BADANIE OFERTY RYNKOWEJ nr 1/WROT/2015

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE OFERTY RYNKOWEJ nr 1/WROT/2015"

Transkrypt

1 DPR-I BADANIE OFERTY RYNKOWEJ nr 1/WROT/2015 NAZWA ZADANIA Przeprowadzenie badania pn. Analiza stanu badań na temat lokalnych i regionalnych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne ul. Szyperska 14, Poznań OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Uzasadnienie i cel badania Regiony europejskie stoją u progu waŝnych wyzwań. Charakter współcześnie dokonujących się przemian demograficznych, gospodarczych i środowiskowych coraz silniej oddziałuje, warunkuje i dynamizuje róŝnego rodzaju przekształcenia wewnętrzne. Wymusza to od instytucji wyznaczających kierunki rozwoju regionu konieczność stałego monitorowania zmieniających się uwarunkowań regionalnych i lokalnych oraz dopasowywania prowadzonych polityk do aktualnych wyzwań i potrzeb społeczności, gospodarki i środowiska. Istotnym elementem precyzyjności i efektywności prowadzonych polityk jest takŝe uczenie się na doświadczeniach, o których ogląd otwiera szansę na lepsze zrozumienie czynników warunkujących dane procesy. Tym samym zarówno wiedza i informacja o bieŝącej oraz dotychczasowej sytuacji społecznej, gospodarczej i środowiskowej odgrywa coraz waŝniejszą rolę dla skutecznego zarządzania rozwojem regionu. Taką rolę dostrzegł równieŝ Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który z końcem 2013 r. powołał do istnienia Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne komórkę analityczną odpowiedzialną za monitorowanie rozwój regionu. W wyniku pierwszych prac zrealizowanych przez WROT dostrzeŝono potencjał w zakresie inwentaryzacji i wykorzystania juŝ istniejących badań, opracowań i analiz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej i środowiskowej, przeprowadzonych w odniesieniu do województwa wielkopolskiego. Integralnym zbiorem wymagającym inwentaryzacji jest równieŝ zasób róŝnego typu dokumentów strategicznych, wyznaczających obecne i planowane kierunki polityk sektorowych, a takŝe terytorialnych, przygotowanych na róŝnych

2 poziomach zarządzania rozwojem województwa, a takŝe ogólnokrajowych, odnoszących się do Wielkopolski. Proces ten powinien doprowadzić do wyszukania i zgromadzenia zinwentaryzowanych opracowań lub informacji identyfikujących ich dostępność w jednym konkretnym dla Województwa miejscu. Powstała w wyniku tego procesu Baza wiedzy będzie narzędziem słuŝącym róŝnym grupom zainteresowanych, tworzącym i realizującym polityki rozwoju, pozwalającym na szybki i kompleksowy dostęp do informacji na temat rozwoju regionu, ze szczególnym uwzględnieniem podziału tematycznego i terytorialnego. Inwentaryzacja pozwoli na identyfikację obszarów wiedzy o województwie naznaczonych niskim stopniem penetracji czyli tzw. białych plam wiedzy. Przyczyni się to do wyznaczenia potencjalnych poŝądanych przez region kierunków badań. Z kolei zgromadzony zbiór dokumentów strategicznych odnoszących się do Wielkopolski jako całości oraz jej poszczególnych obszarów lokalnych wzmocni zdolności monitorowania prowadzonych polityk. Istotnym narzędziem pozwalającym określić wspomniane białe plamy wiedzy będzie przygotowany w ramach zamówienia raport analityczny, dzięki któremu moŝliwa stanie się ocena stanu badań i dokumentów strategicznych w województwie wielkopolskim według poszczególnych dziedzin tematycznych, co w dalszej kolejności umoŝliwi wyznaczenie obszarów wymagających w przyszłości pogłębionych i skoncentrowanych badań/studiów. Wszelkie produkty realizowanego badania, a więc w szczególności raport analityczny oraz rozbudowana Baza wiedzy WROT, przybliŝą Województwo Wielkopolskie do proklamowanego w Unii Europejskiej podejścia do tworzenia polityk publicznych w oparciu o dowody, którymi są wszelkie wyniki i wnioski z badań, analiz, opracowań oraz z monitorowania dotychczasowych działań (ang. evidence-based policy making). 2. Zakres prac 2.1. Niniejsze Zadanie obejmuje następujące prace: A. Inwentaryzację dokumentów analitycznych i strategicznych o tematyce społecznej, gospodarczej i środowiskowej obejmujących swoim zakresem przestrzennym obszar województwa wielkopolskiego, wydanych począwszy od 1999 r. oraz umieszczenie wyników inwentaryzacji tj. pozyskanych informacji o dokumentach oraz dokumentów powszechnie dostępnych w formie cyfrowej, w zaprojektowanej Bazie danych. B. Stworzenie rozwiązań umoŝliwiających zarządzanie i korzystanie z Bazy danych, tj.: rozwiązania umoŝliwiającego późniejsze wyszukiwanie dokumentów dodanych do Bazy według róŝnego typu kryteriów, narzędzi umoŝliwiających późniejsze (tj. po zakończeniu zadania), samodzielne modyfikowanie i uzupełnianie powstałej Bazy danych przez Zamawiającego

3 mechanizmu eksportu Bazy danych na potrzeby monitorowania stanu dokumentów analitycznych i strategicznych w województwie wielkopolskim. C. Opracowanie raportu na temat stanu badań i dokumentów strategicznych w województwie wielkopolskim według dziedzin tematycznych, a takŝe zakresu przestrzennego i czasowego, wskazującego na obszary białych plam wiedzy nt. rozwoju regionu. 3. Uszczegółowienie prac 3.1. Inwentaryzacja dokumentów analitycznych i strategicznych (część A zadania) Ustalenia ogólne, kryteria wyszukiwania a) Jako dokumenty analityczne i strategiczne, będące przedmiotem inwentaryzacji rozumie się: badania, diagnozy, opracowania, ewaluacje, ekspertyzy, analizy, artykuły naukowe w czasopismach naukowych, monografie, prace habilitacyjne, prace doktorskie, dokumenty strategiczne 1. Wykonawca nie będzie inwentaryzował encyklopedii, atlasów, leksykonów lub innych dzieł ogólnotematycznych o znaczeniu ogólnokrajowym 2, gdzie poruszane kwestie na temat województwa wielkopolskiego są marginalne, tzn. w tytule ani w streszczeniu nie występuje Ŝadne słowo po którym moŝna by zidentyfikować, iŝ dotyczy województwa wielkopolskiego lub jednostek niŝszego rzędu. b) Wykonawca zinwentaryzuje zbiory (ksiąŝkowe i internetowe) w celu identyfikacji dokumentów analitycznych i strategicznych. Podstawowa, sporządzona przez Zamawiającego lista zbiorów znajduje się w załączniku A do BOR. Podane zbiory zostaną zweryfikowane i ewentualnie poszerzone przez Wykonawcę, który opracuje ostateczny kształt listy zbiorów i przedstawi go w Raporcie metodologicznym. Raport ten będzie wymagał akceptacji Zamawiającego. Model logiki procesu wyszukiwania został przedstawiony w załączniku D do 1 Kategoria ta nie obejmuje studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2 Za wyjątkiem dokumentów strategicznych na poziomie kraju, które to powinny znaleźć się w powstałej Bazie danych.

4 BOR. W przypadku identyfikacji pozycji papierowej Wykonawca sprawdzi równieŝ jej dostępność w sieci Internet, w postaci moŝliwej do pozyskania, tj. w postaci pliku DOC lub PDF lub innego formatu, z którego moŝliwym jest zapisanie pliku do formatu DOC lub PDF. c) W wyniku procesu 3 wyszukiwania pozyskane zostaną informacje o dokumentach analitycznych i strategicznych, wydanych począwszy od 1999 r., w których przedmiotem są minimum: województwo wielkopolskie (NTS 2); podregiony województwa wielkopolskiego (NTS 3); powiaty województwa wielkopolskiego (NTS 4); gminy województwa wielkopolskiego (NTS 5) 4. Wykonawca wyszuka równieŝ opracowania, w których przedmiot stanowią aglomeracje, związki międzygminne i inne przestrzenie, na które składają się jednostki samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego. Lista wszystkich jednostek terytorialnych i przestrzeni, które zostaną objęte badaniem zostanie sporządzona w formie ostatecznej przez Wykonawcę i zaprezentowana w Raporcie metodologicznym, który wymaga akceptacji Zamawiającego. d) Wyszukane dokumenty analityczne i strategiczne wpisywać się będą w ogół zagadnień związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym oraz tematyką środowiska. Zaproponowany przez Zamawiającego zakres tematyczny (w postaci listy terminów, na które składają się tytuły kategorii, podkategorii I i II stopnia oraz hasła kluczowe) wyszukiwanych dokumentów analitycznych i strategicznych znajduje się w załączniku B do niniejszego BOR, Niniejszy zakres tematyczny, zaproponowany przez Zamawiającego i odnoszący się do dokumentów analitycznych i strategicznych, Wykonawca obowiązany jest uznać jako zakres minimalny. Bazując na zweryfikowanym zakresie minimalnym, Wykonawca opracuje zakres ostateczny i przedstawi go w Raporcie metodologicznym. Zakres ostateczny, opracowany przez Wykonawcę, wymaga akceptacji Zamawiającego. o Zakres ostateczny zaproponowany przez Wykonawcę powinien uwzględniać co najmniej tytuły kategorii i podkategorii oraz uzupełniające hasła kluczowe. Przy uŝyciu wszystkich tych składowych, Wykonawca będzie dokonywał wyszukiwania i opisywania dokumentów analitycznych i strategicznych. Załącznik B do BOR zawiera równieŝ zaproponowany przez Zamawiającego 3 Zamawiający nie wyraŝa zgody na stosowanie automatycznego mechanizmu wyszukiwania dokumentów do powstałej Bazy danych. 4 Z uwzględnieniem następującego wyjątku: Wykonawca nie będzie gromadził dokumentów strategicznych na poziomie gmin.

5 układ drzewa kategorii grupujących terminy zakresu tematycznego minimum. Proponowany układ składa się z: listy kategorii, podkategorii 1-stopnia, podkategorii 2-stopnia. Załącznik zawiera ponadto przykład listy uzupełniających haseł kluczowych (dla Kategorii: przestrzeń, podkategorii I-stopnia: osadnictwo, podkategorii II-stopnia obszary miejskie ). Wykonawca będzie wyszukiwał dokumenty analityczne i strategiczne przy uŝyciu wszystkich terminów. o Wykonawca zweryfikuje zaproponowany przez Zamawiającego układ drzewa kategorii i podkategorii w kontekście słuszności jego budowy i na tej podstawie opracuje układ ostateczny. Zostanie on zaprezentowany w Raporcie metodologiczny, którym wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. e) Minimalna oczekiwana liczba zinwentaryzowanych pozycji to wolumenów. Inwentaryzacja mniejszej liczby pozycji, poparta szczegółowym uzasadnieniem, wymagać będzie zgody Zamawiającego 6. f) W przypadku identyfikacji dokumentu analitycznego będącego częścią opracowania zbiorczego np. czasopisma naukowego Wykonawca pozyska i umieści w Bazie danych jedynie część tego opracowania (nie mniej niŝ cały artykuł) spełniającą wymagania określone w pkt kryteria wyszukiwania, chyba, Ŝe nie ma technicznej moŝliwości wyodrębnienia interesującej części. Kwestia ta wymaga doprecyzowania z Zamawiającym na etapie realizacji zadania, a w gestii Zamawiającego spoczywa ostateczna decyzja, które dokumenty będą kwalifikowane do Bazy danych, a które nie. g) W przypadku identyfikacji dokumentu strategicznego odnoszącego się do Wielkopolski jedynie w części, tj. strategii ponadregionalnej lub strategii krajowej, Wykonawca pozyska i umieści w Bazie danych cały ten dokument. Do zbioru nie będą dołączanie strategie opracowane dla innych województw Szkielet Bazy danych karty dokumentu analitycznego lub/i strategicznego Część informacyjna karty dokumentu analitycznego lub/i strategicznego a) Informacje pozyskane w wyniku inwentaryzacji dokumentów analitycznych i strategicznych, będą umieszczane w tzw. karcie dokumentu analitycznego i/lub 5 W przypadku niepodpisania do dnia 30 kwietnia 2015 r. Umowy na realizację przedmiotowego badania, pomiędzy Zamawiającym Wykonawcą z winy Zamawiającego, liczba ta będzie zmniejszana o 32 pozycje za kaŝdy dzień roboczy opóźnienia w podpisaniu Umowy. 6 Zamawiający ustanawia priorytet archiwizacji (przede wszystkim) najbardziej aktualnych dokumentów analitycznych i strategicznych. Dlatego Wykonawca rozpocznie prace od wyszukiwania dokumentów najbardziej aktualnych, podąŝając w stronę wyszukiwania dokumentów najstarszych (wydanych w 1999 r.). W przypadku zidentyfikowania 3000 dokumentów tj. 75% załoŝonej wartości i przystąpienia do wyszukiwania dokumentów wydanych wcześniej niŝ w 2007 r. Wykonawca skontaktuje się z Zamawiającym i przedstawi propozycję mechanizmu dalszej selekcji dokumentów, tak aby pozyskać moŝliwie najwaŝniejsze opracowania wobec zmniejszających się zasobów.

6 strategicznego. Jedna karta dokumentu analitycznego i/lub strategicznego odpowiada jednemu opublikowanemu dokumentowi. b) Karty dokumentów analitycznych i strategicznych będą stanowiły podstawową strukturę rekordów, tworząc: Bazę danych (dalej jako Baza danych), z której korzystanie i zarządzanie przez Zamawiającego, a takŝe wszelkie zagadnienia funkcjonalno-techniczne zostały opisany w pkt. 3.2 BOR c) W przypadku odnalezienia dokumentu analitycznego lub/i strategicznego spełniającego wskazane w pkt BOR kryteria wyszukiwania, Wykonawca pozyska i zarchiwizuje następujące informacje identyfikujące ten dokument (według informacji zawartej w tytule, słowach kluczowych, streszczeniu lub w wyniku przeglądu tego dokumentu) i umieści je w karcie dokumentu analitycznego lub/i strategicznego. d) Lista elementów identyfikujących opracowanie analityczne pod kątem informacyjnym obejmuje minimum: rodzaj dokumentu, zgodny z typologią podaną w pkt lit a BOR; tytuł dokumentu; autora lub/i autorów dokumentu; redakcję w przypadku gdy jest dokument jest częścią zbioru; rok publikacji dokumentu; wydawcę tego dokumentu; zleceniodawcę dokumentu, w przypadku jeśli dokument został zlecony przez instytucję lub urząd 7 ); numer ISBN, ISSN; szczegółową lokalizację fizyczną dokumentu, w przypadku jeśli niemoŝliwym byłoby jego pozyskanie w wersji cyfrowej lub nie istniał link do tego dzieła w Internecie: w pierwszej kolejności Wykonawca sprawdzi lokalizację dokumentu w poznańskich bibliotekach, w przypadku fizycznej lokalizacji dokumentu w bibliotece Wykonawca zidentyfikuje równieŝ czy istnieje moŝliwość jego wypoŝyczenia dla władz samorządowych, czy jedynie jest on dostępny na miejscu w czytelni; poda informację według następującego schematu (np. Biblioteka XYZ w mieście XYZ, ul. XYZ, nr pozycji: XYZ, moŝliwość wypoŝyczenia TAK/NIE), w przypadku braku dokumentu w Bibliotece Wykonawca wskaŝe, Ŝe dostępność występuje jedynie przez wydawnictwo; wersję językową dokumentu; 7 Jeśli zleceniodawcą dokumentu był np. Wojewódzki Urząd Pracy, który zlecił go firmie XYZ, Wykonawca badania umieści informacje o WUP w polu zleceniodawca, a informację o firmie XYZ w polu Wykonawca badania.

7 liczbę stron; w przypadku opracowania zbiorczego informacje, na których stronach znajduje się właściwy fragment. Wszelkie uwagi i propozycje Wykonawcy co do listy elementów identyfikujących dokumenty analityczne i/lub strategiczne pod kątem informacyjnym zostaną zaprezentowane w Raporcie metodologicznym. e) KaŜdy dokument zostanie oznaczony pod kątem merytorycznym poprzez: przyporządkowanie go do co najmniej jednej kategorii tematycznej, zgodnej załącznikiem B do BOR (pozycje podkreślone) lub zgodnej z nowym modelem (zakresu tematycznego i drzewa kategorii), który Wykonawca zaproponuje zgodnie z zapisami określonymi w pkt ppkt. BOR do opisania charakterystyki dokumentów Wykonawca będzie stosował systematykę przyjętego drzewa kategorii z uwzględnieniem podanej hierarchii haseł [W przypadku wyboru drzewa kategorii zaproponowanego przez Zamawiającego w niniejszym BOR: Wykonawca, odnajdując dokument wpisujący się w podkategorię 2- stopnia pt. obszary miejskie, umieści równieŝ informacje o tym, iŝ dokument kwalifikuje się do kategorii: Przestrzeń i podkategorii 1- stopnia: Osadnictwo. Wykonawca, w przypadku uznania za stosowne, moŝe przyporządkowywać dokument do kilku kategorii 1- stopnia i 2-stopnia. W przypadku, gdy opracowanie wpisuje się w zakres 3 kategorii (Przestrzeń, Społeczeństwo i Gospodarka), zostanie ono sklasyfikowane jako opracowanie o zakresie ogólnym (przykładem takich opracowań są np. diagnozy rozwoju regionu)]; przyporządkowanie mu słów kluczowych minimum 2 słowa/wyraŝenia kluczowe dotyczące tematu dokumentu zgodne ze słowami kluczowymi wymienionymi w uszczegółowionym zakresie tematycznym w załączniku B do BOR (pozycje podkreślone i niepodkreślone) lub zgodne z nowym modelem (zakresu tematycznego i drzewa kategorii), który Wykonawca zaproponuje, zgodnie z zapisami określonymi w pkt ppkt. d. BOR; słowa kluczowe określające terytorium analizowane w opracowaniu: czy dokument analityczny obejmuje obszar całego regionu, poszczególnych podregionów NTS 3, czy dotyczy jednostki i/lub jednostek innego podziału, np. gmin (NTS 5) lub powiatów (NTS 4) w przypadku identyfikacji badania zrealizowanego do kilku gmin (kilka NTS 5) Wykonawca umieści informacje o wszystkich tych gminach; analizowany w dokumencie okres czasowy (jeŝeli występuje on w tytule pracy, jego streszczeniu lub w innym towarzyszącym opisie). Wszelkie uwagi i propozycje Wykonawcy co do listy elementów identyfikujących dokumenty analityczne i/lub strategiczne pod kątem merytorycznym zostaną

8 zaprezentowane w Raporcie metodologicznym. f) Pozyskane informacje o kaŝdym dokumencie analitycznym i/lub strategicznym Wykonawca będzie systematycznie umieszczał w Bazie danych, o której mowa w pkt BOR. Wykonawca będzie identyfikował potencjalne duplikaty kart dokumentów analitycznych i strategicznych odwołujących się do tego samego dokumentu analitycznego lub/i strategicznego i dokonywał bieŝącej eliminacji pozycji powielających juŝ istniejące Kopie cyfrowe dokumentów analitycznych i strategicznych. Wykonawca do kaŝdej karty dokumentu analitycznego lub/i strategicznego będzie dodawał znalezione w formie cyfrowej dokumenty analityczne oraz wersje cyfrowe dokumentów ksiąŝkowych, dostępne bezpłatnie według następującej logiki: w pierwszej kolejności, jeśli tylko jest taka moŝliwość, Wykonawca załączy dokument analityczny w formie cyfrowej, w pliku w formacie PDF i formacie DOC, DOCX lub RTF (jeśli format DOC, DOCX lub RTF jest formatem macierzystym) jako dokument dostępny bezpłatnie, który moŝna pozyskać do Bazy danych rozumie się taki dokument, który moŝna bez uiszczania opłaty zapisać na nośniku zewnętrznym za pomocą podanego na stronie hyperlinka do tego dokumentu lub gdy otwiera się on w przeglądarce lub oprogramowaniu komputerowym, umoŝliwiając jego zapisanie na dysku komputera, w przypadku dostępności dokumentu analitycznego lub/i strategicznego zapisanego w formacie DOC, DOCX, lub RTF Wykonawca doda do karty dokumentu analitycznego lub/i strategicznego plik w format macierzystym, a takŝe plik w formacie PDF (po przekonwertowaniu pliku macierzystego), w przypadku dostępności dokumentu analitycznego lub/i strategicznego w innym niŝ PDF i DOC, DOCX lub RTF, Wykonawca zapisze plik/pliki do formatu PDF i doda go do karty dokumentu analitycznego lub/i strategicznego (nie dodając jednocześnie do Bazy dokumentu macierzystego), w przypadku załączania plików w formacie PDF, gdy plik zajmuje powyŝej 50 MB a liczba stron wynosi mniej niŝ 200, Wykonawca podejmie próbę zmniejszenia rozmiaru tego pliku do tego stopnia, aby był on czytelny dla Zamawiającego. MoŜe do tego uŝyć narzędzia powtórnego zapisania pliku do formatu PDF o niŝszej jakości, zachowując jego czytelność;

9 w drugiej kolejności, gdy nie ma moŝliwości załączenia pliku/plików 8 w formie cyfrowej, Wykonawca umieści w karcie dokumentu analitycznego lub/i strategicznego hyperlink/hyperlinki 9 do tego dzieła lub do bezpośredniej strony/stron internetowych zawierających ten dokument w przypadku moŝliwości pozyskania (bez uiszczania opłaty) abstraktu dzieła, Wykonawca umieści je w karcie dokumentu analitycznego; gdy dokument nie będzie dostępny w Internecie w formie cyfrowej, Wykonawca w karcie dokumentu analitycznego lub/i strategicznego poda dokładną lokalizację wersji papierowej opracowania (np. Biblioteka XYZ w mieście XYZ, ul. XYZ, nr pozycji: XYZ, moŝliwość wypoŝyczenia TAK/NIE). Szczegółowy opis logiki w zakresie wyszukiwania dokumentów, a takŝe postępowania w przypadku znalezienia bądź nieznalezienia wersji cyfrowej dokumentu analitycznego lub/i strategicznego, znajduje się w załączniku D do BOR Stworzenie rozwiązań umoŝliwiających wyszukiwanie, modyfikowanie, uzupełnianie i eksportowanie zawartości Bazy danych (część B zadania, dalej jako: zarządzanie i korzystanie z Bazy danych lub system zarządzania i korzystania z Bazy danych ) Informacje ogólne na temat specyfikacji zarządzania Bazą danych a) Jednym z produktów powstałych w wyniku inwentaryzacji dokumentów analitycznych i strategicznych, w tym równieŝ tych dostępnych w formie cyfrowej, będzie Baza danych. Tworzą ją zinwentaryzowane dokumenty analityczne i/lub strategiczne (tj. informacje o tych dokumentach oraz dokumenty dostępne w formie cyfrowej) widniejące w Bazie danych jako karty dokumentów analitycznych i/lub strategicznych. b) Baza danych ma postać cyfrową tak, aby po zakończeniu badania moŝliwym było jej dalsze zarządzanie i wykorzystywanie. c) Zarządzanie i korzystanie z Bazy danych przez Zamawiającego będzie się odbywało za pomocą strony internetowej dostępnej przez przeglądarkę internetową. d) Poprzez korzystanie i zarządzanie Bazą danych rozumie się: wyszukiwanie dokumentów analitycznych i strategicznych według specyficznych kryteriów i sposobów, 8 Brak moŝliwości załączenia pliku/plików moŝe występować w sytuacji, gdy dostęp do dokumentu jest płatny 9 W przypadku gdy Wykonawca odnalazł więcej niŝ jeden hyperlink do tego dzieła lub do bezpośredniej strony internetowej zawierającej ten dokument, umieści dodatkowe hyperlink/hyperlinki w karcie dokumentu analitycznego.

10 modyfikowanie (w tym uzupełnianie) zawartości Bazy danych, równieŝ po zakończeniu zadania, eksportowanie zawartości Bazy danych w celu późniejszego wykorzystania znajdujących się w niej danych do analiz stanu badań i dokumentów strategicznych dotyczących regionu 10, e) Do stworzenia systemu zarządzania i korzystania z Bazy danych Wykonawca zastosuje rozwiązania oparte na otwartym oprogramowaniu (open-source), rozwiązania komercyjne lub rozwiązania własne. źródło zastosowanych rozwiązań dla stworzenia systemu zarządzania i korzystania z Bazy danych musi być jawne dla Zamawiającego, aby był on w stanie prześledzić jego działanie pod kątem bezpieczeństwa, a takŝe mógł ten system rozbudowywać w przyszłości. Zabronione jest korzystanie z mechanizmów szyfrujących typu ioncube. system zarządzania i korzystania z Bazy danych i uŝyte w nim rozwiązania zostaną udostępnione Zamawiającemu, który po wykonaniu zadania będzie posiadał nieograniczone czasowo prawa do ich wykorzystywania i modyfikowania. zaprojektowany system zarządzania i korzystania z Bazy danych zostanie przekazany Zamawiającemu w taki sposób, aby Zamawiający otrzymał osobno: sam system zarządzania i korzystania z Bazy danych (tj. rozwiązania umoŝliwiające wyszukiwanie, modyfikowanie, uzupełnianie i eksportowanie zawartości Bazy danych) osobno zawartość Bazy danych, tj. zebrane dokumenty analityczne i strategiczne (rekordy). f) Lista funkcjonalności systemu zarządzania i korzystania z Bazy danych, opisana w pkt , oraz elementy opisane w BOR Interfejs Bazy danych, pkt BOR Uprawnienia dostępu i BOR - wymagania techniczne mają charakter propozycji Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rezygnację, modyfikację lub dodanie poszczególnych nowych elementów podczas realizacji zadania: wysunięte przez Wykonawcę propozycje dodania, modyfikacji lub rezygnacji z wymienionych w całym rozdziale 3.2 BOR funkcjonalności minimum, będą wymagały przedstawienia stosownej argumentacji przez Wykonawcę i uzyskania akceptacji Zamawiającego. Wszelkie koncepcje Wykonawcy w tym zakresie, odnoszące się do zaproponowanych wymogów określonych w BOR, zostaną przedstawione w Raporcie metodologicznym. na etapie Raportu metodologicznego nie jest wymagane przedstawienie 10 Idea działania tej funkcjonalności odnosi się do pkt BOR. Poprzez tę funkcjonalność Zamawiający będzie chciał mieć moŝliwość eksportowania Bazy danych do pliku XLS, który umoŝliwi późniejsze samodzielne tworzenie raportów, o których mowa w pkt BOR.

11 layoutów rozwiązań, o czym mowa w pkt BOR ppkt. d Funkcjonalności W zakresie przeglądania a) Podstawowym narzędziem korzystania Bazy danych będzie wyszukiwarka zawartości Bazy danych. b) Wyszukiwarka będzie oferowała moŝliwość samodzielnego wpisywania dowolnych wyraŝeń identyfikujących dokument analityczny. c) Wyszukiwarka będzie działała w oparciu o wyszukiwanie podstawowe i zaawansowane. d) Wyszukiwarka podstawowa będzie wyszukiwała karty dokumentów analitycznych i strategicznych po tytule tych dokumentów (w przypadku dokumentów dostępnych w systemie w postaci plików PDF). e) Wyszukiwarka będzie oferowała zaawansowane wyszukiwanie, które uŝytkownik będzie mógł wybrać. Pojawi się ono po kliknięciu wybranego elementu zaproponowanego przez Wykonawcę. f) Zaawansowane Wyszukiwanie dokumentów analitycznych i strategicznych za pomocą wyszukiwarki będzie odbywało się po jednym lub kilku dobrowolnie wybranych elementach identyfikujących opracowanie, wymienionych w pkt lit d i f BOR. g) KaŜdy element wymieniony w pkt lit. d i f BOR stanowić będzie osobne pole wyszukiwarki. Pole wyszukiwarki jest przypisane do konkretnego elementu i umoŝliwia wyszukiwanie w obrębie wartości w ramach tego elementu (np. po wpisaniu danej frazy do pola autor, wyszukiwarka wyszukuje po autorach dokumentów): a. w przypadku pól umoŝliwiających wybór: kategorii lub podkategorii, lokalizacji dokumentu, wersji językowej i zleceniodawcy, uŝytkownik przeglądający będzie wybierał hasła z listy rozwijanej lub w inny zaproponowany przez Wykonawcę (i akceptowany przez Zamawiającego) sposób umoŝliwiający wybór haseł tylko spośród dostępnej w Bazie danych listy haseł dostępnej dla tego elementu identyfikującego opracowanie analityczne. b. przykładowe rozwiązania w tym zakresie zawiera załącznik G do BOR. h) W przypadku dowolnego wyszukiwania (podstawowego lub zaawansowanego) wyszukiwarka będzie posiadała filtry umoŝliwiające, w przypadku znaczącej liczby znalezionych pozycji, lepsze dopasowanie wyników wyszukiwania do potrzeb przeglądającego. Zadaniem filtrów będzie równieŝ grupowanie elementów podobnych do siebie, zawierających ten sam element identyfikujący (np. pozycji sklasyfikowanych jako dotyczące powiatu poznańskiego). Filtry zostaną oparte o elementy wymienione pkt lit. d i f BOR. Obok kaŝdego elementu wyświetlającego się w filtrze (np. filtr: terytorium, element: powiat poznański) będzie

12 podawana liczba znalezionych dokumentów analitycznych i strategicznych. Proponowany schemat działania filtrów obrazuje załącznik E do BOR. PoniŜsza lista prezentuje listę filtrów minimum i wymagać będzie weryfikacji (oraz zaproponowania listy ostatecznej) przez Wykonawcę w Raporcie metodologicznym: rodzaj dokumentu analitycznego lub/i strategicznego; autor lub/i autorzy dokumentu; rok publikacji dokumentu; wydawca tego dokumentu; zleceniodawca dokumentu, w przypadku jeśli dokument został zlecony przez instytucję lub urząd); lokalizacja fizyczna dokumentu z podziałem na: dostępność w postaci pliku w Bazie danych, dostępność w Internecie za pomocą hyperlinka, inna dostępność (po zaznaczeniu tej dostępności rozwija się drzewo ze wskazanymi konkretnymi lokalizacjami); kategoria tematyczna, zgodna z hierarchią drzewa kategorii i podkategorii opisanego w załączniku B do BOR; tematyczne słowa kluczowe (zgodne ze słowami kluczowymi wymienionymi w uszczegółowionym zakresie tematycznym w załączniku B do BOR); słowa określające terytorium analizowane w opracowaniu; czy dokument analityczny obejmuje obszar całego regionu, poszczególnych podregionów NTS4, czy dotyczy jednostki i/lub jednostek innego podziału, np. gmin (NTS5) lub powiatów (NTS4)?; analizowany w dokumencie zakres czasowy 11. i) Wyszukiwarka będzie posiadała następujące mechanizmy wyszukiwania: w przypadku wpisania kilku słów do któregoś z pól wyszukiwarki, wyszukiwarka wyszuka tylko te pozycje, gdzie występują wszystkie słowa; w przypadku wpisania kilku słów do pola, wyszukiwarka wyszuka te pozycje, gdzie występują chociaŝ niektóre słowa, z moŝliwością zaznaczenia, które 11 W przypadku wyszukiwania okresu czasowego dokumentów analitycznych intencją Zamawiającego jest, aby w przypadku wpisania w pole wyszukiwarki roku np. 2005, system wyszukał dokumenty opisane jako odnoszące się do 2005 r. oraz lat np , gdzie rok 2005 teŝ jest objęty badaniem.

13 słowa poszukiwana pozycja musi posiadać obowiązkowo; w przypadku wpisania sentencji słów w cudzysłowie, wyszukiwarka zwróci tylko te pozycje, gdzie wszystkie podane słowa znajdują się w danym elemencie w takim samym układzie; w przypadku wpisania słowa lub słów niepoŝądanych 12 obok słowa lub słów poŝądanych, przeglądarka wyszuka tylko te pozycje które zawierają słowa poŝądane z wyłączeniem pozycji, w których znalazły się słowa niepoŝądane; w przypadku identyfikacji, iŝ zakres czasowy danego dokumentu analitycznego lub/i strategicznego zawiera się w okresie kilku lat, np , dokument ten powinien się pojawić w wynikach wyszukiwania, w przypadku jeśli w kryteriach wyszukiwania wpisany był np. rok 2005 lub okres j) Integralną częścią wyszukiwania będzie równieŝ moŝliwość przeglądania indeksów wszystkich dostępnych dokumentów analitycznych i strategicznych: indeks umoŝliwia przeglądanie wszystkich pozycji w Bazie według klucza grupującego i sortującego; Zamawiający przedstawia dwie drogi dostępu uŝytkowników do moŝliwości przeglądania indeksów. pierwsza droga zakłada dostęp w postaci odsyłacza do indeksowania według danego klucza, znajdujący się na głównej stronie wyszukiwarki, pod polem umoŝliwiającym wyszukiwanie w obrębie danego elementu (np. kliknięcie w hyperlink Indeks dla Autorzy pod polem wyszukiwarki autorzy, umoŝliwi przejście do strony gdzie wyświetleni zostaną np. wszyscy autorzy według nazwiska, a następnie przyporządkowane im pozycje według tytułu). Schemat pierwszej drogi przedstawiony jest w załączniku nr C do BOR. druga droga zakłada przejście za pomocą przycisku zlokalizowanego na głównej stronie wyszukiwarki do nowej podstrony internetowej. Będzie ona posiadała moŝliwość wyboru elementu identyfikującego który stanowił będzie klucz indeksowania np. kategorie i podkategorie. Po wybraniu tego elementu będzie moŝna dodawać kolejne elementy indeksowania takie jak np. tytuły, okres czasowy, 12 Jako słowa niepoŝądane rozumie się takie słowa, które mają tendencję do występowania wraz z szukanymi frazami, lecz w innym kontekście. Stwarza to ryzyko odnajdywania pozycji odmiennych od poszukiwanych przez uŝytkownika przeglądającego. Do zobrazowania tego zjawiska moŝna podać przykład poszukiwania przez uŝytkownika przeglądającego np. diagnoz, w rozumieniu dokumentów analitycznych o rozwoju społecznogospodarczym lub środowisku. Jeśli wyszukujący nie wskaŝe w Ŝaden sposób, Ŝe jego intencją jest wyszukanie diagnoz w takim rozumieniu to bardzo prawdopodobnym jest, Ŝe wyszukiwarka znajdzie wiele wyników zawierających to hasło kluczowe, ale w kontekście np. słuŝby zdrowia, gdzie termin diagnoza jest terminem bardzo istotnym i często wyszukiwanym. Tym samym umieszczenie w potencjalnej rubryce o tytule słowo niepoŝądane wyraŝeń np. zdrowotna, medyczna wykluczy z rekordów wyszukiwania pozycje, gdzie wyszukiwarka zidentyfikowała współwystępowanie słowa szukanego ( diagnoza ) obok słów niepoŝądanych ( zdrowotna, medyczna ), pozostawiając pozostałe pozycje.

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do umowy nr z dnia. 2014 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn Zaprojektowanie i wdrożenie narzędzia informatycznego do zarządzania systemem monitorowania polityk publicznych w województwie

Bardziej szczegółowo

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT

OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT OG/328/2011 Katowice dnia 07.07.2011r TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI ORAZ MODYFIKACJA TREŚCI REGULAMINU KONKURSU OFERT Dotyczy: postępowania konkursowego prowadzonego na podstawie Wewnętrznego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia

Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia Platforma Cyfrowa Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Informacje ogólne Ogólny opis opisujący docelową wizję Platformy Cyfrowej jest zawarty w załączony dokumencie Założenia ogólne prototypy projektów stron

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do umowy Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i utrzymanie portalu internetowego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. SŁOWNIK SKRÓTÓW I POJĘĆ... 5 2. CEL WDROŻENIA SYSTEMU LSI 2014-20... 6 3. WYMAGANIA SYSTEMU... 6 3.1 ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie

Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Wydział Podstawowych Problemów Techniki Animacje zjawisk i procesów fizycznych katalog stron w Internecie Praca dyplomowa inŝynierska Marcin Nowicki, Paweł Zakrzewski Promotor: dr hab. inŝ. Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania. pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania. pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz Załącznik nr 4 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dotyczący zadania pt.: Wykonanie, administrowanie, zarządzanie treścią oraz promocja portalu internetowego o tematyce kulturalnej Zamówienie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C. Spis treści Załącznik Nr 3 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie części C Spis treści OPROGRAMOWANIE ZABEZPIECZAJĄCE KOMPUTERY PRZED NIEAUTORYZOWANYM DOSTĘPEM (TEGO SAMEGO PRODUCENTA)... 2 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Zakup licencji oprogramowania klasy ERP oraz usług mających na celu wdrożenie oprogramowania Zamawiający: Tytuł Projektu: Przedmiot zamówienia:

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ PRZETARG NIEOGRANICZONY NR MZ-AGZ-270-5799/JP/12 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest Dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych

Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Metoda oceny uŝyteczności serwisów internetowych Rozprawa doktorska mgr inŝ. Luiza Fabisiak promotor: dr hab. BoŜena Śmiałkowska Szczecin 2012 1 Rozdział I... 4 Wstęp... 4 1.1 Charakterystyka problemu...

Bardziej szczegółowo

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r.

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI REGIONALNEJ Rozwój tematyczny, oddziaływanie, ewaluacja, działania innowacyjne Ewaluacja i dodatkowość 2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala

Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego. Fundacja Rozwoju Podhala Zapytanie ofertowe dot. utworzenia portalu internetowego Fundacja Rozwoju Podhala Spis treści Spis tabel... Spis rysunków... 1. Wstęp... 3 1.1. Informacje wstępne... 3 1.. Cel oraz założenia projektu...

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia - załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Dostosowanie i wdrożenie aplikacji przeznaczonej do prowadzenia rejestru dokumentów planistycznych

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia: Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa systemu zarządzania treścią (CMS) wraz z niezbędnymi licencjami, szkoleniami, wsparciem oraz jego instalacja, uruchomienie,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Przedstawione przez Wykonawcę rozwiązanie musi zakładać perspektywę cyfryzacji urzędu oraz rozwoju elektronicznych usług publicznych w ramach

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy.

Wymagany termin wykonania serwisu internetowego wraz z systemem zarządzania treścią (CMS): 35 dni roboczych od dnia podpisania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Wykonanie serwisu internetowego Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej poświęconego roli MPiPS w Programie Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Google Analytics

Przewodnik po Google Analytics Przewodnik po Google Analytics Spis treści Spis treści...2 Wstęp...4 1. Czym jest Google Analytics...5 1.1. Możliwości Google Analytics...5 1.1.1. ROI z reklam...5 1.1.2. Śledzenie multimedialne i wielokanałowe...5

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 84 SPIS ZAWARTOŚCI CZĘŚCI II: I. Wstęp... 4 I.1. Słownik terminów i skrótów... 4 II. Opis Przedmiotu Zamówienia... 7 II.1. Wstęp... 7 II.2. Przedmiot Zamówienia...

Bardziej szczegółowo

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników.

II. Motor baz danych SQL. a) Motor baz danych SQL w wersji umożliwiającej pracę SEOD dla 70 użytkowników. Załącznik Nr 1 Dostawa obejmuje: 1. Serwerowy system operacyjny dla 100 użytkowników CPV 32425000-8 2. Motor baz danych SQL CPV 30241100-1 3. System Elektronicznego Obiegi dokumentów CPV 64216000-3, dla

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Warszawa, sierpień 2014 + Raport pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi w 2013 r. i planowanymi w 2014 r. inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację

Bardziej szczegółowo

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH

PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH PROGRAM BADAŃ PRZESIEWOWYCH SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SI-PBP) Opracował: Zespół konsultantów ITTI Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Niniejszy dokument, w każdej postaci - w wersji drukowanej,

Bardziej szczegółowo