z rejestru. KOMUNIKAT DLA

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne 76 78

Przepisy ogólne 76 78 74 75 w związku z art. 26 ust. 1 ustawy deweloperskiej forma aktu notarialnego dla przedwstępnej umowy deweloperskiej nie jest obligatoryjna i jest jedynie formą ad eventum, otwierającą możliwość skorzystania

Bardziej szczegółowo

UWARUNKOWANIA PRAWNE W OBSZARZE TELEMEDYCYNY

UWARUNKOWANIA PRAWNE W OBSZARZE TELEMEDYCYNY UWARUNKOWANIA PRAWNE W OBSZARZE TELEMEDYCYNY prof. n. dr hab. Dariusz Szostek QUO VADIS? Telemedycyna najbardziej rozwojowa dziedzina rozwoju informatyki edokumentacja Jeden z podstawowych celów Agendy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia.. 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia.. 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia.. 2011 r. Projekt z dnia 5 października 2011 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą Na

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE INSTYTUCJE W OCHRONIE ZDROWIA PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE 2014-03-26

SYSTEM OPIEKI ZDROWOTNEJ PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE INSTYTUCJE W OCHRONIE ZDROWIA PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE PODSTAWOWE REGULACJE PRAWNE 2014-03-26 MAKROEKONOMIA 1 System opieki zdrowotnej instytucje zawody medyczne szpitale i organizacje opiekuńcze determinanty wzrostu kosztów i wydatków dr Piotr Karniej ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA, KATEDRA

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Dz.U..2015.618 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 10 kwietnia 2014 r.

UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 10 kwietnia 2014 r. Sygn. akt KIO/KD 27/14 UCHWAŁA KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ z dnia 10 kwietnia 2014 r. po rozpatrzeniu zastrzeżeń z dnia 18 marca 2014 r., zgłoszonych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych przez: Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe

Na czym ma polegać dostosowanie? 1. Należy uzupełnić dane rejestrowe Komunikat w sprawie obowiązków lekarzy prowadzących praktyki indywidualne lub grupowe, a także podmioty lecznicze związanych z dostosowaniem działalności do przepisów ustawy o działalności leczniczej Lekarze

Bardziej szczegółowo

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu. Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi

WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH I NORM OBOWIĄZUJĄCYCH w 107 Szpitalu Wojskowym z Przychodnią SPZOZ w Wałczu. Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi Lp. Nazwa aktu prawnego Lokalizacja Uwagi 1 Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej t.j. Dz. U. 2013 poz.217 2 Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich. Zagadnienia ogólne

AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich. Zagadnienia ogólne Opracowanie: Halina Porębska sekretarz KS NRL członek Zespołu Legislacyjnego NRL mec. Elżbieta Czarnecka radca prawny OIL w Gdańsku AKTY PRAWNE dotyczące rejestracji i funkcjonowania praktyk lekarskich

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.)

Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na r.) Podstawy prawne Sekcji Zwalczania Chorób Zakaźnych w Oddziale Nadzoru Epidemiologii (stan prawny na 1.06.2015 r.) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. Ustawa o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

Bardziej szczegółowo

ul. Królewiecka 2, 82-300 Elbląg Tel./fax 55 236 24 11 ; www.spor-t.pl ; e-mail: sport_elblag@pro.onet.pl OGŁOSZENIE

ul. Królewiecka 2, 82-300 Elbląg Tel./fax 55 236 24 11 ; www.spor-t.pl ; e-mail: sport_elblag@pro.onet.pl OGŁOSZENIE OGŁOSZENIE konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych Dyrektor Samodzielnego Publicznego Ośrodka Rehabilitacyjno Terapeutycznego dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu w oparciu o przepisy ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA. z dnia 21 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA. z dnia 21 marca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 15 maja 2014 r. Poz. 619 USTAWA z dnia 21 marca 2014 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

S T A T U T. SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE S T A T U T SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ we WLENIU ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej we Wleniu jest podmiotem leczniczym niebędącym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 221 13153 Poz. 1319 1319 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT. w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych

KOMUNIKAT. w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych Aktualności KOMUNIKAT w sprawie Rejestru Krajowych Świadczeniodawców Leczniczych W związku z pytaniami kierowanymi do organów rejestrowych w sprawie korespondencji zawierającej prośbę o uregulowanie opłaty

Bardziej szczegółowo

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY

1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 1 S t r o n a ZAŁĄCZNIK NR 1 P1.1 PODEJŚCIE DO KLASYFIKACJI DLA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ - AKTUALNY STAN PRAWNY 2 S t r o n a Informacje o dokumencie Właściciel Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r.

Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. Opinia prawna z dnia 6.02.2012 r. dla Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku w sprawie : czy w obecnym stanie prawnym tj. wobec wejścia w życie z dniem 01 lipca 2011 r. nowelizacji art. 53 ustawy z dnia 05

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Wyjaśnień udzielała: Aleksandra Hawryluk kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach.

PROTOKÓŁ. Wyjaśnień udzielała: Aleksandra Hawryluk kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipianach. PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym pn.: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lipianach z siedzibą w Lipianach przy ul. Myśliborskiej 3. Kontrolę przeprowadzili

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r.

Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szczecin, dnia 01 grudnia 2011 r. Szanowna Pani dr n. med. Agnieszka Ruchała-Tyszler Wiceprezes Okręgowej Rady Lekarskiej Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie w miejscu OPINIA PRAWNA wydana na zlecenie

Bardziej szczegółowo

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl

Przydatne strony www: www.pis.msw.gov.pl, www.gis.gov.pl Sanepid - obowiązujące przepisy: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia Zakładu

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.25.2012.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ

ZP-2.9612.25.2012.JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Gabinet Usług Medycznych Wiesława i Bronisław Hantke S. C. z siedzibą przy ul. Runowskiej 28 w Węgorzynie Kontrolę przeprowadziła

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23

Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23 Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23 Aktualności KOMUNIKAT W związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 618 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 8 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ

ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ ZESPÓŁ RADCÓW PRAWNYCH NACZELNEJ IZBY LEKARSKIEJ Warszawa, dnia 3 października 2013 r. Informacja nt. obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej lekarz i lekarza dentysty oraz podmiotu leczniczego

Bardziej szczegółowo

KANCELARIA ADWOKACKA Adw. Ignacy Chwesiuk ul. Krakowskie Przedmieście 70/7, 20-076 Lublin Telefon: 691 439 559

KANCELARIA ADWOKACKA Adw. Ignacy Chwesiuk ul. Krakowskie Przedmieście 70/7, 20-076 Lublin Telefon: 691 439 559 KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katedra Prawa Konstytucyjnego Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin Telefon 81 4453751 KANCELARIA ADWOKACKA Adw.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce. Rozdział I. Postanowienia ogólne Tekst ujednolicony uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Rady Społecznej nr 8/2007 z dnia 14 czerwca 2007 r. STATUT Wojewódzkiego Szpitala Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Ameryce Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH

REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH dr Piotr Rodziewicz adwokat REKLAMA USŁUG WETERYNARYJNYCH I. ZAKRES DOPUSZCZLANEJ INFORMACJI O ZAKŁADACH LECZNICZYCH DLA ZWIERZĄT Zgodnie z przepisem art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o zakładach

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Moduł pozatechniczny - Zagadnienia prawno-organizacyjne w medycynie Rok akademicki: 2015/2016 Kod: JFM-2-303-DE-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Fizyki i Informatyki Stosowanej Kierunek: Fizyka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 4 czerwca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 5 czerwca 2012 r. Poz. 204 ZARZĄDZENIE Nr 35/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ

ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ ZASADY UDZIELANIA ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W OPARCIU O PRZEPISY DYREKTYWY TRANSGRANICZNEJ DYREKTYWA PE I RADY 2011/24/UE Z DNIA 9 MARCA 2011 R. W SPRAWIE STOSOWANIA PRAW PACJENTÓW W TRANSGRANICZNEJ OPIECE

Bardziej szczegółowo

Statut Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

Statut Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej 2014-04-15 Statut Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej Załącznik do uchwały nr V/12/4/2015 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 21 września 2015 roku STATUT SZPITALA WOJEWÓDZKIEGO W BIELSKU - BIAŁEJ

Bardziej szczegółowo

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1.

STATUT. podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst jednolity) Postanowienia ogólne 1. Załącznik do Uchwały Nr 24/2012 Zgromadzenia Wspólników Szpital Powiatowy w Wyrzysku Spółka z o. o. z dnia 25 czerwca 2012 r. STATUT podmiotu leczniczego Szpitala Powiatowego w Wyrzysku Sp. z o. o. (tekst

Bardziej szczegółowo

WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... XVII WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW... XXV PRZEDMOWA... XXIX

WYKAZ SKRÓTÓW... WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... XVII WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW... XXV PRZEDMOWA... XXIX SPIS TREŚCI AUTORZY... WYKAZ SKRÓTÓW... XIII XV WYKAZ AKTÓW PRAWNYCH... XVII WYKAZ TABEL I RYSUNKÓW.... XXV PRZEDMOWA.... XXIX CZĘŚĆ I. Zawody mające zastosowanie w ochronie zdrowia... 1 1. Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 3408 UCHWAŁA NR XXXIII/952/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 27 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 3408 UCHWAŁA NR XXXIII/952/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO. z dnia 27 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 3408 UCHWAŁA NR XXXIII/952/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie nadania statutu Dolnośląskiemu

Bardziej szczegółowo

Ustawa o działalności leczniczej 1)

Ustawa o działalności leczniczej 1) brzmienie od 2014-01-22 Ustawa o działalności leczniczej 1) z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654) tekst jednolity z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 217) Zmiany aktu: 2014-01-22

Bardziej szczegółowo

Wniosek grupowej praktyki o wpis zmianę do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wniosek grupowej praktyki o wpis zmianę do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Wniosek grupowej praktyki o wpis zmianę (W przypadku składania wniosku o wpis zmian w rejestrze należy wypełnić pozycje od 1 do 4 oraz te pozycje, które uległy zmianie) Data wpłynięcia wniosku 1. numer

Bardziej szczegółowo

Wniosek grupowej praktyki o wpis zmianę do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Wniosek grupowej praktyki o wpis zmianę do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą Wniosek grupowej praktyki o wpis zmianę do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (W przypadku składania wniosku o wpis zmian w rejestrze należy wypełnić pozycje od 1 do 4 oraz te pozycje,

Bardziej szczegółowo

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód diagnosty laboratoryjnego jest pod kodem

W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód diagnosty laboratoryjnego jest pod kodem Wymagania Czynności zawodowe Ścieżka rozwoju Specjalizacja W klasyfikacji zawodów i specjalności zawód diagnosty laboratoryjnego jest pod kodem 227101. Opis Diagnosta laboratoryjny - osoba, która wykonuje

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania działalności leczniczej; 2) zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących

Bardziej szczegółowo

Umowa - S.C./ /2012. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu,

Umowa - S.C./ /2012. pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, Umowa - S.C./ /2012 Zawarta w dniu 31.07.2012 r. w Tarnobrzegu pomiędzy Wojewódzkim Szpitalem im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu, ul. Szpitalna 1, NIP 867-18-81-486, REGON 000312573, KRS

Bardziej szczegółowo

Klauzula sumienia w służbie zdrowia

Klauzula sumienia w służbie zdrowia MICHAŁ BALICKI Klauzula sumienia w służbie zdrowia Podstawowym zadaniem klauzuli sumienia jest zapewnienie lekarzom, pielęgniarkom oraz położnym możliwości wykonywania zawodu w zgodzie z własnym sumieniem.

Bardziej szczegółowo

ZP-2.9612.39.2014.JZ

ZP-2.9612.39.2014.JZ PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Stowarzyszenie Pomocy Przytulisko z siedzibą przy ul. 1 Maja 6 w Białogardzie 1 października 2014 r. Kontrolę przeprowadziły 1 października

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 325 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 325 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 grudnia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 17 marca 2014 r. Poz. 325 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Pojęcie działalności gospodarczej

Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie działalności gospodarczej Cechy: Działalność gospodarcza w orzecznictwie SN 1. Zawodowy charakter 2. Powtarzalność 3. Racjonalne gospodarowanie (zysk i opłacalność) 4. Uczestnictwo w obrocie gospodarczym

Bardziej szczegółowo

Ustawa o działalności leczniczej. Ministerstwo Zdrowia

Ustawa o działalności leczniczej. Ministerstwo Zdrowia Ustawa o działalności leczniczej Ministerstwo Zdrowia Celem ustawy jest uporządkowanie i ujednolicenie form prawnych, w jakich udzielane są świadczenia zdrowotne. Jeden akt prawny kompleksowo ureguluje

Bardziej szczegółowo

Pan Aleksander Gawlik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach ul. Harcerska Pionki

Pan Aleksander Gawlik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach ul. Harcerska Pionki Warszawa, 5 stycznia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-R.9612.1.32.2014 Pan Aleksander Gawlik Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach ul. Harcerska 1 26-670 Pionki

Bardziej szczegółowo

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 5 grudnia 2005 r. Arbitrzy: Leszek Witold Natora. Protokolant Katarzyna Kawulska

WYROK. Zespołu Arbitrów z dnia 5 grudnia 2005 r. Arbitrzy: Leszek Witold Natora. Protokolant Katarzyna Kawulska Sygn. akt UZP/ZO/0-3611/05 WYROK Zespołu Arbitrów z dnia 5 grudnia 2005 r. Zespół Arbitrów w składzie: Przewodniczący Zespołu Arbitrów Maria Alicja Litwa Arbitrzy: Leszek Witold Natora Elżbieta Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją

Agnieszka Pietraszewska-Macheta. instruktaż z wzorcową dokumentacją Agnieszka Pietraszewska-Macheta instruktaż z wzorcową dokumentacją Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o. Gdańsk 2012 Spis treœci Spis treœci Spis treœci Wstęp...........................................

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/91 Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 USTAWA Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 1290, z 2014 r. poz. 24, 423, 619, 1138, 1146, 1491, 1626. z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ Na Wzgórzu w Głownie Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Zakład Opieki Zdrowotnej Na Wzgórzu, zwany dalej zakładem jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Kancelaria Sejmu s. 1/126 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. 1), 2) o działalności leczniczej Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz.

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT

WNIOSEK O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT Załączniki do zarządzenia Nr 80/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. Załącznik nr 1 WNIOSEK O UZYSKANIE UPRAWNIENIA DO POBIERANIA NUMERÓW RECEPT Nazwa właściwego Oddziału

Bardziej szczegółowo

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY

AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY AKTY PRAWNE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja 17 wrzesień 2015 str. 1 AKTY PRAWNE OBOWIĄZUJĄCE W MEDYCYNIE PRACY aktualizacja: 17 wrzesień 2015 Lp. ROZPORZĄDZENIA: NR AKT: 1996 r. 1. Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

b-1.2 4. DANE EWIDENCYJNE 10 telefon 11 e-mail 12 adres strony internetowej 2. numer księgi rejestrowej 3. Organ rejestr

b-1.2 4. DANE EWIDENCYJNE 10 telefon 11 e-mail 12 adres strony internetowej 2. numer księgi rejestrowej 3. Organ rejestr (fioletowy Pantone 237 U) Wniosek o zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmującą zmianę danych dotyczących działalności leczniczej wykonywanej przez lekarza/lekarza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/445/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku

UCHWAŁA NR XXV/445/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku UCHWAŁA NR XXV/445/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Świętokrzyskiego Centrum Rehabilitacji w Czarnieckiej Górze, stanowiącym załącznik do

Bardziej szczegółowo

(zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 905, Dz.U. z 2015 r. poz. 788)

(zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 905, Dz.U. z 2015 r. poz. 788) (zm. Dz.U. z 2015 r. poz. 905, Dz.U. z 2015 r. poz. 788) Ustawa o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654) tj. z dnia 7 grudnia 2012 r. (Dz.U. z 2013 r. poz. 217) tj.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA z dnia 17 października 2003 r. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 17 października 2003 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2003 r. Nr 199, poz. 1938. o zmianie ustawy o służbie medycyny pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art.

Bardziej szczegółowo

Przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie określają definicji osoby uchylającej się od obowiązku

Przepisy ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi nie określają definicji osoby uchylającej się od obowiązku Warszawa, czerwiec 2014 Stanowisko Głównego Inspektora Sanitarnego dot. zagadnienia kryterium uznawania osób zobowiązanych do wykonania obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym za osoby uchylające

Bardziej szczegółowo

b-1.2 lekarza/lekarza dentysty (wniosek należy złożyć do rady okręgowej, która dokonała wpisu do rejestru) 4. DANE EWIDENCYJNE 10 telefon

b-1.2 lekarza/lekarza dentysty (wniosek należy złożyć do rady okręgowej, która dokonała wpisu do rejestru) 4. DANE EWIDENCYJNE 10 telefon (fioletowy Pantone 237 U) Wniosek o zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmującą zmianę danych dotyczących działalności leczniczej lekarza/lekarza dentysty wykonywanej

Bardziej szczegółowo

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat

Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Prawo a choroby zakaźne dr n. med. Marta Rorat Katedra i Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Prawa Medycznego UM we Wrocławiu Ustawa z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób

Bardziej szczegółowo

USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH USTAWA O ŚWIADCZENIACH OPIEKI ZDROWOTNEJ FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH Joanna Nowak-Kubiak Bożena Łukasik 2. wydanie Warszawa 2010 Spis treści Wykaz skrótów...7 Wstęp...9 Ustawa z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

9) szpital - zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne;

9) szpital - zakład leczniczy, w którym podmiot leczniczy wykonuje działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne; Zestawienie zmian wprowadzonych ustawą z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r., poz. 960) do ustawy z dnia 15 kwietnia o działalności

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw. Warszawa, 15 września 2014 r. Opinia do ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 708) I. Cel i przedmiot ustawy

Bardziej szczegółowo

b-1.2 lekarza/lekarza dentysty 4. DANE EWIDENCYJNE 10 telefon 11 e-mail 12 adres strony internetowej 2. numer księgi rejestrowej 3.

b-1.2 lekarza/lekarza dentysty 4. DANE EWIDENCYJNE 10 telefon 11 e-mail 12 adres strony internetowej 2. numer księgi rejestrowej 3. (fioletowy Pantone 237 U) Wniosek o zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmującą zmianę danych dotyczących działalności leczniczej lekarza/lekarza dentysty wykonywanej

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 112 poz o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U Nr 112 poz o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/73 Opracowano na Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 1290, z 2014 r. poz. 24, 423, 619, 1138, 1146. USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2)

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2) 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej1), 2) Art. 1. Ustawa określa: DZIAŁ I Przepisy ogólne 1) zasady wykonywania działalności leczniczej; 2) zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących

Bardziej szczegółowo

Uwagi w przedmiocie aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących działalność leczniczą

Uwagi w przedmiocie aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących działalność leczniczą Uwagi w przedmiocie aktualnego obowiązkowego ubezpieczenia OC lekarzy i lekarzy dentystów prowadzących działalność leczniczą W aktualnym stanie prawnym zasady i ramy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności

Bardziej szczegółowo

Dz.U Nr 112 poz USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

Dz.U Nr 112 poz USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/72 Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. Opracowano na podstawie: t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 1290. o działalności leczniczej 1) DZIAŁ I Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR 406/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR 406/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 6 lipca 2012 r. Poz. 2317 UCHWAŁA NR 406/XX/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie nadania Statutu Pomorskiemu Centrum

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 20 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY OLESNO. z dnia 24 marca 2015 roku

Kraków, dnia 20 kwietnia 2015 r. Poz UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY OLESNO. z dnia 24 marca 2015 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 20 kwietnia 2015 r. Poz. 2456 UCHWAŁA NR IV/27/15 RADY GMINY OLESNO z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Zakładu Opieki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 226. ZARZĄDZENIE Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 226. ZARZĄDZENIE Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 21 czerwca 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Warszawa, dnia 22 czerwca 2012 r. Poz. 226 ZARZĄDZENIE Nr 45/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie nadania statutu Wojskowej Specjalistycznej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli

Informacja o wyniku kontroli doraźnej. Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli Warszawa, dnia 2015 r. UZP/DKD/KND/13/15 Informacja o wyniku kontroli doraźnej Określenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które było przedmiotem kontroli Zamawiający: Szpital w Śremie

Bardziej szczegółowo

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA

TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA TRANSGRANICZNA OPIEKA ZDROWOTNA Warszawa, 18 czerwca 2015 Rola Oddziałów Wojewódzkich NFZ w realizacji zadań wynikających z zaimplementowania do przepisów krajowych założeń dyrektywy transgranicznej. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

w formie spółki cywilnej w formie spółki partnerskiej w formie spółki jawnej 8 telefon 10 adres strony internetowej

w formie spółki cywilnej w formie spółki partnerskiej w formie spółki jawnej 8 telefon 10 adres strony internetowej Wniosek o zmianę wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą obejmującą dane dotyczące działalności leczniczej lekarzy/lekarzy dentystów wykonywanej CZĘŚĆ I w formie spółki jako grupowa

Bardziej szczegółowo

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA

25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA 25-375 Kielce ul. Wojska Polskiego 51 Sekretariat 41 349-35-00 SPECYFIKACJA SZCZEGÓŁOWYCH WARUNKÓW KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH W SAMODZIELNYM PUBLICZNYM ZAKŁADZIE OPIEKI ZDROWOTNEJ

Bardziej szczegółowo

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp.

Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim ul. Jagiellończyka 8 66-400 Gorzów Wlkp. Protokół kontroli problemowej podmiotu leczniczego przeprowadzonej w dniu 29 listopada 2013 r. 1. Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654. USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654. USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Kancelaria Sejmu s. 1/121 Dz.U. 2011 Nr 112 poz. 654 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. 1), 2) o działalności leczniczej 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej

USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej Kancelaria Sejmu s. 1/123 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. 1), 2) o działalności leczniczej Opracowano na podstawie Dz. U. z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039, Nr 185, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie

Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Zdrowia w Lisewie Rozdział I. Postanowienia ogólne. Rozdział II. Cele i zadania podmiotu. Rozdział III. Struktura organizacyjna. SPIS TREŚCI Rozdział IV. Zakres

Bardziej szczegółowo

Leczenie planowane poza granicami Polski na podstawie przepisów Unii Europejskiej i ustawodawstwa krajowego

Leczenie planowane poza granicami Polski na podstawie przepisów Unii Europejskiej i ustawodawstwa krajowego Leczenie planowane poza granicami Polski na podstawie przepisów Unii Europejskiej i ustawodawstwa krajowego Małgorzata Pajączek Departament Współpracy Międzynarodowej Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie

STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Opolskie Centrum Rehabilitacji w Korfantowie zwane dalej Centrum jest samodzielnym publicznym zakładem opieki

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1.

USTAWA. z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia. Art. 1. Kancelaria Sejmu s. 1/8 USTAWA z dnia 6 listopada 2008 r. o konsultantach w ochronie zdrowia Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 419, Nr 76, poz. 641, z 2010 r. Nr 107, poz. 679, z 2011

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 2010 r. o działalności leczniczej 1) Dział I Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 2010 r. o działalności leczniczej 1) Dział I Przepisy ogólne 9.09.2010 r. g. 15.20 USTAWA z dnia 2010 r. o działalności leczniczej 1) Dział I Przepisy ogólne 1) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera, ustawę z dnia

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 4973

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 4973 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 4973 UCHWAŁA Nr XXI/166/12 RADY MIEJSKIEJ W BŁONIU z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie nadania Statutu Samodzielnemu Gminnemu

Bardziej szczegółowo

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu. USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Tekst ustawy przekazany do Senatu zgodnie z art. 52 regulaminu Sejmu USTAWA z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Art. 1. W ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1. Dz.U z dnia DZIAŁ I Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1. Dz.U z dnia DZIAŁ I Przepisy ogólne Dz.U.2015.618 z dnia 2015.05.06 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej 1 DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania działalności leczniczej; 2) zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. (tekst jednolity) DZIAŁ I. Przepisy ogólne Dz.U.2015.618 2016.07.15 zm. Dz.U.2016.960 art. 1 USTAWA z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tekst jednolity) DZIAŁ I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa: 1) zasady wykonywania działalności

Bardziej szczegółowo

S T A T U T PODMIOTU LECZNICZEGO NIEBĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ. o nazwie

S T A T U T PODMIOTU LECZNICZEGO NIEBĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ. o nazwie S T A T U T PODMIOTU LECZNICZEGO NIEBĘDĄCEGO PRZEDSIĘBIORCĄ o nazwie SAMODZIELNY PUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W DZIADOWEJ KŁODZIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Samodzielny

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 1 października 2015 r. Poz. 4890 UCHWAŁA NR V/12/12/2015 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO z dnia 21 września 2015 r. w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu

Bardziej szczegółowo

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne

dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne REGULAMIN ORGANIZACYJNY Nutricare Sp. z o.o. dotyczący działalności Specjalistycznego Centrum Medycznego Gastromedica Postanowienia ogólne 1 1. Podmiot leczniczy działa pod firmą Nutricare Sp. z o.o.(dalej:

Bardziej szczegółowo

STATUT Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie

STATUT Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie UCHWAŁA NR XXVIII/522/12 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 26 listopada 2012 roku w sprawie nadania statutu Wojewódzkiemu Szpitalowi Zespolonemu w Lesznie. Na podstawie art. 42 ust. 4 ustawy z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka

UCHWAŁA. Protokolant Bożena Nowicka Sygn. akt III CZP 122/05 UCHWAŁA Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 13 stycznia 2006 r. SSN Elżbieta Skowrońska-Bocian (przewodniczący) SSN Teresa Bielska-Sobkowicz (sprawozdawca) SSN Dariusz Zawistowski

Bardziej szczegółowo