Regulamin konkursu. Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin konkursu. Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia"

Transkrypt

1 Regulamin konkursu Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu, w rozumieniu art. 921 k.c., pod nazwą : Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia Organizatorem konkursu, zwanym dalej Organizatorem jest RED age Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Niedźwiedziej 2c, Warszawa, NIP: , wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem , kapitał zakładowy ,00 zł, działająca w imieniu i na rzecz L Oreal Polska Sp. z o. o., Warszawa, ul. Daniszewska 4, XIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS: , NIP Kapitał zakładowy ,00 zł. 3. Konkurs prowadzony będzie we wszystkich sklepach sieci drogerii Douglas, na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółową listę sklepów zawiera załącznik nr Konkurs rozpoczyna się w dniu 20 lipca 2009 r., a kończy w dniu 19 września 2009 r. 5. Sprzedaż towarów uprawniających do uczestnictwa w konkursie rozpoczyna się w dniu 20 lipca 2009 r. i trwać będzie do dnia 19 września 2009 r. Produkty biorące udział w promocji, to wszystkie kosmetyki do makijażu marki L Oreal Paris. 6. Wartość puli nagród wynosi 9.695,00 (słownie: dziewięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt pięć złotych i 00/100) zł. 7. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora, firmy L Oreal Paris, pracownicy sklepów sieci Douglas oraz innych firm współpracujących przy organizacji konkursu, ani członkowie najbliższej rodziny pracowników tych podmiotów. Przez członków najbliższej rodziny rozumie się małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. 8. Podanie danych osobowych przez uczestników jest dobrowolne, lecz niezbędne do wzięcia udziału w konkursie. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu, łącznie z ogłoszeniem wyników oraz mogą być przetworzone w celach marketingowych. Każdy uczestnik konkursu posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania bądź usuwania na zasadach wynikających z przepisów prawa. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j, Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Administratorem danych osobowych uczestników konkursu jest Organizator. 9. Uczestnikiem konkursu, na warunkach określonych w regulaminie, może być każda pełnoletnia osoba fizyczna mająca miejsce zamieszkania w Rzeczpospolitej Polskiej przez cały okres trwania konkursu, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i będąca konsumentem w rozumieniu art KC.

2 10. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika regulaminu konkursu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w konkursie. II. Zasady konkursu. 11. Aby wziąć udział w konkursie należy w okresie od dnia 20 lipca 2009 r. od godz. 00:00:00 do dnia 19 września 2009 r. do godz. 23:59:59: dokonać jednorazowo zakupu produktów do makijażu L Oreal Paris za minimum 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści złotych ) brutto, określonych w załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu. Zakup musi zostać potwierdzony na jednym paragonie. wysłać zgłoszenie udziału w konkursie w formie a pod adres o treści zgodnej z 12 regulaminu. W zgłoszeniu należy podać pełne dane adresowe (imię, nazwisko, adres zamieszkania) oraz telefon kontaktowy. zachować oryginalny paragon kasowy potwierdzający zakup produktów do makijażu L Oreal Paris za kwotę minimum 130,00 zł (słownie: sto trzydzieści ) brutto. Odbiór nagród odbywa się po okazaniu oryginalnego potwierdzenia zakupu. 12. Prawidłowe zgłoszenie konkursowe powinno zawierać w treści a odpowiedź na pytanie: Jaki produkt L Oreal Paris Makijaż jest Twoim ulubionym i dlaczego? Zgłoszenie należy wysłać em na adres Zgłoszenie, poza odpowiedzią na pytanie konkursowe, powinno zawierać pełne dane teleadresowe konsumenta tj. imię, nazwisko, pełen adres, numer telefonu. W przypadku braku danych teleadresowych w zgłoszeniu, zostanie wysłany zwrotny do osób będących na liście laureatów, z prośbą o uzupełnienie wszystkich niezbędnych informacji. Jeżeli w ciągu 5 dni laureat nie uzupełni wszystkich swoich danych, prawo do nagrody nieodwołalnie wygasa. Nagroda może zostać wówczas przyznana kolejnej osobie, która spełniła warunki Regulaminu i znalazła się na liście Rezerwowej. z odpowiedzią powinien być zatytułowany Wygraj suknię Macieja Zienia. Zgłoszenia można przesyłać jedynie za pośrednictwem poczty elektronicznej, zgłoszenia dokonane w inny sposób są nieważne. Łączna treść a nie powinna przekraczać 2000 znaków, łącznie ze spacjami. Jedno zgłoszenie może zawierać tylko jedną odpowiedź na pytanie konkursowe. 13. Jeden paragon upoważnia do wysłania jednego a zgłoszeniowego niezależnie od ilości zakupionych produktów L Oreal Paris. Jeden przesłany to jedno zgłoszenie w konkursie. Jeden

3 Uczestnik może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków uczestnictwa, o których mowa w powyżej. III. Nagrody. 14. Zwycięzcami konkursu zostanie 26 (słownie: dwadzieścia sześć ) osób, które przyślą najciekawszą i najtrafniejszą odpowiedź na pytanie konkursowe. Wyboru 26 (słownie: dwudziestu sześciu) zwycięzców dokona do dnia 20 października 2009 r. jury powołane przez Organizatora konkursu. W skład jury wchodzić będą Maciej Zień, Katarzyna Lewko (L Oreal Polska), Małgorzata Lachowska (L Oreal Polska), Paulina Jaborska (RED age) oraz Justyna Sadura (RED age). Jury dokona także wyboru kolejnych 5 osób, które znajdą się na liście rezerwowej zwycięzców. 15. Nagrodami w konkursie są: jedna nagroda główna suknia zaprojektowana i wykonana przez Macieja Zienia o wartości 5000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych ) i 1 nagroda pieniężna o wartości 556,00 zł brutto (słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć złotych ) oraz zwrot kosztów podróży (ryczałt) dla laureata pierwszego stopnia o wartości 800,00 zł brutto (słownie: osiemset złotych ) i 1 nagroda pieniężna o wartości 89,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt dziewięć złotych ), nagrody dodatkowe: 25 (słownie: dwadzieścia pięć) nagród dodatkowych zestawy L Oreal Paris o wartości 130,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści złotych) każdy 16. Każdy ze zwycięzców zostanie poinformowany przez Organizatora o wygranej telefonicznie (na numer telefonu podany w przesłanym u zgłoszeniowym) do dnia 3 listopada 2009 r., w celu ustalenia danych niezbędnych do przekazania nagrody. Uczestnik zobowiązany jest odebrać połączenie telefoniczne, potwierdzić swoje uczestnictwo w konkursie oraz podać swoje dane osobowe (imię, nazwisko, adres korespondencyjny). Próba uzyskania połączenia z uczestnikiem podejmowana jest co najmniej trzykrotnie w odstępach 15 minutowych. Jeżeli, pomimo podjęcia wyżej opisanych prób zrealizowania połączenia telefonicznego z uczestnikiem, nie uda się uzyskać połączenia lub połączenie zostanie zrealizowane, ale osoba nie potwierdzi udziału w konkursie lub nie potwierdzi swoich danych osobowych prawo do nagrody nieodwołalnie wygasa. Nagroda może zostać wówczas przyznana kolejnej osobie, która spełniła warunki Regulaminu i znalazła się na liście Rezerwowej. Zwycięzca będzie musiał przesłać na adres Organizatora oryginalne paragony produktów marki L Oreal Paris lub ich czytelne kopie, zgłoszone w czasie trwania Konkursu. Data na paragonie/paragonach nie może być wcześniejsza ani późniejsza niż data trwania konkursu, czyli wcześniejsza niż 20 lipca 2009 i późniejsza niż 19 września Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody w razie, gdy kopia paragonu będzie nieczytelna bądź kopia będzie wskazywała na próbę oszustwa.

4 IV. Miejsce i termin wydawania nagród. 17. Nagroda główna zostanie przekazana w terminie indywidualnie ustalonym z laureatem, natomiast nie później niż do 29 grudnia 2009 r. Nagrody dodatkowe zostaną wysłane pocztą kurierską lub przekazane w biurze Organizatora (ul. Niedźwiedzia 2c, Warszawa) do dnia 15 grudnia 2009 r. 18. Fundatorem nagród w konkursie jest L Oreal Polska Sp. z o.o.. Przy wydaniu nagród zwycięzcy zobowiązani będą do podpisania protokołu odbioru nagrody, który stanowi załącznik nr 2 niniejszego regulaminu. 19. Nieprzyznane nagrody w wyznaczonym terminie mogą zostać przyznane kolejnej osobie, która spełniła warunki Regulaminu i znalazła się na liście rezerwowej wyłonionej przez Jury, zgodnie z procedurą opisaną w Nagrody rzeczowe konkursu nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny. V. Prawa autorskie 21. Wszelkie autorskie prawa majątkowe do utworów, które mogą powstać w związku z odpowiedzią na pytanie konkursowe Jaki produkt L Oreal Paris Makijaż jest Twoim ulubionym i dlaczego?, zostają przeniesione na Organizatora w zakresie nieograniczonego czasowo wykorzystywania na wszelkich polach eksploatacji z dniem przekazania Organizatorowi, z chwilą ich przesłania do Organizatora. Autorskie prawa majątkowe (i osobiste) w dniu przeniesienia ich na Organizatora będą wolne od jakichkolwiek prawnych zobowiązań i nieobciążone prawami osób trzecich. Uczestnikom nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. VI. Postępowanie reklamacyjne. 22. Reklamacje mogą być zgłaszane Organizatorowi na piśmie, za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innych podmiotów świadczących usługi pocztowe, podczas trwania całego konkursu, nie później jednak niż w terminie 7 dni od daty wydania nagrody. Reklamacje złożone po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego). Reklamacje doręczone Organizatorowi po dniu 22 grudnia 2009 r. ( w przypadku nagród 2-go stopnia) i po dniu 7 stycznia (nagrody 1-go stopnia) nie będą rozpatrywane pomimo ich prawidłowego wniesienia na poczcie.

5 23. Reklamacje rozpatruje Organizator. Rozpatrzeniu podlegają wyłącznie reklamacje zgłoszone w formie pisemnej za pośrednictwem Poczty Polskiej lub innych podmiotów świadczących usługi pocztowe na adres siedziby Organizatora: RED age Sp. z o.o., ul. Niedźwiedzia 2C, Warszawa, z dopiskiem Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia. Zastrzega się, że reklamacje przesłane bezpośrednio do L Oreal Paris nie będą przekazywane Organizatorowi celem ich rozpatrzenia. 24. Rozpatrywanie reklamacji trwa 14 dni od dnia otrzymania reklamacji przez Organizatora, włączając w to zawiadomienie uczestnika o wyniku reklamacji (decyduje data stempla pocztowego). 25. Od decyzji w przedmiocie rozpatrzenia reklamacji przysługuje Uczestnikom prawo odwołania się do sądu powszechnego. VII. Postanowienia końcowe. 26. Niniejszy regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej 27. Lista zwycięzców dostępna będzie w siedzibie Organizatora do dnia 7 stycznia 2009 r. 28. W sprawach nieunormowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego i innych obowiązujących przepisów prawa. 29. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o przesłaniu a/zgłoszenia Organizatorowi, należy przez to rozumieć wpłynięcie a na serwer Organizatora. Czas na serwerze ustawiany jest zgodnie z wzorcem czasu atomowego. 30. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie Internetu - podmiotów, za pośrednictwem których uczestnicy przesyłają e. 31. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wysyłane zgłoszenia, które nie dotrą na serwer Organizatora. 32. W przypadku nie spełnienia przez uczestnika któregokolwiek z powyższych warunków, nagroda przepada i może zostać wówczas przyznana kolejnej osobie, która spełniła warunki Regulaminu i znalazła się na liście Rezerwowej wyłonionej przez Jury. 33. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w niniejszym regulaminie w dowolnym czasie z tym, że zmiany te nie mogą naruszać praw już nabytych przez Uczestników Akcji. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu, na Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę wprowadzenia zmian w Regulaminie.

6 Załącznik nr 1 L.P. MIASTO ADRES 1 CENTRUM HANDLOWE MORENA 2 CENTRUM HANDLOWE CZYŻYNY 3 WOLA PARK 4 CENTRUM HANDLOWE ALFA ul. Schuberta 102 A Gdańsk ul. Medweckiego Kraków Górczewska Warszawa ul. Kołobrzeska 41C Gdańsk 5 GALERIA ŁÓDZKA 6 GALERIA ECHO 7 PERFUMERIA 8 GALERIA POMORSKA 9 PERFUMERIA 10 GALERIA DOMINIKAŃSKA 11 GALAXY CENTRUM 12 GALERIA MOKOTÓW 13 STARY BROWAR ul. Piłsudskiego 15/ Łódź ul. Świetokrzyska Kielce ul. Stawowa Katowice ul. Fordońska Bydgoszcz ul. Chmielna 1/ Warszawa Plac Dominikański Wrocław Al.. Wyzwolenia Szczecin ul. Wołoska Warszawa ul. Półwiejska Poznań 14 BIELANY PARK ul. Francuska Kobierzyce 15 PERFUMERIA 16 PERFUMERIA 17 ARKADIA 18 GALERIA GRAFFICA ul. Świętojańska Gdynia ul. Szeroka Toruń Al. Jana Pawła II Warszawa ul. Lisa Kuli Rzeszów

7 19 CH PLAZA 20 OLSZTYN 21 TORUŃ COPERNICUS 22 KATOWICE SILESIA 23 ŁÓDŹ MANUFAKTURA 24 KRAKÓW GALERIA KRAKOWSKA 25 GLIWICE 025 GALERIA ARENA 26 LEGNICA GALERIA PIASTÓW 27 WARSZAWA ZŁOTE TARASY ul. Kaspra Drużbickiego Poznań ul. Józefa Piłsudskiego Olsztyn ul.żółkiewskiego Toruń ul. Chorzowska Katowice ul. KARSKIEGO ŁÓDŹ ul. PAWIA KRAKÓW ul. NADRZECZNA GLIWICE ul. Najświętszej Marii Panny Legnica ul. Złota Warszawa 28 WROCŁAW GRUNWALDZKI PASAŻ pl. Grunwaldzki Wrocław 29 Bielsko-Biała Galeria SFERA ul. Mostowa Bielsko-Biała 30 Wrocław Arkady ul. Powstańców Śląskich GLIWICE CH FORUM 32 GORZÓW (033) ul. Lipowa Gliwice AL. KONSTYTUCJI 3 MAJA GORZÓW WIELKOPOLSKI 33 RYBNIK Ul. Bolesława Chrobrego Rybnik 34 GALERIA BAŁTYCKA (034) AL. GRUNWALDZKA 141 GDAŃSK

8 35 WROCŁAW 035 CH LEGNICKA 58 WROCŁAW 36 (038) CENTRUM FAMILIJNE AL. JEROZOLIMSKIE WARSZAWA 37 BIAŁYSTOK 044 WYSOCKIEGO BIAŁYSTOK 38 RUMIA (039) CH AUCHAN GRUNWALDZKA RUMIA 39 TORUŃ (045) OLSZTYŃSKA 8 TORUŃ 40 KRAKÓW FLORIAŃSKA 037 FLORIAŃSKA 32 KRAKÓW 41 GALERIA PESTKA 041 AL. SOLIDARNOŚCI POZNAŃ 42 GALERIA Ferio 047 UL. OGRODOWA 31A STARE MIASTO 43 BYDGOSZCZ 036 JAGIELLOŃSKA BYDGOSZCZ 44 GALERIA Ferio 046 CHOJNOWSKA41 LEGNICA 45 OPOLE 049 WROCŁAWSKA 156 OPOLE 46 ZIELONA GÓRA 043 WROCŁAWSKA 17 ZIELONA GÓRA 47 BIAŁYSTOK 054 ŚWIĘTOJAŃSKA 15 BIAŁYSTOK 48 WROCŁAW 048 PAPROTNA WROCŁAW 49 SŁUPSK 052 SZCZECIŃSKA 15 SŁUPSK

9 50 KOSZALIN I.PADEREWSKIEGO 1 KOSZALIN 51 DĄBROWA GÓRN. 051 JANA III SOBIESKIEGO 6 DĄBROWA GÓRNICZA 52 KOŁBASKOWO 055 USTOWO 45 KOŁBASKOWO 53 POZNAŃ 057 UL.SZWAJCARSKA POZNAŃ 54 POZNAŃ 058 UL.PADEREWSKIEGO POZNAN 55 POZNAŃ 059 UL.Sw.MARCIN POZNAN 56 PŁOCK 053 UL.WYSZOGRODZKA PŁOCK 57 BIAŁYSTOK 060 UL.HETMAŃSKA BIAŁYSTOK 58 CZĘSTOCHOWA 040 UL.KRAKOWSKA CZĘSTOCHOWA 59 OPOLE 064 PL. KOPERNIKA 16 OPOLE 60 POZNAŃ 062 ABPA BARANIAKA 8 POZNAŃ 61 KŁODZKO 061 NOWORUDZKA 2 KŁODZKO 62 GDAŃSK BIELSKO-BIAŁA LUBIN GDYNIA 066 RAJSKA 10 KŁODZKO BORA-KOMOROWSKIEGO BIELSKO-BIAŁA MIKOŁAJA KOPERNIKA 14 LUBIN ALEJA ZWYCIĘSTWA 256 GDYNIA

10 Załącznik nr 2 Protokół przekazania nagrody głównej w konkursie Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia Ja :., zamieszkały/ -ła : legitymujący/-ca się dowodem osobistym (seria i numer):. PESEL :., oświadczam, że dnia.. przyznana została mi nagroda główna tj. suknia zaprojektowana i wykonana przez Macieja Zienia o wartości 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych i 00/100) i 1 nagroda pieniężna o łącznej wartości 556,00 zł brutto(słownie: pięćset pięćdziesiąt sześć złotych i 00/100) oraz zwrot kosztów podróży (ryczałt) dla laureata pierwszego stopnia o wartości 800,00 zł brutto (słownie: osiemset złotych i 00/100) i 1 nagroda pieniężna o wartości 89,00 zł brutto (słownie: osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100). Jednocześnie oświadczam, że zrzekam się nagrody pieniężnej w wysokości 645,00 zł (słownie: sześćset czterdzieści pięć złotych i 00/100) na rzecz Organizatora, tytułem zaliczenia jej na poczet zryczałtowanego podatku i przekazania do Urzędu Skarbowego tytułem w/w podatku, o którym mowa w art. 30 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 r. Dane Podatnika: Imię i Nazwisko.. Adres Urząd Skarbowy. NIP Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem Konkursu Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia i akceptuję go.. Data i podpis

11 Załącznik nr 3 Protokół przekazania nagrody dodatkowej w konkursie Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia Ja :., zamieszkały/ -ła : legitymujący/-ca się dowodem osobistym (seria i numer):. PESEL :., oświadczam, że dnia.. przyznana została mi nagroda dodatkowa tj. zestaw L Oreal Paris o wartości 130,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści złotych) Potwierdzam odbiór zestawu L Oreal Paris o wartości 130,00 zł brutto (słownie: sto trzydzieści złotych). Dane Podatnika: Imię i Nazwisko.. Adres Urząd Skarbowy. NIP Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulaminem Konkursu Wygraj suknię zaprojektowaną specjalnie dla Ciebie przez Macieja Zienia i akceptuję go.. Data i podpis

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm

R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm R E G U L A M I N KONKURSU Konkurs L Oreal Paris i Super-Pharm 1. Zasady ogólne 1.1. Organizatorem konkursu ( Konkurs ) jest Blueberry Group Sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Warszawie, przy ul. Szpitalnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj wyjątkowe zakupy z L Oreal Paris

Regulamin konkursu Wygraj wyjątkowe zakupy z L Oreal Paris Regulamin konkursu Wygraj wyjątkowe zakupy z L Oreal Paris I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy regulamin dotyczy konkursu, w rozumieniu art. 921 k.c., pod nazwą: Wygraj wyjątkowe zakupy z L Oreal Paris

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Drugi produkt za 50%

Regulamin Akcji Drugi produkt za 50% Regulamin Akcji Drugi produkt za 50% I. Postanowienia ogólne: 1. Akcja Drugi produkt za 50% (zwana dalej Akcją ) jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji - 20% na produkty użytkowe z kuponem rabatowym Viva, Flesz

Regulamin Akcji - 20% na produkty użytkowe z kuponem rabatowym Viva, Flesz Regulamin Akcji - 20% na produkty użytkowe z kuponem rabatowym Viva, Flesz I. Postanowienia ogólne: 1. Akcja - 20% na produkty użytkowe z kuponem rabatowym Viva, Flesz (zwana dalej Akcją ) jest organizowana

Bardziej szczegółowo

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych.

1.3. Promocja będzie prowadzona w okresie od dnia 5 maja 2014 r. do dnia 25 maja 2014 r. lub do wyczerpania zestawów promocyjnych. REGULAMIN PROMOCJI ODKURZACZY SAMSUNG 1. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem Promocji odkurzaczy Samsung jest Samsung Electronics Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji SODEXO

Regulamin Akcji SODEXO Regulamin Akcji SODEXO I. Postanowienia ogólne: 1. Akcja SODEXO (zwana dalej Akcją ) jest organizowana na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej przez Tchibo Warszawa Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung

Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung Regulamin Promocji 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1) Produkt wybrane modele telewizorów marki Samsung wprowadzone do obrotu przez

Bardziej szczegółowo

Wykaz sklepów biorących udział w akcji rabatowej mbanku w dniach 25-29 maja 2011r.

Wykaz sklepów biorących udział w akcji rabatowej mbanku w dniach 25-29 maja 2011r. Wykaz sklepów biorących udział w akcji rabatowej mbanku w dniach 25-29 maja 2011r. Adresy sklepów HEGO`s Lp. Miasto Galeria handlowa Adres Warszawa 1 C.H. Arkadia Al. Jana Pawła II 82 Kraków 2 Galeria

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ SZKOLENIE W SZKOLE JAZDY SUBARU

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ SZKOLENIE W SZKOLE JAZDY SUBARU REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ SZKOLENIE W SZKOLE JAZDY SUBARU I. POSTANOWIENIA OGÓLNE II. 1.1. Organizatorem konkursu jest GINO ROSSI S.A. z siedzibą w Słupsku, ul. Owocowa 24, 76-200 Słupsk, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Telefon. 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki

Kod pocztowy. Telefon. 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki Nazwa salonu Miasto Adres Kod pocztowy W.KRUK Poznań ul.paderewskiego Poznań ul. Paderewskiego 2 61-755 Telefon 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki W.KRUK Czeladź M1 Czeladź ul. Będzińska 80 41-250

Bardziej szczegółowo

Miasto. Producent. Gdańsk C.H. Alfa Gdańsk ul. Kołobrzeska 41C Kraków

Miasto. Producent. Gdańsk C.H. Alfa Gdańsk ul. Kołobrzeska 41C Kraków Producent Nine West Molton Hexeline Miasto Sklep Adres Gdańsk C.H. Alfa Gdańsk ul. Kołobrzeska 41C C.H. Bonarka City Center ul. Kamieńskiego 11 Lublin C.H. Lublin Plaza ul. Lipowa 13 C.H. Plaza ul. Kaspra

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DO -50% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ MAREK VISTULA, WÓLCZANKA I LAMBERT

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DO -50% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ MAREK VISTULA, WÓLCZANKA I LAMBERT REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DO -50% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ MAREK VISTULA, WÓLCZANKA I LAMBERT dla uczestników programu lojalnościowego pod nazwą Klub Konesera spółki Alma Market S.A. (regulamin programu lojalnościowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Rabat na hasło POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się akcja promocyjna Rabat na hasło (zwana dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Sublime Mousse: Gwarancja pięknego koloru lub zwrot pieniędzy

REGULAMIN AKCJI Sublime Mousse: Gwarancja pięknego koloru lub zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI Sublime Mousse: Gwarancja pięknego koloru lub zwrot pieniędzy I. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Sublime

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO Gepard Chester w moim przedszkolu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu plastycznego pod nazwą Gepard Chester w moim przedszkolu, zwanego dalej: Konkursem, jest

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N KONKURSU "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka"

R E G U L A M I N KONKURSU Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka R E G U L A M I N KONKURSU "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka" 1. Organizator 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą "Zacznij dobrze poranek i wygraj z Jacobs i Milka", zwanego dalej "Konkursem"

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Notebooki, netbooki i tablety z rabatem. Organizator promocji

Regulamin Promocji. Notebooki, netbooki i tablety z rabatem. Organizator promocji Regulamin Promocji Notebooki, netbooki i tablety z rabatem I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki, netbooki i tablety z rabatem. 2 Organizator

Bardziej szczegółowo

LISTA SALONÓW VISTULA i WÓLCZANKA. 2 Vistula Warszawa CH Reduta Al. Jerozolimskie 179 02-326

LISTA SALONÓW VISTULA i WÓLCZANKA. 2 Vistula Warszawa CH Reduta Al. Jerozolimskie 179 02-326 LP Marka Miasto Centrum Handlowe 1 Vistula Galeria Mokotów LISTA SALONÓW VISTULA i WÓLCZANKA Adres ul. Wołoska 12 02-675 2 Vistula CH Reduta Al. Jerozolimskie 179 02-326 Kod pocztowy 3 Vistula CH Promenada

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji GIGA RABAT. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja GIGA RABAT. Organizator promocji

Regulamin Promocji GIGA RABAT. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja GIGA RABAT. Organizator promocji Regulamin Promocji GIGA RABAT I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja GIGA RABAT. 1 2 Organizator promocji 1. Organizatorem promocji jest firma Komputronik

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem.

Regulamin Promocji. Notebooki i tablety z rabatem. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. Regulamin Promocji Notebooki i tablety z rabatem I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Notebooki i tablety z rabatem. 2 Organizator promocji 1. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DO -50% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ MAREK VISTULA I WÓLCZANKA

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DO -50% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ MAREK VISTULA I WÓLCZANKA REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ DO -50% NA CAŁĄ KOLEKCJĘ MAREK VISTULA I WÓLCZANKA dla Uczestników Programu Lojalnościowego pod nazwą Klub Konesera Programu lojalnościowego Spółki Alma S.A. (regulamin dostępny

Bardziej szczegółowo

Radio Opole. Regulamin konkursu Prezent. 1. Postanowienia ogólne.

Radio Opole. Regulamin konkursu Prezent. 1. Postanowienia ogólne. Opole 02/01/2015 r. Radio Opole Regulamin konkursu Prezent 1. Postanowienia ogólne. 1. Organizatorem konkursu, zwanym dalej Konkurs jest Polskie Radio Regionalna Rozgłośnia w Opolu Radio Opole S.A. z siedzibą,

Bardziej szczegółowo

Białystok Vistula Białystok Alfa CH Alfa ul. Świętojańska 15 15-277. Białystok Vistula Białystok Auchan CH Auchan ul. Produkcyjna 84 15-680

Białystok Vistula Białystok Alfa CH Alfa ul. Świętojańska 15 15-277. Białystok Vistula Białystok Auchan CH Auchan ul. Produkcyjna 84 15-680 Załącznik nr 1 do Regulaminu promocji: Warto płacić kartą PKO Banku Polskiego w sklepach Vistula i Wólczanka oraz w sklepie internetowym www. vistula.pl oraz www.wolczanka.pl. Zestawienie Sklepów Vistula

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne

REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie. Warunki ogólne Poznań, dnia 27.03. 2015 r. REGULAMIN KONKURSU Poranne Przebudzenie Warunki ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu pod nazwą Konkurs Poranne Przebudzenie, w dalszej części

Bardziej szczegółowo

1.2. Konkurs przebiegać bdzie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego.

1.2. Konkurs przebiegać bdzie zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz przepisami prawa polskiego. Regulamin Konkursu Minty dot 1. Informacje ogólne. 1.1. Organizatorem konkursu jest Q Diamonds Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Spalinowa 13, wpisana do KRS z numerem 0000282735 Regon: 141052298

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ, Cztery koszule spośród koszul PRC i stare logo Próchnika = 99 zł (03.12.15-29.02.

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ, Cztery koszule spośród koszul PRC i stare logo Próchnika = 99 zł (03.12.15-29.02. REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ, Cztery koszule spośród koszul PRC i stare logo Próchnika = 99 zł (03.12.15-29.02.16) 1 DEFINICJE Organizator - Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi: adres 93-124

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Kup piwo Tyskie i wygraj bilet na mecz Real Madryt - Fiorentina

REGULAMIN KONKURSU Kup piwo Tyskie i wygraj bilet na mecz Real Madryt - Fiorentina REGULAMIN KONKURSU Kup piwo Tyskie i wygraj bilet na mecz Real Madryt - Fiorentina I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Kup piwo Tyskie i wygraj bilet na mecz Real Madryt - Fiorentina,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej "Uczestnikami"

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej Uczestnikami REGULAMIN AKCJI Oprogramowanie antywirusowe McAfee AntiVirus Plus 2016 Unlimited OEM w zestawie z notebookiem lub komputerem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ,

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ, " -7 % na wszystko od cen obowiązujących przy zakupach min. 350zł - dla klientów mbanku (13.05.2015 do 31.05.2015) 1 DEFINICJE Organizator - Próchnik Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin. Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU Regulamin KONKURSU Urodzinowa zagadka fotograficzna Portu Lotniczego Lublin Art. 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU 1. Niniejszy Regulamin określa zasady prowadzenia konkursu Urodzinowa zagadka fotograficzna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Wygraj bilet na mecz EURO 2012 w Multikinie. 1 Postanowienia ogólne

Regulamin Konkursu Wygraj bilet na mecz EURO 2012 w Multikinie. 1 Postanowienia ogólne Regulamin Konkursu Wygraj bilet na mecz EURO 2012 w Multikinie 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu Wygraj bilet na mecz EURO 2012 w Multikinie jest Agito S.A., ul. Mokotowska 1, 00-640 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI "Pampers VIP prowadzonego w sieci drogerii Super-Pharm

REGULAMIN AKCJI Pampers VIP prowadzonego w sieci drogerii Super-Pharm REGULAMIN AKCJI "Pampers VIP prowadzonego w sieci drogerii Super-Pharm 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja sprzedaży premiowej Pampers VIP zwana dalej Akcją, odbywa się na terenie całej Polski w sieci drogerii

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ -20% na wybrane tytuły Kena Folletta

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ -20% na wybrane tytuły Kena Folletta REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ -20% na wybrane tytuły Kena Folletta POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki i zasady na jakich odbywa się akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Regulamin akcji promocyjnej e-recepcja 15% organizowanej w dniach od 28.04.2014 do odwołania przez Vision Express SP Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie Niniejszy regulamin określa zasady organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele

Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele Regulamin konkursu Wygraj spotkanie z Pele 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem konkursu Wygraj spotkanie z Pele jest Media Contact Sp. z o.o. z siedzibą w przy ul. Podłęknickiej 30, 41-303 Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NIEZWYKŁY PREZENT DLA NIEZWYKŁEJ OSOBY

REGULAMIN KONKURSU NIEZWYKŁY PREZENT DLA NIEZWYKŁEJ OSOBY REGULAMIN KONKURSU NIEZWYKŁY PREZENT DLA NIEZWYKŁEJ OSOBY 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Celem Konkursu jest promocja marki E.Wedel oraz produktu Ptasie Mleczko. 2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne.

REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. REGULAMIN KONKURSU Najbardziej MRRRR w Gliwicach (dalej jako REGULAMIN ) I. Postanowienia wstępne. 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, zasady organizacji oraz nagrody w konkursie Najbardziej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014

REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 REGULAMIN KONKURSU LEGO KREATOR z dnia 29.09.2014 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia Konkursu pod nazwą LEGO KREATOR (dalej "Konkurs"). 2. Organizatorem Konkursu jest Brandcomm Polska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Jesienna promocja soczewek Alcon w salonach Twoje Soczewki

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Jesienna promocja soczewek Alcon w salonach Twoje Soczewki REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Jesienna promocja soczewek Alcon w salonach Twoje Soczewki I. Postanowienia ogólne 1.1. Organizatorem akcji promocyjnej Jesienna promocja soczewek Alcon w salonach Twoje Soczewki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN 1 Postanowienia ogólne Organizatorem Konkursu pod nazwą Przedłuż życie swojej drukarce zwanego dalej Konkurs jest Brother Polska sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie ul. Garażowa 7, 02-651 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Konkurs Vernon

Regulamin Konkursu Konkurs Vernon Regulamin Konkursu Konkurs Vernon I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Konkurs Vernon (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy. Nazwa salonu Miasto Centrum Handlowe Adres. Telefon godziny otwarcia Nd i święta

Kod pocztowy. Nazwa salonu Miasto Centrum Handlowe Adres. Telefon godziny otwarcia Nd i święta Nazwa salonu Miasto Centrum Handlowe Adres Kod pocztowy Telefon godziny otwarcia Nd i święta W.KRUK Poznań ul.paderewskiego Poznań ul. Paderewskiego 2 61-755 661 980 561 biżuteria 661 980 967 zegarki W.KRUK

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MAGNESIĘ PIJĘ CODZIENNIE

REGULAMIN KONKURSU MAGNESIĘ PIJĘ CODZIENNIE REGULAMIN KONKURSU MAGNESIĘ PIJĘ CODZIENNIE I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, na jakich będzie prowadzony konkurs w sieci sklepów Intermarche pod nazwą Magnesię piję codziennie

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Konkurs fotograficzny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Regulamin konkursu Konkurs fotograficzny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin konkursu Konkurs fotograficzny 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu jest Agencja Reklamy Eura7, ul. Bojki 8/59, 30-611 Kraków, NIP: 679-234-67-91, działająca na zlecenie firmy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek

Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek Regulamin konkursu Walentynkowe Marzenia organizowanego w sieci sklepów Groszek 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Konkursu jest P4T Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Bazylianówka 81/24, 20-144

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI Zasmakuj wielkanocnych promocji

REGULAMIN PROMOCJI Zasmakuj wielkanocnych promocji REGULAMIN PROMOCJI Zasmakuj wielkanocnych promocji I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (Regulamin) określa warunki i zasady, na jakich odbywa się promocja pod nazwą Zasmakuj wielkanocnych promocji

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ).

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ. Szczoteczka Colgate Slim Soft. promocyjna pod nazwą Szczoteczka Colgate Slim Soft ( Promocja ). REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ POD NAZWĄ Szczoteczka Colgate Slim Soft POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki, na jakich przeprowadzana jest akcja promocyjna pod nazwą

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA. 1 Definicje Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Samsung: Space Max&DUKA 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa w rozumieniu niniejszego regulaminu oznacza sprzedaż konsumentom dokonującym zakupu lodówek z technologia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje

Regulamin Sprzedaży Premiowej. Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3. Definicje Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ,

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ, " -50 % na garnitury, kurtki i płaszcze od cen pierwszych (14.10-31.10.2015) 1 DEFINICJE Organizator - Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi: adres 93-124 Łódź,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3

Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 Regulamin Sprzedaży Premiowej Samsung Sprzedaż Premiowa 1_2_3 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu lodówki lub pralki

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej Vistula Group i Raiffeisen Bank Polska S.A. 7.04.2014r. 20.04.2014r.

Regulamin Akcji Promocyjnej Vistula Group i Raiffeisen Bank Polska S.A. 7.04.2014r. 20.04.2014r. Regulamin Akcji Promocyjnej Group i Raiffeisen Bank Polska S.A. 7.04.2014r. 20.04.2014r. 1. Organizatorami Akcji Promocyjnej (zwanej dalej Akcją) są: Group S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul. Starowiślnej

Bardziej szczegółowo

Zimowa Galeria Samsung, voucher o wartości 100zł

Zimowa Galeria Samsung, voucher o wartości 100zł Regulamin promocji Zimowa Galeria Samsung, voucher o wartości 100zł 1. Promocja jest prowadzona pod nazwą Zimowa Galeria Samsung, voucher o wartości 100zł, dalej zwana Promocją. Warunki uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy

Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Regulamin Konkursu dla Konsumentów Kampania Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy 1 Definicje 1) Konkurs Wygraj 1 z 6 nowych Galaxy Konkurs dla konsumentów, którzy dokonają zgłoszenia na stronie galaxy.samsung.pl

Bardziej szczegółowo

Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego

Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego Porządek w praktyce - Regulamin Konkursu Ekologicznego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w Konkursie Ekologicznym pod nazwą Porządek w praktyce ogłoszonym na antenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Inspiracje na wakacje

Regulamin Konkursu Inspiracje na wakacje Regulamin Konkursu Inspiracje na wakacje I. Postanowienia Ogólne 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulamin ) określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą Inspiracje na wakacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji S-UHD 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung

Regulamin Promocji S-UHD 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung Regulamin Promocji S-UHD 4 lata gwarancji w Brand Store Samsung 1 Definicje Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają: 1) Produkt wymienione w Załączniku nr 1 modele telewizorów marki Samsung

Bardziej szczegółowo

Regulamin Akcji Promocyjnej W.Kruk i Raiffeisen Bank Polska S.A. 18.01.2013 28.02.2013r.

Regulamin Akcji Promocyjnej W.Kruk i Raiffeisen Bank Polska S.A. 18.01.2013 28.02.2013r. Regulamin Akcji Promocyjnej W.Kruk i Raiffeisen Bank Polska S.A. 18.01.2013 28.02.2013r. 1. Organizatorami Akcji Promocyjnej (zwanej dalej Akcją) są: Vistula Group S.A. z siedzibą w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Królowe śniegu 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Królowe śniegu (zwanej dalej: Promocją) jest spółka Fresh Brand Design Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz kawę z ciastkiem lub zjedz obiad (do wartości 15 zł) gratis

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz kawę z ciastkiem lub zjedz obiad (do wartości 15 zł) gratis Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz kawę z ciastkiem lub zjedz obiad (do wartości 15 zł) gratis 1. Definicje 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis

Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis Regulamin promocji pod nazwą: Zabieraj pieczątki i odbierz obiad (o wartości 15 zł) gratis 1. Definicje 1. Terminy użyte w niniejszym Regulaminie, o ile z kontekstu nie wynika inaczej, otrzymały następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Do garnituru JZ14 i/lub WL15 i/ lub WL14 poszetka, mucha, krawat -50% od ceny pierwszej (01.07.15-31.07.15) 1 DEFINICJE Organizator - Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl

Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl Regulamin konkursu Poznaj blender Avance SpeedTouch - konkurs na Dzieci.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu jest Grupa Wirtualna Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj rowery, skutery, samochód

REGULAMIN KONKURSU. Wygraj rowery, skutery, samochód REGULAMIN KONKURSU Wygraj rowery, skutery, samochód POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady przeprowadzenia konkursu promocyjnego pod hasłem Wygraj rowery, skutery, samochód, zwanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE. #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE. #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA INSTAGRAMIE #MocWrażeń2015 WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu,,#MocWrażeń2015 jest Arena Gdańsk Operator spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Pokoleń Lechii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Promocji Cena z Orange 10_2014. 2 Organizator promocji

Regulamin Promocji Cena z Orange 10_2014. 2 Organizator promocji Regulamin Promocji Cena z Orange 10_2014 I. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się promocja Cena z Orange 10_2014 2 Organizator promocji 1. Organizatorami promocji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ NOWE WPROST"

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ NOWE WPROST REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ NOWE WPROST" I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady prowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą NOWE WPROST" ( Promocja"). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Męski pocałunek

Regulamin konkursu. Męski pocałunek Regulamin konkursu Męski pocałunek 1 [Definicje] 1. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a) Organizator - Przeagencja sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016

REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016 REGULAMIN GŁOSOWANIA PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 2016 1 ORGANIZATOR PLEBISCYTU GALA BEAUTY STARS 1. Niniejszy regulamin reguluje zasady głosowania w plebiscycie GALA BEAUTY STARS, zwanym dalej Plebiscytem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU "Modne wypieki z QUIOSQUE" 1.2. Konkurs odbywa się w okresie od dnia 23 marca do 28 kwietnia 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU Modne wypieki z QUIOSQUE 1.2. Konkurs odbywa się w okresie od dnia 23 marca do 28 kwietnia 2015 r. REGULAMIN KONKURSU "Modne wypieki z QUIOSQUE" 1. Organizator i czas trwania Konkurs 1.1. Organizatorem konkursu organizowanego pod nazwą Modne Wypieki z QUIOSQUE, zwanego dalej "Konkursem" jest PBH Spółka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE]

REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] REGULAMIN ŚWIĄTECZNEGO KONKURSU DIGITAL ONE 1. [POSTANOWIENIA OGÓLNE] 1. Konkurs jest organizowany na osi czasu Digital One w serwisie Facebook: https://www.facebook.com/digitalone. 2. Konkurs odbywać

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ RATA GRATIS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Organizatorami sprzedaży premiowej RATA GRATIS (zwanej dalej: Promocją) są:

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ RATA GRATIS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Organizatorami sprzedaży premiowej RATA GRATIS (zwanej dalej: Promocją) są: REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ RATA GRATIS 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorami sprzedaży premiowej RATA GRATIS (zwanej dalej: Promocją) są: 1) SANTANDER CONSUMER BANK S.A. z siedzibą we Wrocławiu (adres:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja

Regulamin konkursu. Samsung Inwazja Nagród. Definicja Regulamin konkursu Samsung Inwazja Nagród 1 Definicja Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: 1. Konkurs konkurs dla osób fizycznych dokonujących zakupu w Punkcie handlowym fabrycznie nowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs Mrs. Potter s!

REGULAMIN KONKURSU. Konkurs Mrs. Potter s! REGULAMIN KONKURSU Konkurs Mrs. Potter s! 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem konkursu pod nazwą Konkurs Mrs. Potter s! (dalej zwanego Konkursem ) jest Edipresse Polska S.A. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego

Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego Regulamin Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Konkursu na nowy znak graficzny Polskiego Towarzystwa Etologicznego (zwanego w dalszej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty

REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty REGULAMIN SPRZEDAŻY PREMIOWEJ Codziennie Ty 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem sprzedaży premiowej pt. Codziennie Ty (zwanej dalej: Promocją) jest agencja Q&A Communications z siedzibą w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ NOC ZAKUPÓW Z FOODTRUCK AMI 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Noc zakupów z Foodtruck ami, 2. Nazwa Organizatora Promocji

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

Regulamin akcji z frisbee "Lato z Monovision

Regulamin akcji z frisbee Lato z Monovision 1 Wrocław, 26.06.2015 Regulamin akcji z frisbee "Lato z Monovision 1 ORGANIZATOR AKCJI Organizatorem akcji jest AVENIR MEDICAL SP. Z O.O. S.K.A. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Centralna 24, 52-114 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia

REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia REGULAMIN KONKURSU Dacia Piknik - Twoja Dacia 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem oraz fundatorem nagrody głównej konkursu Dacia Piknik - Twoja Dacia (dalej Konkurs ), jest spółka Renault Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU O NAZWIE JESIENNY KONKURS SUWAŁKI PLAZA. (dalej Regulamin ) Organizacja

REGULAMIN KONKURSU O NAZWIE JESIENNY KONKURS SUWAŁKI PLAZA. (dalej Regulamin ) Organizacja REGULAMIN KONKURSU O NAZWIE JESIENNY KONKURS SUWAŁKI PLAZA (dalej Regulamin ) 1 Organizacja 1.Organizatorem Konkursu Jesienny Konkurs Suwałki Plaza jest Suwałki Plaza Sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI

INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI REGULAMIN OFERTY SPECJALNEJ: INTELIGENTNY PIEKARNIK W SERCU KUCHNI 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Organizatorem Oferty specjalnej pod nazwą Inteligentny piekarnik w sercu kuchni zwanej dalej: Ofertą specjalną,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO

REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO REGULAMIN KONKURSU WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pod nazwą WYGRAJ DIZAJNERSKIE LEGOWISKO, zwany dalej Konkursem.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI "Pampers VIP prowadzonego w sieci drogerii Super-Pharm

REGULAMIN AKCJI Pampers VIP prowadzonego w sieci drogerii Super-Pharm REGULAMIN AKCJI "Pampers VIP prowadzonego w sieci drogerii Super-Pharm 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Akcja sprzedaży premiowej Pampers VIP zwana dalej Akcją, odbywa się na terenie całej Polski w sieci drogerii

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE

Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE Regulamin promocji dla konsumentów sieci Media Markt BaByliss - TANGLE 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu lokówko - suszarek BaByliss model AS570E, 2736E oraz AS550E oznaczonych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ,

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ, REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ, Do każdego garnituru koszula lub perfumy za 100zł + akcesorium za 50zł (01.07.16-31.07.16) 1 DEFINICJE Organizator - Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi: adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO W KSIĄŻECZCE EDUKACYJNEJ WESOŁE PRZEDSZKOLE MISI KRYSI NR 4 1 Organizator i czas trwania konkursu 1. Niniejszy regulamin (dalej Regulamin ) określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA

ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA ZAŁACZNIK NR 1 REGULAMIN PROMOCJI KONSUMENCKIEJ POD NAZWĄ PRZYTUL MISIA 1 Postanowienia ogólne 1. Nazwa Promocji - Promocja będzie prowadzona pod nazwą Przytul Misia. 2. Nazwa Organizatora Promocji - Organizatorem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU. Akcja za 1 zł. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU Akcja za 1 zł 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu pod nazwą Akcja za 1 zł (dalej: Konkurs ) jest International Coupons S.A. z siedzibą w Krakowie przy ul. Przemysłowej 12,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin )

REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin ) 1. WARUNKI OGÓLNE REGULAMIN KONKURSU Wygraj łóżko pod choinkę (dalej: Regulamin ) 1.1. Organizatorem konkursu Wygraj łóżko pod choinkę, zwanego dalej Konkursem, jest firma STWD Roman Bilecki, z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU ZIELENIEC 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN KONKURSU ZIELENIEC 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN KONKURSU ZIELENIEC 1 Postanowienia ogólne i.organizatorem konkursu jest Winterpol Sp.z.o.o. z siedzibą we Dusznikach Zdrój, 57-340 ul. Zieleniec 72A, o numerze identyfikacji podatkowej 883-00-02-908,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu SUMUJ I WYGRYWAJ w Centrum Handlowym Brama Pomorza

Regulamin Konkursu SUMUJ I WYGRYWAJ w Centrum Handlowym Brama Pomorza Regulamin Konkursu SUMUJ I WYGRYWAJ w Centrum Handlowym Brama Pomorza 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE: 1.1. Organizatorem konkursu i fundatorem nagród w konkursie pod nazwą: SUMUJ I WYGRYWAJ (dalej zwany Konkursem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO NA FACEBOOKU I INSTAGRAMIE 1. WARUNKI OGÓLNE 1.1. Organizatorem Konkursu jest Śląskie Wesołe Miasteczko Sp.z.o.o., Pl. Atrakcji 1, 41-501 Chorzów. NIP: 627-273-82-14,

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji Oferta specjalna VISTULA GROUP 1 ORGANIZATOR PROMOCJI

Regulamin promocji Oferta specjalna VISTULA GROUP 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Regulamin promocji Oferta specjalna VISTULA GROUP 1 ORGANIZATOR PROMOCJI Promocja Oferta specjalna VISTULA GROUP realizowana jest w ramach sprzedaży premiowej zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja

Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja Regulamin promocji dla konsumentów Ekspercka promocja 1 Definicje 1) Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek serii Eco Bubble oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ POD NAZWĄ Dodatkowe 20% rabatu na okrycie przy zakupie marynarki lub garnituru (13.08.15-13.09.15) 1 DEFINICJE Organizator - Próchnik Spółka Akcyjna z siedzibą w Łodzi: adres

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursów "Wygraj z kinem Helios!"

Regulamin Konkursów Wygraj z kinem Helios! Regulamin Konkursów "Wygraj z kinem Helios!" Regulamin Konkursów "Wygraj z kinem Helios!" prowadzonych za pośrednictwem: www.facebook.com/heliospolska, zwany dalej "Regulaminem". 1. Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4

2. Celem Sprzedaży premiowej jest promocja Papieru POLspeed w formacie A4 REGULAMIN PROMOCJI Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów 1. WSTĘP 1. Organizatorem Sprzedaży Premiowej pod nazwą Promocja papieru POLspeed, Pakiet 25 komiksów zwanej dalej Sprzedażą premiową, jest

Bardziej szczegółowo