RAPORT Z EWALUACJI SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU JA MŁODY OBYWATEL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU JA MŁODY OBYWATEL"

Transkrypt

1 RAPORT Z EWALUACJI SZKOLENIA DLA NAUCZYCIELI W RAMACH PROJEKTU JA MŁODY OBYWATEL Raport ewaluacyjny numer 1 Projekt Ja-Młody Obywatel jest realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 1

2 Spis treści Wstęp str Opis projektu Ja Młody Obywatel i szkolenia dla nauczycieli str Ewaluacja str Metody badawcze str Prezentacja wyników str Podsumowanie str Załączniki str. 13 2

3 Wstęp Niniejszy raport stanowi ewaluację wyników ankiet przeprowadzonych wśród uczestników szkolenia, które odbyło się w ramach projektu Ja Młody Obywatel lutego w Wildze. Zawiera on krótki opis projektu i szkolenia, jego główne cele, założenia, a także wyniki przeprowadzonej ewaluacji oraz wnioski. Projekt Ja-Młody Obywatel jest realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 1. Opis projektu Ja Młody Obywatel i szkolenia dla nauczycieli Celem projektu Ja Młody Obywatel realizowanego przez Stowarzyszenie Q Zmianom jest rozwój postaw obywatelskich. Skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych oraz ich nauczycieli. Projekt stanowi odpowiedź na dostrzeżony problem, a mianowicie niski poziom świadomości obywatelskiej dzieci, ponieważ życie publiczne z punktu widzenia dziecka zdaje się być mało interesujące. Projekt ma na celu rozwinięcie u dzieci samorządności. Uczestnicy projektu przyjmują aktywną rolę, mogą decydować, współpracować i troszczyć się o wspólne dobro. Obecnie odbywa się już trzecia edycja tego projektu. Głównym celem projektu w powiecie mińskim jest zwiększenie aktywnego udziału 50 dzieci w życiu publicznym oraz rozwój postaw obywatelskich 425 dzieci, 10 nauczycieli i środowisk szkolnych 7 szkół podstawowych poprzez : 1. zwiększenie wiedzy uczniów na temat postaw i obowiązków obywatela, równouprawnienia płci; 2. podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie edukacji obywatelskiej; 3. podniesienie wiedzy adresatów o możliwościach realizacji projektów obywatelskich; 4. zwrócenie uwagi społeczności lokalnych na rolę aktywności obywatelskiej w rozwiązywaniu lokalnych problemów. Szkolenie miało na celu przygotować nauczycieli do prowadzenia zajęć pozalekcyjnych oraz tworzenia miniprojektów z dziećmi w ramach projektu Ja - Młody Obywatel. Jego celem było zwiększenie umiejętności pracy projektowej (z samorządami szkolnymi oraz w miniprojektach) i zdolności stosowania metod aktywnych w edukacji 3

4 obywatelskiej, a co za tym idzie zapewnienie lepszej komunikacji. Na szkoleniu podjęto także kwestie dalszego finansowania działań samorządów szkolnych (m.in. pisanie projektów, pozyskiwanie środków). Szkolenie odbyło się w dniach lutego 2012 roku w Parku Rekreacyjno-Biznesowym Las i Woda w Wildze/k. Warszawy. Było to dwudniowe szkolenie wyjazdowe, trwające 16 godzin. Udział w nim wzięło łącznie 10 opiekunów i działaczy szkolnych, a w tym: dwóch nauczycieli z trzech większych szkół partnerskich oraz po jednym z czterech mniejszych szkół. Nauczyciele ci to pracownicy następujących szkół: Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Brzózem, Zespołu Szkół im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Stojadłach, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół w Latowiczu, Zespołu Szkół im. Jana Nalazka w Hucie Mińskiej, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Edwarda Szymanowskiego w Grzebowliku, Szkoły Podstawowej w Zespole Szkół im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie, Publicznej Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Siennicy. Szkolenie poprowadziło trzech psychologów trenerów Stowarzyszenia. Na program szkolenia dla nauczycieli składały się następujące treści: 1. Metodyka edukacji obywatelskiej; 2. Narzędzia komunikacji z uczniami, motywowania, wzmacniania rozwiązywania problemów w mini projekcie oraz w samorządzie uczniowskim; 3. Metoda pracy projektowej; 4. Zagadnienie równouprawnienia płci w edukacji obywatelskiej; 5. Zapoznanie ze scenariuszem zajęć pozalekcyjnych; 6. Tematyka i kryteria dotyczące miniprojektów realizowanych w szkołach; 7. Pozyskiwanie środków na działania samorządów uczniowskich. Podczas szkolenia nauczyciele otrzymali materiały dodatkowe, skrypty oraz formularze dotyczące miniprojektów. Szkolenie zostało przeprowadzone metodami aktywnymi (praca w parach, indywidualna, burza mózgów, odgrywanie scenek). 4

5 2. Ewaluacja 2.1. Metody badawcze Główną metodą badawczą była ankieta ewaluacyjna. Przeprowadzono ją dwukrotnie: przed szkoleniem (tzw. pretest) oraz bezpośrednio po szkoleniu (tzw. posttest). Następnie dokonano porównania wyników obu ankiet Prezentacja wyników Pytanie 1 Jakie znasz sposoby/przykłady edukacji obywatelskiej dzieci? Jak widać na wykresie 1 w preteście wiedza nauczycieli o metodzie projektowej była niska (odpowiedź taką podała tylko jedna osoba). Z kolei w postteście o projektach wspomniało już 5 osób jest to więc znaczący wzrost wiedzy połowa osób uczestniczących w szkoleniu podała taki właśnie przykład edukacji obywatelskiej. Może to oznaczać znaczące zainteresowanie tą formą pracy. 5 osób uczestniczących w szkoleniu (pretest) jako sposób edukacji obywatelskiej podało działalność w Samorządzie Uczniowskim. Kolejnym często podawanymi 5

6 odpowiedziami były: lekcje wiedzy o społeczeństwie (4 osoby, pretest) oraz pogadanki (3 osoby, posttest). Pozostałe odpowiedzi podawane były przez 2 lub 1 osobę. Pytanie 2 Jakie są etapy metody projektowej? Wykres 2 ukazuje, iż po szkoleniu 90% osób uczestniczących w pełni prawidłowo podało wszystkie etapy metody projektowej. Odpowiedź jednej osoby była natomiast w 80% prawidłowa. Jeżeli zaś chodzi o pretest, padły dwie odpowiedzi w pełni prawidłowe, cztery prawidłowe w 80%, trzy prawidłowe w 60% oraz jedna całkowicie nieprawidłowa. Widoczny jest więc znaczący wzrost wiedzy o etapach metody projektowej. W postteście niemal wszyscy uczestnicy podali prawidłową odpowiedź na to pytanie. 6

7 Pytanie 3 Jakie powinny być cele w projekcie? Jak widać na wykresie 3 w postteście ponad połowa osób udzieliła odpowiedzi w pełni prawidłowej. Padły również dwie odpowiedzi całkowicie nieprawidłowe oraz po jednej prawidłowej w 20% i 40%. W preteście 3 osoby udzieliły odpowiedzi całkowicie nieprawidłowej. Przed szkoleniem żadna z osób nie udzieliła odpowiedzi pełnej. 4 osoby odpowiedziały natomiast prawidłowo w 40%, 2 w 20% oraz 1 w 60%. Wykres ten ukazuje więc ponownie znaczący wzrost wiedzy nt. metody projektowej. Pytanie 4 Co to jest metoda projektowa? 7

8 Wykres 2 mówi o tym, iż w postteście osoby badane częściej udzielały odpowiedzi w pełni prawidłowej w porównaniu do pretestu. W postteście mniejszy był także procent odpowiedzi niepełnych. Dane te również wskazują na to, że w wyniku przeprowadzonego szkolenia wzrosła wiedza nauczycieli z zakresu metody projektowej. Pytanie 5 (pretest) Jakie inicjatywy obywatelskie mogłyby być realizowane w Twojej miejscowości? Wykres 5 świadczy o dużej świadomości możliwości uczestników szkolenia. Na podstawie danych można przypuszczać, iż znają oni swoje środowisko oraz jego potrzeby i wiedzą, co może je zaspokoić. W szczególności nauczycielki zwracają uwagę na potrzebę działań ekologicznych na terenie ich szkół. Widoczna jest także duża kreatywność nauczycieli. 8

9 Pytanie 5 (posttest) Co Ci się podobało podczas szkolenia? Najczęstszą odpowiedzią (podało ją 6 osób) była atmosfera. Kolejnym częstym odpowiedziami były: różne i ciekawe metody pracy oraz zaangażowanie prowadzących i uczestników (po 3 osoby). Świadczy to o sukcesie szkolenia i dużym zainteresowaniu ze strony uczestników. Ponadto nauczyciele udzielali odpowiedzi zgodnie ze swoimi indywidualnymi ocenami i potrzebami. Wśród nich znalazły się takie odpowiedzi, jak: organizacja, profesjonalizm czy rzeczowość. Ankieta po szkoleniu (posttest) zawierała także 8 pytań zamkniętych oraz miejsce na uwagi. Wszystkie uczestniczki szkolenia całkowicie zgodziły się ze słusznością pierwszych pięciu stwierdzeń oraz stwierdzenia siódmego: 1. Moja grupa miała jasne cele. 2. Moja grupa dążyła do realizacji celu szkolenia. 3. Podczas szkolenia poznałam etapy metody projektowej. 4. Podczas szkolenia dowiedziałam się, co to jest edukacja obywatelska. 5. Podczas szkolenia dowiedziałam się, co to jest projekt obywatelski. 7. Wiem, co należy do moich obowiązków w ramach projektu Ja Młody Obywatel. Tylko w dwóch pytaniach (nr 6 i 8) odpowiedzi miały nieco inny rozkład, co prezentują poniższe wykresy. 9

10 80% (8 osób) uznało, że po szkoleniu zdecydowanie wie, że może zrobić coś na rzecz społeczności lokalnej. Natomiast 2 osoby ustosunkowały się do tego stwierdzenia ostrożniej i zaznaczyły odpowiedź raczej się zgadzam. W jednej z ankiet pojawiły się dwie uwagi odnośnie szkolenia. Osoba badana zanotowała, iż szkolenie pozwoliło jej na lepsze wykorzystanie metody pracy w grupie oraz dostarczyło jej nowych zabaw do wykorzystania w pracy od zaraz. 10

11 3. Podsumowanie Szkolenie dla nauczycieli miało na celu realizację założonych wcześniej rezultatów jakościowych: 1. wzrost o 30% wiedzy nauczycieli prowadzących miniprojekty i uczniów je realizujących na temat pracy nad miniprojektem (ankiety pre- i posttest); 2. zwiększenie o 20% umiejętności i wiedzy nauczycieli w zakresie edukacji obywatelskiej i równouprawnienia płci (ankiety, wywiady, spotkanie ewaluacyjne). Wyniki badania zaprezentowane w części drugiej raportu pozwalają wysnuć wniosek, iż szkolenie odniosło pożądany skutek. Oba powyższe rezultaty zostały zrealizowane. Rezultat nr 1 : wzrost o 30% wiedzy nauczycieli prowadzących miniprojekty i uczniów je realizujących na temat pracy nad miniprojektem (ankiety pre- i posttest) Wiedza uczestników szkolenia na temat metody projektowej znacząco się zwiększyła. W odpowiedzi na pytania Poznałam etapy metody projektowej. oraz Dowiedziałam się, co to jest projekt obywatelski. wszyscy uczestnicy udzielili odpowiedzi Całkowicie się zgadzam. O co najmniej 30% zwiększyła się wiedza nauczycieli na temat celów i etapów metody projektowej, co wynika z zamieszczonych powyżej wykresów (odpowiedzi na pytania otwarte w postteście). Na pytanie Co to jest metoda projektowa? osoby badane udzieliły równie dobrych odpowiedzi zarówno w preteście, jak i w postteście. Na tej podstawie można uznać pierwszy rezultat jakościowy za zrealizowany. Rezultat nr 2 : zwiększenie o 20% umiejętności i wiedzy nauczycieli w zakresie edukacji obywatelskiej i równouprawnienia płci (ankiety, wywiady, spotkanie ewaluacyjne) Wszyscy uczestnicy szkolenia zadeklarowali, iż dowiedzieli się, co to jest edukacja obywatelska (wszystkie osoby biorące udział w badaniu wybrały odpowiedź Całkowicie się zgadzam w odniesieniu do pytania Dowiedziałam się, co to jest edukacja obywatelska ). Świadczy to o zrealizowaniu drugiego rezultatu jakościowego. Ponadto, w pytaniu otwartym dotyczącym znanych metod/sposobów edukacji obywatelskiej pojawiły się nowe odpowiedzi (nie podano ich w preteście), a mianowicie: podejmowanie samodzielnych działań, wolontariat oraz działalność na rzecz społeczności małej i dużej. Świadczy to o zwiększeniu wiedzy na temat edukacji obywatelskiej wśród nauczycieli. Ponadto, w programie zajęć znalazł się temat równouprawnienia płci. Nauczycielki w rozmowach po szkoleniu deklarowały, że wiedzą jak nie dyskryminować uczniów przy przypisywaniu im zadań i ról w projekcie. 11

12 Można również dostrzec duże zainteresowanie metodą projektową i gotowość do stosowania jej w codziennej pracy zawodowej. Jak wynika z posttestu szkolenie okazało się interesujące i, co najważniejsze, efektywne. Wynika z tego, że założone rezultaty jakościowe zostały osiągnięte. Dane ewaluacji pozwalają stwierdzić, że założone dwa cele: podniesienie wiedzy i umiejętności nauczycieli w zakresie edukacji obywatelskiej oraz podniesienie wiedzy adresatów o możliwościach realizacji projektów obywatelskich zostały w pełni zrealizowane. 12

13 Załącznik nr 1 ankieta pretest STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I POMOCY Q ZMIANOM ANKIETA EWALUACYJNA Szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu "Ja Młody Obywatel" 1. Jakie znasz sposoby/przykłady edukacji obywatelskiej dzieci? 2. Wypisz główne etapy metody projektu 3. Jakie powinny być cele w projekcie? 4. Co to jest metoda projektowa? 5. Jakie inicjatywy obywatelskie mogłyby być realizowane w Twojej miejscowości? Projekt "Ja Młody Obywatel" jest realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 13

14 Załącznik nr 2 ankieta posttest STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU I POMOCY Q ZMIANOM ANKIETA EWALUACYJNA Szkolenie dla nauczycieli w ramach projektu "Ja Młody Obywatel" Całkowicie się zgadzam Raczej się zgadzam Częściowo się zgadzam Raczej się nie zgadzam Całkowicie się nie zgadzam MOJA GRUPA: 1 Miała jasne cele 2 Dążyła do realizacji celu szkolenia PODCZAS SZKOLENIA: 3 Poznałam etapy metody projektowej 4 Dowiedziałam się, co to jest edukacja obywatelska 5 Dowiedziałam się, co to jest projekt obywatelski DZIĘKI SZKOLENIU: 6 Wiem, że i ja mogę zrobić coś na rzecz społeczności lokalnej 7 Wiem, co należy do moich obowiązków w ramach projektu "Ja Młody Obywatel" 8 Będę umiała udzielić informacji zwrotnej uczniowi Inne. 14

15 1. Jakie znasz sposoby/przykłady edukacji obywatelskiej dzieci? 2. Wypisz główne etapy metody projektu 3. Jakie powinny być cele w projekcie? 4. Co to jest metoda projektowa? 5. Co Ci się podobało najbardziej podczas szkolenia? 6. Co Ci się podobało najbardziej podczas szkolenia? 7. Co Ci się nie podobało na szkoleniu? 15

16 8. Jak oceniasz warunki lokalowe podczas szkolenia? (zaznacz na skali, gdzie 0 bardzo źle, 5 bardzo dobrze) Dziękujemy za wypełnienie ankiety! Projekt "Ja Młody Obywatel" jest realizowany przy wsparciu Szwajcarii w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej. 16

17 Załącznik nr 3 tabele wyników Pytania otwarte - pretest Nr osoby Jakie znasz sposoby/przykłady edukacji obywatelskiej dzieci? Wypisz główne etapy metody projektu Jakie powinny być cele w projekcie? Co to jest metoda projektowa? 0,5 0,5 1 0,5 0,5 0, ,5 0,5 Jakie inicjatywy obywatelskie mogłyby być realizowane w Twojej miejscowości? Pyt. 1 : wynik mówi o tym, ile propozycji podała osoba badana Pyt. 2 : ocena prawidłowości odpowiedzi w skali od 0 do 5 Pyt. 3 : ocena prawidłowości odpowiedzi w skali od 0 do 5 Pyt. 4 : ocena prawidłowości odpowiedzi w skali od 0 do 1 Pyt. 5 : wynik mówi o tym, ile propozycji podała osoba badana Pytania zamknięte - posttest 1 Nr osoby Moja grupa: Miała jasne cele Dążyła do realizacji celu szkolenia Podczas szkolenia Poznałam etapy metody projektowej Dowiedziałam się, co to jest edukacja obywatelska Dowiedziałam się, co to jest projekt obywatelski Dzięki szkoleniu Wiem, że i ja mogę zrobić coś na rzecz społeczności lokalnej Wiem, co należy do moich obowiązków w ramach projektu Ja Młody Obywatel Będę umiała udzielić informacji zwrotnej uczniowi

18 Pytania otwarte - posttest Nr osoby Jakie znasz sposoby/przykłady edukacji obywatelskiej dzieci? Wypisz główne etapy metody projektu Jakie powinny być cele w projekcie? Co to jest metoda projektowa? ,5 1 0,5 0,5 1 0,5 0,5 Co Ci się podobało najbardziej podczas szkolenia? Co Ci się nie podobało na szkoleniu? Jak oceniasz warunki lokalowe podczas szkolenia (skala 0-5)? Pyt. 1 : wynik mówi o tym, ile propozycji podała osoba badana Pyt. 2 : ocena prawidłowości odpowiedzi w skali od 0 do 5 Pyt. 3 : ocena prawidłowości odpowiedzi w skali od 0 do 5 Pyt. 4 : ocena prawidłowości odpowiedzi w skali od 0 do 1 Pyt. 5 : wynik mówi o tym, ile propozycji podała osoba badana Pyt. 6 : wynik mówi o tym, ile propozycji podała osoba badana 18

RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU JA MŁODY OBYWATEL w okresie kwiecień grudzień 2014. 30 grudnia 2014 roku

RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU JA MŁODY OBYWATEL w okresie kwiecień grudzień 2014. 30 grudnia 2014 roku RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU JA MŁODY OBYWATEL w okresie kwiecień grudzień 2014 30 grudnia 2014 roku 1 Spis treści WSTĘP...3 Plan ewaluacji...4 REZULTATY...5 Rezultat 1...6 Rezultat 2...9 Rezultat 3...

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie

Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie Raport z ewaluacji projektu Rodzic i Gimnazjalista bliżej siebie 24 sierpnia 30 listopada 2012 roku Anna Radziszewska 1 Ideą projektu Rodzic i gimnazjalista Bliżej siebie było rozwijanie kompetencji wychowawczych,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu

Podsumowanie projektu Podsumowanie projektu Eko-mediator promotorem zrównoważonego rozwoju zrealizowanego przez CE2 Centrum Edukacji M. Dziewa, E. Tarnas-Szwed Sp. j. dzięki dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

projektu na wiedzę, umiejętności i postawy uczniów. Ankietę wypełniły 52 osoby: 27 dziewcząt i 25 chłopców.

projektu na wiedzę, umiejętności i postawy uczniów. Ankietę wypełniły 52 osoby: 27 dziewcząt i 25 chłopców. Wstęp RAPORT EWALUACYJNY Z ANKIET DOTYCZĄCY DŁUGOFALOWEGO WPŁYWU PROJEKTU Uczyć się, ale jak? współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Ankieta została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU JA MŁODY OBYWATEL

RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU JA MŁODY OBYWATEL RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU JA MŁODY OBYWATEL Za okres styczeń 01 maj 01 0 czerwca 01 roku 1 Spis treści I. WSTĘP... II. Cele i rezultaty... III. Plan ewaluacji... Rezultat 1 Wzrost wiedzy o postawach

Bardziej szczegółowo

Przebieg i organizacja kursu

Przebieg i organizacja kursu Przebieg i organizacja kursu ORGANIZACJA KURSU: Kurs Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach. Rola koordynatora w projekcie prowadzony jest przez Internet. Zadania

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby

Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby Raport Końcowy z ewaluacji w projekcie: Droga do bezpiecznej służby 1.10.2011-30.04.2013 WYKONAWCA: HABITAT SP. Z O.O. UL. 10 LUTEGO 37/5 GDYNIA SPIS TREŚCI Sprawozdanie z działań ewaluacyjnych... 3 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT CAŁOŚCIOWY Z EWALUACJI PROJEKTU JA MŁODY OBYWATEL Za okres kwiecień grudzień 2013

RAPORT CAŁOŚCIOWY Z EWALUACJI PROJEKTU JA MŁODY OBYWATEL Za okres kwiecień grudzień 2013 RAPORT CAŁOŚCIOWY Z EWALUACJI PROJEKTU JA MŁODY OBYWATEL Za okres kwiecień grudzień 2013 31 grudnia 2013 roku Marta Matus 1 Spis treści WSTĘP...3 Plan ewaluacji...4 REZULTATY...5 Rezultat 1...6 Rezultat

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność

RAPORT Z BADANIA. Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność 1 RAPORT Z BADANIA Badanie potrzeb w zakresie rozwoju kompetencji wychowawczych wśród studentów kierunków nauczycielskich Fundacja REA Rozwój, Edukacja, Aktywność http://fundacja-rea.org/ Fundacja REA

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z I edycji praktyk organizowanych w 2011r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2012 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3

Bardziej szczegółowo

Raport z warsztatów Stowarzyszenia Dla Ziemi Obywatel idealny, które dobyły się w ramach projektu My Obywatele

Raport z warsztatów Stowarzyszenia Dla Ziemi Obywatel idealny, które dobyły się w ramach projektu My Obywatele Raport z warsztatów Stowarzyszenia Dla Ziemi Obywatel idealny, które dobyły się w ramach projektu My Obywatele Stowarzyszenie Dla Ziemi, zostało partnerem lokalnym Stowarzyszenia Obywatele obywatelom w

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku

Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku Raport z ewaluacji wewnętrznej dotyczącej przestrzegania norm społecznych w Szkole Podstawowej w Karpicku Opracowała M. Janas 1 Spis treści: 1. Wprowadzenie.. s. 3. 2. Analiza... s. 5. 3. Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

Projekt OCZAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego

Projekt OCZAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH zrealizowano przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego FUNDACJA NA RZECZ OSÓB POTRZEBUJĄCYCH ZAPAŁKA Raport z ewaluacji projektu OCZAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH realizowanego przy wsparciu finansowym ze środków PFRON będących w dyspozycji Województwa Małopolskiego.

Bardziej szczegółowo

Wyrównywanie szans i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Wyrównywanie szans i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Wyrównywanie szans i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki Zgromadzenie Sióstr

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Informacje kto ma rację?

Raport z ewaluacji projektu Informacje kto ma rację? Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Pomocy Q Zmianom Raport z ewaluacji projektu Informacje kto ma rację? 15.11.2012 15.12.2012 Anna Szabuńko 1 Idea projektu Projekt Informacje kto ma rację? skupia w sobie

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny projektu Poczuj, doświadcz - zrozum, zaakceptuj 2

Raport ewaluacyjny projektu Poczuj, doświadcz - zrozum, zaakceptuj 2 STOWARZYSZENIE SPOZA Raport ewaluacyjny projektu Poczuj, doświadcz - zrozum, zaakceptuj 2 Opracowanie: Ewelina Wildner Grudzień 2015 r. 1 Spis treści Cele ewaluacji... 3 Metodologia... 4 Wyniki ewaluacji...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU

REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół w Grodźcu REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO W GIMNAZJUM W GRODŹCU Regulamin realizacji projektu edukacyjnego w Zespole Szkół w Grodźcu Gimnazjum został

Bardziej szczegółowo

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym,

Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym, Wnioski z raportu ewaluacji końcowej VII edycji projektu Żyj finansowo! czyli jak zarządzać finansami w życiu osobistym, zrealizowanego w roku szkolnym 2014/2015 przez Stowarzyszenie Krzewienia Edukacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY projektu

RAPORT EWALUACYJNY projektu RAPORT EWALUACYJNY projektu TANIEC DOBRY NA WSZYSTKO AKTYWNA FORMA EDUKACJI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Tel. -29 74 187-9 WPROWADZENIE Tan iec dobr y n a wszystko aktywn a forma ed ukacji d la d ziec i i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej

Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Wzrost wiedzy oraz nabycie kompetencji w zakresie współpracy międzysektorowej Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Standardy współpracy międzysektorowej w powiecie oleckim Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW. ALKOHOLOWYCH PROJEKT Jestem dyrektorem mojego życia

ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW. ALKOHOLOWYCH PROJEKT Jestem dyrektorem mojego życia ZADANIA Z ZAKRESU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH PROJEKT Jestem dyrektorem mojego życia Gimnazjum nr 2 im. A. Kamińskiego w Żarach realizowało powyższy projekt w roku szkolnym 2013/2014.

Bardziej szczegółowo

Program Comenius 2012-2014

Program Comenius 2012-2014 Wyniki ankiet ewaluacyjnych na temat realizacji w Gimnazjum nr 2 w Sulejówku projektu: Młodzi Europejczycy wobec zmian zachodzących w świecie pracy ( Les adolescents européens et l évolution du monde du

Bardziej szczegółowo

Program szkoleniowy w zakresie: MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MŁODZIEŻY PRZYGOTOWANIE, REALIZACJA i EWALUACJA

Program szkoleniowy w zakresie: MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MŁODZIEŻY PRZYGOTOWANIE, REALIZACJA i EWALUACJA Program szkoleniowy w zakresie: MIĘDZYNARODOWA WYMIANA MŁODZIEŻY PRZYGOTOWANIE, REALIZACJA i EWALUACJA I. Wprowadzenie Międzynarodowa wymiana szkolna ma w Polsce już długą tradycję, a ostatnie lata pokazały,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu rok szkolny 2011/2012

Ewaluacja projektu rok szkolny 2011/2012 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Ewaluacja projektu rok szkolny 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja kursu języka angielskiego przeprowadzona na podstawie badania ankietowego na uczestnikach projektu

Ewaluacja kursu języka angielskiego przeprowadzona na podstawie badania ankietowego na uczestnikach projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zasadach Programu Leonardo da Vinci będącego częścią Programu Uczenie się przez całe życie Projekt nr 2012 1 PL1 LEO01 26965 pt. Kompetencje

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ EX ANTE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli

WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ EX ANTE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli GIMNAZJUM NR 4 im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Tychach WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ EX ANTE W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Plan wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli Materiał opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań.

EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań. EWALUACJA BIEŻĄCA (W SEMESTRZE I) PROGRAMU WŁASNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO GRY I ZABAWY JĘZYKOWE koło zainteresowań. DLA UCZNIÓW KLASY 5b SZKOŁY PODSTAWOWEJ ZESPOŁU SZKÓŁ INTEGRACYJNYCH W LUBINIE Z KLASAMI

Bardziej szczegółowo

Z Internetem w świat

Z Internetem w świat Z Internetem w świat Raport ewaluacyjny Opracowała: Czesława Surwiłło Projekt pt. Z Internetem w świat POKL.09.05.00-02-118/10 realizowany był w partnerstwie przez Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL w ocenie Beneficjentów uczestniczących w kampanii edukacyjnej Departamentu ds. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w II kwartale 2009 roku Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Niepublicznym Gimnazjum im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Golinie w roku szkolnym 2014/15

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Niepublicznym Gimnazjum im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Golinie w roku szkolnym 2014/15 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Niepublicznym Gimnazjum im. Ks. Piotra Wawrzyniaka w Golinie w roku szkolnym 2014/15 Przedmiot ewaluacji: Formy i metodyka procesu dydaktycznego. Zespół

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIE 2.5. KSZTAŁTUJE SIĘ POSTAWY UCZNIÓW

WYMAGANIE 2.5. KSZTAŁTUJE SIĘ POSTAWY UCZNIÓW WYMAGANIE 2.5. KSZTAŁTUJE SIĘ POSTAWY UCZNIÓW Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie CEL EWALUACJI Czy w szkole są prowadzone i analizowane działania wychowawcze sprzyjające kształtowaniu i

Bardziej szczegółowo

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska

Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka Dorota Heintze Katarzyna Krasuska Komunikacja interpersonalna między pracownikami przedszkola- Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w roku szkolnym 2014/2015 w Przedszkolu nr 23 w Warszawie Raport opracowały: Agata Anusiak-Konopka

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM

PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM PROCEDURY REALIZACJI PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PROJEKT EDUKACYJNY 1. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego, który jest zespołowym, planowym

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Golinie w roku szkolnym 2014/15 1 Przedmiot ewaluacji: Formy i metodyka procesu dydaktycznego. Zespół ewaluacyjny: Urszula Kowalczyk

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Radwanicach im. Jana Brzechwy

Szkoła Podstawowa w Radwanicach im. Jana Brzechwy Szkoła Podstawowa w Radwanicach im. Jana Brzechwy SORE Przemysław Żarnecki Rok szkolny 2013/2014 Temat I RPW Efektywna organizacja pracy zespołów nauczycielskich Potrzeby nauczycieli Pożądanym obszarem

Bardziej szczegółowo

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji 18-400 Łomża ul. Polna 16 tel. 86-218-05-44 mail: projekt1315@o2.pl

Łomżyńskie Centrum Rozwoju Edukacji 18-400 Łomża ul. Polna 16 tel. 86-218-05-44 mail: projekt1315@o2.pl Obszar doskonalenia: Techniki uczenia się i metody motywujące do nauki. W ramach projektu Zmodernizowane doskonalenie nauczycieli szansą na lepszą jakość edukacji w powiecie m. Łomża zrealizowano 31 godz.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego

Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego Szczegółowe zasady realizacji projektu edukacyjnego Regulamin realizacji projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 1 im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej

Bardziej szczegółowo

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria:

Rekomendujemy uczestnictwo w projekcie osobom spełniającym następujące kryteria: TRENER WEWNĘTRZNY Szkoła Trenerów Biznesu TRENER WEWNĘTRZNY, to zintensyfikowany cykl czterech dwudniowych szkoleń, oraz jednego trzydniowego szkolenia, o łącznej liczbie 88 godzin szkoleniowych. Projekt

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Redzie

Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Redzie Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin realizowania projektów edukacyjnych w Gimnazjum nr 2 im. Noblistów Polskich w Redzie PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015r.

Bardziej szczegółowo

KRAJE BIORĄCE UDZIAL W PROJEKCIE:

KRAJE BIORĄCE UDZIAL W PROJEKCIE: KRAJE BIORĄCE UDZIAL W PROJEKCIE: TURCJA HISZPANIA BUŁGARIA RUMUNIA GRECJA POLSKA ZIEMIA to jedyne miejsce gdzie toczy się życie, jedyne miejsce gdzie możemy żyć. Poza nią nie ma innego miejsca na Świecie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZACJI GIMNAZJALNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH

REGULAMIN REALIZACJI GIMNAZJALNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Zespół Szkół im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim REGULAMIN REALIZACJI GIMNAZJALNYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 sierpnia 2010 roku, zmieniające

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Analiza ankiet

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Analiza ankiet Ocena satysfakcji uczestników projektu Analiza ankiet opracowana na potrzeby projektu Poddziałanie 6.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Ankieta została opracowana na potrzeby realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Grupa docelowa - rodzice

Grupa docelowa - rodzice Wyniki badań ankietowych badania przeprowadzone przed wdrożeniem projektu Z seksem za pan brat problematyka okresu dojrzewania i dorastania" Grupa docelowa - rodzice Na 37 osób uczestniczących w spotkaniu

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach przeprowadzonego w dniach 17-18.11.2012r.

Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach przeprowadzonego w dniach 17-18.11.2012r. Raport z ewaluacji ankiet z wyjazdu studyjnego studentów Wydziału Nauk Społeczno-Pedagogicznych w Katowicach przeprowadzonego w dniach 17-18.11.2012r. Wprowadzenie W związku z realizacją zadań partnerskich

Bardziej szczegółowo

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

RAPORT. z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki RAPORT z wykonania projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Nazwa projektu: Profesjonalizacja i konkurencyjność szkolenia specjalistyczne dla instalatorów i projektantów instalacji wodociągowych

Bardziej szczegółowo

8.4. MODUŁ: SZKOŁA DLA RODZICÓW

8.4. MODUŁ: SZKOŁA DLA RODZICÓW 8.4. MODUŁ: SZKOŁA DLA RODZICÓW Innowacyjny program nauczania uczniów z zaburzeniami w zachowaniu 70 Adresaci: rodzice dzieci i młodzieży zakwalifikowani do Innowacyjnego programu nauczania uczniów z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

1 otwarte (własna wypowiedź respondenta na zadane pytanie) 1 półotwarte (wybór odpowiedzi oraz swobodna wypowiedź odnośnie badanego zagadnienia).

1 otwarte (własna wypowiedź respondenta na zadane pytanie) 1 półotwarte (wybór odpowiedzi oraz swobodna wypowiedź odnośnie badanego zagadnienia). Sprawozdanie z przeprowadzonego badania ewaluacyjnego wśród rodziców dzieci biorących udział w projekcie ECHO-NAUKA wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci z klas nauczania zintegrowanego ze Szkoły Podstawowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej

REGULAMIN REKRUTACJI kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej REGULAMIN REKRUTACJI kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej Niniejszy Regulamin określa zasady: a) rekrutacji kandydatów na Latarników Polski Cyfrowej, którzy wezmą udział w szkoleniach organizowanych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Scenariusz warsztatu diagnostycznego z zespołem zadaniowym. (W oparciu o własne doświadczenia oraz materiały szkoleniowe ORE /Moduł II Rola wspomagania na etapie diagnozowania potrzeb/ opracowała Hanna

Bardziej szczegółowo

W drodze do sukcesu. Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2013 r. 31 lipca 2015

W drodze do sukcesu. Okres realizacji projektu: 1 sierpnia 2013 r. 31 lipca 2015 W drodze do sukcesu Projekt realizowany przez Miasto Zielona Góra, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju

Bardziej szczegółowo

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01.

PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI. realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości. nr. POKL.09.01. Mołodiatycze, 22.06.2012 PUBLIKACJA PODSUMOWUJACA ZAJĘCIA DODATKOWE Z MATEMATYKI realizowane w ramach projektu Stąd do przyszłości nr. POKL.09.01.02-06-090/11 Opracował: Zygmunt Krawiec 1 W ramach projektu

Bardziej szczegółowo

KREATYWNY UCZEŃ XXI WIEKU

KREATYWNY UCZEŃ XXI WIEKU KREATYWNY UCZEŃ XXI WIEKU Trzy razy K kooperatywność, komunikatywność, kreatywność Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele projektu Cel główny

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu

Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu W ramach przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej przeprowadzono badanie ankietowe na grupach Uczniowie naszego gimnazjum Rodzice naszych uczniów 127

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Wymaganie 2.5. Kształtuje się postawy uczniów. 1. Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole.

RAPORT. Wymaganie 2.5. Kształtuje się postawy uczniów. 1. Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. RAPORT 1. Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymaganie 2.5. Kształtuje się postawy uczniów Cel główny: 1. Czy w szkole są prowadzone i analizowane działania wychowawcze sprzyjające kształtowaniu i

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2013/14 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie nadzoru pedagogicznego z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!

Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem ŻYJMY ZDROWO! mgr Irena Wituszyńska Szkoła Podstawowa w Raszówce Sprawozdanie z projektu edukacyjnego zrealizowanego w Szkole Podstawowej w Raszówce w roku szkolnym 2005/2006 pod hasłem "ŻYJMY ZDROWO!" Projekt pod hasłem

Bardziej szczegółowo

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych uczniów. Publicznego Gimnazjum nr 14. w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu

Regulamin realizacji projektów edukacyjnych uczniów. Publicznego Gimnazjum nr 14. w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu Regulamin realizacji projektów edukacyjnych uczniów Publicznego Gimnazjum nr 14 w Zespole Szkół Integracyjnych im. Jana Pawła II w Radomiu Ustalenia ogólne 1. Każdy uczeń ma obowiązek zrealizować co najmniej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla szkolnych liderów projektu

Instrukcja dla szkolnych liderów projektu Barbara Gmur, Grażyna Nowosielska Instrukcja dla szkolnych liderów projektu Modernizacja szkolnictwa zawodowego na Dolnym Śląsku Zasady przekazywania informacji o wynikach ewaluacji Wałbrzych, luty 2010

Bardziej szczegółowo

1. Czy dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach projektu są atrakcyjne dla Pani/Pana dziecka?

1. Czy dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach projektu są atrakcyjne dla Pani/Pana dziecka? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja na temat przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej skierowanej do rodziców uczniów uczestniczących w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Przejawy postaw obywatelskich młodzieży szkół mieleckich

Przejawy postaw obywatelskich młodzieży szkół mieleckich Przejawy postaw obywatelskich młodzieży szkół mieleckich Rok 2005 został ogłoszony przez Radę Europy Europejskim Rokiem Edukacji Obywatelskiej. Ma to zwrócić uwagę na znaczenie edukacji dla wspierania

Bardziej szczegółowo

Warunki realizacji projektu edukacyjnego. w Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi

Warunki realizacji projektu edukacyjnego. w Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi Warunki realizacji projektu edukacyjnego w Gimnazjum nr 114 z Oddziałami Integracyjnymi SPIS TREŚCI 1. Zasady ogólne.3 2. Zadania opiekuna projektu..4 3. Zadania uczniów realizujących projekt...4 4. Realizacja

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury

Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury Raport z ewaluacji projektu Kolpingowska Akademia Zdrowia i Kultury 1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy, cele, metoda i przebieg ewaluacji 1.1. Zakres podmiotowy i przedmiotowy ewaluacji Przedmiotem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

1. Co sądzą Państwo nt. czasu trwania kursu oraz programu zajęć? Warianty odpowiedzi - szkolenie trwało: zbyt długo, odpowiednio długo, zbyt krótko

1. Co sądzą Państwo nt. czasu trwania kursu oraz programu zajęć? Warianty odpowiedzi - szkolenie trwało: zbyt długo, odpowiednio długo, zbyt krótko Raport z analizy ankiet ewaluacyjnych przeprowadzonych na szkoleniu Zostań także inżynierem w Wydziale Nauk Społeczno Pedagogicznych w Katowicach w 2011r. Wprowadzenie Ankiety ewaluacyjne przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć otwartych dla nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Pajęcznie prowadzonych przez Iwonę Jędrzejewską

Scenariusz zajęć otwartych dla nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Pajęcznie prowadzonych przez Iwonę Jędrzejewską Klasa: Przedmiot: Dział programu: Scenariusz zajęć otwartych dla nauczycieli Publicznego Gimnazjum w Pajęcznie prowadzonych przez Iwonę Jędrzejewską III Matematyka Funkcje Temat: Powtórzenie i utrwalenie

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego

Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw. Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Nowoczesne kompetencje IT dla rynku pracy. Studia podyplomowe dla przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw Wybrane wyniki badania ewaluacyjnego Warszawa, 19 czerwca 2012 Cele badania Celem badania

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA

PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA PREZYDENT MIASTA ZIELONA GÓRA ul. Podgórna 22 65-424 Zielona Góra ZP.271.55.57.2014 RISS 2681618 Zielona Góra, 23 października 2014 r. INFORMACJA O ZAWARCIU UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Opracowanie: Agata Rudnicka Łódź 2014 1 Badania ankietowe przeprowadzone zostały we wrześniu

Bardziej szczegółowo

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO mgr Katarzyna Kowalik Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2013r. Planowany termin zakończenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU

RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU Ewelina Ciaputa RAPORT Z BADAŃ EWALUACYJNYCH EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTW/ORGANIZACJI/INSTYTUCJI W RAMACH PROJEKTU ZIELONA INICJATYWA GOSPODARCZA. PARTNERSTWO NA RZECZ EFEKTYWNOŚCI EKOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH PROCES SZKOLENIOWY ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Przeprowadzamy szczegółową analizę potrzeb bazując na HPI metodologii, która jest wykorzystywana obecnie na rynku i daje bardzo dużo informacji źródłowych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Warsztatu Sztuka Negocjacji Termin realizacji: 1...1 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne przeprowadzone zostało w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W GDYNI

REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W GDYNI REGULAMIN REALIZOWANIA PROJEKTÓW EDUKACYJNYCH W GIMNAZJUM NR 3 W GDYNI 1. Uczniowie gimnazjum mają obowiązek realizowania projektu edukacyjnego na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z

Bardziej szczegółowo

Projekt KIK-68 Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych.

Projekt KIK-68 Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Projekt KIK-68 Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych. Podsumowanie dwuletniej realizacji programu 2013-1015 Wytyczne do tegorocznej

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej

Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Monitorowanie budżetu jako metoda aktywizacji obywatelskiej Stowarzyszenie Jeden Świat (SJŚ) i holenderski Oxfam Novib, realizują wspólny projekt pt. E-Motive, który dotyczy transferu wiedzy z Krajów Globalnego

Bardziej szczegółowo

Protokół z realizacji projektu

Protokół z realizacji projektu Protokół z realizacji projektu Warsztaty Young Crew Poland 29 listopada 2008 Politechnika Poznańska Organizatorzy: Young Crew Poland Stowarzyszenie Project Management Polska Sporządzili: Małgorzata Łubińska

Bardziej szczegółowo

RAPORT EWALUACYJNY (ORGANIZACYJNY)

RAPORT EWALUACYJNY (ORGANIZACYJNY) RAPORT EWALUACYJNY (ORGANIZACYJNY) Ewaluacja praktyki zawodowej w laboratorium dla zawodu Opiekun Praktyki Miejsce odbywania praktyki (POZNAŃ / PIŁA) Data praktyki (od - do) TECHNIK MECHATRONIK Szkoła

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.12.2010-31.03.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

1. pytań zamkniętych, zawierających gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany dokonywał wyboru,

1. pytań zamkniętych, zawierających gotowy zestaw odpowiedzi, gdzie ankietowany dokonywał wyboru, Ocena satysfakcji klientów z jakości świadczonych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach usług w zakresie pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego Analiza ankiet opracowana na potrzeby projektu Wzmacniamy

Bardziej szczegółowo

innowacjewedukacji.pl RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014

innowacjewedukacji.pl RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014 RAPORT ZE SZKOLEŃ PILOTAŻOWYCH COACHING W EDUKACJI 2013/2014 W listopadzie 2013 roku odbyła się konferencja poświęcona tematyce coachingu w edukacji, popularnego zwłaszcza w Anglii, a cieszącego się rosnącym

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU Człowiek najlepsza inwestycja RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU 2 RAPORT Z EWALUACJI PROJEKTU STANDARDY KONSULTACJI SPOŁECZNYCH. WZMOCNIENIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH I UZGADNIANIA

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości i przydatności przeprowadzonych warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej

Ocena jakości i przydatności przeprowadzonych warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej Ocena jakości i przydatności przeprowadzonych warsztatów z zakresu komunikacji interpersonalnej Ankieta została przeprowadzona 17 maja 2013 r. Ocenie podlegały m.in. sposób prowadzenia warsztatów, wykorzystane

Bardziej szczegółowo

9.1.2 PO KL WPROWADZENIE

9.1.2 PO KL WPROWADZENIE Raport z analizy wyników ankiet ewaluacyjnych koocowych dla nauczycieli w Projekcie Mój Europass kluczem do sukcesu Poddziałanie 9.1.2 PO KL WPROWADZENIE Badanie ankietowe zostały przeprowadzone wśród

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI. Zielona Góra 65-031 ul. Chopina 15 a

ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI. Zielona Góra 65-031 ul. Chopina 15 a ZGŁOSZENIE DOBREJ PRAKTYKI Zielona Góra, 20.12.2013 r. NAZWA SZKOŁY Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze DANE SZKOŁY ( adres, telefon, e-mail) Osrodek Doskonalenia Nauczycieli Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja

Człowiek - najlepsza inwestycja Ewaluacja działań w ramach projektu Oprzyj się na OPOCE realizowanego na rzecz dzieci z łódzkich szkół podstawowych i gimnazjów Człowiek - najlepsza inwestycja Elżbieta Królikowska - Kińska Specjalista

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacyjnego

Raport z badania ewaluacyjnego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Raport z badania ewaluacyjnego za okres 01.09.2011-30.11.2011 (wybrane fragmenty) Uprawnienia dla spawaczy gwarantem

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs

Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs Ocena jakości współpracy Miasta Tychy z organizacjami pozarządowymi - raport z badania opinii NGOs Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urząd Miasta Tychy Tychy,

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy

Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych. Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Opracowanie wyników badań ewaluacyjnych Kursu Aktywnego poszukiwania pracy Termin realizacji:.-..9 Miejsce realizacji: Wydział Nauk Społecznych w Warszawie Badanie ewaluacyjne prowadzone było w ramach

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji projektu Miękkie lądowanie w szkole 24.09-15.12.2012

Raport z ewaluacji projektu Miękkie lądowanie w szkole 24.09-15.12.2012 Raport z ewaluacji projektu Miękkie lądowanie w szkole 24.09-15.12.2012 Anna Radziszewska Spis treści Wstęp... 3 1. Idea, cele i rezultaty projektu... 3 2. Plan ewaluacji... 6 3. Zajęcia dla dzieci 5-letnich...

Bardziej szczegółowo

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się;

PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA. przedstawienie się; I DZIEŃ COACHING ZESPOŁU PROPONOWANE MODUŁY SZKOLENIOWE - TEMATYKA MODUŁ TEMATYKA ZAJĘĆ przedstawienie się; SESJA WSTĘPNA przedstawienie celów i programu szkoleniowego; analiza SWOT moja rola w organizacji

Bardziej szczegółowo

BADANIE dotyczące narzędzi oceny kompetencji i jakości pracy fizjoterapeutów

BADANIE dotyczące narzędzi oceny kompetencji i jakości pracy fizjoterapeutów BADANIE dotyczące narzędzi oceny kompetencji i jakości pracy fizjoterapeutów Raport HR Base Institute Warszawa, styczeń 2012 2012 HR Base Institute jest częścią HR Base Sp z o.o.. Wszelki prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH

SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH SZKOLNY PROGRAM DORADZTWA ZAWODOWEGO W GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W DOBCZYCACH Spis treści : 1. Obowiązujące akty prawne dotyczące doradztwa zawodowego w gimnazjum 2. Charakterystyka programu 3. Cele

Bardziej szczegółowo

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych II Źródła danych

Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych II Źródła danych Ocena rezultatów projektu wsparcia stypendialnego Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych dokonana w wyniku badań ewaluacyjnych przeprowadzonych przez Centrum Informacji i Planowania Kariery

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny obszar IV. Diagnoza stopnia partycypacji uczniów i ich oczekiwań w tym względzie we współdecydowaniu o szkole

Raport ewaluacyjny obszar IV. Diagnoza stopnia partycypacji uczniów i ich oczekiwań w tym względzie we współdecydowaniu o szkole Raport ewaluacyjny obszar IV Diagnoza stopnia partycypacji uczniów i ich oczekiwań w tym względzie we współdecydowaniu o szkole Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Harmonogram ewaluacji wewnętrznej 3. Analiza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" Informacje ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI Informacje ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE MŁODZI AKTYWNI - SKUTECZNI" 1 Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo