BADANIE OFERTY RYNKOWEJ nr 1/WROT/2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIE OFERTY RYNKOWEJ nr 1/WROT/2015"

Transkrypt

1 DPR-I BADANIE OFERTY RYNKOWEJ nr 1/WROT/2015 NAZWA ZADANIA Przeprowadzenie badania pn. Analiza stanu badań na temat lokalnych i regionalnych uwarunkowań rozwoju społeczno-gospodarczego województwa wielkopolskiego. INFORMACJE O ZAMAWIAJĄCYM Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Departament Polityki Regionalnej Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne ul. Szyperska 14, Poznań OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Uzasadnienie i cel badania Regiony europejskie stoją u progu waŝnych wyzwań. Charakter współcześnie dokonujących się przemian demograficznych, gospodarczych i środowiskowych coraz silniej oddziałuje, warunkuje i dynamizuje róŝnego rodzaju przekształcenia wewnętrzne. Wymusza to od instytucji wyznaczających kierunki rozwoju regionu konieczność stałego monitorowania zmieniających się uwarunkowań regionalnych i lokalnych oraz dopasowywania prowadzonych polityk do aktualnych wyzwań i potrzeb społeczności, gospodarki i środowiska. Istotnym elementem precyzyjności i efektywności prowadzonych polityk jest takŝe uczenie się na doświadczeniach, o których ogląd otwiera szansę na lepsze zrozumienie czynników warunkujących dane procesy. Tym samym zarówno wiedza i informacja o bieŝącej oraz dotychczasowej sytuacji społecznej, gospodarczej i środowiskowej odgrywa coraz waŝniejszą rolę dla skutecznego zarządzania rozwojem regionu. Taką rolę dostrzegł równieŝ Zarząd Województwa Wielkopolskiego, który z końcem 2013 r. powołał do istnienia Wielkopolskie Regionalne Obserwatorium Terytorialne komórkę analityczną odpowiedzialną za monitorowanie rozwój regionu. W wyniku pierwszych prac zrealizowanych przez WROT dostrzeŝono potencjał w zakresie inwentaryzacji i wykorzystania juŝ istniejących badań, opracowań i analiz dotyczących sytuacji społeczno-gospodarczej i środowiskowej, przeprowadzonych w odniesieniu do województwa wielkopolskiego. Integralnym zbiorem wymagającym inwentaryzacji jest równieŝ zasób róŝnego typu dokumentów strategicznych, wyznaczających obecne i planowane kierunki polityk sektorowych, a takŝe terytorialnych, przygotowanych na róŝnych

2 poziomach zarządzania rozwojem województwa, a takŝe ogólnokrajowych, odnoszących się do Wielkopolski. Proces ten powinien doprowadzić do wyszukania i zgromadzenia zinwentaryzowanych opracowań lub informacji identyfikujących ich dostępność w jednym konkretnym dla Województwa miejscu. Powstała w wyniku tego procesu Baza wiedzy będzie narzędziem słuŝącym róŝnym grupom zainteresowanych, tworzącym i realizującym polityki rozwoju, pozwalającym na szybki i kompleksowy dostęp do informacji na temat rozwoju regionu, ze szczególnym uwzględnieniem podziału tematycznego i terytorialnego. Inwentaryzacja pozwoli na identyfikację obszarów wiedzy o województwie naznaczonych niskim stopniem penetracji czyli tzw. białych plam wiedzy. Przyczyni się to do wyznaczenia potencjalnych poŝądanych przez region kierunków badań. Z kolei zgromadzony zbiór dokumentów strategicznych odnoszących się do Wielkopolski jako całości oraz jej poszczególnych obszarów lokalnych wzmocni zdolności monitorowania prowadzonych polityk. Istotnym narzędziem pozwalającym określić wspomniane białe plamy wiedzy będzie przygotowany w ramach zamówienia raport analityczny, dzięki któremu moŝliwa stanie się ocena stanu badań i dokumentów strategicznych w województwie wielkopolskim według poszczególnych dziedzin tematycznych, co w dalszej kolejności umoŝliwi wyznaczenie obszarów wymagających w przyszłości pogłębionych i skoncentrowanych badań/studiów. Wszelkie produkty realizowanego badania, a więc w szczególności raport analityczny oraz rozbudowana Baza wiedzy WROT, przybliŝą Województwo Wielkopolskie do proklamowanego w Unii Europejskiej podejścia do tworzenia polityk publicznych w oparciu o dowody, którymi są wszelkie wyniki i wnioski z badań, analiz, opracowań oraz z monitorowania dotychczasowych działań (ang. evidence-based policy making). 2. Zakres prac 2.1. Niniejsze Zadanie obejmuje następujące prace: A. Inwentaryzację dokumentów analitycznych i strategicznych o tematyce społecznej, gospodarczej i środowiskowej obejmujących swoim zakresem przestrzennym obszar województwa wielkopolskiego, wydanych począwszy od 1999 r. oraz umieszczenie wyników inwentaryzacji tj. pozyskanych informacji o dokumentach oraz dokumentów powszechnie dostępnych w formie cyfrowej, w zaprojektowanej Bazie danych. B. Stworzenie rozwiązań umoŝliwiających zarządzanie i korzystanie z Bazy danych, tj.: rozwiązania umoŝliwiającego późniejsze wyszukiwanie dokumentów dodanych do Bazy według róŝnego typu kryteriów, narzędzi umoŝliwiających późniejsze (tj. po zakończeniu zadania), samodzielne modyfikowanie i uzupełnianie powstałej Bazy danych przez Zamawiającego

3 mechanizmu eksportu Bazy danych na potrzeby monitorowania stanu dokumentów analitycznych i strategicznych w województwie wielkopolskim. C. Opracowanie raportu na temat stanu badań i dokumentów strategicznych w województwie wielkopolskim według dziedzin tematycznych, a takŝe zakresu przestrzennego i czasowego, wskazującego na obszary białych plam wiedzy nt. rozwoju regionu. 3. Uszczegółowienie prac 3.1. Inwentaryzacja dokumentów analitycznych i strategicznych (część A zadania) Ustalenia ogólne, kryteria wyszukiwania a) Jako dokumenty analityczne i strategiczne, będące przedmiotem inwentaryzacji rozumie się: badania, diagnozy, opracowania, ewaluacje, ekspertyzy, analizy, artykuły naukowe w czasopismach naukowych, monografie, prace habilitacyjne, prace doktorskie, dokumenty strategiczne 1. Wykonawca nie będzie inwentaryzował encyklopedii, atlasów, leksykonów lub innych dzieł ogólnotematycznych o znaczeniu ogólnokrajowym 2, gdzie poruszane kwestie na temat województwa wielkopolskiego są marginalne, tzn. w tytule ani w streszczeniu nie występuje Ŝadne słowo po którym moŝna by zidentyfikować, iŝ dotyczy województwa wielkopolskiego lub jednostek niŝszego rzędu. b) Wykonawca zinwentaryzuje zbiory (ksiąŝkowe i internetowe) w celu identyfikacji dokumentów analitycznych i strategicznych. Podstawowa, sporządzona przez Zamawiającego lista zbiorów znajduje się w załączniku A do BOR. Podane zbiory zostaną zweryfikowane i ewentualnie poszerzone przez Wykonawcę, który opracuje ostateczny kształt listy zbiorów i przedstawi go w Raporcie metodologicznym. Raport ten będzie wymagał akceptacji Zamawiającego. Model logiki procesu wyszukiwania został przedstawiony w załączniku D do 1 Kategoria ta nie obejmuje studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 2 Za wyjątkiem dokumentów strategicznych na poziomie kraju, które to powinny znaleźć się w powstałej Bazie danych.

4 BOR. W przypadku identyfikacji pozycji papierowej Wykonawca sprawdzi równieŝ jej dostępność w sieci Internet, w postaci moŝliwej do pozyskania, tj. w postaci pliku DOC lub PDF lub innego formatu, z którego moŝliwym jest zapisanie pliku do formatu DOC lub PDF. c) W wyniku procesu 3 wyszukiwania pozyskane zostaną informacje o dokumentach analitycznych i strategicznych, wydanych począwszy od 1999 r., w których przedmiotem są minimum: województwo wielkopolskie (NTS 2); podregiony województwa wielkopolskiego (NTS 3); powiaty województwa wielkopolskiego (NTS 4); gminy województwa wielkopolskiego (NTS 5) 4. Wykonawca wyszuka równieŝ opracowania, w których przedmiot stanowią aglomeracje, związki międzygminne i inne przestrzenie, na które składają się jednostki samorządu terytorialnego województwa wielkopolskiego. Lista wszystkich jednostek terytorialnych i przestrzeni, które zostaną objęte badaniem zostanie sporządzona w formie ostatecznej przez Wykonawcę i zaprezentowana w Raporcie metodologicznym, który wymaga akceptacji Zamawiającego. d) Wyszukane dokumenty analityczne i strategiczne wpisywać się będą w ogół zagadnień związanych z rozwojem społeczno-gospodarczym oraz tematyką środowiska. Zaproponowany przez Zamawiającego zakres tematyczny (w postaci listy terminów, na które składają się tytuły kategorii, podkategorii I i II stopnia oraz hasła kluczowe) wyszukiwanych dokumentów analitycznych i strategicznych znajduje się w załączniku B do niniejszego BOR, Niniejszy zakres tematyczny, zaproponowany przez Zamawiającego i odnoszący się do dokumentów analitycznych i strategicznych, Wykonawca obowiązany jest uznać jako zakres minimalny. Bazując na zweryfikowanym zakresie minimalnym, Wykonawca opracuje zakres ostateczny i przedstawi go w Raporcie metodologicznym. Zakres ostateczny, opracowany przez Wykonawcę, wymaga akceptacji Zamawiającego. o Zakres ostateczny zaproponowany przez Wykonawcę powinien uwzględniać co najmniej tytuły kategorii i podkategorii oraz uzupełniające hasła kluczowe. Przy uŝyciu wszystkich tych składowych, Wykonawca będzie dokonywał wyszukiwania i opisywania dokumentów analitycznych i strategicznych. Załącznik B do BOR zawiera równieŝ zaproponowany przez Zamawiającego 3 Zamawiający nie wyraŝa zgody na stosowanie automatycznego mechanizmu wyszukiwania dokumentów do powstałej Bazy danych. 4 Z uwzględnieniem następującego wyjątku: Wykonawca nie będzie gromadził dokumentów strategicznych na poziomie gmin.

5 układ drzewa kategorii grupujących terminy zakresu tematycznego minimum. Proponowany układ składa się z: listy kategorii, podkategorii 1-stopnia, podkategorii 2-stopnia. Załącznik zawiera ponadto przykład listy uzupełniających haseł kluczowych (dla Kategorii: przestrzeń, podkategorii I-stopnia: osadnictwo, podkategorii II-stopnia obszary miejskie ). Wykonawca będzie wyszukiwał dokumenty analityczne i strategiczne przy uŝyciu wszystkich terminów. o Wykonawca zweryfikuje zaproponowany przez Zamawiającego układ drzewa kategorii i podkategorii w kontekście słuszności jego budowy i na tej podstawie opracuje układ ostateczny. Zostanie on zaprezentowany w Raporcie metodologiczny, którym wymagać będzie akceptacji Zamawiającego. e) Minimalna oczekiwana liczba zinwentaryzowanych pozycji to wolumenów. Inwentaryzacja mniejszej liczby pozycji, poparta szczegółowym uzasadnieniem, wymagać będzie zgody Zamawiającego 6. f) W przypadku identyfikacji dokumentu analitycznego będącego częścią opracowania zbiorczego np. czasopisma naukowego Wykonawca pozyska i umieści w Bazie danych jedynie część tego opracowania (nie mniej niŝ cały artykuł) spełniającą wymagania określone w pkt kryteria wyszukiwania, chyba, Ŝe nie ma technicznej moŝliwości wyodrębnienia interesującej części. Kwestia ta wymaga doprecyzowania z Zamawiającym na etapie realizacji zadania, a w gestii Zamawiającego spoczywa ostateczna decyzja, które dokumenty będą kwalifikowane do Bazy danych, a które nie. g) W przypadku identyfikacji dokumentu strategicznego odnoszącego się do Wielkopolski jedynie w części, tj. strategii ponadregionalnej lub strategii krajowej, Wykonawca pozyska i umieści w Bazie danych cały ten dokument. Do zbioru nie będą dołączanie strategie opracowane dla innych województw Szkielet Bazy danych karty dokumentu analitycznego lub/i strategicznego Część informacyjna karty dokumentu analitycznego lub/i strategicznego a) Informacje pozyskane w wyniku inwentaryzacji dokumentów analitycznych i strategicznych, będą umieszczane w tzw. karcie dokumentu analitycznego i/lub 5 W przypadku niepodpisania do dnia 30 kwietnia 2015 r. Umowy na realizację przedmiotowego badania, pomiędzy Zamawiającym Wykonawcą z winy Zamawiającego, liczba ta będzie zmniejszana o 32 pozycje za kaŝdy dzień roboczy opóźnienia w podpisaniu Umowy. 6 Zamawiający ustanawia priorytet archiwizacji (przede wszystkim) najbardziej aktualnych dokumentów analitycznych i strategicznych. Dlatego Wykonawca rozpocznie prace od wyszukiwania dokumentów najbardziej aktualnych, podąŝając w stronę wyszukiwania dokumentów najstarszych (wydanych w 1999 r.). W przypadku zidentyfikowania 3000 dokumentów tj. 75% załoŝonej wartości i przystąpienia do wyszukiwania dokumentów wydanych wcześniej niŝ w 2007 r. Wykonawca skontaktuje się z Zamawiającym i przedstawi propozycję mechanizmu dalszej selekcji dokumentów, tak aby pozyskać moŝliwie najwaŝniejsze opracowania wobec zmniejszających się zasobów.

6 strategicznego. Jedna karta dokumentu analitycznego i/lub strategicznego odpowiada jednemu opublikowanemu dokumentowi. b) Karty dokumentów analitycznych i strategicznych będą stanowiły podstawową strukturę rekordów, tworząc: Bazę danych (dalej jako Baza danych), z której korzystanie i zarządzanie przez Zamawiającego, a takŝe wszelkie zagadnienia funkcjonalno-techniczne zostały opisany w pkt. 3.2 BOR c) W przypadku odnalezienia dokumentu analitycznego lub/i strategicznego spełniającego wskazane w pkt BOR kryteria wyszukiwania, Wykonawca pozyska i zarchiwizuje następujące informacje identyfikujące ten dokument (według informacji zawartej w tytule, słowach kluczowych, streszczeniu lub w wyniku przeglądu tego dokumentu) i umieści je w karcie dokumentu analitycznego lub/i strategicznego. d) Lista elementów identyfikujących opracowanie analityczne pod kątem informacyjnym obejmuje minimum: rodzaj dokumentu, zgodny z typologią podaną w pkt lit a BOR; tytuł dokumentu; autora lub/i autorów dokumentu; redakcję w przypadku gdy jest dokument jest częścią zbioru; rok publikacji dokumentu; wydawcę tego dokumentu; zleceniodawcę dokumentu, w przypadku jeśli dokument został zlecony przez instytucję lub urząd 7 ); numer ISBN, ISSN; szczegółową lokalizację fizyczną dokumentu, w przypadku jeśli niemoŝliwym byłoby jego pozyskanie w wersji cyfrowej lub nie istniał link do tego dzieła w Internecie: w pierwszej kolejności Wykonawca sprawdzi lokalizację dokumentu w poznańskich bibliotekach, w przypadku fizycznej lokalizacji dokumentu w bibliotece Wykonawca zidentyfikuje równieŝ czy istnieje moŝliwość jego wypoŝyczenia dla władz samorządowych, czy jedynie jest on dostępny na miejscu w czytelni; poda informację według następującego schematu (np. Biblioteka XYZ w mieście XYZ, ul. XYZ, nr pozycji: XYZ, moŝliwość wypoŝyczenia TAK/NIE), w przypadku braku dokumentu w Bibliotece Wykonawca wskaŝe, Ŝe dostępność występuje jedynie przez wydawnictwo; wersję językową dokumentu; 7 Jeśli zleceniodawcą dokumentu był np. Wojewódzki Urząd Pracy, który zlecił go firmie XYZ, Wykonawca badania umieści informacje o WUP w polu zleceniodawca, a informację o firmie XYZ w polu Wykonawca badania.

7 liczbę stron; w przypadku opracowania zbiorczego informacje, na których stronach znajduje się właściwy fragment. Wszelkie uwagi i propozycje Wykonawcy co do listy elementów identyfikujących dokumenty analityczne i/lub strategiczne pod kątem informacyjnym zostaną zaprezentowane w Raporcie metodologicznym. e) KaŜdy dokument zostanie oznaczony pod kątem merytorycznym poprzez: przyporządkowanie go do co najmniej jednej kategorii tematycznej, zgodnej załącznikiem B do BOR (pozycje podkreślone) lub zgodnej z nowym modelem (zakresu tematycznego i drzewa kategorii), który Wykonawca zaproponuje zgodnie z zapisami określonymi w pkt ppkt. BOR do opisania charakterystyki dokumentów Wykonawca będzie stosował systematykę przyjętego drzewa kategorii z uwzględnieniem podanej hierarchii haseł [W przypadku wyboru drzewa kategorii zaproponowanego przez Zamawiającego w niniejszym BOR: Wykonawca, odnajdując dokument wpisujący się w podkategorię 2- stopnia pt. obszary miejskie, umieści równieŝ informacje o tym, iŝ dokument kwalifikuje się do kategorii: Przestrzeń i podkategorii 1- stopnia: Osadnictwo. Wykonawca, w przypadku uznania za stosowne, moŝe przyporządkowywać dokument do kilku kategorii 1- stopnia i 2-stopnia. W przypadku, gdy opracowanie wpisuje się w zakres 3 kategorii (Przestrzeń, Społeczeństwo i Gospodarka), zostanie ono sklasyfikowane jako opracowanie o zakresie ogólnym (przykładem takich opracowań są np. diagnozy rozwoju regionu)]; przyporządkowanie mu słów kluczowych minimum 2 słowa/wyraŝenia kluczowe dotyczące tematu dokumentu zgodne ze słowami kluczowymi wymienionymi w uszczegółowionym zakresie tematycznym w załączniku B do BOR (pozycje podkreślone i niepodkreślone) lub zgodne z nowym modelem (zakresu tematycznego i drzewa kategorii), który Wykonawca zaproponuje, zgodnie z zapisami określonymi w pkt ppkt. d. BOR; słowa kluczowe określające terytorium analizowane w opracowaniu: czy dokument analityczny obejmuje obszar całego regionu, poszczególnych podregionów NTS 3, czy dotyczy jednostki i/lub jednostek innego podziału, np. gmin (NTS 5) lub powiatów (NTS 4) w przypadku identyfikacji badania zrealizowanego do kilku gmin (kilka NTS 5) Wykonawca umieści informacje o wszystkich tych gminach; analizowany w dokumencie okres czasowy (jeŝeli występuje on w tytule pracy, jego streszczeniu lub w innym towarzyszącym opisie). Wszelkie uwagi i propozycje Wykonawcy co do listy elementów identyfikujących dokumenty analityczne i/lub strategiczne pod kątem merytorycznym zostaną

8 zaprezentowane w Raporcie metodologicznym. f) Pozyskane informacje o kaŝdym dokumencie analitycznym i/lub strategicznym Wykonawca będzie systematycznie umieszczał w Bazie danych, o której mowa w pkt BOR. Wykonawca będzie identyfikował potencjalne duplikaty kart dokumentów analitycznych i strategicznych odwołujących się do tego samego dokumentu analitycznego lub/i strategicznego i dokonywał bieŝącej eliminacji pozycji powielających juŝ istniejące Kopie cyfrowe dokumentów analitycznych i strategicznych. Wykonawca do kaŝdej karty dokumentu analitycznego lub/i strategicznego będzie dodawał znalezione w formie cyfrowej dokumenty analityczne oraz wersje cyfrowe dokumentów ksiąŝkowych, dostępne bezpłatnie według następującej logiki: w pierwszej kolejności, jeśli tylko jest taka moŝliwość, Wykonawca załączy dokument analityczny w formie cyfrowej, w pliku w formacie PDF i formacie DOC, DOCX lub RTF (jeśli format DOC, DOCX lub RTF jest formatem macierzystym) jako dokument dostępny bezpłatnie, który moŝna pozyskać do Bazy danych rozumie się taki dokument, który moŝna bez uiszczania opłaty zapisać na nośniku zewnętrznym za pomocą podanego na stronie hyperlinka do tego dokumentu lub gdy otwiera się on w przeglądarce lub oprogramowaniu komputerowym, umoŝliwiając jego zapisanie na dysku komputera, w przypadku dostępności dokumentu analitycznego lub/i strategicznego zapisanego w formacie DOC, DOCX, lub RTF Wykonawca doda do karty dokumentu analitycznego lub/i strategicznego plik w format macierzystym, a takŝe plik w formacie PDF (po przekonwertowaniu pliku macierzystego), w przypadku dostępności dokumentu analitycznego lub/i strategicznego w innym niŝ PDF i DOC, DOCX lub RTF, Wykonawca zapisze plik/pliki do formatu PDF i doda go do karty dokumentu analitycznego lub/i strategicznego (nie dodając jednocześnie do Bazy dokumentu macierzystego), w przypadku załączania plików w formacie PDF, gdy plik zajmuje powyŝej 50 MB a liczba stron wynosi mniej niŝ 200, Wykonawca podejmie próbę zmniejszenia rozmiaru tego pliku do tego stopnia, aby był on czytelny dla Zamawiającego. MoŜe do tego uŝyć narzędzia powtórnego zapisania pliku do formatu PDF o niŝszej jakości, zachowując jego czytelność;

9 w drugiej kolejności, gdy nie ma moŝliwości załączenia pliku/plików 8 w formie cyfrowej, Wykonawca umieści w karcie dokumentu analitycznego lub/i strategicznego hyperlink/hyperlinki 9 do tego dzieła lub do bezpośredniej strony/stron internetowych zawierających ten dokument w przypadku moŝliwości pozyskania (bez uiszczania opłaty) abstraktu dzieła, Wykonawca umieści je w karcie dokumentu analitycznego; gdy dokument nie będzie dostępny w Internecie w formie cyfrowej, Wykonawca w karcie dokumentu analitycznego lub/i strategicznego poda dokładną lokalizację wersji papierowej opracowania (np. Biblioteka XYZ w mieście XYZ, ul. XYZ, nr pozycji: XYZ, moŝliwość wypoŝyczenia TAK/NIE). Szczegółowy opis logiki w zakresie wyszukiwania dokumentów, a takŝe postępowania w przypadku znalezienia bądź nieznalezienia wersji cyfrowej dokumentu analitycznego lub/i strategicznego, znajduje się w załączniku D do BOR Stworzenie rozwiązań umoŝliwiających wyszukiwanie, modyfikowanie, uzupełnianie i eksportowanie zawartości Bazy danych (część B zadania, dalej jako: zarządzanie i korzystanie z Bazy danych lub system zarządzania i korzystania z Bazy danych ) Informacje ogólne na temat specyfikacji zarządzania Bazą danych a) Jednym z produktów powstałych w wyniku inwentaryzacji dokumentów analitycznych i strategicznych, w tym równieŝ tych dostępnych w formie cyfrowej, będzie Baza danych. Tworzą ją zinwentaryzowane dokumenty analityczne i/lub strategiczne (tj. informacje o tych dokumentach oraz dokumenty dostępne w formie cyfrowej) widniejące w Bazie danych jako karty dokumentów analitycznych i/lub strategicznych. b) Baza danych ma postać cyfrową tak, aby po zakończeniu badania moŝliwym było jej dalsze zarządzanie i wykorzystywanie. c) Zarządzanie i korzystanie z Bazy danych przez Zamawiającego będzie się odbywało za pomocą strony internetowej dostępnej przez przeglądarkę internetową. d) Poprzez korzystanie i zarządzanie Bazą danych rozumie się: wyszukiwanie dokumentów analitycznych i strategicznych według specyficznych kryteriów i sposobów, 8 Brak moŝliwości załączenia pliku/plików moŝe występować w sytuacji, gdy dostęp do dokumentu jest płatny 9 W przypadku gdy Wykonawca odnalazł więcej niŝ jeden hyperlink do tego dzieła lub do bezpośredniej strony internetowej zawierającej ten dokument, umieści dodatkowe hyperlink/hyperlinki w karcie dokumentu analitycznego.

10 modyfikowanie (w tym uzupełnianie) zawartości Bazy danych, równieŝ po zakończeniu zadania, eksportowanie zawartości Bazy danych w celu późniejszego wykorzystania znajdujących się w niej danych do analiz stanu badań i dokumentów strategicznych dotyczących regionu 10, e) Do stworzenia systemu zarządzania i korzystania z Bazy danych Wykonawca zastosuje rozwiązania oparte na otwartym oprogramowaniu (open-source), rozwiązania komercyjne lub rozwiązania własne. źródło zastosowanych rozwiązań dla stworzenia systemu zarządzania i korzystania z Bazy danych musi być jawne dla Zamawiającego, aby był on w stanie prześledzić jego działanie pod kątem bezpieczeństwa, a takŝe mógł ten system rozbudowywać w przyszłości. Zabronione jest korzystanie z mechanizmów szyfrujących typu ioncube. system zarządzania i korzystania z Bazy danych i uŝyte w nim rozwiązania zostaną udostępnione Zamawiającemu, który po wykonaniu zadania będzie posiadał nieograniczone czasowo prawa do ich wykorzystywania i modyfikowania. zaprojektowany system zarządzania i korzystania z Bazy danych zostanie przekazany Zamawiającemu w taki sposób, aby Zamawiający otrzymał osobno: sam system zarządzania i korzystania z Bazy danych (tj. rozwiązania umoŝliwiające wyszukiwanie, modyfikowanie, uzupełnianie i eksportowanie zawartości Bazy danych) osobno zawartość Bazy danych, tj. zebrane dokumenty analityczne i strategiczne (rekordy). f) Lista funkcjonalności systemu zarządzania i korzystania z Bazy danych, opisana w pkt , oraz elementy opisane w BOR Interfejs Bazy danych, pkt BOR Uprawnienia dostępu i BOR - wymagania techniczne mają charakter propozycji Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rezygnację, modyfikację lub dodanie poszczególnych nowych elementów podczas realizacji zadania: wysunięte przez Wykonawcę propozycje dodania, modyfikacji lub rezygnacji z wymienionych w całym rozdziale 3.2 BOR funkcjonalności minimum, będą wymagały przedstawienia stosownej argumentacji przez Wykonawcę i uzyskania akceptacji Zamawiającego. Wszelkie koncepcje Wykonawcy w tym zakresie, odnoszące się do zaproponowanych wymogów określonych w BOR, zostaną przedstawione w Raporcie metodologicznym. na etapie Raportu metodologicznego nie jest wymagane przedstawienie 10 Idea działania tej funkcjonalności odnosi się do pkt BOR. Poprzez tę funkcjonalność Zamawiający będzie chciał mieć moŝliwość eksportowania Bazy danych do pliku XLS, który umoŝliwi późniejsze samodzielne tworzenie raportów, o których mowa w pkt BOR.

11 layoutów rozwiązań, o czym mowa w pkt BOR ppkt. d Funkcjonalności W zakresie przeglądania a) Podstawowym narzędziem korzystania Bazy danych będzie wyszukiwarka zawartości Bazy danych. b) Wyszukiwarka będzie oferowała moŝliwość samodzielnego wpisywania dowolnych wyraŝeń identyfikujących dokument analityczny. c) Wyszukiwarka będzie działała w oparciu o wyszukiwanie podstawowe i zaawansowane. d) Wyszukiwarka podstawowa będzie wyszukiwała karty dokumentów analitycznych i strategicznych po tytule tych dokumentów (w przypadku dokumentów dostępnych w systemie w postaci plików PDF). e) Wyszukiwarka będzie oferowała zaawansowane wyszukiwanie, które uŝytkownik będzie mógł wybrać. Pojawi się ono po kliknięciu wybranego elementu zaproponowanego przez Wykonawcę. f) Zaawansowane Wyszukiwanie dokumentów analitycznych i strategicznych za pomocą wyszukiwarki będzie odbywało się po jednym lub kilku dobrowolnie wybranych elementach identyfikujących opracowanie, wymienionych w pkt lit d i f BOR. g) KaŜdy element wymieniony w pkt lit. d i f BOR stanowić będzie osobne pole wyszukiwarki. Pole wyszukiwarki jest przypisane do konkretnego elementu i umoŝliwia wyszukiwanie w obrębie wartości w ramach tego elementu (np. po wpisaniu danej frazy do pola autor, wyszukiwarka wyszukuje po autorach dokumentów): a. w przypadku pól umoŝliwiających wybór: kategorii lub podkategorii, lokalizacji dokumentu, wersji językowej i zleceniodawcy, uŝytkownik przeglądający będzie wybierał hasła z listy rozwijanej lub w inny zaproponowany przez Wykonawcę (i akceptowany przez Zamawiającego) sposób umoŝliwiający wybór haseł tylko spośród dostępnej w Bazie danych listy haseł dostępnej dla tego elementu identyfikującego opracowanie analityczne. b. przykładowe rozwiązania w tym zakresie zawiera załącznik G do BOR. h) W przypadku dowolnego wyszukiwania (podstawowego lub zaawansowanego) wyszukiwarka będzie posiadała filtry umoŝliwiające, w przypadku znaczącej liczby znalezionych pozycji, lepsze dopasowanie wyników wyszukiwania do potrzeb przeglądającego. Zadaniem filtrów będzie równieŝ grupowanie elementów podobnych do siebie, zawierających ten sam element identyfikujący (np. pozycji sklasyfikowanych jako dotyczące powiatu poznańskiego). Filtry zostaną oparte o elementy wymienione pkt lit. d i f BOR. Obok kaŝdego elementu wyświetlającego się w filtrze (np. filtr: terytorium, element: powiat poznański) będzie

12 podawana liczba znalezionych dokumentów analitycznych i strategicznych. Proponowany schemat działania filtrów obrazuje załącznik E do BOR. PoniŜsza lista prezentuje listę filtrów minimum i wymagać będzie weryfikacji (oraz zaproponowania listy ostatecznej) przez Wykonawcę w Raporcie metodologicznym: rodzaj dokumentu analitycznego lub/i strategicznego; autor lub/i autorzy dokumentu; rok publikacji dokumentu; wydawca tego dokumentu; zleceniodawca dokumentu, w przypadku jeśli dokument został zlecony przez instytucję lub urząd); lokalizacja fizyczna dokumentu z podziałem na: dostępność w postaci pliku w Bazie danych, dostępność w Internecie za pomocą hyperlinka, inna dostępność (po zaznaczeniu tej dostępności rozwija się drzewo ze wskazanymi konkretnymi lokalizacjami); kategoria tematyczna, zgodna z hierarchią drzewa kategorii i podkategorii opisanego w załączniku B do BOR; tematyczne słowa kluczowe (zgodne ze słowami kluczowymi wymienionymi w uszczegółowionym zakresie tematycznym w załączniku B do BOR); słowa określające terytorium analizowane w opracowaniu; czy dokument analityczny obejmuje obszar całego regionu, poszczególnych podregionów NTS4, czy dotyczy jednostki i/lub jednostek innego podziału, np. gmin (NTS5) lub powiatów (NTS4)?; analizowany w dokumencie zakres czasowy 11. i) Wyszukiwarka będzie posiadała następujące mechanizmy wyszukiwania: w przypadku wpisania kilku słów do któregoś z pól wyszukiwarki, wyszukiwarka wyszuka tylko te pozycje, gdzie występują wszystkie słowa; w przypadku wpisania kilku słów do pola, wyszukiwarka wyszuka te pozycje, gdzie występują chociaŝ niektóre słowa, z moŝliwością zaznaczenia, które 11 W przypadku wyszukiwania okresu czasowego dokumentów analitycznych intencją Zamawiającego jest, aby w przypadku wpisania w pole wyszukiwarki roku np. 2005, system wyszukał dokumenty opisane jako odnoszące się do 2005 r. oraz lat np , gdzie rok 2005 teŝ jest objęty badaniem.

13 słowa poszukiwana pozycja musi posiadać obowiązkowo; w przypadku wpisania sentencji słów w cudzysłowie, wyszukiwarka zwróci tylko te pozycje, gdzie wszystkie podane słowa znajdują się w danym elemencie w takim samym układzie; w przypadku wpisania słowa lub słów niepoŝądanych 12 obok słowa lub słów poŝądanych, przeglądarka wyszuka tylko te pozycje które zawierają słowa poŝądane z wyłączeniem pozycji, w których znalazły się słowa niepoŝądane; w przypadku identyfikacji, iŝ zakres czasowy danego dokumentu analitycznego lub/i strategicznego zawiera się w okresie kilku lat, np , dokument ten powinien się pojawić w wynikach wyszukiwania, w przypadku jeśli w kryteriach wyszukiwania wpisany był np. rok 2005 lub okres j) Integralną częścią wyszukiwania będzie równieŝ moŝliwość przeglądania indeksów wszystkich dostępnych dokumentów analitycznych i strategicznych: indeks umoŝliwia przeglądanie wszystkich pozycji w Bazie według klucza grupującego i sortującego; Zamawiający przedstawia dwie drogi dostępu uŝytkowników do moŝliwości przeglądania indeksów. pierwsza droga zakłada dostęp w postaci odsyłacza do indeksowania według danego klucza, znajdujący się na głównej stronie wyszukiwarki, pod polem umoŝliwiającym wyszukiwanie w obrębie danego elementu (np. kliknięcie w hyperlink Indeks dla Autorzy pod polem wyszukiwarki autorzy, umoŝliwi przejście do strony gdzie wyświetleni zostaną np. wszyscy autorzy według nazwiska, a następnie przyporządkowane im pozycje według tytułu). Schemat pierwszej drogi przedstawiony jest w załączniku nr C do BOR. druga droga zakłada przejście za pomocą przycisku zlokalizowanego na głównej stronie wyszukiwarki do nowej podstrony internetowej. Będzie ona posiadała moŝliwość wyboru elementu identyfikującego który stanowił będzie klucz indeksowania np. kategorie i podkategorie. Po wybraniu tego elementu będzie moŝna dodawać kolejne elementy indeksowania takie jak np. tytuły, okres czasowy, 12 Jako słowa niepoŝądane rozumie się takie słowa, które mają tendencję do występowania wraz z szukanymi frazami, lecz w innym kontekście. Stwarza to ryzyko odnajdywania pozycji odmiennych od poszukiwanych przez uŝytkownika przeglądającego. Do zobrazowania tego zjawiska moŝna podać przykład poszukiwania przez uŝytkownika przeglądającego np. diagnoz, w rozumieniu dokumentów analitycznych o rozwoju społecznogospodarczym lub środowisku. Jeśli wyszukujący nie wskaŝe w Ŝaden sposób, Ŝe jego intencją jest wyszukanie diagnoz w takim rozumieniu to bardzo prawdopodobnym jest, Ŝe wyszukiwarka znajdzie wiele wyników zawierających to hasło kluczowe, ale w kontekście np. słuŝby zdrowia, gdzie termin diagnoza jest terminem bardzo istotnym i często wyszukiwanym. Tym samym umieszczenie w potencjalnej rubryce o tytule słowo niepoŝądane wyraŝeń np. zdrowotna, medyczna wykluczy z rekordów wyszukiwania pozycje, gdzie wyszukiwarka zidentyfikowała współwystępowanie słowa szukanego ( diagnoza ) obok słów niepoŝądanych ( zdrowotna, medyczna ), pozostawiając pozostałe pozycje.

14 terytorium itp. Wykonawca w Raporcie metodologicznym wskaŝe na wybór najlepszej jego zdaniem drogi dojścia do moŝliwości przeglądania indeksowania; bez względu na wybór drogi przeglądania indeksów Zamawiający będzie miał moŝliwość przeglądania Bazy danych według następujących indeksów, zgodnych z elementami wymienionymi w pkt lit. d i f BOR: indeks rodzaju dokumentu, zgodny z typologią podaną w pkt lit a BOR, umoŝliwi wyświetlenie w pierwszej kolejności dostępnych w Bazie danych rodzajów dokumentów a następnie pasującym im tytułom. Po kliknięciu tytułu nastąpi przejście do karty dokumentu analitycznego lub/i strategicznego. indeks tytułu dokumentu umoŝliwi wyświetlenie tytułów według alfabetu. Po kliknięciu tytułu nastąpi przejście do karty dokumentu analitycznego lub/i strategicznego. indeks autorów (z wyróŝnieniem wszystkich autorów, gdy w danym dokumencie jest ich kilku); umoŝliwi wyświetlenie wszystkich autorów według nazwiska, a następnie przyporządkowanych im pozycji według tytułu. Po kliknięciu tytułu nastąpi przejście do karty dokumentu analitycznego lub/i strategicznego. indeks roku publikacji dokumentu umoŝliwi wyświetlenie wszystkich dokumentów pogrupowanych latami. Po kliknięciu dowolnego roku publikacji pojawią się tytuły dostępnych w Bazie danych publikacji. Po kliknięciu tytułu nastąpi przejście do karty dokumentu analitycznego lub/i strategicznego. indeks wydawcy dokumentu umoŝliwi wyświetlenie wszystkich dokumentów pogrupowanych wydawcami. Po kliknięciu dowolnego wydawcy przeglądającemu ukaŝą się tytuły dokumentów pogrupowane według wydawcy. Po kliknięciu tytułu nastąpi przejście do karty dokumentu analitycznego lub/i strategicznego. indeks zleceniodawcy dokumentu, umoŝliwi wyświetlenie wszystkich zleceniodawców dokumentów znajdujących się w Bazie danych. Po kliknięciu na danym zleceniodawcy, pojawią się tytuły publikacji przyporządkowane temu zleceniodawcy. Po kliknięciu tytułu nastąpi przejście do karty dokumentu analitycznego lub/i strategicznego. indeks lokalizacji fizycznej dokumentu, umoŝliwi wyświetlenie wszystkich lokalizacji dokumentów znajdujących się w Bazie danych. Po kliknięciu na daną lokalizację, przeglądający będzie miał dostęp do tytułów wszystkich pozycji znajdujących się w Bazie i pogrupowanych według miejsca lokalizacji. Po kliknięciu tytułu

15 nastąpi przejście do karty dokumentu analitycznego lub/i strategicznego. indeks kategorii i podkategorii tematycznych umoŝliwi wyświetlenie wszystkich kategorii i podkategorii dokumentów znajdujących się w Bazie danych. Po kliknięciu na daną lokalizację, przeglądający będzie miał dostęp do tytułów wszystkich pozycji znajdujących się w Bazie danych i pogrupowanych według kategorii i podkategorii. Po kliknięciu tytułu nastąpi przejście do karty dokumentu analitycznego lub/i strategicznego. indeks wybranego słowa kluczowego umoŝliwi wyświetlenie wszystkich słów kluczowych dokumentów znajdujących się w Bazie danych. Po kliknięciu na daną lokalizację, przeglądający będzie miał dostęp do tytułów wszystkich pozycji znajdujących się w Bazie danych i pogrupowanych według słów kluczowych. indeks słów kluczowych określających terytorium analizowane w opracowaniu umoŝliwi wyświetlenie wszystkich słów kluczowych określających terytorium analizowane w opracowaniu. Po kliknięciu na dane słowo kluczowe, przeglądający będzie miał dostęp do tytułów wszystkich pozycji znajdujących się w Bazie danych i pogrupowanych według tych słów kluczowych. indeks okresów czasowych według roku umoŝliwi wyświetlenie wszystkich lat, dla których przygotowano dokumenty analityczne znajdujące się w Bazie danych. Po wybraniu konkretnego roku lub przedziału lat przeglądający będzie miał dostęp do tytułów wszystkich pozycji znajdujących się w Bazie danych i pogrupowanych według tego roku lub okresu czasowego; indeksy będą aktualizowały się w sposób automatyczny za kaŝdym razem, gdy do Bazie danych zostanie dodane nowy dokument analityczny; przeglądający będzie mógł wybrać interesujący go indeks, a po kliknięciu zobaczyć sklasyfikowane pod nim dalsze elementy (np. po kliknięciu na indeks autorów, pojawią się wszystkie dokumenty analityczne w Bazie danych ułoŝone i pogrupowane według autorów). Kliknięcie na autora powoduje zobaczenie pozycji po tytułach zgrupowanych dla tego autora. Proponowane działanie indeksowania w przypadku indeksu dla autorów obrazuje załącznik H do BOR; w przypadku indeksu kategorii i podkategorii, zachowana powinna zostać struktura indeksowania według hierarchii zaprezentowanej w drzewie haseł zgodnej z załącznikiem B do niniejszego BOR, tj. po kliknięciu na indeks kategorii, przeglądający powinien ujrzeć drzewo kategorii, następnie po kliknięciu odpowiedniej kategorii, drzewo podkategorii 1-stopnia, następnie

16 2-stopnia itd. i uzyskać w konsekwencji listę tytułów dla tej n-podkategorii. Proponowany schemat działania mechanizmu indeksowania w przypadku kategorii i podkategorii zawiera załącznik I do BOR; obok kaŝdej pozycji w indeksie będzie podawana liczba znalezionych pozycji w ramach tej grupy (np. w wyniku ukazania się indeksu autorów, obok kaŝdego z autorów widoczna będzie liczba dokumentów analitycznych i strategicznych przyporządkowanych temu autorowi, por. załącznik H do BOR); w kaŝdym przypadku w wynikach wyszukiwania będą dostępne filtry umoŝliwiające doprecyzowanie wyników wyszukiwania do potrzeb przeglądającego (zgodne z elementami wymienionymi w pkt lit. d i f BOR). Obok kaŝdego elementu w filtrze będzie podawana liczba znalezionych pozycji. Zasady obowiązujące działanie filtrów zostały opisane w ppkt. g. W przypadku wybrania sposobu indeksowania według autorów, dodatkowy filtr autorów nie będzie dostępny. k) UŜytkownik moŝe określić ile pozycji wyszukiwania będzie prezentowanych na pojedynczej stronie. l) Szeregowanie wyników będzie odbywało się według cyfr począwszy od najmniejszej, a następnie według liter alfabetu. m) W przypadku, gdy wyniki wyszukiwania będą zawierały większą liczbę pozycji od określonej przez uŝytkownika (np. 20, podczas gdy uŝytkownik zaznaczył, Ŝe na jednej stronie powinno znaleźć się 10), wyszukiwarka będzie automatycznie dodawała kolejne hyperlinki do podstron z dalszymi pozycjami wyszukiwania w formacie 1,2,3 itd. n) Mechanizmy przeglądania zostaną zaprojektowane w taki sposób, aby po zakończeniu zadania, Zamawiający miał moŝliwość zlecenia w ramach innego zamówienia stworzenia dodatkowej funkcjonalności, jaką jest moŝliwość przeszukiwania zawartości dokumentów znajdujących się w Bazie danych. a. Wyszukiwarka będzie umoŝliwiała dodanie pola umoŝliwiającego szukanie po treści dokumentów, których struktura zezwala na wyszukiwanie treści. o) Wszelkie propozycje Wykonawcy co do udoskonaleń mechanizmów przeglądania wymagają akceptacji Zamawiającego Mechanizmy w zakresie uzupełniania (w tym modyfikowania) Bazy danych a) Mechanizmy uzupełniania (w tym modyfikowania) zawartości Bazy danych, tj. dodawania nowych, usuwania i modyfikowania istniejących kart dokumentów analitycznych i strategicznych w Bazie danych będą oparte na systemie formularzy.

17 b) KaŜda karta dokumentu analitycznego lub/i strategicznego będzie mogła być swobodnie edytowana w pełnym zakresie 13 przez określonych uŝytkowników według schematu uprawnień, o których mowa w pkt BOR. c) Formularze muszą umoŝliwiać nieograniczone dodawanie róŝnych haseł do kaŝdego z elementów podanych w pkt. mowa w pkt BOR lit. d i f. d) Formularze muszą umoŝliwiać dodawanie plików oraz hyperlinków do kart dokumentów analitycznych i strategicznych, o czym mowa w pkt BOR lit. c i d. e) Wszelkie mechanizmy edycji kart dokumentów analitycznych i strategicznych będą moŝliwe dla Zamawiającego, zgodnie ze schematem uprawnień, bezterminowo, tj. równieŝ po realizacji Zadania. f) Proponowany model mechanizmów edycji karty dokumentu analitycznego lub/i strategicznego został zaprezentowany w załączniku F do BOR. Wszelkie propozycje Wykonawcy co do udoskonaleń modelu mechanizmów edycji karty dokumentu analitycznego lub/i strategicznego zostaną przedstawione w Raporcie metodologicznym i wymagają akceptacji Zamawiającego. g) Zamawiający będzie miał moŝliwość: a. dodawania nowych, usuwania 14 i modyfikowania całego drzewa kategorii i podkategorii, b. dokonywania przesunięć w obrębie drzewa kategorii i podkategorii np. przesuwania podkategorii I-stopnia znajdującej się w kategorii Przestrzeń, do kategorii I-stopnia w obrębie kategorii Społeczeństwo, c. tworzenia nowych elementów identyfikujących dokumenty analityczne (ponad te elementy wskazane w pkt BOR lit d i f) W zakresie eksportu Bazy danych a) Istotnym elementem Bazy danych będzie narzędzie umoŝliwiające Zamawiającemu eksport całej Bazy danych dokumentów analitycznych i strategicznych do pliku w formacie.xls na potrzeby tworzenia własnych raportów monitorujących stan badań regionalnych w województwie wielkopolskim równieŝ po zakończeniu zadania. b) Zamawiający będzie mógł eksportować zawartość Bazy danych i na ich podstawie opracowywać raporty na temat stanu badań w regionie. W tym celu Wykonawca stworzy projekt mechanizmu eksportu Bazy danych, zawierający wszystkie elementy opisujące dany dokument, które zostały dodane do Bazy wg stanu przed dokonaniem eksportu. c) Narzędzie eksportu Bazy danych będzie wywoływane z poziomu interfejsu 13 Zamawiający będzie miał moŝliwość m.in. zmiany kategorii do której przypisany jest dokument, dodania nowych kategorii do których zostanie dopisany dokument, zmiany pozostałych parametrów opisujących kartę dokumentu analitycznego. 14 Za wyjątkiem usuwania kategorii, do których zostały przypisane juŝ dane dokumenty. W tym przypadku Zamawiający powinien mieć prawo zmiany nazwy kategorii, co nie będzie powodowało usunięcia dotychczasowych, przypisanych do tej kategorii dokumentów.

18 uŝytkownika poprzez stronę internetową. d) W kontekście struktury pliku propozycją Zamawiającego jest, aby kaŝda pozycja, tj. karta dokumentu analitycznego i/lub strategicznego, była jednym wierszem w pliku.xls, a jej poszczególne cechy opisujące były umieszczane w poszczególnych kolumnach (kaŝda cecha jako osobna kolumna). Wykonawca odniesie się do tej propozycji w Raporcie metodologicznym przedstawiając swoją ewentualną wizję kształtu pliku. Ostateczny projekt struktury eksportowanych plików wymagać będzie akceptacji Zamawiającego Interfejs Bazy danych a) Wykonawca zaprojektuje layout strony głównej wyszukiwarki i jej podstron. Minimalny zakres informacji koniecznych do uwzględnienia na ekranie głównym przeglądarki znajduje się w załączniku C do BOR. Stworzona przez Wykonawcę wersja cyfrowa strony głównej wyszukiwarki wymaga akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, iŝ moŝe zgłaszać swoje uwagi do layoutu. b) Wykonawca zaprojektuje layout panelu administracyjnego, układu prezentującego rezultaty wyszukiwania, formularzy i innych elementów niezbędnych do uruchomienia usług o których mowa w niniejszym BOR. Stworzone przez Wykonawcę layouty wymagają akceptacji Zamawiającego. Zamawiający zastrzega, iŝ moŝe zgłaszać swoje uwagi do layoutów. c) W przypadku Uwag do layoutów Zamawiający informuje, Ŝe nie zgłosi więcej niŝ 50 uwag wymagających poprawienia przez Wykonawcę 15. d) Propozycje layoutów, o czym mowa w pkt. a i b nie są wymagane na etapie Raportu metodologicznego Uprawnienia dostępu(zarządzanie Bazą danych) a) Baza danych będzie dostępna dla określonych uŝytkowników poprzez podanie przez nich odpowiedniej nazwy uŝytkownika i hasła. W ramach Bazy przewiduje się podział przewidywanych kompetencji na administratorów i uŝytkowników b) Baza danych będzie posiadała Panel administracyjny dla administratora, który będzie umoŝliwiał dodawanie nieograniczonej liczby kont dostępu do Bazy o charakterze administratora i uŝytkownika przeglądającego. c) Administrator będzie wyposaŝony w narzędzia umoŝliwiające: dodawanie nowych kont o charakterze uŝytkownika przeglądającego i administratora, bezpośrednie dodawanie jak i usuwanie kolejnych pozycji do Bazy danych (poprzez formularz) oraz wykonywania wszelkich zmian dotyczących 15 1 uwaga odpowiada 1 korekcie danego elementu tj. np. zmiany rozmiaru czcionki danego elementu, przesunięciu danego elementu, zmiany tła itp.

19 elementów identyfikujących oraz dołączenia plików zawierających dokumenty analityczne (poprzez edycję formularza), po zalogowaniu administrator będzie miał dostęp do funkcji poczty wewnętrznej działającej jedynie w obrębie zaprojektowanego systemu informatycznego. Na wewnętrzną skrzynkę pocztową administratora będą wpływały formularze z propozycjami nowych pozycji dokumentów analitycznych i strategicznych (przesłane przez uŝytkowników przeglądających), uwagi co do poprawności/aktualności konkretnych pozycji znajdujących się w Bazie danych, a takŝe wszelka korespondencja z administratorem. Za kaŝdym razem kiedy administrator otrzyma nową wiadomość wewnętrzną, system wyśle równieŝ wiadomość o zgłoszeniu nowej korespondencji na adres poczty Zamawiającego, działającej w ramach usług UMWW: w przypadku przesłania formularza nowej pozycji, administrator będzie miał moŝliwość szybkiego stworzenia nowej pozycji w Bazie danych na podstawie danych zawartych w tym formularzu przesłanym przez uŝytkownika (po zalogowaniu się do usługi), administrator będzie mógł tworzyć, usuwać, a takŝe modyfikować nazwy elementów identyfikujących dokumenty analityczne, w tym będzie mógł modyfikować drzewo kategorii i podkategorii, o czym mowa w pkt ppkt. g, między administratorami powinny zachodzić interakcje odnoszące się do aktualnego stanu systemu 16. d) UŜytkownik przeglądający będzie miał uprawnienia: do przeglądania całkowitej Bazy danych i wyszukiwania dokumentów analitycznych i strategicznych; na kaŝdej karcie dokumentu analitycznego lub/i strategicznego, do zgłoszenia komentarza do tej pozycji np. na temat niefunkcjonującego hyperlinka do dokumentu analitycznego lub/i strategicznego znajdującego się w sieci Internet, nieotwierającego się pliku PDF, czy źle wpisanych danych identyfikujących dokument analityczny. Komentarze będą bezpośrednio przesyłane do administratora i będą pokazywały się w jego skrzynce pocztowej; na stronie głównej wyszukiwarki będzie miał dostęp do moŝliwości wypełnienia formularza o dokumencie analitycznym i/lub strategicznym 16 Do zobrazowania interakcji moŝna posłuŝyć się przykładem wpływających na konto wszystkich administratorów korespondencji zawierającej wypełniony formularz z propozycjami nowych pozycji dokumentów analitycznych i strategicznych (przesłane przez uŝytkowników przeglądających). W przypadku, gdy jeden spośród administratorów doda pozycję i stworzy z niej kartę dokumentu analitycznego, to przesłany formularz, który widnieje równieŝ w skrzynce odbiorczej innych administratorów winien wskazywać informacje, Ŝe czynność została juŝ wykonana przez innego administratora.

20 wydanym, lub planowanym do wydania. Wypełniony formularz zostanie przesłany do administratora, gdzie wyświetli się w jego panelu i będzie oczekiwał akceptacji. Akceptacja przez Administratora spowoduje, Ŝe formularz stanie się automatycznie kolejną kartą dokumentu analitycznego lub/i strategicznego. e) Dostęp do paneli administracyjnych oraz logowania dla uŝytkowników musi być zabezpieczony poprzez wykorzystanie certyfikatu SSL dostarczonego przez Zamawiającego Wymagania techniczne a) Zostanie zaprojektowany w oparciu o system bazodanowy MySQL 17 oraz następujące rozwiązania systemowe: Apache Tomcat, Java, PHP 18. b) Kod dostarczonego rozwiązania musi być jawny i dostarczony w takiej postaci, aby Zamawiający był w stanie prześledzić jego działanie pod kątem bezpieczeństwa i mógł rozbudowywać system w przyszłości. Zabronione jest korzystanie z mechanizmów szyfrujących typu ioncube c) W fazie konstrukcji Bazy danych będzie ona przetrzymywana na serwerach Wykonawcy. a. Zamawiający wymaga od Wykonawcy przetestowania usługi na serwerach Zamawiającego, co wymagać będzie przybycia Wykonawcy do siedziby Zamawiającego z projektowanym systemem lub jego częścią. d) Projektowana Baza danych będzie działała w trybie sieci wewnętrznej Zamawiającego z moŝliwością późniejszego umiejscowienia jej w sieci Internet. a. Zamawiający informuje, Ŝe jego serwery będą mogły być wyposaŝone w system operacyjny Debian Stable (wersja z dnia podpisania umowy) lub najnowszą edycję Ubuntu Server LTS (wersja z dnia podpisania umowy). Zamawiający zezwala na wykorzystanie pakietów znajdujących się jedynie w oficjalnych repozytoriach producentów systemu operacyjnego. e) Wyszukiwanie, przeglądanie i modyfikowanie Bazy danych przez Zamawiającego będzie się odbywało za pomocą przeglądarki internetowej. Przygotowane kodowanie rozwiązania umoŝliwiającego wyszukiwanie, przeglądanie i modyfikowanie Bazy danych musi być moŝliwe w następujących przeglądarkach: Mozilla Firefox 36.x, Google Chrome 41.x. Jako poprawne wyświetlenie rozumie się sytuację, w której: b. w kaŝdej wymienionej przeglądarce internetowej nastąpi załadowanie się stworzonej strony wg przyjętych ostatecznie layoutów, o których mowa w pkt BOR, c. w kaŝdej wymienionej przeglądarce internetowej funkcjonować będą prawidłowo wszystkie mechanizmy i funkcjonalności, o których mowa w BOR. 17 W wersji 5 minimum 18 W wersji 5 minimum

Warszawa, lipiec 2013 r.

Warszawa, lipiec 2013 r. Wskazówki dotyczące uŝytkowania Internetowej bazy ofert pracy EURES przez Wojewódzkie Urzędy Pracy dostępnej na stronie www.eures.praca.gov.pl (za hasłem) Warszawa, lipiec 2013 r. Spis treści INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem.

INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO. Alu System Plus Sp.J. ul.leśna 2d 32-500 Chrzanów, tel.(+48-32) 625-71-38 sprzedaz@alusystem. INSTRUKCJA OBSŁUGI SKLEPU INTERNETOWEGO 1. Jak rozpocząć zakupy? Aby złoŝyć zamówienie w sklepie naleŝy zalogować się, klikając na linka Zaloguj w prawym górnym rogu ekranu. Następnie naleŝy podać nazwę

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ

WPROWADZENIE WYSZUKIWANIE OGŁOSZEŃ WPROWADZENIE 1. Cel dokumentu Celem dokumentu jest: Zapoznanie internauty z funkcjonalnością realizowaną przez Bazę Konkurencyjności. Dostarczenie szczegółowych informacji na temat podstron, które znajdują

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl

Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku www.rios.pl Trol InterMedia 2006 Dokumentacja programu Rejestr Informacji o Środowisku 1 Spis treści 1. PRZEZNACZENIE OPROGRAMOWANIA... 3 1.1. O autorze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest

PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ. Opis działania raportów w ClearQuest PROJEKT CZĘŚCIOWO FINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ Opis działania raportów w ClearQuest Historia zmian Data Wersja Opis Autor 2008.08.26 1.0 Utworzenie dokumentu. Wersja bazowa dokumentu. 2009.12.11 1.1

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Katalog Usług Publicznych wersja 1.0 wersja 1.0. 1. WPROWADZENIE...3 1.1. CEL DOKUMENTU...3 1.2. SŁOWNIK POJĘĆ...3 1.3. ELEMENTY

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA CYFROWY URZĄD Województwa Warmińsko Mazurskiego Część użytkownika WERSJA 1.0 Twórca oprogramowania: Województwo Warmińsko Mazurskie Olsztyn, 28 lipca 2011r. Spis treści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wielkopolski system doradztwa. edukacyjno-zawodowego INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA INSTYTUCJI RYNKU PRACY JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU ANALITYCZNEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Wielkopolski system doradztwa edukacyjno-zawodowego Poznań,

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SZKOLENIA I STUDIA PODYPLOMOWE DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS DZIAŁANIA SERWISU (wersja z dnia 19.X.2006) autorzy: J. Eisermann & M. Jędras Serwis internetowy Szkoleń dofinansowywanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 z dnia 15.02.2007 do Zarządzenie Nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004

Załącznik 2 z dnia 15.02.2007 do Zarządzenie Nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004 APD /ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH/ wdroŝenie Od początku semestru letniego 2006/07 dane o pracach i same prace powinny trafiać bezpośrednio do APD Nie zmienia się ZARZĄDZENIE NR 8 REKTORA U W z dnia 31 sierpnia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIP REGIONALNY SYSTEM BIULETYNÓW INFORMACJI PUBLICZNEJ ORAZ CYFROWY URZĄD DLA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Gdynia, maj 2013 Metryka Nazwa projektu Dostarczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS)

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Wersja 1.3.5 INSTRUKCJA rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (lub cyklu szkoleniowym)

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Ekran Wyszukiwania Podstawowego w multiwyszukiwarce EBSCO Discovery Service zapewnia dostęp poprzez jedno okienko wyszukiwawcze na platformie EBSCOhost do wszystkich zasobów biblioteki. Na ekranie do wyszukiwania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO

Podręcznik Użytkownika LSI WRPO Podręcznik użytkownika Lokalnego Systemu Informatycznego do obsługi Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 2013 w zakresie wypełniania wniosków o dofinansowanie Wersja 1 Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Wymagania techniczne Generator działa w trybie online poprzez przeglądarkę internetową. Do poprawnego działania wymagane są:

Wymagania techniczne Generator działa w trybie online poprzez przeglądarkę internetową. Do poprawnego działania wymagane są: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 442/2015 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 15 maja 2015r. Instrukcja obsługi Generatora wniosków przeznaczona dla pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012

Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Instrukcja obsługi systemu MEDIABIN Grudzień 2012 Spis treści: 1. Rejestracja i logowanie do systemu MEDIABIN.3 2. Zamieszczanie reklamy w systemie.7 2.1. Wysyłka przez link autoryzacyjny upload.10 3.

Bardziej szczegółowo

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8

Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego. Krok 3. Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Procedura uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobieranie certyfikatu kwalifikowanego wersja 1.8 Spis treści 1. WYMAGANIA... 3 2. PROCES WGRYWANIA CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl

Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Instrukcja zarządzania kontem przedsiębiorstwa w serwisie internetowym www.esiop.legionowo.pl Rejestracja w serwisie: Aby utworzyć konto w serwisie, należy otworzyć w przeglądarce internetowej stronę www.esiop.legionowo.pl,

Bardziej szczegółowo

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu

Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu Poradnik korzystania z Bazy konkurencyjności dla niezalogowanego użytkownika systemu 1 z 14 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 1.1. CEL DOKUMENTU... 3 2. STRONA GŁÓWNA PORTALU... 3 2.1. ELEMENTY STRONY GŁÓWNEJ

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika - Akceptanta Podsystem płatności wersja 7.0. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. systemu BIP

Instrukcja użytkownika. systemu BIP Instrukcja użytkownika systemu BIP SPIS TREŚCI 1. Informacje o biuletynie... 3 1.1. Mapa serwisu... 3 1.2. Redakcja biuletynu... 3 1.3. Słownik skrótów... 5 1.4. Historia zmian... 5 1.5. Statystyka odwiedzin...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Administratora Szkoły

Podręcznik Administratora Szkoły Projekt systemowy 'Fascynujący Świat Nauki i Technologii' nr POKL.09.01.02-16-001/13 jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt systemowy Fascynujący

Bardziej szczegółowo

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Instrukcja obsługi systemu komputerowego Just in Time

Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy. Instrukcja obsługi systemu komputerowego Just in Time Strona1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Aktywny absolwent innowacyjne narzędzia i metody działania pośredników pracy Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010

ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika. Wersja 1.0 Warszawa 2010 ERGODESIGN - Podręcznik użytkownika Wersja 1.0 Warszawa 2010 Spis treści Wstęp...3 Organizacja menu nawigacja...3 Górne menu nawigacyjne...3 Lewe menu robocze...4 Przestrzeń robocza...5 Stopka...5 Obsługa

Bardziej szczegółowo

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM

Polsko-Niemiecka Współpraca MłodzieŜy Podręcznik uŝytkownika Oprogramowania do opracowywania wniosków PNWM Strona 1 / 10 1.1 Wniosek zbiorczy Moduł Wniosek zbiorczy pomoŝe Państwu zestawić pojedyncze wnioski, by je złoŝyć w PNWM celem otrzymania wstępnej decyzji finansowej wzgl. później do rozliczenia. Proszę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ)

Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) Instrukcja do modułu Kontroli Zarządczej (KZ) www.budzet-zadaniowy.com 1 Spis treści I Kontrola Zarządcza... 3 II Ogólna budowa KZ... 4 III Tworzenie nowych dokumentów KZ opcja Nowy... 5 IV Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Biblioteki publiczne

Biblioteki publiczne Instrukcja pracy w programie do gromadzenia danych statystycznych w ramach projektu Analiza Funkcjonowania Bibliotek Biblioteki publiczne Spis treści 1. Użytkownicy i uprawnienia 1 2. Logowanie/rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.1/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2015

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na prawo

Nowe spojrzenie na prawo LEX 2 Nowe spojrzenie na prawo Od 25 lat informujemy o prawie i tworzymy narzędzia przekazujące tę wiedzę. Szybko. Intuicyjnie. Nowocześnie. Stawiamy sobie za cel sprostanie wymaganiom naszych Klientów.

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Czym jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą?

Czym jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą? Czym jest Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą? RPWDL jest elektronicznym rejestrem prowadzonym zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych

Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych Instrukcja wyszukiwania kart informacyjnych Portal Wykaz udostępnia wyszukiwarkę kart informacyjnych. Można z niej korzystać bez konieczności logowania. Wyszukiwarka składa się z dwóch głównych elementów:

Bardziej szczegółowo

Pomoc. BIP strona portalu

Pomoc. BIP strona portalu Pomoc BIP strona portalu Biuletyn Informacji Publicznej powstał w celu powszechnego udostępnienia informacji publicznej w postaci elektronicznej. Głównym zadaniem portalu jest przekazywanie informacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.4 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA WYMAGANIAMI PROJEKT WERSJA numer wersji

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO

Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Rekrutacja do przedszkoli FORMICO Silvermedia 2009 1 Spis treści Rekrutacja do przedszkoli - FORMICO 1 Ogólne informacje o systemie...3 1.1 Jak poruszać się po serwisie dla Rodziców?...3 1.2 Informacje

Bardziej szczegółowo

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej

Centrum Informacji Społeczno-Gospodarczej Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Strona 2 1. Informacje wstępne W związku z nowelizacją Ustawy o Promocji Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl

Instrukcja do panelu administracyjnego. do zarządzania kontem FTP WebAs. www.poczta.greenlemon.pl Instrukcja do panelu administracyjnego do zarządzania kontem FTP WebAs www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Spis treści 1.Wstęp 2.Konfiguracja 3.Konto FTP 4.Domeny

Bardziej szczegółowo

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Data wydania: 2013-06-12. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wersja 1.0 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Tytuł dokumentu: Dokumentacja dla niezalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Prowadzenie rejestru po zmianie ustawy...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA FIRM SZKOLENIOWYCH JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU FIRMY SZKOLENIOWEJ narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1

INSTRUKCJA. zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 Wersja 1.0.1 INSTRUKCJA zakładania konta w Społeczności CEO oraz rejestrowania się do programu lub na szkolenie/cykl szkoleniowy KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować

Bardziej szczegółowo

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik

Multiwyszukiwarka EBSCO Discovery Service - przewodnik Multiwyszukiwarka EDS daje możliwość przeszukania większości baz udostępnianych przez Bibliotekę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odnajdziesz publikacje na potrzebny Ci temat szybko, łatwo i w jednym miejscu.

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna Pracownia nr 9 (studia stacjonarne) - 05.12.2008 - Rok akademicki 2008/2009 2/16 Bazy danych - Plan zajęć Podstawowe pojęcia: baza danych, system zarządzania bazą danych tabela,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja określająca zasady publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lublinie"

Instrukcja określająca zasady publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lublinie Starosty Lubelskiego z dnia 31 stycznia 2013 r. Instrukcja określająca zasady publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Lublinie" 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Małopolska wobec epuap

Małopolska wobec epuap Małopolska wobec epuap Zasady integracji samorządów Małopolski na platformie epap poprzez Cyfrowy Urząd Kraków, 2 kwietnia 2004 r. Cyfrowy Urząd stan obecny Elektroniczna platforma komunikacyjna umoŝliwiającą

Bardziej szczegółowo

Wstępny opis przedmiotu zamówienia. I. Przedmiot zamówienia:

Wstępny opis przedmiotu zamówienia. I. Przedmiot zamówienia: I. Przedmiot zamówienia: Wstępny opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest budowa i wdroŝenie u Zamawiającego systemu do rekrutacji beneficjentów projektu systemowego Wsparcie i podnoszenie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7

SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 SYSTEM ZARZĄDZANIA RELACJAMI Z KLIENTEM CRM7 Administracja instrukcja Panel administracyjny jest dostępny z menu po lewej stronie ekranu. Użytkownicy bez uprawnień administracyjnych mają tylko możliwość

Bardziej szczegółowo

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego

Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego Obsługa serwisu kształcenie kwalifikacyjne w zawodzie - nowa formuła egzaminu zawodowego 1. Zgłaszanie szkół/placówek kwalifikacyjnych kursów zawodowych odbywa się za pośrednictwem formularza internetowego

Bardziej szczegółowo

System epon Dokumentacja użytkownika

System epon Dokumentacja użytkownika System epon Dokumentacja użytkownika Prawa autorskie tego opracowania należą do MakoLab S.A. Dokument ten, jako całość, ani żadna jego część, nie może być reprodukowana lub rozpowszechniana w jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów 1. Logowanie do APD Adres internetowy serwisu Archiwum Prac Dyplomowych Uniwersytetu Jagiellońskiego: http://apd.uj.edu.pl Aby zalogować się do serwisu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia

Instrukcja obsługi. Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia Instrukcja obsługi Systemu Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia 1. Metryka dokumentu Tytuł dokumentu Dokument dotyczący obsługi systemu SEZOZ instrukcja obsługi Wersja 2.2 2. Historia zmian Data Autor zmian

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PRACOWNIK SPZOZ -1- SPIS TREŚCI: 1. Logowanie...3 1.1 Logowanie do programu... 3 1.2 Wylogowanie z programu... 3 2. Sprawozdanie...3 2.1. Sprawozdania... 3 2.2 Sprawozdanie wyszukiwanie...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej

Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Instrukcja rejestrowania na portalu eraport Podmiot Ekonomii Społecznej Na portalu erpes.pl http://erpes.pl znajduje się formularz, umożliwiający rejestrację nowych użytkowników będących przedstawicielami

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk

Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Instrukcja obsługi Zaplecza serwisu biznes.gov.pl dla Pracowników Instytucji w zakresie weryfikacji opisów procedur przygotowanych przez Zespół epk Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3

Bardziej szczegółowo

5.5. Wybieranie informacji z bazy

5.5. Wybieranie informacji z bazy 5.5. Wybieranie informacji z bazy Baza danych to ogromny zbiór informacji, szczególnie jeśli jest odpowiedzialna za przechowywanie danych ogromnych firm lub korporacji. Posiadając tysiące rekordów trudno

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd Podawczy

Elektroniczny Urząd Podawczy Elektroniczny Urząd Podawczy Dzięki Elektronicznemu Urzędowi Podawczemu Beneficjent może wypełnić i wysłać formularz wniosku o dofinansowanie projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU E-ZGŁOSZENIA Wersja: 13.04.2015r. Opracował: Mariusz Tomza Józef Jaśkowiec Spis treści Rejestracja nowego użytkownika... 3 Logowanie do systemu... 5 Menu użytkownika... 6

Bardziej szczegółowo

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej

Program dla praktyki lekarskiej. Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Program dla praktyki lekarskiej Instrukcja Modułu Importu Dokumentacji Zewnętrznej Copyright Ericpol Telecom sp. z o.o. 2012 1 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1 Wykonywanie kopii

Bardziej szczegółowo

Platforma zakupowa GRUPY TAURON

Platforma zakupowa GRUPY TAURON Platforma zakupowa GRUPY TAURON Podręcznik dla oferenta Rejestracja w systemie Pierwsze logowanie do systemu Podstawowe elementy interfejsu użytkownika Strefa publiczna systemu Version 1.0 1 1. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA

INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA INSTRUKCJA OBSŁUGI PLATFORMY OLZA DLA STUDENTA/ABSOLWENTA Łódź 2014 Spis treści: I. Konto studenta/absolwenta... 3 1.1. Logowanie... 3 1.2. Ankiety ewaluacyjne... 4 1.3. Generowanie i umieszczenie CV...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja systemu POMOST

Instrukcja systemu POMOST Instrukcja systemu POMOST wykaz punktów adresowych i zestawienie faktur za odpady komunalne Użytkownik Wersja 1.7 (wrzesień 2013) Jerzy Nowak Warszawa 2013-09-26 Instrukcja Obsługi systemu POMOST 1 Spis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO

INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO INSTRUKCJA zakładania konta w Społecznoś ci CEO KROK 1 W celu uzupełnienia formularza rejestracyjnego należy zarejestrować/zalogować się w Społeczności CEO https://spolecznosc.ceo.org.pl. Społeczność CEO

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZENIA TESTU FUNKCJONALNOŚCI

ZASADY PRZEPROWADZENIA TESTU FUNKCJONALNOŚCI Z a ł ą c z n i k n r 9 S I W Z z a m i e n n y z d n i a 1 1. 0 3. 2 0 1 4 r. S p r a w a n r ZDW-DI-3-271-1/14 ZASADY PRZEPROWADZENIA TESTU FUNKCJONALNOŚCI w ramach postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nabór Przedszkola. Przewodnik dla rodziców i opiekunów

Nabór Przedszkola. Przewodnik dla rodziców i opiekunów Nabór Przedszkola Przewodnik dla rodziców i opiekunów Wrocław 2012 Spis treści Informacje ogólne... 4 Wymagania techniczne przeglądarek internetowych... 4 Układ strony dla kandydata... 4 Obsługa rodzica/opiekuna

Bardziej szczegółowo

Materiał szkoleniowy:

Materiał szkoleniowy: UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika

Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika Usługa wyciągi elektroniczne Przewodnik Użytkownika 2012-01-30 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Przesyłanie wyciągów pocztą elektroniczną... 3 3. Przeglądanie wyciągów w Repozytorium... 3 3.1. Wymagania techniczne...

Bardziej szczegółowo

Program do wagi SmartScale

Program do wagi SmartScale Program do wagi SmartScale zarządzanie pomiarami zarządzanie towarami - dodawanie, usuwanie oraz wyszukiwanie towarów zarządzanie kontrahentami dodawanie i usuwanie oraz wyszukiwanie wydruki kwitów w trybie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI

INSTRUKCJA KROK PO KROKU Z UWZGLĘDNIENIEM ROLI Instrukcja obsługi funkcjonalności Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) dla diagnostów laboratoryjnych i farmaceutów oraz podmiotów zaangażowanych w proces kształcenia ww. grup

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access.

Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Konspekt do lekcji informatyki dla klasy II gimnazjum. Opracowała: Mariola Franek TEMAT(1): Baza danych w programie Microsoft Access. Cel ogólny: Zapoznanie uczniów z możliwościami programu Microsoft Access.

Bardziej szczegółowo

Dostęp do systemu CliniNET ver. 1.0

Dostęp do systemu CliniNET ver. 1.0 ver. 1.0 24 lutego 2012 Spis treści 1 Informacje ogólne 1 2 Instalacja oprogramowania 3 3 Pierwsze logowanie 5 4 Wyszukiwanie informacji o pacjentach 9 5 Pytania i odpowiedzi 12 1 Informacje ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

a. (20 pkt.) Aplikacja powinna zawierać następujące elementy: 2. Formularz edycji profilu użytkownika (2 pkt.).

a. (20 pkt.) Aplikacja powinna zawierać następujące elementy: 2. Formularz edycji profilu użytkownika (2 pkt.). 1. Biblioteka aplikacja internetowa umożliwiająca użytkownikom rezerwowanie i wypożyczanie książek oraz administratorom edycję bazy książek i zarządzanie użytkownikami. a. (20 pkt.) Aplikacja powinna zawierać

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. wprowadzenie teoretyczne. Piotr Prekurat 1

Bazy danych. wprowadzenie teoretyczne. Piotr Prekurat 1 Bazy danych wprowadzenie teoretyczne Piotr Prekurat 1 Baza danych Jest to zbiór danych lub jakichkolwiek innych materiałów i elementów zgromadzonych według określonej systematyki lub metody. Zatem jest

Bardziej szczegółowo

Spis treści(aby przejść automatycznie do strony kliknij jej numer lub tytuł w spisie):

Spis treści(aby przejść automatycznie do strony kliknij jej numer lub tytuł w spisie): 1 Witamy! Dla ułatwienia poruszania się po naszym serwisie PressInfo prezentujemy poniższe wskazówki, które odpowiedzą na pytania:? Jak poruszać się po serwisie?? Jak skutecznie korzystać z wyszukiwarki

Bardziej szczegółowo

Opis procesu zamówień MPM podręcznik uŝytkownika

Opis procesu zamówień MPM podręcznik uŝytkownika Opis procesu zamówień MPM podręcznik uŝytkownika Spis treści 1. Cel dokumentu... 3 2. Zastosowane nazwy i skróty... 4 3. Opis procesu... 5 4. Informowanie... 9 5. Proces zamówienia usługi migracji LLU

Bardziej szczegółowo

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient

Instrukcja importu przesyłek. z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Instrukcja importu przesyłek z Menedżera Sprzedaży do aplikacji Webklient Wersja 1.0 Warszawa, Luty 2015 Strona 2 z 7 Instrukcja

Bardziej szczegółowo

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9

1. REJESTRACJA W INTERIM24.PL... 2 2. PANEL UŻYTKOWNIKA ZAWARTOŚĆ... 8 3. UZUPEŁNIENIE PROFILU... 9 Strona1 Platforma Interim24.pl została stworzona w ramach projektu Interim management nowość w zarządzaniu wiekiem i firmą współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejski Funduszu Społecznego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury

Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Instrukcja dla użytkownika korzystającego z Usługi Moje faktury Usługa Moje faktury to nowoczesny sposób płatności za faktury/rachunki poprzez system bankowości internetowej ING BankOnLine. Możesz zastąpić

Bardziej szczegółowo

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych:

Nabór Bursy/CKU. Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Nabór Bursy/CKU Przeglądanie oferty i rejestracja kandydata Informacje ogólne Do korzystania ze strony elektronicznej rekrutacji zalecamy następujące wersje przeglądarek internetowych: Internet Explorer

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP)

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) Instrukcja dostarczania danych i oświadczeń na potrzeby: inwentaryzacji infrastruktury, planów inwestycyjnych, analiz rynków lokalnych do serwera Elektronicznej Skrzynki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo