R E G U L A M I N PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ I. 1 Podstawy prawne. 2 Wykaz skrótów i słownik pojęć

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "R E G U L A M I N PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ I. 1 Podstawy prawne. 2 Wykaz skrótów i słownik pojęć"

Transkrypt

1 Z a ł ą c z n i k do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 4/2015 z dnia 13 kwietnia 2015 r. R E G U L A M I N PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ I 1 Podstawy prawne Niniejszy Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej Regulaminem został wydany na podstawie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności: a) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U roku, poz. 907 z późn. zm.); b) ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (tekst jednolity: Dz. U roku, poz. 168); c) aktów wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustaw. 2 Wykaz skrótów i słownik pojęć Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o jednym z poniższych pojęć, należy je rozumieć jak określono poniżej: 1. Kierowniku Zamawiająceg należy przez to rozumieć Dyrektora Instytutu Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi, uprawnionego do reprezentowania Zamawiającego; 2. komórce organizacyjne należy przez to rozumieć dział/zakład lub inną komórkę organizacyjną wyodrębnioną w strukturze Zamawiającego; 3. najkorzystniejszej ofercie należy przez to rozumieć ofertę, która przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriów odnoszących się do przedmiotu zamówienia publicznego, albo ofertę z najniższą ceną, w przypadku postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, w których cena była jedynym kryterium oceny ofert; 4. postępowaniu o udzielenie zamówienia należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, który zrealizuje zamówienie publiczne lub z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego; 5. siwz należy przez to rozumieć specyfikację istotnych warunków zamówienia; 6. środkach publicznych należy przez to rozumieć środki publiczne w rozumieniu przepisów o finansach publicznych, w szczególności: dochody publiczne, środki pochodzące z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego, środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej (UE), środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi inne niż z budżetu UE, w tym funduszy strukturalnych;

2 7. ustawie PZP należy przez to rozumieć ustawę z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U roku, poz. 907 z późn. zm.); 8. wykonawcy należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego; 9. Zamawiającym należy przez to rozumieć Instytut Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi, zobowiązany do stosowania przepisów ustawy PZP; 10. zamówieniach publicznych należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane 3 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i tryb pracy komisji przetargowej, zwanej dalej Komisją powoływanej przez Kierownika Zamawiającego do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w Instytucie Medycyny Pracy im. prof. dra med. Jerzego Nofera w Łodzi. 2. Kierownik Zamawiającego lub upoważniona przez niego osoba powołuje Komisję, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP, z zastrzeżeniem ust Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty wskazane w ust. 2, Kierownik zamawiającego lub upoważniona osoba może powołać Komisję, z zastrzeżeniem ust Powołanie Komisji następuje na mocy zarządzenia Kierownika Zamawiającego lub upoważnionej przez niego osoby. Wzór zarządzenia o powołaniu Komisji stanowi Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu. 5. Komisja jest zespołem pomocniczym Kierownika Zamawiającego lub upoważnionej osoby, której powierzył przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia. 6. Przewodniczący, Sekretarz oraz członkowie Komisji nie mogą dokonywać żadnych czynności prawnych, w szczególności składać oświadczeń woli w imieniu Zamawiającego (chyba, że uprawnienie takie wynika z upoważnienia Kierownika Zamawiającego). 7. Do zamówień finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej lub środków krajowych bądź zagranicznych pozyskanych na podstawie umów o współpracy, niestanowiących środków publicznych, stosuje się oprócz niniejszego Regulaminu wytyczne właściwe dla programów operacyjnych, mechanizmów finansowych, umów o współpracy w ramach, których realizowane są przedmiotowe projekty. W przypadku sprzeczności postanowień niniejszego Regulaminu z wytycznymi/umowami o współpracy, o których mowa powyżej, pierwszeństwo mają postanowienia przedmiotowych umów/wytycznych. 8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy PZP. 9. Przepisy niniejszego Regulaminu mogą mieć również zastosowanie do innych zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy PZP.

3 ROZDZIAŁ II 4 Skład Komisji 1. Komisja składa się, z co najmniej 3 członków, w tym Przewodniczącego Komisji i Sekretarza Komisji, zwanych dalej odpowiednio Przewodniczącym i Sekretarzem. 2. W skład Komisji zawsze wchodzi kierownik komórki organizacyjnej składający wniosek stanowiący podstawę do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia lub wyznaczony przez kierownika, pracownik tej komórki organizacyjnej. 3. Kierownik komórki organizacyjnej składający wniosek, stanowiący podstawę do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, odpowiada za przygotowanie opisu przedmiotu zamówienia oraz uczestniczy w szczególności w określeniu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz sposobu dokonania ich oceny. 4. W przypadku, gdy dokonanie czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia wymaga specjalistycznej wiedzy, Kierownik Zamawiającego z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Przewodniczącego powołuje biegłego (lub biegłych). 5. Wniosek, o którym mowa w ust. 4 powinien zawierać w szczególności przedmiot opinii (np. zestaw pytań do biegłego) oraz wskazanie odpowiedniej kandydatury na biegłego. 6. Przepisy niniejszego Regulaminu dotyczące wyłączenia członka Komisji stosuje się odpowiednio do biegłych. 5 Oświadczenie o bezstronności 1. Niezwłocznie po zapoznaniu się z dokumentami podmiotowymi złożonymi przez Wykonawców, jednakże nie później niż w dniu składania ofert członkowie Komisji i inne osoby wykonujące czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia składają pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, pisemne oświadczenia o zaistnieniu lub braku istnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy PZP, sporządzone według wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu. 2. Osobą odpowiedzialną za odebranie oświadczeń, o których mowa w ust. 1 jest Sekretarz lub inny członek Komisji wskazany przez Kierownika Zamawiającego. 3. W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy PZP, Przewodniczący składa do Kierownika Zamawiającego lub osoby przez niego upoważnionej wniosek o wyłączenie członka Komisji/osoby wykonującej czynności w postępowaniu, a także zastąpienie wyłączonego członka Komisji nowym. 4. Wyłączenie członka Komisji/osoby wykonującej czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia następuje na podstawie decyzji Kierownika Zamawiającego lub upoważnionej przez niego osoby. 6 Tryb pracy Komisji 1. Komisja rozpoczyna pracę związaną z postępowaniem o udzielenie zamówienia z dniem jej powołania, a kończy z dniem wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnienia postępowania chyba, że Zamawiający skorzysta z przysługujących mu środków ochrony prawnej.

4 2. Wszystkie posiedzenia Komisji są protokołowane przez Sekretarza lub inną osobę wyznaczoną przez Kierownika Zamawiającego lub upoważnioną przez niego osobę. 3. Zgodność protokołów z posiedzeń Komisji ze stanem faktycznym potwierdzają własnoręcznym podpisem wszyscy obecni na posiedzeniu członkowie Komisji. Protokoły stanowią załączniki do dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia. 4. W trakcie postępowania Sekretarz lub inna osoba wyznaczona przez Kierownika Zamawiającego lub upoważnioną przez niego osobę na bieżąco sporządza protokół, o którym mowa w art. 96 ust. 1 ustawy PZP. 5. Protokół z postępowania, o którym mowa w ust. 4, jest sporządzany wg wzorów wynikających z przepisów prawa. 6. Protokół, o którym mowa w ust. 4, podpisują odpowiednio wszyscy członkowie Komisji lub osoby upoważnione przez Kierownika Zamawiającego zgodnie z wytycznymi formularzy, o których mowa w ust Brak podpisu któregokolwiek z członków Komisji powinien zostać wyjaśniony w protokole, jako adnotacja złożona przez Przewodniczącego lub Sekretarza. 8. Jeżeli powodem braku podpisu są zastrzeżenia członka Komisji, co do prawidłowości postępowania, zastrzeżenia członka Komisji wpisuje się do protokołu. 9. Komisja podejmuje decyzje w drodze konsensusu. 10. Jeżeli Komisja nie może podjąć decyzji w drodze konsensusu, a podjęcie decyzji nie wymaga specjalistycznej wiedzy, Przewodniczący zarządza głosowanie. 11. Jeżeli w trakcie głosowania, o którym mowa w ust. 10 decyzja nie może być podjęta ze względu na równą liczbę głosów, rozstrzyga głos Przewodniczącego. 12. W przypadku dokonania czynności, których nie można zaprotokołować na formularzach, o których mowa w 6 ust. 5 niniejszego Regulaminu, Przewodniczący lub wskazany przez niego członek Komisji sporządza odrębny protokół i dołącza go do dokumentacji dotyczącej przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia ROZDZIAŁ III 7 Prawa i obowiązki Przewodniczącego 1. Przewodniczący kieruje pracami Komisji. 2. Do zadań Przewodniczącego należy w szczególności: a) ustalanie w trybie roboczym planu prac Komisji; b) wyznaczanie miejsc i terminów posiedzeń Komisji; c) prowadzenie posiedzeń Komisji, w tym podział obowiązków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; d) odebranie od członków Komisji oświadczeń, o których mowa w 5 niniejszego Regulaminu; e) informowanie członków Komisji o odpowiedzialności w przypadku naruszenia przepisów ustawy PZP, ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz rozporządzeń wykonawczych do w/w ustaw lub naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu; f) wystąpienie z wnioskiem do Kierownika Zamawiającego o odwołanie członka Komisji w przypadku zaistnienia przesłanek do wyłączenia członka Komisji, o których mowa w 5 niniejszego Regulaminu;

5 g) przedłożenia do zatwierdzenia Kierownikowi Zamawiającego projektów dokumentów dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia przygotowanych przez Komisję; h) nadzór nad prawidłowością przygotowania i prowadzenia dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia; i) informowanie Kierownika Zamawiającego o ewentualnych problemach związanych z pracami Komisji lub zastrzeżeniach zgłaszanych przez poszczególnych członków Komisji; j) inne czynności dotyczące przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia powierzone przez Kierownika Zamawiającego lub osobę przez niego upoważnioną. 8 Prawa i obowiązki Sekretarza Do obowiązków sekretarza należy, w szczególności: a) dokumentowanie czynności podejmowanych przez Komisję, zgodnie z 6 ust. 2 i 3 niniejszego Regulaminu, w tym protokołowanie posiedzeń Komisji; b) organizowanie w uzgodnieniu z Przewodniczącym posiedzeń Komisji; c) zawiadamianie pozostałych członków Komisji o terminie i miejscu posiedzenia; d) opracowywanie projektów dokumentów przygotowywanych przez Komisję dotyczących postępowania o udzielenie zamówienia w zakresie wynikającym z przepisów ustawy PZP, w tym protokołu postępowania z załącznikami; e) obsługa techniczno-organizacyjna Komisji; f) sprawowanie pieczy nad protokołem, wnioskami, ofertami oraz wszelkimi innymi dokumentami związanymi z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego do czasu jego zakończenia; g) przygotowanie i przekazanie do zatwierdzenia Kierownikowi Zmawiającego projektu pism dotyczących informacji z otwarcia ofert wraz z ich przekazaniem stosownie do postanowień art. 86 ust. 5 ustawy PZP; h) inne czynności dotyczące przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia powierzone przez Kierownika Zamawiającego. 9 Prawa i obowiązki członków Komisji 1. Członkowie Komisji oraz osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia rzetelnie, bezstronnie i obiektywnie wykonują powierzone im czynności, kierując się wyłącznie przepisami prawa, wiedzą i doświadczeniem. 2. Członkowie Komisji uczestniczą we wszystkich pracach Komisji. 3. Do obowiązków członków Komisji oraz osób, którym powierzono wykonanie czynności związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia należy, w szczególności: a) czynny udział w pracach Komisji; b) wykonywanie poleceń Przewodniczącego dotyczących prac Komisji, w szczególności przygotowywanie dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia; c) niezwłoczne informowanie Przewodniczącego o okolicznościach uniemożliwiających wykonywanie obowiązków członka Komisji.

6 4. Członkowie Komisji nie mogą ujawniać żadnych informacji związanych z pracami Komisji, w tym w szczególności informacji zastrzeżonych przez Wykonawców, jako tajemnica przedsiębiorstwa, informacji związanych z kwalifikacją wykonawców oraz badaniem i oceną wniosków/ofert, z wyjątkiem spraw jawnych wynikających z ustawy PZP. 5. Członkowi Komisji nie wolno wykonywać poleceń ani czynności, których wykonanie prowadziłoby do popełnienia przestępstwa/wykroczenia lub groziłoby niepowetowaną stratą, nawet, jeżeli otrzymał takie polecenie na piśmie. 6. W przypadku otrzymania polecenia, o którym mowa w ust. 4, członek Komisji niezwłocznie informuje o tym Kierownika Zamawiającego. 7. Kierownik Zamawiającego może powierzyć poszczególnym członkom Komisji dokonanie innych czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem postępowania o udzielenie zamówienia. 8. Członkowie Komisji mają prawo wglądu do wszystkich dokumentów związanych z postępowaniem o udzielenie zamówienia, w szczególności do wniosków/ofert, dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, oświadczeń i wyjaśnień złożonych przez wykonawców, dokumentów i pełnomocnictw, których mowa w ustawie PZP, a także do opinii biegłych. 9. Członkowie Komisji zgłaszają Przewodniczącemu pisemne zastrzeżenia do prac Komisji, a w przypadku poleceń lub czynności, których wykonanie prowadziłoby do popełnienia przestępstwa/wykroczenia lub groziłoby niepowetowaną stratą dla Zamawiającego Kierownikowi Zamawiającego. 10 Zadania członków Komisji Do zadań członków Komisji, w zależności od trybu postępowania i pełnionej funkcji w Komisji, należy w szczególności: 1. w zakresie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: a) propozycja wyboru trybu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia wraz z uzasadnieniem/wskazaniem podstawy prawnej, dokonanie weryfikacji wartości przedmiotu zamówienia, stosownie do przepisów ustawy PZP; b) przygotowanie projektu opisu przedmiotu zamówienia, z zastrzeżeniem 4 ust. 3 niniejszego Regulaminu; c) propozycja zastosowania szczegółowych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia (jeżeli dotyczy), w porozumieniu z Kierownikiem jednostki organizacyjnej składającym wniosek stanowiący podstawę do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia; d) projekt sposobu dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w porozumieniu z Kierownikiem jednostki organizacyjnej składającym wniosek stanowiący podstawę do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia; e) określenie oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, w porozumieniu z Kierownikiem jednostki organizacyjnej składającym wniosek stanowiący podstawę do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia;

7 f) określenie dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy/usługi/roboty budowlane wymagań dotyczących przedmiotu zamówienia, (jeżeli dotyczy), w porozumieniu z Kierownikiem jednostki organizacyjnej składającym wniosek stanowiący podstawę do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia; g) sporządzanie projektu dokumentów dotyczących przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia odpowiednio do trybu udzielenia zamówienia wymaganych ustawą PZP, w szczególności siwz, ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy (jeżeli dotyczy), zaproszenia do negocjacji, zaproszenia do składania ofert, zawiadomienia Prezesa UZP o wszczęciu postępowania, o zamiarze zawarcia umowy na okres dłuższy niż 4 lata; h) sporządzanie projektu wystąpień do innych organów, jeżeli zachodzi potrzeba uzyskania właściwych decyzji administracyjnych. 2. W zakresie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia: a) sporządzanie projektów pism dotyczących odpowiedzi na pytania wykonawców do siwz, wyjaśnień treści siwz jeżeli zachodzi taka koniczność w porozumieniu z Kierownikiem jednostki organizacyjnej składającym wniosek stanowiący podstawę do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, modyfikacja siwz lub zmiana/modyfikacja treści ogłoszenia o zamówieniu; b) sporządzanie projektów pism związanych z postępowaniem odwoławczym; c) dokonywanie czynności związanych z otwarciem ofert, określonych w ustawie PZP, w szczególności: ujawnienie bezpośrednio przed otwarciem ofert kwoty, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, podanie w trakcie otwarcia ofert informacji określonych w art. 86 ust. 3 i 4 ustawy PZP; d) dokonanie oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia oraz badanie i ocena wniosków/ofert; e) przygotowanie projektów pism zawierających wezwanie wykonawców do uzupełnienia oświadczeń, dokumentów lub pełnomocnictw, wyjaśnienia treści złożonych ofert lub oświadczeń, dokumentów, złożenia ofert dodatkowych, wyjaśnienie zasadności zastrzeżonych we wnioskach/ofertach lub w innych dokumentach informacji jako tajemnicy przedsiębiorstwa stosownie do postanowień ustawy PZP; f) ocena ofert w zakresie rażąco niskiej ceny, wraz z podjęciem czynności określonych w ustawie PZP; g) poprawianie w ofertach oczywistych omyłek pisarskich, oczywistych omyłek rachunkowych oraz innych omyłek polegających na niezgodności oferty z siwz, stosownie do postanowień ustawy PZP; h) przedstawienie Kierownikowi Zamawiającego propozycji wykonawców podlegających wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia, propozycji ofert podlegających odrzuceniu wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym; i) przedstawienie Kierownikowi Zamawiającego propozycji wyboru oferty najkorzystniejszej lub wskazanie przesłanek do unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia wraz z uzasadnieniem faktycznym i prawnym; j) wykonywanie czynności techniczno-organizacyjnych związanych z zawarciem umowy, w tym sprawdzenie dopełnienia przez wykonawcę/ów formalności, doprowadzenie do jej zawarcia w terminach i na zasadach wynikających z ustawy PZP;

8 ROZDZIAŁ IV 11 Zakres prac Komisji 1. Komisja dokonuje otwarcia ofert. Podczas otwarcia ofert Przewodniczący lub inny członek Komisji zobowiązany jest: a) bezpośrednio przed otwarciem pierwszej oferty podać kwotę, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia; b) przed otwarciem każdej z ofert sprawdzić i okazać obecnym stan zabezpieczenia oferty; c) po otwarciu każdej z ofert ogłosić i podyktować Sekretarzowi do protokołu nazwę (firmę), adres wykonawcy, a także informacje dotyczące ceny oferty oraz innych kryteriów oceny ofert zastosowanych w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia; d) zapewnić zainteresowanym niezwłocznie dostęp do ofert po ich otwarciu, z wyjątkiem informacji w zakresie zastrzeżonym jako tajemnica przedsiębiorstwa, o której mowa w art. 8 ust. 3 ustawy PZP. 2. Komisja dokonuje oceny spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, bada i ocenia oferty stosownie do wymagań i na zasadach określonych w ustawie PZP. 3. W wyniku dokonanej oceny spełnienia przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu - kwalifikacji wykonawców Komisja przedstawia Kierownikowi Zamawiającego propozycję dotyczącą: a) odrzucenia oferty; b) wykluczenia wykonawcy; c) wyboru najkorzystniejszej oferty, odpowiednio do trybu przeprowadzanego postępowania i zgodnie z przepisami ustawy PZP, przygotowując informację zawierającą uzasadnienie faktyczne i prawne ww. kwalifikacji oraz inne informacje wymagane ustawą PZP. 4. W przypadku zaistnienia okoliczności determinujących unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, Komisja występuje do Kierownika Zamawiającego z wnioskiem o unieważnienie przedmiotowego postępowania wraz ze wskazaniem podstawy prawnej oraz okoliczności, które spowodowały konieczność unieważnienia postępowania. 5. Komisja podpisuje protokół sporządzony zgodnie z przepisami prawnymi i przekazuje go do zatwierdzenia Kierownikowi Zamawiającego. Podpisany przez Komisję protokół stanowi propozycję wyboru oferty najkorzystniejszej lub propozycję unieważnienia postępowania. 6. Komisja przedstawia propozycję w zakresie wyniku postępowania poprzez przedłożenie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego kierownikowi do zatwierdzenia. Protokół zostaje przygotowany na podstawie pisemnych opinii członków komisji i biegłych wg wzorów wynikających z rozporządzenia w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

9 ROZDZIAŁ V 12 Odwołanie członków Komisji 1. W uzasadnionych okolicznościach, w szczególności, gdy członek Komisji nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki, o których mowa w 9 niniejszego Regulaminu, Kierownik Zamawiającego odwołuje członka Komisji w toku postępowania o udzielenie zamówienia. 2. W przypadku złożenia przez członka Komisji oświadczenia o zaistnieniu okoliczności uzasadniających jego wyłączenie, niezłożenia takiego oświadczenia w terminie lub złożenia oświadczenia niezgodnego z prawdą, Przewodniczący niezwłocznie po powzięciu wiadomości o w/w okolicznościach wyłącza członka Komisji z dalszego udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia i występuje do Kierownika Zamawiającego o odwołanie tego członka. 3. W przypadku odwołania członka Komisji, Kierownik Zamawiającego może powołać w skład Komisji inną osobę. W przypadku, gdy na skutek odwołania członka Komisji liczba jej członków jest mniejsza od 3, Kierownik Zamawiającego powołuje nowego członka Komisji. 4. Przewodniczący Komisji składa pisemny wniosek do Kierownika Zamawiającego o odwołanie członka Komisji, w przypadku: a) wyłączenia członka Komisji z jej prac; b) naruszenia przez członka Komisji obowiązków, o których mowa w 9 ust. 2 niniejszego Regulaminu; c) w innych uzasadnionych przypadkach, które mają wpływ na tryb i jakość pracy Komisji; d) w przypadku podjęcia czynności, których wykonanie prowadziłoby do popełnienia przestępstwa/wykroczenia lub groziłoby niepowetowaną stratą dla Zamawiającego. ROZDZIAŁ VI Postanowienia końcowe 1. Zmiany postanowień niniejszego Regulaminu dokonywane będą pod rygorem nieważności w drodze zarządzenia wydanego przez Kierownika Zamawiającego. 2. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć Kierownik Zamawiającego może wyrazić zgodę na odstąpienie od stosowania postanowień niniejszego Regulaminu. Uzasadnienie powinno być sporządzone na piśmie i załączone do dokumentacji przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia. ROZDZIAŁ VII Wykaz załączników 1) Załącznik nr 1 do Regulaminu Zarządzenie w przedmiocie powołania Komisji przetargowej do przygotowania lub do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

10 2) Załącznik nr 2 do Regulaminu Oświadczenie o braku lub istnieniu okoliczności wykluczających osobę wykonującą czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. 3) Załącznik nr 3 do Regulaminu Zarządzenie o powierzenie wykonania czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego innych niż te, o których mowa w Regulaminie komisji przetargowej. 4) Załącznik nr 4 do Regulaminu Zarządzenie w przedmiocie zmiany składu Komisji przetargowej. D Y R E K T O R Prof. dr hab. med. Konrad Rydzyński

Regulamin pracy komisji przetargowej.

Regulamin pracy komisji przetargowej. Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o., ul. Jagiellońska 8, 32-500 Chrzanów. Sekretariat: 32 623 32 32 Fax.: 32 623 32 42 Centrala: 32 624 13 60; 32 624 13 61; 32 624 13 70; 32

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 2 maja 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 2 maja 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2012 DYREKTORA OŚRODKA KULTURY W DRAWSKU POMORSKIM z dnia 2 maja 2012 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej w Ośrodku Kultury w Drawsku Pomorskim. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział l Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział l Postanowienia ogólne. Załącznik do Zarządzenia Nr 11/2013 Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle Z dnia 27 marca 2013 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Rozdział l Postanowienia ogólne. 1 l.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO. z dnia 27 marca 2012 r. B U R M I S T R Z Drawska Pomorskiego ui.gen.wł.sikorskiego 41 78-500 Drawsko Pomorskie 'el. 094-3633485; fax. 094-3633113 ZARZĄDZENIE NR 53/2012 BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO z dnia 27 marca 2012 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5a/2011

ZARZĄDZENIE Nr 5a/2011 ZARZĄDZENIE Nr 5a/2011 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 24 lutego 2011 roku w sprawie powołania Komisji przetargowej. Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1 i ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji)

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. (zakres regulaminu) Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowej, zgodnie z art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Załącznik do Zarządzenia Nr 11/14 Burmistrza Pisza z dnia 28 stycznia 2014 r. Regulamin Pracy Komisji Przetargowej 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb pracy Komisji Przetargowej, zwanej dalej Komisją,

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji przetargowej

Regulamin pracy Komisji przetargowej Regulamin pracy Komisji przetargowej Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa tryb działania Komisji przetargowej (zwanej dalej Komisją ), powołanej dla przygotowania i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1 Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 27 Rektora PW z dnia...2004 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne. 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb działania komisji przetargowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin Komisji Przetargowej

Regulamin Komisji Przetargowej Regulamin Komisji Przetargowej Załącznik Nr 1.2 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Słupsku 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin Komisji Przetargowej określa zasady

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. Rozdział 1 Przepisy ogólne Załącznik nr 4 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych w UKSW REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa tryb działania komisji przetargowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Załącznik do Zarządzenia Nr 42/17 Burmistrza Pisza z dnia 24 marca 2017 r. Regulamin Pracy Komisji Przetargowej 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb pracy Komisji Przetargowej, zwanej dalej Komisją, powołanej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora nr 9/2016 z dnia 15 lutego 2016 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 5 do Regulaminu ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy komisji przetargowej, zwany dalej regulaminem, określa tryb pracy komisji przetargowej

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK. w sprawie sposobu dokonania zamówienia w oparciu o ustawę-

WNIOSEK. w sprawie sposobu dokonania zamówienia w oparciu o ustawę- Załącznik nr 1 Komórka Merytoryczna Urzędu WNIOSEK w sprawie sposobu dokonania zamówienia w oparciu o ustawę- Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. 2011 r. Nr 113, poz. 759 z późno

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE. z dnia 22 sierpnia 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE. z dnia 22 sierpnia 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 0050.62.2016 WÓJTA GMINY MYSŁAKOWICE z dnia 22 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzania postępowań o udzielenie zamówień w trybie ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 29/2016 Wójta Gminy Krasne z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 29/2016 Wójta Gminy Krasne z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 29/2016 Wójta Gminy Krasne z dnia 11.07.2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-58/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 listopada 2005 r.

Zarządzenie Nr R-58/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 listopada 2005 r. Zarządzenie Nr R-58/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 23 listopada 2005 r. zmieniające Zarządzenie Nr R-3/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 6 stycznia 2005 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 104/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Krzywiń z dnia 12 września 2016 roku REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy Komisji

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Czermin z dnia r.

Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Czermin z dnia r. Zarządzenie Nr 43/2012 Wójta Gminy Czermin z dnia 01.10.2012r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ORAZ ZESPOŁU DO NADZORU NAD REALIZACJĄ UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ORAZ ZESPOŁU DO NADZORU NAD REALIZACJĄ UDZIELONEGO ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2018 Burmistrza Miasta i Gminy Margonin z dnia 05.01.2018r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981 PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 fax 85 6510981 REGULAMIN udzielania przez Przedszkole Samorządowe nr 31 w Białymstoku zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku. Rozdział 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH na dostawy, usługi i roboty budowlane w MPWiK Sp. z o.o we Włocławku Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady udzielania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 17/2018 Wójta Gminy Grudusk z dnia 10 kwietnia 2018 r.

ZARZĄDZENIE Nr 17/2018 Wójta Gminy Grudusk z dnia 10 kwietnia 2018 r. ZARZĄDZENIE Nr 17/2018 Wójta Gminy Grudusk z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania w Urzędzie Gminy Grudusk stałej Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku. z dnia 8 marca 2013 roku

Zarządzenie Nr Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku. z dnia 8 marca 2013 roku Zarządzenie Nr 2.2013 Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku z dnia 8 marca 2013 roku w sprawie: wprowadzenia regulaminu komisji przetargowej. Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2, art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ. ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do Uchwały nr 61/2018 Zarządu Górnośląsko - Zagłębiowskiej Metropolii z dnia 28 marca 2018 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin pracy komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY komisji przetargowej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle. Rozdział l Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY komisji przetargowej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle. Rozdział l Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY komisji przetargowej Jasielskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Jaśle Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb działania Komisji Przetargowej Jasielskiej Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 8 do Regulaminu udzielania zamówień publicznych REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ w Zarządzie Dróg Miejskich i Komunikacji Publicznej w Bydgoszczy Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. 1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej. Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej. Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 102 Rektora UJ z 30 grudnia 2011 r. Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Rozdział 1 Postanowienia ogólne Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Załącznik do UCHWAŁY NR 596/2018 ZARZĄDU POWIATU JAROSŁAWSKIEGO z dnia 17 maja 2018 r.. Regulamin Pracy Komisji Przetargowej powołanej do przeprowadzenia wszystkich niezbędnych postępowań o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 121/16. Wójta Gminy Narewka. z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej

Zarządzenie Nr 121/16. Wójta Gminy Narewka. z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej Zarządzenie Nr 121/16 Wójta Gminy Narewka z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej Na podstawie art. 19 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 / Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne REGULAMIN POSTĘPOWANIA PRZY UDZIELANIU ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH PRZEZ WODOCIĄGI MIEJSKIE W RADOMIU SP. Z O.O. PROWADZONYCH W OPARCIU O PRZEPISY USTAWY PARWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 19/2017. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi. z dnia 20 listopada 2017 r.

Zarządzenie Nr 19/2017. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi. z dnia 20 listopada 2017 r. Zarządzenie Nr 19/2017 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 5 im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Czeladzi z dnia 20 listopada 2017 r. W sprawie: wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej dla przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ZAŁĄCZNIK 1 do Zarządzenia nr WO.0220.10.12 Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 21 czerwca 2012 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ działającej przy Komendzie Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W KUTNIE

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W KUTNIE Załącznik do Zarządzenia Starosty Kutnowskiego Nr 18/2010 z dnia 06 maja 2010 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH DZIAŁAJĄCYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W KUTNIE 1. 1. Niniejszy regulamin określa tryb

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia nr R

Załącznik do zarządzenia nr R Załącznik do zarządzenia nr R.0210.28.14 REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ W AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU 1 1. Regulamin Pracy Komisji przetargowej, zwany dalej Regulaminem określa organizację, w tym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Załącznik do zarządzenia Nr 98 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 19 listopada 2012 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH W KURATORIUM OŚWIATY W WARSZAWIE Definicje 1. Ilekroć w regulaminie jest

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3 Regulamin Komisji Przetargowej

ZAŁĄCZNIK 3 Regulamin Komisji Przetargowej Regulamin określa organizację, skład, zakres obowiązków oraz tryb pracy członków komisji przetargowej POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Komisja Przetargowa w AMG, zwana dalej Komisją, jest zespołem powoływanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ powołanej do przeprowadzania postępowań o zamówienia publiczne na roboty budowlane, dostawy lub usługi udzielane przez Karkonoską Państwową Szkołę Wyższą 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 6/2013. Kierownika Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie z dnia 27 maja 2013 roku

Z A R Z Ą D Z E N I E N R 6/2013. Kierownika Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie z dnia 27 maja 2013 roku Z A R Z Ą D Z E N I E N R 6/2013 Kierownika Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Godkowie z dnia 27 maja 2013 roku w sprawie: przyjęcia Regulaminu pracy komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowań

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne

ROZDZIAŁ l Postanowienia ogólne Załącznik do Uchwały Nr 1255/2017 Zarządu Powiatu Łódzkiego Wschodniego z dnia 8 marca 2017 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ powołanej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik do Uchwały Nr 661 /2017 Zarządu Powiatu Wągrowieckiego z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 2 /2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 3 stycznia 2011 r.

Zarządzenie Nr 2 /2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 3 stycznia 2011 r. Zarządzenie Nr 2 /2011 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tomaszowie Mazowieckim z dnia 3 stycznia 2011 r. o zmianie Zarządzenia nr 3/2006 z dnia 1 sierpnia 2006r. w sprawie powołania Stałej

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji Przetargowej

Regulamin pracy Komisji Przetargowej Regulamin pracy Komisji Przetargowej ZAŁĄCZNIK DO REGULAMINU Załącznik nr 8 1 1. Komisja Przetargowa, zwana dalej komisją, zostaje powołana do przeprowadzenia każdego postępowania organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

WÓJTA GMINY MIASTKOWO. z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

WÓJTA GMINY MIASTKOWO. z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZARZĄDZENIE NR 23.2014 WÓJTA GMINY MIASTKOWO z dnia 1 sierpnia 2014 r. w sprawie powołania komisji przetargowej dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego Na podstawie art. 21 ustawy z dnia 29

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Załącznik do Zarządzenia Nr37/09 Dyrektora MOPS w Sopocie z dnia 25 maja 2009r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa tryb działania komisji przetargowej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 26/2017 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi. z dnia 18 września 2017 r.

Zarządzenie nr 26/2017 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi. z dnia 18 września 2017 r. Zarządzenie nr 26/2017 Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Czeladzi z dnia 18 września 2017 r. w sprawie: sprawie nadania regulaminu pracy komisjom przetargowym powoływanym do przeprowadzania postępowań

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy komisji przetargowej w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku

Regulamin pracy komisji przetargowej w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Załącznik do zarządzenia nr 3/2014/K Dyrektora PG nr 2 w Brzesku z dnia 2.01.2014r Regulamin pracy komisji przetargowej w Publicznym Gimnazjum nr 2 w Brzesku Podstawa prawna opracowania: Ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku

ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku ZARZĄDZENIE Nr 4/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 października 2007 roku w sprawie zasad powoływania komisji przetargowych i wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowych w Politechnice

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY BIAŁOŚLIWIE. z dnia 04 grudnia 2017 roku. w sprawie powołania komisji przetargowej i ustalenia regulaminu jej pracy

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY BIAŁOŚLIWIE. z dnia 04 grudnia 2017 roku. w sprawie powołania komisji przetargowej i ustalenia regulaminu jej pracy ZARZĄDZENIE NR 98.2017 WÓJTA GMINY BIAŁOŚLIWIE z dnia 04 grudnia 2017 roku w sprawie powołania komisji przetargowej i ustalenia regulaminu jej pracy 1. Na podstawie art. 19 ust. 2 i art. 21 ust. 1 i 3

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 279/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 25 lipca 2011 r. zarządza się co następuje:

Zarządzenie Nr 279/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 25 lipca 2011 r. zarządza się co następuje: Zarządzenie Nr 279/2011 Prezydenta Miasta Sopotu z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie zasad Regulaminu Komisji Przetargowej. Na podstawie art. 33 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ DLA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE NEGOCJACJI Z OGŁOSZENIEM ZADANIA KOMISJI Do zadań Komisji należy przygotowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kanclerza Nr 112/2017 z dnia 9 maja 2017 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kanclerza Nr 112/2017 z dnia 9 maja 2017 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Komisja przetargowa, zwana dalej,,komisją, w trakcie pracy zobowiązana jest kierować się przepisami ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej

w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej Zarządzenie Nr 31/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 22 kwietnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy komisji przetargowej Na podstawie art. 31 i 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 578 /2017 ZARZĄDU POWIATU WAGROWIECKIEGO z dnia 10 sierpnia 2017 roku

UCHWAŁA NR 578 /2017 ZARZĄDU POWIATU WAGROWIECKIEGO z dnia 10 sierpnia 2017 roku UCHWAŁA NR 578 /2017 ZARZĄDU POWIATU WAGROWIECKIEGO z dnia 10 sierpnia 2017 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Wsparcie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46/2018. DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZELADZI z dnia 31 grudnia 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR 46/2018. DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZELADZI z dnia 31 grudnia 2018 roku ZARZĄDZENIE NR 46/2018 DYREKTORA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZELADZI z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie: wprowadzenie regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia postępowań

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) 3. (prawa członków Komisji) 4. (oświadczenia o bezstronności)

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) 3. (prawa członków Komisji) 4. (oświadczenia o bezstronności) Załącznik do uchwały nr 397/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 07.07.2009r. REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. (zakres regulaminu) Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Załącznik. 2. Wniosek winien być podpisany przez Skarbnika oraz Koordynatora projektu.

Regulamin. Załącznik. 2. Wniosek winien być podpisany przez Skarbnika oraz Koordynatora projektu. Regulamin Załącznik do uchwały Nr CCXXII/81/12 Zarządu Powiatu w Otwocku z dnia 05.06.2012 r. Postępowań o udzielenie zamówień publicznych w Powiecie Otwockim których wartość szacunkowa (netto) przekracza

Bardziej szczegółowo

D Y R E K T O R Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi mgr Ewa Kiedrzyn

D Y R E K T O R Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi mgr Ewa Kiedrzyn Zarządzenie Wewnętrzne Nr 43 / 2016 Dyrektora Zakładu Budynków Komunalnych z dnia 17 października 2016r. w sprawie nadania regulaminu pracy komisjom przetargowym powoływanym do przeprowadzania postępowań

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy komisji przetargowej

Regulamin pracy komisji przetargowej Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 70 Rektora UJ z 24 października 2008 roku Regulamin pracy komisji przetargowej Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa tryb działania komisji przetargowej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy Komisji przetargowej w Urzędzie

ZARZĄDZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA BARCINA. z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy Komisji przetargowej w Urzędzie ZARZĄDZENIE NR 31/2013 BURMISTRZA BARCINA z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie: wprowadzenia regulaminu pracy Komisji przetargowej w Urzędzie Miejskim w Barcinie Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej. Rozdział l Postanowienia ogólne

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej. Rozdział l Postanowienia ogólne Załącznik do zarządzenia Nr 1072/RZP/2016 Prezydenta Miasta Słupska z dnia 30 grudnia 2016 r. Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Rozdział l Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin pracy komisji przetargowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 167/2011 BURMISTRZA ŻNINA z dnia r. w sprawie powołania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE Nr 167/2011 BURMISTRZA ŻNINA z dnia r. w sprawie powołania komisji przetargowej ZARZĄDZENIE Nr 167/2011 BURMISTRZA ŻNINA z dnia 01.12. 2011r. w sprawie powołania komisji przetargowej Na podstawie art. 19, 20 i art.21 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.U.

Bardziej szczegółowo

z dnia 24 października 2007 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

z dnia 24 października 2007 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wewnętrznego Nr 12/06 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Kielcach z dnia 30 listopada 2006 r. zm. Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 12/07 Prezesa Zarządu WFOŚiGW w Kielcach z dnia 24 października

Bardziej szczegółowo

Do zadań z-cy Dyrektora ds. zamówień publicznych należy:

Do zadań z-cy Dyrektora ds. zamówień publicznych należy: ZARZĄDZENIE NR 45/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach z dnia 6 października 2014 r. w sprawie zamówień publicznych w sprawie określenia zasad udzielania zamówień

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 20/06 Wójta Gminy Miączyn z dnia 28 czerwca 2006 r.

Zarządzenie Nr 20/06 Wójta Gminy Miączyn z dnia 28 czerwca 2006 r. Zarządzenie Nr 20/06 Wójta Gminy Miączyn z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie powołania i określenia regulaminu pracy komisji przetargowej powołanej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na modernizację

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr ZK-O z dnia 16 kwietnia 2014 r. Dyrektora Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim

Zarządzenie Nr ZK-O z dnia 16 kwietnia 2014 r. Dyrektora Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim Zarządzenie Nr ZK-O.021.4.2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Dyrektora Zakładu Komunalnego w Dębem Wielkim w sprawie zasad organizacyjnych udzielania zamówień publicznych w Zakładzie Komunalnym w Dębem Wielkim,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2007 BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 12 lutego 2007r.

ZARZĄDZENIE NR 18/2007 BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 12 lutego 2007r. ZARZĄDZENIE NR 18/2007 BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ z dnia 12 lutego 2007r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, oceny i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ powołanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na: Dostawę samochodu osobowego do Urzędu Gminy Leśna Podlaska 1. Na podstawie art. 19-ust.2 ustawy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, Białystok tel tel

PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, Białystok tel tel PRZEDSZKOLE SAMORZĄDOWE Nr 31 W BIAŁYMSTOKU ul. Świętokrzyska 4, 15-843 Białystok tel. 85 8311044 tel. 85 6510981 REGULAMIN udzielania przez Przedszkole Samorządowe nr 31 w Białymstoku zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 stycznia 2016 r.

Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 stycznia 2016 r. Zarządzenie nr 4/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Prabuty z dnia 25 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22/2013 z dnia 28 marca 2013 r. o powołaniu Stałej Komisji Przetargowej do przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Komisji Przetargowej w procedurach przetargowych, których przedmiot zamówienia nie obejmuje projektów i robót budowlanych

Regulamin działania Komisji Przetargowej w procedurach przetargowych, których przedmiot zamówienia nie obejmuje projektów i robót budowlanych Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 5185/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 25.07.2014r. Regulamin działania Komisji Przetargowej w procedurach przetargowych, których przedmiot zamówienia nie obejmuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 28/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 czerwca 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 28/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 czerwca 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 28/2017 WÓJTA GMINY CZERNIKOWO z dnia 29 czerwca 2017 r. zmieniające Zarządzenie Nr 31/2014 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 5 maja 2014 roku w sprawie regulaminu udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.86.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 grudnia 2015 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ URZĘDU MIASTA I GMINY W GRYFINIE Rozdział 1 Część ogólna 1.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 24/2010 Prezesa Zarządu PGK Sp. z o.o. w Biłgoraju z dnia 17.12.2010r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. Ilekroć jest mowa w postanowieniach Regulaminu o: 1. Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

z dnia 29 marca 2016 r. o udzielenie zamówień publicznych

z dnia 29 marca 2016 r. o udzielenie zamówień publicznych ZARZĄDZENIE NR 33/2016 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miejski w Radomiu

Urząd Miejski w Radomiu Urząd Miejski w Radomiu http://bip.radom.pl/ra/wladze-miasta/zarzadzenia-prezydenta/3704,nr-8172008-w-spr-trybu-powolywania-oraz-za dan-i-trybu-pracy-komisji-przetargowej.html 2019-10-14, 10:40 Strona

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Zasady ogólne

Rozdział 1 Zasady ogólne Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0151-13/07 z dnia 1 lutego 2007r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ powołanej w Urzędzie Miasta Nowy Targ a także w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr R-9/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 26 stycznia 2005 roku

Zarządzenie Nr R-9/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 26 stycznia 2005 roku Zarządzenie Nr R-9/2005 Rektora Politechniki Lubelskiej w Lublinie z dnia 26 stycznia 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia wszystkich postępowań o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Stałej Komisji Przetargowej powołanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sosnowcu

Regulamin Pracy Stałej Komisji Przetargowej powołanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sosnowcu Załącznik Nr 1 do zarządzenie wewnętrznego Nr 21/2005 Naczelnika PSUS w Sosnowcu z dnia 1 lipca 2005 r. Regulamin Pracy Stałej Komisji Przetargowej powołanej przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sosnowcu

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Komisji Przetargowej

Regulamin pracy Komisji Przetargowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 203/12 Burmistrza Śmigla z dnia 3 sierpnia 2012 r. Regulamin pracy Komisji Przetargowej 1 Ilekroć w Regulaminie mowa o,, ustawie rozumie się przez to ustawę z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej

ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej ZARZĄDZENIE NR 4/2012 WÓJTA GMINY WIELKIE OCZY z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia regulaminu działania komisji przetargowej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 sierpnia 2009 roku

Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 sierpnia 2009 roku Zarządzenie Nr 51/2009 Wójta Gminy Łęka Opatowska z dnia 18 sierpnia 2009 roku w sprawie: powołania Komisji Przetargowej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ powołanej Zarządzeniem Nr 94/2013 Burmistrza Nowogrodu Bobrzańskiego z dnia 20 grudnia 2013 roku do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 15 lutego 2018 roku

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 15 lutego 2018 roku ZARZĄDZENIE NR 252.2018 WÓJTA GMINY JELENIEWO z dnia 15 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Przebudowa nawierzchni

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 14/19 Burmistrza Śmigla z dnia 8 stycznia 2019 r.

Zarządzenie nr 14/19 Burmistrza Śmigla z dnia 8 stycznia 2019 r. Zarządzenie nr 14/19 Burmistrza Śmigla z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych ZARZĄDZENIE NR 112/2014 REKTORA PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE z dnia 29 października 2014 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin pracy Stałej Komisji Przetargowej

Regulamin pracy Stałej Komisji Przetargowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia wewnętrznego Nr 2/2017 Prokurenta Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Kutnie z dnia 02.01.2017r. Regulamin pracy Stałej Komisji Przetargowej 1 Stała Komisja Przetargowa,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku

Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku Zarządzenie nr 56/2016 Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu z dnia 27 września 2016 roku w sprawie: komisji przetargowych na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu Na podstawie art. 19 i 20 Ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 156/12 Burmistrza Śmigla z dnia 6 lutego 2012 r.

Zarządzenie nr 156/12 Burmistrza Śmigla z dnia 6 lutego 2012 r. Zarządzenie nr 156/12 Burmistrza Śmigla z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie: powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na realizację zadania pn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. Regulamin normuje organizację, skład, tryb pracy oraz zakres obowiązków członków Komisji Przetargowych powoływanych w Zespole Szkół Technicznych w Zielonej Górze

Bardziej szczegółowo

2. Regulamin pracy komisji stanowi załącznik do zarządzenia. 3 Przewodniczącym komisji wyznaczam Pana Andrzeja Wlazłowskiego.

2. Regulamin pracy komisji stanowi załącznik do zarządzenia. 3 Przewodniczącym komisji wyznaczam Pana Andrzeja Wlazłowskiego. Zarządzenie nr 0152/7/2005 Burmistrza Miasta Marki z dnia 1 marca 2005 roku w sprawie powołania Komisji Przetargowej oraz określenia regulaminu pracy tej komisji Na podstawie art. 19 i art. 21 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120.11.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 kwietnia 2014 r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWYCH Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Ilekroć w Regulaminie

Bardziej szczegółowo

Z a ł ą c z n i k do Zarządzenia nr 1/2016 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk z dnia 9 lutego 2016r.

Z a ł ą c z n i k do Zarządzenia nr 1/2016 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk z dnia 9 lutego 2016r. Z a ł ą c z n i k do Zarządzenia nr 1/2016 Dyrektora Instytutu Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk z dnia 9 lutego 2016r. R E G U L A M I N U D Z I E L A N I A Z A M Ó W I E Ń P U B L I C Z N

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ Załącznik nr 4 do Regulaminu ubiegania się i udzielania zamówień publicznych przez Uniwersytet Śląski w Katowicach REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ 1 PRZEPISY OGÓLNE 1. Komisja przetargowa jest zespołem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr /05 z dnia 1 lutego 2005r.

Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr /05 z dnia 1 lutego 2005r. Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0151-9/05 z dnia 1 lutego 2005r. REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ powołanej w Urzędzie Miasta Nowy Targ a także w Miejskich Jednostkach Organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE

REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE REGULAMIN UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W STAROSTWIE POWIATOWYM W GRYFINIE Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr../2008 Starosty Gryfińskiego z dnia..2008 r. Regulamin udzielania zamówień publicznych, zwany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu

REGULAMIN udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu Załącznik do Zarządzenia Nr 31/2007 Starosty Rawickiego z dnia 20 czerwca 2007 r. REGULAMIN udzielania zamówień publicznych i pracy komisji przetargowej w Starostwie Powiatowym w Rawiczu Zasady ogólne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Prawa i obowiązki członków komisji. 2 Obowiązki członków komisji

Regulamin Pracy Komisji Przetargowej. Rozdział 1 Postanowienia ogólne. Rozdział 2 Prawa i obowiązki członków komisji. 2 Obowiązki członków komisji Załącznik nr 4 do Regulaminu określającego zasady i formy udzielania zamówień finansowanych ze środków publicznych w UJ CM Regulamin Pracy Komisji Przetargowej Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ

REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ REGULAMIN PRACY KOMISJI PRZETARGOWEJ powołanej do przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne powyżej kwoty 30.000 euro dla ZGMiK w Rędzinach. 1 Na podstawie art. 20-21 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo