Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie"

Transkrypt

1 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie 2014

2 Informacje o regionie Województwo zachodniopomorskie położone w północno-zachodniej części Polski, na wybrzeżu Morza Bałtyckiego. Graniczy na wschodzie z woj. pomorskim, na południu z woj. wielkopolskim i lubuskim, a na zachodzie z niemieckimi krajami związkowymi: Brandenburgią i Meklemburgią-Pomorzem Przednim. Bliskość morza, zasoby wodne oraz duża powierzchnia lasów kształtują umiarkowany klimat, charakteryzujący się znaczną wilgotnością powietrza oraz przewagą wiatrów zachodnich i północno-zachodnich. Powierzchnia ogólna użytków rolnych wynosi ponad 966 tys. ha. W 2013 r. na obszarze województwa zarejestrowanych było gospodarstw rolnych, z których ponad połowa to gospodarstwa o powierzchni do 10 ha użytków rolnych. Natomiast średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w 2013 r. w woj. zachodniopomorskim wynosiła 30,20 ha i była najwyższą średnią w kraju. Agencja Rynku Rolnego (ARR) administruje programami wspólnej polityki rolnej i krajowymi zgodnie z ustawą o Agencji Rynku Rolnego. Programy te służą rolnikom, konsumentom, producentom oraz najmłodszym odbiorcom działań i inicjatyw dzieciom i młodzieży. Źródłem finansowania mechanizmów jest Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), budżet krajowy i środki pochodzące z funduszy promocji produktów rolno-spożywczych. Oprócz prawidłowego wydatkowania środków unijnych ARR prowadzi działania mające na celu osiągnięcie satysfakcji beneficjentów ze współpracy podjętej z Agencją oraz podniesienie jakości wykonywanych działań i zadań. Służy temu m.in. elektroniczny system wypełniania wniosków o dopłatę do materiału siewnego ELF. Korzystanie z ww. systemu jest bezpłatne i nie wymaga uzyskania specjalnego dostępu. Na terenie woj. zachodniopomorskiego mechanizmami WPR i krajowymi administruje OT ARR w Szczecinie.

3 Dopłaty do materiału siewnego Jednym z czynników gwarantujących zwiększenie plonów oraz wyższą ich jakość jest wykorzystanie do siewu i sadzenia elitarnego bądź kwalifikowanego materiału siewnego. Stosowanie od 2007 r. dopłat do tego materiału ma zachęcić rolników do zwiększenia jego wykorzystania w uprawach polowych. To już ósmy rok dopłat udzielanych przez ARR. Aktualnie stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych materiałem siewnym kategorii elitarny lub kwalifikowany wynoszą odpowiednio: 100 zł w przypadku zbóż i mieszanek zbożowych, 160 zł w przypadku roślin strączkowych, 500 zł w przypadku ziemniaków. Najważniejszą zmianą jest zwiększenie limitu płatności na jedno gospodarstwo w ciągu trzech kolejnych lat z 7,5 tys. do 15 tys. euro. W 2013 roku do OT w Szczecinie wpłynęło 2610 wniosków o przyznanie dopłaty na łączną kwotę ponad 7 mln zł. Liczba składanych wniosków wskazuje na wyraźny wzrost zain- teresowania rolników z terenu województwa zachodniopomorskiego tym mechanizmem. W porównaniu z pierwszym rokiem stosowania dopłat (2007) liczba składanych wniosków wzrosła czterokrotnie. W okresie od 15 stycznia do 25 czerwca można ubiegać się o dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie. Dopłaty te obejmują materiał siewny zbóż ozimych i jarych, roślin strączkowych oraz ziemniaków zakupiony i zużyty do siewu lub sadzenia w terminie od 15 lipca 2013 r. do 15 czerwca roku bieżącego. Liczba wniosków złożonych w OT ARR w Szczecinie w 2013 r. (wg powiatów) szcze ciński m. Szczecin białogardzki drawski gryficki kamieński choszczeński goleniowski gryfiński kołobrzeski koszaliński myśliborskdzki pyrzycki stargar- łobeski policki sławieński świdwiński m. Świnoujście wałecki Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie 1

4 Kwotowanie produkcji mleka Na rok kwotowy 2013/2014 Zachodniopomorskie dysponuje kwotą indywidualną (KI) w wysokości kg, przysługującą 1209 producentom mleka, wśród których 696 dostawców hurtowych posiada kwotę indywidualną wynoszącą ponad 152 mln kg, a 513 dostawców bezpośrednich kwotę sprzedaży bezpośredniej w wysokości 5,8 mln kg. Województwo zachodniopomorskie charakteryzuje się największym średnim limitem przypadającym na jednego dostawcę hurtowego, wynoszącym kg. Kwota krajowa przysługująca Polsce na rok kwotowy 2013/2014 wynosi ponad 10 mld kg. Na obszarze działalności OT swoje siedziby posiada 12 podmiotów skupujących. W bieżącym roku kwotowym, który trwa od 1 kwietnia do 31 marca następnego roku, w województwie kwoty indywidualne z krajowej rezerwy przyznano 132 dostawcom hurtowym na łączną kwotę kg. W mechanizmie kwotowania produkcji mleka istnieją również możliwości transferu przyznanych kwot indywidualnych, czyli zakupu, nieodpłatnego nabycia (darowizna) oraz oddania w używanie. Na obszarze działalności OT dokonano 190 takich transakcji (w tym zatwierdzono 89 transakcji zbycia prawa do KI), a ilość mleka, będąca przedmiotem zatwierdzonych wniosków, ukształtowała się na poziomie ponad 6,3 mln kg. Średnie limity przypadające na jednego dostawcę hurtowego w roku kwotowym 2013/2014 (wg województw) średnia KI dostaw hurtowych (w tys.) podlaskie pomorskie śląskie kujawsko- -pomorskie małopolskie lubuskie świętokrzyskie łódzkie lubelskie mazowieckie warmińsko- -mazurskie opolskie podkarpackie wielkopolskie zachodniopomorskie dolnośląskie 2 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie

5 Z prawa do konwersji KI, czyli zamiany kwoty indywidualnej dostaw na KI sprzedaży i odwrotnie, na terenie woj. zachodniopomorskiego skorzystało łącznie 25 producentów. W związku z decyzją Parlamentu Europejskiego od 1 kwietnia 2015 r. nastąpi zniesienie systemu kwotowania produkcji mleka. Reguły, jakie mają obowiązywać na rynku mleka, Rada UE zawarła w rozporządzeniu zwanym pakietem mlecznym i zobowiązała państwa członkowskie do uwzględnienia ich w prawodawstwie poszczególnych krajów. Nowelizacja ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych z dnia 20 kwietnia 2004 r., wdrażająca do polskiego prawa unijne regulacje dotyczące sektora mleka i przetworów mlecznych, weszła w życie 14 listopada 2013 r. Umożliwia ona m.in. negocjowanie umów na dostawy mleka do zakładów mleczarskich przez uznane przez Agencję Rynku Rolnego organizacje producentów mleka i przetworów mlecznych lub ich zrzeszenia w imieniu należących do nich rolników. Wzmacnia to pozycję negocjacyjną producentów mleka, co pomoże im uzyskać korzystniejsze ceny za dostarczany surowiec. Ustawa określa szczegółowy tryb ubiegania się o uznanie przez Agencję Rynku Rolnego organizacji producentów i ich zrzeszeń oraz kryteriów ich uznawania, w tym m.in. minimalną liczbę członków (20 osób), którzy wytwarzają i wprowadzają do obrotu rocznie nie mniej niż 2 mln kg mleka lub przetworów mlecznych w ekwiwalencie mleka. Pakiet mleczny ma za zadanie: wprowadzić mechanizmy osłonowe dla gospodarstw po likwidacji kwotowania produkcji mleka w UE, zwiększyć siłę przetargową producentów mleka tak, aby zapewnić im właściwe ceny za surowe mleko w zgodzie z przepisami o konkurencji oraz wspomóc ich po wygaśnięciu kwot mlecznych w 2015 r., podbudować pozycję producentów mleka w łańcuchu dostaw i utrzymać równowagę całego sektora, przy jednoczesnym zwiększeniu orientacji prorynkowej. Inną formą aktywności ARR na rynku mleka jest wspieranie promocji mleka i jego przetworów. W ramach mechanizmu unijnego, za pośrednictwem ARR, współfinansowane są branżowe kampanie promocyjno-informacyjne. Przykładem takiej kampanii jest realizowana aktualnie (do 2015 r.) kampania Mam kota na punkcie mleka. Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie 3

6 Program Owoce w szkole Program Owoce w szkole realizowany jest już piąty rok. W ramach programu dzieci nie tylko otrzymują bezpłatnie porcje owoców i warzyw, lecz także uczestniczą w działaniach edukacyjnych, informujących o zdrowych nawykach żywieniowych oraz zaletach spożywania owoców i warzyw. Każde dziecko otrzymuje jednorazowo porcję składającą się z jednego produktu owocowego i jednego produktu warzywnego. Dotychczasowa ocena realizacji programu Owoce w szkole potwierdziła, że program przyczynił się do istotnego wzrostu spożycia owoców i warzyw przez dzieci oraz do poszerzenia wiedzy na temat zasad zdrowego odżywiania. Program wpłynął pozytywnie na zmianę nastawienia dzieci i ich rodziców do jedzenia owoców i warzyw, co potwierdza ocena Komisji Europejskiej z 28 marca 2012 r. Liczba szkół uczestniczących w programie w latach w woj. zachodniopomorskim Liczba uczniów korzystających z programu Liczba placówek I sem. II sem. 2010/2011 I sem. II sem. I sem. II sem. 2011/ /2013 I sem. II sem. 2013/ Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie

7 miologiczną w Stargardzie Szczecińskim, pierwszą edycję konkursu plastycznego pt. Warzywa i owoce kluczem do zdrowia, dotyczącego wiedzy o zasadach zdrowego odżywiania. W ramach tego konkursu zostaną ocenione prace wykonane przez dzieci klas III szkół podstawowych z terenu powiatu stargardzkiego. Zwieńczeniem konkursu będzie wykład W II semestrze roku szkolnego 2013/2014 owoce i warzywa dostarczane są łącznie dzieciom z 427 szkół podstawowych, tj. do ponad 80% szkół podstawowych w województwie. Aktywność OT Szczecin w propagowaniu programu corocznie owocuje nowymi pomysłami i konkursami. W 2014 r. szczeciński oddział ARR organizuje, wraz z Powiatową Stacją Sanitarno-Epide- technologa żywienia dla wszystkich uczestników zmagań, dotyczący kształtowania zdrowych nawyków żywieniowych wśród najmłodszych. Działania podejmowane w szkołach podstawowych w Osinie, Kołbaskowie i Stargardzie Szczecińskim w ramach programu Owoce w szkole i Mleko w szkole Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie 5

8 Program Mleko w szkole Polska jest jednym z krajów UE, które najlepiej wykorzystują środki przeznaczone na realizację programów prozdrowotnych i prospołecznych wspierających konsumpcję artykułów spożywczych. Realizacja tych programów przez ARR jest pozytywnie oceniana zarówno przez instytucje unijne, jak i krajowe. Program Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych Agencja realizuje od momentu przystąpienia Polski do UE. Jego celem jest promowanie zasad zdrowego odżywiania, jak również wzrost spożycia mleka i przetworów mlecznych wśród dzieci i młodzieży, uczęszczających do placówek oświatowych, tj. przedszkoli i szkół (z wyłączeniem szkół wyższych). W roku szkolnym 2013/2014 dostawcy z woj. zachodniopomorskiego dostarczali mleko i przetwory mleczne ponad 100 tys. dzieci z 484 placówek oświatowych. Ponad 80% szkół podstawowych w województwie uczestniczy w programie Mleko w szkole. Znaczący wzrost zainteresowania programem notuje się od roku 2007, z chwilą uruchomienia dodatkowych środków finansowych z budżetu krajowego i Funduszu Promocji Mleka. OT ARR w Szczecinie organizuje corocznie również konkursy i programy prozdrowotne, propagujące spożywanie mleka i jego przetworów. Jednym z nich jest konkurs Moja mleczna kraina dla dzieci szkół podstawowych z terenu województwa, mający na celu promocję zdrowych nawyków żywieniowych. Rokrocznie wydawany jest również kalendarz ilustrowany pracami plastycznymi dzieci, które zwyciężyły w zmaganiach plastycznych. Kalendarz wydany w ramach programu Moja mleczna kraina, sfinansowany ze środków Funduszu Promocji Mleka 6 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie

9 Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych Na mocy ustawy z dnia 22 maja 2009 r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych zostało powołanych 9 odrębnych funduszy promocji: Fundusz Promocji Mleka, Mięsa Wieprzowego, Mięsa Wołowego, Mięsa Końskiego, Mięsa Owczego, Ziarna Zbóż i Przetworów Zbożowych, Owoców i Warzyw, Mięsa Drobiowego, Ryb. Celem powstałych funduszy jest wspieranie marketingu rolnego oraz wzrostu spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych. Fundusze mają stwarzać mechanizmy, które poprawią jakość konsumowanych produktów, pozwolą na zdobycie trwałych rynków zbytu, wpłyną na konkurencyjność produktów rolno-spożywczych, jak również zapewnią konsolidację branżową. Obsługę administracyjną funduszy zapewnia Agencja Rynku Rolnego. W 2013 r. do OT Szczecin wpłynęły od przedsiębiorców 872 deklaracje wpłat na kwotę 489 tys. zł. Ze środków funduszy skorzystała już kilkakrotnie Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka Oddział Koszalin, wraz ze Szczecińskim Związkiem Hodowców Bydła, która zorganizowała wystawę Bydła Mlecznego w Barzkowicach oraz konkurs Moja mleczna kraina. Zachodniopomorska Izba Rolnicza w 2013 r., we współpracy z OT Szczecin, już po raz kolejny zrealizowała Piknik Zbożowy, Piknik Wieprzowy oraz Drobiowy. Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie 7

10 Wsparcie rynku produktów pszczelich Rolnicy z terenu województwa uczestniczą również w mechanizmie realizowanym bezpośrednio przez Centralę ARR Wsparcie rynku produktów pszczelich. Wsparcie to służy przede wszystkim poprawie jakości miodu oraz wzmocnieniu poszczególnych ogniw związanych z produkcją i zbytem produktów pszczelich, a w dalszej perspektywie wpływa na stopniową i trwałą popra- wę warunków w sektorze pszczelarskim. Korzystanie z dofinansowania jest możliwe na podstawie zatwierdzonego przez KE trzyletniego Krajowego Programu Wsparcia Pszczelarstwa. W sezonie 2012/2013 złożono i rozliczono w naszym województwie 17 projektów na łączną kwotę blisko 1 mln zł. OT Szczecin wraz z Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach oraz Krajową Siecią Obszarów Wiejskich zrealizował w 2013 r. cykl szkoleń dla pszczelarzy zrzeszonych w związkach branżowych województwa. Szkolenia cieszyły się dużym zainteresowaniem i uznaniem producentów miodu. Kolejne spotkania są zaplanowane na rok Miód drahimski wpisany do Rejestrów Chronionych Nazw Pochodzenia i Chronionych Oznaczeń Geograficznych (ChOG) Miody przelewickie wpisane na Listę Produktów Tradycyjnych województwa zachodniopomorskiego 8 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie

11 Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej (PEAD) Komisja Europejska podjęła decyzję o przedłużeniu do 28 lutego 2014 r. dystrybucji żywności w ramach programu PEAD Polska zwróciła się w tej sprawie z wnioskiem do Komisji Europejskiej i uzyskała poparcie Hiszpanii i Słowenii. Mechanizm Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej ma na celu poprawienie bytu osób najuboższych dzięki dostarczaniu im gotowych artykułów spożywczych. W 2013 r. dostawy żywności realizowane były do ponad 140 magazynów 4 organizacji charytatywnych, wyznaczonych przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Federacja Polskich Banków Żywności, Caritas Polska, Polski Komitet Pomocy Społecznej, Polski Czerwony Krzyż). Łącznie do organizacji charytatywnych, a za ich pośrednictwem do ok. 3 mln osób potrzebujących, trafiło ok. 99 tys. ton artykułów spożywczych, w tym: artykuły zbożowe, mleczne, owocowo-warzywne, mięsne, cukier i olej rzepakowy. Na realizację programu PEAD w Zachodniopomorskiem przeznaczono ponad 8 ton gotowych artykułów spożywczych z różnych grup towarowych. Dotychczas program finansowany był z budżetu unijnego w ramach WPR. Od początku realizacji programu w Polsce dostarczono do organizacji charytatywnych, za pośrednictwem ARR, ponad 925 tys. ton gotowych artykułów spożywczych. W organach UE trwają obecnie prace legislacyjne zmierzające do uruchomienia od 2014 r. Europejskiego Funduszu Pomocy dla Najbardziej Potrzebujących (będącego kontynuacją programu PEAD), którego działanie obejmie zakup żywności i jej dystrybucję wśród osób najbardziej potrzebujących oraz obligatoryjne działania towarzyszące (prowadzone przez organizacje partnerskie), mające na celu włączenie społeczne osób najbardziej potrzebujących. Łączny budżet Funduszu na lata to 3,5 mld euro. Środki finansowe na FEAD będą pochodzić z Europejskiego Funduszu Społecznego. W Polsce wdrażaniem pomocy będzie się zajmować Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (instytucja zarządzająca) i Agencja Rynku Rolnego (instytucja pośrednicząca). Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie 9

12 Monitorowanie rynku biokomponentów i biopaliw ciekłych Działania kontrolne Działania realizowane przez OT ARR w Szczecinie obejmują również kontrole, które przeprowadza Sekcja Kontroli Technicznych. Mają one na celu weryfikację spełnienia warunków oraz uczestnictwa przedsiębiorców i indywidualnych rolników w mechanizmach wspólnej polityki rolnej. W latach szczeciński oddział przeprowadził takich kontroli (w 2013 r. 406). Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, od 1 stycznia 2011 r. działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego stanowi działalność regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, wymagającą wpisu do rejestru przedsiębiorstw energetycznych zajmujących się wytwarzaniem biogazu rolniczego. Produkcję biogazu rolniczego monitoruje Agencja. Na dzień 20 marca 2014 r. zarejestrowanych było 46 biogazowni rolniczych, z czego 6 znajduje się na terenie woj. zachodniopomorskiego. OT Szczecin wraz z ZODR w Barzkowicach zorganizował w 2013 r. konferencję Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska. Konferencja była jedną z 19 organizowanych na ten temat w Polsce i stanowiła element projektu Biogazownie szansą dla rolnictwa i środowiska ogólnopolska kampania edukacyjno-informacyjna, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 10 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie

13 Działania informacyjne i promocyjne Stoisko informacyjne OT ARR w Szczecinie podczas XXVI Targów Rolnych AGRO POMERANIA, Barzkowice 2013 r. ARR w coraz szerszym zakresie realizuje działania informacyjne i promocyjne, które wspierają wzrost spożycia produktów rolno-spożywczych. Sekcja Informacji i Promocji OT ARR w Szczecinie koncentruje swoją działalność na promocji systemów żywności, produktów regionalnych, tradycyjnych i lokalnych. Działania takie wpływają na zmianę upodobań żywieniowych konsumentów, przyczyniając się jednocześnie do ugruntowania posiadanej pozycji rynkowej produktów, lub wspomagają zdobywanie nowych rynków zbytu. ARR uczestniczy także w realizacji Programu Roz- woju Obszarów Wiejskich na lata W jego ramach grupy producentów mogą składać wnioski o przyznanie pomocy na działania promocyjne i informacyjne dotyczące produktów rolnych wytwarzanych w ramach systemów żywności wysokiej jakości: produkty regionalne i tradycyjne (Chroniona Nazwa Pochodzenia, Chronione Oznaczenie Geograficzne, Gwarantowana Tradycyjna Specjalność) oraz produkty z produkcji ekologicznej. Celem pomocy jest m.in. zwiększenie zainteresowania konsumentów tematyką jakości żywności, jej Stoisko informacyjne OT ARR w Szczecinie podczas imprezy specjalnej w Szkole Podstawowej w Osinie Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie 11

14 Stoisko informacyjne OT Szczecin podczas Warsztatów Kulinarnych z Agencją Rynku Rolnego pn. Zachodniopomorskie pachnące śledziem w trakcie Targów GASTRO-HOTEL w Kołobrzegu, 2 4 kwietnia 2014 r. specyficznymi właściwościami i zaletami. Beneficjenci mogą ubiegać się o zwrot nawet do 70% kosztów poniesionych na realizację kampanii promocyjnych. W 2014 r. ARR kontynuuje działania promocyjne realizowane w ramach Branżowego Programu Promocji branży polskich specjalności żywnościowych oraz innych inicjatyw zagranicznych. Branżowy Program Promocji stwarza przedsiębiorcom możliwość wykreowania polskich silnych marek, które będą rozpoznawalne na świecie, zaistnienia na rynkach zagranicznych oraz nawiązania kontaktów gospodarczych. Ważnym kierunkiem działań w zakresie promocji i rozpowszechniania wiedzy dotyczącej mechanizmów WPR wśród beneficjentów są działania informacyjno-promocyjne. W 2013 r. OT ARR w Szczecinie uczestniczył w 180 działaniach o charakterze informacyjno-promocyjnym. Były to m.in.: spotkania, targi, konferencje, seminaria, szkolenia z udziałem rolników, przedsiębiorców, grup producentów i przetwórców. OT uczestniczy w licznych konferencjach i seminariach organizowanych na terenie województwa oraz poza granicami kraju przez agendy rządowe, samorządowe, instytucje i organizacje rolnicze oraz przedsiębiorców różnych sektorów rolnych. Oddział współpracuje także ze szkołami rolniczymi i gastronomicznymi organizuje warsztaty kulinarne, cieszące Finał warsztatów kulinarnych przygotowywania potraw przez uczniów ZSCKR w Mieszkowicach, organizowanych przez OT ARR w Szczecinie, Mieszkowice 2013 r. 12 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Szczecinie

15 Dyrektor Oddziału Marek Jakubiak wręcza statuetkę w Konkursie Młodego Hodowcy, Barzkowice 2013 r. się dużym zainteresowaniem uczniów tych szkół. W trakcie trwania cyklicznych inicjatyw i imprez rolniczych, m.in. targów, pokazów, warsztatów, konferencji, olimpiad, konkursów, OT w Szczecinie wystawiał stoiska informacyjno-konsultacyjne, licznie odwiedza- ne przez obecnych i potencjalnych beneficjentów. W 2014 r. OT kontynuuje współpracę z Wojewódzkim Zespołem ds. Zachodniopomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie i współorganizuje konferencje, a także prowadzi szkolenia dla dyrektorów szkół oraz szkolnych koordynatorów promocji zdrowia, dotyczące tematyki programów prozdrowotnych. W 2013 r. OT ARR w Szczecinie, aby dotrzeć do szerokiego grona potencjalnych beneficjentów, zaangażował również do promocji tej tematyki środki masowego przekazu Polskie Radio Szczecin S.A. oraz Radio Koszalin S.A. W dniach 2 4 kwietnia 2014 r. OT Szczecin uczestniczył w Targach Gastro-Hotel w Kołobrzegu, gdzie wystawiono stoisko informacyjno-konsultacyjne oraz przeprowadzono warsztaty kulinarne dla szkół gastronomicznych pod hasłem Zachodniopomorskie pachnące śledziem. Działanie te wpłynęły dodatnio na promocję produktów regionalnych, tradycyjnych i uprawianych metodami ekologicznymi. Warsztaty kulinarne z Agencją Rynku Rolnego pod nazwą Zachodniopomorskie pachnące śledziem, Targi GASTRO-HOTEL w Kołobrzegu, 2 4 kwietnia 2014 r.

16 Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12, Warszawa Telefoniczny Punkt Informacyjny Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie ul. Niedziałkowskiego Szczecin ARR maj 2014 ISBN Dyrektor Marek Jakubiak Zastępca Dyrektora Włodzimierz Różański Sekretariat tel , faks Sekcje: Administracji tel Finansowo-Księgowa tel Interwencji tel , Informacji i Promocji tel , Kwotowania Produkcji Mleka tel Kontroli Technicznych tel Kancelaria tel , faks Stanowisko ds. Teleinformatyki tel Broszura ma charakter wyłącznie informacyjny. ARR zastrzega, że publikacja ta nie stanowi oferty kierowanej do beneficjentów ani nie jest zobowiązaniem ARR do działań mogących wynikać z treści broszury. ARR wyraża zgodę na przedruk materiałów z podaniem źródła.

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Szczecinie 1 W województwie zachodniopomorskim użytki rolne zajmują ponad 966 tys. ha. W 2014 r. na obszarze województwa zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Program Owoce w szkole

Program Owoce w szkole Program Owoce w szkole Program Owoce w szkole jest programem Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) Unii Europejskiej uruchomionym przez Komisję Europejską od roku szkolnego 2009/2010. Program został wdrożony

Bardziej szczegółowo

PROW, WPR, mechanizmy krajowe 10 lat działania ARR OT w Gdyni na wybranych rynkach rolno-żywnościowych. Gdańsk r.

PROW, WPR, mechanizmy krajowe 10 lat działania ARR OT w Gdyni na wybranych rynkach rolno-żywnościowych. Gdańsk r. PROW, WPR, mechanizmy krajowe 10 lat działania ARR OT w Gdyni na wybranych rynkach rolno-żywnościowych Gdańsk 06.06.2014 r. 1 Rys historyczny Agencja Rynku Rolnego została utworzona w 1990 r. w celu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Kielcach Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Kielcach 1 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Kielcach został utworzony w grudniu 2002 r. Obecnie w jego działalności wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Katowicach Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Katowicach 1 Informacje o regionie Województwo śląskie usytuowane jest w południowej części Polski i zajmuje powierzchnię 12,3 tys.

Bardziej szczegółowo

Promocja polskich produktów rolno - spożywczych. Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego

Promocja polskich produktów rolno - spożywczych. Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego Promocja polskich produktów rolno - spożywczych Piotr Kondraciuk Agencja Rynku Rolnego Promocja żywności w ARR Działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach PROW 2007 2013 Wsparcie działań informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Łodzi Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Łodzi 1 Województwo łódzkie ma typowo rolniczy charakter. Bazą produkcji rolniczej jest 1,25 mln ha użytków rolnych, które stanowią 68,8%

Bardziej szczegółowo

Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013

Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Podejmując decyzję o zakupie żywności, konsumenci w Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011

Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011 Podsumowanie roku kwotowego 2010/2011 Stabilizacji i rozwojowi polskiego sektora mleczarskiego służy- funkcjonujący w Polsce od 2004 r. mechanizm kwotowania produkcji mleka. Jego głównym celem jest zachowanie

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Poznaniu Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Poznaniu 1 Województwo wielkopolskie jest jednym z największych regionów Polski. Pod względem powierzchni (29 826 km kw.) zajmuje drugie

Bardziej szczegółowo

Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci

Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci Programy prozdrowotne Agencji Rynku Rolnego jako element edukacji żywieniowej dzieci Mleko w szkole Cele programu Mleko w szkole promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Warszawie 1 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Warszawie obejmuje swym działaniem obszar województwa mazowieckiego. Jest to największe

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie Dopłaty są udzielane do powierzchni gruntów ornych

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany Kto może ubiegać się o dopłaty? O dopłaty mogą ubiegać się producenci rolni w rozumieniu ustawy z

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Łodzi 2014 Informacje o regionie Województwo łódzkie zajmuje powierzchnię ponad 18 tys. km², którą zamieszkuje prawie 2,7 mln mieszkańców (6,92% ludności Polski).

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu 2014 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu Informacje o regionie Województwo wielkopolskie jest jednym z największych regionów Polski. Pod względem powierzchni (29 826 km kw.) zajmuje drugie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych

KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych 2007.08.10 KOMUNIKAT PRASOWY Dopłaty do spożycia mleka i przetworów mlecznych w placówkach oświatowych Agencji Rynku Rolnego zachęca do korzystania z unijnego programu Dopłaty do spożycia mleka i przetworów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) PROJEKT z dnia... 2013 r. w sprawie wysokości krajowej rezerwy kwoty krajowej w roku kwotowym 2013/2014 Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13

Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Wsparcie rynku produktów pszczelich w sezonie 2010/2011, 2011/12 i 2012/13 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła działania w ramach mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha Kto może ubiegać się o dopłaty?

Minimalne ilości materiału siewnego na 1 ha Kto może ubiegać się o dopłaty? Komunikat Agencja Rynku Rolnego informuje, że 15 kwietnia 2008 roku rozpoczyna nabór wniosków na dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany

Bardziej szczegółowo

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości

Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Misja i działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie wspierania innowacji i promocji żywności wysokiej jakości Kraków, 8 października 2015 r. Piotr Sendor Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie 2014 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie Informacje o regionie Województwo lubelskie jest trzecim co do wielkości województwem w kraju zajmuje obszar ponad 25 tys. km2. Zamieszkane jest przez

Bardziej szczegółowo

Radosław Szatkowski Prezes Agencji Rynku Rolnego. Szanowni Państwo!

Radosław Szatkowski Prezes Agencji Rynku Rolnego. Szanowni Państwo! Szanowni Państwo! Już 25 lat Agencja Rynku Rolnego sprawnie działa na rzecz polskiego rolnictwa w celu stabilizowania rynku rolno-żywnościowego i wspierania konkurencyjności polskich produktów rolno-spożywczych.

Bardziej szczegółowo

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE

W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014, JAK W LATACH POPRZEDNICH, UCZESTNICZYMY W AKCJI,,SZKLANKA MLEKA I,,OWOCE W SZKOLE Program Szklanka Mleka Celem programu Szklanka mleka jest kształtowanie wśród dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Lublinie 1 Festiwal smaku, Lublin, wrzesień 2014 r. Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Lublinie obejmuje swoim działaniem obszar

Bardziej szczegółowo

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie

Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie 2014 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Krakowie Informacje o regionie Województwo małopolskie zajmuje powierzchnię 15 182 km². Ludność tego województwa stanowi 8,6% populacji kraju. Pod względem

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Bydgoszczy Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Bydgoszczy 1 Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy działa na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego. Województwo

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE OBOWIĄZKU ZAWIERANIA UMÓW NA DOSTARCZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH. 8 grudnia 2017 r.

MONITOROWANIE OBOWIĄZKU ZAWIERANIA UMÓW NA DOSTARCZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH. 8 grudnia 2017 r. MONITOROWANIE OBOWIĄZKU ZAWIERANIA UMÓW NA DOSTARCZANIE PRODUKTÓW ROLNYCH 8 grudnia 2017 r. Cel regulacji Wzmocnienie pozycji producenta rolnego Wzrost konkurencyjności małych producentów rolnych Poprawa

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Krakowie 1 Informacje o regionie Województwo małopolskie charakteryzuje się zróżnicowanym ukształtowaniem terenu i warunków klimatycznych.

Bardziej szczegółowo

Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności wysokiej jakości. Agencja Rynku Rolnego Inwałd, 22 września 2015 r.

Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności wysokiej jakości. Agencja Rynku Rolnego Inwałd, 22 września 2015 r. Działania Agencji Rynku Rolnego w zakresie promocji żywności wysokiej jakości Agencja Rynku Rolnego Inwałd, 22 września 2015 r. Informacja o instytucji 1990 r. - Powstanie Agencji Rynku Rolnego 2015r.

Bardziej szczegółowo

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim.

Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Realizacja mechanizmu Dopłat do materiału siewnego w województwie pomorskim. Mechanizm dopłat do materiału siewnego wykorzystywanego w produkcji od samego początku funkcjonowania tj. od 2007 roku cieszy

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Rzeszowie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Rzeszowie 1 Informacje o regionie Województwo podkarpackie jest najdalej na południowy wschód wysuniętym województwem Polski. Zajmuje

Bardziej szczegółowo

Nowa pomoc dla rolników UE mln euro na rynek mleka

Nowa pomoc dla rolników UE mln euro na rynek mleka Nowa pomoc dla rolników UE - 500 mln euro na rynek mleka Komisja Europejska przedstawiła 18 lipca 2016 roku pakiet pomocowy o wartości 500 mln euro, adresowany do rolników dotkniętych kryzysem, zwłaszcza

Bardziej szczegółowo

Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce

Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce Cel interwencji Interwencja na rynkach produktów rolnych w Polsce Wykonała: Magdalena Pyza Finanse i Rachunkowość Celem interwencji na rynkach rolnych jest: Równomierne rozłożenie podaży, Zapewnienie dochodów

Bardziej szczegółowo

Kto może ubiegać się o pomoc?

Kto może ubiegać się o pomoc? Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Działania informacyjne i promocyjne w ramach PROW na lata 2007-2013 Unia Europejska wspiera grupy producentów żywności w działalności

Bardziej szczegółowo

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ

POMORSKA WIEŚ DZISIAJ POMORSKA WIEŚ DZISIAJ Nowoczesna, europejska i aktywna Lęborski Pucki Słupski Wejherowski Bytowski Człuchowski Chojnicki Kartuski Kościerski Starogardzki OBSZAR DZIAŁANIA 16 POWIATÓW Nowodworski Gdański

Bardziej szczegółowo

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006

Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Analiza danych wtórnych dla powiatów woj. zachodniopomorskiego za rok 2005 i I półrocze 2006 Spis treści SPIS WYKRESÓW... 6 SPIS TABEL... 12 WSTĘP... 25 WNIOSKI... 26 WPROWADZENIE DANE OGÓLNE... 26 RYNEK

Bardziej szczegółowo

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Obserwatorium Integracji Społecznej OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wykres 1. Liczba osób niepełnosprawnych wg grup wiekowych na 1000 mieszkańców 200,0 175,0 150,0 125,0 100,0 75,0

Bardziej szczegółowo

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 28 lutego 2013 r. wynosiły:

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 28 lutego 2013 r. wynosiły: Zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą źródłami finansowania funduszu są: 1) wpłaty,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7.10 Diagnoza osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Załącznik nr 7.10 Diagnoza osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Załącznik nr 7.10 Diagnoza osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Wrzesień, 2015 W województwie zachodniopomorskim w 2013 roku świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych Numer ogłoszenia: 160580-2015; data zamieszczenia: 30.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych Numer ogłoszenia: 160580-2015; data zamieszczenia: 30.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: Przeprowadzenie warsztatów kulinarnych Numer ogłoszenia: 160580-2015; data zamieszczenia: 30.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej?

Kto może skorzystać z pomocy żywnościowej? Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym. Zastąpił realizowany wcześniej

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do wdrożenia Programu dla szkół

Przygotowanie do wdrożenia Programu dla szkół Przygotowanie do wdrożenia Programu dla szkół dotychczasowe Mleko w szkole oraz Owoce i warzywa w szkole Spotkanie robocze z przedstawicielami organizacji branżowych Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach Arkadiusz Malkowski Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorskie rolnictwo w latach 2007-2017 16.10.2017 ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wsparcia promocji polskich jabłek za granicą

Mechanizmy wsparcia promocji polskich jabłek za granicą Mechanizmy wsparcia promocji polskich jabłek za granicą Mechanizmy wsparcia promocji polskich jabłek za granicą Mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych na rynkach

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku

Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 2009 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Sytuacja osób bezrobotnych do 25 roku Ŝycia w województwie zachodniopomorskim I półrocze 20 roku Szczecin 20 Bezrobocie młodzieŝy stanowi jeden

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego

Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego Dopłaty z tytułu zuz ytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie w 2013 r. Agencja Rynku Rolnego udziela w ramach

Bardziej szczegółowo

SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009

SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009 SKUP I CENY SKUPU MLEKA ANALIZA POLSKIEJ IZBY MLEKA 1/2009 21 stycznia 2009 Finansowane ze środków Funduszu Promocji Mleczarstwa 1 1. Skup i cena skupu mleka województwami ( jednostki skupujące ) Dane

Bardziej szczegółowo

Kraków. Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Krakowie. Szanowny Pan Bogusław Kamiński Wójt Gminy Iwkowa

Kraków. Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Krakowie. Szanowny Pan Bogusław Kamiński Wójt Gminy Iwkowa 2009-07-13 Kraków Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Krakowie Szanowny Pan Bogusław Kamiński Wójt Gminy Iwkowa Pragnę poinformować, Ŝe z dniem 1 lipca b.r. weszła w Ŝycie ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA I OCENA SYSTEMU TRANSPORTU

CHARAKTERYSTYKA I OCENA SYSTEMU TRANSPORTU Rozdział 3. CHARAKTERYSTYKA I OCENA SYSTEMU TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPO- MORSKIM 3.1. Specyfika społeczno-gospodarcza województwa zachodniopomorskiego Podjęcie próby opracowania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym został utworzony w 2014 roku,

Bardziej szczegółowo

LISTOPAD 2017 KALENDARIUM WYDARZEŃ - SIEĆ NA RZECZ INNOWACJI W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH (SIR) 1 ŚR. 2 CZW. 3 PT. 4 SOB. 5 NIEDZ. 6 PON.

LISTOPAD 2017 KALENDARIUM WYDARZEŃ - SIEĆ NA RZECZ INNOWACJI W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH (SIR) 1 ŚR. 2 CZW. 3 PT. 4 SOB. 5 NIEDZ. 6 PON. KALENDARIUM WYDARZEŃ - SIEĆ NA RZECZ INNOWACJI W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH (SIR) LISTOPAD 2017 1 ŚR. 2 CZW. 3 PT. 4 SOB. 5 NIEDZ. 6 PON. 7 WT. Dolnośląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Szkolenie

Bardziej szczegółowo

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 lipca 2015 r. wynosiły:

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 lipca 2015 r. wynosiły: Zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą źródłami finansowania funduszu są: 1) wpłaty,

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008

KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008 2007.10.08 KOMUNIKAT PRASOWY Informacja dotycząca wsparcia rynku produktów pszczelich w sezonie 2007/2008 Agencja Rynku Rolnego (ARR), w uzgodnieniu z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), rozpoczęła

Bardziej szczegółowo

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 lipca 2012 wynosiły: Fundusz Stan konta (PLN) Łącznie ,66

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 31 lipca 2012 wynosiły: Fundusz Stan konta (PLN) Łącznie ,66 Zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą źródłami finansowania funduszu są: 1) wpłaty,

Bardziej szczegółowo

Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych

Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych Fundusze promocji produktów rolno-spożywczych Ustawa o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych 1 powołała 9 odrębnych funduszy promocji: mleka, mięsa wieprzowego, mięsa wołowego, mięsa końskiego,

Bardziej szczegółowo

Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym

Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym Potencjał rozwojowy klastrów eksportujących w polskim sektorze rolno-żywnościowym Szczepan Figiel, Justyna Kufel Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej PIB Warszawa, 5 grudnia, 2014. Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Jutro rusza "Modernizacja"

Jutro rusza Modernizacja Jutro rusza "Modernizacja" 20.04.2009. 20.04.2009 - Od jutra 21 kwietnia można składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej z działania Modernizacja gospodarstw rolnych finansowanego z PROW 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w

Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w Dopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany mające charakter pomocy de minimis w rolnictwie w 2012 r. Agencja Rynku Rolnego udziela w ramach

Bardziej szczegółowo

województwo kujawsko-pomorskie

województwo kujawsko-pomorskie województwo kujawsko-pomorskie Województwo kujawsko-pomorskie Oddział Terenowy Agencji Rynku Rolnego w Bydgoszczy działa na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego, należącego do czołówki krajowej w

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI PROGRAM. owoce i warzywa. w szkole JULKA

EUROPEJSKI PROGRAM. owoce i warzywa. w szkole JULKA EUROPEJSKI PROGRAM owoce i warzywa w szkole JULKA Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Owoce i warzywa w szkole PROGRAM OWOCE I WARZYWA NARZĘDZIE DLA SZKÓŁ OWOCE I

Bardziej szczegółowo

Stan wdrażania PROW

Stan wdrażania PROW Ocena średniookresowa Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Stan wdrażania PROW 2007-2013 Zastępca Prezesa ARiMR - dr Zofia Szalczyk Warszawa, marzec 2011 rok Syntetyczne dane o realizacji

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Olsztynie Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Olsztynie 1 25 lat wspieramy sektor rolno-spożywczy Andrzej Milkiewicz, Dyrektor OT ARR w Olsztynie Agencja Rynku Rolnego już 25. rok

Bardziej szczegółowo

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maj 2015 1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 II Filar w skali

Bardziej szczegółowo

Dopłaty do materiału siewnego

Dopłaty do materiału siewnego Dopłaty do materiału siewnego Agencja Rynku Rolnego uprzejmie informuje, że zgodnie z przepisem 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie terminów składania wniosków

Bardziej szczegółowo

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO

GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO GRUPY PRODUCENTÓW ROLNYCH W OCHRONIE ŚRODOWISKA ROLNEGO GRUPA PRODUCENTÓW ROLNYCH forma gospodarowania, której celem jest poprawa efektywności i towarowości produkcji określonego produktu rolnego lub grupy

Bardziej szczegółowo

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym

Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Leszek Droździel, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Finansowanie inwestycji w przemyśle rolno spożywczym Przemysł spożywczy jest jednym z ważniejszych działów gospodarki. Jego udział

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Ustawa przepisy wprowadzające ustawę o KOWR

Ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Ustawa przepisy wprowadzające ustawę o KOWR Ustawa o Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa Ustawa przepisy wprowadzające ustawę o KOWR I. Przepisy powyższych ustaw weszły w życie z dniem 1 WRZEŚNIA 2017 roku.(niektóre wcześniej) II. Zniesiono z dniem

Bardziej szczegółowo

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel

Ułatwienie startu młodym rolnikom. Cel Ułatwienie startu młodym rolnikom Wysocka Marta Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego W Polsce około jedna piąta gospodarstw jest prowadzona przez osoby powyżej 55 roku życia. W celu stymulowania transferu

Bardziej szczegółowo

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów

Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Opis struktury zagadnień rozważanych w obszarach badawczych projektu Quality of Life w czasie spotkania #1 Perspektywa Dynamiki Systemów Elementy określone przez liderów sekcji w obszarze Bezpieczna Żywność

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w 2015 roku Szczecin 2016 Według danych Eurostat zharmonizowana stopa bezrobocia 1 dla Polski

Bardziej szczegółowo

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy

KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY. Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy KONKURENCYJNOŚĆ PRODUKCJI SEKTORA ROLNEGO UKRAINY Profesor dr hab. Tatjana Mostenska Państwowy Uniwersytet Przetwórstwa Żywności Ukrainy Konkurencyjność produkcji wyznaczają wskaźniki: jakości, właściwości

Bardziej szczegółowo

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2016 r.

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 08.09.2017 r. Opracowanie sygnalne Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2016 r. W 2016 r. uzyskano następujący poziom produkcji podstawowych produktów zwierzęcych:

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM WYDARZEŃ - SIEĆ NA RZECZ INNOWACJI W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH (SIR)

KALENDARIUM WYDARZEŃ - SIEĆ NA RZECZ INNOWACJI W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH (SIR) KALENDARIUM WYDARZEŃ - SIEĆ NA RZECZ INNOWACJI W ROLNICTWIE I NA OBSZARACH WIEJSKICH (SIR) październik 2017 1 NIEDZ. 2 PON. Wyjazd studyjny: Innowacje w chowie i hodowli bydła na przykładzie francuskich

Bardziej szczegółowo

Cel działania. Sektory objęte wsparciem. Zasięg geograficzny

Cel działania. Sektory objęte wsparciem. Zasięg geograficzny Praca z przedmiotu "Fundusze...", prowadz. L. Wicki W myśl rozporządzeń Rady Europejskiej, grupa producencka to organizacja mająca osobowość prawną, utworzona z inicjatywy producentów rolnych na zasadzie

Bardziej szczegółowo

MINISTER Warszawa, dnia września 2016 r. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RR.pz

MINISTER Warszawa, dnia września 2016 r. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RR.pz MINISTER Warszawa, dnia września 2016 r. ROLNICTWA I ROZWOJU WSI RR.pz.0700.24.2016 Pan Marek Kuchciński Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Odpowiadając na interpelację nr 5581 z dnia 25 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 29 lutego 2012 wynosiły:

Stany środków finansowych Funduszy Promocji na dzień 29 lutego 2012 wynosiły: Zgodnie z art. 7 ust. 2 z dnia 22 maja 2009 roku o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych (Dz. U. nr 97, poz. 799 z późn. zm.), zwanej dalej Ustawą źródłami finansowania funduszu są: 1) wpłaty,

Bardziej szczegółowo

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys.

Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 04/2010. Rynek mleka 15,5 15,0 14,5 14,0. tys. ton 13,5 13,0 12,5 12,0 11,5. zł/hl III 30,0 28,0 26,0. w tys. Rynek mleka Czynniki podażowo-popytowe Skup mleka surowego W marcu 2010 r. sezonowo wzrosły dostawy mleka do skupu. Według danych GUS, w tym czasie do podmiotów skupujących dostarczono blisko 715 mln l

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r.

Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065. Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 września 2013 r. Poz. 1065 Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 1) z dnia 10 września 2013 r. w sprawie szczegółowego zakresu zadań

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 30 października 2015 r. Poz. 1755 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 12 października 2015 r. w sprawie wysokości dostępnych

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2017

PROGRAM OPERACYJNY POMOC ŻYWNOŚCIOWA JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM PODPROGRAM 2017 Informacja dotycząca rozpoczynającego się Podprogramu 2017 Pomoc Żywnościowa w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 KTÓRY JEST WSPÓŁFINANSOWANY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU POMOCY NAJBARDZIEJ

Bardziej szczegółowo

Dopłaty do materiału siewnego

Dopłaty do materiału siewnego Dopłaty do materiału siewnego Agencja Rynku Rolnego udziela w ramach pomocy de minimis w rolnictwie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Bardziej szczegółowo

Programem dopłat popularnie zwanym Szklanką mleka administruje Agencja Rynku Rolnego (ARR). Program obsługiwany jest przez Oddziały Terenowe ARR.

Programem dopłat popularnie zwanym Szklanką mleka administruje Agencja Rynku Rolnego (ARR). Program obsługiwany jest przez Oddziały Terenowe ARR. Szklanka mleka Mleko element zdrowego odżywiania Mleko jest najbardziej naturalnym pokarmem. Dostarcza organizmowi składniki odżywcze w odpowiedniej ilości i proporcji. Należą do nich, obok białka, tłuszczów

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 92/2015/Z Prezesa ARR z dnia 23 czerwca 2015 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego ul.

Bardziej szczegółowo

Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce

Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce Zadania Agencji Rynku Rolnego w ramach organizacji rynku wina w Polsce 15 W ramach unijnej Wspólnej Polityki Rolnej Agencja Rynku Rolnego administruje potencjałem produkcyjnym winorośli i wina gronowego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1) z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie podziału środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 2013 Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 7 marca 2007

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 178/2015/Z Prezesa ARR z dnia 2 listopada 2015 r. TRYB UDZIELANIA DOFINANSOWANIA Z FUNDUSZU PROMOCJI MLEKA DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W PRZEDSZKOLACH I GIMNAZJACH

Bardziej szczegółowo

Unijnepłatności.pl UROSŁA NAM BRUKSELKA

Unijnepłatności.pl UROSŁA NAM BRUKSELKA Unijnepłatności.pl UROSŁA NAM BRUKSELKA Z analiz IERiGŻ wynika, że gospodarstwa domowe rolników inwestycyjnie aktywnych mają obecnie w dyspozycji więcej pieniędzy na konsumpcję niż gospodarstwa pracowników

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowano Program poprawy jakości produktów rolnych poprzez zwiększenie zużycia kwalifikowanego materiału siewnego. Do realizacji dopłat

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5.

Program Operacyjny Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa ARiMR w liczbach i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 Wykres 5. www.arimr.gov.pl Lipiec 2012 O ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1994 r. wspiera działania służące rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r. ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia. 2015 r. PROJEKT w sprawie maksymalnych cen mleka i przetworów mlecznych dostarczanych do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2015/2016 Na podstawie art. 45b ust. 3

Bardziej szczegółowo

wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego

wytwarzania energii elektrycznej z biogazu rolniczego Biogaz rolniczy Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo energetyczne 1 od 1 stycznia 2011 roku działalność gospodarcza w zakresie: wytwarzania biogazu rolniczego lub wytwarzania energii elektrycznej z biogazu

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Oddział wielofunkcyjnego rozwoju wsi i żywności wysokiej

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Oddział wielofunkcyjnego rozwoju wsi i żywności wysokiej Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Departament Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Oddział wielofunkcyjnego rozwoju wsi i żywności wysokiej jakości Zenona Mokrzycka 22 marzec 2013 Boguchwała Samorząd

Bardziej szczegółowo

I W O N A O B O J S K A C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O W B R W I N O W I E

I W O N A O B O J S K A C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O W B R W I N O W I E Bieżąca informacja o funkcjonowaniu Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz zmiany do Planu operacyjnego KSOW na lata 2016-2017 w zakresie SIR I W O N A O B O J S K A C E N

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na rok 2013 1

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl

Agencja Rynku Rolnego Ul. Nowy Świat 6/12 00-400 Warszawa www.arr.gov.pl Załącznik do Zarządzenia Nr 245/2009/Z Prezesa ARR z dnia 1 grudnia 2009 r. WARUNKI UDZIELANIA DOPŁATY KRAJOWEJ DO SPOŻYCIA MLEKA I PRZETWORÓW MLECZNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Agencja Rynku Rolnego Ul.

Bardziej szczegółowo

Agencja Rynku Rolnego

Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. Agencja Rynku Rolnego Oddział Terenowy w Gorzowie Wlkp. 1 Gorzowski Oddział Terenowy działa w strukturach Agencji Rynku Rolnego od 2002 r., a od 12 lat jako samodzielna

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIA. Podsumowanie roku kontrolnego 2012/2013

PODSUMOWANIA. Podsumowanie roku kontrolnego 2012/2013 Podsumowanie roku kontrolnego 2012/2013 PODSUMOWANIA Liczba kontroli Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) wykonuje kontrole ex-post zgodnie z art. 17c ustawy z dnia 21 grudnia

Bardziej szczegółowo