Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013"

Transkrypt

1 Załącznik nr 5 do SIWZ Znak EZP/5511/2013 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowa (budowa) i wdrożenie systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem analitycznym w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego SP ZOZ MSW w Białymstoku w celu uruchomienia usług elektronicznych w obszarze e-zdrowie 1

2 Spis treści Spis treści Wprowadzenie Źródła informacji Zastosowane skróty i pojęcia Opis projektu i jego otoczenia Aktualny stan infrastruktury informatycznej Zamawiającego Przedmiot Zamówienia Organizacja dostaw i usług Założenia podstawowe Harmonogram Podstawowe etapy realizacji prac Organizacja wdrożenia Wymagania podstawowe Przygotowanie Dokumentacji Dostawa i instalacja Infrastruktury sprzętowej Dostawa i instalacja Oprogramowania systemowego i narzędziowego Dostawa, instalacja i konfiguracja Oprogramowania aplikacyjnego i Oprogramowania warstwy integracji Migracja Odbiory Akceptacja Infrastruktury sprzętowej Akceptacja Oprogramowania systemowego i narzędziowego (Oprogramowanie standardowe) Akceptacja Dokumentacji (Produkty dokumentacyjne) Testy odbiorcze Odbiór etapu, podetapu, końcowy Dokumentacja Zobowiązania Wykonawcy Zobowiązania Zamawiającego Szczegółowe wymagania Modernizacja i rozbudowa istniejącego Systemu SOLMED do Systemu medycznego SME System identyfikacji pacjentów Wdrożenie e-usług Dostawa, instalacja i wdrożenie Systemu analitycznego SAN Integracja Systemu medycznego i Systemu analitycznego z PSI e-z Platforma serwerowa System informacji dla pacjentów (SIP) Spis tabel Spis rysunków

3 1 Wprowadzenie Niniejszy dokument opisuje przedmiot zamówienia dostarczanego przez Wykonawcę w Projekcie Rozbudowy (budowie) i wdrożenia systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem analitycznym w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego SP ZOZ MSW w Białymstoku w celu uruchomienia usług elektronicznych w obszarze e-zdrowie. 1.1 Źródła informacji Do opracowania niniejszego dokumentu wykorzystano następujące źródła informacji: 1) Studium wykonalności Projektu Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego SP ZOZ MSW w Białymstoku w celu uruchomienia usług elektronicznych w obszarze e-zdrowie ; 2) Umowa nr UDA-RPPR /12-00 o dofinansowanie Projektu z dnia ) Uzgodnienia i konsultacje z Zamawiającym 1.2 Zastosowane skróty i pojęcia NAZWA CSIOZ IZ RPOWP MSWB PACS PSI e-z Projekt (MSWB) Projekt PI Projekt P2 RIS System OBJAŚNIENIE Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego Kod Projektu (ang. Picture Archiving and Communication System) System do przetwarzania, archiwizacji i dystrybucji obrazów (cyfrowych zdjęć medycznych) Podlaski System Informacyjny e-zdrowie projekt realizowany w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Beneficjentami projektu są podmioty lecznicze z terenu województwa oraz ich organy tworzące. Przedsięwzięcie MSWB polegające na Rozbudowie (budowie) i wdrożeniu systemu medycznego z repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej, platformą e-usług oraz systemem analitycznym w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego SP ZOZ MSW w Białymstoku w celu uruchomienia usług elektronicznych w obszarze e-zdrowie realizowany na podstawie Umowy o dofinansowanie Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych", projekt realizowany przez CSIOZ. Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych", projekt realizowany przez CSIOZ. (ang. Radiology Information System) radiologiczny system informatyczny do wspomagania obsługi obrazowej diagnostyki radiologicznej System informatyczny w skład, którego wchodzą dostawy i usługi objęte wdrożeniem w ramach Projektu 3

4 NAZWA System administracyjny (SAD) System analityczny (SAN) System SOLMED System medyczny (SME) System RTG (System RIS/PACS) Umowa o dofinansowanie Umowa Wykonawca Wykonawca Systemu Zamawiający (SMSWB) OBJAŚNIENIE Aktualny system administracyjny Zamawiającego SIMPLE.ERP System umożliwiający generowanie raportów zarządczych korzystających z danych medycznych i administracyjnych Aktualny system medyczny Zamawiającego System SOLMED zmodernizowany i rozbudowany w wyniku realizacji Projektu Systemy RIS i PACS posiadane i użytkowane przez Zamawiającego Umowa nr UDA-RPPR /12-00 o dofinansowanie Projektu Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą Wykonawca Systemu Podmiot wyłoniony w postępowaniu przetargowym na budowę i wdrożenie Systemu oraz dostosowanie infrastruktury technicznej na potrzeby tego Systemu Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku (SMSWB), ul. Fabryczna 27, Białystok 4

5 2 Opis projektu i jego otoczenia Projekt polega na wdrożeniu kompleksowego Systemu w SP ZOZ MSW w Białymstoku. Zakres przedmiotowy projektu obejmuje następujące kategorie wydatków: 1) Zakup sprzętu komputerowego 2) Budowa kompleksowego Systemu medycznego i Systemu analitycznego: a) Rozbudowa (budowa) i wdrożenie Systemu medycznego SME b) Budowa i wdrożenie Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej REDM c) Budowa i wdrożenie platformy e-usług d) Budowa i wdrożenie Systemu analitycznego SAN e) Dostawa i wdrożenie platformy serwerowej dla Systemu 3) Rozbudowa i modernizacja sieci LAN 4) Modernizacja serwerowni W wyniku realizacji inwestycji powstanie możliwość komunikacji między innymi na płaszczyznach: pacjent podmiot leczniczy, podmiot leczniczy podmiot leczniczy Zakłada się implementację następujących systemów: Systemu elektronicznego obiegu dokumentów w skład którego wejdzie System medyczny oraz Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej; Systemu analityczny wraz z integracją z regionalną platformą analityczną(centrum Analiz Ekonomicznych) Usług elektronicznych wraz z integracją z Regionalną Platformą e-usług Medycznych (Portalu e-usługi Medyczne). Projekt jest komplementarny w zakresie merytorycznym z projektami realizowanymi na szczeblu rządowym, w szczególności z projektem pn: Elektroniczna platforma gromadzenia, analizy i udostępniania zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych" (P 1), realizowanym przez Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet VII Społeczeństwo informacyjne - Budowa elektronicznej administracji. Głównym celem tego projektu jest budowa elektronicznej platformy usług publicznych w zakresie ochrony zdrowia, umożliwiającej organom publicznym, w tym administracji państwowej i samorządowej, przedsiębiorcom (m.in. zakłady opieki zdrowotnej, apteki, praktyki lekarskie) i obywatelom gromadzenie, analizę i udostępnianie zasobów cyfrowych o zdarzeniach medycznych. Celami szczegółowymi budowy platformy są m.in.: planowanie opieki zdrowotnej, elektroniczne rozliczenia, zarządzanie kryzysowe, usługi on-line (e-usługi), jednolite standardy, infrastruktura teleinformatyczna. interoperacyjność w kontekście integracji europejskiej, autoryzacja świadczeń zdrowotnych. Dzięki wdrożeniu infrastruktury elektronicznej dokumentacji medycznej dane gromadzone w postaci cyfrowej będą mogły być analizowane i udostępniane w ramach ogólnokrajowych platform. Wpięcie Szpitala do systemu 5

6 będzie wymagało wyłącznie integracji. Komplementarność obu projektów przejawia się w tożsamych celach, które zostaną osiągnięte w różnej skali - lokalnej i ogólnopolskiej. Komplementarność z projektem P1 ma charakter przedmiotowy (dotyczy wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi, a zatem w ramach jednej branży), geograficzny (projekt P1 będzie integrował regionalne platformy wymiany danych i umożliwiał przekazywanie informacji poza dany region, a więc obejmie podmioty lecznicze z całego kraju, w tym Wnioskodawcę), funkcjonalny (projekty wzajemnie dopełniają się; projekt P1 nie osiągnie celu nadrzędnego bez realizacji przedmiotowego projektu, a więc bez stworzenia w podmiocie leczniczym elektronicznej dokumentacji medycznej) oraz międzyfunduszowy (projekt P1 finansowany jest w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna na Gospodarka). Przedmiotowy projekt jest komplementarny z projektem Podlaski System Informacyjny e-zdrowie" (PSI e-z) realizowanym w ramach IV osi priorytetowej: Społeczeństwo Informacyjne, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata Beneficjentami projektu są podmioty lecznicze z terenu województwa oraz ich organy tworzące. Zakres rzeczowy projektu podzielono na 8 zadań inwestycyjnych: 1) Dostosowanie pomieszczeń pod serwerownie oraz uzupełnienie sieci LAN; 2) Dostawa sprzętu (stacje robocze, platformy dostępowe A-D, infrastruktura sieciowa, sprzęt EOD ) 3) Dostawa platformy serwerowej dla Systemu Zarządzania e-usługami Medycznymi; 4) Dostawa platformy serwerowej dla Systemu Kontrolno-Zarządczego; 5) Dostawa platformy serwerowej dla Systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej; 6) Stworzenie i wdrożenie Systemu Kontrolno-Zarządczego; 7) Stworzenie i wdrożenie Systemu Zarządzania e-usługami Medycznymi; 8) Stworzenie i wdrożenie Systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Projekt zakłada integrację z komponentami informatycznymi powstałymi w ramach projektu Podlaski System Informacyjny e-zdrowie". Projekt będzie realizowany do grudnia 2014r. Produktami Projektu będą 3 usługi on-line na poziomie 1, 2 i 3 oraz 3 wdrożone aplikacje. W rezultacie ok pacjentów ZOZ MSW rocznie będzie korzystało z usług elektronicznych dostępnych za pośrednictwem Portalu e- Usługi Medyczne, natomiast Zamawiający uzyska możliwość prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej, narzędzia analityczne zarządcze, elektroniczny obieg dokumentów. Produkty i rezultaty Projektu w rozumieniu wniosku o dofinansowanie są zawarte w Tabela 1. Tabela 1 Produkty i rezultaty Projektu NAZWA PRODUKT JEDNOSTKA MIARY WARTOŚĆ Usługa on-line na poziomie 1 - Informacja szt Usługa on-line na poziomie 2 - Interakcja szt Usługa on-line na poziomie 3 dwustronna interakcja szt Liczba utworzonych aplikacji lub udostępnionych usług teleinformatycznych REZULTAT szt ROK OSIĄGNIĘCIA WARTOŚCI DOCELOWEJ 6

7 NAZWA Liczba pacjentów korzystających z usług elektronicznych w ramach zmodernizowanego systemu informatycznego Liczba jednostek sektora publicznego korzystających z utworzonych aplikacji lub usług teleinformatycznych JEDNOSTKA MIARY WARTOŚĆ osoby szt ROK OSIĄGNIĘCIA WARTOŚCI DOCELOWEJ 7

8 3 Aktualny stan infrastruktury informatycznej Zamawiającego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Białymstoku znajduje się w zwartym kompleksie budynków przylegających bezpośrednio do siebie. W szpitalu funkcjonuje jedna Serwerownia usytuowana w piwnicy budynku D w pomieszczeniu o powierzchni ok. 18 m 2. W Serwerowni znajduje się większość wyposażenia serwerowego oraz główny węzeł sieci teleinformatycznej (2 serwery, biblioteka taśmowa, macierz dyskowa klasy SOHO, przełącznik modułowy oraz urządzenie UTM). Pomieszczenie nie zostało wyposażone w standardowe elementy infrastruktury z wyłączeniem klimatyzacji oraz systemu zasilania rezerwowego. Dodatkowo w zakładzie diagnostyki obrazowej jedno z pomieszczeń przeznaczono na lokalizację zaplecza serwerowego i węzła sieciowego dla obsługi Systemu RTG. W pomieszczeniu znajdują się 2 serwery Systemu RIS/PACS, macierz dyskowa, biblioteka taśmowa oraz elementy aktywne sieci. W pomieszczeniu zainstalowano 1 klimatyzator oraz podstawowy system zasilania rezerwowego UPS o mocy 1000VA. Infrastruktura sieciowa szpitala oparta jest o szkielet światłowodowy o przepustowości 1Gb/s oraz okablowanie skrętkowe poziome miedziane o przepustowości 100Mb/s. Sieć strukturalna obejmuje dedykowaną sieć elektryczną z centralnym systemem zasilania rezerwowego oraz okablowanie telefoniczne. W sieci funkcjonuje 14 węzłów, część z nich posiada dodatkowe systemy zasilania rezerwowego. Centralny węzeł sieci zbudowany został w oparciu o przełącznik Blade Allied Telesyn portów 1000BASE-SX/SC światłowodowe 8 portów 1000BASE-TX 48 portów 100BASE-TX 4 sloty wolne na rozbudowę o dodatkowe interfejsy Dodatkowo w węzłach sieci funkcjonują następujące urządzenia aktywne : Edimax 12 portów 1 szt. Allied Telesyn 12 portów 9 szt. Allied Telesyn 24 porty 9 szt. Allied Telesyn 48 portów 2 szt. 3Com 24 porty 2 szt. Okablowanie sieciowe nie zostało objęte gwarancją producenta oraz nie zostało certyfikowane. Zaplecze serwerowe obejmuje następujące urządzenia : Serwer FUJITSU RX300S6 obsługuje system Solmed, Serwer FUJITSU RX300S6 obsługuje system Simple ERP, Serwer FUJITSU RX200S6 obsługuje system PACS, Serwer FUJITSU RX100S6 obsługuje system RIS, Macierz dyskowa FUJITSU HD obsługuje system PACS i RIS, Biblioteka taśmowa FUJITSU ETERNUS LT20 S2 backup systemu medycznego oraz administracyjnego, Biblioteka taśmowa FUJITSU ETERNUS LT20 S2 backup systemu PACS i RIS. Wszystkie urządzenia serwerowe zostały zakupione i zainstalowane w 2011 r. 8

9 Wyposażenie w stacje robocze obejmuje 160 komputerów z czego 150 stanowi własność SP ZOZ MSW. W szczególności są to : 8 szt. laptopów (wszystkie z systemem MS Windows XP lub nowszym), 66 szt. komputerów to modele z roku 2011/2012 z systemem MS Windows XP (Fujitsu P szt., Acer Veriton M2610G 6 szt.), pozostałe ( 84 szt.) to modele z lat 2003/2004 z systemem MS Windows 2000 SP4 (większość to tzw. składaki ) Wyposażenie w urządzenia drukujące Ok. 60 drukarek laserowych A4 (HP Laser Jet 1020, HP Laser Jet P1005/P1006, Kyocera Mita FS 1010, Epson ML szt, HP LaserJet P szt., Urządzenia wielofunkcyjne Xerox 3 szt.) 2 szt. formatu A3, 7 drukarek igłowych, 11 drukarek kodów kreskowych. Szpital dysponuje jednym łączem dostępowym do Internetu dostarczonym przez firmę Internetia. Łącze zapewnia transfery na maksymalnym poziomie 8 Mb/s w obie strony i obecnie wykorzystane jest w ok. 70%. Na styku z siecią zewnętrzną znajduje się urządzenie 3Com 3CR16 pełniące rolę serwera DHCP oraz filtrujące ruch przychodzący i wychodzący. W szpitalu użytkowany jest system medyczny Solmed firmy Asseco wspomagający pracę w części medycznej oraz system SIMPLE.ERP firmy Simple wspomagający pracę w części administracyjnej. Dodatkowo wdrożono system PACS i RIS obsługujące zakład diagnostyki obrazowej. Medyczny system informatyczny SOLMED obejmuje moduły: Ruch chorych ( Oddziały + Poradnie), Laboratorium, Jednostki Usługowe ( RTG, Endoskopia, Patomorfologia, Blok operacyjny), Apteka ( Magazyn Centralny + apteczki oddziałowe), Kolejki oczekujących, System administracyjny SIMPLE.ERP obejmuje następujące obszary: Finanse i Księgowość (9 użytkowników w tym 2 osoby w płacach), Personel 6 osób, Majątek Trwały 1 osoba, Obrót towarowy - 6 osób, Dodatkowo ze względów na konieczność dostępu do danych archiwalnych utrzymywany jest system SOLMED w części administracyjnej. Pomiędzy systemami medycznym i administracyjnym nie została wykonana integracja. Niezbędne dane analityczne przenoszone są w postaci plików z systemu Solmed do systemu Simple.ERP. Personel informatyczny liczy 2 osoby. Łącznie w szpitalu z sieci oraz systemów dziedzinowych korzysta ok. 340 osób. 9

10 W szpitalu wdrożono politykę bezpieczeństwa informacji zgodną z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. W szpitalu nie został wdrożony system bezpieczeństwa informacji zgodny z normą PN-EN ISO

11 4 Przedmiot Zamówienia SME.1 Wykonawca zrealizuje poniższe zadania, dla których szczegółowe wymagania opisano w rozdziale 7: 1.1 Rozbudowa (budowa) i wdrożenie Systemu medycznego SME system informatyczny klasy HIS dla zinformatyzowania całości procesów związanych z obsługą pacjenta i prowadzeniem dokumentacji medycznej wraz z Repozytorium elektronicznej dokumentacji medycznej REDM Integracja Systemu medycznego z istniejącym Systemem RTG Integracja Systemu medycznego z istniejącym Systemem administracyjnym Zamawiającego Budowa i wdrożenie platformy e-usług 1.2 Budowa i wdrożenie Systemu analitycznego SAN wraz z integracją z Systemem medycznym SME i System administracyjnym (SAD) 1.3 Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu identyfikacji pacjentów 1.4 Dostawa i wdrożenie platformy serwerowej (Sprzętowej) dla Systemu (SME, REDM, SAN) 1.5 Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu informacji dla pacjentów 1.6 Przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych SME.2 Oprogramowanie i Sprzęt zamawiane w niniejszym zamówieniu musi być dostarczane w całości do siedziby Zamawiającego. SME.3 Wszystkie dostarczane elementy podlegają usłudze projektowania, instalacji i konfiguracji w zakresie dostarczanych aplikacji, sprzętu i pozostałego wyposażenia SME.4 Usługi projektowania, instalacji i konfiguracji Wykonawca przeprowadzi zgodnie z zapisami niniejszego Opisu Przedmiotu Zamówienia. Wszystkie nazwy własne Oprogramowania i Sprzętu użyte w opisie przedmiotu zamówienia należy traktować jako określenie standardów parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych oczekiwanych przez Zamawiającego i należy odczytywać wraz z wyrazami lub równoważne. SME.5 Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę rozwiązań równoważnych rozwiązaniom wskazanym w opisie przedmiotu zamówienia. SME.6 Wykonawca oferując rozwiązanie równoważne do opisanego w specyfikacji jest zobowiązany wykazać równoważność w zakresie parametrów technicznych, użytkowych, funkcjonalnych i jakościowych, które muszą być na poziomie nie niższym od parametrów wskazanych przez Zamawiającego. SME.7 Wykonawca, który w ofercie powoła się na stosowanie rozwiązań równoważnych obowiązany jest wykazać, że oferowane przez niego rozwiązanie spełnia wymagania określone przez Zamawiającego. SME.8 Wykonawca jest zobowiązany do realizacji Projektu zgodnie z zasadami i wytycznymi Zamawiającego, ujętymi w niniejszym opisie oraz dokumentach: umowie, studium wykonalności, decyzji ws. dofinansowania, harmonogramie rzeczowo-finansowym i budżecie Projektu oraz innych dokumentach wskazanych przez Zamawiającego, a także wytycznych Unii Europejskiej, wytycznych IZ RPOWP oraz ogólnych zasadach finansowania projektów i obowiązujących przepisów prawa, w tym prawa wspólnotowego. 11

12 5 Organizacja dostaw i usług 5.1 Założenia podstawowe SME.9 Organizacja projektu opiera się o powszechnie stosowane standardy. SME.10 W szczególności organizacja Projektu zakłada: 10.1 Realizację w oparciu o zdefiniowany uprzednio przez Wykonawcę Harmonogram wdrożenia, który powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego oraz odpowiednio utrzymywany w toku realizacji prac Umożliwienie Zamawiającemu udziału we wszystkich pracach realizowanych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu zamówienia (m.in. w czasie projektowania, instalacji, konfiguracji i wdrożenia) Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić dostawy przedmiotu zamówienia w dokładnych terminach i godzinach uzgodnionych z Zamawiającym Wszystkie oferowane urządzenia (Sprzęt) muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub normą równoważną Nośniki Oprogramowania, urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta Nośniki z Oprogramowaniem oraz urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych Oferowane Oprogramowanie i urządzenia muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta na terenie Unii Europejskiej, a gwarancja musi pochodzić od producenta i być świadczona przez sieć serwisową producenta. 5.2 Harmonogram SME.11 Prace Wykonawcy będą realizowane na podstawie Harmonogramu wdrożenia. SME.12 Szczegółowy Harmonogram wdrożenia zostanie opracowany przez Wykonawcę i uzgodniony z Zamawiającym nie później niż w ciągu 30 dni od podpisania Umowy. SME.13 Wykonawca w Harmonogramie wdrożenia musi uwzględnić w szczególności podział na zadania takie jak projektowanie, dostawy, usługi instalacji/konfiguracji, testowanie, odbiory oraz wdrożenie. SME.14 Realizacja wszystkich zadań dla całości Oprogramowania, Sprzętu i materiałów muszą zostać przeprowadzone do roku. 5.3 Podstawowe etapy realizacji prac SME.15 Prace w projekcie podzielone są na dwa podstawowe etapy zarządcze ze wskazaniem głównych prac do wykonania wg Tabela 2. SME.16 Tabela 2 jest podstawą do opracowania przez Wykonawcę Harmonogramu wdrożenia. Tabela 2 Podstawowe etapy realizacji prac Etap Opis Daty wykonania (nie później niż do ) 12

13 Etap I Analiza przedwdrożeniowa Opis Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzenia analizy przedwdrożeniowej, a następnie przygotowania Harmonogramu wdrożenia Systemu. Produktem końcowym tego etapu jest kompletna i odebrana przez Zamawiającego Dokumentacja analizy przedwdrożeniowej, zawierająca w szczególności Harmonogram wdrożenia Systemu, umożliwiająca rozpoczęcie i realizację prac Wykonawcy w celu realizacji wymagań niniejszego Opisu przedmiotu zamówienia. Daty wykonania (nie później niż do ) Do 30 dni od daty podpisania Umowy Podetap 2.1 Dostawa licencji Systemu Medycznego SME, Systemu analitycznego SAN, platformy e- usług oraz Dokumentacji Do 60 dni od daty podpisania Umowy II Dostawy, instalacje, wdrożenia W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do dostawy Dokumentacji, Oprogramowania, wykonania prac i instalacyjnych, realizacji dostaw Sprzętu, jego instalacji i konfiguracji, migracji, wdrożenia. Produktem tego etapu są kompletnie wykonane wszystkie dostawy i niezbędne usługi instalacyjno-wykonawcze będące przedmiotem zamówienia wraz z Dokumentacją Podetap 2.2 Podetap 2.3 Wykonanie odpowiedniej Dokumentacji projektowej potrzebnej do wdrożenia Oprogramowania Wdrożenie Systemu Medycznego SME i Systemu analitycznego SAN, platformy e-usług Wykonanie odpowiedniej Dokumentacji projektowej w pozostałym zakresie potrzebnej do wdrożenia Oprogramowania, dostaw, instalacji i konfiguracji Sprzętu Realizacja pozostałych zadań w zakresie dostaw Sprzętu, Oprogramowania standardowego, instalacji, konfiguracji i wdrożenia, wykonanie prac instalacyjnych Do 270 dni od daty podpisania Umowy Do 90 dni od daty podpisania Umowy 13

14 Etap Opis Daty wykonania (nie później niż do ) Odbiory Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu poszczególnych składników przedmiotu zamówienia do odbioru: Oprogramowanie, Sprzęt, prace instalacyjne, Dokumentacja, etc. Całość przedmiotu zamówienia podlega odbiorowi końcowemu. Podetap 2.1 Podetap 2.2 Podetap 2.3 Odbiór dostaw licencji Systemu Medycznego SME, Systemu analitycznego SAN, platformy e- usług Odbiór Dokumentacji, wdrożenia Systemu Medycznego SME, Systemu analitycznego SAN, platformy e-usług Realizacja pozostałych zadań w zakresie dostaw Sprzętu, Oprogramowania standardowego, instalacji, konfiguracji i wdrożenia, wykonanie prac instalacyjnych, Dokumentacji Do 60 dni od daty podpisania Umowy na podstawie odbioru ilościowego Do 270 dni od daty podpisania Umowy na podstawie odbioru jakościowego Do 90 dni od daty podpisania Umowy na podstawie odbioru ilościowego i jakościowego Odbiór końcowy Systemu (Projektu) Do roku 14

15 6 Organizacja wdrożenia 6.1 Wymagania podstawowe SME.17 Wdrożenie należy rozumieć jako szereg uporządkowanych i zorganizowanych działań mających na celu wybudowanie opisanego w OPZ Systemu. Wdrożenie będzie realizowane w ramach powołanych do tego celu struktur organizacyjnych po stronie Zamawiającego oraz Wykonawcy. SME.18 Wdrożenie będzie realizowane na podstawie Harmonogramu wdrożenia opracowanego przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez Zamawiającego SME.19 W ramach wdrożenia zostaną przygotowane informacje na temat struktury organizacyjnej zarządzania projektem, w tym muszą zostać powołane minimum następujące role w projekcie: 19.1 Kierownik Projektu ze strony Zamawiającego 19.2 Koordynator ds. wdrożeń ze strony Zamawiającego 19.3 Kierownik Projektu ze strony Wykonawcy 19.4 Koordynator ds. wdrożeń ze strony Wykonawcy SME.20 W ramach struktury organizacyjnej procesu wdrożenia musi zostać również powołany Komitet Sterujący minimum w składzie: 20.1 Przewodniczący przedstawiciel Zamawiającego 20.2 Główny Dostawca przedstawiciel Wykonawcy 20.3 Główny Odbiorca przedstawiciel Zamawiającego 20.4 Każda z tych ról ma prawo powołać swoich specjalistów dziedzinowych odpowiadających za operacyjną realizację projektu. Szczegółowe zadania i kompetencje Komitetu Sterującego zostaną szczegółowo opisane w Planie Wdrożenia Projektu. SME.21 Wdrożenie muszą realizować osoby wymienione w ofercie Wykonawcy w wykazie osób zamieszczonym w ofercie: 21.1 Prace instalacyjne i wdrożeniowe systemu muszą być przeprowadzane przez osoby posiadające doświadczenie w zakresie produktów, których dotyczyć będzie instalacja oraz wdrożenie Osoby wykonujące prace instalacyjne i wdrożeniowe muszą być dyspozycyjne w trakcie trwania prac instalacyjnych i wdrożeniowych. Wymagany jest stały kontakt roboczy z Zamawiającym Wykonawca przekaże Zamawiającemu wykaz numerów telefonów kontaktowych do osób wykonujących prace instalacyjne, wdrożeniowe i instruktarzowe Zamawiający wymaga, by wszelkie zastępstwa lub trwała zmiana w osobach instalujących i wdrażających zgłaszana była niezwłocznie przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem, że osoba zastępująca musi posiadać nie mniejsze kwalifikacje niż osoba zastępowana. Zastępstwo lub trwała zmiana danej osoby wymaga akceptacji ze strony Zamawiającego Zamawiający może zażądać zmiany osoby wdrażającej. SME.22 Po dokonaniu wdrożenia docelowo System powinien spełniać wymagania określone niniejszym opisie przedmiotu zamówienia oraz uwzględniać charakter prowadzonej przez uczestników Projektu działalności, jak również spełniać wymagania obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustaw i rozporządzeń dotyczących: 22.1 Rachunkowości i sposobu liczenia kosztów u Zamawiającego, 22.2 Podatków, 22.3 Prawa Pracy 22.4 Ochrony danych osobowych, 22.5 Informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne, 22.6 Systemu informacji w ochronie zdrowia 15

16 SME.23 W trakcie wdrożenia Wykonawca zapewni asystę techniczną Zamawiającemu oraz Uczestnikom Projektu w wymiarze min. 650 roboczogodzin łącznie dla całego Projektu. Zamawiający każdorazowo przy wykorzystaniu puli godzin asysty technicznej zwróci się do Wykonawcy celem zlecenia odpowiednich prac łącznie z wymiarem godzinowym przeznaczonym na zadanie. SME.24 Asysta techniczna będzie prowadzona natywnie w języku polskim i obejmuje w szczególności: 24.1 pomoc użytkownikom w miejscu instalacji, 24.2 pomoc w administracji i konfiguracji systemu, 24.3 wykonywanie dodatkowych prac konfiguracyjnych, 24.4 konsultacje 6.2 Przygotowanie Dokumentacji SME.25 W ramach procesu wdrożenia Wykonawca opracuje w porozumieniu z Zamawiającym Dokumentację, która składa się z trzech zakresów: 25.1 Dokumentacja analizy przedwdrożeniowej w tym Harmonogram wdrożenia 25.2 Dokumentacja projektowa Oprogramowania i Sprzętu 25.3 Dokumentacja powykonawcza 25.4 Dokumentacja użytkowa SME.26 Dokumentacja powyższa stanowi bazowe zapisy opisujące budowany/zbudowany System. Na podstawie zapisów w tych dokumentach będą prowadzone i odbierane poszczególne zadania realizowane przy budowie Systemu. Dokumenty te wraz z SIWZ będę stanowiły podstawę do weryfikacji funkcjonalnej i jakościowej Systemu w trakcie odbiorów. 6.3 Dostawa i instalacja Infrastruktury sprzętowej SME.27 Dostawa i instalacja Infrastruktury sprzętowej jest zadaniem mającym na celu dostarczenie zamawianego Sprzętu do lokalizacji Zamawiającego według Harmonogramu wdrożenia w porozumieniu z Zamawiającym. Zadanie to wymaga odpowiedniego zaplanowania dostawy i prac w taki sposób, aby nie kolidowało to z bieżącą pracą uczestników Projektu. SME.28 Wykonawca ma zapewnić wniesienie dostarczonego Sprzętu do miejsca (pomieszczenia) u Zamawiającego. SME.29 Wykonawca dostarczy Sprzęt w terminie bezpośrednio poprzedzającym jego instalację i w sposób dopasowany do możliwości logistycznych zamawiającego i uczestników Projektu. SME.30 Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić dostawy przedmiotu zamówienia w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. SME.31 Wszystkie oferowane urządzenia muszą być wyprodukowane zgodnie z normą jakości ISO 9001:2000 lub normą równoważną. SME.32 Urządzenia i ich komponenty muszą być oznakowane przez producenta w taki sposób, aby możliwa była identyfikacja zarówno produktu jak i producenta. SME.33 Urządzenia muszą być dostarczone Zamawiającemu w oryginalnych opakowaniach fabrycznych. SME.34 Oferowane urządzenia muszą pochodzić z oficjalnego kanału dystrybucji producenta na terenie Unii Europejskiej, a gwarancja musi pochodzić od producenta i być świadczona przez sieć serwisową producenta również na terenie Polski. 6.4 Dostawa i instalacja Oprogramowania systemowego i narzędziowego SME.35 W ramach zadania dostawy i instalacji Oprogramowania systemowego i narzędziowego (Oprogramowanie standardowe) Wykonawca ma dokonać instalacji wymaganego Oprogramowania systemowego i narzędziowego na dostarczonym sprzęcie zgodnym z wymaganiami niniejszego opisu przedmiotu zamówienia. 16

17 SME.36 Dostawa i instalacja ma być wykonana w siedzibie Zamawiającego zgodnie z Harmonogramem. SME.37 Po zakończeniu instalacji, zainstalowane Oprogramowanie musi zostać skonfigurowane tak aby działało poprawnie zgodnie z jego przeznaczeniem i wymaganą architekturą rozwiązania Systemu oraz zapewnić prawidłową pracę Oprogramowania aplikacyjnego. 6.5 Dostawa, instalacja i konfiguracja Oprogramowania aplikacyjnego i Oprogramowania warstwy integracji SME.38 W ramach zadania dostawy i instalacji Oprogramowania aplikacyjnego Wykonawca ma wykonać następujące prace: 38.1 Zmodernizować System SOLMED Zamawiającego do SME spełniającego wymagania zawarte w niniejszym OPZ (wraz z dostawą licencji); Wykonawca w zależności od oceny merytorycznej i biznesowej wraz z uzasadnieniem opracowanej w postaci dokumentu projektowego oraz po jego akceptacji przez Zamawiającego ma prawo odstąpić od modernizacji Systemu SOLMED i dostarczyć nowy SME spełniający w całości wymagania niniejszego OPZ Zintegrować System medyczny z istniejącym Systemem RTG i innymi systemami Zamawiającego Zintegrować System medyczny z istniejącym Systemem administracyjnym SAD Zamawiającego 38.2 Dostarczyć, zainstalować i wdrożyć System analityczny SAN wraz z integracją z Systemem medycznym SME i System administracyjnym (SAD) 38.3 Budowa i wdrożenie platformy e-usług 38.4 Dostawa i wdrożenie platformy serwerowej (Sprzętowej) dla Systemu (SME, REDM, SAN) 38.5 Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu identyfikacji pacjentów 38.6 Dostawa, instalacja i wdrożenie systemu informacji pacjentów 38.7 Przeprowadzenie instruktaży stanowiskowych SME.39 Dostawa i instalacja ma być wykonana w siedzibie Zamawiającego zgodnie z Dokumentacją. SME.40 Po zakończeniu prac instalacyjnych Oprogramowanie musi zostać skonfigurowane tak aby oferowało funkcjonalności opisane w SIWZ oraz zgodnie z Dokumentacją projektową. SME.41 Oprogramowanie aplikacyjne musi zostać zainstalowane na serwerach dostarczonych i zainstalowanych przez Wykonawcę w Serwerowni. SME.42 Oprogramowanie aplikacyjne musi zostać zainstalowane i skonfigurowane do pracy na uzgodnionych z Zamawiającym stanowiskach komputerowych podłączonych do sieci LAN posiadanej przez Zamawiającego. 6.6 Migracja SME.43 Migracja jest jednym z elementów składowych procesu wdrożenia. W ramach budowy Systemu wystąpi konieczność zachowania/migracji danych z Istniejących systemów informatycznych do Systemu. Zakres, sposób migracji danych, oraz dostępny czas na wykonanie Migracji produkcyjnej, zostanie dokładnie uzgodniony z każdym uczestnikiem projektu na etapie analizy przedwdrożeniowej. SME.44 Wykonawca zobowiązany jest przygotować niezbędne narzędzia (skrypty migracyjne, bilanse otwarcia) umożliwiające wykonanie kompletnej migracji wskazanych danych, które zostaną przeniesione w czasie dostępnym na wykonanie Migracji, wynikającym z organizacji bieżącej pracy u danego uczestnika Projektu i konieczności zachowania ciągłości procesów biznesowych u uczestników Projektów. SME.45 W przypadku wymiany istniejących systemów informatycznych, wymagane jest przeniesienie istniejących danych, które znajdują się w rejestrach i bazach danych Istniejących systemów 17

18 informatycznych. Dane muszą zostać przeniesione do Lokalnych systemów informatycznych przed przystąpieniem do produkcyjnego użycia nowego Oprogramowania aplikacyjnego. SME.46 W zakresie Oprogramowania aplikacyjnego- System analityczny- dopuszcza się, po uprzednim uzgodnieniu z danym uczestnikiem Projektu, uproszczone przeniesienie danych polegające na przeniesieniu informacji bilansu otwarcia. Możliwe obszary bilansów otwarcia: bilans otwarcia FK, kartoteki pracowników, Kartoteki środków trwałych), przeniesieniu aktualnych pozycji słowników (np. kontrahenci) oraz przeniesieniu informacji koniecznych dla prawidłowego naliczania w nowych systemach ( np. staże pracy, nieobecności, urlopy, rozrachunki) w kolejnych okresach. SME.47 Dokładny zakres danych podlegających bilansowi otwarcia zostanie uzgodniony z każdym uczestnikiem Projektu. SME.48 Nowy moduł Rozliczenia kontraktów z NFZ musi umożliwiać po przeniesieniu danych korygowanie rozliczeń z NFZ do 3 lat wstecz. SME.49 W zakresie Oprogramowania aplikacyjnego - System Medyczny SME - wymagane jest przeniesienie wszystkich danych historycznych z zachowaniem ich powiązań, a w przypadku formularzy dokumentacji medycznej również z zachowaniem układu prezentacji danych. SME.50 Przeniesione (zmigrowane) dane muszą być dostępne dla użytkowników bezpośrednio z poziomu nowego Oprogramowania aplikacyjnego, tak samo jak nowo wprowadzane. SME.51 Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić testową migrację na środowisku testowym, w takim zakresie, aby ocenić jakość przygotowanych narzędzi migracyjnych wraz z ich wydajnością, oraz na podstawie tego przygotować i potwierdzić szczegółowy harmonogram migracji w odniesieniu do dostępnego czasu na wykonanie migracji produkcyjnej. SME.52 Wykonawca zobowiązany jest usunąć wszelkie błędy w danych zarówno historycznych jak i bieżących powstałych w wyniku migracji. 18

19 7 Odbiory SME.53 Odbiorom podlegają wszelkie produkty (projekty techniczne, dostawy, usługi instalacyjne, wdrożenie, konfiguracja, prace budowlane, etc.) dostarczane w ramach realizacji przedmiotu zamówienia, niezależnie od ich formy oraz postaci. SME.54 Poniższe procedury odbioru produktów zostaną uszczegółowione przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia w uzgodnieniu z Zamawiającym w I etapie w Dokumentacji analizy przedwdrożeniowej. SME.55 Zamawiający może delegować do pełnienia poszczególnych ról swoich pracowników lub przedstawicieli. 7.1 Akceptacja Infrastruktury sprzętowej. Sprzęt dostarczony przez Wykonawcę i przekazany do odbioru będzie poddawany weryfikacji zgodnie z poniższą procedurą: SME.56 Wykonawca przygotuje dostarczony Sprzęt w sposób umożliwiający jego weryfikację. Przygotowany Sprzęt nie może ulec zmianie do momentu przeprowadzenia weryfikacji. SME.57 Przekazywanie Sprzętu odbywa się poprzez dostarczenie Zamawiającemu do jego siedziby: 57.1 Zamawianych urządzeń spełniającym stawiane w niniejszym dokumencie wymagania 57.2 Dokumentacji potwierdzającej spełnienie stawianych w niniejszym dokumencie wymagań. SME.58 Zamawiający ma prawo do przeglądu przygotowanego do weryfikacji Sprzętu. SME.59 Dostarczony Sprzęt podlega odbiorowi ilościowemu oraz jakościowemu. SME.60 Odbiór ilościowy polega na zweryfikowaniu liczby Sprzętu danej klasy z liczbą Sprzętu danej klasy wymaganą w dokumentacji przetargowej. Odbiór ilościowy jest dokumentowany w postaci protokołu odbioru ilościowego. SME.61 Odbiór jakościowy Sprzętu polega na wizualnym zweryfikowaniu jakości Sprzętu pod kątem uszkodzeń mechanicznych, poprawności działania Sprzętu oraz weryfikacji zgodności: 61.1 Odbiór jakościowy jest uzależniony od testów Sprzętu razem z dostarczanym Oprogramowaniem standardowym. Odbiór jakościowy jest dokumentowany w postaci Raportu z testów Sprzętu. Wzór Raportu z testów zostanie zaproponowany przez Wykonawcę i przedstawiony do akceptacji Zamawiającego Weryfikacja zgodności odbywa się na podstawie dostarczonej Deklaracji Zgodności Sprzętu ze stawianymi wymaganiami. Wykonawca przekaże dodatkową Dokumentację potwierdzającą zgodność ze stawianymi wymaganiami (takimi jak wymagania funkcjonalne, certyfikaty bezpieczeństwa itp.) SME.62 Wykonawca w obecności Zamawiającego w uzgodnionym terminie i w formie uzgodnionej z Zamawiającym przeprowadzi pełne Testy Sprzętu. SME.63 W przypadku zakończenia testów z wynikiem pozytywnym następuje przejście do kolejnego punktu niniejszej procedury. W przypadku zakończenia testów z wynikiem negatywnym Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia Sprzętu zgodnego z wymaganiami i instalacji wraz z konfiguracją oraz ponownego przekazania go do odbioru w przeciągu 10 (dziesięciu) dni roboczych od zakończenia testów lub w innym uzgodnionym z Zamawiającym terminie. SME.64 Weryfikacja zostaje zakończona i następuje ostateczny odbiór Sprzętu podpisanie Protokołu Odbioru Sprzętu przez uprawnionych przedstawicieli Stron. 7.2 Akceptacja Oprogramowania systemowego i narzędziowego (Oprogramowanie standardowe). Odbiór Oprogramowania standardowego dostarczonego przez Wykonawcę będzie odbywał się zgodnie z poniższymi krokami: 19

20 SME.65 Przekazywanie Oprogramowania standardowego odbywa się poprzez dostarczenie do Zamawiającego: 65.1 wersji instalacyjnej Oprogramowania na nośniku (CD/DVD/BD); 65.2 Dokumentacji użytkowej Oprogramowania Standardowego; 65.3 odpowiednich licencji na Oprogramowanie Standardowe. SME.66 Dostarczone Oprogramowanie standardowe podlega odbiorowi ilościowemu. SME.67 Odbiór ilościowy polega na zweryfikowaniu liczby dostarczonych licencji na Oprogramowanie standardowe z liczbą licencji zadeklarowaną przez Wykonawcę. Odbiór ilościowy jest dokumentowany w postaci protokołu odbioru ilościowego. 7.3 Akceptacja Dokumentacji (Produkty dokumentacyjne) Odbiory Dokumentacji wytworzonych i/lub dostarczonej przez Wykonawcę w ramach realizacji zamówienia będą odbywały się zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą. SME.68 Gotowe Dokumentacje przekazywane są Zamawiającemu w postaci elektronicznej, w uzgodnionym między stronami formacie. SME.69 Przekazana Dokumentacja poddawana jest kontroli formalnej poprawności oraz kontroli spójności z wymaganiami Zamawiającego. SME.70 Jednocześnie Dokumentacja jest weryfikowana pod kątem poprawności merytorycznej. SME.71 Zamawiający do 10 dni roboczych począwszy od dnia następnego po dniu otrzymania produktu od Wykonawcy, przedstawia decyzję o odbiorze produktu. Możliwe są następujące decyzje: akceptacja cały dokument zostaje uznany za odebrany; akceptacja warunkowa dokument zostaje uznany za odebrany po wprowadzeniu przez Wykonawcę poprawek wskazanych przez Zamawiającego. Po wprowadzeniu poprawek przez Wykonawcę, Zamawiający dokonuje ponownej weryfikacji. Dokumentacja nie jest ponownie poddawany procedurze pełnego odbioru produktu; odrzucenie Dokumentacja podlega ponownie procedurze odbioru po wprowadzeniu wskazanych poprawek. SME.72 W przypadku akceptacji warunkowej lub odrzucenia razem z decyzją Zamawiającego przedstawiana jest lista elementów Dokumentacji, które muszą zostać skorygowane. SME.73 W przypadku akceptacji warunkowej lub odrzucenia Wykonawca dokonuje odpowiednich zmian w Dokumentacji w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, jednak nie dłuższym niż 5 dni roboczych, po czym przedstawia Zamawiającemu do odbioru nową wersję Dokumentacji. Kolejne wersje muszą być przedstawiane w sposób pozwalający na łatwe określenie miejsc, w których wykonane zostały zmiany. SME.74 W przypadku kolejnych wersji Dokumentacji uwagi Zamawiającego odnoszą się jedynie do tych elementów, które uległy zmianie w stosunku do poprzedniej wersji. Jeśli usunięcie błędów miało wpływ na inne elementy Dokumentacji, konieczne jest przeprowadzenie ponownego pełnego odbioru całej Dokumentacji. SME.75 Po zaakceptowaniu przez Zamawiającego Dokumentacji w wersji elektronicznej, Wykonawca przekazuje Zamawiającemu zaakceptowaną wersję Dokumentacji zgodnie z rozdziałem 7.6 SME.76 Odbiór Dokumentacji odbywa się na podstawie protokołu odbioru. 7.4 Testy odbiorcze SME.77 Testy odbiorcze obejmują testy funkcjonalne, wydajnościowe, bezpieczeństwa, migracji danych i inne testy uzgodnione z Zamawiającym. Celem testów odbiorczych jest potwierdzenie, iż dostarczony Sprzęt, Oprogramowanie w szczególności Oprogramowanie aplikacyjne i wykonane usługi spełniają wymagania funkcjonalne oraz bezpieczeństwa i jest warunkiem koniecznym do odbioru. Testy odbiorcze są prowadzone po wykonaniu usług i dostaw w środowisku produkcyjnym przed oddaniem do użytkowania. 20

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11

Procedury Odbioru. Załącznik nr 11 Załącznik nr 11 Procedury Odbioru I. OGÓLNE POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ODBIORÓW... 2 II. PROCEDURA ODBIORU FAZY 1... 2 III. PROCEDURA ODBIORU FAZY II I III... 2 IV. PROCEDURA ODBIORU DOKUMENTÓW - FAZA IV...

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G

S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G Załącznik nr 1 S P E C Y F I K A C J A I L O Ś C I O W A S P R Z Ę T U, O P R O G R A M O W A N I A O R A Z U S Ł U G 1. W ramach zamówienia Wykonawca dostarczy, zainstaluje oraz skonfiguruje sprzęt (w

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013 IV oś priorytetowa Społeczeństwo Informacyjne Mariusz Feszler Z-ca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

Harmonogram Ramowy Umowy

Harmonogram Ramowy Umowy Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach. Szpitalny System Informatyczny Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Kielcach Szpitalny System Informatyczny Historia szpitala rozpoczyna się w 1920 r. - 01.01.1922r. przyjęto pierwszego pacjenta. Wojewódzki Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje:

Procedura Odbioru. 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: 1. Niniejsza Procedura odbioru obejmuje: Załącznik nr 3 do Umowy nr... z dnia... zmodyfikowany w dniu 18.05.2015 r. Procedura Odbioru a) proces uzgadniania wykazu Produktów do odbioru; b) proces uzgadniania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 4... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Sieć komputerowa dla CEUE Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa wraz z instalacją i uruchomieniem urządzeń i oprogramowania lokalnej

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ

WYJAŚNIENIA NR 2 TREŚCI SIWZ CPI-ZZP-2244-40-495/13 Warszawa, dnia 24 stycznia 2013 roku Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ w postępowaniu nr 40-CPI-ZZP-2244/12 Działając na podstawie art. 38 ust. 1a, ust. 2 i ust. 4 w zw. z art. 12a

Bardziej szczegółowo

PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY E-ZDROWIE

PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY E-ZDROWIE PODLASKI SYSTEM INFORMACYJNY E-ZDROWIE Karol Pilecki Członek Zarządu Województwa Podlaskiego Białystok, 02.09.2013r. 1 Budowa kompleksowego, wojewódzkiego systemu informatycznego e-zdrowie, otwartego na

Bardziej szczegółowo

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM.

Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. Kompleksowa Informatyzacja Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Leżajsku jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM. RPO Priorytet III: Społeczeństwo informacyjne, Działanie 3.1

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Nr projektu WND-RPPK.03.01.00-18-005/11

Nr projektu WND-RPPK.03.01.00-18-005/11 Kompleksowa informatyzacja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nr 1 w Rzeszowie, jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej PSIM Nr projektu WND-RPPK.03.01.00-18-005/11 Projekt

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa )

UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) UMOWA Nr.../07 (zwana dalej Umowa ) zawarta na podstawie art. 4 p. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych dnia... r. w Warszawie pomiędzy: Starostwem Powiatu/ Urzędem Miasta/ Urzędem Gminy.. z siedzibą w..,

Bardziej szczegółowo

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego:

Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Pytania i odpowiedzi do SPECYFIKACJI ISTOTNYCHWARUNKÓW ZAMÓWIENIA do przetargu nieograniczonego na wykonanie zamówienia publicznego: Dostawa i instalacja infrastruktury sieciowo-serwerowej oraz wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Mariusz Feszler Z-ca dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku Poznań, 25.09.2013r. 1 Budowa

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg.

Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3. Wymóg. Lp. Parametry Wymagane Warunek Opisać 1 Serwer 1.1 Producent oprogramowania Podać 1.2 Kraj pochodzenia Podać 1.3 Licencja bezterminowa na jeden serwer fizyczny 2 System operacyjny serwera 2.1 System operacyjny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5c do SIWZ

Załącznik nr 5c do SIWZ Załącznik nr 5c do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Rozbudowy i modernizacji sieci LAN oraz Modernizacji serwerowni w budynku szpitala MSW w Białymstoku w projekcie Rozbudowa infrastruktury i systemu informatycznego

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia. System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Załącznik nr 8... /nazwa i adres Wykonawcy/.. miejscowość i data Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia System monitoringu (CCTV) oraz system integrujący do zarządzania bezpieczeństwem dla CEUE Dostawa

Bardziej szczegółowo

Polska-Zabrze: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 229-403708

Polska-Zabrze: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 229-403708 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:403708-2014:text:pl:html Polska-Zabrze: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2014/S 229-403708 Szpital Specjalistyczny

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO WSPARCIA UŻYTKOWNIKÓW HELP DESK ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji

Bardziej szczegółowo

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ

WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ Załącznik nr 6 do SIWZ WARUNKI ŚWIADCZENIA SERWISU GWARANCYJNEGO ORAZ ASYSTY TECHNICZNEJ I. Warunki ogólne 1. Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia Zamawiającemu gwarancji na przedmiot Umowy i zobowiązuje

Bardziej szczegółowo

Dostawę wraz z wdrożeniem sprzętu i oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny

Dostawę wraz z wdrożeniem sprzętu i oprogramowania pod Internetowy Portal Pacjenta E-Pacjent oraz Zintegrowany System Informatyczny SZPITAL POWIATOWY IM. DR TYTUSA CHAŁUBIŃSKIEGO W ZAKOPANEM 34-500 Zakopane, ul. Kamieniec 10 tel. (0-18) 20-120-21, fax (0-18) 20-153-51 e-mail: szpital_zakopane@wp.pl http://www.szpital-zakopane.pl OGŁASZENIE

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet

Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Specyfikacja techniczna GoBiz Virtual Office - systemu dostępu do zasobów wirtualnego biura przez Internet Spis treści 1. Opis przedmiotu zamówienia... 1 1.1. Definicje... 1 2. Główny cel systemu... 2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiotem Zamówienia, jest dostawa, instalacja infrastruktury IT: serwerów, macierzy, urządzeń sieciowych oraz pozostałego sprzętu IT, wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Główny Urząd Geodezji i Kartografii Cześć I Opis Przedmiotu Zamówienia Dostawa serwera typu rack i pakietu licencji na oprogramowanie 1 1. Przedmiot zamówienia 1. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę

Bardziej szczegółowo

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500

Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa MATAR Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 Będzin, dnia 01.07.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: GRYLA JAROSŁAW Firma Handlowo-Usługowa "MATAR" Bedzin Siemońska 11 Kod pocztowy 42-500 1. Podstawa formalna zapytania ofertowego Niniejsze Zapytaniem

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź na zapytanie nr 1

Odpowiedź na zapytanie nr 1 Szpital Powiatowy A w Chmielniku 26-020 Chmielnik, ul. Kielecka 1 3, woj. świętokrzyskie 413542479, 413542017 fax 413542136 REGON 0 0 3 6 8 0 1 1 3 NIP 657-21-95-982 ISO 9001 Chmielnik 25.11.2011 r. Szanowni

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH

PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Załącznik nr 2 do umowy nr 37/DI/PN/2013 PROCEDURA UTRZYMANIA I ROZWOJU KWESTIONARIUSZA ZAINTERESOWAŃ ZAWODOWYCH Rozdział 1. WPROWADZENIE Celem niniejszego dokumentu jest sprecyzowanie procedury zarządzania

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego...

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego... e-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim, rozbudowa i wdrażanie systemów informatycznych w jednostkach służby zdrowia etap I PODSUMOWANIE Ryszard Mężyk Kierownik

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI)

ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) ZAPYTANIE O INFORMACJĘ CENOWĄ (RFI) Oprogramowanie wspomagające procedury realizacji zakupów, w formie gotowej do implementacji platformy zakupowej w modelu zakupu licencji dla Polskiej Agencji Żeglugi

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów

Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Załącznik nr 3 do OPZ Opis wymagań i program szkoleń dla użytkowników i administratorów Spis treści Wprowadzenie...2 1. Typ i zakres szkoleń...2 2. Grupy użytkowników...2 3. Warunki ogólne szkoleń...3

Bardziej szczegółowo

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA załącznik nr 6 do SIWZ Nr sprawy AG.26.23.2014 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Poniższy dokument opisuje przedmiot zamówienia polegającego na dostawie łączy telekomunikacyjnych w ramach realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do Zapytania Ofertowego nr 07/04/IT/2016 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie i rozwój systemów GREX, SPIN, TK, AMOC, Obsługa Rewidentów 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 1. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351

Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:221351-2013:text:pl:html Polska-Lublin: Systemy informacji medycznej 2013/S 129-221351 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki

Bardziej szczegółowo

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie

Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Podlaski System Informacyjny e-zdrowie Agnieszka Aleksiejczuk Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego Kraków, 18 listopada 2015r. Realizacja Ramy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ

ZAPYTANIA I WYJAŚNIENIA DO SIWZ Projekt pn. Budowa użytecznych usług epuap oraz kreowanie świadomości mieszkańców w celu stworzenia Opole, 2014-11-24 AG.272.18.2014.HS Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. Dostawa licencji i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia MINISTERSTWO ADMINISTRACJI i CYFRYZACJI Warszawa, dnia 04 kwietnia 2014 r. DEPARTAMENT FUNDUSZY STRUKTURALNYCH Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia I. Wstęp Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia

I. Wymagania dotyczące świadczenia usług wsparcia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 3 do Umowy Zadaniem Wykonawcy będzie świadczenie usług wsparcia, rozwoju i asysty technicznej w obszarze poniższego oprogramowania wytworzonego w technologii

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty do 30 000 EURO

Zaproszenie do złożenia oferty do 30 000 EURO Znak pisma: AOT-R 2221/ 231/ /2014 Zamawiający: Zaproszenie do złożenia oferty do 30 000 EURO Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu 22-400 Zamość Aleje Jana Pawła

Bardziej szczegółowo

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb zatrudnienia w części Dostawa oraz wdrożenie scentralizowanej infrastruktury publicznych służb zatrudnienia P13 Wytyczne dla dostawców aplikacji

Bardziej szczegółowo

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II NA Zamówienie niepubliczne Przetarg nieograniczony Konstancin - Jeziorna, listopad

Bardziej szczegółowo

Platformy ezdrowie jako narzędzie dla efektywnej opieki zdrowotnej w Polsce

Platformy ezdrowie jako narzędzie dla efektywnej opieki zdrowotnej w Polsce Platformy ezdrowie jako narzędzie dla efektywnej opieki zdrowotnej w Polsce Iwona Gieruszczak Comarch SA, Dyrektor Konsultingu Piotr Piątosa Comarch Healthcare SA, Prezes Platformy e-zdrowie w Polsce -

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Rozbudowa Szpitalnego Systemu Informatycznego w części medycznej i administracyjno - zarządczej w ramach projektu pn. Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia

Zapytanie ofertowe. Niespełnienie któregokolwiek wymagania może skutkować odrzuceniem oferty bez jej rozpatrzenia Warszawa, 05.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych a) aplikacja B2B w ramach realizacji projektu Wdrożenie aplikacji B2B automatyzującej naszą

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn.

ZAPYTANIE OFERTOWE. nr 1/UE/2014. z dnia 7.01.2014 r. w związku z realizacją projektu pn. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE nr /UE/204 z dnia 7.0.204 r. w związku z realizacją projektu pn. Wdrożenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja

KRYTERIA DOSTĘPU. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Punktacja załącznik do Uchwały nr 37/XI/016 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 014-00 z dnia kwietnia 016 roku KRYTERIA DOSTĘPU Działanie.1 E-usługi (typ projektu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa licencji na oprogramowania Microsoft Znak postępowania: RZ/37/ZP/2013/PLNG OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ I. Przedmiot Zamówienia obejmuje

Bardziej szczegółowo

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE

Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Stan przygotowania i wdrożenia P1, P2, P4 oraz projekty w nowej perspektywie finansowej UE Kajetan Wojsyk Zastępca Dyrektora ds. Europejskich Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Zabrze, 2015-03-27

Bardziej szczegółowo

Polska-Bytom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 045-077493. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

Polska-Bytom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 045-077493. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:77493-2015:text:pl:html Polska-Bytom: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2015/S 045-077493 Ogłoszenie o udzieleniu

Bardziej szczegółowo

DZ-I.272.17.2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Załącznik nr 2 do SIWZ

DZ-I.272.17.2014 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Załącznik nr 2 do SIWZ Dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie infrastruktury transmisji danych z konfiguracją i wdrożeniem usługi korporacyjnej transmisji danych oraz usługi zarządzania infrastrukturą transmisji danych dostarczaną

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ

DOTACJE NA INNOWACJE INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ Mrągowo, dn. 21.01.2014 r Szanowni Państwo! Firma AdamS H. Pędzich z siedzibą w Mrągowie ul. Giżycka 5, producent okien i drzwi, na potrzeby realizacji projektu Wdrożenie systemu do zarządzania produkcją

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy

Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 7 Istotne postanowienia umowy Zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nieprzekraczającej kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE

UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA SPRZEDAŻY, OPIEKI SERWISOWEJ i DOSTĘPU DO NOWYCH WERSJI PROGRAMU ESKULAP I SIMPLE Zawarta w dniu 2015r. w Obornikach pomiędzy Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej

Bardziej szczegółowo

[P4] Procedura aktualizacji danych w zakresie katalogów danych e-informacji (e-informacja/e-rejestracja)

[P4] Procedura aktualizacji danych w zakresie katalogów danych e-informacji (e-informacja/e-rejestracja) [P4] Procedura aktualizacji danych w zakresie katalogów danych e-informacji (e-informacja/e-rejestracja) Wrocław, październik 2014 Spis treści Spis treści... 2 1. Słownik pojęć... 3 2. [P4] Procedura aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Zakres i stan zaawansowania prac dotyczących dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektów BW i EA.

Zakres i stan zaawansowania prac dotyczących dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektów BW i EA. Zakres i stan zaawansowania prac dotyczących dostawy sprzętu komputerowego na potrzeby realizacji projektów BW i EA. Artur Maksymiuk Departament Geodezji i Kartografii Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Dąbrowa Górnicza, dnia 03.10.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: ANETA GRYLA FIRMA HANDLOWO USŁUGOWA "CASMIR" 41-303 Dąbrowa Górnicza Ulica Bukowa 23 NIP : NIP 6291893246 1. Podstawa formalna zapytania

Bardziej szczegółowo

E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk. www.czerwonagora.pl

E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk. www.czerwonagora.pl E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Paweł Masiarz, Krzysztof Kasprzyk www.czerwonagora.pl E-zdrowie w Województwie Świętokrzyskim Przedmiotem projektu był zakup i wdrożenie nowych oraz rozbudowa istniejących

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Polanów, dnia 2 marca 2015 roku MACED sp. z o.o. ul. Bobolicka 18 76-010 Polanów Kraj: Polska Tel. 94-31-88-410 Nr KRS: 0000140490 NIP: 4990403778 REGON: 331367780 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2015/POIG82 Program

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem.

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium. 1. Wnioskodawca przeprowadził inwentaryzację zasobów nauki objętych projektem. Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.1 Cyfrowe udostępnianie informacji sektora publicznego (ISP) ze źródeł administracyjnych oraz zasobów nauki Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ/ załącznik nr 1 do umowy OP/UP/099/2011 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług konsultancko-developerskich dla systemu

Bardziej szczegółowo

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający:

Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający: Czeladź, dnia 01.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Katowickie Przedsiębiorstwo Naprawy Maszyn Budowlanych "BUDROPOL" Spółka Jawna A. Będkowski, R. Liczberski i inni 41-253 Czeladź ul. Letnia 3

Bardziej szczegółowo

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium

Opis znaczenia kryterium. Lp. Nazwa kryterium Opis kryterium Kryteria merytoryczne wyboru projektów dla poddziałania 2.3.2 Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Typ projektu Cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu Umowy

Szczegółowy opis przedmiotu Umowy Szczegółowy opis przedmiotu Umowy Przedmiotem Umowy jest wykonanie zadań nazwanych określonych poniżej, a także utrzymanie Środowiska wirtualnego w standardzie określonym w załączniku nr 3 do Umowy. Zadanie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia PWPW S.A. Strona 1 z 5 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1. Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na wdrożenie centralnego systemu Call Center w zakresie

Bardziej szczegółowo

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml

1a Jeśli tak Karta danych pacjenta zawiera wszystkie TAK. 1b Jeśli tak Umożliwia wygenerowanie pliku xml Firma: Medycyna Praktyczna Nazwa Produktu: empendium EDM (nowy program Medycyny Praktycznej, opracowywany na podstawie empendium Gabinet, obecnie dostępny w wersji beta) I. ZAGADNIA OGÓLNE Pytania Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

PL-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 005-004947. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy

PL-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 005-004947. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Dostawy 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:4947-2013:text:pl:html PL-Poznań: Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 2013/S 005-004947 Ogłoszenie o udzieleniu

Bardziej szczegółowo

Projekt MCA. Spotkanie Przedsiębiorc. biorców w z Przedstawicielami Służby S

Projekt MCA. Spotkanie Przedsiębiorc. biorców w z Przedstawicielami Służby S Projekt MCA Spotkanie Przedsiębiorc biorców w z Przedstawicielami Służby S Celnej Zbigniew Juzoń Warszawa, 19 grudnia 2012 r. Kierownik Projektu MCA Izba Celna w Kielcach Projekt Program e-cło,, POIG.07.01.00-00

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania

Wyjaśnienia i odpowiedzi na pytania Nr postępowania: SCM/ZP/XIV/2009/3 Strzelin, dnia 4 grudnia 2009 r. NZOZ Strzelińskie Centrum Medyczne ul. Wrocławska 46 57-100 Strzelin Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia System Administracji (System SA) usługi wsparcia i utrzymania systemu Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 9 Narzędzie do wyliczania wskaźników statystycznych Diagnostyka Stanu Nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 31 maja 2012 Historia dokumentu Nazwa dokumentu Nazwa

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Pola zaciemnione (oznaczone kolorem szarym) wypełnia Wykonawca.

UWAGA: Pola zaciemnione (oznaczone kolorem szarym) wypełnia Wykonawca. Znak sprawy: DA.III.272.1.1.2015 Załącznik Nr 10 do SIWZ WYKAZ OFEROWANEGO SPRZĘTU I OPROGRAMOWANIA Nazwa Wykonawcy: Adres Wykonawcy: Oferta dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak

Bardziej szczegółowo

Outsourcing usług informatycznych - szansa na dofinansowanie systemu IT w szpitalu czy zagrożenia dla bezpieczeństwa danych?

Outsourcing usług informatycznych - szansa na dofinansowanie systemu IT w szpitalu czy zagrożenia dla bezpieczeństwa danych? Outsourcing usług informatycznych - szansa na dofinansowanie systemu IT w szpitalu czy zagrożenia dla bezpieczeństwa danych? Edward Nowicki, Tomasz Białobłocki, Zbigniew Stężyński Outsourcing usług informatycznych

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne umowy

Postanowienia ogólne umowy Postanowienia ogólne umowy zawarta w dniu.. pomiędzy: Miastem Poznań, w imieniu którego działa Bogusław Bajoński Dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Budowa sieci WAN w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Budowa sieci WAN w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w Białymstoku Dotyczy projektu nr: WND-RPPD.04.01.00-20-001/11 pn. Podlaski System Informacyjny e-zdrowie realizowanego w ramach Decyzji nr UDA-RPPD.04.01.00-20-001/11-00 z dnia 8 listopada 2011r Załącznik nr 1.1 do

Bardziej szczegółowo

M O D Y F I K A C J A T R E Ś C I S P E C Y F I K A C J I I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A

M O D Y F I K A C J A T R E Ś C I S P E C Y F I K A C J I I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Górno, dn. 29.03.2013 r. Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Sanatorium im. Jana Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno Tel. (17) 77-15-300, Fax (17) 77-28-968,

Bardziej szczegółowo

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Warszawa, 2014-06-12 1 / 29 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo