42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy"

Transkrypt

1 42. edycja Ogólnopolskiego Konkursu Poprawy Warunków Pracy Organizatorzy Konkursu Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej współpraca: Naczelna Organizacja Techniczna (FSNT-NOT) Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Edukacji Narodowej Państwowa Inspekcja Pracy Urząd Dozoru Technicznego Wyższy Urząd Górniczy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych Forum Związków Zawodowych Sekretariat Konkursu: Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Fundatorzy / Sponsorzy tegorocznej edycji Konkursu: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Zakład Ubezpieczeń Społecznych Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Katowicki Holding Węglowy S.A. WARBUD SA A.S. Messe Consulting Sp. z o.o. Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. JSW KOKS S.A. Partner PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

2 Wyniki 42. edycji Konkursu Na 42. edycję Konkursu nadesłano: 31 prac w kategorii rozwiązania techniczne i technologiczne (zastosowane w praktyce) 11 prac w kategorii prace naukowo-badawcze (które mogą być wykorzystane w praktyce). 35 prac w kategorii przedsięwzięcia organizacyjne i edukacyjne (popularyzujące bezpieczeństwo pracy). Kategoria: Rozwiązania techniczne i technologiczne Ciągnik akumulatorowy GAD-1 NAGRODA I STOPNIA - Andrzej Drwięga, Bartosz Polnik, Zdzisław Budzyński, Dariusz Czerniak, Marcin Gąsior z Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach - Krystian Skupień z NAFRA Polska Sp. z o.o. w Rybniku - Jarosław Mróz, Stanisław Kasperek z VACAT Sp. z o.o. w Rybniku - Bartłomiej Schinohl z BUDWAK Sp. z o.o. w Rybniku Z uwagi na bezemisyjną pracę i niski poziom wydzielanego ciepła i emitowanego hałasu, proponowane rozwiązanie jest konkurencyjne w stosunku do stosowanych obecnie urządzeń z napędem spalinowym. Miejsce pracy operatora ciągnika zaprojektowano tak, aby gwarantowało mu bezpieczną i ergonomiczną pracę. Rozwój górnictwa węgla kamiennego i wzrost efektywności wydobycia zależy w znacznym stopniu od stosowania maszyn o dużej wydajności, ich trwałości i niezawodności, niejednokrotnie bardzo kosztownych. Efektywne ich wykorzystanie jest uwarunkowane szybkim i sprawnym przewozem do miejsca pracy. Stosowane obecnie systemy transportu podziemnego są oparte na kopalnianych kolejach podziemnych (na głównych drogach transportowych) oraz kolejach podwieszanych lub spągowych (w transporcie oddziałowym)

3 Jeszcze niedawno w polskich kopalniach węgla kamiennego dominowały koleje podwieszone i spągowe z napędem linowym. Ograniczeniem ich stosowania była jednak konieczność prowadzenia transportu wzdłuż wyznaczonej trasy. Wadą był też brak wizualnego kontaktu pracownika obsługującego napęd z zespołem transportowym oraz możliwość niekontrolowanego zerwania liny i powstania zagrożenia wypadkowego. Dlatego wprowadzono do eksploatacji koleje podwieszone i spągowe z napędem spalinowym. Ich najważniejsze zalety (z punktu widzenia bezpieczeństwa), to: stały kontakt wzrokowy obsługującego środek transportowy, umożliwiający natychmiastową reakcję w sytuacji krytycznej, eliminacja przeładunków na drogach transportowych, eliminacja pracochłonnego i niebezpiecznego demontażu i montażu maszyn. Eksploatacja napędów spalinowych stwarza jednak zagrożenia hałasem i drganiami mechanicznymi, szkodliwymi substancjami chemicznymi emitowanymi wraz ze spalinami, poparzeniem nagrzanymi płynami lub elementami maszyn, pożarem związanym z transportem oleju napędowego do wyrobisk węglowych. Wydzielający się ze spalinami tlenek węgla powoduje nie tylko zagrożenie dla pracowników, ale też dodatkowo zakłócanie pracy czujników, które działają w systemie bezpieczeństwa przeciwpożarowego kopalni. Z kolei zwiększające się masy transportowanych ładunków skłaniają do stosowania silników spalinowych o większych mocach, emitujących coraz większe ilości spalin i ciepła do atmosfery kopalnianej oraz zużywające większą ilość tlenu w procesie spalania. Dlatego podjęto prace badawczo-rozwojowe w celu opracowania nowych rozwiązań układów napędu i sterowania górniczych urządzeń transportowych. Pierwszym rozwiązaniem wdrożonym do stosowania w podziemnych wyrobiskach jest podwieszony ciągnik akumulatorowy GAD-1, opracowany przez Instytut Techniki Górniczej KOMAG wraz z firmą NAFRA Polska Sp. o.o. w ramach projektu celowego dofinansowanego przez Naczelną Organizację Techniczną. W pracach uczestniczył też Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL oraz kilka innych firm, dzięki którym możliwe było zastosowanie ogniw nowej generacji, silników z trwałymi magnesami oraz zaawansowanego mechatronicznie układu sterowania. Ciągnik GAD-1 jest przeznaczony do przewozu ludzi i sprzętu po podwieszonej trasie szynowej. Jest on rozwiązaniem innowacyjnym w skali światowej, co potwierdzają zgłoszenia patentowe oraz liczne nagrody uzyskane na krajowych i zagranicznych targach i wystawach. Spełnia wysokie wymagania norm unijnych zharmonizowanych z dyrektywami MD, ATEX i EMC

4 Ciągnik jest wyposażony w napęd elektryczny zasilany z ogniw litowopolimerowych (250V DC; 160 kwh). Jako napęd zastosowano trójfazowe wysoko sprawne, synchroniczne, bezszczotkowe silniki z magnesami trwałymi. Zaletą rozwiązania jest zdolność do rekuperacji energii podczas hamowania i transportu ładunków po upadzie, dzięki czemu wydłuża się czas pracy pomiędzy kolejnymi ładowaniami akumulatorów. Wszystkie urządzenia iskrobezpieczne są zasilane napięciem 12V DC. Proces sterowania odbywa się z pulpitu sterowniczego umieszczonego w kabinie, a system sterowania bazuje na cyfrowej magistrali CAN o dużej niezawodności. Maszyna jest przeznaczona do pracy w warunkach zagrożeń skojarzonych (zagrożenie wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego, pożarowe, wodne i temperaturowe). Zaletą rozwiązania jest też zapewnienie możliwości generowania siły pociągowej zarówno w systemie ciernym, jak i zębatkowym, umożliwiającej przemieszczanie ciągnika po trasie o nachyleniu nawet do 30 (zmiana następuje automatycznie). Wg danych WUG w 2012 r. w kopalniach węgla kamiennego w Polsce eksploatowano niemal 0,5 tys. ciągników spalinowych (każda kopalnia ma więc średnio ok. 15 takich urządzeń). Wynika z tego, że wymiana kolejek z silnikami spalinowymi na kolejki akumulatorowe może poprawić warunki pracy ok. 115 tys. osób. W przypadku zgłoszonego rozwiązania, wprowadzenie go do eksploatacji w kopalni Pniówek umożliwiło poprawę warunków pracy ok. 2,3 tys. pracowników. NAGRODA II STOPNIA System nadzoru obciążenia przenośnika taśmowego typu Pioma-1200 nr kop. 4 zabudowanego w pochylni badawczej C-2 w pokładzie Wojciech Majzner, Miszel Bugiel, Wojciech Chrószcz z Kompanii Węglowej SA Oddział KWK Marcel w Radlinie Zaprojektowany układ ostrzegania o przeciążeniu przenośnika taśmowego w znacznym stopniu ogranicza występowanie zagrożeń dla obsługujących pracowników, związanych z nadmiernym zasypaniem przenośników odstawy centralnej oraz zwiększa wydajność całego ciągu technologicznego przez ograniczenie czasu awaryjnych przestojów przenośników. Odstawę centralną urobku w części kopalni Marcel z poziomu 600 stanowi siedem przenośników taśmowych o szerokości 1200 mm. Przenośnik Pioma-1200 nr 4 jest punktem zbiorczym dla odstaw urobku z oddziałów wydobywczych i - 4 -

5 przygotowawczych. Przy niewłaściwie skoordynowanej pracy przenośników podających istnieje zagrożenie zasypania przenośnika nr 4 urobkiem, co może doprowadzić do niebezpieczeństwa zerwania taśmy, uszkodzenia jednostek napędowych lub długotrwałych przestojów technologicznych związanych z koniecznością zdejmowania urobku z taśmy przenośnika. Wysypujący się urobek z napędu lub trasy przenośnika stanowi bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia pracowników obsługi oraz innych osób wykonujących wokół prace. Zasypanie napędu lub trasy przenośnika generuje też zagrożenie pożarowe powstające w wyniku kontaktu elementów wirujących z węglem. Przenośnik nr 4 jest zasilany ze stacji transformatorowej. Jego jednostki napędowe stanowią cztery silniki o mocy 132 kw załączane rozrusznikiem tyrystorowym, który umożliwia ich płynny rozruch. Obecnie rozrusznik nie jest przystosowany do przesyłania parametrów pracy (prąd obciążenia, napięcie zasilania) do zewnętrznych systemów sterowania i wizualizacji. Jedynym sposobem sprawdzania przeciążenia przenośnika jest obserwacja wyświetlaczy amperomierzy umieszczonych na obudowie rozrusznika, co podczas pracy przenośnika nie jest łatwe. Dlatego też zaprojektowano sygnalizację w postaci układu generującego komunikat głosowy informujący pracowników o przeciążeniu przenośnika (układ ostrzegania kontroluje sumaryczny prąd obciążenia silników za pomocą zabezpieczenia mikroprocesorowego). Po usłyszeniu ostrzeżenia pracownicy obsługi przenośników podających urobek na przenośnik nr 4 wyłączają ((jest również możliwość wyłączenia automatycznego) odpowiednie przenośniki tak, aby zmniejszyć obciążenie przenośnika zbiorczego. Dodatkowo zaprojektowany układ elektryczny umożliwia wyłączenie przenośników podających urobek poprzez odpowiednio zaprogramowany styk urządzenia blokady. Przedstawione rozwiązanie techniczne eliminuje zagrożenie zerwania taśmy, uszkodzenia jednostek napędowych przenośnika i konieczność zdejmowania urobku z przenośnika (co jest przyczyną długotrwałych i kosztownych przerw całego ciągu technologicznego kopalni) oraz eliminuje powstawanie sytuacji potencjalnie wypadkowych. Elementem poprawiającym bezpieczeństwo jest też ograniczanie zagrożenia pożarowego, które może powstać podczas zasypania przenośnika urobkiem wskutek kontaktu elementów wirujących przenośnika taśmowego z materiałem palnym. W przypadku tego rozwiązania poprawą warunków pracy zostało objętych około 50 osób

6 NAGRODA III STOPNIA Kompleksowe zabezpieczenie pracowników przy wykonywaniu prac na wysokości - Karolina Rduch, Krzysztof Malinowski, Rafał Chmielewski z Faurecia Wałbrzych S.A. Zakład Mechanizmów w Wałbrzychu W wyniku stworzenia kompleksowego systemu ochrony przed upadkami z wysokości i do zagłębień, obejmującego zarówno środki techniczne, jak i wdrożone i nadzorowane procedury postępowania, wyeliminowano stosowanie drabin przenośnych i innych środków technicznych stwarzających potencjalne zagrożenia dla użytkowników. W Faurecia Wałbrzych S.A. Zakład Mechanizmów użytkowane są maszyny i urządzenia, których obsługa techniczna wymaga wykonywania czynności na wysokości do 7 m (i w zagłębieniach do 2,5 m). Do dostępu do miejsc obsługi dotychczas stosowano schody, podesty (często bez krawężników, barier ochronnych lub poręczy) i drabiny stałe i przenośne (bez punktów kotwienia sprzętu ochrony indywidualnej oraz systemu asekurującego). Dlatego Faurecia stworzyła kompleksowy i niezawodny system ochrony przed upadkami z wysokości i do zagłębień, nie tylko zgodny z przepisami bhp, ale również zapewniający użytkownikom dużą wygodę. W ramach działań związanych ze stworzeniem systemu wykonano: analizę użytkowanych maszyn w aspekcie możliwości wyeliminowania, tam gdzie to technicznie możliwe, prac na wysokości dobór, uwzględniający charakter wykonywanych czynności, sprzętu minimalizującego ryzyko zawodowe przy wykonywaniu prac na wysokości. Efektem tych działań było między innymi: usytuowanie na poziomie 0 instalacji olejowej z filtrami pieca hartowniczego, zaprojektowanie i wykonanie podestów i łączników stałych z barierami, łączących dwie linie montażowe oraz łączących 4 piece obróbki cieplnochemicznej, a także podestów do 4 pras; zaprojektowanie i wykonanie systemu linowego do zabezpieczenia osób przebywających na dachu, a także podczas wchodzenia i schodzenia z niego, zastosowanie podestu ruchomego o napędzie elektrycznym, z punktami kotwienia sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, zastosowanie zamocowanych na stałe urządzeń samohamownych poruszających się wzdłuż szyn, - 6 -

7 zastosowanie stanowiskowych punktów asekuracyjnych do przypinania linek szelek bezpieczeństwa. Opracowano i wdrożono instrukcje: bezpieczeństwa i higieny pracy na wysokości (obejmujące m. in. instruktaże przed każdą odprawą do wykonania prac na wysokości), eksploatacji i nadzoru nad sprzętem chroniącym przed upadkiem z wysokości, doboru elementów systemu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Wdrożono też system nadzoru nad stosowaniem ww. instrukcji. Od 2011 r. Zakład, oprócz szkolenia okresowego, organizuje dodatkowe kursy z zakresu bezpieczeństwa prac na wysokości. Zewnętrzni wykonawcy prac na wysokości mogą rozpocząć je po określeniu zapewniających bezpieczeństwo sposobów ich wykonywania oraz dopuszczeniu ich przez pracownika działu bhp Zakładu Mechanizmów. Zastosowane rozwiązania stanowią kompleksowy system i zostały upowszechnione i wdrożone we wszystkich krajowych i europejskich zakładach firmy. Poprawą warunków pracy w wyniku wdrożenia rozwiązania objęto ok. 50 osób w Zakładzie i ok.100 osób rocznie z firm zewnętrznych. NAGRODA III STOPNIA Automatyczne systemy ostrzegania na maszynach roboczych gwarancją bezpieczeństwa podczas wykonywania robót torowych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. - Krzysztof Słoka z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Maszyn Torowych w Krakowie - Tomasz Borkowski z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w Warszawie Opracowano automatyczny system ostrzegania na maszynach roboczych podczas wykonywania robót torowych na terenie PKP Polskie Linie Kolejowe, wykorzystujący wyłącznie transmisję radiową. Wykorzystanie tego systemu usprawnia prace i poprawia stan bezpieczeństwa pracy na terenie prowadzonych robót inwestycyjnych. Oprócz usługi udostępniania linii kolejowych oraz bezpiecznego prowadzenia ruchu kolejowego, do podstawowych obowiązków PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. należy utrzymanie infrastruktury kolejowej (ok. 18,5 tys. km linii kolejowych, 42 tys

8 rozjazdów, 16 tys. przejazdów kolejowo-drogowych). Specjalistyczną jednostką realizującą te zadania jest Zakład Maszyn Torowych w Krakowie. Podczas modernizacji i rewitalizacji linii kolejowych niezbędne jest odpowiednie zabezpieczenie prowadzenia robót torowych. Do tej pory najczęściej jest stosowana organizacyjna forma tego zabezpieczenia, z udziałem sygnalisty. Do obserwowania szlaku i sygnalizowania zbliżających się pojazdów kolejowych wyznaczany jest jeden (lub więcej) sygnalista. Kierownik robót m.in. wyznacza im stanowiska i sprawdza słyszalność sygnałów na stanowiskach roboczych. O zbliżaniu się pojazdu kolejowego do miejsca robót sygnalista jest obowiązany powiadamiać sygnałem podawanym tradycyjnie - np. głosem, trąbką, syreną, gwizdawką. W przypadku wykonywania robót przy użyciu maszyn i sprzętu generującego duży poziom hałasu (do 110 db), do przekazywania sygnałów ostrzegawczych powinny być stosowane specjalne zdalnie sterowane urządzenia sygnalizacyjnoalarmowe. W przypadku braku tych urządzeń, zabezpieczenie miejsc robót rozwiązaniami tradycyjnymi nie zapewnia pełnego bezpieczeństwa pracowników, gdyż sygnał akustyczny nie jest wyraźnie słyszalny. Dlatego też Zakład Maszyn Torowych Spółki w 2012 r. zakupił i wdrożył nowatorski dźwiękowo-świetlny system ostrzegania na maszynach roboczych Autoprowa" w wersji półautomatycznej (który został rozbudowany w 2013 r do wersji automatycznej). System ten umożliwia zamocowanie sygnalizatorów akustyczno-optycznych na stałe, przez co podnosi poziom bezpieczeństwa operatorów, łącząc funkcję ostrzegania z zabezpieczeniem. Zadaniem automatycznego systemu ostrzegania (ASO) jest automatyczne powiadomienie pracowników znajdujących się w obrębie toru o zbliżaniu się pojazdu kolejowego. Po najechaniu na czujnik, drogą radiową do centrali sterowanej przez operatora, drogą radiową wysyłany jest sygnał do urządzeń ostrzegających, zamontowanych na maszynie lub usytuowanych wzdłuż toru. Wszystkie urządzenia systemu charakteryzują się wysokim poziomem bezpieczeństwa, dwukierunkowym przekazem radiowym i wysokim stopniem ochrony. Skuteczny zasięg sygnału radiowego pomiędzy nadajnikiem a odbiornikiem wynosi 5 km. Głośność systemu ostrzegania wynosi maksymalnie 128 decybeli (głośność sygnału ostrzegawczego jest dostosowywana do hałasu w miejscu pracy. Wdrożenie systemu pozwoliło nie tylko na podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy, ale też na znaczny wzrost prędkości przejazdowej na remontowanych odcinkach szlaków kolejowych

9 System wykorzystujący wyłącznie transmisję radiową został opracowany w wyniku współpracy PKP PLK S.A. Zakładu Maszyn Torowych w Krakowie z firmą Zóllner Polska. Wzbudził on Zarządców Infrastruktury Kolejowej w Wielkiej Brytanii, Austrii i Niemczech. W wyniku zamontowania systemu na terenie prowadzonych robót inwestycyjnych PKP PLK S.A. w ciągu ostatnich dwóch lat zabezpieczono ponad 160 osób obsługi podstawowej maszyn oraz około 800 osób obsługi pomocniczej przez 130 dni, w 47 lokalizacjach na terenie całego kraju. NAGRODA III STOPNIA System elektronagrzewu betonu nowej generacji w celu poprawy warunków pracy pracowników budowlanych w warunkach podwyższonego zagrożenia (ujemna temperatura, praca na wysokości, ograniczona widoczność, praca z urządzeniami pod napięciem) - Krzysztof Trzcinka, Marek Maciąg, Wojciech Winiarski, Andrzej Bratek, Czesław Godzisz z Przemysłowego Instytutu Automatyki i Pomiarów PIAP w Warszawie - Mateusz Zgutka, Piotr Dymarski z Mostostal Warszawa S.A. w Warszawie Nowy system elektronagrzewu betonu, poprzez zastosowanie nowoczesnych rozwiązań technologicznych ogranicza zagrożenia pracowników budowlanych, zmniejsza ciężar urządzeń wymagających przenoszenia oraz zwiększa jakość wiązania betonu na budowach. Rozwiązanie jest jedynym tak zaawansowanym technologicznie elektronagrzewem betonu na rynku. W celu realizacji budów i procesu betonowania w niskich temperaturach stosuje się metodę elektrycznego podgrzewania mieszanki betonowej, ponieważ zamarznięcie wody w dojrzewającym betonie hamuje procesy wiązania oraz wywołuje naprężenia wewnętrzne w betonie, zmniejszając jego wytrzymałość i pogarszając inne parametry. Przy wykonywaniu robót betonowych w warunkach zimowych należy stworzyć warunki dojrzewania betonu pozwalające na to, aby w jak najkrótszym czasie uzyskać możliwie jak największą wytrzymałość betonu. Najważniejsze jest zapewnienie odpowiedniej temperatury mieszanki betonowej. Podgrzewanie mieszanki realizuje się za pomocą elektronagrzewu. Elektronagrzew to zestaw urządzeń, w skład którego wchodzi: grzałka (stalowy drut), źródło energii, szafa sterownicza oraz czujniki temperatury betonu i otoczenia. Do ogrzewania wbudowanego betonu wykorzystywany jest stalowy drut w izolacji PVC przytwierdzony do zbrojenia, który stanowi grzałkę oporową. Jest ona zasilana ze - 9 -

10 źródła energii elektrycznej połączonego z układem sterowania, umożliwiającym regulację temperatury grzania mieszanki betonowej. Dotychczas stosowano elektronagrzew składający się z ciężkich transformatorów, grzałek oporowych, szafy sterowniczej i czujnika temperatury. Transformatory zasilały grzałki oporowe napięciem przemiennym, o wartości przekraczającej bezpieczny poziom napięcia dopuszczalnego w warunkach podwyższonego zagrożenia. Wadą transformatora był jego układ połączeń powodujący powstanie asymetrii napięć, która negatywnie wpływa na bezpieczeństwo obsługi (możliwość porażenia) oraz na przebieg procesu podgrzewania. W sieci powstawały duże prądy rozruchowe. Układ sterowania zapewniał tylko regulację temperatury metodą włącz-wyłącz bez możliwości wykrywania i sygnalizacji awarii. Wadą starego" elektronagrzewu był też brak informacji na temat rozkładu temperatury w całym ogrzewanym elemencie. Awaryjność zestawu powodowała, że wymagany był ciągły nadzór, a ograniczona widoczność podczas obsługi, praca na wysokości i ujemna temperatura otoczenia były przyczyną powstawania zagrożeń. Przemieszczanie urządzeń wymagało użycia ciężkiego sprzętu. Dlatego opracowano nowe rozwiązanie elektronagrzewu betonu. W skład urządzeń elektronagrzewu nowej generacji wchodzą przede wszystkim: szafa sterująca, moduły zasilające (odpowiedniki transformatorów w starym rozwiązaniu), grzałki oporowe, system bezprzewodowego pomiaru temperatury otoczenia i temperatury betonu oraz pamięć z interfejsem USB. Szafa zapewnia sterowanie grzałkami do uzyskania zadawanej temperatury oraz pełni funkcje konfiguracyjne i diagnostyczne zestawu. Zapewnia rejestrację przebiegu grzania i wykrytych zdarzeń awaryjnych, błędnego działania oraz umożliwia archiwizację danych. Wysyła komunikaty, wiadomości SMS do upoważnionego personelu o przebiegu procesu grzania i wykrytych zdarzeniach wymagających interwencji oraz wynikach pomiarów. Zaletą jest mała waga, zabezpieczenie przed otwarciem i zabezpieczenie dostępu hasłem, zabezpieczenia nadprądowe, testy poprawności połączeń i montażu elektronagrzewu przed właściwym uruchomieniem procesu grzania betonu. Wyjścia do zasilania grzałek są separowane galwanicznie od obwodu sieciowego oraz między sobą, są zabezpieczone przed przeciążeniami, zwarciami, przepięciami i przekroczeniami temperatury pracy. Do pomiaru temperatur są wykorzystywane termometry bezprzewodowe. Zasięg transmisji radiowej wynosi maksymalnie 300 m, a bezprzewodowa transmisja eliminuje okablowanie, które mogłoby stanowić dodatkowe zagrożenie dla pracowników

11 Nowo opracowany elektronagrzew charakteryzuje się prostotą obsługi. Jest lekki, umożliwia nadzór, rejestrację pomiarów i sygnalizację awarii przy użyciu najnowszych rozwiązań technologicznych. Poprawą warunków pracy w wyniku jego zastosowania objęto pracowników budów Mostostalu bezpośrednio związanych z obsługą, montażem i transportem elektronagrzewu (15-20 osób na każdej budowie), jak również pracowników mających pośredni kontakt z elektronagrzewem oraz pracujący w jego pobliżu. Kategoria: Prace naukowo-badawcze NAGRODA I STOPNIA Przemysłowe zastosowanie metody natężeniowej celem precyzyjnej identyfikacji zagrożeń i istotnej poprawy warunków pracy, poprzez ograniczenie ponadnormatywnego hałasu - Marek Pierchała, Arkadiusz Ślusarek z Instytutu Techniki Górniczej KOMAG w Gliwicach - Andrzej Konieczny, Andrzej Herda z KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Zakłady Wzbogacania Rud w Polkowicach Opracowana teoria unikalnego połączenia różnych metod badania hałasu pozwala na precyzyjną identyfikację zagrożeń i poprawę warunków pracy przy przekraczaniu dopuszczalnych jego poziomów. Zweryfikowanie zastosowania tej metody w typowych obiektach górniczych i energetycznych było podstawą jej wdrożenia w KGHM Polska Miedź S.A. i poprawy stanu bezpieczeństwa pracy. Hałas jest jednym z najczęściej występujących zagrożeń w środowisku pracy i jest przyczyną licznych chorób zawodowych. Szacuje się, iż w Unii Europejskiej codziennie na ponadnormatywną emisję hałasu na stanowiskach pracy narażonych jest ponad 50 milionów pracowników. Wg badań GUS na terenie Polski jest ok. 200 tys. stanowisk pracy, na których identyfikuje się zagrożenie ponadnormatywnym hałasem, z czego na ¼ z nich (wg danych GIS) występują znaczące przekroczenia wartości najwyższego dopuszczalnego natężenia hałasu. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest m.in. mała dostępność innowacyjnych metod badawczych, które pozwoliłyby na precyzyjną identyfikację oddziaływania źródeł hałasu i na tej podstawie zaprojektowanie właściwych metod i środków redukcji hałasu. Ponadnormatywny hałas jest ograniczany bezpośrednio poprzez wprowadzanie nowych metod i środków redukcji hałasu, jak również poprzez

12 doskonalenie metod badań, bez których projektowanie innowacyjnych środków redukcji hałasu nie byłoby możliwe. Obecnie podstawową metodą stosowaną w badaniach hałasu jest metoda ciśnieniowa oparta na pomiarze ciśnienia akustycznego. Jednak jej wadą, szczególnie podczas badań prowadzonych na stanowiskach pracy (na których hałas pochodzi z wielu źródeł), jest brak precyzyjnej identyfikacji oddziaływania poszczególnych źródeł. Z kolei brak możliwości poprawnej identyfikacji poszczególnych źródeł dźwięku m.in. uniemożliwia ustalenie właściwej emisji hałasu skutkuje budową mało skutecznych zabezpieczeń przeciwhałasowych. Alternatywą dla metody ciśnieniowej może być metoda natężeniowa, która oparta jest na pomiarze składowej normalnej wektora natężenia dźwięku i jest wprowadzana do praktyki pomiarowej od kilku lat. Metoda natężeniowa zrewolucjonizowała badania w akustyce, gdyż w przeciwieństwie do metody ciśnieniowej, poziom natężenia dźwięku na powierzchni pomiarowej nie jest zakłócany przez pole bezpośrednie innych źródeł niż analizowane, a tym bardziej nie jest zakłócony przez pole rozproszone pomieszczenia. Dzięki zastosowaniu metody natężeniowej możliwe stało się przedstawienie w sposób graficzny kształtu fali akustycznej oraz oddziaływania przeszkód na charakter propagacji energii dźwiękowej. Jednak tą metodą dotychczas prowadzono jedynie badania laboratoryjne, w kontrolowanych warunkach otoczenia. Brak jest jak dotąd jej szerokiego, przemysłowego zastosowania do badań rzeczywistych źródeł dźwięku. W ITG KOMAG opracowano teorię unikalnego połączenia metody natężeniowej z numerycznym modelowaniem pola akustycznego oraz metodą ciśnieniową, stosowaną jedynie w ściśle wybranych, charakterystycznych punktach. W KOMAG przeprowadzono też badania z użyciem metody natężeniowej, które pozwoliły na zweryfikowanie zastosowania tej metody w typowych obiektach górniczych i energetycznych. Były one podstawą do wdrożenia prac w zakresie stosowania metody natężeniowej z numerycznym modelowaniem pola akustycznego w KGHM Polska Miedź S.A. Podczas badań w obiekcie przemysłowym zinwentaryzowano pod względem parametrów akustycznych łącznie ponad 50 maszyn, urządzeń i aparatów. Na podstawie kilka tysięcy danych pomiarowych opracowano odpowiadający rzeczywistości model numeryczny, dzięki czemu możliwy był dobór takich środków redukcji hałasu, które zapewniają jego możliwe największą redukcję. Efektem tego jest szereg wyróżniających się skutecznością zabezpieczeń przeciwhałasowych, jakie zaprojektowano w Zakładzie Wibroakustyki Stosowanej Instytutu Techniki Górniczej KOMAG

13 Na podstawie doświadczeń wynikających z tych badań można stwierdzić, że zastosowanie proponowanego podejścia umożliwia zwiększenie skuteczności zabezpieczeń przeciwhałasowych o 3-10 db, w przypadku osłon dźwiękochłonnoizolujących, przegród akustycznych lub ekranów oraz o 6-12 db w przypadku tłumików akustycznych. Biorąc to pod uwagę można oszacować, iż takie podejście pozwoliłoby na ograniczenie przekroczeń hałasu na ok. 20% stanowisk w Polsce, a więc możliwa byłaby poprawa warunków pracy na ok 40 tys. stanowisk pracy. NAGRODA II STOPNIA Aktywny układ chłodzący cieczą do stosowania pod odzieżą ochronną - Grażyna Bartkowiak, Anna Dąbrowska z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - PIB w Warszawie - Waldemar Andrzejewski, z TECHNOCHŁÓD-TECHNOSZRON w Nowym Kawęczynie - Bogdan Włodarczyk, Krzysztof Kowalski z Politechniki Łódzkiej Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów w Łodzi - Renata Garus, Ewelina Knopik z Przedsiębiorstwa Sprzętu Ochronnego MASKPOL S.A. w Konieczkach Opracowano skuteczny aktywny układ chłodzący cieczą do stosowania pod barierową odzieżą ochronną pracowników, na stanowiskach w gorącym środowisku pracy (np. w przemyśle metalurgicznym), zasilany z agregatu mobilnego. Nośnikiem dla układu rurek rozprowadzających ciecz chłodzącą jest specjalnie zaprojektowana dwuwarstwowa dzianina. W Polsce około 20 tysięcy osób pracuje w gorącym środowisku pracy przy wysokiej wilgotności względnej powietrza, m.in. w przemyśle metalurgicznym, szklarskim, w górnictwie oraz podczas upałów w przestrzeni otwartej. Pracownicy często są narażeni dodatkowo na promieniowanie podczerwone, rozpryski płynnego metalu lub odpryski metalu gorącego, gorące przedmioty. Długotrwała, intensywna praca w warunkach środowiska gorącego powoduje nie tylko odczuwalny stres cieplny i zmęczenie, ale również zaburzenia w funkcjonowaniu układu krwionośnego, co jest przyczyną wzrostu liczby niebezpiecznych zachowań oraz wypadków na stanowiskach pracy. Dlatego niezbędne jest eliminowanie lub ograniczanie akumulacji ciepła w organizmie. Obecnie stosowane są cztery grupy układów chłodzących wbudowanych w odzież w zależności od zastosowanego medium chłodzącego materiałów przemiany fazowej (PCM), lodu, powietrza oraz cieczy. Najbardziej popularne są

14 systemy chłodzenia organizmu z zastosowaniem lodu. Układy chłodzące oparte na zdolności do odbierania ciepła przez materiały przemiany fazowej (PCM) należą do rozwiązań najnowszych, wykorzystujących endotermiczny proces przemiany z ciała stałego w ciecz. Innym sposobem na chłodzenie organizmu jest zastosowanie systemu chłodzenia powietrzem. W ostatnim ze stosowanych systemów chłodzących, jako medium chłodzące stosuje się ciecz (najczęściej wodę). Są to efektywne systemy przeznaczone do stosowania pod odzieżą ochronną. Ich wadą jest brak mobilności (potrzeba zasilania układu energią elektryczną oraz zastosowanie agregatu chłodzącego). Jednak w przypadku pracy niewymagającej znacznego przemieszczania się, możliwość szybkiego podłączania się i odpinania od agregatu chłodzącego nie jest kłopotliwa, a chłodzenie organizmu może odbywać się w sposób ciągły. Dlatego też podjęto prace, których celem było zaprojektowanie skutecznego układu chłodzącego organizm podczas pracy, bazującego na chłodzeniu cieczą. Aktywny układ chłodzący jest przeznaczony do stosowania pod barierową odzieżą ochronną wykonaną z materiałów nieprzepuszczających pary wodnej, na stanowiskach niewymagających dużej mobilności pracownika, np. w przemyśle metalurgicznym. Podstawowymi częściami układu chłodzącego są: koszulka z wbudowanym układem rurek, mobilny agregat chłodzący oraz system przewodów łączących rurki z agregatem chłodzącym. Koszulka jest wykonana ze specjalnie zaprojektowanej elastycznej dzianiny, w której są wbudowane rurki rozprowadzające medium chłodzące oraz czujnik temperatury mikroklimatu pododzieżowego. Warstwa wewnętrzna dzianiny została wykonana z poliestrowej przędzy Coolmax i przędzy elastomerowej, natomiast zewnętrzna z przędzy bawełnianej i przędzy elastomerowej. Taka konstrukcja sprawia, iż wilgoć z powierzchni skóry transportowana jest do zewnętrznej warstwy wyrobu odzieżowego. W opracowanym modelu wyrobu zastosowano dwa oddzielne bloki chłodzące: na przodzie i tyle wyrobu odzieżowego. Dzięki czujnikowi temperatury sterowanie temperaturą cieczy chłodzącej odbywa się automatycznie, zapewniając jej utrzymanie na komfortowym poziomie. Koszulka zasilana jest cieczą z mobilnego agregatu chłodzącego mającego możliwość pracy w temperaturze powietrza do 60 C, przy wilgotności względnej 20-70%. Do budowy agregatu wykorzystano innowacyjny, zminiaturyzowany kompresor, ważący 680 g. Opracowany model agregatu chłodzącego jest umieszczony w obudowie z układem kółek umożliwiających jego łatwe przemieszczanie. Masa całkowita agregatu nie przekracza 10 kg. Agregat jest zasilany akumulatorami z możliwością ich wymiany i ładowania

Monitoring CCTV. System detekcji wycieku rozpuszczalnika. Audyt bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego

Monitoring CCTV. System detekcji wycieku rozpuszczalnika. Audyt bezpieczeństwa funkcjonalnego i procesowego aktualności elektrotechnika Ex Automatyka Przemysłowa 1/ 2013 ISSN 1895-9830 Monitoring CCTV w elektrociepłowni Systemy IT System detekcji wycieku rozpuszczalnika na zbiornikach w zakładach lakierniczych

Bardziej szczegółowo

direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 wago na kolejowym szlaku / 4

direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 wago na kolejowym szlaku / 4 direct przemysł aplikacje rozwiązania wyroby 1/2014 SYSTEM KLASY MES WSPIERA PRODUKCJĘ W WAGO / 22 STACJE ENERGETYCZNE POD KONTROLĄ Wago / 9 wago na kolejowym szlaku / 4 KOPALNIA POD SPECJALNYM NADZOREM

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ

ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ ZARZĄDZANIE PROJEKTOWANIEM A MARKETINGOWA STRATEGIA ROZWOJU NOWYCH PRODUKTÓW PRZYKŁAD ZASTOSOWANIA W JEDNOSTCE BADAWCZEJ dr inż. Włodzimierz Boroń Instytut Technik Innowacyjnych EMAG - Katowice W pracy

Bardziej szczegółowo

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.

Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. 2013 Raport społecznej odpowiedzialności Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. Zawartość A. List Prezesa Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.... 2 B. Branża górnictwa węgla kamiennego w Polsce... 3 C. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy

Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Zakład Sieci Konwergentnych (Z-4) Ośrodek Informatyki (OI) Centralne Laboratorium Badawcze (CLB) Praca statutowa Bezpieczeństwo teleinformatyczne oraz model bezpiecznego systemu telepracy Numer Pracy:

Bardziej szczegółowo

STAWIAMY NA ROZWÓJ BEZPIECZNY ODDZIAŁ W GÓRNICZEJ RODZINIE

STAWIAMY NA ROZWÓJ BEZPIECZNY ODDZIAŁ W GÓRNICZEJ RODZINIE G A Z E T A F I R M O W A n r 1 ( 3 4 ) s t y c z e ń 2 0 1 2 STAWIAMY NA ROZWÓJ BEZPIECZNY ODDZIAŁ W GÓRNICZEJ RODZINIE W W W. K W S A. P L G A Z E T A F I R M O W A NASZA KOMPANIA Drodzy Czytelnicy!

Bardziej szczegółowo

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12

dzisiaj Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 dzisiaj 3 13 Magazyn dla klientów ABB w Polsce Magazyny energii istotny element sieci energetycznych 12 Duże zamówienie na trudny rynek 6 76 pociągów Stadlera z urządzeniami trakcyjnymi ABB 10 Robotyzacja

Bardziej szczegółowo

Granty w Wodociągach Krakowskich - str. 4 Wdrażanie systemu prewencyjnego zarządzania ryzykiem w Wodociągach Krakowskich - str. 9

Granty w Wodociągach Krakowskich - str. 4 Wdrażanie systemu prewencyjnego zarządzania ryzykiem w Wodociągach Krakowskich - str. 9 Nr 72, marzec 2015 ISSN - 1505-2478 C Z A S O P I S M O M I E J S K I E G O P R Z E D S I Ę B I O R S T W A W O D O C I Ą G Ó W I K A N A L I Z A C J I S A W K R A K O W I E Granty w Wodociągach Krakowskich

Bardziej szczegółowo

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju.

III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji i Rozwoju. KATALOG LAUREATÓW III EDYCJA KONKURSU KRAJOWI LIDERZY INNOWACJI I ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCY www.liderzyinnowacji.pl Publikacja bezpłatna. Publikacja wydana w ramach realizacji celów statutowych Fundacji Innowacji

Bardziej szczegółowo

Dział I. Przepisy wstępne

Dział I. Przepisy wstępne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330,

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie

Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie Koncepcja funkcjonalno techniczna Medycznego Centrum Baz Danych (Medical Data Center) wraz z infrastrukturą dla potrzeb przyszłego Klastra e- Zdrowie 1 Spis treści 1. Obszary zastosowań rynek CMPD. 1.1.

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne. Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX)

Słowo wstępne. Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX) PRZEGLĄD Nr 9 GÓRNICZY 1 założono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 09 (1090) wrzesień 2013 Tom 69(CIX) Słowo wstępne Zaobserwowany w 2012 r. spadek cen węgla kamiennego

Bardziej szczegółowo

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT)

Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Ogólne metody poprawiania efektywności energetycznej w ramach najlepszych dostępnych technik (BAT) Streszczenie Niniejsze wytyczne zostały opracowane przez Agencję Ochrony Środowiska Anglii i Walii 1,

Bardziej szczegółowo

4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego

4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 4.1 Ogólne techniki dla sektora spożywczego 4.1.1 Narzędzia zarządzania środowiskiem Najlepsze wyniki ochrony środowiska osiąga się zazwyczaj poprzez zastosowanie najlepszych technologii oraz ich wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

OD REDAKCJI. Szanowni Państwo. Katarzyna Drobik. Redaktor Naczelny SPIS TREŚCI

OD REDAKCJI. Szanowni Państwo. Katarzyna Drobik. Redaktor Naczelny SPIS TREŚCI OD REDAKCJI SPIS TREŚCI NOWOŚCI Z BRAŃŻY PRZEMYSŁOWEJ WYDARZENIA I TRENDY TEMAT NUMERU Logistyczna obsługa klienta OPINIE Wady i zalety planów systematycznego inwestowania Czy firmy są gotowe na SEPA?

Bardziej szczegółowo

Spis treści 2/2009. Ludwinów inteligentny budynek u stóp Wawelu. Kamery megapikselowe z Pelco. Gaszenie gazem obojętnym

Spis treści 2/2009. Ludwinów inteligentny budynek u stóp Wawelu. Kamery megapikselowe z Pelco. Gaszenie gazem obojętnym Spis treści 2/2009 Wydarzenia, Informacje...6 Porady Nocne oświetlanie obiektów monitorowanych przez systemy telewizji dozorowej Andrzej Walczyk... 22 Publicystyka Metodyka SABSA biznesowe ujęcie kwestii

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER

INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER Wystawca Tytuł wynalazku opis kontakt e-mail 1. Bioenergia, Bio-Hydrogen -Urządzenie do produkcji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC. Zarządzanie zmianami w systemach sterowania. strona 10. strona 22

PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC. Zarządzanie zmianami w systemach sterowania. strona 10. strona 22 PACMotion, VersaMotion Nowe serwonapędy GE FANUC strona 10 Zarządzanie zmianami w systemach sterowania strona 22 Aktualności Szanowni Państwo, jadąc do pracy słyszę w radiu, że Polacy mają problemy ze

Bardziej szczegółowo

Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych

Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych Instrukcje, Wytyczne, Poradniki 443/2009 SYSTEM KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BUDOWNICTWIE Bezdotykowe metody obserwacji i pomiarów obiektów budowlanych Warszawa 2009 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

Bardziej szczegółowo

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP.

EMAS easy. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. Właściwa droga by poprawić środowiskowe i finansowe wyniki firmy EMAS. Poradnik dotyczący wdrażania EMAS w MŚP. 10 dni 10 osób 10 stron 30 kroków Efektywność, wiarygodność, przejrzystość Co to jest EMAS?

Bardziej szczegółowo

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania

(amoniak, chlor, dwutlenek siarki). Sposoby (systemy) przeciwdziałania JEDNOSTKA RATOWNICTWA CHEMICZNEGO Sp. z o.o. 33-101 TARNÓW, UL. KWIATKOWSKIEGO 8 Telefony: +48 14 637 39 74; fax +48 14 628 34 57; e-mail: r.skorupa@jrch.pl Charakterystyka specyficznych zagrożeń z udziałem

Bardziej szczegółowo

Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie. Konrad Frontczak

Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie. Konrad Frontczak Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów w Akademii Morskiej w Szczecinie Konrad Frontczak Szczecin, 2010 1 Wspieranie gospodarki morskiej poprzez realizację wybranych projektów

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. MONITORING W UJĘCIU TECHNICZNYM 6 2.1. DEFINICJA MONITORINGU PRZYJĘTA W RAPORCIE 6 2.2. TECHNOLOGIE STOSOWANE OBECNIE W MONITORINGU 9 2.3. MONITORING SYGNAŁÓW ALARMOWYCH Z OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

Pierwszy Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych ITS 2008 26 28 maja. ITS w centralnej administracji drogowej

Pierwszy Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych ITS 2008 26 28 maja. ITS w centralnej administracji drogowej Zaawansowane technologie praktyczne porady dla przedsiębiorstw i samorządów numer 3 marzec 2008 Pierwszy Polski Kongres Inteligentnych Systemów Transportowych ITS 2008 26 28 maja ITS w centralnej administracji

Bardziej szczegółowo

KIEDY TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE GAZU PŁYNNEGO, PALIW LOTNICZYCH, MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH STAJE SIĘ BEZPIECZNE? ADR 2011 W PRAKTYCE

KIEDY TRANSPORT I MAGAZYNOWANIE GAZU PŁYNNEGO, PALIW LOTNICZYCH, MATERIAŁÓW PROMIENIOTWÓRCZYCH STAJE SIĘ BEZPIECZNE? ADR 2011 W PRAKTYCE Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie Departament Transportu i Komunikacji Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie Karpacki Oddział Straży Granicznej w Nowym Sączu KIEDY

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy monitoring obiektów budowlanych

Bezprzewodowy monitoring obiektów budowlanych TQM w budownictwie Materiały z IX Sympozjum SYSTEM KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BUDOWNICTWIE Bezprzewodowy monitoring obiektów budowlanych Warszawa 2010 SYSTEM KOMPLEKSOWEGO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT ADRES Kraków, ul. Gołębia 20 INWESTOR Zespół budynków Instytutu Polonistyki UJ OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW Uniwersytet Jagielloński

Bardziej szczegółowo

GT VET Greening Technical VET Sustainable Training Module for the European Steel Industry. Polish Module D9.3

GT VET Greening Technical VET Sustainable Training Module for the European Steel Industry. Polish Module D9.3 GT VET Greening Technical VET Sustainable Training Module for the European Steel Industry Polish Module D9.3 Submoduł Energia: 2 Submoduł Zapobieganie i redukcja emisji hałasu: 24 Submoduł Odpady: 121

Bardziej szczegółowo